ÅRSREDOVISNING. Mellansvenska Logistiktransporter AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING. Mellansvenska Logistiktransporter AB"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING Mellansvenska Logistiktransporter AB 2013

2 Mellansvenska Logistiktransporter AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören för Mellansvenska Logistiktransporter AB avger härmed följande årsredovisning och koncernredovisning. 3 VD har ordet 4 Kort om MLT 5 Förvaltningsberättelse 6 Ekonomisk översikt 7 Resultaträkning Koncernen 8 Balansräkning Koncernen 10 Kassaflödesanalys Koncernen 11 Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys Koncernen 12 Resultaträkning Moderföretaget 13 Balansräkning Moderföretaget 15 Kassaflödesanalys Moderföretaget 16 Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys Moderföretaget 17 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 18 Noter 24 Styrelseledamöter 25 Revisionsberättelse 26 Organisationsschema

3 Fortsatt positiv utveckling 2013 inleddes med ett avvaktande första halvår följt av ett andra halvår med svag tillväxt. Detta resulterade i en omsättningsökning för moderbolaget med ett förbättrat resultat. För koncernen skedde en något större omsättningsökning tack vare ökade drivmedelsaffärer och ökad omsättning i Stingtorpets Grus. Strategin att utveckla de transportrelaterade kringtjänsterna fortsätter vara lyckad med en ökad tillväxt med stabil vinst. Det interna utvecklingsarbetet fortskrider med fortsatt fokus på värderingar. Ett stort arbete genomförs med byten av bolagets transportledningssystem och mobildatasystem vilket kommer resultera i högre funktionalitet och ett enklare handhavande, allt i syfte att erbjuda bra men enkla tjänster till våra kunder. Förväntningarna inför 2014 är stora! Hannes Morger VD VD har ordet 3

4 Kort om MLT Mellansvenska Logistiktransporter AB Affärsidé Mellansvenska Logistiktransporter AB skall med kvalitet, service och miljötänkande erbjuda de mest attraktiva transport- och maskintjänsterna till marknaden. Kort om MLT Historik Mellansvenska Logistiktransporter AB, MLT, bildades vid årsskiftet 2001/2002 efter en fusion mellan Lastbilscentralen i Uppsala Län ek. för (LBC) och Östra Västmanlands Lastbilscentral ek. för (ÖVL). LBC och ÖVL har över 60 års erfarenhet gällande transporteroch maskintjänster framför allt i områdena Uppland och Västmanland. Verksamheten har bedrivits i MLT sedan 1 januari 2002, vilket innebär att 2013 var bolagets tolfte verksamhetsår. Den 22 december 2004 likviderades LBC och ÖVL och delägarskapen överfördes till MLT vilket innebar att delägarna blev aktieägare. Verksamheten bedrivs för närvarande i två affärsområden, Anläggning & Industri samt Bud och Distribution. Produktionsresurserna som MLT nyttjar ägs till största delen av delägarna (aktieägarna) och dessa utför tjänster som leverantörer till MLT. Bolaget finns representerade via kontor på följande orter, Uppsala (huvudkontor), Sala, Bålsta och Gävle. I Uppsala drivs även en godsterminal sedan Mellansvenska Logistiktransporter AB är ett koncernbolag där Stingtorpets Grus AB, MLT Schakt & Entreprenad AB, SVEA Åkarna AB och MLT Service AB ingår. Stingtorpets Grus AB verksamhet består av grus- och bergbrytning från egna täkter samt förädling av framtaget material. MLT Schakt & Entreprenad AB verksamhet består av att hantera schakt & entreprenaduppdrag samt försäljning av grus- och jordprodukter från egen depå i Uppsala. SVEA Åkarna AB är ett vilande bolag. MLT Service AB, verksamheten består av drivmedelsförsäljning från egna anläggningar samt fordonsfinansiering till bolagets delägare. I dagsläget driver bolaget fem anläggningar, Fabriksgatan i Sala, Hållnäsgatan i Uppsala, Spikgatan i Uppsala, vid Stingtorpets Grus vid riksväg 56 och Johannesbergsvägen 49, mitt emot värmeverket i Gävle. Bolagets ambition är att öppna två stycken nya anläggningar, i områden där våra delägare är verksamma under verksamhetsåret Marknad MLT lägger successivt grunden för fortsatt tillväxt på såväl nuvarande som nya marknader. I den region där bolaget har sin huvudsakliga verksamhet Uppsala med ca 120 km radie Efterfrågan på transporttjänster ökar i takt med en, om än svag, ökande ekonomisk tillväxt i samhället. Det ökande bostadsbyggandet och igångsättande av några större infrastrukturprojekt inom regionen bidrar positivt. De senaste årens positiva och lönsamma tillväxt inom verksamheter med anknytning till kärnverksamheten kommer att fortsätta. Ledningssystem Sedan bolaget den 5 juli 2004 erhöll kvalitets-, miljöoch trafiksäkerhetscertifikat har MLT arbetat med att förbättra det gemensamma verksamhetssystemet. Bolaget har under perioden arbetat med våra kvalitets-, miljö- och trafiksäkerhetsmål. Bolaget fick under verksamhetsåret 2010 via en ny systemrevision sina certifikat förlängda till och med Via ca 40 leverantörsrevisioner per år försäkrar sig MLT om ledningssystemets efterlevnad även i leverantörsledet. Kvalitet skall genomsyra MLT och uppnås genom ökad effektivitet, målinriktad och strukturerad marknadsbearbetning som i sin tur skapar mervärden till transport- och maskintjänsterna. Kunnandet och medvetenheten om branschens påverkan på miljön skall öka genom utbildning och information. Utbildningar har hållits i grundläggande miljö- och trafiksäkerhet för samtliga medarbetare. Utöver detta har även utbildningar genomförts i Säkerhet på väg, Hjälp på väg, utbildning för yrkeskompetens beviset och Trafikverkets miljöutbildning. Internrevisioner genomförs regelbundet och avvikelserapportering används för att notera brister i verksamhetssystemet och framförallt bidra till förbättringar. 4

5 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Mellansvenska Logistiktransporter AB, org nr får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Allmänt om verksamheten Moderföretaget Detta är tolfte verksamhetsåret efter fusionen mellan Lastbilcentralen i Uppsala län ek för LBC och Östra Västmanlands Lastbilcentral ek för ÖVL. Bolagets syfte är att samordna delägarnas totala fordonsoch maskinresurser för att under ett varumärke sälja transport- och maskintjänster samt även utföra annan förenlig verksamhet som gynnar delägarnas ekonomiska intressen. Bolagets huvudsakliga verksamhet är uppdelat i två affärsområden, Anläggning & Industri samt Bud & Distribution. Omsättningen för år 2013 blev 479 miljoner kronor jämfört med 460 miljoner kronor för år 2012, en ökning på ca 4,2%. Investeringar: Årets investeringar i maskiner och inventarier för MLT uppgår till totalt tkr (1 019 tkr). Kundförluster: För år 2013 blev kundförlusterna 667 tkr (564 tkr). Resultat: Resultatet efter finansiella poster uppgick till 771 tkr (304 tkr). Koncernen Dotterbolag Stingtorpets Grus AB: Bolaget ägs till 100% av MLT. Bolagets verksamhet består av grus- och bergbrytning i egna täkter samt förädling av framtaget material. Resultatet för år 2013 blev sämre än förväntat. MLT Schakt & Entreprenad AB: Bolaget ägs till 100% av MLT. Bolagets verksamhet består av schakt- och entreprenaduppdrag. Resultatet för år 2013 blev bättre än förväntat. SVEA Åkarna AB: Bolaget ägs till 100% av MLT. Bolaget ingår i ett konsortium tillsammans med ÖMT AB. Bolaget har varit vilande under året. MLT Service AB: Bolaget ägs till 100% av MLT. Bolagets verksamhet består av drivmedelsförsäljning och fordonsfinansiering. Resultatet för år 2013 blev bättre än förväntat. Intressebolag Östhammarskrossen KB: Bolaget har verksamhet i Hargshamn och ägs till 50% av MLT och 50% av NCC AB. Bolaget spränger, krossar och säljer bergkrossprodukter i samband med utbyggnaden av Hargshamns hamnområde. Förväntningar avseende den framtida utvecklingen Moderföretaget Marknadsutsikterna för 2014 är positiva. Efterfrågan på transporttjänster ökar i takt med en, om än svag, ökande ekonomisk tillväxt i samhället. Det ökande bostadsbyggandet och igångsättningen av några större infrastrukturprojekt inom regionen bidrar positivt. De senaste årens positiva och lönsamma tillväxt inom verksamheter med anknytning till kärnverksamheten kommer att fortsätta. Koncernen Stingtorpets Grus AB: Marknaden för grus- och krossmaterial förväntas vara tillfredsställande. Stora förändringar i bemanning och produktionssätt har genomförts under 2013 vilket kommer ge genomslag i form av ett positivt resultat under verksamhetsåret MLT Schakt & Entreprenad AB: Bolagets verksamhet kommer att bestå av att hantera schakt- och entreprenaduppdrag samt försäljning av grus- och jordprodukter från egen depå i Uppsala. Fortsatt utveckling av egen matjordstillverkning och försäljning i Uppsala. Marknaden för detta bedöms som stor och ambitionen är en selektiv och kontrollerad tillväxt. SVEA Åkarna AB: Bolagets verksamhet kommer att vara mycket begränsad under år MLT Service AB: Bolagets verksamhet förväntas fortsätta att växa under året i form av en utökad drivmedelsförsäljning från egna anläggningar samt den växande fordonsfinansieringsverksamheten riktad mot MLT:s transportörer. Miljöinformation: Moderbolaget Mellansvenska Logistiktransporter AB bedriver anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken i 2 stycken täkter. Anmälningsplikten avser grushantering. Dotterbolaget Stingtorpets Grus AB bedriver anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Anmälningsplikten avser både grus och berghanteringen. Hela årsproduktionen är anmälningspliktig. Disposition av företagets vinst Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel kronor ,94 disponeras enligt följande: Belopp Balanserat resultat Årets resultat Totalt Balanseras i ny räkning Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. Förvaltningsberättelse 5

6 Ekonomisk översikt Koncernen Belopp i tkr Resultaträkning Nettoomsättning Rörelseresultat före dispositioner Balansräkning Balansomslutning Kortfristiga fordringar Likvida medel Kortfristiga skulder Nyckeltal Bruttomarginal 0,9% 1,1% 0,7% 0,5% 0,7% Vinstmarginal 0,3% 0,3% 0,2% -0,2% 0,1% Avkastning på eget kapital 1,5% 1,9% -0,2% -2,4% 0,1% Soliditet 27% 27% 32% 35% 39% Kassalikviditet 151% 157% 165% 172% 194% Medeltalet anställda Moderföretaget Belopp i tkr Resultaträkning Nettoomsättning Rörelseresultat före dispositioner Balansräkning Balansomslutning Kortfristiga fordringar Likvida medel Kortfristiga skulder Ekonomiskt översikt Nyckeltal Bruttomarginal 0,3% 0,5% 0,7% 0,5% 0,7% Vinstmarginal -0,1% 0,13% 0,2% -0,01% 0,1% Avkastning på eget kapital 3,1% 3,3% 4,0% 1,2% 8,1% Soliditet 31% 31% 35% 34% 38% Kassalikviditet 181% 184% 202% 195% 206% Antal anställda Definition av nyckeltal Bruttomarginal = Resultat före avskrivningar/rörelseintäkter Vinstmarginal = Resultat före räntor/rörelseintäkter Avkastning på eget kapital = Resultat efter skatt/eget kapital Soliditet = Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt/balansomslutning Kassalikviditet = Omsättningstillgångar inkl outnyttjad checkredit exkl varulager /kortfristiga skulder 6

7 Resultaträkning Koncernen Belopp i tkr Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Transporter och förnödenheter Övriga externa kostnader 3, Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader -44 Andel i intresseföretags resultat i koncernen Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från värdepapper som är anläggningstillgång Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat Resultaträkning Koncerner 7

8 Balansräkning Koncernen Belopp i tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Täkträtter Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och inventarier Pågående nyanläggning och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Kontraktsfordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Balansräkning Koncernen Varulager, förnödenheter mm Råvaror och förnödenheter Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos intresseföretag Skattefordringar Kontraktsfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

9 Balansräkning Koncernen Belopp i tkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget Kapital 17 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Bundna reserver Bundet eget kapital Fria reserver Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar för uppskjuten skatt Återställningskostnader Långfristiga skulder Checkräkningskredit Övriga skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skuld till transportör Skuld till intresseföretag 51 Skatteskulder 4 Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Panter och säkerheter för egna skulder Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar Belånade kontraktsfordringar Summa Ansvarsförbindelser Summa Balansräkning Koncernen 9

10 Kassaflödesanalys Koncernen Belopp i tkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflödesanalys Koncernen Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-)/Minskning (+) av varulager Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Avyttring av materiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av låneskulder Ökning (+) Minskning (-) nyttjande av checkräkningskredit Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

11 Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys Koncernen Belopp i tkr Betalda räntor och erhållen utdelning Erhållen utdelning Erhållen ränta Erlagd ränta Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Av- och nedskrivningar av tillgångar Rearesultat avyttring av anläggningstillgång Uppskjuten skatt koncern Ökad avsättning för återställningskostnader Likvida medel Följande delkomponenter ingår i likvida medel: Kassa och bank Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att: De har en obetydlig risk för värdefluktuationer De kan lätt omvandlas till kassamedel De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten Ej utnyttjade krediter Ej utnyttjade kreditfaciliteter uppgår till tkr. Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys Koncernen 11

12 Resultaträkning Moderföretaget Belopp i tkr Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Transporter och förnödenheter Övriga externa kostnader 3, Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader -19 Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag Resultat från andelar i intresseföretag Resultat från värdepapper som är anläggningstillgång Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat Resultaträkning Moderföretaget 12

13 Balansräkning Moderföretaget Belopp i tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och inventarier Pågående nyanläggning och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andelar i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager, förnödenheter mm Råvaror och förnödenheter Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Fordringar hos intresseföretag Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank 4 18 Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Balansräkning Moderföretaget 13

14 Balansräkning Moderföretaget Belopp i tkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget Kapital 17 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver 18 Ackumulerade avskrivningar utöver plan Periodiseringsfonder Långfristiga skulder Checkräkningskredit Övriga skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skuld till transportörer Skulder till koncernföretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Balansräkning Moderföretaget Panter och säkerheter för egna skulder Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar Summa Ansvarsförbindelser Borgen för dotterbolags förbindelser i Nordea Summa

15 Kassaflödesanalys Moderföretaget Belopp i tkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-)/Minskning (+) av varulager Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Avyttring av materiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amortering av låneskulder Ökning (+) Minskning (-) nyttjande av checkräkningskredit Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut 4 18 Kassaflödesanalys Moderföretaget 15

16 Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys Moderföretaget Belopp i tkr Betalda räntor och erhållen utdelning Erhållen utdelning Erhållen ränta Erlagd ränta Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Av- och nedskrivningar av tillgångar Rearesultat avyttring av anläggningstillgång Likvida medel Följande delkomponenter ingår i likvida medel: Kassa och bank Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys Moderföretaget Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att: De har en obetydlig risk för värdefluktuationer De kan lätt omvandlas till kassamedel De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten Ej utnyttjade krediter Ej utnyttjade kreditfaciliteter uppgår till tkr. 16

17 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i tkr om inget annat anges. Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. I de fall det saknas ett allmänt råd från Bokföringsnämnden har i förekommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Definition av nyckeltal Kassalikviditet Omsättningstillgångar inklusive outnyttjad checkkredit exklusive varulager i förhållande till kortfristiga skulder. Soliditet Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt i förhållande till balansomslutningen. Skatt Företaget och koncernen tillämpar BFNAR 2001:1 Inkomstskatter. Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuell skatt (tidigare kallad Betald skatt) är skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Beloppen beräknas baserade på hur de temporära skillnaderna förväntas bli utjämnade och med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller aviserade per balansdagen. Temporära skillnader beaktas ej i koncernmässig goodwill och inte heller i skillnader hänförliga till andelar i dotter- och intresseföretag som inte förväntas bli beskattade inom överskådlig framtid. I juridisk person redovisas obeskattade reserver inklusive uppskjuten skatteskuld. I koncernredovisningen delas däremot obeskattade reserver upp på uppskjuten skatteskuld och eget kapital. Uppskjutna skattefordringar i avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att medföra lägre skatteutbetalningar i framtiden. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivning enligt plan baseras på ursprungligt anskaffningsvärde. Avskrivning sker över tillgångens nyttjandeperiod ner till beräknat restvärde. Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavstiden för under året förvärvade och avyttrade tillgångar. Koncern Moderföretag % % Materiella anläggningstillgångar: Byggnader Markanläggningar 5 5 Maskiner och inventarier Leasinginventarier, annuitetsavskrivning 20 Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas i de enskilda företagen som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver. Varulager Varulagret, värderat enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2000:3 är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt först in- först ut- principen, respektive nettoförsäljningsvärde. Därvid har inkuransrisk beaktats. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Redovisning av intäkter Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter, huvudregel. Koncernredovisning Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR1:00. Dotterföretag Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50% av rösteantalet eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över den driftmässiga och finansiella styrningen. Dotterföretag redovisas i normalfallet enligt förvärvsmetoden. Förvärvsmetoden innebär att ett förvärv av dotterföretag betraktas som en transaktion varigenom moderföretaget indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder. Från och med förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade företagens intäkter och kostnader, identifierbara tillgångar och skulder, liksom eventuell uppkommen goodwill eller negativ goodwill. Intresseföretag Aktieinnehav i intresseföretag, i vilka koncernen har lägst 20% och högst 50% av rösterna eller på annat sätt har ett betydande inflytande över den driftsmässiga och finansiella styrningen, redovisas normalt enligt kapitalandelsmetoden. Kapitalandelsmetoden innebär att det i koncernen bokförda värdet på aktierna i intresseföretagen motsvaras av koncernens andel i intresseföretagens egna kapital samt eventuella restvärden på koncernmässiga över- och undervärden. I koncernens resultaträkning redovisas som Andel i intresseföretags resultat koncernens andel i intresseföretagens resultat efter finansiella intäkter och kostnader justerat för eventuella avskrivningar på eller upplösningar av förvärvade över- respektive undervärden. Koncernens andel i intresseföretagens redovisade skatter ingår i koncernens skattekostnader. Vinstandelar upparbetade efter förvärven av intresseföretagen som ännu inte realiserats genom utdelning, avsätts till kapitalandelsfonden som utgör en del av koncernens bundna egna kapital. Koncernbidrag och aktieägartillskott Företaget redovisar koncernbidrag och aktieägartillskott i enlighet med uttalandet från Redovisningsrådets Akutgrupp. Koncernbidrag redovisas efter sin ekonomiska innebörd, nämligen att minimera koncernens totala skatt. Eftersom koncernbidraget därför inte utgör vederlag för utförda prestationer, redovisas det direkt mot balanserade vinstmedel efter avdrag för dess skatteeffekt. Koncernuppgifter Av moderföretagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser tkr ( tkr) av inköpen och tkr (4 373 tkr) av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som bolaget tillhör. Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 17

18 Not 1 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Moderföretaget Män Kvinnor Totalt i moderföretaget Dotterföretag Män 3 3 Kvinnor 1 Totalt i dotterföretag 3 4 Koncernen totalt Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Moderföretaget Styrelse och VD Övriga anställda Summa Sociala kostnader (varav pensionskostnader) Dotterföretag Styrelse och VD Övriga anställda Summa Sociala kostnader (varav pensionskostnader) 22 Koncernen Styrelse och VD Övriga anställda Summa Sociala kostnader (varav pensionskostnader) ) Av moderföretagets pensionskostnader avser 305 tkr (fg år 305 tkr) gruppen styrelse och VD. 2) Av koncernens pensionskostnader avser 305 tkr (fg år 305 tkr) gruppen styrelse och VD. 3) Koncernen har erhållit anställningstöd uppgående till 119 tkr (fg år 95 tkr). 4) Med verkställande direktören har avtal om avgångsvederlag träffats uppgående till tolv månadslöner. Könsfördelning i företagsledningen Andel kvinnor i % Andel kvinnor i % Moderföretaget Styrelsen 12% 0% Övriga ledande befattningshavare 14% 14% Koncern Styrelsen 12% 0% Övriga ledande befattningshavare 14% 14% Noter 1 18

19 Not 2 Övriga rörelseintäkter Koncernen Hyres- och arrendeintäkter Realisationsvinst vid avyttring av anläggningstillgångar Övrigt Summa Moderföretaget Hyres- och arrendeintäkter Realisationsvinst vid avyttring av anläggningstillgångar Övrigt Summa Not 3 Arvode och kostnadsersättningar till revisorer Koncern Moderföretag KPMG Revisionsarvode Övriga uppdrag Summa Not 4 Leasingavgifter avseende operationell leasing Koncernen Räkenskapsårets leasingkostnader exklusive lokalhyror Moderföretaget Räkenskapsårets leasingkostnader exklusive lokalhyror Not 5 Av- och Nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar Koncernen Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Moderföretaget Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Not 6 Resultat från andelar i intresseföretag Koncernen Resultat från andel i Konsortiet SVEA, ÖMT & ÅSAB HB 1 Resultat från andel i Östhammarskrossen KB Summa Moderföretaget Resultat från andel i Östhammarskrossen KB Summa Noter

20 Not 7 Bokslutsdispositioner Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan: Maskiner och andra tekniska anläggningar Periodiseringsfond, årets avsättning Periodiseringsfond, årets återföring Summa Not 8 Skatt på årets resultat Koncernen Aktuell skatt Uppskjuten skatt Moderföretaget Aktuell skatt Not 9 Täkträtter Koncern Moderföretag Ackumulerade anskaffningsvärden: Vid årets början Ackumulerade avskrivningar enligt plan: Vid årets början Redovisat värde vid årets slut 396 Not 10 Byggnader och mark Koncern Moderföretag Ackumulerade anskaffningsvärden: Vid årets början Nyanskaffningar Ackumulerade avskrivningar enligt plan: Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid årets slut Noter

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Parks & Resorts Scandinavia AB, med säte i Stockholm, org nr 556696-2493, lämnar härmed

Läs mer

Bodens Energi Årsredovisning 2012

Bodens Energi Årsredovisning 2012 Bodens Energi Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 För koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB Org nr 556200-9117 Innehåll sida VD har ordet 2 Koncernen 3 Koncernens verksamheter 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27)

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27) förvaltningsberättelse FORIA 1(27) FORIA Holding AB Org nr 5561545970 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följ ande årsredovisning och koncemredovisning. Innehåll

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral

ÅRSREDOVISNING. Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral ÅRSREDOVISNING 2013 GLC Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral 3 INNEHÅLL GLC Ekonomisk förening, Göteborgs Lastbilcentral... 4 GLC Flytt AB... 36 4 GLC EKONOMISK FÖRENING GLC EKONOMISK FÖRENING,

Läs mer

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1 - Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1-0 1 0 1 2011 2 0 1 1-1 2-3 1 203 GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Innehåll Sida ALLMÄN INFORMATION 1 VD ORD 2 VERKSAMHETSÅRET 2011 3 BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Karlshamn Energi Elförsäljning AB får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Aktiebolaget Karlsborgsbostäder

Aktiebolaget Karlsborgsbostäder Arsredovisning för Aktiebolaget Karlsborgsbostäder Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter Resultaträkningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011. Ett värdeskapande fastighetsbolag med fokus på Norra Sverige

ÅRSREDOVISNING 2011. Ett värdeskapande fastighetsbolag med fokus på Norra Sverige ÅRSREDOVISNING 2011 Ett värdeskapande fastighetsbolag med fokus på Norra Sverige 2011 i sammandrag Artikel publicerad 2011-03-02 i tidningen Fastighetsaktien Stefan Fröjdendahl Intäkterna uppgick till

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Org nr 5567227318 För räkenskapsåret 20140101 20141231 Innehålisförteckning: Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 5 Aktiekapital och ägarförhållanden

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013 Lidköping Biogas AB är ett dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB, resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företagets verksamhet är att producera

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154 Räkenskapsåret 2013 1 1 Styrelsen för Stiftelsen Haparandabostäder f$ rhärmed avge $rsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Gasnät AB (GEGAB) är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget startades 2005 och har som uppgift att bedriva koncernens verksamhet för överföring av naturgas och biogas.

Läs mer

Årsredovisning 2002 Siemens AB

Årsredovisning 2002 Siemens AB s Årsredovisning 2002 Siemens AB Styrelsen och verkställande direktören för Siemens AB får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 oktober 2001-30 september 2002 Innehåll:

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Karlshamn Energi Elförsäljning AB får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

INDUSTRIPRODUKTER Ett urval av produkter: Cederroth Första Hjälpen-tavla

INDUSTRIPRODUKTER Ett urval av produkter: Cederroth Första Hjälpen-tavla ÅRSREDOVISNING 2009 /LOGGA/ Org.nr Innehållsförteckning 1 Verksamheten i korthet 2 Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning - koncern 5 Balansräkning - koncern 6 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

Innehåll: Förvaltningsberättelse... sid 14 Resultaträkning - koncernen... sid 15 Balansräkning - koncernen... sid 16-17

Innehåll: Förvaltningsberättelse... sid 14 Resultaträkning - koncernen... sid 15 Balansräkning - koncernen... sid 16-17 Ernst Roséns AB Årsredovisning Produktion och idé: Sould Reklambyrå Text: Christian Zacharoff Foto: Mattias Larsson & Ernst Rosén Kartor: Kartena AB Tryck: Cela Grafiska AB Omslaget föreställer Benny Rosén,

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Årsredovisning 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning Innehåll 2 En nostalgisk tillbakablick 12 Resultaträkningar

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

innehåll Begreppet Omegapoint

innehåll Begreppet Omegapoint Arsredovisning 1 Begreppet Omegapoint Wikipedia: The Omegapoint a term coined by the French Jesuit Pierre Teilhard de Chardin to denote the state of maximum organized complexity towards the Universe is

Läs mer

Bodens energi nät årsredovisning

Bodens energi nät årsredovisning Bodens energi nät årsredovisning 2010 1 2 Årsredovisning 2010 Bodens Energi Nät AB 556526-8561 Innehåll sida Verksamheten 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2013 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

Göteborg Energi Gothnet AB

Göteborg Energi Gothnet AB Göteborg Energi Gothnet AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 5 Resultaträkningar 5 Balansräkningar 6 Rapport över förändring i eget kapital 8 Kassaflödesanalyser

Läs mer

Micro Holding AB Årsredovisning 2005

Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Innehåll År 2005 i korthet sid 3 VD-ord sid 4 Powerit och Micro - två bolag blir ett sid 6 Korta fakta om Micro sid 7 Mål och strategi sid 8 Grunden för efterfrågan

Läs mer