Carina Svensson (s) Elisabeth Hellman (v) Stefan Lindhe (m) Jan Tornheim (s) Lucas Carlsson (mp) Simon Chrisander (fp) Anders Ohlin (sd)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Carina Svensson (s) Elisabeth Hellman (v) Stefan Lindhe (m) Jan Tornheim (s) Lucas Carlsson (mp) Simon Chrisander (fp) Anders Ohlin (sd)"

Transkript

1 Malmö stad Stadsbyggnadsnämnden 1 (28) Protokoll Sammanträdestid , kl Plats 4033 Paragrafer Ledamöter Ersättare Övriga deltagare Ej närvarande Carina Svensson (s) Elisabeth Hellman (v) Stefan Lindhe (m) Jan Tornheim (s) Lucas Carlsson (mp) Simon Chrisander (fp) Anders Ohlin (sd) Freddie Åkerblom (s) - tjänstgörande Christel Ragger (s) from kl José Munoz (s) Yasmina Mouassaoui Fazza (s) Kami Petersen (mp) Anders Lunderquist (m) - tjänstgörande Evelina Mattsson (m) Christer Larsson Josephine Nellerup Ingemar Gråhamn Göran Blomé Steffanie Esse Krister Hjelm kl Johan Emanuelson Lisa Holmdahl Pedersen Facklig företrädare SACO Karin Andersson, 1-11 Facklig företrädare Vision Ingegärd Svensson 1-11 Maria Edin Tove Hansson Grönroos Anna Tullberg Carina Hansson Solange El-Haj (s) Lars Hedåker (m) Karin Olsson (m) Tonni Andersson (sd) 173 Genomgång och föredragning av aktuella ärenden Ärendena gås igenom och föredragning sker i aktuella ärenden. Carina Svensson (s) yrkar att sammanträdet ajourneras för överläggningar kl samt kl

2 2 (28) Nämnden beslutar, i enlighet med Carina Svenssons yrkande, att ajournera sammanträdet för överläggningar kl samt kl Protokoll från Stadsbyggnadsnämndens sammanträde SBN Protokoll från Stadsbyggnadsnämndens sammanträde Justerat protokoll från nämndens sammanträde läggs till handlingarna. sunderlag Protokollet från Val av justerare (justering ) Utses Stefan Lindhe att med ordföranden justera dagens protokoll. Protokollsjustering Anmälan om delegationsbeslut till Stadsbyggnadsnämnden SBN Anmälan om delegationsbeslut till nämnden. Nämnden beslutar att lägga anmälningarna till handlingarna. sunderlag Delegation Bygglov Delegation Övriga Delegation Bostadsanpassning Anmälan om beslut, domar, laga kraft SBN Nämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna. sunderlag

3 3 (28) Information - förändringar nya PBL Enhetschefen Lisa Holmdahl Pedersen informerar om beslutade och föreslagna ändringar av plan- och bygglagen. Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 179 Information - resultatet från medarbetarundersökningen Enhetschefen Anna Tullberg redogör för förvaltningens resultat från medarbetarundersökningen. Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 180 Remiss Förslag till trygghets- och säkerhetspolicy för Malmö stad från Kommunfullmäktige STK SBN Stadskontorets har sänt förslag till ny trygghets- och säkerhetspolicy för Malmö stad på remiss till samtliga nämnder samt till Räddningstjänsten Syd och VA SYD för inhämtande av synpunkter med svar senast den 23 juni. Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att godkänna remissen sgång Elisabeth Hellman (V) yrkar att nämnden beslutar i enlighet med kontorets förslag med tillägg att diskrimineringslagen ska ingå under punkten sex (6) i rapporten. Nämnden beslutar, med av Elisabeth Hellman yrkade tillägg, att diskrimineringslagen ska ingå under punkten sex (6) i rapporten, att i yttrande till kommunstyrelsen åberopa vad kontoret i tjänsteutlåtandet anfört. sunderlag Tjänsteskrivelsen från KS Trygghets- och säkerhetspolicy för Malmö stad Stadskontoret G-Tjänsteskrivelse SBN

4 4 (28) 181 Remiss angående Förslag till införande av kommungemensamt ledningssystem inklusive IT-stöd för avvikelsehantering av arbetsmiljö och säkerhetsrelaterade ärenden inom Malmö stad SBN Ärendet avser förslag till införande av ett kommungemensamt ledningssystem för tillbud och skador inom arbetsmiljö- och säkerhetsrelaterade ärenden inom samtliga verksamheter i Malmö stad. Ett kommungemensamt ledningssystem inklusive IT-stöd innebär en strukturerad och systematisk avvikelsehantering vilket ger goda förutsättningar för kvalitetssäkrad statistik, effektiv uppföljning, korrekta riskbedömningar och underlag för förebyggande arbete. Utifrån jämförbar statistik ges stadens centrala funktioner också möjlighet att ta fram underlag för förslag till samordnade strategier och investeringar. Nämnden beslutar att i yttrande till kommunstyrelsen åberopa vad kontoret i tjänsteutlåtandet anfört. sunderlag G-Tjänsteskrivelse från Stadskontoret G-Tjänsteskrivelse SBN kommungemensamt ledingssystem IT och arbetsmiljö 182 Information - Bostadsinitiativet och BoLots Planeringssekreteraren Marléne Engström informerar nämnden om arbetet med bostadsinitiativet och BoLots. Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 183 Ny delegationsordning för stadsbyggnadsnämnden SBN Med anledning av att nuvarande delegationsordning har strukturella och innehållsmässiga brister, ofta behöver revideras då den snabbt blir inaktuell och den dessutom till vissa delar lämpligen bör utformas i likhet med andra förvaltningars delegationsordningar inom Malmö stad finns behov av att anta ny delegationsordning för stadsbyggnadsnämnden. Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att anta föreliggande förslag till ny delegationsordning samt att tidigare delegationsordning beslutad av SBN , nr 41, med revideringar ska fortsätta gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen inkomna före den 2 maj Stadsjuristen Anna Westberg föredrar ärendet.

5 5 (28) sgång Stefan Lindhe (M) yrkar att nämnden beslutar att anta förslaget till delegationsordning med undantag från punkten rörande delegation till ordföranden att i förekommande fall fatta beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas. Simon Chrisander (FP) yrkar bifall till Stefan Lindhes yrkande. Carina Svensson (S) yrkar att nämnden beslutar i enlighet med kontorets förslag till beslut. Anders Ohlin (SD) yrkar bifall till Carina Svenssons yrkande. Ordförande Carina Svensson ställer proposition på sitt eget yrkande mot Stefan Lindhes yrkande. Stadsbyggnadsnämnden beslutar, i enlighet med Carina Svenssons yrkande, att anta kontorets förslag till ny delegationsordning samt att tidigare delegationsordning beslutad av SBN , nr 41, med revideringar ska fortsätta gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen inkomna före den 2 maj Särskilda yttranden, reservationer Reservation lämnas i ärendet av Stefan Lindhe (M), Anders Lunderquist (M), Simon Chrisander (FP) med instämmande av Evelina Mattson (M) till förmån för av Stefan Lindhe framfört med ej bifallet yrkande. sunderlag G-Tjänsteskrivelse angående förslag till ny delegationsordning förslag till ny delegationsordning 184 Tillstyrkande av Utredning över fysiska möjligheter till lokalisering inom hamnområdena SBN Kommunstyrelsen har berett stadsbyggnadsnämnden tillfälle att yttra sig över Utredning över fysiska möjligheter till lokalisering inom hamnområdena. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att tillstyrka förslaget till Utredning över fysiska möjligheter till lokalisering inom hamnområdena som planeringsunderlag för det aktuella området samt att översända förslaget till kommunstyrelsen för godkännande.

6 6 (28) sunderlag Tjänsteskrivelse SBN Lokalisering Bilaga 1 Fastigheter_ägare Hamnen förteckning Bilaga 1 Fastighetsägare.docx Bilaga 2 Möjligheter på befintliga planer Bilaga 3 Ledigalokaler_hamnonr_ Bilaga 4 Möte med fastighetsägarna Utredning hamnområdena _JE 185 Hållbart resande i Västra Hamnen SBN I PM:et finns målsättningar för resorna till och från Västra Hamnen, samt strategier och åtgärder för hur ett mer hållbart resande ska uppnås. Strategierna har vidareutvecklats och kompletterats med utgångspunkt från Trafikutredning för Västra Hamnen, , samt uppdateras utifrån Parkeringspolicy och Parkeringsnorm för bil, mc och cykel i Malmö från Ambitionen är att minska efterfrågan av bilresor i Västra Hamnen och på sikt minska bilinnehavet. För att uppnå detta krävs både fysiska lösningar och beteendeförändringar, vilket behandlas inom projektet. Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att Hållbart resande i Västra Hamnen godkänns som planeringsinriktning. sgång Stefan Linhde (M) yrkar att nämnden inte godkänner Hållbart resande i Västra Hamnen som planeringsinriktning. Carina Svensson (S) yrkar att nämnden beslutar i enlighet med kontorets förslag till beslut. Anders Ohlin (SD) yrkar att nämnden inte godkänner Hållbart resande i Västra Hamnen som planeringsinriktning. Simon Chrisander (FP) yrkar bifall till Stefan Lindhes yrkande. Ordföranden Carina Svensson (S) ställer proposition på sitt eget yrkande mot Stefan Lindhes (M) och Anders Ohlins (SD) yrkande. Nämnden beslutar, i enlighet med Carina Svenssons (S) yrkande, att godkänna Hållbart resande i Västra Hamnen som planeringsinriktning. Särskilda yttranden, reservationer Reservation lämnas i ärendet av Stefan Lindhe (M), Anders Lunderquist (M), Simon Chrisander (FP) med instämmande av Evelina Mattson (M) till förmån för av Stefan Lindhe framfört med ej bifallet yrkande. Reservation lämnas i ärendet av Anders Ohlin (SD) till förmån för av honom framfört med

7 7 (28) ej bifallet yrkande. sunderlag särskilt yttrande vid beslut i SBN om samråd m och fp särskilt yttrande vid beslut i SBN om samråd SD G-Tjänsteskrivelse SBN Hållbart resande i Västra Hamnen, godkännande reservation vid beslut om uppdrag i SBN m och fp Samrådsredogörelse för Hållbart resande i Västra Hamnen 186 Öp 2034 Översiktsplan för del av Kirseberg SBN Förslag till samrådsunderlag för Översiktsplan för del av Kirseberg (ÖP 2034) med syfte att utveckla området kring Östervärns station och längs Simrishamnsbanan till en nära, tät, grön och funktionsblandad stad, föreslås godkännas och överlämnas till kommunstyrelsen för beslut om samråd. Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att godkänna bifogat samrådsförslag till Översiktsplan för del av Kirseberg samt att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beslut om samråd. Avdelningschefen Johan Emanuelson föredrar ärendet. Nämnden beslutar att godkänna bifogat samrådsförslag till Översiktsplan för del av Kirseberg samt att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beslut om samråd. sunderlag G-Tjänsteskrivelse SBN ÖP 2034 Samråd Bilaga FÖP2034 Samrådshandling Bilaga FÖP2034 Miljökonsekvensbeskrivning Dp 5301 Detaljplan för område väster om Strandåsstigen ( del av Limhamn 154:376) i Limhamn i Malmö SBN Syftet med planen är att göra det möjligt att etablera en permanent förskola väster om Strandåsstigen och söder om Hammars väg. Förskolan planeras för sex avdelningar med möjlighet till ytterligare en ute-avdelning. Stadsfastigheter är byggherre. I planområdets sydöstra del korrigeras kvartersgränsen mot fastigheten Blåhajen 35, som idag inte stämmer överens med den verkliga utbredningen av kvarteret. Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att antaga detaljplanen.

8 8 (28) Planarkitekten Klara Wallby föredrar ärendet. sgång Stefan Lindhe (M) yrkar att nämnden beslutar att återremittera ärendet till kontoret för att ta fram förslag till beslut att bygga gång- och cykelväg vid Hammarsväg samtidigt som denna är öppen för biltrafik. Carina Svensson (S) yrkar att nämnden ska avgöra ärendet vid dagens sammanträde och besluta i enlighet med kontorets förslag till beslut. Lucas Carlsson (MP) yrkar bifall till Carina Svenssons yrkande. Ordföranden Carina Svensson ställer först proposition på sitt eget yrkande att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde och att nämnden ska besluta i enlighet med kontorets förslag mot Stefan Lindhes yrkande om att ärendet ska återremitteras. Nämnden beslutar, i enlighet med Carina Svenssons (S) yrkande, att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Nämnden beslutar därefter, i enlighet med Carina Svenssons yrkande, att på kommunfullmäktiges vägnar antaga detaljplaneförslaget. Särskilda yttranden, reservationer Reservation lämnas i ärendet av Stefan Lindhe (M), Anders Lunderquist (M), Simon Chrisander (FP) med instämmande av Evelina Mattson (M) till förmån för av Stefan Lindhe framfört med ej bifallet yrkande. sunderlag G-Tjänsteskrivelse SBN Dp5301 Antagande 5301 Utlåtande efter granskning antagande 5301 plankarta antagande 5301 Illplan antagande 5301 Planbeskrivning Antagande 5301 Samrådsredogörelse antagande Överklagandehänvisning II 188 Dp 5341 Detaljplan för fastigheten Bäcköringen 6 i Limhamn SBN Detaljplanen möjliggör att befintligt bostadshus på fastigheten blir planenligt. Stadsbyggnadsnämnden förslås besluta att antaga förslaget till detaljplan. Bygglovarkitekten Birgitta Lilja föredrar ärendet.

9 9 (28) Nämnden beslutar att på kommunfullmäktiges vägnar anta detaljplaneförslaget. sunderlag 5341 Plankarta antagande G-Tjänsteskrivelse SBN DP 5341 antagande 5341 Planbeskrivning antagande 5341 Utlåtande efter granskning antagande 5341 Samrådsredogörelse antagande Överklagandehänvisning II 189 Dp 5329 Detaljplan för fastigheten Troja 2 i Innerstaden i Malmö SBN Syftet med planen är att göra det möjligt att inreda fler bostäder i den befintliga villan med adress Limhamnsvägen 42. Villan är uppförd omkring 1961 i 3 våningar och källare och har en totalyta om ca 780 kvm. Idag är denna storlek på en villa inte så attraktiv som en- och tvåfamiljsvilla. Därför önskar fastighetsägaren att bygga om villan till 7 hyreslägenheter. Fastigheten Troja 2 ägs av Fastighetsgruppen i Malmö och har en area som är 1696 kvm. Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att i kommunfullmäktiges ställe anta förslaget till detaljplan. sgång Stefan Lindhe (M) yrkar att nämnden inte ska antaga detaljplanen. Carina Svensson (S) yrkar att nämnden, i enlighet med kontorets förslag till beslut, beslutar att antaga förslaget till detaljplan. Nämnden beslutar, i enlighet med Carina Svenssons (S) yrkande, att på kommunfullmäktiges vägnar anta detaljplaneförslaget. Särskilda yttranden, reservationer Reservation lämnas i ärendet av Stefan Lindhe (M), Anders Lunderquist (M) med instämmande av Evelina Mattson (M) till förmån för av Stefan Lindhe framfört med ej bifallet yrkande. Särskilt yttrande lämnas i ärendet av Simon Chrisander (FP). sunderlag 5329 PlankartaAntagande G-Tjänsteskrivelse SBN Dp5329 antagande

10 10 (28) 5329 Troja 2 Samrådsredogörelse 5329 Troja 2 planbeskrivning antagande 5329 Troja 2 Utlåtande antagande Överklagandehänvisning II 190 Dp 5309 Detaljplan för del av kvarteret Vakteln i Malmö SBN Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bebygga del av fastigheten Vakteln 3 i anslutning till Odengatan med bibliotek och bostäder. Stadsbyggnadsnämnden förslås besluta att godkänna förslaget för antagande. Nämnden beslutar att på kommunfullmäktiges vägnar anta detaljplaneförslaget. sunderlag G-Tjänsteskrivelse SBN DP 5309 Antagande 5309 Plankarta antagande 5309 Utlåtande efter granskning 5309 Samrådsredogörelse antagande 5309 Planbeskrivning antagande Överklagandehänvisning II 191 ÄDp 5366 Detaljplan för fastigheten Vildkatten 12 i Limhamn SBN Syftet med planen är att göra det möjligt att avstycka del av fastigheten/tomten och bygga om befintlig byggnad till bostadshus. Nuvarande fastighetsindelningsbestämmelser hindrar en sådan uppdelning, varför dessa föreslås tas bort genom denna ändring av detaljplan. Arealen är idag 571 kvm. Den östra delen blir efter avstyckning ca 280 kvm och den västra delen ca 290 kvm. Planbestämmelserna i gällande underliggande detaljplan förändras inte. Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att i kommunfullmäktiges ställe anta förslaget till ändring av detaljplan. Nämnden beslutar att på kommunfullmäktiges vägnar anta detaljplaneförslaget. sunderlag G-Tjänsteskrivelse SBN ÄDp 5366 Antagande 5366 Vildkatten planbeskrivning

11 11 (28) 5366 Vildkatten plankarta 5366 Vildkatten samrådsredogörelse 5366 Vildkatten utlåtande efter granskning 192 Dp 5331 Detaljplan för fastigheten Limhamn 153:260 mfl i Limhamn SBN Detaljplanen innebär att en privat parkering samt allmän gatumark övergår till bostadsmark samt att byggrätten utökas på fastigheten Limhamn 153:260. Stadsbyggnadsnämnden förslås besluta att godkänna förslaget för granskning. Nämnden beslutar att godta redovisningen av granskningshandlingarna samt att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att tillgängliggöra detaljplanen för granskning. sunderlag G-Tjänsteskrivelse SBN DP 5331 granskning 5331 Plankarta granskning 5331 Samrådsredogörelse granskning 5331 Planbeskrivning granskning 193 Dp 5299 Detaljplan för kvarteret Bryggeriet i Innerstaden i Malmö SBN Syftet med planen är att göra det möjligt att omvandla kvarteret Bryggeriet till blandad bebyggelse, med bostäder, handel, förskola, parkeringshus samt torg/park. Detaljplanen medger ny bebyggelse i generellt fyra till fem våningar och ett punkthus i 10 våningar. Förslaget gör det möjligt att bygga ca 240 lägenheter inklusive möjlighet för LSS-boende, ett p-hus, en förskola med fyra avdelningar (80 barn) Planförslaget innehåller nu en friyta,25 kvm per barn, som inte når de rekommenderade 30 kvm per barn. Detta kompenseras av att i praktiken kan hela den intilliggandeparken utnyttjas som förskolegård. Detta är i linje med stadens strategier angående samhällsservice, effektivt markutnyttjande, fysisk aktivitet och god utemiljö för förskola/grundskola (se vidare ÖP 2012 planstrategi)samt lokaler för handel/centrumverksamhet. Allmän platsmark ingår i form av park, gångfartsområde, lokalgata och gc-väg. Befintlig bebyggelse skyddas med varsamhetsbestämmelser. Planförslaget är upprättat i enlighet med översiktsplanen (ÖP 2012 antagandehandling) som anger blandad stadsbebyggelse. Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att godta redovisningen av granskningshandlingarna och att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att tillgängliggöra detaljplanen för granskning samt överlämna den till berörda kommunala förvaltningar och länsstyrelsen för kännedom.

12 12 (28) Nämnden beslutar att godta redovisningen av granskningshandlingarna samt att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att tillgängliggöra detaljplanen för granskning. Särskilda yttranden, reservationer Särskilt yttrande lämnas i ärendet av Lucas Carlsson (MP) och Kami Petersen (MP). sunderlag G-Tjänsteskrivelse SBN dp5299 Granskning 5299 Samrådsredogörelse 5299 planbeskrivning granskning 5299 illustrationsplan granskning 5299 Plankarta granskning Yttrande mp Yttrande samråd mp 194 Dp 5364 Detaljplan för del av fastigheten Oxie 17:3 i Oxie SBN Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna att på del av fastigheten Oxie 17:3 bygga en anläggning för produktion av biogas med tillhörande uppgraderingsanläggning samt möjlighet att anlägga en tankstation för fordonsgas inom området. Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att remittera planförslaget till berörda förvaltningar, sakägare och andra som berörs av planen samt att godta stadsbyggnadskontorets bedömning att planförslaget ska antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 11 miljöbalken och att det därför ska miljöbedömas. Enhetschefen Anna Holmqvist föredrar ärendet. Nämnden beslutar att godta förslaget till detaljplan, att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att remittera detsamma samt att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för kännedom. Särskilda yttranden, reservationer Särskilt yttrande lämnas i ärendet av Stefan Lindhe (M), Anders Lunderquist (M), Simon Chrisander (FP) och Evelina Mattson (M). sunderlag G-Tjänsteskrivelse SBN Dp5364 samråd Dp 5364 plankarta samråd Dp 5364 beskrivn samråd 5364 Ansökans MKB 5364 Ansökans MKB (bilaga 1-5)

13 13 (28) 5364 Ansökans tekniska beskrivning 5364 Ansökans tekniska beskrivning (bilaga 1-4) 5364 Ansökans lokaliseringsutredning 5364 Ansökans lokaliseringsutredning (bilagor) 5364 Ansökans explosionsutredning 195 Dp 5391 Detaljplan för fastigheten Rosengård 130:403 i Rosengård i Malmö SBN Syftet med planen är att göra det möjligt att fortsätta pågående verksamhet vilket i huvudsak är kontor där Securitas är hyresgäst. Innehållet i detaljplanen avser att tillgodose hyresgästens behov av interna konferenser och utbildning. Gällande plan anger att området är specialområde för radiostation. Denna verksamhet är inte längre aktuell. Fastighetsägare är Wihlborgs AB. Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att påbörja planarbetet för nämnda område i enlighet med anmälan. Nämnden föreslås besluta att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att påbörja planarbetet för nämnda område i enlighet med anmälan. sunderlag G-Tjänsteskrivelse SBN Dp 5391 Anmälan 5391 Anmälan 196 Dp 5377 Detaljplan för fastigheten Kullen 1 i Hamnen i Malmö. SBN Syftet med planen är att möjliggöra för kontor på delar av fastigheten, i både befintliga och nya byggnader i max 3 våningar. På fastigheten (f d Tobaksmonopolet) finns idag många olika företag som hyresgäster. Merparten hyrs ut som lager men här finns även lätt industri och kontor (med tidsbegränsade bygglov). I framtiden önskar Klövern att kunna permanenta och utvidga kontorslokalerna på fastigheten men också att hysa blandade typer av verksamheter, t ex finns förfrågningar om lager med tillhörande showroom för nätbutik med skrymmande varor. Gällande detaljplan anger HJ kvartersområde för hamnmagasin, lager eller liknande ändamål eller för industriändamål. Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att godkänna anmälan.

14 14 (28) Planchefen Josephine Nellerup föredrar ärendet. Nämnden föreslås besluta att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att påbörja planarbetet för nämnda område i enlighet med anmälan. sunderlag 5377 anmälan G-Tjänsteskrivelse SBN Dp 5377 Anmälan 197 Dp 5390 Detaljplan för del av fastigheten Kolonnen 25 i Limhamn i Malmö SBN Syftet med planen är att göra det möjligt att tillskapa friytor för intilliggande förskoleverksamhet. Planområdet kommer att ingå i fastigheten Kolonnen 9 som innehåller förskoleverksamhet (2 avdelningar kommunal förskola och 2 avdelningar privat förskola). Avsikten är också att tillfart för varuleveranser och avfallshantering till Kolonnen 9 kommer ske via Kolonnen 29:s parkeringsyta. Detta innebär att befintliga körytor inom Kolonnen 9 försvinner och görs om till lekytor. Det totala tillskottet av friytor (ca 1100 kvm) gör det möjligt att etablera ytterligare 2 avdelningar förskola. Friytan för 4 avdelningar förskola (den kommunala delen) blir då ca 26 kvm/barn (beräknat på 18 barn/avd). Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att påbörja planarbetet för nämnda område i enlighet med anmälan Planchefen Josephine Nellerup föredrar ärendet. Nämnden föreslås besluta att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att påbörja planarbetet för nämnda område i enlighet med anmälan. Särskilda yttranden, reservationer Särskilt yttrande lämnas i ärendet av Lucas Carlsson (MP) och Kami Petersen (MP). sunderlag G-Tjänsteskrivelse SBN dp 5390 Anmälan 5390 anmälan

15 15 (28) 198 ÄDp 5387 Ändring av detaljplan för Snickaren 7 i Hyllie i Malmö SBN Fastighetsägaren till Snickaren 7 vill dela fastigheten och bebygga den norra delen. Nuvarande fastighetsindelningsbestämmelser hindrar den önskade delning av fastigheten. Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att påbörja arbetet med ovan nämnda detaljplanearbete. Nämnden föreslås besluta att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att påbörja planarbetet för nämnda område i enlighet med anmälan. sunderlag G-Tjänsteskrivelse SBN ÄDp 5387 Snickaren 7 ÄDp 5387 Anmälan 199 Dp 5343 Detaljplan för fastigheten Fredensborg 4 i Innerstaden SBN Rubricerade detaljplan anmäldes i SBN och syftar till att ge möjligheter att uppföra byggnader för avfallssortering på berörda fastigheter. Stadsbyggnadsnämnden föreslås återkalla planuppdraget med anledning av att planarbetet bättre hanteras i ett annat redan anmält ärende. Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att återkalla planuppdraget för Dp Nämnden beslutar att återkalla planuppdraget för Dp 5343 samt att avskriva ärendet från vidare handläggning. sunderlag 5343 Anmälan G-Tjänsteskrivelse SBN Dp 5343 Återkallande 200 Dp 5353 Detaljplan för del av kvarteret Borgmästaregården mfl i Innerstaden

16 16 (28) SBN Rubricerade detaljplan anmäldes i SBN och syftar till att ge möjligheter att uppföra byggnader för avfallssortering på berörda fastigheter. Stadsbyggnadsnämnden föreslås återkalla planuppdraget med anledning av att planarbetet bättre hanteras i ett annat redan anmält ärende. Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att återkalla planuppdraget för Dp 5353, lämnat Nämnden beslutar att återkalla planuppdraget för Dp 5343 samt att avskriva ärendet från vidare handläggning. sunderlag 5353 Anmälan G-Tjänsteskrivelse SBN Dp 5353 Återkallande 201 Ansökan om bygglov för nybyggnad av 5 st parhus (10 bostäder), stödmur samt murar på fastigheten Dragör 2 (Dragörkajen) SBN Sökande Avgift: Enligt separat debiteringsbesked Bygglov beviljas med liten avvikelse från detaljplanen. Observera att för att arbetena ska få påbörjas krävs - utöver detta bygglovbeslut - att stadsbyggnads-nämnden i ett särskilt beslut har meddelat startbesked. Anteckningar till beslut Åtgärden innebär liten avvikelse från detaljplan med avseende på balkonger över mark endast avsedd för underjordisk parkering samt tillåten sockelhöjd (1 m istället för tillåtna 0,5 m). Från stadsbyggnadskontoret föreligger skrivelse jämte förslag till beslut, bil nr PR A-E. Till beslutet hörande handlingar 5 arkitektritn Övriga upplysningar Lovet upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag lovbeslutet vunnit laga kraft.

17 17 (28) För de planerade åtgärderna krävs kontrollansvarig med behörighet N. Byggherren har till kontrollansvarig utsett Lars-Erik Holmberg, som har prövats och befunnits inneha erforderlig kompetens. Observera att detta bygglov beslut inte är att betrakta som en bekräftelse på att projektet ansetts uppfylla kraven enligt Miljöbyggprogram Syd. sunderlag Tjänsteskrivelse SBN Dragör 2 Bygglov 202 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av skola på fastigheten Lorensborg 2 (Hallingsgatan 1) SBN Sökande Avgift: Enligt separat debiteringsbesked. Bygglov beviljas. Observera att för att arbetena ska få påbörjas krävs - utöver detta bygglovbeslut - att stadsbyggnads-nämnden i ett särskilt beslut har meddelat startbesked. Anteckningar till beslut Från Stadsbyggnadskontoret föreligger skrivelse jämte förslag till beslut, bil nr PR A-E. Till beslutet hörande handlingar 9 arkitektritn 1 markplaneringsritn Övriga upplysningar Lovet upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag lovbeslutet vunnit laga kraft. För de planerade åtgärderna krävs kontrollansvarig med behörighet N. Byggherren har till kontrollansvarig utsett Ulf Larsson, som har prövats och befunnits inneha erforderlig kompetens. sunderlag

18 18 (28) Tjänsteskrivelse SBN Lorensborg 2 Bygglov 203 Ansökan om bygglov för nybyggnad av 28 radhus, förrådsbyggnader samt plank på fastigheten Limhamn 151:302 (Lokstallsgatan) SBN Sökande Avgift: Enligt separat debiteringsbesked Bygglov beviljas. Observera att för att arbetena ska få påbörjas krävs - utöver detta bygglovbeslut - att stadsbyggnads-nämnden i ett särskilt beslut har meddelat startbesked. Anteckningar till beslut Från stadsbyggnadskontoret föreligger skrivelse jämte förslag till beslut, bil nr PR A-N. Till beslutet hörande handlingar 7 arkitektritn 2 markplaneringsritn Övriga upplysningar Lovet upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag lovbeslutet vunnit laga kraft. För de planerade åtgärderna krävs kontrollansvarig med behörighet N. Byggherren har till kontrollansvarig utsett Anders Malmström, som har prövats och befunnits inneha erforderlig kompetens. sunderlag Tjänsteskrivelse SBN Limhamn 151_302 Bygglov Ritningar SBN Limhamn 151_302 Bygglov 204 Ansökan om bygglov för nybyggnad av kontor, butiker, café, restaurang samt parkeringsgarage på fastigheten Innerstaden 31:12 (Carlsgatan 7) SBN

19 19 (28) Sökande Avgift: Enligt separat debiteringsbesked Bygglov beviljas. Observera att för att arbetena ska få påbörjas krävs - utöver detta bygglovbeslut - att stadsbyggnads-nämnden i ett särskilt beslut har meddelat startbesked. Anteckningar till beslut Från stadsbyggnadskontoret föreligger skrivelse jämte förslag till beslut, bil nr PR A-G. För beviljande av begärt bygglov erfordras tillgång till 57 parkeringsplatser. Dessa platser anordnas inte på fastigheten Innerstaden 31:12. Istället har parkeringsförbindelse avseende nämnda platser ingivits, bil nr PR H-I. Till beslutet hörande handlingar 17 arkitektritn Övriga upplysningar Lovet upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag lovbeslutet vunnit laga kraft. För de planerade åtgärderna krävs kontrollansvarig med behörighet K. Byggherren har till kontrollansvarig utsett Stefan Larsson, som har prövats och befunnits inneha erforderlig kompetens. Sökanden erinras om skyldigheten enligt livsmedelsverkets föreskrift om livsmedelshygien, LIVSFS (2005:20), samt förordning (EG) nr 852/2004 och 853/2004, att hos vederbörande livsmedelsmyndighet ansöka om godkännande av livsmedelsanläggning. Byggherren erinras om skyldigheten för ägaren till fastigheten Innerstaden 31:12 att hålla i parkerings-förbindelsen angivet antal platser, inte upphör att gälla med utgången av i förbindelsen angiven tid. sunderlag Tjänsteskrivelse SBN Innerstaden 31_12 Bygglov Ritningar SBN Innerstaden 31_12 Bygglov 205 Ansökan om bygglov för nybyggnad av 28 st radhus, förråd samt sophus på fastigheten Limhamn 151:462 (Vaktgatan) SBN

20 20 (28) Sökande Avgift: Enligt separat debiteringsbesked Bygglov beviljas. Observera att för att arbetena ska få påbörjas krävs - utöver detta bygglovbeslut - att stadsbyggnads-nämnden i ett särskilt beslut har meddelat startbesked. Anteckningar till beslut Från stadsbyggnadskontoret föreligger skrivelse jämte förslag till beslut, bil nr PR A-H. Till beslutet hörande handlingar 6 arkitektritn 1 markplaneringsritn Övriga upplysningar Lovet upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag lovbeslutet vunnit laga kraft. För de planerade åtgärderna krävs kontrollansvarig med behörighet N. Byggherren har till kontrollansvarig utsett Robert Eldh, som har prövats och befunnits inneha erforderlig kompetens. sunderlag Tjänsteskrivelse SBN Limhamn 151_462 Bygglov Ritning SBN Limhamn 151_462 Bygglov 206 Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, gårdshus och garage på fastigheten Racketen 2 (Hyllie Boulevard) SBN Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, gårdshus och garage på fastigheten Racketen 2 (Hyllie Boulevard). Från HSB Sundsfastigheter har inkommit ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, gårdshus och garage på fastigheten Racketen 2 (Hyllie Boulevard). Det antecknas att samtliga för bygglov erforderliga handlingar ännu inte föreligger i ärendet. sgång Lucas Carlsson (MP) yrkar att nämnden ska bifalla ansökan om bygglov med endast 71

Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45

Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45 1 (42) Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45 BESLUTANDE Cathrin Bergenstråhle (M) Leif Holmberg (C) t.o.m 149 Kaj Nyman (S) Johan Hiller (M) Eric Lindahl (M) Pernilla Hsu (M) Bjarne Hanson (FP) ej

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84 Samhällsbyggnadsnämnden 70-84 2 Information och överläggningar... 5 Alingsåsparken, rivning av teaterbyggnaden... 6 Ny 132 kv-luft/markledning genom Alingsås till planerad vindkraftspark i Rödene... 9

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09 2(33) Innehållsförteckning 32 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 33 Förelägganden, uppföljning 4 34 Anmälan av delegeringsbeslut 5 35 Utestående uppdrag till förvaltningen

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36 Samhällsbyggnadsnämnden 16-36 2 Information och överläggningar... 5 Årsredovisning 2014... 6 Flerårsstrategi 2015-2017, samhällsbyggnadsnämnden... 7 Revisionsrapport - Årlig grundläggande granskning 2014...

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

Utses att justera Maria Lähetkangas Justeringsdatum 21 maj 2014 Paragrafer 109-144

Utses att justera Maria Lähetkangas Justeringsdatum 21 maj 2014 Paragrafer 109-144 1 (82) Plats och tid Nacka stadshus kl. 15.00 18.55 BESLUTANDE Cathrin Bergenstråhle (M) Leif Holmberg (C) t.o.m. 126 Helena Westerling (S) Johan Hiller (M) Eric Lindahl (M) Pernilla Hsu (M) Bjarne Hanson

Läs mer

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 BORGHOLMS l!! llll! IKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (21) Sammantradesdatum 2012-03-28 45-63 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00

Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00 KALLELSE 2015-02-27 1 (44) Plats och tid Kallade ledamöter För kännedom Övriga kallade Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00 Stefan Lissmark (S) Anna Palm (M) Fredrik Hanell (MP) Susanne Asserfors

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 09,00-17,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 78, tjg ers Cecilia Burburan (S), deltog ej i 85. Ruth Piatek

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (74)

Sammanträdesprotokoll 1 (74) Sammanträdesprotokoll 1 (74) Plats och tid Erstavik Nacka stadshus kl 15.00 18.40 Beslutande Cathrin Bergenstråhle (M) Bjarne Hanson (FP) Leif Holmberg (C) Bernt Enström (KD) Kaj Nyman (S) Ingela Birgersson

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 20.00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x,

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde. Föredragningslista

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde. Föredragningslista Kallelse till sammanträde 2012-12-19 sid. 1 Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde Tid: Onsdagen den 19 december kl 08.30 Plats: Sammanträdesrummet Magistern Förhinder

Läs mer

Utses att justera Helena Westerling Justeringsdatum 30 juni 2015 Paragrafer 114-149

Utses att justera Helena Westerling Justeringsdatum 30 juni 2015 Paragrafer 114-149 1 (79) Plats och tid Nacka stadshus kl. 15.00-18.20 BESLUTANDE Jan-Eric Jansson (KD) Helena Westerling (S) Johan Hiller (M) Magnus Sjöqvist (M) Filip Wiljander (M) Martin Sääf (FP) Johan Krogh (C) Majvie

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2010-06-23. Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 123 124 omedelbar justering 125-152 Ordförande

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2010-06-23. Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 123 124 omedelbar justering 125-152 Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden 2010-06-22 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 22 juni 2010 kl. 19.00 19.50 Elwe Nilsson (M) ordförande Ove

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden 2012-09-06 144 Innehållsförteckning Ärende 79 Strandskyddsdispens för uppförande av stall, Munkaskog 1:29... 146 80 Olovligt byggande, X... 148 81 Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus, Domneberg

Läs mer

Justerande... Kaj Nilsson ANSLAG/BEVIS. Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justerande... Kaj Nilsson ANSLAG/BEVIS. Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Plats och tid Stadshuset B-salen, 14.00-15.00 Ledamöter och ersättare Beslutande Carl-Åke Andersson (S) ordförande Oskar Reimer (MP) vice ordförande Sören Viking (S) Emmy Widqvist (S) Håkan Johansson (V)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum 2012-04-11

Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum 2012-04-11 Sammanträdesdatum Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 42... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 43... 2 Godkännande av dagordning m.m.... 2 Mbn 44... 3 Uppföljning av protokoll från föregående

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

Jan Quist (S) Magnus Liwing (FP), 69-73, 75-85

Jan Quist (S) Magnus Liwing (FP), 69-73, 75-85 Byggnads- och räddningsnämnden 2015-05-25 1 Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga deltagande Paragrafer Stadshuset, Högby-lokalen, måndag 25 maj 2015, kl 13:00-16:25 Anders Steen (C), ordförande Kent

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning 19-39 Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 9.00 12.00 Rast kl. 12.00 13.30 Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.05

Läs mer

KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11

KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11 KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 19. Tid 2013-12-17, kl. 10.00 Plats

Läs mer

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av)

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av) Sammanträdesprotokoll 1(70) 2012-01-19 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 16.50. Ajournering kl. 12.25-13.15 (under 5) för lunch och 14.30-14.45 för kaffe

Läs mer