HANDELNS BETYDELSE, ROLL OCH FUNKTION I SAMHÄLLET. Samt andra aktuella forskningsprojekt av intresse för företag och anställda inom handeln

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDELNS BETYDELSE, ROLL OCH FUNKTION I SAMHÄLLET. Samt andra aktuella forskningsprojekt av intresse för företag och anställda inom handeln"

Transkript

1 HANDELNS BETYDELSE, ROLL OCH FUNKTION I SAMHÄLLET Samt andra aktuella forskningsprojekt av intresse för företag och anställda inom handeln

2 Innehåll HANDELNS BETYDELSE, ROLL OCH FUNKTION I SAMHÄLLET Handelns positiva effekter på samhället Projektledare: Niklas Rudholm, professor, HUI Research 6 Unga och utlandsfödda får jobb i detaljhandeln Projektledare: Ola Bergström, professor, Handelshögskolan 8 vid Göteborgs universitet Handelsföretagens roll i integrationen Projektledare: Sven-Olov Daunfeldt, professor, HUI Research 12 ÖPPEN KATEGORI Social shopping på Facebook Projektledare: Hanna Wittrock, fil. dr, Lunds universitet 14 Att synas på nätet Projektledare: Jens Nordfält, ek. dr, Handelshögskolan i Stockholm 16 Effektivitet i kombination med god arbetsmiljö Projektledare: Jörgen Eklund, professor, Kungliga Tekniska högskolan 18 2

3 Inledning Handelsnäringen är en viktig del i samhällsutvecklingen och tre av projekten tar fasta på detta genom att studera integration av unga och utlandsfödda på arbetsmarknaden inom handelsföretagen samt genom att fokusera på hur handelsföretag kan driva tillväxt i en region. Andra teman är shoppinggrupper på Facebook, marknadsföring i nätbutiker och effektivitet i kombination med bra arbetsmiljö. Handeln har under de senaste åren utvecklats mycket och näringen är idag en mycket central del i det svenska näringslivet. En framgångsrik handelsnäring är viktig för Sverige både i ett nationellt och internationellt perspektiv. Kunskap om handelns roll och funktion samt betydelse är central ur flera olika perspektiv, både ur ett samhällsperspektiv (internationellt, nationellt, regionalt och lokalt), ett företagsperspektiv samt för den enskilda individen. För att utveckla handelsnäringen är det därför viktigt att mer kunskap byggs upp kring handelns betydelse, roll och funktion i samhället. Handelns Utvecklingsråd har inom ramen för denna utlysning således valt att avsätta forskningsmedel för projekt på temat Handelns betydelse, roll och funktion i samhället, samtidigt som det fanns utrymme för andra intressanta problemställningar av intresse för handelsnäringen i en Öppen kategori. Totalt avsätts drygt tio miljoner kronor under åren till satsningen som har genererat sex forskningsprojekt på olika högskolor, universitet och forskningsinstitut runt om i landet. Handeln som näring har under årens lopp fått en allt större samhällsekonomisk betydelse. Idag sysselsätter handeln närmare en halv miljon svenskar och utgör samtidigt cirka tio procent av Sveriges BNP, något som innebär att handeln idag är en central del i det svenska näringslivet. Utveckling och ny kunskap är av största betydelse för denna viktiga bransch. Fokus på handelns samhällsnytta Tre av projekten återfinns inom det i utlysningen givna temat Handelns betydelse, roll och funktion i 3

4 samhället. Med en utveckling där handeln är en viktig motor i utvecklingen finns ett behov av större kunskap om branschens roll i den regionala tillväxten. Niklas Rudholm, HUI Research, kommer undersöka huruvida en stark handel har positiva spridningseffekter. Av tradition har handeln varit viktig för unga som ska in på arbetsmarknaden, likaså för integrationen av nya svenskar på arbets marknaden och i samhället. Detta tas upp i två olika projekt där Ola Bergström, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, tittar på både unga och utlandsfödda med hjälp av kartläggning och fallstudier, medan Sven-Olov Daunfeldt, HUI Research, använder sig av kvantitativa data för att se mönster när det gäller vilka företag som anställer utrikes födda. Loppisgrupper, synlighet på nätet och effektivitet i butiken Hanna Wittrock, Lunds universitet, studerar social shopping i olika så kallade loppisgrupper på Facebook för att bland annat se vad den traditionella handeln kan lära sig av shoppingen i dessa grupper. I Jens Nordfälts, Handelshögskolan i Stockholm, projekt kommer konsumenters reaktioner på digital och fysisk visuell marknadsföring att jämföras för att förstå vad som förenar dem och vad som skiljer dem åt, främst med syftet att stärka kunskapen om den visuella marknadsföringen på nätet. Lean retail bygger på lean production som ofta förknippas med väldigt slimmade och ibland pressade organisationer. Jörgen Eklund, Kungliga Tekniska högskolan, kommer att undersöka hur butiker kan använda sig av lean för att både bli effektiva och samtidigt skapa en god arbetsmiljö samt ha en hög nivå av kundnytta. Den kunskap som genereras kommer att vara till nytta för branschens utveckling och väl mående, både för företag och anställda, men även för myndig heter, samhällsrepresentanter med flera, som ett led i att stärka handelsnäringens konkurrens kraft. 4

5 Idag sysselsätter handeln närmare en halv miljon svenskar. Vilka vi är Handelns Utvecklingsråd har som ändamål och syfte att främja vetenskaplig forskning och utveckling för att stärka handelsnäringen i Sverige. Handelns Utvecklingsråd strävar efter att öka kunskapen om handel till nytta för handelsföretag, anställda, konsumenter och samhället i övrigt. Betydande medel satsas på att utveckla och stärka den vetenskapliga handelsforskningen, något som kommer både branschens företag och anställda till nytta. Handelns Utvecklingsråd är en av Sveriges största finansiärer av handelsforskning. Årligen delar stiftelsen ut cirka 20 miljoner kronor i olika forsknings bidrag, vilka går till forskare vid landets universitet, högskolor och forskningsinstitut. Handelns Utvecklingsråd är en kollektiv avtalsstiftelse som består av arbetsgivarorganisationerna Svensk Handel och Arbetsgivarföreningen KFO, samt arbetstagarorganisationerna Akademikerförbunden, Handelsanställdas förbund och Unionen. 5

6 6 I näringspolitiska sammanhang satsas det sällan på handel utan det är oftast tillverkningsindustrin som får stöd och hjälp.

7 HANDELNS BETYDELSE, ROLL OCH FUNKTION I SAMHÄLLET Handelns positiva effekter på samhället Handeln är en expansiv bransch som sysselsätter många personer, men i näringspolitiska sammanhang satsas det sällan på handel utan det är oftast tillverkningsindustrin som får stöd och hjälp. Vi vill undersöka huruvida handeln har positiva spridningseffekter som kan motivera satsningar på branschen, säger Niklas Rudholm, professor, HUI Research. Tidigare studier ger stöd till att det finns positiva överspillningseffekter när det gäller handel. Forskargruppen för fogar dock över unik data som möjliggör beräkningar som inte har gjorts i Sverige. Dessa positiva spridningseffekter innebär att företag som samlas på en plats ger fler fördelar än enbart summan av dem själva. Samlokaliseringen av företag handlar bland annat om effektivt utnyttjande av infrastruktur, kunskapsspridning mellan företag och matchning av arbetskraft. För det mesta har man fokuserat på utbudsfaktorer, men på senare år har man även tittat på efterfrågeperspektivet, berättar Niklas. Sam lokalisering är också positivt för konsumen terna då de exempelvis kan spara in restid. För handlarnas del kan fördelarna handla om att få nytta av andra företags marknadsföring och goda rykte. En stark konkurrens skulle kunna tala emot sam lokalisering, men senare års etableringar av handels platser och stadsgallerior visar att för delarna överväger. Om vi kan påvisa att handeln är en stark drivkraft när det gäller tillväxt skulle det kunna motivera att även handeln kan få näringspolitiskt stöd, till exempel i form av infrastrukturinvesteringar i samband med handels etableringar, avslutar Niklas. FAKTARUTA Syftet med projektet är att undersöka i vilken utsträckning handelsetableringar har positiva effekter på en regions tillväxt. Projektets namn: Handeln som tillväxtmotor: Vilka regionala spridningseffekter har en ökad handel? Projektledare: Niklas Rudholm, professor, HUI Research, e-postadress: Övriga projektdeltagare: Kenneth Carling, professor, Högskolan Dalarna; Johan Håkansson, docent, HUI Research och Högskolan Dalarna; Gunnar Isacsson, docent, Statens Väg- och Transportforskningsinstitut och Oana Mihaescu, fil. dr, HUI Research 7

8 HANDELNS BETYDELSE, ROLL OCH FUNKTION I SAMHÄLLET Unga och utlandsfödda får jobb i detaljhandeln Unga och utlandsfödda befinner sig i en utsatt situation på arbetsmarknaden i Sverige. Båda har betydligt högre andel arbetslöshet än genomsnittet i landet. Handeln anställer relativt många ur dessa grupper och kan vara en del av lösningen på problemet. Detaljhandeln är en viktig språngbräda för unga och utlandsfödda när de ska etablera sig på arbetsmarknaden. Branschen har nästan tre gånger fler unga (19 25 år) anställda än övriga branscher, förutom besöksnäringen som har något fler unga anställda. Bland utrikesfödda är exempelvis ett relativt vanligt sätt att skaffa sig en sysselsättning genom att driva en egen mindre butik, berättar Ola Bergström, professor, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. I jämförelse med andra sektorer inom den svenska ekonomin, tycks detaljhandeln vara särskilt lämplig som etableringsbransch för unga och utlandsfödda. Branschen har relativt hög personaltäthet och låga kunskapskrav. Detaljhandeln har här en viktig samhällsuppgift att fylla, säger Ola. Det finns redan idag initiativ och åtgärder i dagsläget som vi kommer att titta närmare på. Studien görs i två delar med intervjuer, observation, dokumentsstudier med mera, där den första beskriver sysselsättnings mönster i branschen samt identifierar på gående aktiviteter. I den andra delstudien för djupar sig forskarna genom flera fallstudier i hur förutsättningarna ser ut idag, för att sedan kunna peka på vad som kan förbättras fram över. Vi ser fram emot att kunna bidra med värde full kunskap om hur handels branschen både redan är en del av lösningen när det gäller att etablera unga och utlandsfödda på arbetsmarknaden och hur branschen i fram tiden kan bli ännu bättre på detta, avslutar Ola. FAKTARUTA Syftet med projektet är att bidra med ökad kunskap om och större förståelse för detaljhandelns roll som etableringsbransch för unga och utlandsfödda på den svenska arbetsmarknaden. Projektets namn: Etablering av unga och utlandsfödda i detaljhandeln Projektledare: Ola Bergström, professor, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, e-postadress: Övriga projektdeltagare: Vedran Omanovic, ek. dr, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet 8

9 Detaljhandeln är en viktig språngbräda för unga och utlandsfödda när de ska etablera sig på arbetsmarknaden. 9

10 10 Handelsnäringen är en viktig del i samhällsutvecklingen.

11 11

12 12 Just möjligheten att få ett arbete är en av de absolut viktigaste faktorerna för att integrera utrikesfödda i Sverige.

13 HANDELNS BETYDELSE, ROLL OCH FUNKTION I SAMHÄLLET Handelsföretagens roll i integrationen Arbetslösheten bland utrikes födda i Sverige är betydligt högre än bland inrikes födda. Det är problematiskt eftersom arbets löshet lätt leder till utanförskap. Handeln som arbets givare kan dock vara ett steg mot bättre integration. Vi vill studera handelsföretagens roll i att bryta detta utanförskap för utrikes födda i Sverige. Det unika med vår studie är att vi fokuserar på företagens roll snarare än på de arbetslösa, säger Sven-Olov Daunfeldt, professor, HUI Research, och fortsätter; integrationen av utrikes födda är en av samhällets viktigaste utmaningar framöver. Just möjligheten att få ett arbete är en av de absolut viktigaste faktorerna för att integrera utrikes födda i Sverige. Dagens höga arbetslöshet och andelen som helt står utanför arbetskraften bland utrikes födda är ett problem. Forskningen har hittills framförallt fokuserat på tjänstesektorn samt nystartade företag när det gäller möjligheten för utrikes födda att få arbete. Vi har tillgång till stora mängder kvantitativ data som vi kommer att analysera med avseende på vilka individer som får vilken typ av arbete och var, med fokus på detaljhandeln, berättar Sven-Olov. Resultaten av analysen av detaljhandelsföretagen kommer att jämföras med motsvarande resultat för liknande företag inom exempelvis tillverkningsindustrin, byggnadsindustrin, transportnäringen, besöksnäringen och den kunskapsintensiva tjänstenäringen. Jämförelsen är viktig eftersom alltmer resurser går till att stödja företag som politikerna tror kan ha en hög framtida tillväxt. Det finns dock en risk att det inte är dessa företag som erbjuder arbeten till de individer som har problem att etablera sig på arbetsmarknaden, vilket innebär att integrationen av utrikes födda kan försvåras, säger Sven-Olov. Vi vill se huruvida handeln är en viktig del av lösningen på denna utmaning och på så vis vara aktuell för näringspolitiska satsningar. FAKTARUTA Syftet med projektet är att studera om detaljhandeln utgör en väg in på arbetsmarknaden för utrikes födda. Projektets namn: Handelns betydelse för integration av utrikes födda Projektledare: Sven-Olov Daunfeldt, professor, HUI Research, e-postadress: Övriga projektdeltagare: Dan Johansson, professor, HUI Research och Karl Wennberg, professor, Handelshögskolan i Stockholm 13

14 ÖPPEN KATEGORI Social shopping på Facebook Facebook och andra sociala medier tar en allt större plats i många människor liv och även shopping har blivit ett viktigt inslag i dessa nätverk. Allt fler butiker och handlare har sina egna sidor på Facebook där de kommunicerar med sina kunder. Men konsumenterna startar även egna grupper som fokuserar på shopping av olika slag, allt från lyx till bytes och bortskänkes, berättar Hanna Wittrock, Lunds universitet. Här interagerar medlemmarna med varandra och köper och säljer olika saker. Ett viktigt inslag är det sociala, man kommenterar och diskuterar och kommunicerar med hjälp av emojis ibland överskuggar det sociala nästan de ekonomiska transaktionerna. Dessa loppisgrupper har ofta olika inriktningar såsom retro eller vintage, barnkläder, heminredning eller musik och kan ha många tusen medlemmar. Den skånebaserade gruppen Lyxloppis hade efter att ha existerat i några månader i maj medlemmar. I november samma år har antalet vuxit till En av de större svenska retro loppisgrupperna, Retro marknaden, har medlemmar. Facebook börjar bli en allt viktigare arena för shopping och jag menar att det kommer att förändra vårt sätt att handla och konsumera radikalt, säger Hanna. Särskilt det sociala samspelet är viktigt och skiljer Facebook från många andra arenor. I dessa grupper kan man dela sina shopping upplevelser med många tusen andra likasinnade. Kartläggningen kommer bland annat att genom föras genom intervjuer med medlemmar i olika Facebookloppisgrupper, samt observation av hur medlemmarna inter agerar. Jag vill bland annat titta närmare på hur det sociala samspelet förhåller sig till det rena konsumtionsbegäret hos gruppmedlemmarna, säger Hanna. Vi ställer även frågan om vad den traditionella handeln kan lära sig av shoppingen i Facebookgrupperna; finns det några lärdomar om marknadsföring till exempel som handeln kan ta vara på? Studien rör sig på ett tidigare outforskat område och kan bidra med nya insikter om de nya konsumtionstrenderna som växer fram vilket är viktigt för den traditionella handeln så att de inte halkar efter i utvecklingen. FAKTARUTA Syftet med projektet är att studera och kartlägga loppisgrupper på Facebook i syfte att förstå hur dessa nya arenor för shopping fungerar och vad den traditionella handeln kan lära av dem. Projektets namn: Shopping och sociala relationer på Facebook Projektledare: Hanna Wittrock, fil. dr, Lunds universitet, e-postadress: 14

15 Facebook börjar bli en allt viktigare arena för shopping och det kommer att förändra vårt sätt att handla och konsumera radikalt. 15

16 Marknadsföring i butik är en mycket viktig del av handlarnas sätt att nå fram till konsumenterna. 16

17 ÖPPEN KATEGORI Att synas på nätet Marknadsföring i butik är en mycket viktig del av handlarnas sätt att nå fram till konsumenterna. I den traditionella fysiska butiksmiljön finns en relativt stor kunskap om hur denna bör utformas, men i den digitala världen råder en viss osäkerhet. Visuell marknadsföring i butik, eller visual merchandising som det också kallas, är av görande för butikernas försäljning och det gäller att uppdaterad och korrekt kunskap finns tillgänglig för att handlarna ska kunna agera på goda grunder, säger Jens Nordfält, fil. dr, Handels högskolan i Stockholm. Butikernas atmosfär och upplägg påverkar i hög grad konsumenternas köpintentioner. Det finns sedan länge kunskap om och stor erfarenhet av hur man marknadsför varor i en fysisk butik, men när det gäller den digitala handeln är det relativt outforskat: Det unika med vår studie är dessutom att vi kommer att jämföra konsumenters reaktioner på digital och fysisk visuell marknads föring för att se vad som skiljer och vad som förenar dem båda, förklarar Jens. Utifrån tidigare studier finns det starka skäl att anta att kon sumenterna reagerar olika i de olika medierna. Studien kommer att genomföras både i fysiska och digitala butiksmiljöer samt i laboratoriemiljö där forskarna mäter konsumenternas reaktioner på olika upplägg för att se vad som fungerar respektive inte fungerar. Forskarna kommer bland annat att använda sig av eye-tracking för att se vad kundernas blickar dras till. Konsumenterna väljer i första ledet utan att riktigt vara medvetna om det med ögonen, så kunskapen om vad som drar blickarna till sig är mycket viktig för handeln, säger Jens. Vår studie kommer att ge betydande kunskaps bidrag för alla som jobbar med att exponera varor framförallt på nätet. FAKTARUTA Syftet med projektet är att öka kunskapen kring hur visuell butiksmarknadsföring fungerar inom e-handeln i jämförelse med fysiska butiker samt kunna vägleda butiker i hur de bäst använder sig av visuell marknadsföring på nätet. Projektets namn: Konsumentreaktioner på visuell butiksmarknadsföring i digitala och fysiska butiker Projektledare: Jens Nordfält, fil. dr, Handelshögskolan i Stockholm, e-postadress: Övriga projektdeltagare: Hanna Berg, fil. dr, Handelshögskolan i Stockholm; Annika Lindström, gästdoktorand, Handelshögskolan i Stockholm/Innventia och Siv Lindberg, fil. dr, Innventia 17

18 ÖPPEN KATEGORI Effektivitet i kombination med god arbetsmiljö Lean Production handlar om effektivitet genom att rensa bort onödiga arbetsmoment, få processer att fungera väl och samtidigt göra slutkunden nöjd. Lean är populärt, men har ibland fått betydande negativa konsekvenser för arbetsförhållandena. Lean production eller bara lean har införts i många olika branscher och organisationer, som exempelvis tillverknings industri och hälso- och sjukvård, med blandade resultat, säger Jörgen Eklund, professor, Kungliga Tekniska högskolan. Nu är det på ingång i butikerna och där finns det få förebilder och relativt lite forskning. Lean förknippas ofta med en så slimmad produk tion att arbetsmiljön blir lidande då det snarare är personal än arbetsmoment som tagits bort. Men i sin positiva form handlar det om att rensa bort onödiga moment i produktionen för att på så sätt spara tid som kan läggas på till exempel förbättrings arbete och kundvård. Vi vill ta fasta på den forskning som visar att lean kan bidra till god arbetsmiljö, hållbar utveckling och hög effektivitet, förklarar Jörgen. En väl förankrad implementering med del aktighet, lokal anpassning och integrering av arbetsmiljö och säkerhet möjliggör att lean kan ge positiva effekter. Lean retail är ett begrepp och arbetssätt som främst används i USA och det har forskats relativt lite på detta, särskilt i Sverige. Lean retail inbegriper bland annat hur man kan organisera e-handel, affärsstrategier, logistik samt varu- och kundflöden på bästa sätt. Projektet inleds med faktainsamling och kartläggning av hur arbetsmiljön påverkas av lean. Sen identifieras tio för handeln intressanta tillämpningar. Dessa undersöks och ana lyseras för att ta fram riktlinjer och goda råd. I slutänden ska vi ta fram ett material med förbättrade och butiksanpassade arbetssätt och verktyg som kan spridas till handelns intressenter, avslutar Jörgen. FAKTARUTA Syftet med projektet är att ta fram verktyg för att implementera lean i butiker samtidigt som arbetsmiljön förbättras. Projektets namn: Lean i butiken Projektledare: Jörgen Eklund, professor, Kungliga Tekniska högskolan, e-postadress: Övriga projektdeltagare: Malin Håkansson, doktorand och Pernilla Lindskog, doktorand, Kungliga Tekniska högskolan 18

19 Lean är populärt, men har ibland fått betydande negativa konsekvenser för arbetsförhållandena. 19

20 Att investera i forskning är att investera för framtiden. Handelns Utvecklingsråd Regeringsgatan 60, Stockholm Fotoskrift AB 1509

E-HANDEL, INFORMATIONSTEKNOLOGI OCH HANDELNS DIGITALISERING. Forskningsprojekt för företag och anställda i handeln

E-HANDEL, INFORMATIONSTEKNOLOGI OCH HANDELNS DIGITALISERING. Forskningsprojekt för företag och anställda i handeln E-HANDEL, INFORMATIONSTEKNOLOGI OCH HANDELNS DIGITALISERING Forskningsprojekt för företag och anställda i handeln Innehåll Värdefull retur inom e-handeln 7 Nya affärsmodeller i digitaliseringens spår 8

Läs mer

Samt andra aktuella forskningsprojekt av intresse för företag och anställda i handeln

Samt andra aktuella forskningsprojekt av intresse för företag och anställda i handeln Arbetsplats, hälsa och individ i handeln Samt andra aktuella forskningsprojekt av intresse för företag och anställda i handeln Innehåll Arbetsplats, hälsa och individ i handeln Sömnskola för handelsanställda

Läs mer

Samt andra aktuella forskningsprojekt av intresse för företag och anställda i handeln

Samt andra aktuella forskningsprojekt av intresse för företag och anställda i handeln Handelns strukturomvandling Samt andra aktuella forskningsprojekt av intresse för företag och anställda i handeln Innehåll Globalisering i förändring 7 Butikskoncept och geografiska lägen 8 Blanda kanalerna

Läs mer

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi Handelns betydelse för Sveriges ekonomi 2014 7% 6% 5% En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln

Läs mer

BUTIKEN SOM MARKNADSPLATS BUTIKSUPPLEVELSERNA SOM MEDVETET PÅVERKAR KUNDERNAS KÖPBETEENDE

BUTIKEN SOM MARKNADSPLATS BUTIKSUPPLEVELSERNA SOM MEDVETET PÅVERKAR KUNDERNAS KÖPBETEENDE 15% PERSONLIGA VAL 99% HANDELNS HJÄLTAR 65% FORSKARNAS UTMANING BUTIKEN SOM MARKNADSPLATS BUTIKSUPPLEVELSERNA SOM MEDVETET PÅVERKAR KUNDERNAS KÖPBETEENDE UNDER ÅR 2008-2009 HAR HANDELNS UTVECKLINGSRÅD

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Undervisningen i ämnet handel ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet handel ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: HANDEL Ämnet handel behandlar handels- och tjänstesektorns roll och funktioner. Ämnet handlar om hantering och försäljning av varor och tjänster samt marknadsföring. I ämnet ingår arbetsmiljö samt service

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Ann-Katrin Berglund, WSP Analys & Strategi Vid nordisk konferens i Göteborg 15-16 mars 2012 WSP och Ann-Katrin WSP är ett globalt analys- och teknikföretag

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling 2007-2012

Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling 2007-2012 Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling Introduktion och slutsatser Bakgrund Detta är en kartläggning av hur aktiebolagen i Uppsala län har utvecklats mellan

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

HANDELN SOM ARBETSPLATS ORGANISATIONER SOM ENGAGERAR OCH MOTIVERAR DE ANSTÄLLDA

HANDELN SOM ARBETSPLATS ORGANISATIONER SOM ENGAGERAR OCH MOTIVERAR DE ANSTÄLLDA 45% UTVECKLINGSPOTENTIAL 100% HANDELNS FRONTPERSONER 55% FORSKARNAS UTMANING HANDELN SOM ARBETSPLATS ORGANISATIONER SOM ENGAGERAR OCH MOTIVERAR DE ANSTÄLLDA UNDER ÅR 2008-2010 HAR HANDELNS UTVECKLINGSRÅD

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund Projekt Skånsk Nätverkskraft Mål Att via nätverksbyggande och föreläsningar stimulera de deltagande företagens affärsutveckling. Syfte Att genom projektet få kunskap om kompetensbehovet land företagare

Läs mer

2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling

2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling 2012-06-02 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling Sambandet

Läs mer

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare 1 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING ÄR AFFÄRSKRITISKT... 5 UTEBLIVEN KOMPETENSUTVECKLING LEDER TILL

Läs mer

Hotell- och restaurangbranschen

Hotell- och restaurangbranschen Hotell- och restaurangbranschen en jobbmotor för utlandsfödda Innehållsförteckning 15 Förord 18 Inledning 19 Statistiken 10 Utlandsfödda i hotell- och restaurangbranschen 14 Anställda 16 Företagare 18

Läs mer

Handlingsplan. - Bra näringslivsklimat

Handlingsplan. - Bra näringslivsklimat Handlingsplan - Bra näringslivsklimat Handlingsplan - Bra näringslivsklimat Inom ramen för mål och aktiviteter i Styrkortsmodellen 2012-2014 PRIORITERAT MÅL: INDIKATORER: Långsiktig hållbar utveckling

Läs mer

» Ett samtal om metoder för implementering och utvärdering av samverkan i högre utbildning ÖKAD UTBILDNINGSKVALITET GENOM SAMARBETE

» Ett samtal om metoder för implementering och utvärdering av samverkan i högre utbildning ÖKAD UTBILDNINGSKVALITET GENOM SAMARBETE » Ett samtal om metoder för implementering och utvärdering av samverkan i högre utbildning ÖKAD UTBILDNINGSKVALITET GENOM SAMARBETE Upplägg: första halvan Utbildningssamverkan för jobb, innovation och

Läs mer

Utrikesfödda på arbetsmarknaden

Utrikesfödda på arbetsmarknaden PM 1(10) på arbetsmarknaden PM 2 (10) Inledning Sverige har blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle. Omkring 18 procent av befolkningen i åldern 16-64 år är född i något annat land. Syftet med denna

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP

EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP Fånga upp och behålla kvinnlig toppkompetens Datum: 8 oktober 2013 Plats: Elite Palace Hotel Sankt Eriksgatan 115 11343 Stockholm VARFÖR DELTA? Sex skäl

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

Vilka betydelse har invandringen sedan 50-talet haft på:

Vilka betydelse har invandringen sedan 50-talet haft på: Vilka betydelse har invandringen sedan 50-talet haft på: Befolkningen? Arbetsutbudet? Tillväxten? De offentliga finanserna? Skattekvot? Det finansiella sparande? Invandring är i traditionell ekonomisk

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering

SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering Författare: Ulrika Vedin SAMMANFATTNING Denna rapport fördjupar flera sidor av frågan om nyanlända

Läs mer

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18 Promemoria Datum: 2015-05-18 Kontaktperson: Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se Telefon: 019-16 54 82 Årsplanering 2016 Bakgrund Årsplanen 2016 ska bidra till att stärka samverkan och

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA

BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1/ REKOMMENDERADE NYCKELINITIATIV 3 2/ UTGÅNGSPUNKT OCH SYFTE 4 3/ VISION OCH MÅL 5 4/ BESÖKSNÄRINGENS BIDRAG TILL INNOVATION OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av Februari 212 Oslo + Stockholm = Sant Utgångsläget: Alla vet att utbytet är stort och relationen kvalitativt

Läs mer

Doktorandprogram. Tjänsteinnovation i kollektivtrafik

Doktorandprogram. Tjänsteinnovation i kollektivtrafik Doktorandprogram Tjänsteinnovation i kollektivtrafik Som Excellence Center har vi ett särskilt ansvar att föra praktik och akademi närmare varandra och som ett led i att hitta nya former för kunskapsutveckling

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den?

Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den? Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den? Om framtidens handel och handelsplatser Fredrik Bergström, ek. dr. Affärsområdeschef WSP Analys & Strategi 1 Innehåll Inledning Del 1: Handelns utveckling

Läs mer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Sammanfattning av Förstudie 1 www.orebroll.se Post Box 1613, 701 16 Örebro Besök Eklundavägen

Läs mer

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet Långsiktighet och målmedvetenhet Boråspusslet Nyckeltal 106 000 INVÅNARE 12 000 FÖRETAG 1/3 INTERNATIONELL MARKNAD 54 % AV ALL TEXTIL PASSERAR BORÅS >750 000 m² YTOR FÖR LOGISTIK CENTRUM FÖR E-HANDEL 1

Läs mer

Återanvändning och återvinning av kläder Finansierat av Handelns Utvecklingsråd och Formas

Återanvändning och återvinning av kläder Finansierat av Handelns Utvecklingsråd och Formas Återanvändning och återvinning av kläder Finansierat av Handelns Utvecklingsråd och Formas Forskare i projektet Eva.Gustafsson@hb.se, docent Daniel.Hjelmgren@hb.se, universitetslektor Nicklas.Salomonson@hb.se,

Läs mer

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund analyserar Småföretagare med utländsk bakgrund maj 2008 Småföretagare med utländsk bakgrund Sammanfattning FöretagarFörbundet har tillsammans med SEB genomfört en telefonundersökning av företagares bakgrund.

Läs mer

Vägledning på Arbetsförmedlingen på 2010-talet. Vägledarkonferens 10 juni 2010. Kristina E Andréasson

Vägledning på Arbetsförmedlingen på 2010-talet. Vägledarkonferens 10 juni 2010. Kristina E Andréasson Vägledning på Arbetsförmedlingen på 2010-talet Vägledarkonferens 10 juni 2010 Kristina E Andréasson Utgångspunkter Vägledning en framgångsfaktor för omsättningsmålen V1-V5 Ett upplevt behov av att lyfta

Läs mer

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande - jämställdhetspolitisk arena - för de invandrakvinnor som vill och kan arbeta

Läs mer

Arbetsmarknadsutskottet

Arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet Motion gällande: Hur ska Stockholms stad minska skillnaderna i sysselsättning mellan utrikes- och inrikesfödda? Problemformulering Definitionen av en arbetslös: Till de arbetslösa

Läs mer

OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge

OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge Kort sammanfattning av läget i Småland och Blekinge, utgångspunkter för en positiv utveckling och tillväxt samt rekommendationer från OECD. OECD Territorial

Läs mer

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT!

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! Högre sannolikhet att UF-alumner startar företag har arbete 8-15 år efter gymnasiet Sannolikheten att UF-alumner når chefsposition jämfört med kontrollgruppen Skillnaden

Läs mer

Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005. Gruppens förväntningar på dagen 15/8

Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005. Gruppens förväntningar på dagen 15/8 Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005 Gruppens förväntningar på dagen 15/8 - sätta ner foten - kunna få med dem det handlar om - se en framtid för handeln i Eslöv, attraktivt och

Läs mer

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT!

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! Högre sannolikhet att UF-alumner startar företag har arbete 8-15 år efter gymnasiet Sannolikheten att UF-alumner når chefsposition jämfört med kontrollgruppen Skillnaden

Läs mer

Kvinnors arbetsmiljö i industrin

Kvinnors arbetsmiljö i industrin Kvinnors arbetsmiljö i industrin Fristående och icke-vinstdrivande forskningsinstitut grundades 1966 ägs av staten och näringslivet via en stiftelse Forskning och konsultverksamhet inom klimat, energi,

Läs mer

FRANCHISING I SVERIGE 2013

FRANCHISING I SVERIGE 2013 Tryck: Lindgren & söner AB, Mölndal 214 FRANCHISING I SVERIGE 213 S P O NS O R ER Undersökningen är utförd av Handelns Utredningsinstitut (HUI) på uppdrag av föreningen Svensk Franchise. Svensk Franchise

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Vad vill vi uppnå? Att beskriva de socio-ekonomiska sambanden mellan Osloregionen och Stockholm-Mälardalsregionen

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

Utveckling och omställning. Ett kompetensprojekt för detaljhandeln i Västerås

Utveckling och omställning. Ett kompetensprojekt för detaljhandeln i Västerås Utveckling och omställning Ett kompetensprojekt för detaljhandeln i Västerås 1 Innehållsförteckning Förord Bakgrund Projektets syfte Projektets deltagare Projektets upplägg Projektets mål Resultat Enkätundersökningar

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Bemanningsbranschen en liten bransch på frammarsch

Bemanningsbranschen en liten bransch på frammarsch Konjunkturläget augusti 2012 83 FÖRDJUPNING Bemanningsbranschen en liten bransch på frammarsch Diagram 168 Sysselsättning i bemanningsbranschen i Sverige Tusental respektive procent av sysselsatta 70 1.4

Läs mer

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Arbetsmarknadsdepartementet Bilaga till regeringskansli beslut Arbetsmarknadsenheten Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Övergripande om uppdraget En utredare ska utreda förutsättningarna

Läs mer

Varför arbetar vi med det här?

Varför arbetar vi med det här? Reklam Varför arbetar vi med det här? För att lära sig att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. För att lära sig att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Rapport 2014:10 Regionutvecklingssekretariatet Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen ingår i en serie rapporter som beskriver förutsättningar för tillväxt

Läs mer

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Stockholm 2014-08-26 Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Socialdemokraterna presenterar idag ett viktigt vallöfte: Vid regeringsskifte kommer en 90-dagarsgaranti för alla unga att införas. Genomförandet

Läs mer

BNP-tillväxt i USA 7,5 5,0 2,5 0,0 -2,5. Källa: EcoWin

BNP-tillväxt i USA 7,5 5,0 2,5 0,0 -2,5. Källa: EcoWin 7,5 BNP-tillväxt i USA 5, 2,5, -2,5 199 1992 1994 1996 1998 2 22 24 26 1991 1993 1995 1997 1999 21 23 25 Källa: EcoWin Procent 14 12 1 8 6 4 2-2 -4 Sparkvot i USA februari 1959 - mars 26 1959 1963 1967

Läs mer

4. Internet som informationskälla 16

4. Internet som informationskälla 16 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser 1. Inledning 5 2. Företag som agerar på en global marknad 7 2.1 10 kommuner är hemvist för nästan 40 procent av e-handelsföretagen 2.2 60 procent av företagen

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Effekter av en Ikea-etablering

Effekter av en Ikea-etablering Forskningsrapport Effekter av en Ikea-etablering Vad händer när Ikea kommer till staden? Niklas Rudholm Sven-Olov Daunfeldt Oana Mihaescu Helena Nilsson Forskningsrapport 2015:5, Effekter av en Ikea-etablering

Läs mer

Innovationsledning gör projekten till verksamhet!

Innovationsledning gör projekten till verksamhet! Innovationsledning gör projekten till verksamhet! hur går vi från idé till innovation? Daniel Forslund chefsstrateg Snabbfakta om VINNOVA Statlig myndighet under Näringsdepartementet Anslaget för forskning

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Produkter som märks Vad betyder märket för företag och konsumenter? 20 feb 2013

Produkter som märks Vad betyder märket för företag och konsumenter? 20 feb 2013 Produkter som märks Vad betyder märket för företag och konsumenter? 20 feb 2013 C1. Produkter som märks Vad betyder märket för företag och konsumenter? Gunne Grankvist Docent i psykologi 3 Konsumenters

Läs mer

Stark inledning på det nya e-handelsåret

Stark inledning på det nya e-handelsåret + 13 % e-barometern Q1 2010 Stark inledning på det nya e-handelsåret Den starka tillväxttakten under fjolårets slut håller i sig och året inleddes med en kraftfull försäljningsuppgång, 12,8 procent, under

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Kumla, Lekeberg och Örebro

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Kumla, Lekeberg och Örebro Presentation av rapporten Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Kumla, Lekeberg och Örebro Rapporten presenterades för arbetsgivare, pp p g, utbildningsmäklare

Läs mer

Svensk Distanshandel. Mat på nätet Rapport 2013

Svensk Distanshandel. Mat på nätet Rapport 2013 Svensk Distanshandel Mat på nätet Rapport 2013 1 Sammanfattning och slutsatser För fjärde året i rad tar Svensk Distanshandel fram rapporten Mat på nätet. Matförsäljningen på nätet ökar, men kunskapen

Läs mer

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Gordon Hahn Jobbar för en organisation som heter Serus och har varit med och tagit fram en plattform för hur man kan jobba

Läs mer

Främja kvinnors företagande. 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014

Främja kvinnors företagande. 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014 Främja kvinnors företagande 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014 KVITS -kvinnors företagande inom ITS Syfte: Kartlägga alla företag som verkar inom logistik, IT och ITS och som drivs av kvinnor. Projektledare:

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

Program. Strukturfondspartnerskapet Stockholm 2

Program. Strukturfondspartnerskapet Stockholm 2 Välkommen! Program 13.10 Resultat av förstudierna, en axplock Urban Innovation/Länsstyrelsen FIA Funktionsnedsatta i anställning genom CSR/Social Venture Network Sweden Yrkesinriktning av vuxna invandrares

Läs mer

Inledning... 3 Mål och syfte... 4 Projektbeskrivning... 5 Nedslag i processen... 7 Press... 9 Resultat... 11 Utvärdering och analys...

Inledning... 3 Mål och syfte... 4 Projektbeskrivning... 5 Nedslag i processen... 7 Press... 9 Resultat... 11 Utvärdering och analys... 1 Innehåll Inledning... 3 Mål och syfte... 4 Projektbeskrivning... 5 Nedslag i processen... 7 Press... 9 Resultat... 11 Utvärdering och analys... 12 Utvärdering av resultat... 12 Förslag på förbättringar...

Läs mer

Petra Trobäck 2010-10-06

Petra Trobäck 2010-10-06 En inspirerande & säljande biblioteksmiljö FRAMTIDENS HANDEL 7 trender som kan var bra att ha koll på» INVOLVERA & ENGAGERA» UPPLEVELSER SOM EN DEL AV ERBJUDANDET» SPECIALISTEN» TILLSAMMANS MED LIKASINNADE»

Läs mer

En liten broschyr om SHR. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare

En liten broschyr om SHR. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare En liten broschyr om SHR Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare SHR en organisation under tillväxt och utveckling SHR är en växande organisation i en växande näring. Vi företräder över 4 000 företag

Läs mer

Tillväxt - teori. Jonas Gabrielsson Högskolan i Halmstad

Tillväxt - teori. Jonas Gabrielsson Högskolan i Halmstad Tillväxt - teori Jonas Gabrielsson Högskolan i Halmstad Tillväxt Ekonomisk Ekologisk/hållbar Social/välstånd - tillväxt avser inte värdet utan ökningen av värdet Tillväxtens förutsättningar Tillväxt Mer

Läs mer

Invandrares företagande. Sammanställning från Företagarna oktober 2010

Invandrares företagande. Sammanställning från Företagarna oktober 2010 Invandrares företagande Sammanställning från Företagarna oktober 2010 Rapport från Företagarna oktober 2010 Bakgrund Företagarna har i denna skrift gjort en sammanställning av aktuell statistik vad gäller

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

Regionala Mål 2 Projekt. Projektansökan ur EG:s strukturfonder

Regionala Mål 2 Projekt. Projektansökan ur EG:s strukturfonder Regionala Mål 2 Projekt Projektansökan ur EG:s strukturfonder Åtta regionala strukturfondsprogram 1. Övre Norrland 2. Mellersta Norrland 3. Norra Mellansverige 4. Östra Mellansverige 5. Stockholm 6. Västsverige

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Oktober 2015 Inga nyanställningar planeras för handeln Framtidsindikatorn fortsätter att uppvisa negativa

Läs mer

Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt?

Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt? Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt? Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens Analys och omvärldsbevakning Syftet med analysarbetet

Läs mer

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Sociala medier Facebook Twitter Instagram Pinterest Avenyn, Peter Tilling 2013 www.semseo.se MÅLSÄTTNING

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNOVA Information VI 2006:10 OM VINNVINN vinnvinn är ett initiativ för tillväxt i regionala innovationssystem. Nya affärsmöjligheter

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Reklam funkar inte på mig. Unga, marknadsföring och internet Seminarium 8 oktober 2009

Reklam funkar inte på mig. Unga, marknadsföring och internet Seminarium 8 oktober 2009 Reklam funkar inte på mig Unga, marknadsföring och internet Seminarium 8 oktober 2009 Detta ville vi undersöka: Var tonåringar surfar Hur mycket reklam de exponeras för Hur stor andel reklam är för mat

Läs mer

Uppföljning indikatorer projektet GEORANGE.

Uppföljning indikatorer projektet GEORANGE. Uppföljning indikatorer projektet GEORANGE. GEORANGE strategiska tanke har alltid varit att utifrån regionens förutsättningar bidra med insatser som skapar långsiktig och hållbar tillväxt. I det sammanhanget

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer