Ledarskaps-ST. l ä g e s r a p p o r t v å r e n

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledarskaps-ST. l ä g e s r a p p o r t v å r e n 2 0 1 1"

Transkript

1 Ledarskaps-ST l ä g e s r a p p o r t v å r e n

2 Innehållsförteckning 1. Bakgrund Projektledningens rapport Arbetssätt Effekter Ekonomi Fortsatt arbete Ekonomisk rapport Reflektioner från Ledarskaps-ST, grupp Gruppreflektion Louise Bentley Mattias Bjarnegård Daniel Carlzon Isabelle Cehlin Helena Hognert Reflektioner från Ledarskaps-ST, grupp Gruppreflektion Henrietta Arwin Per Berg Liisa Carlzon Åsa Robinson Ylva Strandberg

3 Bakgrund Sedan 2008 ingår basal ledarskapsträning i Socialstyrelsens nationella mål för läkares specialiseringstjänstgöring (ST). Ledarskap är alltså en viktig del i läkarrollen. Under åren har ett flertal ST-läkare efterfrågat möjligheter till ytterligare fördjupning i ledarskapsfrågor och visat intresse för chefskap, projektledning och pedagogiskt ledarskap. Detta är bakgrunden till den ansökan om finansiering av Ledarskaps-ST (LST) i projektform som tillställdes Personalstrategiska avdelning i Västra Götalandsregionen (VGR). Medel beviljades och 2008 kunde den första gruppen ST-läkare antas till en fördjupad ledarskapsutbildning. Syftet med projektet är att stimulera ledarskapsutveckling bland ST-läkare och erbjuda fortsatt fördjupning efter genomförda basala ledarskapsprogram. Resultatet såhär långt visar att hälften av de 10 deltagarna har tagit på sig ledarskapsuppdrag som linjechef, projektledare och pedagogiska ledare. Denna rapport innehåller en övergripande beskrivning av projektet, ekonomisk delrapport samt deltagarnas individuella redogörelser och reflektioner. Ledarskaps-ST Ledarskapstränad specialist Praktik Chefskap Grundläggande Ledarskaps program Utbildning 45 ECTS Assessment Vetenskapligt Arbete 15 ECTS Spin off-projekt Specialiseringstjänstgöring Pedagogik Handledning Projektledning Förbättringsarbete 10 antagna till programmet ST förlängs upptill 18 månader Specialistlön efter 5 år Personlig mentor Grupphandledning SR-kansliets verksamhet Bild 1.Vid konferensen Framtidens specialistläkare, med över 1000 ST-läkare från hela landet, presenterades Ledarskaps-ST i VGRs monter, Malmö 2008 och

4 Projektledningens rapport 4

5 Arbetssätt Projektet LST har i nuläget två grupper om vardera fem personer i gång. Samtliga deltagare har genomgått en grundläggande ledarskapsutbildning inom Sahlgrenska Universitetssjukhusets Studierektorskansli för ST-läkare vilket ger en bra grund för denna mer avancerade nivå med akademisk prägel. Programmet omfattar motsvarande ECTS samt ledarskapspraktik och innebär upp till 18 månaders förlängning av ST. Vår erfarenhet är att ett inledande utvecklingsassessment, som ett första steg, har haft ett stort värde för den enskilde ST-läkaren i valet av inriktning inom området ledarskap. Nästa steg i programmet har varit att skapa en bra grupprocess och dynamik i respektive LSTgrupp. En gemensam utbildningsaktivitet tidigt i programmet har visat sig stödja gruppernas utveckling. Projektledarnas uppdrag har varit och är att ge tydliga ramar och samtidigt skapa utrymme för deltagarnas kreativa val inom dessa ramar. Inledningsvis har projektledarrollen inneburit att vara såväl projektledare som coach och mentor. Detta har varit viktigt i gruppens tidiga utvecklingsskede för att lära känna gruppen och se utvecklingspotentialen hos var och en. Efterhand som gruppen mognat har de fått redskap att själva driva sin utveckling framåt med individuella mentorer och ökat ansvar för grupprocessen. En lärdom är att det är oerhört viktigt att tidigt informera och kontinuerligt involvera ST-läkarens linjechef i projektet för att underlätta ST-läkarens aktiviteter som är kopplade till projektet. Varje STläkare har ett skrivet kontrakt med sin chef och projektledningen där ansvarsfördelning och ekonomiska förutsättningar tydligt framgår. Projektledningens erfarenhet och bakgrund i form av god omvärldskunskap, regionala och nationella nätverk är central vid vägledning inför val av utbildningar, ledarskapspraktik och mentorer. Effekter Samtliga deltagare i LST var redan före antagningen motiverade och intresserade av ledarskapsfrågor. Detta intresse har under programmet ytterligare mognat och stärkts. En konsekvens är att flera av deltagarna redan har tagit på sig chefs- och ledarskapsuppdrag inom både Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin. Projektet har medfört att deltagarna har blivit uppmärksammade i organisationen som kandidater för ledarskapsuppdrag. Interna och externa presentationer, bl.a. på vetenskapliga pedagogiska konferenser, har stärkt såväl deltagarna som projektet och SU/VGR s varumärke (bild 1). Vi har under projekttiden noterat ett ökat intresse för vår LST-modell regionalt och nationellt. Allteftersom projektet har blivit synliggjort har också efterfrågan på LST-platser ökat. Flera av de utbildningar som deltagarna har gått har kommit organisationen och verksamheterna tillgodo. Exempelvis har en LST-deltagare utarbetat en kurs i förbättringskunskap för ST-läkare och en har tagit på sig ett sektionschefskap. Flera av deltagarna har engagerats i grundutbildningen för läkare och i akademins utvecklingsarbete avseende professionell utveckling av läkarrollen. Projektet har också medfört att kontakter och nätverk med Göteborgs Universitet och Chalmers har stärkts. Ekonomi Projektmedlen har kunnat användas till utvecklingsarbete, kongresser och kursavgifter för LSTdeltagarna. De förbrukade medlen för perioden maj 2009 t o m utgången av 2010 var kr (enligt redovisning följande sida). Ytterligare kr har förbrukats t o m mars

6 Fortsatt arbete Projekttiden löper fram till och med 2014 och vi anser oss ha en god bild av hur projektet skall bedrivas framöver utifrån de erfarenheter vi har så här långt. Båda grupperna vill vara delaktiga i en successiv revidering och utveckling av LST-modellen tillsammans med projektledarna. Fortsatta informations- och avstämningsmöten planeras med berörda linjechefer. Vi har beslutat att bjuda in till en tredje LST-grupp med planerad start under hösten. Vi är övertygade att LST kommer att bli en av flera viktiga komponenter i den framtida ledarförsörjningen inom VGR. Anders S Johansson Sjukhusgemensam studierektor ST/SU Projektledare LST Birgitha Archenholtz Projektledare LST 6

7 Ekonomisk sammanställning Ledarskaps-ST per 31 december 2010 Maj 2009 erhöll vi från VGR Utgående balans den 31/ Det betyder att vi under 2009 förbrukade Ingående balans den 1/ Den 31 december 2010 har vi kvar Det betyder att vi under 2010 förbrukade Hittills har vi alltså totalt förbrukat Namn och förbrukade medel/individ Louise Bentley Mattias Bjarnegård Daniel Carlzon Isabelle Cehlin Helena Hognert Gemensamt Ledarskaps-ST grupp I Henrietta Arwin Per Berg Liisa Carlzon Åsa Robinson Ylva Strandberg Gemensamt Ledarskaps-ST grupp II Projektledare och projektutveckling Totalt förbrukat t.o.m 31 december

8 Reflektioner från Ledarskaps-ST, grupp 1 Louise Bentley Mattias Bjarnegård Daniel Carlzon Isabelle Cehlin Helena Hognert 8

9 Gruppreflektion från Ledarskaps-ST, grupp 1 Att vara en grupp är att inte vara ensam Sahlgrenska Universitetssjukhuset var först i Sverige med Ledarskaps-ST. Vår grupp var den första. Att vara först har förstås på flera sätt haft betydelse för individerna i den första gruppen Ledarskaps-ST, och delvis också utgjort en förutsättning för gruppens utveckling. Från början var vi fem individer. Gemensamma nämnare hos oss alla fem är; stark vilja att påverka, utvecklas och förändra. Vi var, och är, alla fem drivande och engagerade i att skapa förutsättningar för Ledarskaps-ST. Möjligheterna att själva vara delaktiga i att utforma och sätta ramarna för Ledarskaps-ST utifrån våra behov, förutsättningar och mål upplever vi som en stor förmån och inspiration, men också som krävande och ansvarsfyllt. Att vara först innebär ofta att bli ifrågasatt. För att hantera ifrågasättande attityder och kritik har gruppen i perioder spelat en mycket viktig roll. I gruppen har vi kunnat föra en konstruktiv dialog, hämta styrka, motivation, argument och kraft när vi behövt det. Det starka stödet i gruppen har även underlättat och katalyserat den personliga utvecklingen. Efterhand har gruppen transformerats till ett aktivt och fungerande nätverk där idéer bollas och utbyts, nytta dras av olikheter och varierande kompetenser. Vi fortsätter att utvecklas; tillsammans men inte beroende av varandra som bilden beskriver: Gemensamma aktiviteter, grupp1 Delaktighet i utformningen av Ledarskaps-ST Representation och presentation av Ledarskaps-ST på Framtidens Specialistläkare i Malmö 2008 och Rådgivande assessment för operativa chefer, Centrum för ledarutveckling, Göteborgs stad Förankring av ledarskaps-st i sjukhusledningen, SU Grupphandledning tillsammans med Jonas Borgh Förbättringskunskap på vetenskaplig grund, 7,5 ECTS Internat med gästföreläsare och arbete i grupp på ämnet kommunikation Beskrivning och förankring av Ledarskaps-ST för cheferna till deltagarna i grupp 2 9

10 Louise Bentley - Handkirurgi Personlig reflektion Ledarskaps-ST har inneburit ett nätverk, ett stort stöd, praktisk möjlighet att utbilda mig inom ledarskap samt att jag tog steget att söka och få tjänsten som sektionschef på handkirurgen. Ledarskaps-ST möjliggör för läkare att tidigt i sin karriär utbilda sig inom ledarskap och det är helt nytt jämfört med tidigare (kutym bland läkare är ju att en av de mest kliniskt och forskningsmässigt erfarna läkarna blir chef och axlar ett ledarskap). Det handlar om att frikoppla den medicinska hierarkin från ledarskapet i läkarkåren samt att tidigt påbörja en ledarskapsutbildning i en läkares karriär. Via assessment identifieras ST-läkare med intresse och fallenhet för att axla ett ledarskap. Och utbildas därefter i ledarskap, som är ett helt nytt yrke Reflektion från verksamhetschef Anna Elander Ledarskaps-ST har givit Louise en mycket god grund att stå på med en trygghet i vad ledarskapet innebär, hon är kunnig och engagerad. Hon är väl förberedd med ett övergripande tänk och kunskap i hur vår offentliga sjukvård fungerar. Louise är inte rädd för det ansvar som sektionschefsrollen för handkirurgin innebär, utan tar tag i problemen metodiskt, eftertänksamt och levererar sedan resultat. Efter påbörjad Ledarskaps-ST Utbildning Assessment på Assessment Center, Gbg:s Stad (Center för Ledar Utveckling), för operativa chefer, juni Förbättringskunskap på vetenskaplig grund 7,5 hp. Specialistläkare i handkirurgi sen Ledarskap i offentlig verksamhet, Handelshögskolan Gbg, delkurs Ledning och strategiskt tänkande 15 hp. Projekt/Uppdrag Ingår i ledningsgruppen för Verksamhetsområde Handkirurgi och Plastikkirurgi sen Vårdenhetsöverläkare Handkirurgisk mottagning till Sektionschef och chefsöverläkare för handkirurgin på SU sen Som sektionschef är jag ledare och chef för ca 18 läkare beroende på hur många randande ST-läkare kliniken har för tillfället. Jag går på individuell chefshandledning hos en av SU:s rekommenderade handledare. Representation/Små uppdrag Föreläst handkirurgi och utbildat sjuksköterskor, läkarstudenter och ST-läkare. Föreläst om ledarskap på ST-LiV och för AT-läkare på SU under HT Schemaläggare för läkare Handkirurgiska kliniken, Sahlgrenska, Handledare för ST-läkare Johanna Enarsson till Framtidsplaner Fortsätta som sektionschef och chöl för handkirurgin på SU. Fortsätta min utbildning inom ledarskap med följande delar: 1 Ledarskap i offentlig verksamhet, totalt 60 hp, Handelshögskolan Göteborg med delkurser: A Ledning och strategiskt tänkande 15 hp, ¼-fart (genomförd) B Kommunikation och ledarskap 7,5 hp, ¼-fart. C Att förebygga och hantera konflikter i arbetslivet 7,5 hp, ¼-fart. D Modern ekonomistyrning i offentliga organisationer 7,5 hp, ¼-fart. E Förbättringskunskap på vetenskaplig grund 7,5 hp (genomförd) F Ett eget uppsatsarbete 15 hp. 2 SU:s introduktionsprogram för nya chefer, totalt 8 dagar, med start HT

11 Mattias Bjarnegård Bild och funktionsmedicin Personlig reflektion För mig signalerar projektet Ledarskaps-ST att VGR och SU har tagit en ambitiös och framsynt position där man satsar på en bred syn på ledarskap - En position där man tidigt tar till vara den engagerade individen utan att stöpa den i en bestämd form där traditionellt chefskap är detsamma som ledarskap. Det gör mig glad och stolt att få vara en del av detta projekt. Genom Ledarskaps- ST har mitt engagemang och mandat att påverka stärkts. Jag känner stöd från ledning, både lokalt och uppåt i organisationen. Tiden som finns avsatt för praktik, grupprocess, kontakt med mentor, nätverksbyggande lokalt och nationellt och de faktiska utbildningarna ger mig en stabil grund. Sammantaget gör detta att jag vågar anta nya utmaningar och förhoppningsvis till att jag bidrar till ledarskapet på SU. Reflektion från verksamhetschef Anne Haglund Olmarker Jag delar uppfattningen att Ledarskaps ST-programmet visar en hög ambition och strävan från VGR och SU att satsa på god utbildning av framtida ledare, vilket är mycket glädjande. Det är ett gott stöd i den långsiktiga chefsrekrytering som också ingår i verksamhetschefens uppdrag - att identifiera sina framtida efterföljare. Att ge individer med intresse och fallenhet för att leda en möjlighet att utveckla dessa egenskaper och ge dem kunskap och verktyg för framtida uppdrag är en mycket god strategi som främjar sjukvårdens utveckling. Mitt intryck är att programmet ger såväl en bred kunskap som en möjlighet till individanpassning. Det som framkommit av redovisningar från Ledarskaps ST-programmet är att deltagande STläkare nått en hög mognadsgrad, ett reflekterande förhållningssätt och en ökad säkerhet i olika aspekter av ledarskap och verksamhetsutveckling, vilket gör direkt nytta i verksamheterna och ger individerna en god grund inför kommande ledningsuppgifter. Efter påbörjad Ledarskaps-ST Utbildning Förbättringskunskap på vetenskaplig grund 7,5hp; Att leda verksamhetsutveckling och förbättringsarbete 7,5hp Projekt/Uppdrag Professionell Utveckling (PU) på läkarprogrammet GU; Förkortade ledtider på akutmottagningen SU/M; 16-timmarsutnyttjande av dyr utrustning (Radiologi SU/M) Representation/Små uppdrag Paneldebatt/föredrag om förbättringsarbete-kvalitetsdagarna SU 2011; Föreläsning om yngre läkares ledarskap - T10 läkarutbildningen, föreläsning om förbättringsarbete på ST-utvecklingsprogrammet SU, ST-representant SU vid besök från Minnesota University, etc. Framtidsplaner Presentation av PU-projektet vid AMEE (www.amee.org) augusti 2011 i Wien. Kommande utbildning inom kommunikation resp. konflikthantering. Jag ämnar fortsätta söka mig till såväl tjänster som projekt där ledarskapet är en del av utmaningen 11

12 Daniel Carlzon Klinisk farmakologi Personlig reflektion Jag är övertygad om att det är nödvändigt att ledarskap, delaktighet, helhetssyn och samarbete i sjukvården betonas starkare. För mig har Ledarskaps-ST skapat utrymme och möjlighet att stanna upp och blicka ut över sjukvårdslandskapet. Jag har fått möjlighet att utveckla kunskapsområden och sidor hos mig själv som jag tror är mycket viktiga. En viktig del för mig är det mandat, den OKstämpel för engagemang och delaktighet som LST utgjort. Ledarskaps-ST har gjort det tydligt för andra att organisationen vill framåt och har skapat möjlighet för mig att utveckla min förmåga till delaktighet och ansvar. Att känna stöd av en grupp i samma situation och från min mentor har varit och är mycket värdefullt. Reflektion från mentor Nils Conradi, verksamhetschef Onkologiskt centrum Jag har fungerat som Daniels mentor sedan december Under våra samtal har Daniel och jag reflekterat kring frågor som spänningen mellan specialist- och generalistrollen, kommunikation för att skapa delaktighet och engagemang, rollsökning och gruppdynamiska problemfrågeställningar samt typer av ledarskap och medarbetarskap. Mina allmänna synpunkter på Ledarskaps-ST är att det är ett bra initiativ då det finns ett stort behov av engagerade individer som kan fungera som ledare och översättare mellan olika kunskapsdomäner. System- och organisationsperspektivet har saknats nästan helt i läkarutbildningen vilket hämmat ett fungerande faktabaserat samtal kring vårdens innehåll och utveckling. Efter påbörjad Ledarskaps-ST Utbildning Professionell projektledning, 30 ECTS, Chalmers tekniska högskola (2010-) Förbättringskunskap på vetenskaplig grund, 7,5 ECTS, Chalmers tekniska högskola (2009) Mentorsamtal med Nils Conradi, Onkologiskt Centrum (2009-) Projekt/Uppdrag Idé, utarbetning och kursledning av 4 arbetsdagar om förbättringskunskap för ST-läkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (2010-) Medlem i styrgruppen för SU:s kvalitetsdagar 2011 Samordning av Medicinska riktlinjer i VGR på uppdrag av läkemedelskommittén (30% from ) Deltagande i regionalt arbete med remissvar samt utarbetande av ägaruppdrag mot bakgrund av Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom ( ) Deltagande i Yngreforum på Sahlgrenska universitetssjukhuset (2008-) samt adjungerad till sjukhusets styrgrupp för kvalitetsutveckling och patientsäkerhet (2010) Delaktig i planering och utvärdering av CVUs utbildning Förbättringskunskap på vetenskaplig grund, 2009 Representation Presentation av Ledarskaps-ST på AMEE 2009 i Malaga. Föreläsning om förbättringsarbete på ST-utvecklingsprogrammet, SU. ST-representant SU vid besök från Minnesota University, etc. Framtidsplaner Jag har god användning av mina erfarenheter och kunskaper från Ledarskaps-ST i mitt arbete på sektionen för klinisk farmakologi idag. I framtiden förväntar jag mig kunna bidra med mina kunskaper kring förbättringskunskap, projektledning och kommunikation inom SU och Västra Götalandsregionen. Jag har lust, vilja och kunskaper. 12

13 Isabelle Cehlin Geriatrik Personlig reflektion Jag har alltid varit intresserad av organisation och ledarskap och var engagerad på flera håll redan innan vi drev igenom projektet Ledarskaps-ST. Ibland kommer frågan upp om satsningen gör någon skillnad. LST har för mig varit en tydlig signal från AG att man vill ge engagerade och drivna medarbetare en chans att utvecklas och nätverket har varit ett stimulerande och förankrande stöd. Min relation till min mentor har gett mig nya perspektiv på mig själv och min arena. Jag är övertygad om att jag som person är betydligt bättre rustad att axla ledarskap nu än jag hade varit utan LST. Efter påbörjad Ledarskaps-ST Utbildning Ledarskap i offentlig verksamhet, Magisterprogram, Handelshögskolan i Göteborg: Ledning och strategiskt tänkande 15 ECTS, Kommunikation som strategiskt verktyg för chefer 7,5 ECTS (pågående) ;Förbättringsarbete på vetenskaplig grund 7,5 ECTS; Utvecklande ledarskap, kurs enligt Försvarshögskolans koncept. Ledarskapspraktik motsvarande 3 månader som marknadsutvecklare på Synaps Medical, ett inkubatorföretag i Sahlgrenska Science Park. Projekt/Uppdrag Projektledare Yngreforum Ledamot Varumärkesgruppen Ledamot projektgruppen för Vägen till SU 2015 Representation/Små uppdrag Föreläsning om ledarskap för ST-läkare område 4, Presenterat poster vid AMEE i Malaga 2009, Poster FSL i Malmö 2008 och föredrag 2010, Nationellt LST-möte Malmö Framtidsplan Nu har jag flyttat till Stockholm där jag vid sidan om att bli specialist till årsskiftet vill arbeta med att utveckla kvalitets- och ledningssystem för sjukvården, särskilt vad gäller multisjuka äldre. Isabelle Cehlin Ewa Waern Verksamhetschef 13

14 Helena Hognert - Gynekologi och Reproduktionsmedicin/Obstetrik Personlig reflektion Styrkan med LST i dess nuvarande form är att ledarskapsbegreppet hålles brett och inte likställs med enbart chefskap. Detta har inneburit att jag har kunnat fördjupa mig i förbättringsarbete och pedagogik/handledning inom ramen för min LST. Jag är nu studierektor för 35 ST-läkare på min klinik och känner mig väl rustad för det uppdraget tack vare att jag gått LST. Reflektion från Lotta Wassen, bitr.verksamhetschef Gynekologi och Reproduktionsmedicin LST är ett mycket lovvärt initiativ där ledarskapsbegåvade läkare synliggörs och utbildas i organisations- och systemtänk. Det innebär också att ledarskapsbanan för läkare blir ett möjligt alternativ för unga kollegor och att ledarskapets status höjs inom läkarkåren. Efter påbörjad LST Utbildning Ledning och organisation i Hälso- och Sjukvård, 15 ECTS, Göteborgs Universitet Kliniks handledning av medicine kandidater, 4 ECTS, Göteborgs Universitet Förbättringskunskap på vetenskaplig grund, 7,5 ECTS, Chalmers tekniska högskola (2009) Modern Ekonomistyrning, 7,5 ECTS, ingår i Ledning i offentlig förvaltning, Handelshögskolan Konflikthantering på arbetsplats, 7,5 ECTS, ingår i Ledning i offentlig förvaltning, Handelshögskolan Utvecklande ledarskap, 2+1 dagar, VT 2010 Projekt/Uppdrag Studierektor sedan november 2010, Gynekologi och Obstetrik/SU Kursledare för Handledarutbildning, SU Handledare för grupp med yngre läkare (fortsättning ST-LiV) Förbättringsarbete Minska Eklampsi, Obstetrik, 2010 Förbättringsarbete Ökad valfrihet för abortsökande kvinnor , presenterad på Kvalitetsdagarna, SU 2011 Nationell enkätstudie ang. diskriminering av läkarkandidater under kursen i Gynekologi och Obstetrik, presenterad vid SFOGs riksstämma 2010 Medlem i pedagogiska gruppen för kursen i Gynekologi och Obstetrik för läkarkandidater. Föredrag på Framtidens Specialistläkare 2011 Framtidsplan Jag vill fortsätta arbeta med utbildningsfrågor och förbättringsarbete i någon form i framtiden och kommer även fortsättningsvis att ha stor nytta av vad jag fått med mig under min LST. 14

15 Reflektioner från Ledarskaps-ST, grupp 2 Henrietta Arwin Per Berg Liisa Carlzon Åsa Robinson Ylva Strandberg 15

16 16

17 Henrietta Arwin - Allmänmedicin Jag påbörjade min ledarskaps-st i november/december Jag hade då haft min ST i allmänmedicin sedan juni 2008, men varit föräldraledig cirka ett halvår av den tiden. Jag har således relativt långt kvar på min kliniska ST. Jag är i botten också utbildad jurist och har länge varit nyfiken på chefskapet. Ledarskaps-ST började med att jag genomgick assessment center vilket var spännande och mycket lärorikt. Jag fick bra feedback på vad jag är bra på och vad jag ska arbeta med för att utveckla. Den grupp jag startade ledarskaps-st tillsammans med (vi är 5 stycken) påbörjade under våren grupphandledning hos psykolog. Detta avslutade vi dock efter några möten då vi inte tyckte att det gav tillräckligt i förhållande till nedlagt tid och kostnad. Vi kände då ännu varandra för lite i gruppen för att ha glädje av detta samt att vi inte visste på ett personligt plan vad ledarskaps-st skulle innebära för oss som individer. Eventuellt kan grupphandledning dock bli aktuellt längre fram. I gruppen träffas vi dock med regelbundenhet på andra sätt. Dels har vi avstämningsmöten med projektledarna för att gå igenom praktiska spörsmål och dels har vi andra träffar. Vid de andra träffarna har vi planerat och arbetat med flera mindre projekt samt bjudit in några intressanta personer från vården för samtal för att vi ska få mer inblick i verksamheterna. Vi har träffat personal från personalstrategiska avdelningen på SU och kvalitetschefen på SU. Fyra av oss i gruppen åkte till kongressen FSL (Framtidens specialistläkare) i Malmö i september månad, dels för att stötta vårt projekt då ett seminarium handlade just om ledarskaps-st samt för att presentera projektet med en monter inom VGR s del på kongressen. Inför detta hade vi ett par möten för att förbereda oss. Jag har under hösten påbörjat en kurs i Ledning och strategiskt tänkande, 15 ECTS, på Handelshögskolan i Göteborg, som avslutas nu i april Jag har också gått en 4-dagarskurs i Utvecklande ledarskap, en kurs som Försvarshögskolan utarbetat. Mitt engagemang i ledarskaps-st har påverkat mig såtillvida att känner att jag har ett mandat gentemot projektet, min chef och min studierektor att arbeta med ledarskapsfrågor. Det finns också utrymme i tid genom att ST har förlängts med 1,5 år. Jag personligen känner att jag vågar ta mer plats inom detta område vilket har lett till små mindre spin-off -projekt. Jag har t ex varit med och intervjuat de som sökt AT i Alingsås, organiserat en utbildningseftermiddag i hjärtlungräddning/brandskydd på vårdcentralen och undervisat AT-läkare i ledarskap en eftermiddag samt att jag sitter med i den arbetsgrupp som organiserar ST Forum oktober 2011 för alla ST-läkare i regionen. Hösten 2011 (jag är föräldraledig med nästa barn 26/2-början av okt) ska jag läsa ytterligare en kurs på Handelshögskolan. Jag ska också försöka etablera kontakt med en mentor. Jag är otroligt glad över den möjlighet ledarskaps-st ger mig och är säker på att jag kommer att vara väl förberedd när jag söker ett chefsuppdrag framöver. Kommentar från Björn Widell, Verksamhetschef VC Lerum: Syftet med projektet känns ytterst vällovligt; att få en bättre förberedelse hos intresserade medarbetare inför ev. kommande chefsuppdrag som i förlängningen förhoppningsvis ska leda till att vi dels får fram bättre chefer, dels får lättare att rekrytera medarbetare till chefsuppdrag. Inte minst inom primärvården känns det väldigt viktigt att främja allt som kan säkra kommande chefsrekrytering. Henrietta har under sin ledarskaps ST-tid hittills visat en ökning i sitt engagemang i ledarskapsfrågor, vilket gjort att jag som verksamhetschef kunnat använda henne att bolla vissa frågor med. Precis som Henrietta skriver har ledarskaps STn också givit henne ett mandat, accepterat hos övrig personal att driva och hantera viss frågor och små projekt. Alltså en mer praktisk träning i att utöva ledarskap, vilket jag tycker är en mycket viktig del i utbildningen till att bli chef. 17

18 Per Berg - Anestesi Efter att jag fick min läkarlegitimation 2006 trodde jag att jag skulle bli internmedicinare, men bytte efter ett knappt år till anestesi och intensivvård. Redan under tiden på medicin var jag intresserad av organisatoriska frågor, men efter bytet började jag på SU:s tvååriga ledarskapsprogram för STläkare, ST-utvecklingsprogrammet, och blev även snart delaktig i schemaläggningen på kliniken. ST-utvecklingsprogrammet väckte mycket tankar på ett såväl personligt, som ledarskaps- och gruppdynamiskt plan. När tankarna på ett Ledarskaps-ST började ta form och den första Ledarskaps-ST-gruppen bildades kände jag mig mycket lockad, men avstod från att söka med motiveringen att göra klart en sak i taget. Vid nästa omgång var jag dock mentalt redo och det hela började med en s.k. assessment på senhösten En assessment består av flera scenarion och det var en oerhört spännande och lärorik upplevelse att få återkoppling på mina ageranden och prestationer. Den fem-manna grupp som sedan bildades träffades till att börja med främst hos en psykolog, vars uppgift vara att svetsa oss samman. Detta visade sig dock vara ganska svårt då vi inte arbetar på samma ställe och träffarna var alltför glest planerade. Sammanhållningen och teamkänslan har dock under det gångna året utvecklats successivt genom andra gemensamma aktiviteter. Gruppen träffas i flera sammanhang, antingen hela gruppen eller delar därav, exempelvis för litteraturgenomgångar, lyssna på presentationer eller avstämningsmöten med projektledarna. På egen hand gick jag en utbildning i förtroendefullt samarbete under några dagar på våren 2010, vilket är en utbildning för att främja öppenhet och samarbetsvilja i grupper och på individplanet. I höstas började jag en kurs på Handelshögskolan här i Göteborg på 15 ECTS poäng, Att Leda Verksamhetsutveckling och förändringsarbete. Gemensamt med de andra i gruppen har vi gått en av Försvarsmaktens kurser i Utvecklande Ledarskap under hösten/vintern och varit på närverksmöte i Malmö. Det har också blivit en del spin-off effekter i form av engagemang i arrangerandet av ett symposium under SU:s kvalitetsdagar och planering inför VGR:s ST-Forum dagar i höst. Samarbetet med min hemmaklinik präglas av personligt förtroende. Via kursen på Handelshögskolan genomför jag ett projekt med sekreterarna på kliniken för att försöka avlasta en del av deras administration i gränslandet mellan schema och lön. Under hösten 2011 kommer jag vara föräldraledig med min lilla Agnes, men tänker mig att kunna delta i möten och gå någon mindre kurs. Kanske främst efter att ha sett de andra deltagarna i Ledarskaps-STn som inte bara har ett barn klara av ett mycket omfattande pensum under sina föräldraledigheter. Per Berg Johan Snygg Verksamhetschef An/Op/IVA Sahlgrenska 18

19 Liisa Carlzon - Invärtesmedicin Hur skall man få unga läkare intresserade av ledarskap och ledarutveckling? Jag tror att man inom vården måste synliggöra ledarskap som egen kompetens genom att identifiera och verbalisera ledarsituationer, identifiera lämpliga ledaruppgifter, konkretisera utbildningsmål inom ledarskap och skapa utrymme för ledarutveckling. Jag ser oss inom ledarskaps-st som pionjärer i arbetet att föra in dessa frågor till olika verksamheter och utarbeta strategier för framtida spridning av ledarskapsintresse. Mitt huvudintresse inom ledarskap är det vardagsledarskap vi läkare utövar i vårt dagliga arbete i möten med patienter och anhöriga, i det vardagliga vårdteamet, i arbetsgrupper med medarbetare och som medicinska experter i organisationen. Min ambition med ledarskaps-st är att själv utvecklas som ledare, synliggöra läkares ledarskap inom vården och inspirera mina nuvarande och blivande kollegor till ledarskapsutveckling. Olika moment inom ramen för ledarskaps-st har för mig belyst olika aspekter av ledarskap. Assessment center, grupphandledning och kurs i utvecklande ledarskap har gett mig nya insikter i personlig ledarutveckling och grupputveckling. Möten med ledarskaps-st gruppen har inneburit diskussion om litteratur eller teman knutna till ledarskap samt belyst ledarskap och strukturer inom andra verksamheter. Träffar med representanter för SU-administration har bidragit till bättre organisationskännedom. Jag har applicerat mina nya kunskaper i samband med olika projekt: planering av Västra Götalandsregionens monter på Framtidens specialistläkare 2010, schemaläggning på den egna kliniken, planering av ett ST-läkarsymposium på SU:s kvalitetsdagar 2011, föreläsning om ledarskap för ST-kollegor. Från och med januari 2011 har jag ett treårigt uppdrag inom Sahlgrenska akademin som professionell utvecklingsledare. Min uppgift är att vid sidan av mitt kliniska arbete utveckla läkarutbildningen så att framtidens läkare skall vara bättre rustade att möta de samarbetskrav och ledarskapsutmaningar som väntar dem. Att ansvara för bättre utbildning inom samarbete och ledarskap på läkarprogrammet är en ledarskapsutmaning där jag kan använda och utveckla kunskaper och kontakter jag fått genom ledarskaps-st. Samtidigt är det en enorm möjlighet att komma vidare i min ambition att inspirera unga läkare och påverka deras syn på sig själva som ledare. Jag har följt Liisas utveckling under ledarskaps-programmet och kan se att medvetenheten kring det egna ledarskapet, såväl som kring hur organisationen ledning och styrning ungerar, har inspirerat Liisa att vilja lyfta det informella ledarskap som läkarna utövar i sin profession till att i högre grad bli en tillgång för klinikens ledning och styrning. Jag är glad att hon nu också får möjlighet jobba vidare med dessa frågor i den framtida läkarutbildningen! Helena Gustafsson, verksamhetschef 19

20 Åsa Robinson Öron-Näs- och Hals-sjukdomar Jag påbörjade Ledarskaps-ST (LST) december 2009 med intentionen att skaffa mig en gedigen ledarskapsutbildning och -praktik. Jag är av uppfattningen att ledaregenskaper kan utvecklas och förbättras genom träning, och att det är hög tid för läkare att tränas i ledarskap redan tidigt i karriären. LST började för min del med en individuell utvärdering genom assessment center på CLU (center för ledarurval och utveckling) i Göteborg. Utvärderingen gav mig, utöver konkreta tips på vad jag i första hand skall arbeta vidare med för att utvecklas i mitt ledarskap, ett starkt mandat att fortsätta in på ledarskaps spåret. Under året som gått sedan jag började LST har jag blivit förälder, vilket inneburit att jag under sista halvan av 2010 varit föräldraledig från min kliniska tjänst, men fortsatt min LST-tjänst. Vår grupp av LST består av 5 ST-läkare som under året träffats med regelbundenhet på någon gång per månad. Målsättningen för dessa möten var initialt att få styrfart in i projektet, lägga upp konkreta planer på kurser, möten, kongresser etc., men har sedan dess utvecklats till att 1) delge varandra erfarenheter från våra olika utbildningar och möten, 2) tillsammans arbeta på olika uppdrag (spin-off projekt), 3) för att träffa vissa nyckelpersoner inom SU (kvalitetsdirektör och personalstrategiska avd) samt 4) stötta varandra i vår individuella utveckling. Gruppen har deltagit i Framtidens specialistläkarkongress i Malmö, september 2010, för att visa hur LST inom VGR är upplagd. Vi har också som grupp genomgått en 4 dagars utbildning i utvecklande ledarskap, vilket är försvarsmaktens ledarskapsmodell sedan Tillsammans med delar av gruppen arrangerar jag i mars 2011 ett symposium under SU:s kvalitetsdagar som handlar om det kvalitets- och förbättringsarbete som alla ST-läkare måste genomföra under sin tjänstgöring enl. socialstyrelsens nya målbeskrivning. Personligen är jag intresserad av kvalitets- och förbättringsarbetet inom sjukvården och hoppas att jag genom utbildning och praktik på sikt skall kunna stötta SU, eller möjligen regionen i stort, i detta arbete. Jag började hösten 2011 en 30p kurs i kvalitetsdriven verksamhetsutveckling, som anordnas av CVU (centrum för verksamhetsutveckling) i samarbete med Chalmers. Efter en termins studier skall vi, parallellt med utbildningen, under våren 2011 påbörja ett strategiskt utvecklingsarbete inom vår egen verksamhet. Syftet med arbetet är, utöver att få praktisera nyvunnen kunskap under handledning, att inspirera och sprida kunskap om kvalitetsarbete till övriga medarbetare i organisationen. Jag har nyligen knutit kontakt med en mentor, Svante Lifvergren (utvecklingschef på SkaS), som jag hoppas skall kunna ge mig stöttning i mitt fortsatta arbete och -utveckling mot en kompetent, engagerad, ledarskapstränad läkare med erfarenhet av kvalitets- och förbättringsarbete. Åsa Robinson Kaarina Sundelin Hasse Ejnell ST-läkare Studierektor och chef Verksamhetschef 20

Ledarskaps ST lägesrapport hösten 2014

Ledarskaps ST lägesrapport hösten 2014 Ledarskaps ST lägesrapport hösten 2014 1 Innehållsförteckning Projektledningens rapport om LST 2008-2014... 3 Inledning... 3 Former... 3 Effekter... 3 Fortsättning... 4 Ekonomi... 5 Reflektioner från Ledarskaps-ST

Läs mer

Att som läkare välja ledarskap fullt ut - möjligheter, hinder och hur kan organisationen stötta?

Att som läkare välja ledarskap fullt ut - möjligheter, hinder och hur kan organisationen stötta? Louise Bentley Vårdcentralschef och medicinskt samordningssansvarig läkare Specialistläkare handkirurgi Vårdcentralen Tvååker Närsjukvården Region Halland Slutredovisning av ledarskaps-st Att som läkare

Läs mer

Mer lekfullt! (Mindre på låtsas) Slutredovisning av Ledarskaps-ST 2008-2012 Daniel Carlzon Leg läk

Mer lekfullt! (Mindre på låtsas) Slutredovisning av Ledarskaps-ST 2008-2012 Daniel Carlzon Leg läk Mer lekfullt! (Mindre på låtsas) Slutredovisning av Ledarskaps-ST 2008-2012 Daniel Carlzon Leg läk Min Ledarskaps ST Varför Ledarskaps ST? Jag påbörjade min specialisttjänstgöring (ST) i klinisk farmakologi

Läs mer

Ledarskap och förbättringsarbete som chef och medarbetare. Slutredovisning av Ledarskaps-ST 2008-2012 Mattias Bjarnegård Leg läk, Med dr

Ledarskap och förbättringsarbete som chef och medarbetare. Slutredovisning av Ledarskaps-ST 2008-2012 Mattias Bjarnegård Leg läk, Med dr Ledarskap och förbättringsarbete som chef och medarbetare Slutredovisning av Ledarskaps-ST 2008-2012 Mattias Bjarnegård Leg läk, Med dr Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Förbättringsarbete... 4 Deming...

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet 1 Rapport Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet Programmet genomfört av Göteborgsregionens Kommunalförbund på uppdrag

Läs mer

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE Landstinget i Östergötland Författare Therese Ingesdotter Projektledare Robert Wenemark 10 augusti 2011 2010 Skill INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...

Läs mer

Utvärderingsrapport 2013

Utvärderingsrapport 2013 Utvärderingsrapport 2013 Innehållsförteckning Inledning 3 Projektbeskrivning 3 Utvärderingsmetod 5 Utvärderingsansats 5 Genomförande 7 Insamlad utvärderingsinformation 8 Enkätsvar adepter 8 Intervjuer

Läs mer

3 Redaktören har ordet

3 Redaktören har ordet Innehåll 4/2009 ReumaBulletinen ReumaBulletinen är Svensk Reumatologisk Förenings tidskrift och utkommer med fyra nummer per år. Ansvarig utgivare Redaktör Red.medlemmar Produktion Annonser Layout Tryck

Läs mer

Ledarskap i läkares utbildning. ett handlingsprogram från Sveriges läkarförbund

Ledarskap i läkares utbildning. ett handlingsprogram från Sveriges läkarförbund Ledarskap i läkares utbildning ett handlingsprogram från Sveriges läkarförbund Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning.. 5 Ledarskapskompetens 6 I Personrelaterad kompetens 6 II Administrativ/ ekonomisk

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättelsen om SLUP - om kunskap och förståelse Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättad av deltagarna och kursledningen Dokumenterad av Lisbeth Rydén Samarbetsdynamik AB

Läs mer

VARFÖR BLI CHEF NÄR MAN

VARFÖR BLI CHEF NÄR MAN VARFÖR BLI CHEF NÄR MAN ÄR UTBILDAD FÖR KLINISK VERKSAMHET? Henrietta Arwin Henrietta.arwin@vgregion.se ST-läkare allmänmedicin Lerums vårdcentral/ledarskaps-st VGR Handledare: Robert Eggertsen, distriktsläkare,

Läs mer

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

Slutrapport Lärande utvärdering i ESF-projektet KLURA

Slutrapport Lärande utvärdering i ESF-projektet KLURA Slutrapport Lärande utvärdering i ESF-projektet KLURA Agneta Halvarsson Helena Svensson APeL FoU Oktober 2012 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Kluraprojektets syften och mål... 3 Utvärderingen...

Läs mer

SYLFs policy om. Specialiseringstjänstgöring med inriktning på ledarskap

SYLFs policy om. Specialiseringstjänstgöring med inriktning på ledarskap SYLFs policy om Specialiseringstjänstgöring med inriktning på ledarskap Mars 2007 Sammanfattning SYLFs åsikt är att läkarkåren som besitter den högsta medicinska kompetensen har ett ansvar för att leda

Läs mer

Kontaktnät i teknik II

Kontaktnät i teknik II SLUTRAPPORT 2005-05-31 Kontaktnät i teknik II Ett utvecklingsprojekt för aktivt teknikarbete i Norrbottens skolor Innehållsförteckning Bakgrund...2 Genomförande...4 Uppföljning...9 Effekter...9 Måluppföljning...9

Läs mer

Projektet KUSE. Följeforskarrapport Bert-Ola Bergstrand, 20110912

Projektet KUSE. Följeforskarrapport Bert-Ola Bergstrand, 20110912 Projektet KUSE Följeforskarrapport Bert-Ola Bergstrand, 20110912 INNEHÅLL 1. BAKGRUND PROJEKTET KUSE... 3 2. LÄRANDE OCH RESULTAT - EFFEKTER... 4 2.1 ANALYSMODELL... 4 3. URVAL OCH DATAINSAMLING... 5 4.

Läs mer

Metod och process. i K2-projektet

Metod och process. i K2-projektet Metod och process i K2-projektet Delrapport från utvecklingsprojektet K2 Augusti 2006 Familjemedicinska institutet Eva Stål Söderberg Christina N Lundqvist Margareta af Klinteberg Sjuksköterska Arbetsterapeut

Läs mer

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden erfaren- & Insikter heter Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden Vi var med i projektet! LFC Malmö Försäkringskassan Målsättning

Läs mer

Läkare & chef EN HANDBOK

Läkare & chef EN HANDBOK Att bli chef ska vara en naturlig och attraktiv karriärväg för läkare, anser vi inom Sveriges läkarförbund. Vi finns för läkare i hela karriären och arbetar därför för att motivera, inspirera och uppmuntra

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Ledarskapsutbildningen STyrkelyftet

Ledarskapsutbildningen STyrkelyftet Ped 622/PED 441 Kandidatuppsats, 10 poäng 41-60 poäng 2004-06-04 Pedagogiska institutionen Box 199, 221 00 Lund Ledarskapsutbildningen STyrkelyftet Läkarnas räddning i strömmen av krav på ledarskapskompetens

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Genombrott. - Effekter av projektledarutbildningen Hinder och stöd

Genombrott. - Effekter av projektledarutbildningen Hinder och stöd Genombrott - Effekter av projektledarutbildningen Hinder och stöd Genombrott - Effekter av projektledarutbildningen Hinder och stöd Eventuella frågor om rapporten kan ställas till Eva Westerling 08-452

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län«

Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län« NR. 4 JÄMTSTÄLLT.COM SERIE Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län«resurscentra ÅTIGÅRNS EKONOMISKA FÖRENING Helena Lund Markus Burman Sweco Eurofutures AB UTVÄRDERING AV PROJEKTET

Läs mer

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV PROJEKT DRIVA Författare: Fredrik Johansson och Sven Ladenvall, F A J F A J Consulting Konsultrapport maj 2013 www.fajconsulting.se SAMMANFATTNING Projekt Driva initierades

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING...3 2 REGERINGSUPPDRAGET...4

INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING...3 2 REGERINGSUPPDRAGET...4 Slutredovisning av regeringens uppdrag till Rikspolisstyrelsen att genomföra ett utvecklingsprojekt med målet att främja jämställdheten och den etniska och kulturella mångfalden inom polisen JU2009/2250/PO

Läs mer