Ånge kommunkontor tisdagen den 6 april 2010 kl Orvar Ottesen. Erik Lövgren. Laila Sundin. lats och tid för ammanträdet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ånge kommunkontor tisdagen den 6 april 2010 kl. 09.00. Orvar Ottesen. Erik Lövgren. Laila Sundin. lats och tid för ammanträdet."

Transkript

1 lats och tid för ammanträdet eslutande vriga deltagare Ånge kommunkontor rum 563(Flataklocken) onsdagen den 31 mars 2010 kl Ajournering kl , Erik Lövgren s, ordförande Carina Edin s, tjg ersättare för Catharina Börjesson s Stefan Åsén v, tjg ersättare för Leif Jonsson Laila Sundin mp, tjg ersättare för Yvonne Flisager s 50, Agneta Hollsten s Mikael Swedbäck Johansson s Ove Persson s Tage Påhlsson c 50, Laila Sundin mp, tjg ersättare för Tage Påhlsson c 49, 51,52 Bengta Norell c, tjg ersättare för Lars-Olof Persson c Jan Jonsson v Tord Sundquist m, tjg ersättare för Thomas Jansson m Peter Gunnarsson, rektor Carina Forsgren, lärare Tina Höglund, speciallärare Lars Thorin, utvecklingsledare Kenth Åström, verksamhetsplanerare Orvar Ottesen, sekreterare usteringens plats ch tid aragrafer Ånge kommunkontor tisdagen den 6 april 2010 kl nderskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Orvar Ottesen Erik Lövgren Laila Sundin

2 Innehållsförteckning: Sid. 49 Plan för internkontroll 3 50 Friskola i Erikslund - Heliås 4 51 Gymnasierådet 6 52 Granskningsrapport: Planering, samverkan och uppföljning i gymnasieskolan7 53 Information 8 54 Rapporter Föregående mötes protokoll Delgivningar Delegeringsbeslut Granskningsrapport: Bidrag till barn- och ungdomsverksamhet - Revisorerna Ansökan om bidrag till Stöde Musikvecka Verksamhetsberättelse och bokslut Målformuleringar Hemställan om extra resurs- Minervaskolan Protokollsutformning Förflyttning av elev 19

3 49 Plan för internkontroll Dnr HN 08/110 Enligt arbetsutskottets förslag. Beslut humanistiska nämndens arbetsutskott 17 mars 2010 Föra in att uppföljning av likabehandlingsplanen ska göras samt ändring av mobbningsrapporterna. Ordförande Erik Lövgren föredrar ärendet Överläggning humanistiska nämndens arbetsutskott 17 mars 2010 Ordförande Erik Lövgren föredrar ärendet. Humanistiska nämndens arbetsutskotts beslut Föreslår humanistiska nämnden anta föreliggande förslag från Beredningsgrupp Fritid och från Beredningsgrupp Kultur. Revisorerna har granskat om styrelse och nämnder upprättat interna kontrollplaner och om de följs opp och rapporteras till både nämnder och styrelse enligt kommunens Reglemente för internkontroll. En ändring genomförs med anledning av Skolinspektionens rapport avseende skolsituationen i Fränsta Beslutsunderlag Plan för Internkontroll Barn och Utbildning Dnr Hn 08/110 Protokoll humanistiska nämnden Protokoll humanistiska nämndens arbetsutskott Skrivelse av BoU-chef Jonas Tagesson betitlad Svar till Skolinspektionen Dnr Hn 04/88

4 50 Friskola i Erikslund - Heliås Dnr HN 09/58 Ge ordförande Erik Lövgren i uppdrag att överklaga Skolinspektionens beslut avseende etablering av friskola f 9 i Erikslund. Yrkanden Tord Sundquist föreslår att Skolinspektionens beslut om rätt för Heliås Utbildning att starta friskola i Erikslund inte överklagas. Däremot ska utredning göras avseende programutbudet på Bobergsgymnasiet. Dessutom att det görs en översyn av rektorsorganisationen där antalet rektorer minskas med hänsyn taget till att elevantalet i kommunens skolor minskar. Mikael Swedbäck Johansson föreslår att Skolinspektionens beslut överklagas hos Förvaltningsrätten samt att ordförande Erik Lövgren får i uppdrag att utforma överklagandesvar inklusive konsekvensbeskrivning som ordföranden skickar till Förvaltningsrätten inom utsatt svarandetid. Om Heliås Utbildning startar friskola i Erikslund får det svåra ekonomiska konsekvenser med följdverkning att utbildningskvaliteten påverkas negativt. Proposition Ordförande ställer proposition på Tord Sundquist och Mikael Swedbäck Johanssons förslag och finner att humanistiska nämnden stöder Mikael Swedbäck Johanssons förslag. Reservation Tord Sundquist, Tage Påhlsson, Bengta Norell och Laila Sundin reserverar sig mot beslutet till förmån för Tord Sundquists förslag. Beslut humanistiska nämndens arbetsutskott 17 mars 2010 Föreslår humanistiska nämnden ge verksamhetsplanerare Kenth Åström i uppdrag att lämna förslag på hur skolenheten ska inrymma kostnaderna för en eventuell friskola i Erikslund gällande höstterminen 2010 samt för hela verksamhetsåret Ärendet föredras av ordförande Erik Lövgren assisterad av verksamhetsplanerare Kenth Åström. Överläggning humanistiska nämndens arbetsutskott 17 mars 2010 Verksamhetsplanerare Kenth Åström föredrar ärendet assisterad av ordförande Erik Lövgren Beslut humanistiska nämnden Enligt Jan Jonssons förslag: förslaget till yttrande framställt av BoU-chef Jonas Tagesson blir humanistiska nämndens svar till skolinspektionen.

5 Heliås Utbildning AB har i inkommen ansökan till Skolinspektionen anhållit om att få starta en skola F 9 i Erikslund. Ansökan har skickats på remiss till Ånge kommun. Remissvaret ska vara Skolinspektionen tillhanda senast Beslutsunderlag Protokoll humanistiska nämndens arbetsutskott Beslut Skolinspektionen Dnr :1082, Beslut Förvaltningsrätten mål nr

6 51 Gymnasierådet Dnr HN 09/137 Enligt arbetsutskottets förslag. Beslut humanistiska nämndens arbetsutskott 17 mars 2010 Föreslår humanistiska nämnden avvakta med beslut tills gy 11 är klar. Beslut humanistiska nämndens arbetsutskott 10 februari 2010 Ärendet behandlas på arbetsutskottets sammanträde i mars innevarande år. Tf BoU-chef Kenth Åström föredrar ärendet Överläggning humanistiska nämndens arbetsutskott 17 mars 2010 BoU-chef Jonas Tagesson föredrar ärendet. Ordförande Erik Lövgren och rektor Birgitta Burmeister ska bevista näringslivsutskottet och där informera om Bobergsgymnasiet Överläggning humanistiska nämndens arbetsutskott 10 februari 2010 BoU-chef Jonas Tagesson föredrar ärendet. Rektor Birgitta Burmeister och utvecklingschef Stefan Wallsten uppmanas prata ihop sig. Näringslivsutskottet beslutar föreslå humanistiska nämnden besluta att Gymnasierådet ska integreras i Näringslivsutskottet en gång per halvår. Beslutsunderlag Protokoll humanistiska nämnden

7 52 Granskningsrapport: Planering, samverkan och uppföljning i gymnasieskolan Dnr HN 10/6 Enligt föreliggande förslag från ordförande Erik Lövgren inklusive redaktionella ändringar. Beslut humanistiska nämndens arbetsutskott 17 mars 2010 Ärendet behandlas på humanistiska nämnden i mars innevarande år. Beslut humanistiska nämndens arbetsutskott 10 februari Uppdrar till ordförande Erik Lövgren att utforma förslag till svar 2 Förslaget föreläggs humanistiska nämndens arbetsutskott på arbetsutskottets sammanträde i mars innevarande år. Ordförande Erik Lövgren föredrar ärendet Överläggning humanistiska nämndens arbetsutskott 17 mars 2010 BoU-chef Jonas Tagesson föredrar ärendet Överläggning humanistiska nämndens arbetsutskott 10 februari 2010 BoU-chef Jonas Tagesson föredrar ärendet Revisorerna har uppdragit till Komrev att inom gymnasieverksamheten granska styr- och ansvarskedjan från politiken till arbetslagets planering och lärarnas ledarskap. Dessutom syftar granskningen till att kontrollera hur nämnden säkerställer att återrapportering av resultat sker på ett sådant sätt att man på ett tillförlitligt sätt kan bedöma om de övergripande målen nås. Revisorerna önskar svar på sin rapport senast Beslutsunderlag Granskningsrapport Dnr Hn 10/6:1 Svar granskningsrapport Dnr Hn 10/6

8 53 Information Dnr HN 10/8 Noterar givna informationer. Rektor Peter Gunnarsson, lärare Carina Forsgren, speciallärare Tina Höglund Tina redogör för situationen kring elever med koncentrationssvårigheter, hur man bemöter dem, hur man hjälper dem; om vikten av ordning och reda samt struktur. Peter och Carina redogör för situationen på Alby skola, stökighet i en av klasserna, hur man hanterar klassen ifråga, vilka konkreta åtgärder som satts in och kommer sättas in, samarbete med skolsköterska, specialpedagog och psykolog, hur man anpassar undervisningen utifrån elevernas kunskaper. Tf BoU-chef Kenth Åström Det har inkommit ett flertal ansökningar avseende områdeschefstjänsten. Ledarskapsprofiler utmejslas. Alla rektorstjänster kommer utlysas. Anställningsintervjuer kommer genomföras. Erik Lövgren, Tord Sundquist och Tage Påhlsson kommer delta vid intervjuerna. Det finns för närvarande ingen oro vad gäller humanistiska nämndens budget för år 2010, dock är det tidigt på året Utvecklingsledare Lars Thorin Redogör för den aktuella mobbningssituationen Ordförande Erik Lövgren Beslut i arbetsutskottet om att tilldela Överturingens skola kronor avseende företagsamhet i skolan för framställande och försäljning av kokbok; kronor till Lövträdets förskola för det genuina miljöarbete förskolan bedriver Kulturchef Orvar Ottesen Kulturnattsplaneringen avancerar in i ett intensivare skede, en informationskanal som ska testas är Facebook. Planeringen av nationaldagsfirande fortsätter

9 54 Rapporter 2010 Dnr HN 10/9 Noterar lämnade rapporter. Ledamoten Agneta Hollsten, skolråd Minerva Skolmaten åter en het fråga. Det finns synpunkter på maten samt det bemötande som elever får av bespisningspersonal. Matråd borde återinrättas. Röklukt i matsalen. Kostchef Ulf Frisk deltog på mötet. Det noterades att fortfarande är det 70% av maten som är halveller helfabrikat trots att målet är 50%. Badhusutredningen fortgår och det håller på att framskrivas ett förslag som ska upp på arbetsutskottet. Enkätundersökningen ger vid handen att det finns önskemål om att badhuset ska öppna tidigare på vardagar samt vara öppet på söndagar. Badhuset kommer ha stängt tre veckor under sommaren, kortare tid än brukligt. Ledamoten Bengta Norell, Skolråd Fränstaskolan Mattelabb har satts igång finansierat av de pengar man fick från Skolverket. En dansbandsvecka anordnas för 6 9:an. 6:orna har fått kronor för att rusta upp i klassrummen. Läger tillsammans med de kommande 7:orna från Ljungaskolan Ledamoten Carina Edin, förskolan Sörgården Det finns ett stort problem med att få tag på vikarier, blir förhoppningsvis bättre med bemanningsenhetens arbete. Halsfluss florerar, men vårdcentralen har inte velat ta prover. Det är ett stort behov av renoveringsåtgärder på Sörgården. Ordförande Erik Lövgren Ledningsmöte college i Sundsvall. Presidieöverläggning. Lärlingsråd på Boberg. Skolpresidiekonferens i Kramfors. RUN-riksdag. Före maj månads utgång ska det finnas ett underskrivit avtal om gymnasiesamverkan i länet. Svar till företagare i Erikslund med omnejd Dnr Hn 09/58:11

10 55 Föregående mötes protokoll Dnr HN 10/10 Humanistiska nämndens protokoll från 24 februari 2010 lägges till handlingarna. Ordförande Erik Lövgren föredrar ärendet.

11 56 Delgivningar 2010 Dnr HN 10/11 Delgivningarna lägges till handlingarna. Arenadagarna inbjudan till konferens LUPP- länskonferens

12 57 Delegeringsbeslut 2010 Dnr HN 10/12 Delegeringsbesluten lägges till handlingarna. Fritidskonsulent Eje Fröberg Anläggningsbidrag 2010 Dnr Hn 10/67 Stimulansbidrag 2010m Dnr Hn 10/66 Fritidsassistent Gunilla Sjögren Lokalt aktivitetsstöd för hösten 2009 Dnr Hn 10/65 Driftkostnadsbidrag 2010 för samlingslokaler Dnr Hn 10/64 Fritidschef Kjell Sundquist Riktat bidrag 2010 Dnr Hn 10/63

13 58 Granskningsrapport: Bidrag till barn- och ungdomsverksamhet - Revisorerna Dnr HN 10/31 Enligt arbetsutskottets förslag. Beslut humanistiska nämndens arbetsutskott 17 mars 2010 Föreslår humanistiska nämnden anta fritidschef Kjell Sundquists förslag till svar till revisorerna som nämndens eget. Beslut humanistiska nämnden 24 februari Enligt fritidschef Kjell Sundquists förslag innebärande att skyndsamt åtgärda påpekanden som revisorerna gjort 2 Fritidschefen redovisar resultatet på arbetsutskottet i mars. Ordförande Erik Lövgren föredrar ärendet Överläggning humanistiska nämndens arbetsutskott 17 mars 2010 Fritidschef Kjell Sundquist föredrar ärendet Revisorerna har genomfört en granskning av Bidrag till barn- och ungdomsverksamheten inom Humanistiska nämndens verksamhetsområde. Revisorerna önskar svar på sin rapport senast Beslutsunderlag Granskningsrapport Dnr Hn 10/31:1 Protokoll humanistiska nämndens arbetsutskott 10 februari 2010 Svar granskningsrapport Dnr Hn 10/31

14 59 Ansökan om bidrag till Stöde Musikvecka Dnr HN 10/47 Enligt arbetsutskottets förslag. Beslut humanistiska nämndens arbetsutskott 17 mars 2010 Föreslår humanistiska nämnden avslå StödeKults anslagsframställan. Kulturchef Orvar Ottesen föredrar ärendet Överläggning humanistiska nämndens arbetsutskott 17 mars 2010 Kulturchef Orvar Ottesen föredrar ärendet och konstaterar att Stödes musikvecka har sin verksamhet utanför Ånge kommun och bidragsberättigade är de föreningar som har sin verksamhet inom Ånge kommuns gränser StödeKult har i inkommen skrivelse ansökt om bidrag för att genomföra projektet Stöde Musikvecka i juli innevarande år Beslutsunderlag Ansökan om bidrag från StödeKult Dnr Hn 10/47:1

15 60 Verksamhetsberättelse och bokslut 2009 Dnr HN 10/48 Föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna humanistiska nämndens verksamhetsberättelse och bokslut avseende år Beslut humanistiska nämndens arbetsutskott 17 mars 2010 Föreslår humanistiska nämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta föreliggande verksamhetsberättelse och bokslut gällande humanistiska nämndens verksamhetsår Tf BoU-chef Kenth Åström föredrar äredet. Överläggning humanistiska nämndens arbetsutskott 17 mars 2010 Verksamhetsplanerare Kenth Åström föredrar ärendet. Det är dags att förfärdiga verksamhetsberättelse och bokslut gällande år 2009.

16 61 Målformuleringar 2011 Dnr HN 10/49 Enligt arbetsutskottets förslag. Beslut humanistiska nämndens arbetsutskott 17 mars 2010 Föreslår humanistiska nämnden 1 Uppdra till beredningsgrupp skola, fritid och kultur att arbeta med frågan samt lämna förslag till målformuleringar avseende de olika verksamhetsområdena 2 Förslagen presenteras för arbetsutskottet i april 3 Budgetförutsättningarna presenteras för arbetsutskottet på arbetsutskottet i april. Ordförande Erik Lövgren föredrar ärendet Överläggning humanistiska nämndens arbetsutskott 17 mars 2010 Ordförande Erik Lövgren föredrar ärendet Målformuleringar avseende år 2011 ska utmejslas och beslutas.

17 62 Hemställan om extra resurs- Minervaskolan Dnr HnN10/61 Avslå framställan. Tf BoU-chef Kenth Åström föredrar ärendet. Önskemål om förstärkning med ytterligare 25% av tjänst för att öka rastvärdsfunktionen. Förhoppningen är att en lokalvårdare ska få dessa 25%; hon fungerar bra tillsammans med eleverna. Enligt BoU-chefens uppfattning torde det vara rimligt att Minervaskolan omfördelar inom den givna ramen då ramen dessutom har fått motta extra resurser redan i ett tidigare skede. Beslutsunderlag Brev från elevrådet på Minervaskolan

18 63 Protokollsutformning Dnr HN 10/5 Enligt Jan Jonssons förslag. Ledamoten Jan Jonsson föredrar ärendet och yrkar på att punkten 4 i nämndens beslut ska tas bort, vilket innebär alla yrkanden ska vara skriftliga, inte gäller längre, det är fullt tillräckligt med muntliga yrkanden. Beslut Humanistiska nämnden Enligt arbetsutskottets förslag. Överläggning Jan Jonsson föredrar ärendet i dess olika aspekter. Beslut Humanistiska nämndens arbetsutskott Föreslår humanistiska nämnden 1 Ledamoten Jan Jonssons skrivelse överlämnas till sekreterargruppen 2 Bilagorna ska samlas i en egen avdelning skild från protokollet 3 Sekreterare Orvar Ottesen ska aktivt arbeta för att få in de diskuterade ändringarna i protokollen 4 Alla yrkanden ska vara skriftliga Överläggning Ledamoten Jan Jonsson har utarbetat förslag avseende protokollsutformning för humanistiska nämndens arbetsutskott och humanistiska nämnden

19 64 Förflyttning av elev Dnr HN 10/38 Eleven ska gå kvar på Minervaskolan ut vårterminen Beslut humanistiska nämnden 24 februari Fastställa flytt av en elev från Fränstaskolan till Minervaskolan 2 Delegera till arbetsutskottet att framledes ta beslut i liknande ärenden. Beslut humanistiska nämndens arbetsutskott 10 februari 2010 Föreslå humanistiska nämnden: 1 Flytta en elev från Fränstaskolan till Minervaskolan 2 Delegera till arbetsutskottet att framledes ta beslut i liknande ärenden. Tf BoU-chef Kenth Åström föredrar ärendet Överläggning humanistiska nämnden 24 februari 2010 BoU-chef Jonas Tagesson föredrar ärendet Överläggning humanistiska nämndens arbetsutskott 10 februari 2010 BoU-chef Jonas Tagesson föredrar ärendet Ny ansökan har inkommit avseende förlängning av förflyttningsbeslutet gällande hela vårterminen 2010 Skolenheten har gjort det den kunnat för att få en elev vid Fränstaskolan att agera enligt det regelverk som skolan lever efter. Den möjlighet som finns kvar är att flytta eleven till Minervaskolan Beslutsunderlag Elevvårdskonferens Sekretessbelagt enligt Sekretesslagen 23:2

Humanistiska kontoret måndagen den 1 juni 2009 kl Orvar Ottesen. Erik Lövgren. Bengta Norell. lats och tid för ammanträdet.

Humanistiska kontoret måndagen den 1 juni 2009 kl Orvar Ottesen. Erik Lövgren. Bengta Norell. lats och tid för ammanträdet. lats och tid för ammanträdet eslutande vriga deltagare Ånge kommunkontor rum 563(Flataklocken), onsdagen den 27 maj 2009 kl. 09.30 15.20. Ajournering kl. 11.00 11.10, 11.45 13.00. Erik Lövgren (s), ordförande

Läs mer

Orvar Ottesen. Erik Lövgren. Bengta Norell. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Humanistiska nämnden

Orvar Ottesen. Erik Lövgren. Bengta Norell. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Humanistiska nämnden 1 (20) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum 363(Myckelmyrberget) onsdagen den 27 oktober 2010 kl. 09.30 15.00. Ajournering kl. 11.50 13.00. Beslutande Erik Lövgren s, ordförande Catharina

Läs mer

Humanistiska nämnden 2008-04-02 1

Humanistiska nämnden 2008-04-02 1 Humanistiska nämnden 2008-04-02 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Ånge kommunkontor rum 563(Flataklocken), onsdagen den 2 april 2008 kl. 09.30 14.45. Ajournering kl. 11.50 13.00. Erik Lövgren

Läs mer

Gruppmöten S, v 563 c, kd, mp 572 m 372 Föredragande Ärendeförteckning Sida

Gruppmöten S, v 563 c, kd, mp 572 m 372 Föredragande Ärendeförteckning Sida Plats och tid för sammanträde Ånge kommunkontor, rum 563(Flataklocken), onsdagen den 26 november 2008 kl. 09.30. Gruppmöten S, v 563 c, kd, mp 572 m 372 Föredragande Ärendeförteckning Sida Kjell Sundquist

Läs mer

Orvar Ottesen. Erik Lövgren. Lars-Olof Persson

Orvar Ottesen. Erik Lövgren. Lars-Olof Persson Humanistiska nämnden 2007-05-30 1 Plats och tid Beslutande Ånge kommunkontor rum 563(Flataklocken), onsdagen den 30 maj 2007 kl. 09.30 16.00. Ajournering kl. 11.50 13.00, 14.30 14.45. Erik Lövgren (s),

Läs mer

Ånge kommunkontor, rum 563, onsdagen den 11 februari 2009 kl. 13.00. Föredragande Ärendeförteckning Sida

Ånge kommunkontor, rum 563, onsdagen den 11 februari 2009 kl. 13.00. Föredragande Ärendeförteckning Sida Plats och tid för sammanträde Ånge kommunkontor, rum 563, onsdagen den 11 februari 2009 kl. 13.00. Föredragande Ärendeförteckning Sida 1. Upprop och justering 1 2. Kunskapsmål i svenska, engelska och matematik

Läs mer

Orvar Ottesen. Erik Lövgren. Bengta Norell. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Humanistiska nämnden

Orvar Ottesen. Erik Lövgren. Bengta Norell. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Humanistiska nämnden 1 (24) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor rum 563(Flataklocken), onsdagen den 24 februari 2010 kl. 09.30 16.00. Ajournering kl. 11.45 13.00. Beslutande Erik Lövgren s, ordförande Catharina

Läs mer

PROTOKOLL. Organ: Humanistiska nämnden Datum:

PROTOKOLL. Organ: Humanistiska nämnden Datum: 1 Plats och tid Beslutande Ånge kommunkontor rum 563(Flataklocken), onsdagen den 8 juni 2011 kl. 09.30 14.40. Ajournering kl. 12 13. Catharina Börjesson s, ordförande Mikael Swedbäck Johansson s, vice

Läs mer

Ånge kommunkontor, rum 563(Flataklocken), onsdagen den 27 augusti 2008 kl Gruppmöten: s,v 563 c,kd,mp 572 m 372

Ånge kommunkontor, rum 563(Flataklocken), onsdagen den 27 augusti 2008 kl Gruppmöten: s,v 563 c,kd,mp 572 m 372 Plats och tid för sammanträde Ånge kommunkontor, rum 563(Flataklocken), onsdagen den 27 augusti 2008 kl. 09.30 Gruppmöten: s,v 563 c,kd,mp 572 m 372 Föredragande Ärendeförteckning Sida 1. Upprop och justering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Humanistiska nämnden 1 (21)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Humanistiska nämnden 1 (21) Humanistiska nämnden 1 (21) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor rum 563(Flataklocken) onsdagen den 24 november 2010 kl. 09.30 17.20. Ajournering kl. 11.45 13.00, 14.40 14.55 Erik

Läs mer

Humanistiska nämnden

Humanistiska nämnden Föredragningslista Humanistiska nämnden Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor rum 563 (Flataklocken), torsdagen den 16 juni 2005 kl. 08.00. Gruppmöten Föredragande Ärenden Upprop Justering Gunilla

Läs mer

Humanistiska nämndens arbetsutskott

Humanistiska nämndens arbetsutskott Humanistiska nämndens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor rum 563 (Flataklocken), torsdagen den 10 juni 2004 kl. 13.00. Gruppmöten Föredragande Ärenden Upprop Justering Mats

Läs mer

Urban Åström, förvaltningschef Kenth Åström, verksamhetsplanerare Orvar Ottesen, kulturchef, 85 Eva Stecksén, sekreterare.

Urban Åström, förvaltningschef Kenth Åström, verksamhetsplanerare Orvar Ottesen, kulturchef, 85 Eva Stecksén, sekreterare. 1 (12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum 372 Getberget, 28 september, 2011, kl. 13-15 Catharina Karlsson, s, ordförande Mikael Johansson, s, vice ordförande Tord Sundquist,

Läs mer

Humanistiska nämnden 2008-06-11 1

Humanistiska nämnden 2008-06-11 1 Humanistiska 2008-06-11 1 Plats och tid Beslutande Ånge kommunkontor rum 563 (Flataklocken), onsdagen den 11 juni 2008 kl. 09.30 15.35. Ajournering kl. 11.45 13.00. Erik Lövgren (s), ordförande Leif Jonsson

Läs mer

Humanistiska nämnden

Humanistiska nämnden Föredragningslista Humanistiska nämnden 2004-09-30 Plats och tid för sammanträdet Överturingens Folkets Hus torsdagen den 30 september 2004 kl. 13.30. Gruppmöten Föredragande Ärenden Upprop Justering Erik

Läs mer

Humanistiska nämndens arbetsutskott

Humanistiska nämndens arbetsutskott Humanistiska s arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum 563(Flataklocken), torsdagen den 12 juni 2003 kl. 13.00. Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Upprop Kerstin Svensson Kjell

Läs mer

Ånge kommunkontor måndagen den 1 februari 2010 kl Orvar Ottesen. Erik Lövgren. Laila Sundin. lats och tid för ammanträdet.

Ånge kommunkontor måndagen den 1 februari 2010 kl Orvar Ottesen. Erik Lövgren. Laila Sundin. lats och tid för ammanträdet. lats och tid för ammanträdet eslutande vriga deltagare Ånge kommunkontor rum 563(Flataklocken), onsdagen den 27 januari 2010 kl. 09.30 14.30. Ajournering kl. 11.45 13.00. Erik Lövgren s, ordförande Catharina

Läs mer

Orvar Ottesen. Erik Lövgren. Laila Sundin. Humanistiska nämnden. Ånge kommunkontor

Orvar Ottesen. Erik Lövgren. Laila Sundin. Humanistiska nämnden. Ånge kommunkontor 1 (28) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor rum 563(Flataklocken), onsdagen den 18 november 2009 kl. 09.30 15.00. Ajournering kl. 11.45 13.00, 14.00 14.15. Erik

Läs mer

Humanistiska nämnden 2004-03-25 1. Ånge kommunkontor rum 563(Flataklocken), torsdagen den 25 mars 2004 kl. 09.30 15.45. Ajournering kl. 12.00 13.00.

Humanistiska nämnden 2004-03-25 1. Ånge kommunkontor rum 563(Flataklocken), torsdagen den 25 mars 2004 kl. 09.30 15.45. Ajournering kl. 12.00 13.00. Humanistiska nämnden 2004-03-25 1 Plats och tid Ånge kommunkontor rum 563(Flataklocken), torsdagen den 25 mars 2004 kl. 09.30 15.45. Ajournering kl. 12.00 13.00. Beslutande Erik Lövgren (s), ordförande

Läs mer

Laila Sundin, ersättare

Laila Sundin, ersättare Humanistiska nämnden 1 (42) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor rum 563(Flataklocken), onsdagen den 15 december 2010 kl. 09.30 15.00. Ajournering kl. 11.45 13.00 Beslutande Erik Lövgren s,

Läs mer

Föredragande Ärendeförteckning Sida

Föredragande Ärendeförteckning Sida Plats och tid för sammanträde Ånge kommunkontor, rum XXX, Föredragande Ärendeförteckning Sida 1. Upprop och justering 1 2. Information (Dnr: HN 08/71) 2 3. Rapporter (Dnr: HN 08/76) 3 4. Uppföljning av

Läs mer

Eva Stecksén. Catharina Karlsson. Tord Sundqvist. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Eva Stecksén. Catharina Karlsson. Tord Sundqvist. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 (21) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Getberget, 26 oktober 2011, kl. 13.00 16.00 Catharina Karlsson, s, ordförande Mikael Johansson, s, vice ordförande

Läs mer

Humanistiska nämndens arbetsutskott

Humanistiska nämndens arbetsutskott Humanistiska nämndens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor rum 363(Myckelmyrberget), torsdagen den 14 augusti 2003 kl. 13.00. Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Upprop Kerstin

Läs mer

Orvar Ottesen, kulturchef, 135 Kent Åström, verksamhetsplanerare Lars Thorin, utvecklingsledare Eva Stecksén, sekreterare

Orvar Ottesen, kulturchef, 135 Kent Åström, verksamhetsplanerare Lars Thorin, utvecklingsledare Eva Stecksén, sekreterare 1 (20) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum 563 Flataklocken, 12 oktober, 2011, kl. 9.30 12. Ajournering 12 13. 13 15.30 Beslutande Catharina Karlsson, s, ordförande Mikael Johansson,

Läs mer

Protokoll. Datum:

Protokoll. Datum: 1 Plats och tid Ånge kommunkontor rum 563(Flataklocken), onsdagen den 17 augusti 2011 kl. 09.30 14.30. Ajournering kl. 12.10 13.00. Beslutande Catharina Börjesson s, ordförande Mikael Johansson s, vice

Läs mer

Humanistiska nämnden

Humanistiska nämnden Ärendelista Humanistiska nämnden Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor rum 563 (Flataklocken), torsdagen den 30 juni 2005 kl. 09.30. Gruppmöten S, V 563 C, M, KD, FP, MP 572 Föredragande Ärenden

Läs mer

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Monica Lantz Thomas Uppman Stefan Ohlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken tisdag den 21 januari 2003, kl. 09.00 Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Värdskap för

Läs mer

Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, 30 januari 2013, Kl , ajournering ,

Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, 30 januari 2013, Kl , ajournering , 1 (22) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, 30 januari 2013, Kl. 9.30 12.00, ajournering 12.00-13.00, 13.00 15.00 ande Catharina Karlsson, s, ordförande Jan Filipsson, s,

Läs mer

Humanistiska nämndens arbetsutskott

Humanistiska nämndens arbetsutskott Humanistiska s arbetsutskott 2008-05-28 1 Plats och tid Beslutande Ånge kommunkontor rum 563(Flataklocken), onsdagen den 28 maj 2008 kl. 13.00 15.15. Erik Lövgren (s), ordförande Leif Jonsson (s), vice

Läs mer

Hn 110 Dnr 03/78. Humanistiska nämndens beslut

Hn 110 Dnr 03/78. Humanistiska nämndens beslut Hn 110 Dnr 03/78 Skateramp i Fränsta Förslag om att det även i Fränsta ska finns en skateramp, har inkommit. Hn 2003-05-27 110 1 Vice ordförande Marita Edlund Westin bjuder in alla som vill åka skateboard

Läs mer

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndag den 25 juni 2007, kl. 11.30 12.30. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande Åke

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl FÖREDRAGNINGSLISTA Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl 08.30. Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll 3

Läs mer

Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, 25 mars 2015, kl , ajournering

Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, 25 mars 2015, kl , ajournering 1 (20) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, 25 mars 2015, kl. 9.30 15.30, ajournering 12.00 13.00 ande Catharina Karlsson, S, ordförande Mikael Johansson, S, vice ordförande

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Stig-Åke

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer

Ånge kommunkontor, rum Flataklocken Torsdagen den 13 september 2007, kl Ajournering för lunch kl

Ånge kommunkontor, rum Flataklocken Torsdagen den 13 september 2007, kl Ajournering för lunch kl 1 (9) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken Torsdagen den 13 september 2007, kl 09.00 15.40 Ajournering för lunch kl 12.30-13.10 Hanne Soukas, s, ordförande Leif

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret kl. 16.00-18.15 Beslutande Övriga deltagande Marie Gärdby, (C) ordförande Kent Holmer, (S) 1:e vice ordförande Viveca Dahlqvist (PF) 2:e vice ordförande Mikael Malm,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Plats och tid: Stjäneboskolan, Kisa, onsdag 30 januari 2008, kl 08.30-15.00. Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Kerstin Almqvist (m) Birgitta Olaison

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Elin Rapp. Sten-Ove Danielsson. Hans-Erik Beck

Elin Rapp. Sten-Ove Danielsson. Hans-Erik Beck 1 (13) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justeringens plats och tid Paragrafer Underskrifter Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 23 augusti 2011 kl. 9.00 12.00, 13.00

Läs mer

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 25 november 2003, kl 13.00 Ärenden Justering 65 Föregående

Läs mer

2 Internkontroll 2014; sjukfrånvaro samt arbetsskador/tillbud t.o.m. juni 2014

2 Internkontroll 2014; sjukfrånvaro samt arbetsskador/tillbud t.o.m. juni 2014 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-08-27 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Mellanfryken, onsdag 27 augusti 2014, 13.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Sammanträdet inleds med utdelning av Kils kommuns pedagogpris 2015, kaffe och tårta

Sammanträdet inleds med utdelning av Kils kommuns pedagogpris 2015, kaffe och tårta BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-06-10 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 10 juni 2015, kl. 15.00 OBS! Gemensamt möte med socialnämnden kl. 13.00-15.00

Läs mer

Barn och utbildningsnämnden

Barn och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Datum Tid 08:15 11:00 Plats Kommunkontoret, sammanträdesrum Stollen Närvarande Se sidan 2 Petra Ramstad Justeringens plats och tid 2012 09 17 Justerade paragrafer 62 71 Sekreterare

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2011-02-14 Gymnasienämnd Plats och tid Rum Kumla, Stadshuset, 2011-02-14, klockan 15:00-16:30 Beslutande Stefan Svensson (S) Per Holm (KD) Katarina Öberg (S) Madelene Tammi (M) Thomas Andersson (S) Anna

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum 1 (27) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej tjänstgärande ersättare Övriga deltagare Ånge kommun, rum 563 Flataklocken, 25 januari 2012, kl. 9-30 12.00, ajournering 12.00 13.00, 13.00 15,00 Catharina

Läs mer

1 Redovisning av barnomsorgskön BUN 16/39. 2 Aktuell information BUN 16/33. 3 Verksamhetsplan BUN 16/34. 4 Ekonomisk uppföljning BUN 15/69

1 Redovisning av barnomsorgskön BUN 16/39. 2 Aktuell information BUN 16/33. 3 Verksamhetsplan BUN 16/34. 4 Ekonomisk uppföljning BUN 15/69 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-04-20 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 20 april 2016, 15.00 18.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-03-27 1 Plats och tid Beslutande Skolkansliet, Malung Kl. 08.00-10.00 Sofia Söderström (S), ordförande Ann-Christine Tangen (M) Thomas Fehrm (V) Övriga

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Sven-Erik Sjölund (s) Ersättare för Stig Jonsson (s)

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Sven-Erik Sjölund (s) Ersättare för Stig Jonsson (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(10) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.00 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

Arkivet, Klockargården, Huddinge

Arkivet, Klockargården, Huddinge Plats och tid Tisdag 20 april kl 09.00-16.00 i Klockargården, Huddinge, 26-28 Onsdag 21 april kl 09.00-17.00 på Lida konferensanläggning, Tullinge, 29-36 Beslutande Jaan Ruusa i st f Gunilla Helmerson

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 1 (16) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Pia Möller (M) Marie Tidedal (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Lars Linderot (M) Irmeli Hermansson (KD)

Läs mer

Humanistiska nämnden

Humanistiska nämnden Humanistiska nämnden Plats och tid för sammanträdet AWPE Torpshammar, torsdagen den 16 oktober 2003 kl. 09.30. Gruppmöten AWPE Torpshammar kl. 08.00. Föredragande Ärenden Upprop Justering Tord Sundquist

Läs mer

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-04-02

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-04-02 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL, K. KOMMUN Utbildningsnämndens arbetsutskott Piats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl. 14.00-14.45 Louise Branting (C),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-03-25 1 Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl. 14.00-14.50 Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M),

Läs mer

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 1 Plats och tid Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Kent Holmer, (S) ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Boel Rosdahl, (S) ledamot Catharina Tann, (S) ledamot Leif Andersson, (V)

Läs mer

Ånge kommunkontor, 14 november 2011, kl Eva Stecksén. Catharina Karlsson. Tord Sundqvist. Humanistiska nämnden.

Ånge kommunkontor, 14 november 2011, kl Eva Stecksén. Catharina Karlsson. Tord Sundqvist. Humanistiska nämnden. 1 (36) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej tjg ersättare Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum 563 Flataklocken, 9 november 2011, kl. 9.30 12.00, ajournering 12.00 13.00, 13.00 17.00 Catharina

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse / Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-09. kl 15.30

Föredragningslista. Kallelse / Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-09. kl 15.30 Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-09 Kallelse / Underrättelse Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 9 mars 2011, kl 15.30 Föredragningslista Ärende Dnr 1 Bokslut

Läs mer

Sammanträdesdatum 2007-08-27

Sammanträdesdatum 2007-08-27 1 (10) Plats och tid för sammanträdet ande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 27 augusti 2007, kl 08.30-12.00 Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund (v) Björn Magnusson

Läs mer

Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina Erdtman (S) Ulla Bratt (S)

Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina Erdtman (S) Ulla Bratt (S) 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.00 ande Ledamöter Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl. 16.00-18.50 Beslutande Övriga deltagande Marie Gärdby, (C) ordförande Kent Holmer, (S) 1:e vice ordförande Viveca Dahlqvist (PF) 2:e vice ordförande Mikael Malm,

Läs mer

Hans Lindgren (s), ordförande Elisabeth Tängdén (c) Per Olofsson (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Eva-Marie Westerlund (s)

Hans Lindgren (s), ordförande Elisabeth Tängdén (c) Per Olofsson (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Eva-Marie Westerlund (s) Barn- och utbildningsutskottet 2016-02-22 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret Robertsfors 2016-02-22 kl. 13:00-16:30 Beslutande Hans Lindgren (s), ordförande Elisabeth Tängdén (c) Per Olofsson (c) Lars-Gunnar

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-08-11

Sammanträdesdatum 2010-08-11 1 (23) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej tjg ersättare Övriga deltagare Ånge kommun, lokal Myckelmyrberget, onsdag 11 augusti, 2010, kl. 9.30 12.00 Gun Olofsson, s, ordförande Birgitta Sjögren,

Läs mer

Näringslivsutskottet

Näringslivsutskottet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Näringslivsutskottet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken (563), onsdag 26 november 2003 kl 13.00-17.00. Ärenden Justering Föregående protokoll

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.15 Beslutande Övriga närvarande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (L), 1:e vice ordförande Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP)

Läs mer

Birgitta Sjögren, s, ordförande Lars Åsberg, s, ersätter Sven Sandelius, s. Jonas With, s, ersätter Gun Olofsson, s Birgitta Liivlaid, v

Birgitta Sjögren, s, ordförande Lars Åsberg, s, ersätter Sven Sandelius, s. Jonas With, s, ersätter Gun Olofsson, s Birgitta Liivlaid, v 1 (17) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, 11 april 2013, kl. 8.00 ande Birgitta Sjögren, s, ordförande Lars Åsberg, s, ersätter Sven Sandelius, s Sonja Martinsson, s Jonas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll Innehåll 54 Godkännande av ärendelista... 75 55 Delgivningar... 76 56 Anmälan av delegationsbeslut... 77 57 Rapporter... 78 58 Månadsuppföljning per30 april 2016... 79 59 Statusrapport över pågående ärenden

Läs mer

Utbildningsnämnden (10) Kommunhuset, rum 293, kl Bror Sterner

Utbildningsnämnden (10) Kommunhuset, rum 293, kl Bror Sterner Utbildningsnämnden 2006-02-13 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.15. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Monica Lantz Susanne Josefsson

Läs mer

Gymnasienämnden (9)

Gymnasienämnden (9) Sammanträdesdatum 1 (9) Plats och tid Birger Sjöberggymnasiet, Idrottsgatan 7, 2002-02-18, kl 15.00-20.00 Beslutande Orvar Carlsson (kd), ordförande Kjell Nilsson (s), 1:e vice ordförande Peter Göthblad

Läs mer

Familjecentralens sammanträdesrum Kl. 13:00-15:50 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) Lennart Ohlsson (C) tjänstgörande ersättare

Familjecentralens sammanträdesrum Kl. 13:00-15:50 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) Lennart Ohlsson (C) tjänstgörande ersättare Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2015-09-23 1 (25) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Familjecentralens sammanträdesrum Kl. 13:00-15:50 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) Lennart

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 18 juni 2014, 13.00 16.20

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 18 juni 2014, 13.00 16.20 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 18 juni 2014, 13.00 16.20 ANDE LEDAMÖTER Anders Johansson (S), ordförande Stig Bjelvert (M), vice ordförande Maj-Britt Tibo (S) Jessica Hildén (S)

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Agneta Andersson, administrativ assistent. Agneta Andersson. Birgitta Bolin. Kerstin Bäckström. Valnämnden. Ånge kommunkontor

Agneta Andersson, administrativ assistent. Agneta Andersson. Birgitta Bolin. Kerstin Bäckström. Valnämnden. Ånge kommunkontor 1 (7) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Bergåsen, torsdag den 8 oktober 2009, kl. 09.00-10.05 Birgitta Bolin, ordförande Sven Johansson Bengt Danielsson Birgitta Vistrand

Läs mer

Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman Birger Svensson Kenneth Rosén, t o m 147 (s)

Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman Birger Svensson Kenneth Rosén, t o m 147 (s) Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Plats och tid Beslutande D-skolan, kl 13.15 17.05. Bror Sterner (s) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman (s) Birger Svensson (s) Kenneth Rosén, t o m 147 (s) Stefan

Läs mer

Tekniska nämnden 2004-08-19 1-7. torsdagen den 19 augusti, kl 09.00-11.50

Tekniska nämnden 2004-08-19 1-7. torsdagen den 19 augusti, kl 09.00-11.50 Tekniska nämnden 2004-08-19 1-7 Plats och tid Ånge kommunkontor, Flataklocken, rum 563 torsdagen den 19 augusti, kl 09.00-11.50 Beslutande Hanne Soukas (s), ordförande Erhard Lundqvist (s) Kristina Erhardsson

Läs mer

2 KilsÅret - Systematiskt kvalitetsarbete; utvecklingsområden BUN 14/43. 3 Lokaler inför hösten 2014 BUN 14/68

2 KilsÅret - Systematiskt kvalitetsarbete; utvecklingsområden BUN 14/43. 3 Lokaler inför hösten 2014 BUN 14/68 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-06-18 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 18 juni 2014, 13.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR Godkännande

Läs mer

Lars Ottosson (pf), ordförande Lina Löfberg (m), 1:e vice ordförande Kent Holmer (s), 2:vice ordförande

Lars Ottosson (pf), ordförande Lina Löfberg (m), 1:e vice ordförande Kent Holmer (s), 2:vice ordförande 1 (7) Plats och tid: Kommunkontoret kl. 14.00-16.15 Beslutande Lars Ottosson (pf), ordförande Lina Löfberg (m), 1:e vice ordförande Kent Holmer (s), 2:vice ordförande Övriga deltagande Ann-Christine Sandell,

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00 Beslutande Olle Berg Aimo Konttinen Peter Bökman Hans Molin Birgitta Ringshagen Solveig Mäkinen Charlotte

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum 1 (16) Plats och tid för sammanträdet ande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdag den 6 maj 2008, kl 09.00-12.15 Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund (v) Björn Magnusson (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-10-23 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Mellanfryken, onsdag 23 FÖREDRAGNINGSLISTA oktober 2013, kl. 15.30 ÄRENDE DNR Val av justerande Godkännande

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-10 1 (9) Kommunkontoret, Surahammar Tisdagen den 10 april 2007, klockan 13.00 15.07

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-10 1 (9) Kommunkontoret, Surahammar Tisdagen den 10 april 2007, klockan 13.00 15.07 2007-04-10 1 (9) Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Tisdagen den 10 april 2007, klockan 13.00 15.07 Anders Tollin (S), Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S) Kerstin

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2014-03-04 1 (12) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda, tisdagen den 4 mars 2014, kl. 13.15-17.45 Beslutande Johanna Haraldsson (S), ordförande Mikael Hahn (S) Henrik Tvarnö (S) från kl. 15.20 Henrik Freij

Läs mer

Per-Erik Andersson, C ordförande Eva Malvå, MP Lena Rosvall, S Tommy Neubert, S

Per-Erik Andersson, C ordförande Eva Malvå, MP Lena Rosvall, S Tommy Neubert, S 2012-10-23 1(11) Plats och tid Christian Kruse- rummet, kommunhuset Ringsjöv. 4. Hörby kl. 13.00 16.30 Ajournering kl. 14.57 15.02 Beslutande Birgitta Andersson, M, ordförande 225-230 Per-Erik Andersson,

Läs mer

Grästorps barn- och ungdomsnämnd

Grästorps barn- och ungdomsnämnd Barn- och ungdomsnämnden 2007-02-16 1 (12) Plats och tid Centralskolan, kl 13.00 15.15 Beslutande Britt-Marie Hermansson (m), ordförande Jens Persson (s) Susann Paulsson (m) Bengt Svensson (c) Maria Toll

Läs mer

Protokoll 2013-03-18

Protokoll 2013-03-18 2013-03-18 Gymnasienämnd Plats och tid Rum Kumla, stadshuset, 2013-03-18, klockan 15:00-15:57 Beslutande Stefan Svensson (S) Per Holm (KD) Marie Eriksson (S) Margareta Engman (M) Thomas Andersson (S) Anna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Skolstyrelsen 2006-09-18 91 Plats och tid Bäckaskolans sammanträdesrum 17.00 19.45 Beslutande Lise-Märith Svensson (kd) ordförande Markus Kauppinen (s) vice ordförande Johanna Dahlin (kd) Kenneth Lidman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Utbildningsnämnden Mårthen Backman Peter Friberg Håkan Gustafsson. Mikael Sporgelin Leif Thor

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Utbildningsnämnden Mårthen Backman Peter Friberg Håkan Gustafsson. Mikael Sporgelin Leif Thor Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-10.30. Beslutande Britta Bergström (s) Luiza Kaminska (m) Susann Josefsson (s) Bror Sterner (s) Khalil Abadrabeh (s) Dag Bergentoft

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2007-04-19 1 (11) Stiven Wiklund ordförande (s) Jan-Eric Berglund Björn Magnusson

Personal- och organisationsutskottet 2007-04-19 1 (11) Stiven Wiklund ordförande (s) Jan-Eric Berglund Björn Magnusson Personal- och organisationsutskottet 2007-04-19 1 (11) Plats och tid Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 19 april 2007, kl 08.30-12.15 ande Stiven Wiklund ordförande (s) Jan-Eric

Läs mer

Thomas Liedström, kulturchef Emma Gabrielsson, kultursekreterare. Cecilia Koch Danielsson (FP)

Thomas Liedström, kulturchef Emma Gabrielsson, kultursekreterare. Cecilia Koch Danielsson (FP) Plats och tid Sessionssalen, Kl. 15.00-17.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Beslutande Ledamöter Magnus Wallengren (V), ordf Cecilia Koch Danielsson (FP), vice ordf Helen Einarsson (S) Ingrid-Märta Grönlie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Bildningsnämnden 2015-02-16 1(14)

ANSLAG/BEVIS. Bildningsnämnden 2015-02-16 1(14) Bildningsnämnden 2015-02-16 1(14) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen kl. 08.30-11.30 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Per Aspengren (S) vice ordförande Anne Karlén Hellgren (S) ersätter

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (10)

Barn- och ungdomsnämnden (10) Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-23 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Landeryds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice

Läs mer