Nätbutiker och Kundrelationer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nätbutiker och Kundrelationer"

Transkript

1 Nätbutiker och Kundrelationer Relationsmarknadsföring Författare: Martina Juric Music & Event Management Elin Jonsson Health Management Handledare: Hans Wessblad Examinator: Leif Marcusson Ämne: Företagsekonomi Nivå och termin: C-nivå VT 2011

2 The easiest kind of relationship is with ten thousand people, the hardest is with one! -Joan Baez

3 Förord Ett stort tack till alla personer som har hjälpt oss färdigställa uppsatsen och bidragit med sin ovärderliga kunskap inom ämnet relationsmarknadsföring. Först och främst vill vi tacka våra respondenter vid företagen, Andreas Stighäll, Cecilia Strömberg, Hanne Lundqvist, Hans Bengtsson, Jacob Westerlund och Stefan Gustafsson. Vi vill tacka er för att ni har bistått med er tid och intresse för vår uppsats och hjälpt oss djupare analysera fenomenet kring relationsmarknadsföring. Slutligen vill vi också tacka vår handledare Hans Wessblad, lektor på Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, som har gett oss stöd och engagemang igenom hela arbetsprocessen. Uppsatsen har gett oss en givande inblick in i marknadsföringensvärld och dess dynamik med kunder. Samt vad som krävs att bygga relationer med dem och förmågan att behålla kunder. Elin Jonsson Martina Juric Kalmar,

4 Sammanfattning Titel: Författare: Handledare: Kurs: Nätbutiker och kundrelationer - Relationsmarknadsföring Martina Juric och Elin Jonsson Hans Wessblad 2FE55E Kandidatuppsats 15 hp Företagsekonomi inriktning Marknadsföring, C-nivå, Vårterminen 2011 Nyckelord: Relationsmarknadsföring, E-handel, kundrelationer, övergång inom marknadsföring, värdeskapande Syfte: Syftet bakom uppsatsen är att redovisa för övergången från traditionell marknadsföring till relationsmarknadsföring. Analysera hur företag arbetar med att skapa kundrelationer till sina kunder. Vi utgick ifrån forskningsfrågan Vad skapar kundrelationer till nätbutiker? för att undersöka fenomenet. Metod: Uppsatsen har präglats av en kvalitativ metod där en deduktiv ansats har använts igenom arbetets gång. För att skapa mer djup i uppsatsen har vi intervjuat företag inom e-handel branschen. Slutsats: Slutsatsen präglas av analysen vi framställde igenom teori- och empirikapitlet, vilka representerar de varierande aspekterna inom relationsmarknadsföring utifrån olika perspektiv. Utifrån vår uppsats har vi fått en större förståelse för hur teknologins framväxt har påverkat marknadsföringen och tvingat den att bredda ut sig. Den har fått marknadsföringen att fokusera kring värdeskapandet för kunder istället för kring produkterna och produkternas funktionalitet.

5 Abstract Titel: e-commerce and Relationships Customer Relationship Management This bachelor thesis is brought together to analyze the transformation from traditional marketing to Customer Relationship Management. The development in the technology world has made the marketing focus shift from products and their functionality to customers and value creation. Because of the tougher competition that developed from new channels of communication, corporations had to generate new sources of value for their customers in order to establish lasting relationships with them. Therefore we found it interesting to investigate how companies within the e-commerce business handle the transition towards customer relationship management. Considering that their servicescape only exists on the virtual platform were no physical encounters occur. This became possible because we used a qualitative method approach, we interviewed corporations within the e-commerce business. The interviews became the substratum for empirics, together with the theory they lay the foundation for the analysis. Keywords: Customer relationship management, e-commerce, relationships, transfer within marketing, value creating

6 Innehållsförteckning 1 INLEDNING BAKGRUND PROBLEMDISKUSSION SYFTE AVGRÄNSNINGAR TILLVÄGAGÅNGSSÄTT KUNSKAPSPROCESSEN KVALITATIVA FORSKNINGSMETODER DATAINSAMLING VETENSKAPLIGA KRITERIER METODKRITIK CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT RELATIONSMARKNADSFÖRING CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT KUNDRELATIONER ELECTRONIC WORD OF MOUTH & ELECTRONIC CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT SOCIALA MEDIER SERVICELANDSKAPET HEMSIDAN TEORETISK OCH EMPIRISK ANALYS RELATIONSMARKNADSFÖRING CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT KUNDRELATIONER SOCIALA MEDIER, E-WORD OF MOUTH OCH E-CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT SERVICELANDSKAPET HEMSIDAN SLUTSATS SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING DE VIRTUELLA STEGEN TILL KUNDRELATIONER GLOBAL MARKNAD/ KONKURRENS SOCIALA MEDIER HEMSIDA/ SERVICELANDSKAP SERVICE/ KUNDMÖTE FÖRTROENDE/ TILLIT REKOMMENDATIONER OCH UTVECKLINGSMÖJLIGHETER KÄLLFÖRTECKNING SKRIFTLIGA KÄLLOR MUNTLIGA KÄLLOR BILAGA... 64

7 1 Inledning I vårt inledande kapitel kommer vi att ge en bakgrund till vårt uppsatsämne och förklara varför vi anser det är av intresse att belysa. Bakgrunden och problemdiskussionen ger en beskrivning till vårt syfte och den problemformulering vi valt för denna uppsats. 1.1 Bakgrund Utvecklingen av internet har kommit till att merparten av den svenska befolkningen använder sig av Internets tjänster dagligen presentrade Elektronikbranschen siffror om att 89 procent av den svenska befolkningen har tillgång till internet i hemmet, målgruppen som iaktogs var individer år gamla (ElektronikBranschen, 2009). För att förtydliga användat av internet har World Internet Instution genomfört en undersökning av svenskars internettillgång, enligt den undersökningen framgick det att målgruppen år har 96 procent internettillgång, målgruppen år har 95 procent av dem har internettillgång och målgruppen år har 87 procent har internettilllgång (World Internet Institute, 2009). Genom utvecklingen har internet gått från att vara en mystisk och skrämmande ny teknik till att vara en av de mest betydande kommunikationskanalerna vi har i världen. Något som kan bero på att den har blivit mer lätthanterlig för allmänheten och på så sätt har befolkningen anammat internets funktionalitet och praktiska fördelar. Runt sekelskiftet började svenska företag acceptera internets roll som ett hjälpmedel till försäljnings möjligheter och därmed påbörjade utvecklingen till det vi numera kallar nätbutiker. Nämligen att företagen ställde ut sina produktkataloger på internet för försäljning. Däremot användes tekniken redan under 1980-talet då företag som sålde tjänster och produkter sinsemellan använde internet som hjälpmedel. Vilket kallas för business to business relation (Fölster, 2000). En av orsaken till att e-handel har utvecklats framgångsrikt kan förklaras genom att teknologins utveckling har varit gynnande för e-handel. Trenden med e-handel eskalerade påtagligt och konsumenter kunde hitta 250 rena e-handelsbutiker och drygt 13 procent av all detaljhandel kom från nätbutiker. Enligt e-barometen (2010) fortsätter e-handelns omsättning att öka 1 (64)

8 stadigt, från att omsättningen var 4,9 miljarder kronor år 2003 till 25 miljarder år Trots att e-handeln enbart står för 4,6 procent av hela svenska detaljhandeln enligt E-barometerns (2010) mätningar, har e-handeln en starkare tillväxt än traditionell detaljhandel som fysiska butiker. Vilket till största del beror på att konsumenterna blir allt mer prismedvetna och att företag samt konsumenter använder internet till att handla mer och oftare. I en undersökning gjord av Handelns Utredninginstutition väljer konsumenter att handla igenom e-handel framför fysiska butiker utefter dessa kriterier; billigare, enklare, bekvämare, större utbud, finns inte där jag bor samt spara tid. Enligt samma studie påstår dem att det är viktigt för e- handelsföretag att bygga förtroende hos kunder i hopp om att de återkommer och rekommenderar butiken vidare till familj och bekanta. Det gjordes även en enkätundersökning av samma företag, som visade upp de viktigaste kriterierna ett företag bör besitta för att vara framgångsrikt och resultatet blev; företagets trovärdighet, hemsidan, snabba leveranser, bygga kundlojalitet, utbudet, betalningssäkerhet samt priset (Arnberg, 2006). Företag som väljer att bedriva en nätbutik kan effektivisera sig mer än en traditionell butik (Frankel, 2007). Behovet av fysiska säljare, lokalytor och receptionister etc. är inte av samma slag som en nätbutiks behov även om en stor investering ofta behövs i inledningsskedet av en nätbutik. E-handel gör det möjligt att effektivisera personaloch lokal kostnaden samtidigt som mycket kan göras automatiskt. Det effektiva sättet att arbeta på gör att företaget kan fokusera på att ge kunden mervärde och förmedla kunskap. Nätbutiker gör att kunden får mer makt över köpbeslutet som även Dahlén & Lange (2009) påstår, eftersom kunderna på internet inte känner sig pressade att köpa en produkt eftersom personalen uppmuntrar dem till köp. Kunder kan även snabbt och enkelt kontrollera hos andra nätbutiker och prisjämförelse hemsidor var de kan hitta produkterna billigast och med bäst service. Vidare menar författarna att kunden kan besöka en fysisk butik för att ytterligare informera sig om produkten eller känna på den för att sedan beställa via internet. Kunden får mer tillgång till variation bland produkter och tjänster. Kunden sparar tid genom att handla på internet trots att leveransen kan ta en viss tid för att få hem produkten. Enligt Frankel (2007) får kunden inte samma upplevelser på internet som i en traditionell butik. Sinnena har betydelse som gör att i en traditionell butik finns det 2 (64)

9 möjligheter till att känna, höra och dofta på produkterna. Den sociala faktorn uteblir via näthandel och frågor blir inte besvarade direkt. Säljprocessen minskar för nätbutiken när direkt kontakt inte finns. Till följd av det kan lojaliteten minska och kunskap inte nå ut. Den stora kostnaden är investeringen som måste göras för att starta upp en nätbutik. Teknik, administration och service/support är kostsamt och behöver fungera väl men kan minskas genom en genomtänkt strategi och välfungerande teknik (Frankel, 2007). Nätbutikers kostnader varierar när det kommer till vilken ambitionsnivå som företaget har (Fredholm, 2002). I nästkommande underrubrik kommer vi diskutera varför kundrelationer med nätbutiker är relevanta att lyftas fram och vilka olika aspekter som bör beröras. 1.2 Problemdiskussion En traditionell butik där kunden möter personalen i servicelandskapet är en arena för att skapa relationer. I mötet mellan kunder och företag uppstår det värde som kunden upplever. Det värde som kunden upplever positivt kommer med tiden leda till lojala kunder, lojala kunder innebär långvariga relationer (Chen et al, 2008). Därför har personalen ett stort ansvar när det kommer till att vara företagets ansikte utåt och i frontlinjen vara dem som ger kunden det första intrycket. Kundens möte med företags personal blir en startpunkt för värde- samt relationsskapande och på långsikt återkommande kunder (Grönroos, 2005). Det fysiska kundmötet är en fördel traditionella butiker har, att visa kunden sin kunskap och de värderingar som företaget står för. Det gör att kunden kan känna en samhörighet med företaget genom att personalen presenterar den önskade bilden av företaget. I ett servicelandskap integrerar kunden inte bara med personal utan ibland också med andra kunder. Vilket kan leda till att kunden känner en sammanhållning och blir på så sätt en återkommande kund, som sedan kan utveckla en relation till företaget. Ett fysiskt närvarande i en butik kan göra att kunden känner sig mer uppmärksammad och blir omhändertagen om kunden så önskar. Det fysiska mötet är en aspekt på hur traditionella relationer kan skapas i en butik. Relationer skapas även företag emellan, relationsmarknadsföring är en viktig faktor för företag som handlar med andra företag. Deras arbete med att skapa, upprätthålla och utveckla relationer till leverantörer som ska gynna båda parter. Business to 3 (64)

10 business har ett win-win perspektiv, där ett samarbete ska främja de inblandade. Ford et al (2003) beskriver perspektivet som ett nätverk företaget verkar i, där andra aktörer så som producenter, konsumenter, leverantörer och andra medverkande är delar i. Aktörerna är en länk mellan andra företag och de har en grundläggande del i relationsskapandet till andra företag. Att som företag skapa relationer till andra företag är komplext och relationerna är något som skapats över tid. Ford et al (2003) menar att relationer mellan business to business handlar om hur företag beter sig mot varandra, hur interaktionerna ser ut och hur de gemensamma förhållandena förändras med tiden. Relationer som uppstår mellan företag är en annan aspekt hur relationer skapas. Relationer är något väsentligt för alla relationstyper, både business to customer och business to business. I takt med att internet förändras väljer allt fler att etablera butiker på den virtuella plattform. Internet med sin stora flexibilitet gör att konsumenter kan besöka nätbutiker dygnet runt och är en fördel gentemot fysiska butiker. I och med att kunden besöker nätbutiker skapas det även i det virtuella servicelandskapet kundrelationer. Konsumenters möjlighet till att handla dygnet runt gör att kunden får en annan plattform att konsumera på. Eftersom nätbutiker möter konsumenternas begränsade livsstil och tillfredsställer dem blir de då istället lojala till internetbutiker? Lojala kunder på internet kan tänkas vara svåra att hitta eftersom utbudet av nätbutiker är stort. Eftersom inga landsgränser begränsar dem och företag verkar på en stor konkurrens marknad. Relationsmarknadsföring är en väsentlig faktor för nätbutiker då bra kundrelationer ger en konkurrensfördel. Kundrelationer för nätbutiker är inte alltid en självklar faktor. Vad är egentligen en kundrelation och hur uppstår den? När nätbutiker får förståelse för vad kundrelationer innebär kan de med hjälp av sociala medier positionera sig hos kunder. Genom de sociala medierna kan nätbutiker kommunicera och marknadsföra sig till kunden på ett annat sätt än den traditionella marknadsföringen. Via Facebook och liknande communites får kunden en möjlighet att samspela och utbyta information med både företag och andra kunder. Att gå med i en nätbutiks grupp via sociala medier, t.ex. Facebook, kan eventuellt påverka och öka känslan av gemenskap. Hur kan de sociala medierna ha betydelse för att skapa kundrelationer? 4 (64)

11 Nätbutikers servicelandskap är deras hemsida, det virtuella servicelandskapet ser inte likadan ut som det fysiska. Det är viktigt för nätbutiker att förstå vad kundrelationer innebär eftersom det är på hemsidan som kundmötet sker mellan företag och kund. Kundens första interaktion med hemsidan ska enligt Geissler (2001) väcka nyfikenhet och göra kunden uppmärksam. Därför är det viktigt för nätbutiker att förstå hur och när kundrelationer uppstår. Därmed blir hemsidan en kommunikationskanal för att åstadkomma återkommande kunder ifall hemsidan utformas attraktivt för kunder. Vidare menar Geissler (2001) att det är nödvändigt för företag att veta vilka upplevelser kunder vill ha och att kunden förstår hemsidans utformning. Den nätbutik som inte kan hantera och märka ut sig i den hårda närvarande konkurrensen kommer få svårigheter att attrahera kunder. Eftersom de lojala kunderna först vänder sig till dem när de är i behov av någon produkt, därmed behöver nätbutiker inte investera lika mycket resurser i att ständigt söka nya kunder. Däremot för att kunden ska känna tillfredställelse med sina köp på en nätbutik behöver företagen utmärka sig och positionera sig. När företag lyckas bistå kunden med bra service och upplevelser under köpprocessen känner kunden att samarbetet som lyckad och blir minnesvärd (Chen et al, 2008). Chen et al (2008) menar att det är specifika upplevelser på hemsidan som bidrar till att kunden blir trogen till företaget. Vad är det som gör att hemsidan är en betydelsefull faktor för kunden förutom att det är där första mötet sker med nätbutiken? 1.3 Syfte Syfte med uppsatsen är att göra en undersökning om vilka bidragande faktorer påverkar eller skapar långvariga relationer mellan nätbutiker och kunder. Forskningsfrågan; - Vad skapar kundrelationer till nätbutiker? 1.4 Avgränsningar Vi kommer i denna uppsats endast att undersöka företag som är nätbutiker. Många företag väljer att ha en nätbutik när de redan har en traditionell butik. Däremot har de nätbutiker vi intervjuade ingen fysisk butik utan finns enbart tillgängliga på internet där de bedriver sin verksamhet. Därför kommer inte våra intervjuade företag ha 5 (64)

12 några konkreta jämförelser mellan en nätbutik och en fysisk butik förutom respondenternas egna tankar och reflektioner kring ämnet. 6 (64)

13 2 Tillvägagångssätt I kapitlet kommer vi att beskriva hur vi gick tillväga för att uppnå våra resultat och hur vi samlat in vår empiri. Vi kommer även att ge argument till våra metodval och varför vi valt en kvalitativ forskningsmetod samt hur denna process har skett under vår tid vi har skrivit på uppsatsen. 2.1 Kunskapsprocessen Syftet till uppsatsen grundas i ett utvecklat intresse inom marknadsföring med specialisation på Customer Relationship Management (CRM). Vi intresserade oss kring fenomenet nätbutiker då vi tidigare inte har uppmärksammat någon teoretisk data om nätbutiker och CRM. Eftersom e-handel har vuxit sig starkare och omsättningen har ökat varje år är nätbutiker något som troligtvis kommer att öka även i framtiden. Därför ansåg vi det intressant att se hur nätbutiker arbetar med sina resurser på en stor global marknad där konkurrensen är hård. Vi ställde oss själva frågan om det går att från teoretiska definitioner, så som kundrelationer och relationsmarknadsföring överföra dem på nätbutiker. Om alltfler företag väljer att etablera nätbutiker behöver företagen konkurrensfördelar. Vi anser att relationsmarknadsföringen är en viktig fördel och därför vill vi belysa om fenomenet nätbutiker arbetar med den typ av marknadsföring. Vidare vill vi analysera vad CRM är för nätbutiker och hur CRM strategin kan anpassas till nätbutikers marknadsföring. Under betänketiden lade vi båda fram upp olika strategier hur vi på bästa möjliga sätt skulle kunna analysera CRM fenomenet. Först begrundade vi ifall en fallstudie skulle vara mest lämplig för att utvinna fakta, däremot fastslog vi att en fallstudie skulle begränsa oss inom ett ämne som Customer Relationship Management. Därav bestämde vi oss att intervjua olika e-handel företag som säljer inom olika sektorer och för olika målgrupper, möjligen i hopp om att observera någon skillnad i strategierna mellan de olika företagen. Den utökade datainsamlingen gjordes för att få en djupare inblick i situationen då flera perspektiv ifrågasätts, vilket även kan underlätta att analysera ifall teoriern är otillräckliga och bristfälliga. 7 (64)

14 Vår problemformulering har även den varit något skiftande. Slutligen valde vi att utgå ifrån en deduktiv ansats. Således prövade vi etablerade teorier inom ämnet på empirin som vi insamlade från våra intervjuer samt öppna enkätfrågor, för att fastställa utifall dessa teorier har någon sanning i det praktiska fältet. Därmed baserads vår studie på kvalitativ metod. När vi valde att undersöka nätbutikers arbete med kundrelationer ansåg vi att det inte fanns tillräckligt med tidigare forskning på ämnet. Vi valde att göra en förstudie på ämnet, där vi intervjuade två av företagen om deras arbete med kundrelationer. För att få en överblick på hur företagen arbetar med kundrelationer och om de gör det. Genom att ha en öppen frågeinriktning gjorde vi en första överblick. Vilket kan ses som tematiska studier (Eriksson & Wiedersheim- Paul, 2006). Vi ansåg att det var ett bra tillvägagångssätt för att få en baskunskap och få ett svar om det var ett område att undersöka vidare. Då det vid tematiska undersökningar kan vara svårt att veta vad som är relevant eller inte, väljs därför information ut som anses vara mest användbar för studien (Eriksson & Wiedersheim- Paul, 2006). Utifrån vår förstudie har vi gått vidare med att utveckla ämnet och fått ett djupare svar från de intervjuade företagen samt intervjuat flera företag. 2.2 Kvalitativa forskningsmetoder Uppsatsen utgår från en kvalitativ forskningsprocess. Vi anser att en kvalitativ ansats lyfter fram det särpräglade åsikterna från respondenterna om ämnet relationsmarknadsföring inom nätbutiker. Vilket Jacobsen (2002) förklarar då han menar att det är den unika förståelsen som lyfter fram ett fenomen. Vid kvalitativa studier ligger fokus på insamling och analys av data ofta av ord än på kvantifiering (Bryman & Bell, 2005). Ofta utgår en kvalitativ studie utifrån en induktiv ansats dock har vi valt att ha en deduktiv ansats. Den induktiva metoden grundas på den insamlade datan som påvisar förhållandet mellan teori och praktik (Bryman & Bell, 2005). Till skillnad från den deduktiva ansatsen där forskaren från teori prövar den i praktiken (Olsson & Sörensen, 2007). Vi anser att ett deduktivt synsätt passar bättre till vår frågeställning som handlar om kundrelationer. Då kundrelationer är ett begrepp som är teoretiskt förankrat menar vi att ett induktivt synsätt inte hade blivit optimalt. Våra argument för en deduktiv ansats i en kvalitativ studie grundar sig på 8 (64)

15 att utifrån en generell teori pröva den i praktiken, i vårt fall nätbutiker, som är ett relativt outforskat fenomen. För att sedan analysera vad det är som skapar kundrelationer till nätbutiker. En induktiv ansats anser vi inte hade gett oss en teoriutveckling vad gäller kundrelationer, utan vårt intresse ligger i nätbutikernas skapande av relationer. För att få in kvalitativ data kan forskaren bland annat använda metoder som kvalitativa intervjuer (Bell, 2006). Som Jacobsen (2002) förklarar är en kvalitativ ansats att skapa mer klarhet i ett oklart ämne och uppnå, som han beskriver det, en nyanserad beskrivning av ämnet. Därmed valde vi att utföra kvalitativa intervjuer för att få en djupare förståelse för ämnet. Andra forskningsmetoder ansåg vi skulle begränsa vår studie och vi skulle inte kunnat uppnå samma djup. Vi förberede oss genom att ha temafrågor färdigställda innan intervjuerna och hade lagt upp frågorna så att intervjuerna skulle koncentrera sig kring ämnet. Våra intervjuer varade mellan ett intervall på minuter, vilket var en lagom längd för att utvinna rikt och relevant material. Förberedelse för intervju ska vara väl planerad med utvalda teman, frågeställningar eller specifika frågor och ha en tidsplan för att få ut tillräckligt med svar och information (Bell, 2006). Utifrån kvalitativa intervjuer försöker forskare finna förståelse för ett fenomen genom intervjupersonernas synvinklar och erfarenheter (Kvale & Brinkmann, 2009). Målet med kvalitativa forsknings-intervjuer är att producera kunskap, i interaktionen mellan intervjuare och intervjuad utbytts det åsikter om ett ömsesidigt tema. Utifrån vår forskningsfråga sökte vi tillgång till en empirisk grund med bredd då vi valde att intervjua nätbutiker från olika sektorer och en reklambyrå. Efter intervjutillfällerna har forskarna ett stort och rikt material att tillgå där det går att hitta en mångfald av åsikter, mönster och processer. Däremot är den kvalitativa intervjun inte generaliserbar eftersom antalet intervjuade ofta är för få (Ryen, 2004). Beroende på förutsättningar och vad som forskaren vill undersöka finns öppen eller styrd intervjuform (Kylèn, 2004). Vi valde att ha en öppen intervju med våra företag. För att få en subjektiv bild av vad respondenterna anser kundrelationer är. Genom att de intervjuade fick berätta sina resonemang fick vi betydelsefulla beskrivningar om hur en nätbutik resonerar kring kundrelationer. Vårt syfte är att uppmärksamma de olika resonemang från de intervjuade om vad relationsmarknadsföring innebär för dem. 9 (64)

16 Vidare anser Jacobsen (2002) att igenom kvalitativ studie stöter på problem vad gäller generlisering. Då det är en omätbar metod för att samla in data. I den öppna intervjun har forskare ett fritt sätt att uppfatta ett fenomen och beskriver sammanhang som denne tycker har betydelse för fenomenet (Lantz, 2007). Under intervjun ger respondenten sin subjektiva bild av verkligheten, vilket är vad forskare eftersträvar. Genom den öppna intervjun är det möjligt att ta tillvara på respondentens uppfattning och upplevelser som för denne blir meningsfulla kvaliteter (Lantz, 2007). Under våra intervjuer spelades vår primärdata in med hjälp av en diktafon. Diktafon ger en frihet att fokusera på intervjupersonen och koncentration på ämnet (Kvale & Brinkmann, 2009). För att inte missa något som sagts under intervjun kan omlyssning ske och det finns möjlighet att gå tillbaka i intervjun. Vi anser att mötet blir mer levande och uppmärksamheten kan läggas på intervjupersonen när diktafon används. Till tre av våra respondenter skickade vi en enkät med öppna frågor via e-post, dessa företag var Royal Design, Wilson Creative och CDON Group. Vi valde att skicka sex frågor i vår enkät, som gav respondenterna möjlighet att med sin erfarenhet, kunskap och funderingar besvara frågorna. Motiveringen till att vi hade sex frågor var att frågorna var omfattande och vi ville att det skulle ta max 30 minuter att besvara dem så att repondenten inte skulle tappa intresse. Öppna frågor ger stor frihet där respondenterna kan fritt och obegränsat resonerna kring frågorna. Nackdelen kan därmed vara att svaren blir för långa och svåra att bearbeta (Kylén, 2004). Våra respondenter är Andreas Stighäll (CDON Group), Cecilia Strömberg (Middagskorgen), Hanne Lindqvist (Nallebudet), Hans Bengtsson (Royal Design), Jacob Westerlund (Wilson Creative) och Stefan Gustafsson (Outnet). Företagen valdes för att få ett perspektiv utifrån praktiken kring ämnet, för att kunna observera ifall teorin stämmer överens med praktiken. Urvalet av respondenter grundar sig i att samtliga företag förutom CDON Group är relativit små och har därför inte någon marknadsansvarig. Våra respondenter har det övergripande ansvaret för marknadsföringen inom respektive företag. Enligt Bell (2006) bör urvalet vara så representativ som det går för att få en trovärdig grund. Vi ansåg att de intervjuade företagen var ett representativt urval för vår frågeställning. Inget av företagen har 10 (64)

17 någon fysisk butik utan bedriver bara handel över internet. För att få tillgång och möjlighet till en intervju sökte vi efter företag som fanns placerade i Kalmarregionen. Vi fann sex olika företag varav fem finns belägna i Kalmar. Nätbutikerna har olika utbud och säljer olika produkter varav en är en reklambyrå. Målgrupperna skiljer sig därför emellan dessa då produktutbudet inte är densamma. Däremot anser vi att det inte är negativt då vårt syfte inte är att jämföra hur liknande nätbutiker arbetar med att nå deras målgrupper. Genom att istället ha ett antal nätbutiker som skiljer sig åt kommer troligtvis perspektiven vara olika hur de arbetar. Som Trost (2010) menar ska urvalet vara heterogent inom en given ram, vilket urvalet är då företagen inte har en fysisk butik. Vidare skriver författaren att kvalitativa studier innebär en bred variation av åsikter och resonemang kring ämnet från respondenterna. Vilket vi anser att våra intervjuade företag representerar, då de är företag som bedriver nätbutiker med olika utbud och målgrupper. 2.3 Datainsamling Uppsatsens empiriska och teoretiska grund består av primär- och sekundär datainsamling. Den primära källa är data som är forskarens undersökningsmetod i forskningsprocessen (Patel & Davidson, 2003). Vilket i vår uppsats är våra kvalitativa intervjuer med nätbutiker. Sekundärdata är datainsamling som gjorts eller skrivts av andra, den bygger på andras uppgifter (Kylén, 2004). Enligt Bell (2006) kan sekundärkällor delas in i två kategorierm avsiktliga och oavsiktliga. Avsiktliga källor sparas inför framtiden på ett medvetet och avsiktligt sätt. Exempel på källor kan vara biografier, politikers och forskares memoarer, dagböcker och brev. Oavsiktliga källorna är när de används av forskare i ett annat syfte än vad de var menade för ursprungligen. Bland annat kan oavsiktliga källor vara dokument, tidskrifter och hemsidor på internet. Ett material som är en oavsiktlig källa är en vanlig och normalt förekommande sekundärkälla. Vi har studerat nätbutikers hemsidor och nätbutikernas broschyrer som oavsiktliga källor. Sekundäranalys kan beskrivas utifrån Bryman & Bell (2005) som data där andra forskare har samlat in information till ett annat syfte. Alltså redan insamlad information som forskare använder sig av för att tillgodose sina ändamål. Data från vetenskapliga artiklar och referensböcker kan ses som sekundär källa. Sekundärdata 11 (64)

18 som vi har fått tillgång till genom Universitetsbiblioteket i Kalmar, där referensböcker och vetenskapliga artiklar funnits att tillgå. Vår statistiska sekundärdata har vi fått från Handels Utredningsinstitut. Det finns fler fördelar med sekundäranalys, till exempel att tillgången till den sparar tid och pengar (Bryman & Bell, 2005). Eftersom vi under en begränsad tid framställde denna uppsats har sekundäranalys varit till stor hjälp och underlättat datainsamlingen. Ofta är det data av hög kvalitet som gjorts och godkänts av forskare. Sekundära data kan leda till nya tolkningar när den fått perspektiv från flera håll. Nackdelarna som följer med sekundäranalys enligt Bryman & Bell (2005) är att utstående forskare som använder materialet inte har bra kännedom om den data som finns. Mängden data kan vara komplex och omfattande. Kvaliteten ska inte tas för given även om data är från kända källor. Det behövs alltid eftertanke och granskning, vilket vi anser att vi har gjort då vi tycker att vår data är trovärdig och relevant för ämnet. Litteraturen och de vetenskapliga artiklarna vi använt till teorikapitlet anser vi varit relevanta för vår studie. De flesta teorier är etablerade av välkända teoretiker. För att få in mera uppdaterade teorier och idéer anser vi att vetenskapliga artiklar är ett bra komplement till de väletablerade teorierna som utgör grunden inom relationsmarknadsföring. 2.4 Vetenskapliga kriterier Giltighet, tillförlitlighet och generalisering För att påvisa kvalitet hos den insamlade data krävs det giltighet och tillförlitlighet (Kylén, 2004). Under kvalitativa undersökningar beaktas hela processen, där forskare ska tolka och förstå alla perspektiv inom en referensram för att få en uppfattning om livsvärlden som Patel & Davidson (2007) beskriver det. Giltighet inom kvalitativa studier kan ses som forskarnas förmåga att observera aspekter inom ett fenomen som är både sanna och trovärdiga men även de motsägelsefulla och svårtolkade, för att kunna resonera kring alla aspekter inom livsvärlden. Inom kvalitativa studier krävs det att rätt aspekter undersöks och kan styrkas med teoretiska underlag för att studien skall vara giltig (Patel & Davidson, 2007). Som även Denscombe (2009) menar när han skriver att den insamlade data måste vara av rätt sort för ämnet samtidigt som datan är utmätt på ett korrekt sätt. Enligt Olsson & Sörensen (2007) är giltighet ett mätinstrument som mäter det som forskaren undersöker genom att mäta rätt saker. 12 (64)

19 Vidare menar författarna att giltighet är det viktigaste kravet på ett mätinstrument för att undersökningen ska vara brukbar. Ett annat krav som forskaren ska ta hänsyn till är tillförlitlighet. Vilket innebär att forskningsinstrumentet ska ge ett tillförlitligt och stabilt utslag. Olsson & Sörensen (2007) menar att tillförlitlighet ska ge samma resultat varje gång forskare mäter samma sak för att hålla god standard. Däremot anser Patel & Davidson (2007) att tillförlitlighet i en kvalitativ studie inte har samma betydelse som i en kvantitativ studie. Författarna menar vidare på att forskare ska se trovärdighet som en undersökningsbakgrund där varje intervjutillfälle är unikt, där det är viktigare att de ställda frågorna kan framträda de särpräglade egenskaperna inom varje intervju än att svaren skall bli enformiga. Svaren behöver inte vara likadana för att hålla god tillförlitlighet, då forskare inom kvalitativa forskningsmetoder studerar människor och deras beteendemönster. Därmed kan respondenterna ändra åsikt, kanske för att att de har fått ny insikt och satt in sig inom ämnet efter den senaste intervjun (Patel & Davidson, 2007). Även Denscombe (2009) skriver att trovärdigheten i kvalitativ forskning inte är enkel att bedöma. Framförallt då förutsättningarna förändras med tiden i den sociala miljön, dessutom kommer forskare för nära sin egen insamlade data och möjligheten till att någon annan skulle producera samstämmig data är liten. Denscombe (2009) menar att kvalitativa studier ofta har ett litet antal representativa objekt. Därför ifrågasätts hur stor sannolikheten är för att generalisera det som representeras. Kvalitativa forskare hävdar att studiens syfte inte är att generalisera resultatet utan att de vill föra fram att det värdefulla ur en kvalitativ studie är vad som gör den unik och specifik. Genom att forska med ett mindre antal enheter och utgå från kvalitativ data finns ett alternativt angreppssätt som används som är överförbarhet. I denna process kan läsaren använda informationen om forskningens resultat och på så sätt applicera och jämföra med andra fall som är jämförbara (Denscombe, 2009). Våra kvalitativa intervjuer och enkätutskick med företagen anser vi vara den typ av datainsamling som är rätt för vår forskningsfråga. Vi anser att giltigheten inte hade haft samma trovärdighet om någon annan metod använts. Vår forskningsfråga bygger på ett djupare plan där vi vill få företagens egna perspektiv. Dock kan inte dessa 13 (64)

20 företag representera den stora massan av nätbutiker. En generalisering är inte möjlig, vilket vi är medvetna om. Syftet med denna studie är inte att generalisera företag utan att få en inblick i företagens arbeten. Eftersom nätbutiker har samma plattform att arbeta med anser vi att våra intervjuade företag ger en överblick på hur de arbetar med kundrelationer. De nätbutikerna vi intervjuade säljer och erbjuder olika produkter och tjänster vilket ger ett bredare perspektiv på hur nätbutiker kan arbeta med kundrelationer. Vi är medvetna om att pålitligheten kan ifrågasättas när kvalitativ forskning används. Eftersom det finns en möjlighet att resultatet och slutsatserna skulle förändras om andra företag intervjuades eller ifall andra forskare utförde intervjuerna med andra frågor än vi hade. Då internet och näthandel är ett fenomen som utvecklas och förbättras ständigt finns möjligheten att slutsatserna skulle bli annorlunda inom en kort tid efter vår undersökning. Den kunskap som forskaren har i förväg kan också ha en påverkan på resultatet tycker vi, då alla människor påverkas av sina tidigare erfarenheter och kompetens. Vi anser att vår undersökningsmetod ger en mest tillförlitlig bild av forskningen. Forskare som använder sig av en annan metod inte kommer få samma resultat, då kvalitativa intervjuer är mest relevant för denna forskningsfråga. 2.4 Metodkritik Den kritik som den kvalitativa studien besitter är enligt Denscombe (2009) att kvalitativa studier är svåra att generalisera, vilket påverkar studiens trovärdighet. Vi utgick från kvalitativa intervjuer och öppna enkätfrågor när vi samlade in vår empiriska data. Fördelen med intervjuer är enligt Bell (2006) att metoden är flexibel. Forskaren har möjlighet till följdfrågor och utifrån svaren kan de utvecklas och fördjupas vidare. Vidare menar Bell (2006) att en nackdel med att välja intervjuer som forskningsmetod är att de ofta tar lång tid. Forskarna får välja ut de viktigaste personerna att intervjua för att inte förlora tid. Därför är det viktigt att intervjuerna inte blir för långa och håller sig inom ramen för ämnet. Trots att det är en begränsad tidperiod kan forskare få ut rikt material från intervjuer som senare analyseras (Bell, 2006). Möjligheten att träffa och möta företagens huvudpersoner gör att samtalet blir mer levande anser vi. Vi valde att inte skicka några frågor i förväg till företagen vi intervjuade via möte. Eftersom vi ville få ett fritt och spontant svar utan att något 14 (64)

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Framgångsfaktorer i e-handelssektorn

Framgångsfaktorer i e-handelssektorn Framgångsfaktorer i e-handelssektorn Författare: Matilda Jansson Marknadsföringsprogrammet Emelie Madsen Turismprogrammet Handledare: Leif V Rytting Examinator: Richard Owusu Ämne: Marknadsföring III -

Läs mer

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Kursplan Projektmetodik (2 KY-poäng) ha kunskap om vad ett projekt är och känna till varför och när projekt är en lämplig arbetsform vara medveten om vilka

Läs mer

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats Checklista Hur du enkelt skriver din uppsats Celsiusskolans biblioteksgrupp 2013 När du skriver en uppsats är det några saker som är viktiga att tänka på. Det ska som läsare vara lätt att få en överblick

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är en koncentrerad

Läs mer

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Resultatmätning Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Att mäta resultat av marknadsinvesteringarna Att följa upp och mäta resultaten

Läs mer

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Respondenter: Emma Henriksson och Ola Ekelund Opponenter: Eva Pettersson och Johan Westerdahl Sammanfattande omdöme

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

Kurs 1. Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang, 30.0 hp

Kurs 1. Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang, 30.0 hp Kurs 1. Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang, 30.0 hp (Gäller ht-14) För godkänt kursbetyg ska den studerande avseende kunskap och förståelse känna till och redogöra för: - grundlinjen

Läs mer

Mässdöd? En studie om Skandinaviens ledande turistmässor och deras utveckling

Mässdöd? En studie om Skandinaviens ledande turistmässor och deras utveckling Kandidatuppsats Mässdöd? En studie om Skandinaviens ledande turistmässor och deras utveckling Författare: Emma Gunnarsson Turismprogrammet Matilda Tärning Turismprogrammet Handledare: Martin Gren Examinator:

Läs mer

E- CRM. e- CRM. En fallstudie av bokbranschens e- företag. Marknadsföringsprogrammet. Melani Perera, Marknadsföringsprogrammet.

E- CRM. e- CRM. En fallstudie av bokbranschens e- företag. Marknadsföringsprogrammet. Melani Perera, Marknadsföringsprogrammet. e- CRM En fallstudie av bokbranschens e- företag Författare: Mathilda Dahlström, Marknadsföringsprogrammet Melani Perera, Marknadsföringsprogrammet Handledare: Examinator: Ämne: Leif Marcusson Leif Rytting

Läs mer

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility - Ses arbetet som en strategi och är det verkligen ett genuint samhällsansvar? Författare: Emelie Angberg, Handelsekonomprogrammet Emelie Evegren, Handelsekonomprogrammet

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 8, januari 2015 * * * * *************************************************** Checklista för ett

Läs mer

Corporate Branding och Företagens Konkurrenskraft

Corporate Branding och Företagens Konkurrenskraft Corporate Branding och Företagens Konkurrenskraft - Ur Småföretagares Perspektiv Författare: Emil Holm Handledare: Nils Wåhlin Student Handelshögskolan Höstterminen 2009 Kandidatuppsats, 15 hp Förord Jag

Läs mer

5. Analys. 5.1 System. Analys

5. Analys. 5.1 System. Analys 5. I analysen kommer vi att länka samman vårt teoriavsnitt med vår empiriska undersökning. en bygger på den uppställning som vi har använt oss av i empirin och kommer därför att delas upp i de fem områdena

Läs mer

Kvalitativ Analys. Utvärderingsmetoder inom MDI DH2408

Kvalitativ Analys. Utvärderingsmetoder inom MDI DH2408 Kvalitativ Analys Utvärderingsmetoder inom MDI DH2408 Inlämningsuppgift 2 Era gruppinlämningar ligger här framme, leta reda på er egen!!! Jag har godtyckligt gett er ett gruppnummer, referera till det

Läs mer

Metodologier Forskningsdesign

Metodologier Forskningsdesign Metodologier Forskningsdesign 1 Vetenskapsideal Paradigm Ansats Forskningsperspek6v Metodologi Metodik, även metod används Creswell Worldviews Postposi'vist Construc'vist Transforma've Pragma'c Research

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

PM Samtal om hållbarhet. Bakgrund

PM Samtal om hållbarhet. Bakgrund PM Samtal om hållbarhet Bakgrund I början på 80-talet uppstod en insikt inom näringslivet att gamla hierarkiska och patriarkaliska ledningsformer inte längre passade in i det moderna samhället. Jan Carlzon

Läs mer

Informationskampanj till Konsumenter

Informationskampanj till Konsumenter Jordbruksverket Landsbygdsavdelningen 551 82 Jönköping Informationskampanj till Konsumenter - Klimatsmart mat och ursprungsmärkt verktyg för den medvetna konsumenten Sammanfattning... 2 Positiva effekter:...

Läs mer

Varför hyr företag in extern personal istället för att rekrytera?

Varför hyr företag in extern personal istället för att rekrytera? Varför hyr företag in extern personal istället för att rekrytera? Författare: Eugen Voinitch Ekonomprogrammet Omid Ghayoomi Ekonomprogrammet Handledare: Thomas Karlsson Examinator: Krister Bredmar Ämne:

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Att våga vara mobil - En studie i hur företag kan påverka konsumentens köpvanor genom införandet av mobil handel

Att våga vara mobil - En studie i hur företag kan påverka konsumentens köpvanor genom införandet av mobil handel Att våga vara mobil - En studie i hur företag kan påverka konsumentens köpvanor genom införandet av mobil handel Författare: Hannes Fagerman, Martin Nilsson Handledare LNU Joachim Timlon Examinator LNU

Läs mer

Kurslitteratur: En jämförelse mellan e-handel och fysisk butik

Kurslitteratur: En jämförelse mellan e-handel och fysisk butik Kurslitteratur: En jämförelse mellan e-handel och fysisk butik Linköpings Universitet Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) Internationella Civilekonomprogrammet Marknadsföring 722G86

Läs mer

Det lilla rummet för de stora besluten

Det lilla rummet för de stora besluten Kandidatuppsats Det lilla rummet för de stora besluten - En kvalitativ studie om provrummets betydelse Författare: Cecilia Gustafsson Sofia Heinebäck Johan Nordin Handledare: Leif Rytting Examinator: Christine

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Att bygga kundrelationer via event

Att bygga kundrelationer via event Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Marknadsföringsprogrammet år 3 Att bygga kundrelationer via event - En studie om interaktionen mellan eventbyråer och företag Kandidatuppsats marknadsföring

Läs mer

Ramverk för: CRM-strategi. Datum: Företag: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: CRM-strategi. Datum: Företag: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: CRM-strategi Datum: Företag: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Konsten att vara annorlunda när allt annat är lika CRM, eller Customer Relationship Management, är ett modeord

Läs mer

Kampanjpresentation 100%

Kampanjpresentation 100% Kampanjpresentation 100% UNDER SKALET 100% förhandsinformation Ett samarbete mellan PIR, PellSam och Svensk solenergi. Kontaktpersoner: Svensk solenergi Lars Andrén 0705-35 85 80 PiR Tomas Isaksson 010-46

Läs mer

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik)

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Risbergska skolan Program Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Underrubrik Titeln på rapporten måste givetvis motsvara innehållet. En kort överrubrik kan förtydligas med en underrubrik. Knut Knutsson BetvetA10

Läs mer

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning Utvärdering av Blivande Ledare 2 En sammanfattning Utvärdering av Blivande ledare 2 Utvärderingen bygger på 22 enkätsvar. Nedan redovisas en sammanfattning av deltagarnas svar. Anser du att programmet

Läs mer

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper Så skapar du Personas och fångar din läsare White paper Så skapar du Personas och fångar din målgrupp Att verkligen förstå din målgrupps situation är avgörande för att nå fram med ditt budskap. De flesta

Läs mer

The Stockholm Accords

The Stockholm Accords The Stockholm Accords STOCKHOLM 15 JUNI 2010 KL. 14:00 ETT UPPROP TILL KOMMUNIKATÖRER I DET GLOBALA SAMHÄLLET Detta dokument har tagits fram av PR- och kommunikationsexperter från hela världen i samband

Läs mer

Metoduppgift 4: Metod-PM

Metoduppgift 4: Metod-PM Metoduppgift 4: Metod-PM I dagens samhälle, är det av allt större vikt i vilken familj man föds i? Introduktion: Den 1 januari 2013 infördes en reform som innebar att det numera är tillåtet för vårdnadshavare

Läs mer

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Grupp 6 Ali Abid Kjell Nilsson Patrick Larsson Mälardalens högskola KN3060, Produktutveckling med

Läs mer

E-HANDEL vs DETALJHANDEL

E-HANDEL vs DETALJHANDEL UPPSALA UNIVERSITET Magisteruppsats Företagsekonomiska Institutionen VT 2008 E-HANDEL vs DETALJHANDEL En kvantitativ studie om vilka faktorer som påverkar det upplevda värdet för konsumenten vid köp av

Läs mer

AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL

AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL Maj 29, 2015 OMDÖMES RAPPORT John Doe ID UH565474 2014 Hogan Assessment Systems Inc. SAMMANFATTNING Denna rapport utvärderar John Does omdömes- och sstil genom att analysera

Läs mer

Business Performance Management utifrån ett kvalitetssynsätt

Business Performance Management utifrån ett kvalitetssynsätt Business Performance Management utifrån ett kvalitetssynsätt Business Performance Management from a quality perspective Magisteruppsats i företagsekonomi 10 poäng skriven av Martin Carlswärd 2008-01-07

Läs mer

Customer Relationship Management

Customer Relationship Management Södertörns högskola Institutionen för Ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 hp Marknadsföring Vårterminen 2013 Customer Relationship Management Vad är de bakomliggande faktorerna till att olika företag

Läs mer

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare:

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Kursnamn XX poäng 2013-10-15 Rapportmall Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Innehållsförteckning En innehållsförteckning görs i Word när hela arbetet är klart. (Referenser, Innehållsförteckning,

Läs mer

Sociala medier. när kunden själv får välja. Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander. Handledare: Leif Rytting

Sociala medier. när kunden själv får välja. Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander. Handledare: Leif Rytting Sociala medier när kunden själv får välja Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander Marknadsföringsprogrammet Handledare: Leif Rytting Ämne: Marknadsföring Nivå och termin: Kandidatuppsats,

Läs mer

Företagsvärdering. Värderingsprocessen i teori och praktik. Handledare: Petter Boye. Författare: Anna Adolfsson Sara Stelin Ekonomprogrammet

Företagsvärdering. Värderingsprocessen i teori och praktik. Handledare: Petter Boye. Författare: Anna Adolfsson Sara Stelin Ekonomprogrammet Företagsvärdering Värderingsprocessen i teori och praktik Författare: Anna Adolfsson Sara Stelin Ekonomprogrammet Handledare: Petter Boye Ämne: Företagsekonomi C Nivå och termin: Kandidatuppsats VT-11

Läs mer

Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut?

Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut? Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut? Författare: Faten Alaeddin Frida Lindblad Johanna Samuelsson Handledare: Petter Boye Program: Ekonomprogrammet Ämne: Företagsekonomi

Läs mer

Analys av kvalitativ data Kvalitativ innehållsanalys som ett exempel. Introduktion Bakgrund Syfte Metod Resultat Diskussion Slutsats

Analys av kvalitativ data Kvalitativ innehållsanalys som ett exempel. Introduktion Bakgrund Syfte Metod Resultat Diskussion Slutsats KVALITATIV ANALYS Analys av kvalitativ data Kvalitativ innehållsanalys som ett exempel Övning i att analysera Therese Wirback, adjunkt Introduktion Bakgrund Syfte Metod Resultat Diskussion Slutsats Fånga

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

ONE TO ONE MARKETING KOMMUNIKATION FÖR EN UTMÄRKT RELATION? Magisteruppsats i Företagsekonomi. Emina Basic Azra Hajradinovic VT 2008: MF27

ONE TO ONE MARKETING KOMMUNIKATION FÖR EN UTMÄRKT RELATION? Magisteruppsats i Företagsekonomi. Emina Basic Azra Hajradinovic VT 2008: MF27 ONE TO ONE MARKETING KOMMUNIKATION FÖR EN UTMÄRKT RELATION? Magisteruppsats i Företagsekonomi Emina Basic Azra Hajradinovic VT 2008: MF27 Förord Magisteruppsatsen har varit den avslutande delen av vår

Läs mer

Guide. Marketing Automation

Guide. Marketing Automation Guide Marketing Automation Oktober 2011 Vad är Marketing Automation? INNEHÅLL: 2: Vad är Marketing Automation? 2: Marketing Automation är INTE CRM 4: Att spåra och följa affärsmöjligheter leads 4: Varför

Läs mer

Skriva uppsats på uppdrag?

Skriva uppsats på uppdrag? 2014-01-07 Sid 1 (6) Skriva uppsats på uppdrag? Information för uppdragsgivare samt för dig som skriver uppsats i företagsekonomi vid Handelshögskolan vid Umeå universitet 2014-01-07 Sid 2 (6) Skriva uppsats

Läs mer

Snabbast vinner? Kandidatuppsats. - en studie om hur e-handelsföretag inom modebranschen arbetar med korta ledtider

Snabbast vinner? Kandidatuppsats. - en studie om hur e-handelsföretag inom modebranschen arbetar med korta ledtider Kandidatuppsats Snabbast vinner? - en studie om hur e-handelsföretag inom modebranschen arbetar med korta ledtider Författare: Josefine Eklund och Linda Hultman Handledare: Åsa Lindström Examinator: Bertil

Läs mer

Individuellt PM3 Metod del I

Individuellt PM3 Metod del I Individuellt PM3 Metod del I Företagsekonomiska Institutionen Stefan Loå A. Utifrån kurslitteraturen diskutera de två grundläggande ontologiska synsätten och deras kopplingar till epistemologi och metod.

Läs mer

Vinn kundens förtroende, lyckas som mäklare

Vinn kundens förtroende, lyckas som mäklare Emma Åkesson Vinn kundens förtroende, lyckas som mäklare Tips från mäklare Företagsekonomi C-uppsats Termin: Våren 2012 Handledare: Patrik Gottfridsson Förord Under sommaren 2012 har jag skrivit min c-uppsats

Läs mer

Bildandet av Linnéuniversitetet En studie om förändringens påverkan på personalen

Bildandet av Linnéuniversitetet En studie om förändringens påverkan på personalen Bildandet av Linnéuniversitetet En studie om förändringens påverkan på personalen Författare: Christopher Dahl, Kalle Holm, Johan Hägnemark, Johanna Ottoson, Caisa Stilling Handledare: Mikael Hilmersson

Läs mer

OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND.

OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND. 1 OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND. VARFÖR REGELBUNDNA UTVECKLINGSSAMTAL? Att förena olika krav Att förena kraven på kvalitet, effektivitet, kreativitet och arbetstillfredsställelse

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Ta din e-handel till toppen

Ta din e-handel till toppen Ta din e-handel till toppen Så växer affärerna på nätet Ingeli Thunberg Meddelande AB skonceptet Kunskap ADR Nya Media ODR Adresser Målgrupper Analyser Google CRM Marknadsföring Betalning Betalning Kort

Läs mer

Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier

Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier Sammanfattning av D-uppsats i Utbildningsdesign Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier Malin Seeger Annika Åström Linköpings universitet

Läs mer

Analysen syftar till att ge en god gestalt. Kontinuerlig växling mellan delar och helhet.

Analysen syftar till att ge en god gestalt. Kontinuerlig växling mellan delar och helhet. Beteendevetenskaplig metod Kvalitativ analys Eva-Lotta Sallnäs Ph.D. CSC, Kungliga Tekniska Högskolan evalotta@csc.kth.se Kvalitativ databearbetning Analysen syftar till att ge en god gestalt. Kontinuerlig

Läs mer

Affärsplan - för Tjust Rehab AB

Affärsplan - för Tjust Rehab AB Affärsplan - för Tjust Rehab AB Författare: Linn Claesson Health Management Hanna Nilsson Health Management Handledare: Ämne: Nivå och termin: Thomas Karlsson Företagsekonomi Kandidatuppsats, VT-2010 Sammanfattning

Läs mer

Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp

Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp 2008 02 21 Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp PM, Seminarie SEM1, 3hp Kapitel 4 Seminariegrupp 7 Författare: Robin Hellsing Robin Jarl Handledare: Rolf Lövgren Sammanfattning

Läs mer

Capgemini, ett globalt företag på en lokal marknad - En fallstudie av Capgemini

Capgemini, ett globalt företag på en lokal marknad - En fallstudie av Capgemini Capgemini, ett globalt företag på en lokal marknad - En fallstudie av Capgemini!"#$%&&%#'(! Kristian Belak, Marknadsföringsprogrammet Mikael Karlsson, Marknadsföringsprogrammet )%*+,'+%#'(! -.*'(/ 0123/456/&'#.1*(!

Läs mer

Var finns ungdomarna? Hur når vi dem? Kompetensutveckling marknadsföring naturbruk 2015-09-24. www.bizcare.se

Var finns ungdomarna? Hur når vi dem? Kompetensutveckling marknadsföring naturbruk 2015-09-24. www.bizcare.se Var finns ungdomarna? Hur når vi dem? Kompetensutveckling marknadsföring naturbruk 2015-09-24 www.bizcare.se Vad gör vi på BizCare? Sökbildsanalyser Varumärkesanalyser Kursverksamhet (marknadsföring) Individuell

Läs mer

En magisk garderob. Storytelling i klädbranschen. Författare: Fanny Alm Detaljhandel och Service Management. Handledare: Dr.

En magisk garderob. Storytelling i klädbranschen. Författare: Fanny Alm Detaljhandel och Service Management. Handledare: Dr. En magisk garderob Storytelling i klädbranschen Författare: Fanny Alm Detaljhandel och Service Management Amanda Dickèr Detaljhandel och Service Management Handledare: Dr. Richard Owusu Examinator: Prof.

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Min portfolio om Projektledning

Min portfolio om Projektledning Örebro Universitet Pedagogik B Projektledarutbildning II 7,5 hp Min portfolio om Projektledning Av: Cathie Andersson Innehållsförteckning Moment 1 Avsnitt 1. Förändringsarbete och projekt i organisationer......2

Läs mer

Resebyråers Relationer Att skapa win-win genom marknadsföring och produktutveckling

Resebyråers Relationer Att skapa win-win genom marknadsföring och produktutveckling Kandidatuppsats Resebyråers Relationer Att skapa win-win genom marknadsföring och produktutveckling Författare: Kenni Andersson, Fredrik Nilsson & Therese Sjöstrand Handledare: MaxMikael Wilde Björling

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till idag Titta efter vilken strategi reklammakare jobbat efter i annonser och reklamfilmer. Ni som har marknadsföring i en

Läs mer

KOMMUNIKATION PÅ KUNDENS VILLKOR

KOMMUNIKATION PÅ KUNDENS VILLKOR KOMMUNIKATION PÅ KUNDENS VILLKOR EN STUDIE OM MÖJLIGHETERNA ATT STÄRKA FÖRETAGS VARUMÄRKESIMAGE GENOM MOBILA APPLIKATIONER Magisteruppsats i Företagsekonomi Renée Säverot VT 2010:MF26 1 - Metod - Förord

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

White Paper. Kundlojalitet och Net Promoter Index 2008-05-30

White Paper. Kundlojalitet och Net Promoter Index 2008-05-30 White Paper Kundlojalitet och Net Promoter Index 2008-05-30 White paper: Kundlojalitet och Net Promoter Index Detta White Paper är en sammanfattning av MarketDirections Nyhetsdialog om kundlojalitet från

Läs mer

BAKOM HEMSIDAN. Kandidatuppsats. Therese Tossavainen Thomas Karlsson Krister Bredmar VT11 2FE40E. Handledare: Examinator: Termin: Kurskod:

BAKOM HEMSIDAN. Kandidatuppsats. Therese Tossavainen Thomas Karlsson Krister Bredmar VT11 2FE40E. Handledare: Examinator: Termin: Kurskod: Kandidatuppsats BAKOM HEMSIDAN ~ Viktiga faktorer för e-handlare ~ Författare: Handledare: Examinator: Termin: Kurskod: Jeanette Flystam-Alvarsson Therese Tossavainen Thomas Karlsson Krister Bredmar VT11

Läs mer

Ramverk för: Brandingstrategi. Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Brandingstrategi. Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Brandingstrategi Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Marketing lovar branding håller Ordet brand ska inte förväxlas med det svenska

Läs mer

2010-08-30. Segmentering. Vad är segmentering? Dagens agenda

2010-08-30. Segmentering. Vad är segmentering? Dagens agenda Dagens agenda Segmentering Hur det fungerar i teorin och i verkligheten i industrin Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg Segmentering i praktiken Per Åsberg, 7 september

Läs mer

Redovisning Årsarbetstidsenkäten.

Redovisning Årsarbetstidsenkäten. Redovisning Årsarbetstidsenkäten. Bakgrund På föreningens årsmöte (RS) 2013 fick Föreningsstyrelsen i uppdrag, via motionen 13:37, att göra en enkät för att samla in medlemmarnas synpunkter på årsarbetstid.

Läs mer

Service Management - att bli meningsfull för alla parter

Service Management - att bli meningsfull för alla parter Tillsynsforum Stockholm 14.5.2014 Service Management - att bli meningsfull för alla parter Professor i tjänste- och relationsmarknadsföring CERS Centre for Relationship and Service Management Svenska Handelshögskolan

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Hur butiker påverkar kunden till köp

Hur butiker påverkar kunden till köp Hur butiker påverkar kunden till köp Författare: Lisa Hegestrand Jonna Olandersson Anna Sjödahl Handledare: Leif Rytting Program: Turismprogrammet Ämne: Marknadsföring Nivå och termin: C-nivå, HT-2007

Läs mer

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Kurs: Marknadsföring, Företagsekonomi, A Datum: 2014.03.29 Tid: 14:15 18:15 Plats: L003 Ansvarig lärare: Mari-Ann Karlsson, Claes Gunnarsson Antal

Läs mer

Returns Management inom e-handeln ett sätt att skapa en mer effektiv returhantering?

Returns Management inom e-handeln ett sätt att skapa en mer effektiv returhantering? Returns Management inom e-handeln ett sätt att skapa en mer effektiv returhantering? En kvalitativ studie om hur e-handelsföretag kan utveckla ett systematiskt Returns Management-arbete med sina konsumentreturer

Läs mer

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 3 Beskrivning 3 Diskussion

Läs mer

Futurum.kom förändringsarbete genom marknadskommunikation

Futurum.kom förändringsarbete genom marknadskommunikation Futurum.kom förändringsarbete genom marknadskommunikation Fil Dr. Angela Zetterlund & Maria Lundqvist Mötesplats Borås 2011-10-20 Vad är marknadsföring En definition och några utgångspunkter Ett aktuellt

Läs mer

EXAMENSARBETE GEORGIOS GAKIOS PANAJOTIS ORFANIDIS. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET D-NIVÅ

EXAMENSARBETE GEORGIOS GAKIOS PANAJOTIS ORFANIDIS. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET D-NIVÅ 2003:095 SHU EXAMENSARBETE Användning av beslutstödsverktyg inom CRM (Customer Relationship Management) Hur kan beslutstödsverktyg stödja företagens analysarbete för att hitta kunskap om kunderna? GEORGIOS

Läs mer

Teknik nu och då. En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969

Teknik nu och då. En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969 Teknik nu och då En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969 Ämne: So/ Sv Namn: Daniel Jönsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 Årtal: 2009 Innehållsförteckning Framsida..1 Innehållsförteckning...2

Läs mer

Kalmarflyg, din lokala prispressare till Stockholm

Kalmarflyg, din lokala prispressare till Stockholm Kalmarflyg, din lokala prispressare till Stockholm En Fallstudie om Kalmarflyg som varumärke Författare: Elin Arnsvik, Handledare: Olle Duhlin Marknadsföringsprogrammet Ämne: Företagsekonomi Marknadsföring

Läs mer

Leveransalternativ för e-handel med dagligvaror

Leveransalternativ för e-handel med dagligvaror Leveransalternativ för e-handel med dagligvaror Elisabeth Karlsson Bokförlaget BAS Göteborg INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INTRODUKTION 1.1 VARFÖR DETTA AVHANDLINGSÄMNE? 1.2 BAKGRUND 1.2.1 Miljö 1.2.2 E-handel

Läs mer

Segmentering. i industrin. Dagens agenda. Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg. Prolog: Om mig själv

Segmentering. i industrin. Dagens agenda. Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg. Prolog: Om mig själv Segmentering Hur det fungerar i teorin och i verkligheten i industrin Per Åsberg, 5 september 2011 Dagens agenda Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg Segmentering e e

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010 Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM Februari 2010 förväntar sig att vi har koll på dem och deras avtal är kräsna och förväntningar ska helst överträffas vill bara ha relevanta erbjudanden Anna

Läs mer

135 poäng inom programmet 2 st askultationer Håll ögon och öron öppna. Fråga, fundera

135 poäng inom programmet 2 st askultationer Håll ögon och öron öppna. Fråga, fundera Kandidatexamen i Grafisk design & kommunikation Inför ditt examensarbete...! Information om examensarbete, 16 hp! Inför ditt examensarbete...! Gamla exjobb på liu.div-portal.org!! Redan nu: 135 poäng inom

Läs mer

Undersökningens struktur. Eyetracking, test av webshopen Intervjuer med frågeformulär Analys av event utifrån Mossbergs teori om upplevelserummet

Undersökningens struktur. Eyetracking, test av webshopen Intervjuer med frågeformulär Analys av event utifrån Mossbergs teori om upplevelserummet Bakgrunden till frågeställningen var funderingar kring hur event och webbshop ska kunna sporra varandra till ökad försäljning utan att ta ut varandra. Bakgrund Frågeställning Hur upplever kunden webshopen?

Läs mer

Twittrande marknadsföring

Twittrande marknadsföring Twittrande marknadsföring En essä i digitala distrubtionsformer Ulf Stäke VT 2010 Högskolan Väst Innehållsförteckning Inledning... 3 Twitter... 4 Varför Twitter används till marknadsföring och hur... 4

Läs mer

CRM. (Customer Relationship Management) En studie av kundrelationer och CRM-system ur ett företagsperspektiv

CRM. (Customer Relationship Management) En studie av kundrelationer och CRM-system ur ett företagsperspektiv Södertörns Högskola Institutionen för ekonomi och företagande Företagsekonomi, Magisteruppsats 10 poäng Vårterminen 2007 CRM (Customer Relationship Management) En studie av kundrelationer och CRM-system

Läs mer