Molekylärgenetik/Mikrobiologi och immunologi (Kurskod 3FM007) Anvisning för enskilda pm-arbeten (Prov 1004, 0,8 hp) A3 vt 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Molekylärgenetik/Mikrobiologi och immunologi (Kurskod 3FM007) Anvisning för enskilda pm-arbeten (Prov 1004, 0,8 hp) A3 vt 2009"

Transkript

1 Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi Uppsala Unversitet Molekylärgenetik/Mikrobiologi och immunologi (Kurskod 3FM007) Anvisning för enskilda pm-arbeten (Prov 1004, 0,8 hp) A3 vt 2009 Varför skall jag göra pm? En viktig roll för den yrkesverksamma apotekaren och receptarien är att kommunicera med allmänheten, kollegor och övrig vårdpersonal på ett sådant sätt att informationen når fram och blir förståelig. För detta krävs goda fackkunskaper men också god förmåga att uttrycka sig på svenska och engelska och kunna anpassa framställningen till mottagarens kunskapsnivå. Apotekar- och receptarieutbildningarna har under 2007 startat en kommunikationsstrimma med beteckning MedFarmKom för att träna studenternas förmåga att kommunicera. Denna PM kommer att från och med höstterminen 2008 ingå i kommunikationsstrimman. Hur går övningen till och hur väljer jag ämne för mitt arbete, hur finner jag vetenskapliga artiklar som behandlar ämnet och hur omfattande skall PM vara? Övningen som ingår som ett obligatoriskt momentet på kursen i mikrobiologi och immunologi är ett PM-arbete men kan också utföras i kursen i molekylärgenetik även om resultatet bokförs på kursen i mikrobiologi och immunologi. Du skall meddela ämnesval senast i samband med starten av mikrobiologidelen den 19 mars Om Du inte valt då kommer Claës Linder att tilldela Dig lämpligt ämne. Du skall sedan sända in Din PM i en slutversion före 31 mars kl till Claës Linder. Ämnet Du skriver om skall ha nära anknytning till undervisningsinnhållet i kurserna i molekylärgenetik eller mikrobiologi och immunologi och utgöra en 1

2 fördjupning. Du är ensam om Ditt ämne och det är därför viktigt att Du talar med Claës innan Du slutgiltigt bestämmer Dig! PM utgörs av en sammanfattning av minst 6 vetenskapliga artiklar som behandlar Ditt ämne. Artiklar från webbadresser som inte är länkade till vetenskapliga artiklar accepteras inte. Av de vetenskapliga artiklarna skall minst två vara publicerade 2008 eller Denna del av Din PM skall omfatta ord (cirka 2 A4- sidor), (tabeller, bilder och bildtexter och referenslistan räknas ej in, men däremot räknas referenserna i löpande text) på god svenska. Du skall också göra ett sammandrag ( abstract ) av den svenska texten på god engelska på en sida (motsvarar ord). För lång eller för kort PM kommer att sändas tillbaka till studenten och rättas inte. Exempel på olika ämnen finns i slutet av denna anvisning, men Du får gärna välja egna ämnen också. Det är en viktig övning för Dig att Din PM varken är större eller mindre än det anvisade formatet. Är Du tveksam om ämnesvalet, kontakta Claës, så kan han hjälpa Dig med valet! När Du valt ämne behöver Du söka efter artiklar. Lämpligen använder Du då PubMed Här kan Du söka på ett eller flera sökord. Artiklarna är ordnade i tidsordning så att de senaste ligger överst på listan. Använd artiklar i tidskrifter som finns på biblioteket eller är direkt tillgängliga ("on line") på PubMed eller på "Elektroniska tidskrifter vid Uppsala universitet tillgängliga via Internet. titel=a Totalt finns i januari olika tidskrifter så det måste räcka! Vill Du ha andra tidskrifter kan Du själv betala kostnaden och vända Dig till BMC s bibliotek. Du måste läsa hela originalartikeln eller den del Du refererar till och det går inte bara att läsa sammandraget. Det är nödvändigt att använda en dator på Universitetet för att komma åt dessa tidskrifter! Claës kommer att gå igenom hur man söker litteratur om ämnet man vill skriva om på molekylärgenetiken den 23 januari och sedan tillsammans med Sonja Entzenberg från Institutionen för nordiska språk, berätta mer i detalj hur man skriver den 20 februari. En vetenskaplig referens refererar till en artikel eller bok eller en elektronisk tidskrift. De tidskrifter som finns i Elektroniska tidskrifter vid Uppsala universitet kan utgöra sådana referenser. Genom att välja dessa tidskrifter kan Du också vara säker på att 2

3 källorna är tillförlitliga. De flesta vetenskapliga artiklarna är på engelska och det är meriterande att använda flera engelskspråkliga artiklar. För att skriva en allmän inledning kan man ha stor hjälp av NE (Nationalencyklopedin) men inte Wikipedia som inte är faktagranskad. Använd aldrig en okontrollerad källa som Wikipedia. Vilken målgrupp skriver jag för? Du skall alltid utgå från att det är Dina kurskamrater som är målgruppen Du skriver för. Så sådana termer som de inte känner till måste Du förklara och sådant som gåtts igenom på grundkurserna behöver inte i detalj beskrivas. Hur disponerar jag min pm? Du börjar med att skriva Ditt namn och Din e-postadress, Ditt personnummer samt vilken kurs Du läser och handledarnamn. Härefter sätter Du en titel på Ditt arbete. Benämn inte Din PM med ämnets namn för då blir det svårt att hitta det i lagringen utan använd istället Ditt efternamn och därefter Ditt förnamn (t.ex Johansdotter.Anna.doc). Ibland känns det svårt att komma igång för man tycker man behöver ha en allmän inledning. Ett bra sätt är att läsa om ämnet i Nationalencyklopedin och då kan man referera till den också. (Den referensen räknas dock inte till de sex vetenskapliga som krävs för PM!). Precisera först en frågeställning! Inled arbetet med en inledning, som följs av en avhandling av ämnet och en avslutning/sammanfattning/värdering. Det är oftast lämpligt att börja med att just beskriva vilken/vilka frågeställningar som skall bearbetas i arbetet och därefter skriva avhandlingsdelen först. Härefter skriver Du avslutningen och allra sist inledningen (!). Du kan gärna sätta rubriker när Du skriver Din PM och sedan ta bort dem när Din PM är färdig! Det brukar vara en god hjälp för dispositionen! Bra underrubriker lockar läsaren att fortsätta att läsa och är positivt för bedömningen. Försök skriva så lätt text som möjligt. Det är mycket förtjänstfullt att också objektivt värdera olika forskningsresultat som är motstridiga och som Du får kunskap om i arbetet. Tyng inte med oförklarade medicinska 3

4 termer! Arbetet blir sämre av obegripliga termer! Vill Du använda vissa termer kan det vara klokt att göra en ordlista och förklara begreppen. Förklara alltid termen första gången Du omnämner den och ha alltid samma beteckning på en sak och stava på samma sätt (alltid med stor bokstav eller aldrig med stor bokstav, men var konsekvent!). Sjukdomsnamn skrivs med liten bokstav liksom generiska läkemedelsnamn. Ofta är Dina referenser skrivna på engelska och då kan Du ofta inte göra ordagranna översättningar utan måste skriva om texten så att det blir god svenska och därvid kan ett engelskt ord behöva översättas med flera svenska ord ibland t.o.m. med en hel mening. Även engelsk text måste skrivas om när den översätts till svenska och inte översättas ordagrant för då är det risk att det blir plagiat. I den svenska delen skall Du vara noga med att inte särskriva ord och att böja orden rätt (t-genus och n-genus). Hur skriver jag det engelska sammandraget? I det engelska sammandraget sammanfattar Du all information som finns i den svenska delen. I sammandraget får Du inte ha några referenser och inte ta upp information som inte finns med i den svenska delen. Du placerar sammandraget precis efter titeln på arbetet före den svenska inledningen. I den engelska texten skall Du vara noga med rak ordföljd och anpassa verbformerna till subjektet. Hur hanterar jag facktermer? Det är mycket viktigt att kunna skriva begripliga sammanfattningar av olika uppgifter i ett framtida yrkesliv och många studenter har tränat detta mycket litet. Ett problem är att finna goda svenska ord för vad man skall beskriva och i denna PM accepteras inte "svengelska termer"! När det inte finns svenska ord för ett begrepp måste man försöka skapa ett nytt begrepp. Man säger annars att det har blviti en domänförlust, vilket alltså innebär att man på svenska inte kan skriva eller tala om ett visst begrepp. Vissa engelska termer är svåra att förklara och översätta till god svenska, men försök! En hjälp i detta sammanhang är biotermgruppens hemsida Där kan Du också ställa 4

5 frågor om ord Du inte klarar av själv! Sätt den engelska termen inom parentes första gången Du använder den svenska beteckningen så blir det lättare att förstå. Det är viktigt att artikeln är lättförståelig. Du får inte plagiera text från annan student eller bok/artikel, men korta citat är naturligtvis tillåtna. Om någon gör anspråk på att en text är en egen skapelse och inte uppger källor, är det plagiat. Den nya texten måste ha ett visst mått av självständighet och originalitet. Man kan alltså inte heller göra ordagranna översättningar av engelsk text som nämnts ovan. Förekomsten av plagiat kommer att kontrolleras med hjälp av en databas Urkund dit alla PM sänds i sin slutversion innan de kommer till Claës. Var noggrann med att få med alla referenser i referenslistan. Om referenser saknas kan det allså anses som plagiat och PM underkännas. 5

6 Följ svenska och engelska grammatiska regler! Skriv fullständiga meningar och gör inga satsradningar (flera meningar i en mening utan bindeord!). Skriv som regel i imperfekt och använd bara presens när informationen är allmänt vedertagen. Se till att varje mening innehåller subjekt och predikat. Hur skriver jag referenserna? I den löpande texten anger Du när Du använt Dig av någon information en referens till varifrån informationen kommer. Du anger referensen till författaren inom parentes t.ex. om författaren heter Gutell och publicerade arbetet 2008 skriver Du: (Gutell 2008). Om Du refererar till fler än två författare skriver Du t.ex. (Gutell et al 2008). Nedan ges exempel på hur referenser skall skrivas! För att kunna skriva referenslistan måste Du också veta vilket som är författarens förnamn och efternamn. Följer Du inte anvisningarna kommer arbetet att återsändas för ändring. Alltså accepteras inga andra referenssystem än detta här beskrivna. Referera till tryckta publikationer eller tidskrifter som finns bland universitetets elektroniska tidskrifter. Det är Du själv som ansvarar för faktagranskningen av PM men Claës har bred kunskap på området så han hittar ofta uppenbara sakfel. Referenslistan Exempel där Du referar till artiklar som visas nedan: Tidskrift en författare: Johnston, M Feasting, fasting and fermenting. Glucose sensing in yeast and other cells. Trends Genet. 15: (I texten referar Du till denna artikel som "Johnston, 1999) Tidskrift flera författare: Giettz, R.D., and A. Sugino New yeast-escherichia coli shuttle vectors. Gene 74: [I texten referar Du till denna artikel som (Giettz et al., 1988)] Artikel i bok: Riley, M., and Labedan.1996.Escherichia coli gene products p In F.C. Neidhardt (ed.) Escherichia coli and Salmonella, 2nd ed. ASM Press, Washington.D.C. (I texten refererar Du till Riley et al.1996). 6

7 Bok (utan författar- eller redaktörsnamn): Nationalencyklopedin. Utgivningsår (alternativt webbadress och datum Du besökt den). Nationalencyklopedins förlag, Malmö Om Du tycker att webadresserna tar för mycket plats i texten kan Du numrera dem och hänvisa till siffrorna i numreringen istället. Observera att inget annat sätt att skriva referenserna accepteras. Om Du har fått artikeln genom Elektroniska tidskrifer vid Uppsala universitet kan det ibland vara svårt att veta volymnummer eller sidnummer. Då skall Du ange doi-numret som Du ser som en samling siffror i slutet av webbadressen. Om volym anges men inte sidnummer utan i stället en e-sida anger Du denna. När Du skriver referenserna i texten kan Du skriva referensen före meningens avslutande punkt och då refererar Du till fakta i meningen. Om Du skriver referensen efter punkten hänvisar den till hela föregående stycket. Hantering av arbetet PM-arbetet är ett enskilt arbete, och hanteringen av Era PM är en omfattande procedur där Ni måste följa det uppsatta regelverket för att hanteringen skall kunna ske så snabbt som möjligt. PM-arbetet har varit ett mycket uppskattat inslag i kursen och jag hoppas att Ni också skall tycka att det är roligt att arbeta med det. Det som speciellt har uppskattats är den individuella behandlingen och återkopplingen. När Du får tillbaka Ditt arbete får Du också återkoppling från Claës och Du skall då också meddela vilken glädje Du har haft av återkopplingen för utvecklingen av Din skrivförmåga för att få resultatet godkänt i UPPDOK. Själv tycker Claës det är väldigt intressant och stimulerande också därför att det ger en möjlighet att möta studenterna individuellt. Parrättning av PM! Du rekommenderas att låta någon kurskamrat läsa igenom Din PM innan Du slutligen lämnar in den. Kamraten kan se olika språkfel och otydligheter vilket kan vara till stor hjälp för Claës som kan spara mycket tid och då kan göra en snabbare rättning. Du får 7

8 dessutom möjligheten att läsa en annan students PM vilket kan vara mycket stimulerande och trevligt 8

9 Hur lämnar jag in mitt arbete? Du sätter samman Din text till ett dokument som Du sätter Ditt efternamn, förnamn på (t.ex Carlsson.Anna.doc). Många använder sina ämnesnamn som dokumentnamn men gör inte det för då är det omöjligt att hitta Era PM i min dator. Arbetet skall lämnas som ett Worddokument som kan rättas och kompletteras av handledaren. Lämna aldrig ett dokument i pdf-format. Sedan skickar Du slutversionen av Ditt via Urkund till Claës som bilaga till ett e-brev, varav det framgår vem som skickat bilagan. När Du rättat Din PM behöver Du som regel inte skicka den mera genom Urkund. Urkund granskar att ingenting är plagierat. Upptäcks plagiering i Din PM analyseras detta närmare. Visar det sig att det är fusk anmäls detta till Disciplinnämnden. För att bedömas måste pm skickas in till Urkund senast den 31 mars kl. 22. Din PM kan underkännas om den är plagierad, dåligt genomarbetad eller inte följer anvisningarna. Då måste Du välja nytt ämne. Du kan begära förlängd inlämningstid om Du i god tid före 31 mars anmäler detta, annars får Du återkomma under höstterminen Återkoppling Första gången Ditt arbete bedöms får Du återkoppling på innehåll, språk, sammanhang och disposition. Du skall då som ovan nämnts svara med att kommentera vilken nytta Du haft av återkopplingen. Spara dokument och återkoppling på Din dator Genom att Du sparar dokumentet på Din dator och återkopplingen kan Du följa Din egen utveckling av kommunikativ förmåga i utbildningen. Du uppmanas att göra det. Claës sparar också alla dokument och återkopplingar. Språkverkstaden Språkverkstaden är öppen för alla studenter vid Uppsala universitet som själva känner behov av hjälp eller vill förbättra sin förmåga när det gäller skriftlig eller muntlig framställning. Både i 9

10 universitetsstudierna och i arbetslivet behövs en god förmåga att hantera språket i tal och skrift. Språkverkstaden erbjuder alla studenter hjälp med att utveckla denna förmåga. Vid Språkverkstaden finns möjlighet att boka tid med någon av handledarna. Du kan få hjälp både med svenska och engelska, dock gör inte Språkverkstaden korrekturläsning. Om Du har problem t.ex med dyslexi kan Du få hjälp att kontakta Studenthälsan. Vid Din kontakt med Språkverkstaden är det enklast om Du kontaktar Sonja Entzenberg som väl känner till apotekarstudenternas PM-skrivning Sonja möter Ni på presentationen av PM den 19 mars. För att få VG på kursen i Mikrobiologi och immunologi måste PM vara godkänt vid avslutandet av kursen (dvs i samband med inläggningen av tentamensresultaten i UPPDOK). Det är många saker som studenterna måste tänka på när de skriver PM. Kontrollera dessa saker innan Du lämnar in Din PM: 1. Hela Din PM skall vara sammanfattad till ett dokument med Ditt efternamn, förnamn som dokumentbenämning och insändas före den 31 mars kl till Claës. 2. Namn, personnummer, e-postadress och kurs samt vilken termin arbetet utförts skall vara angivet överst på första sidan. Härunder anger Du titel för PM på svenska. Sedan kommer Ditt engelska sammandrag ( abstract ) följt av den svenska texten som börjar med att Du skriver en kort inledning. Härefter kommer avhandling och sist en sammanfattning och diskussion. Du får själv välja om Du vill ha underrubriker eller inte men som regel rekommenderas underrubriker som lockar läsaren att läsa vidare. 3. Var noga med att böja pronomen och adjektiv rätt, dvs rätt form om det är den-kön (n-genus) eller det-kön (t-genus). Var också noga med syftningar så att Du har rätt syftningsform (rätt kön!). Om Du tycker det är svårt att skriva så använd alltid korta meningar då blir texten lättare grammatiskt riktig. 4. Alla genbeteckningar och latinska benämningar överhuvud taget skall vara kursiverade (När Du skriver kursiv stil blir det tvärtom!). 10

11 Genprodukter skrivs som regel med vanlig stil men med första bokstaven som versal (Stor bokstav!). Sjukdomsnamn skrivs som regel med liten bokstav i svenskan. På svenska skriver man gramnegativ men på engelska Gram-negative. 5. Kontrollera att referenserna är skrivna med fullständig titel. Minst två artiklar från 2008 eller 2009 och fyra äldre skall finnas med i referenslistan. Referenserna måste skrivas som anvisats ovan! Det engelska sammandraget skall endast innehålla information som finns i själva arbetet och inga referenser anges där! 6. PM måste innehålla ny information som inte presenterats på föreläsningar eller redovisningar och skall gå utöver vad som står i kurslitteraturen och utgöra en fördjupning inom ämnesområdet och kommer att kontrolleras för förekomst av plagiat. 7. Kontrollera den engelska stavningen. Var noga med predikatformerna så att de har rätt form i förhållande till meningarnas subjekt (tänk speciellt på s i tredje person singularis). Tänk på rak ordföljd i engelskan! Veckodagar och månader skrivs med stor bokstav i engelskan, decimalbråk är decemalpunkt på engelska. Det finns alltid möjlighet att kontrollera stavning och grammatik med speciella program på Din dator. Använd dessa och följ anvisningarna! 7. Tänk på att det heter bacterium i singularis och bacteria i pluralis. På samma sätt böjs liknande ord som t.ex. flagellum. Använd inte förkortningar som isn t i vetenskaplig text. Tänk på att kan inte skrivs på engelska i ett ord, cannot. 8. Försök finna svenska ord för engelska begrepp, "svengelska" accepteras inte. Är Du osäker, sätt den engelska termen inom parentes första gången den omnämns! Kontakta gärna Biotermgruppen, se ovan! 9. På svenska har vi ofta sammansatta ord när engelskan delar upp orden i två; t.ex. virulence factor översätts med virulensfaktor! Att särskriva ord på svenska är ett av de vanligaste felen i Era PM. 11

12 10. Var noga med den anvisade längden av PM. Låt datorn beräkna antalet ord i Din PM så att det stämmer! All löpande text räknas (alltså även referenser som finns med i den löpande texten), men däremot inte bildtexter eller tabeller. 12

13 Ämnesförslag Du kan välja ämne fritt inom något av områdena som behandlas i kurserna, men vill Du ha litet hjälp så kan Du se igenom listan här och då är det den som anmäler sig först som får ta ämnet. Molekylärgenetik (allmännare del) Ett rekombinant läkemedel (från kloningsarbete till färdig produkt). (Olika studenter kan välja olika läkemedel) Sekvensering av det humana genomet. Vilken nytta har vi av HUGO? Riktad mutagenes och dess användning inom gentekniken. Gentekniska metoder som används inom växtförädling. Craig Venter byter ut arvsmassan på en bakterie! Hur kan man påvisa faderskap? Grönt fluorescerande protein, vad kan man ha för nytta av det i sin forskning? Matriser för studier av genuttryck Diabetes typ II och proteinupplagring Prioner hos jäst Prionsjukdomar hos människa Ti-plasmider och växtförädling RNA-interferens X-kromosominaktivering Ärftliga sjukdomar, diagnostik och behandling Amyloidos Alzhemiers sjukdom Parkinsons sjukdom Downs syndrom Progeri (för tidigt åldrande) Albinism Vitiligo (vitfläckssjuka) PKU Huntingtons sjukdom Cystisk fibros Muskeldystrofi Ames test 13

14 Sicklecellanemi Talassemi Hemofili Färgblindhet Muskeldystrofi Fragilt-X Turners syndrom Cri de chat Vitamin D-resistent rakitis Sicklecellanemi Tallasemi Genetiska orsaker till uppkomsten av glaucom Associationsstudier omfattande hela det mänskliga genomet för att finna genetiska orsaker till folksjukdomar Genetisk undersökning av fostervattensprover Inavel och ärftliga sjukdomar Genterapi för behandling av en specifik ärftlig sjukdom. (Olika studenter kan välja olika sjukdomar) Bakteriologi Jättebakterier (Epulopiscium, Thiomargarita, Thioploca) Kvävefixering hos ärtväxter Biofilmbildning och kvorumreglering. Sporulering hos bakterier. PCR som diagnostisk metod för påvisande av virala/bakteriella infektioner. Kolerabakterier i badvatten i Sverige! Kolibakterier som indikatorer på vattenrenhet Vilka sjukdomar ger rickettsior? Stafylokockinfektioner Streptokocker, scharlakansfeber och halsfluss Toxic shock syndrome, tampongsjuka Lunginflammation orsakad av pneumokocker Hur smittas man av Staphylococcus saprophyticus som ger urinvägsinfektion men inte finns i normalfloran? Syfilis Sjukhusinfektioner 14

15 Lunginflammation av Pseudomonas aeruginosa Kikhosta Hjärnhinneinflammation orsakad av Neisseria meningitidis Infektioner av Haemophilus influenzae Legionärssjuka Bakeriella infektioner hos AIDS-sjuka Difteri Stelkramp Botulism Hjärhinneinflammation orsakad av bakterier/virus Pseudomembranös kolit och dess orsak Borrelia Mycoplasma som orsak till lunginflammation Campylobacter jejuni Yersinia enterocolitica Acinetobacter Enterokockinfektioner Salmonellos Tyfoidfeber Listeria-infektion Könssjukdomen klamydia Egyptisk ögonsjuka Chlamydia pneumoniae Mjältbrand Bacillus cereus och mjältbrand Myggbekämpning med Bacillus thuringiensis Klebsiella, en bakterie som kan fixera kväve. Vilken nytta har den av det? Spädbarnsdiarré orsakad av kolibakterier i tredje världen Bartonella Wolbachia-infektion hos insekter påverkar avkommans könsfördelning! Bakterier som kan växa på antibiotika Nya antibiotika som avväpnar patogena bakterier Kolistin, ett nygammalt antibiotikum Nya antibiotika som hämmar celldelningen Nya antibiotika som hämmar anaerob respiration Virologi 15

16 En fag är nödvändig för att kolera skall ge upphov till sjukdom! Virofager, virus som angriper virus Fagterapi Adenovirusinfektioner Könssjukdomen Herpes Mässling Röda hund och fosterskador Cytomegalovirusinfektion Vinterkräksjuka Blåtungevirus Rabies Herpesvirusorsakad hjärnhinneinflammation Könssjukdomen herpes Bältros och vattkoppor Erythema infectiousum Smittkoppor Ockelbosjuka Denguefeber Ebola Förkylningsvirus Mul- och klövsjuka HIVs ursprung Xeroderma pigmentosum Påssjuka LYCKA TILL! Claës Linder Uppsala den 9 januari 2009 Claës Linder Kursledare 16

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Ditt gymnasiearbete ska bygga kring den frågeställning du kommit fram till i slutet av vårterminen i årskurs 2 och du ska i ditt arbete besvara din frågeställning

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är en koncentrerad

Läs mer

Introduktion till informationssökning. Lotta Janson Lotta Mathiesen

Introduktion till informationssökning. Lotta Janson Lotta Mathiesen Introduktion till informationssökning Lotta Janson Lotta Mathiesen Dagens innehåll Om projektet Introduktion till medicinsk informationssökning Vad är en vetenskaplig artikel Sökresurser (vetenskapliga

Läs mer

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Dispositionen av en uppsats... 4 Titelsida... 4 Sammanfattning / abstract... 4 1. Inledning... 4 Syfte...

Läs mer

Frågor och svar om tekniska rapporter

Frågor och svar om tekniska rapporter Frågor och svar om tekniska rapporter Frågorna är ordnade efter rapportens struktur Titelsidan Hur ska titelsidan se ut? Universitet, program, kurs, termin, datum och år. Författarnamn och e-postadresser,

Läs mer

Skrivguide. Tillhör:

Skrivguide. Tillhör: Skrivguide Tillhör: Inledning Den här skrivguiden är till för att vägleda dig när du gör skriftliga arbeten här på Sven Eriksonsgymnasiet. Vilket ämne du än skriver om är alltid målet att du ska utöka

Läs mer

AKADEMISK HEDERLIGHET HANDLAR OM ATT INTE FUSKA ELLER PLAGIERA INFORMATION OM PLAGIAT & UPPHOVSRÄTT

AKADEMISK HEDERLIGHET HANDLAR OM ATT INTE FUSKA ELLER PLAGIERA INFORMATION OM PLAGIAT & UPPHOVSRÄTT AKADEMISK HEDERLIGHET HANDLAR OM ATT INTE FUSKA ELLER PLAGIERA INFORMATION OM PLAGIAT & UPPHOVSRÄTT PLAGIAT OCH UPPHOVSRÄTT Akademisk hederlighet handlar om att inte fuska eller plagiera. När du redovisar

Läs mer

Kursinformation Svenska som andraspråk 3, ht 2015

Kursinformation Svenska som andraspråk 3, ht 2015 Kursinformation Svenska som andraspråk 3, ht 2015 Kurskoder: 9SAA11, 93SA51, 910G03 Här ges information om examinationsuppgifterna, beskrivning av hur en essä kan utformas, betygskriterier och litteraturlistor.

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Rapport för framställande av produkt eller tjänst

Rapport för framställande av produkt eller tjänst Rapport för framställande av produkt eller tjänst PA 1201 Det här är en vägledning för er som arbetat enskilt eller i en projektgrupp för framställande av produkt eller tjänst och ska skriva en projektrapport

Läs mer

Gymnasiearbete Datum. Uppsatsens rubrik. Ev. underrubrik. Ditt namn, klass Handledarens namn

Gymnasiearbete Datum. Uppsatsens rubrik. Ev. underrubrik. Ditt namn, klass Handledarens namn Gymnasiearbete Datum Uppsatsens rubrik Ev. underrubrik Ditt namn, klass Handledarens namn Sammanfattning En uppsats har en kort, inledande sammanfattning av hela arbetet. Den kommer inledningsvis men skrivs

Läs mer

FORMALIA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV

FORMALIA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV FORMALIA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV Rev. Aug 2006 INLEDNING Följande formalia gäller inlämningsuppgifter och riktar sig till studenter och lärare vid Akademin för

Läs mer

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats?

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Kullagymnasiet Projektarbete PA1201 Höganäs 2005-01-19 Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Anna Svensson, Sp3A Handledare: Erik Eriksson Innehållsförteckning 1. Inledning sid. 1 - Bakgrund - Syfte

Läs mer

Barnvaccin pneumokocker

Barnvaccin pneumokocker Barnvaccin pneumokocker Vaccinationsprogram i Sverige De barnvacciner som erbjuds till alla barn inom barnhälsovården och skolan ger skydd mot åtta sjukdomar: polio, difteri, stelkramp, kikhosta, mässling,

Läs mer

Forskningspraktik 10 hp, 15 hp och 20 hp Molekylär bioteknik/bioinformatik Anvisningar januari 2012 Institutionen för biologisk grundutbildning

Forskningspraktik 10 hp, 15 hp och 20 hp Molekylär bioteknik/bioinformatik Anvisningar januari 2012 Institutionen för biologisk grundutbildning Forskningspraktik 10 hp, 15 hp och 20 hp Molekylär bioteknik/bioinformatik Anvisningar januari 2012 Institutionen för biologisk grundutbildning Börja så här Läs kursplanen och den allmänna informationen

Läs mer

UPPSATSER MR-PROGRAMMET

UPPSATSER MR-PROGRAMMET UPPSATSER MR-PROGRAMMET 1. PM om uppsatsskrivning 2. Litteratur 3. Framläggning praktiskt 4. Opponents uppgift 5. Uppsatser i biblioteket 1. PM OM UPPSATSSKRIVNING Formella krav för kandidatexamen För

Läs mer

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb.

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb. Att söka information Marie Gustafsson marie.gustafsson@hb.se Dagens föreläsning: Att söka vetenskaplig litteratur Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

Pedagogisk planering för ämnet: Svenska

Pedagogisk planering för ämnet: Svenska 1(5) Pedagogisk planering för ämnet: Svenska Tidsperiod: årskurs 4 Syfte & övergripande mål: Vi kommer att läsa, skriva, lyssna och tala. Syftet är att du ska utveckla förmågan att: - formulera dig och

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Mall för rapport En hjälp för dig som skriver gymnasiearbete inom ett yrkesförberedande

Läs mer

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik)

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Risbergska skolan Program Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Underrubrik Titeln på rapporten måste givetvis motsvara innehållet. En kort överrubrik kan förtydligas med en underrubrik. Knut Knutsson BetvetA10

Läs mer

UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC

UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC Borgarskolan Polhemsskolan Vasaskolan 1 Innehåll Abstract... 1 Analys... 1 Argument... 1 Bilagor... 1 Citat... 1 Enkät... 1 Fotnot... 1 Frågeställning... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer

Skrivar. verkstad. hjälp till självhjälp i skrivandet SKRIVARVERKSTADENS SKRIVGUIDE

Skrivar. verkstad. hjälp till självhjälp i skrivandet SKRIVARVERKSTADENS SKRIVGUIDE Skrivar verkstad hjälp till självhjälp i skrivandet SKRIVARVERKSTADENS SKRIVGUIDE Skrivarverkstadens skrivguide De texter du skriver under utbildningen ska vara välskrivna. För att göra det kan du inte

Läs mer

Att skriva uppsats. Några råd inför projektarbetet. Mimers Hus Gymnasieskola. Kerstin Olsson, Catarina Stake, Therese Svensson 07/08

Att skriva uppsats. Några råd inför projektarbetet. Mimers Hus Gymnasieskola. Kerstin Olsson, Catarina Stake, Therese Svensson 07/08 Att skriva uppsats Några råd inför projektarbetet Mimers Hus Gymnasieskola Kerstin Olsson, Catarina Stake, Therese Svensson 07/08 Innehållsförteckning Att skriva uppsats 1 Den skriftliga rapportens delar

Läs mer

Teknisk rapportskrivning

Teknisk rapportskrivning Teknisk rapportskrivning - en kortfattad handledning Thomas Larsson Institutionen för datateknik (IDt) Mälardalens högskola 5 oktober 1999 Västerås Skicka gärna synpunkter och kommentarer till thomas.larsson@mdh.se

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

Ö-KOLL Samhällsvetenskaplig rapport

Ö-KOLL Samhällsvetenskaplig rapport SAMHÄLLSVETENSKAPLIG RAPPORT Titelsidan Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Metod 3. Bakgrund 4. Resultat 5. 1 Slutsatser 2 Diskussion 6. Källor Ev. bilagor Titelsidan Varje skriftligt större arbete har

Läs mer

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE 1 KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE Söka kursplan i KIWAS Sök efter skapade kursplaner genom att klicka på Lista kursplaner i menyn under fliken Kurser. Listan som visas är begränsad till de kursplaner som

Läs mer

Anvisningar till skribenter

Anvisningar till skribenter Välkommen som skribent i Medusa! Medusa riktar sig till alla antikintresserade men också till andra, allmänt kulturintresserade läsare. Tidningen för i populär form ut forskning och sprider kunskap om

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Institutionen för hälsa och lärande Sjuksköterskeprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Kursansvariga OM124G Stina Thorstensson, stina.thorstensson@his.se

Läs mer

Uppsatsskrivandets ABC

Uppsatsskrivandets ABC UTBILDNING GÄVLE GYMNASIEBIBLIOTEKARIERNA Uppsatsskrivandets ABC Borgarskolan Polhemsskolan Vasaskolan 1 Innehåll Abstract... 1 Analys... 1 Argument... 1 Bilagor... 1 Bilder... 1 Citat... 2 Enkät... 2

Läs mer

Första hjälpen år. Nyhetsrapportering s. 9 Enkätundersökning s. 10

Första hjälpen år. Nyhetsrapportering s. 9 Enkätundersökning s. 10 Första hjälpen år 7 Innehåller regler och mallar för: Muntligt framförande s. 2 Intervju s. 3 Datorskrivna arbeten s. 4 Bokrecension s. 5 Fördjupningsarbeten s. 6 Labbrapporter s. 7 Källor s. 8 Nyhetsrapportering

Läs mer

Anvisningar för rapportskrivning och muntlig redovisning

Anvisningar för rapportskrivning och muntlig redovisning MDH Anvisningar för rapportskrivning och muntlig redovisning Fredrik Starfelt och Elena Tomas Aparicio 2013-05-20 1 Rapporten Använd rapportmallen som kan hämtas på: http://www.mdh.se/student/minastudier/examensarbete/omraden/energiteknikrapportskrivning-och-examensarbeten

Läs mer

Ofta frågade frågor om plagiatgranskning och Urkund

Ofta frågade frågor om plagiatgranskning och Urkund Ofta frågade frågor om plagiatgranskning och Urkund Administrativa frågor 1. Varför har akademin skaffat Urkund? Universitetet är beroende av att omgivningen har förtroende för verksamheten. Ifall någon

Läs mer

LULEÅ GYMNASIEBY Samhällsvetenskapsprogrammet Läsår et 2013/2014. Rapportmall för gymnasiearbetet på samhällsvetenskapsprogrammet

LULEÅ GYMNASIEBY Samhällsvetenskapsprogrammet Läsår et 2013/2014. Rapportmall för gymnasiearbetet på samhällsvetenskapsprogrammet LULEÅ GYMNASIEBY Samhällsvetenskapsprogrammet Läsår et 2013/2014 Rapportmall för gymnasiearbetet på samhällsvetenskapsprogrammet LULEÅ GYMNASIEBY Samhällsvetenskapsprogrammet Läsår et 2013/2014 Innehållsförteckning

Läs mer

Schema för uppsatskurs och förberedelse version 6, 2015-09-04 Lärare: elisabeth.mansen@idehist.su.se & tobias.dahlkvist@idehist.su.

Schema för uppsatskurs och förberedelse version 6, 2015-09-04 Lärare: elisabeth.mansen@idehist.su.se & tobias.dahlkvist@idehist.su. 1 IDÉHISTORIA Stockholms universitet Kandidatkursen ht 2015 Uppsats 15 hp Schema för uppsatskurs och förberedelse version 6, 2015-09-04 Lärare: elisabeth.mansen@idehist.su.se & tobias.dahlkvist@idehist.su.se

Läs mer

Lathund för Gymnasiearbetet

Lathund för Gymnasiearbetet ENSKILDA GYMNASIET Lathund för Gymnasiearbetet Hugo Persson HT2013 Bilden ovan används med tillåtelse av Grant Cochrane / FreeDigitalPhotos.net 2 1. Inledning Gymnasiearbetet för de högskoleförberedande

Läs mer

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Linköping Universitet, Campus Norrköping Inst/ Kurs Termin/år Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Handledares namn Sammanfattning

Läs mer

6. Bank med enkätfrågor för eget urval

6. Bank med enkätfrågor för eget urval 6. Bank med enkätfrågor för eget urval Nedan finns valbara enkätfrågor till lärare (svart text) respektive studenter (blå text) kring universitetets roll samt till studenter (röd text) kring studenternas

Läs mer

Registrera och publicera i DiVA. 1. Sök i DiVA http://mdh.diva-portal.org/ för att kontrollera om publikationen redan är registrerad.

Registrera och publicera i DiVA. 1. Sök i DiVA http://mdh.diva-portal.org/ för att kontrollera om publikationen redan är registrerad. Registrera och publicera i DiVA en lathund för manuell registrering (Uppdaterad 2013-06-14) Importera istället för att registrera manuellt Importera referenser från en databas eller tidskriftswebbplats

Läs mer

Word-guide Introduktion

Word-guide Introduktion Word-guide Introduktion På det kognitionsvetenskapliga programmet kommer du läsa kurser inom flera olika vetenskapsområden och för varje vetenskapsområde finns ett speciellt sätt att utforma rapporter.

Läs mer

Att skriva källförteckning

Att skriva källförteckning Att skriva källförteckning Celsiusskolans biblioteksgrupp 2011 1 2 Kort om att skriva ett skolarbete... 5 Referat... 5 Citat... 5 Fotnoter... 6 Böcker... 6 Internetsidor... 6 Tidningar... 7 Tidskrifter...

Läs mer

Dokumentet utvärderas en gång per läsår (vid internatet i juni) och uppdateras vid behov.

Dokumentet utvärderas en gång per läsår (vid internatet i juni) och uppdateras vid behov. Bilaga 1 till Utbildningsplanen Progression i skrivande, muntlig framställning, IKT och statistik i Biologprogrammet med inriktning biologisk mångfald, kommunikation och samhälle 240 hp och Biologprogrammet

Läs mer

SPRÅKLIGA RIKTLINJER FÖR INVÅNARTJÄNSTERNA 1177 VÅRDGUIDEN OCH UMO

SPRÅKLIGA RIKTLINJER FÖR INVÅNARTJÄNSTERNA 1177 VÅRDGUIDEN OCH UMO SPRÅKLIGA RIKTLINJER FÖR INVÅNARTJÄNSTERNA 1177 VÅRDGUIDEN OCH UMO SKRIVREGLER FINNS I FLERA DOKUMENT I det här dokumentet finns våra övergripande riktlinjer för enkelt språk, tilltal samt inkluderande,

Läs mer

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare:

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Kursnamn XX poäng 2013-10-15 Rapportmall Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Innehållsförteckning En innehållsförteckning görs i Word när hela arbetet är klart. (Referenser, Innehållsförteckning,

Läs mer

TENTAMEN MEDICIN, MEDICINSK MIKROBIOLOGI 7,5 HP. Kurskod: MC1401. Kursansvarig: Nikolaos Venizelos (tfn: 070-255 85 20) Totalpoäng: 75

TENTAMEN MEDICIN, MEDICINSK MIKROBIOLOGI 7,5 HP. Kurskod: MC1401. Kursansvarig: Nikolaos Venizelos (tfn: 070-255 85 20) Totalpoäng: 75 TENTAMEN MEDICIN, MEDICINSK MIKROBIOLOGI 7,5 HP Kurskod: MC1401 Kursansvarig: Nikolaos Venizelos (tfn: 070-255 85 20) Datum: 2013-10-02 Skrivtid: 4 tim. Totalpoäng: 75 Poängfördelning: Nikolaos Venizelos

Läs mer

BAS A01 Baskurs för universitetsstudier! Jeanette Emt, Filosofiska institutionen! Att skriva uppsats

BAS A01 Baskurs för universitetsstudier! Jeanette Emt, Filosofiska institutionen! Att skriva uppsats BAS A01 Baskurs för universitetsstudier! Jeanette Emt, Filosofiska institutionen! Att skriva uppsats ATT SKRIVA UPPSATS inte bara en sak utan (minst) tre Förarbete Förarbete forskningsprocessen Förarbetet

Läs mer

Konsten att göra ett projektarbete

Konsten att göra ett projektarbete Konsten att göra ett projektarbete Elevinstruktion Projektarbete 100 p Katedralskolan 2011/2012 2 Varför projektarbete? Syftet med projektarbetet (100 p) är att du ska utveckla förmågan att planera, strukturera

Läs mer

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav. Ett godkänt betyg på kursen kommer att ges till studenter som:

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav. Ett godkänt betyg på kursen kommer att ges till studenter som: Ekonomihögskolan FEKH60, Företagsekonomi: Kandidatkurs i redovisning, 15 högskolepoäng Business Administration: Financial and Management Accounting - Bachelor Course, 15 credits Grundnivå / First Cycle

Läs mer

Examensarbete Teknisk logistik

Examensarbete Teknisk logistik Institutionen för teknisk ekonomi och logistik Teknisk logistik PM Examensarbete Teknisk logistik PM-Exjobb/080205 2 Examensarbete inom ämnet Teknisk logistik, LTH Denna PM är en kortfattad sammanställning

Läs mer

En ansats till behovsstyrd applikationsutveckling

En ansats till behovsstyrd applikationsutveckling Datavetenskap Opponenter: Daniel Mester Pirttijärvi Hampus Skystedt Respondent: Johan Björlin En ansats till behovsstyrd applikationsutveckling Oppositionsrapport, C-nivå 2011:05 1 Sammanfattat omdöme

Läs mer

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp.

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Välkommen till kursen Klinisk biomekanik. Med hjälp av den här studiehandledningen vill vi ge dig en uppfattning om vad du kan förvänta dig av kursen och hur

Läs mer

Med koppling till EmiWeb

Med koppling till EmiWeb Datavetenskap Opponent(er): Jonas Brolin Mikael Hedegren Respondent(er): David Jonsson Fredrik Larsson Webbaserad släktträdsmodul Med koppling till EmiWeb Oppositionsrapport, C/D-nivå 2005:xx 1 Sammanfattat

Läs mer

när du arbetar med uppsatser och andra långa texter

när du arbetar med uppsatser och andra långa texter Tricks i Word när du arbetar med uppsatser och andra långa texter Åsa Kronkvist Högskolan Kristianstad Våren 2007 Innehåll Dags att skriva uppsats?... 3 Att tänka på innan du börjar... 3 Spara klokt...

Läs mer

Examensmål för gymnasieprogrammen http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-ochkurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/programstruktur-ochexamensmal

Examensmål för gymnasieprogrammen http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-ochkurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/programstruktur-ochexamensmal Examensmål för gymnasieprogrammen http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-ochkurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/programstruktur-ochexamensmal Gymnasiearbetet Yrkesprogram: I målen för yrkesprogrammen

Läs mer

Hur du hittar vetenskapliga artiklar och läser dem i fulltext

Hur du hittar vetenskapliga artiklar och läser dem i fulltext UMEÅ UNIVERSITET Klinisk Farmakologi Susanne Westman Sofia Svahn 2010-08-25 Tips och uppgifter kring E-tidskrifter Handout Datorintro II Introduktionskurs 10,5hp Receptarieprogrammet 180hp Hur du hittar

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Att skriva en rapport

Att skriva en rapport HAGAGYMNASIET PROJEKTRAPPORT Vårterminen 2007 Att skriva en rapport Namn Klass Handledare 2 SAMMANDRAG Större arbeten, till exempel projektarbeten, inleds med ett kort sammandrag. Det är en självständig

Läs mer

Utveckling av simulator för ärendehanteringssystem

Utveckling av simulator för ärendehanteringssystem Datavetenskap Opponent(er): Emil Danielsson & Patrik Lundberg Respondent(er): Niclas Hanold & Samiar Saldjoghi Utveckling av simulator för ärendehanteringssystem Oppositionsrapport, C/D-nivå 2005:xx 1

Läs mer

Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik. Se W:s exjobbssida. http://www.w-program.nu/

Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik. Se W:s exjobbssida. http://www.w-program.nu/ Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik Se W:s exjobbssida http://www.w-program.nu/ Ur kursplanen se http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kursplan/?kkod=1tv962 Mål: Syftet med examensarbetet

Läs mer

Matris i engelska, åk 7-9

Matris i engelska, åk 7-9 E C A HÖRFÖRSTÅELSE Förstå och tolka engelska tydliga detaljer i talad engelska och i måttligt tempo. väsentliga detaljer i talad engelska och i måttligt tempo. Kan förstå såväl helhet som detaljer i talad

Läs mer

Förberedelse PM för examensarbete i Industriell ekonomi och Maskinteknik

Förberedelse PM för examensarbete i Industriell ekonomi och Maskinteknik Förberedelse PM för examensarbete i Industriell ekonomi och Maskinteknik Introduktion Examensarbetet är ingenjörsutbildningarnas avslutande kurs (härefter kallad exjobbs-kursen) där du skall tillämpa kunskaper

Läs mer

Handledning och handledningsmetodik, 7,5 hp Supervision and Supervision Methodology, 7,5 ECTS Credits

Handledning och handledningsmetodik, 7,5 hp Supervision and Supervision Methodology, 7,5 ECTS Credits Socionomprogrammet Höstterminen 2014 Studiehandledning Handledning och handledningsmetodik, 7,5 hp Supervision and Supervision Methodology, 7,5 ECTS Credits Kurskod : 745A39 Kursansvarig: Martin Wiklander;

Läs mer

Tala, skriva och samtala

Tala, skriva och samtala Tal och skrift Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar Engelska åk 4-6 - Centralt innehåll Språkliga strategier Förstå och göra sig förstådd, delta och bidra till samtal

Läs mer

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Respondenter: Emma Henriksson och Ola Ekelund Opponenter: Eva Pettersson och Johan Westerdahl Sammanfattande omdöme

Läs mer

Minnesanteckningar till IS 1(6) Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi 2004-11-24 /hpo

Minnesanteckningar till IS 1(6) Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi 2004-11-24 /hpo Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi Minnesanteckningar till IS 1(6) Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi 2004-11-24 /hpo Beredningsgruppen för kursplaner och litteraturlistor

Läs mer

Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015

Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015 Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015 Kurs: Engelska årskurs 6 Tidsperiod: Vårterminen 2015 vecka 3-16 Skola: Nordalsskolan, Klass: 6A, 6B och 6C Lärare: Kickie Nilsson Teveborg Kursen kommer att

Läs mer

AEC 7 Ch 1-3. 1 av 10. Detta ska du kunna (= konkretisering)

AEC 7 Ch 1-3. 1 av 10. Detta ska du kunna (= konkretisering) AEC 7 Ch 1-3 Nu är det dags att repetera en del av det du lärde dig i franska under år 6 - och så går vi förstås vidare så att du utvecklar din språkliga förmåga i franska. Detta ska du kunna (= konkretisering)

Läs mer

Barnvaccinationer. Vaccinationer inom barn- och skolhälsovård

Barnvaccinationer. Vaccinationer inom barn- och skolhälsovård 1(5) Utlåtande från expertgruppen för vaccinationer Barnvaccinationer Vaccinationer inom barn- och skolhälsovård Information om det allmänna vaccinationsprogrammet Det svenska barnvaccinationsprogrammet

Läs mer

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats Checklista Hur du enkelt skriver din uppsats Celsiusskolans biblioteksgrupp 2013 När du skriver en uppsats är det några saker som är viktiga att tänka på. Det ska som läsare vara lätt att få en överblick

Läs mer

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Bilaga 2 Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Lärstöd Karlstads universitetsbibliotek ht 2007 Layoutstöd examensarbeten och uppsatser ht -07 Innehåll 1. Inledning...1 1.1 Dispositon...2 2. Om omslag...3

Läs mer

För dig som är intygsgivare

För dig som är intygsgivare INFORMATION OM HÖGSKOLEPROVET } FÖR DIG SOM ÄR INTYGSGIVARE Allt om högskolestudier på studera.nu För dig som är intygsgivare Syftet med utlåtandet är att ge underlag för beslut om en person ska ha rätt

Läs mer

Bilaga till ansökan PSYKOTERAPEUTPROGRAMMET 90 HÖGSKOLEPOÄNG, HÖSTTERMINEN 2013 INRIKTNING: KOGNITIV BETEENDETERAPI (KBT)

Bilaga till ansökan PSYKOTERAPEUTPROGRAMMET 90 HÖGSKOLEPOÄNG, HÖSTTERMINEN 2013 INRIKTNING: KOGNITIV BETEENDETERAPI (KBT) Bilaga till ansökan PSYKOTERAPEUTPROGRAMMET 90 HÖGSKOLEPOÄNG, HÖSTTERMINEN 2013 INRIKTNING: KOGNITIV BETEENDETERAPI (KBT) INSTITUTIONEN FÖR PSYKOLOGI Person- och adressuppgifter Namn Personnummer Adress,

Läs mer

31 tips som gör din text lättare att förstå

31 tips som gör din text lättare att förstå 31 tips som gör din text lättare att förstå Innehållsförteckning Texten 1 Det enkla raka spåret 2 Nyhetsartikeln 3 Skriv rubriker inte överskrifter 3 Glöm inte bildtexten 4 Så börjar du din text 4 Tänk

Läs mer

Umeå universitetsbibliotek Campus Örnsköldsvik Eva Hägglund HITTA VETENSKAPLIGA ARTIKLAR I KURSEN VETENSKAPLIG TEORI OCH METOD I

Umeå universitetsbibliotek Campus Örnsköldsvik Eva Hägglund HITTA VETENSKAPLIGA ARTIKLAR I KURSEN VETENSKAPLIG TEORI OCH METOD I HITTA VETENSKAPLIGA ARTIKLAR I KURSEN VETENSKAPLIG TEORI OCH METOD I 13 NOVEMBER 2012 Idag ska vi titta på: Sökprocessen: förberedelser inför sökning, sökstrategier Databaser: innehåll, struktur Sökteknik:

Läs mer

Hammarbyskolan Reviderad februari 2009 Lokal kursplan i svenska/svenska som andra språk

Hammarbyskolan Reviderad februari 2009 Lokal kursplan i svenska/svenska som andra språk Lokal kursplan i svenska/svenska som andra språk Skriva alfabetets bokstavsformer t.ex. genom att forma eller att skriva bokstaven skriva sitt eget namn forma varje bokstav samt skriva samman bokstäver

Läs mer

- LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning

- LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning 1(5) - LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning 2(5) ALLMÄNT OM KÄLLFÖRTECKNINGAR När du skriver en uppsats eller något annat skolarbete måste du redovisa vilka källor du

Läs mer

KN - Seminarium. (Litteratursökning)

KN - Seminarium. (Litteratursökning) KN - Seminarium (Litteratursökning) Elektroniska medier Åbo Akademis bibliotek http://www.abo.fi/library/dbs Virtuellt bibliotek / länksamling för sökning på internet Referensdatabaser, som innehåller

Läs mer

Information om bedömning av reell kompetens

Information om bedömning av reell kompetens Information om bedömning av reell kompetens Reell kompetens Det är möjligt att söka till Lernia Yrkeshögskola på reell kompetens och få denna bedömd i förhållande till den grundläggande behörigheten för

Läs mer

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 Uppsala universitet Institutionen för moderna språk VT11 Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 För betyget G skall samtliga betygskriterier för G uppfyllas.

Läs mer

M-PROGRAMMETS KANDIDATARBETSINFORMATION VT2015

M-PROGRAMMETS KANDIDATARBETSINFORMATION VT2015 M-PROGRAMMETS KANDIDATARBETSINFORMATION VT2015 KANDIDATARBETE FÖR M-STUDENTER VT15 Kandidatarbete om 15 hp i årskurs 3 ingår i alla civilingenjörsprogram. Avklarat kandidatarbete är ett krav för att få

Läs mer

Biologi breddning (mikrobiologi och immunologi) Kurskod: BI 1203-A Poäng: 50 Program: Förkunskapskrav: Biologi A och Biologi B

Biologi breddning (mikrobiologi och immunologi) Kurskod: BI 1203-A Poäng: 50 Program: Förkunskapskrav: Biologi A och Biologi B KURSBESKRIVNING Ämne: Biologi Kurs: Biologi breddning (mikrobiologi och immunologi) Kurskod: BI 1203-A Poäng: 50 Program: NV Förkunskapskrav: Biologi A och Biologi B Mål Kurserna Biologi breddning A och

Läs mer

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar Att skriva uppsats Det finns många olika sätt att skriva uppsats på. I den här handledningen beskrivs en modell som, i lite olika varianter, är vanlig i språkvetenskapliga uppsatser. Uppsatsens delar Du

Läs mer

Instruktioner för studenter

Instruktioner för studenter Instruktioner för studenter publicera studentuppsatser/examensarbeten DiVA Gör så här: 1. Logga in i DiVA https://hig.diva-portal.org/dream med ditt HiG-användarnamn och lösenord. 2. Välj publikationstyp:

Läs mer

SMITTSPÅRNING. Regelverk. 27 April 2015. Mats Ericsson smittskyddsläkare. Smittskyddsenheten

SMITTSPÅRNING. Regelverk. 27 April 2015. Mats Ericsson smittskyddsläkare. Smittskyddsenheten SMITTSPÅRNING Regelverk 27 April 2015 Mats Ericsson smittskyddsläkare Gällande regelverk SFS 2004:168 Smittskyddslag SFS 2004:255 Smittskyddsförordning SOSFS 2005:23 Smittspårningsföreskrift Smittskyddslagen

Läs mer

Riktlinjer för Gymnasiearbete skriftlig rapport Läsåret 2014/2015. (Detta behöver du inte skriva på titelbladet) Titel

Riktlinjer för Gymnasiearbete skriftlig rapport Läsåret 2014/2015. (Detta behöver du inte skriva på titelbladet) Titel Riktlinjer för Gymnasiearbete skriftlig rapport Läsåret 2014/2015 (Detta behöver du inte skriva på titelbladet) Titel Titeln får inte vara för lång, högst fem ord. Eventuell undertitel Undertiteln ska

Läs mer

Uppstartsmöte: Examensarbete KTS

Uppstartsmöte: Examensarbete KTS Uppstartsmöte: Examensarbete KTS Krav, tips och förslag Skapad av: Modifierad av: Ändrad av: Martin Rudberg Clas Rydergren Henrik Andersson 2004 M. Rudberg 1 Allmänt om arbetet Målet med examensarbetet

Läs mer

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015)

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Kursansvarig lärare: Sohlberg 1. Innehåll och allmän information

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Funäsdalens skola VT 2008 LOKAL PLANERING SVENSKA FUNÄSDALENS CENTRALSKOLA

Funäsdalens skola VT 2008 LOKAL PLANERING SVENSKA FUNÄSDALENS CENTRALSKOLA Funäsdalens skola VT 2008 LOKAL PLANERING SVENSKA FUNÄSDALENS CENTRALSKOLA Nationella mål att sträva mot i ämnet svenska Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven 1 utvecklar sin

Läs mer

Handläggning av Examensarbeten på Trafik och Väg

Handläggning av Examensarbeten på Trafik och Väg Version 2013-01-14 Institutionen för Teknik och samhälle Trafik och väg Handläggning av Examensarbeten på Trafik och Väg Detta dokument innehåller det mesta som man behöver veta för att genomföra ett examensarbete

Läs mer

ditt självständiga arbete i DiVA

ditt självständiga arbete i DiVA studentuppsatser/examensarbeten DiVA Lathund för studenter publicera och arkivera ditt självständiga arbete i DiVA Gör så här: (uppdaterad 2013-11-14) Gör 1. så här: Logga in i DiVA http://uu.diva-portal.org/login

Läs mer

Engelska åk 5 höstterminen 2013

Engelska åk 5 höstterminen 2013 gelska åk 5 höstterminen 2013 Under hösten kommer vi att jobba utifrån olika temaområden i engelska. Några områden handlar om länder, intressen och partyinbjudningar. Vi utgår från ett läromedel i engelska

Läs mer

Kandidatseminarium i datateknik och datavetenskap

Kandidatseminarium i datateknik och datavetenskap Kandidatseminarium i datateknik och datavetenskap Ämnesstudier, 10 sp Seminarieledare: Jerker Björkqvist Marina Waldén Seminariets hemsida: http://abacus.abo.fi/w/kandsem2015 Seminariets målsättning Målsättning:

Läs mer

Mål och betygskriterier i Engelska

Mål och betygskriterier i Engelska Mål och betygskriterier i Engelska Mål för år 7 För att uppnå nivån godkänd i engelska krävs förutom att eleven behärskar nedanstående moment att han/hon deltar aktivt i lektionsarbetet muntligt såväl

Läs mer