Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen Våra fastigheter dina möjligheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011. Våra fastigheter dina möjligheter"

Transkript

1 Våra fastigheter dina möjligheter Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011 SveaReal AS Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen

2 Innehåll 2 Vision, affärsidé, bolagsstruktur och aktie- och ägarinformation 3 Året i korthet och nyckeltal 4 VD-intervju 6 Våra fastigheter 8 Fastighetsöversikt 10 Kundreportage Linjemontage 11 Kundreportage Comforta 12 Marknadsanalys 14 Finansiering 15 Vårt miljöarbete 16 Förvaltningsberättelse 19 Resultaträkning 20 Balansräkning 22 Kassaflödesanalys 23 Ledning och styrelsev Vision SveaReal ska vara ett framgångsrikt fastighets bolag inom logistik och kontor som långsiktigt levererar både direktavkastning och värdetillväxt. SveaReal är ett bolag med en tydlig profil och i tillväxt för att attrahera kunder, medarbetare, aktieägare, affärspartners och kapitalmarknaden. Affärsidé SveaReal äger, förvaltar och utvecklar fastigheter för lager, logistik och kontor på tillväxtorter och i logistikcentrum. SveaReals framgång bygger på medarbetarnas kunskap om kundernas behov och förmåga att utveckla fastigheterna. Bolagsstruktur SveaReal AS SveaReal AB 48 fastighetsbolag SveaReal AS äger 100 % av aktierna i SveaReal AB som äger och bedriver all verksamhet genom att 77 fastigheter är placerade i 48 separata aktiebolag. Aktie- och ägarinformation SveaReal AS har 341 aktieägare bestående av institutionella kapitalplacerare, kommunala pensionskassor, privata bolag och priva t personer. Nästan samtliga aktieägare är hemmahörande i Norge. De tre största ägarna är Fortin AS (41 %), Trondheim Kommunala Pensionskassa (8 %) och Stiftelsen UNI (4 %). Vid årsskiftet fanns aktier. Handel med aktien sker via aktiehandlare på den norska marknaden. Kontakta: Equity Sales i Pareto Project Finance SveaReal AS Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011

3 Året i korthet Hyresintäkterna uppgick till 467 MSEK (458 MSEK). Trots minskat fastighetsbestånd ökade intäkterna med 2 procent. Omförhandlingar och vakansreduktion är den främsta orsaken till uppgången. Fastighetskostnaderna uppgick till 133 MSEK (138 MSEK). Driftsinvesteringar samt mildare vinter har lett till lägre kostnader. Förvaltningsresultatet uppgick till 94 MSEK (62 MSEK). Reduktion av administrationskostnader samt amorteringar har bidragit till den positiva utvecklingen. Två fastigheter har avyttrats genom bolagstransaktioner. Total koncernvinst uppgick till 63 MSEK. Årets resultat efter skatt uppgick till 96 MSEK (9 MSEK). Årets investeringar uppgick till 79 MSEK. Fastigheternas marknadsvärde uppgick vid årsskiftet till MSEK innebärande en positiv värdeförändring för året med 226 MSEK (+5 procent), rensat från årets sålda fastigheter. Inklusive investeringar motsvarar detta en förbättring av substansvärdet med 147 MSEK före skatt. Inga orealiserade värdeförändringar av fastigheter ingår i det bokförda resultatet. Årets värdeförändringar på räntederivat uppgick till MSEK före skatt. Inga orealiserade värdeförändringar av räntederivat ingår i det bokförda resultatet. Nyckeltal Fastighetsrelaterade Antal fastigheter, st Uthyrbar area, Tm Marknadsvärde fastigheter, MSEK Ekonomisk uthyrningsgrad, % 95,8 93,9 93,6 Ytmässig uthyrningsgrad, % 94,7 92,1 91,1 Ekonomisk löptid, år 3,7 4,2 3,9 Finansiella Direktavkastning (marknadsvärde), % 7,5 7,0 7,8 Avkastning eget kapital, % 10,1 1,7 2,8 Total avkastning eget kapital, % 21,4 16,0 5,8 Soliditet, % 23,5 20,9 19,1 Belåningsgrad (marknadsvärde), % 75,0 79,2 83,7 Aktien Antal aktier, st Resultat efter skatt/aktie, SEK 693 Värdeförändringar efter skatt/aktie, SEK -218 Resultat för koncernen, MSEK Hyresintäkter Driftskostnader Fastighetsskatt Tomträttsavgäld Underhåll Totala fastighetskostnader Driftsöverskott Central administration Finansnetto Förvaltningsresultat Värdeförändringar fastigheter Avskrivningar Realiserade värdeförändringar Resultat före skatt Aktuell skatt Uppskjuten skatt ÅRETS RESULTAT SveaReal AS Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen

4 Bästa resultatet hittills Claes Malmkvist, VD för SveaReal, kan se tillbaka på ett år som gav utdelning i form av ett rekordresultat och strategiska initiativ på miljöområdet. Jag tror på en fortsatt positiv utveckling även under 2012 och där vi kommer att lägga kraft på att ytterligare utveckla vårt fastighetsbestånd, säger han. För SveaReal är det ett moraliskt ställningstagande att försöka minska bolagets belastning på miljön så långt det bara går utan att själva verksamheten äventyras. Helt klart har pusselbitarna börjat falla på plats för SveaReal som bildades så sent som för fyra år sedan. Renodlingen av beståndet har fortsatt, vakanserna har reducerats och den administrativa organisationen har hittat sitt arbetssätt för att vara effektiv och kundorienterad på alla nivåer. Kort sagt ser de flesta utvecklingskurvor ut att peka åt rätt håll. Hur blev utfallet för 2011? Det underliggande förvaltningsresultatet var stabilt och tillfredsställande. Sedan lyckades vi tajma försäljningen av två fastigheter bra innan transaktionsmarknaden dämpades. Inklusive försäljningarna blev helårsresultatet klart bättre än 2010, men det riktigt glädjande är att förvaltningsresultatet utvecklats väl. Vilka var det viktigaste händelserna? Att vi gör ett rekordår och börjat visa resultat genom transaktioner som är en konsekvens av färdigutvecklade fastigheter och renodling av beståndet. Vi har också gjort fortsatt bra rekryteringar på personalsidan med nya duktiga förvaltare till kontoret i Stockholm. Vi börjar också få effekt av de utvecklingsprojekt som påbörjades för drygt ett år sedan och där vi med hjälp av nya detaljplaner kan utveckla råmark. I andra fall förändrar eller kompletterar vi användningen av etablerade fastigheter. Även om vi i huvudsak har en förvaltningsportfölj, så har vi ändå lyckats ta fram flera intressanta utvecklingsprojekt. Vad föll mindre väl ut? Vi påverkas naturligtvis av det som sker i omvärlden och effekter av en förnyad finansiell oro. Efter sommaren blev det en tydlig generell inbromsning i näringslivet och även om det inte påverkar oss direkt, så får det till följd att våra kunder inte vill skriva lika långa avtal som annars. Alla aktörer blir helt enkelt mer försiktiga och det påverkar hela fastighetsmarknaden. Två fastigheter avyttrades under året, kan verksamheten renodlas ytterligare? Absolut, framförallt renodlar vi geografiskt. Det är ingen strategi som vi forcerar fram och speciellt inte när marknaden är avvaktande. Men vi har några objekt som vi prövar på marknaden. Vår övergripande strategi ligger fast och det är att vara starka i de viktigaste transportstråken. Från Stockholm ner till Jönköping längs E4:an och i Västsverige längs E6:an med en viss koncentration i Öresundsregionen. Kan det bli nya förvärv i dessa för er viktiga logistikcentra? Förmodligen inte under 2012 på grund av det rådande marknadsläget. Vi har inte det finansiella utrymme som krävs för större förvärv, utan koncentrerar oss till att bygga värde för våra aktieägare genom att utveckla och förbättra vårt befintliga bestånd. Hur ser du på bolagets vakansgrad? Den är tillfredsställande. Vi har för branschen en låg vakansgrad på 4,2 procent och fortsätter att arbeta för att sänka den ytterligare. Samtidigt är vi medvetna om att nå ytterligare lägre vakansgrad kräver mycket arbete och resurser. Vakansgraden har generellt sjunkit för hela fastighetsmarknaden, i varje fall i och runt våra större städer. Främsta förklaringen till det är den låga nyproduktionstakten. Det har byggts oerhört lite under senare år samtidigt som den totala ekonomin och befolkningen stadigt växer på de tillväxtorter som vi är etablerade på. Vad innebär en mild vinter för det ekonomiska utfallet? Till skillnad från de två tidigare vintrarna så gynnades vi nu av den milda vintern. Det blir lättare att planera för underhåll och vi slipper skador på våra fastigheter som stora snömängder och röjningsarbete ibland ger upphov till. Även kostnaderna för uppvärmning sjunker och det gynnar både SveaReal och våra hyresgäster. 4 SveaReal AS Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011

5 Finansmarknaden har stramats åt, hur påverkar det SveaReal? Under 2012 är det nödvändigt att vi säkerställer en längre finansiering än vi har i dagsläget. Dels måste vi refinansiera befintlig bankfinansiering och dels måste vi skapa utrymme för fortsatta investeringar för uthyrning och utveckling. Förändringarna på kreditmarknaden hittills innebär att detta med största sannorlikhet kommer att förutsätta ett ökat kapitalengagemang från våra ägare. SveaReal har tagit ett antal initiativ på miljöområdet. Vad driver initiativen och kommer det flera? Det finns flera aspekter på denna fråga. För SveaReal är det ett moraliskt ställningstagande att försöka minska bolagets belastning på miljön så långt det bara går utan att själva verksamheten äventyras. Hade vi inte brytt oss om miljön så hade det inte varit roligt för vare sig våra medarbetare eller för mig personligen att representera bolaget. Samtidigt är det ett tydligt krav från flera av våra kunder att vi ska införa åtgärder som minskar miljöbelastningen. För majoriteten av dessa initiativ finns det även ekonomiska vinster att hämta hem på sikt och det gynnar både våra hyresgäster och SveaReal. Vad har ni konkret kunnat åstadkomma under 2011 på miljösidan? Vi har nu bytt ut den sista oljebrännaren i vårt fastighetsbestånd under hösten. Två fastigheter har blivit GreenBuilding-certifierade och vi har kartlagt alla våra fastigheter när det gäller miljörisker i form av användandet av exempelvis PCB och radon. Fram till 2013 har vi målet att minska energiförbrukningen med fem procent om året och reducera kostnaderna för avfallshantering. Vi har även som mål att certifiera minst tre fastigheter om året enligt GreenBuilding. Organisationen i det svenska bolaget är fortfarande relativt ung. Hur har den gått att utforma och utveckla? Väldigt bra. Det är oerhört stimulerande att arbeta i en organisation där insatsen från varje medarbetare blir betydelsefull. Var och en i personalen står för fem procent av vår verksamhet och det skapar utrymme att påverka såväl den egna arbetssituationen som bolagets utveckling. Claes Malmkvist VD SveaReal. Efter fyra år har vi nu en bra struktur i botten när det gäller administrativa system och har efter hand fyllt på med kompetenta medarbetare som är vana att ta egna initiativ och vet vad de vill inom ramarna för vad bolaget ska prestera. Hur har utvecklingen för logistik- och lagerfastigheter sett ut under 2011? Vår största utmaning är att löpande utveckla vårt fastighetsbestånd och vara konkurrenskraftiga. Vi har en fin utveckling inom segmentet av fastigheter och en av våra största styrkor är mycket bra lägen. Men vi behöver också kunna möta konkurrensen från helt nyproducerade anläggningar på ett bra sätt och svara upp mot kraven på ökad funktion, säkerhet och flexibilitet. Inom detta område kommer vi att investera för att höja imagen för våra fastigheter. Utvecklingen för industrilokaler 2011? Det är en mindre del av vårt bestånd. De kunder vi har på industrisidan är dock stabila, utvecklas bra och vi har oftast långa kontrakt. Om vi blickar framåt, vad är målsättningen för 2012 och vilka områden ska prioriteras i verksamheten? Vi har lagt en budget där förvaltningsresultatet ligger i nivå med Detta trots höstens försäljningar. Tidigare år har vi jobbat intensivt med kostnadsstyrning och lyckats uppnå våra mål. För 2012 kommer vi att ha en tydlig fokusering på att höja imagen för våra fastigheter vilket stärker varumärket både för våra kunder och oss själva på SveaReal. Det är oerhört stimulerande att arbeta i en organisation där insatsen från varje medarbetare blir betydelsefull. SveaReal AS Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen

6 Östersund Våra fastigheter Hudiksvall Vid årsskiftet hade SveaReal 77 fastigheter med en sammanlagd uthyrningsbar yta om m2. Bolaget har totalt drygt 600 kunder som tillsammans har tusentals medarbetare inom en mängd olika verksamhetsområden. SveaReal har koncentrerat sitt fastighetsinnehav på tillväxtorter i mellersta och södra Sverige. Etableringarna ligger huvudsakligen i Storstockholm, Linköping, Västerås, Borås och Öresundsregionen. Över hälften av fastigheterna består av logistikanläggningar och lager där SveaReals utbud omfattar allt från mindre enheter till stora logistikcentra för ledande företag inom transportbranschen. Beståndet finns nära viktiga transportleder och knutpunkter och över hälften av logistikfastigheterna har spåranslutning. Göteborg Borås Helsingborg Landskrona Lund Malmö Lidköping Karlstad Motala Jönköping Vetlanda Västerås Linköping Norrköping Täby STOCKHOLM Årsta Haninge Botkyrka Södertälje Visby Gotland Fastighetstyper SveaReals fastigheter delas upp i följande fem kategorier: 2 % 3 % 11 % 11 % 14 % 24 % 21 % 21 % 41 % 52 % Logistik/Lager > m2 Logistik/Lager < m2 Kontor/Verksamhetslokaler Industri Handel/Övrigt Hyresvärde Fastighetsbeståndets totala hyresvärde uppgick per 31 december 2011 till 488 MSEK, varav bedömt hyresvärde för vakanta lokaler motsvarade 18 MSEK MSEK MSEK 39 MSEK 39 MSEK 163 MSEK 104 MSEK 163 MSEK 158 MSEK MSEK MSEK Logistik/Lager > m2 Logistik/Lager < m2 Kontor/Verksamhetslokaler Industri Handel/Övrigt Marknadsvärden SveaReal har låtit två externa värderingsinstitut värdera fastigheterna per Värdena uppgick till MSEK vilket motsvarar en ökning med 5 % jämfört med 2010 (rensat från sålda fastigheter 2011). Vakansgrad Den ekonomiska vakansen uppgår till 18 MSEK vilket motsvarar 4,2 %. Av den totala ytan på m 2 var m 2 vakant vid årsskiftet, vilket motsvarar 5,3 %. Se fördelning nedan: 3 % 3% 109 % % 31 % 33 % 22 % Logistik/Lager > m2 Logistik/Lager < m2 Kontor/Verksamhetslokaler Industri Handel/Övrigt Yta m 2 Vakans Vakans m 2 % Logistik/Lager > m ,1 Logistik/Lager < m ,4 Kontor/Verksamhetslokaler ,8 Industri ,0 Handel/Övrigt ,0 Totalt ,3 6 SveaReal AS Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011

7 MSEK Hyresintäkter Koncernens hyresintäkter uppgick till 467 MSEK. SveaReals kontrakterade hyresintäkter på årsbasis uppgick till 465 MSEK vid årsskiftet. I hyresintäkterna ingår hyrestillägg för el, värme, vatten, fastighetsskatt och i vissa fall tomträttsavgälder. Av kontrakterad hyra utgör hyrestilläggen 47 MSEK. Under 2011 har hyreskontrakt tecknats om totalt m 2 med en total årshyra om 25 MSEK, medan uppsägningar för avflyttning har uppgått till m 2 med en årshyra om 13 MSEK. Under året omförhandlades avtal till ett hyresvärde på 79 MSEK med en yta om m 2, effekten blev 5 % ökning i årshyra till 83 MSEK. Konkurser uppgick till 2 MSEK. Årets nettouthyrning uppgick således till 14 MSEK. Förfallostruktur Hyresavtalets genomsnittliga ekonomiska löptid uppgick till 3,7 år. Se nedan graf hur kontrakten faller ut över tiden Fastighetskostnader Årets fastighetskostnader uppgick till 133 MSEK och var något lägre än förra årets kostnader (138 MSEK). Trots ökade underhållsinsatser sänktes kostnaderna genom gjorda driftinvesteringar samt ett milt kvartal 4. Driftskostnader Media Mediakostnaderna, dvs. el, värme, vatten, kyla och renhållning, uppgick till 60 MSEK för % av kostnaderna vidarefaktureras till SveaReals hyresgäster. Driftskostnader Skötsel och Teknik De totala skötsel- och teknikkostnaderna på fastigheterna uppgick till 29 MSEK för Sänkningen av kostnaderna från föregående år (33 MSEK) beror framförallt på lägre snöröjningskostnader Årshyra Siffrorna anger antalet kontrakt. Totalt: 703 st Fastighetsskatt Fastighetsskatten för 2011 uppgick till 13 MSEK. Av den totala fastighetsskatten för 2011 har 90 % av kostnaden vidarefakturerats till SveaReals hyresgäster. Underhåll Total underhållskostnad uppgick till 22 MSEK för året. Ökade satsningar har gjorts på en del fastigheter där underhållet har varit eftersatt. Koncernen arbetar med 3-åriga underhållsplaner som revideras årligen. Transaktioner under året SveaReal har under året genomfört två försäljningar. Per den 28 oktober avyttrades en fastighet i Stockholm med en uthyrbar yta om m 2 till ett värde om 176 MSEK. Per den 31 oktober avyttrades en fastighet i Helsingborg med en uthyrbar yta om m 2 till ett värde om 127,5 MSEK. Båda transaktionerna genomfördes via bolagsförsäljningar och den bokföringsmässiga vinsten uppgick till 63 MSEK i koncernen. Inga förvärv har gjorts under året. Investeringar Investeringarna under året uppgick till 79 MSEK och avser ombyggnation i befintliga fastigheter. Investeringarna delas upp i fyra kategorier: Utfall 2011 MSEK 1. Investering befintlig kund Investering ny kund Driftsinvesteringar Utvecklingsprojekt 2 Totalt 79 Marknadsvärden Fastigheternas marknadsvärde utvecklade sig positivt under året och uppgick vid årsskiftet till MSEK. Med eliminering av sålda fastigheter innebär detta en ökning med 226 MSEK (5 %). Byggrätter och projektpotentialer ingår i marknadsvärdet med 100 MSEK. Den genomsmittliga yielden (avkastningskravet) i värderingarna uppgick till 7,4 %. Med avdrag för byggrätter, som inte värderas med löpande avkastning, är genomsnittlig yield 7,6 %. Ökningen av marknadsvärdet är framförallt hänförligt till reducerade vakanser. Yielden var i stort sett oförändrad under året. Årets driftöverskott motsvarar en avkastning på marknadsvärdet om 7,5 %. SveaReal AS Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen

8 Fastighetsöversikt Fastighet Ort Uthyrningsbar area m2 Ekonomisk uthyrningsgrad % Logistik/Lager > m2 Bockasjö 1 Borås ,0 Rydahög 1 Borås ,9 Rydaslätt 1 Borås ,0 Trucken 1 Borås ,0 Träskruven 1 Borås ,0 Överdomaren 3 Jönköping ,0 Överdomaren 4 Jönköping ,0 Överstycket 26 Jönköping ,0 Böttö 5 Malmö ,5 Holmögadd 3 Malmö ,0 Holmögadd 4 Malmö ,0 Storbådan 5 Malmö ,7 Tråden 11 Norrköping ,9 Hantverkaren 1 Stockholm ,1 Partihallen 1 Stockholm ,9 Verkstaden 20 Västerås , ,2 Logistik/Lager < m2 Jupiter 12 Helsingborg ,1 Köpingetrakten 1 Helsingborg ,0 Regnvinden 14 Karlstad ,0 Antennen 10 Linköping ,7 Navhålet 2 Linköping ,9 Eggegrund 6 Malmö ,0 Krukskärvan 3 Malmö ,0 Smörbollen 52 Malmö ,0 Speditionen 1 Malmö ,2 Storbådan 2 Malmö ,1 Storbådan 4 Malmö ,0 Svinbådan 4 Malmö ,0 Svinbådan 5 Malmö ,0 Industrien 17 Norrköping ,4 Administratören 1 Stockholm ,5 Frukthallen 1 Stockholm ,6 Hantverkaren 1 Stockholm ,6 Jordbromalm 6:16 Stockholm ,8 Jordbromalm 6:60 Stockholm ,9 Konsumenten 1 Stockholm ,7 Murmästare-Ämbetet 2 Stockholm ,0 Postgården 5 Stockholm ,0 Råfilmen 1 Stockholm ,0 Åby 1:152 Stockholm ,8 Åkerby 8 Stockholm ,3 Rösaberg 1:102 Vetlanda ,0 Frysen 3 Visby ,0 Energin 7 Västerås ,0 Sprinten 1 Östersund , ,5 8 SveaReal AS Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011

9 Fastighet Ort Uthyrningsbar area m2 Ekonomisk uthyrningsgrad % Kontor/Verksamhetslokaler Asien 20 Helsingborg ,6 Kavalleristen 11 Helsingborg ,3 Springposten 3 Helsingborg ,0 Badhuset 5 Linköping ,0 Dolken 5 Linköping ,0 Hunnerup 1 Lund ,6 Klostergården 2:18 Lund ,0 Brudbuketten 10 Malmö ,0 Brudbuketten 13 Malmö ,9 Cementen 4 Malmö ,1 Rosenbuketten 4 Malmö ,3 Svavlet 4 Malmö ,0 Sämjan 2 Malmö ,8 Bägaren 3 Norrköping ,6 Bägaren 5 Norrköping ,0 Skeppet 10 Norrköping ,6 Tumba 7:150 Stockholm ,8 Klio 10 Västerås ,0 Verkstaden 6 Västerås , ,3 Industri Dolken 3 Helsingborg ,0 Bromsregulatorn 1 Landskrona ,0 Axet 1 Lidköping ,0 Glasberget 5, Linköping ,0 Vågen 8, Motala , Handel/Övrigt Skogsta 6:2 Hudiksvall ,0 Valbrevet 1 Linköping ,0 Vårsången 7 Malmö ,0 Bägaren 6 Norrköping ,0 Particentralen 1 Stockholm ,8 Particentralen 2 Stockholm ,8 Particentralen 5 Stockholm ,0 Particentralen 6 Stockholm , ,9 TOTAL ,8 SveaReal AS Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen

10 Kundreportage: Linjemontage i Fakta Linjemontage I Grästorp AB Grundat: 1993 Inriktning: Bygga och projektera kraftanläggningar Marknadsområde: Uppdrag i Sverige och Norge med kontor i Grästorp, Mölndal, Västerås, Mariestad, Örebro, Linköping och Munkfors. Omsättning: 290 MSEK (2011) Medarbetare: 110 Stilfulla lokaler passar Linjemontage På bara ett par år har företaget Linjemontage fördubblat antalet medarbetare och expanderar även geografiskt över landet. När vi skulle starta i Västerås passade området Kopparlunden perfekt. Här har vi nära till både kunder, leverantörer och allmänna kommunikationer, konstaterar Lasse Pettersson, Divisionschef Kraftanläggningar för Linjemontage AB. i verkstaden 6 Kommun/Ort: Västerås Gatuadress: Glödgargränd 1 Byggår: 1929 Area: Kontor m² Butik m² Övrigt 452 m² Linjemontage grundades 1993 i Grästorp och är specialiserade på att projektera och bygga kraftförsörjningsanläggningar i Sverige och Norge. Under senare år och inte minst i takt med att en intensivare utbyggnad av vindkraften, har Linjemontage haft en snabb expansion. På bara de senaste två åren har antalet medarbetare ökat från 60 till dagens 110. För drygt två år sedan fick Lasse Pettersson uppdraget att etablera ett kontor i Västerås. Han hade med sig en lång kravlista som skulle uppfyllas innan något hyreskontrakt kunde skrivas. Det var viktigt för oss att sitta i en trivsam funktionell miljö och det har verkligen vårt kontor. Vi är speciellt förtjusta över att så många tidstypiska detaljer har bevarats i samband med renoveringar och ombyggnader. Sedan är det en fördel att sitta i Teknikbyn eller Kopparlunden som stadsdelen heter. Tidigare var området enbart ett industriområde men har sedan tiotalet år utvecklats till ett område som rymmer gymnasium, bostäder och en mängd företag. Vi hade både leverantörer och kunder till Linjemontage som grannar. I Västerås har Linjemontage 20 medarbetare med plats för ett par till. Men sedan ska vi inte bli fler i Västerås utan utöka i andra regioner. Vi startade nytt kontor i Linköping i slutet av förra året och expanderar även i Göteborg under Linjemontage har ett brett erbjudande när det gäller att bygga kraftanläggningar och elnät och svarar ofta för genomförande av hela projekt. Från idé och konstruktion till uppförande av färdig anläggning och underhåll. Företaget har också en tydlig miljöprofil och är certifierade enligt ISO Vi arbetar ständigt med förbättringar för att minska vår påverkan på miljön. Det kan exempelvis handla om att försöka minska antalet resor och arrangera kundmöten på distans med hjälp av ny teknik, säger Lasse Pettersson, som har noterat att även SveaReal har blivit mer aktivt på miljöområdet. Vi upplever SveaReal som en bra hyresvärd som är snabba med att återkoppla när vi har frågor eller andra önskemål. 10 SveaReal AS Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011

11 Kundreportage: Comforta Comforta trivs med sitt läge Comforta är specialiserade på textilservice för hotell- och restaurang och har expanderat kraftigt de senaste åren. Med kunder som Scandic Hotels och Choice Hotels växer de snabbare än konkurrenterna och ser ljust på framtiden. i BÖTTÖ 5 Kommun/ort: Malmö Gatuadress: Kosterögatan 5 Byggår: 1964 Area: Industri/Lager m² Kontor m² E n av framgångsfaktorerna är att de håller sig till nyckelområdet. Vi erbjuder en helhetstjänst där vi hyr ut textilierna och sköter tvätt, mangling och packning. Vi är helt specialiserade inom hotell och det är där vi är duktiga och ska verka, säger Anders Bonnevier, VD på Comforta. Comforta s nya Servicecenter är beläget i Östra Hamnen i Malmö, ett industriområde med prägel av speditionsverksamhet och industri med närhet till både västkustvägen och ringlederna. Inom textilservicebranschen är logistiken omfattande och för Comforta är anpassade lokaler med ett strategiskt läge avgörande för att kunna säkerställa god service och effektiva leveranser till sina kunder. Vår nuvarande fastighet är anpassad efter vårt behov och ligger geografiskt rätt med goda kommunikationsmöjligheter. Läget är centralt men samtidigt lättillgängligt för transporter och inte minst för personalen när de tar sig till och från jobbet. Comforta arbetar också aktivt med miljöfrågor. De kommer under 2012 att certifieras enligt ISO och har dessutom en helt Svanenmärkt tvätteriprocess. Eko-märkningen innebär hård kontroll med särskilda gränsvärden för energi- och vattenförbrukning samt typ och mängd av kemikalier. Det krävs såklart lite mer jobb men är man duktig på det man gör så finns det en tydlig koppling mellan hänsyn till miljön och effektiva processer. Comforta är glada för att de kan utöka verksamheten i befintliga lokaler och är nöjda med sin hyresvärd. Vi har alltid klarat av alla frågor och problem med en tät dialog. Krävs det förändringar så löser vi det med bra förhandlingar. Det är snabba besked och är det något är det bara att lyfta på luren och diskutera. i Fakta Comforta AB Grundat: 2006 Inriktning: Erbjuder textilservice inom hotell- och restaurang Marknadsområde: Comforta AB har kunder över hela Sverige och Servicecenter i Malmö, Vaggeryd samt Stockholm. Utöver Sverige har Comforta verksamhet i Finland, Estland och St. Petersburg, Ryssland. Comforta är en del av Lindström Group, som är ett ledande företag inom textilservice med verksamhet i mer än 20 länder i Europa och Asien. Omsättning: 135 MSEK (2010) Medarbetare: 100 SveaReal AS Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen

12 Marknadsanalys Makroekonomiskt scenario Låg global tillväxt under Goda framtidsutsikter under inledningen av 2011 byttes mot betydligt mer pessimistiska tongångar när det stod klart att den globala ekonomiska återhämtningen till stora delar var en illusion. Enligt Newsecs makroscenario står nu världsekonomin inför en utdragen period av svag tillväxt. Trots att riskviljan har ökat under inledningen av 2012 till följd av ECB:s likviditetsinjektioner kommer det närmaste året kategoriseras av finansiell oro. Den globala tillväxten hämmas under av finanspolitisk åtstramning, begränsad kredittillgång i Europa, politiska låsningar i USA och ekonomisk inbromsning i Asien och Latinamerika. Sverige lokal tillväxt i kombination med låga globala räntor I motsats till en vikande världskonjunktur uppvisade den svenska ekonomin fortsatt god tillväxt under BNP ökade med 3,9 procent jämfört med Till skillnad från stora delar av den övriga västvärlden har Sverige goda ekonomiska fundamenta och utmärker sig med låg statsskuld, konkurrenskraftig exportindustri, hög sparkvot och god transparens. Exportindustrin är dock stor och det är genom utlandshandeln i kombination med den internationella kreditmarknaden som Sverige påverkas av en, ekonomiskt sett, svagare omvärld. Starka fundamenta i kombination med låga räntor, ökande realinkomster och förväntningar om gradvisa förbättringar i hushållens stämningsläge gör att den inhemska efterfrågan blir en allt viktigare tillväxtmotor. Kommande år kommer därmed att kategoriseras av lokal tillväxt i Sverige - driven av inhemsk konsumtion och investeringar i kombination med låga globala räntor eftersom våra räntor hålls nere av låg investeringsefterfrågan i världsekonomin, hög global sparbenägenhet och lågt inflationstryck. Sveriges BNP förväntas att växa med 1 procent under 2012, för att återhämta sig något och växa med 1,5 procent 2013 och 2 procent Begränsad kredittillgång påverkar den europeiska fastighetsmarknaden Trots att räntorna var låga, och förväntas fortsätta vara låga under ett antal år framöver, drabbades Europa av en kraftig kreditåtstramning under det andra halvåret Den europeiska ekonomin räddades dock från en kollaps i kredittillförsel när ECB släppte sina treårslån i december 2011 och februari Även om riskviljan till följd av detta har ökat kommer det närmaste året kategoriseras av finansiell oro då euroområdets långsiktiga problem fortfarande är olösta. Denna utveckling har gjort att tillgången till kapital på fastighetsmarknaden har minskat i hela Europa, även i Sverige - en trend som kommer att fortsätta genom hela 2012 och ebba ut först under mitten av Speciellt mindre och medelstora investerare har drabbats hårt. Problemen har förvärrats av att bankerna i många fall minskar sin riskjusterade kapitalbas för att uppnå de nya kapitaltäckningsregler som ska vara uppfyllda sommaren Bankerna är dessutom selektiva i sin utlåning och bankmarginalerna är höga. Solida banker skapar stabilitet i Sverige Kreditåtstramningen har varit, och kommer att fortsätta vara, störst i länder som lider av sviterna av tillgångsbubblor och underkapitaliserade banker. Även om situationen är bättre i Sverige än i övriga Europa är dock kapitaltillgången begränsad och bankmarginalerna höga. De nya förutsättningarna på finansmarknaden gör att avkastningen på den svenska fastighetsmarknaden till allt större del beror på de finansieringsvillkor som varje enskild investerare kan få. Effekten blir att fastighetsmarknaden domineras av investerare med tillgång till eget kapital som institutionella investerare samt större aktörer med tillgång till företagsobligationsmarknaden och goda bankrelationer en trend som var tydlig på den svenska transaktionsmarknaden under det andra halvåret 2011 och som bedöms fortsätta under Källa: newsec Ekonomiska indikationer Sverige % E 2013E BNP Privat konsumtion Sysselsättning Inflation 12 SveaReal AS Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011

Företagspresentation och utdrag ur årsredovisning 2012. Våra fastigheter dina möjligheter

Företagspresentation och utdrag ur årsredovisning 2012. Våra fastigheter dina möjligheter SveaReal AS Företagspresentation och utdrag ur Årsredovisningen 2012 Företagspresentation och utdrag ur årsredovisning 2012 Våra fastigheter dina möjligheter AVDELNING SVEAREAL AS Företagspresentation

Läs mer

Delårsrapport Q3 2011

Delårsrapport Q3 2011 Delårsrapport Q3 2011 SveaReal AS Delårsrapport Q3 2011 1 Tre kvartal i korthet Hyresintäkterna uppgick till 354 MSEK (340 MSEK). Ökningen uppgår till 4,1 procent och beror framförallt på minskad vakans.

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012. SveaReal AS Delårsrapport Q2 2011 1

Delårsrapport januari juni 2012. SveaReal AS Delårsrapport Q2 2011 1 Delårsrapport januari juni 2012 SveaReal AS Delårsrapport Q2 2011 1 Perioden i korthet Vision Affärsidé Under andra kvartalet genomfördes en riktad nyemission till befintliga aktieägare om 400 MSEK. Likviddag

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 4 31 12 2014

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 4 31 12 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 31 12 2014 INNEHÅLL INNEHÅLL Året i korthet Tribona på två minuter...2 Finansiell kalender...2 VD har ordet...4 Marknad...6 Kunder...8 Strategi... 12 Organisation... 14 Hållbarhet...

Läs mer

Fastighets AB Balder 2005

Fastighets AB Balder 2005 Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag med huvudsaklig inriktning på kommersiella fastigheter i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Fastighets AB Balder 2005 Fastigheterna

Läs mer

2008 i sammandrag. Hyresintäkterna uppgick till 779,1 mkr. Driftnettot uppgick till 386,6 mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 46,1 mkr

2008 i sammandrag. Hyresintäkterna uppgick till 779,1 mkr. Driftnettot uppgick till 386,6 mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 46,1 mkr Heimstaden Årsredovisning 2008 2008 i sammandrag Hyresintäkterna uppgick till 779,1 mkr Driftnettot uppgick till 386,6 mkr Resultatet efter skatt uppgick till 46,1 mkr Fastigheter har förvärvats för ett

Läs mer

VI SKAPAR UTRYMME FÖR ATT UTVECKLA DIN AFFÄR

VI SKAPAR UTRYMME FÖR ATT UTVECKLA DIN AFFÄR VI SKAPAR UTRYMME FÖR ATT UTVECKLA DIN AFFÄR ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL 1A Det här är Corem 2A Året i korthet 4A VD har ordet 6A Affärsidé, mål och strategi 8A Affärsmodell 12A Hållbart företagande 19A

Läs mer

VI SKAPAR UTRYMME FÖR ATT UTVECKLA DIN AFFÄR

VI SKAPAR UTRYMME FÖR ATT UTVECKLA DIN AFFÄR VI SKAPAR UTRYMME FÖR ATT UTVECKLA DIN AFFÄR ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL 1A Det här är Corem 2A Året i korthet 4A VD har ordet 6A Affärsidé, mål och strategi 8A Affärsmodell 12A Hållbart företagande 19A

Läs mer

Bilden visar en idéskiss av nybyggnation på byggrätten Lindholmen 30:5, Lindholmen Science Park i Göteborg, som förvärvades i december 2014.

Bilden visar en idéskiss av nybyggnation på byggrätten Lindholmen 30:5, Lindholmen Science Park i Göteborg, som förvärvades i december 2014. Bilden visar en idéskiss av nybyggnation på byggrätten Lindholmen 30:5, Lindholmen Science Park i Göteborg, som förvärvades i december. Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké Castellum är ett av de större

Läs mer

VISION Klövern skapar miljöer för framtidens företagande.

VISION Klövern skapar miljöer för framtidens företagande. ÅRSREDOVISNING14 INNEHÅLL VD-ord 2 INLEDNING 5 Affärsidé, mål och strategi 6 Kunder 11 MARKNADER 13 Svensk ekonomi och fastighetsmarknad 14 Större transaktioner och händelser 16 Region Stockholm 18 Region

Läs mer

25 Finansiering och finansiella risker 27 Miljöarbete 28 Flerårsöversikt 30 Aktien 33 Bolagsstyrning

25 Finansiering och finansiella risker 27 Miljöarbete 28 Flerårsöversikt 30 Aktien 33 Bolagsstyrning Årsredovisning 07 Innehåll Detta är Kungsleden 1 2007 i sammanfattning 2 VD-ord 4 Affärsmodell och genomförande 6 Marknaden 10 Nordic Modular 12 Organisation och medarbetare 14 Fastighetsportfölj 14 Värdering

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 1

ÅRSREDOVISNING 2014 1 ÅRSREDOVISNING 2014 1 2 INNEHÅLL HEIMSTADEN 2014 Innehållsförteckning Bild till vänster: Aktern 1, Malmö Presentation 4 Året i korthet 5 VD-ord 6 Vår affär 8 Drivkrafter och trender 10 Fastighets- och

Läs mer

2013 för den late. Innehållsförteckning. 2013 i sammandrag 3. Hyresintäkterna uppgick till 136 mkr, varav bostäders andel svarade för 86 %.

2013 för den late. Innehållsförteckning. 2013 i sammandrag 3. Hyresintäkterna uppgick till 136 mkr, varav bostäders andel svarade för 86 %. årsredovisning 2 Innehåll NordhalLa 2013 2013 för den late Innehållsförteckning Hyresintäkterna uppgick till 136 mkr, varav bostäders andel svarade för 86 %. Uthyrningsgraden för bostäder uppgick per bokslutsdagen

Läs mer

Innehåll. 37 Risker och möjligheter 42 Finansiering och finansiella risker 45 Företagsansvar 49 Flerårsöversikt 51 Aktien 55 Förvaltningsberättelse

Innehåll. 37 Risker och möjligheter 42 Finansiering och finansiella risker 45 Företagsansvar 49 Flerårsöversikt 51 Aktien 55 Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Innehåll 1 Året i korthet 2 Möjligheternas fastighetsbolag 4 VD-ord 6 Detta är Kungsleden 7 Affärsidé, mål och strategi 8 Affärsmodell Så tänker vi 10 Affärsmodell Så agerar vi 12 Marknaden

Läs mer

Årsredovisning 2014 HEMFOSA FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2014 1

Årsredovisning 2014 HEMFOSA FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2014 1 Årsredovisning 2014 HEMFOSA FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2014 1 Innehåll 2 Hemfosa i korthet 4 Kommentar från VD Verksamheten 6 Detta är Hemfosa 8 Fokus på samhällsfastigheter 14 Ansvar 16 Medarbetare Fastighetsbestånd

Läs mer

Årsredovisning 2008. Det bästa av två värdar

Årsredovisning 2008. Det bästa av två värdar Årsredovisning 2008 Det bästa av två värdar Detta är Vasakronan Vasakronan Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 75 mdkr. Inriktningen är kontorslokaler,

Läs mer

INNEHÅLL PLATZER PÅ EN MINUT / INNEHÅLL

INNEHÅLL PLATZER PÅ EN MINUT / INNEHÅLL 2012 ÅRSREDOVISNING PLATZER PÅ EN MINUT / INNEHÅLL INNEHÅLL Platzer på en minut 2 Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Strategisk inriktning 6 Verksamheten 7 Fastighetsbestånd 10 Finansiering 13 Medarbetare

Läs mer

Viktiga händelser 2012

Viktiga händelser 2012 årsredovisning12 KLÖVERN I KORTHET Viktiga händelser 2012 Karlstad r Göteborg Halmstad MELLAN/NORR Falun/Säter Västerås Örebro Borås SYD Kalmar Uppsala psala Nyköping N p Norrköping k Linköping Härnösand/Sollefteå

Läs mer

Domnarvet 18 och 36, Stockholm

Domnarvet 18 och 36, Stockholm Domnarvet 18 och 36, Stockholm Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 36 miljarder kronor och utgörs

Läs mer

VISION Klövern skapar miljöer för framtidens företagande.

VISION Klövern skapar miljöer för framtidens företagande. ÅRSREDOVISNING13 INNEHÅLL VD-ord 2 INLEDNING 5 Affärsidé, mål och strategi 6 Kunder 10 MARKNADER 13 Svensk ekonomi & fastighetsmarknad 14 Större transaktioner & händelser 17 Region Syd 18 Region Öst 20

Läs mer

INNEHÅLL. Kalendarium Årsstämma 24 april 2014 Delårsrapport I 24 april 2014 Delårsrapport II 8 juli 2014 Delårsrapport III 6 november 2014

INNEHÅLL. Kalendarium Årsstämma 24 april 2014 Delårsrapport I 24 april 2014 Delårsrapport II 8 juli 2014 Delårsrapport III 6 november 2014 2013 ÅRSREDOVISNING INNEHÅLL Tre vägar till värdeskapande se flik Förvaltningsberättelse 43 Året i sammandrag 1 VD har ordet 2 Omvärld och marknad 4 Strategisk inriktning 10 Verksamhet 12 Fastighetsbestånd

Läs mer

Amasten har inlett en större satsning på att utveckla Finspång centrum. Läs mer på sidan 17. värdefördelning. Innehåll

Amasten har inlett en större satsning på att utveckla Finspång centrum. Läs mer på sidan 17. värdefördelning. Innehåll Årsredovisning 2014 innehåll Innehåll Kort om Amasten 1 Kort om Amasten 2 Vd har ordet 4 Mål och strategi 6 Marknad 10 Fastighetsbestånd 14 Hållbart företagande 16 Organisation och medarbetare 19 Resultatprognos

Läs mer

nya För dimensioner Året i korthet dynamisk innovativ öppen seriös en driven och inspirerande region läs om ort för ort utvecklingen

nya För dimensioner Året i korthet dynamisk innovativ öppen seriös en driven och inspirerande region läs om ort för ort utvecklingen läs om utvecklingen ort för ort diös i flera dimensioner dynamisk innovativ öppen seriös För nya dimensioner om den långsiktiga uppbyggnaden av varumärket diös Året i korthet 2010 en driven och inspirerande

Läs mer

Innehåll. Framsidan, Stora Frösunda, vy från Kolonnvägen. Nedan, Stora Frösunda, vy från E4:an.

Innehåll. Framsidan, Stora Frösunda, vy från Kolonnvägen. Nedan, Stora Frösunda, vy från E4:an. Årsredovisning 2010 Innehåll 01 2010 i korthet 02 Intervju med VD 03 Intervju med styrelseordförande 04 Året som gick 06 Stora Frösunda 10 Fastighetsbeståndet 12 Stockholmsregionen 13 Göteborgsregionen

Läs mer

5 115 mkr. 817 020 kvm. Antal fastigheter. Verkligt värde. Uthyrbar area

5 115 mkr. 817 020 kvm. Antal fastigheter. Verkligt värde. Uthyrbar area Årsredovisning 2010 Corem är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar industri-, lager-, logistik- och handels fastigheter i mellersta och södra Sverige samt i Danmark. Antal fastigheter 133

Läs mer

Det här är Atrium Ljungberg. vår affär. Här finns vi. fakta

Det här är Atrium Ljungberg. vår affär. Här finns vi. fakta årsredovisning Det här är Atrium Ljungberg Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vår inriktning är att äga, utveckla och förvalta framför allt handels- och kontorsfastigheter.

Läs mer

Innehåll. n Hyresintäkterna för verksamhetsåret uppgick till 414,1 (410,9) MSEK.

Innehåll. n Hyresintäkterna för verksamhetsåret uppgick till 414,1 (410,9) MSEK. FastPartner ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll 01 Året i korthet 02 Detta är FastPartner 06 VD-ord 10 Case: Krejaren 12 Affärsidé, mål och strategi 14 Hallå Hyresgäst: Restaurang Gustavsbro 15 Marknad 18 Våra

Läs mer

Vasallen årsredovisning

Vasallen årsredovisning Vasallen årsredovisning Östersund, Sollefteå, Kristinehamn, Strängnäs, Vaxholm, Södertälje, Borås, Visby och Karlskrona 08 Vasallen Vasallen omvandlar och utvecklar nedlagda regementen och andra fastigheter

Läs mer

INNEHÅLL Året som gått 3 VD har ordet 4 7 Verksamhetsöversikt 8 9 Fastighetsvärden 10 11 Finansiell verksamhet 12 13 Intressebolag 14-15 Våra

INNEHÅLL Året som gått 3 VD har ordet 4 7 Verksamhetsöversikt 8 9 Fastighetsvärden 10 11 Finansiell verksamhet 12 13 Intressebolag 14-15 Våra ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL Året som gått 3 VD har ordet 4 7 Verksamhetsöversikt 8 9 Fastighetsvärden 10 11 Finansiell verksamhet 12 13 Intressebolag 14-15 Våra fastigheter 16 21 Årsredovisning 22 36

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Förvärv i Härnösand slutfört under fjärde kvartalet Ny förvaltningsorganisation operativ från årsskiftet Ytterligare lån refinansierade till förbättrade villkor Väsentliga händelser

Läs mer