Gärde Wesslau. VÄXJÖ TINGSRÄTT den? l!x.,15... Ansökningsavgiften kr 2.^C?. ( r^.7... betald gm-pgreheekrkofltant, kort

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gärde Wesslau. VÄXJÖ TINGSRÄTT den? l!x.,15... Ansökningsavgiften kr 2.^C?. ( r^.7... betald gm-pgreheekrkofltant, kort"

Transkript

1 AXJOTI ink ?--2 4 Gärde Wesslau Växjö tingsrätt Box VÄXJÖ VÄXJÖ TINGSRÄTT den? l!x.,15... Ansökningsavgiften kr 2.^C?. ( r^.7... betald gm-pgreheekrkofltant, kort Växjö den 24 mars 2015 ANSÖKAN OM FÖRETAGSREKONSTRUKTION Sökande: Karl-Oskar Utbildning AB, (Bilaga 1) Regementsgatan VÄXJÖ Saken: Ansökan om företagsrekonstruktion Rättens behörighet: LFR 2 kap 1 RB 10 kap 1 Ansökningsavgiften har idag betalts kontant I egenskap av firmatecknare för Karl-Oskar Utbildning AB, ("Bolaget"), får undertecknad yrka och anföra enligt följande: 1 YRKANDEN MM Bolaget yrkar att tingsrätten beslutar om företagsrekonstruktion, enligt lagen om företagsrekonstruktion ("LFR"), för Bolaget. Bolaget yrkar vidare i första hand att tingsrätten skall förordna advokaten Håkan Jansson, Gärde Wesslau Advokatbyrå i Jönköping HB, Box 684, Gärde Wesslau Advokatbyrå Sydost AB Västra Esplanaden 8 B, SE Växjö, Sweden Tel: +46 (0) Prinsgatan 13-15, SE Karlshamn, Sweden Tel: +46 (0) Org. no: Domicile: Växjö

2 Gärde Wesslau^ JÖNKÖPING, till rekonstruktör och advokaten Erik M Gabrielsson Gärde Wesslau Advokatbyrå Sydost AB, Västra Esplanaden 8 B, VÄXJÖ, till rekonstruktörer med följande delningstema. Advokaten Erik M Gabrielsson förordnas till rekonstruktör såvitt avser personal- och lönegarantifrågor. Advokaten Håkan Jansson förordnas till rekonstruktör i övriga avseenden. I andra hand yrkas att advokaten Håkan Jansson ensam utses till rekonstruktör. Det antecknas i sammanhanget att förevarande rekonstruktion tillsammans med övriga rekonstruktioner i koncernen berör sammanlagt över 500 arbetstagare. Arbetstagarna är samtidigt bolagens främsta resurs. Av denna anledning är det viktigt att lönegarantierna och personalfrågorna omedelbart ägnas stort fokus. Lönegarantibeslut är myndighetsutövning och arbetet kan därför inte delegeras. Det antecknas vidare att Gabrielsson har kontor i så väl Kronobergs som Blekinge län. Parallellt med detta arbete måste rekonstruktören snabbt ta fram en rekonstruktionsplan och samtala med olika spekulanter. Även detta arbete är tidsödande och kan svårligen delegeras. En lösning med två rekonstruktörer med full befälsrätt inom sina respektive områden skulle garantera att rekonstruktionen kan drivas utan tempoförlust. Rekonstruktionen berör också ett stort antal elever. Det finns inte någon risk för dubbelarbete och därmed fördyringar eftersom uppdragen avskilts och blivit separata med ovanstående delningsteman. Det finns inget skrivet i förarbetena kring möjligheten att ha två rekonstruktörer. Vid andra rekonstruktioner har, i händelse av jäv, saken lösts analogt med Gärde Wesslau Advokatbyrå Sydost AB Västra Esplanaden 8 B, SE raxjö, siveden Tel: +46 (0) Prinsgatan 13-15, SE Karlshamn, Sweden Tel: +46 (0) Org. no: Domicile: Växjö

3 Gärde Wesslau^ konkurslagen och en medrekonstruktör förordnats. Detta rör en annan situation och det handlas här istället närmast om en analog tillämpning av KL 7 kap 2 1 st 2 mom och såvitt avser delningstema 3 st. En sådan analogi förefaller ändamålsenlig. 2 BAKGRUND, VERKSAMHET M.M. 2.1 Kortfattad information om Bolaget Bolaget är ett svenskt privat aktiebolag, vars aktier ägs av följande intressenter; 1. Mazzes AB, , (44,87 %) 2. Arg i ron AB, , (15,59 %) 3. Dödsboet efter Nikolas Tatidis, , (1,71 %) 4. Hevonen Invest AB, , (29,81 %) 5. Alice Initiative AB, , (8,02 %) Bolaget är i sin tur moderbolag till Karl-Oskar Service AB, , (100 %) och var fram till augusti 2014 moderbolag även till Gymnasieskolor i Syd AB, , (vilket bolag numera ägs till 100 % av Idemo Utbildning AB, se vidare under punkten 2.2 nedan). Bolaget bedriver friskole- och förskoleverksamhet under namnet Karl- Oskarskolan. Verksamheten bedrivs idag i Växjö, Ronneby, Kalmar, Ljungby, Karlshamn, Eslöv, Älmhult, Falköping, Falkenberg och Hässleholm (vad gäller gruppen som helhet tillkommer även gymnasieverksamheten som bedrivs under annat namn av Gymnasieskolar i Syd AB). Karl-Oskarskolan är således ett privat alternativ till de kommunala verksamheterna inom dessa kommuner. För närvarande omfattas ca barn och ungdomar av friskole- och förskoleverksamheten inom Karl-Oskarskolan (därutöver tillkomer ca 634 Gärde W e s s l a i b y r å Sydost AB Västra Esplanaden 8 B, SE eden Tel: +46 (0) Prinsgatan 13-15, SE Karlshamn, Sweden Tel: +46 (0) Org. no: Domicile: Växjö

4 Gärde Wesslau w ungdomar i gymnasieverksamheten som alltså bedrivs av Gymnasieskolor i Syd AB). Bolaget härför närvarande ca 350 anställda. 2.2 Kortfattad information om Karl-Oskargruppen Som delvis framgått ovan ingår Bolaget i en större grupp av bolag (nedan gemensamt "Karl-Oskargruppen"). Under 2014 påbörjades arbetet med att förändra och lägga om bolagsstrukturen inom Karl-Oskargruppen. Detta arbete är dock inte slutfört ännu och med anledning av det är Karl-Oskargruppen i dagsläget formellt uppdelat i två koncerner. Den privata ägarbilden är dock densamma för båda dessa koncerner (se ovan under punkten 2.1). Karl- Oskargruppen består av följande bolag; Karl-Oskargruppens första skola öppnades i Ronneby Under 2010 utökades verksamheten med grundskolor i Ljungby, Växjö och Kalmar. I januari Gärde Wesslau Advokatbyrå Sydost AB Västra Esplanaden 8 B, SE ^Sxjo,"tiveden Tel: +46 (0) Prinsgatan 13-15, SE Karlshamn, Sweden Tel: +46 (0) Org. no: Domicile: Växjö

5 Gärde Wesslau 2010 lämnade Skolinspektionen tillstånd att starta ytterligare grundskolor i Gislaved, Hässleholm, Karlshamn och Älmhult. I augusti 2011 följdes detta av ytterligare tillstånd till att starta grundskolor även i Västervik, Vetlanda, Falkenberg och Eslöv. Under 2010 öppnades även Karl-Oskargruppens första förskola i Ronneby. Bolaget har som målsättning att erbjuda målsmän och barn en högkvalitativ förskola och grundskola i de kommuner som man arbetar. I januari 2011 lämnades även ansökan in till Skolinspektionen om att få starta fristående gymnasial utbildning i Växjö och Ronneby. I bolaget Gymnasieskolor i Syd AB bedriver Karl-Oskargruppen gymnasieskolor i Växjö, Kalmar, Karlshamn och Ystad. Verksamheten togs över från John Bauer Gymnasiet och startades i Karl-Oskargruppens regi hösten Skolan i Växjö drivs under namnet Smålandsgymnasiet medan övriga skolor drivs under namnet Östersjögymnasiet. Mer information om Karl-Oskarskolan och respektive skola som ingår däri finns på karl-oskarskolan.se. För gymnasieskolorna återfinns motsvarande information på smalandsgymnasiet.com och ostersiogymnasiet.se. 2.3 Övriga ansökningar om företagsrekonstruktioner inom gruppen Samtidigt som denna ansökan om företagsrekonstruktion lämnas in för Bolaget, lämnas även ansökningar in för de två andra rörelsedrivande bolagen inom Karl-Oskargruppen (undantagna är alltså Idemo Holding AB (ett rent s.k. holdingbolag, utan någon egentlig verksamhet) och Idemo Utbildning AB (ett bolag avsett att hantera rena s.k. stabsfunktioner inom Karl-Oskargruppen), vilka bedömts inte vara nödvändiga att rekonstruera). Det finns väsentliga mellanhavanden mellan de rörelsedrivande bolagen inom Karl-Oskargruppen varför en rekonstruktion i något av bolagen får följdverkningar för övriga bolag. Gärde Wesslau Advokatbyrå Sydost AB Västra Esplanaden 8 B, SE raxjo, Sweden Tel: +46 (0) Prinsgatan 13-15, SE Karlshamn, Sweden Tel: +46 (0) Org. no: Domicile: Växjö

6 Gärde Wesslaif^ En förteckning över mellanhavandena biläggs (Bilaga 2). En helhetslösning för Karl-Oskargruppen i stort har bedömts vara en förutsättning för en framgångsrik rekonstruktion, vilket är anledningen till att ansökningar om företagsrekonstruktion getts in för flera av bolagen. 3 BOLAGETS EKONOMISKA SITUATION Bolaget har under en längre tid haft betalningssvårigheter (se punkt 4 nedan). Dessa har nu lett till att Bolaget på grund av brist på likvida medel inte kan betala förfallna skulder. Situationen är likartad även för de två andra rörelsedrivande bolagen inom Karl-Oskargruppen, vilket naturligtvis förvärrar situationen. Illikvidetet föreligger således. För en mer detaljerad ekonomisk redogörelse hänvisas till Bolagets årsredovisning per (Bilaga 3), balans- och resultatrapport per (Bilaga 4) och period rapporten per (Bilaga 5V Som framgått ovan har bolaget ca 350 anställda. Svenska Handelsbanken har beviljats säkerhet i Bolagets tillgångar i form av företagsinteckningar, (se Bilaga 6). Den kredit som tidigare funnits hos Handelsbanken har dock sagts upp av Bolaget och bedöms idag uppgå till 0 kronor. 4 ORSAKEN TILL BETALNINGSSVÅRIGHETERNA MM 4.1 Resultatet Som tidigare redovisats i bl.a. Bolagets årsredovisning för 2013 är Bolagets negativa resultat till stor del en effekt av den mediabild som finns kring privata näringsidkare i välfärdssektorn. Denna bild har förstärkts under valrörelsen, där Gärde Wesslau Advokatbyrå Sydost AB Västra Esplanaden 8 B, SE %(jö,m/eden Tel: +46 (0) Prinsgatan 13-15, SE Karlshamn, Sweden Tel: +46 (0) Org. no: Domicile: Växjö

7 Gärde Wesslau^ privata aktörer inom välfärden varit en av huvudfrågorna. Under 2013 drabbades branschen dessutom av en konkurs, där den tämligen stora och välkända aktören JB Gymnasiet försvann - något som ytterligare förstärkt mediabilden. Den osäkerhet för branschen som mediabilden visat upp har skapat en stor oro för såväl elever som föräldrar, vilket i sin tur resulterat i tämligen stora skillnader i förhållandet mellan antalet anmälda elever och de elever som faktiskt påbörjat sin utbildning i någon av Karl-Oskargruppens skolor. Karl-Oskargruppen har arbetat - och arbetar alltjämt - intensivt med frågan, men har ännu inte fullt ut lyckats balansera de ekonomiska följdeffekter detta medfört. Det ska vidare noteras att flera av gruppens skolor fortfarande får sägas befinna sig i ett uppbyggnadsskede, då dessa är relativt nyetablerade. Det är först under en skolas tredje eller fjärde verksamhetsår som man ser att den är ekonomisk mogen, innebärande att det finns en balans mellan kostnader och intäkter. Detta i samband med de löpande kostnader som Bolaget haft för bedrivandet av sin verksamhet har orsakat de förluster som ligger till grund för betalningssvårigheterna. I sammanhaget bör det även påpekas att Bolaget har en tvist med Växjö kommun (som är en av de myndigheter som betalar ut ersättningen till Bolaget) avseende storleken på den s.k. skolpeng som kommunen betalt ut till Bolaget de senaste åren. Enligt Bolagets uppfattning har denna varit för låg, varför Bolaget har lämnat saken till prövning av Förvaltningsrätten i Växjö. Enligt uppgift ska skriftväxlingen i allt väsentligt vara klar och Bolaget förväntar sig att dom meddelas inom de närmaste månaderna. Gärde Wesslau Advokatbyrå Sydost AB Västra Esplanaden 8 B, SE Valcjil.lslveden Tel: +46 (0) Prinsgatan 13-15, SE Karlshamn, Sweden Tel: +46 (0) Org. no: Domicile: Växjö

8 Gärde Wesslau 4.2 Övriga väsentliga händelser I enlighet med vad som förutskickats i Bolagets årsredovisning för 2013 presenterades (med anledning av en tidigare konstaterad kapitalbrist) en ny kontrollbalansräkning för Bolaget i augusti 2014 där det konstaterades att aktiekapitalet var intakt. Under hösten hade dock styrelsen på nytt anledning att anta att det synliga egna kapitalet var förbrukat. En ny kontrollbalansräkning upprättades per den 31 oktober 2014 och behandlades på extra årsstämma den 19 december Denna kontrollbalansräkning utvisade att kapitalet var förbrukat, men i enlighet med gällande regelverk beslöt stämman att bedriva verksamheten vidare för att senast den 30 juni 2015 presentera en ny kontrollbalansräkning. 5 BORGENÄRSFÖRTECKNING Bilagt redovisas förteckning över bolagets borgenärer, (Bilaga 7). 6 FÖRSLAG TILL FÖRETAGSREKONSTRUKTION För att verksamheten ska kunna överleva och generera vinst krävs en rad åtgärder, vilket innefattar alla rörelsedrivande bolag inom Karl-Oskargruppen. Det är Bolagets uppfattning att en företagsrekonstruktion skulle skapa bättre förutsättningar för Bolaget att använda tid och resurser till dessa åtgärder - andrum behövs. Följande åtgärder kommer vidtas/övervägas: 1. Ekonomisk och organisatorisk uppföljning av Bolagets verksamhet. 2. Framtagande av budget och likviditetsplan. 3. Genomgång av betalningsrutiner. 4. Utreda möjligheterna till avyttring/uppdelning av - i vart fall delar av - Bolagets/gruppens verksamheter i syfte att, om möjligt, säkerställa Gärde Wesslau Advokatbyrå Sydost AB Västra Esplanaden 8 B, SE w(ji,m/eden Tel: +46 (0) Prinsgatan 13-15, SE Karlshamn, Sweden Tel: +46 (0) Org. no: Domicile: Växjö

9 Gärde Wesslau^ kapitaltillskott från nya ägare - det finns redan nu ett par spekulanter till verksamheten och dialog pågår. 5. Se över Bolagets kostnadsposter i syfte att lokalisera eventuella besparingsmöjligheter. 6. Det går inte att utesluta att ett ackordsförfarande enligt 3 kap LFR kommer att inledas, under alla omständigheter kommer möjligheterna till ett frivilligt ackord för några av Bolagets/gruppens större fordringsägare utredas, Bolaget avser att under företagsrekonstruktionen driva verksamheten vidare oförändrad. Avsikten är således att varken elever eller lärare ska påverkas av de åtgärder som nu vidtas. Med det finansiella andrum som rekonstruktionen medger är det även Bolagets bedömning att detta kommer att gå att genomföra utan ytterligare tillfälliga kapitaltillskott. I den mån sådana är nödvändiga har dock ägarna till Karl-Oskargruppen för avsikt att säkerställa den finansiering som behövs under företagsrekonstruktionen. Trots de utmaningar som föreligger ser såväl ledning som ägare en ljus framtid för Karl-Oskargruppen och Bolaget. Läsåret 2014/15 är det första i Karl- Oskargruppens historia som det inte startats fler skolor utan fokus istället kan läggas på att utveckla befintliga enheter och konsolidera dessa med övrig verksamhet för att skapa en stabil ekonomi. Detta arbete är avsett att fortsätta även under nästkommande läsår. Efter utförande av ovan angivna rekonstruktionsåtgärder är det alltså Bolagets uppfattning att förutsättningar kommer att föreligga för en långsiktig självfinansierad och välmående verksamhet. 7 REKONSTRUKTÖR Advokat Håkan Jansson är specialiserad på obeståndsjuridik och har sedan tidigare en lång och bred erfarenhet av företagsrekonstruktioner och är således Gärde Wesslau Advokatbyrå Sydost AB Västra Esplanaden 8 B, SE ^(jl^leden Tel: +46 (0) Prinsgatan 13-15, SE Karlshamn, Sweden Tel: +46 (0) Org. no: Domicile: Växjö

10 Gärde Wesslau^ mycket lämplig att åtaga sig uppdraget som rekonstruktör. Håkan Janssons tidigare erfarenheter framgår av Bilaga 8. Advokat Håkan Jansson är vidtalad och har förklarat sig villig att åtaga sig uppdraget. Advokat Erik M Gabrielsson specialiserad på obeståndsjuridik och har en omfattande erfarenhet av företagsrekonstruktioner och lönegarantifrågor. Han förordnas regelmässigt som konkursförvaltare i Kronobergs, Kalmar och Blekinge län. Gabrielsson har tidigare förordnats till rekonstruktör i Växjö, Jönköpings, Ljungby, Kalmar, Blekinge, Stockholms, Attunda och Södertälje tingsrätter. Advokat Erik M Gabrielsson är vidtalad och har förklarat sig villig att åtaga sig uppdraget. Dag och ort som ovan.dning AB Gärde Wesslau Advokatbyrå Sydost AB f l Västra Esplanaden 8 B, SE vwfö) SvJeden Tel: +46 (0) Prinsgatan 13-15, SE Karlshamn, Sweden Tel: +46 (0) Org. no: Domicile: Växjö

11 Gärde Wesslau^ Bilagor: 1. Registreringsbevis 2. Redovisning av mellanhavanden inom gruppen 3. Bolagets årsredovisning per Bolagets balans-och resultatrapport per Period rapport per Redovisning av säkerheter i Bolaget 7. Borgenärsförteckning 8. Håkan Janssons tidigare erfarenheter Gärde Wesslau Advokatbyrå Sydost AB Västra Esplanaden 8 B, SE Mjöl 5v)eden Tel: +46 (0) Prinsgatan 13-15, SE Karlshamn, Sweden Tel: +46 (0) Org. no: Domicile: Växjö

12 Bolagsverket 'By.Wsp. 1 e-registreringsbevis AKTIEBOLAG Organisationsnummer Objektels reglstreringsdatum Dokumentet skapat :19 Nuvarande firmas registreringsdatum Sida 1 (2) Org.nummer: Firma: Adress: Säte: Registreringslän: Anmärkning: Karl-Oskar Utbildning AB Regementsgatan 9». 1 IV" VÄXJÖ '«mo - y 3 - ) #, //9/-/s Kronobergs län, Växjö kommun / Detta är ett privat aktiebolag. BILDAT DATUM.: SAMMANSTÄLLNING AV AKTIEKAPITAL Aktiekapital...: SEK Lägst: SEK Högst: SEK Antal aktier...,: Lägst: Högst: STYRELSELEDAMOT, VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR, ORDFÖRANDE Eriksson, Bengt Lennart, Tofta Mö, VÄXJÖ STYRELSELEDAMÖTER von Essen, Carl Henrik Fritz Edvard, Sandhamnsgatan 32, STOCKHOLM STYRELSESUPPLEANTER Eriksson, Gerd Sally Irene, Norra Esplanaden 27 C, VÄXJÖ REVISOR(ER) Lindblad, Jan Georg Emanuel, Box 150, SÄVSJÖ FIRMATECKNING Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av Eriksson, Bengt Lennart FÖRESKRIFT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER/STYRELSESUPPLEANTER D1a

13 e-registrerlngsbevis AKTIEBOLAG Organisationsnummer Objektets registreringsdatum Dokumentet skapat :19 Nuvarande firmas registreringsdatum Sida 2 (2) Styrelsen skall bestå av lägst 1 och högst 10 ledamöter med högst 10 suppleanter. BOLAGSORDNING Datum för senaste ändringen: FÖRBEHÅLL/AVVIKELSER/VILLKOR I BOLAGSORDNINGEN Hembudsförbehåll Samtyckesförbehåll VERKSAMHET Bolaget ska bedriva förskole-, förskoleklass-, grundskola-, grundsärskole- och gymnasieutbildning. RÄKENSKAPSÅR KALLELSE \ Kallelse sker genom brev. FIRMAHISTORIK Stiftaren Aktiebolag ****Registreringsbev.i.set är utfärdat av Bolagsverket**** Bolagsverket Sundsvall bolagsverketobolagsverket.sé D1a

14 Ink 2EI5-03- ') f, Karl-Oskar Utbildning AB ^ 9 ^ / " / Aktb " : -3 Kortfr. skulder Karl-Oskar Service AB Datum Beskrivning Belopp Erhållet koncernbidrag från Karl-Oskar Service , Omföring fr kto 2860, lån fr KOS , Omföring fr kto 2860, Konc.bidrag , Omf hyresskuld 8:an, avbetalningar , Erhållet koncernbidrag från Karl-Oskar Service , Omf nettolöneskuld H.P. dragen fr lön i KOS -981, Villkorat aktieägartillskott , Lev fakt, betalda genom KOU , Kvittning av utestående lev.faktura fr KOS , Aktieägartillskott KOS , Överf till KOS, avbet skuld , Överf till KOS, avbet skuld , ,21 Kortfr. skulder Gymnasieskolor i Syd AB Datum Beskrivning Belopp Lev.fakt , Lev.fakt , Lev.fakt , Lev.fakt , Lev.fakt -257, Lev.fakt , Lev.fakt , Lev.fakt , Lev.fakt , Lev.fakt , Lev.fakt , Lev.fakt , Lev.fakt -728, Lev.fakt , Lev.fakt -239, Lev.fakt -703, Lev.fakt , Lev.fakt , Lev.fakt -539, Lev.fakt -376, Lev.fakt -500, Lev.fakt , Lev.fakt -180, slutlikvid köpeskilling , Lämnat koncernbirdag från GISAB , Lev.fakt , Lämnat koncernbirdag från GISAB , Lämnat koncernbirdag från GISAB , Lön okt P.S. flyttad till GISAB , Aterbet koncernbidrag fr GISAB , Lev.fakt ,00

15 Lev.fakt -800, Aktieägartillskott , Lev.fakt -40, Lev.fakt -550, Lev.fakt , Lev.fakt -780, Aterbet koncernbidrag fr GISAB , Aterbet koncernbidrag fr GISAB , Överföring från GISAB , Överföring från GISAB , Villkorat aktieägartillskott , Lev.fakt , Lev.fakt , Lev.fakt 2 888, Lev.fakt -375, Lev.fakt 130, Lev.fakt 1 511, Lev.fakt 2 130, LånfrGIS , Överföring till GISAB , Överföring till GISAB , Överföring till GISAB , Överföring till GISAB, , Överföring till GISAB, , ,00

16 Gymnasieskolor i Syd AB Kortfr. Fordringar Karl-Oskar Service AB Datum Beskrivning Belopp Överföring till KOS , Överföring til! KOS , Lev.fakt , Omf fr 2861 till , K.M. flytt till KOS , Förskott milers K.M. flyttat till KOS , Förskott J. H, , ,00

17 1(19) fiolaqsverket o in o t> r-< <N CN 00 o 1 t o CN u ' ^ / y ^ z - z s Karl-Oskar Utbildning ÄB /. a- z y Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - koncernresultaträkning 5 - koncembalansräkning 6 - moderbolagets resultaträkning 8 - moderbolagets balansräkning 9 - kassaflödesanalys för moderbolaget 11 - noter, gemensamma för moderbolag och koncern 12 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år. Undertecknad styrelseledamot och VD i Karl-Oskar Utbildning AB intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen fastställts på årsstämma den )"!--\(n Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag beträffande den uppkomna förlusten. Växjö den äengt Eriksson

18 Karl-Oskar Utbildning AB 2(19) t < ^ o-i oo O CN Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Bolaget bedriver friskoleverksamliet och förskoleverksamhet i Växjö, Ronneby, Kalmar, Ljungby, Karlshamn, Hässleholm, Eslöv, Älmhuli, Falköping och Falkenberg. ICarl-Oskarskolan är en plats där eleven vågar, vill och kan. Målet är att vaije individ ska utvecklas till en nyfiken, kreativ och självgående människa och lämna Karl-Oskarskolan med goda kunskaper och ett gott självförtroende. Vår affärsidé är enkel - vi vill att eleven ska nå sina mål och vi strävar efter att alla ska nå. behörighet för fortsatta studier. I Våra ledord Våga For att utvecklas optimalt måste man våga pröva nya saker. Skolan ska vara en lugn och trygg miljö där alla är synliga och tycker det är kul att gå till och i skolan. Vilja Motivation och vilja är en avgörande drivkraft för att nå sina mål. Vi tror att motivationen ökar om man får vara med och påverka, både som elev och som förälder. Kunna Man går i skolan för att lära och vi har som målsättning att eleven ska nå sina mål. Eleven ska ha möjlighet att välja gymnasieutbildning. Vi arbetar målinriktat för att alla ska nå godkänt i kärnämnena. Ägarförhållanden Karl-Oskar Utbildning AB är ett privatägt bolag som är moderbolag i en koncern omfattande tre bolag där Karl-Oskar Service AB () och Gymnasieskolor i Syd AB ( ) ingår. Personal Bolaget hade vid verksamhetsårets start 237 anställda, och vid verksamhetsårets slut 286 anställda.!/ fl

19 Karl-Oskav Utbildning AB 3(19) Viktiga förhållanden och väsentliga händelser <N io 5 Bolagets synliga egna kapital blev förbrukat under våren P g a lönsamma sommarmånader upprättades en kontrolibalansräkning per 30 september 2013 där det konstaterades att aktiekapitalet <N var intakt. Denna kontrollbalansräkning behandlades på en extra årsstämma den 29 november O När månadsbokslutet fastställdes per 31 oktober 2013 konstaterades ånyo att det synliga kapitalet var förbrukat. En ny kontrollbalansräkning upprättades per 31 oktober 2013 och behandlades på extra årsstämma den 20 december Denna kontrollbalansräkning konstaterade att kapitalet var förbrukat. Stämman beslöt att driva verksamheten vidare för att senast den 20 augusti 2014 presentera en ny kontrollbalansräkning. Resultat Bolagets negativa resultat är till stor del en effekt av den mediabild som funnits under verksamhetsåret som rör privata näringsidkare i välfärdssektorn. De enheter vi startade i augusti månad hade stora avhopp i förhållande till antalet anmälda elever. Den osäkerhet för branschen som mediabilden visar skapar en stor oro för föräldrarna och vi var inte beredda på den effekt det gav. Vidare tar det också ett antal år för en ny skola att nå ekonomisk mognad. Det är först under en skolas tredje verksamhetsår som vi ser att den är ekonomiskt mogen. Framtiden O Styrelsen ser en fortsatt hårt utsatt verklighet för friskolebranschen och bedömer inte att pressen från media och politiker kommer att minska förrän efter riksdagsvalet. Detta till trots ser bolaget en ljus framtid för Karl-Oskar Utbildning då läsåret 2014/15 blir det första i bolagets historia som det inte startas fler skolor utan fokus läggs på att utveckla befintliga enheter och konsolidera dessa med övrig verksamhet för att skapa en stabil ekonomi. Under kommande verksamhetsår har bolaget ett flertal skolor som når mognad. Styrelsen har genom pågende förhandling, förberett en finansiering och ett kapitaltillskott till koncernen för att säkra den fortsatta driften av verksamheten. Det är långt gångna förhandlingar med investorer och bedömningen är att steg ett av detta arbete är klart innan det nya läsåret öppnas upp i augusti 2014.

20 Karl-Oskar Utbildning AB 4(19) ro a o I < CN CN 00 o r 1 o CN Flerå rsjämförels e Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag / /11 Moderbolaget Nettoomsättning tkr Resultat efter finansiella poster tkr Balansomslutning tkr Antal anställda st Soliditet % neg 9 9 Koncernen Nettoomsättning tkr Resultat efter finansiella poster tkr Balansomslutning tkr Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1 Förslag till vmstdispositiou Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel Årets förlust kronor Styrelsen föreslår att i ny räkning överfors kronor K -K

21 Karl-Oskar Utbildning AB 5(19) Konceniresultaträkiiing Not 2013 ^ Nettoomsättning O i> ir-h <N <N Rörelsekostnader 00 0 Utbildningskostnader Råvaror och förnödenheter ^ Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2 Räntekostnader och liknande resultatposter -214 Summa finansiella poster -212 Resultat efter finansiella poster Uppskjuten skatt Årets resultat éåoik w

22 Karl-Oskar Utbildning AB 6(19) g Koncernbalansräkning Not Tillgångar r < <M oo Anläggningstillgångar 0 "t 2 Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för skoletableriiig mm Balanserade utgifter för hemsida ^ 1 Materiella anläggningstillgångar Inventarier, fordon och installationer Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar 361 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank 8 Kassa och Bank Summa omsättningstillgångar fc Summa tillgångar i/ ii

23 Karl-Oskar Utbildning AB 7(19) Koncernbalansräkning Not <o 5 Eget kapital och skulder t> PH oo Eget kapital 9 sh Bundet eget kapital 0 Aktiekapital 204 Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital V Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till aktieägare 230 Aktuella skatteskulder 1215 Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa skulder och eget kapital Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga a "

24 Karl-Oskar Utbildning AB 8(19) h- l> t i <N <N 00 O xh r*h o (N Moderbolagets resultaträkning Not Nettoomsättning Rörelseris kostnader Utbildningskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Uppskjuten skatt l Årets förlust :3 264

Gärde Wesslau. VÄXJÖ TINGSRÄTT den Ansökningsavgiften kr betald gropgrgheekrkontant, kort. Ansökan om företagsrekonstruktion

Gärde Wesslau. VÄXJÖ TINGSRÄTT den Ansökningsavgiften kr betald gropgrgheekrkontant, kort. Ansökan om företagsrekonstruktion VhXJÖ TINGS RÄT i ink 2015-03-'2 4 Gärde Wesslau Växjö tingsrätt Box 81 351 03 VÄXJÖ VÄXJÖ TINGSRÄTT den Ansökningsavgiften kr betald gropgrgheekrkontant, kort /. /. y Växjö den 24 mars 2015 ANSÖKAN OM

Läs mer

Likviditetskris och företagsrekonstruktion

Likviditetskris och företagsrekonstruktion Årsredovisning 2013 Likviditetskris och företagsrekonstruktion Sammanfattning helåret 2013 Försäljningen blev starkt påverkad av de stora problemen med den nya e- handelsplattformen för www.hedbergsguld.se

Läs mer

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27)

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27) förvaltningsberättelse FORIA 1(27) FORIA Holding AB Org nr 5561545970 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följ ande årsredovisning och koncemredovisning. Innehåll

Läs mer

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1 - Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1-0 1 0 1 2011 2 0 1 1-1 2-3 1 203 GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Innehåll Sida ALLMÄN INFORMATION 1 VD ORD 2 VERKSAMHETSÅRET 2011 3 BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Org nr 5567227318 För räkenskapsåret 20140101 20141231 Innehålisförteckning: Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 5 Aktiekapital och ägarförhållanden

Läs mer

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Parks & Resorts Scandinavia AB, med säte i Stockholm, org nr 556696-2493, lämnar härmed

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

Göteborg Energi Gothnet AB

Göteborg Energi Gothnet AB Göteborg Energi Gothnet AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 5 Resultaträkningar 5 Balansräkningar 6 Rapport över förändring i eget kapital 8 Kassaflödesanalyser

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter Resultaträkningar

Läs mer

PARTILLE ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

PARTILLE ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Partille Energi Nät AB bedriver elnätsverksamhet i Partille. Med nätverksamhet avses att ställa elektriska starkströmsanläggningar till förfogande för överföring av el. Till verksamheten hör också projektering,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

Aktiebolaget Karlsborgsbostäder

Aktiebolaget Karlsborgsbostäder Arsredovisning för Aktiebolaget Karlsborgsbostäder Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Årsredovisning 2014 1 Fastum UBC Förvaltning AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning. Crown Energy AB (publ)

Årsredovisning. Crown Energy AB (publ) Årsredovisning 2011 Crown Energy AB (publ) Innehåll Kort om Crown energy.................................................... 3 inledning..................................................................

Läs mer

lnsplorion AB Årsredovisning för 556798-8760 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Sida Innehållsförteckning:

lnsplorion AB Årsredovisning för 556798-8760 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Sida Innehållsförteckning: Årsredovisning för lnsplorion AB Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Noter Underskrifter Sida 1 3 4 6 13 1(12) Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369)

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369) Årsredovisning Räkenskapsåret 211-7-1 212-6-3 för AcadeMedia AB (Org.nr 55686-1369) AcadeMedia AB l Org. nr: 55657-285 Gustavslundsvägen 151 C, Box 153, 167 15 Bromma tel: 8-545 87 25, fax: 8-545 87 258

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096 ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 1 Bolagets resultaträkning och rapport över totalresultat 5 Bolagets rapport

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Energi Nät AB är ett helägt dotterföretag till Falbygdens Energi AB. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta Falbygdens elnät med tillhörande anläggningar. FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

AcadeMedia Årsredovisning 2011

AcadeMedia Årsredovisning 2011 AcadeMedia Årsredovisning 2011 Vi är verksamma inom hela utbildningskedjan; förskola, GYMNASIESKOLA och vuxenutbildning. Sveriges största utbildningsföretag AcadeMedia är Sveriges största utbildningsföretag.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. NORDIC LEISURE AB (publ)

ÅRSREDOVISNING 2012. NORDIC LEISURE AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 NORDIC LEISURE AB (publ) Innehållsförteckning FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 1 FLERÅRSÖVERSIKT... 3 RESULTATRÄKNINGAR... 4 BALANSRÄKNINGAR... 5 KASSAFLÖDESANALYS... 7 REDOVISNINGSPRINCIPER...

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Gasnät AB (GEGAB) är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget startades 2005 och har som uppgift att bedriva koncernens verksamhet för överföring av naturgas och biogas.

Läs mer

Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL)

Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL) Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL) ValueTree Holdings AB (publ). Årsredovisning 2010. Sid 1 (49) AFFÄRSIDÉ Att för barnfamiljer erbjuda ett brett utbud av egna och licensierade produkter

Läs mer

Årsredovisning 2012. för Diadrom Holding AB (publ) med koncern

Årsredovisning 2012. för Diadrom Holding AB (publ) med koncern Årsredovisning 2012 för Diadrom Holding AB (publ) med koncern Styrelsen och verkställande direktören för Diadrom Holding AB (publ) (556676-4857) får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för

Läs mer

Hermods AB (org.nr 556044-0017) ingår sedan den 1 februari 2014 i utbildningskoncernen AcadeMedia AB (org.nr 556806-1369).

Hermods AB (org.nr 556044-0017) ingår sedan den 1 februari 2014 i utbildningskoncernen AcadeMedia AB (org.nr 556806-1369). -n ca d e ned i a Stockholm 2014-10-01 Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Angående byte av huvudman Hermods Gymnasium Hermods AB (org.nr 556044-0017) ingår sedan den 1 februari 2014 i utbildningskoncernen

Läs mer