Det ljusnar för näringslivet. Vindkraften lyfter. Nya attraktiva lägenheter. Stabil ekonomisk utveckling i kommunen. Bredband till alla

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det ljusnar för näringslivet. Vindkraften lyfter. Nya attraktiva lägenheter. Stabil ekonomisk utveckling i kommunen. Bredband till alla"

Transkript

1 Årsredovisning 2009

2 2009 Vindkraften lyfter Den energiomställning som påbörjats i vårt land och som handlar om att ta tillvara den förnyelsebara energin kommer att märkas i vår kommun, eftersom det till stora delar handlar om vindkraft Gjorda vindmätningar visar att det blåser tillräckligt i Uppvidinge för att det ska vara lönsamt att bygga vindkraftverk här Ett flertal exploatörer har visat intresse och arbete pågår på många håll för etablering av vindkraftverk i skog och mark i vår kommun Stabil ekonomisk utveckling i kommunen Kommunens ekonomi har de senaste åren visat positiva resultat ,4-14,6-20,6 35,5-5,2-5,1-5,4-8,6-8,2-12, ,7 12,1 8,2 9,6 En allmän utgångspunkt för de ekonomiska mål som Uppvidinge kommun fastlagt är att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar Kommunen använder sig av tre övergripande finansiella mål Resultat efter finansnetto: Finansieringsgrad : Soliditet : Minst 50 % Samtliga finansiella mål är uppfyllda 4,9 6 miljoner kronor i resultat årligen, sett över en konjunkturcykel 100 % självfinansiering av investeringar Det ljusnar för näringslivet Flera företag i Uppvidinge ser nu en ljusning Av dem som såg framtiden helt i nattsvart tidigare i höstas har många nu en orderingång och man ser därför ljusare på framtiden Flera företag i kommunen har dock inte märkt av lågkonjunkturen alls Flera företag har gjort nyanställningar Den gigantiska ordern till Spaljisten har gett många framtidstron tillbaka Den sprider framtidstro och tro på att även ungdomsarbetslösheten kommer att minska Under 2009 och 2010 kommer vi att prioritera arbetet med stötta de mindre företagen för att få tillväxt i kommunen Nya attraktiva lägenheter Uppvidingehus har skapat nya, attraktiva lägenheter på Eriksgatan i Åseda Det är den största renovering som någonsin gjorts i Uppvidingehus bestånd Hyreshuset omfattar sex 1:or, sju 2:or, sex 3:or och två 4:or Det finns hissar i varje trapphus, inglasade balkonger och fiberanslutning till varje lägenhet I källaren finns det relaxavdelning, aktivitetsrum och gästlägenhet Bredband till alla Då 3G-tekniken ännu inte är tillgänglig för alla i kommunen har Uppcom AB av kommunstyrelsen fått i uppdrag att fortsätta utbyggnaden av bredband till landsbygden Närmast i tur står Ösjöbol och Hökhults teleområden Fiberkabel dras till respektive telestation, som förses med ADSL-teknik Uppvidinge kommun har utsetts som pilotkommun för nedläggning av kopparnätet (fasta telefonin) Detta kommer att drabba Lindshammar och den del av Lindshammarstationens kopparnät som ligger i Uppvidinge kommun 2 Årsredovisning 2009

3 Vi mår rätt bra För att vi som arbetar i kommunen ska må bra, trivas på vårt arbete och därigenom göra ett gott arbete för Uppvidinge Kommun och dess invånare krävs en god arbetsmiljö En del i arbetsmiljöarbetet är att arbeta hälsofrämjande det vill säga ta tillvara det som är friskt och förstärka detta Till hjälp i detta har vi våra friskfaktorer som våra anställda varit med och tagit fram Dessa friskfaktorer är: Arbetsglädje Inflytande delaktighet Stolthet Återhämtning Detta är något som vi försöker arbeta med i verksamheterna dagligen Vi ser att detta är en faktor till vår fortsatta minskning av sjukfrånvaron som 2009 är nere på 5,53 % en minskning från en nivå på närmare 10 % 2004 Det papperslösa Uppvidinge Arbetet fortskrider med införande av ett system med digitala kallelser till kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och de kommunala nämndernas sammanträden Systemet har tillämpats på kallelse till kommunstyrelsens arbetsutskott sedan våren och kommer nu att implementeras successivt i den politiska organisationen Genom systemet med digitala kallelser förbättras förutsättningarna för de förtroendevaldas politiska uppdrag Bättre kvalité i skolan Hösten 2009 genomförde Skolinspektionen regelbunden tillsyn av skolorna i Uppvidinge kommun Skolinspektionen gav både positiv och negativ kritik Det positiva är att eleverna är väldigt trygga i skolmiljön De förbättringsområden som utpekas är bland annat förbättringar i kvalitetsredovisningar och komplettering av likabehandlingsplaner Vi har skrivit ett svar till Skolinspektionen där de åtgärder vi ämnar vidta för att förbättra vår verksamhet preciseras, Nya webbplatser Uppvidinge kommun och Uppvidingehus har tagit fram nya webbplatser under året och fått många positiva reaktioner Sommarpraktik till ungdomar Sommarpraktik för ungdomar erbjöds alla ungdomar under 18 år och som gått ut åk 1 och 2 på gymnasiet Samtliga erbjöds 80 timmar och praktikplatser erbjöds i kommunala förvaltningar samt hos föreningar, företag och hos Svenska kyrkan Befolkningsstatistiken oroar Befolkningen har minskat med 27 personer under 2009 Det har avlidit 27 personer fler än antalet födda och antalet personer som har flyttat in / invandrat är lika stort som de som flyttat ut Valfrihet i äldreomsorgen Lagen om valfrihetssystem (SFS 2008:962) trädde i kraft den 1 januari 2009 Lagen är avsedd att fungera som ett frivilligt verktyg för de kommuner och landsting som vill göra det möjligt för medborgarna att välja mellan olika utförare av tjänster inom vård och omsorg Socialstyrelsen beslutade under våren 2009, efter ansökan från Uppvidinge kommun, att betala ut statliga stimulansmedel på 650 tkr för att utreda vilka förutsättningar det finns för att införa valfrihetssystem i kommunens äldreomsorg samt vilka områden som kan vara mest lämpade härför 3 Årsredovisning 2009

4 ÅRSREDOVISNINGENS STRUKTUR Uppvidinge kommuns årsredovisning avlämnas av kommunstyrelsen till kommunfullmäktige Den vänder sig även till externa intressenter så som kreditgivare, leverantörer och andra offentliga myndigheter Förvaltningsberättelse Det första avsnittet innehåller förvaltningsberättelsen som enligt den kommunala redovisningslagen ska upprättas i årsredovisning / delårsrapport Förvaltningsberättelsen är en sammanfattning av årsredovisning / delårsrapport, där väsentliga delar av kommunens ekonomi och verksamhet fokuseras Förvaltningsberättelse - sammanställd redovisning Koncernredovisningen kallas i kommunsektorn för sammanställd redovisning I avsnittet sker en redovisning av verksamheten och ekonomin i de kommun ägda bolagen Uppvidinge kommuns verksamhet Avsnitt 1 Avsnitt 2 Avsnitt 3 Det avslutande avsnittet presenterar delar av den verksamhet som bedrivits under året Redovisningen sker för respektive styrelse / nämnd Inom varje styrelse / nämnd beskrivs viktiga händelser och trender utifrån olika perspektiv samt ges en kort framtidsbedömning INNEHÅLL Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens ordförande Lena Karlsson kommenterar 2009 Förvaltningsberättelse Uppvidinge kommuns särdrag En kort beskrivning av befolkningsutveckling och arbetsmarknad Framtidsbedömning En analys över det ekonomiska läget och förutsättningar för kommunen Målavstämning Avstämning av finansiella mål och mål kopplade till god ekonomisk hushållning Ekonomi i fokus Analys av kommunens ekonomi med stöd av RK-modellen Driftsredovisning Redovisning och analys av driftbudget och utfall Investeringsredovisning Redovisning och analys av investeringsbudget och utfall Personal- och hälsoredovisning Redovisning och analys av väsentliga personalförhållande Redovisningsprinciper En beskrivning av redovisningsmodell och hur kommunen uppfyller RKR:s rekommendationer Resultaträkning noter Redovisning av resultaträkning och noter Kassaflödesanalys noter Redovisning av kassaflödet och noter Balansräkning noter Redovisning av balansräkning och noter Sammanställd redovisning Uppvidinge kommuns bolag Redovisning av verksamheten och ekonomin i de kommunägda bolagen Uppvidinge kommuns verksamhet Kommunstyrelse Beskrivning och analys av nämndens verksamhet under året Barn- och utbildningsnämnd Beskrivning och analys av nämndens verksamhet under året Socialnämnd Beskrivning och analys av nämndens verksamhet under året Miljö- och byggnadsnämnd Beskrivning och analys av nämndens verksamhet under året Revision Beskrivning och analys av nämndens verksamhet under året Överförmyndarnämnd Beskrivning och analys av nämndens verksamhet under året Valnämnd Beskrivning och analys av nämndens verksamhet under året Krisledningsnämnd Beskrivning och analys av nämndens verksamhet under året HUL gemensam nämnd för lönesamverkan Beskrivning och analys av nämndens verksamhet under året Revisorernas utlåtande över årsredovisningen Produktion: Ekonomi avdelning Bilder: Motiv från Uppvidinge kommun Målningar: Elever i kulturskolan

5 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE Början i moll och slutet i dur När jag för ett år sen skulle beskriva 2008 så blev det bestående minnet av det året att lågkonjunkturen kom och lade sordin på den positiva utveckling vi haft under några år Lågkonjunkturen blev också det som präglade 2009, under våren kom det allt dystrare prognoser, både i form av varsel och tilldelning av statliga medel Vi räknade om budgeten flera gånger alltid med mindre resurser som utgångsläge Många möten med förvaltnings- och bolagspresidier blev det under våren, alla förväntades att dra ner på sina krav när det gällde tilldelning av pengar Ingen lätt uppgift men ändå nödvändig i det rådande läget Hög arbetslöshet, fra bland våra ungdomar har satt socialförvaltningen under hög press, med stigande kostnader för ek bistånd Ett ökande antal familjer med problem har lett till flera placeringar av både barn och vuxna, vilket givetvis också innebär ökade kostnader Vår skola har under året varit föremål för inspektion av skolverket, och av de påpekanden som kom var en del väntade och andra kanske mer en överraskning Arbete med förändringar pågår nu ute i verksamheterna, och kvalitén i våra skolor är mycket viktig Våra barn ska få samma förutsättningar som andra för att klara vidare studier Av dem som blivit arbetslösa har flera tagit chansen att studera och Lärcenter och Komvux har tagit emot fler studerande det senaste året, även SFI-undervisningen har ökat (svenska för invandrare) UppCom fortsätter arbetet med fiberutbyggnaden i den takt som ekonomin tillåter, samverkan sker med Eon som gräver ner kablar på olika håll i kommunen Vindkraftsplanen är nu antagen av KF och det börjar röra på sig med ansökningar om miljöprövningar av några större parker LOV, lagen om valfrihet, är just nu under utredning i vår kommun Tanken med den lagen är att ge möjligheter för entreprenörer att tillhandahålla vissa tjänster som varit förbehållet den kommunala verksamheten Hos oss handlar det om hemtjänst och hemsjukvård, och beslut ska tas i KF före sommaren Befolkningen fortsätter att minska, liksom tidigare, dock inte lika mycket som 2008 Vårt relativa underskott på invånare i år visar sig genom ett lågt födelsetal Detta kräver liksom tidigare en ständig anpassning till nya förutsättningar i barnomsorg och skola De ekonomiska förutsättningarna som tidigt under året såg mörka ut har förbättrats efter hand och det årsresultat som nu presenteras ser ändå bra ut med tanke på omständigheterna, och jag känner att det finns bra förutsättningar för Uppvidinge att klara den här lågkonjunkturen med alla de följdeffekter som kommit Då jag nu lämnar mitt uppdrag önskar jag lycka till till er som fortsätter att göra vår kommun attraktiv och en bra plats att leva och bo i Inom industrin har det på en del håll återhämtat sig och viss nyanställning sker, medan det i en del branscher fortfarande inte ses någon återhämtning Glädjande nog kan vi se att det startas nya företag i vår kommun UppvidingeHus som renoverat ett hus på Eriksgatan kan glädjas åt det resultatet, stor efterfrågan på lägenheterna och nöjda hyresgäster! Nästa hus som blir föremål för renovering är Torggatan där vårdcentralen är belägen I samband med renoveringen av vårdcentralen kommer det också att tillskapas en familjecentral, där kommun och landsting samverkar kring barnavårdscentral, öppen förskola och socialförvaltning Lena Karlsson Kommunstyrelsens ordförande (C) 1 Årsredovisning 2009

6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Enligt 4:e kapitlet i den kommunala redovisningslagen ska kommunen göra en förvaltningsberättelse i årsredovisningen Den ska vara en sammanfattning av årsredovisning där väsentliga delar av kommunens ekonomi lyfts fram Årsredovisning 2009

7 ORGANISATION OCH LEDNING Kommunstyrelsens ledamöter Organisation Lena Karlsson (C) Ordförande Peter Skoog-Lindman (S) Vice ordförande Torbjörn Gustafsson (C) Ledamot Yvonne Wilhelmsson (C) Ledamot Jan-Olof Fransson (M) Ledamot Monika Hammarström (S) Ledamot Per Elgestam (S) Ledamot Benny Jarhall (S) Ledamot Kommunstyrelsen väljs av Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och dess uppgift är att styra, leda och kontrollera den kommunala verksamheten Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning Den har också ansvaret för kommunens medelsförvaltning, den fysiska planeringen, mark- och bostadspolitiken, sysselsättnings- och näringslivsfrågor med mera Kommunstyrelsen har även hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och de anställda Kommunstyrelsen bereder ärenden som ska beslutas av Kommunfullmäktige Vissa frågor kan beslutas direkt av Kommunstyrelsen Anna-Bettina Holm (M) Ledamot Andreas Magnusson (V) Ledamot Christina Lindqvist (KD) Ledamot 3 Årsredovisning

8 UPPVIDINGES SÄRDRAG Uppvidinge kommun bildades 1971 genom sammanslagning av Åseda och Lenhovda köpingar samt Nottebäcks och Älghults landskommuner Den nya kommunens område sammanfaller i stort med det gamla häradet Uppvidinge Kommunens areal uppgår till kvadratkilometer Ungefär 80 procent av kommunens areal utgörs av skog Här finns också många sjöar, 231 är större än ett hektar ARBETSMARKNAD MED MÖJLIGHETER I kommunen finns ca 1300 små och medelstora företag men också några förhållandevis stora företag som t ex Profilgruppen och Elitfönster med vardera ca anställda Andra relativt stora företag är Spaljisten, Alstermo kabel, m fl Den största delen av företagen har 0-5 anställda Antalet företag i kommunen är så stort att var 8e invånare är egenföretagare BEFOLKNINGSUTVECKLING SOM BEKYMRAR Invånarantalet minskade med 27 personer under 2009 Befolkningsförändring Födelseöverskottet (födda minus avlidna) har under en lång period varit negativt ( ) Det gör att flyttningsöverskottet (inflyttning minus utflyttning) är avgörande för om det ska bli en befolkningstillväxt Det är värt att notera att under de senaste åren med befolkningsminskning har antalet arbetstillfällen stigit dramatiskt med 20 % Det som oroar för framtiden är det faktum att kommunens befolkning utvecklas på ett annat vis än landet i övrigt Det föds färre barn och kommunens särprägel, med hög andel 65-åringar och äldre jämfört med riket, börjar avta En central del för att öka befolkningstillväxten är attraktivt boende Under en lång tid har nyproduktionen av flerfamiljshus eller småhus varit obefintlig eller väldigt liten 3 4 Årsredovisning 2009

9 FRAMTIDSBEDÖMNING KONJUNKTUREN VÄNDER UPPÅT Efter kollapsen på de finansiella marknaderna, det stora raset i världshandeln och det därmed sammanhängande fallet i svenska företags produktion har återhämtningen under 2009 varit förhållandevis svag De dystra siffrorna till trots har en betydande omsvängning skett i hushållens och företagens förväntningar Under loppet av fjolåret har optimismen inför framtiden gradvis skruvats upp Till det ska läggas att fallet i sysselsättningen har stannat av och inte ser ut att bli så omfattande som tidigare befarat Normalt brukar en tillväxt kring 3 procent bidra till stigande sysselsättning och minskad arbetslöshet, men detta blir sannolikt inte fallet under 2010 och 2011 Orsaken är den ojämnvikt som uppstått i förhållandet mellan produktion och produktionsresurser I många företag är resursutnyttjandet ytterligt lågt och inte minst då inom industrin Det innebär att produktionen kan växa högst väsentligt utan att mer resurser, i form av anställda, krävs Sysselsättningen kommer därför övergångsvis att förbli låg trots god fart i ekonomin Förutsättningarna är nu goda för en relativ snabb ekonomisk återhämtning Industriföretagen flaggar för ökad orderingång och produktionsplanerna pekar uppåt Företagens lager har nått sin botten och kommer knappast att tömmas mer Det innebär betydande tillskott i efterfrågan Hushållens sparande är samtidigt rekordhögt Skatteunderlagsutveckling I det litet längre perspektivet är utsikterna inte lika lysande Även om de svenska hushållen och den svenska staten har ordning på sin ekonomi så gäller inte samma sak i omvärlden En fortsatt måttlig tillväxt internationellt begränsar utvecklingen i vårt eget land Men trots att återhämtningen hämmas av internationella obalanser räknar SKL ändå med en relativt hög tillväxt i svensk BNP: 3,3 procent i år och 2,7 procent nästa år Antal personer varslade om uppsägning Tillsammans med stigande fastighetsvärden, återhämtade börskurser och ökande inkomster ger det utrymme för ett kraftfullt lyft i hushållens konsumtionsutgifter Också det bidrar till en ökad efterfrågan På kort sikt är förutsättningarna därmed goda för en rejäl tillväxtrekyl Källa: Sveriges kommuner och Landsting 5 Årsredovisning

10 MÅLAVSTÄMNING Ekonomisk hushållning kan ses i två dimensioner; att hushålla i tiden och över tiden För att finansiera en verksamhet över tiden krävs normalt sett mer än ett nollresultat Det vill säga att väga ekonomi mot verksamhet på kort sikt, samt att väga verksamhetens behov nu mot verksamhetens behov på längre sikt Om man under ett år förbrukar mer pengar än man får in innebär det att det blir kommande år, eller kommande generationer, som måste betala för denna överkonsumtion Ser man på kommunens resultat för 2009, 4,9 mnkr, nås inte resultatmålet men långsiktigt över en konjunkturcykel (7 år) ser det bättre ut Resultat Genomsnitt 16,7 12,1 8,2 9,6 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 4,9 5,9 FINANSIELLA MÅL Uppvidinge kommun använder sig av tre övergripande mål för att styra den ekonomiska utvecklingen och definiera vad god ekonomisk hushållning står för i kommunen Resultatmålet ska gälla långsiktigt över en konjunkturcykel -20-5,1-5, Resultat efter finansnetto: 6 miljoner kronor i positivt resultat årligen Finansieringsgrad : Soliditet : Minst 50 % 100 % självfinansiering av investeringar FINANSIELLA MÅL Målformulering Resultat, 6 mnkr, långsiktigt över en konjunkturcykel Målet är helt uppnått Målet är delvis uppnått Målet är inte uppnått Kommentar 4,9 mnkr i resultat Finansieringsgrad, 100 % självfinansiering av investeringar Soliditet, minst 50 % 10,3 mnkr i bruttoinvesteringar samt 38,2 mnkr i amorteringar 53,3 % i soliditet 5 6 Årsredovisning 2009

11 VERKSAMHETSMÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING KOMMUNSTYRELSE Målformulering Målet är helt uppnått Målet är delvis uppnått Målet är inte uppnått Kommentar Kontinuerlig kommunikation med kommunens invånare sker via kommunens webbplats och via kommuninformation i Uppvidinge tidning 10 ggr/år Intranätet består av relevant innehåll från informationsägarna utifrån krav och behov och underlättar därmed det dagliga arbetet för medarbetarna Inom integrationsverksamheten skall 70 % av de kommunplacerade erhålla arbete, studieplats eller praktikplats inom tre år Antalet boklån per invånare skall nå upp till riksgenomsnittet Vi har kommuninformation i Uppvidinge Tidning 10 ggr/år Intresset att få ut sin information i U T har ökat rejält sedan start Information läggs även ut på webbplatsen under bl a Nyheter Viss information finns men skall utvecklas ytterligare under 2010 Målet är uppfyllt för perioden och de som bor kvar i kommunen Det kärvare arbetsmarknadsläget kan komma att påverka integrationsarbetet Antal lån per invånare ökade till 784 under 2009 Jämförelsen med 2008 för riket var 76 Antalet kulturprogram för barn skall uppgå till 2 program/barn/år Antalet deltagaraktiviteter i åldern 5-20 år skall uppgå till minst 60000/år Implementering av det kommunövergripande arbetsmiljöarbetet avseende organisation, delegering av arbetsmiljöuppgifter, utbildning, framtagande av rutiner, riktlinjer och handlingsplaner Mätning av total sjukfrånvaro för analys och åtgärder så att sjukfrånvaron ytterligare minskar PA-systemets lönekartläggning kompletteras med ett stödverktyg för lönekartläggning, analys och arbetsvärdering Implementering av lönepolicy och lönesättningskriterier Barnkulturgruppen erbjuder 2 program/år/ barn Antalet aktiviteter har sjunkit till ca Arbetet har fortsatt under 2009 Den totala sjukfrånvaron har minskat från 5,81 % 2008 till 5,53 % 2009 Lönekartläggning är klar men det återstår att implementera lönesättningskriterier i verksamheten 7 Årsredovisning

12 Förnya asfaltbeläggningen på kommunala industri- och villagator Arbete utfört i Åseda och Lenhovda Underhållsröjning, slaghackning och gräsklippning på kommunal mark och uppgradering av lekutrustning på kommunala lekplatser Arbete utfört i hela kommunen, förutom lekutrustning Uppgradering av reningsprocesser och maskinutrustning i avloppsreningsanläggningarna Arbete utfört vid Åseda Lenhovda, Norrhult och Alstermo reningsverk Förnya informationsmaterialet om källsortering till abonnenter och boende i kommunen Renheten på det utsorterade avfallet kontrolleras genom plockanalyser Ny folder är framtagen Uppdatering sker löpande VERKSAMHETSMÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING SOCIALNÄMND Målformulering Målet är helt uppnått Målet är delvis uppnått Målet är inte uppnått Kommentar 2007 inleds ett arbete utifrån jämförelsetalen Dialogbesök i Tingsryd gällande omsorger av funktionshindrade och indvid- och familjeomsorgen Vid varje nämndssammanträde skall en aktuell prognos presenteras och det aktuella ekonomiska läget diskuteras Detta har genomförts Kostnaderna för timvikarier ska sjunka Kostnaden för timvikarier har minskat med 700 tkr Kostnaderna för inst- placeringar ska sjunka Kostnaden för institutionsplaceringar har minskat med ca 800 tkr Antalet sjukdagar ska sjunka Sjukfrånvaro har minskat från 7,09 % 2008 till 6,78 % Årsredovisning 2009

13 VERKSAMHETSMÅL - GOD EKONOMISKHUSHÅLLNING BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND Målformulering Mindre skolk God ordning tydliga regler i skolan Målet är helt uppnått Målet är delvis uppnått Målet är inte uppnått Kommentar Mätmetoder under utarbetande Mätmetoder under utarbetande Ökat antal godkända elever Budgetdisciplin Översyn av skolskjutsverksamheten Minska semesterlöneskulden Se över elevhälsans resursfördelningssystem Antalet har ökat Gäller för jämförelsetal 2009 Överskott med 0,6 mnkr Ambitionen är att fortsätta med denna punkt under våren -10 Semesterlöneskulden har ökat med 0,7 mnkr i jämförelse med 2008 års bokslut Resursfördelningssystem under utarbetande VERKSAMHETSMÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND Målformulering Livsmedelskontroll: Alla företag som betalar årlig tillsynsavgift ska ha kontroll eller revision under året Miljötillsyn: Alla företag som betalar årlig tillsynsavgift ska ha tillsynsbesök under året Bygglov: Med kompletta handlingar ska bygglov kunna medges inom en månad Detaljplan bör kunna antas inom 8 månader Kart- mät och GIS: Bestyrkt kopia för situationsplan vid bygglovsprövning ska levereras inom 5 arbetsdagar Målet är helt uppnått Målet är delvis uppnått Målet är inte uppnått Kommentar För hög arbetsbelastning För hög arbetsbelastning Målet är uppnått Målet är delvis uppnått Målet är uppnått 9 Årsredovisning

14 EKONOMI I FOKUS Årsredovisningen och den finansiella analysen syftar till att identifiera hur kommunen lever upp till god ekonomisk hushållning Kravet på ekonomi i balans ska ses som ett instrument för att säkerställa att varje generation bär kostnaderna för den service som generationen själv beslutar om och själv konsumerar ,5 Positivt resultat Negativt resultat Budgeterat resultat 16,7 12,1 8,2 9,6 4,9 5,7 0,2 0,3 0,3 STARK EKONOMISK UTVECKLING FÖR KOMMUNEN Kommunen använder sig av tre övergripande finansiella mål för att styra den ekonomiska utvecklingen Samtliga finansiella mål är uppfyllda ,4-14,6-20,6-5,2-5,1-5,4-8,6-8,2-12, Uppvidinge kommun redovisar ett positivt resultat om knappt 5 mnkr Förklaringen till överskottet är flera Organisationen har levt ekonomiskt Förvaltningarna gör sammantaget ett positivt budgetutfall på 2,5 mnkr De omställningsarbeten som pågått inom kommunens olika verksamhetsområden har givit resultat Finansförvaltningen ger ett överskott Orsaken är ett bättre finansnetto samt att kostnaderna för arbetsgivaravgifter blivit lägre (5,2 mnkr) än budgeterat DET GÄLLER ATT KUNNA GASA OCH BROMSA SAMTIDIGT Kommunen har haft ett demografiskt gynnsamt år där nettoinflyttningen nästan klarat att täcka det negativa födelsenettot Samtidigt har verksamheten klarat att ställa om till minskande resurser, nettokostnaderna ökar endast med 0,8 % Frågan är hur långvarig dagens besvärliga ekonomiska situation blir Prognoserna pekar på att konjunkturen tar fart Uppvidinge kommun har inga marginaler utan är väldigt sårbar om något oförutsett inträffar För att få ekonomin att gå ihop är det nödvändigt att hålla marginalen mellan nettokostnaderna och skatte- och bidragsintäkter 7,5 5,0 2,5 Skatteintäkt Nettokostnad Skatteintäkt/nettokostnad förändring i % Uppvidinge kommun är tvungen att se över strukturen på ett antal område fram över Det är nödvändigt att få resurser till att öka kommunens attraktionskraft Det är oerhört positivt att konstatera att Uppvidingehus satsning på attraktivt boende på Eriksgatan har lyckats 0, Årsredovisning 2009

15 RESULTAT Effekten av konjunkturnedgången märks tydligt Skatteoch bidragsintäkterna har 2009 ökat mindre än nettokostnaderna Uppvidinge kommun redovisar ett positivt resultat om 4,9 mnkr Resultatmålet på 6 mnkr är uppnått, sett över en konjunkturcykel Kostnads- och skatte/bidragsutveckling Skatte och bidragsintäkter Nettokostnad exkl avskr EGET KAPITAL Det egna kapitalet har ökat med 4,9 mnkr Eget kapital är per definition skillnaden mellan tillgångar och skulder Pensionsskulden som är intjänad före 1998 är inte upptagen i balansräkningen utan redovisas som en ansvarsförbindelse En del av det egna kapitalet är rörelsekapital och är skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder 10,0 7,5 5,0 % Resultat i relation till eget kapital 2,5 NETTOKOSTNADSANDEL 0,0 Kommunens nettokostnader ökade med 0,8 procent mellan 2008 och 2009 Skatteintäkter och statsbidrag minskade med 0,6 procent under samma period Det är en utveckling som inte kan fortsätta om kommunen ska ha en möjlighet att bibehålla god ekonomisk hushållning -2,5-5,0-7, Nettokostnadsandelen är 94,1 procent exklusive avskrivningar (99,0 % inkl avskrivningar) SOLIDITET Soliditeten anger hur stor del av tillgångarna som har finansierats med eget kapital Det finns en fastställd ambition att ha en soliditet på minst 50 % Soliditeten påverkas av sättet att redovisa pensionsskulden 2009 är soliditeten 53,3 %, om man väger in pensionsskulden blir soliditeten negativ Soliditetsmålet på minst 50 procent är uppnått % Soliditetens utveckling Årsredovisning

16 INVESTERINGAR De samlade investeringarna under år 2009 uppgick till 10,0 mnkr netto, vilket är 25,6 mnkr lägre än budget Orsaken är framför allt att budgeterade medel för ombyggnaden av Olofsgården och av Ekängen, i dagsläget inte är aktuella att genomföra Ny ventilation till Åseda skolan är delvis utförd samt att det har rått en stor återhållsamhet när det gäller investeringar av mer traditionell karaktär, allt för att undvika framtida kapitalkostnader Självfinansieringsgraden är 249 procent, dvs hur stor andel av årets nettoinvesteringar som finansieras med egna interna medel (resultat + avskrivningar) Mkr Mnkr Investeringar, brutto Målet om egenfinansierade investeringar är uppnått FINANSNETTO Finansnettot, d v s skillnaden mellan ränteintäkter och räntekostnader, uppgår 2009 till 0,2 mnkr Räntekostnaderna har varit historiskt på en väldigt låg nivå Vid årsskiftet var kommunens snittränta under 1 % Detta har varit gynnsamt under en följd av år En extra intäkt under året är återbetalning av SKL:s medlemsbidrag (0,5 mnkr) Mnkr Finansnsiella posters utveckling -10 SKULDSÄTTNINGSGRAD OCH LÅNESKULD Kommunens låneskuld minskade 2009 till 39 mnkr En snabbare amorteringstakt har varit möjlig tack vare en god kassabehållning och låga investeringar Den långsiktiga ambitionen är att de årliga investeringarna skall täckas av avskrivningarna Under flera år på mitten av 2000-talet har större investeringsobjekt inte gjort detta möjligt Upplåningen under den perioden var nödvändig för att klara beslutade investeringar -15 Mkr Mnkr Långfristig låneskuld 100 KOMMUNALSKATT Den totala skattesatsen 2009 var 22:00 kr per skattekrona Det är 79 öre högre än snittet i länet och 48 öre högre än rikssnittet 105 (36 %) av landets kommuner har högre skattesats än Uppvidinge kommun Årsredovisning 2009

17 RISK OCH KONTROLL Mkr Likviditetens utveckling BUDGETFÖLJSAMHET Mnkr Prognossäkerhet och budgetföljsamhet är två indikatorer på kontroll av ekonomin Det budgeterade resultatet 2009 var 0,1 mnkr Utfallet 4,9 mnkr är en budgetavvikelse med 4,8 mnkr 2008 var avvikelsen 3,6 mnkr Resultatprognosen i delårsrapporten 2009 var 0,9 mnkr Skillnaden mellan prognos och utfall är 4,0 mnkr I jämförelse med prognosen i delårsrapporten var avvikelsen 1,9 mnkr för nämnderna Orsaken till skillnad mot delårsprognosen är lägre arbetsgivaravgifter, till följd av sänkt försäkringskostnad samt en försiktighet i nämnders och styrelsers prognoser LIKVIDITET % 10,0 % Kassaflödets utveckling Med likviditet menas betalningsförmåga på kort sikt Likviditeten har ökat med 34 mnkr, 2009 De likvida medlen är placerade på ett koncernkonto i bank tillsammans med de kommunala aktiebolagen 7,5 5,0 2,5 KASSAFLÖDE Nyckeltalet mäter avsättningsförmågan, dvs om sparandet är tillräckligt stort för att vara konsoliderande Kassaflödet bör ligga på nivån 7 till 8 % 2009 var kassaflödet 5 % 0, RÄNTABILITET Detta mått visar avkastningen på totalt investerat kapital Beräkningen sker genom att ställa resultatet före finansiella kostnader i relation till den under året genomsnittliga balansomslutningen Efter många år med minusresultat har kommunen nu för femte året i rad en positiv räntabilitet % % Räntabilitetens utveckling Årsredovisning

18 POSITIV UTVECKLING I JÄMFÖRELSE MED ANDRA Resultat / invånare Uppvidinge kommun Uppvidinge kommun har i förhållande till andra jämförbara kommuner haft en mycket positiv utveckling de senaste åren I diagrammet nedan jämförs samtliga kommuner utifrån resultat och eget kapital de senaste 3 åren Uppvidinge placeras i mitten av landets kommuner Ser man till jämförbara kommuner ligger Uppvidinge ännu bättre till Modell som beskriver den ekonomiska utvecklingen, Källa: SKL Årsredovisning 2009

19 PENSIONSSKULD Allt sedan 1964 har kommunernas och landstingens pensionsåtaganden enligt gällande kollektivavtal värderats enligt de beräkningsmetoder som Pensionsfinansieringskommittén lagt fast i den så kallade P- finken Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld är, RIPS07 Beräkningarna är gjorda av KPA Pensionsmedelsförvaltning Avsättning för pensioner Löneskatt på avsättning Pensionsskuld intjänad före Löneskatt på pensionsskuld intjänad före Finansiell placering (bokförtvärde) 0 0 Totala förpliktelser SÄRREDOVISNING VA-VERKSAMHET Lagstiftningen ställer bla krav på att VA-verksamheten from redovisningsåret 2007 ska särredovisas från annan verksamhet Huvudsyftet är att säkerställa att avgiftsuttaget inte blir för högt över tiden Uppvidinge kommuns tekniska avdelning är huvudman för vatten- och avloppshanteringen i Uppvidinge kommun Verksamheten består i drift av åtta vattenverk, två tryckstegringsanläggningar för dricksvatten, fyra större reningsverk, sju biologiska avloppsreningsanläggningar, 28 pumpstationer och vatten- och avloppsledningar 2009 höjdes de fasta avgifterna för VA-kollektivet med 3,7 % vilket ska täcka ökade kostnader för löner, elström, kemikalier mm 46 % av intäkterna beräknas komma från de fasta avgifterna Motivet till att bara göra höjningen på den fasta delen av avgiften är att merparten av kostnaderna för verksamheten är fasta Finansiell placering (marknadsvärde) 0 0 Finansiell placering (marknadsvärde -bokfört värde) 0 0 Återlåning i verksamheten Sammanställning (mnkr) Återlåningen i verksamheten har ökat under året från 247,8 mnkr till 254,1 mnkr Resultat -0,7-0,2 0,5 Balansomslutning 33,3 35,7 34,8 BALANSKRAVET Uppvidinge kommun har inga underskott att återställa Avstämning mot balanskrav, mnkr Bokslut 2009 Bokslut 2008 Verksamhetens ekonomiska resultat slutade med ett underskott på 693 kkr Förklaringen till underskottet går att hänföra till minskade intäkter från de rörliga avgifterna men också till maskinhaverier i anläggningarna En större återbetalning av rörliga avgifter har påverkat resultatet negativt Återbetalningen beror på kraftigt förändrad förbrukning för en större industri Årets resultat 4,9 9,6 Reavinster -1,5 Justerat resultat enligt balanskrav 4,9 8,1 Återställt kvarstående negativt resultat -2,1 Resultat enligt balanskravet 4,9 6,0 15 Årsredovisning

20 DRIFTREDOVISNING TRENDEN ÄR POSITIV Driftredovisningen visar ett överskott på 2,5 mnkr jämfört med fastställd budget För tredje året i rad ger nämnderna överskott 10 5 Positivt budgetavvikelse Negativt budgetavvikelse 2,2 Driftbudget utfall 5,9 3,0 2,5 Samtliga nämnder, förutom överförmyndarnämnden, redovisar ett positivt utfall I prognosen som upprättades vid delårsbokslutet aviserades ett överskott på 0,6 mnkr för nämnderna ,9-11,0-9,8-9,3-6,7-6,4-3,4-2,0 Det finns en påtaglig försiktighet i organisationen när det gäller att redovisa utfallet i prognoserna , Driftredovisning - verksamhetsområde Kkr Kostnad Intäkt Budget Bokslut Avvikelse Bokslut Revision Kommunstyrelse Överförmyndarnämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Miljö- och byggnadsnämnd HUL - gemensam lönenämnd TOTALT Finansiering Resultat Orsakerna till det positiva utfallet kan framförallt sammanfattas med att socialnämndens verksamhet ger ett överskott, en följd av lägre kostnader för semesterlöneskuld, löneökningsmedel samt att anslaget för oförutsett inte utnyttjats Barn och utbildnings och socialförvaltningens nettokostnader utgör drygt 80 % av nämndernas totala omslutning Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden redovisar positiva utfall Nämnderna har aktivt och målmedvetet jobbat för att nå dit men inom respektive nämnd finns det underskott som måste åtgärdas, t ex på gymnasieskolan Den ekonomiska uppföljningen behöver förbättras och koppling mellan fastställda politiska mål och ekonomi, prestationer samt kvalitet behöver utvecklas Driftbudget utfall, nettokostnader Socialnämnden Barn- och utbildningsnämnden Årsredovisning 2009

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Delårsrapport. januari - augusti

Delårsrapport. januari - augusti Delårsrapport 2008 januari - augusti 2008 Vindkraft på frammarsch Den energiomställning som påbörjats i vårt land och som handlar om att ta tillvara den förnyelsebara energin kommer att märkas i vår kommun,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Maria Andersson Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2 RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter 1 207,0 216,5 201,5 Verksamhetens kostnader 2-1 067,1-1 000,9-971,2 Avskrivningar 3-35,9-35,5-36,3 Verksamhetens nettokostnader -896,0-819,9-806,0 Skatteintäkter

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2007

Granskning av årsredovisning 2007 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2007 Krokoms kommun 2008-04-07 Hans Stark Kjell Pettersson Maj-Britt Åkerström Certifierade kommunala revisorer *connectedthinking Innehållsförteckning 1

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisonskonsult Granskning av årsredovisning 2014 Kalix kommun Mars 2015 Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31 Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006 Hyresbostäders hemsida har vunnit priset Guldvivan för bästa webbplats 2005. (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger verkställande

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2007

Granskning av årsredovisning 2007 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2007 Orsa kommun 2008-05-06 Hans Stark Certifierad kommunal revisor Johan Skeri *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Malena Wiklund Auktoriserad revisor Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2014 Vimmerby kommun 10 april 2015 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius Revisionsrapport VA-redovisning Hallsbergs kommun Februari 2010 Karin Sundelius INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning...3 2. Bakgrund och revisionsfråga...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Revisionsfråga...4 3.

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 NÄMND Bokslut 2012 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt Kostnader Resultat Bokslut 2012 INTÄKTER/KOSTNADER 2013 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt

Läs mer

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Pensionsåtagande Jämtlands läns landsting Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...3 2. Revisionsfråga...4

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden.

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Revisionsrapport Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Mjölby kommun Annika Hansson Certifierad kommunal revisor 12 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor.

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor. Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Vallentuna kommun 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal yrkesrevisor Frida Enocksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer