Carina Svensson (s) Elisabeth Hellman (v) Stefan Lindhe (m) Jan Tornheim (s) Lucas Carlsson (mp) Simon Chrisander (fp) Anders Ohlin (sd)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Carina Svensson (s) Elisabeth Hellman (v) Stefan Lindhe (m) Jan Tornheim (s) Lucas Carlsson (mp) Simon Chrisander (fp) Anders Ohlin (sd)"

Transkript

1 Malmö stad Stadsbyggnadsnämnden 1 (28) Protokoll Sammanträdestid , kl Plats 4033 Paragrafer Ledamöter Ersättare Övriga deltagare Ej närvarande Carina Svensson (s) Elisabeth Hellman (v) Stefan Lindhe (m) Jan Tornheim (s) Lucas Carlsson (mp) Simon Chrisander (fp) Anders Ohlin (sd) Freddie Åkerblom (s) - tjänstgörande Christel Ragger (s) from kl José Munoz (s) Yasmina Mouassaoui Fazza (s) Kami Petersen (mp) Anders Lunderquist (m) - tjänstgörande Evelina Mattsson (m) Christer Larsson Josephine Nellerup Ingemar Gråhamn Göran Blomé Steffanie Esse Krister Hjelm kl Johan Emanuelson Lisa Holmdahl Pedersen Facklig företrädare SACO Karin Andersson, 1-11 Facklig företrädare Vision Ingegärd Svensson 1-11 Maria Edin Tove Hansson Grönroos Anna Tullberg Carina Hansson Solange El-Haj (s) Lars Hedåker (m) Karin Olsson (m) Tonni Andersson (sd) 173 Genomgång och föredragning av aktuella ärenden Ärendena gås igenom och föredragning sker i aktuella ärenden. Carina Svensson (s) yrkar att sammanträdet ajourneras för överläggningar kl samt kl

2 2 (28) Nämnden beslutar, i enlighet med Carina Svenssons yrkande, att ajournera sammanträdet för överläggningar kl samt kl Protokoll från Stadsbyggnadsnämndens sammanträde SBN Protokoll från Stadsbyggnadsnämndens sammanträde Justerat protokoll från nämndens sammanträde läggs till handlingarna. sunderlag Protokollet från Val av justerare (justering ) Utses Stefan Lindhe att med ordföranden justera dagens protokoll. Protokollsjustering Anmälan om delegationsbeslut till Stadsbyggnadsnämnden SBN Anmälan om delegationsbeslut till nämnden. Nämnden beslutar att lägga anmälningarna till handlingarna. sunderlag Delegation Bygglov Delegation Övriga Delegation Bostadsanpassning Anmälan om beslut, domar, laga kraft SBN Nämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna. sunderlag

3 3 (28) Information - förändringar nya PBL Enhetschefen Lisa Holmdahl Pedersen informerar om beslutade och föreslagna ändringar av plan- och bygglagen. Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 179 Information - resultatet från medarbetarundersökningen Enhetschefen Anna Tullberg redogör för förvaltningens resultat från medarbetarundersökningen. Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 180 Remiss Förslag till trygghets- och säkerhetspolicy för Malmö stad från Kommunfullmäktige STK SBN Stadskontorets har sänt förslag till ny trygghets- och säkerhetspolicy för Malmö stad på remiss till samtliga nämnder samt till Räddningstjänsten Syd och VA SYD för inhämtande av synpunkter med svar senast den 23 juni. Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att godkänna remissen sgång Elisabeth Hellman (V) yrkar att nämnden beslutar i enlighet med kontorets förslag med tillägg att diskrimineringslagen ska ingå under punkten sex (6) i rapporten. Nämnden beslutar, med av Elisabeth Hellman yrkade tillägg, att diskrimineringslagen ska ingå under punkten sex (6) i rapporten, att i yttrande till kommunstyrelsen åberopa vad kontoret i tjänsteutlåtandet anfört. sunderlag Tjänsteskrivelsen från KS Trygghets- och säkerhetspolicy för Malmö stad Stadskontoret G-Tjänsteskrivelse SBN

4 4 (28) 181 Remiss angående Förslag till införande av kommungemensamt ledningssystem inklusive IT-stöd för avvikelsehantering av arbetsmiljö och säkerhetsrelaterade ärenden inom Malmö stad SBN Ärendet avser förslag till införande av ett kommungemensamt ledningssystem för tillbud och skador inom arbetsmiljö- och säkerhetsrelaterade ärenden inom samtliga verksamheter i Malmö stad. Ett kommungemensamt ledningssystem inklusive IT-stöd innebär en strukturerad och systematisk avvikelsehantering vilket ger goda förutsättningar för kvalitetssäkrad statistik, effektiv uppföljning, korrekta riskbedömningar och underlag för förebyggande arbete. Utifrån jämförbar statistik ges stadens centrala funktioner också möjlighet att ta fram underlag för förslag till samordnade strategier och investeringar. Nämnden beslutar att i yttrande till kommunstyrelsen åberopa vad kontoret i tjänsteutlåtandet anfört. sunderlag G-Tjänsteskrivelse från Stadskontoret G-Tjänsteskrivelse SBN kommungemensamt ledingssystem IT och arbetsmiljö 182 Information - Bostadsinitiativet och BoLots Planeringssekreteraren Marléne Engström informerar nämnden om arbetet med bostadsinitiativet och BoLots. Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 183 Ny delegationsordning för stadsbyggnadsnämnden SBN Med anledning av att nuvarande delegationsordning har strukturella och innehållsmässiga brister, ofta behöver revideras då den snabbt blir inaktuell och den dessutom till vissa delar lämpligen bör utformas i likhet med andra förvaltningars delegationsordningar inom Malmö stad finns behov av att anta ny delegationsordning för stadsbyggnadsnämnden. Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att anta föreliggande förslag till ny delegationsordning samt att tidigare delegationsordning beslutad av SBN , nr 41, med revideringar ska fortsätta gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen inkomna före den 2 maj Stadsjuristen Anna Westberg föredrar ärendet.

5 5 (28) sgång Stefan Lindhe (M) yrkar att nämnden beslutar att anta förslaget till delegationsordning med undantag från punkten rörande delegation till ordföranden att i förekommande fall fatta beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas. Simon Chrisander (FP) yrkar bifall till Stefan Lindhes yrkande. Carina Svensson (S) yrkar att nämnden beslutar i enlighet med kontorets förslag till beslut. Anders Ohlin (SD) yrkar bifall till Carina Svenssons yrkande. Ordförande Carina Svensson ställer proposition på sitt eget yrkande mot Stefan Lindhes yrkande. Stadsbyggnadsnämnden beslutar, i enlighet med Carina Svenssons yrkande, att anta kontorets förslag till ny delegationsordning samt att tidigare delegationsordning beslutad av SBN , nr 41, med revideringar ska fortsätta gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen inkomna före den 2 maj Särskilda yttranden, reservationer Reservation lämnas i ärendet av Stefan Lindhe (M), Anders Lunderquist (M), Simon Chrisander (FP) med instämmande av Evelina Mattson (M) till förmån för av Stefan Lindhe framfört med ej bifallet yrkande. sunderlag G-Tjänsteskrivelse angående förslag till ny delegationsordning förslag till ny delegationsordning 184 Tillstyrkande av Utredning över fysiska möjligheter till lokalisering inom hamnområdena SBN Kommunstyrelsen har berett stadsbyggnadsnämnden tillfälle att yttra sig över Utredning över fysiska möjligheter till lokalisering inom hamnområdena. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att tillstyrka förslaget till Utredning över fysiska möjligheter till lokalisering inom hamnområdena som planeringsunderlag för det aktuella området samt att översända förslaget till kommunstyrelsen för godkännande.

6 6 (28) sunderlag Tjänsteskrivelse SBN Lokalisering Bilaga 1 Fastigheter_ägare Hamnen förteckning Bilaga 1 Fastighetsägare.docx Bilaga 2 Möjligheter på befintliga planer Bilaga 3 Ledigalokaler_hamnonr_ Bilaga 4 Möte med fastighetsägarna Utredning hamnområdena _JE 185 Hållbart resande i Västra Hamnen SBN I PM:et finns målsättningar för resorna till och från Västra Hamnen, samt strategier och åtgärder för hur ett mer hållbart resande ska uppnås. Strategierna har vidareutvecklats och kompletterats med utgångspunkt från Trafikutredning för Västra Hamnen, , samt uppdateras utifrån Parkeringspolicy och Parkeringsnorm för bil, mc och cykel i Malmö från Ambitionen är att minska efterfrågan av bilresor i Västra Hamnen och på sikt minska bilinnehavet. För att uppnå detta krävs både fysiska lösningar och beteendeförändringar, vilket behandlas inom projektet. Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att Hållbart resande i Västra Hamnen godkänns som planeringsinriktning. sgång Stefan Linhde (M) yrkar att nämnden inte godkänner Hållbart resande i Västra Hamnen som planeringsinriktning. Carina Svensson (S) yrkar att nämnden beslutar i enlighet med kontorets förslag till beslut. Anders Ohlin (SD) yrkar att nämnden inte godkänner Hållbart resande i Västra Hamnen som planeringsinriktning. Simon Chrisander (FP) yrkar bifall till Stefan Lindhes yrkande. Ordföranden Carina Svensson (S) ställer proposition på sitt eget yrkande mot Stefan Lindhes (M) och Anders Ohlins (SD) yrkande. Nämnden beslutar, i enlighet med Carina Svenssons (S) yrkande, att godkänna Hållbart resande i Västra Hamnen som planeringsinriktning. Särskilda yttranden, reservationer Reservation lämnas i ärendet av Stefan Lindhe (M), Anders Lunderquist (M), Simon Chrisander (FP) med instämmande av Evelina Mattson (M) till förmån för av Stefan Lindhe framfört med ej bifallet yrkande. Reservation lämnas i ärendet av Anders Ohlin (SD) till förmån för av honom framfört med

7 7 (28) ej bifallet yrkande. sunderlag särskilt yttrande vid beslut i SBN om samråd m och fp särskilt yttrande vid beslut i SBN om samråd SD G-Tjänsteskrivelse SBN Hållbart resande i Västra Hamnen, godkännande reservation vid beslut om uppdrag i SBN m och fp Samrådsredogörelse för Hållbart resande i Västra Hamnen 186 Öp 2034 Översiktsplan för del av Kirseberg SBN Förslag till samrådsunderlag för Översiktsplan för del av Kirseberg (ÖP 2034) med syfte att utveckla området kring Östervärns station och längs Simrishamnsbanan till en nära, tät, grön och funktionsblandad stad, föreslås godkännas och överlämnas till kommunstyrelsen för beslut om samråd. Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att godkänna bifogat samrådsförslag till Översiktsplan för del av Kirseberg samt att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beslut om samråd. Avdelningschefen Johan Emanuelson föredrar ärendet. Nämnden beslutar att godkänna bifogat samrådsförslag till Översiktsplan för del av Kirseberg samt att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beslut om samråd. sunderlag G-Tjänsteskrivelse SBN ÖP 2034 Samråd Bilaga FÖP2034 Samrådshandling Bilaga FÖP2034 Miljökonsekvensbeskrivning Dp 5301 Detaljplan för område väster om Strandåsstigen ( del av Limhamn 154:376) i Limhamn i Malmö SBN Syftet med planen är att göra det möjligt att etablera en permanent förskola väster om Strandåsstigen och söder om Hammars väg. Förskolan planeras för sex avdelningar med möjlighet till ytterligare en ute-avdelning. Stadsfastigheter är byggherre. I planområdets sydöstra del korrigeras kvartersgränsen mot fastigheten Blåhajen 35, som idag inte stämmer överens med den verkliga utbredningen av kvarteret. Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att antaga detaljplanen.

8 8 (28) Planarkitekten Klara Wallby föredrar ärendet. sgång Stefan Lindhe (M) yrkar att nämnden beslutar att återremittera ärendet till kontoret för att ta fram förslag till beslut att bygga gång- och cykelväg vid Hammarsväg samtidigt som denna är öppen för biltrafik. Carina Svensson (S) yrkar att nämnden ska avgöra ärendet vid dagens sammanträde och besluta i enlighet med kontorets förslag till beslut. Lucas Carlsson (MP) yrkar bifall till Carina Svenssons yrkande. Ordföranden Carina Svensson ställer först proposition på sitt eget yrkande att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde och att nämnden ska besluta i enlighet med kontorets förslag mot Stefan Lindhes yrkande om att ärendet ska återremitteras. Nämnden beslutar, i enlighet med Carina Svenssons (S) yrkande, att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Nämnden beslutar därefter, i enlighet med Carina Svenssons yrkande, att på kommunfullmäktiges vägnar antaga detaljplaneförslaget. Särskilda yttranden, reservationer Reservation lämnas i ärendet av Stefan Lindhe (M), Anders Lunderquist (M), Simon Chrisander (FP) med instämmande av Evelina Mattson (M) till förmån för av Stefan Lindhe framfört med ej bifallet yrkande. sunderlag G-Tjänsteskrivelse SBN Dp5301 Antagande 5301 Utlåtande efter granskning antagande 5301 plankarta antagande 5301 Illplan antagande 5301 Planbeskrivning Antagande 5301 Samrådsredogörelse antagande Överklagandehänvisning II 188 Dp 5341 Detaljplan för fastigheten Bäcköringen 6 i Limhamn SBN Detaljplanen möjliggör att befintligt bostadshus på fastigheten blir planenligt. Stadsbyggnadsnämnden förslås besluta att antaga förslaget till detaljplan. Bygglovarkitekten Birgitta Lilja föredrar ärendet.

9 9 (28) Nämnden beslutar att på kommunfullmäktiges vägnar anta detaljplaneförslaget. sunderlag 5341 Plankarta antagande G-Tjänsteskrivelse SBN DP 5341 antagande 5341 Planbeskrivning antagande 5341 Utlåtande efter granskning antagande 5341 Samrådsredogörelse antagande Överklagandehänvisning II 189 Dp 5329 Detaljplan för fastigheten Troja 2 i Innerstaden i Malmö SBN Syftet med planen är att göra det möjligt att inreda fler bostäder i den befintliga villan med adress Limhamnsvägen 42. Villan är uppförd omkring 1961 i 3 våningar och källare och har en totalyta om ca 780 kvm. Idag är denna storlek på en villa inte så attraktiv som en- och tvåfamiljsvilla. Därför önskar fastighetsägaren att bygga om villan till 7 hyreslägenheter. Fastigheten Troja 2 ägs av Fastighetsgruppen i Malmö och har en area som är 1696 kvm. Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att i kommunfullmäktiges ställe anta förslaget till detaljplan. sgång Stefan Lindhe (M) yrkar att nämnden inte ska antaga detaljplanen. Carina Svensson (S) yrkar att nämnden, i enlighet med kontorets förslag till beslut, beslutar att antaga förslaget till detaljplan. Nämnden beslutar, i enlighet med Carina Svenssons (S) yrkande, att på kommunfullmäktiges vägnar anta detaljplaneförslaget. Särskilda yttranden, reservationer Reservation lämnas i ärendet av Stefan Lindhe (M), Anders Lunderquist (M) med instämmande av Evelina Mattson (M) till förmån för av Stefan Lindhe framfört med ej bifallet yrkande. Särskilt yttrande lämnas i ärendet av Simon Chrisander (FP). sunderlag 5329 PlankartaAntagande G-Tjänsteskrivelse SBN Dp5329 antagande

10 10 (28) 5329 Troja 2 Samrådsredogörelse 5329 Troja 2 planbeskrivning antagande 5329 Troja 2 Utlåtande antagande Överklagandehänvisning II 190 Dp 5309 Detaljplan för del av kvarteret Vakteln i Malmö SBN Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bebygga del av fastigheten Vakteln 3 i anslutning till Odengatan med bibliotek och bostäder. Stadsbyggnadsnämnden förslås besluta att godkänna förslaget för antagande. Nämnden beslutar att på kommunfullmäktiges vägnar anta detaljplaneförslaget. sunderlag G-Tjänsteskrivelse SBN DP 5309 Antagande 5309 Plankarta antagande 5309 Utlåtande efter granskning 5309 Samrådsredogörelse antagande 5309 Planbeskrivning antagande Överklagandehänvisning II 191 ÄDp 5366 Detaljplan för fastigheten Vildkatten 12 i Limhamn SBN Syftet med planen är att göra det möjligt att avstycka del av fastigheten/tomten och bygga om befintlig byggnad till bostadshus. Nuvarande fastighetsindelningsbestämmelser hindrar en sådan uppdelning, varför dessa föreslås tas bort genom denna ändring av detaljplan. Arealen är idag 571 kvm. Den östra delen blir efter avstyckning ca 280 kvm och den västra delen ca 290 kvm. Planbestämmelserna i gällande underliggande detaljplan förändras inte. Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att i kommunfullmäktiges ställe anta förslaget till ändring av detaljplan. Nämnden beslutar att på kommunfullmäktiges vägnar anta detaljplaneförslaget. sunderlag G-Tjänsteskrivelse SBN ÄDp 5366 Antagande 5366 Vildkatten planbeskrivning

11 11 (28) 5366 Vildkatten plankarta 5366 Vildkatten samrådsredogörelse 5366 Vildkatten utlåtande efter granskning 192 Dp 5331 Detaljplan för fastigheten Limhamn 153:260 mfl i Limhamn SBN Detaljplanen innebär att en privat parkering samt allmän gatumark övergår till bostadsmark samt att byggrätten utökas på fastigheten Limhamn 153:260. Stadsbyggnadsnämnden förslås besluta att godkänna förslaget för granskning. Nämnden beslutar att godta redovisningen av granskningshandlingarna samt att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att tillgängliggöra detaljplanen för granskning. sunderlag G-Tjänsteskrivelse SBN DP 5331 granskning 5331 Plankarta granskning 5331 Samrådsredogörelse granskning 5331 Planbeskrivning granskning 193 Dp 5299 Detaljplan för kvarteret Bryggeriet i Innerstaden i Malmö SBN Syftet med planen är att göra det möjligt att omvandla kvarteret Bryggeriet till blandad bebyggelse, med bostäder, handel, förskola, parkeringshus samt torg/park. Detaljplanen medger ny bebyggelse i generellt fyra till fem våningar och ett punkthus i 10 våningar. Förslaget gör det möjligt att bygga ca 240 lägenheter inklusive möjlighet för LSS-boende, ett p-hus, en förskola med fyra avdelningar (80 barn) Planförslaget innehåller nu en friyta,25 kvm per barn, som inte når de rekommenderade 30 kvm per barn. Detta kompenseras av att i praktiken kan hela den intilliggandeparken utnyttjas som förskolegård. Detta är i linje med stadens strategier angående samhällsservice, effektivt markutnyttjande, fysisk aktivitet och god utemiljö för förskola/grundskola (se vidare ÖP 2012 planstrategi)samt lokaler för handel/centrumverksamhet. Allmän platsmark ingår i form av park, gångfartsområde, lokalgata och gc-väg. Befintlig bebyggelse skyddas med varsamhetsbestämmelser. Planförslaget är upprättat i enlighet med översiktsplanen (ÖP 2012 antagandehandling) som anger blandad stadsbebyggelse. Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att godta redovisningen av granskningshandlingarna och att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att tillgängliggöra detaljplanen för granskning samt överlämna den till berörda kommunala förvaltningar och länsstyrelsen för kännedom.

12 12 (28) Nämnden beslutar att godta redovisningen av granskningshandlingarna samt att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att tillgängliggöra detaljplanen för granskning. Särskilda yttranden, reservationer Särskilt yttrande lämnas i ärendet av Lucas Carlsson (MP) och Kami Petersen (MP). sunderlag G-Tjänsteskrivelse SBN dp5299 Granskning 5299 Samrådsredogörelse 5299 planbeskrivning granskning 5299 illustrationsplan granskning 5299 Plankarta granskning Yttrande mp Yttrande samråd mp 194 Dp 5364 Detaljplan för del av fastigheten Oxie 17:3 i Oxie SBN Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna att på del av fastigheten Oxie 17:3 bygga en anläggning för produktion av biogas med tillhörande uppgraderingsanläggning samt möjlighet att anlägga en tankstation för fordonsgas inom området. Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att remittera planförslaget till berörda förvaltningar, sakägare och andra som berörs av planen samt att godta stadsbyggnadskontorets bedömning att planförslaget ska antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 11 miljöbalken och att det därför ska miljöbedömas. Enhetschefen Anna Holmqvist föredrar ärendet. Nämnden beslutar att godta förslaget till detaljplan, att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att remittera detsamma samt att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för kännedom. Särskilda yttranden, reservationer Särskilt yttrande lämnas i ärendet av Stefan Lindhe (M), Anders Lunderquist (M), Simon Chrisander (FP) och Evelina Mattson (M). sunderlag G-Tjänsteskrivelse SBN Dp5364 samråd Dp 5364 plankarta samråd Dp 5364 beskrivn samråd 5364 Ansökans MKB 5364 Ansökans MKB (bilaga 1-5)

13 13 (28) 5364 Ansökans tekniska beskrivning 5364 Ansökans tekniska beskrivning (bilaga 1-4) 5364 Ansökans lokaliseringsutredning 5364 Ansökans lokaliseringsutredning (bilagor) 5364 Ansökans explosionsutredning 195 Dp 5391 Detaljplan för fastigheten Rosengård 130:403 i Rosengård i Malmö SBN Syftet med planen är att göra det möjligt att fortsätta pågående verksamhet vilket i huvudsak är kontor där Securitas är hyresgäst. Innehållet i detaljplanen avser att tillgodose hyresgästens behov av interna konferenser och utbildning. Gällande plan anger att området är specialområde för radiostation. Denna verksamhet är inte längre aktuell. Fastighetsägare är Wihlborgs AB. Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att påbörja planarbetet för nämnda område i enlighet med anmälan. Nämnden föreslås besluta att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att påbörja planarbetet för nämnda område i enlighet med anmälan. sunderlag G-Tjänsteskrivelse SBN Dp 5391 Anmälan 5391 Anmälan 196 Dp 5377 Detaljplan för fastigheten Kullen 1 i Hamnen i Malmö. SBN Syftet med planen är att möjliggöra för kontor på delar av fastigheten, i både befintliga och nya byggnader i max 3 våningar. På fastigheten (f d Tobaksmonopolet) finns idag många olika företag som hyresgäster. Merparten hyrs ut som lager men här finns även lätt industri och kontor (med tidsbegränsade bygglov). I framtiden önskar Klövern att kunna permanenta och utvidga kontorslokalerna på fastigheten men också att hysa blandade typer av verksamheter, t ex finns förfrågningar om lager med tillhörande showroom för nätbutik med skrymmande varor. Gällande detaljplan anger HJ kvartersområde för hamnmagasin, lager eller liknande ändamål eller för industriändamål. Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att godkänna anmälan.

14 14 (28) Planchefen Josephine Nellerup föredrar ärendet. Nämnden föreslås besluta att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att påbörja planarbetet för nämnda område i enlighet med anmälan. sunderlag 5377 anmälan G-Tjänsteskrivelse SBN Dp 5377 Anmälan 197 Dp 5390 Detaljplan för del av fastigheten Kolonnen 25 i Limhamn i Malmö SBN Syftet med planen är att göra det möjligt att tillskapa friytor för intilliggande förskoleverksamhet. Planområdet kommer att ingå i fastigheten Kolonnen 9 som innehåller förskoleverksamhet (2 avdelningar kommunal förskola och 2 avdelningar privat förskola). Avsikten är också att tillfart för varuleveranser och avfallshantering till Kolonnen 9 kommer ske via Kolonnen 29:s parkeringsyta. Detta innebär att befintliga körytor inom Kolonnen 9 försvinner och görs om till lekytor. Det totala tillskottet av friytor (ca 1100 kvm) gör det möjligt att etablera ytterligare 2 avdelningar förskola. Friytan för 4 avdelningar förskola (den kommunala delen) blir då ca 26 kvm/barn (beräknat på 18 barn/avd). Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att påbörja planarbetet för nämnda område i enlighet med anmälan Planchefen Josephine Nellerup föredrar ärendet. Nämnden föreslås besluta att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att påbörja planarbetet för nämnda område i enlighet med anmälan. Särskilda yttranden, reservationer Särskilt yttrande lämnas i ärendet av Lucas Carlsson (MP) och Kami Petersen (MP). sunderlag G-Tjänsteskrivelse SBN dp 5390 Anmälan 5390 anmälan

15 15 (28) 198 ÄDp 5387 Ändring av detaljplan för Snickaren 7 i Hyllie i Malmö SBN Fastighetsägaren till Snickaren 7 vill dela fastigheten och bebygga den norra delen. Nuvarande fastighetsindelningsbestämmelser hindrar den önskade delning av fastigheten. Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att påbörja arbetet med ovan nämnda detaljplanearbete. Nämnden föreslås besluta att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att påbörja planarbetet för nämnda område i enlighet med anmälan. sunderlag G-Tjänsteskrivelse SBN ÄDp 5387 Snickaren 7 ÄDp 5387 Anmälan 199 Dp 5343 Detaljplan för fastigheten Fredensborg 4 i Innerstaden SBN Rubricerade detaljplan anmäldes i SBN och syftar till att ge möjligheter att uppföra byggnader för avfallssortering på berörda fastigheter. Stadsbyggnadsnämnden föreslås återkalla planuppdraget med anledning av att planarbetet bättre hanteras i ett annat redan anmält ärende. Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att återkalla planuppdraget för Dp Nämnden beslutar att återkalla planuppdraget för Dp 5343 samt att avskriva ärendet från vidare handläggning. sunderlag 5343 Anmälan G-Tjänsteskrivelse SBN Dp 5343 Återkallande 200 Dp 5353 Detaljplan för del av kvarteret Borgmästaregården mfl i Innerstaden

16 16 (28) SBN Rubricerade detaljplan anmäldes i SBN och syftar till att ge möjligheter att uppföra byggnader för avfallssortering på berörda fastigheter. Stadsbyggnadsnämnden föreslås återkalla planuppdraget med anledning av att planarbetet bättre hanteras i ett annat redan anmält ärende. Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att återkalla planuppdraget för Dp 5353, lämnat Nämnden beslutar att återkalla planuppdraget för Dp 5343 samt att avskriva ärendet från vidare handläggning. sunderlag 5353 Anmälan G-Tjänsteskrivelse SBN Dp 5353 Återkallande 201 Ansökan om bygglov för nybyggnad av 5 st parhus (10 bostäder), stödmur samt murar på fastigheten Dragör 2 (Dragörkajen) SBN Sökande Avgift: Enligt separat debiteringsbesked Bygglov beviljas med liten avvikelse från detaljplanen. Observera att för att arbetena ska få påbörjas krävs - utöver detta bygglovbeslut - att stadsbyggnads-nämnden i ett särskilt beslut har meddelat startbesked. Anteckningar till beslut Åtgärden innebär liten avvikelse från detaljplan med avseende på balkonger över mark endast avsedd för underjordisk parkering samt tillåten sockelhöjd (1 m istället för tillåtna 0,5 m). Från stadsbyggnadskontoret föreligger skrivelse jämte förslag till beslut, bil nr PR A-E. Till beslutet hörande handlingar 5 arkitektritn Övriga upplysningar Lovet upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag lovbeslutet vunnit laga kraft.

17 17 (28) För de planerade åtgärderna krävs kontrollansvarig med behörighet N. Byggherren har till kontrollansvarig utsett Lars-Erik Holmberg, som har prövats och befunnits inneha erforderlig kompetens. Observera att detta bygglov beslut inte är att betrakta som en bekräftelse på att projektet ansetts uppfylla kraven enligt Miljöbyggprogram Syd. sunderlag Tjänsteskrivelse SBN Dragör 2 Bygglov 202 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av skola på fastigheten Lorensborg 2 (Hallingsgatan 1) SBN Sökande Avgift: Enligt separat debiteringsbesked. Bygglov beviljas. Observera att för att arbetena ska få påbörjas krävs - utöver detta bygglovbeslut - att stadsbyggnads-nämnden i ett särskilt beslut har meddelat startbesked. Anteckningar till beslut Från Stadsbyggnadskontoret föreligger skrivelse jämte förslag till beslut, bil nr PR A-E. Till beslutet hörande handlingar 9 arkitektritn 1 markplaneringsritn Övriga upplysningar Lovet upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag lovbeslutet vunnit laga kraft. För de planerade åtgärderna krävs kontrollansvarig med behörighet N. Byggherren har till kontrollansvarig utsett Ulf Larsson, som har prövats och befunnits inneha erforderlig kompetens. sunderlag

18 18 (28) Tjänsteskrivelse SBN Lorensborg 2 Bygglov 203 Ansökan om bygglov för nybyggnad av 28 radhus, förrådsbyggnader samt plank på fastigheten Limhamn 151:302 (Lokstallsgatan) SBN Sökande Avgift: Enligt separat debiteringsbesked Bygglov beviljas. Observera att för att arbetena ska få påbörjas krävs - utöver detta bygglovbeslut - att stadsbyggnads-nämnden i ett särskilt beslut har meddelat startbesked. Anteckningar till beslut Från stadsbyggnadskontoret föreligger skrivelse jämte förslag till beslut, bil nr PR A-N. Till beslutet hörande handlingar 7 arkitektritn 2 markplaneringsritn Övriga upplysningar Lovet upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag lovbeslutet vunnit laga kraft. För de planerade åtgärderna krävs kontrollansvarig med behörighet N. Byggherren har till kontrollansvarig utsett Anders Malmström, som har prövats och befunnits inneha erforderlig kompetens. sunderlag Tjänsteskrivelse SBN Limhamn 151_302 Bygglov Ritningar SBN Limhamn 151_302 Bygglov 204 Ansökan om bygglov för nybyggnad av kontor, butiker, café, restaurang samt parkeringsgarage på fastigheten Innerstaden 31:12 (Carlsgatan 7) SBN

19 19 (28) Sökande Avgift: Enligt separat debiteringsbesked Bygglov beviljas. Observera att för att arbetena ska få påbörjas krävs - utöver detta bygglovbeslut - att stadsbyggnads-nämnden i ett särskilt beslut har meddelat startbesked. Anteckningar till beslut Från stadsbyggnadskontoret föreligger skrivelse jämte förslag till beslut, bil nr PR A-G. För beviljande av begärt bygglov erfordras tillgång till 57 parkeringsplatser. Dessa platser anordnas inte på fastigheten Innerstaden 31:12. Istället har parkeringsförbindelse avseende nämnda platser ingivits, bil nr PR H-I. Till beslutet hörande handlingar 17 arkitektritn Övriga upplysningar Lovet upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag lovbeslutet vunnit laga kraft. För de planerade åtgärderna krävs kontrollansvarig med behörighet K. Byggherren har till kontrollansvarig utsett Stefan Larsson, som har prövats och befunnits inneha erforderlig kompetens. Sökanden erinras om skyldigheten enligt livsmedelsverkets föreskrift om livsmedelshygien, LIVSFS (2005:20), samt förordning (EG) nr 852/2004 och 853/2004, att hos vederbörande livsmedelsmyndighet ansöka om godkännande av livsmedelsanläggning. Byggherren erinras om skyldigheten för ägaren till fastigheten Innerstaden 31:12 att hålla i parkerings-förbindelsen angivet antal platser, inte upphör att gälla med utgången av i förbindelsen angiven tid. sunderlag Tjänsteskrivelse SBN Innerstaden 31_12 Bygglov Ritningar SBN Innerstaden 31_12 Bygglov 205 Ansökan om bygglov för nybyggnad av 28 st radhus, förråd samt sophus på fastigheten Limhamn 151:462 (Vaktgatan) SBN

20 20 (28) Sökande Avgift: Enligt separat debiteringsbesked Bygglov beviljas. Observera att för att arbetena ska få påbörjas krävs - utöver detta bygglovbeslut - att stadsbyggnads-nämnden i ett särskilt beslut har meddelat startbesked. Anteckningar till beslut Från stadsbyggnadskontoret föreligger skrivelse jämte förslag till beslut, bil nr PR A-H. Till beslutet hörande handlingar 6 arkitektritn 1 markplaneringsritn Övriga upplysningar Lovet upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag lovbeslutet vunnit laga kraft. För de planerade åtgärderna krävs kontrollansvarig med behörighet N. Byggherren har till kontrollansvarig utsett Robert Eldh, som har prövats och befunnits inneha erforderlig kompetens. sunderlag Tjänsteskrivelse SBN Limhamn 151_462 Bygglov Ritning SBN Limhamn 151_462 Bygglov 206 Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, gårdshus och garage på fastigheten Racketen 2 (Hyllie Boulevard) SBN Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, gårdshus och garage på fastigheten Racketen 2 (Hyllie Boulevard). Från HSB Sundsfastigheter har inkommit ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, gårdshus och garage på fastigheten Racketen 2 (Hyllie Boulevard). Det antecknas att samtliga för bygglov erforderliga handlingar ännu inte föreligger i ärendet. sgång Lucas Carlsson (MP) yrkar att nämnden ska bifalla ansökan om bygglov med endast 71

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Stadsbyggnadsnämnden 1 (22) Sammanträdestid 2014-06-11 klockan 9.00 OBS Onsdag Plats Sessionssal S:4033 Ledamöter Carina Svensson (s) Elisabeth Hellman (v) Stefan Lindhe (m) Solange El-Haj (s)

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö 2010 06 07 Dp 5124 BESKRIVNING tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning och denna planbeskrivning.

Läs mer

UNDERRÄTTELSEHANDLING

UNDERRÄTTELSEHANDLING V 130710 datum 2014-02-24 diarienummer 2011-00634 Dp 5208 UNDERRÄTTELSEHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för fastigheten BOLMÖRTEN 9 i Fosie i Malmö Planförslaget har varit utsänt på remiss och för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Servicenämnden 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid tisdag 20 oktober 2015 14:00 Plats Ledamöter Ersättare Övriga deltagare Henrik Smithsgatan 13, rum Studion Petra Bergquist (S),

Läs mer

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S)

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Stadsbyggnadsnämnden 1 (16) Sammanträdestid 2015-03-19 kl 9.00 Plats Sektionssal S:4033 Ledamöter Karolina Skog (MP) Sofia Hedén (S) Tomas Petersson (M) Daniel Wolski (S) Solange El-Haj (S)

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Byggnadsnämnden 2012 11 06 192 27 Byggnadsnämndens arbetsutskott 2012 10 23 170 24 Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Ärende Bygglov för tillbyggnad

Läs mer

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7)

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), 1:e vice ordförande Armin von Hove (M) Pär

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Parkeringsnorm Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 Parkeringsnorm vid bygglovsprövning i Strömstads kommun Godkänd av kommunstyrelsen 2011-02-02 Antagen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Prövning av bygglovet

Prövning av bygglovet Detta händer när bygglovsansökan eller anmälan har lämnats in Om åtgärden kräver lov prövas lovet innan den tekniska prövningen tar vid. Prövning av bygglovet Granskning Granskningen utförs av handläggare

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän, kl 14.00-16.05 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice ordförande Alf Persson

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Tid Kl 15.00 16.50. Leif Holmgren (S) John Karlsson (M) Lars Myllenberg (M) Emmanouel Martyris (SD)

Tid Kl 15.00 16.50. Leif Holmgren (S) John Karlsson (M) Lars Myllenberg (M) Emmanouel Martyris (SD) Malmö stad Miljönämnden 1 (6) Tid Kl 15.00 16.50 Protokoll 2/2011 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2011-02-21 Plats Miljönämndens samlingssal, Bergsgatan 17, 1 vån Närvarande: Ledamöter

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9.00 10.20 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M)

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna Diarienr Plan nr KS 2015/240 572 SAMRÅDSHANDLING Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna i Borlänge kommun, Dalarnas län Upprättad i mars 2015 Tillägg till planbeskrivning

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-07 Innehållsförteckning Ärende 23 Antagande av hastighetsplan för Habo kommun... 40 24 Godkännande av detaljplan, del av länsväg 1828... 41 25 Bygglov för fasadändring, Kråkeryd

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Bakgrund PBL kommittén Får jag lov? Byggprocessutredningen Bygg helt enkelt! Miljöprocessutredningen Instansordningen Det har

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

DOM 2015-10-16 Stockholm

DOM 2015-10-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060203 2015-10-16 Stockholm Mål nr P 2510-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr P 3330-13, se bilaga KLAGANDE

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Sociala resursnämnden

Sociala resursnämnden Malmö stad Sociala resursförvaltningen 1 (7) Sociala resursnämnden Protokoll Sammanträdesdatum 2009-12-10 Plats Sociala resursförvaltningen, Ingrid Marie Klockan 10.00 12.20 Paragrafer 143-155 Närvarande

Läs mer

Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten

Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten 1 (2) SAMRÅD 2015-03-24 Dnr MSN 2014/106-214 Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten För kännedom till: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Natur- och trafiknämnden

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9) Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9) Plats och tid Beslutande Lilla Sessionsalen kl. 9:00-10:35 Katja Larsson (S), ordförande Lars Johnson (M), 1:e vice ordförande Bo Lindquist (V) Lars-Anders

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden 1 (14) Paragrafer 88-99 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen.15.00 17.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Kontrollansvariga och deras uppgifter

Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvarig är ett nytt begrepp i plan- och bygglagen som har ersatt begreppet kvalitetsansvarig. Den kontrollansvarige har fått utökade arbetsuppgifter vilket

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län PLANBESKRIVNING Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL Beslut om samråd Instans Datum Malung-Sälens kommun Dalaranas län Upprättad i december 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Beslut om särskilt hörande av samrådskrets

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

Tid Kl 15.00 16.30. Terminalgatan 18 (CMP AB) Ledamöter Milan Obradovic (S) Ordförande Anders Törnblad (MP) 1:e vice ordförande

Tid Kl 15.00 16.30. Terminalgatan 18 (CMP AB) Ledamöter Milan Obradovic (S) Ordförande Anders Törnblad (MP) 1:e vice ordförande Malmö stad Miljönämnden 1 (6) Tid Kl 15.00 16.30 Protokoll 6/2012 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2012-05-29 Plats Terminalgatan 18 (CMP AB) Närvarande: Ledamöter Milan Obradovic

Läs mer

Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg till detaljplan för del av Sicklaön 369:34 m fl (del av Dp 4 samt del av dp 75), Nacka kommun Enkelt planförfarande Upprättad på i oktober

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

BORÅS 2011-09-20. Sammanträdet ägde rum tisdagen den 20 september 2011 kl 15.00 i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7.

BORÅS 2011-09-20. Sammanträdet ägde rum tisdagen den 20 september 2011 kl 15.00 i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN BESLUTSLISTA BORÅS 2011-09-20 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS SAMMANTRÄDE Sammanträdet ägde rum tisdagen den 20 september 2011 kl 15.00 i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7. Bertil

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2013 Nr 101 Hemställan om godkännande för försäljning av Malmö kommuns parkeringsaktiebolags fastighet Aktern 4 (Dnr STK-2013-813) Till

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar Tillägg till detaljplan fastställd 28 juli 1916, Kvarteret Kärnan Ändring av stadsplan för Vaggeryds Municipalsamhälle Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar För området

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Planbeskrivning Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Ändring genom tillägg inom detaljplaner för del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Handlingar Till detaljplanen hör planbeskrivning

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län SÄRSKILT UTLÅTANDE 2013-06-13 Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län Detaljplanen upprättad 2013-02-28 har varit ute på samråd under tiden 2013-03-27-2013-04-17. Följande har erhållit

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S)

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S) Sammanträdesdatum Sida 1/11 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:00 Beslutande Övriga Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker

Läs mer

Sociala resursnämnden

Sociala resursnämnden Malmö stad Sociala resursförvaltningen 1 (9) Sociala resursnämnden Protokoll Sammanträdesdatum 2011-06-16 Plats Stadshuset, Pelarrummet Klockan 09.00 11.30 Paragrafer 119-137 Närvarande Ledamöter: Carina

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Grundskolenämnden 1 (6) Sammanträdestid 2014-01-29 kl 9.00 Kallelse och föredragningslista Plats Grundskoleförvaltningen, Rönnblomsgatan 6B, konferensrum E0-1 Ledamöter Anders Rubin (S), ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Sammanträdesprotokoll 1 (14) Myndighetsnämnden Plats och tid Beslutande Sammanträdesdatum 2013-11-14 Torsdagen den 14 november 2013 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 13.00 15:30

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL Anna Stjärnkvist Trafikplanerare Stadsbyggnadskontoret, Malmö December 2013 INFRASTRUKTUR Kv. Fullriggaren är lokaliserat

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-03-06 1(13) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.15, C-salen i Folkets hus Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindkvist (MP) Stina Borjo (V) Virpi Ljung

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Information om nya byggsanktionsavgifter NYA BYGGSANKTIONSAVGIFTER GÖR DET MYCKET DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Plan- och byggförordningen PBF (2011: 338) 9 kap. 1-21 Den 2 maj 2011 ändrades

Läs mer

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP)

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP) Sida PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Sessionssalen, Järnvägsg 12, kl 15:00-15:20 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Sven Gustavson (S) Mats Nilsson (M) Gert Cordes (C) tjänstgörande

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

Motion av Stefan Lindhe (M) angående att tillskapa fler läge n- heter på vindar i staden

Motion av Stefan Lindhe (M) angående att tillskapa fler läge n- heter på vindar i staden SIGNERAD 2013-12-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2013-12-10 Vår referens Anders Spjuth Utredare Tjänsteskrivelse Anders.Spjuth@malmo.se Motion av Stefan Lindhe (M) angående att tillskapa fler läge

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer