Datum: Dnr: /2011 ESV-nr: 2011:8 Copyright: ESV Rapportansvarig: Håkan Jönsson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datum: Dnr: /2011 ESV-nr: 2011:8 Copyright: ESV Rapportansvarig: Håkan Jönsson"

Transkript

1 Rapport Inkomstliggaren 2011

2 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig PDF och beställas från Word-formatet kan tillhandahållas via Publikationsservice. Datum: Dnr: /2011 ESV-nr: 2011:8 Copyright: ESV Rapportansvarig: Håkan Jönsson

3 FÖRORD Förord På regeringens uppdrag sammanställer Ekonomistyrningsverket (ESV) årligen den så kallade Inkomstliggaren, en dokumentation över de bestämmelser som gäller för varje inkomsttitel. Denna inkomstliggare gäller för budgetåret 2011 och avser förhållandena per den 1 januari Årets utgåva har tagits fram av avdelningarna Analys och prognoser samt Statlig redovisning och finansiering på ESV. Arbetet har letts av Håkan Jönsson, med administrativt stöd av Marie Hellman. Underlag till Inkomstliggaren har huvudsakligen samlats in från de myndigheter som redovisar inkomsterna. ESV vill därför framföra ett varmt tack till alla myndigheter som lämnat underlag till denna publikation. Förslag och synpunkter på Inkomstliggarens innehåll och utformning tas tacksamt emot via e-post till 3

4 INNEHÅLL Innehåll Sammanfattning... 8 Inledning... 9 Skatterna på inkomstsidan i statens budget Periodiserad redovisning av skatter Skattekontosystemet Inkomsthuvudgruppen betalningsdifferenser Statens skatteinkomster Direkta skatter på arbete Inkomstskatter Allmän pensionsavgift Artistskatt Skattereduktioner Indirekta skatter på arbete Arbetsgivaravgifter Egenavgifter Avgifter till premiepensionssystemet Särskild löneskatt Nedsättningar Tjänstegruppliv Skatt på kapital Skatt på kapital, hushåll Skatt på företagsvinster Kupongskatt Avkastningsskatt Fastighetsskatt Stämpelskatt Arvsskatt Skatt på konsumtion och insatsvaror Mervärdesskatt Skatt på alkohol och tobak Skatt på energi och miljö Energiskatt Koldioxidskatt Övriga skatter på energi och miljö Skatt på vägtrafik Övriga skatter Skatt på import Restförda och övriga skatter Restförda skatter Övriga skatter, hushåll

5 INNEHÅLL 1630 Övriga skatter företag Intäkter som förs till fonder Avgående poster, skatter till EU EU-skatter Avgående poster, skatter till andra sektorer Skatter till andra sektorer Periodiseringar Uppbördsförskjutningar Betalningsförskjutningar Anstånd Inkomster av statens verksamhet Rörelseöverskott Affärsverkens inlevererade överskott Övriga myndigheters inlevererade överskott Riksbankens inlevererade överskott Överskott av statens fastighetsförvaltning Överskott av fastighetsförvaltning Ränteinkomster , 2320 Räntor på näringslån Räntor på studielån Övriga ränteinkomster Inkomster av statens aktier Inkomster av statens aktier Offentligrättsliga avgifter Försäljningsinkomster Böter m.m Övriga inkomster av statens verksamhet Inkomster av försåld egendom Inkomster av försålda byggnader och maskiner Statliga myndigheters inkomster av försålda byggnader och maskiner Övriga inkomster av markförsäljning Övriga inkomster av försåld egendom Återbetalning av lån Återbetalning av näringslån Återbetalning av jordbrukslån Återbetalning av övriga näringslån Återbetalning av studielån Återbetalning av övriga lån Kalkylmässiga inkomster Avskrivningar och amorteringar Avskrivningar på fastigheter Statliga pensionsavgifter Bidrag m.m. från EU Bidrag från EU:s jordbruksfonder

6 INNEHÅLL 6110 Bidrag från Europeiska garantifonden för jordbruket Bidrag från EU till landsbygdsutveckling Bidrag från EU till fiskenäringen Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden Bidrag från Europeiska socialfonden Bidrag till transeuropeiska nätverk Övriga bidrag från EU Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet Tillkommande skatter EU-skatter Kommunala utjämningsavgifter Avräkningar Intäkter som förs till fonder Kompensation för mervärdesskatt Utgifter som redovisas som krediteringar på skattekonto Löpande redovisade skatter m.m Skatt på inkomst Fysiska personers inkomstskatt Juridiska personers inkomstskatt Ofördelbara inkomstskatter Övriga inkomstskatter Socialavgifter och löneskatter Skatt på egendom Skatt på fast egendom Förmögenhetsskatt Arvsskatt Övrig skatt på egendom Skatt på varor och tjänster Allmänna försäljningsskatter , 9430 Skatt på specifika varor Skatt på tjänster Skatt på vägtrafik Skatt på import m.m Övriga skatter på varor och tjänster Kompensation för mervärdesskatt Betalningsdifferenser, skattekonto Betalningsdifferenser på grund av anstånd, netto Betalningsdifferenser på grund av restföring Betalningsdifferenser, övriga Betalningsdifferenser, ofördelade, månatliga betalningsdifferenser Nedsättning av skatter Skattetillägg och förseningsavgifter Skattetillägg Förseningsavgifter

7 INNEHÅLL Förändringar av inkomsttitlar Förändringar av inkomsttitlar från och med budgetåret

8 SAMMANFATTNING Sammanfattning Inkomstliggaren innehåller information om författningar och övriga bestämmelser som gäller för respektive inkomsttitel. För varje inkomsttitel anges också vilka myndigheter som tar in och redovisar inkomsterna och vad dessa avser. För större inkomsttitlar beskrivs även uppbördsförfarandet. På ESV:s webbplats finns en separat bilaga som i tabellform redovisar alla inkomsttitlar och undertitlar samt vilka myndigheter som har behörighet att använda dessa. 8

9 INLEDNING Inledning ESV har regeringens uppdrag att årligen ge ut publikationen Inkomstliggaren som beskriver de inkomsttitlar som inkomstsidan av statens budget delas in i. Inkomstliggaren innehåller information om de författningar och övriga bestämmelser som gäller för respektive inkomsttitel. För varje inkomsttitel anges också vilka myndigheter som tar in och redovisar inkomsterna och vad dessa avser. För större inkomsttitlar beskrivs även uppbördsförfarandet. Inkomstliggaren har getts ut sedan Den används som uppslagsverk av många inom Regeringskansliet och på olika myndigheter. Den är tillgänglig via ESV:s webbplats, Budgetens inkomstsida delas in i följande inkomsttyper: Inkomsttyp 1000 Statens skatteinkomster Inkomsttyp 2000 Inkomster av statens verksamhet Inkomsttyp 3000 Inkomster av försåld egendom Inkomsttyp 4000 Återbetalning av lån Inkomsttyp 5000 Kalkylmässiga inkomster Inkomsttyp 6000 Bidrag m.m. från EU Inkomsttyp 7000 Avräkning m.m. i anslutning till skattesystemet Inkomsttyp 8000 Utgifter redovisade som krediteringar på skattekonto Inkomsttyp 9000 Löpande redovisade skatter m.m. Flera av inkomsttyperna avser skatter och första kapitlet ger en översiktlig beskrivning av hur skatterna redovisas på statens budget. Därefter följer ett kapitel för var och en av inkomsttyperna. I slutet av publikationen finns en förteckning över samtliga inkomsttitlar med datum när de infördes eller eventuellt upphörde. Inkomsttyperna underindelas enligt följande exempel: Inkomsttyp 1000 Statens skatteinkomster Inkomsthuvudgrupp 1100 Skatt på inkomst Inkomsttitelgrupp 1110 Övriga inkomstskatter Inkomsttitel 1111 Fysiska personers inkomstskatt Inkomsttitlarna underindelas i undertitlar. På ESV:s webbplats finns en separat bilaga som i tabellform redovisar alla inkomsttitlar och undertitlar samt vilka myndigheter som har behörighet att använda dessa. 9

10 SKATTERNA PÅ INKOMSTSIDAN I STATENS BUDGET Skatterna på inkomstsidan i statens budget Periodiserad redovisning av skatter Sedan 2006 tillämpas periodiserad redovisning av skatterna på statens budget. Det innebär att skatterna redovisas under det inkomstår de avser, dvs. det inkomstår den skattepliktiga händelsen ägde rum. Skillnaderna mellan statens kassamässiga (betalningar) och periodiserade skatter (intäkter) är ofta stora. Av naturliga skäl är periodiseringseffekterna störst för skatter som uppbärs preliminärt och fastställs vid den årliga taxeringen. För skatter där uppbörden sker varje månad är skillnaderna mellan de olika redovisningssätten däremot små. Genom att tillämpa periodiserad redovisning av skatter erhålls en direkt koppling mellan intäkterna, den makroekonomiska utvecklingen och de skatteregler som gäller under ett givet år. En konsekvens av periodiserad redovisning är att utfallet på statens budget på inkomsttitelnivå, dvs. de till det aktuella året slutligt hänförbara skatterna, inte blir definitivt förrän ett och ett halvt år efter budgetårets utgång. Detta gäller främst de årligt fastställda skatterna för fysiska och juridiska personer. Årsutfallet för de månatligt uppburna skatterna (arbetsgivaravgifter och punktskatter) blir i princip definitiva med en månads fördröjning. På totalnivå redovisas dock skatterna kassamässigt på statens budget. Detta är möjligt genom att budgetredovisningen utöver periodiserad redovisning av skatterna också innehåller information om de löpande betalda och redovisade skatterna. Den löpande redovisningen av skatter görs mot inkomsttitlar inom inkomsttyp 9000 Löpande redovisade skatter. Efter det att årets löpande transaktioner avslutas, nollställs hela inkomsttypen 9000 varefter summa skatter överförs till inkomsttyp 1000 Skatter m.m. där skatterna redovisas i periodiserade termer. Skillnaden i beräkningssätt hanteras i form av periodiseringar, t.ex. betalningsdifferenser. För att tydliggöra skillnaden mellan inkomster och intäkter och för att klargöra redovisningen av de utgifter som redovisas på budgetens inkomstsida finns två ytterligare inkomsttyper, 7000 och Under inkomsttypen 7000 Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet redovisas tillkommande inkomster och vissa avräkningar. Under 8000 Utgifter som ges som krediteringar på skattekonton redovisas stöd som ges som skattekrediteringar på skattekonto. Skattekontosystemet Varje skattskyldig har enligt skattebetalningslagen (SFS 1997:483) ett så kallat skattekonto, hos Skatteverket. På skattekontot registreras debiterade skatter och avgifter samt de betalningar den skattskyldige gör. Skattekontot stäms av varje månad som det har registrerats något på kontot. De som har transaktioner på kontot varje månad, till exempel arbetsgivare eller enskilda näringsidkare kan kontinuerligt följa ställningen via kontoutdrag. På skattekontot bokförs löpande debiterad F-skatt, 10

11 SKATTERNA PÅ INKOMSTSIDAN I STATENS BUDGET innehållen A-skatt, arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt och punktskatter som den skattskyldige redovisat. För fysiska personer som endast har anställningsinkomster stäms skattekontot i regel av endast en gång per år, nämligen i samband med att den slutliga skatten bokförs på skattekontot. Då bokförs skillnaden mellan slutlig skatt och preliminär skatt enligt kontrolluppgift. De skatter och avgifter som ingår i skattekontosystemet betalas utan inbördes avräkningsordning, det vill säga de krediteras skattekontot utan att hänföras till en viss skatt eller avgift. I skattekontosystemet går det därför inte att se vilken skatt eller avgift som är betald respektive obetald. Om inbetalda belopp inte täcker summan av de debiterade beloppen uppkommer underskott på kontot. Innehållen A-skatt, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt redovisas i en skattedeklaration. F-skatt redovisas inte i skattedeklarationen. Skattedeklarationen ska lämnas till Skatteverket och betalningen ska finnas på Skatteverkets konto senast på förfallodagen. Det finns två förfallodagar: den 12 och den 26 i månaden utom i januari och augusti då förfallodagen är den 17 i stället för den 12 för de flesta. Se tabellen nedan. Förfallodagar i skattekontosystemet (Vissa undantag gäller i januari och augusti) Underlag mervärdesskatt Mindre än 40 miljoner kronor den 12 i månaden Betalning av: F-skatt Innehållen A-skatt Arbetsgivaravgifter avser månaden före redovisningsmånad Mervärdesskatt avser kvartalet två månader före redovisningsmånad Underlag mervärdesskatt Större än 40 miljoner kronor den 12 i månaden Betalning av: F-skatt Innehållen A-skatt Arbetsgivaravgifter avser månaden före redovisningsmånad den 26 i månaden Betalning av: Mervärdesskatt avser månaden före redovisningsmånad Varje gång skattekontot stäms av får den skattskyldige ett besked om ställningen. Ett överskott återbetalas automatiskt i fråga om överskjutande ingående mervärdesskatt, överskott vid avstämning av slutlig skatt och på grund av omprövningsbeslut samt överskott vid återbetalning av punktskatter. Övriga överskott står kvar på kontot och återbetalas efter begäran av kontoinnehavaren. Visar kontot underskott får kontohavaren möjlighet att betala skulden, innan den lämnas till Kronofogdemyndigheten för indrivning. På överskott respektive underskott beräknas intäktsränta på en nivå och kostnadsränta på tre nivåer. 11

12 SKATTERNA PÅ INKOMSTSIDAN I STATENS BUDGET Inkomsthuvudgruppen betalningsdifferenser Skattekontosystemet påverkar redovisningen av fysiska personers inkomstskatt, juridiska personers inkomstskatt, socialavgifter och allmän pensionsavgift, mervärdesskatt och punktskatter. I skattekontosystemet är det inte möjligt att se vilken skatt eller avgift en viss betalning avser. Det medför att det inte är möjligt att redovisa skatterna kassamässigt på respektive inkomsttitel. I stället redovisas debiterade belopp på de aktuella inkomsttitlarna, det vill säga den preliminärt debiterade F-skatten samt innehållen A- skatt, arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt och punktskatter enligt skattedeklarationen. Alla betalningar avseende skattekontouppbörden redovisas löpande preliminärt ofördelade mot en speciell inkomsthuvudgrupp 9600 kallad Betalningsdifferenser, skattekonto. Omföring till de riktiga titlarna görs med debiterade belopp. Detta innebär att summan av betalningsdifferenserna visar skillnaden mellan betalda och debiterade skatter under året. Debiteringen av slutlig skatt att betala förs upp på skattekontot den dag då skatten förfaller till betalning. Detta får till följd att det inte redovisas några kontounderskott avseende slutlig skatt under tiden från slutavräkningen till förfallodagen. Under inkomsthuvudgruppen 9600 finns ett antal inkomsttitlar för redovisning av olika betalningsdifferenser. Det kassamässiga utfallet för de inkomsttitlar som redovisas enligt skattekontoprincipen blir lika med debiterade belopp plus saldot på inkomsttitelgruppen betalningsdifferenser. 12

13 1000 STATENS SKATTEINKOMSTER 1000 Statens skatteinkomster Inkomsttypen 1000 avser statens skatteinkomster och kan beskrivas som bestående av två delar. Den första delen redovisar skatteintäkter, dvs. periodiserade skatter. Redovisningen är uppdelad på Direkta skatter på arbete, Indirekta skatter på arbete, Skatt på kapital, Skatt på konsumtion och insatsvaror, Skatt på import samt Restförda och övriga skatter. Summan av dessa skatter utgör de totala skatteintäkterna. Från de totala skatteintäkterna görs avdrag för de skatter som tillhör Europeiska unionen och därmed beräknas Offentliga sektorns skatteintäkter. Den andra delen av inkomsttyp 1000 visar de justeringsposter som behövs för att få skatterna kassamässigt redovisade. Justeringsposterna redovisas under två inkomsthuvudgrupper. Den ena är Avgående poster, skatter till andra sektorer och den andra är Periodiseringar. Inkomsterna under inkomsttyp 1000 redovisas på statens budget endast i samband med budgetårets avslutning. Löpande redovisas skatterna under inkomsttyp 9000, Löpande redovisade skatter m.m. Den följande beskrivningen av varje inkomsttitel eller grupp av titlar har i flertalet fall strukturerats med rubrikerna Skattebas, Skattesats och Periodisering. Under rubriken Skattebas beskrivs vad som beskattas och vem som är skattskyldig. Under rubriken Skattesats beskrivs översiktligt hur skatten beräknas. Under rubriken Periodisering redovisas till vilken tidsrymd skatten är hänförlig samt hur den redovisas löpande. I de fall redovisningen baseras på prognoser, dvs. när det slutliga utfallet för ett visst år inte finns tillgängligt, beskriver vi kortfattat hur prognoserna görs och vilket underlag de bygger på. För mer detaljerad information om ESV:s prognosmetoder, se Direkta skatter på arbete Direkta skatter på arbete består av inkomstskatter, allmän pensionsavgift, särskild inkomstskatt för utomlands bosatta respektive för utomlands bosatta artister m.fl. och skattereduktioner. Inkomsterna i denna inkomsthuvudgrupp redovisas av ESV genom omföring från inkomsttyp 9000, Löpande redovisade skatter m.m., och avser de direkta skatter på arbete som är hänförliga till det aktuella inkomståret. Inkomsthuvudgruppen är kopplad till inkomsthuvudgruppen 9100 där motsvarande skatter redovisas löpande, men beloppen skiljer sig åt p.g.a. periodiseringar i form av betalningsförskjutningar, uppbördsförskjutningar och uppbördsförluster. 13

14 1000 STATENS SKATTEINKOMSTER 1110 Inkomstskatter Skattebas Underlaget för inkomstskatterna är den beskattningsbara förvärvsinkomsten. Den består av summan av inkomst av tjänst (lön och socialförsäkringsersättningar inklusive pension) och inkomst av näringsverksamhet, minskad med allmänna avdrag, grundavdrag och sjöinkomstavdrag. För inkomståret 2011 är grundavdraget kronor för taxerade förvärvsinkomster upp till kronor. För inkomster mellan kronor och kronor trappas grundavdraget upp med 20 procent av inkomstökningen. Grundavdraget är oförändrat kronor för inkomster mellan och kronor. För inkomster däröver trappas grundavdraget ned med 10 procent av inkomstökningen. För taxerade förvärvsinkomster på kronor eller mer är grundavdraget kronor. Den 1 januari 2009 infördes ett förhöjt grundavdrag för personer över 65 år. Skattelättnaden är störst vid låga inkomster. Periodisering På inkomsttitlarna redovisas den statliga respektive kommunala inkomstskatten som avser ett visst inkomstår. Inkomstskatten uppbärs preliminärt tillsammans med bland annat allmän pensionsavgift och redovisas löpande på inkomsttitel Den slutliga taxeringen är klar i december året efter inkomståret. Först då finns slutligt utfall för inkomsttitlarna. Fram till dess redovisas av ESV prognostiserade värden. De baseras på en modell där nuvarande skatteregler används för att med hjälp av ett representativt urval av befolkningen räkna fram aggregerade resultat Statlig inkomstskatt Skattesatser Statlig inkomstskatt betalas med 20 procent av den del av den beskattningsbara förvärvsinkomsten som överstiger en skiktgräns som för inkomståret 2011 uppgår till kronor samt ytterligare 5 procent av den del av den beskattningsbara förvärvsinkomsten som överstiger en skiktgräns som för inkomståret 2011 uppgår till kronor. Statlig inkomstskatt Inkomstskattelag (1999:1229). Lag (1999:1230) om ikraftträdande av inkomstskattelagen (1999:1229). Lag (2001:1227) om självdeklaration och kontrolluppgifter. Förordning (2001:1244) om självdeklarationer och kontrolluppgifter. Lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta. Lag (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. 14

15 1000 STATENS SKATTEINKOMSTER Förordning (2010:1132) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år Förordning (2010:1134) om inkomstbasbelopp för Kommunal inkomstskatt Skattesatser Kommunal inkomstskatt beräknas på beskattningsbara förvärvsinkomster som uppgår till 100 kronor eller högre och utgår efter en skattesats som varierar mellan olika kommuner. Inkomståret 2011 uppgår skattesatsen (exklusive kyrkoavgiften) till i genomsnitt 31,55 procent. Kommunala skatter Inkomstskattelag (1999:1229). Lag (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt. Lag (2001:1227) om självdeklaration och kontrolluppgifter. Kommunallagen (1991:900). Förordning (2001:1244) om självdeklarationer och kontrolluppgifter. Skattebetalningslagen (1997:483). Lag (2001:181) om behandling av uppgifter i skatteförvaltningens beskattningsverksamhet Skattebetalningsförordning (1997:750). Lag (1999:1230) om ikraftträdande av inkomstskattelagen (1999:1229). Förordning (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet Allmän pensionsavgift 1121 Allmän pensionsavgift Skattebas Underlaget för den allmänna pensionsavgiften utgörs av pensionsgrundande ersättningar dvs. löneersättningar, sjukpenning, föräldrapenning, arbetslöshetsersättning samt inkomst av näringsverksamhet. Den allmänna pensionsavgiften delfinansierar ålderspensionen. Skattesats Avgiften är 7 procent av underlaget. Avgiften betalas för inkomster upp till 8,07 inkomstbasbelopp. Årsinkomsten är pensionsgrundande (från första kronan) när den överstiger gränsen för deklarationsskyldighet, som är 42,3 procent av det gällande basbeloppet. 15

16 1000 STATENS SKATTEINKOMSTER Periodisering På inkomsttiteln redovisas den allmänna pensionsavgift som avser ett visst inkomstår. Pensionsavgiften uppbärs preliminärt tillsammans med inkomstskatten och redovisas löpande på inkomsttitel Den slutliga taxeringen är klar i december året efter inkomståret och redovisas då i taxeringsutfallet. Först då finns slutligt utfall för inkomsttitlarna. Fram till dess redovisas av ESV prognostiserade värden. De baseras på en modell där nuvarande skatteregler används för att med hjälp av ett representativt urval av befolkningen räkna fram aggregerade resultat. Lag (1994:1744) om allmän pensionsavgift Förordning (1994:1966) om omföring av allmän pensionsavgift Förordning (2010:1134) om inkomstbasbelopp för år 2011 Förordning (2010:1132) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år Artistskatt 1131 Artistskatt Skattebas På denna inkomsttitel redovisas både Artistskatt och pendlarskatt. Utomlands bosatta artister och idrottsmän samt artistföretag och arrangör hemmahörande eller bosatt i utlandet ska erlägga särskild inkomstskatt i Sverige. Skatt ska utgå för skattepliktiga inkomster av artistisk eller idrottslig verksamhet som bedrivs i Sverige eller på svenskt fartyg. Sverige har ingått avtal med Danmark för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst mellan de båda länderna. Avtalets beskattningsregler ska tillämpas endast i den mån dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga. Nettot av inkomstskatt från och till Danmark redovisas på denna inkomsttitel. Skattesats Artistskatten är 15 procent av den skattepliktiga inkomsten. Periodisering På denna inkomsttitel redovisas dels inkomsterna från artistskatt som redovisas från januari till december på inkomsttitel 9131 Ofördelbara inkomstskatter. Dessutom redovisas på denna inkomsttitel nettot av den inkomstskatt som betalas till eller från Danmark (pendlarskatt) och som redovisas på inkomsttitel 9131, Ofördelbara inkomstskatter mellan januari och december. 16

17 1000 STATENS SKATTEINKOMSTER Lag (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. Lag (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna Skattereduktioner Samtliga skattereduktioner avser ett visst inkomstår. De beslutas i samband med taxeringen och utfall finns därför först i taxeringsutfallet i december året efter inkomståret. Fram till dess redovisas prognoser på inkomsttitlarna. Reduktionen för den allmänna pensionsavgiften ingår i uppbörden och redovisas löpande tillsammans med inkomstskatten på inkomsttitel Allmän pensionsavgift Skattebas Den som betalar allmän pensionsavgift är berättigad till skattereduktion för avgiften. Skattesats Skattereduktion medges för hela avgiften. Periodisering Reduktionen avser ett visst inkomstår. Den redovisas löpande på inkomsttitel 9111 fysiska personers inkomstskatt. Den slutliga taxeringen är klar i december året efter inkomståret. Först då finns slutligt utfall för inkomsttitlarna. Fram till dess redovisas av ESV prognostiserade värden. De baseras på en modell där nuvarande skatteregler används för att med hjälp av ett representativt urval av befolkningen räkna fram aggregerade resultat. Inkomstskattelag (1999:1229) 1144 Fastighetsavgift Skattebas Vissa fastighetsägare är berättigade till skattereduktion för kommunal fastighetsavgift. Skattereduktion tillgodoräknas en fysisk person som under hela året före taxeringsåret varit ägare av en reduktionsfastighet för vilken han eller hon är avgiftsskyldig enligt lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift och som fyllt 65 år vid ingången av året före taxeringsåret, under året före taxeringsåret har fått sjuk- eller aktivitetsersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, eller 17

18 1000 STATENS SKATTEINKOMSTER under året före taxeringsåret har fått ersättning enligt lagstiftning om social trygghet i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om ersättningen betalas ut enligt grunder som är jämförbara med vad som gäller för sjuk- eller aktivitetsersättning. Med reduktionsfastighet avses en småhusenhet eller ett småhus som är inrättat till bostad åt en eller två familjer med tillhörande tomtmark på en lantbruksenhet, där ägaren varit bosatt hela året före taxeringsåret. Skattesats Skattereduktionen medges för den eventuella skillnaden mellan fastighetsavgiften och det s.k. spärrbeloppet. Spärrbeloppet fastställdes 2008 till lägst kronor. Spärrbeloppets lägsta nivå indexeras genom att knytas till prisbasbeloppets förändring. Periodisering Reduktionen redovisas löpande som en del av inkomsterna på 9111 Fysiska personers inkomstskatt under inkomståret. Utfallet på inkomsttitel 1144 fastställs i och med taxeringsutfallet året efter inkomståret. Innan taxeringsutfallet är färdigt är redovisningen på inkomsttiteln baserad på en prognos. Lag (2008:826) om skattereduktion för kommunal fastighetsavgift Sjöinkomst Skattebas Skattereduktion medges för sjöinkomst, dvs. inkomst ombord på svenskt handelsfartyg som av Skatteverket klassificerats till närfart eller fjärrfart eller på ett övrigt EES-handelsfartyg som är sysselsatt i närfart/fjärrfart. Skattesats Den skattskyldige som haft sjöinkomst under hela inkomståret medges reduktion med kronor vid anställning på EES-handelsfartyg som går i fjärrfart och med kronor vid anställning på EES-handelsfartyg som går i närfart. Sjöinkomst under en del av ett år berättigar till skattereduktion med 1/365 av angivna belopp för varje dag sjöinkomst uppburits. Periodisering Reduktionen avser ett visst inkomstår. Den redovisas löpande på inkomsttitel 9111 fysiska personers inkomstskatt. Den slutliga taxeringen är klar i december året efter 18

19 1000 STATENS SKATTEINKOMSTER inkomståret. Först då finns slutligt utfall för inkomsttiteln. Fram till dess redovisas en prognos som främst grundar sig på tidigare års utfall. Inkomstskattelag (1999:1229) 1153 Jobbskatteavdrag Den 1 januari 2007 infördes jobbskatteavdraget för fysiska personer som lämnas för skattepliktiga arbetsinkomster av anställning och aktiv näringsverksamhet. Det förstärktes stegvis den 1 januari 2008, den 1 januari 2009 och den 1 januari Avdraget behandlas som en skattereduktion, vilket innebär en minskning av den inkomstskatt som den skattskyldige ska betala. Reduktionen minskar statens skatteinkomster men påverkar inte de kommunala skatteunderlagen. Skattebas Skattereduktion för arbetsinkomst medges om den skattskyldige har skattepliktiga arbetsinkomster av anställning eller av aktiv näringsverksamhet. Skattereduktion för arbetsinkomster beräknas på överskotten i respektive inkomstslag. Skattesats Skattereduktionen för arbetsinkomster, det så kallade jobbskatteavdraget, uppgår till skillnaden mellan 1,868 prisbasbelopp och grundavdraget multiplicerat med skattesatsen för kommunal inkomstskatt för inkomster som överstiger 7,00 prisbasbelopp. För inkomster mellan 2,72 och 7,00 prisbasbelopp är skattereduktionen skillnaden mellan å ena sidan 1,461 prisbasbelopp och 9,50 procent av arbetsinkomsterna mellan 2,72 och 7,00 prisbasbelopp och å andra sidan grundavdraget multiplicerat med den kommunala skattesatsen. För inkomster mellan 0,91 och 2,72 prisbasbelopp beräknas reduktionen som skillnaden mellan å ena sidan 0,91 prisbasbelopp och 30,4 procent av arbetsinkomsten mellan 0,91 och 2,72 prisbasbelopp och å andra sidan grundavdraget multiplicerat med den kommunala skattesatsen. För inkomster under 0,91 prisbasbelopp är skattereduktionen skillnaden mellan arbetsinkomsten och grundavdraget multiplicerat med den kommunala skattesatsen. Jobbskatteavdraget för dem som vid beskattningsårets ingång fyllt 65 är frikopplat från grundavdraget. Skattereduktionen för den gruppen beräknas till summan av 20 procent av arbetsinkomster upp till och med kronor och 5 procent av arbetsinkomster mellan kronor och kronor detta för att reduktionen även ska komma pensionärer med låga arbetsinkomster till del. 19

20 1000 STATENS SKATTEINKOMSTER Periodisering Reduktionen avser ett visst inkomstår. Den redovisas löpande på inkomsttitel 9111 Fysiska personers inkomstskatt. Den slutliga taxeringen är klar i december året efter inkomståret. Först då finns slutligt utfall för inkomsttiteln. Fram till dess redovisas av ESV prognostiserade värden. Inkomstskattelag (1999:1229) Hushållsarbete Skattebas För fysiska personer som under kalenderåret har fyllt 18 år medges en reduktion på utgifter för hushållsarbete som sker efter den 1 juli Från och med 8 december 2008 räknas även reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad (ROT-arbete) av småhus, ägarlägenhet och bostadsrätt som hushållsarbete. Skattesats Om den skattskyldige haft utgifter för hushållsarbete medges en reduktion om 50 procent. Reduktionen får inte överstiga kronor per person och beskattningsår. Periodisering Reduktionen avser ett visst inkomstår. Den redovisas löpande på inkomsttitel 9111 fysiska personers inkomstskatt. Den slutliga taxeringen är klar i december året efter inkomståret. Först då finns slutligt utfall för inkomsttiteln. Fram till dess redovisas av ESV prognostiserade värden. Lag (2008:140) om ändring i lagen (2007:346) om skattereduktion för utgifter för hushållsarbete. Lag om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete (2009:194). Notering: Bestämmelserna om skattereduktion för hushållstjänster har från och med 1 januari 2010 inordnas i ett nytt kapitel, 67 paragraferna 11 19, i inkomstskattelagen (1999:1229) Indirekta skatter på arbete Indirekta skatter på arbete består av arbetsgivaravgifter, egenavgifter och särskild löneskatt. Vissa nedsättningar förekommer i några fall, exempelvis reduceras 20

21 1000 STATENS SKATTEINKOMSTER arbetsgivaravgifterna med 50 procent för anställda under 26 år. Intäkterna redovisas av ESV genom omföring från inkomsttyp 9000, Löpande redovisade skatter m.m., och avser de indirekta skatter på arbete som är hänförliga till det aktuella inkomståret. Inkomsthuvudgruppen 1200 är kopplad till huvudgruppen 9200 där motsvarande skatter och avgifter redovisas löpande, men beloppen skiljer sig åt p.g.a. periodiseringar i form av betalningsförskjutningar och uppbördsförskjutningar Arbetsgivaravgifter Skattebas Arbetsgivaravgifter betalas av den som gett ut ersättning för arbete till anställda m.fl., och beräknas på summan av utgivna löner och förmåner. Avgiftssatser Avgiftssatser för arbetsgivaravgifter framgår av nedanstående tabell Sjukförsäkringsavgift 8,64 8,78 7,71 6,71 5,95 5,02 Föräldraförsäkringsavgift 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 Arbetsskadeavgift 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 Ålderspensionsavgift 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 Efterlevandepensionsavgift 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,17 Arbetsmarknadsavgift 4,45 4,45 2,43 2,43 4,65 2,91 Allmän löneavgift 4,40 4,40 7,49 7,49 6,03 9,23 Totalt 32,28 32,42 32,42 31,42 31,42 31,42 Periodisering Inkomsterna från arbetsgivaravgifter beräknas per månad och redovisas i huvudsak på statens budget (9000-gruppen) månaden efter den då den avgiftsgrundande lönen betalas ut. Redovisningen för respektive arbetsgivaravgift grundar sig på Försäkringskassans rapportering till statsredovisningen. De intäkter som redovisas på inkomstgruppen 1210 under ett kalenderår motsvaras av de arbetsgivaravgifter som Försäkringskassan redovisar på 9000-gruppen under perioden februari innevarande kalenderår till januari kalenderåret efter. Uttryckt på annat sätt: De intäkter som för ett visst år t redovisas på inkomstgruppen 1210 motsvaras av det som redovisas på 9000-gruppen under perioden februari år t till januari år t+1. Socialavgiftslag (2000:980) Lag (2000:981) om fördelning av socialavgifter Socialförsäkringsbalken (2010:110) 21

22 1000 STATENS SKATTEINKOMSTER Skattebetalningslag (1997:483) Skattebetalningsförordning (1997:750) Förordning (1984:1127) med bemyndigande för Försäkringskassan att verkställa fördelning av arbetsgivaravgifter mellan olika avgiftsändamål Lag (1994:1920) om allmän löneavgift Förordning (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan att meddela föreskrifter Regelbok för socialförsäkringen fastställd av Försäkringskassan 1211 Sjukförsäkringsavgift Sjukförsäkringsavgiften ska främst finansiera kostnader för sjukpenning, graviditetspenning, aktivitets- och sjukersättning och rehabilitering. Den intäkt som för ett visst år redovisas på denna inkomsttitel omfattar de belopp som redovisats på inkomsttitel 9221 Sjukförsäkringsavgift under perioden februari år t till januari åt t+1, med tillägg/avdrag för avgift som beräknas vara hänförlig till perioden men inbetalas vid annan tidpunkt. Lag (1991:1047) om sjuklön Föräldraförsäkringsavgift Föräldraförsäkringsavgiften ska finansiera föräldraförsäkringsförmåner. Den intäkt som för ett visst år redovisas på denna inkomsttitel omfattar de belopp som redovisats på inkomsttitel 9222 Föräldraförsäkringsavgift under perioden februari år t till januari år t+1, med tillägg/avdrag för avgift som beräknas vara hänförlig till perioden men inbetalas vid annan tidpunkt Arbetsskadeavgift Arbetsskadeavgiften ska finansiera ersättningar för arbetsskador. Den intäkt som för ett visst år redovisas på denna inkomsttitel omfattar de belopp som redovisats på inkomsttitel 9253 Arbetsskadeavgift under perioden februari år t till januari åt t+1, med tillägg/avdrag för avgift som beräknas vara hänförlig till perioden men inbetalas vid annan tidpunkt. 22

23 1000 STATENS SKATTEINKOMSTER 1214 Ålderspensionsavgift Ålderspensionsavgiften ska delfinansiera ålderspensionssystemet. Avgiftssatsen framgår av tabellen under inkomsttitelgrupp Regeringen fastställer varje år andelar för fördelning av ålderspensionsavgiften till AP-fonden, Riksgäldskontoret och staten, se särskild förordning. Fördelningen av ålderspensionsavgiften är för 2011 fastställd till: 69,5 % AP-fonderna 19,9 % Riksgäldskontoret 10,6% Staten Den intäkt som för ett visst år redovisas på denna inkomsttitel omfattar de belopp som redovisats på inkomsttitel 9251 Ålderspensionsavgift under perioden februari år t till januari år t+1, med tillägg/avdrag för avgift som beräknas vara hänförlig till perioden men inbetalas vid annan tidpunkt. Förordning (1998:1340) om inkomstgrundad ålderspension Förordning (2010:1168) om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år Efterlevandepensionsavgift Efterlevandepensionsavgiften ska finansiera efterlevandepension och änkepension samt kostnader för administration. Den intäkt som för ett visst år redovisas på denna inkomsttitel omfattar de belopp som redovisats på inkomsttitel 9212 Efterlevandepension under perioden februari år t till januari år t+1, med tillägg/avdrag för avgift som beräknas vara hänförlig till perioden men inbetalas vid annan tidpunkt Arbetsmarknadsavgift Arbetsmarknadsavgiften ska finansiera arbetslöshetsersättning, tillsyn av arbetslöshetskassorna, aktivitetsstöd, lönegaranti och statlig ålderspensionsavgift. Den intäkt som för ett visst år redovisas på denna inkomsttitel omfattar de belopp som redovisats på inkomsttitel 9254 Arbetsmarknadsavgift under perioden februari år t till januari åt t+1, med tillägg/avdrag för avgift som beräknas vara hänförlig till perioden men inbetalas vid annan tidpunkt. Lag (1997:239) om arbetslöshetskassor. Lönegarantilag (1992:497). 23

24 1000 STATENS SKATTEINKOMSTER 1217 Allmän löneavgift Den allmänna löneavgiften är ingen socialavgift enligt socialavgiftslagen utan grundas på särskild lag. Den intäkt som för ett visst år redovisas på denna inkomsttitel omfattar de belopp som redovisats på inkomsttitel 9281 Allmän löneavgift under perioden februari år t till januari åt t+1, med tillägg/avdrag för avgift som beräknas vara hänförlig till perioden men inbetalas vid annan tidpunkt. Lag (1994:1920) om allmän löneavgift Ofördelade avgifter Ofördelade avgifter är en periodiseringspost som utgörs av skillnaden mellan de periodiserade avgifterna för aktuellt år och de summerade inkomsttitlarna som är avgifter avseende flera olika inkomstår Nedsatta avgifter I vissa fall har arbetsgivaren rätt att reducera arbetsgivaravgiften genom att göra ett särskilt avdrag, dvs. arbetsgivaravgiften blir nedsatt. För att ge en uppfattning om de totala avgifterna före nedsättningar, redovisas nedsättningarna separat, både som intäkter och som avdrag. I följande fall har arbetsgivaren rätt att göra avdrag: Arbetsgivare som bedriver sin verksamhet inom stödområde A har rätt att göra ett avdrag på 10 procent av avgiftsunderlaget, dock högst kronor per månad. För personer som vid årets början inte har fyllt 26 år betalar arbetsgivaren ålderspensionsavgiften men bara en fjärdedel av övriga avgifter. Detta innebär att arbetsgivaravgifterna för 2011 blir 15,49 procent. Nedsättningarna av arbetsgivaravgifterna för ett visst år t hämtas från Skatteverkets månatliga sammanställning av arbetsgivaravgifter i februari år t Egenavgifter Skattebas Med egenavgift avses egna företagares avgifter motsvarande arbetsgivaravgifter. Reglerna om skattebas och skattesats skiljer sig i vissa fall från dem som gäller arbetsgivaravgifter, främst beroende på att de förmåner som är kopplade till avgiftsskyldigheten kan skilja mellan anställda och egna företagare. 24

25 1000 STATENS SKATTEINKOMSTER Skattebasen för egenavgifter utgörs av nettointäkten, dvs. överskottet, av aktiv näringsverksamhet, vilket är den näringsverksamhet som utgör grund för socialförsäkringsförmåner. Skattesats Egenavgifterna för egenföretagare anges i 3 kap. 13 socialavgiftslagen. En förteckning över dessa avgiftssatser redovisas i tabellen nedan. Egenföretagare betalar högre sjukförsäkringsavgift med en dags karenstid än arbetsgivare. Däremot betalar de lägre arbetsmarknadsavgift. Egenavgift till sjukförsäkringen utgår efter olika procentsatser beroende på karenstid. På inkomster över 7,5 gånger basbeloppet reduceras inte avgiftsuttaget med hänsyn till karenstiden. Egenavgifterna för de som vid årets ingång inte fyllt 26 år uppgår till 14,88 procent av underlaget (om inte särskild karensdag begärts). Avgiftssatser för egna företagares egenavgifter, procentuellt uttag för inkomståret Egenavgifter (inklusive allmän löneavgift) Efterlevandepensionsavgift 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,17 Sjukförsäkringsavgift 9,61 9,61 7,93 6,93 6,78 5,11 Föräldraförsäkringsavgift 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 Ålderspensionsavgift 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 Arbetsskadeavgift 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 Arbetsmarknadsavgift 1,91 1,91 0,50 0,50 2,11 0,37 Allmän löneavgift 4,40 4,40 7,49 7,49 6,03 9,23 Summa egenavgifter 30,71 30,71 30,71 29,71 29,71 28,97 Periodisering Samtliga egenavgifter avser ett visst inkomstår. De uppbärs preliminärt och redovisas löpande på inkomsttitel 9111 fysiska personers inkomstskatt. Den slutliga taxeringen är klar i december året efter inkomståret. Först då finns slutligt utfall för inkomsttitlarna. Fram till dess baseras redovisningen på prognoser som grundar sig på utvecklingen av hushållens förväntade inkomster av näringsverksamhet enligt ESV:s bedömning. Socialavgiftslag (2000:980) Lag (2000:981) om fördelning av socialavgifter Socialförsäkringsbalken (2010:110) 25

26 1000 STATENS SKATTEINKOMSTER Skattebetalningslag (1997:483) Skattebetalningsförordning (1997:750) Förordning (1984:1127) med bemyndigande för Försäkringskassan att verkställa fördelning av arbetsgivaravgifter mellan olika avgiftsändamål Förordning (1994:549) om nedsättning av socialavgifter Förordning (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan Lag (2001:1170) om utvidgning av de särskilda avdragen enligt socialavgiftslagen (2000:980) 1241 Sjukförsäkringsavgift Sjukförsäkringsavgiften ska främst finansiera kostnader för sjukpenning, graviditetspenning, aktivitets- och sjukersättning och rehabilitering. Skattesats För försäkrad med 14 dagars karenstid är avgiften 5,0 procent och för försäkrad med 30 dagars karenstid 4,82 procent 1. Detta gäller för inkomster upp till 7,5 gånger prisbasbeloppet. På inkomster över 7,5 prisbasbelopp är avgiften 5,11 procent Lag (2000:981) om fördelning av socialavgifter. Lag (1991:1047) om sjuklön Föräldraförsäkringsavgift Föräldraförsäkringsavgiften ska finansiera föräldraförsäkringsförmåner. Skattesats Avgiften framgår av tabellen. Socialförsäkringsbalken (2010:110) Lag (2000:981) om fördelning av socialavgifter Arbetsskadeavgift Arbetsskadeavgiften ska finansiera ersättningar för arbetsskador. Skattesats Avgiften framgår av tabellen. 1 Förförsäkrade med 60 dagars karenstid 4,60 procent och för försäkrade med 90 dagars karenstid 4,46 procent. 26

27 1000 STATENS SKATTEINKOMSTER Lag (2000:981) om fördelning av socialavgifter. Socialförsäkringsbalken (2010:110) 1244 Ålderspensionsavgift, netto Ålderspensionsavgiften ska delfinansiera ålderspensionssystemet. Avgiftssatsen framgår av tabellen under inkomsttitelgrupp Regeringen fastställer varje år andelar för fördelning av ålderspensionsavgiften, se särskild förordning. Socialförsäkringsbalken (2010:110) Förordning (1998:1340) om inkomstgrundad ålderspension Förordning (2010:1168) om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år Efterlevandepensionsavgift Efterlevandepensionsavgiften ska finansiera efterlevandepension och änkepension samt kostnader för administration. Skattesats Avgiften framgår av tabellen. Lag (2000:981) om fördelning av socialavgifter. Socialförsäkringsbalken (2010:110) 1246 Arbetsmarknadsavgift Arbetsmarknadsavgiften ska finansiera arbetslöshetsersättning, tillsyn av arbetslöshetskassorna, aktivitetsstöd, lönegaranti och statlig ålderspensionsavgift. Skattesats Avgiften framgår av tabellen. Lag (2000:981) om fördelning av socialavgifter. Lag (1997:239) om arbetslöshetskassor. Lönegarantilag (1992:497). 27

28 1000 STATENS SKATTEINKOMSTER 1247 Allmän löneavgift Den allmänna löneavgiften är ingen socialavgift enligt socialavgiftslagen utan grundas på särskild lag. Skattesats Avgiften framgår av tabellen. Lag (1994:1920) om allmän löneavgift Ofördelade avgifter Denna inkomsttitel används ej för närvarande Nedsatta avgifter Nedsättning av egenavgift får göras för person som vid årets början inte har fyllt 26 år. För att ge en uppfattning om de totala egenavgifterna före nedsättningar, redovisas nedsättningarna separat, både som intäkter och som avdrag Avgifter till premiepensionssystemet 1261 Avgifter till premiepensionssystemet På inkomsttitlarna 1214 och 1244 redovisas intäkter från avgifter som går till premiepensionssystemet. Dessa intäkter ska inte slutligt redovisas på statens budget, utan förs istället över till premiepensionssystemet. Eftersom budgeten totalt sett ska vara kassamässig och de ovannämnda intäkterna inte slutligt ska redovisas på statens budget måste ett motsvarande belopp räknas bort från budgeten. Under denna inkomsttitel redovisas därför premiepensionssystemets andel av inkomsttitlarna 1214 och 1244, fastän med omvänt tecken Särskild löneskatt 1271 Pensionskostnader företag Skattebas Arbetsgivare som utfäst en tjänstepension är skattskyldiga enligt lagen om särskild löneskatt på pensionskostnader. Även enskild person eller dödsbo ska i vissa fall betala särskild löneskatt. Den särskilda löneskatten utgår på ett för varje beskattningsår särskilt framräknat skatteunderlag som består av arbetsgivarens pensionskostnader. 28

29 1000 STATENS SKATTEINKOMSTER Skattesats Den som utfäst en tjänstepension ska till staten betala särskild löneskatt med 24,26 procent på kostnaden för pensionsutfästelsen. Periodisering Särskild löneskatt på pensionskostnader på pensionsmedel redovisas löpande som en del av inkomsterna på inkomsttiteln 9121 Juridiska personers inkomstskatt, under inkomståret och taxeringsåret. Det slutliga utfallet på inkomsttitel 1271 Särskild löneskatt på pensionskostnader, fastställs i och med taxeringsutfallet året efter inkomståret. Fram till dess redovisas prognostiserade värden på inkomsttiteln. Prognosen bygger framför allt på tidigare års utfall och på prognoser för lönesumman. Taxeringslag (1990:324). Skattebetalningslagen (1997:483). Lag (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader Pensionskostnader, staten Skattebas Försäkringskassan fastställer den särskilda löneskatt som staten ska betala enligt lagen om särskild löneskatt på pensionskostnader. Underlaget är statliga tjänstepensioner som betalas ut av Statens pensionsverk med flera. Skattesats Skatten under 2011 är 24,26 procent av underlaget. Periodisering Den särskilda löneskatten på pensionskostnader som staten betalar avser ett visst inkomstår. Den fastställs slutligt senast den 30 april året efter beskattningsåret. Fram till dess redovisas prognostiserade värden på inkomsttiteln. Lag (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader. Förordning (1991:704) om fastställande av särskild löneskatt på statens pensionskostnader. 29

30 1000 STATENS SKATTEINKOMSTER 1273 Förvärvsinkomster Skattebas Särskild löneskatt på förvärvsinkomst tas ut på alla inkomster som inte grundar rätt till socialförsäkringsförmåner. Underlaget för särskild löneskatt är passiv näringsverksamhet och vissa försäkringsersättningar. Arbetsgivare som avsätter en del av vinsten till de anställda i vinstandelsstiftelser ska betala särskild löneskatt på vinstandelar (SFS 1996:1215). I lagen om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster ingår ett moment om vinstandelsstiftelser. Skattesats Särskild löneskatt på passiv näringsverksamhet uppgår till 24,26 procent av underlaget. Skattesatsen ska motsvara skatteinslaget i socialavgifterna, det vill säga svara mot den del av socialavgifterna som inte ger någon motsvarande socialförsäkringsförmån. Periodiseringar På inkomsttiteln redovisas den särskilda löneskatt som avser ett visst inkomstår. Uppbörden av särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster sker i samband med uppbörden av arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt. Den slutliga taxeringen är klar i december året efter inkomståret. Först då finns slutligt utfall för inkomsttiteln. Fram till dess baseras redovisningen på en prognos som grundar sig på hushållens förväntade inkomster av näringsverksamhet. Lag (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster. Lag (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader. Förordning (1991:704) om fastställande av särskild löneskatt på statens pensionskostnader Egenföretagare Skattebas Särskild löneskatt tas ut på inkomster som inte utgör grund för socialförsäkringsförmåner. Sådan löneskatt tas ut på inkomster av passiv näringsverksamhet, det vill säga då den skattskyldige inte själv är aktiv i verksamheten. 30

31 1000 STATENS SKATTEINKOMSTER Skattesats Inkomståret 2011 är den särskilda löneskatten 24,26 procent av underlaget (SFS 2007:1250). Från och med januari 2007 ska personer som fyllt 65 år och inkluderas i det reformerade pensionssystemet inte omfattas av den särskilda löneskatten. Periodisering På inkomsttiteln redovisas den särskilda löneskatt som avser ett visst inkomstår. Uppbörden sker i samband med uppbörden av inkomstskatt på inkomsttitel 9111 Fysiska personers inkomstskatt. Den slutliga taxeringen är klar i december året efter inkomståret. Först då finns slutligt utfall för inkomsttiteln. Fram till dess baseras redovisningen på prognoser som grundar sig på hushållens förväntade inkomster av näringsverksamhet. Lag (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster. Lag (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader Övrigt Denna inkomsttitel används ej för närvarande Nedsättningar 1281 Sjöfartsstöd Nedsättning av arbetsgivaravgifter. Sjöfartsstöd lämnas till fysiska och juridiska personer samt till partrederier som har eller har haft sjömän anställda för arbete ombord på svenskregistrerade fartyg som huvudsakligen används i utrikestrafik av betydelse för den svenska utrikeshandeln eller den svenska tjänsteexporten. Stödet redovisas löpande under inkomsttitel 9714 Nedsättning, stöd till sjöfart. Förordning (2001:770) om sjöfartsstöd. Lag (1999:591) om kreditering på skattekonto av vissa stöd beslutade av arbetsmarknadsmyndighet och Rederinämnden. 31

Rapport Inkomstliggaren 2016 ESV 2016:23

Rapport Inkomstliggaren 2016 ESV 2016:23 Rapport Inkomstliggaren 2016 ESV 2016:23 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig

Läs mer

Datum: Dnr: /2009 ESV-nr: 2010:5 Copyright: ESV Rapportansvarig: Kristina Lundqvist

Datum: Dnr: /2009 ESV-nr: 2010:5 Copyright: ESV Rapportansvarig: Kristina Lundqvist Rapport Inkomstliggaren 2010 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig PDF

Läs mer

Datum: 2009-02-19 Dnr: 53-638/2008 ESV-nr: 2009:8 Copyright: ESV Rapportansvarig: Kristina Lundqvist

Datum: 2009-02-19 Dnr: 53-638/2008 ESV-nr: 2009:8 Copyright: ESV Rapportansvarig: Kristina Lundqvist Rapport Inkomstliggaren 2009 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig PDF

Läs mer

Datum: 2008-02-22 Dnr: 52-1390/2007 ESV-nr: 2008:5 Copyright: ESV Rapportansvarig: Sofia Nilsson

Datum: 2008-02-22 Dnr: 52-1390/2007 ESV-nr: 2008:5 Copyright: ESV Rapportansvarig: Sofia Nilsson Rapport Inkomstliggaren 2008 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig PDF

Läs mer

Rapport Inkomstliggaren 2017 ESV 2017:11

Rapport Inkomstliggaren 2017 ESV 2017:11 Rapport Inkomstliggaren 2017 ESV 2017:11 Publikationen kan laddas ner från ESV:s webbplats esv.se. Datum: 2017-02-28 Dnr: 5.6-1339/2016 ESV-nr: 2017:11 Copyright: ESV Rapportansvarig: Björn Andersson FÖRORD

Läs mer

Datum: 2012-03-02 Dnr: 49-1345/2011 ESV-nr: 2012:20 Copyright: ESV Rapportansvarig: Håkan Jönsson

Datum: 2012-03-02 Dnr: 49-1345/2011 ESV-nr: 2012:20 Copyright: ESV Rapportansvarig: Håkan Jönsson Rapport Inkomstliggaren 2012 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig PDF

Läs mer

Rapport Inkomstliggaren 2015 ESV 2015:21

Rapport Inkomstliggaren 2015 ESV 2015:21 Rapport Inkomstliggaren 2015 ESV 2015:21 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig

Läs mer

ESV 2007:14. Inkomstliggaren ISSN 0280-6967 ISBN 91-7249-233-3

ESV 2007:14. Inkomstliggaren ISSN 0280-6967 ISBN 91-7249-233-3 ESV 2007:14 Inkomstliggaren 2007 ISSN 0280-6967 ISBN 91-7249-233-3 Inkomstliggaren 2007 På regeringens uppdrag gör ESV årligen den så kallade Inkomstliggaren. Det är en dokumentation över de bestämmelser

Läs mer

ESV 2006:9. Inkomstliggaren ISSN 0280-6967 ISBN 91-7249-212-0

ESV 2006:9. Inkomstliggaren ISSN 0280-6967 ISBN 91-7249-212-0 ESV 2006:9 Inkomstliggaren 2006 ISSN 0280-6967 ISBN 91-7249-212-0 Inkomstliggaren 2006 På regeringens uppdrag gör ESV årligen den så kallade Inkomstliggaren. Denna innehåller en beskrivning av statsbudgetens

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2010-10-27 1(5) Analys och prognos Dnr 017108-2010 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för arbetsgivaravgifter,

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2009-10-29 1(5) Försäkringsutveckling Dnr 14056/2009 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2009-05-06 1(5) Försäkringsutveckling Dnr 14056/2009 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2008-02-25 1(5) Försäkringsutveckling Dnr 7859/2008 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för arbetsgivaravgifter,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2009:197 Utkom från trycket den 31 mars 2009 utfärdad den 19 mars 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Bilaga 1. Specifikation av inkomster på statens budget

Bilaga 1. Specifikation av inkomster på statens budget Bilaga 1 Specifikation av inkomster på Skr. /12:101 BILAGA 1 Bilaga 1 Specifikation av inkomster på för budgetåret Skatt på arbete 892 448 688 908 713 343 16 264 655 873 916 854 867 104 227 1100 Direkta

Läs mer

Bilaga 1. Specifikation av inkomster på statens budget

Bilaga 1. Specifikation av inkomster på statens budget Bilaga 1 Specifikation av inkomster på Skr. /13:101 BILAGA 1 Bilaga 1 Specifikation av inkomster på Skatt på arbete 927 996 078 935 502 409 7 506 331 905 118 293 874 068 236 1100 Direkta skatter på arbete

Läs mer

26 Egenavgifter. Sammanfattning Vem ska påföras egenavgifter? Egenavgifter 401

26 Egenavgifter. Sammanfattning Vem ska påföras egenavgifter? Egenavgifter 401 Egenavgifter 401 26 Egenavgifter Sammanfattning Egenavgifter är en del av de socialavgifter som ska betalas enligt socialavgiftslagen (SAL). Socialavgifter enligt SAL utgörs av arbetsgivaravgifter enligt

Läs mer

Underlag till Inkomstliggaren har samlats in från de myndigheter som redovisar inkomsterna. Den avser förhållandena per den 1 januari år 2001.

Underlag till Inkomstliggaren har samlats in från de myndigheter som redovisar inkomsterna. Den avser förhållandena per den 1 januari år 2001. INKOMSTLIGGAREN 2001 1 (160) ESV 2001:3 DATUM 2001-02-28 Inkomstliggaren 2001 På regeringens uppdrag gör ESV årligen den s.k. Inkomstliggaren. Denna innehåller en beskrivning av statsbudgetens inkomster.

Läs mer

ESV 2004:3. Inkomstliggaren ISSN 0280-6967 ISBN 91-7249-168-X

ESV 2004:3. Inkomstliggaren ISSN 0280-6967 ISBN 91-7249-168-X ESV 2004:3 Inkomstliggaren 2004 ISSN 0280-6967 ISBN 91-7249-168-X Inkomstliggaren 2004 På regeringens uppdrag gör ESV årligen den så kallade Inkomstliggaren. Denna innehåller en beskrivning av statsbudgetens

Läs mer

Bilaga 6. Specifikation av statsbudgetens inkomster

Bilaga 6. Specifikation av statsbudgetens inkomster Bilaga 6 Specifikation av ens Bilaga 6 Specifikation av ens Innehållsförteckning Specifikation ens..5 3 Tabell 6 Specifikation ens budgetåret 2000 Tusental kronor / Skillnad mot Inkomsttitel Inkomster

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter; SFS 1998:679 Utkom från trycket den 30 juni 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

2015-12-04. 5.1 Månadstabellen... 5 5.2 Tvåveckorstabellen... 6. 6 Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna... 6. 6.1 Grundavdrag...

2015-12-04. 5.1 Månadstabellen... 5 5.2 Tvåveckorstabellen... 6. 6 Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna... 6. 6.1 Grundavdrag... *Skatteverket 1(21) Sammanfattning... 2 1 Inledning... 2 2 Förutsättningar som skattetabellerna grundas på... 3 3 Tabellernas indelning i kolumner... 3 4 Tabellernas indelning i avlöningsperioder... 5

Läs mer

Bilaga 5. Specifikation av statsbudgetens inkomster

Bilaga 5. Specifikation av statsbudgetens inkomster Bilaga 5 Specifikation av ens inkomster Skr. /10:101 BILAGA 5 Bilaga 5 Specifikation ens inkomster för budgetåret 1000 Statens skatteinkomster 786 232 860 705 783 168-80 449 693 808 729 853 815 528 555

Läs mer

Författningar om socialavgifter m.m. 2012

Författningar om socialavgifter m.m. 2012 Författningar om socialavgifter m.m. 2012 ISBN 978-91-86525-68-2 SKV 406 utgåva 14 Elanders Sverige 2012 3 Förord Denna författningssamling om socialavgifter m.m. har sammanställts av Skatteverket och

Läs mer

Inkomstliggaren 2000

Inkomstliggaren 2000 Inkomstliggaren 2000 ISBN 91 7249 052 7 ISSN 0280 6967 Tryck: Graphium, Norstedts Tryckeri, Stockholm 2000 Förord På regeringens uppdrag gör ESV årligen den s.k. Inkomstliggaren. Denna innehåller en beskrivning

Läs mer

Rapport skapad: :44:23 Sida 1 av 8

Rapport skapad: :44:23 Sida 1 av 8 ens utfall Specifikation ens inkomster för budgetåren - med års inkomststruktur skillnad mot skillnad mot SBU 1000 Skatter m.m. 809 325 339 808 875 025-450 314 815 528 555 806 316 061-113 268 0 Skatt på

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Socialavgiftslag; utfärdad den 23 november 2000. SFS 2000:980 Utkom från trycket den 5 december 2000 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Innehåll och definitioner

Läs mer

Månadstabellen Tvåveckorstabellen Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna Grundavdrag...

Månadstabellen Tvåveckorstabellen Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna Grundavdrag... *Skatteverket 1(20) TEKNISK BESKRIVNING Datum 2016-12-05 Dnr Sammanfattning... 2 1 Inledning... 2 2 Förutsättningar som skattetabellerna grundas på... 3 3 Tabellernas indelning i kolumner... 3 4 Tabellernas

Läs mer

Månadstabellen Tvåveckorstabellen Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna Grundavdrag...

Månadstabellen Tvåveckorstabellen Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna Grundavdrag... *Skatteverket 1(21) Sammanfattning... 2 1 Inledning... 2 2 Förutsättningar som skattetabellerna grundas på... 3 3 Tabellernas indelning i kolumner... 3 4 Tabellernas indelning i avlöningsperioder... 5

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter; SFS 2007:1409 Utkom från trycket den 28 december 2007 utfärdad den 18 december 2007. Enligt riksdagens

Läs mer

ESV 2002:1 ISSN

ESV 2002:1 ISSN Inkomstliggaren 2002 ESV 2002:1 ISSN 0280-6967 2 (160) ESV 2002:1 DATUM 2002-02-26 Inkomstliggaren 2002 På regeringens uppdrag gör ESV årligen den så kallade Inkomstliggaren. Denna innehåller en beskrivning

Läs mer

61 Skattekonton. avstämning av skattekontot görs varje månad som det förekommit någon annan transaktion än registrering av ränta,

61 Skattekonton. avstämning av skattekontot görs varje månad som det förekommit någon annan transaktion än registrering av ränta, Skattekonton, Avsnitt 61 1 61 Skattekonton Huvudprinciper för skattekontot 61.1 Inledning Regler om skattekonton finns i 61 kap. SFL. I det kapitlet finns bestämmelserna om vad som ska registreras på ett

Läs mer

5 Inkomster. 5.1 Den offentliga sektorns skatteintäkter 61

5 Inkomster. 5.1 Den offentliga sektorns skatteintäkter 61 5 Inkomster 5 Inkomster Sammanfattning Sverige befinner sig i en gradvis konjunkturåterhämtning där den ekonomiska aktiviteten i omvärlden tilltar och tillförsikten hos svenska företag och hushåll stiger.

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:182

Regeringens proposition 2008/09:182 Regeringens proposition 2008/09:182 Beskattning av utomlands bosatta artister, m.fl. Prop. 2008/09:182 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 april 2009 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Skatteavdrag enligt tabell med ADB 2007

Skatteavdrag enligt tabell med ADB 2007 Skatteavdrag enligt tabell med ADB 2007 SKV 433 utgåva 17. Utgiven i december 2006. *Skatteverket 1(16) Sammanfattning... 2 1 Inledning... 2 2 Förutsättningar som skattetabellerna grundas på... 2 3 Tabellernas

Läs mer

12 Skattetabeller. 12.2 Allmänna skattetabeller

12 Skattetabeller. 12.2 Allmänna skattetabeller Skattetabeller, Avsnitt 12 1 12 Skattetabeller 12.1 Inledning Regler om skattetabeller finns i 12 kap. SFL. I det kapitlet finns bestämmelser om allmänna skattetabeller (12 kap. 2 och 3 SFL), se avsnitt

Läs mer

F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt

F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Vad är preliminärskatt och vem ska betala den? Vårt svenska skattesystem bygger på att alla betalar en preliminärskatt under

Läs mer

PROP. 2011/12:1. Innehållsförteckning

PROP. 2011/12:1. Innehållsförteckning PROP. 2011/12:1 Innehållsförteckning 7 Inkomster... 555 7.1 Offentliga sektorns skatteintäkter... 555 7.1.1 Skatt på arbete... 556 7.1.2 Skatt på kapital... 560 7.1.3 Skatt på konsumtion och insatsvaror...

Läs mer

17 Inbetalning av skatt

17 Inbetalning av skatt Inbetalning av skatt, Kapitel 17 555 17 Inbetalning av skatt 16 kap. SBL 44 45 SBF Prop. 1996/97:100 s. 279 297 (tidpunkter för betalning av skatter och avgifter), s. 604 610 (författningskommentar till

Läs mer

Anslagsposter som är statliga ålderspensionsavgifter

Anslagsposter som är statliga ålderspensionsavgifter Anslagsposter som är statliga ålderspensionsavgifter Innehåll Inledning... 2 :6.27 Statlig ålderspensionsavgift för smittbärarpenning... 7 :.6 Statlig ålderspensionsavgift för närståendepenning... 8 :.7

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta; SFS 2004:1140 Utkom från trycket den 10 december 2004 utfärdad den 2 december 2004. Enligt riksdagens

Läs mer

54 Beslut om särskild inkomstskatt

54 Beslut om särskild inkomstskatt Beslut om särskild inkomstskatt, Avsnitt 54 1 54 Beslut om särskild inkomstskatt SINK A-SINK SFL 54.1 Inledning I 54 kap. SFL finns bestämmelser om beslut om särskild inkomstskatt. Kapitlet innehåller

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2015-01-19

PM Dok.bet. PID124950 2015-01-19 1 (13) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

12 Beräkning av skatten

12 Beräkning av skatten Beräkning av skatten 109 12 Beräkning av skatten prop. 1999/2000:2, del 2 s. 677-683, SOU 1997:2, del II s 500-504. 12.1 Allmänt Skatt avrundas nedåt så att öretal faller bort (23 kap. 1 SBL). 12.2 Fysiska

Läs mer

Preliminär självdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår

Preliminär självdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår Preliminär självdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt, dvs. F-skatt och särskild A-skatt.

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013 2014 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid Sid 2 Nyheter 3

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2010:1277 Utkom från trycket den 30 november 2010 utfärdad den 18 november 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att

Läs mer

1979-01- 01 1979-01- 1979-01- 01

1979-01- 01 1979-01- 1979-01- 01 25-07-27 Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom tjänst. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom kollektivavtals-, socialförsäkrings- och skattesystemetet förändras. ITP1

Läs mer

Anslagsposter som är statliga ålderspensionsavgifter

Anslagsposter som är statliga ålderspensionsavgifter Anslagsposter som är statliga ålderspensionsavgifter Innehåll Inledning... 2 1:6.27 Statlig ålderspensionsavgift för smittbärarpenning... 7 1:1.16 Statlig ålderspensionsavgift för närståendepenning...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370); SFS 1998:684 Utkom från trycket den 30 juni 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens 1 beslut föreskrivs att 46 1 mom.,

Läs mer

5 Inkomster. 5.1 Förslag till ändrade skatteregler i propositionen Vårändringsbudget för 2016

5 Inkomster. 5.1 Förslag till ändrade skatteregler i propositionen Vårändringsbudget för 2016 5 Inkomster 5 Inkomster Sammanfattning År 2016 väntas de totala skatteintäkterna öka med nästan 6 procent, vilket är en högre ökningstakt än genomsnittet för de senaste tio åren. Intäkterna från skatt

Läs mer

Rapport Utfallet för statens budget. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten :16

Rapport Utfallet för statens budget. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten :16 Rapport et för statens budget del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2017:16 Publikationen kan laddas ner eller beställas från ESV:s webbplats esv.se. Datum: 2017-03-15 Dnr: 5.4-290/2017 ESV-nr:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt; SFS 2008:1350 Utkom från trycket den 19 december 2008 utfärdad den 11 december 2008. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Skatt före och från och med 66-årsåret. 1 Kort sammanfattning med typexempel

Skatt före och från och med 66-årsåret. 1 Kort sammanfattning med typexempel 1 (15) PM 2016-12-19 Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Ann-Sofie Kraft Nilsson Skatt före och från och med 66-årsåret Det är bra att ha rätt kunskap om de ekonomiska konsekvenserna när man

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19 1 (12) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014 2015 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid Sid 2 Nyheter 3

Läs mer

5 Inkomster. 5.1 Den offentliga sektorns skatteintäkter

5 Inkomster. 5.1 Den offentliga sektorns skatteintäkter 5 Inkomster Sammanfattning Den utdragna lågkonjunkturen i Sverige leder till en måttlig ökning av skatteintäkterna på 3 procent 2013. En högre lönesummetillväxt och en starkare utveckling av hushållens

Läs mer

12 Beräkning av skatten

12 Beräkning av skatten Beräkning av skatten, Avsnitt 12 135 12 Beräkning av skatten 65 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 677 683, SOU 1997:2, del II s 500 504 prop. 2004/05:1 prop. 2004/05:19 prop. 2005/06:44 12.1 Allmänt

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. SKV 0 utgåva F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Preliminär inkomstdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2006:1344 Utkom från trycket den 15 december 2006 utfärdad den 7 december 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Skatteavdrag/månad. Inkomstbrutto/ Typfall Ålder Inkomstbrutto/år. Skatt i % månad. 1. Ta ut pension och sluta arbeta

Skatteavdrag/månad. Inkomstbrutto/ Typfall Ålder Inkomstbrutto/år. Skatt i % månad. 1. Ta ut pension och sluta arbeta Att fortsätta att arbeta istället för att ta ut pension innebär att den enskilde betalar totalt lägre skatt än om pension skulle betalas ut. Anledningen är att förvärvsarbete generellt ger lägre skatt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483); SFS 1999:1300 Utkom från trycket den 27 december 1999 utfärdad den 16 december 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Rapport Utfallet för statens budget. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2014 ESV 2015:24

Rapport Utfallet för statens budget. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2014 ESV 2015:24 Rapport et för statens budget del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten ESV 2015:24 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

12 Debitering av slutlig skatt enligt 2002 års taxering

12 Debitering av slutlig skatt enligt 2002 års taxering Debitering av slutlig skatt enligt 2002 års taxering Kapitel 12 413 12 Debitering av slutlig skatt enligt 2002 års taxering Sammanfattning Slutlig skatt enligt 2002 års taxering Av 11 kap. 9 SBL framgår

Läs mer

Se till att du får pension Information till företagare

Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension. Här går vi igenom vad du bör tänka på när

Läs mer

6 Inkomster. 6.1 Förslag till ändrade skatteregler i propositionen Vårändringsbudget för 2015

6 Inkomster. 6.1 Förslag till ändrade skatteregler i propositionen Vårändringsbudget för 2015 6 Inkomster 6 Inkomster Sammanfattning År 2015 väntas de totala skatteintäkterna öka med 5 procent, vilket är en högre ökningstakt än genomsnittet för de senaste tio åren. Det beror bl.a. på tidigare

Läs mer

11 Grundavdrag. 11.1 Beräkning av grundavdrag. Grundavdrag 103

11 Grundavdrag. 11.1 Beräkning av grundavdrag. Grundavdrag 103 Grundavdrag 103 11 Grundavdrag 63 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 670-675 SOU 1997:2, del II s. 496-500 Lag (1999:265) om särskilt grundavdrag och deklarationsskyldighet för fysiska personer i vissa

Läs mer

Rapport Prognosmetod för kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt på bostäder

Rapport Prognosmetod för kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt på bostäder Rapport Prognosmetod för kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt på bostäder 2010:1 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

Uppdaterad septemberprognos ESV 2013:51

Uppdaterad septemberprognos ESV 2013:51 Uppdaterad septemberprognos 2013-09-25 ESV 2013:51 Om ESV:s prognoser Ekonomistyrningsverket (ESV) gör oberoende prognoser och analyser av statens budget och den offentliga sektorns finanser. Nuvarande

Läs mer

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden är koreograf och har fått beviljat ett sökt projektbidrag för en dansperformance. Hon har ingen näringsverksamhet eller eget

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt, d.v.s. F-skatt och särskild

Läs mer

PM Dok.bet. PID

PM Dok.bet. PID 1 (14) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Ann-Sofie Kraft Nilsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:77

Regeringens proposition 2008/09:77 Regeringens proposition 2008/09:77 Ett enklare system för skattereduktion för hushållsarbete Prop. 2008/09:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 november 2008 Fredrik

Läs mer

Se till att du får pension. Information till företagare

Se till att du får pension. Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension. Här går vi igenom vad du bör tänka på när

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen (S-koder) beslutade den 25

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483); SFS 2007:1377 Utkom från trycket den 28 december 2007 utfärdad den 18 december 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

SKV 420 utgåva F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt

SKV 420 utgåva F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt SKV 420 utgåva 4 2017 F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Vad är preliminärskatt och vem ska betala den? Vårt svenska skattesystem bygger på att alla betalar en

Läs mer

Så här tjänar du in till din pension

Så här tjänar du in till din pension Så här tjänar du in till din pension för dig som är född 1938 eller senare Varje år som du arbetar tjänar du in pengar till din framtida pension. Men pensionssystemet tar också hänsyn till att livet består

Läs mer

12 Beräkning av skatten

12 Beräkning av skatten 111 12 Beräkning av skatten prop. 1999/2000:2, del 2 s. 677-683, SOU 1997:2, del II s 500-504. 12.1 Allmänt Skatt avrundas nedåt så att öretal faller bort (23 kap. 1 SBL). 12.2 Fysiska personer 12.2.1

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt,

Läs mer

Finansdepartementet. Sänkt skatt för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning

Finansdepartementet. Sänkt skatt för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2017/01367/S1 Sänkt skatt för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning Mars 2017 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Lagtext...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2003:669 Utkom från trycket den 18 november 2003 utfärdad den 6 november 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2015:775 Utkom från trycket den 4 december 2015 utfärdad den 26 november 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

INKOMSTGRUNDAD ALDERSPENSION OCH SOCIALAVGIFTER. EU:s regier Socialforsakringskonventioner Svensk lagstiftning

INKOMSTGRUNDAD ALDERSPENSION OCH SOCIALAVGIFTER. EU:s regier Socialforsakringskonventioner Svensk lagstiftning INKOMSTGRUNDAD ALDERSPENSION OCH SOCIALAVGIFTER EU:s regier Socialforsakringskonventioner Svensk lagstiftning INKOMSTGRUNDAD ALDERSPENSION OCH SOCIALAVGIFTER Sid. Forord 1 Forkortningslista 9 Forordning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2009:1060 Utkom från trycket den 24 november 2009 utfärdad den 12 november 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Sjöinkomst, Avsnitt 22 459

Sjöinkomst, Avsnitt 22 459 Sjöinkomst, Avsnitt 22 459 22 Sjöinkomst 8 kap. 23 IL 11 kap. 4 5 IL 12 kap. 4 IL 64 kap. IL 65 kap. 11 IL prop. 1995/96:227 Sammanfattning Med sjöinkomst avses i skattelagstiftningen inkomst ombord på

Läs mer

Datum: Dnr: /2008 ESV-nr: 2008:7 Copyright: ESV Rapportansvarig: Jörgen Hansson

Datum: Dnr: /2008 ESV-nr: 2008:7 Copyright: ESV Rapportansvarig: Jörgen Hansson Rapport Statsbudgetens utfall ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig PDF

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter; SFS 2011:1287 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483); SFS 2004:1345 Utkom från trycket den 27 december 2004 utfärdad den 16 december 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); SFS 2016:1075 Utkom från trycket den 2 december 2016 utfärdad den 24 november 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2013

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2013 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2013 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag

Läs mer

Regeringens proposition 2007/08:26

Regeringens proposition 2007/08:26 Regeringens proposition 2007/08:26 Slopad förmögenhetsskatt m.m. Prop. 2007/08:26 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 oktober 2007 Fredrik Reinfeldt Mats Odell (Finansdepartementet)

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren

Skatteuträkningsbroschyren SKV 425 utgåva 23 2017 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2016 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid

Läs mer

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Lisa Bergström är författare och har inkomst av tjänst som författare, dramaturg, regissör, översättare och lärare. Utöver dessa inkomster har hon royaltyersättningar

Läs mer

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Namn och adress är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelsbolagsform.

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2014

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2014 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2014 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag

Läs mer

10 Allmänna avdrag Påförda egenavgifter m.m.

10 Allmänna avdrag Påförda egenavgifter m.m. 101 10 Allmänna avdrag 62 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 668-670. SOU 1997:2, del II s. 494-496 prop. 1975/76:31, SkU 20 prop. 1979/80:60, prop. 1989/90:110 s. 364-366, SkU30 prop. 1991/92:43, SkU7

Läs mer

9 Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster,

9 Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster, Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster, SLF Kapitel 9 367 9 Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster, SLF Lag om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster (1990:659, SLFL) Lag om särskild

Läs mer

3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet

3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet 31 3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet Skattskyldighet 3.1 Skattskyldighet Bestämmelser om skattskyldighet (den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370); SFS 1998:683 Utkom från trycket den 30 juni 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 46 2 mom.,

Läs mer