Ledarskaps-ST. l ä g e s r a p p o r t v å r e n

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledarskaps-ST. l ä g e s r a p p o r t v å r e n 2 0 1 1"

Transkript

1 Ledarskaps-ST l ä g e s r a p p o r t v å r e n

2 Innehållsförteckning 1. Bakgrund Projektledningens rapport Arbetssätt Effekter Ekonomi Fortsatt arbete Ekonomisk rapport Reflektioner från Ledarskaps-ST, grupp Gruppreflektion Louise Bentley Mattias Bjarnegård Daniel Carlzon Isabelle Cehlin Helena Hognert Reflektioner från Ledarskaps-ST, grupp Gruppreflektion Henrietta Arwin Per Berg Liisa Carlzon Åsa Robinson Ylva Strandberg

3 Bakgrund Sedan 2008 ingår basal ledarskapsträning i Socialstyrelsens nationella mål för läkares specialiseringstjänstgöring (ST). Ledarskap är alltså en viktig del i läkarrollen. Under åren har ett flertal ST-läkare efterfrågat möjligheter till ytterligare fördjupning i ledarskapsfrågor och visat intresse för chefskap, projektledning och pedagogiskt ledarskap. Detta är bakgrunden till den ansökan om finansiering av Ledarskaps-ST (LST) i projektform som tillställdes Personalstrategiska avdelning i Västra Götalandsregionen (VGR). Medel beviljades och 2008 kunde den första gruppen ST-läkare antas till en fördjupad ledarskapsutbildning. Syftet med projektet är att stimulera ledarskapsutveckling bland ST-läkare och erbjuda fortsatt fördjupning efter genomförda basala ledarskapsprogram. Resultatet såhär långt visar att hälften av de 10 deltagarna har tagit på sig ledarskapsuppdrag som linjechef, projektledare och pedagogiska ledare. Denna rapport innehåller en övergripande beskrivning av projektet, ekonomisk delrapport samt deltagarnas individuella redogörelser och reflektioner. Ledarskaps-ST Ledarskapstränad specialist Praktik Chefskap Grundläggande Ledarskaps program Utbildning 45 ECTS Assessment Vetenskapligt Arbete 15 ECTS Spin off-projekt Specialiseringstjänstgöring Pedagogik Handledning Projektledning Förbättringsarbete 10 antagna till programmet ST förlängs upptill 18 månader Specialistlön efter 5 år Personlig mentor Grupphandledning SR-kansliets verksamhet Bild 1.Vid konferensen Framtidens specialistläkare, med över 1000 ST-läkare från hela landet, presenterades Ledarskaps-ST i VGRs monter, Malmö 2008 och

4 Projektledningens rapport 4

5 Arbetssätt Projektet LST har i nuläget två grupper om vardera fem personer i gång. Samtliga deltagare har genomgått en grundläggande ledarskapsutbildning inom Sahlgrenska Universitetssjukhusets Studierektorskansli för ST-läkare vilket ger en bra grund för denna mer avancerade nivå med akademisk prägel. Programmet omfattar motsvarande ECTS samt ledarskapspraktik och innebär upp till 18 månaders förlängning av ST. Vår erfarenhet är att ett inledande utvecklingsassessment, som ett första steg, har haft ett stort värde för den enskilde ST-läkaren i valet av inriktning inom området ledarskap. Nästa steg i programmet har varit att skapa en bra grupprocess och dynamik i respektive LSTgrupp. En gemensam utbildningsaktivitet tidigt i programmet har visat sig stödja gruppernas utveckling. Projektledarnas uppdrag har varit och är att ge tydliga ramar och samtidigt skapa utrymme för deltagarnas kreativa val inom dessa ramar. Inledningsvis har projektledarrollen inneburit att vara såväl projektledare som coach och mentor. Detta har varit viktigt i gruppens tidiga utvecklingsskede för att lära känna gruppen och se utvecklingspotentialen hos var och en. Efterhand som gruppen mognat har de fått redskap att själva driva sin utveckling framåt med individuella mentorer och ökat ansvar för grupprocessen. En lärdom är att det är oerhört viktigt att tidigt informera och kontinuerligt involvera ST-läkarens linjechef i projektet för att underlätta ST-läkarens aktiviteter som är kopplade till projektet. Varje STläkare har ett skrivet kontrakt med sin chef och projektledningen där ansvarsfördelning och ekonomiska förutsättningar tydligt framgår. Projektledningens erfarenhet och bakgrund i form av god omvärldskunskap, regionala och nationella nätverk är central vid vägledning inför val av utbildningar, ledarskapspraktik och mentorer. Effekter Samtliga deltagare i LST var redan före antagningen motiverade och intresserade av ledarskapsfrågor. Detta intresse har under programmet ytterligare mognat och stärkts. En konsekvens är att flera av deltagarna redan har tagit på sig chefs- och ledarskapsuppdrag inom både Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin. Projektet har medfört att deltagarna har blivit uppmärksammade i organisationen som kandidater för ledarskapsuppdrag. Interna och externa presentationer, bl.a. på vetenskapliga pedagogiska konferenser, har stärkt såväl deltagarna som projektet och SU/VGR s varumärke (bild 1). Vi har under projekttiden noterat ett ökat intresse för vår LST-modell regionalt och nationellt. Allteftersom projektet har blivit synliggjort har också efterfrågan på LST-platser ökat. Flera av de utbildningar som deltagarna har gått har kommit organisationen och verksamheterna tillgodo. Exempelvis har en LST-deltagare utarbetat en kurs i förbättringskunskap för ST-läkare och en har tagit på sig ett sektionschefskap. Flera av deltagarna har engagerats i grundutbildningen för läkare och i akademins utvecklingsarbete avseende professionell utveckling av läkarrollen. Projektet har också medfört att kontakter och nätverk med Göteborgs Universitet och Chalmers har stärkts. Ekonomi Projektmedlen har kunnat användas till utvecklingsarbete, kongresser och kursavgifter för LSTdeltagarna. De förbrukade medlen för perioden maj 2009 t o m utgången av 2010 var kr (enligt redovisning följande sida). Ytterligare kr har förbrukats t o m mars

6 Fortsatt arbete Projekttiden löper fram till och med 2014 och vi anser oss ha en god bild av hur projektet skall bedrivas framöver utifrån de erfarenheter vi har så här långt. Båda grupperna vill vara delaktiga i en successiv revidering och utveckling av LST-modellen tillsammans med projektledarna. Fortsatta informations- och avstämningsmöten planeras med berörda linjechefer. Vi har beslutat att bjuda in till en tredje LST-grupp med planerad start under hösten. Vi är övertygade att LST kommer att bli en av flera viktiga komponenter i den framtida ledarförsörjningen inom VGR. Anders S Johansson Sjukhusgemensam studierektor ST/SU Projektledare LST Birgitha Archenholtz Projektledare LST 6

7 Ekonomisk sammanställning Ledarskaps-ST per 31 december 2010 Maj 2009 erhöll vi från VGR Utgående balans den 31/ Det betyder att vi under 2009 förbrukade Ingående balans den 1/ Den 31 december 2010 har vi kvar Det betyder att vi under 2010 förbrukade Hittills har vi alltså totalt förbrukat Namn och förbrukade medel/individ Louise Bentley Mattias Bjarnegård Daniel Carlzon Isabelle Cehlin Helena Hognert Gemensamt Ledarskaps-ST grupp I Henrietta Arwin Per Berg Liisa Carlzon Åsa Robinson Ylva Strandberg Gemensamt Ledarskaps-ST grupp II Projektledare och projektutveckling Totalt förbrukat t.o.m 31 december

8 Reflektioner från Ledarskaps-ST, grupp 1 Louise Bentley Mattias Bjarnegård Daniel Carlzon Isabelle Cehlin Helena Hognert 8

9 Gruppreflektion från Ledarskaps-ST, grupp 1 Att vara en grupp är att inte vara ensam Sahlgrenska Universitetssjukhuset var först i Sverige med Ledarskaps-ST. Vår grupp var den första. Att vara först har förstås på flera sätt haft betydelse för individerna i den första gruppen Ledarskaps-ST, och delvis också utgjort en förutsättning för gruppens utveckling. Från början var vi fem individer. Gemensamma nämnare hos oss alla fem är; stark vilja att påverka, utvecklas och förändra. Vi var, och är, alla fem drivande och engagerade i att skapa förutsättningar för Ledarskaps-ST. Möjligheterna att själva vara delaktiga i att utforma och sätta ramarna för Ledarskaps-ST utifrån våra behov, förutsättningar och mål upplever vi som en stor förmån och inspiration, men också som krävande och ansvarsfyllt. Att vara först innebär ofta att bli ifrågasatt. För att hantera ifrågasättande attityder och kritik har gruppen i perioder spelat en mycket viktig roll. I gruppen har vi kunnat föra en konstruktiv dialog, hämta styrka, motivation, argument och kraft när vi behövt det. Det starka stödet i gruppen har även underlättat och katalyserat den personliga utvecklingen. Efterhand har gruppen transformerats till ett aktivt och fungerande nätverk där idéer bollas och utbyts, nytta dras av olikheter och varierande kompetenser. Vi fortsätter att utvecklas; tillsammans men inte beroende av varandra som bilden beskriver: Gemensamma aktiviteter, grupp1 Delaktighet i utformningen av Ledarskaps-ST Representation och presentation av Ledarskaps-ST på Framtidens Specialistläkare i Malmö 2008 och Rådgivande assessment för operativa chefer, Centrum för ledarutveckling, Göteborgs stad Förankring av ledarskaps-st i sjukhusledningen, SU Grupphandledning tillsammans med Jonas Borgh Förbättringskunskap på vetenskaplig grund, 7,5 ECTS Internat med gästföreläsare och arbete i grupp på ämnet kommunikation Beskrivning och förankring av Ledarskaps-ST för cheferna till deltagarna i grupp 2 9

10 Louise Bentley - Handkirurgi Personlig reflektion Ledarskaps-ST har inneburit ett nätverk, ett stort stöd, praktisk möjlighet att utbilda mig inom ledarskap samt att jag tog steget att söka och få tjänsten som sektionschef på handkirurgen. Ledarskaps-ST möjliggör för läkare att tidigt i sin karriär utbilda sig inom ledarskap och det är helt nytt jämfört med tidigare (kutym bland läkare är ju att en av de mest kliniskt och forskningsmässigt erfarna läkarna blir chef och axlar ett ledarskap). Det handlar om att frikoppla den medicinska hierarkin från ledarskapet i läkarkåren samt att tidigt påbörja en ledarskapsutbildning i en läkares karriär. Via assessment identifieras ST-läkare med intresse och fallenhet för att axla ett ledarskap. Och utbildas därefter i ledarskap, som är ett helt nytt yrke Reflektion från verksamhetschef Anna Elander Ledarskaps-ST har givit Louise en mycket god grund att stå på med en trygghet i vad ledarskapet innebär, hon är kunnig och engagerad. Hon är väl förberedd med ett övergripande tänk och kunskap i hur vår offentliga sjukvård fungerar. Louise är inte rädd för det ansvar som sektionschefsrollen för handkirurgin innebär, utan tar tag i problemen metodiskt, eftertänksamt och levererar sedan resultat. Efter påbörjad Ledarskaps-ST Utbildning Assessment på Assessment Center, Gbg:s Stad (Center för Ledar Utveckling), för operativa chefer, juni Förbättringskunskap på vetenskaplig grund 7,5 hp. Specialistläkare i handkirurgi sen Ledarskap i offentlig verksamhet, Handelshögskolan Gbg, delkurs Ledning och strategiskt tänkande 15 hp. Projekt/Uppdrag Ingår i ledningsgruppen för Verksamhetsområde Handkirurgi och Plastikkirurgi sen Vårdenhetsöverläkare Handkirurgisk mottagning till Sektionschef och chefsöverläkare för handkirurgin på SU sen Som sektionschef är jag ledare och chef för ca 18 läkare beroende på hur många randande ST-läkare kliniken har för tillfället. Jag går på individuell chefshandledning hos en av SU:s rekommenderade handledare. Representation/Små uppdrag Föreläst handkirurgi och utbildat sjuksköterskor, läkarstudenter och ST-läkare. Föreläst om ledarskap på ST-LiV och för AT-läkare på SU under HT Schemaläggare för läkare Handkirurgiska kliniken, Sahlgrenska, Handledare för ST-läkare Johanna Enarsson till Framtidsplaner Fortsätta som sektionschef och chöl för handkirurgin på SU. Fortsätta min utbildning inom ledarskap med följande delar: 1 Ledarskap i offentlig verksamhet, totalt 60 hp, Handelshögskolan Göteborg med delkurser: A Ledning och strategiskt tänkande 15 hp, ¼-fart (genomförd) B Kommunikation och ledarskap 7,5 hp, ¼-fart. C Att förebygga och hantera konflikter i arbetslivet 7,5 hp, ¼-fart. D Modern ekonomistyrning i offentliga organisationer 7,5 hp, ¼-fart. E Förbättringskunskap på vetenskaplig grund 7,5 hp (genomförd) F Ett eget uppsatsarbete 15 hp. 2 SU:s introduktionsprogram för nya chefer, totalt 8 dagar, med start HT

11 Mattias Bjarnegård Bild och funktionsmedicin Personlig reflektion För mig signalerar projektet Ledarskaps-ST att VGR och SU har tagit en ambitiös och framsynt position där man satsar på en bred syn på ledarskap - En position där man tidigt tar till vara den engagerade individen utan att stöpa den i en bestämd form där traditionellt chefskap är detsamma som ledarskap. Det gör mig glad och stolt att få vara en del av detta projekt. Genom Ledarskaps- ST har mitt engagemang och mandat att påverka stärkts. Jag känner stöd från ledning, både lokalt och uppåt i organisationen. Tiden som finns avsatt för praktik, grupprocess, kontakt med mentor, nätverksbyggande lokalt och nationellt och de faktiska utbildningarna ger mig en stabil grund. Sammantaget gör detta att jag vågar anta nya utmaningar och förhoppningsvis till att jag bidrar till ledarskapet på SU. Reflektion från verksamhetschef Anne Haglund Olmarker Jag delar uppfattningen att Ledarskaps ST-programmet visar en hög ambition och strävan från VGR och SU att satsa på god utbildning av framtida ledare, vilket är mycket glädjande. Det är ett gott stöd i den långsiktiga chefsrekrytering som också ingår i verksamhetschefens uppdrag - att identifiera sina framtida efterföljare. Att ge individer med intresse och fallenhet för att leda en möjlighet att utveckla dessa egenskaper och ge dem kunskap och verktyg för framtida uppdrag är en mycket god strategi som främjar sjukvårdens utveckling. Mitt intryck är att programmet ger såväl en bred kunskap som en möjlighet till individanpassning. Det som framkommit av redovisningar från Ledarskaps ST-programmet är att deltagande STläkare nått en hög mognadsgrad, ett reflekterande förhållningssätt och en ökad säkerhet i olika aspekter av ledarskap och verksamhetsutveckling, vilket gör direkt nytta i verksamheterna och ger individerna en god grund inför kommande ledningsuppgifter. Efter påbörjad Ledarskaps-ST Utbildning Förbättringskunskap på vetenskaplig grund 7,5hp; Att leda verksamhetsutveckling och förbättringsarbete 7,5hp Projekt/Uppdrag Professionell Utveckling (PU) på läkarprogrammet GU; Förkortade ledtider på akutmottagningen SU/M; 16-timmarsutnyttjande av dyr utrustning (Radiologi SU/M) Representation/Små uppdrag Paneldebatt/föredrag om förbättringsarbete-kvalitetsdagarna SU 2011; Föreläsning om yngre läkares ledarskap - T10 läkarutbildningen, föreläsning om förbättringsarbete på ST-utvecklingsprogrammet SU, ST-representant SU vid besök från Minnesota University, etc. Framtidsplaner Presentation av PU-projektet vid AMEE (www.amee.org) augusti 2011 i Wien. Kommande utbildning inom kommunikation resp. konflikthantering. Jag ämnar fortsätta söka mig till såväl tjänster som projekt där ledarskapet är en del av utmaningen 11

12 Daniel Carlzon Klinisk farmakologi Personlig reflektion Jag är övertygad om att det är nödvändigt att ledarskap, delaktighet, helhetssyn och samarbete i sjukvården betonas starkare. För mig har Ledarskaps-ST skapat utrymme och möjlighet att stanna upp och blicka ut över sjukvårdslandskapet. Jag har fått möjlighet att utveckla kunskapsområden och sidor hos mig själv som jag tror är mycket viktiga. En viktig del för mig är det mandat, den OKstämpel för engagemang och delaktighet som LST utgjort. Ledarskaps-ST har gjort det tydligt för andra att organisationen vill framåt och har skapat möjlighet för mig att utveckla min förmåga till delaktighet och ansvar. Att känna stöd av en grupp i samma situation och från min mentor har varit och är mycket värdefullt. Reflektion från mentor Nils Conradi, verksamhetschef Onkologiskt centrum Jag har fungerat som Daniels mentor sedan december Under våra samtal har Daniel och jag reflekterat kring frågor som spänningen mellan specialist- och generalistrollen, kommunikation för att skapa delaktighet och engagemang, rollsökning och gruppdynamiska problemfrågeställningar samt typer av ledarskap och medarbetarskap. Mina allmänna synpunkter på Ledarskaps-ST är att det är ett bra initiativ då det finns ett stort behov av engagerade individer som kan fungera som ledare och översättare mellan olika kunskapsdomäner. System- och organisationsperspektivet har saknats nästan helt i läkarutbildningen vilket hämmat ett fungerande faktabaserat samtal kring vårdens innehåll och utveckling. Efter påbörjad Ledarskaps-ST Utbildning Professionell projektledning, 30 ECTS, Chalmers tekniska högskola (2010-) Förbättringskunskap på vetenskaplig grund, 7,5 ECTS, Chalmers tekniska högskola (2009) Mentorsamtal med Nils Conradi, Onkologiskt Centrum (2009-) Projekt/Uppdrag Idé, utarbetning och kursledning av 4 arbetsdagar om förbättringskunskap för ST-läkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (2010-) Medlem i styrgruppen för SU:s kvalitetsdagar 2011 Samordning av Medicinska riktlinjer i VGR på uppdrag av läkemedelskommittén (30% from ) Deltagande i regionalt arbete med remissvar samt utarbetande av ägaruppdrag mot bakgrund av Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom ( ) Deltagande i Yngreforum på Sahlgrenska universitetssjukhuset (2008-) samt adjungerad till sjukhusets styrgrupp för kvalitetsutveckling och patientsäkerhet (2010) Delaktig i planering och utvärdering av CVUs utbildning Förbättringskunskap på vetenskaplig grund, 2009 Representation Presentation av Ledarskaps-ST på AMEE 2009 i Malaga. Föreläsning om förbättringsarbete på ST-utvecklingsprogrammet, SU. ST-representant SU vid besök från Minnesota University, etc. Framtidsplaner Jag har god användning av mina erfarenheter och kunskaper från Ledarskaps-ST i mitt arbete på sektionen för klinisk farmakologi idag. I framtiden förväntar jag mig kunna bidra med mina kunskaper kring förbättringskunskap, projektledning och kommunikation inom SU och Västra Götalandsregionen. Jag har lust, vilja och kunskaper. 12

13 Isabelle Cehlin Geriatrik Personlig reflektion Jag har alltid varit intresserad av organisation och ledarskap och var engagerad på flera håll redan innan vi drev igenom projektet Ledarskaps-ST. Ibland kommer frågan upp om satsningen gör någon skillnad. LST har för mig varit en tydlig signal från AG att man vill ge engagerade och drivna medarbetare en chans att utvecklas och nätverket har varit ett stimulerande och förankrande stöd. Min relation till min mentor har gett mig nya perspektiv på mig själv och min arena. Jag är övertygad om att jag som person är betydligt bättre rustad att axla ledarskap nu än jag hade varit utan LST. Efter påbörjad Ledarskaps-ST Utbildning Ledarskap i offentlig verksamhet, Magisterprogram, Handelshögskolan i Göteborg: Ledning och strategiskt tänkande 15 ECTS, Kommunikation som strategiskt verktyg för chefer 7,5 ECTS (pågående) ;Förbättringsarbete på vetenskaplig grund 7,5 ECTS; Utvecklande ledarskap, kurs enligt Försvarshögskolans koncept. Ledarskapspraktik motsvarande 3 månader som marknadsutvecklare på Synaps Medical, ett inkubatorföretag i Sahlgrenska Science Park. Projekt/Uppdrag Projektledare Yngreforum Ledamot Varumärkesgruppen Ledamot projektgruppen för Vägen till SU 2015 Representation/Små uppdrag Föreläsning om ledarskap för ST-läkare område 4, Presenterat poster vid AMEE i Malaga 2009, Poster FSL i Malmö 2008 och föredrag 2010, Nationellt LST-möte Malmö Framtidsplan Nu har jag flyttat till Stockholm där jag vid sidan om att bli specialist till årsskiftet vill arbeta med att utveckla kvalitets- och ledningssystem för sjukvården, särskilt vad gäller multisjuka äldre. Isabelle Cehlin Ewa Waern Verksamhetschef 13

14 Helena Hognert - Gynekologi och Reproduktionsmedicin/Obstetrik Personlig reflektion Styrkan med LST i dess nuvarande form är att ledarskapsbegreppet hålles brett och inte likställs med enbart chefskap. Detta har inneburit att jag har kunnat fördjupa mig i förbättringsarbete och pedagogik/handledning inom ramen för min LST. Jag är nu studierektor för 35 ST-läkare på min klinik och känner mig väl rustad för det uppdraget tack vare att jag gått LST. Reflektion från Lotta Wassen, bitr.verksamhetschef Gynekologi och Reproduktionsmedicin LST är ett mycket lovvärt initiativ där ledarskapsbegåvade läkare synliggörs och utbildas i organisations- och systemtänk. Det innebär också att ledarskapsbanan för läkare blir ett möjligt alternativ för unga kollegor och att ledarskapets status höjs inom läkarkåren. Efter påbörjad LST Utbildning Ledning och organisation i Hälso- och Sjukvård, 15 ECTS, Göteborgs Universitet Kliniks handledning av medicine kandidater, 4 ECTS, Göteborgs Universitet Förbättringskunskap på vetenskaplig grund, 7,5 ECTS, Chalmers tekniska högskola (2009) Modern Ekonomistyrning, 7,5 ECTS, ingår i Ledning i offentlig förvaltning, Handelshögskolan Konflikthantering på arbetsplats, 7,5 ECTS, ingår i Ledning i offentlig förvaltning, Handelshögskolan Utvecklande ledarskap, 2+1 dagar, VT 2010 Projekt/Uppdrag Studierektor sedan november 2010, Gynekologi och Obstetrik/SU Kursledare för Handledarutbildning, SU Handledare för grupp med yngre läkare (fortsättning ST-LiV) Förbättringsarbete Minska Eklampsi, Obstetrik, 2010 Förbättringsarbete Ökad valfrihet för abortsökande kvinnor , presenterad på Kvalitetsdagarna, SU 2011 Nationell enkätstudie ang. diskriminering av läkarkandidater under kursen i Gynekologi och Obstetrik, presenterad vid SFOGs riksstämma 2010 Medlem i pedagogiska gruppen för kursen i Gynekologi och Obstetrik för läkarkandidater. Föredrag på Framtidens Specialistläkare 2011 Framtidsplan Jag vill fortsätta arbeta med utbildningsfrågor och förbättringsarbete i någon form i framtiden och kommer även fortsättningsvis att ha stor nytta av vad jag fått med mig under min LST. 14

15 Reflektioner från Ledarskaps-ST, grupp 2 Henrietta Arwin Per Berg Liisa Carlzon Åsa Robinson Ylva Strandberg 15

16 16

17 Henrietta Arwin - Allmänmedicin Jag påbörjade min ledarskaps-st i november/december Jag hade då haft min ST i allmänmedicin sedan juni 2008, men varit föräldraledig cirka ett halvår av den tiden. Jag har således relativt långt kvar på min kliniska ST. Jag är i botten också utbildad jurist och har länge varit nyfiken på chefskapet. Ledarskaps-ST började med att jag genomgick assessment center vilket var spännande och mycket lärorikt. Jag fick bra feedback på vad jag är bra på och vad jag ska arbeta med för att utveckla. Den grupp jag startade ledarskaps-st tillsammans med (vi är 5 stycken) påbörjade under våren grupphandledning hos psykolog. Detta avslutade vi dock efter några möten då vi inte tyckte att det gav tillräckligt i förhållande till nedlagt tid och kostnad. Vi kände då ännu varandra för lite i gruppen för att ha glädje av detta samt att vi inte visste på ett personligt plan vad ledarskaps-st skulle innebära för oss som individer. Eventuellt kan grupphandledning dock bli aktuellt längre fram. I gruppen träffas vi dock med regelbundenhet på andra sätt. Dels har vi avstämningsmöten med projektledarna för att gå igenom praktiska spörsmål och dels har vi andra träffar. Vid de andra träffarna har vi planerat och arbetat med flera mindre projekt samt bjudit in några intressanta personer från vården för samtal för att vi ska få mer inblick i verksamheterna. Vi har träffat personal från personalstrategiska avdelningen på SU och kvalitetschefen på SU. Fyra av oss i gruppen åkte till kongressen FSL (Framtidens specialistläkare) i Malmö i september månad, dels för att stötta vårt projekt då ett seminarium handlade just om ledarskaps-st samt för att presentera projektet med en monter inom VGR s del på kongressen. Inför detta hade vi ett par möten för att förbereda oss. Jag har under hösten påbörjat en kurs i Ledning och strategiskt tänkande, 15 ECTS, på Handelshögskolan i Göteborg, som avslutas nu i april Jag har också gått en 4-dagarskurs i Utvecklande ledarskap, en kurs som Försvarshögskolan utarbetat. Mitt engagemang i ledarskaps-st har påverkat mig såtillvida att känner att jag har ett mandat gentemot projektet, min chef och min studierektor att arbeta med ledarskapsfrågor. Det finns också utrymme i tid genom att ST har förlängts med 1,5 år. Jag personligen känner att jag vågar ta mer plats inom detta område vilket har lett till små mindre spin-off -projekt. Jag har t ex varit med och intervjuat de som sökt AT i Alingsås, organiserat en utbildningseftermiddag i hjärtlungräddning/brandskydd på vårdcentralen och undervisat AT-läkare i ledarskap en eftermiddag samt att jag sitter med i den arbetsgrupp som organiserar ST Forum oktober 2011 för alla ST-läkare i regionen. Hösten 2011 (jag är föräldraledig med nästa barn 26/2-början av okt) ska jag läsa ytterligare en kurs på Handelshögskolan. Jag ska också försöka etablera kontakt med en mentor. Jag är otroligt glad över den möjlighet ledarskaps-st ger mig och är säker på att jag kommer att vara väl förberedd när jag söker ett chefsuppdrag framöver. Kommentar från Björn Widell, Verksamhetschef VC Lerum: Syftet med projektet känns ytterst vällovligt; att få en bättre förberedelse hos intresserade medarbetare inför ev. kommande chefsuppdrag som i förlängningen förhoppningsvis ska leda till att vi dels får fram bättre chefer, dels får lättare att rekrytera medarbetare till chefsuppdrag. Inte minst inom primärvården känns det väldigt viktigt att främja allt som kan säkra kommande chefsrekrytering. Henrietta har under sin ledarskaps ST-tid hittills visat en ökning i sitt engagemang i ledarskapsfrågor, vilket gjort att jag som verksamhetschef kunnat använda henne att bolla vissa frågor med. Precis som Henrietta skriver har ledarskaps STn också givit henne ett mandat, accepterat hos övrig personal att driva och hantera viss frågor och små projekt. Alltså en mer praktisk träning i att utöva ledarskap, vilket jag tycker är en mycket viktig del i utbildningen till att bli chef. 17

18 Per Berg - Anestesi Efter att jag fick min läkarlegitimation 2006 trodde jag att jag skulle bli internmedicinare, men bytte efter ett knappt år till anestesi och intensivvård. Redan under tiden på medicin var jag intresserad av organisatoriska frågor, men efter bytet började jag på SU:s tvååriga ledarskapsprogram för STläkare, ST-utvecklingsprogrammet, och blev även snart delaktig i schemaläggningen på kliniken. ST-utvecklingsprogrammet väckte mycket tankar på ett såväl personligt, som ledarskaps- och gruppdynamiskt plan. När tankarna på ett Ledarskaps-ST började ta form och den första Ledarskaps-ST-gruppen bildades kände jag mig mycket lockad, men avstod från att söka med motiveringen att göra klart en sak i taget. Vid nästa omgång var jag dock mentalt redo och det hela började med en s.k. assessment på senhösten En assessment består av flera scenarion och det var en oerhört spännande och lärorik upplevelse att få återkoppling på mina ageranden och prestationer. Den fem-manna grupp som sedan bildades träffades till att börja med främst hos en psykolog, vars uppgift vara att svetsa oss samman. Detta visade sig dock vara ganska svårt då vi inte arbetar på samma ställe och träffarna var alltför glest planerade. Sammanhållningen och teamkänslan har dock under det gångna året utvecklats successivt genom andra gemensamma aktiviteter. Gruppen träffas i flera sammanhang, antingen hela gruppen eller delar därav, exempelvis för litteraturgenomgångar, lyssna på presentationer eller avstämningsmöten med projektledarna. På egen hand gick jag en utbildning i förtroendefullt samarbete under några dagar på våren 2010, vilket är en utbildning för att främja öppenhet och samarbetsvilja i grupper och på individplanet. I höstas började jag en kurs på Handelshögskolan här i Göteborg på 15 ECTS poäng, Att Leda Verksamhetsutveckling och förändringsarbete. Gemensamt med de andra i gruppen har vi gått en av Försvarsmaktens kurser i Utvecklande Ledarskap under hösten/vintern och varit på närverksmöte i Malmö. Det har också blivit en del spin-off effekter i form av engagemang i arrangerandet av ett symposium under SU:s kvalitetsdagar och planering inför VGR:s ST-Forum dagar i höst. Samarbetet med min hemmaklinik präglas av personligt förtroende. Via kursen på Handelshögskolan genomför jag ett projekt med sekreterarna på kliniken för att försöka avlasta en del av deras administration i gränslandet mellan schema och lön. Under hösten 2011 kommer jag vara föräldraledig med min lilla Agnes, men tänker mig att kunna delta i möten och gå någon mindre kurs. Kanske främst efter att ha sett de andra deltagarna i Ledarskaps-STn som inte bara har ett barn klara av ett mycket omfattande pensum under sina föräldraledigheter. Per Berg Johan Snygg Verksamhetschef An/Op/IVA Sahlgrenska 18

19 Liisa Carlzon - Invärtesmedicin Hur skall man få unga läkare intresserade av ledarskap och ledarutveckling? Jag tror att man inom vården måste synliggöra ledarskap som egen kompetens genom att identifiera och verbalisera ledarsituationer, identifiera lämpliga ledaruppgifter, konkretisera utbildningsmål inom ledarskap och skapa utrymme för ledarutveckling. Jag ser oss inom ledarskaps-st som pionjärer i arbetet att föra in dessa frågor till olika verksamheter och utarbeta strategier för framtida spridning av ledarskapsintresse. Mitt huvudintresse inom ledarskap är det vardagsledarskap vi läkare utövar i vårt dagliga arbete i möten med patienter och anhöriga, i det vardagliga vårdteamet, i arbetsgrupper med medarbetare och som medicinska experter i organisationen. Min ambition med ledarskaps-st är att själv utvecklas som ledare, synliggöra läkares ledarskap inom vården och inspirera mina nuvarande och blivande kollegor till ledarskapsutveckling. Olika moment inom ramen för ledarskaps-st har för mig belyst olika aspekter av ledarskap. Assessment center, grupphandledning och kurs i utvecklande ledarskap har gett mig nya insikter i personlig ledarutveckling och grupputveckling. Möten med ledarskaps-st gruppen har inneburit diskussion om litteratur eller teman knutna till ledarskap samt belyst ledarskap och strukturer inom andra verksamheter. Träffar med representanter för SU-administration har bidragit till bättre organisationskännedom. Jag har applicerat mina nya kunskaper i samband med olika projekt: planering av Västra Götalandsregionens monter på Framtidens specialistläkare 2010, schemaläggning på den egna kliniken, planering av ett ST-läkarsymposium på SU:s kvalitetsdagar 2011, föreläsning om ledarskap för ST-kollegor. Från och med januari 2011 har jag ett treårigt uppdrag inom Sahlgrenska akademin som professionell utvecklingsledare. Min uppgift är att vid sidan av mitt kliniska arbete utveckla läkarutbildningen så att framtidens läkare skall vara bättre rustade att möta de samarbetskrav och ledarskapsutmaningar som väntar dem. Att ansvara för bättre utbildning inom samarbete och ledarskap på läkarprogrammet är en ledarskapsutmaning där jag kan använda och utveckla kunskaper och kontakter jag fått genom ledarskaps-st. Samtidigt är det en enorm möjlighet att komma vidare i min ambition att inspirera unga läkare och påverka deras syn på sig själva som ledare. Jag har följt Liisas utveckling under ledarskaps-programmet och kan se att medvetenheten kring det egna ledarskapet, såväl som kring hur organisationen ledning och styrning ungerar, har inspirerat Liisa att vilja lyfta det informella ledarskap som läkarna utövar i sin profession till att i högre grad bli en tillgång för klinikens ledning och styrning. Jag är glad att hon nu också får möjlighet jobba vidare med dessa frågor i den framtida läkarutbildningen! Helena Gustafsson, verksamhetschef 19

20 Åsa Robinson Öron-Näs- och Hals-sjukdomar Jag påbörjade Ledarskaps-ST (LST) december 2009 med intentionen att skaffa mig en gedigen ledarskapsutbildning och -praktik. Jag är av uppfattningen att ledaregenskaper kan utvecklas och förbättras genom träning, och att det är hög tid för läkare att tränas i ledarskap redan tidigt i karriären. LST började för min del med en individuell utvärdering genom assessment center på CLU (center för ledarurval och utveckling) i Göteborg. Utvärderingen gav mig, utöver konkreta tips på vad jag i första hand skall arbeta vidare med för att utvecklas i mitt ledarskap, ett starkt mandat att fortsätta in på ledarskaps spåret. Under året som gått sedan jag började LST har jag blivit förälder, vilket inneburit att jag under sista halvan av 2010 varit föräldraledig från min kliniska tjänst, men fortsatt min LST-tjänst. Vår grupp av LST består av 5 ST-läkare som under året träffats med regelbundenhet på någon gång per månad. Målsättningen för dessa möten var initialt att få styrfart in i projektet, lägga upp konkreta planer på kurser, möten, kongresser etc., men har sedan dess utvecklats till att 1) delge varandra erfarenheter från våra olika utbildningar och möten, 2) tillsammans arbeta på olika uppdrag (spin-off projekt), 3) för att träffa vissa nyckelpersoner inom SU (kvalitetsdirektör och personalstrategiska avd) samt 4) stötta varandra i vår individuella utveckling. Gruppen har deltagit i Framtidens specialistläkarkongress i Malmö, september 2010, för att visa hur LST inom VGR är upplagd. Vi har också som grupp genomgått en 4 dagars utbildning i utvecklande ledarskap, vilket är försvarsmaktens ledarskapsmodell sedan Tillsammans med delar av gruppen arrangerar jag i mars 2011 ett symposium under SU:s kvalitetsdagar som handlar om det kvalitets- och förbättringsarbete som alla ST-läkare måste genomföra under sin tjänstgöring enl. socialstyrelsens nya målbeskrivning. Personligen är jag intresserad av kvalitets- och förbättringsarbetet inom sjukvården och hoppas att jag genom utbildning och praktik på sikt skall kunna stötta SU, eller möjligen regionen i stort, i detta arbete. Jag började hösten 2011 en 30p kurs i kvalitetsdriven verksamhetsutveckling, som anordnas av CVU (centrum för verksamhetsutveckling) i samarbete med Chalmers. Efter en termins studier skall vi, parallellt med utbildningen, under våren 2011 påbörja ett strategiskt utvecklingsarbete inom vår egen verksamhet. Syftet med arbetet är, utöver att få praktisera nyvunnen kunskap under handledning, att inspirera och sprida kunskap om kvalitetsarbete till övriga medarbetare i organisationen. Jag har nyligen knutit kontakt med en mentor, Svante Lifvergren (utvecklingschef på SkaS), som jag hoppas skall kunna ge mig stöttning i mitt fortsatta arbete och -utveckling mot en kompetent, engagerad, ledarskapstränad läkare med erfarenhet av kvalitets- och förbättringsarbete. Åsa Robinson Kaarina Sundelin Hasse Ejnell ST-läkare Studierektor och chef Verksamhetschef 20

Förvaltningarnas chefsutvecklingsaktiviteter

Förvaltningarnas chefsutvecklingsaktiviteter Västra Götalandsregionens regiongemensamma Chefsutvecklingskarta Målgrupp Förvaltningschef Områdeschef Chef över chef 1:a linjens chef Stabschef P r o Västra Götalandsregionens introduktionsprogam Kvalificerat

Läs mer

Mitt studierektorskap och pedagogiska ledarskap

Mitt studierektorskap och pedagogiska ledarskap Mitt studierektorskap och pedagogiska ledarskap Slutredovisning av Ledarskaps-ST 2008-2012 Helena Hognert Specialistläkare Obstetrik och gynekologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Mitt studierektorskap

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

Hur fungerar chefskap på Sahlgrenska Universitetssjukhuset? information för SU:s AT-läkare

Hur fungerar chefskap på Sahlgrenska Universitetssjukhuset? information för SU:s AT-läkare Hur fungerar chefskap på Sahlgrenska Universitetssjukhuset? information för SU:s AT-läkare Problembild Vården behöver fler duktiga, motiverade och kunniga ledare. MEN - många unga läkare tappar intresset

Läs mer

NYA TIDER KRÄVER NYTT LEDARSKAP I VÅRDEN

NYA TIDER KRÄVER NYTT LEDARSKAP I VÅRDEN NYA TIDER KRÄVER NYTT LEDARSKAP I VÅRDEN LIV HJÄLPER DIG BLI EN MER EFFEKTIV LEDARE En bra ledare är stödjande, ansvarstagande och tydlig i sin kommunikation. Han eller hon utvecklar dessutom bättre patientkontakter.

Läs mer

KVALITETSDRIVEN VERKSAMHETSUTVECKLING. 30 poäng. Inbjudan till. Avdelningen för industriell kvalitetsutveckling. Anmälan senast 21 april.

KVALITETSDRIVEN VERKSAMHETSUTVECKLING. 30 poäng. Inbjudan till. Avdelningen för industriell kvalitetsutveckling. Anmälan senast 21 april. Inbjudan till KVALITETSDRIVEN VERKSAMHETSUTVECKLING 30 poäng 2008 Anmälan senast 21 april. Blanketten kan hämtas på http//www.vgregion.se/cvu Välkommen att söka utbildningen, 30 p Centrum för Verksamhetsutveckling

Läs mer

Rapport från processledargruppen för professionell utveckling på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin

Rapport från processledargruppen för professionell utveckling på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin Rapport från processledargruppen för professionell utveckling på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin Projekttid VT11-HT13 Liisa Carlzon Katarina Jood Elisabet Lönnermark Mats Wahlqvist Anders Ågård

Läs mer

Ledarskaps ST lägesrapport hösten 2014

Ledarskaps ST lägesrapport hösten 2014 Ledarskaps ST lägesrapport hösten 2014 1 Innehållsförteckning Projektledningens rapport om LST 2008-2014... 3 Inledning... 3 Former... 3 Effekter... 3 Fortsättning... 4 Ekonomi... 5 Reflektioner från Ledarskaps-ST

Läs mer

Hälsa Sjukvård Tandvård. AT-läkare. Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad

Hälsa Sjukvård Tandvård. AT-läkare. Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region Halland omorganiseras

Läs mer

Allmäntjänstgöring som läkare

Allmäntjänstgöring som läkare Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad och Varberg Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE Bilaga till kontrakt mellan vårdgivare i och Landstinget Blekinge gällande anställning av ST-läkare i allmänmedicin:....

Läs mer

Att som läkare välja ledarskap fullt ut - möjligheter, hinder och hur kan organisationen stötta?

Att som läkare välja ledarskap fullt ut - möjligheter, hinder och hur kan organisationen stötta? Louise Bentley Vårdcentralschef och medicinskt samordningssansvarig läkare Specialistläkare handkirurgi Vårdcentralen Tvååker Närsjukvården Region Halland Slutredovisning av ledarskaps-st Att som läkare

Läs mer

Allmänläkare som verksamhetschef

Allmänläkare som verksamhetschef llmänläkare som verksamhetschef Är det något som vi allmänläkare skall ägna oss åt eller skall vi överlåta det till andra? Ledarskapets betydelse för verksamheten har varit föremål för mycket diskussion

Läs mer

Riktlinjer för. Klinikstudierektorer. vid Universitetssjukhuset i Örebro

Riktlinjer för. Klinikstudierektorer. vid Universitetssjukhuset i Örebro Riktlinjer för Klinikstudierektorer vid Universitetssjukhuset i Örebro Denna folder utgör ett utdrag ur sjukhusledningsbeslut 110309 Riktlinjer för klinikstudierektorer vid Universitetssjukhuset i Örebro

Läs mer

Överenskommelse träffad mellan följande parter:

Överenskommelse träffad mellan följande parter: ST-KONTRAKT Överenskommelse träffad mellan följande parter: ST-läkare Verksamhetschef Delegerad specialist 1 Huvudhandledare ST-studierektor ST-läkarens anställning Division Verksamhetsområde Avsedd basspecialitet

Läs mer

Projektdirektiv Ledarskaps-ST

Projektdirektiv Ledarskaps-ST Region Skåne Koncernledning Förnyelsekontoret Projektledare Charlotta Sävblom Tel 044-309 33 25 E-post charlotta.savblom@skane.se Adress Regionhuset, Box 1, 211 00 Lund Datum 2008-09-24 1 (4) Projektdirektiv

Läs mer

Allmäntjänstgöring som läkare

Allmäntjänstgöring som läkare Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad och Varberg Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson Slutrapport 2010 Samtalsledare och reflektionsgrupper Delprojektet har utbildat samtalsledare och startat upp reflektionsgrupper på kommunens gruppboenden för personer med en demenssjukdom. Satsningen

Läs mer

I N N E H Å L L O C H S T R U K T U R. Sahlgrenska Universitetssjukhuset Primärvården/Närhälsan

I N N E H Å L L O C H S T R U K T U R. Sahlgrenska Universitetssjukhuset Primärvården/Närhälsan AT I N N E H Å L L O C H S T R U K T U R Sahlgrenska Universitetssjukhuset Primärvården/Närhälsan AT-UTBILDNING På Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns 80-100 AT-läkare. Tillsättning sker två gånger

Läs mer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer MUC 27 MiLprogrammet för nya chefer 2013 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning Utvärdering av Blivande Ledare 2 En sammanfattning Utvärdering av Blivande ledare 2 Utvärderingen bygger på 22 enkätsvar. Nedan redovisas en sammanfattning av deltagarnas svar. Anser du att programmet

Läs mer

REDOVISNING FRÅN ÖPPET FORUM

REDOVISNING FRÅN ÖPPET FORUM REDOVISNING FRÅN ÖPPET FORUM Här redovisas den muntliga redovisningen, antecknat av Rolf B. Frågeställningar i fet stil. ST-läkarnas delmål 20 - vilka lär-möjligheter kan vara till hjälp? Att ha en kvalitetsdel

Läs mer

SYLF - en del av Läkarförbundet

SYLF - en del av Läkarförbundet SYLF - en del av Läkarförbundet Sveriges Yngre Läkares Förening - underläkarnas förening: från läkarexamen till specialistbevis SYLF är en delförening (yrkesförening) En fristående intresseförening för

Läs mer

Målbeskrivning för Specialiseringstjänstgöring för Sjukhusfysiker

Målbeskrivning för Specialiseringstjänstgöring för Sjukhusfysiker Svenska Sjukhusfysikerförbundet, SSFF, och Svensk Förening för Radiofysik, SFfR april 2015 Målbeskrivning för Specialiseringstjänstgöring för Sjukhusfysiker 1 Övergripande kompetensdefinition 1.1 Definition

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2014-11-26 Norra Älvsborgs Länssjukhus Trollhättan Infektionskliniken Sjukhus Ort Klinik Ann-Sofi Duberg och Nils Kuylenstierna Inspektörer

Läs mer

Kravspecifikation avseende specialistutbildning i allmänmedicin inom Stockholms läns landsting

Kravspecifikation avseende specialistutbildning i allmänmedicin inom Stockholms läns landsting Bilaga till Tilläggsavtal avs. ST-tjänst Sid. 1/5 Datum 100423 Kravspecifikation avseende specialistutbildning i allmänmedicin inom Stockholms läns landsting ST-läkare: Vårdcentral Åtagande Specialiseringstjänstgöringen

Läs mer

Rektorsutbildning. SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29

Rektorsutbildning. SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29 Rektorsutbildning SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29 Rektorsprogrammet 3 år Obligatoriskt för nytillträdda rektorer men även öppet för biträdande rektorer och förskolechefer Rektorsprogrammet omfattar

Läs mer

Kravspecifikation för specialistutbildning Sidan 3 Åtagande och övergripande mål Sidan 3 Genomförande Sidan 4 Kompetensvärdering Sidan 5

Kravspecifikation för specialistutbildning Sidan 3 Åtagande och övergripande mål Sidan 3 Genomförande Sidan 4 Kompetensvärdering Sidan 5 Innehållsförteckning Utgångspunkt Sidan 3 Målsättning Sidan 3 Kravspecifikation för specialistutbildning Sidan 3 Åtagande och övergripande mål Sidan 3 Genomförande Sidan 4 Kompetensvärdering Sidan 5 Rekrytering

Läs mer

ST- Utbildningskontrakt

ST- Utbildningskontrakt 1(4) ST- Utbildningskontrakt Specialiseringstjänstgöring i allmänmedicin i VG Primärvård Undertecknade förbinder sig att följa detta ST-utbildningskontrakt för specialiseringstjänstgöring i allmänmedicin

Läs mer

Supplemental Instruction - Projektplan

Supplemental Instruction - Projektplan Supplemental Instruction - Projektplan Fredrik Härlin 19 mars 2012 1 Inledning och bakrund Supplemental Instruction är en alternativ och kompletterande inlärningsform där en äldre student (SI-ledare) vägleder

Läs mer

AT-SPUR SUNDERBY SJUKHUS, LULEÅ 2010-11-17 11-19

AT-SPUR SUNDERBY SJUKHUS, LULEÅ 2010-11-17 11-19 AT-SPUR SUNDERBY SJUKHUS, LULEÅ 2010-11-17 11-19 Sunderby sjukhus är ett länssjukhus med ett upptagningsområde som omfattar 250 000 personer. Årligen tillsätts 11 AT-block med uppstart två gånger per år.

Läs mer

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik 2009-07-17 KVALITETSKRITERIER för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Kvalitetskriterier under den verksamhetsförlagda utbildningen

Läs mer

Handledning av AT-läkare PRAKTISK MANUAL

Handledning av AT-läkare PRAKTISK MANUAL Handledning av AT-läkare PRAKTISK MANUAL Handledning av AT-läkare PRAKTISK MANUAL MATERIALET ÄR FRAMTAGET AV: Arbetsgruppen för handledning, huvudansvarig Richard Börjesson, AT-läkare, Caterina Finizia,

Läs mer

MSF - en del av Läkarförbundet. Individuell rådgivning Försäkringar, medlemslån etc Bra nätverk Låg avgift Läkartidningen billigt

MSF - en del av Läkarförbundet. Individuell rådgivning Försäkringar, medlemslån etc Bra nätverk Låg avgift Läkartidningen billigt AT-information MSF - en del av Läkarförbundet Individuell rådgivning Försäkringar, medlemslån etc Bra nätverk Låg avgift Läkartidningen billigt Vad är AT? Efter läkarexamen Allmän behörighet Legitimation

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2014-10-13 Centralsjukhuset i Karlstad Landstinget Värmland Hudkliniken Sjukhus Ort Klinik Åsa Boström och Birgitta Stymne Inspektörer Gradering

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Utbildnings- och tjänstgöringsplan för erhållandet av specialistkompetens i Bild- och funktionsmedicin /Radiologi

Utbildnings- och tjänstgöringsplan för erhållandet av specialistkompetens i Bild- och funktionsmedicin /Radiologi UTBILDNINGSPLAN 1 (5) Division diagnostik Länsenheten radiologi Utgåva: 1 Godkänd av: Annette Andersson Länschef Utarbetad av: Gunnar Lindborg Susanne Holmberg Fr.o.m.2009-11-24 dock längst t.o.m. 2012-11-24

Läs mer

Underlag för kvalitetsbedömning

Underlag för kvalitetsbedömning Underlag för kvalitetsbedömning Bedömningsområden Inspektionen gäller dels strukturen (resurserna för utbildning), dels processen (hur resurserna används). Strukturbedömningen avser en analys av den utbildande

Läs mer

Enskilda basspecialiteter

Enskilda basspecialiteter Enskilda basspecialiteter Allmänmedicin Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring; SOSFS 2014:X (M) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring; beslutade den.. 2014. Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

AT i NU-sjukvården. Utbildningsplan Version 2014-05-30

AT i NU-sjukvården. Utbildningsplan Version 2014-05-30 AT i NU-sjukvården Utbildningsplan Version 2014-05-30 UTBILDNINGSPLAN FÖR AT INOM NU-SJUKVÅRDEN Denna generella utbildningsplan är utarbetad enligt riktlinjer från Läkarförbundets specialistutbildningsråd

Läs mer

Bild- och Funktionsmedicin

Bild- och Funktionsmedicin Bild- och Funktionsmedicin Innehåll Definition av kompetensområdet...3 Kompetenskrav...3 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...3 Kompetenskrav för kommunikativ kompetens, ledarskapskompetens samt kompetens

Läs mer

Kvalitetsarbete - i praktiken både lätt och svårt. Anne Haglund Olmarker Verksamhetschef Radiologi Sahlgrenska universitetssjukhuset

Kvalitetsarbete - i praktiken både lätt och svårt. Anne Haglund Olmarker Verksamhetschef Radiologi Sahlgrenska universitetssjukhuset Kvalitetsarbete - i praktiken både lätt och svårt Anne Haglund Olmarker Verksamhetschef Radiologi Sahlgrenska universitetssjukhuset Kvalitetsbristkostnader Kan uppgå till 20 % av vårdens kostnader Motsvarar

Läs mer

Chef inom tandvård. Din roll och funktion för effektiv styrning. Framgångsrik verksamhetsutveckling. Verktyg och praktik! Lär av andras framgångar

Chef inom tandvård. Din roll och funktion för effektiv styrning. Framgångsrik verksamhetsutveckling. Verktyg och praktik! Lär av andras framgångar Framgångsrik verksamhetsutveckling Chef inom tandvård Inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 september 2010 TALARE FRÅN Folktandvården Uppsala Henrik Raber Folktandvården Stockholm Peter Lundholm

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2015-02-14 Skaraborgs Sjukhus Skövde Medicinkliniken Sjukhus Ort Klinik Ola Ohlsson och Bengt Sallerfors Inspektörer Gradering A B C D Socialstyrelsens

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Sammanfattning av Utbildningsförvaltningens satsning på kompetensutveckling av matematiklärare på gymnasiet i projektet Nollvisionen/Matematikvisionen. Nollvisionen MaA

Läs mer

MUC 25. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 25. MiLprogrammet för nya chefer MUC 25 MiLprogrammet för nya chefer 2011 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

Utbildningsförvaltningens. Chefs- och ledarprogram

Utbildningsförvaltningens. Chefs- och ledarprogram Utbildningsförvaltningens Chefs- och ledarprogram Tillsammans skapar vi resultat Chefs- och ledarstrategi beskriver hur du som chef skapar resultat i förhållande till mål och uppdrag. Du: har en uttalad

Läs mer

Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011

Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011 Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011 Bakgrund Primärvårdsblocket kommer sist under AT-tjänstgöringen och på många sätt skiljer det sig från slutenvårdsplaceringarna.

Läs mer

Manual för ST-handledare (nya ST- målbeskrivningen)

Manual för ST-handledare (nya ST- målbeskrivningen) Manual för ST-handledare (nya ST- målbeskrivningen) Inledning av handledningen och handledningsöverenskommelse Det är viktigt med en god relation med ST-läkaren. Ta därför god tid i början att lära känna

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%)

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) 1. Det var lätt att veta vilken nivå som förväntades på mitt arbete fördelning

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers Adeptguide Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers 1 Innehåll 1. Så här används guiden... 4 2 Översikt över mentorprogrammet... 5 2.1 Syfte och mål med mentorprogrammet... 5 2.2 Mentorprogrammets

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

För framtidens hälsa en ny läkarutbildning Gem2015/0112 Svar från SFAM (Svensk förenings för allmänmedicin) till Läkarutbildningsutredningen

För framtidens hälsa en ny läkarutbildning Gem2015/0112 Svar från SFAM (Svensk förenings för allmänmedicin) till Läkarutbildningsutredningen 2015-06-05 Sveriges läkarförbund Box 5610 11486 Stockholm kersti.johnson@slf.se För framtidens hälsa en ny läkarutbildning Gem2015/0112 Svar från SFAM (Svensk förenings för allmänmedicin) till Läkarutbildningsutredningen

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2014-10-21 Södersjukhuset Stockholm Hudkliniken Sjukhus Ort Klinik Per Anders Mjörnberg och Birgitta Stymne Inspektörer Gradering A Socialstyrelsens

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2014-05-27 Vårdcentralen Centrumkliniken Vårdcentral Trelleborg Ort Ulf Eklund och Thord Svanberg Inspektörer Gradering A B C D Socialstyrelsens

Läs mer

Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI

Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI 1 Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI ST-läkare Klinik Handledare Verksamhetschef Studierektor Legitimationsdatum: 2 ALLMÄN INFORMATION Specialisttjänstgöring Den legitimerade läkare

Läs mer

Välkommen till din ST. på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Välkommen till din ST. på Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till din ST på Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till Sahlgrenska Universitetssjukhuset! Sjukhusets mål är att utifrån patientens behov erbjuda bästa möjliga vård. Verksamheten vilar

Läs mer

Hälsofrämjande arbetsplatser

Hälsofrämjande arbetsplatser Utveckling av Hälsofrämjande arbetsplatser vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset INTENTIONER AKTIVITETER ERFARENHETER CHARLOTTA NORDBERG HR-STRATEG SALUS 12-13 november 2012, C Nordberg Agenda Kort presentation

Läs mer

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Kraften av att verka tillsammans Att bilda nätverk är en strategi för utveckling. Genom att samla kompetenser och arbeta tvä Syftet med guiden är

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

Innehåll. Övergripande kompetensdefinition 3. Delmål 7

Innehåll. Övergripande kompetensdefinition 3. Delmål 7 Psykiatri Innehåll Övergripande kompetensdefinition 3 Definition av kompetensområdet 3 Kompetenskrav 3 Kompetenskrav för medicinsk kompetens 3 Kompetenskrav för kommunikativ kompetens, ledarskapskompetens

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 4HI10

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 4HI10 Utbildningsplan för masterprogrammet i 4HI10 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2009-11-06 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2009-11-24 Sid 2 (7) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HI10 1.2. Programmets

Läs mer

Delmål nr Metoder för lärande Uppföljning

Delmål nr Metoder för lärande Uppföljning Utbildningsplan ST Bilaga 1 Utbildningsplanen är ett dokument som tillsammans med tjänstgöringsplan utgör ST-läkarens utbildningsprogram enligt 3 kap. 3 i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

Läs mer

Ledarutveckling för ökad samsyn

Ledarutveckling för ökad samsyn Samsyn Struktur Glädje Ledarutveckling för ökad samsyn Webbaserat program för dig i politiskt styrd organisation som vill öka samsynen i verksamheten Platsoberoende ledarskapsprogram för chefer, arbets-

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

Riktlinjer för sidoutbildning på Medicinkliniken för ST-läkare i Allmänmedicin

Riktlinjer för sidoutbildning på Medicinkliniken för ST-läkare i Allmänmedicin 1 (4) Riktlinjer för sidoutbildning på Medicinkliniken för ST-läkare i Allmänmedicin ST-läkare i allmänmedicin är anställda av primärvården och har sin huvudtjänstgöring på en vårdcentral. Sidoutbildningen

Läs mer

Handledarutbildning metodinriktning KBT, 30 hp

Handledarutbildning metodinriktning KBT, 30 hp Kursbeskrivning Handledarutbildning metodinriktning KBT, 30 hp Godkänd inom ramen för specialistordningen, fokus verksamhetshandledning Delkurs A, grundläggande verksamhetshandledning för psykologer, 10

Läs mer

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskapsutbildning för chefer och ledare Bakgrund Tider av snabb förändring ställer höga krav på företagets ledarskap. Genom Nercias öppna ledarskapsprogram utvecklar

Läs mer

Anvisningar till. Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17)

Anvisningar till. Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17) Anvisningar till Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17) Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

UTKAST TILL REVIDERAD MÅLBESKRIVNING

UTKAST TILL REVIDERAD MÅLBESKRIVNING Övergripande kompetensdefinition för basspecialiteten Arbets- och miljömedicin Definition av kompetensområdet Specialiteten Arbets- och miljömedicin omfattar fördjupade kunskaper och färdigheter om hur

Läs mer

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll?

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll? det har gett mig mer kunskap och självkänsla för det jag arbetar med. det har kännts väldigt skönt att fått gått utbildningar som passat in i verksamheten,som man annars inte hade fått gått.. Ökade kunskaper

Läs mer

Att förebygga och hantera konflikter i arbetslivet

Att förebygga och hantera konflikter i arbetslivet Att förebygga och hantera konflikter i arbetslivet Vill du bli bättre på att förstå och hantera mellanmänskliga friktioner och konflikter på arbetsplatsen? Förbättra din förmåga att förebygga konflikter?

Läs mer

Uppdrag granskning eller -SPUR

Uppdrag granskning eller -SPUR Uppdrag granskning eller -SPUR Två inspektörer kontaktas av föreningens SPURsamordnare Var? När? Vårdcentralen Krämpan 4 distriktsläkare 2 ST-läkare, 1 AT-läkare 2 ST-handledare Studierektor Vårdcentralschef

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

KUST Kurser Under ST. Jenita Nilsson Projektledare

KUST Kurser Under ST. Jenita Nilsson Projektledare KUST Kurser Under ST Jenita Nilsson Projektledare Projektets sammanhang SOSFS 2008:17 Målbeskrivningar Delmål - beskrivning av kompetens Metoder för lärande Klinisk tjänstgöring Kurs Auskultation mm. Kursämnen

Läs mer

Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) En för KI och SLL gemensam samverkansstruktur för den kliniska utbildningen i Stockholms län

Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) En för KI och SLL gemensam samverkansstruktur för den kliniska utbildningen i Stockholms län Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) En för KI och SLL gemensam samverkansstruktur för den kliniska utbildningen i Stockholms län CKU Nordost CKU Nordväst CKU Sydväst CKU Sydost Ett CKU Fyra geografiska

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Ledarskaps-ST. Koncernövergripande program i. ST-läkare i Region Skåne 2012-09-06

Ledarskaps-ST. Koncernövergripande program i. ST-läkare i Region Skåne 2012-09-06 Ledarskaps-ST Koncernövergripande program i ledarskap och management för ST-läkare i Region Skåne 2012-09-06 1 2 Smakat på ledarskap i ideella sammanhang 3 Ansökan Ledarskaps-ST Behöriga att söka: ST-läkare

Läs mer

MENTORSKAP VID LTU. Förslaget om mentorprogram och modellen för utbildningen har tagits fram av projektgruppen Mentorskap 2006.

MENTORSKAP VID LTU. Förslaget om mentorprogram och modellen för utbildningen har tagits fram av projektgruppen Mentorskap 2006. 2001-03-20 MENTORSKAP VID LTU MENTORSPROGRAM Förslaget om mentorprogram och modellen för utbildningen har tagits fram av projektgruppen Mentorskap 2006. BAKGRUND Arbetet med mentorskap vid LTU inleddes

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Bild- och funktionsmedicinska specialiteter

Bild- och funktionsmedicinska specialiteter Bild- och funktionsmedicinska specialiteter Bild- och funktionsmedicin Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav

Läs mer

MUC 24. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 24. MiLprogrammet för nya chefer MUC 24 MiLprogrammet för nya chefer 2009-2010 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

Kursplan Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare

Kursplan Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare Anbudsförfrågan KFL Dnr: za14.0072 Kursplan Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare Vision Programmet Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare är en strategisk satsning för att:

Läs mer

Bild- och Funktionsmedicin

Bild- och Funktionsmedicin Bild- och Funktionsmedicin Innehåll Definition av kompetensområdet...3 Kompetenskrav...3 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...3 Kompetenskrav för kommunikativ kompetens, ledarskapskompetens samt kompetens

Läs mer

Inspirationsseminarium

Inspirationsseminarium Förändring och utveckling ett konstant tillstånd Inspirationsseminarium Förändring och utveckling ett konstant tillstånd Stockholm 20-22 februari 2012 Presentationer vid borden (5 minuter) Namn Myndighet/position

Läs mer

mot strategisk nivå Polisens chefs- och ledarcenter

mot strategisk nivå Polisens chefs- och ledarcenter POLISENS CHEFsförsörjningSPROGRAM mot strategisk nivå Polisens chefs- och ledarcenter Polisens uppdrag är att minska brottslig heten och öka tryggheten. Genom vårt brotts före byggande arbete ska vi medverka

Läs mer

Läkarprogrammet 2015/2016

Läkarprogrammet 2015/2016 Läkarprogrammet 2015/2016 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Förebygga, lindra och läka kraven på läkaren är höga. Du ska behärska vetenskapens senaste landvinningar men även kunna se och möta människan bakom

Läs mer

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Nercia - en värld av relationer, kompetens och massor med inspiration! Nercia har utbildat människor, och bidragit till kompetensutveckling i en mängd

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 19-21 mars 2014 NÄL och Uddevalla sjukhus NU-sjukvården Internmedicin Sjukhus Ort Klinik Ola Ohlsson och Jesper Persson Inspektörer Gradering

Läs mer