Tid: kl Domstolsverkets lokaler Tryckerigatan 12, Riddarholmen, Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tid: kl. 10.00 13.45 Domstolsverkets lokaler Tryckerigatan 12, Riddarholmen, Stockholm"

Transkript

1 Domarnämnden PROTOKOLL 1 (2) NR 3 Tid: kl Plats: Domstolsverkets lokaler Tryckerigatan 12, Riddarholmen, Stockholm Närvarande ledamöter Thomas Rolén, ordförande Ann-Christine Lindeblad, ersättare för Fredrik Wersäll Martin Holmgren Margareta Åberg Lennart Svensäter Anne Ramberg Guntra Åhlund Maarit Jänterä-Jareborg Barbro Thorblad Anita Saldén-Enérus, ersättare för Thomas Rolén Anmärkningar Ann-Christine Lindeblad närvarar inte vid 1, bilaga 13 Martin Holmgren närvarar inte vid 1, bilaga 11 Barbro Thorblad deltar endast i beslut i 2 och 4 Föredragande, tillika protokollförare Övrig närvarande Henrik Engvall tingsfiskalen Philippe Benalal 1 Domarnämnden fattar beslut i anställningsärenden; se bilaga Förslagen gäller under förutsättning att förhandling inte påkallas av personalorganisationen. Nämndens beslut kan enligt förordningen (2008:427) med instruktion för Domarnämnden inte överklagas. 2 Domarnämnden beslutar att test- och intervjuförfarande ska genomföras med Tommy Eriksson och Anders Erlman inför beslut om anställning som lagman i Haparanda tingsrätt, dnr Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Box 2113, Stockholm Besöksadress: Tryckerigatan 12 Telefon: Fax:

2 PROTOKOLL 2 (2) NR 3 3 Domarnämnden beslutar att test- och intervjuförfarande ska genomföras med Erik Brattgård, Lars Dirke och Fredrik von Arnold inför beslut om anställning som lagman i Uppsala tingsrätt, dnr Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 4 Domarnämnden beslutar att test- och intervjuförfarande ska genomföras med Meit Camving, Lena Egelin, Kerstin Gynning Elserth, Linda Hallstedt, Karin Kussak och Marianne Wasteson inför beslut om anställning som hovrättsråd, tillika vice ordförande på avdelning, i Svea hovrätt, dnr Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Henrik Engvall Justeras Thomas Rolén

3 Domarnämnden Bilaga 1 1 (2) Hovrättsråd i Göta Hovrätt, dnr Sökande Verksjuristen Anna Kramer och universitetsadjunkten Peter Skoglund Förslag Anna Kramer Motivering Anna Kramer förordnades som hovrättsassessor i Göta hovrätt hösten Därefter kom hon under sex månader att arbeta som extra åklagare vid Åklagarkammaren i Jönköping. Hon kan vidare åberopa ett drygt års erfarenhet av arbete som utredningssekreterare i Kulturdepartementet och var under hösten 2009 projektledare för kvalitetsarbete i Göta hovrätt. Sedan januari 2010 är hon jurist på Domstolsverket. Peter Skoglund arbetar sedan år 2003 som universitetsadjunkt vid Växjö universitet. Dessförinnan arbetade han i olika omgångar vid Boverket, bl.a. som stf. avdelningschef och enhetschef. Han kan även åberopa erfarenhet som länsassessor och stabschef vid Länsstyrelsen i Kalmar, som åklagare i Stockholm och i Kalmar samt som försäkringsoch bolagsjurist hos Folksam. Under fem månaders tjänstledighet åren genomförde han adjunktion i Kammarrätten i Jönköping. Domstolschefen, som intervjuat sökandena, har som sin uppfattning angett att Anna Kramer bör föras upp på förslag. Domarnämnden instämmer med domstolschefen i att Anna Kramer, som får synnerligen goda vitsord från tjänstgöring i domstol och från utredningsuppdrag, framstår som lämplig för den aktuella anställningen. Hon förs därför upp på förslag. Peter Skoglund har bred erfarenhet från juridiskt arbete inom privat och offentlig sektor och har adjungerat i förvaltningsdomstol. Efter en samlad bedömning finner dock Box 2113, Stockholm Besöksadress: Tryckerigatan 12 Telefon: Fax:

4 Bilaga 1 2 (2) Domarnämnden att befintligt referensunderlag i ärendet inte styrker Peter Skoglunds lämplighet för anställning som hovrättsråd. Han förs därför inte upp på förslag.

5 Domarnämnden Bilaga 2 1 (2) Kammarrättsråd i Kammarrätten i Sundsvall, dnr Sökande Skatteintendenten Eva Danell Forsberg, regeringsrättssekreterarna Petra Ebbing och Carina Ferm Brodén, kammarrättsassessorn Jan Karlsson, juristen Joakim Kruse, verksjuristen Peter Rosenberg och regeringsrättssekreteraren Birgitta Törnered Förslag 1. Birgitta Törnered 2. Joakim Kruse 3. Petra Ebbing Motivering Domarnämnden antecknar inledningsvis att det är fråga om en anställning varför tre sökande bör föras upp på förslag. Domstolschefen, som intervjuat de sökande, har angett att Birgitta Törnered, Joakim Kruse och Petra Ebbing, i nu nämnd ordning, är de som i första hand bör komma i fråga för anställningen. Efter en samlad bedömning av sökandenas erfarenheter och kvalifikationer delar Domarnämnden domstolschefens uppfattning att dessa tre, genom sina väl vitsordade erfarenheter, utmärker sig särskilt i ärendet. Birgitta Törnered arbetar sedan december 2008 som regeringsrättssekreterare. Hon kan även åberopa erfarenhet från arbete som assessor i förvaltningsdomstol och från arbete som utredningssekreterare i olika statliga utredningar. Vidare vikarierade hon under knappt två års tid som regionjurist vid Kriminalvårdsstyrelsen/Region Norr. Hon förordnades som kammarrättsassessor år Box 2113, Stockholm Besöksadress: Tryckerigatan 12 Telefon: Fax:

6 Bilaga 2 2 (2) Joakim Kruse arbetar sedan april 2008 med nationell juridisk rådgivning vid Vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Västernorrlands län. Dessförinnan tjänstgjorde han under ett drygt år som åklagare vid Åklagarkammaren i Sundsvall. Innan anställningen som åklagare var han under sju månader adjungerad ledamot i Kammarrätten i Sundsvall. Han har även lång erfarenhet av arbete som avdelningsdirektör med miljörättsliga arbetsuppgifter vid Naturvårdsverket. Efter notarietjänstgöring i tingsrätt arbetade han som biträdande jurist vid Mannheimer Swartling Advokatbyrå under ett drygt års tid. Petra Ebbing arbetar sedan oktober 2008 som regeringsrättssekreterare. Hon kan även åberopa erfarenhet av arbete som assessor i olika förvaltningsdomstolar samt erfarenhet från arbete som utredningssekreterare i olika statliga utredningar. Hon förordnades som kammarrättsassessor år Efter en jämförelse de tre nämnda sökandena emellan anser Domarnämnden att Birgitta Törnered och Joakim Kruse med sina bredare erfarenheter och bättre vitsord har ett försteg i skicklighetshänseende framför Petra Ebbing. När det sedan gäller frågan vem av Birgitta Törnered och Joakim Kruse som ska placeras i första rummet konstaterar Domarnämnden att det rör sig om två kandidater med olika erfarenheter och förmågor. Båda får genomgående mycket goda vitsord från sina anställningar och det är enligt Domarnämnden svårt att särskilja dem i fråga om vem som bör ha företräde till den aktuella anställningen. Mot denna bakgrund och efter en samlad bedömning finner Domarnämnden inte skäl att frångå domstolschefens rangordning i ärendet. Domarnämnden för således upp Birgitta Törnered i första, Joakim Kruse i andra och Petra Ebbing i tredje och sista förslagsrummet.

7 Domarnämnden Bilaga 3 1 (2) Rådman i Hässleholms tingsrätt, dnr Sökande Verksjuristen/hovrättsassessorn Lena Berlin, ämnessakkunnige Fredrik Landgren och tf. rådmannen Lena Peterson Förslag 1. Lena Berlin 2. Lena Peterson 3. Fredrik Landgren Motivering Lena Berlin arbetar sedan år 2006 som jurist på Domstolsverkets utvecklingsenhet. Hon kan även åberopa erfarenhet från flerårig tjänstgöring som lärare vid Juridiska fakulteten i Lund samt kortare erfarenhet från arbete som åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Malmö och som assessor i Hovrätten över Skåne och Blekinge. Hon förordnades som hovrättsassessor år Hon får genomgående mycket goda vitsord från sina anställningar. Fredrik Landgren är sedan mars 2009 ämnessakkunnig i Justitiedepartementet. Dessförinnan var han utredningssekreterare i två statliga utredningar i Socialdepartementet. Han kan även åberopa ett års erfarenhet som extra åklagare vid Åklagarmyndigheten i Malmö. Han förordnades som hovrättsassessor år 2005 och har även viss erfarenhet av domstolsarbete därefter. Han får genomgående mycket goda vitsord från sina anställningar. Lena Peterson är sedan maj 2008 tf. rådman i Lunds tingsrätt. Hon hade dessförinnan under många år arbetat som hovrättsassessor såväl i Hovrätten över Skåne och Blekinge som i Lunds tingsrätt och Helsingborgs tingsrätt. Hon förordnades som hovrättsassessor år Hon får genomgående mycket goda vitsord från sina anställningar. Box 2113, Stockholm Besöksadress: Tryckerigatan 12 Telefon: Fax:

8 Bilaga 3 2 (2) Domstolschefen, som intervjuat de sökande, har angett att samtliga är lämpliga för anställningen och att de bör komma i fråga för anställning i ordningen Lena Peterson, Lena Berlin och Fredrik Landgren. Domarnämnden instämmer med domstolschefen i att samtliga sökande är lämpliga för anställningen. Domarnämnden delar även domstolschefens uppfattning att Lena Peterson och Lena Berlin i ett skicklighetshänseende får anses ha ett försteg framför Fredrik Landgren. Vid en samlad bedömning av Lena Petersons och Lena Berlins erfarenheter och kvalifikationer finner emellertid Domarnämnden att Lena Berlin med hänsyn till hennes bredare bakgrund innefattande väl vitsordad erfarenhet från Domstolsverket, Åklagarmyndigheten och Lunds universitet får anses ha ett försteg framför Lena Peterson. Domarnämnden placerar följaktligen Lena Berlin i första, Lena Peterson i andra och Fredrik Landgren i tredje och sista förslagsrummet.

9 Domarnämnden Bilaga 4 1 (2) Rådman i Förvaltningsrätten i Falun, dnr Sökande Verksjuristen Karin Forslund Johansson, skattejuristen Catharina Laestadius, tf. kammarrättsassessorn Essa Malmqvist och verksjuristen Peter Rosenberg Förslag 1. Karin Forslund Johansson 2. Essa Malmqvist 3. Catharina Laestadius Motivering Domarnämnden antecknar inledningsvis att det är fråga om en anställning varför tre sökande bör föras upp på förslag. Domstolschefen, som intervjuat de sökande, har som sin uppfattning angett att samtliga sökande har goda kvalifikationer för anställningen och att de bör komma i fråga för anställning i ordningen Karin Forslund Johansson, Essa Malmqvist, Catharina Laestadius och Peter Rosenberg. Karin Forslund Johansson arbetar sedan år 2005 som verksjurist vid Banverket. Hon är kronofogdeutbildad och arbetade under åren som kronofogde och processförare vid Kronofogdemyndigheten i Gävle, Falukontoret. Hon förordnades som kammarrättsassessor år 1998 och kom därefter att arbeta i dömande verksamhet i Länsrätten i Gävleborgs län under knappt två års tid. Essa Malmqvist är sedan augusti 2009 tf. kammarrättsassessor i Kammarrätten i Sundsvall. Sedan oktober 2008 är hon anställd som verksjurist vid Vägverket, en anställning som hon för närvarande är tjänstledig från. Hon inledde sin domarutbildning i Kammarrätten i Jönköping år 2001 och arbetade under ett treårigt avbrott som jurist Box 2113, Stockholm Besöksadress: Tryckerigatan 12 Telefon: Fax:

10 Bilaga 4 2 (2) vid Länsstyrelsen i Dalarnas län. Hon kan även åberopa omkring två års erfarenhet från arbete som jurist hos Hyresgästföreningen i Norra Skåne innan domarutbildningen. Catharina Laestadius arbetar som skattejurist vid Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB i Falun sedan år Under perioden fr.o.m. augusti 2009 t.o.m. februari 2010 var hon adjungerad ledamot i Kammarrätten i Sundsvall. Hon kan även åberopa drygt tolv års erfarenhet från Skatteverket där hon bl.a. varit skatteintendent och processförare. Peter Rosenberg arbetar sedan år 2004 som verksjurist vid Vägverket, men har periodvis även arbetat med författningsarbete inom trafikrättens område på uppdrag av Regeringskansliet. Under perioden fr.o.m. juli 2008 t.o.m. december 2008 var han adjungerad ledamot i Kammarrätten i Sundsvall. Han kan även åberopa ett års erfarenhet som kanslichef inom Ludvika kommun och drygt två års erfarenhet som universitetsjurist vid Umeå universitet. Domarnämnden konstaterar att samtliga sökande är lämpliga för den aktuella anställningen. Efter en samlad bedömning av sökandenas erfarenheter och kvalifikationer delar Domarnämnden domstolschefens uppfattning att Karin Forslund Johansson med sina väl vitsordade erfarenheter från arbete som verksjurist och kronofogde samt från dömande verksamhet har ett försteg framför övriga sökande. Hon förs därför upp i första förslagsrummet. När det sedan gäller rangordningen övriga tre sökande emellan konstaterar Domarnämnden att det rör sig om kandidater med olika erfarenheter och förmågor. Samtliga kan emellertid överlag uppvisa mycket goda vitsord från kvalificerat juridiskt arbete. Efter en samlad bedömning finner Domarnämnden inte skäl att frångå den bedömning som domstolschefen gjort Essa Malmqvist, Catharina Laestadius och Peter Rosenberg emellan. Essa Malmqvist förs därför upp i andra förslagsrummet och Catharina Laestadius i tredje och sista förslagsrummet.

11 Domarnämnden Bilaga 5 1 (2) Rådman i Förvaltningsrätten i Jönköping, en eller flera anställningar, dnr Sökande Juristerna Sofia Blomkvist och Mattias Henriksson, ämnessakkunnige Magnus Isgren, rådmännen Kjell Johansson och Karin Leidzén, utredningssekreteraren Thorbjörn Lindvall, föredraganden Urban Lund och assessorn Svante Stroh Förslag 1. Kjell Johansson 2. Thorbjörn Lindvall 3. Svante Stroh 4. Karin Leidzén Motivering Inledningsvis kan konstateras att ärendet är utlyst som en eller flera anställningar, varför Domarnämnden finner skäl att föra upp fyra sökande på förslag. Ärendet har lockat många kvalificerade sökande som var för sig framstår som lämpliga för anställning som ordinarie domare. Domstolschefen, som intervjuat de sökande, har som sin uppfattning angett att Svante Stroh, Karin Leidzén, Kjell Johansson och Thorbjörn Lindvall i nu angiven ordning är de sökande som i första hand bör komma i fråga för anställning. Svante Stroh arbetar sedan år 1995 som assessor i Förvaltningsrätten i Jönköping (tidigare Länsrätten i Jönköpings län). Han har en bakgrund som föredragande och assessor i Försäkringsrätten för Södra Sverige och kan även åberopa lång erfarenhet i olika omgångar från arbete som assessor i Kammarrätten i Jönköping. Karin Leidzén började i januari 2009 att arbeta som rådman i Länsrätten i Örebro län och arbetar numera i Förvaltningsrätten i Karlstad. Hon kan vidare åberopa ett drygt års Box 2113, Stockholm Besöksadress: Tryckerigatan 12 Telefon: Fax:

12 Bilaga 5 2 (2) erfarenhet från arbete som regeringsrättssekreterare. Hon förordnades som assessor år 2006 och tjänstgjorde därefter i olika förvaltningsdomstolar under ungefär ett års tid. Kjell Johansson är sedan år 1991 rådman i Förvaltningsrätten i Karlstad (tidigare Länsrätten i Värmlands län). Han förordnades som assessor år 1988 och kom även därefter att tjänstgöra i olika förvaltningsdomstolar fram till rådmansutnämningen. Thorbjörn Lindvall arbetar sedan mars 2009 som utredningssekreterare i Psykiatrilagsutredningen. Dessförinnan var han under ett drygt års tid utredningssekreterare i Alkohollagsutredningen. Han kan även åberopa ungefär tre års erfarenhet som regeringsrättssekreterare och sex års erfarenhet som jurist på Domstolsverket. Han förordnades som assessor år 1996 och har även viss erfarenhet av domstolsarbete därefter. Domarnämnden instämmer med domstolschefen i att Svante Stroh, Karin Leidzén, Kjell Johansson och Thorbjörn Lindvall i ett skicklighetshänseende utgör de främsta av de sökande. Efter en samlad bedömning av dessa sökandes erfarenheter och kvalifikationer finner Domarnämnden att Kjell Johansson, med sina långa och väl vitsordade erfarenheter som ordinarie domare, är den som i första hand bör komma i fråga för anställning. Han förs därför upp i första förslagsrummet. Därefter bör Thorbjörn Lindvall i fråga. Domarnämnden noterar hans breda och väl vitsordade erfarenheter av kvalificerat juridiskt arbete och anser sammantaget att han bör placeras före Svante Stroh och Karin Leidzén. Han förs därför upp i andra förslagsrummet. När det sedan gäller förslagsrummen tre och fyra noterar Domarnämnden Svante Strohs långa och väl vitsordade erfarenheter som assessor i olika domstolar. Han får därigenom anses ha ett försteg framför Karin Leidzén. Svante Stroh förs således upp i tredje och Karin Leidzén i fjärde och sista förslagsrummet.

13 Domarnämnden Bilaga 6 1 (1) Rådman i Gällivare tingsrätt, dnr Sökande Rättssakkunnige Niklas Lind Förslag Inget förslag Motivering Niklas Lind förordnades som hovrättsassessor i augusti 2009 och arbetar sedan dess som rättssakkunnig i Justitiedepartementet. Domstolschefen, som intervjuat Niklas Lind, har angett som sin uppfattning att Niklas Lind med hänsyn till hans mycket goda vitsord från domarutbildningen och erfarenhet från Justitiedepartementet bör föras upp på förslag i ärendet, trots den korta tid som löpt sedan han förordnades som assessor. Domstolschefen har särskilt angett att det helt uppenbart föreligger stora problem att få sökande till anställningen och att tingsrätten skulle ställas inför stora svårigheter om rådmanstjänsten inte skulle bli besatt. Domarnämnden anser att Niklas Lind, utifrån de vitsord han får från sina anställningar, har mycket goda förutsättningar att bli en utmärkt ordinarie domare. Den som utnämns till ordinarie domare bör dock dessförinnan ha förvärvat en bred livs- och yrkeserfarenhet. Med hänsyn till Niklas Linds än så länge begränsade yrkeserfarenhet är underlaget för att bedöma graden av hans skicklighet också begränsat. Niklas Lind bör därför enligt Domarnämnden ges tillfälle att skaffa sig ytterligare erfarenhet innan han kommer i fråga för en anställning som ordinarie domare. Att Niklas Lind är enda sökande till den aktuella anställningen och att det rör sig om en omlysning av anställningen bör enligt Domarnämnden inte medföra avsteg från denna princip. Niklas Lind förs således inte upp på förslag i ärendet. Box 2113, Stockholm Besöksadress: Tryckerigatan 12 Telefon: Fax:

14 Domarnämnden Bilaga 7 1 (6) Rådman i Nyköpings tingsrätt, dnr Sökande Ämnesrådet Christoffer Démery och tf. rådmannen Eva Enetjärn Förslag Christoffer Démery Motivering Christoffer Démery arbetar sedan han förordnades som hovrättsassessor år 2003 i Justitiedepartementet, där han varit rättssakkunnig och kansliråd. Han har numera utnämnts till ämnesråd. Han har hållit i utbildningar inom upphovsrätt och processrätt såväl inom som utom domstolsväsendet och var under fyra års tid författare i Karnov på processrättens område. Eva Enetjärn är sedan juni 2008 tf. rådman i Nyköpings tingsrätt. Hon arbetade dessförinnan under närmare 13 år som jurist och advokat i egen verksamhet i Nyköping. Hon har även flerårig erfarenhet av tjänstgöring som assessor i domstol samt kortare erfarenhet från arbete som åklagare. Hon förordnades som hovrättsassessor år Angående Eva Enetjärn bör inledningsvis följande nämnas angående hennes tidigare ansökan om anställning som rådman i Nyköpings tingsrätt (Domarnämndens ärenden dnr och dnr ). Vid sammanträdet den 15 april 2009 fördes Eva Enetjärn upp i första förslagsrummet före ämnesrådet Per-Anders Svensson (dnr ). Vid beredningen i Justitiedepartementet framkom att Eva Enetjärn i sin advokataktiebolagsverksamhet fått orena revisionsrapporter för åren För samtliga år innebar påpekandena att skatter, sociala avgifter och moms vid ett flertal tillfällen inte hade betalats i tid - något som medfört dröjsmålsränta för bolaget. För åren 2006 och 2007 skulle även s.k. Box 2113, Stockholm Besöksadress: Tryckerigatan 12 Telefon: Fax:

15 Bilaga 7 2 (6) förbjudna lån ha förekommit i bolaget. Eva Enetjärn återkallade sin ansökan. Hon sade också upp sig från sin anställning som tf. rådman. När Per-Anders Svensson därefter återkallade sin ansökan återtog dock Eva Enetjärn sin återkallelse. Hon gav också in en skrift till regeringen i vilken hon gav sin syn på de förseelser som påpekades. Härvid uppgav hon bl.a. följande. Orsakerna till bolagets ekonomiska problem uppstod under åren då den andra advokaten i rörelsen var föräldraledig. Hon ställdes inför en situation med full verksamhet för två advokater med därtill anpassade kostnader där omsättningen på kort tid gick ned till 50 % av tidigare omsättning samtidigt som kostnaderna var oförändrade bortsett från lönekostnaden till den andra anställda. Verksamheten började långsamt komma igång igen när den andra anställda återgick i tjänst i augusti Till detta kom det att bolaget till största delen bedrivit verksamhet gentemot privatpersoner vilket innebar att det var svårt att få betalt fullt ut för sina fordringar. Bolaget hade vid utgången av år 2007 utestående kundfordringar om ca kr. Dessa hade uppstått under de närmast föregående 4-5 åren. Att moms, skatter och arbetsgivaravgifter vid flera tillfällen inbetalts för sent under de angivna åren berodde av den ovan beskrivna situationen brist på likviditet. Det som betecknats som förbjudna lån i revisionsberättelserna är i alla delar avskattat som lön till henne som anställd. Detta har skett i sista skattedeklarationen för vart och ett av de aktuella åren som en klumpsumma. På detta löneuttag har bolaget betalat skatt och sociala avgifter. För år 2006 rör det sig om kr och för år 2007 om kr. Hennes löneuttag för år 2007 var kr, vilket innebär en lön om kr brutto per månad. Alla dessa uttag har motsvarats av en arbetsinsats i bolaget. Hon har arbetat mer än heltid i bolaget. Eva Enetjärn kom sedermera att återanställas som tf. rådman vid tingsrätten. Den 4 juni 2009 fattade regeringen beslut om att återförvisa ärendet till Domarnämnden för ny behandling. Som skäl för beslutet angavs att Domarnämnden vid sin prövning inte haft tillgång till de uppgifter som tillkommit under handläggningen hos regeringen och att det var lämpligt att dessa uppgifter i första hand behandlades/bedömdes av nämnden.

16 Bilaga 7 3 (6) Eva Enetjärn kompletterade sin ansökan med årsredovisningar och revisionsberättelser för åren Advokatsamfundet yttrade sig i ärendet och uppgav i huvudsak följande. Den omständigheten att Eva Enetjärns advokatbolag varit restfört för skatter har uppmärksammats av Advokatsamfundet. I yttranden till samfundet har Eva Enetjärn utförligt redogjort för orsakerna till de uppkomna situationerna. Enligt Advokatsamfundets bedömningar är hennes förklaringar godtagbara och hon har i samtliga fall vidtagit rättelse inom kort tid. Att uppta förbjudna lån inom ramen för advokatverksamheten strider normalt mot god advokatsed. Det kan dock på goda grunder ifrågasättas om Eva Enetjärns uttag är att betrakta som förbjudna lån i aktiebolagslagens mening. Det måste också noteras att uttagen reglerats före årets slut. Med hänvisning till Eva Enetjärns förklaring till de uppkomna situationerna hade bristerna troligen inte medfört någon påföljd om saken hade blivit föremål för prövning av Advokatsamfundets disciplinnämnd. Advokatsamfundet anser sammantaget att de uppgifter som har framkommit angående Eva Enetjärns tidigare bedrivna advokatverksamhet inte kan påverka bedömningen av hennes lämplighet som domare. Advokatsamfundet anser att Eva Enetjärn är synnerligen lämplig för den sökta anställningen som rådman i Nyköpings tingsrätt. Domstolschefen yttrade sig på nytt i ärendet och uppgav i huvudsak följande. Eva Enetjärn har nu tjänstgjort ytterligare sex månader som tf. rådman i tingsrätten och det finns inte på någon punkt anledning att revidera de synnerligen positiva omdömen som han tidigare angivit. Eva Enetjärn är synnerligen lämplig för anställningen. Han instämmer i alla delar i Advokatsamfundets yttrande. Eva Enetjärn ska enligt domstolschefens uppfattning åter föreslås som rådman i Nyköpings tingsrätt. Domarnämnden kom sedan den 28 oktober 2009 återigen att föra upp Eva Enetjärn på förslag enligt följande motivering (dnr ). Domarnämnden anser i likhet med Advokatsamfundet och domstolschefen att Eva Enetjärn lämnat godtagbara förklaringar till varför hon inte betalat in skatter, sociala avgifter och moms i tid och konstaterar att hon i samtliga fall vidtagit rättelse. Vidare kan konstateras att de uttag hon gjort och som hennes revisor definierat som förbjudna lån

17 Bilaga 7 4 (6) beskattats som lön före respektive års slut och att de motsvarats av utförd arbetsinsats i bolaget. Det kan med fog ifrågasättas om en person som tidigare bedrivit näringsverksamhet utan att fullgöra sina skyldigheter i rätt tid kan anses vara lämplig för en anställning som domare. Advokater verksamma inom humanjuridikens område, som Eva Enetjärn var, har dock ofta stora utestående fordringar gentemot privatpersoner vilket kan leda till bristande likviditet. Skulderna har också reglerats och uttagen har beskattats som lön vid respektive års utgång. Efter en samlad bedömning av vad som framkommit finner Domarnämnden inte anledning att ändra bedömningen från den 15 april Eva Enetjärn är lämplig för den aktuella anställningen och förs därför upp på förslag. Vid den efterföljande beredningen i Justitiedepartementet framkom att Eva Enetjärn AB även under år 2009 betalat skatter och sociala avgifter för sent, att bolaget enligt revisionsberättelsen också under år 2008 beviljat Eva Enetjärn förbjudna lån samt att bolaget inte i tid inkommit till Bolagsverket med årsredovisningen för år Regeringen kom sedan i beslut den 3 december 2009 att avbryta tillsättningsförfarandet enligt följande motivering. För att komma i fråga för anställning som domare får det inte finnas tveksamhet om sökandens redbarhet och vandel. Mot bakgrund av vad som framkommit i ärendet om Eva Enetjärns agerande i det bolag i vilket hon bedrivit advokatverksamhet anser regeringen att hon för närvarande inte bör utnämnas till ordinarie domare. Då det inte finns någon annan sökande till den ifrågavarande anställningen bör tillsättningsförfarandet avbrytas. I sin ansökan i nu aktuellt anställningsärende uppgav Eva Enetjärn att hennes aktiebolag i vilket hon bedrev sin verksamhet numera trätt i frivillig likvidation. Bifogat ansökan fanns även Bolagsverkets beslut i likvidationsärende samt årsredovisning för verksamhetsåret Ett ytterligare antal referenser åberopades.

18 Bilaga 7 5 (6) Domstolschefen uppgav efter intervju med Christoffer Démery att båda sökandena är högt kvalificerade och kan komma i fråga för anställningen samt att Eva Enetjärn bör komma i fråga före Christoffer Démery. Den 16 mars 2010 (dvs. i nu aktuellt ärende) inkom Eva Enetjärn med revisionsberättelse för räkenskapsåret 2009, daterad den 22 januari Av revisionsberättelsen framgår bl.a. att Eva Enetjärn under år 2009 upptagit ett lån på kr som står i strid med låneförbudet enligt aktiebolagslagen och att återbetalning har skett samt att bolaget inte åsamkats någon väsentlig skada. Eva Enetjärn har förtydligat att det anmärkta beloppet om kr betalades till henne den 2 januari 2009 och återbetalades till bolaget den 11 september Domstolschefen har uppgett att han kände till de omständigheter som framkommer i den aktuella revisionsberättelsen när han gav sin syn på ärendet i sitt chefsyttrande daterat den 25 februari Angående Eva Enetjärns lämplighet uppgav han därvid i huvudsak följande. I ärendet finns nu färska yttranden som särskilt belyser Eva Enetjärns redbarhet och vandel. Yttrandena ger grund för slutsatsen att Eva Enetjärns redbarhet och vandel trots innehållet i de orena revisionsberättelserna är sådana som krävs av den som ska utnämnas till ordinarie domare. Yttrandena är i linje med min egen bedömning av frågan. Saken kan enligt min uppfattning sammanfattas så att Eva Enetjärn varit en dålig företagare, som orsakat sitt företag bristande lönsamhet och oordnad administration, men är en skicklig tjänsteman, som har den redbarhet och vandel som krävs av den som ska utnämnas till ordinarie domare. Domarnämnden gör följande överväganden angående Eva Enetjärns lämplighet som ordinarie domare. I oktober 2009 fann Domarnämnden, utifrån för nämnden vid tidpunkten känt material, att Eva Enetjärn var lämplig för anställning som ordinarie domare och förde upp henne på förslag. Därefter tillkom det material avseende verksamhetsåret 2008 som regeringen hade tillgång till vid sitt beslut av den 3 december Nu har även revisionsberättelsen

19 för verksamhetsåret 2009 tillkommit. Bilaga 7 6 (6) Vad som nu blivit känt för Domarnämnden angående Eva Enetjärns agerande under verksamhetsåren 2008 och 2009 medför enligt Domarnämndens mening att Eva Enetjärn för närvarande inte kan komma i fråga för ordinarie domaranställning. Hon förs därför inte upp på förslag. Slutligen konstaterar Domarnämnden att Christoffer Démery kan uppvisa mycket goda vitsord från såväl domarutbildning som arbete i Justitiedepartementet. Han bedöms som lämplig för anställning och förs därför upp på förslag.

20 Domarnämnden Bilaga 8 1 (2) Rådman i Gotlands tingsrätt, dnr Sökande Advokaten Henric Källén och rådmannen Kristina Wirdemark Förslag Kristina Wirdemark Motivering Henric Källén har varit verksam som advokat sedan år 1995, till en början vid Allmänna advokatbyrån i Gävle och därefter sedan år 2000 i egen regi. Han har nyligen genomfört adjunktion i Göta hovrätt. Kristina Wirdemark började år 2004 att arbeta som rådman i Länsrätten i Gotlands län (sedan 15 februari 2010 Förvaltningsrätten i Stockholm). Under fyra månader år 2009 var hon tf. rådman i Gotlands tingsrätt. Hon kan också åberopa erfarenhet från tre års arbete som handläggare vid Skatteverket. Hon förordnades som kammarrättsassessor år Domstolschefen, som intervjuat sökandena, har som sin uppfattning angett att Kristina Wirdemark bör föras upp på förslag. Han har vidare uttryckt att Henric Källén inte kan komma i fråga för anställning bl.a. med hänvisning till att denne saknar domarutbildning. Domarnämnden instämmer med domstolschefen i att Kristina Wirdemark, som får synnerligen goda vitsord från anställningar i olika domstolar och vid Skatteverket, framstår som lämplig för den aktuella anställningen. Hon förs därför upp på förslag. Henric Källén har lång erfarenhet från arbete som allmänpraktiserande advokat. Han har även visat intresse för arbetsuppgifterna som domare genom sin nyligen avslutade adjunktion i hovrätt. Att en sökande saknar domarutbildning är inget hinder mot att Box 2113, Stockholm Besöksadress: Tryckerigatan 12 Telefon: Fax:

Tid: kl. 10.00 16.20 Domstolsverkets lokaler Tryckerigatan 12, Riddarholmen, Stockholm

Tid: kl. 10.00 16.20 Domstolsverkets lokaler Tryckerigatan 12, Riddarholmen, Stockholm Domarnämnden PROTOKOLL 1 (4) NR 10 Tid: kl. 10.00 16.20 Plats: Domstolsverkets lokaler Tryckerigatan 12, Riddarholmen, Stockholm Närvarande ledamöter Anmärkningar Thomas Rolén, ordförande Ann-Christine

Läs mer

DOMSTOLSVERKETS RAPPORTSERIE. Rekrytering av ordinarie domare

DOMSTOLSVERKETS RAPPORTSERIE. Rekrytering av ordinarie domare DOMSTOLSVERKETS RAPPORTSERIE 2011:1 Rekrytering av ordinarie domare Diarienummer 1967-2011 Omslagsfoto Patrik Svedberg Tryckt på Edita Västra Aros AB, Västerås, oktober 2011 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

En fjärde migrationsdomstol

En fjärde migrationsdomstol R2A PM 1 (20) Ekonomiavdelningen, Enheten för analys En fjärde migrationsdomstol Remissammanställning Domstolar Kammarrätten i Göteborg Kammarrätten instämmer i rapportens slutsats att Umeå är den ort

Läs mer

DOM 2012-07-05 Göteborg

DOM 2012-07-05 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 2 Rotel 21 2012-07-05 Göteborg Mål nr B 1238-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 28 december 2011 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Remissyttrande över betänkandet En öppen domarrekrytering (SOU 2003:102)

Remissyttrande över betänkandet En öppen domarrekrytering (SOU 2003:102) Yttrande Datum Diarienummer 2004-04-02 36-2004 Generaldirektören Stefan Strömberg Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över betänkandet En öppen

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 5 mars 2009 KLAGANDE Hagenfeldt Advokatbyrå AB, 556629-0499 Ställföreträdare: Advokat Carl Lindstrand Hagenfeldt Advokatbyrå AB Box 3443 103 69 Stockholm

Läs mer

D 12. Dnr 2010-1583 2012-06-14 D 12. 1 Inledning. 1.1 Bakgrund

D 12. Dnr 2010-1583 2012-06-14 D 12. 1 Inledning. 1.1 Bakgrund Dnr 2010-1583 2012-06-14 D 12 D 12 1 Inledning 1.1 Bakgrund Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan rörande godkände revisorn A-son och har därför öppnat detta disciplinärende. Anmälan rör A-sons

Läs mer

DOM 2013-06-26 Stockholm

DOM 2013-06-26 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060103 DOM 2013-06-26 Stockholm Mål nr M 11429-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-11-26 i mål nr M 4006-11, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen

Läs mer

TFN / DOMARNÄMNDEN 1(17) KIRPPU, LAILA

TFN / DOMARNÄMNDEN 1(17) KIRPPU, LAILA TFN / DOMARNÄMNDEN 1(17) Dnr 54-2013 Dnr 11-2013 Dnr 97-2012 621212 *********************************************** Hon är sedan oktober 2010 chefsåklagare vid åklagarkammaren i Växjö 2005 2010 Rådman

Läs mer

Notarietjänstgöringens

Notarietjänstgöringens Idéskiss till Notarietjänstgöringens innehåll DV-rapport 2003:5 Domstolsverkets publikation: 2003:5 Produktionsår: 2003 Titel: Idéskiss till notarietjänstgöringens innehåll. Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

PM fr ån TFN 2007. TFN:s arbetsformer. Några utgångspunkter för TFN:s arbetsformer

PM fr ån TFN 2007. TFN:s arbetsformer. Några utgångspunkter för TFN:s arbetsformer PM fr ån TFN 2007 TFN:s arbetsformer Några utgångspunkter för TFN:s arbetsformer Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Uppdraget och genomförandet... 5 3 Kravprofil för ordinarie domare... 5 4 Chefsrekrytering...

Läs mer

DOM 2015-07-06 Stockholm

DOM 2015-07-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060105 DOM 2015-07-06 Stockholm Mål nr F 11461-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-11-20 i mål nr F 1054-14,

Läs mer

Per Lennerbrant (Justitiedepartementet)

Per Lennerbrant (Justitiedepartementet) Lagrådsremiss Nämndemannauppdraget stärkt förtroende och högre krav Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 13 februari 2014 Beatrice Ask Per Lennerbrant (Justitiedepartementet)

Läs mer

DOM 2012-11-06 Stockholm

DOM 2012-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0703 2012-11-06 Stockholm Mål nr T 10209-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART KS Omtanke AB, 556686-0283 Gjutarplan

Läs mer

Dnr 2011-1544 2013-06-13 D 13

Dnr 2011-1544 2013-06-13 D 13 Dnr 2011-1544 2013-06-13 D 13 D 13 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan avseende auktoriserande revisorn A-sons uppdrag i tre aktiebolag, härefter benämnda T-bolaget, N-bolaget och

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 8/15 Mål nr B 102/14

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 8/15 Mål nr B 102/14 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 8/15 Mål nr B 102/14 En revisor och hans arbetsgivare har träffat ett avtal med en konkurrensklausul. Enligt klausulen skulle revisorn under två år efter att anställningen hade upphört

Läs mer

5 kap. En sammanhållen lagstiftning om domstolar och domare

5 kap. En sammanhållen lagstiftning om domstolar och domare R2A YTTRANDE 1 (11) Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor 103 33 Stockholm En reformerad domstolslagstiftning, betänkande av Domarlagsutredningen (SOU 2011:42, Ju2011/3644/DOM)

Läs mer

VITTNESSTÖD SLUTREDOVISNING AV REGERINGSUPPDRAG

VITTNESSTÖD SLUTREDOVISNING AV REGERINGSUPPDRAG VITTNESSTÖD SLUTREDOVISNING AV REGERINGSUPPDRAG JU 2001-4716/KRIM slutredovisning 2004 VITTNESSTÖD SLUTREDOVISNING AV REGERINGSUPPDRAG JU 2001-4716/KRIM 1 vittnesstöd Brottsoffermyndigheten Box 470 901

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 25 juni 2014 Ö 4250-13 SÖKANDE PB. Ombud och offentlig försvarare: Advokat LE

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 25 juni 2014 Ö 4250-13 SÖKANDE PB. Ombud och offentlig försvarare: Advokat LE Sida 1 (16) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 25 juni 2014 Ö 4250-13 SÖKANDE PB Ombud och offentlig försvarare: Advokat LE MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Resning

Läs mer

A r b e t s d o m s t o l e n AD 2001 nr 51

A r b e t s d o m s t o l e n AD 2001 nr 51 A r b e t s d o m s t o l e n AD 2001 nr 51 Domsnummer: 2001-51 Målnummer: A-61-2000 Avgörandedatum: 2001-05-23 Rubrik: Fråga om staten gjort sig skyldig till otillåten könsdiskriminering. Vid en länsstyrelse

Läs mer

Domstolsverkets 2010:2. Rutiner kring häktningsberedskap

Domstolsverkets 2010:2. Rutiner kring häktningsberedskap Domstolsverkets r apportserie 2010:2 Rutiner kring häktningsberedskap Diarienummer 368-2010 Omslagsfoto: Carl Johan Erikson Tryckt på Danagårds Grafiska, maj 2010 DV-RAPPORT 2010:2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 38/09 Mål nr B 103/07

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 38/09 Mål nr B 103/07 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 38/09 Mål nr B 103/07 Sammanfattning Fråga om en arbetstagare har ådragit sig skadeståndsansvar mot sin arbetsgivare genom att i strid med sitt anställningsavtal, och den lojalitetsplikt

Läs mer

Dnr 2000-1391 2007-03-22 D 11/07

Dnr 2000-1391 2007-03-22 D 11/07 Dnr 2000-1391 2007-03-22 D 11/07 LR: dom 2007-06-28, mål nr 7189-07 (ref) D 11/07 1. Bakgrund Dåvarande Skattemyndigheten i W-stad (i det följande Skatteverket) har utfört skatterevision hos en av Sveriges

Läs mer

DOM. Sida 1 (5) Mål nr 248-09 KAMMARRÄTTENS. STOCKHOLM Avdelning 04 2009-10-14. Meddelad i Stockholm. KLAGANDE MCM Placeringsrådet AB, 556685-4153

DOM. Sida 1 (5) Mål nr 248-09 KAMMARRÄTTENS. STOCKHOLM Avdelning 04 2009-10-14. Meddelad i Stockholm. KLAGANDE MCM Placeringsrådet AB, 556685-4153 DOM KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 04 2009-10-14 Meddelad i Stockholm Sida 1 (5) Mål nr 248-09 KLAGANDE MCM Placeringsrådet AB, 556685-4153 Ombud: Advokat Alf-Peter Svensson och jur.kand. Elin Awerstedt

Läs mer

Rekrytering av nämndemän

Rekrytering av nämndemän 2015:3 Rekrytering av nämndemän Konsekvensanalys av förslaget om en fri kvot MISSIV DATUM DIARIENR 2015-02-05 2014/43-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-02-13 Ju2014/1025/DOM Regeringen Justitiedepartementet

Läs mer

Återkallelse av tillstånd att driva finansieringsrörelse

Återkallelse av tillstånd att driva finansieringsrörelse 2006-01-27 BESLUT Styrelsen för FI Dnr 05-7456-309 Custodia Credit AB (publ) Amiralsgatan 17 211 55 MALMÖ Återkallelse av tillstånd att driva finansieringsrörelse Finansinspektionens beslut 1. Med stöd

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 11 november 2011 i mål nrb 15411-10, bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 11 november 2011 i mål nrb 15411-10, bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2012-11-21 B 10248-11 040212 Stockholm Sid l (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 11 november 2011 i mål nrb 15411-10, bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2013-05-10 Meddelad i Huddinge

DOM 2013-05-10 Meddelad i Huddinge 1 Meddelad i Huddinge Mål nr PARTER KÄRANDE Tord LENNART Egon Johansson, 730825-0195 c/o Erik Mattsson Ulricehamnsvägen 31 Lgh 1301 121 39 Johanneshov Ombud: Jur.kand. Anna Rogalska Hedlund c/o Centrum

Läs mer

Kommenterade referat av utvalda avgöranden i förvaltningsdomstolarna år 2003 (Inga sådana referat finns i denna sammanställning)

Kommenterade referat av utvalda avgöranden i förvaltningsdomstolarna år 2003 (Inga sådana referat finns i denna sammanställning) 1 (95) Statens folkhälsoinstitut Av Regeringsrätten, kammarrätterna och länsrätterna avgjorda serveringsärenden m.m. år 2003. Nedanstående sammanställning utgörs av de ärenden (domar och beslut) som nämnda

Läs mer

Offentlighet och sekretess samt yttrande- och tryckfrihet

Offentlighet och sekretess samt yttrande- och tryckfrihet Offentlighet och sekretess samt yttrande- och tryckfrihet 2012/13:JO1 Kritik mot en psykiatrisk vårdinrättning för att den på begäran av polisen lämnat ut en patientjournal avseende en person som var målsägande

Läs mer