Carina Svensson (s) Elisabeth Hellman (v) Stefan Lindhe (m) Jan Tornheim (s) Lucas Carlsson (mp) Simon Chrisander (fp) Anders Ohlin (sd)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Carina Svensson (s) Elisabeth Hellman (v) Stefan Lindhe (m) Jan Tornheim (s) Lucas Carlsson (mp) Simon Chrisander (fp) Anders Ohlin (sd)"

Transkript

1 Malmö stad Stadsbyggnadsnämnden 1 (28) Protokoll Sammanträdestid , kl Plats 4033 Paragrafer Ledamöter Ersättare Övriga deltagare Ej närvarande Carina Svensson (s) Elisabeth Hellman (v) Stefan Lindhe (m) Jan Tornheim (s) Lucas Carlsson (mp) Simon Chrisander (fp) Anders Ohlin (sd) Freddie Åkerblom (s) - tjänstgörande Christel Ragger (s) from kl José Munoz (s) Yasmina Mouassaoui Fazza (s) Kami Petersen (mp) Anders Lunderquist (m) - tjänstgörande Evelina Mattsson (m) Christer Larsson Josephine Nellerup Ingemar Gråhamn Göran Blomé Steffanie Esse Krister Hjelm kl Johan Emanuelson Lisa Holmdahl Pedersen Facklig företrädare SACO Karin Andersson, 1-11 Facklig företrädare Vision Ingegärd Svensson 1-11 Maria Edin Tove Hansson Grönroos Anna Tullberg Carina Hansson Solange El-Haj (s) Lars Hedåker (m) Karin Olsson (m) Tonni Andersson (sd) 173 Genomgång och föredragning av aktuella ärenden Ärendena gås igenom och föredragning sker i aktuella ärenden. Carina Svensson (s) yrkar att sammanträdet ajourneras för överläggningar kl samt kl

2 2 (28) Nämnden beslutar, i enlighet med Carina Svenssons yrkande, att ajournera sammanträdet för överläggningar kl samt kl Protokoll från Stadsbyggnadsnämndens sammanträde SBN Protokoll från Stadsbyggnadsnämndens sammanträde Justerat protokoll från nämndens sammanträde läggs till handlingarna. sunderlag Protokollet från Val av justerare (justering ) Utses Stefan Lindhe att med ordföranden justera dagens protokoll. Protokollsjustering Anmälan om delegationsbeslut till Stadsbyggnadsnämnden SBN Anmälan om delegationsbeslut till nämnden. Nämnden beslutar att lägga anmälningarna till handlingarna. sunderlag Delegation Bygglov Delegation Övriga Delegation Bostadsanpassning Anmälan om beslut, domar, laga kraft SBN Nämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna. sunderlag

3 3 (28) Information - förändringar nya PBL Enhetschefen Lisa Holmdahl Pedersen informerar om beslutade och föreslagna ändringar av plan- och bygglagen. Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 179 Information - resultatet från medarbetarundersökningen Enhetschefen Anna Tullberg redogör för förvaltningens resultat från medarbetarundersökningen. Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 180 Remiss Förslag till trygghets- och säkerhetspolicy för Malmö stad från Kommunfullmäktige STK SBN Stadskontorets har sänt förslag till ny trygghets- och säkerhetspolicy för Malmö stad på remiss till samtliga nämnder samt till Räddningstjänsten Syd och VA SYD för inhämtande av synpunkter med svar senast den 23 juni. Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att godkänna remissen sgång Elisabeth Hellman (V) yrkar att nämnden beslutar i enlighet med kontorets förslag med tillägg att diskrimineringslagen ska ingå under punkten sex (6) i rapporten. Nämnden beslutar, med av Elisabeth Hellman yrkade tillägg, att diskrimineringslagen ska ingå under punkten sex (6) i rapporten, att i yttrande till kommunstyrelsen åberopa vad kontoret i tjänsteutlåtandet anfört. sunderlag Tjänsteskrivelsen från KS Trygghets- och säkerhetspolicy för Malmö stad Stadskontoret G-Tjänsteskrivelse SBN

4 4 (28) 181 Remiss angående Förslag till införande av kommungemensamt ledningssystem inklusive IT-stöd för avvikelsehantering av arbetsmiljö och säkerhetsrelaterade ärenden inom Malmö stad SBN Ärendet avser förslag till införande av ett kommungemensamt ledningssystem för tillbud och skador inom arbetsmiljö- och säkerhetsrelaterade ärenden inom samtliga verksamheter i Malmö stad. Ett kommungemensamt ledningssystem inklusive IT-stöd innebär en strukturerad och systematisk avvikelsehantering vilket ger goda förutsättningar för kvalitetssäkrad statistik, effektiv uppföljning, korrekta riskbedömningar och underlag för förebyggande arbete. Utifrån jämförbar statistik ges stadens centrala funktioner också möjlighet att ta fram underlag för förslag till samordnade strategier och investeringar. Nämnden beslutar att i yttrande till kommunstyrelsen åberopa vad kontoret i tjänsteutlåtandet anfört. sunderlag G-Tjänsteskrivelse från Stadskontoret G-Tjänsteskrivelse SBN kommungemensamt ledingssystem IT och arbetsmiljö 182 Information - Bostadsinitiativet och BoLots Planeringssekreteraren Marléne Engström informerar nämnden om arbetet med bostadsinitiativet och BoLots. Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 183 Ny delegationsordning för stadsbyggnadsnämnden SBN Med anledning av att nuvarande delegationsordning har strukturella och innehållsmässiga brister, ofta behöver revideras då den snabbt blir inaktuell och den dessutom till vissa delar lämpligen bör utformas i likhet med andra förvaltningars delegationsordningar inom Malmö stad finns behov av att anta ny delegationsordning för stadsbyggnadsnämnden. Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att anta föreliggande förslag till ny delegationsordning samt att tidigare delegationsordning beslutad av SBN , nr 41, med revideringar ska fortsätta gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen inkomna före den 2 maj Stadsjuristen Anna Westberg föredrar ärendet.

5 5 (28) sgång Stefan Lindhe (M) yrkar att nämnden beslutar att anta förslaget till delegationsordning med undantag från punkten rörande delegation till ordföranden att i förekommande fall fatta beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas. Simon Chrisander (FP) yrkar bifall till Stefan Lindhes yrkande. Carina Svensson (S) yrkar att nämnden beslutar i enlighet med kontorets förslag till beslut. Anders Ohlin (SD) yrkar bifall till Carina Svenssons yrkande. Ordförande Carina Svensson ställer proposition på sitt eget yrkande mot Stefan Lindhes yrkande. Stadsbyggnadsnämnden beslutar, i enlighet med Carina Svenssons yrkande, att anta kontorets förslag till ny delegationsordning samt att tidigare delegationsordning beslutad av SBN , nr 41, med revideringar ska fortsätta gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen inkomna före den 2 maj Särskilda yttranden, reservationer Reservation lämnas i ärendet av Stefan Lindhe (M), Anders Lunderquist (M), Simon Chrisander (FP) med instämmande av Evelina Mattson (M) till förmån för av Stefan Lindhe framfört med ej bifallet yrkande. sunderlag G-Tjänsteskrivelse angående förslag till ny delegationsordning förslag till ny delegationsordning 184 Tillstyrkande av Utredning över fysiska möjligheter till lokalisering inom hamnområdena SBN Kommunstyrelsen har berett stadsbyggnadsnämnden tillfälle att yttra sig över Utredning över fysiska möjligheter till lokalisering inom hamnområdena. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att tillstyrka förslaget till Utredning över fysiska möjligheter till lokalisering inom hamnområdena som planeringsunderlag för det aktuella området samt att översända förslaget till kommunstyrelsen för godkännande.

6 6 (28) sunderlag Tjänsteskrivelse SBN Lokalisering Bilaga 1 Fastigheter_ägare Hamnen förteckning Bilaga 1 Fastighetsägare.docx Bilaga 2 Möjligheter på befintliga planer Bilaga 3 Ledigalokaler_hamnonr_ Bilaga 4 Möte med fastighetsägarna Utredning hamnområdena _JE 185 Hållbart resande i Västra Hamnen SBN I PM:et finns målsättningar för resorna till och från Västra Hamnen, samt strategier och åtgärder för hur ett mer hållbart resande ska uppnås. Strategierna har vidareutvecklats och kompletterats med utgångspunkt från Trafikutredning för Västra Hamnen, , samt uppdateras utifrån Parkeringspolicy och Parkeringsnorm för bil, mc och cykel i Malmö från Ambitionen är att minska efterfrågan av bilresor i Västra Hamnen och på sikt minska bilinnehavet. För att uppnå detta krävs både fysiska lösningar och beteendeförändringar, vilket behandlas inom projektet. Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att Hållbart resande i Västra Hamnen godkänns som planeringsinriktning. sgång Stefan Linhde (M) yrkar att nämnden inte godkänner Hållbart resande i Västra Hamnen som planeringsinriktning. Carina Svensson (S) yrkar att nämnden beslutar i enlighet med kontorets förslag till beslut. Anders Ohlin (SD) yrkar att nämnden inte godkänner Hållbart resande i Västra Hamnen som planeringsinriktning. Simon Chrisander (FP) yrkar bifall till Stefan Lindhes yrkande. Ordföranden Carina Svensson (S) ställer proposition på sitt eget yrkande mot Stefan Lindhes (M) och Anders Ohlins (SD) yrkande. Nämnden beslutar, i enlighet med Carina Svenssons (S) yrkande, att godkänna Hållbart resande i Västra Hamnen som planeringsinriktning. Särskilda yttranden, reservationer Reservation lämnas i ärendet av Stefan Lindhe (M), Anders Lunderquist (M), Simon Chrisander (FP) med instämmande av Evelina Mattson (M) till förmån för av Stefan Lindhe framfört med ej bifallet yrkande. Reservation lämnas i ärendet av Anders Ohlin (SD) till förmån för av honom framfört med

7 7 (28) ej bifallet yrkande. sunderlag särskilt yttrande vid beslut i SBN om samråd m och fp särskilt yttrande vid beslut i SBN om samråd SD G-Tjänsteskrivelse SBN Hållbart resande i Västra Hamnen, godkännande reservation vid beslut om uppdrag i SBN m och fp Samrådsredogörelse för Hållbart resande i Västra Hamnen 186 Öp 2034 Översiktsplan för del av Kirseberg SBN Förslag till samrådsunderlag för Översiktsplan för del av Kirseberg (ÖP 2034) med syfte att utveckla området kring Östervärns station och längs Simrishamnsbanan till en nära, tät, grön och funktionsblandad stad, föreslås godkännas och överlämnas till kommunstyrelsen för beslut om samråd. Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att godkänna bifogat samrådsförslag till Översiktsplan för del av Kirseberg samt att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beslut om samråd. Avdelningschefen Johan Emanuelson föredrar ärendet. Nämnden beslutar att godkänna bifogat samrådsförslag till Översiktsplan för del av Kirseberg samt att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beslut om samråd. sunderlag G-Tjänsteskrivelse SBN ÖP 2034 Samråd Bilaga FÖP2034 Samrådshandling Bilaga FÖP2034 Miljökonsekvensbeskrivning Dp 5301 Detaljplan för område väster om Strandåsstigen ( del av Limhamn 154:376) i Limhamn i Malmö SBN Syftet med planen är att göra det möjligt att etablera en permanent förskola väster om Strandåsstigen och söder om Hammars väg. Förskolan planeras för sex avdelningar med möjlighet till ytterligare en ute-avdelning. Stadsfastigheter är byggherre. I planområdets sydöstra del korrigeras kvartersgränsen mot fastigheten Blåhajen 35, som idag inte stämmer överens med den verkliga utbredningen av kvarteret. Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att antaga detaljplanen.

8 8 (28) Planarkitekten Klara Wallby föredrar ärendet. sgång Stefan Lindhe (M) yrkar att nämnden beslutar att återremittera ärendet till kontoret för att ta fram förslag till beslut att bygga gång- och cykelväg vid Hammarsväg samtidigt som denna är öppen för biltrafik. Carina Svensson (S) yrkar att nämnden ska avgöra ärendet vid dagens sammanträde och besluta i enlighet med kontorets förslag till beslut. Lucas Carlsson (MP) yrkar bifall till Carina Svenssons yrkande. Ordföranden Carina Svensson ställer först proposition på sitt eget yrkande att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde och att nämnden ska besluta i enlighet med kontorets förslag mot Stefan Lindhes yrkande om att ärendet ska återremitteras. Nämnden beslutar, i enlighet med Carina Svenssons (S) yrkande, att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Nämnden beslutar därefter, i enlighet med Carina Svenssons yrkande, att på kommunfullmäktiges vägnar antaga detaljplaneförslaget. Särskilda yttranden, reservationer Reservation lämnas i ärendet av Stefan Lindhe (M), Anders Lunderquist (M), Simon Chrisander (FP) med instämmande av Evelina Mattson (M) till förmån för av Stefan Lindhe framfört med ej bifallet yrkande. sunderlag G-Tjänsteskrivelse SBN Dp5301 Antagande 5301 Utlåtande efter granskning antagande 5301 plankarta antagande 5301 Illplan antagande 5301 Planbeskrivning Antagande 5301 Samrådsredogörelse antagande Överklagandehänvisning II 188 Dp 5341 Detaljplan för fastigheten Bäcköringen 6 i Limhamn SBN Detaljplanen möjliggör att befintligt bostadshus på fastigheten blir planenligt. Stadsbyggnadsnämnden förslås besluta att antaga förslaget till detaljplan. Bygglovarkitekten Birgitta Lilja föredrar ärendet.

9 9 (28) Nämnden beslutar att på kommunfullmäktiges vägnar anta detaljplaneförslaget. sunderlag 5341 Plankarta antagande G-Tjänsteskrivelse SBN DP 5341 antagande 5341 Planbeskrivning antagande 5341 Utlåtande efter granskning antagande 5341 Samrådsredogörelse antagande Överklagandehänvisning II 189 Dp 5329 Detaljplan för fastigheten Troja 2 i Innerstaden i Malmö SBN Syftet med planen är att göra det möjligt att inreda fler bostäder i den befintliga villan med adress Limhamnsvägen 42. Villan är uppförd omkring 1961 i 3 våningar och källare och har en totalyta om ca 780 kvm. Idag är denna storlek på en villa inte så attraktiv som en- och tvåfamiljsvilla. Därför önskar fastighetsägaren att bygga om villan till 7 hyreslägenheter. Fastigheten Troja 2 ägs av Fastighetsgruppen i Malmö och har en area som är 1696 kvm. Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att i kommunfullmäktiges ställe anta förslaget till detaljplan. sgång Stefan Lindhe (M) yrkar att nämnden inte ska antaga detaljplanen. Carina Svensson (S) yrkar att nämnden, i enlighet med kontorets förslag till beslut, beslutar att antaga förslaget till detaljplan. Nämnden beslutar, i enlighet med Carina Svenssons (S) yrkande, att på kommunfullmäktiges vägnar anta detaljplaneförslaget. Särskilda yttranden, reservationer Reservation lämnas i ärendet av Stefan Lindhe (M), Anders Lunderquist (M) med instämmande av Evelina Mattson (M) till förmån för av Stefan Lindhe framfört med ej bifallet yrkande. Särskilt yttrande lämnas i ärendet av Simon Chrisander (FP). sunderlag 5329 PlankartaAntagande G-Tjänsteskrivelse SBN Dp5329 antagande

10 10 (28) 5329 Troja 2 Samrådsredogörelse 5329 Troja 2 planbeskrivning antagande 5329 Troja 2 Utlåtande antagande Överklagandehänvisning II 190 Dp 5309 Detaljplan för del av kvarteret Vakteln i Malmö SBN Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bebygga del av fastigheten Vakteln 3 i anslutning till Odengatan med bibliotek och bostäder. Stadsbyggnadsnämnden förslås besluta att godkänna förslaget för antagande. Nämnden beslutar att på kommunfullmäktiges vägnar anta detaljplaneförslaget. sunderlag G-Tjänsteskrivelse SBN DP 5309 Antagande 5309 Plankarta antagande 5309 Utlåtande efter granskning 5309 Samrådsredogörelse antagande 5309 Planbeskrivning antagande Överklagandehänvisning II 191 ÄDp 5366 Detaljplan för fastigheten Vildkatten 12 i Limhamn SBN Syftet med planen är att göra det möjligt att avstycka del av fastigheten/tomten och bygga om befintlig byggnad till bostadshus. Nuvarande fastighetsindelningsbestämmelser hindrar en sådan uppdelning, varför dessa föreslås tas bort genom denna ändring av detaljplan. Arealen är idag 571 kvm. Den östra delen blir efter avstyckning ca 280 kvm och den västra delen ca 290 kvm. Planbestämmelserna i gällande underliggande detaljplan förändras inte. Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att i kommunfullmäktiges ställe anta förslaget till ändring av detaljplan. Nämnden beslutar att på kommunfullmäktiges vägnar anta detaljplaneförslaget. sunderlag G-Tjänsteskrivelse SBN ÄDp 5366 Antagande 5366 Vildkatten planbeskrivning

11 11 (28) 5366 Vildkatten plankarta 5366 Vildkatten samrådsredogörelse 5366 Vildkatten utlåtande efter granskning 192 Dp 5331 Detaljplan för fastigheten Limhamn 153:260 mfl i Limhamn SBN Detaljplanen innebär att en privat parkering samt allmän gatumark övergår till bostadsmark samt att byggrätten utökas på fastigheten Limhamn 153:260. Stadsbyggnadsnämnden förslås besluta att godkänna förslaget för granskning. Nämnden beslutar att godta redovisningen av granskningshandlingarna samt att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att tillgängliggöra detaljplanen för granskning. sunderlag G-Tjänsteskrivelse SBN DP 5331 granskning 5331 Plankarta granskning 5331 Samrådsredogörelse granskning 5331 Planbeskrivning granskning 193 Dp 5299 Detaljplan för kvarteret Bryggeriet i Innerstaden i Malmö SBN Syftet med planen är att göra det möjligt att omvandla kvarteret Bryggeriet till blandad bebyggelse, med bostäder, handel, förskola, parkeringshus samt torg/park. Detaljplanen medger ny bebyggelse i generellt fyra till fem våningar och ett punkthus i 10 våningar. Förslaget gör det möjligt att bygga ca 240 lägenheter inklusive möjlighet för LSS-boende, ett p-hus, en förskola med fyra avdelningar (80 barn) Planförslaget innehåller nu en friyta,25 kvm per barn, som inte når de rekommenderade 30 kvm per barn. Detta kompenseras av att i praktiken kan hela den intilliggandeparken utnyttjas som förskolegård. Detta är i linje med stadens strategier angående samhällsservice, effektivt markutnyttjande, fysisk aktivitet och god utemiljö för förskola/grundskola (se vidare ÖP 2012 planstrategi)samt lokaler för handel/centrumverksamhet. Allmän platsmark ingår i form av park, gångfartsområde, lokalgata och gc-väg. Befintlig bebyggelse skyddas med varsamhetsbestämmelser. Planförslaget är upprättat i enlighet med översiktsplanen (ÖP 2012 antagandehandling) som anger blandad stadsbebyggelse. Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att godta redovisningen av granskningshandlingarna och att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att tillgängliggöra detaljplanen för granskning samt överlämna den till berörda kommunala förvaltningar och länsstyrelsen för kännedom.

12 12 (28) Nämnden beslutar att godta redovisningen av granskningshandlingarna samt att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att tillgängliggöra detaljplanen för granskning. Särskilda yttranden, reservationer Särskilt yttrande lämnas i ärendet av Lucas Carlsson (MP) och Kami Petersen (MP). sunderlag G-Tjänsteskrivelse SBN dp5299 Granskning 5299 Samrådsredogörelse 5299 planbeskrivning granskning 5299 illustrationsplan granskning 5299 Plankarta granskning Yttrande mp Yttrande samråd mp 194 Dp 5364 Detaljplan för del av fastigheten Oxie 17:3 i Oxie SBN Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna att på del av fastigheten Oxie 17:3 bygga en anläggning för produktion av biogas med tillhörande uppgraderingsanläggning samt möjlighet att anlägga en tankstation för fordonsgas inom området. Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att remittera planförslaget till berörda förvaltningar, sakägare och andra som berörs av planen samt att godta stadsbyggnadskontorets bedömning att planförslaget ska antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 11 miljöbalken och att det därför ska miljöbedömas. Enhetschefen Anna Holmqvist föredrar ärendet. Nämnden beslutar att godta förslaget till detaljplan, att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att remittera detsamma samt att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för kännedom. Särskilda yttranden, reservationer Särskilt yttrande lämnas i ärendet av Stefan Lindhe (M), Anders Lunderquist (M), Simon Chrisander (FP) och Evelina Mattson (M). sunderlag G-Tjänsteskrivelse SBN Dp5364 samråd Dp 5364 plankarta samråd Dp 5364 beskrivn samråd 5364 Ansökans MKB 5364 Ansökans MKB (bilaga 1-5)

13 13 (28) 5364 Ansökans tekniska beskrivning 5364 Ansökans tekniska beskrivning (bilaga 1-4) 5364 Ansökans lokaliseringsutredning 5364 Ansökans lokaliseringsutredning (bilagor) 5364 Ansökans explosionsutredning 195 Dp 5391 Detaljplan för fastigheten Rosengård 130:403 i Rosengård i Malmö SBN Syftet med planen är att göra det möjligt att fortsätta pågående verksamhet vilket i huvudsak är kontor där Securitas är hyresgäst. Innehållet i detaljplanen avser att tillgodose hyresgästens behov av interna konferenser och utbildning. Gällande plan anger att området är specialområde för radiostation. Denna verksamhet är inte längre aktuell. Fastighetsägare är Wihlborgs AB. Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att påbörja planarbetet för nämnda område i enlighet med anmälan. Nämnden föreslås besluta att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att påbörja planarbetet för nämnda område i enlighet med anmälan. sunderlag G-Tjänsteskrivelse SBN Dp 5391 Anmälan 5391 Anmälan 196 Dp 5377 Detaljplan för fastigheten Kullen 1 i Hamnen i Malmö. SBN Syftet med planen är att möjliggöra för kontor på delar av fastigheten, i både befintliga och nya byggnader i max 3 våningar. På fastigheten (f d Tobaksmonopolet) finns idag många olika företag som hyresgäster. Merparten hyrs ut som lager men här finns även lätt industri och kontor (med tidsbegränsade bygglov). I framtiden önskar Klövern att kunna permanenta och utvidga kontorslokalerna på fastigheten men också att hysa blandade typer av verksamheter, t ex finns förfrågningar om lager med tillhörande showroom för nätbutik med skrymmande varor. Gällande detaljplan anger HJ kvartersområde för hamnmagasin, lager eller liknande ändamål eller för industriändamål. Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att godkänna anmälan.

14 14 (28) Planchefen Josephine Nellerup föredrar ärendet. Nämnden föreslås besluta att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att påbörja planarbetet för nämnda område i enlighet med anmälan. sunderlag 5377 anmälan G-Tjänsteskrivelse SBN Dp 5377 Anmälan 197 Dp 5390 Detaljplan för del av fastigheten Kolonnen 25 i Limhamn i Malmö SBN Syftet med planen är att göra det möjligt att tillskapa friytor för intilliggande förskoleverksamhet. Planområdet kommer att ingå i fastigheten Kolonnen 9 som innehåller förskoleverksamhet (2 avdelningar kommunal förskola och 2 avdelningar privat förskola). Avsikten är också att tillfart för varuleveranser och avfallshantering till Kolonnen 9 kommer ske via Kolonnen 29:s parkeringsyta. Detta innebär att befintliga körytor inom Kolonnen 9 försvinner och görs om till lekytor. Det totala tillskottet av friytor (ca 1100 kvm) gör det möjligt att etablera ytterligare 2 avdelningar förskola. Friytan för 4 avdelningar förskola (den kommunala delen) blir då ca 26 kvm/barn (beräknat på 18 barn/avd). Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att påbörja planarbetet för nämnda område i enlighet med anmälan Planchefen Josephine Nellerup föredrar ärendet. Nämnden föreslås besluta att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att påbörja planarbetet för nämnda område i enlighet med anmälan. Särskilda yttranden, reservationer Särskilt yttrande lämnas i ärendet av Lucas Carlsson (MP) och Kami Petersen (MP). sunderlag G-Tjänsteskrivelse SBN dp 5390 Anmälan 5390 anmälan

15 15 (28) 198 ÄDp 5387 Ändring av detaljplan för Snickaren 7 i Hyllie i Malmö SBN Fastighetsägaren till Snickaren 7 vill dela fastigheten och bebygga den norra delen. Nuvarande fastighetsindelningsbestämmelser hindrar den önskade delning av fastigheten. Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att påbörja arbetet med ovan nämnda detaljplanearbete. Nämnden föreslås besluta att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att påbörja planarbetet för nämnda område i enlighet med anmälan. sunderlag G-Tjänsteskrivelse SBN ÄDp 5387 Snickaren 7 ÄDp 5387 Anmälan 199 Dp 5343 Detaljplan för fastigheten Fredensborg 4 i Innerstaden SBN Rubricerade detaljplan anmäldes i SBN och syftar till att ge möjligheter att uppföra byggnader för avfallssortering på berörda fastigheter. Stadsbyggnadsnämnden föreslås återkalla planuppdraget med anledning av att planarbetet bättre hanteras i ett annat redan anmält ärende. Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att återkalla planuppdraget för Dp Nämnden beslutar att återkalla planuppdraget för Dp 5343 samt att avskriva ärendet från vidare handläggning. sunderlag 5343 Anmälan G-Tjänsteskrivelse SBN Dp 5343 Återkallande 200 Dp 5353 Detaljplan för del av kvarteret Borgmästaregården mfl i Innerstaden

16 16 (28) SBN Rubricerade detaljplan anmäldes i SBN och syftar till att ge möjligheter att uppföra byggnader för avfallssortering på berörda fastigheter. Stadsbyggnadsnämnden föreslås återkalla planuppdraget med anledning av att planarbetet bättre hanteras i ett annat redan anmält ärende. Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att återkalla planuppdraget för Dp 5353, lämnat Nämnden beslutar att återkalla planuppdraget för Dp 5343 samt att avskriva ärendet från vidare handläggning. sunderlag 5353 Anmälan G-Tjänsteskrivelse SBN Dp 5353 Återkallande 201 Ansökan om bygglov för nybyggnad av 5 st parhus (10 bostäder), stödmur samt murar på fastigheten Dragör 2 (Dragörkajen) SBN Sökande Avgift: Enligt separat debiteringsbesked Bygglov beviljas med liten avvikelse från detaljplanen. Observera att för att arbetena ska få påbörjas krävs - utöver detta bygglovbeslut - att stadsbyggnads-nämnden i ett särskilt beslut har meddelat startbesked. Anteckningar till beslut Åtgärden innebär liten avvikelse från detaljplan med avseende på balkonger över mark endast avsedd för underjordisk parkering samt tillåten sockelhöjd (1 m istället för tillåtna 0,5 m). Från stadsbyggnadskontoret föreligger skrivelse jämte förslag till beslut, bil nr PR A-E. Till beslutet hörande handlingar 5 arkitektritn Övriga upplysningar Lovet upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag lovbeslutet vunnit laga kraft.

17 17 (28) För de planerade åtgärderna krävs kontrollansvarig med behörighet N. Byggherren har till kontrollansvarig utsett Lars-Erik Holmberg, som har prövats och befunnits inneha erforderlig kompetens. Observera att detta bygglov beslut inte är att betrakta som en bekräftelse på att projektet ansetts uppfylla kraven enligt Miljöbyggprogram Syd. sunderlag Tjänsteskrivelse SBN Dragör 2 Bygglov 202 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av skola på fastigheten Lorensborg 2 (Hallingsgatan 1) SBN Sökande Avgift: Enligt separat debiteringsbesked. Bygglov beviljas. Observera att för att arbetena ska få påbörjas krävs - utöver detta bygglovbeslut - att stadsbyggnads-nämnden i ett särskilt beslut har meddelat startbesked. Anteckningar till beslut Från Stadsbyggnadskontoret föreligger skrivelse jämte förslag till beslut, bil nr PR A-E. Till beslutet hörande handlingar 9 arkitektritn 1 markplaneringsritn Övriga upplysningar Lovet upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag lovbeslutet vunnit laga kraft. För de planerade åtgärderna krävs kontrollansvarig med behörighet N. Byggherren har till kontrollansvarig utsett Ulf Larsson, som har prövats och befunnits inneha erforderlig kompetens. sunderlag

18 18 (28) Tjänsteskrivelse SBN Lorensborg 2 Bygglov 203 Ansökan om bygglov för nybyggnad av 28 radhus, förrådsbyggnader samt plank på fastigheten Limhamn 151:302 (Lokstallsgatan) SBN Sökande Avgift: Enligt separat debiteringsbesked Bygglov beviljas. Observera att för att arbetena ska få påbörjas krävs - utöver detta bygglovbeslut - att stadsbyggnads-nämnden i ett särskilt beslut har meddelat startbesked. Anteckningar till beslut Från stadsbyggnadskontoret föreligger skrivelse jämte förslag till beslut, bil nr PR A-N. Till beslutet hörande handlingar 7 arkitektritn 2 markplaneringsritn Övriga upplysningar Lovet upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag lovbeslutet vunnit laga kraft. För de planerade åtgärderna krävs kontrollansvarig med behörighet N. Byggherren har till kontrollansvarig utsett Anders Malmström, som har prövats och befunnits inneha erforderlig kompetens. sunderlag Tjänsteskrivelse SBN Limhamn 151_302 Bygglov Ritningar SBN Limhamn 151_302 Bygglov 204 Ansökan om bygglov för nybyggnad av kontor, butiker, café, restaurang samt parkeringsgarage på fastigheten Innerstaden 31:12 (Carlsgatan 7) SBN

19 19 (28) Sökande Avgift: Enligt separat debiteringsbesked Bygglov beviljas. Observera att för att arbetena ska få påbörjas krävs - utöver detta bygglovbeslut - att stadsbyggnads-nämnden i ett särskilt beslut har meddelat startbesked. Anteckningar till beslut Från stadsbyggnadskontoret föreligger skrivelse jämte förslag till beslut, bil nr PR A-G. För beviljande av begärt bygglov erfordras tillgång till 57 parkeringsplatser. Dessa platser anordnas inte på fastigheten Innerstaden 31:12. Istället har parkeringsförbindelse avseende nämnda platser ingivits, bil nr PR H-I. Till beslutet hörande handlingar 17 arkitektritn Övriga upplysningar Lovet upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag lovbeslutet vunnit laga kraft. För de planerade åtgärderna krävs kontrollansvarig med behörighet K. Byggherren har till kontrollansvarig utsett Stefan Larsson, som har prövats och befunnits inneha erforderlig kompetens. Sökanden erinras om skyldigheten enligt livsmedelsverkets föreskrift om livsmedelshygien, LIVSFS (2005:20), samt förordning (EG) nr 852/2004 och 853/2004, att hos vederbörande livsmedelsmyndighet ansöka om godkännande av livsmedelsanläggning. Byggherren erinras om skyldigheten för ägaren till fastigheten Innerstaden 31:12 att hålla i parkerings-förbindelsen angivet antal platser, inte upphör att gälla med utgången av i förbindelsen angiven tid. sunderlag Tjänsteskrivelse SBN Innerstaden 31_12 Bygglov Ritningar SBN Innerstaden 31_12 Bygglov 205 Ansökan om bygglov för nybyggnad av 28 st radhus, förråd samt sophus på fastigheten Limhamn 151:462 (Vaktgatan) SBN

20 20 (28) Sökande Avgift: Enligt separat debiteringsbesked Bygglov beviljas. Observera att för att arbetena ska få påbörjas krävs - utöver detta bygglovbeslut - att stadsbyggnads-nämnden i ett särskilt beslut har meddelat startbesked. Anteckningar till beslut Från stadsbyggnadskontoret föreligger skrivelse jämte förslag till beslut, bil nr PR A-H. Till beslutet hörande handlingar 6 arkitektritn 1 markplaneringsritn Övriga upplysningar Lovet upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag lovbeslutet vunnit laga kraft. För de planerade åtgärderna krävs kontrollansvarig med behörighet N. Byggherren har till kontrollansvarig utsett Robert Eldh, som har prövats och befunnits inneha erforderlig kompetens. sunderlag Tjänsteskrivelse SBN Limhamn 151_462 Bygglov Ritning SBN Limhamn 151_462 Bygglov 206 Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, gårdshus och garage på fastigheten Racketen 2 (Hyllie Boulevard) SBN Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, gårdshus och garage på fastigheten Racketen 2 (Hyllie Boulevard). Från HSB Sundsfastigheter har inkommit ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, gårdshus och garage på fastigheten Racketen 2 (Hyllie Boulevard). Det antecknas att samtliga för bygglov erforderliga handlingar ännu inte föreligger i ärendet. sgång Lucas Carlsson (MP) yrkar att nämnden ska bifalla ansökan om bygglov med endast 71

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Stadsbyggnadsnämnden 1 (12) Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid 2015-05-13 Plats Stadshuset, s 4033 Ledamöter Karolina Skog (MP) Sofia Hedén (S) Tomas Petersson (M) Daniel Wolski

Läs mer

PROTOKOLL 3/2013 Sammanträdesdatum 2013-03-20. Närvarande:

PROTOKOLL 3/2013 Sammanträdesdatum 2013-03-20. Närvarande: PROTOKOLL 3/2013 Närvarande: Ledamöter Carina Svensson (s) Magnus Welroos (v) Stefan Lindhe (m) Sara Björk (s) Jan Tornheim (s) Lucas Carlsson (mp) Lars Hedåker (m) Håkan Linné (fp) Anders Ohlin (sd) Tjänstgörande

Läs mer

Carina Svensson (S) Elisabeth Hellman (V) Stefan Lindhe (M) Solange El-Haj (S) kl. 9.40 13.00 Jan Tornheim (S) Lucas Carlsson (MP) Anders Ohlin (SD)

Carina Svensson (S) Elisabeth Hellman (V) Stefan Lindhe (M) Solange El-Haj (S) kl. 9.40 13.00 Jan Tornheim (S) Lucas Carlsson (MP) Anders Ohlin (SD) Malmö stad Stadsbyggnadsnämnden 1 (23) Protokoll Sammanträdestid 2014-10-16, kl. 09.00-13.45 Plats S 4033 Paragrafer 355-389 Ledamöter Carina Svensson (S) Elisabeth Hellman (V) Stefan Lindhe (M) Solange

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Stadsbyggnadsnämnden 1 (15) Sammanträdestid 2014-08-21 Klockan 9.00 Kallelse och föredragningslista Plats Ledamöter Ersättare Övriga deltagare Carina Svensson (s) Elisabeth Hellman (v) Stefan

Läs mer

KALLELSE Datum

KALLELSE Datum KALLELSE Datum 2013-12-12 Tid 09.00 Plats Sessionssal, S 4033 August Palms plats 1, Malmö Eventuellt förhinder anmäles snarast till tfn 342322 eller 349033 ORDFÖRANDEN Ledamöter Ersättare Tjänstemän Carina

Läs mer

PROTOKOLL 03/2014 Sammanträdesdatum 2014-03-19. Närvarande:

PROTOKOLL 03/2014 Sammanträdesdatum 2014-03-19. Närvarande: PROTOKOLL 03/2014 Närvarande: Ledamöter Carina Svensson (s) Stefan Lindhe (m) Solange El-Haj (s) Jan Tornheim (s) Lucas Carlsson (mp) Simon Chrisander (fp) Anders Ohlin (sd) Tjänstgörande ersättare Kami

Läs mer

KALLELSE Datum 2013-08-22

KALLELSE Datum 2013-08-22 KALLELSE Datum 2013-08-22 Tid 09.00 Plats Sessionssal, S 4033 August Palms plats 1, Malmö Eventuellt förhinder anmäles snarast till tfn 342322 eller 349033 ORDFÖRANDEN Ledamöter Ersättare Tjänstemän Carina

Läs mer

KALLELSE Datum

KALLELSE Datum KALLELSE Datum 2012-03-22 Tid 09.00 Plats Sessionssal, S 4033 August Palms plats 1, Malmö Eventuellt förhinder anmäles snarast till tfn 342322 eller 349033 ORDFÖRANDEN Ledamöter Ersättare Tjänstemän Carina

Läs mer

KALLELSE Datum OBS fredag

KALLELSE Datum OBS fredag KALLELSE Datum 2013-04-19 OBS fredag Tid 09.00 Plats Sessionssal, S 4033 August Palms plats 1, Malmö Eventuellt förhinder anmäles snarast till tfn 342322 eller 349033 ORDFÖRANDEN Ledamöter Ersättare Tjänstemän

Läs mer

KALLELSE Datum Obs onsdag

KALLELSE Datum Obs onsdag KALLELSE Datum 2011-04-13 Obs onsdag Tid 09.00 Plats Sessionssal, S 4033 August Palms plats 1, Malmö Eventuellt förhinder anmäles snarast till tfn 342322 eller 349033 ORDFÖRANDEN Ledamöter Ersättare Tjänstemän

Läs mer

PROTOKOLL 10/2010 Sammanträdesdatum Närvarande:

PROTOKOLL 10/2010 Sammanträdesdatum Närvarande: PROTOKOLL 10/2010 Närvarande: Ledamöter Anders Rubin (s) Lars Hedåker (m) Mikael Andersson (v) Jan Tornheim (s) Birgitte Clausen (s) Nancy Castillo (s) Marianne Norman (m) Ersättare Tommy Gustlin (s) Sara

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

PROTOKOLL 10/2013 Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 10/2013 Sammanträdesdatum PROTOKOLL 10/2013 Ledamöter Carina Svensson (s) Elisabeth Hellman (v) Sara Bengtsson (s) Jan Tornheim (s) Lucas Carlsson (mp) Lars Hedåker (m) Håkan Linné (fp) Anders Ohlin (sd) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

KALLELSE Datum

KALLELSE Datum KALLELSE Datum 2013-06-13 Tid 09.00 Plats Sessionssal, S 4033 August Palms plats 1, Malmö Eventuellt förhinder anmäles snarast till tfn 342322 eller 349033 ORDFÖRANDEN Ledamöter Ersättare Tjänstemän Carina

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

Freddie Åkerblom (s) Anders Lunderquist (m) Karin Olsson (m), nr 357

Freddie Åkerblom (s) Anders Lunderquist (m) Karin Olsson (m), nr 357 PROTOKOLL 8/2011 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Carina Svensson (s) Magnus Welroos (v) Stefan Lindhe (m) Jan Tornheim (s) Lucas Carlsson (mp) Lars Hedåker (m) Håkan Linné (fp),

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

PROTOKOLL 11/2010 Sammanträdesdatum Närvarande:

PROTOKOLL 11/2010 Sammanträdesdatum Närvarande: PROTOKOLL 11/2010 Närvarande: Ledamöter Anders Rubin (s) Lars Hedåker (m) Mikael Andersson (v) Birgitte Clausen (s) Nancy Castillo (s) Krister Holst (m) Marianne Norman (m) Björn Lagerbäck (fp) Ersättare

Läs mer

KALLELSE Datum

KALLELSE Datum KALLELSE Datum 2010-12-02 Tid 09.00 Plats Sessionssal, S 4033 August Palms plats 1, Malmö Eventuellt förhinder anmäles snarast till tfn 342322 eller 343540 ORDFÖRANDEN Ledamöter Ersättare Tjänstemän Anders

Läs mer

KALLELSE Datum

KALLELSE Datum KALLELSE Datum 2011-08-25 Tid 09.00 Plats Sessionssal, S 4033 August Palms plats 1, Malmö Eventuellt förhinder anmäles snarast till tfn 342322 eller 349033 ORDFÖRANDEN Ledamöter Ersättare Tjänstemän Carina

Läs mer

Tjänstemän: Christer Larsson, Kerstin Åkerwall, Ingemar Gråhamn, Allan Almqvist, Göran Blomé samt handläggande tjänstemän i de aktuella ärendena.

Tjänstemän: Christer Larsson, Kerstin Åkerwall, Ingemar Gråhamn, Allan Almqvist, Göran Blomé samt handläggande tjänstemän i de aktuella ärendena. PROTOKOLL 2/2009 Närvarande: Ledamöter Anders Rubin (s) Mikael Andersson (v) Jan Tornheim (s) Birgitte Clausen (s) Nancy Castillo (s) Marianne Norman (m) Björn Lagerbäck (fp) Ersättare Kristina Lindström

Läs mer

Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck

Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck Ändring av detaljplan (1283K-15079) för del av Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck Helsingborgs stad Planområdets läge Planbeskrivning BEGRÄNSAT STANDARDFÖRFARANDE Program godkänt av stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Tjänstemän: Kerstin Åkerwall, Ingemar Gråhamn, Allan Almqvist, Göran Blomé, Göran Rosberg samt handläggande tjänstemän i de aktuella ärendena.

Tjänstemän: Kerstin Åkerwall, Ingemar Gråhamn, Allan Almqvist, Göran Blomé, Göran Rosberg samt handläggande tjänstemän i de aktuella ärendena. PROTOKOLL 1/2011 Närvarande: Ledamöter Carina Svensson (s) Magnus Welroos (v) Stefan Lindhe (m) Birgitte Clausen (s) Jan Tornheim (s) Lucas Carlsson (mp) Håkan Linné (fp) Anders Ohlin (sd) Ersättare Freddie

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp 2015-07-20 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 09:00 09:30 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Kristina Alm, bygglovhandläggare 96 Helena Lundberg, sekreterare Utses att justera

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj.

Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj. 46 Information 1. Redovisningen och informationen noteras. Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj. Byggnadsnämnden föreslås notera redovisningen och informationen.

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2017-06-19 1(12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-19 kl. 13.30-16.00 Paragrafer 54-60 Utses att justera Einar Holmquist (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-26 Underskrifter

Läs mer

PROTOKOLL 7/2012 Sammanträdesdatum 2012-08-23. Närvarande:

PROTOKOLL 7/2012 Sammanträdesdatum 2012-08-23. Närvarande: PROTOKOLL 7/2012 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Carina Svensson (s) Magnus Welroos (v) Stefan Lindhe (m) Sara Björk (s) Jan Tornheim (s) Lucas Carlsson (mp) Lars Hedåker (m) Tonni

Läs mer

Justering:..föreslås att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Justering:..föreslås att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Kallelse Miljö och stadsbyggnadsnämnden Nr 1 Tid: 2015 01 21 kl. 17:30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Justering:..föreslås att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Justeringsdag:

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Stadsbyggnadsnämnden 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid torsdag 11 juni 2015 09:00 Plats S:4033 Ledamöter Ersättare Övriga deltagare Karolina Skog (MP), Ordförande Sofia Hedén

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Thomas Hansson, byggnadsnämndens ordf.

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Thomas Hansson, byggnadsnämndens ordf. Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Thomas Hansson, byggnadsnämndens ordf. Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 1002-1005 Sekreterare

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Ärende Bil. Beslutsförslag Handl

Ärende Bil. Beslutsförslag Handl KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Byggnadsnämndens sammanträde 2013-11-07, kl 14:00 i Särörummet. OBS! Information om utvärderingen av Tölö ängar 13:00-13:45 i Snäckan i Fyren. Kontakta Ulrika Mild senast 2013-11-05

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö 2010 06 07 Dp 5124 BESKRIVNING tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning och denna planbeskrivning.

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Stadsbyggnadsnämnden 1 (22) Sammanträdestid 2014-06-11 klockan 9.00 OBS Onsdag Plats Sessionssal S:4033 Ledamöter Carina Svensson (s) Elisabeth Hellman (v) Stefan Lindhe (m) Solange El-Haj (s)

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

Tollare 1:50, Häckvägen 13 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage med carport

Tollare 1:50, Häckvägen 13 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage med carport 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2016-12-16 B 2015-002079 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Tollare 1:50, Häckvägen 13 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage med carport Förslag till beslut Ansökan avslås med

Läs mer

Protokoll. Mårten Espmarker (MP) Malmö stad Stadsbyggnadsnämnden 1 (21) Sammanträdestid

Protokoll. Mårten Espmarker (MP) Malmö stad Stadsbyggnadsnämnden 1 (21) Sammanträdestid Malmö stad Stadsbyggnadsnämnden 1 (21) Protokoll Sammanträdestid 2015-01-22 Plats Stadshuset i Malmö stad, s 4033, kl. 8.00-14.50 Paragrafer 1-36 Ledamöter Ersättare Övriga deltagare Ej närvarande Karolina

Läs mer

Helsingborgg den 26 mars 2015

Helsingborgg den 26 mars 2015 HELSINGBORGS STAD Stadsbyggnadsnämnden 26 mars 2015 Ärende nr Handläggare: Carl Welin, 042-10 60 68 Stadsbyggnadsnämnden Tillägg tilll detaljplan (akt 1283K 16036) för del av fastigheten Rya 1:30, Rydebäck,

Läs mer

Ärendelista Bn 808/2014

Ärendelista Bn 808/2014 Ärendelista Bn 808/2014 Byggnadsnämnden Datum: 2015-11-19 Klockan: 9:00 - Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II 1 Justering Förslag: Ordinarie: Marcus Willén (MP) Ersättare: Linn Andersson (M) Tid:

Läs mer

Tid Kl Ledamöter Milan Obradovic (S) ordförande

Tid Kl Ledamöter Milan Obradovic (S) ordförande Malmö stad Miljönämnden 1 (7) Tid Kl 15.00 16.40 Protokoll 6/2010 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2010-06-10 Plats Miljönämndens samlingssal, Bergsgatan 17, 1 vån Närvarande: Ledamöter

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 14.00-15.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot, ordförande

Läs mer

Ändring av del av DP 271 för fastigheten Tollare 25:7, Korsuddsvägen 11, i Boo

Ändring av del av DP 271 för fastigheten Tollare 25:7, Korsuddsvägen 11, i Boo 2016-04-21 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE MSN 2016/17-214 Standardförfarande Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Ändring av del av DP 271 för fastigheten Tollare 25:7, Korsuddsvägen 11, i Boo Förslag till beslut Miljö-

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Beslut om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på

Beslut om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på Delegationsbeslut Miljö- och byggnadskontoret 2015-11-12 Bygglovsenheten Sidan 1 av 3 Anders Lidgren Dnr 2015.970 Beslut D 1340 DINNESEN,JONAS RUNBOVÄGEN 2 A 192 48 SOLLENTUNA Beslut om bygglov för tillbyggnad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl 16:00 Beslutande Övriga deltagare (S) Magnus Nyström, ordförande (S) Leif Danielsson (S) Anna-Karin Lundström (S) Kjell Lidman (S) Tomas Eklund (S) Isabella

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-04-01 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl. 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Alt 1 Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid. 4).

Alt 1 Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid. 4). Bygglov utanför detaljplan 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Alt 1 Bygglov ges stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen

Läs mer

Ledamöter Milan Obradovic (S) Ordförande Anders Törnblad (MP) 1:e vice ordförande. Anna-Karin Bengtsson (S) Leif Holmgren (S) Emmanouel Martyris (SD)

Ledamöter Milan Obradovic (S) Ordförande Anders Törnblad (MP) 1:e vice ordförande. Anna-Karin Bengtsson (S) Leif Holmgren (S) Emmanouel Martyris (SD) Malmö stad Miljönämnden 1 (5) Tid Kl 13.00 15.35 Plats Samlingssalen, Bergsgatan 17 Paragrafer 70-80 Närvarande: Protokoll 5/2013 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2013-05-28 Ledamöter

Läs mer

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser.

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser. Dnr P 414 PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2007-03-09 Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser Uddevalla kommun ILLUSTRATION 12 nya parkeringsplatser varav 1 är handikappanpassad

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (13) Paragrafer 24-34 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.45 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Sessionssalen, Byggmästaregatan 4, 4:e vån, Lund, kl 17:00-18:25

Sessionssalen, Byggmästaregatan 4, 4:e vån, Lund, kl 17:00-18:25 LUND Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Ordförande: Vice ordförande: 2:e vice or-dförande: Ledamöter: Ersättare: Sessionssalen, Byggmästaregatan 4, 4:e vån, Lund, kl 17:00-18:25 Christer Wallin (M)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2223-2228 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

KALLELSE Datum

KALLELSE Datum KALLELSE Datum 2009-01-22 Tid 09.00 Föredragning av ärenden 13.00 Beslutsmöte Plats Sessionssal, S 4033 August Palms plats 1, Malmö Eventuellt förhinder anmäles snarast till tfn 342322 eller 343540 ORDFÖRANDEN

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv Beslutande Ledamöter

Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv Beslutande Ledamöter 1 Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv ande Ledamöter Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf Persson (S)

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Servicenämnden 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid tisdag 20 oktober 2015 14:00 Plats Ledamöter Ersättare Övriga deltagare Henrik Smithsgatan 13, rum Studion Petra Bergquist (S),

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-07-13 1 (21) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

TN5 (T5) Exempel BESLUT OM BYGGLOV. Beslut. Handlingar som ingår i beslutet Ritningar övriga handlingar. Planenligt bygglov 1(5) rev SKL 2015-10-05

TN5 (T5) Exempel BESLUT OM BYGGLOV. Beslut. Handlingar som ingår i beslutet Ritningar övriga handlingar. Planenligt bygglov 1(5) rev SKL 2015-10-05 Planenligt bygglov 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen (2010:900),

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl Anders Westerlund (S) 93, 96 Ledamot ( ) Nils-Börje Jönsson (C)

Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl Anders Westerlund (S) 93, 96 Ledamot ( ) Nils-Börje Jönsson (C) 1( 6) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl. 13.30 17.00 Beslutande Ulla-Britt Brandin (KD) Hans Stifors (PF) Ordförande Vice ordförande Elisabeth Holmer (S) Tjänstgörande ersättare Anders

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 9.00-11.35 Beslutande Günter Ruchatz (M), ordförande Jimmy Odenäng (M) Anne Wilks (MP) Johan Sigvardsson (C) 131-138 Per-Olof Johansson (S) Bertil

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Utställningshandling. Detaljplan för ARVIDSJAUR 6:1, del av Kv Hinden. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län.

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Utställningshandling. Detaljplan för ARVIDSJAUR 6:1, del av Kv Hinden. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Utställningshandling Detaljplan för ARVIDSJAUR 6:1, del av Kv Hinden Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. DETALJPLAN Upprättat av Britta Lundgren den 2012-02-20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

UNDERRÄTTELSEHANDLING

UNDERRÄTTELSEHANDLING V 130710 datum 2014-02-24 diarienummer 2011-00634 Dp 5208 UNDERRÄTTELSEHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för fastigheten BOLMÖRTEN 9 i Fosie i Malmö Planförslaget har varit utsänt på remiss och för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8) Jävsnämnden 2012-05-08 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.15 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall (KD), ersättare

Läs mer

datum PLANBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av DP 4136 för södra delen av Toftanäs industriområde i Husie i Malmö

datum PLANBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av DP 4136 för södra delen av Toftanäs industriområde i Husie i Malmö datum 2016-04-08 diarienummer 2013-00346 ÄDp 5375 SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av DP 4136 för södra delen av Toftanäs industriområde i Husie i Malmö INLEDNING Då planförslaget

Läs mer

Icke tjänstgörande ersättare Lars Wingerup (S), Yusuf Sheekh (S), Roland Johansson (FP) och Belinda Luong (KD)

Icke tjänstgörande ersättare Lars Wingerup (S), Yusuf Sheekh (S), Roland Johansson (FP) och Belinda Luong (KD) PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl. 10:00-11:30 Beslutande Mathias R Karlsson (S), ordförande Joakim Rylin (S) Matti Wahlström (V) Elisabeth Wanneby (MP), 2:e vice ordförande Johannes

Läs mer

Ändring och upphävande av DP 1814-P57 del av fastighet Hidinge-Lanna 3:70 m.fl. Knista församling i Lekebergs kommun

Ändring och upphävande av DP 1814-P57 del av fastighet Hidinge-Lanna 3:70 m.fl. Knista församling i Lekebergs kommun Lekebergs kommun Kommunstyrelsen Ändring och upphävande av DP 1814-P57 del av fastighet Hidinge-Lanna 3:70 m.fl. Knista församling i Lekebergs kommun Samråd: 20 maj, 2011-20 juni, 2011 Antagen av KF: 22

Läs mer

Beslut att bevilja bygglov

Beslut att bevilja bygglov Stadsbyggnadsnämnden Dnr 2016-08398-575 Sida 1 (5) Henrik Åkerblom, Lena Åkerblom Knäpparvägen 38 125 57 ÄLVSJÖ Beslut att bevilja bygglov Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits

Läs mer

Beredning Sakägarintyg till berörda sakägare (Edsås 1:3, Hemsjö 8:8, 8:18, 8:19, 8:24 samt 8:45).

Beredning Sakägarintyg till berörda sakägare (Edsås 1:3, Hemsjö 8:8, 8:18, 8:19, 8:24 samt 8:45). Bygglov Nybyggnad av enbostadshus HEMSJÖ 8:14, HEMSJÖ församling, Alingsås Ärendet Ansökan inkom 2013-11-21 och avser bygglov för nybyggnad av enbostashus med vidbyggd garage. Sökande: Kiani Fard Mogegan,

Läs mer

Ledamöter Jamal El-Haj (s) ordförande

Ledamöter Jamal El-Haj (s) ordförande Malmö stad Miljönämnden 1 (6) Tid Kl 14.00 15.45 Protokoll 1/2008 UTDRAG UR PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2008-01-29 Plats Miljönämndens samlingssal, Bergsgatan 17, 1 vån Närvarande:

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning Antagande Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2016/00223 Datum: 2016-11-29 Handläggare: Anton Vikström, Tyréns AB Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 &

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Martin Äng (C)

Läs mer

Ändring av del av detaljplan 66 för fastigheten Björknäs 1:768 på Björknäsplatån i Nacka kommun

Ändring av del av detaljplan 66 för fastigheten Björknäs 1:768 på Björknäsplatån i Nacka kommun 1 (5) SAMRÅDSHANDLING Dnr MSN 2016/18-214 Standardförfarande Ändring av PLANBESTÄMMELSER OCH PLANBESKRIVNING Ändring av del av detaljplan 66 för fastigheten Björknäs 1:768 på Björknäsplatån i Nacka kommun

Läs mer

MALMEN 6 (Uppgift utelämnad) - Avskrivning av anmälan olovlig åtgärd.

MALMEN 6 (Uppgift utelämnad) - Avskrivning av anmälan olovlig åtgärd. NATUR- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-11-25 SBN 2013-001242 1 (2) HANDLÄGGARE Rickard Castillo-Bengtsson Rickard.castillo-bengtsson@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden

Läs mer