Ånge kommunkontor tisdagen den 6 april 2010 kl Orvar Ottesen. Erik Lövgren. Laila Sundin. lats och tid för ammanträdet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ånge kommunkontor tisdagen den 6 april 2010 kl. 09.00. Orvar Ottesen. Erik Lövgren. Laila Sundin. lats och tid för ammanträdet."

Transkript

1 lats och tid för ammanträdet eslutande vriga deltagare Ånge kommunkontor rum 563(Flataklocken) onsdagen den 31 mars 2010 kl Ajournering kl , Erik Lövgren s, ordförande Carina Edin s, tjg ersättare för Catharina Börjesson s Stefan Åsén v, tjg ersättare för Leif Jonsson Laila Sundin mp, tjg ersättare för Yvonne Flisager s 50, Agneta Hollsten s Mikael Swedbäck Johansson s Ove Persson s Tage Påhlsson c 50, Laila Sundin mp, tjg ersättare för Tage Påhlsson c 49, 51,52 Bengta Norell c, tjg ersättare för Lars-Olof Persson c Jan Jonsson v Tord Sundquist m, tjg ersättare för Thomas Jansson m Peter Gunnarsson, rektor Carina Forsgren, lärare Tina Höglund, speciallärare Lars Thorin, utvecklingsledare Kenth Åström, verksamhetsplanerare Orvar Ottesen, sekreterare usteringens plats ch tid aragrafer Ånge kommunkontor tisdagen den 6 april 2010 kl nderskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Orvar Ottesen Erik Lövgren Laila Sundin

2 Innehållsförteckning: Sid. 49 Plan för internkontroll 3 50 Friskola i Erikslund - Heliås 4 51 Gymnasierådet 6 52 Granskningsrapport: Planering, samverkan och uppföljning i gymnasieskolan7 53 Information 8 54 Rapporter Föregående mötes protokoll Delgivningar Delegeringsbeslut Granskningsrapport: Bidrag till barn- och ungdomsverksamhet - Revisorerna Ansökan om bidrag till Stöde Musikvecka Verksamhetsberättelse och bokslut Målformuleringar Hemställan om extra resurs- Minervaskolan Protokollsutformning Förflyttning av elev 19

3 49 Plan för internkontroll Dnr HN 08/110 Enligt arbetsutskottets förslag. Beslut humanistiska nämndens arbetsutskott 17 mars 2010 Föra in att uppföljning av likabehandlingsplanen ska göras samt ändring av mobbningsrapporterna. Ordförande Erik Lövgren föredrar ärendet Överläggning humanistiska nämndens arbetsutskott 17 mars 2010 Ordförande Erik Lövgren föredrar ärendet. Humanistiska nämndens arbetsutskotts beslut Föreslår humanistiska nämnden anta föreliggande förslag från Beredningsgrupp Fritid och från Beredningsgrupp Kultur. Revisorerna har granskat om styrelse och nämnder upprättat interna kontrollplaner och om de följs opp och rapporteras till både nämnder och styrelse enligt kommunens Reglemente för internkontroll. En ändring genomförs med anledning av Skolinspektionens rapport avseende skolsituationen i Fränsta Beslutsunderlag Plan för Internkontroll Barn och Utbildning Dnr Hn 08/110 Protokoll humanistiska nämnden Protokoll humanistiska nämndens arbetsutskott Skrivelse av BoU-chef Jonas Tagesson betitlad Svar till Skolinspektionen Dnr Hn 04/88

4 50 Friskola i Erikslund - Heliås Dnr HN 09/58 Ge ordförande Erik Lövgren i uppdrag att överklaga Skolinspektionens beslut avseende etablering av friskola f 9 i Erikslund. Yrkanden Tord Sundquist föreslår att Skolinspektionens beslut om rätt för Heliås Utbildning att starta friskola i Erikslund inte överklagas. Däremot ska utredning göras avseende programutbudet på Bobergsgymnasiet. Dessutom att det görs en översyn av rektorsorganisationen där antalet rektorer minskas med hänsyn taget till att elevantalet i kommunens skolor minskar. Mikael Swedbäck Johansson föreslår att Skolinspektionens beslut överklagas hos Förvaltningsrätten samt att ordförande Erik Lövgren får i uppdrag att utforma överklagandesvar inklusive konsekvensbeskrivning som ordföranden skickar till Förvaltningsrätten inom utsatt svarandetid. Om Heliås Utbildning startar friskola i Erikslund får det svåra ekonomiska konsekvenser med följdverkning att utbildningskvaliteten påverkas negativt. Proposition Ordförande ställer proposition på Tord Sundquist och Mikael Swedbäck Johanssons förslag och finner att humanistiska nämnden stöder Mikael Swedbäck Johanssons förslag. Reservation Tord Sundquist, Tage Påhlsson, Bengta Norell och Laila Sundin reserverar sig mot beslutet till förmån för Tord Sundquists förslag. Beslut humanistiska nämndens arbetsutskott 17 mars 2010 Föreslår humanistiska nämnden ge verksamhetsplanerare Kenth Åström i uppdrag att lämna förslag på hur skolenheten ska inrymma kostnaderna för en eventuell friskola i Erikslund gällande höstterminen 2010 samt för hela verksamhetsåret Ärendet föredras av ordförande Erik Lövgren assisterad av verksamhetsplanerare Kenth Åström. Överläggning humanistiska nämndens arbetsutskott 17 mars 2010 Verksamhetsplanerare Kenth Åström föredrar ärendet assisterad av ordförande Erik Lövgren Beslut humanistiska nämnden Enligt Jan Jonssons förslag: förslaget till yttrande framställt av BoU-chef Jonas Tagesson blir humanistiska nämndens svar till skolinspektionen.

5 Heliås Utbildning AB har i inkommen ansökan till Skolinspektionen anhållit om att få starta en skola F 9 i Erikslund. Ansökan har skickats på remiss till Ånge kommun. Remissvaret ska vara Skolinspektionen tillhanda senast Beslutsunderlag Protokoll humanistiska nämndens arbetsutskott Beslut Skolinspektionen Dnr :1082, Beslut Förvaltningsrätten mål nr

6 51 Gymnasierådet Dnr HN 09/137 Enligt arbetsutskottets förslag. Beslut humanistiska nämndens arbetsutskott 17 mars 2010 Föreslår humanistiska nämnden avvakta med beslut tills gy 11 är klar. Beslut humanistiska nämndens arbetsutskott 10 februari 2010 Ärendet behandlas på arbetsutskottets sammanträde i mars innevarande år. Tf BoU-chef Kenth Åström föredrar ärendet Överläggning humanistiska nämndens arbetsutskott 17 mars 2010 BoU-chef Jonas Tagesson föredrar ärendet. Ordförande Erik Lövgren och rektor Birgitta Burmeister ska bevista näringslivsutskottet och där informera om Bobergsgymnasiet Överläggning humanistiska nämndens arbetsutskott 10 februari 2010 BoU-chef Jonas Tagesson föredrar ärendet. Rektor Birgitta Burmeister och utvecklingschef Stefan Wallsten uppmanas prata ihop sig. Näringslivsutskottet beslutar föreslå humanistiska nämnden besluta att Gymnasierådet ska integreras i Näringslivsutskottet en gång per halvår. Beslutsunderlag Protokoll humanistiska nämnden

7 52 Granskningsrapport: Planering, samverkan och uppföljning i gymnasieskolan Dnr HN 10/6 Enligt föreliggande förslag från ordförande Erik Lövgren inklusive redaktionella ändringar. Beslut humanistiska nämndens arbetsutskott 17 mars 2010 Ärendet behandlas på humanistiska nämnden i mars innevarande år. Beslut humanistiska nämndens arbetsutskott 10 februari Uppdrar till ordförande Erik Lövgren att utforma förslag till svar 2 Förslaget föreläggs humanistiska nämndens arbetsutskott på arbetsutskottets sammanträde i mars innevarande år. Ordförande Erik Lövgren föredrar ärendet Överläggning humanistiska nämndens arbetsutskott 17 mars 2010 BoU-chef Jonas Tagesson föredrar ärendet Överläggning humanistiska nämndens arbetsutskott 10 februari 2010 BoU-chef Jonas Tagesson föredrar ärendet Revisorerna har uppdragit till Komrev att inom gymnasieverksamheten granska styr- och ansvarskedjan från politiken till arbetslagets planering och lärarnas ledarskap. Dessutom syftar granskningen till att kontrollera hur nämnden säkerställer att återrapportering av resultat sker på ett sådant sätt att man på ett tillförlitligt sätt kan bedöma om de övergripande målen nås. Revisorerna önskar svar på sin rapport senast Beslutsunderlag Granskningsrapport Dnr Hn 10/6:1 Svar granskningsrapport Dnr Hn 10/6

8 53 Information Dnr HN 10/8 Noterar givna informationer. Rektor Peter Gunnarsson, lärare Carina Forsgren, speciallärare Tina Höglund Tina redogör för situationen kring elever med koncentrationssvårigheter, hur man bemöter dem, hur man hjälper dem; om vikten av ordning och reda samt struktur. Peter och Carina redogör för situationen på Alby skola, stökighet i en av klasserna, hur man hanterar klassen ifråga, vilka konkreta åtgärder som satts in och kommer sättas in, samarbete med skolsköterska, specialpedagog och psykolog, hur man anpassar undervisningen utifrån elevernas kunskaper. Tf BoU-chef Kenth Åström Det har inkommit ett flertal ansökningar avseende områdeschefstjänsten. Ledarskapsprofiler utmejslas. Alla rektorstjänster kommer utlysas. Anställningsintervjuer kommer genomföras. Erik Lövgren, Tord Sundquist och Tage Påhlsson kommer delta vid intervjuerna. Det finns för närvarande ingen oro vad gäller humanistiska nämndens budget för år 2010, dock är det tidigt på året Utvecklingsledare Lars Thorin Redogör för den aktuella mobbningssituationen Ordförande Erik Lövgren Beslut i arbetsutskottet om att tilldela Överturingens skola kronor avseende företagsamhet i skolan för framställande och försäljning av kokbok; kronor till Lövträdets förskola för det genuina miljöarbete förskolan bedriver Kulturchef Orvar Ottesen Kulturnattsplaneringen avancerar in i ett intensivare skede, en informationskanal som ska testas är Facebook. Planeringen av nationaldagsfirande fortsätter

9 54 Rapporter 2010 Dnr HN 10/9 Noterar lämnade rapporter. Ledamoten Agneta Hollsten, skolråd Minerva Skolmaten åter en het fråga. Det finns synpunkter på maten samt det bemötande som elever får av bespisningspersonal. Matråd borde återinrättas. Röklukt i matsalen. Kostchef Ulf Frisk deltog på mötet. Det noterades att fortfarande är det 70% av maten som är halveller helfabrikat trots att målet är 50%. Badhusutredningen fortgår och det håller på att framskrivas ett förslag som ska upp på arbetsutskottet. Enkätundersökningen ger vid handen att det finns önskemål om att badhuset ska öppna tidigare på vardagar samt vara öppet på söndagar. Badhuset kommer ha stängt tre veckor under sommaren, kortare tid än brukligt. Ledamoten Bengta Norell, Skolråd Fränstaskolan Mattelabb har satts igång finansierat av de pengar man fick från Skolverket. En dansbandsvecka anordnas för 6 9:an. 6:orna har fått kronor för att rusta upp i klassrummen. Läger tillsammans med de kommande 7:orna från Ljungaskolan Ledamoten Carina Edin, förskolan Sörgården Det finns ett stort problem med att få tag på vikarier, blir förhoppningsvis bättre med bemanningsenhetens arbete. Halsfluss florerar, men vårdcentralen har inte velat ta prover. Det är ett stort behov av renoveringsåtgärder på Sörgården. Ordförande Erik Lövgren Ledningsmöte college i Sundsvall. Presidieöverläggning. Lärlingsråd på Boberg. Skolpresidiekonferens i Kramfors. RUN-riksdag. Före maj månads utgång ska det finnas ett underskrivit avtal om gymnasiesamverkan i länet. Svar till företagare i Erikslund med omnejd Dnr Hn 09/58:11

10 55 Föregående mötes protokoll Dnr HN 10/10 Humanistiska nämndens protokoll från 24 februari 2010 lägges till handlingarna. Ordförande Erik Lövgren föredrar ärendet.

11 56 Delgivningar 2010 Dnr HN 10/11 Delgivningarna lägges till handlingarna. Arenadagarna inbjudan till konferens LUPP- länskonferens

12 57 Delegeringsbeslut 2010 Dnr HN 10/12 Delegeringsbesluten lägges till handlingarna. Fritidskonsulent Eje Fröberg Anläggningsbidrag 2010 Dnr Hn 10/67 Stimulansbidrag 2010m Dnr Hn 10/66 Fritidsassistent Gunilla Sjögren Lokalt aktivitetsstöd för hösten 2009 Dnr Hn 10/65 Driftkostnadsbidrag 2010 för samlingslokaler Dnr Hn 10/64 Fritidschef Kjell Sundquist Riktat bidrag 2010 Dnr Hn 10/63

13 58 Granskningsrapport: Bidrag till barn- och ungdomsverksamhet - Revisorerna Dnr HN 10/31 Enligt arbetsutskottets förslag. Beslut humanistiska nämndens arbetsutskott 17 mars 2010 Föreslår humanistiska nämnden anta fritidschef Kjell Sundquists förslag till svar till revisorerna som nämndens eget. Beslut humanistiska nämnden 24 februari Enligt fritidschef Kjell Sundquists förslag innebärande att skyndsamt åtgärda påpekanden som revisorerna gjort 2 Fritidschefen redovisar resultatet på arbetsutskottet i mars. Ordförande Erik Lövgren föredrar ärendet Överläggning humanistiska nämndens arbetsutskott 17 mars 2010 Fritidschef Kjell Sundquist föredrar ärendet Revisorerna har genomfört en granskning av Bidrag till barn- och ungdomsverksamheten inom Humanistiska nämndens verksamhetsområde. Revisorerna önskar svar på sin rapport senast Beslutsunderlag Granskningsrapport Dnr Hn 10/31:1 Protokoll humanistiska nämndens arbetsutskott 10 februari 2010 Svar granskningsrapport Dnr Hn 10/31

14 59 Ansökan om bidrag till Stöde Musikvecka Dnr HN 10/47 Enligt arbetsutskottets förslag. Beslut humanistiska nämndens arbetsutskott 17 mars 2010 Föreslår humanistiska nämnden avslå StödeKults anslagsframställan. Kulturchef Orvar Ottesen föredrar ärendet Överläggning humanistiska nämndens arbetsutskott 17 mars 2010 Kulturchef Orvar Ottesen föredrar ärendet och konstaterar att Stödes musikvecka har sin verksamhet utanför Ånge kommun och bidragsberättigade är de föreningar som har sin verksamhet inom Ånge kommuns gränser StödeKult har i inkommen skrivelse ansökt om bidrag för att genomföra projektet Stöde Musikvecka i juli innevarande år Beslutsunderlag Ansökan om bidrag från StödeKult Dnr Hn 10/47:1

15 60 Verksamhetsberättelse och bokslut 2009 Dnr HN 10/48 Föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna humanistiska nämndens verksamhetsberättelse och bokslut avseende år Beslut humanistiska nämndens arbetsutskott 17 mars 2010 Föreslår humanistiska nämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta föreliggande verksamhetsberättelse och bokslut gällande humanistiska nämndens verksamhetsår Tf BoU-chef Kenth Åström föredrar äredet. Överläggning humanistiska nämndens arbetsutskott 17 mars 2010 Verksamhetsplanerare Kenth Åström föredrar ärendet. Det är dags att förfärdiga verksamhetsberättelse och bokslut gällande år 2009.

16 61 Målformuleringar 2011 Dnr HN 10/49 Enligt arbetsutskottets förslag. Beslut humanistiska nämndens arbetsutskott 17 mars 2010 Föreslår humanistiska nämnden 1 Uppdra till beredningsgrupp skola, fritid och kultur att arbeta med frågan samt lämna förslag till målformuleringar avseende de olika verksamhetsområdena 2 Förslagen presenteras för arbetsutskottet i april 3 Budgetförutsättningarna presenteras för arbetsutskottet på arbetsutskottet i april. Ordförande Erik Lövgren föredrar ärendet Överläggning humanistiska nämndens arbetsutskott 17 mars 2010 Ordförande Erik Lövgren föredrar ärendet Målformuleringar avseende år 2011 ska utmejslas och beslutas.

17 62 Hemställan om extra resurs- Minervaskolan Dnr HnN10/61 Avslå framställan. Tf BoU-chef Kenth Åström föredrar ärendet. Önskemål om förstärkning med ytterligare 25% av tjänst för att öka rastvärdsfunktionen. Förhoppningen är att en lokalvårdare ska få dessa 25%; hon fungerar bra tillsammans med eleverna. Enligt BoU-chefens uppfattning torde det vara rimligt att Minervaskolan omfördelar inom den givna ramen då ramen dessutom har fått motta extra resurser redan i ett tidigare skede. Beslutsunderlag Brev från elevrådet på Minervaskolan

18 63 Protokollsutformning Dnr HN 10/5 Enligt Jan Jonssons förslag. Ledamoten Jan Jonsson föredrar ärendet och yrkar på att punkten 4 i nämndens beslut ska tas bort, vilket innebär alla yrkanden ska vara skriftliga, inte gäller längre, det är fullt tillräckligt med muntliga yrkanden. Beslut Humanistiska nämnden Enligt arbetsutskottets förslag. Överläggning Jan Jonsson föredrar ärendet i dess olika aspekter. Beslut Humanistiska nämndens arbetsutskott Föreslår humanistiska nämnden 1 Ledamoten Jan Jonssons skrivelse överlämnas till sekreterargruppen 2 Bilagorna ska samlas i en egen avdelning skild från protokollet 3 Sekreterare Orvar Ottesen ska aktivt arbeta för att få in de diskuterade ändringarna i protokollen 4 Alla yrkanden ska vara skriftliga Överläggning Ledamoten Jan Jonsson har utarbetat förslag avseende protokollsutformning för humanistiska nämndens arbetsutskott och humanistiska nämnden

19 64 Förflyttning av elev Dnr HN 10/38 Eleven ska gå kvar på Minervaskolan ut vårterminen Beslut humanistiska nämnden 24 februari Fastställa flytt av en elev från Fränstaskolan till Minervaskolan 2 Delegera till arbetsutskottet att framledes ta beslut i liknande ärenden. Beslut humanistiska nämndens arbetsutskott 10 februari 2010 Föreslå humanistiska nämnden: 1 Flytta en elev från Fränstaskolan till Minervaskolan 2 Delegera till arbetsutskottet att framledes ta beslut i liknande ärenden. Tf BoU-chef Kenth Åström föredrar ärendet Överläggning humanistiska nämnden 24 februari 2010 BoU-chef Jonas Tagesson föredrar ärendet Överläggning humanistiska nämndens arbetsutskott 10 februari 2010 BoU-chef Jonas Tagesson föredrar ärendet Ny ansökan har inkommit avseende förlängning av förflyttningsbeslutet gällande hela vårterminen 2010 Skolenheten har gjort det den kunnat för att få en elev vid Fränstaskolan att agera enligt det regelverk som skolan lever efter. Den möjlighet som finns kvar är att flytta eleven till Minervaskolan Beslutsunderlag Elevvårdskonferens Sekretessbelagt enligt Sekretesslagen 23:2

Gruppmöten Gruppmöte för oppositionen i Bergåsen, rum 572. 6 Ansökan om bidrag - Ånge Golfklubb. 8 Månadsrapport - Ekonomi

Gruppmöten Gruppmöte för oppositionen i Bergåsen, rum 572. 6 Ansökan om bidrag - Ånge Golfklubb. 8 Månadsrapport - Ekonomi Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 3 juni 2003, kl 10.00 - Gruppmöten Gruppmöte för oppositionen i Bergåsen, rum 572 Föredragande Ärenden 1 Upprop

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09 1 Plats och tid för sammanträde Beslutande Ej beslutande Övriga deltagande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 januari 2007, kl. 10.00 14.00. Ajournering 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Inger Grelsson, v, ersätter Jan-Eric Berglund, v

Inger Grelsson, v, ersätter Jan-Eric Berglund, v 1 (22) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 17 februari 2009, kl. 9.00 12.00, 13.00 14.45 Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Åke Nyhlén,

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (36) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 8 februari 2011 kl. 10.00 17.15, ajournering för lunch 12.15-13.00.

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (41) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 1 september 2009, kl. 10.00 12.00, 13.00 15.30 Beslutande Tjänstemän och övriga deltagare Sten-Ove Danielsson, s, ordförande

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström Plats och tid Beslutande 2008-01-23 Sidan 1 av 12 Konferensrummet, FöretagarCentrum, Järnvägsgatan 12, Ånge onsdag 23 januari 2008 kl 08.00-12.10. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena

Läs mer

Erik Lövgren, s Stefan Åsén, v Hans-Erik Beck Magdalena Flemström, c Kjell Grip, kd

Erik Lövgren, s Stefan Åsén, v Hans-Erik Beck Magdalena Flemström, c Kjell Grip, kd 1 (27) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndagen den 3 januari 2011 kl. 10.00 14.30, ajournering 12.00-13.00 Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund,

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2010-11-24 1-21 Plats och tid: Barn- och utbildningskansliets sammanträdesrum, kl 13.30-18.00 ande: Stefan Widerberg (C) ordförande Glenn Lund (M) Tommy Sjöström (C) Eva Petersson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tryde 1303, den, kl. 08.30-11.30 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande, 45-46 Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S), 2:e

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Plats Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Rasmus Persson (C) Lars Elamson (M) Carina Dahl (S) t o m 28 Olof Johansson (MP) Murad Artin (V) Ronnie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2009-08-26 1(13) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Skillingaryd kl.14.00 16.30 Beslutande Övriga närvarande Gert Jonsson (M), ordförande Sune

Läs mer

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2012-06-20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2012-06-20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30 Beslutande: Malin Ängerå (S, ordförande Anne Hamrén (S) Leif Persson (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-10-03. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-10-15 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2012-10-03. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-10-15 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-10-03 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-10-15 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2013-03-13

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2013-03-13 2013-03-13 Sida 1 (21) Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2013-03-13 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna (kryssade) Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(106) Kultur- och utbildningsnämnden 2009-09-07

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(106) Kultur- och utbildningsnämnden 2009-09-07 VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(106) Plats och tid Kanslihuset, rum Volgsjön, 2009-09-07, Kl 08.00-16.30 Beslutande Jonny Kärkkäinen, Ordförande (KD) Sanja Tadic (FP) Ingrid Ericsson (C) Gun-Inger Fryklund

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2003-05-13 1. Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd kl 14.00-18.00

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2003-05-13 1. Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd kl 14.00-18.00 arbetsutskott 2003-05-13 1 Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd kl 14.00-18.00 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune Johansson (c) 1:e vice ordförande Thomas Strand (s) 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 26 mars 2014 kl. 17:00-19:00 Plats Björkhaga samlingssal Påryd Omfattning 23-41 ande Elisabeth Gustavsson (S), ordförande Ingemar Einarsson (C), vice ordförande

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2013-01-09. Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.30 18.

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2013-01-09. Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.30 18. TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Plats och tid Torskolans bibliotek, onsdagen den 9 januari 2013 kl. 17.30 18.55 Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.30 18.35 Beslutande Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 14 november 2013 1 (22) Plats och tid: Folkets Hus, sessionssalen kl 18.15-20.23 Ajournering kl. 18.37-20.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 14 november 2013 1 (22) Plats och tid: Folkets Hus, sessionssalen kl 18.15-20.23 Ajournering kl. 18.37-20. Kommunfullmäktige 14 november 2013 1 (22) Plats och tid: Folkets Hus, sessionssalen kl 18.15-20.23 Ajournering kl. 18.37-20.00 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314 Kommunstyrelsen 2014-12-09 1 (47) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Irene Homman (S) ordförande Svante Hanses (KOSA) Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas Fredén

Läs mer