Protokollet från Ungdomens kyrkodagar på Stiftsgården Lärkkulla i Karis

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokollet från Ungdomens kyrkodagar 28 31.1.2010 på Stiftsgården Lärkkulla i Karis"

Transkript

1 Protokollet från Ungdomens kyrkodagar på Stiftsgården Lärkkulla i Karis 1 Plenum öppnas Ungdomens kyrkodagar (UK) 2010 öppnades fredagen den 29 januari av Linda Finnbäck, ordförande för UK Ungdomens kyrkodagar var sammankallat enligt arbetsordningen av Borgå stifts biskop Björn Vikström. 2 Fastställande av röstlängden På basen av utkvitterade röstkort konstaterades röstlängden bestå av 168 ombud. Röstlängden lämnades öppen att förlängas fram till nästa plenarsession. 3 Val av protokolljusterare (2 st) och rösträknare (4 st) Till protokolljusterare föreslogs Frida Forsblom (Esse Församling) och Kim Lindström (Lovisa svenska församling). Till rösträknare föreslogs Ditte Sandholm (Esbo svenska församling), Camilla Markkanen (Matteus församling), Axel Vikström (Kimitoöns församling) och Åsa Taubert (Kyrkslätts svenska församling) UK godkände enhälligt förslagen av protokolljusterare och rösträknare. 4 Val av ordförande och viceordförande Till ordförande föreslogs Linus Stråhlman (Borgå svenska domkyrkoförsamling), Jona Granlund (Åbo svenska församling) och Ewert Gustafsson (Mariehamns församling). De föreslagna personerna presenterade sig innan omröstningen UK omfattade att ordförande blir den som erhållit flest röster medan den som erhållit näst mest röster fungerar som viceordförande. I den slutna omröstningen fick Granlund 16 röster, Stråhlman 36 röster och Gustafsson 103 röster. 9 röster förkastades. Således valdes Ewert Gustafsson till ordförande och Linus Stråhlman till viceordförande. 5 Val av sekreterare (2 st) Till sekreterare föreslogs Simon Lampenius (Kyrkans central för det svenska arbetet), Sebastian Åstrand (Jakobstads svenska församling), Miira Holländer (Borgå svenska domkyrkoförsamling) och Theodora Nyberg (Grankulla svenska församling). De föreslagna personerna presenterade sig. UK omfattade att sekreterare blir de två personer som erhållit mest och näst mest röster. I den slutna omröstningen där man skrev två namn på röstningsblanketten fick Lampenius 145 röster, Holländer 132 röster, Nyberg 26 röster och Åstrand 22 röster. Till sekreterare valdes således Simon Lampenius och Miira Holländer. 3

2 6 Fastställande av föredragningslistan En motion, Aktiv kristen, undertecknad av Anders Blomberg hade kommit KCSA tillhanda efter sista inlämningsdag. Under diskussion i plenum framkom att en liknande motion redan finns på den föreslagna föredragningslistan. På basen av en provomröstning gjordes beslut om att motionen Aktiv kristen inte tas med på föredragningslistan. Linda Finnbäck fungerade som ordförande i paragraferna 1-5, därefter ledde Ewert Gustafsson ordet i paragraferna 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24 och 25 och Linus Stråhlman i paragraferna 13, 16, 19 och Fastställande av arbetsmetod och beredningsutskottens sammansättning UK omfattade den arbetsmetod som beskrivs i arbetsordningen och som kommit till kännedom via förhandsmaterialet. UK beslöt att tillsätta utskott för alla motioner och diskussionsinitiativ. 8 Uppföljning av besluten från UK 2009 Stefan Myrskog och Simon Lampenius från Kyrkans central för det svenska arbetet (KCSA) redogjorde för uppföljningen av besluten från UK Förändringen i arbetsordningen som innebär att församlingar kan sända 4-12 ombud till UK tillämpas. Redan till UK 2010 har vissa församlingar tagit vara på möjligheten och utökat sitt antal ombud till det maximala. Samtidigt finns det församlingar som inte har representation på UK. Möjligheten att sända observatörer har inte ännu tillämpats av församlingar utanför Borgå stift. Frågan om en sångbok för ungdomar och unga vuxna har behandlats grundligt. Två möten har hållits mellan Fontana Media, KCSA och stiftssekreteraren för gudstjänst och musik vid Borgå domkapitel. Under arbetets gång har en liten undersökning gjorts om vilka sånger som sjungs på olika håll i stiftet. Fontana Media har också utrett möjligheter att starta en nätbutik för sånger/noter. Också tryckning av en sångbok har undersökts. Frågan har varit uppe på UK i olika repriser genom åren och viljan är god men problemen många. Marknaden är väldigt liten för en sångbok. Det finns redan en sångbok som riktar sig till målgruppen: Ung psalm. Den säljer dock inte så bra hos oss. Volymen är alltså liten och det är svårt att få det ekonomiska att gå ihop, copyright, tryckning, ombrytning, notskrivning mm. kostar helt enkelt för mycket. För ett nätalternativ som UK föreslog gäller copyrightfrågorna också liksom notskrivning, upprätthållandet av sidan mm. Sångerna är från olika förlag som skall ha sin provision liksom upphovsmännen. Fontana Media har alltså inte resurser att bygga upp en nothandelsbutik. 4

3 Arbetsgruppen diskuterade också hur man kan överbrygga mellan kantorer och ungdomsarbetet, den teologiska aspekten i vad som sjungs, det finns ett behov av nya texter på bibelkörer, nya sånger lärs ut till ungdomsarbetsledarna (t.ex. på Rådplägningsdagarna). Fontana kommer att ge ut ett litet häfte med ca 4 nya sånger som introduceras på Kyrktorget. I fråga om sånger inom församlingen rekommenderar arbetsgruppen Ung psalm som är en bred sångbok. Dessutom strävar gruppen till att lista webbplatser där man kan köpa musik och noter. Vad som ska göras med UK sångerna dryftas vidare av KCSA. Efter vårt möte har det kommit en förfrågan av Joakim Palmén om att producera en skiva med UK sångerna. Han ansöker om medel av Svenska kulturfonden för detta och är i kontakt med KCSA. UK:s beslut gällande tobak bland församlingsungdomar har gått vidare till församlingarna genom protokollet från UK 2009 samt en särskild sammanställning av besluten. Ett brev skickades till stiftssekreteraren för gudstjänstliv och musik vid domkapitlet i Borgå stift Jan Hellberg och en insändare till Kyrkpressen. Insändaren föranledde också en debatt i Kyrkpressen. Under våren 2009 arrangerades en logotävling med målet att skapa en beständig logotyp för UK. Totalt sex bidrag kom in. Planeringsgruppen för UK 2010 som fungerade som jury valde Johanna Öst-Häggbloms bidrag till vinnare i tävlingen. Logotypen är mångsidig och finns i tre olika format: stående, liggande och kompakt. Via protokollet och en särskild sammanställning av besluten har församlingarna informerats om uppmaningarna gällande församlingsvalet Som hjälp för församlingarna har KCSA producerat lektionsmaterial som finns tillgängligt på nätet samt korta reklamfilmer. Kristen fostran på KCSA är med i ett brett samarbete kring församlingsvalet, tillsammans med Kyrkans informationscentral, Lutherska ungdomscentret i Finland, Församlingsförbundet m.fl. med strävan att göra valet så bra som möjligt. 9 Ungdomsarbetet inom ansvarsområdet för Kristen fostran (Kyrkans central för det svenska arbetet) 2009 Stefan Myrskog (KCSA) berättade om Kristen Fostrans verksamhet under år Fyra personer arbetar med kristen fostran vid KCSA. Anne Holländer jobbar med barn, Helena Sandberg med skola, Simon Lampenius med ungdomsfrågor och Stefan Myrskog leder enheten och har hand om bland annat konfirmandfrågor. Kristen fostran ansvarar för planering och genomförande av UK samt uppföljningen av UK:s beslut. Kristen fostran är med i ett större projekt med helhetskyrkan som går under rubriken Flickors och pojkars rättigheter i kyrkan. Hit hör bl.a. firandet av FN:s barnkonvention som fyllde 20 år i höstas och uppmärksammades stort i kyrka och samhälle. Till projektet gör också utredande av möjligheterna till en barnkonsekvensbedömning till kyrkolagen, vilket i korthet innebär att man vill att de beslut som görs i kyrka och församling skall beakta barnen. En tredje bit utgörs av informationskampanjen inför församlingsvalet 2010 då det är första 5

4 gången som 16-åringar får rösta i allmänna val. Kristen fostran arrangerar varje år Rådplägningsdagar barn- och ungdomsarbetet. Vi ger ut en professionstidning Nyckeln, som riktar sig till anställda som jobbar med barn, ungdom, diakoni och familjearbete, bl.a. hjälpledare. Vi stöder religionslärarna, bl.a. med Religionspedagogiska dagar och information om lagstiftning och trender inom samhällets utbildningsinstanser. Senaste år hade vi två evenemang för konfirmandledare, Nordisk konfirmandkonferens som hölls i Helsingfors och en Konfirmandpedagogisk dag som hölls på Ilkko lägergård utanför Tammerfors. Scoutfrågor sköts i samarbete med kyrkostyrelsens finska avdelning och Finlandssvenska scouter. Tillsammans med arbetsgrupper jobbar vi för frågor som rör killgrupper i församlingarna samt nätvandring och Internet. Mycket av arbetet handlar om, planering av evenemang, nätverkande och kontakter till organisationer, kyrkor och församlingar. 10 Ajournering av mötet till lördagen den 30 januari kl Ordförande ajournerade mötet till lördagen den 30 januari kl Ordförande öppnar fortsatta förhandlingar Ordförande öppnade plenarförhandlingarna kl Viceordförande inledde plenum med ett bibelord och en bön. Röstlängden kompletterades till 180 ombud på basen av utkvitterade röstkort. Ordförande informerade om mötestekniken i plenum. 12 Motion: Alpha för konfirmandföräldrar Linus Stråhlman och Erika Forsblom (Borgå svenska domkyrkoförsamling) hade lämnat in följande motion och Stråhlman presenterade den: En majoritet av alla tonåringar går i skriftskoleundervisningen. Genom detta kommer även deras föräldrar i direkt kontakt med församlingen och församlingsarbete. Tonåringarna får lära sig grunderna i kristen tro dvs. de får dopundervisning. Men hur är det med föräldrarna? De flesta finländare har gått i skriftskolan, men många har glömt bort vad de lärde sig och många har helt tappat kontakten till Gud och församlingen. Med detta som bakgrund vore det motiverat att erbjuda en grundkurs i kristen tro för konfirmand föräldrar. Det finns en varieté av olika koncept och utarbetade kurser. Alpha-kursen är ett koncept som under de senaste åren blivit väldigt populär. Alpha:n har en enkel uppbyggnad och förklarar den kristna tron på ett väldigt lättfattlig sätt. Den Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har även gått in för att satsa på Alphakurs i församlingarna. Förslag till beslut: UK 2010 vill att församlingarna erbjuder Alphakurs för de föräldrar, vars barn går i skriftskola. Linus Stråhlman Erika Forsblom Borgå svenska domkyrkoförsamling 6

5 Utskottets arbete presenterades av Erika Forsblom. I utskottet hade man definierat vad alpha är. Man hade konstaterat att det också finns andra koncept för att lära sig om kristen tro, t.ex. katekumenatet, men man hade beslutit att enbart behandla alpha. Man konstaterade att alpha är en bra verksamhet som är billig att genomföra och att den aktiverar lekmän. Utskottet kom med följande förslag till beslut: UK 2010 vill genom ett brev uppmana församlingarna i Borgå stift att erbjuda Alphakurs för de föräldrar, vars barn går i skriftskola. UK utser en person som i samarbete med KCSA formulerar ett brev. Debatten öppnades av ordförande. Plenum var överens om att det är en bra idé att stöda konfirmandföräldrarnas kunskaper i kristen tro. Men man funderade också om föräldrar under ett annars stressigt konfirmandår har tid att även engagera sig i en alphakurs. I diskussionen kom fram att man också önskade att denna kurs skulle vara öppen för alla intresserade, men att en specifik inbjudan skulle ges till konfirmandföräldrar. Om församlingen inte har resurser att ordna en alphakurs kan man göra det tillsammans med grannförsamlingarna i prosteriet. Man kan också ge bara en kursdag om resurserna inte räcker till mer. I diskussionen föreslogs att motionsskribenterna tillsammans med KCSA formulerar detta brev och plenum understödde detta. Ordförande avslutade diskussionen efter 11 inlägg. Då inga andra beslutsförslag hade kommit in under diskussionen antog UK beredningsutskottets förslag. Beslut: UK 2010 vill genom ett brev uppmana församlingarna i Borgå stift att erbjuda Alphakurs för de föräldrar, vars barn går i skriftskola. UK utser en person som i samarbete med KCSA formulerar ett brev. 13 Motion: När bryter sekulariseringstrenden mot Finlands grundlag? Eric Jansson (Väståbolands församling) hade kommit in med följande motion vilken han även presenterade. I dagens samhälle har sekularisering blivit ett modeord. Ingen skall bli utsatt för någon form av religion, och religionsutövning ses som hjärntvättning av massorna. Vårt samhälle blir mer och mer individualiserat och alla ska få ha det som den vill, men när går det för långt? Skolorna i Spanien måste efter EU-domstolsbeslut plocka ner alla krucifix, diskussion har förts om elever i franska skolor får bära synliga kors i skolan eller inte. Här i Finland har det varit aktuellt med förbud mot bordsböner i skolorna. Dessa steg till sekularisering har börjat ta absurda former. Ingen ska bli tvingad till någon religionsutövning, men blir man tvingad om man är i samma rum som människor som utövar sin religion? Var dras gränsen mellan hjärntvättning och religionsutövning? I Finlands grundlag 11 står det: Var och en har religions- och samvetsfrihet. Till religions- och samvetsfriheten hör rätten att bekänna sig till och utöva en religion, rätten att ge uttryck för sin övertygelse och rätten att höra till eller inte höra till ett religiöst samfund. Ingen är skyldig att mot sin övertygelse ta del i religionsutövning. 7

6 Var och en av oss är berättigad till att uttrycka sin övertygelse, detta borde inte heller få störa någon annan. Vill man be en bordsbön i skolan före man äter ska det inte finnas ett beslut eller en regel som förbjuder det. När anmäler någon en skola för att den förhindrar elevers rätt att utöva sin religion? Om detta skulle hända stämplas antagligen händelsen som ett verk av extrema religionsprällar som vill hjärntvätta alla andra. Det är viktigt att vi här på Ungdomens Kyrkodagar 2010 diskuterar detta och visar att det finns sådana som vill ha möjlighet att ge uttryck för sin övertygelse även i dessa sekulariserade tider! Vi önskar med denna motion få igång en djupare diskussion på UK än bordsbönernas varande eller icke varande i skolorna, för detta har utbildningsnämnden redan tagit ställning till. Att kontakta KCSA eller andra kyrkliga organ ger inget nytt vi har alla ungefär samma åsikt. Däremot kan vi visa vår åsikt för landets beslutsfattare och förhoppningsvis aktivera en saklig diskussion bland dem. Förslag till beslut: Ungdomens Kyrkodagar 2010 skickar ett brev till Undervisningsministeriet och till minister Stefan Wallin där det framgår att: Det är viktigt att alla elever bereds möjlighet att ge uttryck för sin religiösa övertygelse. En påminnelse om att ingen är skyldig att mot sin övertygelse ta del i religionsutövning. En god religionsundervisning ger grunden till en befolkning med öppet sinne och hänsyn för andra och andra religioner. Den popularistiska inställningen till sekularisering inte återspeglas hos alla och inte får gå för långt, hänvisande till grundlagens 11. Vilket vi vill uppmärksamma även för landets riksdag. Väståbolands svenska församlings delegater Källor: Finlands grundlag, Religionsfrihetslagen I presentationen lyfte Jansson fram att det verkar som om sekularisering fått betydelsen strävan att göra samhället ickereligiöst. I Italien diskuteras krucifixförbud och Frankrike är på väg att förbjuda burka. Jansson funderade när förbuden blir i konflikt med vår grundlag. Utskottets ordförande Jannica Törnqvist (Grankulla svenska församling) presenterade utskottets arbete. Utskottet understödde långt motionen och man betonade att man vill främja öppenhet till olika åsikter och kulturer. Utskottet såg det dock inte nödvändigt att informera om ärendet till landets riksdag. Man hade också formulerat ett brev. Vi önskar att KCSA organiserar en PR-kampanj (t.ex. i form av planscher till skolorna) som informerar elever och föräldrar om vilka religiösa rättigheter vi har. Samt önskar vi att brevet skrivet nedan skickas till ministrarna Stefan Wallin och Henna Wirkkunen Ärade ministrar, Vi på Ungdomens Kyrkodagar 2010 har diskuterat problematiken kring sekulariseringen och rädslan för religionsutövning i dagens samhälle. Resultatet av denna diskussion är detta brev. Vi vill uppmärksamma er om att Finlands grundlag ger var och en rättighet att utöva sin religiösa övertygelse, oberoende av vilken religion man tillhör. Det är viktigt att eleverna får utöva sin religion i skolan utan att känna sig tvingade till det, samt lära sig om positiv religionsfrihet. Vi vill också belysa att en god och mångsidig religionsundervisning ger grunden till en befolkning med öppet sinne för och hänsyn till andra människor med annan trostillhörighet. Den sekulariserande trenden som media framhäver godtas inte av alla medborgare vilket vi vill poängtera för beslutsfattarna. 8

7 Debatten öppnades av viceordförande och där kom fram både fakta och åsikter. Motionen och utskottets förslag fick mycket bifall av plenum. I diskussionen framkom att Utbildningsstyrelsen i ett uttalande konstaterat att t.ex. läsa julevangelium är en form av kultur och att det inte kan betraktas som religionsutövning. Bordsbön nämns inte i detta uttalande. Det betonades att PR-kampanjen ska vara religionsneutral och handla om vilka rättigheter man har att utöva religion, oberoende om man är kristen eller inte. Den ska alltså inte vara en frälsningskampanj. Samtidigt kom det också fram att vi kristna är väldigt försiktiga att trampa andra på tårna och att vi egentligen hela tiden själva blir stampade på fötterna. Under diskussionen kom Jona Granlund (Åbo svenska församling) in med ett klämförslag där han föreslår ett tillägg med en mening i brevet till ministrarna: Frihet är inte enbart frihet från utan också frihet att göra något. Viceordförande drog streck i debatten efter 25 talturer. I diskussionen uttalade sig Helena Sandberg, branschsekreterare för skolfrågor vid Kyrkans central för det svenska arbetet. I omröstningen ställdes utskottets förslag mot Jona Granlunds klämförslag. Klämförslaget godkändes av plenum och blev därmed UK:s beslut. Beslut: Vi önskar att KCSA organiserar en PR-kampanj (t.ex i form av planscher till skolorna) som informerar elever och föräldrar om vilka religiösa rättigheter vi har. Samt önskar vi att brevet skrivet nedan skickas till ministrarna Stefan Wallin och Henna Wirkkunen Ärade ministrar, Vi på Ungdomens Kyrkodagar 2010 har diskuterat problematiken kring sekulariseringen och rädslan för religionsutövning i dagens samhälle. Resultatet av denna diskussion är detta brev. Vi vill uppmärksamma er om att Finlands grundlag ger var och en rättighet att utöva sin religiösa övertygelse, oberoende av vilken religion man tillhör. Det är viktigt att eleverna får utöva sin religion i skolan utan att känna sig tvingade till det, samt lära sig om positiv religionsfrihet. Vi vill också belysa att en god och mångsidig religionsundervisning ger grunden till en befolkning med öppet sinne för och hänsyn till andra människor med annan trostillhörighet. Den sekulariserande trenden som media framhäver godtas inte av alla medborgare vilket vi vill poängtera för beslutsfattarna. Frihet är inte enbart frihet från utan också frihet att göra något. 9

8 14 Motion: Användningen av energidrycker i församlingarnas verksamhet Ungdomarna i Kronoby församling hade lämnat i följande motion och Eric Abbor presenterade den. Efter att på nära håll sett de negativa sidorna av energidryckerna känner vi stor oro över användningen av dessa bland barn och ungdomar. Även i vårt ungdomsarbete har det inträffat allvarliga bieffekter orsakade av dryckerna. I detta nu finns ingen åldersgräns för inköp vilket har bidragit till att de förekommer allt oftare på resor, läger och som ersättare för läskedrycker. Förslag till beslut: Vi uppmanar därför UK 2010 att utreda möjligheten att förbjuda användningen av energidrycker i församlingarnas verksamhet. Erik Abbor Juhani Hopkins Tove Krook Carolina Myrskog Kim Wallis Tom Wiklund Kronoby församling I sin presentation av motionen poängterade Erik Abbor ärendets vikt genom en personlig upplevelse då en kompis fått överdos av energidryck och därefter förts med ambulans till förstahjälp. David Helander (Esbo svenska församling) presenterade utskottets arbete. Ett förbud av energidrycker kan få både positiva och negativa följder. Dryckerna kan bli mera lockande, men samtidigt är det en signal till ungdomar och föräldrar om hur farliga dryckerna är. Utskottet ansåg också att på läger behövs inga energidrycker. UK 2010 skickar ett brev till församlingarna där vi uppmanar dem att förbjuda användningen av energidrycker i församlingens verksamhet. Dessutom uppmanar vi KCSA att skriva ett brev till både finska och svenska tidningar samt till Social- och hälsovårdsminister Liisa Hyssälä och Kultur- och idrottsminister Stefan Wallin. Dessa brev bör lyfta fram vår ståndpunkt att energidrycker skall ha en lagstadgad åldersgräns. Brev: Efter att på nära håll sett de negativa sidorna av energidryckerna känner vi stor oro över användningen av dessa bland barn och ungdomar. I detta nu finns ingen åldersgräns för inköp vilket har bidragit till att de förekommer allt oftare i församlingens verksamhet t.ex. på resor och läger som ersättare för läskedrycker. Vi på Ungdomens kyrkodagar 2010 uppmanar alla församlingar att förbjuda användningen av energidrycker i sin verksamhet. Vi vill också lyfta fram behovet av information om energidryckers innehåll och bieffekter till barn och ungdomar samt till deras föräldrar. Ungdomens Kyrkodagar 2010 Ordförande öppnade debatten som blev mycket livlig. Den huvudsakliga frågan handlade om energidrycker borde förbjudas i församlingens verksamhet eller inte och hurdant förbud det i så fall skulle vara. Å ena sidan var man tveksam till om ett förbud skulle hjälpa upp situationen eller om dryckerna därigenom skulle bli mer lockande. Dessutom undrade man också om kristnas rykte som tråkiga typer skulle förstärkas i och med ett förbud av dessa drycker. Å andra sidan såg många farorna i energidryckerna och påpekade 10

9 att dess bieffekter är både snabba och slumpmässiga. Man ansåg att det är viktigare att se till människans hälsa än till vårt rykte som kristna. Man diskuterade också om man borde sträva till ett mer allmänt förbud som gäller alla församlingar, t.ex. genom att arbeta för att begränsa tillgängligheten av dryckerna eller om enskilda församlingar ska göra egna beslut i denna fråga. Det kom fram att en högre åldersgräns för energidrycker har diskuterats på nationellt plan och att UK nog har en stark röst och kan vara vägvisare i detta ärende. I vissa EU-länder är energidryckerna förbjudna. I Esbo svenska församling har man erfarenhet av att förbjuda energidrycker på församlingens läger. Man har upplevt att bruket av dryckerna där av har minskat. Det kom också fram att mera information i denna fråga behövs. Man måste också ställa energidryckerna i relation till andra energiprodukter, men också till exempel till kaffe. Diskussionen avslutades efter 25 talturer. Ledande branschsekreterare för kristen fostran vid Kyrkans central för det svenska arbetet Stefan Myrskog uttalade sig i debatten. Under diskussionen kom det in fyra förslag till beslut samt ett förslag om förkastande. En omröstning inleddes. Jona Granlund (Åbo svenska församling) och Ylva Vikström (Kimitoöns församling) hade lämnat in följande förslag till beslut: Samma som utskottet förutom sista meningen i brevet:...energidryckers innehåll och bieffekter. Allt efter detta (med början till barn och ungdomar... ) stryks. Nicklas Holmgård och Jonathan Lassila (Pedersöre församling) hade lämnat in följande förslag till beslut: I beslutstexten: Att skicka till tidningar stryks. I brevet: ändras en mening till:...uppmanar alla församlingar att diskutera användningen av energidrycker. Peter Fallström och Robin Frisk (Sibbo svenska församling) hade lämnat in följande förslag till beslut: Ändring i sista stycket i brevet: Vi på Ungdomens Kyrkodagar 2010 uppmanar alla församlingar att ta tag i problemet gällande användningen av energidrycker i deras verksamhet, på ett sätt som passar dem. Oscari Saariniemi (Vasa svenska församling) och Mathias Suontaa (Vanda svenska församling) hade lämnat in följande förslag till beslut: I brevet skulle man ändra formuleringen... församlingar att förbjuda användningen... till... församlingar att ha skarpare kontroll av användningen... Christa Mickelsson (Petrus församling) och Erika Rönngård (Vasa svenska församling) lämnade in ett förslag om förkastande av motionen. I omröstningen ställdes först Granlunds förslag mot Holmgårds förslag. I den om röstningen vann Holmgårds förslag. Därefter ställdes Holmgårds förslag mot Fallströms förslag. Fallströms förslag vann. Fallströms förslag ställdes därefter mot Saariniemis förslag. Fallströms förslag vann, varefter det ställdes mot utskottets förslag. I den omröstningen vann Fallströms förslag. I den sista omröstningen 11

10 ställdes Fallströms förslag mot Mickelssons förslag om förkastande av motionen. Även i den omröstningen vann Fallströms förslag som därmed blev UK:s beslut. UK:s beslut UK 2010 skickar ett brev till församlingarna där vi uppmanar dem att förbjuda användningen av energidrycker i församlingens verksamhet. Dessutom uppmanar vi KCSA att skriva ett brev till både finska och svenska tidningar samt till Social- och hälsovårdsminister Liisa Hyssälä och Kultur- och idrottsminister Stefan Wallin. Dessa brev bör lyfta fram vår ståndpunkt att energidrycker skall ha en lagstadgad åldersgräns. Brev: Efter att på nära håll sett de negativa sidorna av energidryckerna känner vi stor oro över användningen av dessa bland barn och ungdomar. I detta nu finns ingen åldersgräns för inköp vilket har bidragit till att de förekommer allt oftare i församlingens verksamhet t.ex. på resor och läger som ersättare för läskedrycker. Vi på Ungdomens Kyrkodagar 2010 uppmanar alla församlingar att ta tag i problemet gällande användningen av energidrycker i deras verksamhet, på ett sätt som passar dem. Vill också lyfta fram behovet av information om energidryckers innehåll och bieffekter till barn och ungdomar samt till deras föräldrar. Ungdomens Kyrkodagar 2010 En reservation till protokollet lämnades in: Motivering: Frågan behöver skötas på en nationell nivå och inte på församlingsnivå. Detta för att samma regler ska gälla överallt. Jona Granlund (Åbo svenska församling) Rebecka Vikström (Borgå svenska domkyrkoförsamling) Frida Vikström (Matteus församling) John-Einar Smeds (Åba svenska församling) Niklas Lindblad (Åbo svenska församling) Motion: Första gången församlingsvalet 2010 Simon Lampenius, branschsekreterare för ungdomsarbete vid Kyrkans central för det svenska arbetet samt medlem i styrgruppen för valinformationskampanjen Första gången hade kommit in med följande motion som han också presenterade. Den 15 november 2010 är det val till församlingarnas förtroendeorgan. Valet är speciellt eftersom det är första gången 16-åringar får rösta. Valet ger den enskilda församlingsmedlemmen möjlighet att påverka i församlingens beslut, verksamhet och framtid. Tanken med förtroendeorganen är att de ska representera alla församlingsmedlemmar. I dagens läge är representationen skev. Av de förtroendevalda som valdes in genom församlingsvalen 2002 var endast sex

11 procent under 30 år. Ingen större förändring skedde i valen Ändå ligger de unga i toppen när det gäller församlingsstatistiken över delaktighet i församlingens verksamhet. Årligen går ca 90 procent av 15-åringarna i skriftskola och av dem fortsätter ungefär en tredjedel i hjälpledarutbildningen. Församlingsvalet diskuterades också på UK 2009 och då gjordes följande beslut: UK 2009 uppmanar församlingarna i Borgå stift att informera ungdomarna om: Församlingsrådet och dess uppgifter Församlingsvalen Bra tillfällen är t.ex. skriftskolläger, ungdomssamlingar, skolornas morgonsamlingar. Det är också viktigt att hitta lättillgängliga röstningsplatser. Församlingsanställda är viktiga för att uppmuntra ungdomar att kandidera och rösta. Vid behov kunde församlingarna samarbeta med KCSA och Församlingsförbundet prosterivis. Valet närmar sig och ännu finns det möjligheter att påverka hur valet genomförs i den egna församlingen. Beslutet från UK 2009 bör gås igenom och förnyas för att visa på ärendets betydelse och aktualitet. Nedanstående konkreta förslag till beslut får diskuteras av utskottet och av plenum. Förslag till beslut: Vi ombud som varit med på UK 2010 skriver ett initiativ till vårt eget församlingsråds valnämnd och ber dem placera vallokaler på ställen som är lättillgängliga för väljarna. Jag röstar själv i församlingsvalet 2010 och tar en kompis med mig Jag uppmanar en person jag har förtroende för att ställa upp i församlingsvalet Mer information om valet finns på adresserna: evl.fi/konfirmand Utskottets arbete presenterades av Emilia Grahn (Matteus församling) Grahn poängterade att man också vill få veta vad kandidaterna vill arbeta för. Utskottet hade kommit fram till följande beslut: Uppmana delegater att tala med sin valnämnd och sitt församlingsråd om UK. Uppmana församlingar att hålla olika valdebatter eller olika evenemang var man kunde få fram vad kandidaterna vill göra för ungdomarna. Församlingar får själva tänka ut var man kan placera val-stand, t.ex. Bibliotek, närbutik, skola eller köpcenter. Jag röstar själv och tar med mig en vän Jag uppmanar en person jag har förtroende för att ställa upp i församlingsvalet 2010 Ordförande öppnade diskussionen. Plenum var enhälligt om att ärendet är viktigt och att det är bra med konkreta beslutsförslag. Det klargjordes att det är församlingens valnämnd som fattar beslut om valplatserna. Under diskussionens gång lämnade Jona Granlund (Åbo svenska församling) in ett förslag till beslut. Diskussionen avslutades efter nio talturer. Jona Grandlund och Ylva Vikströms (Kimitoöns församling) förslag till beslut: 1:a punkten UK uppmanar ungdomar att skriva brev till sin valnämnd för att delge dem sina synpunkter. 3:dje punkten stryks. I omröstningen ställdes Granlunds förslag mot utskottets förslag och Granlunds förslag vann. Därmed blev Granlunds förslag UK:s beslut. 13

12 UK:s beslut: UK uppmanar ungdomar att skriva brev till sin valnämnd för att delge dem sina synpunkter. Uppmana församlingar att hålla olika valdebatter eller olika evenemang var man kunde få fram vad kandidaterna vill göra för ungdomarna. Jag röstar själv och tar med mig en vän Jag uppmanar en person jag har förtroende för att ställa upp i församlingsvalet Motion: Nattvardsgemenskap Jona Granlund (Åbo svenska församling) hade lämnat in följande motion och han presenterade den. Nattvarden idag är ett intressant fenomen. Det är i korthet en gemenskapsmåltid där gemenskapen har fått sätta sig i baksätet. I instiftelseorden sägs det gör det här för att komma ihåg mej. Enligt Cavanaugh är nattvarden den ultimata gemenskapen där vi dels får gemenskap med Gud men också med alla andra kristna genom Gud. Tyvärr är idag gemenskapen i nattvarden ytterst frånvarande i handlingen. Man går upp till nattvarden, ensam, eller kanske med sin familj eller kompis, ser man någon man känner så kan man nicka lite diskret. Under själva nattvarden sitter man på sin plats och får en oblat och lite vin, dricker det och går ner. Gemenskapen måste stärkas. Ett sätt skulle vara att under själva nattvarden få in en känsla av att vara en del av gruppen. Att man inte kommer som individ för att ensam komma inför Gud, utan att man kommer som individ för att ta del i en gemenskap. Förslag till beslut: Ungdomens Kyrkodagar uppmanar församlingar i Borgå Stift att använda riktigt bröd i stället för oblater för att stärka känslan av gemenskap i själva nattvarden. Matias Särs (Vasa svenska församling) presenterade utskottets arbete och dess förslag till beslut: Ungdomens Kyrkodagar anser att gemenskapen kring nattvarden behöver stärkas. Vi uppmanar därför församlingarna i Borgå Stift att använda riktigt bröd istället för oblater, eftersom det här är en konkret, genomförbar åtgärd. Alla församlingar borde åtminstone pröva på det någon gång under året. Om brödet bakas inom församlingen ökas ytterligare känslan av delaktighet. Detta kunde också vara ett sätt för olika åldersgrupper att träffas och samarbeta. Viceordförande öppnade debatten som visade både åsikter för och emot riktigt bröd i nattvarden. De flesta var av den åsikten att ha riktigt bröd vi nattvarden är en bra sak som stärker gemenskapen. En del ville också att brödet skulle bakas i församlingens verksamhet vilket ytterligare skulle öka känslan av delaktighet samt också brygga över generationsgränser. Ett förslag var också att införa gemensam kalk. Motargumentet var att det inte är brödet som gör gemenskapen i nattvarden. Istället föreslogs kyrkkaffe efter mässan. Man föreslog också att Pax-momentet i mässan kunde utformas till ett aktivt moment där mässbesökarna hälsar på varandra och önskar varandra Guds frid. Dessutom tog man upp både praktiska och hälsoaspekter gällande användningen av riktigt bröd i nattvarden. 14

13 I diskussionen förekom också åsikter både för och emot brutet nattvardsbord och ett förslag om att uppmuntra till kontinuerlig nattvardsgång kom in. Viceordförande avslutade diskussionen efter 24 talturer. Ungdomsarbetsledare Christian Snellman (Esse församling) uttalade sig i debatten. Följande förslag hade kommit in: Jona Granlund och John-Einar Smeds (Åbo svenska församling) lämnade in ett klämförslag: Ungdomens kyrkodagar 2010 anser också att bruket av obrutet nattvardsbord skall uppmuntras. Detta för att inte dela in församlingen i olika nattvardsbord. Fogas till utskottets förslag till beslut. Matias Särs och Jona Granlund lämnade in ett klämförslag: Dessutom vill vi använda gemensam kalk i stället för särkalk, för att visa att vi dricker ur samma källa. Resten samma som utskottet. Viktor Asplund och Henna Björkskog (Larsmo församling) lämnade in ett förslag om förkastande av motionen. I omröstningen ställdes först Granlunds klämförslag mot utskottets förslag. Granlunds förslag vann och fogades därför till utskottets förslag. I den andra omröstningen ställdes det nya beslutsförslaget mot Särs klämförslag. Särs klämförslag vann inte gehör. Slutligen röstades om förkastande av motionen. Det nya beslutsförslaget vann och blev därmed UK:s beslut. UK:s beslut Ungdomens Kyrkodagar anser att gemenskapen kring nattvarden behöver stärkas. Vi uppmanar därför församlingarna i Borgå Stift att använda riktigt bröd istället för oblater, eftersom det här är en konkret, genomförbar åtgärd. Alla församlingar borde åtminstone pröva på det någon gång under året. Om brödet bakas inom församlingen ökas ytterligare känslan av delaktighet. Detta kunde också vara ett sätt för olika åldersgrupper att träffas och samarbeta. Ungdomens kyrkodagar 2010 anser också att bruket av obrutet nattvardsbord skall uppmuntras. Detta för att inte dela in församlingen i olika nattvardsbord. En reservation mot beslutet kom in av ungdomar från Jakobstads svenska församling. Den hade undertecknats av: Sebastian Åstrand Adam Cederberg Viktor Enbacka Frank Wikblad Felicia Holmgård 15

14 17 Initiativ till diskussion: Surfarens budord Nätvandrargruppen, en arbetsgrupp vid Kyrkans central för det svenska arbetet hade lämnat i ett initiativ till diskussion. Medlemmarna i gruppen Jessica Högnabba, projektplanerare för Andligt liv på webben, och Christina Råstedt, ungdomsarbetsledare i Karis svenska församling, presenterade motionen. På bara en kort tid har Internet öppnat många och spännande nya möjligheter för oss. Detta innebär att vi också tvingas ta ställning till många nya frågeställningar. Är det ok att delta i diskussioner på nätet anonymt eller borde man göra det med eget namn? Kan man sätta vilka foton som helst på nätet? Ska ungdomsarbetare vara facebookvänner med sina ungdomar eller hjälpledare med konfirmanderna och har dessa då ett särskilt ansvar för innehållet på sin vägg? Hur motverkar man nätmobbning? Detta är exempel på frågor som borde uppmärksammas. Förslagsvis kunde diskussionen utmynna i surfarens budord eller goda tips för en bättre webbvärld! Nätvandrargruppen genom Jessica Högnabba Projektplanerare vid Andligt liv på webben Nätvandrargruppen är en arbetsgrupp vid KCSA vars uppgift är att fundera på och utveckla webbarbetet inom församlingarnas barn- och ungdomsarbete. Nätvandrargruppen är också ett stöd för det svenska arbetet vid projektet Andligt liv på webben. Fredrika Sundén (Pernå församling) presenterade utskottets arbete. Utskottet beslöt att behålla initiativets ursprungliga formulering, men diskuterade därtill några punkter. Utskottet tänkte att det är svårt att lägga upp regler och riktlinjer då webben fortfarande är ett osäkert område för alla. Vi vet inte hur vi ska vara på webben. Och vem övervakar i så fall att reglerna följs? Vem är det som ska informera om netikett: föräldrarna, skolan, församlingen? Några av de punkter som utskottet diskuterade: Bilder på webben: vad får man lägga upp? Hur många frågar verkligen om tillstånd innan de lägger upp bilder på andra människor? Blir det en slags friport för andra då någon lagt upp den första bilden? Vad händer med bilderna efter att man tagit bort dem? Hålls de kvar? Facebook: är det okej att vara vän med sina konfirmander? Är det okej för en församlingsungdom att vara vän med församlingens präst eller ungdomsledare på Facebook? Fastän man raderar sitt konto på Facebook hålls informationen kvar, åtminstone för en tid. Vem ska man acceptera som vän? Vad kan man skriva i sin statusuppdatering? Är Facebook tryggt eller kan informationen hamna i händerna på fel person? Känns Twitter tryggare då man inte laddar upp bilder på samma sätt? Litar folk för blint på Facebook? Församlingarnas synlighet: ska församlingarna vara synliga på webben? Var går gränsen till privatliv för de församlingsanställda? Ska de ställa upp för sina ungdomar eller församlingsmedlemmar på webben eller har även de rätt till ett privatliv? Är det lättare att ta kontakt med ungdomsledaren på nätet? Privatliv: Hur privat och personlig kan man vara på webben? Var går gränsen till vad som är fritid? Nätmobbning: Är det svårare att reagera mot nätmobbning på t.ex. Facebook? Det är inte okej att mobba normalt heller, så varför skulle det vara okej på webben? Hur är det med yttrandefrihet och ärekränkning? 16

15 Utskottet funderade på om man kunde lägga upp ett slags 'kom ihåg' för webben. Kunde kyrkan eller församlingen ha en grupp på Facebook som skulle fungera som ett slags kanal? Plenum får fortsätta utskottets diskussion. Ordförande öppnade diskussionen. Diskussionen visade att man starkt anser att det är viktigt att kyrkan är med på nätet. Man konstaterade att det är lätt att ta kontakt med en församlingsanställd via t.ex. Facebook och det uppmuntrades att församlingsanställda ska vara vänner med sina ungdomar på Facebook. Webben ger också synlighet åt kyrkan och kan göra t.ex. anmälningar till läger smidigare. Samtidigt diskuterades det om hur man ska vara på nätet, både som ungdom och församlingsanställd. Användning av sunt bondförnuft poängterades och att vara en bra förebild både i verkligheten och på nätet. Många ansåg att det behövs mera information om nätetikett. Det förekom förslag om att mediafostran kunde förmedlas via församlingen. Speciellt elever i lågstadiet skulle behöva information om nätmobbning och hur man ska agera på webben. Diskussionen avslutades efter 18 talturer. 18 Initiativ till diskussion: Bibeln Guds Ord men bara till en viss gräns? Andreas Andersson (Matteus församling) och Linus Stråhlman (Borgå svenska domkyrkoförsamling) hade lämnat in följande initiativ till diskussion. Andersson presenterade initiativet. Bibeln är de kristnas heliga skrift. Genom den talar Gud till sitt folk står det på kyrkans webbportal evl.fi. Bibeln är vår kyrkas rättesnöre, och kallas också Guds Ord. Vilken roll har Bibeln i vår kyrka och våra liv? Sker Guds vilja i mitt liv? Och vad innebär det att vara kristen, i relation till Bibeln. Behöver vi följa det som står där, eller räcker det att vi tror att Jesus dog och uppstod? Och hur ska vår kyrka förhålla sig till Bibeln? Med andra ord, hur mycket kan man tolka Guds Ord? Detta aktualiseras inte minst genom diskussionerna om välsignelse av homosexuella, präster som genomgått könsbyte och skilsmässa. Ifall kyrkan väljer att tolka Bibeln allt mer fritt, till vad behövs en helig skrift över huvud taget? UK 2010 får diskutera Bibelns roll i enskilda kristna personers liv och i kyrkan. Marco Harju (Nedervetil församling) presenterade utskottets arbete och önskade att diskussionen sker i konstruktiv anda. Vad betyder bibeln för dig? Vad söker du? Vad är förhållandet mellan det mänskliga och det gudomliga i skriften? Om vi inte grundar vår tro på bibeln, vad grundar vi den då på? Tradition och bibeln Helig Ande och samvete som hjälp för att tolka bibeln Kan en människas tolkning vara fulländad? Syn på moral och etik har ändrat under de senaste 2000 åren. Till det bättre? På vilka grunder? Ska kyrkan hålla fast vid varje detalj i skriften eller endast i den röda tråden? Hurdan tolkning ska användas? Det är inte mediasexigt att tala om synd, men vad är kärlek och förlåtelse utan synd? Det talas endast om skandalösa synder, glömmer vi att även små synder är synder? T.ex. själviskhet. 17

16 Bibeln finns till för att hjälpa oss hitta Gud. Kan vi utgå ifrån att vi som kristna, trots att vi kan ha olika åsikter, strävar att läsa skriften så som det bäst tjänar Gud och följer Hans vilja? Ordförande öppnade diskussionen. Man diskuterade den allmänna uppfattningen om rätt och fel och konstaterade att det är problematiskt då Bibeln uppmanar att göra något som strider mot ens egen moral och rättsuppfattning. Gällande bibeltolkning kom det fram att ateister i Sverige retar upp sig på Svenska kyrkans teologi, eftersom den går så långt ifrån skriften. I diskussionen tangerade man också gränsen mellan att tolka Bibeln symboliskt och bokstavligt. Det kom också fram att det lönar sig att skapa en personlig relation till Bibeln och att man ska se den som ett redskap som hjälper oss att komma närmare Gud. Vi är alla här på Guds uppdrag och ska sträva till att låta oss bli ledda av Guds ord. Bibeln är Guds ord, men Gud verkar genom oss människor. Det lönar sig att läsa Bibeln i ljuset av den tid vi lever i just nu. Ordförande avslutade diskussionen efter 10 talturer. 19 Initiativ till diskussion: Krav på präster? Jona Granlund (Åbo svenska församling) hade lämnat in följande initiativ till diskussion som han presenterade. Under hösten har en diskussion förts angående prästämbetet inom stiftet. Frågan gäller huruvida kyrkan kan ställa krav på prästen som går utöver de rent teoretiska, d.v.s. avlagd examen. Inom de kommande årtiondena kommer frågan troligen att bli mer och mer aktuell. För ett antal år sedan blev Nokiarörelsen utslängd från/lämnade kyrkan, officiellt på grund av att de inte omfattade den lutherska tron (sagt från kyrkan). Enligt Professor Antti Laato är det inte fallet. Även om man står ute i kanten anser han att de fortfarande är inom den lutherska sfären. Ställ detta i kontrast till att det inom kyrkan på höga poster finns personer som ifrågasätter att Jesus var gudomlig och behovet av ett ställföreträdande offer för att frälsa oss, i den situationen blir frågan intressant. Ett annat intressant fall skedde nyligen på Åland. Där fick en präst disciplinära åtgärder efter att ha skilt sig många gånger. Om man går till Bibeln ställs ett antal krav på församlingens ledare, man ska bland annat ha en stadig ekonomi, vara respekterad i samhället o.s.v. Frågan är om dessa är aktuella idag. Jag skulle vilja att vi diskuterade följande: Kan och bör man ställa krav på präster utöver de akademiska? Kan man ställa krav på hur en präst ska leva? Bör biskopar kunna tillrättavisa i andra stift än sitt eget? Vilken är ärkebiskopens roll i frågan? Vad göra med präster som tydligt har en åsikt som har fördömts som heretisk inom urkyrkan? Ylva Vikström (Kimitoöns församling) presenterade utskottets arbete. Vilken typ av krav kan man ställa på präster? Tro Arbetsmässigt - kunna kallas luthersk - kunna följa Bibeln - arbeta i kyrkan, hålla förrättningar 18

17 - klara av ledarskap - vara bra på att tala - vara bra på att lyssna - tro på sig själv - acceptera och följa kyrkolagen Privatliv - vara vanlig människa - tro på heltid, men inte vara präst på heltid - acceptera att det finns vissa förväntningar och försöka leva upp till dem - leva som man lär Hur ska dessa krav prioriteras? Hur ska man kunna mäta eller undersöka om de uppfylls? Vad händer om kraven inte uppfylls? Hur långt går förlåtelsen? Utskottets åsikt: om kraven inte uppfylls borde prästen söka sig någon annanstans Viceordförande öppnade diskussionen. I diskussionen kom det fram att det ställs stora krav på präster och att de måste ha ett brett kunnande. T.ex. för en kyrkoherde är kunskaper i förvaltning, ledarskap och ekonomi mycket viktiga. Samtidigt kom det fram att det är mycket viktigt att prästen har en stor social kompetens, för att klara av vigsel-, dop- och begravningssamtal samt för att kunna vara trovärdig då man leder t.ex. en andakt. Prästen är ofta kyrkans ansikte utåt. Man ställde också det akademiska kunnandet mot det andliga. För att klara av alla krav efterlystes någon form av kompletterande utbildning till den akademiska teologiutbildningen. Att kunna delegera uppgifter och inse att alla präster inte är bra på allting såg man också som viktigt. Likaså att vara ett gott föredöme som präst. Viceordförande avslutade diskussionen efter 21 talturer. I diskussionen uttalade sig församlingspastor Johan Kanckos (Korsholms svenska församling) och församlingspastor Fredrik Portin (Åbo svenska församling). 20 Initiativ till diskussion: Hjälppislöner Ungdomar i Matteus församling hade lämnat in ett initiativ till diskussion om hjälpledarlöner. Frida Vikström presenterade initiativet. I presentationen tog hon upp att hjälpledarskapet är en viktigt men inte alltid lätt uppgift. Hon konstaterade också att det finns stora skillnader i lönen mellan olika församlingar. UK 2010 får diskutera: Ska hjälpledare få lön för sitt arbete? Borde det existera en standardiserad lön som gäller för alla svenska församlingar i Finland? Vad är en lämplig lön för en hjälpledare? Har alla församlingar råd att betala ut lön åt hjälpledarna? Är hjälpledararbetet mer motiverande med lön? Jobbar de äldre hjälpledarna under fler somrar om det finns en fast lön? Camilla Markkanen Ida Sundberg Frida Vikström Stefanie Lindroos Sonja Soini Emilia Grahn Matteus församling 19

18 Marina Stenbäck (Esbo svenska församling) presenterade utskottets arbete. I utskottet hade man diskuterat om man ska få lön eller inte som hjälpledare. Man kom fram till att i vissa församlingar får man 9 euro per dag och i andra 30 euro per dag. Man funderade om löneskillnaderna kan bero på skillnader i utbildningen och spekulerade i att en gemensam starkare utbildning kunde minska skillnaderna i löner mellan församlingar. Man konstaterade också att om man som hjälpledare inte vill ha lön så är det säkert möjligt att avstå. Viceordförande öppnade debatten. Plenum var till viss del överens om att hjälpledaren ska få en ersättning för sitt jobb. Man var överens om att det inte är lönen som är orsaken till att man arbetar som hjälpledare. Primära orsaken är ofta att man själv haft så roligt på sitt konfirmandläger att man vill vara med igen. Dessutom lär man sig mycket, både om en själv och om Gud. Samtidigt känns det bra att få en ersättning som tack för utfört arbete. Ersättningen hjälper en också att vara borta från annat sommarjobb för att kunna vara på läger. Det kom också fram att eftersom kyrkan tar upp skatt ska församlingen visa sin uppskattning över det jobb hjälpledarna gör genom att betala lön åt dem. Några konstaterade att de inte får lön då de arbetar som hjälpledare och att de inte heller behöver lön. Man såg det dock inte nödvändigt att alla församlingar betalar samma summa, utan konstaterade att olika församlingar har olika ekonomi och utgångspunkt att betala ersättningar. Viceordförande avslutade debatten efter 19 talturer. 21 Initiativ till diskussion: Hur påverkas ungdomsarbetet/ungdomarnas situation vid en sammanslagning av församlingar? Christian Snellman presenterade motionen. Veckan efter UK 2010 kommer det att vara en diskussionsdag mellan församlingarna I Pedersöre prosteri gällande en eventuell sammanslagning. Vi ungdomar i Esse församling efterlyser nu en diskussion där man samtalar och delar med sig av sina egna åsikter och erfarenheter i frågan om hur en sammanslagning har påverkat de församlingar som genomgått en sådan. Hur har ungdomarnas situation blivit? Har man känt av sammanslagningen? I så fall, har det lett till något positivt eller negativt? Dela gärna dina erfarenheter, för att om möjligt ge en bild åt oss som nu kanske står inför denna sammanslagning, vilka fördelar och nackdelar detta kan innebära. Ungdomarna i Esse församling Johan Myrskog (Petrus församling) presenterade utskottets arbete. Vi diskuterade kring positiva och negativa följder (i ungdomsarbetet men också församlingsarbetet i stort) vid sammanslagning och detta är några tankar som kom upp: Positivt: Mera resurser (möjlighet att anställa ungdomspräst? osv) Ungdomarna får träffa andra ungdomar från andra församlingar, ventilera och få se saker ur annat perspektiv Nya influenser, nya system vidga vyerna 20

19 Bättre för de församlingsanställda? Lättare att flexa och de anställda kan dela på uppgifterna på ett annat sätt. Flera ungdomsledare möjlighet att bolla tankar med varandra. Lekmännens ansvar ökar? (en aktivare församling) Negativt: Börjar verksamheten lida? Mera ansvar för kyrkoherden Blir det svårare för församlingsmedlemmen att få sin röst hörd? (Större församling, blir jag sedd?) Lekmännens ansvar ökar? (ifall ansvarskänslan inte finns så blir detta en negativ sak) Avstånd mellan orterna (ifall verksamheten blir mera centrerad, beroende av skjuts...) Ordförande öppnade debatten. Till skillnad från utskottet, kom det i plenum fram oro över att personalresurserna minskar, åtminstone på lite längre sikt. Speciellt var man rädd för att ungdomsarbetsledartjänsterna är hotade. Dessutom diskuterades att avstånden till verksamheten kan bli långa och man frågade sig hur församlingsidentiteten påverkas av sammanslagningen. Ordförande avslutade diskussionen efter tre talturer. 22 Förslag till tid och plats för UK 2011 I diskussionen föreslogs enbart Stiftsgården Lärkkulla i Karis som plats och tid för UK UK antog förslaget. UK:s beslut: Ungdomens kyrkodagar arrangeras nästa gång på Stiftsgården Lärkkulla i Karis den Val av arbetsgrupp för planeringen av UK 2011 I diskussionen om planeringsgrupp för UK 2011 föreslogs följande personer: Nicklas Holmgård, Pedersöre församling Marco Harju, Nedervetil församling Maria Helander, Hangö svenska församling Alina Håkans, Korsholms församling Viktor Enbacka, Jakobstads svenska församling John-Einar Smeds, Åbo svenska församling Frida Vikström, Matteus församling Kandidaterna fick möjlighet att presentera sig, varefter man skred till sluten omröstning. Viktor Enbacka drog tillbaka sin kandidatur. UK:s beslut: Till planeringsgrupp för UK 2011 valdes Marco Harju (Nedervetil församling), Maria Helander (Hangö svenska församling) och Nicklas Holmgård (Pedersöre församling) 21

20 24 Eventuella övriga ärenden Inga övriga ärenden hade kommit in. Ordförande uppmuntrade plenum till att komma till UK Förhandlingarna avslutas Ordförande avslutade plenarförhandlingarna vid Ungdomens kyrkodagar söndagen den 31 januari kl

Protokoll för Ungdomens kyrkodagar i Vasa, Vasa universitet 26 29.1.2012

Protokoll för Ungdomens kyrkodagar i Vasa, Vasa universitet 26 29.1.2012 PROTOKOLL Protokoll för Ungdomens kyrkodagar i Vasa, Vasa universitet 26 29.1.2012 1 Plenum öppnas Ungdomens kyrkodagar (UK) öppnades fredagen den 27 januari kl. 9.25 av Jona Granlund, ordförande vald

Läs mer

DE UNGAS KYRKOMÖTE MOTIONER & MOTIONSSVAR

DE UNGAS KYRKOMÖTE MOTIONER & MOTIONSSVAR DE UNGAS KYRKOMÖTE MOTIONER & MOTIONSSVAR Kyrkomötet Mot 2014:12 Kyrkomötet Motion 2014:12 av Terence Hongslo m.fl. Från teori till handling som förvaltare av skog och mark Förslag till kyrkomötesbeslut

Läs mer

Den som byggde ska stå. för notan Kyrkans pengar tryter och gamla kyrkor kostar. Staten borde stå för det kungen byggde, lyder ett initiativ.

Den som byggde ska stå. för notan Kyrkans pengar tryter och gamla kyrkor kostar. Staten borde stå för det kungen byggde, lyder ett initiativ. 13 Sid 2 Ledaren. Ansvaret för kulturarvet knäcker församlingarna. I framtiden blir det allt tyngre för Kyrkan att betala för kyrkan. TORSDAG 29 Mars. Nr 13/2012 Ny struktur skaver på stiftet Sidan 10

Läs mer

Ökad valfrihet får inte stöd av Kyrkostyrelsen

Ökad valfrihet får inte stöd av Kyrkostyrelsen TORSDAG 30 JANUARI. NR 5/2014 Urpilainen talade etik med biskopar Sidan 6 5 Underskattad teologi i Narnia Sidan 12 Sid 2 Unga slår ett slag för mindre kött Sidan 5 LEDAREN: Söndagsskolan har i viss mån

Läs mer

Tvånget akilleshäl för Peter Lindbäck

Tvånget akilleshäl för Peter Lindbäck 18 Sid 2 LEDAREN: Uppblåst skandal kring förslaget till psalmbokstillägg bevisar bara hur tacksamt det är att anklaga kyrkan för trångsynthet. ONSDAG 29 APRIL. NR 18/2015 Samtalets konst i Malax Sidan

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Jag och Du Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Författare Översättningav ett material från WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) Our Rights Our Responsibilities Översättning

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

allt SKa bort RIKSSTÄMMOhandlIngaR KOnfeRenS & RIKSSTÄMMa I jönköping 21-24 Maj 2009

allt SKa bort RIKSSTÄMMOhandlIngaR KOnfeRenS & RIKSSTÄMMa I jönköping 21-24 Maj 2009 llt ka bort RIKSSTÄMMOhandlingar konferens & RIKSSTÄMMA i jönköping 21-24 maj 2009 1 program 21/5 Torsdag Immanuelskyrkan 09.00 Incheckning 11.00 Riksstämmokurs 13.00 Inledningsgudstjänst. Johnny Johnsson

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

Barns rättigheter ur barnens eget perspektiv

Barns rättigheter ur barnens eget perspektiv Barns rättigheter ur barnens eget perspektiv Denna undersökning har beställts av generaldirektoratet för rättsliga frågor och samordnats av generaldirektoratet för kommunikation. Detta dokument speglar

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar 2:a upplagan Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling...

Läs mer

Kabinettets rapport... sid 11 Lekmannaledarens rapport... sid 16 Kyrkostyrelsens verksamhetsberättelse... sid 17

Kabinettets rapport... sid 11 Lekmannaledarens rapport... sid 16 Kyrkostyrelsens verksamhetsberättelse... sid 17 1 Innehåll Axplock ur konferensprogram... sid 2 Dagordning Plenum... sid 3 Förhandlingsordning... sid 5 Dagordning 1. Konferensutskott för församling och ekumenik... sid 7 Dagordning 2. Konferensutskott

Läs mer

Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se

Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se Självklart! Det handlar om rättigheter Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT Förenings- och församlingsutveckling bland barn och unga MANUS TILL PRESENTATIONEN http://prezi.com/_enohqd2r0xp/vaxa-i-tro-forenings-och-forsamlingsutveckling Den som hör dessa

Läs mer

2013 KYRKOKONFERENS. Gemensam Framtid

2013 KYRKOKONFERENS. Gemensam Framtid 2013 KYRKOKONFERENS Gemensam Framtid Gemensam Framtids Kyrkokonferens 2013 Föredragningslista FÖREDRAGNINGSLISTA FÖREDRAGNINGSLISTA Torsdag 9 maj Kl. 10.30 12.30 samt 15.00 17.30 1. Inledning 2. Val av

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Barnrättsspelet Handledning

Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet är ett sätt för barn och unga att lära sig om sina rättigheter. Genom kunskap kan unga påverka sin situation, göra skillnad i sitt eget liv och sin omgivning.

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Barnens nät Nätets barn

Barnens nät Nätets barn Barnens nät Nätets barn VÅLDSSKILDRINGSRÅDETS SKRIFTSERIE NR. 29 2003 Barnens nät Nätets barn Referat från ett kunskapsseminarium om barns och ungdomars Internetvanor Innehållsförteckning Förord 7 Referat

Läs mer

Växelvis boende. Att bo hos både pappa och mamma fast de inte bor tillsammans

Växelvis boende. Att bo hos både pappa och mamma fast de inte bor tillsammans Växelvis boende Att bo hos både pappa och mamma fast de inte bor tillsammans 1 Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Kunskapsöversikt. Det

Läs mer

Kyrkans svenska personalutbildning

Kyrkans svenska personalutbildning Kyrkans svenska personalutbildning 2014 Inledningsord Välkommen till Kyrkans svenska personalutbildning 2014! Vi lever i en tid av snabba förändringar i kyrka och samhälle. Nya uppgifter tillkommer och

Läs mer

Den bedjande piloten 14

Den bedjande piloten 14 De slitna skornas kärlek sid 2 P2B Onsdag 1.6.2011 nr 22 Lösnummer 1,10 Lokal bilaga till Vasa. Johan Sandberg Den bedjande piloten 14 Kapten Stefan Vikström talar med Gud inför varje flygning. Nätkärleken

Läs mer

Allas delaktighet inom idrotten

Allas delaktighet inom idrotten Undersökning 2010 Allas delaktighet inom idrotten oavsett sexuell läggning Foton från: FreeDigitalPhotos.net Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Bakgrund... 6 2.1 Syfte... 6 2.2 Avgränsning...

Läs mer

Det handlar inte om onda mot goda

Det handlar inte om onda mot goda TORSDAG 20 september. Nr 38/2012 38 Sissel minglar med tro Sidan 12 Det handlar inte om onda mot goda Sid 2 LEDAREN: Det finns blyga trosproffs på alla nivåer. Dags att tala om det! Tron slinker ur hans

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer