Hälsokampanjer och medielogik En granskning av Frisk och Fris hälsokommunikation i ett nytt medielandskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hälsokampanjer och medielogik En granskning av Frisk och Fris hälsokommunikation i ett nytt medielandskap"

Transkript

1 LUNDS UNIVERSITET B-uppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap Institutionen för kommunikation och medier Handledare: Carolina Martinez Examinator: Sophie Elsässer Hälsokampanjer och medielogik En granskning av Frisk och Fris hälsokommunikation i ett nytt medielandskap MKVA22:4 - Vårterminen 2015 Uppsatsförfattare: Micaela Malmström, Mimmi Bredberg och Matilda Boking

2 Abstract Vi lever i dag i en kultur där allt fler aktörer, som inte bara är kommersiella utan även statliga myndigheter och organisationer, konkurrerar om publikens uppmärksamhet. Ett resultat av den växande obalansen mellan utbudet av information och tillgången på uppmärksamhet. Syftet med studien är att studera hur utformningen av hälsokampanjer ser ut i det nya medielandskapet. Vi har valt att titta närmare på Frisk och Fri, riksföreningen mot ätstörningar, genom att granska en av deras hälsokampanjer. Vi har använt oss av kvalitativa metoder, i form av textanalys, där vi har gått igenom kampanjens olika delar och i samband med detta gjort en retorisk och semiotisk analys. Detta för att för att få en ökad förståelse för hälsokampanjers utformning i dagens mediesamhälle, men även för att se hur organisationer arbetar för att motverka skeva kroppsideal. Resultatet visar hur man inom hälsokommunikation gjort intåg på den kommersiella marknaden genom att man i strategierna kunnat se hur kampanjen anspelat på reklamens metoder. Frisk och Fris anpassning utifrån mediernas spelregler, som kommer till uttryck i kampanjen, kan således användas för att visa på denna samhällsförändring gällande sociala aktörers allt mer beroende av och anpassning till media. Nyckelord: Hälsokommunikation, Medielogik, Stealth marketing, Media advocacy, Uppmärksamhetssamhället.

3 Innehållsförteckning 1. Inledning Syfte och frågeställning Metodval Material Semiotik och retorik Retorik i marknadsföring Teori och centrala begrepp Medielandskapets utveckling Medielogik Hälsokommunikation i ett nytt medielandskap Kommersiella och icke kommersiella kampanjer Nya Strategier Resultat Kommunikationskanaler kampanjen marknadsfördes genom Den strategiska uppbyggnaden av kampanjmaterialet Sammanfattning av kampanjen i helhet Slutsats Förlag till vidare forskning...27 Referenslista...29 Bilaga Bilaga

4 1. Inledning I en ny medievärld behöver kommunikation bryta mot trender för att nå ut och uppmärksammas i det rådande mediebruset. Att vårt samhälle idag står inför nya utmaningar när det gäller kommunikation i alla dess former går inte att förneka. Hela samhället har underkastats en medielogik, med detta menas att det mer eller mindre finns uttalande grundregler för hur man ska anpassa kommunikationen utifrån rådande föreställningar om mediernas arbetssätt (Hvitfelt & Nygren 2008:36). Medierna utgör basen för hur näringsliv och organisationer uppfattas och det har blivit allt viktigare för organisationer att synas i bland annat tv och tidningar. Detta beror på att publiken upplever att de olika medierna levererar de viktigaste nyheterna som är värda att uppmärksammas. Vi lever i dag i en kultur där alla slåss om att synas, ett resultat av den växande obalansen mellan utbudet av information och tillgången på uppmärksamhet, därför blir detta en konkurrenskraftig marknad där allt fler aktörer, som inte bara är kommersiella utan även statliga myndigheter och organisationer, tävlar om människors uppmärksamhet (Strömbäck 2009:69). I denna uppsats har vi valt att se närmare på en internetbaserad hälsokampanj skapad av riksföreningen Frisk och Fri. Frisk och Fri är en ideell organisation helt utan kommersiellt syfte som har verkat i över 30 år. De har en stödjande verksamhet för de med ätstörningar och deras närstående, de vill även påverka för en bättre vård. Innan Miss Skinny-kampanjen år 2013 var organisationen mindre och de kampanjer de skapade då liknade med traditionell hälsokommunikation såsom kampanjer som gick ut med syftet med kommunikationen i marknadsföringen (Frisk och Fri 2015). Vi vill granska Frisk och Fris kampanj Miss Skinny för att få en ökad förståelse för hälsokampanjers utformning i dagens mediesamhälle, men även för att se hur organisationer arbetar för att motverka skeva kroppsideal. Kampanjen vid namn Miss Skinny hade som syfte att höja medvetenhet kring ätstörningar och skeva kroppsideal. Utformningen av kampanjen var riktad främst mot unga och modemedvetna kvinnor, som nåddes genom pressutskick samt reklam där man annonserade för en ny webb-butik som skulle öppna. Butiken Miss Skinny skulle endast vara ämnad för de med storlek 32, deras slogan var Do you fit in?. Några dagar efter kampanjens utskick avslöjades kampanjens egentliga syfte där man starkt kritiserade marknadsföringen av ett magert kroppsideal i reklam, mode och medier. Kampanjen uppmärksammades i nästan alla riksmedier och blev snabbt ett omdebatterat ämne. Frisk och fri som i över trettio år aktivt arbetat med dessa frågor har aldrig tidigare uppmärksammas i samma utsträckning som man 1

5 nu lyckades med. Miss Skinny kampanjen bröt mot tidigare trender inom hälsokommunikation, och det blir därför av intresse att studera de strategier som används och hur dessa har tillämpats. 2. Syfte och frågeställning Syftet med denna forskning är att studera hur utformningen av hälsokampanjer ser ut i det nya medielandskapet. Vi har valt att titta närmare på Frisk och Fri s hälsokampanj. Vi kommer att fokusera på vilka strategier som används för att nå uppmärksamhet, vilka kommunikationskanaler som användes och hur. Vad som enligt oss gör denna studie relevant är vikten av kommunikationens förändring och i detta fall gällande hälsokommunikationen. Att man numera kommunicerar kring hälsa på ett sätt som tidigare inte var tekniskt möjligt innebär en utveckling på gott och ont (Berry 2007:105). Dessa nya medier innehar ett stort behov av uppmärksamhet från alla håll. Uppmärksamhetens betydande roll i det informationssamhälle vi lever i innebär att vi dagligen utsätts för en allt för stor mängd uttryck för att det ska vara möjligt att ta in. Vi är därför som mottagare selektiva i vårt informationsintag och det krävs numera mycket för att nå den interpersonella agendan (Strömbeck 2009:69). De frågeställningar vi utgår från är som följer: Vilka kommunikationskanaler används i kampanjen och på vilket sätt? Vilka strategier används i kampanjen för att nå uppmärksamhet? 3. Metodval I uppsatsen ska vi använda oss av kvalitativa metoder, i form av textanalys. Det finns flera olika textanalyser man kan använda sig av, man kan använda olika typer beroende på vad man vill studera (Östbye 2003: 62). Lämpligt för vår studie är att göra en innehållsanalys. För att förstå och analysera medietexten, som i vårt fall är Frisk och Fri s hälsokampanj, kommer vi använda oss av olika teoritraditioner. Vi gör detta på grund av att olika teoritraditioner innehåller olika verktyg för att få svar på olika typer av frågor vilket kommer att hjälpa oss att få en tydligare bild av, i vårt fall, kampanjen. 2

6 3.1 Material Det material vi kommer att utgå ifrån är hämtat från de kommunikationskanaler som kampanjen marknadsförde sig genom. Vi kommer att analysera kampanjens tryckta medier, annonsering och pressutskick. Dessutom kommer vi även granska de sociala kanaler kampanjen utnyttjade såsom Facebook, Twitter och YouTube. Kampanjen kan indelas i två skeden, där vi först studerat det material som spreds med Miss Skinny som avsändare, vilket bland annat är de pressutskick samt annonser som vi tidigare nämnt. Sedan när kampanjens egentliga avsändare, Frisk och Fri, avslöjades släpptes i samband med detta en film på den plattform som tidigare påståtts vara Miss Skinnys framtida webbshop. Denna film blir ytterligare en del av det material som vi kommer analysera. Materialet finns tillgängligt på kampanjens egen hemsida, samt Frisk och Fris officiella webbsida, 3.2 Semiotik och retorik När det gäller att studera kampanjens strategier kommer vi använda oss av semiotiken- och retorikens begrepp som verktyg för att urskilja dessa. Semiotiken, som innebär läran om tecken, kommer fylla en funktion när det gäller att studera kampanjens språkliga och bildliga dimensioner. Detta på grund av att tecken är bärare av olika betydelser och kan därför tolkas som ett språk (Carlsson & Koppfeldt 2003:31). Däremot hör övertalningsmedel och val av strategi till retoriken, som handlar om konsten att övertyga i tal (Carlsson & Koppfeldt 2003:62). Som Östbye (2003:84) nämner är kombinationen av semiotik och retorik betydelsefull när det gäller att utföra reklamanalyser. Östbye (2003: 76) beskriver även vikten i medietextens tilltal, där han poängterar att medietexter talar till oss på olika sätt. Här blir åter igen en retorisk analys relevant för oss då vi kommer att titta på vilka strategier Frisk och Fri använde för att nå uppmärksamhet. När vi ska undersöka vår frågeställning kring vilka strategier som används för att fånga uppmärksamhet kan denna besvaras med hjälp av uttrycksmässiga medel i fråga om bland annat bildkomposition, perspektiv och språkliga tecken. Något som vi med hjälp av vår retoriska samt semiotiska analys kommer kunna studera. Carlsson och Koppfeldt (2003:62ff) definierar retorik som konsten att övertyga. Samma författare skriver om retorikens förekomst i medier och talar om tre specifika medel som används när man vill beröra och engagera sin publik. Ethos kallas den strategi som övertygar 3

7 med tillit och trovärdighet, och hör till talarens anseende och karaktär (2003:67). När man istället med hjälp av intellektuella och förnuftbaserade medel försöker övertyga talas det om logos. Pathos däremot handlar om att skapa engagemang genom att väcka känslor, och blir således en känslomässig övertalning (2003:73). Fler begrepp inom retoriken som blir användbara i vår uppsats nämner Hedlund och Johannesson i sin bok Marknadsretorik (1993). De diskuterar kring vikten av det rätta språket, elocutio. Språket ska kännas välbekant och enkelt men även omväxlande och vara anpassat utefter det sammanhang man befinner sig i. Dessutom ger det även en bild av talaren själv (1993:97). De tar bland annat upp begreppet exordium som tyder på vikten att väcka intresse i sin inledning. Vilket motiveras i hur man först måste fånga uppmärksamhet för att vidare få publiken att lyssna. Nästa steg blir att söka sympati som i latinska termer benämns med captatio benevolentiae, som inom det svenska språket motsvarar att erövra deras välvilja (1993:63). Till sist ska ett förtroende till talaren skapas. Hedlund och Johannesson menar att detta koncept underlättar att mottagaren övertygas i den riktning man önskat. Vi utgår även ifrån retoriska begrepp såsom narratio, som presenterar information och faktamässiga omständigheter i texten (1993:69). Probatio, bekräftande av påståenden, här rekommenderas tre argument då detta är lättast för publiken att minnas (1993:189). Refutatio, handlar om att bemöta och argumentera mot eventuell kritik (1993:66). Peroratio, betyder att de viktigaste argumenten återges i en uppmaning (1993:189). Vi har även tittat på stilfiguren anafor vilket menas med att satser upprepat inleds med samma ord eller fras (1993:190). Inom semiotiken ser man till två dimensioner, dels till tecknets kärnbetydelse och dels till dess bibetydelse. En denotation är den direkta betydelsen av ett innehåll som inte kräver en sociokulturell inlärning för att tolkas (Carlsson & Koppfeldt 2003:31). Medan konnotationer är kontextberoende och har en varierande betydelse beroende på mottagarens referensramar. 3.3 Retorik i marknadsföring Trots att retoriken härstammar långt bak i tiden är kunskapen kring konsten att övertyga minst lika relevant idag. I dagens samhälle sker retoriken oftast genom reklam och marknadsföring (Gunnarsson 2003:9). Kommunikationen blir allt viktigare och aktörer inom alla möjliga sociala sfärer konkurrerar om publikens uppmärksamhet. Retoriska kunskaper blir således viktiga för kommunikatörer för att nå ut med just det budskap som eftersträvas, vare sig det 4

8 gäller att sälja produkter och tjänster eller att sprida information om ett hälsofrämjande arbete. Retoriken ger oss verktyg för att presentera kunskap och argument på sätt som övertygar mottagaren och ger en förståelse i hur man kan kommunicera med hjälp av tecken och bild (2003:11). Vad gäller reklamutformning finns det fasta mönster och ramar över hur man bör uttrycka sig i media, vilka strategier som lämpar sig bäst för marknadsföringen. Detta innebär att retoriska tekniker kan variera beroende på reklamens syfte. Däremot här man kunnat identifiera hur man inom olika verksamheter, med skilda mål, har använt sig av samma eller liknade tekniker i sin marknadsföring. (2003:10) Inom denna studie kommer det nämnas hur man inom icke kommersiella kampanjer efterliknat kommersiell marknadsföring, genom att ha arbetat med liknande retorik. 4. Teori och centrala begrepp Detta kapitel kommer att presentera olika teoretiska begrepp och teorier som ligger till grund för uppsatsen. Vi kommer bland annat ta upp och förklara teorier kring medielogik och medialisering, två begrepp som är nära anknutna. Vidare kommer hälsokommunikationens relation till samhällsutvecklingen diskuteras gällande internet och sociala medier. Därefter presenteras en rad nya strategier man som hälsokommunikatör på senare tid ägnat sig åt, där det även kommer framgår hur hälsokommunikation idag bör presenteras för att nå ut med sitt budskap. 4.1 Medielandskapets utveckling Idag berörs de flesta områden av våra liv av mediers närvaro. Medievärlden förändras snabbt, nya typer av medier växer fram och skapar nya kommunikationsmöjligheter. När tekniken förändras, förändras även det innehåll som den producerar (Hvitfelt & Nygren 2008:31). Det är idag möjligt att kommunicera på helt nya sätt och på helt nya platser. Medieutvecklingen har skapat nya förutsättningar gällande kommunikation mellan sändare och mottagare. Internet har visat sig vara ett dominerande kommunikationssystem som medfört möjligheter som tidigare varit begränsade. Med internet som arena skapas nya möten mellan människor, budskap kan nås ut oberoende avstånd (Berry 2007:105). Nya kommunikationsformer växer fram och konvergerar med tidigare (Hvitfelt & Nygren 2008:31ff). Ett ökat utbud av medier innebär en ökad konkurrens mellan olika medieformer (Hvitfelt & Nygren 2008:34) där man tävlar om publikens uppmärksamhet. 5

9 Strömbäck (2009:69) talar om ett överskott av information och ett underskott av uppmärksamhet i vårt samhälle. Detta menar han skapar ett behov hos medierna att fånga uppmärksamhet från publiken. All information som väller över oss dagligen är omöjlig för oss att ta in, vi är därför selektiva i vårt informationsintag och blir av den anledning svårare att nå ut till. En genomtänkt kommunikation kan därför vara avgörande för verksamheten vad gäller anseende då det gäller att synas på marknaden. Medierna har en stor roll i samhället och blir dessutom alltmer oberoende av andra samhällsinstitutioner, därmed etablerar sig medierna som en självständig institution och blir integrerad i andra institutioners verksamheter (Gillberg 2014:43). Gillberg menar även att ett annat kriterium som påvisar mediernas betydande maktposition är att uppmärksamhet i medierna innehar ett stort värde i samhället. Medierna påverkar inte bara vem som uppmärksammas utan bestämmer också hur den gestaltas. Medierna är centrala för hur kunskap produceras hos befolkningen genom att de ser mediernas tolkningar och skapar efter detta egna bilder (Pallas & Strannegård 2010:9). Därför utgör medierna basen för hur näringsliv och organisationer uppfattas och således har det blivit allt viktigare för organisationer att synas i tv, tidningar etc. Detta beror på att publiken upplever att de olika medierna levererar de viktigaste nyheterna som är värda att uppmärksammas (Pallas & Strannegård 2010:153). Vi lever i dag i en kultur där alla slåss om att synas, ett resultat av den växande obalansen mellan utbudet av information och tillgången på uppmärksamhet (Strömbäck 2009:70). Nya kommunikations- och uttrycksmöjligheter har skapat nya strategier för att locka sin publik, en spridning som nått fler områden av samhällslivet. Allt fler aktörer, som inte bara är kommersiella utan även statliga myndigheter och organisationer, tar efter och börja anpassa sin kommunikation efter tidigare framgångsrika koncept, när detta sker förändras också deras verksamheter och hur de kan beskrivas och förstås (Pallas & Strannegård 2010:8). Oberoende av vilken samhällsaktör som kommunicerar är påtryckningarna desamma, alla vill nå ut med just sina budskap i medierna. Mediernas roll som tolkare av verkligheten och makt över agendan, skapar ett behov hos sändaren att först fånga medierepresentanters uppmärksamhet för att få en chans att hamna på den interpersonella agendan (Pallas & Strannegård 2012:8). Media fungerar här som en mellanhand mellan sändare och mottagare. 6

10 Som tidigare nämnt lever vi i ett samhälle där vi överbelastas med information. För att vi ska kunna ta in intryck och bearbeta dessa krävs det att vi sorterar bland dessa budskap som når oss. Vi har med andra ord inte möjlighet att ta in allt som vi ser (Finer 2012:135). Strategier för att budskap inte ska bli en i mängden och försvinna blir därför att hamna på medieagendan. Men för att hamna här krävs att kommunikationen följer medias spelregler, som definieras utifrån en välkänd logik. 4.2 Medielogik Inom medieforskningen talas det idag om att samhället har underkastats en medielogik, med detta menas att det mer eller mindre finns uttalande grundregler för hur man ska anpassa kommunikationen utifrån rådande föreställningar om mediernas arbetssätt (Hvitfelt & Nygren 2008:36). Begreppet myntades av Altheide och Snow (1979) som i senare upplaga beskrev medielogiken som formens dominans över innehållet (Finer 2012:37). Teorin bygger kring de tekniker som används för att bland annat göra nyheter, händelser eller reklam mer attraktiva för dess mottagare. Det handlar om förmågan att fånga uppmärksamhet genom att anpassa sig efter den rådande medielogiken. Begreppet blir viktigt i förståelsen kring varför en viss medietext eller innehåll ser ut på visst sätt och varför vissa får mer utrymme än andra. Genom att förstå denna logik blir det nya medielandskapet lättare att förhålla sig till. Pallas och Strannegård (2012:8) beskriver medielogiken som en teknik där man för att fånga människors uppmärksamhet först behöver fånga medierepresentanternas. Forskare Nanna Gillberg (2014:44) utvecklar detta resonemang genom att i sin definition påstå att medielogik handlar om mediers sätt att fånga och behålla publikens uppmärksamhet. Gillberg (2014:43) ser samhällets växande beroende av och anpassning till medier och medielogik som ett uttryck för en långt utvecklad medialisering. Vidare menar samma författare att begreppet avser olika samhällssfärers anpassning utefter mediernas efterfrågan och arbetssätt. Hjarvard (2008) definierar medialisering som en dubbelsidig process (Finer 2012:38) som dels ses som en självständig institution och dels som en bredare samhällsprocess. Med detta menas att begreppet är mångtydligt men besitter främst två betydelser där den ena är den ökade förekomsten av massmedier och medierad kommunikation, och den andra antyder på sociala aktörers allt större anpassning till media (Pallas & Strannegård 2010:176). 7

11 Medierna är således en självständig institution som arbetar enligt samma logik som övriga sociala aktörer, och samtidigt i en omfattande förändringsprocess där de integreras med andra institutioner, såsom politik eller familjeliv, där ett behov av och anpassning till media växer sig starkare (Finer 2012:38). Den dubbelsidighet som Hjarvard beskriver medialiseringen med, delas av författarna Pallas och Strannegård (2010:8) som föreslår en åtskillnad mellan medilaiseringen som en process som leder till samhällsförändringar med den samhällsförändring den är i sig. Begreppet medialisering kan följaktligen kännas förvirrande då det råder en viss begreppslig oklarhet i dess definition, och vi vill därför vara tydliga med i vår uppsats vilken benämning som vi kommer att belysa den med. Utifrån det perspektiv vi har valt att studera kommer medialiseringen inte ses som ett enhetlig faktum, vi kommer alltså inte titta på medialiseringen i sig utan fokus kommer läggas på hur medilaiseringen kommer till uttryck i olika kontexter. Närmare bestämt på sociala aktörers anpassning och ökade behov av media. Pallas och Strannegård (2010:176) skriver hur medier har kommit att bli en integrerad del av samhällsaktörers vardag och påverkar därför verksamheten. Kommunikation som tidigare varit direkt kan nu medieras, vilket innebär att interaktionen förändras (Pallas & Strannegård 2010:176). Detta som konsekvens av medias ökade betydelse. Mediers inverkan på andra sociala aktörer i samhället kan förklaras och motiveras genom att använda medielogiken, något vi kommer återknyta till i vår slutsats (Pallas & Strannegård 2010:176). 4.3 Hälsokommunikation i ett nytt medielandskap Hälsokommunikation är något som påträffas inom smågrupper, i organisationer, offentlig kommunikation samt i masskommunikation menar Jarlbro (2010:18). Berry (2007:2) beskriver hälsokommunikation som alla aspekter av mänsklig kommunikation vars innehåll behandlar hälsa. Man försöker kommunicera detta till en bredare publik och denna typ av kommunikation måste uppfylla många kriterier för att vara effektiv. I alla typer av kommunikationsprocesser krävs en sändare, ett budskap och en mottagare. En kampanj är ett exempel på en sådan process. Sändaren vill uttrycka något och skickar ut detta via ett medium, där sedan en mottagare reagerar på detta. En kampanj har alltid ett syfte som man vill nå ut med, detta syfte ska vara riktat mot en stor mottagargrupp och kampanjen har alltid en klar tidsgräns. Den består av en samordnad uppsättning av aktiviteter som gärna skall 8

12 vara kombinerade och uppvisas i olika typer av medier för att få en stor genomslagskraft (Jarlbro 2010:19). 4.4 Kommersiella och icke kommersiella kampanjer En kommersiell kampanj uppmuntrar människor att utföra en typ av konsumtion som t.ex. köpa en tjänst eller en produkt (Jarlbro 2010:18). Denna uppmuntran till konsumering ser vi dagligen i alla olika typer av medier och handlar främst om att organisationen som står bakom kampanjen vill tjäna pengar. En metod man kan nyttja för att få en stor genomslagskraft är att göra en målgruppsanalys, menar Jarlbro (2010:25). I kommersiella kampanjer är detta något som görs för att sälja så mycket som möjligt. Givetvis vill man veta om produkten är attraktiv och efterfrågad av målgruppen i förväg och därför säkerställa att den är värd att sända ut på marknaden och därmed blir kampanjen lyckad. Det råder en klar åtskillnad på kommersiella och icke-kommersiella kampanjer. I ickekommersiell marknadsföring är målet oftast att försöka få människor att sluta med ett visst beteende, t.ex. dricka alkohol. Dessa kampanjer finns främst till för att informera och nå ut med budskap och ska vara så långsiktig som möjligt. Man vill därför nå ut till rätt målgrupp så att man kan anpassa kampanjen efter rätt socio-kulturell nivå från början, då blir det lättare för dessa att ta in budskapet som sänds. Kommunikation är något som kan tolkas på många olika sätt och kräver därför ett syfte som kan sändas ut och är så koncist som möjligt för att missförstånd inte ska ske. Vidare menar samma författare att missförstånd kan leda till att varumärket skadas, vilket kan färga av sig på organisationen som sänt ut kampanjen (Jarlbro 2010:26). Bo Bergström (2007:40) menar dessutom att enkla och entydiga budskap är lättare att sätta på minnet. Hälsokommunikationen måste följa alla nya typer av medier för att försöka nå ut i bruset, då de nyaste typer av medium alltid ses som det mest effektiva och bästa (Jarlbro 2010:101). I vår tid ses internet som en av de främsta och nyaste källorna att sända ut information och en av de bästa situationerna som kan ske då man kommunicerar ut budskap på internet är att mottagaren är aktiv och att sändaren tillgodoser information. På internet kommer detta bli allt vanligare och denna typ av hälsokommunikation kallas för den efterfrågestyrda (Jarlbro 2010:101). Hälsokommunikationen har på senare tid även spridits till sociala medier på internet och på detta vis utvecklas formerna av kommunikation (Friedrich 2014). Sociala medier bidrar till den efterfrågestyrda kommunikationen då de ger mottagaren en möjlighet att 9

13 inte bara ses som en mottagare utan man kan vara aktiv och sändaren förser denne med information. Det ultimata målet som kommunikatörer vill nå är uppmärksamhet och synlighet (Huberman 2012), detta ökar därför möjligheten att lyckas med sitt projekt (Jarlbro 2010: 120). Huberman beskriver uppmärksamhetssamhället med begreppet attention economy, vilket innebär att vårt samhälle idag bygger på att nå den svåruppnådda uppmärksamheten. Om ett ämne tar sig igenom bruset och syns på medieagendan är möjligheten stor att man återfinns på den interpersonella agendan, vilket är något som man som hälsokommunikatör vill lyckas med. På detta vis har hälsokommunikation allt mer börjat efterlikna reklam och träder in i den kommersiella marknaden. Detta är en av faktorerna som har uppkommit då den kommersiella marknaden har övertaget när det gäller marknadsföring. Här kommer belöningen omedelbart om man följt budskapet och köpt produkten. Vid hälsokommunikation kommer belöningen däremot inte direkt, utan här tar det mycket längre tid och därför är det viktigt för hälsoupplysare att jobba stenhårt med marknadsföringen (Jarlbro 2010:106). All uppmärksamhet betyder marknadsföring och om man väckt uppmärksamhet i massmedierna blir företagen som sänt ut budskapet omtalat (Bergström 2007:19). Mottagaren kräver dock att det finns en trovärdighet i budskapet och ett bra sådant är utformat så att det känns viktigt och unikt. Även Jarlbro (2010:101) talar om vikten i att ha en trovärdighet i sitt budskap samt en trovärdighet som organisation för att få en så stor genomslagskraft som möjligt. Marknadsföring innebär en hel process där man ska undersöka en marknad, anpassa en produkt efter behov och sedan sända ut reklam så konsumenter kan hitta produkterna (Bergström 2007:82). Bra reklam är oftast enkel, den ska dessutom sälja och väcka uppmärksamhet. Den ska bidra till att den möjliga kunden ska bli så positivt inställd till en tjänst eller vara att personen konsumerar denne. Reklam innefattar en verksamhet som bygger på fingertoppskänsla och konstnärlighet för att utforma reklam som är enkel att förstå och ta till sig (Bergström 2007: ). 10

14 4.5 Nya Strategier Teorin om Social Marketing uppstod i takt med Wiebes fråga Why can t you sell brotherhood like you sell soap?, som bygger på att organisationens mål ska möta konsumentens behov och önskemål. Detta innebar att man skulle använda samma principer som i marknadsföring av produkter när man försökte nå ut med t.ex. budskap och värden. Jarlbro (2010:18) definierar begreppet som de marknadsföringsprinciper som utan ekonomiskt vinstintresse, används i syfte att exempelvis förändra ett beteende för att gynna samhället. Dock påstår hon att teorin har sina begränsningar genom att vara manipulativ då den efterliknar annonsering av kommersiella produkter. Och menar vidare att denna typ av marknadsföring enbart erbjuder simpla lösningar på allt mer komplicerade hälsoproblem i samhället (Jarlbro 2010:18). Michael Rothschild (2010) professor i internationell marknadsföring menar dock att social marketing och befolkningens hälsa kompletterar varandra. Detta genom att hävda att social marketing kan med fördel användas för att nå större samhällsmål. W Douglas Evans (2006) skriver i How social marketing works in health care om hur kommunikationskanalerna för hälsokommunikation har förändrats, och betonar hur det idag är svårare att nå ut med hälsorelaterade budskap. Detta menar samma författare beror på att de tidigare strategierna inte längre är framgångrika eftersom marknaden har förändrats, och argumenterar för att man även inom hälsoupplysing bör använda sig av reklamens metoder, som idag blivit mer attraktivt. Evans pekar på hur kommersiella marknadsföringsstrategier är ett vinnande koncept när det gäller att fånga publikens uppmärksamhet. Författare och medicinjournalist David Finer (2012:67) nämner begreppet Media advocacy, vilket han beskriver som en strategi inom hälsfrämjandearbete där man använder sig av massmedier för att få in hälsorelaterade nyheter i media. Teorin bygger på att man som hälsokommunikatör lär sig mediernas spelregler och anpassar kommunikationen utifrån dessa för att få hälsokommunikationen mer attraktiv (Finer 2012:37). Begreppet innefattar hur man strategiskt utnyttjar medias rapportering för att uppmärksamma ett hälsorelaterat problem i samhället (Finer 2012:67) 11

15 Hälsokommunikation har som mål att nå ut med ett budskap till en större publik och nå det interpersonella planet, budskapen måste då alltid vara effektivt utformade och mottagare är mer benägna att engagera sig om innehållet är ovanligt eller obekant. Dianne Berry (2007) menar av den anledning att hälsomeddelanden bör presenteras på nya sätt, bland annat genom att kommunikatören ska använda sig av oväntade meddelanden och medier. Ett exempel på en typ av marknadsföring man kan använda sig av då är stealth marketing, vilket innebär att man obemärkt vill kommunicera ut ett budskap (Kaikati 2014). Denna form av marknadsföring uppkom då internet utvecklades och man ville nå sin publik på ett nytt sätt. Ett sätt man kan utföra stealth marketing på är att få bloggar att nämna en produkt eller ett varumärke, vilket på ett sätt blir som en personlig rekommendation, vilket gör att det skiljer sig mycket från traditionell reklam. Kaikati (2014) beskriver att vid nyttjande av detta blir det lättare att mottagaren skapar ett intresse för produkten eller budskapet och att detta har lättare att nå det interpersonella planet. 5. Resultat I följande avsnitt redogörs de resultat som studien leder till. Vi kommer här gå igenom kampanjens olika delar och i samband med detta göra en retorisk och semiotisk analys, detta för att synligöra de strategier som använts för att besvara våra frågeställningar. Vi kommer att se strategi på två nivåer. Dels är det kampanjens olika kommunikationskanaler och kampanjens upplägg som helhet, sen är strategi också på ett mer detaljerat plan den strategiska uppbyggnaden av text och bild. Genom att tillämpa denna aspekt kommer de strategier som använt i kampanjen för att nå uppmärksamhet tydligare framgå och kunna identifieras. Med hjälp av retorisk och semiotisk analys har vi kunnat studera kampanjmaterialet på en nivå där man tittat på hur man hur man har jobbat med bildmedier samt text och hur det är strategiskt att uttrycka sig på det här sättet. Här handlar det om att synligöra strategierna i de olika delarna mer specifikt, genom att bland annat titta på hur man använt sig av konnotationer och övriga verktyg för att stärka budskapet. Avslutningsvis kommer vi ha ett sammanfattande stycke där vi pratar om kampanjen som helhet och där vi även kommer knyta an till tidigare forskning 5.1 Kommunikationskanaler kampanjen marknadsfördes genom Val av kommunikationskanal är en viktig strategi när det gäller att hantera det uppmärksamhetsunderskott som råder och nå ut med sitt budskap. Frisk och Fri som huvudsakligen använde sig av marknadsföring via sociala medier kombinerade dessa med 12

Marknadsföring på sociala medier. Fyra stycken svenska företags marknadskommunikation på Facebook

Marknadsföring på sociala medier. Fyra stycken svenska företags marknadskommunikation på Facebook Institutionen Kultur och medier MK 2002 HT 2010 Uppsats: 15 hp Handledare: Martina Ladendorf Marknadsföring på sociala medier Fyra stycken svenska företags marknadskommunikation på Facebook Fyra stycken

Läs mer

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman #Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman Butikschefsprogrammet med inriktning mot textil och mode 120 hp Examensarbete

Läs mer

Ryktesspridning eller Reklampelare?

Ryktesspridning eller Reklampelare? Butikschefsprogrammet Institutionen Textilhögskolan Högskolan i Borås B-uppsats, VT 2010 Handledare: Vigo Peterzon Rapportnummer: 2010.11.9 Ryktesspridning eller Reklampelare? - En studie av butikskedjan

Läs mer

ENGAGEMANG SOM FRAMTIDENS VALUTA? EN STUDIE AV SOCIAL VALUTA

ENGAGEMANG SOM FRAMTIDENS VALUTA? EN STUDIE AV SOCIAL VALUTA ENGAGEMANG SOM FRAMTIDENS VALUTA? EN STUDIE AV SOCIAL VALUTA Handledarens namn: Magnus Andersson MATILDA EDVARDSSON OCH JOHANNA EINERYD MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN FÖR KOM- MUNIKATION

Läs mer

Nålen i höstacken. En studie i hur Kalmar kommun kan kommunicera med unga genom sociala medier

Nålen i höstacken. En studie i hur Kalmar kommun kan kommunicera med unga genom sociala medier Examensarbete 15 hp kandidatnivå Medie- och kommunikationsvetenskap Nålen i höstacken En studie i hur Kalmar kommun kan kommunicera med unga genom sociala medier Sofia Holmström Ulrika Persson Media management

Läs mer

Mina drömmars stad. En kvalitativ studie av Stockholms marknadsföring. Institutionen för kommunikation och medier MKVA21:4 HT 2011

Mina drömmars stad. En kvalitativ studie av Stockholms marknadsföring. Institutionen för kommunikation och medier MKVA21:4 HT 2011 Institutionen för kommunikation och medier MKVA21:4 H 2011 Mina drömmars stad En kvalitativ studie av tockholms marknadsföring. Författare: Nike Larsson Handledare: Marja Åkerström Examinator Abstract

Läs mer

Hur smakar varumärket?

Hur smakar varumärket? Hur smakar varumärket? En kvalitativ studie om hur livsmedelsbranschen använder sinnet smak i marknadsföringen. Författare: Anna Hansson Sara Hedman Handledare: Anna-Carin Nordvall Student Handelshögskolan

Läs mer

Marknadsföring via Instagram. I N G R I D L A R S S O N o c h E L M A M A K S U M I C

Marknadsföring via Instagram. I N G R I D L A R S S O N o c h E L M A M A K S U M I C Marknadsföring via Instagram I N G R I D L A R S S O N o c h E L M A M A K S U M I C Examensarbete Stockholm, Sverige 2013 Marknadsföring via Instagram INGRID LARSSON och ELMA MAKSUMIC DM129X, Examensarbete

Läs mer

Hur arbetar fastighetsmäklare med att förbättra förtroendet för fastighetsmäklarbranschen?

Hur arbetar fastighetsmäklare med att förbättra förtroendet för fastighetsmäklarbranschen? Högskolan i Halmstad Sektionen för ekonomi och teknik Bygg- och fastighetsekonom Hur arbetar fastighetsmäklare med att förbättra förtroendet för fastighetsmäklarbranschen? Kandidatuppsats i företagsekonomi

Läs mer

En utvärdering av IQ:s verksamhet. av Gunilla Jarlbro, professor i medie- och kommunikationsvetenskap Januari 2015

En utvärdering av IQ:s verksamhet. av Gunilla Jarlbro, professor i medie- och kommunikationsvetenskap Januari 2015 En utvärdering av IQ:s verksamhet av Gunilla Jarlbro, professor i medie- och kommunikationsvetenskap Januari 2015 Innehåll Förord 1 Inledning 2 Kommunikationsstrategi 4 Mål och målgrupper 8 Sändare och

Läs mer

ICA gillar dig, gillar du ICA?

ICA gillar dig, gillar du ICA? ICA gillar dig, gillar du ICA? En kvalitativ studie om konceptet ICA Student ur ett strategiskt kommunikationsperspektiv ICA likes you, do you like ICA? A qualitative study about the concept ICA Student

Läs mer

Hur arbetar Studio 22 med att konkretisera och marknadsföra sin tjänst?

Hur arbetar Studio 22 med att konkretisera och marknadsföra sin tjänst? Jenny Andersson, 840919-5909 Terese Andersson, 850714-6945 Emelie Ingmarsson, 850726-7444 Emma Ohlsson, 820425-3523 Hur arbetar Studio 22 med att konkretisera och marknadsföra sin tjänst? Programmet för

Läs mer

Sociala medier. när kunden själv får välja. Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander. Handledare: Leif Rytting

Sociala medier. när kunden själv får välja. Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander. Handledare: Leif Rytting Sociala medier när kunden själv får välja Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander Marknadsföringsprogrammet Handledare: Leif Rytting Ämne: Marknadsföring Nivå och termin: Kandidatuppsats,

Läs mer

Företagsekonomiska institutionen VT 2013. Företagsekonomi. Is content king? En studie om reklambranschens utveckling i och med content marketing

Företagsekonomiska institutionen VT 2013. Företagsekonomi. Is content king? En studie om reklambranschens utveckling i och med content marketing UPPSALA UNIVERSITET C-UPPSATS Företagsekonomiska institutionen VT 2013 Företagsekonomi Is content king? En studie om reklambranschens utveckling i och med content marketing Kristian Bernström Anders Näsman

Läs mer

Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier arbetar med bibliotekets webbplats för att nå ut till ungdomar.

Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier arbetar med bibliotekets webbplats för att nå ut till ungdomar. KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2011:17 Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier

Läs mer

Hotell och Facebook En studie av marknadsföring

Hotell och Facebook En studie av marknadsföring Örebro Universitet Restaurang- och hotellhögskolan Hotell och Facebook En studie av marknadsföring Datum:2012-06-07 Kurs: Må 1607, Måltidkunskap och värdskap C, Examensarbete Författare: Anna Madsen Handledare:

Läs mer

Marknadsföring på internet En litteraturstudie om nyttan och skadan med internet för ett hotell på dagens marknad

Marknadsföring på internet En litteraturstudie om nyttan och skadan med internet för ett hotell på dagens marknad Mariehamn 2009 Marknadsföring på internet En litteraturstudie om nyttan och skadan med internet för ett hotell på dagens marknad Matilda Råbergh Matilda Råbergh Författare B Högskolan på Åland o.s.v. serienummer

Läs mer

SOCIALA MEDIER PÅ MODET Hur svenska modeföretag använder sociala medier för att kommunicera och skapa relationer med sina kunder.

SOCIALA MEDIER PÅ MODET Hur svenska modeföretag använder sociala medier för att kommunicera och skapa relationer med sina kunder. SOCIALA MEDIER PÅ MODET Hur svenska modeföretag använder sociala medier för att kommunicera och skapa relationer med sina kunder. Kandidatuppsats i marknadsföring Företagsekonomiska institutionen Handelshögskolan

Läs mer

Marknadsföring inom sociala medier

Marknadsföring inom sociala medier VASA YRKESHÖGSKOLA Philip Molander Marknadsföring inom sociala medier Företagsekonomi och turism 2010 1 FÖRORD Mitt lärdomsprov handlar om marknadsföring inom sociala medier. Detta arbete utgör en marknadsundersökning

Läs mer

Att knyta an Ett utvecklingsarbete i kommunikation hos Studiefrämjandet

Att knyta an Ett utvecklingsarbete i kommunikation hos Studiefrämjandet Akademin för utbildning kultur och kommunikation EXAMENSARBETE SVA303 15 hp VT 2012 Att knyta an Ett utvecklingsarbete i kommunikation hos Studiefrämjandet Bonding Developing communication at Studiefrämjandet

Läs mer

Everything that is normal is of no interest to us

Everything that is normal is of no interest to us Företagsekonomiska Institutionen, FEK 581 Kandidatuppsats VT. 2004 Everything that is normal is of no interest to us En studie om hur företag överför modebudskap Författare: Anna-Carin Dunör, 800106-4982

Läs mer

Kundundersökning av kvinnors respons på reklam i åldern 20 till 60

Kundundersökning av kvinnors respons på reklam i åldern 20 till 60 Institutionen för teknik och samhälle Butikschefprogrammet Examensarbete 10 poäng (B- nivå), Vt 2007 Kundundersökning av kvinnors respons på reklam i åldern 20 till 60 Vad påverkar kvinnors köpintentioner

Läs mer

Reklamiskjournalistik, finns det?

Reklamiskjournalistik, finns det? Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap 2015-05-29 Institutionen för journalistik, medier och kommunikation www.jmg.gu.se Reklamiskjournalistik, finns det? En kvalitativ studie om uppfattningar

Läs mer

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Internethandel Anna Ingvarsson och Emma Wallin En studie om hur en liten

Läs mer

Sociala medier som strategisk kommunikationsresurs för varumärkesbyggande inom hotell- och turismbranschen

Sociala medier som strategisk kommunikationsresurs för varumärkesbyggande inom hotell- och turismbranschen MAGISTERUPPSATS MAGISTERUTBILDNING I STRATEGISK INFORMATION OCH KOMMUNIKATION INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2013:9 Sociala medier som strategisk kommunikationsresurs

Läs mer

Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder till bibliotekens marknadsföring på sociala medier.

Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder till bibliotekens marknadsföring på sociala medier. KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2013:22 Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder

Läs mer

Visst blir vi vi, Jag, Carina? - En studie om hur en eventbyrå kan skapa ökad efterfrågan på sina tjänster

Visst blir vi vi, Jag, Carina? - En studie om hur en eventbyrå kan skapa ökad efterfrågan på sina tjänster Visst blir vi vi, Jag, Carina? - En studie om hur en eventbyrå kan skapa ökad efterfrågan på sina tjänster C-uppsats 10 poäng Vårterminen 2007 Författare: Ida Hjärtström Baudin Handledare: Peter Hulten

Läs mer

Var det bättre förr eller sämre nu?

Var det bättre förr eller sämre nu? Institutionen för journalistik och masskommunikation Göteborgs universitet Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap, MK 1500 HT 2008 Göteborgs universitet Var det bättre förr eller sämre nu?

Läs mer

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation Praktikantprojektet hösten 2014 Josefin Wallo Rebecka Lönnroth December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer

Talspråk och skriftspråk

Talspråk och skriftspråk Akademin för utbildning EXAMENSARBETE kultur och kommunikation, UKK HSV407 15 hp Termin VT År 2012 Talspråk och skriftspråk Samma fast olika Spoken language and written language Same but different Handledare:

Läs mer