Det ljusnar för näringslivet. Vindkraften lyfter. Nya attraktiva lägenheter. Stabil ekonomisk utveckling i kommunen. Bredband till alla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det ljusnar för näringslivet. Vindkraften lyfter. Nya attraktiva lägenheter. Stabil ekonomisk utveckling i kommunen. Bredband till alla"

Transkript

1 Årsredovisning 2009

2 2009 Vindkraften lyfter Den energiomställning som påbörjats i vårt land och som handlar om att ta tillvara den förnyelsebara energin kommer att märkas i vår kommun, eftersom det till stora delar handlar om vindkraft Gjorda vindmätningar visar att det blåser tillräckligt i Uppvidinge för att det ska vara lönsamt att bygga vindkraftverk här Ett flertal exploatörer har visat intresse och arbete pågår på många håll för etablering av vindkraftverk i skog och mark i vår kommun Stabil ekonomisk utveckling i kommunen Kommunens ekonomi har de senaste åren visat positiva resultat ,4-14,6-20,6 35,5-5,2-5,1-5,4-8,6-8,2-12, ,7 12,1 8,2 9,6 En allmän utgångspunkt för de ekonomiska mål som Uppvidinge kommun fastlagt är att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar Kommunen använder sig av tre övergripande finansiella mål Resultat efter finansnetto: Finansieringsgrad : Soliditet : Minst 50 % Samtliga finansiella mål är uppfyllda 4,9 6 miljoner kronor i resultat årligen, sett över en konjunkturcykel 100 % självfinansiering av investeringar Det ljusnar för näringslivet Flera företag i Uppvidinge ser nu en ljusning Av dem som såg framtiden helt i nattsvart tidigare i höstas har många nu en orderingång och man ser därför ljusare på framtiden Flera företag i kommunen har dock inte märkt av lågkonjunkturen alls Flera företag har gjort nyanställningar Den gigantiska ordern till Spaljisten har gett många framtidstron tillbaka Den sprider framtidstro och tro på att även ungdomsarbetslösheten kommer att minska Under 2009 och 2010 kommer vi att prioritera arbetet med stötta de mindre företagen för att få tillväxt i kommunen Nya attraktiva lägenheter Uppvidingehus har skapat nya, attraktiva lägenheter på Eriksgatan i Åseda Det är den största renovering som någonsin gjorts i Uppvidingehus bestånd Hyreshuset omfattar sex 1:or, sju 2:or, sex 3:or och två 4:or Det finns hissar i varje trapphus, inglasade balkonger och fiberanslutning till varje lägenhet I källaren finns det relaxavdelning, aktivitetsrum och gästlägenhet Bredband till alla Då 3G-tekniken ännu inte är tillgänglig för alla i kommunen har Uppcom AB av kommunstyrelsen fått i uppdrag att fortsätta utbyggnaden av bredband till landsbygden Närmast i tur står Ösjöbol och Hökhults teleområden Fiberkabel dras till respektive telestation, som förses med ADSL-teknik Uppvidinge kommun har utsetts som pilotkommun för nedläggning av kopparnätet (fasta telefonin) Detta kommer att drabba Lindshammar och den del av Lindshammarstationens kopparnät som ligger i Uppvidinge kommun 2 Årsredovisning 2009

3 Vi mår rätt bra För att vi som arbetar i kommunen ska må bra, trivas på vårt arbete och därigenom göra ett gott arbete för Uppvidinge Kommun och dess invånare krävs en god arbetsmiljö En del i arbetsmiljöarbetet är att arbeta hälsofrämjande det vill säga ta tillvara det som är friskt och förstärka detta Till hjälp i detta har vi våra friskfaktorer som våra anställda varit med och tagit fram Dessa friskfaktorer är: Arbetsglädje Inflytande delaktighet Stolthet Återhämtning Detta är något som vi försöker arbeta med i verksamheterna dagligen Vi ser att detta är en faktor till vår fortsatta minskning av sjukfrånvaron som 2009 är nere på 5,53 % en minskning från en nivå på närmare 10 % 2004 Det papperslösa Uppvidinge Arbetet fortskrider med införande av ett system med digitala kallelser till kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och de kommunala nämndernas sammanträden Systemet har tillämpats på kallelse till kommunstyrelsens arbetsutskott sedan våren och kommer nu att implementeras successivt i den politiska organisationen Genom systemet med digitala kallelser förbättras förutsättningarna för de förtroendevaldas politiska uppdrag Bättre kvalité i skolan Hösten 2009 genomförde Skolinspektionen regelbunden tillsyn av skolorna i Uppvidinge kommun Skolinspektionen gav både positiv och negativ kritik Det positiva är att eleverna är väldigt trygga i skolmiljön De förbättringsområden som utpekas är bland annat förbättringar i kvalitetsredovisningar och komplettering av likabehandlingsplaner Vi har skrivit ett svar till Skolinspektionen där de åtgärder vi ämnar vidta för att förbättra vår verksamhet preciseras, Nya webbplatser Uppvidinge kommun och Uppvidingehus har tagit fram nya webbplatser under året och fått många positiva reaktioner Sommarpraktik till ungdomar Sommarpraktik för ungdomar erbjöds alla ungdomar under 18 år och som gått ut åk 1 och 2 på gymnasiet Samtliga erbjöds 80 timmar och praktikplatser erbjöds i kommunala förvaltningar samt hos föreningar, företag och hos Svenska kyrkan Befolkningsstatistiken oroar Befolkningen har minskat med 27 personer under 2009 Det har avlidit 27 personer fler än antalet födda och antalet personer som har flyttat in / invandrat är lika stort som de som flyttat ut Valfrihet i äldreomsorgen Lagen om valfrihetssystem (SFS 2008:962) trädde i kraft den 1 januari 2009 Lagen är avsedd att fungera som ett frivilligt verktyg för de kommuner och landsting som vill göra det möjligt för medborgarna att välja mellan olika utförare av tjänster inom vård och omsorg Socialstyrelsen beslutade under våren 2009, efter ansökan från Uppvidinge kommun, att betala ut statliga stimulansmedel på 650 tkr för att utreda vilka förutsättningar det finns för att införa valfrihetssystem i kommunens äldreomsorg samt vilka områden som kan vara mest lämpade härför 3 Årsredovisning 2009

4 ÅRSREDOVISNINGENS STRUKTUR Uppvidinge kommuns årsredovisning avlämnas av kommunstyrelsen till kommunfullmäktige Den vänder sig även till externa intressenter så som kreditgivare, leverantörer och andra offentliga myndigheter Förvaltningsberättelse Det första avsnittet innehåller förvaltningsberättelsen som enligt den kommunala redovisningslagen ska upprättas i årsredovisning / delårsrapport Förvaltningsberättelsen är en sammanfattning av årsredovisning / delårsrapport, där väsentliga delar av kommunens ekonomi och verksamhet fokuseras Förvaltningsberättelse - sammanställd redovisning Koncernredovisningen kallas i kommunsektorn för sammanställd redovisning I avsnittet sker en redovisning av verksamheten och ekonomin i de kommun ägda bolagen Uppvidinge kommuns verksamhet Avsnitt 1 Avsnitt 2 Avsnitt 3 Det avslutande avsnittet presenterar delar av den verksamhet som bedrivits under året Redovisningen sker för respektive styrelse / nämnd Inom varje styrelse / nämnd beskrivs viktiga händelser och trender utifrån olika perspektiv samt ges en kort framtidsbedömning INNEHÅLL Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens ordförande Lena Karlsson kommenterar 2009 Förvaltningsberättelse Uppvidinge kommuns särdrag En kort beskrivning av befolkningsutveckling och arbetsmarknad Framtidsbedömning En analys över det ekonomiska läget och förutsättningar för kommunen Målavstämning Avstämning av finansiella mål och mål kopplade till god ekonomisk hushållning Ekonomi i fokus Analys av kommunens ekonomi med stöd av RK-modellen Driftsredovisning Redovisning och analys av driftbudget och utfall Investeringsredovisning Redovisning och analys av investeringsbudget och utfall Personal- och hälsoredovisning Redovisning och analys av väsentliga personalförhållande Redovisningsprinciper En beskrivning av redovisningsmodell och hur kommunen uppfyller RKR:s rekommendationer Resultaträkning noter Redovisning av resultaträkning och noter Kassaflödesanalys noter Redovisning av kassaflödet och noter Balansräkning noter Redovisning av balansräkning och noter Sammanställd redovisning Uppvidinge kommuns bolag Redovisning av verksamheten och ekonomin i de kommunägda bolagen Uppvidinge kommuns verksamhet Kommunstyrelse Beskrivning och analys av nämndens verksamhet under året Barn- och utbildningsnämnd Beskrivning och analys av nämndens verksamhet under året Socialnämnd Beskrivning och analys av nämndens verksamhet under året Miljö- och byggnadsnämnd Beskrivning och analys av nämndens verksamhet under året Revision Beskrivning och analys av nämndens verksamhet under året Överförmyndarnämnd Beskrivning och analys av nämndens verksamhet under året Valnämnd Beskrivning och analys av nämndens verksamhet under året Krisledningsnämnd Beskrivning och analys av nämndens verksamhet under året HUL gemensam nämnd för lönesamverkan Beskrivning och analys av nämndens verksamhet under året Revisorernas utlåtande över årsredovisningen Produktion: Ekonomi avdelning Bilder: Motiv från Uppvidinge kommun Målningar: Elever i kulturskolan

5 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE Början i moll och slutet i dur När jag för ett år sen skulle beskriva 2008 så blev det bestående minnet av det året att lågkonjunkturen kom och lade sordin på den positiva utveckling vi haft under några år Lågkonjunkturen blev också det som präglade 2009, under våren kom det allt dystrare prognoser, både i form av varsel och tilldelning av statliga medel Vi räknade om budgeten flera gånger alltid med mindre resurser som utgångsläge Många möten med förvaltnings- och bolagspresidier blev det under våren, alla förväntades att dra ner på sina krav när det gällde tilldelning av pengar Ingen lätt uppgift men ändå nödvändig i det rådande läget Hög arbetslöshet, fra bland våra ungdomar har satt socialförvaltningen under hög press, med stigande kostnader för ek bistånd Ett ökande antal familjer med problem har lett till flera placeringar av både barn och vuxna, vilket givetvis också innebär ökade kostnader Vår skola har under året varit föremål för inspektion av skolverket, och av de påpekanden som kom var en del väntade och andra kanske mer en överraskning Arbete med förändringar pågår nu ute i verksamheterna, och kvalitén i våra skolor är mycket viktig Våra barn ska få samma förutsättningar som andra för att klara vidare studier Av dem som blivit arbetslösa har flera tagit chansen att studera och Lärcenter och Komvux har tagit emot fler studerande det senaste året, även SFI-undervisningen har ökat (svenska för invandrare) UppCom fortsätter arbetet med fiberutbyggnaden i den takt som ekonomin tillåter, samverkan sker med Eon som gräver ner kablar på olika håll i kommunen Vindkraftsplanen är nu antagen av KF och det börjar röra på sig med ansökningar om miljöprövningar av några större parker LOV, lagen om valfrihet, är just nu under utredning i vår kommun Tanken med den lagen är att ge möjligheter för entreprenörer att tillhandahålla vissa tjänster som varit förbehållet den kommunala verksamheten Hos oss handlar det om hemtjänst och hemsjukvård, och beslut ska tas i KF före sommaren Befolkningen fortsätter att minska, liksom tidigare, dock inte lika mycket som 2008 Vårt relativa underskott på invånare i år visar sig genom ett lågt födelsetal Detta kräver liksom tidigare en ständig anpassning till nya förutsättningar i barnomsorg och skola De ekonomiska förutsättningarna som tidigt under året såg mörka ut har förbättrats efter hand och det årsresultat som nu presenteras ser ändå bra ut med tanke på omständigheterna, och jag känner att det finns bra förutsättningar för Uppvidinge att klara den här lågkonjunkturen med alla de följdeffekter som kommit Då jag nu lämnar mitt uppdrag önskar jag lycka till till er som fortsätter att göra vår kommun attraktiv och en bra plats att leva och bo i Inom industrin har det på en del håll återhämtat sig och viss nyanställning sker, medan det i en del branscher fortfarande inte ses någon återhämtning Glädjande nog kan vi se att det startas nya företag i vår kommun UppvidingeHus som renoverat ett hus på Eriksgatan kan glädjas åt det resultatet, stor efterfrågan på lägenheterna och nöjda hyresgäster! Nästa hus som blir föremål för renovering är Torggatan där vårdcentralen är belägen I samband med renoveringen av vårdcentralen kommer det också att tillskapas en familjecentral, där kommun och landsting samverkar kring barnavårdscentral, öppen förskola och socialförvaltning Lena Karlsson Kommunstyrelsens ordförande (C) 1 Årsredovisning 2009

6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Enligt 4:e kapitlet i den kommunala redovisningslagen ska kommunen göra en förvaltningsberättelse i årsredovisningen Den ska vara en sammanfattning av årsredovisning där väsentliga delar av kommunens ekonomi lyfts fram Årsredovisning 2009

7 ORGANISATION OCH LEDNING Kommunstyrelsens ledamöter Organisation Lena Karlsson (C) Ordförande Peter Skoog-Lindman (S) Vice ordförande Torbjörn Gustafsson (C) Ledamot Yvonne Wilhelmsson (C) Ledamot Jan-Olof Fransson (M) Ledamot Monika Hammarström (S) Ledamot Per Elgestam (S) Ledamot Benny Jarhall (S) Ledamot Kommunstyrelsen väljs av Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och dess uppgift är att styra, leda och kontrollera den kommunala verksamheten Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning Den har också ansvaret för kommunens medelsförvaltning, den fysiska planeringen, mark- och bostadspolitiken, sysselsättnings- och näringslivsfrågor med mera Kommunstyrelsen har även hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och de anställda Kommunstyrelsen bereder ärenden som ska beslutas av Kommunfullmäktige Vissa frågor kan beslutas direkt av Kommunstyrelsen Anna-Bettina Holm (M) Ledamot Andreas Magnusson (V) Ledamot Christina Lindqvist (KD) Ledamot 3 Årsredovisning

8 UPPVIDINGES SÄRDRAG Uppvidinge kommun bildades 1971 genom sammanslagning av Åseda och Lenhovda köpingar samt Nottebäcks och Älghults landskommuner Den nya kommunens område sammanfaller i stort med det gamla häradet Uppvidinge Kommunens areal uppgår till kvadratkilometer Ungefär 80 procent av kommunens areal utgörs av skog Här finns också många sjöar, 231 är större än ett hektar ARBETSMARKNAD MED MÖJLIGHETER I kommunen finns ca 1300 små och medelstora företag men också några förhållandevis stora företag som t ex Profilgruppen och Elitfönster med vardera ca anställda Andra relativt stora företag är Spaljisten, Alstermo kabel, m fl Den största delen av företagen har 0-5 anställda Antalet företag i kommunen är så stort att var 8e invånare är egenföretagare BEFOLKNINGSUTVECKLING SOM BEKYMRAR Invånarantalet minskade med 27 personer under 2009 Befolkningsförändring Födelseöverskottet (födda minus avlidna) har under en lång period varit negativt ( ) Det gör att flyttningsöverskottet (inflyttning minus utflyttning) är avgörande för om det ska bli en befolkningstillväxt Det är värt att notera att under de senaste åren med befolkningsminskning har antalet arbetstillfällen stigit dramatiskt med 20 % Det som oroar för framtiden är det faktum att kommunens befolkning utvecklas på ett annat vis än landet i övrigt Det föds färre barn och kommunens särprägel, med hög andel 65-åringar och äldre jämfört med riket, börjar avta En central del för att öka befolkningstillväxten är attraktivt boende Under en lång tid har nyproduktionen av flerfamiljshus eller småhus varit obefintlig eller väldigt liten 3 4 Årsredovisning 2009

9 FRAMTIDSBEDÖMNING KONJUNKTUREN VÄNDER UPPÅT Efter kollapsen på de finansiella marknaderna, det stora raset i världshandeln och det därmed sammanhängande fallet i svenska företags produktion har återhämtningen under 2009 varit förhållandevis svag De dystra siffrorna till trots har en betydande omsvängning skett i hushållens och företagens förväntningar Under loppet av fjolåret har optimismen inför framtiden gradvis skruvats upp Till det ska läggas att fallet i sysselsättningen har stannat av och inte ser ut att bli så omfattande som tidigare befarat Normalt brukar en tillväxt kring 3 procent bidra till stigande sysselsättning och minskad arbetslöshet, men detta blir sannolikt inte fallet under 2010 och 2011 Orsaken är den ojämnvikt som uppstått i förhållandet mellan produktion och produktionsresurser I många företag är resursutnyttjandet ytterligt lågt och inte minst då inom industrin Det innebär att produktionen kan växa högst väsentligt utan att mer resurser, i form av anställda, krävs Sysselsättningen kommer därför övergångsvis att förbli låg trots god fart i ekonomin Förutsättningarna är nu goda för en relativ snabb ekonomisk återhämtning Industriföretagen flaggar för ökad orderingång och produktionsplanerna pekar uppåt Företagens lager har nått sin botten och kommer knappast att tömmas mer Det innebär betydande tillskott i efterfrågan Hushållens sparande är samtidigt rekordhögt Skatteunderlagsutveckling I det litet längre perspektivet är utsikterna inte lika lysande Även om de svenska hushållen och den svenska staten har ordning på sin ekonomi så gäller inte samma sak i omvärlden En fortsatt måttlig tillväxt internationellt begränsar utvecklingen i vårt eget land Men trots att återhämtningen hämmas av internationella obalanser räknar SKL ändå med en relativt hög tillväxt i svensk BNP: 3,3 procent i år och 2,7 procent nästa år Antal personer varslade om uppsägning Tillsammans med stigande fastighetsvärden, återhämtade börskurser och ökande inkomster ger det utrymme för ett kraftfullt lyft i hushållens konsumtionsutgifter Också det bidrar till en ökad efterfrågan På kort sikt är förutsättningarna därmed goda för en rejäl tillväxtrekyl Källa: Sveriges kommuner och Landsting 5 Årsredovisning

10 MÅLAVSTÄMNING Ekonomisk hushållning kan ses i två dimensioner; att hushålla i tiden och över tiden För att finansiera en verksamhet över tiden krävs normalt sett mer än ett nollresultat Det vill säga att väga ekonomi mot verksamhet på kort sikt, samt att väga verksamhetens behov nu mot verksamhetens behov på längre sikt Om man under ett år förbrukar mer pengar än man får in innebär det att det blir kommande år, eller kommande generationer, som måste betala för denna överkonsumtion Ser man på kommunens resultat för 2009, 4,9 mnkr, nås inte resultatmålet men långsiktigt över en konjunkturcykel (7 år) ser det bättre ut Resultat Genomsnitt 16,7 12,1 8,2 9,6 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 4,9 5,9 FINANSIELLA MÅL Uppvidinge kommun använder sig av tre övergripande mål för att styra den ekonomiska utvecklingen och definiera vad god ekonomisk hushållning står för i kommunen Resultatmålet ska gälla långsiktigt över en konjunkturcykel -20-5,1-5, Resultat efter finansnetto: 6 miljoner kronor i positivt resultat årligen Finansieringsgrad : Soliditet : Minst 50 % 100 % självfinansiering av investeringar FINANSIELLA MÅL Målformulering Resultat, 6 mnkr, långsiktigt över en konjunkturcykel Målet är helt uppnått Målet är delvis uppnått Målet är inte uppnått Kommentar 4,9 mnkr i resultat Finansieringsgrad, 100 % självfinansiering av investeringar Soliditet, minst 50 % 10,3 mnkr i bruttoinvesteringar samt 38,2 mnkr i amorteringar 53,3 % i soliditet 5 6 Årsredovisning 2009

11 VERKSAMHETSMÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING KOMMUNSTYRELSE Målformulering Målet är helt uppnått Målet är delvis uppnått Målet är inte uppnått Kommentar Kontinuerlig kommunikation med kommunens invånare sker via kommunens webbplats och via kommuninformation i Uppvidinge tidning 10 ggr/år Intranätet består av relevant innehåll från informationsägarna utifrån krav och behov och underlättar därmed det dagliga arbetet för medarbetarna Inom integrationsverksamheten skall 70 % av de kommunplacerade erhålla arbete, studieplats eller praktikplats inom tre år Antalet boklån per invånare skall nå upp till riksgenomsnittet Vi har kommuninformation i Uppvidinge Tidning 10 ggr/år Intresset att få ut sin information i U T har ökat rejält sedan start Information läggs även ut på webbplatsen under bl a Nyheter Viss information finns men skall utvecklas ytterligare under 2010 Målet är uppfyllt för perioden och de som bor kvar i kommunen Det kärvare arbetsmarknadsläget kan komma att påverka integrationsarbetet Antal lån per invånare ökade till 784 under 2009 Jämförelsen med 2008 för riket var 76 Antalet kulturprogram för barn skall uppgå till 2 program/barn/år Antalet deltagaraktiviteter i åldern 5-20 år skall uppgå till minst 60000/år Implementering av det kommunövergripande arbetsmiljöarbetet avseende organisation, delegering av arbetsmiljöuppgifter, utbildning, framtagande av rutiner, riktlinjer och handlingsplaner Mätning av total sjukfrånvaro för analys och åtgärder så att sjukfrånvaron ytterligare minskar PA-systemets lönekartläggning kompletteras med ett stödverktyg för lönekartläggning, analys och arbetsvärdering Implementering av lönepolicy och lönesättningskriterier Barnkulturgruppen erbjuder 2 program/år/ barn Antalet aktiviteter har sjunkit till ca Arbetet har fortsatt under 2009 Den totala sjukfrånvaron har minskat från 5,81 % 2008 till 5,53 % 2009 Lönekartläggning är klar men det återstår att implementera lönesättningskriterier i verksamheten 7 Årsredovisning

12 Förnya asfaltbeläggningen på kommunala industri- och villagator Arbete utfört i Åseda och Lenhovda Underhållsröjning, slaghackning och gräsklippning på kommunal mark och uppgradering av lekutrustning på kommunala lekplatser Arbete utfört i hela kommunen, förutom lekutrustning Uppgradering av reningsprocesser och maskinutrustning i avloppsreningsanläggningarna Arbete utfört vid Åseda Lenhovda, Norrhult och Alstermo reningsverk Förnya informationsmaterialet om källsortering till abonnenter och boende i kommunen Renheten på det utsorterade avfallet kontrolleras genom plockanalyser Ny folder är framtagen Uppdatering sker löpande VERKSAMHETSMÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING SOCIALNÄMND Målformulering Målet är helt uppnått Målet är delvis uppnått Målet är inte uppnått Kommentar 2007 inleds ett arbete utifrån jämförelsetalen Dialogbesök i Tingsryd gällande omsorger av funktionshindrade och indvid- och familjeomsorgen Vid varje nämndssammanträde skall en aktuell prognos presenteras och det aktuella ekonomiska läget diskuteras Detta har genomförts Kostnaderna för timvikarier ska sjunka Kostnaden för timvikarier har minskat med 700 tkr Kostnaderna för inst- placeringar ska sjunka Kostnaden för institutionsplaceringar har minskat med ca 800 tkr Antalet sjukdagar ska sjunka Sjukfrånvaro har minskat från 7,09 % 2008 till 6,78 % Årsredovisning 2009

13 VERKSAMHETSMÅL - GOD EKONOMISKHUSHÅLLNING BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND Målformulering Mindre skolk God ordning tydliga regler i skolan Målet är helt uppnått Målet är delvis uppnått Målet är inte uppnått Kommentar Mätmetoder under utarbetande Mätmetoder under utarbetande Ökat antal godkända elever Budgetdisciplin Översyn av skolskjutsverksamheten Minska semesterlöneskulden Se över elevhälsans resursfördelningssystem Antalet har ökat Gäller för jämförelsetal 2009 Överskott med 0,6 mnkr Ambitionen är att fortsätta med denna punkt under våren -10 Semesterlöneskulden har ökat med 0,7 mnkr i jämförelse med 2008 års bokslut Resursfördelningssystem under utarbetande VERKSAMHETSMÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND Målformulering Livsmedelskontroll: Alla företag som betalar årlig tillsynsavgift ska ha kontroll eller revision under året Miljötillsyn: Alla företag som betalar årlig tillsynsavgift ska ha tillsynsbesök under året Bygglov: Med kompletta handlingar ska bygglov kunna medges inom en månad Detaljplan bör kunna antas inom 8 månader Kart- mät och GIS: Bestyrkt kopia för situationsplan vid bygglovsprövning ska levereras inom 5 arbetsdagar Målet är helt uppnått Målet är delvis uppnått Målet är inte uppnått Kommentar För hög arbetsbelastning För hög arbetsbelastning Målet är uppnått Målet är delvis uppnått Målet är uppnått 9 Årsredovisning

14 EKONOMI I FOKUS Årsredovisningen och den finansiella analysen syftar till att identifiera hur kommunen lever upp till god ekonomisk hushållning Kravet på ekonomi i balans ska ses som ett instrument för att säkerställa att varje generation bär kostnaderna för den service som generationen själv beslutar om och själv konsumerar ,5 Positivt resultat Negativt resultat Budgeterat resultat 16,7 12,1 8,2 9,6 4,9 5,7 0,2 0,3 0,3 STARK EKONOMISK UTVECKLING FÖR KOMMUNEN Kommunen använder sig av tre övergripande finansiella mål för att styra den ekonomiska utvecklingen Samtliga finansiella mål är uppfyllda ,4-14,6-20,6-5,2-5,1-5,4-8,6-8,2-12, Uppvidinge kommun redovisar ett positivt resultat om knappt 5 mnkr Förklaringen till överskottet är flera Organisationen har levt ekonomiskt Förvaltningarna gör sammantaget ett positivt budgetutfall på 2,5 mnkr De omställningsarbeten som pågått inom kommunens olika verksamhetsområden har givit resultat Finansförvaltningen ger ett överskott Orsaken är ett bättre finansnetto samt att kostnaderna för arbetsgivaravgifter blivit lägre (5,2 mnkr) än budgeterat DET GÄLLER ATT KUNNA GASA OCH BROMSA SAMTIDIGT Kommunen har haft ett demografiskt gynnsamt år där nettoinflyttningen nästan klarat att täcka det negativa födelsenettot Samtidigt har verksamheten klarat att ställa om till minskande resurser, nettokostnaderna ökar endast med 0,8 % Frågan är hur långvarig dagens besvärliga ekonomiska situation blir Prognoserna pekar på att konjunkturen tar fart Uppvidinge kommun har inga marginaler utan är väldigt sårbar om något oförutsett inträffar För att få ekonomin att gå ihop är det nödvändigt att hålla marginalen mellan nettokostnaderna och skatte- och bidragsintäkter 7,5 5,0 2,5 Skatteintäkt Nettokostnad Skatteintäkt/nettokostnad förändring i % Uppvidinge kommun är tvungen att se över strukturen på ett antal område fram över Det är nödvändigt att få resurser till att öka kommunens attraktionskraft Det är oerhört positivt att konstatera att Uppvidingehus satsning på attraktivt boende på Eriksgatan har lyckats 0, Årsredovisning 2009

15 RESULTAT Effekten av konjunkturnedgången märks tydligt Skatteoch bidragsintäkterna har 2009 ökat mindre än nettokostnaderna Uppvidinge kommun redovisar ett positivt resultat om 4,9 mnkr Resultatmålet på 6 mnkr är uppnått, sett över en konjunkturcykel Kostnads- och skatte/bidragsutveckling Skatte och bidragsintäkter Nettokostnad exkl avskr EGET KAPITAL Det egna kapitalet har ökat med 4,9 mnkr Eget kapital är per definition skillnaden mellan tillgångar och skulder Pensionsskulden som är intjänad före 1998 är inte upptagen i balansräkningen utan redovisas som en ansvarsförbindelse En del av det egna kapitalet är rörelsekapital och är skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder 10,0 7,5 5,0 % Resultat i relation till eget kapital 2,5 NETTOKOSTNADSANDEL 0,0 Kommunens nettokostnader ökade med 0,8 procent mellan 2008 och 2009 Skatteintäkter och statsbidrag minskade med 0,6 procent under samma period Det är en utveckling som inte kan fortsätta om kommunen ska ha en möjlighet att bibehålla god ekonomisk hushållning -2,5-5,0-7, Nettokostnadsandelen är 94,1 procent exklusive avskrivningar (99,0 % inkl avskrivningar) SOLIDITET Soliditeten anger hur stor del av tillgångarna som har finansierats med eget kapital Det finns en fastställd ambition att ha en soliditet på minst 50 % Soliditeten påverkas av sättet att redovisa pensionsskulden 2009 är soliditeten 53,3 %, om man väger in pensionsskulden blir soliditeten negativ Soliditetsmålet på minst 50 procent är uppnått % Soliditetens utveckling Årsredovisning

16 INVESTERINGAR De samlade investeringarna under år 2009 uppgick till 10,0 mnkr netto, vilket är 25,6 mnkr lägre än budget Orsaken är framför allt att budgeterade medel för ombyggnaden av Olofsgården och av Ekängen, i dagsläget inte är aktuella att genomföra Ny ventilation till Åseda skolan är delvis utförd samt att det har rått en stor återhållsamhet när det gäller investeringar av mer traditionell karaktär, allt för att undvika framtida kapitalkostnader Självfinansieringsgraden är 249 procent, dvs hur stor andel av årets nettoinvesteringar som finansieras med egna interna medel (resultat + avskrivningar) Mkr Mnkr Investeringar, brutto Målet om egenfinansierade investeringar är uppnått FINANSNETTO Finansnettot, d v s skillnaden mellan ränteintäkter och räntekostnader, uppgår 2009 till 0,2 mnkr Räntekostnaderna har varit historiskt på en väldigt låg nivå Vid årsskiftet var kommunens snittränta under 1 % Detta har varit gynnsamt under en följd av år En extra intäkt under året är återbetalning av SKL:s medlemsbidrag (0,5 mnkr) Mnkr Finansnsiella posters utveckling -10 SKULDSÄTTNINGSGRAD OCH LÅNESKULD Kommunens låneskuld minskade 2009 till 39 mnkr En snabbare amorteringstakt har varit möjlig tack vare en god kassabehållning och låga investeringar Den långsiktiga ambitionen är att de årliga investeringarna skall täckas av avskrivningarna Under flera år på mitten av 2000-talet har större investeringsobjekt inte gjort detta möjligt Upplåningen under den perioden var nödvändig för att klara beslutade investeringar -15 Mkr Mnkr Långfristig låneskuld 100 KOMMUNALSKATT Den totala skattesatsen 2009 var 22:00 kr per skattekrona Det är 79 öre högre än snittet i länet och 48 öre högre än rikssnittet 105 (36 %) av landets kommuner har högre skattesats än Uppvidinge kommun Årsredovisning 2009

17 RISK OCH KONTROLL Mkr Likviditetens utveckling BUDGETFÖLJSAMHET Mnkr Prognossäkerhet och budgetföljsamhet är två indikatorer på kontroll av ekonomin Det budgeterade resultatet 2009 var 0,1 mnkr Utfallet 4,9 mnkr är en budgetavvikelse med 4,8 mnkr 2008 var avvikelsen 3,6 mnkr Resultatprognosen i delårsrapporten 2009 var 0,9 mnkr Skillnaden mellan prognos och utfall är 4,0 mnkr I jämförelse med prognosen i delårsrapporten var avvikelsen 1,9 mnkr för nämnderna Orsaken till skillnad mot delårsprognosen är lägre arbetsgivaravgifter, till följd av sänkt försäkringskostnad samt en försiktighet i nämnders och styrelsers prognoser LIKVIDITET % 10,0 % Kassaflödets utveckling Med likviditet menas betalningsförmåga på kort sikt Likviditeten har ökat med 34 mnkr, 2009 De likvida medlen är placerade på ett koncernkonto i bank tillsammans med de kommunala aktiebolagen 7,5 5,0 2,5 KASSAFLÖDE Nyckeltalet mäter avsättningsförmågan, dvs om sparandet är tillräckligt stort för att vara konsoliderande Kassaflödet bör ligga på nivån 7 till 8 % 2009 var kassaflödet 5 % 0, RÄNTABILITET Detta mått visar avkastningen på totalt investerat kapital Beräkningen sker genom att ställa resultatet före finansiella kostnader i relation till den under året genomsnittliga balansomslutningen Efter många år med minusresultat har kommunen nu för femte året i rad en positiv räntabilitet % % Räntabilitetens utveckling Årsredovisning

18 POSITIV UTVECKLING I JÄMFÖRELSE MED ANDRA Resultat / invånare Uppvidinge kommun Uppvidinge kommun har i förhållande till andra jämförbara kommuner haft en mycket positiv utveckling de senaste åren I diagrammet nedan jämförs samtliga kommuner utifrån resultat och eget kapital de senaste 3 åren Uppvidinge placeras i mitten av landets kommuner Ser man till jämförbara kommuner ligger Uppvidinge ännu bättre till Modell som beskriver den ekonomiska utvecklingen, Källa: SKL Årsredovisning 2009

19 PENSIONSSKULD Allt sedan 1964 har kommunernas och landstingens pensionsåtaganden enligt gällande kollektivavtal värderats enligt de beräkningsmetoder som Pensionsfinansieringskommittén lagt fast i den så kallade P- finken Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld är, RIPS07 Beräkningarna är gjorda av KPA Pensionsmedelsförvaltning Avsättning för pensioner Löneskatt på avsättning Pensionsskuld intjänad före Löneskatt på pensionsskuld intjänad före Finansiell placering (bokförtvärde) 0 0 Totala förpliktelser SÄRREDOVISNING VA-VERKSAMHET Lagstiftningen ställer bla krav på att VA-verksamheten from redovisningsåret 2007 ska särredovisas från annan verksamhet Huvudsyftet är att säkerställa att avgiftsuttaget inte blir för högt över tiden Uppvidinge kommuns tekniska avdelning är huvudman för vatten- och avloppshanteringen i Uppvidinge kommun Verksamheten består i drift av åtta vattenverk, två tryckstegringsanläggningar för dricksvatten, fyra större reningsverk, sju biologiska avloppsreningsanläggningar, 28 pumpstationer och vatten- och avloppsledningar 2009 höjdes de fasta avgifterna för VA-kollektivet med 3,7 % vilket ska täcka ökade kostnader för löner, elström, kemikalier mm 46 % av intäkterna beräknas komma från de fasta avgifterna Motivet till att bara göra höjningen på den fasta delen av avgiften är att merparten av kostnaderna för verksamheten är fasta Finansiell placering (marknadsvärde) 0 0 Finansiell placering (marknadsvärde -bokfört värde) 0 0 Återlåning i verksamheten Sammanställning (mnkr) Återlåningen i verksamheten har ökat under året från 247,8 mnkr till 254,1 mnkr Resultat -0,7-0,2 0,5 Balansomslutning 33,3 35,7 34,8 BALANSKRAVET Uppvidinge kommun har inga underskott att återställa Avstämning mot balanskrav, mnkr Bokslut 2009 Bokslut 2008 Verksamhetens ekonomiska resultat slutade med ett underskott på 693 kkr Förklaringen till underskottet går att hänföra till minskade intäkter från de rörliga avgifterna men också till maskinhaverier i anläggningarna En större återbetalning av rörliga avgifter har påverkat resultatet negativt Återbetalningen beror på kraftigt förändrad förbrukning för en större industri Årets resultat 4,9 9,6 Reavinster -1,5 Justerat resultat enligt balanskrav 4,9 8,1 Återställt kvarstående negativt resultat -2,1 Resultat enligt balanskravet 4,9 6,0 15 Årsredovisning

20 DRIFTREDOVISNING TRENDEN ÄR POSITIV Driftredovisningen visar ett överskott på 2,5 mnkr jämfört med fastställd budget För tredje året i rad ger nämnderna överskott 10 5 Positivt budgetavvikelse Negativt budgetavvikelse 2,2 Driftbudget utfall 5,9 3,0 2,5 Samtliga nämnder, förutom överförmyndarnämnden, redovisar ett positivt utfall I prognosen som upprättades vid delårsbokslutet aviserades ett överskott på 0,6 mnkr för nämnderna ,9-11,0-9,8-9,3-6,7-6,4-3,4-2,0 Det finns en påtaglig försiktighet i organisationen när det gäller att redovisa utfallet i prognoserna , Driftredovisning - verksamhetsområde Kkr Kostnad Intäkt Budget Bokslut Avvikelse Bokslut Revision Kommunstyrelse Överförmyndarnämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Miljö- och byggnadsnämnd HUL - gemensam lönenämnd TOTALT Finansiering Resultat Orsakerna till det positiva utfallet kan framförallt sammanfattas med att socialnämndens verksamhet ger ett överskott, en följd av lägre kostnader för semesterlöneskuld, löneökningsmedel samt att anslaget för oförutsett inte utnyttjats Barn och utbildnings och socialförvaltningens nettokostnader utgör drygt 80 % av nämndernas totala omslutning Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden redovisar positiva utfall Nämnderna har aktivt och målmedvetet jobbat för att nå dit men inom respektive nämnd finns det underskott som måste åtgärdas, t ex på gymnasieskolan Den ekonomiska uppföljningen behöver förbättras och koppling mellan fastställda politiska mål och ekonomi, prestationer samt kvalitet behöver utvecklas Driftbudget utfall, nettokostnader Socialnämnden Barn- och utbildningsnämnden Årsredovisning 2009

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 Revisionsrapport April 2011 Erika Svensson Helen Samuelsson Dahlstrand Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...5 2.1 Bakgrund...5 2.2 Revisionsfråga och metod...5 3 Granskningsresultat...6

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 11 april 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor Simrishamns kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31 16 oktober 2014 Lennart Öhrström Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Malin Holm Paulcén Auktoriserad revisor

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Hanna Holmberg Richard Vahul Granskning av delårsrapport 2014 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Preliminärt bokslut 2011

Preliminärt bokslut 2011 Foto Jan Magnusson Innehållsförteckning En tillbakablick på 2011 3 Preliminärt bokslut 2011 3 Redovisningsprinciper 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Nyckeltal 6 Finansiella rapporter 7 Resultaträkning

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Pajala kommun Conny Erkheikki Aukt rev mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2 3

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Syfte med granskningen

Syfte med granskningen Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31, utkast Oktober 2014 Alexander Carlsson Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Tobias Lundell Syfte med granskningen

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunledningsförvaltningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lisbet Östberg Maj-Britt Åkerström 15 april 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Krokoms kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2015-06-30 September 2015 Lars Starck Auktoriserad revisor Tobias Lundell Revisor Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Preliminärt bokslut 2015

Preliminärt bokslut 2015 Preliminärt bokslut 2015 Kommunstyrelsen 2016-02-02 0 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2015... 3 Preliminärt bokslut 2015... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Götene kommun Hans Axelsson Carl Sandén mars 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Preliminärt bokslut 2012

Preliminärt bokslut 2012 Foto Jan Magnusson Innehållsförteckning En tillbakablick på 2012 3 Preliminärt bokslut 2012 3 Redovisningsprinciper 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 6 Nyckeltal 6 Finansiella rapporter 8 Resultaträkning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Rapport över granskning av bokslut 2006

Rapport över granskning av bokslut 2006 Rapport över granskning av bokslut 2006 KPMG Antal sidor: 12 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Syfte 2 3. Omfattning 2 4. Verksamheten 2 5. Förenlighet med kommunfullmäktiges mål 3 5.1 Finansiella mål 3

Läs mer

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 1 (6) Kommunledningskontoret 2012-03-13 Dnr KS Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 1. Kommunstyrelsen bedömer att kommunens mål för god

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2016 Sollefteå kommun Anneth Nyqvist PerÅke Brunström Certifierade kommunala revisorer Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Olofströms kommun. Revisionsrapport avseende årsbokslut och årsredovisning Audit KPMG AB

Olofströms kommun. Revisionsrapport avseende årsbokslut och årsredovisning Audit KPMG AB Revisionsrapport avseende årsbokslut och årsredovisning 2012 Audit KPMG AB Innehåll 1. Inledning 1 2. Sammanfattning 1 3. Förvaltningsberättelse 2 3.1 Investeringsredovisning 2 3.2 Driftsredovisning 2

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 Granskning av delårsbokslut 2009-08-31 KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Innehåll

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2009 Eva Lagbo Bergqvist Ing-Marie Englund Erika Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer