Tid: kl Domstolsverkets lokaler Tryckerigatan 12, Riddarholmen, Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tid: kl. 10.00 13.45 Domstolsverkets lokaler Tryckerigatan 12, Riddarholmen, Stockholm"

Transkript

1 Domarnämnden PROTOKOLL 1 (2) NR 3 Tid: kl Plats: Domstolsverkets lokaler Tryckerigatan 12, Riddarholmen, Stockholm Närvarande ledamöter Thomas Rolén, ordförande Ann-Christine Lindeblad, ersättare för Fredrik Wersäll Martin Holmgren Margareta Åberg Lennart Svensäter Anne Ramberg Guntra Åhlund Maarit Jänterä-Jareborg Barbro Thorblad Anita Saldén-Enérus, ersättare för Thomas Rolén Anmärkningar Ann-Christine Lindeblad närvarar inte vid 1, bilaga 13 Martin Holmgren närvarar inte vid 1, bilaga 11 Barbro Thorblad deltar endast i beslut i 2 och 4 Föredragande, tillika protokollförare Övrig närvarande Henrik Engvall tingsfiskalen Philippe Benalal 1 Domarnämnden fattar beslut i anställningsärenden; se bilaga Förslagen gäller under förutsättning att förhandling inte påkallas av personalorganisationen. Nämndens beslut kan enligt förordningen (2008:427) med instruktion för Domarnämnden inte överklagas. 2 Domarnämnden beslutar att test- och intervjuförfarande ska genomföras med Tommy Eriksson och Anders Erlman inför beslut om anställning som lagman i Haparanda tingsrätt, dnr Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Box 2113, Stockholm Besöksadress: Tryckerigatan 12 Telefon: Fax:

2 PROTOKOLL 2 (2) NR 3 3 Domarnämnden beslutar att test- och intervjuförfarande ska genomföras med Erik Brattgård, Lars Dirke och Fredrik von Arnold inför beslut om anställning som lagman i Uppsala tingsrätt, dnr Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 4 Domarnämnden beslutar att test- och intervjuförfarande ska genomföras med Meit Camving, Lena Egelin, Kerstin Gynning Elserth, Linda Hallstedt, Karin Kussak och Marianne Wasteson inför beslut om anställning som hovrättsråd, tillika vice ordförande på avdelning, i Svea hovrätt, dnr Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Henrik Engvall Justeras Thomas Rolén

3 Domarnämnden Bilaga 1 1 (2) Hovrättsråd i Göta Hovrätt, dnr Sökande Verksjuristen Anna Kramer och universitetsadjunkten Peter Skoglund Förslag Anna Kramer Motivering Anna Kramer förordnades som hovrättsassessor i Göta hovrätt hösten Därefter kom hon under sex månader att arbeta som extra åklagare vid Åklagarkammaren i Jönköping. Hon kan vidare åberopa ett drygt års erfarenhet av arbete som utredningssekreterare i Kulturdepartementet och var under hösten 2009 projektledare för kvalitetsarbete i Göta hovrätt. Sedan januari 2010 är hon jurist på Domstolsverket. Peter Skoglund arbetar sedan år 2003 som universitetsadjunkt vid Växjö universitet. Dessförinnan arbetade han i olika omgångar vid Boverket, bl.a. som stf. avdelningschef och enhetschef. Han kan även åberopa erfarenhet som länsassessor och stabschef vid Länsstyrelsen i Kalmar, som åklagare i Stockholm och i Kalmar samt som försäkringsoch bolagsjurist hos Folksam. Under fem månaders tjänstledighet åren genomförde han adjunktion i Kammarrätten i Jönköping. Domstolschefen, som intervjuat sökandena, har som sin uppfattning angett att Anna Kramer bör föras upp på förslag. Domarnämnden instämmer med domstolschefen i att Anna Kramer, som får synnerligen goda vitsord från tjänstgöring i domstol och från utredningsuppdrag, framstår som lämplig för den aktuella anställningen. Hon förs därför upp på förslag. Peter Skoglund har bred erfarenhet från juridiskt arbete inom privat och offentlig sektor och har adjungerat i förvaltningsdomstol. Efter en samlad bedömning finner dock Box 2113, Stockholm Besöksadress: Tryckerigatan 12 Telefon: Fax:

4 Bilaga 1 2 (2) Domarnämnden att befintligt referensunderlag i ärendet inte styrker Peter Skoglunds lämplighet för anställning som hovrättsråd. Han förs därför inte upp på förslag.

5 Domarnämnden Bilaga 2 1 (2) Kammarrättsråd i Kammarrätten i Sundsvall, dnr Sökande Skatteintendenten Eva Danell Forsberg, regeringsrättssekreterarna Petra Ebbing och Carina Ferm Brodén, kammarrättsassessorn Jan Karlsson, juristen Joakim Kruse, verksjuristen Peter Rosenberg och regeringsrättssekreteraren Birgitta Törnered Förslag 1. Birgitta Törnered 2. Joakim Kruse 3. Petra Ebbing Motivering Domarnämnden antecknar inledningsvis att det är fråga om en anställning varför tre sökande bör föras upp på förslag. Domstolschefen, som intervjuat de sökande, har angett att Birgitta Törnered, Joakim Kruse och Petra Ebbing, i nu nämnd ordning, är de som i första hand bör komma i fråga för anställningen. Efter en samlad bedömning av sökandenas erfarenheter och kvalifikationer delar Domarnämnden domstolschefens uppfattning att dessa tre, genom sina väl vitsordade erfarenheter, utmärker sig särskilt i ärendet. Birgitta Törnered arbetar sedan december 2008 som regeringsrättssekreterare. Hon kan även åberopa erfarenhet från arbete som assessor i förvaltningsdomstol och från arbete som utredningssekreterare i olika statliga utredningar. Vidare vikarierade hon under knappt två års tid som regionjurist vid Kriminalvårdsstyrelsen/Region Norr. Hon förordnades som kammarrättsassessor år Box 2113, Stockholm Besöksadress: Tryckerigatan 12 Telefon: Fax:

6 Bilaga 2 2 (2) Joakim Kruse arbetar sedan april 2008 med nationell juridisk rådgivning vid Vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Västernorrlands län. Dessförinnan tjänstgjorde han under ett drygt år som åklagare vid Åklagarkammaren i Sundsvall. Innan anställningen som åklagare var han under sju månader adjungerad ledamot i Kammarrätten i Sundsvall. Han har även lång erfarenhet av arbete som avdelningsdirektör med miljörättsliga arbetsuppgifter vid Naturvårdsverket. Efter notarietjänstgöring i tingsrätt arbetade han som biträdande jurist vid Mannheimer Swartling Advokatbyrå under ett drygt års tid. Petra Ebbing arbetar sedan oktober 2008 som regeringsrättssekreterare. Hon kan även åberopa erfarenhet av arbete som assessor i olika förvaltningsdomstolar samt erfarenhet från arbete som utredningssekreterare i olika statliga utredningar. Hon förordnades som kammarrättsassessor år Efter en jämförelse de tre nämnda sökandena emellan anser Domarnämnden att Birgitta Törnered och Joakim Kruse med sina bredare erfarenheter och bättre vitsord har ett försteg i skicklighetshänseende framför Petra Ebbing. När det sedan gäller frågan vem av Birgitta Törnered och Joakim Kruse som ska placeras i första rummet konstaterar Domarnämnden att det rör sig om två kandidater med olika erfarenheter och förmågor. Båda får genomgående mycket goda vitsord från sina anställningar och det är enligt Domarnämnden svårt att särskilja dem i fråga om vem som bör ha företräde till den aktuella anställningen. Mot denna bakgrund och efter en samlad bedömning finner Domarnämnden inte skäl att frångå domstolschefens rangordning i ärendet. Domarnämnden för således upp Birgitta Törnered i första, Joakim Kruse i andra och Petra Ebbing i tredje och sista förslagsrummet.

7 Domarnämnden Bilaga 3 1 (2) Rådman i Hässleholms tingsrätt, dnr Sökande Verksjuristen/hovrättsassessorn Lena Berlin, ämnessakkunnige Fredrik Landgren och tf. rådmannen Lena Peterson Förslag 1. Lena Berlin 2. Lena Peterson 3. Fredrik Landgren Motivering Lena Berlin arbetar sedan år 2006 som jurist på Domstolsverkets utvecklingsenhet. Hon kan även åberopa erfarenhet från flerårig tjänstgöring som lärare vid Juridiska fakulteten i Lund samt kortare erfarenhet från arbete som åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Malmö och som assessor i Hovrätten över Skåne och Blekinge. Hon förordnades som hovrättsassessor år Hon får genomgående mycket goda vitsord från sina anställningar. Fredrik Landgren är sedan mars 2009 ämnessakkunnig i Justitiedepartementet. Dessförinnan var han utredningssekreterare i två statliga utredningar i Socialdepartementet. Han kan även åberopa ett års erfarenhet som extra åklagare vid Åklagarmyndigheten i Malmö. Han förordnades som hovrättsassessor år 2005 och har även viss erfarenhet av domstolsarbete därefter. Han får genomgående mycket goda vitsord från sina anställningar. Lena Peterson är sedan maj 2008 tf. rådman i Lunds tingsrätt. Hon hade dessförinnan under många år arbetat som hovrättsassessor såväl i Hovrätten över Skåne och Blekinge som i Lunds tingsrätt och Helsingborgs tingsrätt. Hon förordnades som hovrättsassessor år Hon får genomgående mycket goda vitsord från sina anställningar. Box 2113, Stockholm Besöksadress: Tryckerigatan 12 Telefon: Fax:

8 Bilaga 3 2 (2) Domstolschefen, som intervjuat de sökande, har angett att samtliga är lämpliga för anställningen och att de bör komma i fråga för anställning i ordningen Lena Peterson, Lena Berlin och Fredrik Landgren. Domarnämnden instämmer med domstolschefen i att samtliga sökande är lämpliga för anställningen. Domarnämnden delar även domstolschefens uppfattning att Lena Peterson och Lena Berlin i ett skicklighetshänseende får anses ha ett försteg framför Fredrik Landgren. Vid en samlad bedömning av Lena Petersons och Lena Berlins erfarenheter och kvalifikationer finner emellertid Domarnämnden att Lena Berlin med hänsyn till hennes bredare bakgrund innefattande väl vitsordad erfarenhet från Domstolsverket, Åklagarmyndigheten och Lunds universitet får anses ha ett försteg framför Lena Peterson. Domarnämnden placerar följaktligen Lena Berlin i första, Lena Peterson i andra och Fredrik Landgren i tredje och sista förslagsrummet.

9 Domarnämnden Bilaga 4 1 (2) Rådman i Förvaltningsrätten i Falun, dnr Sökande Verksjuristen Karin Forslund Johansson, skattejuristen Catharina Laestadius, tf. kammarrättsassessorn Essa Malmqvist och verksjuristen Peter Rosenberg Förslag 1. Karin Forslund Johansson 2. Essa Malmqvist 3. Catharina Laestadius Motivering Domarnämnden antecknar inledningsvis att det är fråga om en anställning varför tre sökande bör föras upp på förslag. Domstolschefen, som intervjuat de sökande, har som sin uppfattning angett att samtliga sökande har goda kvalifikationer för anställningen och att de bör komma i fråga för anställning i ordningen Karin Forslund Johansson, Essa Malmqvist, Catharina Laestadius och Peter Rosenberg. Karin Forslund Johansson arbetar sedan år 2005 som verksjurist vid Banverket. Hon är kronofogdeutbildad och arbetade under åren som kronofogde och processförare vid Kronofogdemyndigheten i Gävle, Falukontoret. Hon förordnades som kammarrättsassessor år 1998 och kom därefter att arbeta i dömande verksamhet i Länsrätten i Gävleborgs län under knappt två års tid. Essa Malmqvist är sedan augusti 2009 tf. kammarrättsassessor i Kammarrätten i Sundsvall. Sedan oktober 2008 är hon anställd som verksjurist vid Vägverket, en anställning som hon för närvarande är tjänstledig från. Hon inledde sin domarutbildning i Kammarrätten i Jönköping år 2001 och arbetade under ett treårigt avbrott som jurist Box 2113, Stockholm Besöksadress: Tryckerigatan 12 Telefon: Fax:

10 Bilaga 4 2 (2) vid Länsstyrelsen i Dalarnas län. Hon kan även åberopa omkring två års erfarenhet från arbete som jurist hos Hyresgästföreningen i Norra Skåne innan domarutbildningen. Catharina Laestadius arbetar som skattejurist vid Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB i Falun sedan år Under perioden fr.o.m. augusti 2009 t.o.m. februari 2010 var hon adjungerad ledamot i Kammarrätten i Sundsvall. Hon kan även åberopa drygt tolv års erfarenhet från Skatteverket där hon bl.a. varit skatteintendent och processförare. Peter Rosenberg arbetar sedan år 2004 som verksjurist vid Vägverket, men har periodvis även arbetat med författningsarbete inom trafikrättens område på uppdrag av Regeringskansliet. Under perioden fr.o.m. juli 2008 t.o.m. december 2008 var han adjungerad ledamot i Kammarrätten i Sundsvall. Han kan även åberopa ett års erfarenhet som kanslichef inom Ludvika kommun och drygt två års erfarenhet som universitetsjurist vid Umeå universitet. Domarnämnden konstaterar att samtliga sökande är lämpliga för den aktuella anställningen. Efter en samlad bedömning av sökandenas erfarenheter och kvalifikationer delar Domarnämnden domstolschefens uppfattning att Karin Forslund Johansson med sina väl vitsordade erfarenheter från arbete som verksjurist och kronofogde samt från dömande verksamhet har ett försteg framför övriga sökande. Hon förs därför upp i första förslagsrummet. När det sedan gäller rangordningen övriga tre sökande emellan konstaterar Domarnämnden att det rör sig om kandidater med olika erfarenheter och förmågor. Samtliga kan emellertid överlag uppvisa mycket goda vitsord från kvalificerat juridiskt arbete. Efter en samlad bedömning finner Domarnämnden inte skäl att frångå den bedömning som domstolschefen gjort Essa Malmqvist, Catharina Laestadius och Peter Rosenberg emellan. Essa Malmqvist förs därför upp i andra förslagsrummet och Catharina Laestadius i tredje och sista förslagsrummet.

11 Domarnämnden Bilaga 5 1 (2) Rådman i Förvaltningsrätten i Jönköping, en eller flera anställningar, dnr Sökande Juristerna Sofia Blomkvist och Mattias Henriksson, ämnessakkunnige Magnus Isgren, rådmännen Kjell Johansson och Karin Leidzén, utredningssekreteraren Thorbjörn Lindvall, föredraganden Urban Lund och assessorn Svante Stroh Förslag 1. Kjell Johansson 2. Thorbjörn Lindvall 3. Svante Stroh 4. Karin Leidzén Motivering Inledningsvis kan konstateras att ärendet är utlyst som en eller flera anställningar, varför Domarnämnden finner skäl att föra upp fyra sökande på förslag. Ärendet har lockat många kvalificerade sökande som var för sig framstår som lämpliga för anställning som ordinarie domare. Domstolschefen, som intervjuat de sökande, har som sin uppfattning angett att Svante Stroh, Karin Leidzén, Kjell Johansson och Thorbjörn Lindvall i nu angiven ordning är de sökande som i första hand bör komma i fråga för anställning. Svante Stroh arbetar sedan år 1995 som assessor i Förvaltningsrätten i Jönköping (tidigare Länsrätten i Jönköpings län). Han har en bakgrund som föredragande och assessor i Försäkringsrätten för Södra Sverige och kan även åberopa lång erfarenhet i olika omgångar från arbete som assessor i Kammarrätten i Jönköping. Karin Leidzén började i januari 2009 att arbeta som rådman i Länsrätten i Örebro län och arbetar numera i Förvaltningsrätten i Karlstad. Hon kan vidare åberopa ett drygt års Box 2113, Stockholm Besöksadress: Tryckerigatan 12 Telefon: Fax:

12 Bilaga 5 2 (2) erfarenhet från arbete som regeringsrättssekreterare. Hon förordnades som assessor år 2006 och tjänstgjorde därefter i olika förvaltningsdomstolar under ungefär ett års tid. Kjell Johansson är sedan år 1991 rådman i Förvaltningsrätten i Karlstad (tidigare Länsrätten i Värmlands län). Han förordnades som assessor år 1988 och kom även därefter att tjänstgöra i olika förvaltningsdomstolar fram till rådmansutnämningen. Thorbjörn Lindvall arbetar sedan mars 2009 som utredningssekreterare i Psykiatrilagsutredningen. Dessförinnan var han under ett drygt års tid utredningssekreterare i Alkohollagsutredningen. Han kan även åberopa ungefär tre års erfarenhet som regeringsrättssekreterare och sex års erfarenhet som jurist på Domstolsverket. Han förordnades som assessor år 1996 och har även viss erfarenhet av domstolsarbete därefter. Domarnämnden instämmer med domstolschefen i att Svante Stroh, Karin Leidzén, Kjell Johansson och Thorbjörn Lindvall i ett skicklighetshänseende utgör de främsta av de sökande. Efter en samlad bedömning av dessa sökandes erfarenheter och kvalifikationer finner Domarnämnden att Kjell Johansson, med sina långa och väl vitsordade erfarenheter som ordinarie domare, är den som i första hand bör komma i fråga för anställning. Han förs därför upp i första förslagsrummet. Därefter bör Thorbjörn Lindvall i fråga. Domarnämnden noterar hans breda och väl vitsordade erfarenheter av kvalificerat juridiskt arbete och anser sammantaget att han bör placeras före Svante Stroh och Karin Leidzén. Han förs därför upp i andra förslagsrummet. När det sedan gäller förslagsrummen tre och fyra noterar Domarnämnden Svante Strohs långa och väl vitsordade erfarenheter som assessor i olika domstolar. Han får därigenom anses ha ett försteg framför Karin Leidzén. Svante Stroh förs således upp i tredje och Karin Leidzén i fjärde och sista förslagsrummet.

13 Domarnämnden Bilaga 6 1 (1) Rådman i Gällivare tingsrätt, dnr Sökande Rättssakkunnige Niklas Lind Förslag Inget förslag Motivering Niklas Lind förordnades som hovrättsassessor i augusti 2009 och arbetar sedan dess som rättssakkunnig i Justitiedepartementet. Domstolschefen, som intervjuat Niklas Lind, har angett som sin uppfattning att Niklas Lind med hänsyn till hans mycket goda vitsord från domarutbildningen och erfarenhet från Justitiedepartementet bör föras upp på förslag i ärendet, trots den korta tid som löpt sedan han förordnades som assessor. Domstolschefen har särskilt angett att det helt uppenbart föreligger stora problem att få sökande till anställningen och att tingsrätten skulle ställas inför stora svårigheter om rådmanstjänsten inte skulle bli besatt. Domarnämnden anser att Niklas Lind, utifrån de vitsord han får från sina anställningar, har mycket goda förutsättningar att bli en utmärkt ordinarie domare. Den som utnämns till ordinarie domare bör dock dessförinnan ha förvärvat en bred livs- och yrkeserfarenhet. Med hänsyn till Niklas Linds än så länge begränsade yrkeserfarenhet är underlaget för att bedöma graden av hans skicklighet också begränsat. Niklas Lind bör därför enligt Domarnämnden ges tillfälle att skaffa sig ytterligare erfarenhet innan han kommer i fråga för en anställning som ordinarie domare. Att Niklas Lind är enda sökande till den aktuella anställningen och att det rör sig om en omlysning av anställningen bör enligt Domarnämnden inte medföra avsteg från denna princip. Niklas Lind förs således inte upp på förslag i ärendet. Box 2113, Stockholm Besöksadress: Tryckerigatan 12 Telefon: Fax:

14 Domarnämnden Bilaga 7 1 (6) Rådman i Nyköpings tingsrätt, dnr Sökande Ämnesrådet Christoffer Démery och tf. rådmannen Eva Enetjärn Förslag Christoffer Démery Motivering Christoffer Démery arbetar sedan han förordnades som hovrättsassessor år 2003 i Justitiedepartementet, där han varit rättssakkunnig och kansliråd. Han har numera utnämnts till ämnesråd. Han har hållit i utbildningar inom upphovsrätt och processrätt såväl inom som utom domstolsväsendet och var under fyra års tid författare i Karnov på processrättens område. Eva Enetjärn är sedan juni 2008 tf. rådman i Nyköpings tingsrätt. Hon arbetade dessförinnan under närmare 13 år som jurist och advokat i egen verksamhet i Nyköping. Hon har även flerårig erfarenhet av tjänstgöring som assessor i domstol samt kortare erfarenhet från arbete som åklagare. Hon förordnades som hovrättsassessor år Angående Eva Enetjärn bör inledningsvis följande nämnas angående hennes tidigare ansökan om anställning som rådman i Nyköpings tingsrätt (Domarnämndens ärenden dnr och dnr ). Vid sammanträdet den 15 april 2009 fördes Eva Enetjärn upp i första förslagsrummet före ämnesrådet Per-Anders Svensson (dnr ). Vid beredningen i Justitiedepartementet framkom att Eva Enetjärn i sin advokataktiebolagsverksamhet fått orena revisionsrapporter för åren För samtliga år innebar påpekandena att skatter, sociala avgifter och moms vid ett flertal tillfällen inte hade betalats i tid - något som medfört dröjsmålsränta för bolaget. För åren 2006 och 2007 skulle även s.k. Box 2113, Stockholm Besöksadress: Tryckerigatan 12 Telefon: Fax:

15 Bilaga 7 2 (6) förbjudna lån ha förekommit i bolaget. Eva Enetjärn återkallade sin ansökan. Hon sade också upp sig från sin anställning som tf. rådman. När Per-Anders Svensson därefter återkallade sin ansökan återtog dock Eva Enetjärn sin återkallelse. Hon gav också in en skrift till regeringen i vilken hon gav sin syn på de förseelser som påpekades. Härvid uppgav hon bl.a. följande. Orsakerna till bolagets ekonomiska problem uppstod under åren då den andra advokaten i rörelsen var föräldraledig. Hon ställdes inför en situation med full verksamhet för två advokater med därtill anpassade kostnader där omsättningen på kort tid gick ned till 50 % av tidigare omsättning samtidigt som kostnaderna var oförändrade bortsett från lönekostnaden till den andra anställda. Verksamheten började långsamt komma igång igen när den andra anställda återgick i tjänst i augusti Till detta kom det att bolaget till största delen bedrivit verksamhet gentemot privatpersoner vilket innebar att det var svårt att få betalt fullt ut för sina fordringar. Bolaget hade vid utgången av år 2007 utestående kundfordringar om ca kr. Dessa hade uppstått under de närmast föregående 4-5 åren. Att moms, skatter och arbetsgivaravgifter vid flera tillfällen inbetalts för sent under de angivna åren berodde av den ovan beskrivna situationen brist på likviditet. Det som betecknats som förbjudna lån i revisionsberättelserna är i alla delar avskattat som lön till henne som anställd. Detta har skett i sista skattedeklarationen för vart och ett av de aktuella åren som en klumpsumma. På detta löneuttag har bolaget betalat skatt och sociala avgifter. För år 2006 rör det sig om kr och för år 2007 om kr. Hennes löneuttag för år 2007 var kr, vilket innebär en lön om kr brutto per månad. Alla dessa uttag har motsvarats av en arbetsinsats i bolaget. Hon har arbetat mer än heltid i bolaget. Eva Enetjärn kom sedermera att återanställas som tf. rådman vid tingsrätten. Den 4 juni 2009 fattade regeringen beslut om att återförvisa ärendet till Domarnämnden för ny behandling. Som skäl för beslutet angavs att Domarnämnden vid sin prövning inte haft tillgång till de uppgifter som tillkommit under handläggningen hos regeringen och att det var lämpligt att dessa uppgifter i första hand behandlades/bedömdes av nämnden.

16 Bilaga 7 3 (6) Eva Enetjärn kompletterade sin ansökan med årsredovisningar och revisionsberättelser för åren Advokatsamfundet yttrade sig i ärendet och uppgav i huvudsak följande. Den omständigheten att Eva Enetjärns advokatbolag varit restfört för skatter har uppmärksammats av Advokatsamfundet. I yttranden till samfundet har Eva Enetjärn utförligt redogjort för orsakerna till de uppkomna situationerna. Enligt Advokatsamfundets bedömningar är hennes förklaringar godtagbara och hon har i samtliga fall vidtagit rättelse inom kort tid. Att uppta förbjudna lån inom ramen för advokatverksamheten strider normalt mot god advokatsed. Det kan dock på goda grunder ifrågasättas om Eva Enetjärns uttag är att betrakta som förbjudna lån i aktiebolagslagens mening. Det måste också noteras att uttagen reglerats före årets slut. Med hänvisning till Eva Enetjärns förklaring till de uppkomna situationerna hade bristerna troligen inte medfört någon påföljd om saken hade blivit föremål för prövning av Advokatsamfundets disciplinnämnd. Advokatsamfundet anser sammantaget att de uppgifter som har framkommit angående Eva Enetjärns tidigare bedrivna advokatverksamhet inte kan påverka bedömningen av hennes lämplighet som domare. Advokatsamfundet anser att Eva Enetjärn är synnerligen lämplig för den sökta anställningen som rådman i Nyköpings tingsrätt. Domstolschefen yttrade sig på nytt i ärendet och uppgav i huvudsak följande. Eva Enetjärn har nu tjänstgjort ytterligare sex månader som tf. rådman i tingsrätten och det finns inte på någon punkt anledning att revidera de synnerligen positiva omdömen som han tidigare angivit. Eva Enetjärn är synnerligen lämplig för anställningen. Han instämmer i alla delar i Advokatsamfundets yttrande. Eva Enetjärn ska enligt domstolschefens uppfattning åter föreslås som rådman i Nyköpings tingsrätt. Domarnämnden kom sedan den 28 oktober 2009 återigen att föra upp Eva Enetjärn på förslag enligt följande motivering (dnr ). Domarnämnden anser i likhet med Advokatsamfundet och domstolschefen att Eva Enetjärn lämnat godtagbara förklaringar till varför hon inte betalat in skatter, sociala avgifter och moms i tid och konstaterar att hon i samtliga fall vidtagit rättelse. Vidare kan konstateras att de uttag hon gjort och som hennes revisor definierat som förbjudna lån

17 Bilaga 7 4 (6) beskattats som lön före respektive års slut och att de motsvarats av utförd arbetsinsats i bolaget. Det kan med fog ifrågasättas om en person som tidigare bedrivit näringsverksamhet utan att fullgöra sina skyldigheter i rätt tid kan anses vara lämplig för en anställning som domare. Advokater verksamma inom humanjuridikens område, som Eva Enetjärn var, har dock ofta stora utestående fordringar gentemot privatpersoner vilket kan leda till bristande likviditet. Skulderna har också reglerats och uttagen har beskattats som lön vid respektive års utgång. Efter en samlad bedömning av vad som framkommit finner Domarnämnden inte anledning att ändra bedömningen från den 15 april Eva Enetjärn är lämplig för den aktuella anställningen och förs därför upp på förslag. Vid den efterföljande beredningen i Justitiedepartementet framkom att Eva Enetjärn AB även under år 2009 betalat skatter och sociala avgifter för sent, att bolaget enligt revisionsberättelsen också under år 2008 beviljat Eva Enetjärn förbjudna lån samt att bolaget inte i tid inkommit till Bolagsverket med årsredovisningen för år Regeringen kom sedan i beslut den 3 december 2009 att avbryta tillsättningsförfarandet enligt följande motivering. För att komma i fråga för anställning som domare får det inte finnas tveksamhet om sökandens redbarhet och vandel. Mot bakgrund av vad som framkommit i ärendet om Eva Enetjärns agerande i det bolag i vilket hon bedrivit advokatverksamhet anser regeringen att hon för närvarande inte bör utnämnas till ordinarie domare. Då det inte finns någon annan sökande till den ifrågavarande anställningen bör tillsättningsförfarandet avbrytas. I sin ansökan i nu aktuellt anställningsärende uppgav Eva Enetjärn att hennes aktiebolag i vilket hon bedrev sin verksamhet numera trätt i frivillig likvidation. Bifogat ansökan fanns även Bolagsverkets beslut i likvidationsärende samt årsredovisning för verksamhetsåret Ett ytterligare antal referenser åberopades.

18 Bilaga 7 5 (6) Domstolschefen uppgav efter intervju med Christoffer Démery att båda sökandena är högt kvalificerade och kan komma i fråga för anställningen samt att Eva Enetjärn bör komma i fråga före Christoffer Démery. Den 16 mars 2010 (dvs. i nu aktuellt ärende) inkom Eva Enetjärn med revisionsberättelse för räkenskapsåret 2009, daterad den 22 januari Av revisionsberättelsen framgår bl.a. att Eva Enetjärn under år 2009 upptagit ett lån på kr som står i strid med låneförbudet enligt aktiebolagslagen och att återbetalning har skett samt att bolaget inte åsamkats någon väsentlig skada. Eva Enetjärn har förtydligat att det anmärkta beloppet om kr betalades till henne den 2 januari 2009 och återbetalades till bolaget den 11 september Domstolschefen har uppgett att han kände till de omständigheter som framkommer i den aktuella revisionsberättelsen när han gav sin syn på ärendet i sitt chefsyttrande daterat den 25 februari Angående Eva Enetjärns lämplighet uppgav han därvid i huvudsak följande. I ärendet finns nu färska yttranden som särskilt belyser Eva Enetjärns redbarhet och vandel. Yttrandena ger grund för slutsatsen att Eva Enetjärns redbarhet och vandel trots innehållet i de orena revisionsberättelserna är sådana som krävs av den som ska utnämnas till ordinarie domare. Yttrandena är i linje med min egen bedömning av frågan. Saken kan enligt min uppfattning sammanfattas så att Eva Enetjärn varit en dålig företagare, som orsakat sitt företag bristande lönsamhet och oordnad administration, men är en skicklig tjänsteman, som har den redbarhet och vandel som krävs av den som ska utnämnas till ordinarie domare. Domarnämnden gör följande överväganden angående Eva Enetjärns lämplighet som ordinarie domare. I oktober 2009 fann Domarnämnden, utifrån för nämnden vid tidpunkten känt material, att Eva Enetjärn var lämplig för anställning som ordinarie domare och förde upp henne på förslag. Därefter tillkom det material avseende verksamhetsåret 2008 som regeringen hade tillgång till vid sitt beslut av den 3 december Nu har även revisionsberättelsen

19 för verksamhetsåret 2009 tillkommit. Bilaga 7 6 (6) Vad som nu blivit känt för Domarnämnden angående Eva Enetjärns agerande under verksamhetsåren 2008 och 2009 medför enligt Domarnämndens mening att Eva Enetjärn för närvarande inte kan komma i fråga för ordinarie domaranställning. Hon förs därför inte upp på förslag. Slutligen konstaterar Domarnämnden att Christoffer Démery kan uppvisa mycket goda vitsord från såväl domarutbildning som arbete i Justitiedepartementet. Han bedöms som lämplig för anställning och förs därför upp på förslag.

20 Domarnämnden Bilaga 8 1 (2) Rådman i Gotlands tingsrätt, dnr Sökande Advokaten Henric Källén och rådmannen Kristina Wirdemark Förslag Kristina Wirdemark Motivering Henric Källén har varit verksam som advokat sedan år 1995, till en början vid Allmänna advokatbyrån i Gävle och därefter sedan år 2000 i egen regi. Han har nyligen genomfört adjunktion i Göta hovrätt. Kristina Wirdemark började år 2004 att arbeta som rådman i Länsrätten i Gotlands län (sedan 15 februari 2010 Förvaltningsrätten i Stockholm). Under fyra månader år 2009 var hon tf. rådman i Gotlands tingsrätt. Hon kan också åberopa erfarenhet från tre års arbete som handläggare vid Skatteverket. Hon förordnades som kammarrättsassessor år Domstolschefen, som intervjuat sökandena, har som sin uppfattning angett att Kristina Wirdemark bör föras upp på förslag. Han har vidare uttryckt att Henric Källén inte kan komma i fråga för anställning bl.a. med hänvisning till att denne saknar domarutbildning. Domarnämnden instämmer med domstolschefen i att Kristina Wirdemark, som får synnerligen goda vitsord från anställningar i olika domstolar och vid Skatteverket, framstår som lämplig för den aktuella anställningen. Hon förs därför upp på förslag. Henric Källén har lång erfarenhet från arbete som allmänpraktiserande advokat. Han har även visat intresse för arbetsuppgifterna som domare genom sin nyligen avslutade adjunktion i hovrätt. Att en sökande saknar domarutbildning är inget hinder mot att Box 2113, Stockholm Besöksadress: Tryckerigatan 12 Telefon: Fax:

Domstolsverkets lokaler Tryckerigatan 12, Riddarholmen, Stockholm

Domstolsverkets lokaler Tryckerigatan 12, Riddarholmen, Stockholm Domarnämnden PROTOKOLL 1 (3) NR 10 Tid: kl. 10.00 16.45 Plats: Närvarande ledamöter Anmärkningar Domstolsverkets lokaler Tryckerigatan 12, Riddarholmen, Stockholm Thomas Rolén, ordförande Anna Skarhed,

Läs mer

Tid: kl. 10.00 16.20 Domstolsverkets lokaler Tryckerigatan 12, Riddarholmen, Stockholm

Tid: kl. 10.00 16.20 Domstolsverkets lokaler Tryckerigatan 12, Riddarholmen, Stockholm Domarnämnden PROTOKOLL 1 (4) NR 10 Tid: kl. 10.00 16.20 Plats: Domstolsverkets lokaler Tryckerigatan 12, Riddarholmen, Stockholm Närvarande ledamöter Anmärkningar Thomas Rolén, ordförande Ann-Christine

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Utfall och medellön för resp domstol och kategori

Utfall och medellön för resp domstol och kategori Utfall och medellön för resp domstol och kategori Myndighet Tjänstebenämning Medellön Lägsta lön Högsta lön Utfall Högsta domstolen Domstolssekreterare 26827 24450 34300 Expeditionsvakt 24412 24266 24696

Läs mer

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar 1(6) Pressmeddelade den 23 februari 2011 Var fjärde domstol använder inte rättstolkar Var fjärde domstol i Sverige, 25 procent, ställer inte krav på att rättstolkar anlitas när de köper tolktjänster. Det

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2013 Generalsekreteraren. PM angående uthyrning av advokater och biträdande jurister, s.k.

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2013 Generalsekreteraren. PM angående uthyrning av advokater och biträdande jurister, s.k. SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2013 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund PM angående uthyrning av advokater och biträdande jurister, s.k. secondment Styrelsen har vid

Läs mer

DOM 2014-06-11 Stockholm

DOM 2014-06-11 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060105 DOM 2014-06-11 Stockholm Mål nr M 5165-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2014-05-05 i mål nr M 1850-14, se bilaga KLAGANDE Kristianstads

Läs mer

DOM 2012-05-10 meddelad i Växjö

DOM 2012-05-10 meddelad i Växjö DOM 2012-05-10 meddelad i Växjö Sid 1 (3) KLAGANDE Ytmetall AB i likvidation, 556153-4685 c/o Advokat GW Ombud: IM MOTPART Länsstyrelsen i Blekinge län 371 86 Karlskrona ÖVERKLAGAT BESLUT Länsstyrelsen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion; SFS 2001:984 Utkom från trycket den 12 december 2001 Omtryck utfärdad den 29 november 2001. Regeringen

Läs mer

BESLUT. (org. nr 556746-6189) tillstånd att bedriva enskild verksamhet avseende personlig assistans enligt 9 2 LSS.

BESLUT. (org. nr 556746-6189) tillstånd att bedriva enskild verksamhet avseende personlig assistans enligt 9 2 LSS. '" 1nspekt1onen för vård och omsorg 2014-12-02 Avdelning mitt Gustav Grek gustav.grek@ivo.se BESLUT Dnr 8.7.3-33481/2014-1 1(6) Personlig Brukareassistans i Skandinavien AB Köpmangatan 7, 1 tr 702 10 Örebro

Läs mer

DOM 2015-09-17 Stockholm

DOM 2015-09-17 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060103 DOM 2015-09-17 Stockholm Mål nr F 1396-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2015-01-22 i mål F 4425-14, se bilaga KLAGANDE JM

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om mark- och miljödomstolar; SFS 2010:921 Utkom från trycket den 13 juli 2010 utfärdad den 1 juli 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 februari 2014 Ö 1936-12 KLAGANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm MOTPART BG SAKEN Disciplinärende ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Sveriges

Läs mer

5 kap. En sammanhållen lagstiftning om domstolar och domare

5 kap. En sammanhållen lagstiftning om domstolar och domare R2A YTTRANDE 1 (11) Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor 103 33 Stockholm En reformerad domstolslagstiftning, betänkande av Domarlagsutredningen (SOU 2011:42, Ju2011/3644/DOM)

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kronofogdemyndighetens beslut den 13 september 2012 i ärende nr 833 22689-12/26, se bilaga A KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kronofogdemyndighetens beslut den 13 september 2012 i ärende nr 833 22689-12/26, se bilaga A KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN l STOCKHOLM T^ /"VN /T UvJlVL Avdelning 2 2013-01-28 Meddelad i Stockholm Mål m 7204 " 12 Sida l (3) KLAGANDE Per Hagström Nyhetsbyrån Siren Björns trädgårdsgränd l 11621 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM 2014-06-04 Stockholm

DOM 2014-06-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060108 DOM 2014-06-04 Stockholm Mål nr P 11053-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2013-11-12 i mål nr P 871-13, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

2012-10-05 M2012/2031/R

2012-10-05 M2012/2031/R Remiss 2012-10-05 M2012/2031/R Miljödepartementet Rättssekretariatet Leo Jager Telefon 08-405 12 20 leocard.jager@environment.ministry.se Promemoria Följdändringar med anledning av ändringar i 6 kap. miljöbalken

Läs mer

DOM 2013-10-15 Stockholm

DOM 2013-10-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060107 DOM 2013-10-15 Stockholm Mål nr M 2748-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-02-28 i mål nr M 398-12, se bilaga

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 mars 2005 Ö 199-03 KLAGANDE Byggintressenter i Jönköping Aktiebolag Ställföreträdare: GB Ombud: advokaten SM MOTPART Bolagsverket,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 mars 2005 Ö 3891-03 KLAGANDE Carina Ahlström Förvaltning AB i konkurs Ställföreträdare: TA MOTPART FöreningsSparbanken AB Ombud: bankjuristen

Läs mer

Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:1149]

Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:1149] Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:1149] 8 Kap. Om advokater. 1 För riket skall finnas ett allmänt advokatsamfund. Stadgar för samfundet fastställas av regeringen. Advokat är den som

Läs mer

2001-01-09 1427-2000. Till Justitiedepartementet. Juridiska sekretariatet

2001-01-09 1427-2000. Till Justitiedepartementet. Juridiska sekretariatet Datum Dnr 2001-01-09 1427-2000 Juridiska sekretariatet Till Justitiedepartementet Yttrande över bisyssleutredningens betänkande Offentligt anställdas bisysslor (SOU 2000:80) (Ert diarienummer Ju2000/4719/PP)

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö miljöersättning för naturfrämjande insatser på åkermark Ingår i landsbygdsprogrammet 1. På länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se kan du läsa

Läs mer

DOM 2014-03-04 Stockholm

DOM 2014-03-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060201 DOM 2014-03-04 Stockholm Mål nr F 5477-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-05-16 i mål nr F 1038-13, se bilaga KLAGANDE Naturvårdsverket

Läs mer

Disciplinärende auktoriserade revisorn A-son

Disciplinärende auktoriserade revisorn A-son BESLUT 2015-02-19 Dnr 2013-1168 Disciplinärende auktoriserade revisorn A-son Revisorsnämnden meddelar auktoriserade revisorn A-son varning. 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) mottog i juni 2013 en ansökan

Läs mer

mm LANSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

mm LANSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN mm LANSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Miljöskyddsenheten 031-60 54 68 0736-60 54 68 KOMPLETTERING 2011-12-13 Diarienummer 575-22836-2011 1490-1161 Naturvårdsverket Att: Kristina Sjödin Enheten för förorenade

Läs mer

DOM 2014-01-22 Stockholm

DOM 2014-01-22 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060109 DOM 2014-01-22 Stockholm Mål nr F 5277-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-05-08 i mål nr F 2478-13, se bilaga KLAGANDE Dödsboet efter K M

Läs mer

meddelad i Stockholm den 30 januari 2009 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm

meddelad i Stockholm den 30 januari 2009 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm REGERINGSRÄTTENS DOM 1(5) meddelad i Stockholm den 30 januari 2009 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud Advokaten Markus Lauri Legare Advokatbyrå AB Box 19080 104 32 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM 2014-25 Stockholm

DOM 2014-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060111 DOM 2014-25 Stockholm Mål nr M 1755-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-31 i mål nr M 189-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen i

Läs mer

DOM 2015-06-15 Stockholm

DOM 2015-06-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060203 DOM 2015-06-15 Stockholm Mål nr M 1046-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-11-27 i mål nr M 4324-14, se bilaga KLAGANDE OCH MOTPARTER

Läs mer

DOM 2014-02-21 Stockholm

DOM 2014-02-21 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060210 DOM 2014-02-21 Stockholm Mål nr M 10143-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-10-18 i mål nr M 3543-13, se

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 15 september 2011 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Fredrik Schedin och jur. kand. Niklas Nebel Andersson Gustafsson Advokatbyrå KB Box 3124

Läs mer

DOM 2015-07-01 Stockholm

DOM 2015-07-01 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060306 DOM 2015-07-01 Stockholm Mål nr F 2578-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-02-27 i mål nr F 1613-14, se

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 16 november 2006 Ö 2372-04 KLAGANDE TE Ombud och offentlig försvarare: Advokat PJ MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 STOCKHOLM SAKEN

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Magnus Hellström TV4 Nyheterna Uppsala 751 09 Uppsala ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala

Läs mer

Domstolsakademin. Utbildning för nyutnämnda domare

Domstolsakademin. Utbildning för nyutnämnda domare Domstolsakademin Utbildning för nyutnämnda domare I dag är frånvaron av tingsmeritering inget hinder för den som vill söka en domartjänst. Nyttan är ömsesidig. Jurister från den privata sektorn eller andra

Läs mer

DOM 2013-11-13 Stockholm

DOM 2013-11-13 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060209 DOM 2013-11-13 Stockholm Mål nr M 6653-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-06-28 i mål M 1207-13, se bilaga

Läs mer

DOM 2014-06-24 Stockholm

DOM 2014-06-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060209 DOM 2014-06-24 Stockholm Mål nr F 1356-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2014-01-29 i mål nr F 3067-13, se bilaga

Läs mer

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter vilka regler gäller Jordbruksinformation 8 2008 Regler för dödsboägda och flerägda jord- och skogsbruksfastigheter Jord- och skogsbruksfastigheter, taxerade

Läs mer

PROTOKOLL 2011-09-19 Föredragning i Göteborg

PROTOKOLL 2011-09-19 Föredragning i Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 2 Rotel 21 2011-09-19 Föredragning i Göteborg Aktbilaga 7 Mål nr ÖÄ 3869-11 RÄTTEN Hovrättspresidenten Gunnel Wennberg samt hovrättsråden Gunnel Alenbratt och Peter

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2015:12 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/476

Läs mer

2012-08-17 M2012/2031/R

2012-08-17 M2012/2031/R Remiss 2012-08-17 M2012/2031/R Miljödepartementet Promemoria Identifiering, beskrivning och bedömning av miljökonsekvenser Remissinstanser: 1. Svea hovrätt Mark- och miljööverdomstolen 2. Förvaltningsrätten

Läs mer

DOM 2015-10-16 Stockholm

DOM 2015-10-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060203 2015-10-16 Stockholm Mål nr P 2510-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr P 3330-13, se bilaga KLAGANDE

Läs mer

2010-02-09. Justitiedepartementet

2010-02-09. Justitiedepartementet 2010-02-09 Justitiedepartementet För att domstolarna ska kunna fullgöra sina uppgifter är det ett grundläggande krav att det finns tillgång till en domarkår som tillgodoser högt ställda krav på erfarenhet,

Läs mer

Ds 2009:28 Ny delgivningslag m.m. (Ju2009/5326/DOM)

Ds 2009:28 Ny delgivningslag m.m. (Ju2009/5326/DOM) SVEA HOVRÄTT YTTRANDE 2009-10-27 Stockholm Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor Dnr 478-09 Ds 2009:28 Ny delgivningslag m.m. (Ju2009/5326/DOM) Inledning Hovrätten noterar inledningsvis

Läs mer

Remissyttrande över promemorian En mer öppen domarutbildning (Ds 2007:11)

Remissyttrande över promemorian En mer öppen domarutbildning (Ds 2007:11) Datum Diarienummer 2007-09-12 776-2007 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande över promemorian En mer öppen domarutbildning (Ds 2007:11) Ert diarienummer Ju2007/3985/DOM Inledning Det är

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN y^ ^^ r Mål nr 3647-15 I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 04 2015 "06- O 4 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN y^ ^^ r Mål nr 3647-15 I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 04 2015 06- O 4 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN y^ ^^ r Mål nr 3647-15 I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 04 2015 "06- O 4 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Maria Elowsson Nyhetsbyrån Siren Björns Trädgårdsgränd l 11621 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln

Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln - Fullbordanstidpunkten - Normalbrott/ringa brott - Huvudsaksrekvisitet - Åtalsprövningsregeln Aktuella rättsfrågor ARF 2014:5 September 2014

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 7 juni 2013 KLAGANDE 1. Alvesta kommun 2. Lessebo kommun 3. Ljungby kommun 4. Markaryds kommun 5. Regionförbundet Södra Småland 6. Tingsryds

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om indelningen av den operativa verksamheten; Konsoliderad version Konsoliderad version senast ändrad genom ÅFS 2014:17. Åklagarmyndigheten

Läs mer

DOM 2011-09-20 meddelad i Växjö

DOM 2011-09-20 meddelad i Växjö 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2011-09-20 meddelad i Växjö Mål nr M 3053-11 KLAGANDE 1. Margareta Dahlman Odens väg 2 612 34 Finspång 2. Preben Jorgensen c/o Vibeke Pilmark Tolvmanshemmet,

Läs mer

Gör din praktik inom Myndighetsnätverket

Gör din praktik inom Myndighetsnätverket Gör din praktik inom Myndighetsnätverket Ett samarbete mellan SPV, CSN, Försäkringskassan, Bolagsverket, Tullverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Mittuniversitetet, Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läs mer

Att få sin sak prövad av en opartisk

Att få sin sak prövad av en opartisk förvaltningsrätten 2 Att få sin sak prövad av en opartisk domstol är en grundläggande rättighet. är den domstol som avgör tvister mellan enskilda personer och myndigheter. Det är hit man vänder sig om

Läs mer

Länsstyrelsen i Skåne läns beslut 2011-06-22 i ärende nr 505-16193-10, se bilaga 1

Länsstyrelsen i Skåne läns beslut 2011-06-22 i ärende nr 505-16193-10, se bilaga 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM Mål nr M 3129-11 ',' Vi Mark- och miljödomstolen 2011-10-27 JU meddelad i Växjö Sid 1 (3) KLAGANDE Bastionen Skåne AB Box 97 201 20 Malmö Ombud: Advokat C.B. MOTPART Miljönämnden i

Läs mer

DOM 2012-11-19 Stockholm

DOM 2012-11-19 Stockholm SVEA HOVRÄTT 060208 DOM 2012-11-19 Stockholm Mål nr F 5456-12 Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-05-23 i mål nr F 196-12, se bilaga A KLAGANDE M L

Läs mer

Page 1. Nyregistrerade medlemmar per registreringsmånad och region. NO VE SYD VÄS Tota RD 88 114 113 118 T 433 l 88 114 113 118 433.

Page 1. Nyregistrerade medlemmar per registreringsmånad och region. NO VE SYD VÄS Tota RD 88 114 113 118 T 433 l 88 114 113 118 433. Nyregistrerade medlemmar registreringsmånad och region 200701 NO VE SYD VÄS Tota RD 88 114 113 118 T 433 l 88 114 113 118 433 Nyregistrerade medlemmar region i % av månadens total 200701 NORD VE REGION

Läs mer

DOM 2013-01-22 Stockholm

DOM 2013-01-22 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060105 DOM 2013-01-22 Stockholm Mål nr P 8189-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-08-31 i mål nr P 3829-11, se bilaga A KLAGANDE Byggnadsnämnden

Läs mer

DOM 2013-01-10 meddelad i Växjö

DOM 2013-01-10 meddelad i Växjö 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2013-01-10 meddelad i Växjö Mål nr M 2065-12 KLAGANDE Bolagsstiftarna Förvaltning Sverige AB Box 12086 402 41 Göteborg Ombud: E.A. c/o MAQS Law Firm Advoktabyrå

Läs mer

DOM 2014-06-24 Stockholm

DOM 2014-06-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060104 DOM 2014-06-24 Stockholm Mål nr M 1196-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-30 i mål nr M 4218-13, se

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Åsa Nordström Regionjurist 044-3093061 Asa.K.Nordstrom@skane.se YTTRANDE Datum 2015-08-25 Dnr 1501744 1 (5) Förvaltningsrätten i Malmö Domare 104 Box 4522 203 20 Malmö Laglighetsprövning

Läs mer

Landstinget utser en revisor och en ersättare. Därutöver utser årsmötet två revisorer med ersättare.

Landstinget utser en revisor och en ersättare. Därutöver utser årsmötet två revisorer med ersättare. Arkiv Gävleborg (1+1) Stadgarna 5. Lt 1977-11-23, 85. FU 1978-04-17, 154. Stadgar Dnr H 70:2631/77. Arkivföreningens styrelse består av 9 ledamöter. Landstinget utser en ordinarie ledamot jämte en ersättare.

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 HÖGSTA FÖRVALTNINGSSTOLENS Mål nr 3695-14 meddelad i Stockholm den 29 oktober 2014 KLAGANDE Accurate Care AS Ombud: Advokat Magnus Fridh och jur. kand. Erik Sandström Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 14 april 2014 SÖKANDE 1. AA 2. BB Ombud för 1 och 2: Advokat Mats Nilsson Advokatbyrån Mark & Miljö AB Box 180 371 22 Karlskrona 3. CC Ombud:

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM Mål nr 554-13 1(4) meddelad i Stockholm den l juli 2013 KLAGANDE Carl-Erik Holmqvist Ombud: Advokaterna Karl-Johan Nörklit och Lynda Ondrasek Olofsson Setterwalls Advokatbyrå

Läs mer

DOM 2012-07-04 Stockholm

DOM 2012-07-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060207 DOM 2012-07-04 Stockholm Mål nr M 3321-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-03-21 i mål nr M 3518-11, se

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 maj 2003 T 1480-00 KLAGANDE Timmia Aktiebolags konkursbo, 556083-6180, c/o konkursförvaltaren, advokaten L.L. Ställföreträdare: L.L.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 28 oktober 2011 Ö 1586-09 KLAGANDE LP. Ombud: Advokaterna PB och EN

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 28 oktober 2011 Ö 1586-09 KLAGANDE LP. Ombud: Advokaterna PB och EN Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 oktober 2011 Ö 1586-09 KLAGANDE LP Ombud: Advokaterna PB och EN MOTPARTER 1. Laholms Sparbank, 549201-6059 Box 77 312 22 Laholm Ombud:

Läs mer

DOM 2014-10-23 Stockholm

DOM 2014-10-23 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060209 DOM 2014-10-23 Stockholm Mål nr M 2184-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom den 10 februari 2014 i mål nr M 477-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen

Läs mer

YTTRANDE 2014-04-16 1 (3) Dnr: 2014/249. Högsta förvaltningsdomstolen Box 2293 103 17 Stockholm

YTTRANDE 2014-04-16 1 (3) Dnr: 2014/249. Högsta förvaltningsdomstolen Box 2293 103 17 Stockholm YTTRANDE 2014-04-16 1 (3) Dnr: 2014/249 Högsta förvaltningsdomstolen Box 2293 103 17 Stockholm Yttrande i mål nr 6679-13 angående rätt till arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (6) meddelat i Stockholm den 20 december 2013 SÖKANDE AA Ombud: Advokaterna Emine Lundkvist och Karl-Johan Nörklit Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050 101 39 Stockholm

Läs mer

PROTOKOLL 2015-03-11 Föredragning i Vänersborg

PROTOKOLL 2015-03-11 Föredragning i Vänersborg 1 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Föredragning i Vänersborg Aktbilaga 70 Mål nr Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Chefsrådmannen Niclas Johannisson samt rådmännen Anders Björk och Kristian Andersson FÖREDRAGANDE

Läs mer

DOM 2015-06-08 Stockholm

DOM 2015-06-08 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060304 DOM 2015-06-08 Stockholm Mål nr P 8175-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-08-15 i mål nr P 5005-13, se

Läs mer

Sluten ungdomsvård år 2001 Redovisning och analys av domarna

Sluten ungdomsvård år 2001 Redovisning och analys av domarna Allmän SiS-rapport 2002:5 Sluten ungdomsvård år Redovisning och analys av domarna Av Anette Schierbeck ISSN 1404-2584 LSU 2002-06-25 Dnr 101-602-02 Juridikstaben Anette Schierbeck Sluten ungdomsvård Som

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 14 maj 2012 Ö 1803-10 PARTER 1. Bandteknik i Jönköping Aktiebolags i likvidation konkursbo, 556283-9463 c/o advokat C G H Ombud: Jur.kand.

Läs mer

TEMAGRANSKNING AV KONKURSFÖRVALTARARVODEN 2007 TILLSYNSMYNDIGHETEN I KONKURSER

TEMAGRANSKNING AV KONKURSFÖRVALTARARVODEN 2007 TILLSYNSMYNDIGHETEN I KONKURSER TEMAGRANSKNING AV KONKURSFÖRVALTARARVODEN 27 TILLSYNSMYNDIGHETEN I KONKURSER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning/Reflektioner 1. Inledning 2. Totalarvoden 2.1 Medianarvode 2.2 Medianarvode storstad/övriga

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2014-11-03. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2014-11-03, kl. 15.00 16.30 Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2014-11-03. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2014-11-03, kl. 15.00 16.30 Beslutande Sida 1/6 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl. 15.00 16.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M), 1:e vice ordförande

Läs mer

DOM 2015-07-23 Stockholm

DOM 2015-07-23 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060306 DOM 2015-07-23 Stockholm Mål nr M 6645-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2015-07-03 i mål M 3500-15, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen

Läs mer

DOM 2015-07-02 Stockholm

DOM 2015-07-02 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060304 DOM 2015-07-02 Stockholm Mål nr P 3231-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-03-17 i mål nr P 3956-14, se bilaga KLAGANDE O T MOTPART

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 6 november 2012 SÖKANDE AA Ombud: Advokaterna Johan Granehult och Bo Hansson Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB Box 4291 203 14 Malmö KLANDRAT

Läs mer

DOM 2012-11-05 Meddelad i Jönköping

DOM 2012-11-05 Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning 2 2012-11-05 Meddelad i Jönköping Sida 1 (4) Mål nr 2466-12 KLAGANDE N. Sundin Dockstavarvet AB, 556193-6138 Varvsvägen 1 870 33 Docksta Ombud: Advokat Anders Olofsson

Läs mer

DOM 2014-02-25 Stockholm

DOM 2014-02-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2014-02-25 Stockholm Mål nr P 8495-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-26 i mål nr P 469-13, se bilaga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning 2015-05-22 4/2015 1

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning 2015-05-22 4/2015 1 2015-05-22 4/2015 1 Ärendeförteckning 34 Stämmans öppnande... 3 35 Val av ordförande för stämman... 3 36 Upprättande och godkännande av röstlängd... 3 37 Val av protokollsjusterare... 3 38 Godkännande

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 20 juni 2013 KLAGANDE Västtrafik AB, 556558-5873 Ombud: Advokat Henrik Seeliger Advokatfirman Lindahl KB Box 11911 404 39 Göteborg MOTPART

Läs mer

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande.

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 3 mars 2012 kl. 9.00 11.50 Länsrättens hörsal, Södra Hamngatan 3, Göteborg Närvarande: se bilaga Ordföranden Anders Björnsson öppnar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven; SFS 2007:1179 Utkom från trycket den 10 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

DOM 2012-06-18 Stockholm

DOM 2012-06-18 Stockholm SVEA HOVRÄTT 060206 DOM 2012-06-18 Stockholm Mål nr M 2373-12 Sid 1 (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2012-03-02 i mål nr M 2649-08, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

SFS 2009:244. 3 kap. 5 kap. Fattas beslut vid ett sammanträde, ska protokollet justeras av ordföranden, om denne inte har fört protokollet.

SFS 2009:244. 3 kap. 5 kap. Fattas beslut vid ett sammanträde, ska protokollet justeras av ordföranden, om denne inte har fört protokollet. Svensk författningssamling Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220); SFS 2009:244 Utkom från trycket den 7 april 2009 utfärdad den 19 mars 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om stiftelselagen

Läs mer

Dnr 2004-659 2005-09-15 D 27/05

Dnr 2004-659 2005-09-15 D 27/05 Dnr 2004-659 2005-09-15 D 27/05 D 27/05 Revisorsnämnden (RN) har mottagit en underrättelse från Skatteverket angående auktoriserade revisorn A-sons revisionsuppdrag i tre aktiebolag. Av i ärendet framgår

Läs mer

DOM 2014-05-02 Stockholm

DOM 2014-05-02 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060201 DOM 2014-05-02 Stockholm Mål nr P 7853-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-07-31 i mål nr P 240-13, se bilaga KLAGANDE 1. B J 2. K J

Läs mer

Dnr 2014-44 2014-11-06 D 14

Dnr 2014-44 2014-11-06 D 14 Dnr 2014-44 2014-11-06 D 14 D 14 1 Inledning A-son har varit föremål för Revisorsnämndens (RN) kvalitetskontroll. Av en rapport framgår att den kontrollant som RN har anlitat har bedömt att A-son inte

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 5 mars 2009 KLAGANDE Hagenfeldt Advokatbyrå AB, 556629-0499 Ställföreträdare: Advokat Carl Lindstrand Hagenfeldt Advokatbyrå AB Box 3443 103 69 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 22 juni 2011 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Klövern AB Ombud: AA Deloitte AB Rehnsgatan 11 113 57 Stockholm Ombud: Advokat Börje

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 juni 2013 Ö 3320-12 KLAGANDE AB Förvaltare: HC MOTPARTER 1. AK Portfolia Holding AB, 556631-8712 c/o Aktiv Kapital Sverige Services

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2009 Ö 1342-09 KLAGANDE Albihns Service Aktiebolag, 556519-9253 Box 5581 114 85 Stockholm Ombud: Advokat A-CN och jur.kand.

Läs mer

SLUTLIGT BESLUT 2010-08-27 Meddelat i VÄXJÖ

SLUTLIGT BESLUT 2010-08-27 Meddelat i VÄXJÖ 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Miljödomstolen SLUTLIGT BESLUT 2010-08-27 Meddelat i VÄXJÖ Mål nr M 1991-10 KLAGANDE 1. Bruno Harrysson Hedenborg 273 93 TOMELILLA 2. Chatarina Larsson Ryggevägen 11 273 93 TOMELILLA

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 22 juni 2011 KLAGANDE Sociala resursnämnden i Göteborgs stad Tillståndsenheten Box 5282 402 25 Göteborg MOTPART Fortress Restaurang AB,

Läs mer

DOM 2014-06-04 Stockholm

DOM 2014-06-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060210 DOM 2014-06-04 Stockholm Mål nr F 9297-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-09-23 i mål nr F 2100-13, se bilaga A KLAGANDE R L

Läs mer