Molekylärgenetik/Mikrobiologi och immunologi (Kurskod 3FM007) Anvisning för enskilda pm-arbeten (Prov 1004, 0,8 hp) A3 vt 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Molekylärgenetik/Mikrobiologi och immunologi (Kurskod 3FM007) Anvisning för enskilda pm-arbeten (Prov 1004, 0,8 hp) A3 vt 2009"

Transkript

1 Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi Uppsala Unversitet Molekylärgenetik/Mikrobiologi och immunologi (Kurskod 3FM007) Anvisning för enskilda pm-arbeten (Prov 1004, 0,8 hp) A3 vt 2009 Varför skall jag göra pm? En viktig roll för den yrkesverksamma apotekaren och receptarien är att kommunicera med allmänheten, kollegor och övrig vårdpersonal på ett sådant sätt att informationen når fram och blir förståelig. För detta krävs goda fackkunskaper men också god förmåga att uttrycka sig på svenska och engelska och kunna anpassa framställningen till mottagarens kunskapsnivå. Apotekar- och receptarieutbildningarna har under 2007 startat en kommunikationsstrimma med beteckning MedFarmKom för att träna studenternas förmåga att kommunicera. Denna PM kommer att från och med höstterminen 2008 ingå i kommunikationsstrimman. Hur går övningen till och hur väljer jag ämne för mitt arbete, hur finner jag vetenskapliga artiklar som behandlar ämnet och hur omfattande skall PM vara? Övningen som ingår som ett obligatoriskt momentet på kursen i mikrobiologi och immunologi är ett PM-arbete men kan också utföras i kursen i molekylärgenetik även om resultatet bokförs på kursen i mikrobiologi och immunologi. Du skall meddela ämnesval senast i samband med starten av mikrobiologidelen den 19 mars Om Du inte valt då kommer Claës Linder att tilldela Dig lämpligt ämne. Du skall sedan sända in Din PM i en slutversion före 31 mars kl till Claës Linder. Ämnet Du skriver om skall ha nära anknytning till undervisningsinnhållet i kurserna i molekylärgenetik eller mikrobiologi och immunologi och utgöra en 1

2 fördjupning. Du är ensam om Ditt ämne och det är därför viktigt att Du talar med Claës innan Du slutgiltigt bestämmer Dig! PM utgörs av en sammanfattning av minst 6 vetenskapliga artiklar som behandlar Ditt ämne. Artiklar från webbadresser som inte är länkade till vetenskapliga artiklar accepteras inte. Av de vetenskapliga artiklarna skall minst två vara publicerade 2008 eller Denna del av Din PM skall omfatta ord (cirka 2 A4- sidor), (tabeller, bilder och bildtexter och referenslistan räknas ej in, men däremot räknas referenserna i löpande text) på god svenska. Du skall också göra ett sammandrag ( abstract ) av den svenska texten på god engelska på en sida (motsvarar ord). För lång eller för kort PM kommer att sändas tillbaka till studenten och rättas inte. Exempel på olika ämnen finns i slutet av denna anvisning, men Du får gärna välja egna ämnen också. Det är en viktig övning för Dig att Din PM varken är större eller mindre än det anvisade formatet. Är Du tveksam om ämnesvalet, kontakta Claës, så kan han hjälpa Dig med valet! När Du valt ämne behöver Du söka efter artiklar. Lämpligen använder Du då PubMed Här kan Du söka på ett eller flera sökord. Artiklarna är ordnade i tidsordning så att de senaste ligger överst på listan. Använd artiklar i tidskrifter som finns på biblioteket eller är direkt tillgängliga ("on line") på PubMed eller på "Elektroniska tidskrifter vid Uppsala universitet tillgängliga via Internet. titel=a Totalt finns i januari olika tidskrifter så det måste räcka! Vill Du ha andra tidskrifter kan Du själv betala kostnaden och vända Dig till BMC s bibliotek. Du måste läsa hela originalartikeln eller den del Du refererar till och det går inte bara att läsa sammandraget. Det är nödvändigt att använda en dator på Universitetet för att komma åt dessa tidskrifter! Claës kommer att gå igenom hur man söker litteratur om ämnet man vill skriva om på molekylärgenetiken den 23 januari och sedan tillsammans med Sonja Entzenberg från Institutionen för nordiska språk, berätta mer i detalj hur man skriver den 20 februari. En vetenskaplig referens refererar till en artikel eller bok eller en elektronisk tidskrift. De tidskrifter som finns i Elektroniska tidskrifter vid Uppsala universitet kan utgöra sådana referenser. Genom att välja dessa tidskrifter kan Du också vara säker på att 2

3 källorna är tillförlitliga. De flesta vetenskapliga artiklarna är på engelska och det är meriterande att använda flera engelskspråkliga artiklar. För att skriva en allmän inledning kan man ha stor hjälp av NE (Nationalencyklopedin) men inte Wikipedia som inte är faktagranskad. Använd aldrig en okontrollerad källa som Wikipedia. Vilken målgrupp skriver jag för? Du skall alltid utgå från att det är Dina kurskamrater som är målgruppen Du skriver för. Så sådana termer som de inte känner till måste Du förklara och sådant som gåtts igenom på grundkurserna behöver inte i detalj beskrivas. Hur disponerar jag min pm? Du börjar med att skriva Ditt namn och Din e-postadress, Ditt personnummer samt vilken kurs Du läser och handledarnamn. Härefter sätter Du en titel på Ditt arbete. Benämn inte Din PM med ämnets namn för då blir det svårt att hitta det i lagringen utan använd istället Ditt efternamn och därefter Ditt förnamn (t.ex Johansdotter.Anna.doc). Ibland känns det svårt att komma igång för man tycker man behöver ha en allmän inledning. Ett bra sätt är att läsa om ämnet i Nationalencyklopedin och då kan man referera till den också. (Den referensen räknas dock inte till de sex vetenskapliga som krävs för PM!). Precisera först en frågeställning! Inled arbetet med en inledning, som följs av en avhandling av ämnet och en avslutning/sammanfattning/värdering. Det är oftast lämpligt att börja med att just beskriva vilken/vilka frågeställningar som skall bearbetas i arbetet och därefter skriva avhandlingsdelen först. Härefter skriver Du avslutningen och allra sist inledningen (!). Du kan gärna sätta rubriker när Du skriver Din PM och sedan ta bort dem när Din PM är färdig! Det brukar vara en god hjälp för dispositionen! Bra underrubriker lockar läsaren att fortsätta att läsa och är positivt för bedömningen. Försök skriva så lätt text som möjligt. Det är mycket förtjänstfullt att också objektivt värdera olika forskningsresultat som är motstridiga och som Du får kunskap om i arbetet. Tyng inte med oförklarade medicinska 3

4 termer! Arbetet blir sämre av obegripliga termer! Vill Du använda vissa termer kan det vara klokt att göra en ordlista och förklara begreppen. Förklara alltid termen första gången Du omnämner den och ha alltid samma beteckning på en sak och stava på samma sätt (alltid med stor bokstav eller aldrig med stor bokstav, men var konsekvent!). Sjukdomsnamn skrivs med liten bokstav liksom generiska läkemedelsnamn. Ofta är Dina referenser skrivna på engelska och då kan Du ofta inte göra ordagranna översättningar utan måste skriva om texten så att det blir god svenska och därvid kan ett engelskt ord behöva översättas med flera svenska ord ibland t.o.m. med en hel mening. Även engelsk text måste skrivas om när den översätts till svenska och inte översättas ordagrant för då är det risk att det blir plagiat. I den svenska delen skall Du vara noga med att inte särskriva ord och att böja orden rätt (t-genus och n-genus). Hur skriver jag det engelska sammandraget? I det engelska sammandraget sammanfattar Du all information som finns i den svenska delen. I sammandraget får Du inte ha några referenser och inte ta upp information som inte finns med i den svenska delen. Du placerar sammandraget precis efter titeln på arbetet före den svenska inledningen. I den engelska texten skall Du vara noga med rak ordföljd och anpassa verbformerna till subjektet. Hur hanterar jag facktermer? Det är mycket viktigt att kunna skriva begripliga sammanfattningar av olika uppgifter i ett framtida yrkesliv och många studenter har tränat detta mycket litet. Ett problem är att finna goda svenska ord för vad man skall beskriva och i denna PM accepteras inte "svengelska termer"! När det inte finns svenska ord för ett begrepp måste man försöka skapa ett nytt begrepp. Man säger annars att det har blviti en domänförlust, vilket alltså innebär att man på svenska inte kan skriva eller tala om ett visst begrepp. Vissa engelska termer är svåra att förklara och översätta till god svenska, men försök! En hjälp i detta sammanhang är biotermgruppens hemsida Där kan Du också ställa 4

5 frågor om ord Du inte klarar av själv! Sätt den engelska termen inom parentes första gången Du använder den svenska beteckningen så blir det lättare att förstå. Det är viktigt att artikeln är lättförståelig. Du får inte plagiera text från annan student eller bok/artikel, men korta citat är naturligtvis tillåtna. Om någon gör anspråk på att en text är en egen skapelse och inte uppger källor, är det plagiat. Den nya texten måste ha ett visst mått av självständighet och originalitet. Man kan alltså inte heller göra ordagranna översättningar av engelsk text som nämnts ovan. Förekomsten av plagiat kommer att kontrolleras med hjälp av en databas Urkund dit alla PM sänds i sin slutversion innan de kommer till Claës. Var noggrann med att få med alla referenser i referenslistan. Om referenser saknas kan det allså anses som plagiat och PM underkännas. 5

6 Följ svenska och engelska grammatiska regler! Skriv fullständiga meningar och gör inga satsradningar (flera meningar i en mening utan bindeord!). Skriv som regel i imperfekt och använd bara presens när informationen är allmänt vedertagen. Se till att varje mening innehåller subjekt och predikat. Hur skriver jag referenserna? I den löpande texten anger Du när Du använt Dig av någon information en referens till varifrån informationen kommer. Du anger referensen till författaren inom parentes t.ex. om författaren heter Gutell och publicerade arbetet 2008 skriver Du: (Gutell 2008). Om Du refererar till fler än två författare skriver Du t.ex. (Gutell et al 2008). Nedan ges exempel på hur referenser skall skrivas! För att kunna skriva referenslistan måste Du också veta vilket som är författarens förnamn och efternamn. Följer Du inte anvisningarna kommer arbetet att återsändas för ändring. Alltså accepteras inga andra referenssystem än detta här beskrivna. Referera till tryckta publikationer eller tidskrifter som finns bland universitetets elektroniska tidskrifter. Det är Du själv som ansvarar för faktagranskningen av PM men Claës har bred kunskap på området så han hittar ofta uppenbara sakfel. Referenslistan Exempel där Du referar till artiklar som visas nedan: Tidskrift en författare: Johnston, M Feasting, fasting and fermenting. Glucose sensing in yeast and other cells. Trends Genet. 15: (I texten referar Du till denna artikel som "Johnston, 1999) Tidskrift flera författare: Giettz, R.D., and A. Sugino New yeast-escherichia coli shuttle vectors. Gene 74: [I texten referar Du till denna artikel som (Giettz et al., 1988)] Artikel i bok: Riley, M., and Labedan.1996.Escherichia coli gene products p In F.C. Neidhardt (ed.) Escherichia coli and Salmonella, 2nd ed. ASM Press, Washington.D.C. (I texten refererar Du till Riley et al.1996). 6

7 Bok (utan författar- eller redaktörsnamn): Nationalencyklopedin. Utgivningsår (alternativt webbadress och datum Du besökt den). Nationalencyklopedins förlag, Malmö Om Du tycker att webadresserna tar för mycket plats i texten kan Du numrera dem och hänvisa till siffrorna i numreringen istället. Observera att inget annat sätt att skriva referenserna accepteras. Om Du har fått artikeln genom Elektroniska tidskrifer vid Uppsala universitet kan det ibland vara svårt att veta volymnummer eller sidnummer. Då skall Du ange doi-numret som Du ser som en samling siffror i slutet av webbadressen. Om volym anges men inte sidnummer utan i stället en e-sida anger Du denna. När Du skriver referenserna i texten kan Du skriva referensen före meningens avslutande punkt och då refererar Du till fakta i meningen. Om Du skriver referensen efter punkten hänvisar den till hela föregående stycket. Hantering av arbetet PM-arbetet är ett enskilt arbete, och hanteringen av Era PM är en omfattande procedur där Ni måste följa det uppsatta regelverket för att hanteringen skall kunna ske så snabbt som möjligt. PM-arbetet har varit ett mycket uppskattat inslag i kursen och jag hoppas att Ni också skall tycka att det är roligt att arbeta med det. Det som speciellt har uppskattats är den individuella behandlingen och återkopplingen. När Du får tillbaka Ditt arbete får Du också återkoppling från Claës och Du skall då också meddela vilken glädje Du har haft av återkopplingen för utvecklingen av Din skrivförmåga för att få resultatet godkänt i UPPDOK. Själv tycker Claës det är väldigt intressant och stimulerande också därför att det ger en möjlighet att möta studenterna individuellt. Parrättning av PM! Du rekommenderas att låta någon kurskamrat läsa igenom Din PM innan Du slutligen lämnar in den. Kamraten kan se olika språkfel och otydligheter vilket kan vara till stor hjälp för Claës som kan spara mycket tid och då kan göra en snabbare rättning. Du får 7

8 dessutom möjligheten att läsa en annan students PM vilket kan vara mycket stimulerande och trevligt 8

9 Hur lämnar jag in mitt arbete? Du sätter samman Din text till ett dokument som Du sätter Ditt efternamn, förnamn på (t.ex Carlsson.Anna.doc). Många använder sina ämnesnamn som dokumentnamn men gör inte det för då är det omöjligt att hitta Era PM i min dator. Arbetet skall lämnas som ett Worddokument som kan rättas och kompletteras av handledaren. Lämna aldrig ett dokument i pdf-format. Sedan skickar Du slutversionen av Ditt via Urkund till Claës som bilaga till ett e-brev, varav det framgår vem som skickat bilagan. När Du rättat Din PM behöver Du som regel inte skicka den mera genom Urkund. Urkund granskar att ingenting är plagierat. Upptäcks plagiering i Din PM analyseras detta närmare. Visar det sig att det är fusk anmäls detta till Disciplinnämnden. För att bedömas måste pm skickas in till Urkund senast den 31 mars kl. 22. Din PM kan underkännas om den är plagierad, dåligt genomarbetad eller inte följer anvisningarna. Då måste Du välja nytt ämne. Du kan begära förlängd inlämningstid om Du i god tid före 31 mars anmäler detta, annars får Du återkomma under höstterminen Återkoppling Första gången Ditt arbete bedöms får Du återkoppling på innehåll, språk, sammanhang och disposition. Du skall då som ovan nämnts svara med att kommentera vilken nytta Du haft av återkopplingen. Spara dokument och återkoppling på Din dator Genom att Du sparar dokumentet på Din dator och återkopplingen kan Du följa Din egen utveckling av kommunikativ förmåga i utbildningen. Du uppmanas att göra det. Claës sparar också alla dokument och återkopplingar. Språkverkstaden Språkverkstaden är öppen för alla studenter vid Uppsala universitet som själva känner behov av hjälp eller vill förbättra sin förmåga när det gäller skriftlig eller muntlig framställning. Både i 9

10 universitetsstudierna och i arbetslivet behövs en god förmåga att hantera språket i tal och skrift. Språkverkstaden erbjuder alla studenter hjälp med att utveckla denna förmåga. Vid Språkverkstaden finns möjlighet att boka tid med någon av handledarna. Du kan få hjälp både med svenska och engelska, dock gör inte Språkverkstaden korrekturläsning. Om Du har problem t.ex med dyslexi kan Du få hjälp att kontakta Studenthälsan. Vid Din kontakt med Språkverkstaden är det enklast om Du kontaktar Sonja Entzenberg som väl känner till apotekarstudenternas PM-skrivning Sonja möter Ni på presentationen av PM den 19 mars. För att få VG på kursen i Mikrobiologi och immunologi måste PM vara godkänt vid avslutandet av kursen (dvs i samband med inläggningen av tentamensresultaten i UPPDOK). Det är många saker som studenterna måste tänka på när de skriver PM. Kontrollera dessa saker innan Du lämnar in Din PM: 1. Hela Din PM skall vara sammanfattad till ett dokument med Ditt efternamn, förnamn som dokumentbenämning och insändas före den 31 mars kl till Claës. 2. Namn, personnummer, e-postadress och kurs samt vilken termin arbetet utförts skall vara angivet överst på första sidan. Härunder anger Du titel för PM på svenska. Sedan kommer Ditt engelska sammandrag ( abstract ) följt av den svenska texten som börjar med att Du skriver en kort inledning. Härefter kommer avhandling och sist en sammanfattning och diskussion. Du får själv välja om Du vill ha underrubriker eller inte men som regel rekommenderas underrubriker som lockar läsaren att läsa vidare. 3. Var noga med att böja pronomen och adjektiv rätt, dvs rätt form om det är den-kön (n-genus) eller det-kön (t-genus). Var också noga med syftningar så att Du har rätt syftningsform (rätt kön!). Om Du tycker det är svårt att skriva så använd alltid korta meningar då blir texten lättare grammatiskt riktig. 4. Alla genbeteckningar och latinska benämningar överhuvud taget skall vara kursiverade (När Du skriver kursiv stil blir det tvärtom!). 10

11 Genprodukter skrivs som regel med vanlig stil men med första bokstaven som versal (Stor bokstav!). Sjukdomsnamn skrivs som regel med liten bokstav i svenskan. På svenska skriver man gramnegativ men på engelska Gram-negative. 5. Kontrollera att referenserna är skrivna med fullständig titel. Minst två artiklar från 2008 eller 2009 och fyra äldre skall finnas med i referenslistan. Referenserna måste skrivas som anvisats ovan! Det engelska sammandraget skall endast innehålla information som finns i själva arbetet och inga referenser anges där! 6. PM måste innehålla ny information som inte presenterats på föreläsningar eller redovisningar och skall gå utöver vad som står i kurslitteraturen och utgöra en fördjupning inom ämnesområdet och kommer att kontrolleras för förekomst av plagiat. 7. Kontrollera den engelska stavningen. Var noga med predikatformerna så att de har rätt form i förhållande till meningarnas subjekt (tänk speciellt på s i tredje person singularis). Tänk på rak ordföljd i engelskan! Veckodagar och månader skrivs med stor bokstav i engelskan, decimalbråk är decemalpunkt på engelska. Det finns alltid möjlighet att kontrollera stavning och grammatik med speciella program på Din dator. Använd dessa och följ anvisningarna! 7. Tänk på att det heter bacterium i singularis och bacteria i pluralis. På samma sätt böjs liknande ord som t.ex. flagellum. Använd inte förkortningar som isn t i vetenskaplig text. Tänk på att kan inte skrivs på engelska i ett ord, cannot. 8. Försök finna svenska ord för engelska begrepp, "svengelska" accepteras inte. Är Du osäker, sätt den engelska termen inom parentes första gången den omnämns! Kontakta gärna Biotermgruppen, se ovan! 9. På svenska har vi ofta sammansatta ord när engelskan delar upp orden i två; t.ex. virulence factor översätts med virulensfaktor! Att särskriva ord på svenska är ett av de vanligaste felen i Era PM. 11

12 10. Var noga med den anvisade längden av PM. Låt datorn beräkna antalet ord i Din PM så att det stämmer! All löpande text räknas (alltså även referenser som finns med i den löpande texten), men däremot inte bildtexter eller tabeller. 12

13 Ämnesförslag Du kan välja ämne fritt inom något av områdena som behandlas i kurserna, men vill Du ha litet hjälp så kan Du se igenom listan här och då är det den som anmäler sig först som får ta ämnet. Molekylärgenetik (allmännare del) Ett rekombinant läkemedel (från kloningsarbete till färdig produkt). (Olika studenter kan välja olika läkemedel) Sekvensering av det humana genomet. Vilken nytta har vi av HUGO? Riktad mutagenes och dess användning inom gentekniken. Gentekniska metoder som används inom växtförädling. Craig Venter byter ut arvsmassan på en bakterie! Hur kan man påvisa faderskap? Grönt fluorescerande protein, vad kan man ha för nytta av det i sin forskning? Matriser för studier av genuttryck Diabetes typ II och proteinupplagring Prioner hos jäst Prionsjukdomar hos människa Ti-plasmider och växtförädling RNA-interferens X-kromosominaktivering Ärftliga sjukdomar, diagnostik och behandling Amyloidos Alzhemiers sjukdom Parkinsons sjukdom Downs syndrom Progeri (för tidigt åldrande) Albinism Vitiligo (vitfläckssjuka) PKU Huntingtons sjukdom Cystisk fibros Muskeldystrofi Ames test 13

14 Sicklecellanemi Talassemi Hemofili Färgblindhet Muskeldystrofi Fragilt-X Turners syndrom Cri de chat Vitamin D-resistent rakitis Sicklecellanemi Tallasemi Genetiska orsaker till uppkomsten av glaucom Associationsstudier omfattande hela det mänskliga genomet för att finna genetiska orsaker till folksjukdomar Genetisk undersökning av fostervattensprover Inavel och ärftliga sjukdomar Genterapi för behandling av en specifik ärftlig sjukdom. (Olika studenter kan välja olika sjukdomar) Bakteriologi Jättebakterier (Epulopiscium, Thiomargarita, Thioploca) Kvävefixering hos ärtväxter Biofilmbildning och kvorumreglering. Sporulering hos bakterier. PCR som diagnostisk metod för påvisande av virala/bakteriella infektioner. Kolerabakterier i badvatten i Sverige! Kolibakterier som indikatorer på vattenrenhet Vilka sjukdomar ger rickettsior? Stafylokockinfektioner Streptokocker, scharlakansfeber och halsfluss Toxic shock syndrome, tampongsjuka Lunginflammation orsakad av pneumokocker Hur smittas man av Staphylococcus saprophyticus som ger urinvägsinfektion men inte finns i normalfloran? Syfilis Sjukhusinfektioner 14

15 Lunginflammation av Pseudomonas aeruginosa Kikhosta Hjärnhinneinflammation orsakad av Neisseria meningitidis Infektioner av Haemophilus influenzae Legionärssjuka Bakeriella infektioner hos AIDS-sjuka Difteri Stelkramp Botulism Hjärhinneinflammation orsakad av bakterier/virus Pseudomembranös kolit och dess orsak Borrelia Mycoplasma som orsak till lunginflammation Campylobacter jejuni Yersinia enterocolitica Acinetobacter Enterokockinfektioner Salmonellos Tyfoidfeber Listeria-infektion Könssjukdomen klamydia Egyptisk ögonsjuka Chlamydia pneumoniae Mjältbrand Bacillus cereus och mjältbrand Myggbekämpning med Bacillus thuringiensis Klebsiella, en bakterie som kan fixera kväve. Vilken nytta har den av det? Spädbarnsdiarré orsakad av kolibakterier i tredje världen Bartonella Wolbachia-infektion hos insekter påverkar avkommans könsfördelning! Bakterier som kan växa på antibiotika Nya antibiotika som avväpnar patogena bakterier Kolistin, ett nygammalt antibiotikum Nya antibiotika som hämmar celldelningen Nya antibiotika som hämmar anaerob respiration Virologi 15

16 En fag är nödvändig för att kolera skall ge upphov till sjukdom! Virofager, virus som angriper virus Fagterapi Adenovirusinfektioner Könssjukdomen Herpes Mässling Röda hund och fosterskador Cytomegalovirusinfektion Vinterkräksjuka Blåtungevirus Rabies Herpesvirusorsakad hjärnhinneinflammation Könssjukdomen herpes Bältros och vattkoppor Erythema infectiousum Smittkoppor Ockelbosjuka Denguefeber Ebola Förkylningsvirus Mul- och klövsjuka HIVs ursprung Xeroderma pigmentosum Påssjuka LYCKA TILL! Claës Linder Uppsala den 9 januari 2009 Claës Linder Kursledare 16

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Ditt gymnasiearbete ska bygga kring den frågeställning du kommit fram till i slutet av vårterminen i årskurs 2 och du ska i ditt arbete besvara din frågeställning

Läs mer

Återkoppling på referenshantering och informationssökning. Lotta Janson Lotta Mathiesen

Återkoppling på referenshantering och informationssökning. Lotta Janson Lotta Mathiesen Återkoppling på referenshantering och informationssökning Lotta Janson Lotta Mathiesen Detta kommer återkopplingen att handla om hur ni refererat till vald information både i löpande text och i en referenslista.

Läs mer

Introduktionskurs till teckenspråk som nybörjarspråk, 7,5 hp LITN01. Kursbeskrivning VT 17

Introduktionskurs till teckenspråk som nybörjarspråk, 7,5 hp LITN01. Kursbeskrivning VT 17 Introduktionskurs till teckenspråk som nybörjarspråk, 7,5 hp LITN01 Kursbeskrivning VT 17 2 (5) Välkommen till Introduktionskurs i teckenspråk som nybörjarspråk (7,5 högskolepoäng), vårterminen 2017 Kursens

Läs mer

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas till examinator

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas till examinator version 2017-08-21 Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas till examinator Studentens namn Handledares namn Examinerande lärare Uppsatsens titel

Läs mer

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator version 2014-09-10 Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator Studentens namn Handledares namn Examinerande

Läs mer

Lärarguide till textkommentering

Lärarguide till textkommentering Lärarguide till textkommentering Förmågan att kunna presentera vetenskapliga resultat, teorier och resonemang på ett sätt så att den tänkta målgruppen kan ta till sig budskapet, är en uppgift som naturvetare

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

Anvisningar för skriftlig rapport av fältstudien Hälsans villkor i HEL-kursen

Anvisningar för skriftlig rapport av fältstudien Hälsans villkor i HEL-kursen Anvisningar för skriftlig rapport av fältstudien Hälsans villkor i HEL-kursen Kursen Hälsa, Etik och Lärande 1-8p, T1, Vt 2006 Hälsouniversitetet i Linköping 0 Fältstudien om hälsans villkor i ett avgränsat

Läs mer

Frågor och svar om tekniska rapporter

Frågor och svar om tekniska rapporter Frågor och svar om tekniska rapporter Frågorna är ordnade efter rapportens struktur Titelsidan Hur ska titelsidan se ut? Universitet, program, kurs, termin, datum och år. Författarnamn och e-postadresser,

Läs mer

Rapportskrivning. Innehållsförteckning, källhänvisning, referenssystem, sidnumrering

Rapportskrivning. Innehållsförteckning, källhänvisning, referenssystem, sidnumrering Rapportskrivning Innehållsförteckning, källhänvisning, referenssystem, sidnumrering Innehållsförteckning 1. Markera alla huvudrubriker en i taget (Ctrl) och klicka på Rubrik 1, som finns uppe i menyraden.

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Plagiatpolicy för den medicinska fakulteten

Plagiatpolicy för den medicinska fakulteten UMEÅ UNIVERSITET Medicinska fakulteten Grundutbildningsrådet 901 87 Umeå Fastställd vid sammanträdet 2004-10-11 Plagiatpolicy för den medicinska fakulteten Nedan följer medicinska fakultetens policy vid

Läs mer

FORMALIA EXAMENSARBETE

FORMALIA EXAMENSARBETE FORMALIA EXAMENSARBETE - FÖR UTBILDNINGAR VID NORRLANDS YRKESHÖGSKOLA Skolgatan 52 903 27 Umeå Tel: 090-77 86 00 www.nyhs.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. KÄLLHÄNVISNING/FOTNOTER... 3 2. KÄLLFÖRTECKNING... 3

Läs mer

Information om examensarbetet för studenter och examinatorer

Information om examensarbetet för studenter och examinatorer Information om examensarbetet för studenter och examinatorer Institutionen för tillämpad kemi och geovetenskap Luleå tekniska universitet Ht02 Reviderad vt04, vt05, ht06, ht08 Regler för examensarbete

Läs mer

Rapport för framställande av produkt eller tjänst

Rapport för framställande av produkt eller tjänst Rapport för framställande av produkt eller tjänst PA 1201 Det här är en vägledning för er som arbetat enskilt eller i en projektgrupp för framställande av produkt eller tjänst och ska skriva en projektrapport

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är en koncentrerad

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin & årtal Handledare: namn Abstract/Sammanfattning Du skall skriva

Läs mer

Christina Brage, förste bibliotekarie, Linköpings universitetsbibliotek

Christina Brage, förste bibliotekarie, Linköpings universitetsbibliotek Referera rätt Christina Brage, förste bibliotekarie, Linköpings universitetsbibliotek Det hör till god vetenskaplig praxis att redovisa de källor som använts. Det måste alltid framgå av texten vem som

Läs mer

Väl godkänt (VG) Godkänt (G) Icke Godkänt (IG) Betyg

Väl godkänt (VG) Godkänt (G) Icke Godkänt (IG) Betyg Betygskriterier Examensuppsats 30 hp. Betygskriterier Tregradig betygsskala används med betygen icke godkänd (IG), godkänd (G) och väl godkänd (VG). VG - Lärandemål har uppfyllts i mycket hög utsträckning

Läs mer

Rapportgranskning, Rapport 1

Rapportgranskning, Rapport 1 Rapportgranskning, Rapport 1 GPS systemet av Mohammad Abd Al karem et i rapporten var överlag bra. Man fick en övergripande bild av hur GPS är uppbyggt och fungerar, de delarna som togs upp kändes väsentliga.

Läs mer

Sjukdomslära 9 hp, vt 2012

Sjukdomslära 9 hp, vt 2012 Biomedicinsk vetenskap II Sjukdomslära 9 hp, vt 2012 Momentet läses: 2012-04-16 2012-05-24 Ansvarig lärare: Martin Burman, Institutionen för Molekylärbiologi, Umeå universitet Syftet med momentet är att

Läs mer

Skrivguide. Tillhör:

Skrivguide. Tillhör: Skrivguide Tillhör: Inledning Den här skrivguiden är till för att vägleda dig när du gör skriftliga arbeten här på Sven Eriksonsgymnasiet. Vilket ämne du än skriver om är alltid målet att du ska utöka

Läs mer

Institutionen för kulturvård KURSGUIDE. KGM 511 Kulturvårdens hantverk fördjupning, litteraturkurs 7,5 hp. Höstterminen 2016.

Institutionen för kulturvård KURSGUIDE. KGM 511 Kulturvårdens hantverk fördjupning, litteraturkurs 7,5 hp. Höstterminen 2016. 1 (5) Institutionen för kulturvård KURSGUIDE KGM 511 Kulturvårdens hantverk fördjupning, litteraturkurs 7,5 hp Höstterminen 2016 Grundnivå Reviderad 2016-12-01 Välkommen till en hel kurs för att öva vetenskapligt

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Titel. Äter vargar barn?

Titel. Äter vargar barn? Fredrika Titel Undertitel Äter vargar barn? En fältstudie Ta bort denna ruta ur ditt dokument! Den finns bara med som en vägledning och skall inte finnas i det färdiga dokumentet. Gymnasiearbete vt 2014

Läs mer

Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng

Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng Kursbeskrivning med betygskriterier Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng Höstterminen 2015 1 (14) Innehåll Välkommen till Behörighetsgivande kurs i svenska, 30

Läs mer

Gymnasiearbete Datum. Uppsatsens rubrik. Ev. underrubrik. Ditt namn, klass Handledarens namn

Gymnasiearbete Datum. Uppsatsens rubrik. Ev. underrubrik. Ditt namn, klass Handledarens namn Gymnasiearbete Datum Uppsatsens rubrik Ev. underrubrik Ditt namn, klass Handledarens namn Sammanfattning En uppsats har en kort, inledande sammanfattning av hela arbetet. Den kommer inledningsvis men skrivs

Läs mer

Riktlinjer och mallar för betygskriterier inom grundutbildningen i biologi (beslutat av BIG: s styrelse den 13 juni 2007)

Riktlinjer och mallar för betygskriterier inom grundutbildningen i biologi (beslutat av BIG: s styrelse den 13 juni 2007) Riktlinjer och mallar för betygskriterier inom grundutbildningen i biologi (beslutat av BIG: s styrelse den 13 juni 2007) Rektors och fakultetens riktlinjer Rektor utfärdade i juni 2006 riktlinjer för

Läs mer

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Dispositionen av en uppsats... 4 Titelsida... 4 Sammanfattning / abstract... 4 1. Inledning... 4 Syfte...

Läs mer

Studiehandledning: Didaktiska perspektiv på lärande, 7,5 hp

Studiehandledning: Didaktiska perspektiv på lärande, 7,5 hp Stockholms universitet ht 2013 Institutionen för pedagogik och didaktik Studiehandledning: Didaktiska perspektiv på lärande, 7,5 hp Inom kursens ram erbjuds fem undervisningstillfällen. Vid det första

Läs mer

Riktlinjer för Gymnasiearbete skriftlig rapport. Titel. Titeln får inte vara för lång, högst fem ord.

Riktlinjer för Gymnasiearbete skriftlig rapport. Titel. Titeln får inte vara för lång, högst fem ord. Riktlinjer för Gymnasiearbete skriftlig rapport Titel Titeln får inte vara för lång, högst fem ord. Eventuell undertitel Undertitel ska ej upprepa vad som sägs i huvudtiteln. Högst två rader Namn/klass

Läs mer

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats?

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Kullagymnasiet Projektarbete PA1201 Höganäs 2005-01-19 Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Anna Svensson, Sp3A Handledare: Erik Eriksson Innehållsförteckning 1. Inledning sid. 1 - Bakgrund - Syfte

Läs mer

AKADEMISK HEDERLIGHET HANDLAR OM ATT INTE FUSKA ELLER PLAGIERA INFORMATION OM PLAGIAT & UPPHOVSRÄTT

AKADEMISK HEDERLIGHET HANDLAR OM ATT INTE FUSKA ELLER PLAGIERA INFORMATION OM PLAGIAT & UPPHOVSRÄTT AKADEMISK HEDERLIGHET HANDLAR OM ATT INTE FUSKA ELLER PLAGIERA INFORMATION OM PLAGIAT & UPPHOVSRÄTT PLAGIAT OCH UPPHOVSRÄTT Akademisk hederlighet handlar om att inte fuska eller plagiera. När du redovisar

Läs mer

INSTRUKTIONER OCH TIPS Fördjupningsarbete Receptarier (15 hp) och Apotekare (30 hp)

INSTRUKTIONER OCH TIPS Fördjupningsarbete Receptarier (15 hp) och Apotekare (30 hp) 1 INSTRUKTIONER OCH TIPS Fördjupningsarbete Receptarier (15 hp) och Apotekare (30 hp) 1. Försöksplan Syftet med försöksplanen är att du ska få projektets (begränsade) målsättning helt klar för dig innan

Läs mer

SÅ HÄR SKRIVER VI PÅ HÖGSKOLAN I BORÅS. Skrivhandbok för begripliga texter

SÅ HÄR SKRIVER VI PÅ HÖGSKOLAN I BORÅS. Skrivhandbok för begripliga texter SÅ HÄR SKRIVER VI PÅ HÖGSKOLAN I BORÅS Skrivhandbok för begripliga texter INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Varför och till vem?... 4 Skriv direkt till din läsare... 5 Använd rubriker... 6 Vägled läsaren...

Läs mer

Diagnoser baserar sig mycket på sjukdomens symptom, förlopp och sjukdomens utbreddhet i befolkningen

Diagnoser baserar sig mycket på sjukdomens symptom, förlopp och sjukdomens utbreddhet i befolkningen Diagnostik allmänt Diagnoser baserar sig mycket på sjukdomens symptom, förlopp och sjukdomens utbreddhet i befolkningen Utifrån sjukdomens symptom och förlopp finns ofta ett antal möjliga bakterier (och

Läs mer

Detta dokument innehåller anvisningar för upprättande av en sökplan i kursen TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi.

Detta dokument innehåller anvisningar för upprättande av en sökplan i kursen TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi. Sökplan TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi Detta dokument innehåller anvisningar för upprättande av en sökplan i kursen TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi. Anvisningar Sökplanen påbörjas

Läs mer

FORMALIA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV

FORMALIA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV FORMALIA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV Rev. Aug 2006 INLEDNING Följande formalia gäller inlämningsuppgifter och riktar sig till studenter och lärare vid Akademin för

Läs mer

KN - Seminarium. Konkreta krav. Kort om kursen. Grov tidtabell HT Kurskod: 6511 Ämnesstudier, 3 sv (5 sp)

KN - Seminarium. Konkreta krav. Kort om kursen. Grov tidtabell HT Kurskod: 6511 Ämnesstudier, 3 sv (5 sp) Konkreta krav KN - Seminarium HT 2007 " Ämnesbeskrivning (ca 150-250 ord) + litteraturlista " Uppsats (ca 20 sidor) " Opposition (2-3 sidor) Kurskod: 6511 Ämnesstudier, 3 sv (5 sp) " Presentation av uppsatsen

Läs mer

Aristi Fernandes Examensarbete T6, Biomedicinska analytiker programmet

Aristi Fernandes Examensarbete T6, Biomedicinska analytiker programmet Kursens mål Efter avslutad kurs skall studenten kunna planera, genomföra, sammanställa och försvara ett eget projekt samt kunna granska och opponera på annan students projekt. Studenten ska även kunna

Läs mer

UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC

UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC Borgarskolan Polhemsskolan Vasaskolan 1 Innehåll Abstract... 1 Analys... 1 Argument... 1 Bilagor... 1 Citat... 1 Enkät... 1 Fotnot... 1 Frågeställning... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

SPAK01, spanska, kandidatkurs

SPAK01, spanska, kandidatkurs Språk- och litteraturcentrum Spanska SPAK01, spanska, kandidatkurs Studiebeskrivning Fastställd 2007-09-10 av lärarkollegium 3 att gälla fr.o.m. höstterminen 2007 Introduktion SPAK01, 61-90 högskolepoäng,

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Birgittaskolan Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är

Läs mer

Svenska som främmande språk Förberedande kurs 30 högskolepoäng

Svenska som främmande språk Förberedande kurs 30 högskolepoäng Kursbeskrivning med betygskriterier Svenska som främmande språk Förberedande kurs 30 högskolepoäng Vårterminen 2015 Innehåll Välkommen till Svenska som främmande språk förberedande kurs, 30 högskolepoäng...

Läs mer

Kursbeskrivning med litteraturlista HT-13

Kursbeskrivning med litteraturlista HT-13 Kursbeskrivning med litteraturlista HT-13 Skriftlig språkfärdighet, 7,5 hp Delkurs inom Italienska I, 30 hp. Består av: I. Italiensk grammatik med inlämningsuppgifter, 6 hp, och II. Skriftlig produktion,

Läs mer

Uppsatsskrivandets ABC

Uppsatsskrivandets ABC UTBILDNING GÄVLE GYMNASIEBIBLIOTEKARIERNA Uppsatsskrivandets ABC Borgarskolan Polhemsskolan Vasaskolan 1 Innehåll Abstract... 1 Analys... 1 Argument... 1 Bilagor... 1 Bilder... 1 Citat... 2 Enkät... 2

Läs mer

Kursinformation Svenska som andraspråk 3, ht 2015

Kursinformation Svenska som andraspråk 3, ht 2015 Kursinformation Svenska som andraspråk 3, ht 2015 Kurskoder: 9SAA11, 93SA51, 910G03 Här ges information om examinationsuppgifterna, beskrivning av hur en essä kan utformas, betygskriterier och litteraturlistor.

Läs mer

Kurser i svenska för internationella studenter och forskare

Kurser i svenska för internationella studenter och forskare Kurser i svenska för internationella studenter och forskare Kursföreståndare: Peter Lundkvist 1 4,5 hp Kursen är en introduktion till det svenska språket för dig som är internationell student eller forskare

Läs mer

Examensarbete i Diagnostisk Cytologi (15hp)

Examensarbete i Diagnostisk Cytologi (15hp) Examensarbete i Diagnostisk Cytologi (15hp) Annika C Karlsson, kursansvarig Docent i virologi Institutionen för Laboratoriemedicin Avd för klinisk mikrobiologi Email: annika.karlsson@ki.se Mobil: 070 467

Läs mer

Introduktion till informationssökning. Lotta Janson Lotta Mathiesen

Introduktion till informationssökning. Lotta Janson Lotta Mathiesen Introduktion till informationssökning Lotta Janson Lotta Mathiesen Dagens innehåll Om projektet Introduktion till medicinsk informationssökning Vad är en vetenskaplig artikel Sökresurser (vetenskapliga

Läs mer

Skriva, presentera och opponera uppsats på läkarprogrammet Examensarbete termin 10

Skriva, presentera och opponera uppsats på läkarprogrammet Examensarbete termin 10 Skriva, presentera och opponera uppsats på läkarprogrammet Examensarbete termin 10 Maria Björklund (Bibliotek & IKT) & Fredrik von Wowern (Kursansvariga termin 10), reviderad 2014-06-30 Introduktion till

Läs mer

STVA12 Politik och styrelse (9,0 hp) Hemskrivning med inlämning i

STVA12 Politik och styrelse (9,0 hp) Hemskrivning med inlämning i PROV 2015-01-07 Statsvetenskap 1-30 hp Statsvetenskapliga institutionen STVA12 Politik och styrelse (9,0 hp) Hemskrivning med inlämning i Live@Lund Inlämning sker endast i ETT pdf-dokument senast 12 januari

Läs mer

Hur man skriver vetenskapliga texter, gör referat, källhänvisningar och källkritik m.m.

Hur man skriver vetenskapliga texter, gör referat, källhänvisningar och källkritik m.m. Hur man skriver vetenskapliga texter, gör referat, källhänvisningar och källkritik m.m. Ett sätt att skriva om vetenskapliga frågor Kan heta lite olika, exempelvis utredande text Förmedlar kunskaper och

Läs mer

Kurs: Mikrobiologi Program: Apotekarprogrammet, termin 3 Kurskod: 3FM mars 2012, kl Polacksbacken, skrivsalen

Kurs: Mikrobiologi Program: Apotekarprogrammet, termin 3 Kurskod: 3FM mars 2012, kl Polacksbacken, skrivsalen UPPSALA UNIVERSITET Inst för Medicinsk Biokemi och Mikrobiologi Sid l (16) KODAD TENTA Kurs: Mikrobiologi Program: Apotekarprogrammet, termin 3 Kurskod: 3FM007 Tid: Plats: 30 mars 2012, kl 08.00-13.00

Läs mer

EXAMENSARBETE för Nationell montessoriexamen

EXAMENSARBETE för Nationell montessoriexamen EXAMENSARBETE för Nationell montessoriexamen Examensarbetet ska anknyta till montessoripedagogiken och omfatta en enkel vetenskaplig undersökning (ex litteraturstudie, intervju, observation eller enkät),

Läs mer

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik)

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Risbergska skolan Program Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Underrubrik Titeln på rapporten måste givetvis motsvara innehållet. En kort överrubrik kan förtydligas med en underrubrik. Knut Knutsson BetvetA10

Läs mer

Individuellt fördjupningsarbete

Individuellt fördjupningsarbete Individuellt fördjupningsarbete Ett individuellt fördjupningsarbete kommer pågå under hela andra delen av kursen, v. 14-23. Fördjupningsarbetet kommer genomföras i form av en mindre studie som presenteras

Läs mer

Skriva, presentera och opponera uppsats på läkarprogrammet Examensarbete termin 10

Skriva, presentera och opponera uppsats på läkarprogrammet Examensarbete termin 10 Skriva, presentera och opponera uppsats på läkarprogrammet Examensarbete termin 10 Maria Björklund (Bibliotek & IKT) & Fredrik von Wowern (Kursansvariga termin 10), reviderad 2014-06-30, 2015-01-26 Introduktion

Läs mer

KN - Seminarium VT Kursledare: Marina Waldén Kursens hemsida:

KN - Seminarium VT Kursledare: Marina Waldén Kursens hemsida: KN - Seminarium VT 2006 Kurskod: 6511 Ämnesstudier, 3 sv Kursledare: Marina Waldén Kursens hemsida: http://www.abo.fi/~mwalden/exfortsemi06.html Kort om kursen Mål: Öva muntlig och skriftlig framställning

Läs mer

Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå

Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå Studenten ska tillämpa kunskaper och färdigheter förvärvade inom utbildningsprogrammet genom att på ett självständigt och vetenskapligt sätt

Läs mer

Kursguide till. RY1200 Fortsättningskurs i ryska, 30 hp INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER VT16

Kursguide till. RY1200 Fortsättningskurs i ryska, 30 hp INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER VT16 INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER Kursguide till RY1200 Fortsättningskurs i ryska, 30 hp VT16 Institutionen för språk och litteraturer 1 (7) Renströmsgatan 6, Box 200, 405 30 Göteborg 031 786 00

Läs mer

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE 1 KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE Söka kursplan i KIWAS Sök efter skapade kursplaner genom att klicka på Lista kursplaner i menyn under fliken Kurser. Listan som visas är begränsad till de kursplaner som

Läs mer

Ö-KOLL Samhällsvetenskaplig rapport

Ö-KOLL Samhällsvetenskaplig rapport SAMHÄLLSVETENSKAPLIG RAPPORT Titelsidan Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Metod 3. Bakgrund 4. Resultat 5. 1 Slutsatser 2 Diskussion 6. Källor Ev. bilagor Titelsidan Varje skriftligt större arbete har

Läs mer

Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN

Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN Utbildningsnivå: Delkursen ges i kursen Sociologi I Giltig fr.o.m. Höstterminen 2013 Poäng: Delkursen omfattar 3 hp Ansvarig lärare Thomas Florén, Fil

Läs mer

Studiehandledning för kursen UC419F. Handledarutbildning för studie- och yrkesvägledare. 7,5 hp distans. Våren 2011

Studiehandledning för kursen UC419F. Handledarutbildning för studie- och yrkesvägledare. 7,5 hp distans. Våren 2011 STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för pedagogik och didaktik Studie- och yrkesvägledarprogrammet Marie Andersson Studiehandledning för kursen UC419F Handledarutbildning för studie- och yrkesvägledare

Läs mer

REFERENSHANTERING. Svenska Jonathan Thorsell

REFERENSHANTERING. Svenska Jonathan Thorsell REFERENSHANTERING Svenska 1 2013-03-11 Jonathan Thorsell Varför referenser? Refererar du till någon annans arbete måste källan anges (referensen). Läsaren ska lätt kunna hitta materialet för att läsa mer

Läs mer

PM P R O M E M O R I A

PM P R O M E M O R I A PM P R O M E M O R I A PM är en kortform av det latinska pro memoria som betyder för minnet. Disposition Hur du strukturerar texten i ditt PM (1) Rubrik Om utrymme ges för att själv välja rubrik: Välj

Läs mer

Uppsatskurs och förberedelse, schema version 5, 2014-12-15

Uppsatskurs och förberedelse, schema version 5, 2014-12-15 1 IDÉHISTORIA Stockholms universitet Kandidatkursen vt 2015 Uppsatskurs och förberedelse, schema version 5, 2014-12-15 1. INTRODUKTION tisdag 20 januari kl. 13-15 i sal 328. Uppsatsen är terminens stora

Läs mer

C C Uppsatser Skrivregler och formalia Del II

C C Uppsatser Skrivregler och formalia Del II Civilrätt C Juristprogrammet Uppsatsföreläsningar C C Uppsatser Skrivregler och formalia Del II Laura Carlson 2016 Formalia Antalet ord Uppsatslängden ska vara minst 3 500 och maximalt 4 000 ord (inklusive

Läs mer

Barnvaccin pneumokocker

Barnvaccin pneumokocker Barnvaccin pneumokocker Vaccinationsprogram i Sverige De barnvacciner som erbjuds till alla barn inom barnhälsovården och skolan ger skydd mot åtta sjukdomar: polio, difteri, stelkramp, kikhosta, mässling,

Läs mer

UPPSATSER MR-PROGRAMMET

UPPSATSER MR-PROGRAMMET UPPSATSER MR-PROGRAMMET 1. PM om uppsatsskrivning 2. Litteratur 3. Framläggning praktiskt 4. Opponents uppgift 5. Uppsatser i biblioteket 1. PM OM UPPSATSSKRIVNING Formella krav för kandidatexamen För

Läs mer

Särskild prövning Historia B

Särskild prövning Historia B Hej! Särskild prövning Historia B Du har visat intresse för att göra särskild prövning i Historia B. Här kommer mer exakta anvisningar. Detta gäller: Prövningen består av tre arbeten. En uppgift utgår

Läs mer

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare:

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Kursnamn XX poäng 2013-10-15 Rapportmall Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Innehållsförteckning En innehållsförteckning görs i Word när hela arbetet är klart. (Referenser, Innehållsförteckning,

Läs mer

Dövas tvåspråkighet, 7,5 hp LISD02

Dövas tvåspråkighet, 7,5 hp LISD02 Dövas tvåspråkighet, 7,5 hp LISD02 Kursbeskrivning VT 2017 2 (5) Beslut Denna kursbeskrivning är beslutad av styrelsen vid institutionen för lingvistik 2016-12-13. Undervisande lärare Krister Schönström

Läs mer

b) NY KURS (Ange kursnamn, årskurs, önskad läsperiod, schemablocksplacering. Bifoga utkast till kursplan.)

b) NY KURS (Ange kursnamn, årskurs, önskad läsperiod, schemablocksplacering. Bifoga utkast till kursplan.) LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniska fakultetskansliet FÖRSLAG TILL PROGRAMNÄMND INFÖR ÅR NÄMND/NÄMNDER: Förslagsställare (Namn, funktion, Inst/Enhet) FÖRSLAGET GÄLLER: a) EXISTERANDE KURS (Ange kurskod

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Mall för rapport En hjälp för dig som skriver gymnasiearbete inom ett yrkesförberedande

Läs mer

Anvisningar till skribenter

Anvisningar till skribenter Välkommen som skribent i Medusa! Medusa riktar sig till alla antikintresserade men också till andra, allmänt kulturintresserade läsare. Tidningen för i populär form ut forskning och sprider kunskap om

Läs mer

RAPPORTSKRIVNING. Skolans namn Program, kurs, läsår Undervisande lärares namn. (titel på arbetet)

RAPPORTSKRIVNING. Skolans namn Program, kurs, läsår Undervisande lärares namn. (titel på arbetet) Skolans namn Program, kurs, läsår Undervisande lärares namn RAPPORTSKRIVNING (titel på arbetet) Ort och datum Författare(om det är flera skrivs namnen i bokstavsordning) Innehåll 1. Inledning(kapitelrubrik)...3

Läs mer

Guide Studieteknik. Tips för lättare studier!

Guide Studieteknik. Tips för lättare studier! Guide Studieteknik Tips för lättare studier! 1 Läs- och anteckningsteknik Att läsa och att anteckna Det finns goda skäl till att göra anteckningar när du läser en text, lyssnar på en föreläsning, förbereder

Läs mer

Vetenskapligt skrivande. Några råd inför det vetenskapliga skrivandet

Vetenskapligt skrivande. Några råd inför det vetenskapliga skrivandet Vetenskapligt skrivande Några råd inför det vetenskapliga skrivandet Språkverkstaden www.sprakverkstaden.uu.se Engelska parken. Humanistiskt centrum Thunbergsvägen 3 L Rådgivning i svenska och engelska.

Läs mer

Att skriva uppsats. Några råd inför projektarbetet. Mimers Hus Gymnasieskola. Kerstin Olsson, Catarina Stake, Therese Svensson 07/08

Att skriva uppsats. Några råd inför projektarbetet. Mimers Hus Gymnasieskola. Kerstin Olsson, Catarina Stake, Therese Svensson 07/08 Att skriva uppsats Några råd inför projektarbetet Mimers Hus Gymnasieskola Kerstin Olsson, Catarina Stake, Therese Svensson 07/08 Innehållsförteckning Att skriva uppsats 1 Den skriftliga rapportens delar

Läs mer

Första hjälpen år. Nyhetsrapportering s. 9 Enkätundersökning s. 10

Första hjälpen år. Nyhetsrapportering s. 9 Enkätundersökning s. 10 Första hjälpen år 7 Innehåller regler och mallar för: Muntligt framförande s. 2 Intervju s. 3 Datorskrivna arbeten s. 4 Bokrecension s. 5 Fördjupningsarbeten s. 6 Labbrapporter s. 7 Källor s. 8 Nyhetsrapportering

Läs mer

SPRÅKLIGA RIKTLINJER FÖR INVÅNARTJÄNSTERNA 1177 VÅRDGUIDEN OCH UMO

SPRÅKLIGA RIKTLINJER FÖR INVÅNARTJÄNSTERNA 1177 VÅRDGUIDEN OCH UMO SPRÅKLIGA RIKTLINJER FÖR INVÅNARTJÄNSTERNA 1177 VÅRDGUIDEN OCH UMO SKRIVREGLER FINNS I FLERA DOKUMENT I det här dokumentet finns våra övergripande riktlinjer för enkelt språk, tilltal samt inkluderande,

Läs mer

Litteraturförteckning/Källförteckning

Litteraturförteckning/Källförteckning Litteraturförteckning/Källförteckning Ditt skriftliga arbete måste innehålla en förteckning över alla källor du hänvisar eller citerar till i den löpande texten. En litteraturförteckning kan se ut på olika

Läs mer

Roller. Student. Institutionen för informationsteknologi www.it.uu.se

Roller. Student. Institutionen för informationsteknologi www.it.uu.se Examensarbete på kandidatnivå Roller Handledare Exjobbssamordnare Student Ämnesgranskare Examinator http://www.it.uu.se/edu/exjobb Checklista (början) Ta reda på alla regler och krav kring exjobb Gå gärna

Läs mer

Schema för uppsatskurs och förberedelse version 6, 2015-09-04 Lärare: elisabeth.mansen@idehist.su.se & tobias.dahlkvist@idehist.su.

Schema för uppsatskurs och förberedelse version 6, 2015-09-04 Lärare: elisabeth.mansen@idehist.su.se & tobias.dahlkvist@idehist.su. 1 IDÉHISTORIA Stockholms universitet Kandidatkursen ht 2015 Uppsats 15 hp Schema för uppsatskurs och förberedelse version 6, 2015-09-04 Lärare: elisabeth.mansen@idehist.su.se & tobias.dahlkvist@idehist.su.se

Läs mer

Harvardmetoden. en liten lathund

Harvardmetoden. en liten lathund Harvardmetoden en liten lathund Thomas Rosén och Christina Grundström Industriell marknadsföring Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Linköpings Universitet Version 2010-08-25 Innehåll

Läs mer

Sök artiklar i databaser för Vård- och hälsovetenskap

Sök artiklar i databaser för Vård- och hälsovetenskap Sök artiklar i databaser för Vård- och hälsovetenskap Bibliografiska databaser eller referensdatabaser ger hänvisningar (referenser) till artiklar och/eller rapporter och böcker. Ibland innehåller referensen

Läs mer

TITEL -ev.undertitel-

TITEL -ev.undertitel- Teknikum Klass Projektarbetet VT-XX TITEL -ev.undertitel- ÅÅMMDD Namn: Handledare: SAMMANFATTNING (ABSTRACT) Här sammanfattar du hela arbetet (gärna på engelska). Syftet med sammanfattningen är att snabbt

Läs mer

Studentuppsatser/Examensarbeten registreras men fulltextpublicering sker frivilligt.

Studentuppsatser/Examensarbeten registreras men fulltextpublicering sker frivilligt. Vem får registrera poster i DiVA Alla forskare och anställda vid Karlstads universitet bör registrera sina vetenskapliga publikationer i DIVA. Även tidigare anställda, t.ex. professor emeritus, som arvoderas

Läs mer

Att skriva källförteckning

Att skriva källförteckning Att skriva källförteckning Celsiusskolans biblioteksgrupp 2011 1 2 Kort om att skriva ett skolarbete... 5 Referat... 5 Citat... 5 Fotnoter... 6 Böcker... 6 Internetsidor... 6 Tidningar... 7 Tidskrifter...

Läs mer

Syftet med denna beteendestudie är att beskriva tekniker, strategier och beteenden bakom lejonets jakt.

Syftet med denna beteendestudie är att beskriva tekniker, strategier och beteenden bakom lejonets jakt. En vetenskaplig rapport illustrerar hur en vetenskaplig undersökning gick till och vad man kom fram till. Det är en vanlig genre inom alla naturvetenskapliga ämnen från grundnivå upp till avancerad forskning.

Läs mer

En ansats till behovsstyrd applikationsutveckling

En ansats till behovsstyrd applikationsutveckling Datavetenskap Opponenter: Daniel Mester Pirttijärvi Hampus Skystedt Respondent: Johan Björlin En ansats till behovsstyrd applikationsutveckling Oppositionsrapport, C-nivå 2011:05 1 Sammanfattat omdöme

Läs mer

Projektarbetet 100p L I T E O M I N T E R V J U E R L I T E O M S K R I V A N D E T A V A R B E T E T S A M T L I T E F O R M A L I A

Projektarbetet 100p L I T E O M I N T E R V J U E R L I T E O M S K R I V A N D E T A V A R B E T E T S A M T L I T E F O R M A L I A Projektarbetet 100p 1 L I T E O M I N T E R V J U E R L I T E O M S K R I V A N D E T A V A R B E T E T S A M T L I T E F O R M A L I A Metoder Intervju Power Point Innehåll En vetenskaplig rapport Struktur,

Läs mer

Nederländska I 30 högskolepoäng Termin 1 (15 högskolepoäng) Välkommen till Nederländska I, 30 högskolepoäng

Nederländska I 30 högskolepoäng Termin 1 (15 högskolepoäng) Välkommen till Nederländska I, 30 högskolepoäng STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för baltiska språk, finska och tyska Nederländska avdelningen Höstterminen 2014 Kursinformation med litteraturförteckning Nederländska I 30 högskolepoäng Termin 1 (15

Läs mer

Registrera och publicera i DiVA. 1. Sök i DiVA http://mdh.diva-portal.org/ för att kontrollera om publikationen redan är registrerad.

Registrera och publicera i DiVA. 1. Sök i DiVA http://mdh.diva-portal.org/ för att kontrollera om publikationen redan är registrerad. Registrera och publicera i DiVA en lathund för manuell registrering (Uppdaterad 2013-06-14) Importera istället för att registrera manuellt Importera referenser från en databas eller tidskriftswebbplats

Läs mer

Morfologiska och syntaktiska strukturer, 7,5 hp LIN200, LIN202

Morfologiska och syntaktiska strukturer, 7,5 hp LIN200, LIN202 Morfologiska och syntaktiska strukturer, 7,5 hp LIN200, LIN202 Kursbeskrivning Vårterminen 2016 2 (6) Undervisande lärare Bernhard Wälchli Rum C363 bernhard@ling.su.se 08-16 2344 Kursansvarig, projektspråk,

Läs mer