HANDELNS BETYDELSE, ROLL OCH FUNKTION I SAMHÄLLET. Samt andra aktuella forskningsprojekt av intresse för företag och anställda inom handeln

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDELNS BETYDELSE, ROLL OCH FUNKTION I SAMHÄLLET. Samt andra aktuella forskningsprojekt av intresse för företag och anställda inom handeln"

Transkript

1 HANDELNS BETYDELSE, ROLL OCH FUNKTION I SAMHÄLLET Samt andra aktuella forskningsprojekt av intresse för företag och anställda inom handeln

2 Innehåll HANDELNS BETYDELSE, ROLL OCH FUNKTION I SAMHÄLLET Handelns positiva effekter på samhället Projektledare: Niklas Rudholm, professor, HUI Research 6 Unga och utlandsfödda får jobb i detaljhandeln Projektledare: Ola Bergström, professor, Handelshögskolan 8 vid Göteborgs universitet Handelsföretagens roll i integrationen Projektledare: Sven-Olov Daunfeldt, professor, HUI Research 12 ÖPPEN KATEGORI Social shopping på Facebook Projektledare: Hanna Wittrock, fil. dr, Lunds universitet 14 Att synas på nätet Projektledare: Jens Nordfält, ek. dr, Handelshögskolan i Stockholm 16 Effektivitet i kombination med god arbetsmiljö Projektledare: Jörgen Eklund, professor, Kungliga Tekniska högskolan 18 2

3 Inledning Handelsnäringen är en viktig del i samhällsutvecklingen och tre av projekten tar fasta på detta genom att studera integration av unga och utlandsfödda på arbetsmarknaden inom handelsföretagen samt genom att fokusera på hur handelsföretag kan driva tillväxt i en region. Andra teman är shoppinggrupper på Facebook, marknadsföring i nätbutiker och effektivitet i kombination med bra arbetsmiljö. Handeln har under de senaste åren utvecklats mycket och näringen är idag en mycket central del i det svenska näringslivet. En framgångsrik handelsnäring är viktig för Sverige både i ett nationellt och internationellt perspektiv. Kunskap om handelns roll och funktion samt betydelse är central ur flera olika perspektiv, både ur ett samhällsperspektiv (internationellt, nationellt, regionalt och lokalt), ett företagsperspektiv samt för den enskilda individen. För att utveckla handelsnäringen är det därför viktigt att mer kunskap byggs upp kring handelns betydelse, roll och funktion i samhället. Handelns Utvecklingsråd har inom ramen för denna utlysning således valt att avsätta forskningsmedel för projekt på temat Handelns betydelse, roll och funktion i samhället, samtidigt som det fanns utrymme för andra intressanta problemställningar av intresse för handelsnäringen i en Öppen kategori. Totalt avsätts drygt tio miljoner kronor under åren till satsningen som har genererat sex forskningsprojekt på olika högskolor, universitet och forskningsinstitut runt om i landet. Handeln som näring har under årens lopp fått en allt större samhällsekonomisk betydelse. Idag sysselsätter handeln närmare en halv miljon svenskar och utgör samtidigt cirka tio procent av Sveriges BNP, något som innebär att handeln idag är en central del i det svenska näringslivet. Utveckling och ny kunskap är av största betydelse för denna viktiga bransch. Fokus på handelns samhällsnytta Tre av projekten återfinns inom det i utlysningen givna temat Handelns betydelse, roll och funktion i 3

4 samhället. Med en utveckling där handeln är en viktig motor i utvecklingen finns ett behov av större kunskap om branschens roll i den regionala tillväxten. Niklas Rudholm, HUI Research, kommer undersöka huruvida en stark handel har positiva spridningseffekter. Av tradition har handeln varit viktig för unga som ska in på arbetsmarknaden, likaså för integrationen av nya svenskar på arbets marknaden och i samhället. Detta tas upp i två olika projekt där Ola Bergström, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, tittar på både unga och utlandsfödda med hjälp av kartläggning och fallstudier, medan Sven-Olov Daunfeldt, HUI Research, använder sig av kvantitativa data för att se mönster när det gäller vilka företag som anställer utrikes födda. Loppisgrupper, synlighet på nätet och effektivitet i butiken Hanna Wittrock, Lunds universitet, studerar social shopping i olika så kallade loppisgrupper på Facebook för att bland annat se vad den traditionella handeln kan lära sig av shoppingen i dessa grupper. I Jens Nordfälts, Handelshögskolan i Stockholm, projekt kommer konsumenters reaktioner på digital och fysisk visuell marknadsföring att jämföras för att förstå vad som förenar dem och vad som skiljer dem åt, främst med syftet att stärka kunskapen om den visuella marknadsföringen på nätet. Lean retail bygger på lean production som ofta förknippas med väldigt slimmade och ibland pressade organisationer. Jörgen Eklund, Kungliga Tekniska högskolan, kommer att undersöka hur butiker kan använda sig av lean för att både bli effektiva och samtidigt skapa en god arbetsmiljö samt ha en hög nivå av kundnytta. Den kunskap som genereras kommer att vara till nytta för branschens utveckling och väl mående, både för företag och anställda, men även för myndig heter, samhällsrepresentanter med flera, som ett led i att stärka handelsnäringens konkurrens kraft. 4

5 Idag sysselsätter handeln närmare en halv miljon svenskar. Vilka vi är Handelns Utvecklingsråd har som ändamål och syfte att främja vetenskaplig forskning och utveckling för att stärka handelsnäringen i Sverige. Handelns Utvecklingsråd strävar efter att öka kunskapen om handel till nytta för handelsföretag, anställda, konsumenter och samhället i övrigt. Betydande medel satsas på att utveckla och stärka den vetenskapliga handelsforskningen, något som kommer både branschens företag och anställda till nytta. Handelns Utvecklingsråd är en av Sveriges största finansiärer av handelsforskning. Årligen delar stiftelsen ut cirka 20 miljoner kronor i olika forsknings bidrag, vilka går till forskare vid landets universitet, högskolor och forskningsinstitut. Handelns Utvecklingsråd är en kollektiv avtalsstiftelse som består av arbetsgivarorganisationerna Svensk Handel och Arbetsgivarföreningen KFO, samt arbetstagarorganisationerna Akademikerförbunden, Handelsanställdas förbund och Unionen. 5

6 6 I näringspolitiska sammanhang satsas det sällan på handel utan det är oftast tillverkningsindustrin som får stöd och hjälp.

7 HANDELNS BETYDELSE, ROLL OCH FUNKTION I SAMHÄLLET Handelns positiva effekter på samhället Handeln är en expansiv bransch som sysselsätter många personer, men i näringspolitiska sammanhang satsas det sällan på handel utan det är oftast tillverkningsindustrin som får stöd och hjälp. Vi vill undersöka huruvida handeln har positiva spridningseffekter som kan motivera satsningar på branschen, säger Niklas Rudholm, professor, HUI Research. Tidigare studier ger stöd till att det finns positiva överspillningseffekter när det gäller handel. Forskargruppen för fogar dock över unik data som möjliggör beräkningar som inte har gjorts i Sverige. Dessa positiva spridningseffekter innebär att företag som samlas på en plats ger fler fördelar än enbart summan av dem själva. Samlokaliseringen av företag handlar bland annat om effektivt utnyttjande av infrastruktur, kunskapsspridning mellan företag och matchning av arbetskraft. För det mesta har man fokuserat på utbudsfaktorer, men på senare år har man även tittat på efterfrågeperspektivet, berättar Niklas. Sam lokalisering är också positivt för konsumen terna då de exempelvis kan spara in restid. För handlarnas del kan fördelarna handla om att få nytta av andra företags marknadsföring och goda rykte. En stark konkurrens skulle kunna tala emot sam lokalisering, men senare års etableringar av handels platser och stadsgallerior visar att för delarna överväger. Om vi kan påvisa att handeln är en stark drivkraft när det gäller tillväxt skulle det kunna motivera att även handeln kan få näringspolitiskt stöd, till exempel i form av infrastrukturinvesteringar i samband med handels etableringar, avslutar Niklas. FAKTARUTA Syftet med projektet är att undersöka i vilken utsträckning handelsetableringar har positiva effekter på en regions tillväxt. Projektets namn: Handeln som tillväxtmotor: Vilka regionala spridningseffekter har en ökad handel? Projektledare: Niklas Rudholm, professor, HUI Research, e-postadress: Övriga projektdeltagare: Kenneth Carling, professor, Högskolan Dalarna; Johan Håkansson, docent, HUI Research och Högskolan Dalarna; Gunnar Isacsson, docent, Statens Väg- och Transportforskningsinstitut och Oana Mihaescu, fil. dr, HUI Research 7

8 HANDELNS BETYDELSE, ROLL OCH FUNKTION I SAMHÄLLET Unga och utlandsfödda får jobb i detaljhandeln Unga och utlandsfödda befinner sig i en utsatt situation på arbetsmarknaden i Sverige. Båda har betydligt högre andel arbetslöshet än genomsnittet i landet. Handeln anställer relativt många ur dessa grupper och kan vara en del av lösningen på problemet. Detaljhandeln är en viktig språngbräda för unga och utlandsfödda när de ska etablera sig på arbetsmarknaden. Branschen har nästan tre gånger fler unga (19 25 år) anställda än övriga branscher, förutom besöksnäringen som har något fler unga anställda. Bland utrikesfödda är exempelvis ett relativt vanligt sätt att skaffa sig en sysselsättning genom att driva en egen mindre butik, berättar Ola Bergström, professor, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. I jämförelse med andra sektorer inom den svenska ekonomin, tycks detaljhandeln vara särskilt lämplig som etableringsbransch för unga och utlandsfödda. Branschen har relativt hög personaltäthet och låga kunskapskrav. Detaljhandeln har här en viktig samhällsuppgift att fylla, säger Ola. Det finns redan idag initiativ och åtgärder i dagsläget som vi kommer att titta närmare på. Studien görs i två delar med intervjuer, observation, dokumentsstudier med mera, där den första beskriver sysselsättnings mönster i branschen samt identifierar på gående aktiviteter. I den andra delstudien för djupar sig forskarna genom flera fallstudier i hur förutsättningarna ser ut idag, för att sedan kunna peka på vad som kan förbättras fram över. Vi ser fram emot att kunna bidra med värde full kunskap om hur handels branschen både redan är en del av lösningen när det gäller att etablera unga och utlandsfödda på arbetsmarknaden och hur branschen i fram tiden kan bli ännu bättre på detta, avslutar Ola. FAKTARUTA Syftet med projektet är att bidra med ökad kunskap om och större förståelse för detaljhandelns roll som etableringsbransch för unga och utlandsfödda på den svenska arbetsmarknaden. Projektets namn: Etablering av unga och utlandsfödda i detaljhandeln Projektledare: Ola Bergström, professor, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, e-postadress: Övriga projektdeltagare: Vedran Omanovic, ek. dr, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet 8

9 Detaljhandeln är en viktig språngbräda för unga och utlandsfödda när de ska etablera sig på arbetsmarknaden. 9

10 10 Handelsnäringen är en viktig del i samhällsutvecklingen.

11 11

12 12 Just möjligheten att få ett arbete är en av de absolut viktigaste faktorerna för att integrera utrikesfödda i Sverige.

13 HANDELNS BETYDELSE, ROLL OCH FUNKTION I SAMHÄLLET Handelsföretagens roll i integrationen Arbetslösheten bland utrikes födda i Sverige är betydligt högre än bland inrikes födda. Det är problematiskt eftersom arbets löshet lätt leder till utanförskap. Handeln som arbets givare kan dock vara ett steg mot bättre integration. Vi vill studera handelsföretagens roll i att bryta detta utanförskap för utrikes födda i Sverige. Det unika med vår studie är att vi fokuserar på företagens roll snarare än på de arbetslösa, säger Sven-Olov Daunfeldt, professor, HUI Research, och fortsätter; integrationen av utrikes födda är en av samhällets viktigaste utmaningar framöver. Just möjligheten att få ett arbete är en av de absolut viktigaste faktorerna för att integrera utrikes födda i Sverige. Dagens höga arbetslöshet och andelen som helt står utanför arbetskraften bland utrikes födda är ett problem. Forskningen har hittills framförallt fokuserat på tjänstesektorn samt nystartade företag när det gäller möjligheten för utrikes födda att få arbete. Vi har tillgång till stora mängder kvantitativ data som vi kommer att analysera med avseende på vilka individer som får vilken typ av arbete och var, med fokus på detaljhandeln, berättar Sven-Olov. Resultaten av analysen av detaljhandelsföretagen kommer att jämföras med motsvarande resultat för liknande företag inom exempelvis tillverkningsindustrin, byggnadsindustrin, transportnäringen, besöksnäringen och den kunskapsintensiva tjänstenäringen. Jämförelsen är viktig eftersom alltmer resurser går till att stödja företag som politikerna tror kan ha en hög framtida tillväxt. Det finns dock en risk att det inte är dessa företag som erbjuder arbeten till de individer som har problem att etablera sig på arbetsmarknaden, vilket innebär att integrationen av utrikes födda kan försvåras, säger Sven-Olov. Vi vill se huruvida handeln är en viktig del av lösningen på denna utmaning och på så vis vara aktuell för näringspolitiska satsningar. FAKTARUTA Syftet med projektet är att studera om detaljhandeln utgör en väg in på arbetsmarknaden för utrikes födda. Projektets namn: Handelns betydelse för integration av utrikes födda Projektledare: Sven-Olov Daunfeldt, professor, HUI Research, e-postadress: Övriga projektdeltagare: Dan Johansson, professor, HUI Research och Karl Wennberg, professor, Handelshögskolan i Stockholm 13

14 ÖPPEN KATEGORI Social shopping på Facebook Facebook och andra sociala medier tar en allt större plats i många människor liv och även shopping har blivit ett viktigt inslag i dessa nätverk. Allt fler butiker och handlare har sina egna sidor på Facebook där de kommunicerar med sina kunder. Men konsumenterna startar även egna grupper som fokuserar på shopping av olika slag, allt från lyx till bytes och bortskänkes, berättar Hanna Wittrock, Lunds universitet. Här interagerar medlemmarna med varandra och köper och säljer olika saker. Ett viktigt inslag är det sociala, man kommenterar och diskuterar och kommunicerar med hjälp av emojis ibland överskuggar det sociala nästan de ekonomiska transaktionerna. Dessa loppisgrupper har ofta olika inriktningar såsom retro eller vintage, barnkläder, heminredning eller musik och kan ha många tusen medlemmar. Den skånebaserade gruppen Lyxloppis hade efter att ha existerat i några månader i maj medlemmar. I november samma år har antalet vuxit till En av de större svenska retro loppisgrupperna, Retro marknaden, har medlemmar. Facebook börjar bli en allt viktigare arena för shopping och jag menar att det kommer att förändra vårt sätt att handla och konsumera radikalt, säger Hanna. Särskilt det sociala samspelet är viktigt och skiljer Facebook från många andra arenor. I dessa grupper kan man dela sina shopping upplevelser med många tusen andra likasinnade. Kartläggningen kommer bland annat att genom föras genom intervjuer med medlemmar i olika Facebookloppisgrupper, samt observation av hur medlemmarna inter agerar. Jag vill bland annat titta närmare på hur det sociala samspelet förhåller sig till det rena konsumtionsbegäret hos gruppmedlemmarna, säger Hanna. Vi ställer även frågan om vad den traditionella handeln kan lära sig av shoppingen i Facebookgrupperna; finns det några lärdomar om marknadsföring till exempel som handeln kan ta vara på? Studien rör sig på ett tidigare outforskat område och kan bidra med nya insikter om de nya konsumtionstrenderna som växer fram vilket är viktigt för den traditionella handeln så att de inte halkar efter i utvecklingen. FAKTARUTA Syftet med projektet är att studera och kartlägga loppisgrupper på Facebook i syfte att förstå hur dessa nya arenor för shopping fungerar och vad den traditionella handeln kan lära av dem. Projektets namn: Shopping och sociala relationer på Facebook Projektledare: Hanna Wittrock, fil. dr, Lunds universitet, e-postadress: 14

15 Facebook börjar bli en allt viktigare arena för shopping och det kommer att förändra vårt sätt att handla och konsumera radikalt. 15

16 Marknadsföring i butik är en mycket viktig del av handlarnas sätt att nå fram till konsumenterna. 16

17 ÖPPEN KATEGORI Att synas på nätet Marknadsföring i butik är en mycket viktig del av handlarnas sätt att nå fram till konsumenterna. I den traditionella fysiska butiksmiljön finns en relativt stor kunskap om hur denna bör utformas, men i den digitala världen råder en viss osäkerhet. Visuell marknadsföring i butik, eller visual merchandising som det också kallas, är av görande för butikernas försäljning och det gäller att uppdaterad och korrekt kunskap finns tillgänglig för att handlarna ska kunna agera på goda grunder, säger Jens Nordfält, fil. dr, Handels högskolan i Stockholm. Butikernas atmosfär och upplägg påverkar i hög grad konsumenternas köpintentioner. Det finns sedan länge kunskap om och stor erfarenhet av hur man marknadsför varor i en fysisk butik, men när det gäller den digitala handeln är det relativt outforskat: Det unika med vår studie är dessutom att vi kommer att jämföra konsumenters reaktioner på digital och fysisk visuell marknads föring för att se vad som skiljer och vad som förenar dem båda, förklarar Jens. Utifrån tidigare studier finns det starka skäl att anta att kon sumenterna reagerar olika i de olika medierna. Studien kommer att genomföras både i fysiska och digitala butiksmiljöer samt i laboratoriemiljö där forskarna mäter konsumenternas reaktioner på olika upplägg för att se vad som fungerar respektive inte fungerar. Forskarna kommer bland annat att använda sig av eye-tracking för att se vad kundernas blickar dras till. Konsumenterna väljer i första ledet utan att riktigt vara medvetna om det med ögonen, så kunskapen om vad som drar blickarna till sig är mycket viktig för handeln, säger Jens. Vår studie kommer att ge betydande kunskaps bidrag för alla som jobbar med att exponera varor framförallt på nätet. FAKTARUTA Syftet med projektet är att öka kunskapen kring hur visuell butiksmarknadsföring fungerar inom e-handeln i jämförelse med fysiska butiker samt kunna vägleda butiker i hur de bäst använder sig av visuell marknadsföring på nätet. Projektets namn: Konsumentreaktioner på visuell butiksmarknadsföring i digitala och fysiska butiker Projektledare: Jens Nordfält, fil. dr, Handelshögskolan i Stockholm, e-postadress: Övriga projektdeltagare: Hanna Berg, fil. dr, Handelshögskolan i Stockholm; Annika Lindström, gästdoktorand, Handelshögskolan i Stockholm/Innventia och Siv Lindberg, fil. dr, Innventia 17

18 ÖPPEN KATEGORI Effektivitet i kombination med god arbetsmiljö Lean Production handlar om effektivitet genom att rensa bort onödiga arbetsmoment, få processer att fungera väl och samtidigt göra slutkunden nöjd. Lean är populärt, men har ibland fått betydande negativa konsekvenser för arbetsförhållandena. Lean production eller bara lean har införts i många olika branscher och organisationer, som exempelvis tillverknings industri och hälso- och sjukvård, med blandade resultat, säger Jörgen Eklund, professor, Kungliga Tekniska högskolan. Nu är det på ingång i butikerna och där finns det få förebilder och relativt lite forskning. Lean förknippas ofta med en så slimmad produk tion att arbetsmiljön blir lidande då det snarare är personal än arbetsmoment som tagits bort. Men i sin positiva form handlar det om att rensa bort onödiga moment i produktionen för att på så sätt spara tid som kan läggas på till exempel förbättrings arbete och kundvård. Vi vill ta fasta på den forskning som visar att lean kan bidra till god arbetsmiljö, hållbar utveckling och hög effektivitet, förklarar Jörgen. En väl förankrad implementering med del aktighet, lokal anpassning och integrering av arbetsmiljö och säkerhet möjliggör att lean kan ge positiva effekter. Lean retail är ett begrepp och arbetssätt som främst används i USA och det har forskats relativt lite på detta, särskilt i Sverige. Lean retail inbegriper bland annat hur man kan organisera e-handel, affärsstrategier, logistik samt varu- och kundflöden på bästa sätt. Projektet inleds med faktainsamling och kartläggning av hur arbetsmiljön påverkas av lean. Sen identifieras tio för handeln intressanta tillämpningar. Dessa undersöks och ana lyseras för att ta fram riktlinjer och goda råd. I slutänden ska vi ta fram ett material med förbättrade och butiksanpassade arbetssätt och verktyg som kan spridas till handelns intressenter, avslutar Jörgen. FAKTARUTA Syftet med projektet är att ta fram verktyg för att implementera lean i butiker samtidigt som arbetsmiljön förbättras. Projektets namn: Lean i butiken Projektledare: Jörgen Eklund, professor, Kungliga Tekniska högskolan, e-postadress: Övriga projektdeltagare: Malin Håkansson, doktorand och Pernilla Lindskog, doktorand, Kungliga Tekniska högskolan 18

19 Lean är populärt, men har ibland fått betydande negativa konsekvenser för arbetsförhållandena. 19

20 Att investera i forskning är att investera för framtiden. Handelns Utvecklingsråd Regeringsgatan 60, Stockholm Fotoskrift AB 1509

E-HANDEL, INFORMATIONSTEKNOLOGI OCH HANDELNS DIGITALISERING. Forskningsprojekt för företag och anställda i handeln

E-HANDEL, INFORMATIONSTEKNOLOGI OCH HANDELNS DIGITALISERING. Forskningsprojekt för företag och anställda i handeln E-HANDEL, INFORMATIONSTEKNOLOGI OCH HANDELNS DIGITALISERING Forskningsprojekt för företag och anställda i handeln Innehåll Värdefull retur inom e-handeln 7 Nya affärsmodeller i digitaliseringens spår 8

Läs mer

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda Initiativ för att stärka handeln En strategisk forskningsagenda Om Handelsrådet Handelsrådet är en kollektivavtalsstiftelse med övergripande syfte att förena parterna inom handeln i en strävan att stärka

Läs mer

Samt andra aktuella forskningsprojekt av intresse för företag och anställda i handeln

Samt andra aktuella forskningsprojekt av intresse för företag och anställda i handeln Arbetsplats, hälsa och individ i handeln Samt andra aktuella forskningsprojekt av intresse för företag och anställda i handeln Innehåll Arbetsplats, hälsa och individ i handeln Sömnskola för handelsanställda

Läs mer

Utlysning av Handelns Utvecklingsråd

Utlysning av Handelns Utvecklingsråd 2014-09-02 Utlysning 2014 av Handelns Utvecklingsråd Utlysning hösten 2014 Handelns Utvecklingsråd är en kollektivavtalsstiftelse med syfte att främja handelns utveckling genom forskningsfinansiering.

Läs mer

Samt andra aktuella forskningsprojekt av intresse för företag och anställda i handeln

Samt andra aktuella forskningsprojekt av intresse för företag och anställda i handeln Handelns strukturomvandling Samt andra aktuella forskningsprojekt av intresse för företag och anställda i handeln Innehåll Globalisering i förändring 7 Butikskoncept och geografiska lägen 8 Blanda kanalerna

Läs mer

VAD KÄNNETECKNAR DE INDIVIDER SOM INTE KAN BEHÅLLA EN ANSTÄLLNING?

VAD KÄNNETECKNAR DE INDIVIDER SOM INTE KAN BEHÅLLA EN ANSTÄLLNING? VAD KÄNNETECKNAR DE INDIVIDER SOM INTE KAN BEHÅLLA EN ANSTÄLLNING? Sven-Olov Daunfeldt och Elina Fergin Wennberg 2016 HUI RESEARCH Utanförskapet är inte slumpmässigt Den senaste statistiken från SCB (januari,

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi Handelns betydelse för Sveriges ekonomi 2014 7% 6% 5% En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln

Läs mer

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare 1 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING ÄR AFFÄRSKRITISKT... 5 UTEBLIVEN KOMPETENSUTVECKLING LEDER TILL

Läs mer

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi Handelns betydelse för Sveriges ekonomi 7% 6% 6% 6% 5% En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln

Läs mer

UTVECKLA HANDELSNÄRINGEN MED FORSKNING

UTVECKLA HANDELSNÄRINGEN MED FORSKNING UTVECKLA HANDELSNÄRINGEN MED FORSKNING Inspel till forsknings- och innovationspropositionen Innehåll Förord 3 Utveckla handelsnäringen med forskning 3 Handelsnäringen behöver fler forskningsinvesteringar

Läs mer

HANDELNS. betydelse för Sveriges ekonomi

HANDELNS. betydelse för Sveriges ekonomi HANDELNS betydelse för Sveriges ekonomi En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln Vård och omsorg;

Läs mer

Smidigt mottagande, snabb etablering, stark integration

Smidigt mottagande, snabb etablering, stark integration Smidigt mottagande, snabb etablering, stark integration Upplägg Skäl och förutsättningar för mottagande och etablering Växjös erfarenheter av verksamhet med ensamkommande Information om boendet på Skyttegatan

Läs mer

Svensk Turism AB. Verksamhetsområden. Forum för besöksnäringens strategiska utveckling. Delägare i kommunikationsbolaget VisitSweden

Svensk Turism AB. Verksamhetsområden. Forum för besöksnäringens strategiska utveckling. Delägare i kommunikationsbolaget VisitSweden Svensk Turism AB Ägs av 170 företag och organisationer som representerar tiotusentals företag i hela besöksnäringen inom områdena äta, bo, resa och göra. Verksamhetsområden Forum för besöksnäringens strategiska

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Ann-Katrin Berglund, WSP Analys & Strategi Vid nordisk konferens i Göteborg 15-16 mars 2012 WSP och Ann-Katrin WSP är ett globalt analys- och teknikföretag

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av Februari 212 Oslo + Stockholm = Sant Utgångsläget: Alla vet att utbytet är stort och relationen kvalitativt

Läs mer

BUTIKEN SOM MARKNADSPLATS BUTIKSUPPLEVELSERNA SOM MEDVETET PÅVERKAR KUNDERNAS KÖPBETEENDE

BUTIKEN SOM MARKNADSPLATS BUTIKSUPPLEVELSERNA SOM MEDVETET PÅVERKAR KUNDERNAS KÖPBETEENDE 15% PERSONLIGA VAL 99% HANDELNS HJÄLTAR 65% FORSKARNAS UTMANING BUTIKEN SOM MARKNADSPLATS BUTIKSUPPLEVELSERNA SOM MEDVETET PÅVERKAR KUNDERNAS KÖPBETEENDE UNDER ÅR 2008-2009 HAR HANDELNS UTVECKLINGSRÅD

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund Projekt Skånsk Nätverkskraft Mål Att via nätverksbyggande och föreläsningar stimulera de deltagande företagens affärsutveckling. Syfte Att genom projektet få kunskap om kompetensbehovet land företagare

Läs mer

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM Utbildning och kompetensutveckling Socialtjänst KOMMUNAL ARBETSMARKNADS- POLITIK Kommunfinansierad verksamhet och bolag Näringsliv Kommunfullmäktige februari 2010 VISION

Läs mer

Undervisningen i ämnet handel ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet handel ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: HANDEL Ämnet handel behandlar handels- och tjänstesektorns roll och funktioner. Ämnet handlar om hantering och försäljning av varor och tjänster samt marknadsföring. I ämnet ingår arbetsmiljö samt service

Läs mer

Lunchseminarium: Forskningsperspektiv på integration och migration. 15 november, 2017

Lunchseminarium: Forskningsperspektiv på integration och migration. 15 november, 2017 Lunchseminarium: Forskningsperspektiv på integration och migration 15 november, 2017 Upplägg Integration & matchning Karolina Stadin & Emilie Videnord Invandring & företagande Karl Wennberg Migration &

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Vad vill vi uppnå? Att beskriva de socio-ekonomiska sambanden mellan Osloregionen och Stockholm-Mälardalsregionen

Läs mer

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM Utbildning och kompetensutveckling Socialtjänst KOMMUNAL ARBETSMARKNADS- POLITIK Kommunfinansierad verksamhet och bolag Näringsliv Kommunfullmäktige februari 2010 VISION

Läs mer

Validering för kompetens?

Validering för kompetens? Validering för kompetens? 2016-11-25 Nils Karlson, vd, docent Ratio Näringslivets forskningsinstitut www.ratio.se Projektet Kompetens för tillväxt 2012-2017 http://ratio.se/projekt/kompetens-for-tillvaxt/

Läs mer

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 Kort om oss Så fördelas pengarna Vad vi erbjuder Vi investerar 2,7 MILJARDER KRONOR varje år i runt 2400 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROJEKT.

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Handlingsplan. - Bra näringslivsklimat

Handlingsplan. - Bra näringslivsklimat Handlingsplan - Bra näringslivsklimat Handlingsplan - Bra näringslivsklimat Inom ramen för mål och aktiviteter i Styrkortsmodellen 2012-2014 PRIORITERAT MÅL: INDIKATORER: Långsiktig hållbar utveckling

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Kundens kanal(k)val. HUI Research 2017

Kundens kanal(k)val. HUI Research 2017 Kundens kanal(k)val HUI Research 2017 1 Kundens kanal(k)val hur kan handeln möta kunderna i butik och på nätet? Åsa Wallström & Maria Ek Styvén, Luleå tekniska universitet Jenny Hellman, Visit Luleå AB

Läs mer

Entreprenörsregionen är ett funktionellt samarbete i sydvästra Sverige. I dagsläget består samarbetet av 11 kommuner som tillsammans finns inom 4

Entreprenörsregionen är ett funktionellt samarbete i sydvästra Sverige. I dagsläget består samarbetet av 11 kommuner som tillsammans finns inom 4 1 Entreprenörsregionen är ett funktionellt samarbete i sydvästra Sverige. I dagsläget består samarbetet av 11 kommuner som tillsammans finns inom 4 regioner. En av dessa kommuner är (här kan du nämna din

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av augusti månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av augusti månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö augusti månad 2013 Vera Opacic Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge län augusti 2013 8 412 (11,3 %) 3 809 kvinnor (10,9 %) 4 503 män (11,7

Läs mer

REGERINGEN N2016/03446/KSR

REGERINGEN N2016/03446/KSR pypii Regeringsbeslut I 2 IP? REGERINGEN 2016-05-12 N2016/03446/KSR Näringsdepartementet Konkurrensverket 103 85 Stockholm KONKURRENSVERKET Avd,*V A nr jt fj 2 ^ ^ ^ r Dnr 3ti/c?Ml> KSnr/,/, / AktfaH /

Läs mer

2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling

2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling 2012-06-02 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling Sambandet

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

FLERNIVÅSTYRNING ALLA BEHÖVS

FLERNIVÅSTYRNING ALLA BEHÖVS FLERNIVÅSTYRNING ALLA BEHÖVS PRESIDIEKONFERENS 2015-11-27 Christina Johannesson, CAJalma AB Var det bättre förr? Uppåt, nedåt, utåt EU Globalt Utbildningsnivå Digital kunskap Entreprenörskap Marknaden

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av mars månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av mars månad 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av mars månad 2013 Den svenska ekonomin präglas fortfarande av en stor osäkerhet. Arbetsgivarnas varsel om kommande personaluppsägningar har

Läs mer

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Rapport 2014:10 Regionutvecklingssekretariatet Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen ingår i en serie rapporter som beskriver förutsättningar för tillväxt

Läs mer

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020. med särskilt fokus på Skåne Nordost

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020. med särskilt fokus på Skåne Nordost UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020 med särskilt fokus på Skåne Nordost Anders Axelsson, Analytiker Näringsliv Skåne Skåne Nordost Kristianstad, 8 november 2012 Figur 1.

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

NÄRINGSLIVSANALYS ÄLMHULT

NÄRINGSLIVSANALYS ÄLMHULT NÄRINGSLIVSANALYS ÄLMHULT 2010-2015 Tillväxt och konkurrenskraft presentation i Älmhult den 23 mars Magnus Johansson Miriam Kuflu 1 KOMMUNENS NÄRINGSLIV Hur ser ert näringsliv ut? Hur fort växer det? Bättre

Läs mer

Turismkonsumtionen. ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms)

Turismkonsumtionen. ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms) SOU 2017:95 1 Turismkonsumtionen ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca 170 000 sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms) SOU 2017:95 2 Besöksnäringen inte en bransch utan

Läs mer

Europeiska och regionala prioriteringar

Europeiska och regionala prioriteringar www.regionvasterbotten.se och regionala prioriteringar NS forum 2014 05 06 www.regionvasterbotten.se Regionala prioriteringar Regionala och prioriteringar samspelar! Norrbottens och Västerbottens regionala

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2011-07-05

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2011-07-05 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2011-07-05 Oslo + Stockholm = Sant Utgångsläget: Alla vet att utbytet är stort och relationen kvalitativt särskild

Läs mer

TRENDSPANING - E-HANDEL UR ETT FASTIGHETSPERSPEKTIV NOVEMBER 2013 TOMAS KRUTH OCH RUDOLF ANTONI

TRENDSPANING - E-HANDEL UR ETT FASTIGHETSPERSPEKTIV NOVEMBER 2013 TOMAS KRUTH OCH RUDOLF ANTONI TRENDSPANING - E-HANDEL UR ETT FASTIGHETSPERSPEKTIV NOVEMBER 2013 TOMAS KRUTH OCH RUDOLF ANTONI INLEDNING Vi ser idag hur handeln omvandlas kraftigt när e handeln tar större del av den totala handeln.

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

» Ett samtal om metoder för implementering och utvärdering av samverkan i högre utbildning ÖKAD UTBILDNINGSKVALITET GENOM SAMARBETE

» Ett samtal om metoder för implementering och utvärdering av samverkan i högre utbildning ÖKAD UTBILDNINGSKVALITET GENOM SAMARBETE » Ett samtal om metoder för implementering och utvärdering av samverkan i högre utbildning ÖKAD UTBILDNINGSKVALITET GENOM SAMARBETE Upplägg: första halvan Utbildningssamverkan för jobb, innovation och

Läs mer

Tillväxt - teori. Jonas Gabrielsson Högskolan i Halmstad

Tillväxt - teori. Jonas Gabrielsson Högskolan i Halmstad Tillväxt - teori Jonas Gabrielsson Högskolan i Halmstad Tillväxt Ekonomisk Ekologisk/hållbar Social/välstånd - tillväxt avser inte värdet utan ökningen av värdet Tillväxtens förutsättningar Tillväxt Mer

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet Långsiktighet och målmedvetenhet Boråspusslet Nyckeltal 106 000 INVÅNARE 12 000 FÖRETAG 1/3 INTERNATIONELL MARKNAD 54 % AV ALL TEXTIL PASSERAR BORÅS >750 000 m² YTOR FÖR LOGISTIK CENTRUM FÖR E-HANDEL 1

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

2014-04-22. Att utveckla handelsplatser. Handel, service och Verksamhet. Besöksdrivande/beroende MARTIN ÖBERG

2014-04-22. Att utveckla handelsplatser. Handel, service och Verksamhet. Besöksdrivande/beroende MARTIN ÖBERG Att utveckla handelsplatser Handel, service och Verksamhet Besöksdrivande/beroende MARTIN ÖBERG Född i handel Handelshögskolan vid GU 1984 - RA Research 1983-1986 Nordplan AB 1986-2007 ZÖK AB 2007-2013

Läs mer

Utveckling och omställning. Ett kompetensprojekt för detaljhandeln i Västerås

Utveckling och omställning. Ett kompetensprojekt för detaljhandeln i Västerås Utveckling och omställning Ett kompetensprojekt för detaljhandeln i Västerås 1 Innehållsförteckning Förord Bakgrund Projektets syfte Projektets deltagare Projektets upplägg Projektets mål Resultat Enkätundersökningar

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2017 Förord Turisterna finns numer i många av våra städer och orter året om och våra medlemmar ser hur handelns del av den växande besöksnäringen ökar. Gamla förhållningssätt och

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:447 av Isabella Hökmark (M) Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd

Läs mer

Främja kvinnors företagande. 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014

Främja kvinnors företagande. 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014 Främja kvinnors företagande 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014 KVITS -kvinnors företagande inom ITS Syfte: Kartlägga alla företag som verkar inom logistik, IT och ITS och som drivs av kvinnor. Projektledare:

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Ung och grön blivande företagare i de gröna näringarna

Läs mer

Doktorandprogram. Tjänsteinnovation i kollektivtrafik

Doktorandprogram. Tjänsteinnovation i kollektivtrafik Doktorandprogram Tjänsteinnovation i kollektivtrafik Som Excellence Center har vi ett särskilt ansvar att föra praktik och akademi närmare varandra och som ett led i att hitta nya former för kunskapsutveckling

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet SAMHÄLLSKUNSKAP Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

Ulf P Andersson Miljösamordnare Göteborgs universitet

Ulf P Andersson Miljösamordnare Göteborgs universitet Ulf P Andersson Miljösamordnare Göteborgs universitet. www.mls.adm.gu.se 2006-11-15 21 september Vad är hållbar utveckling? Sverker Molander, Miljösystemanalys, Chalmers, visade lite på begreppet hållbar

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning KONJUNKTUR I SIDLED SÄTTER FOKUS PÅ KOSTNADERNA

Riksbankens Företagsundersökning KONJUNKTUR I SIDLED SÄTTER FOKUS PÅ KOSTNADERNA Riksbankens Företagsundersökning KONJUNKTUR I SIDLED SÄTTER FOKUS PÅ KOSTNADERNA JANUARI 2015 Riksbankens företagsundersökning i januari 2015 Enligt Riksbankens företagsundersökning i januari 2015 är

Läs mer

EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP

EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP Fånga upp och behålla kvinnlig toppkompetens Datum: 8 oktober 2013 Plats: Elite Palace Hotel Sankt Eriksgatan 115 11343 Stockholm VARFÖR DELTA? Sex skäl

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

9 683 (6,5%) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september 2012

9 683 (6,5%) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 12 oktober 2012 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län september 2012 9 683 (6,5%) 4 816 kvinnor

Läs mer

Åtta års arbete med att främja kvinnors företagande var är vi och vart vill vi?

Åtta års arbete med att främja kvinnors företagande var är vi och vart vill vi? Åtta års arbete med att främja kvinnors företagande var är vi och vart vill vi? Gunilla Thorstensson, programansvarig Lyft näringslivet, 2014-11-05 Twitter: #kvinnftg 1 I absoluta tal beviljades mäns företag

Läs mer

Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling 2007-2012

Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling 2007-2012 Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling Introduktion och slutsatser Bakgrund Detta är en kartläggning av hur aktiebolagen i Uppsala län har utvecklats mellan

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005. Gruppens förväntningar på dagen 15/8

Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005. Gruppens förväntningar på dagen 15/8 Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005 Gruppens förväntningar på dagen 15/8 - sätta ner foten - kunna få med dem det handlar om - se en framtid för handeln i Eslöv, attraktivt och

Läs mer

Syfte. Fakta om utlysningen. Utlysningens inriktning

Syfte. Fakta om utlysningen. Utlysningens inriktning utlysning 2008 Bakgrund I internationella jämförelser intar den svenska vården ofta en ledande position; den har tillgång till unika register och system, är förhållandevis väl utbyggd, jämlik och skapar

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin 1(5) Datum Diarienummer Region Västerbotten 2013-09-13 Vårt dnr 1.6.2-2013-2621 Box 443 Ert dnr 12RV0136-16 Dokumenttyp 901 09 UMEÅ REMISSVAR Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2014-2020

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av april månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av april månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 11 maj 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län april 2012 9 493 (6,3%) 4 718 kvinnor (6,4%)

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Regional tillväxt 2015

Regional tillväxt 2015 Regional tillväxt 2015 Wolfgang Pichler 13 maj 2016 Konferens - Hållbar regional utveckling Utgångspunkter En nationell strategi för hållbar tillväxt och attraktionskraft 2015 2020 Utmaningar Klimat, miljö

Läs mer

Strategi för handelns utveckling

Strategi för handelns utveckling Strategi för handelns utveckling Kommunfullmäktiges sammanträde i Nybro kommun, 15 juni, 2015 Anna Mocsáry Rickard Johansson 1 Om HUI Research Oberoende konsult- och forskningsverksamhet sedan 1968. Handel

Läs mer

SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering

SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering Författare: Ulrika Vedin SAMMANFATTNING Denna rapport fördjupar flera sidor av frågan om nyanlända

Läs mer

Boende med konsekvens en ESO-rapport om etnisk bostadssegregation och arbetsmarknad. Lina Aldén & Mats Hammarstedt

Boende med konsekvens en ESO-rapport om etnisk bostadssegregation och arbetsmarknad. Lina Aldén & Mats Hammarstedt Boende med konsekvens en ESO-rapport om etnisk bostadssegregation och arbetsmarknad Lina Aldén & Mats Hammarstedt Bakgrund År 2016 är mer än 1,5 miljoner personer, eller ca 16 procent av den totala befolkningen

Läs mer

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten.

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten. I Örebro län saknade 11 455 människor ett jobb att gå till i juli 2014. Samtidigt uppgav 56 procent av arbetsgivarna i länet att det är svårt att rekrytera Arbete åt alla och full sysselsättning är en

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

Vägledning på Arbetsförmedlingen på 2010-talet. Vägledarkonferens 10 juni 2010. Kristina E Andréasson

Vägledning på Arbetsförmedlingen på 2010-talet. Vägledarkonferens 10 juni 2010. Kristina E Andréasson Vägledning på Arbetsförmedlingen på 2010-talet Vägledarkonferens 10 juni 2010 Kristina E Andréasson Utgångspunkter Vägledning en framgångsfaktor för omsättningsmålen V1-V5 Ett upplevt behov av att lyfta

Läs mer

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation vinnova INFORMATION Vi 2013:20 Programöversikt 2014 Stöd till forskning och innovation Program och utlysningar 2014 VINNOVA driver program för att stärka innovationskraften i Sverige. Programmen har olika

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden 2014 2020 EU nivå Europa 2020 Gemensamt strategiskt ramverk för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden Nationell nivå Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond,

Läs mer

Södertörnskonferensen den 14 januari 2010

Södertörnskonferensen den 14 januari 2010 Södertörnskonferensen den 14 januari 2010 KONFERENSDOKUMENTATION Innehåll SÅ HÄR HAR DET SETT UT och SÅ HÄR SER DET UT Konferensens förslag till ändringar samt val av de viktigaste punkterna i nulägesbeskrivningen

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Handelns bidrag Procent Detaljhandelsutveckling 1991 2015 Detaljhandelns utveckling, mätt i löpande priser 1991 2015. (SCB, HUI Research) 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 5,5% 2,5%

Läs mer

ETABLERING VIA ARBETE (EVA)

ETABLERING VIA ARBETE (EVA) ETABLERING VIA ARBETE (EVA) Mari Carmen Alcántara Velázquez Studie- och yrkesvägledare maricarmen.alcantara-velazquez@arbetsformedlingen.se Arbetsförmedlingen Angered Göteborg EVA Ett EU-finansierat samverkansprojekt

Läs mer

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Erik Joachimsson Kompetensförsörjningsdagarna 20 oktober 2015 En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 Regeringens mål EU:s lägsta arbetslöshet år 2020 Då behövs

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 26 8 september 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 26 8 september 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 26 8 september 2005 Endast hälften av småföretagen förbereder sig för morgondagen Vartannat svensk småföretag med färre än 50 anställda förbereder sig för nästa generation

Läs mer