Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen Våra fastigheter dina möjligheter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011. Våra fastigheter dina möjligheter"

Transkript

1 Våra fastigheter dina möjligheter Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011 SveaReal AS Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen

2 Innehåll 2 Vision, affärsidé, bolagsstruktur och aktie- och ägarinformation 3 Året i korthet och nyckeltal 4 VD-intervju 6 Våra fastigheter 8 Fastighetsöversikt 10 Kundreportage Linjemontage 11 Kundreportage Comforta 12 Marknadsanalys 14 Finansiering 15 Vårt miljöarbete 16 Förvaltningsberättelse 19 Resultaträkning 20 Balansräkning 22 Kassaflödesanalys 23 Ledning och styrelsev Vision SveaReal ska vara ett framgångsrikt fastighets bolag inom logistik och kontor som långsiktigt levererar både direktavkastning och värdetillväxt. SveaReal är ett bolag med en tydlig profil och i tillväxt för att attrahera kunder, medarbetare, aktieägare, affärspartners och kapitalmarknaden. Affärsidé SveaReal äger, förvaltar och utvecklar fastigheter för lager, logistik och kontor på tillväxtorter och i logistikcentrum. SveaReals framgång bygger på medarbetarnas kunskap om kundernas behov och förmåga att utveckla fastigheterna. Bolagsstruktur SveaReal AS SveaReal AB 48 fastighetsbolag SveaReal AS äger 100 % av aktierna i SveaReal AB som äger och bedriver all verksamhet genom att 77 fastigheter är placerade i 48 separata aktiebolag. Aktie- och ägarinformation SveaReal AS har 341 aktieägare bestående av institutionella kapitalplacerare, kommunala pensionskassor, privata bolag och priva t personer. Nästan samtliga aktieägare är hemmahörande i Norge. De tre största ägarna är Fortin AS (41 %), Trondheim Kommunala Pensionskassa (8 %) och Stiftelsen UNI (4 %). Vid årsskiftet fanns aktier. Handel med aktien sker via aktiehandlare på den norska marknaden. Kontakta: Equity Sales i Pareto Project Finance SveaReal AS Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011

3 Året i korthet Hyresintäkterna uppgick till 467 MSEK (458 MSEK). Trots minskat fastighetsbestånd ökade intäkterna med 2 procent. Omförhandlingar och vakansreduktion är den främsta orsaken till uppgången. Fastighetskostnaderna uppgick till 133 MSEK (138 MSEK). Driftsinvesteringar samt mildare vinter har lett till lägre kostnader. Förvaltningsresultatet uppgick till 94 MSEK (62 MSEK). Reduktion av administrationskostnader samt amorteringar har bidragit till den positiva utvecklingen. Två fastigheter har avyttrats genom bolagstransaktioner. Total koncernvinst uppgick till 63 MSEK. Årets resultat efter skatt uppgick till 96 MSEK (9 MSEK). Årets investeringar uppgick till 79 MSEK. Fastigheternas marknadsvärde uppgick vid årsskiftet till MSEK innebärande en positiv värdeförändring för året med 226 MSEK (+5 procent), rensat från årets sålda fastigheter. Inklusive investeringar motsvarar detta en förbättring av substansvärdet med 147 MSEK före skatt. Inga orealiserade värdeförändringar av fastigheter ingår i det bokförda resultatet. Årets värdeförändringar på räntederivat uppgick till MSEK före skatt. Inga orealiserade värdeförändringar av räntederivat ingår i det bokförda resultatet. Nyckeltal Fastighetsrelaterade Antal fastigheter, st Uthyrbar area, Tm Marknadsvärde fastigheter, MSEK Ekonomisk uthyrningsgrad, % 95,8 93,9 93,6 Ytmässig uthyrningsgrad, % 94,7 92,1 91,1 Ekonomisk löptid, år 3,7 4,2 3,9 Finansiella Direktavkastning (marknadsvärde), % 7,5 7,0 7,8 Avkastning eget kapital, % 10,1 1,7 2,8 Total avkastning eget kapital, % 21,4 16,0 5,8 Soliditet, % 23,5 20,9 19,1 Belåningsgrad (marknadsvärde), % 75,0 79,2 83,7 Aktien Antal aktier, st Resultat efter skatt/aktie, SEK 693 Värdeförändringar efter skatt/aktie, SEK -218 Resultat för koncernen, MSEK Hyresintäkter Driftskostnader Fastighetsskatt Tomträttsavgäld Underhåll Totala fastighetskostnader Driftsöverskott Central administration Finansnetto Förvaltningsresultat Värdeförändringar fastigheter Avskrivningar Realiserade värdeförändringar Resultat före skatt Aktuell skatt Uppskjuten skatt ÅRETS RESULTAT SveaReal AS Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen

4 Bästa resultatet hittills Claes Malmkvist, VD för SveaReal, kan se tillbaka på ett år som gav utdelning i form av ett rekordresultat och strategiska initiativ på miljöområdet. Jag tror på en fortsatt positiv utveckling även under 2012 och där vi kommer att lägga kraft på att ytterligare utveckla vårt fastighetsbestånd, säger han. För SveaReal är det ett moraliskt ställningstagande att försöka minska bolagets belastning på miljön så långt det bara går utan att själva verksamheten äventyras. Helt klart har pusselbitarna börjat falla på plats för SveaReal som bildades så sent som för fyra år sedan. Renodlingen av beståndet har fortsatt, vakanserna har reducerats och den administrativa organisationen har hittat sitt arbetssätt för att vara effektiv och kundorienterad på alla nivåer. Kort sagt ser de flesta utvecklingskurvor ut att peka åt rätt håll. Hur blev utfallet för 2011? Det underliggande förvaltningsresultatet var stabilt och tillfredsställande. Sedan lyckades vi tajma försäljningen av två fastigheter bra innan transaktionsmarknaden dämpades. Inklusive försäljningarna blev helårsresultatet klart bättre än 2010, men det riktigt glädjande är att förvaltningsresultatet utvecklats väl. Vilka var det viktigaste händelserna? Att vi gör ett rekordår och börjat visa resultat genom transaktioner som är en konsekvens av färdigutvecklade fastigheter och renodling av beståndet. Vi har också gjort fortsatt bra rekryteringar på personalsidan med nya duktiga förvaltare till kontoret i Stockholm. Vi börjar också få effekt av de utvecklingsprojekt som påbörjades för drygt ett år sedan och där vi med hjälp av nya detaljplaner kan utveckla råmark. I andra fall förändrar eller kompletterar vi användningen av etablerade fastigheter. Även om vi i huvudsak har en förvaltningsportfölj, så har vi ändå lyckats ta fram flera intressanta utvecklingsprojekt. Vad föll mindre väl ut? Vi påverkas naturligtvis av det som sker i omvärlden och effekter av en förnyad finansiell oro. Efter sommaren blev det en tydlig generell inbromsning i näringslivet och även om det inte påverkar oss direkt, så får det till följd att våra kunder inte vill skriva lika långa avtal som annars. Alla aktörer blir helt enkelt mer försiktiga och det påverkar hela fastighetsmarknaden. Två fastigheter avyttrades under året, kan verksamheten renodlas ytterligare? Absolut, framförallt renodlar vi geografiskt. Det är ingen strategi som vi forcerar fram och speciellt inte när marknaden är avvaktande. Men vi har några objekt som vi prövar på marknaden. Vår övergripande strategi ligger fast och det är att vara starka i de viktigaste transportstråken. Från Stockholm ner till Jönköping längs E4:an och i Västsverige längs E6:an med en viss koncentration i Öresundsregionen. Kan det bli nya förvärv i dessa för er viktiga logistikcentra? Förmodligen inte under 2012 på grund av det rådande marknadsläget. Vi har inte det finansiella utrymme som krävs för större förvärv, utan koncentrerar oss till att bygga värde för våra aktieägare genom att utveckla och förbättra vårt befintliga bestånd. Hur ser du på bolagets vakansgrad? Den är tillfredsställande. Vi har för branschen en låg vakansgrad på 4,2 procent och fortsätter att arbeta för att sänka den ytterligare. Samtidigt är vi medvetna om att nå ytterligare lägre vakansgrad kräver mycket arbete och resurser. Vakansgraden har generellt sjunkit för hela fastighetsmarknaden, i varje fall i och runt våra större städer. Främsta förklaringen till det är den låga nyproduktionstakten. Det har byggts oerhört lite under senare år samtidigt som den totala ekonomin och befolkningen stadigt växer på de tillväxtorter som vi är etablerade på. Vad innebär en mild vinter för det ekonomiska utfallet? Till skillnad från de två tidigare vintrarna så gynnades vi nu av den milda vintern. Det blir lättare att planera för underhåll och vi slipper skador på våra fastigheter som stora snömängder och röjningsarbete ibland ger upphov till. Även kostnaderna för uppvärmning sjunker och det gynnar både SveaReal och våra hyresgäster. 4 SveaReal AS Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011

5 Finansmarknaden har stramats åt, hur påverkar det SveaReal? Under 2012 är det nödvändigt att vi säkerställer en längre finansiering än vi har i dagsläget. Dels måste vi refinansiera befintlig bankfinansiering och dels måste vi skapa utrymme för fortsatta investeringar för uthyrning och utveckling. Förändringarna på kreditmarknaden hittills innebär att detta med största sannorlikhet kommer att förutsätta ett ökat kapitalengagemang från våra ägare. SveaReal har tagit ett antal initiativ på miljöområdet. Vad driver initiativen och kommer det flera? Det finns flera aspekter på denna fråga. För SveaReal är det ett moraliskt ställningstagande att försöka minska bolagets belastning på miljön så långt det bara går utan att själva verksamheten äventyras. Hade vi inte brytt oss om miljön så hade det inte varit roligt för vare sig våra medarbetare eller för mig personligen att representera bolaget. Samtidigt är det ett tydligt krav från flera av våra kunder att vi ska införa åtgärder som minskar miljöbelastningen. För majoriteten av dessa initiativ finns det även ekonomiska vinster att hämta hem på sikt och det gynnar både våra hyresgäster och SveaReal. Vad har ni konkret kunnat åstadkomma under 2011 på miljösidan? Vi har nu bytt ut den sista oljebrännaren i vårt fastighetsbestånd under hösten. Två fastigheter har blivit GreenBuilding-certifierade och vi har kartlagt alla våra fastigheter när det gäller miljörisker i form av användandet av exempelvis PCB och radon. Fram till 2013 har vi målet att minska energiförbrukningen med fem procent om året och reducera kostnaderna för avfallshantering. Vi har även som mål att certifiera minst tre fastigheter om året enligt GreenBuilding. Organisationen i det svenska bolaget är fortfarande relativt ung. Hur har den gått att utforma och utveckla? Väldigt bra. Det är oerhört stimulerande att arbeta i en organisation där insatsen från varje medarbetare blir betydelsefull. Var och en i personalen står för fem procent av vår verksamhet och det skapar utrymme att påverka såväl den egna arbetssituationen som bolagets utveckling. Claes Malmkvist VD SveaReal. Efter fyra år har vi nu en bra struktur i botten när det gäller administrativa system och har efter hand fyllt på med kompetenta medarbetare som är vana att ta egna initiativ och vet vad de vill inom ramarna för vad bolaget ska prestera. Hur har utvecklingen för logistik- och lagerfastigheter sett ut under 2011? Vår största utmaning är att löpande utveckla vårt fastighetsbestånd och vara konkurrenskraftiga. Vi har en fin utveckling inom segmentet av fastigheter och en av våra största styrkor är mycket bra lägen. Men vi behöver också kunna möta konkurrensen från helt nyproducerade anläggningar på ett bra sätt och svara upp mot kraven på ökad funktion, säkerhet och flexibilitet. Inom detta område kommer vi att investera för att höja imagen för våra fastigheter. Utvecklingen för industrilokaler 2011? Det är en mindre del av vårt bestånd. De kunder vi har på industrisidan är dock stabila, utvecklas bra och vi har oftast långa kontrakt. Om vi blickar framåt, vad är målsättningen för 2012 och vilka områden ska prioriteras i verksamheten? Vi har lagt en budget där förvaltningsresultatet ligger i nivå med Detta trots höstens försäljningar. Tidigare år har vi jobbat intensivt med kostnadsstyrning och lyckats uppnå våra mål. För 2012 kommer vi att ha en tydlig fokusering på att höja imagen för våra fastigheter vilket stärker varumärket både för våra kunder och oss själva på SveaReal. Det är oerhört stimulerande att arbeta i en organisation där insatsen från varje medarbetare blir betydelsefull. SveaReal AS Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen

6 Östersund Våra fastigheter Hudiksvall Vid årsskiftet hade SveaReal 77 fastigheter med en sammanlagd uthyrningsbar yta om m2. Bolaget har totalt drygt 600 kunder som tillsammans har tusentals medarbetare inom en mängd olika verksamhetsområden. SveaReal har koncentrerat sitt fastighetsinnehav på tillväxtorter i mellersta och södra Sverige. Etableringarna ligger huvudsakligen i Storstockholm, Linköping, Västerås, Borås och Öresundsregionen. Över hälften av fastigheterna består av logistikanläggningar och lager där SveaReals utbud omfattar allt från mindre enheter till stora logistikcentra för ledande företag inom transportbranschen. Beståndet finns nära viktiga transportleder och knutpunkter och över hälften av logistikfastigheterna har spåranslutning. Göteborg Borås Helsingborg Landskrona Lund Malmö Lidköping Karlstad Motala Jönköping Vetlanda Västerås Linköping Norrköping Täby STOCKHOLM Årsta Haninge Botkyrka Södertälje Visby Gotland Fastighetstyper SveaReals fastigheter delas upp i följande fem kategorier: 2 % 3 % 11 % 11 % 14 % 24 % 21 % 21 % 41 % 52 % Logistik/Lager > m2 Logistik/Lager < m2 Kontor/Verksamhetslokaler Industri Handel/Övrigt Hyresvärde Fastighetsbeståndets totala hyresvärde uppgick per 31 december 2011 till 488 MSEK, varav bedömt hyresvärde för vakanta lokaler motsvarade 18 MSEK MSEK MSEK 39 MSEK 39 MSEK 163 MSEK 104 MSEK 163 MSEK 158 MSEK MSEK MSEK Logistik/Lager > m2 Logistik/Lager < m2 Kontor/Verksamhetslokaler Industri Handel/Övrigt Marknadsvärden SveaReal har låtit två externa värderingsinstitut värdera fastigheterna per Värdena uppgick till MSEK vilket motsvarar en ökning med 5 % jämfört med 2010 (rensat från sålda fastigheter 2011). Vakansgrad Den ekonomiska vakansen uppgår till 18 MSEK vilket motsvarar 4,2 %. Av den totala ytan på m 2 var m 2 vakant vid årsskiftet, vilket motsvarar 5,3 %. Se fördelning nedan: 3 % 3% 109 % % 31 % 33 % 22 % Logistik/Lager > m2 Logistik/Lager < m2 Kontor/Verksamhetslokaler Industri Handel/Övrigt Yta m 2 Vakans Vakans m 2 % Logistik/Lager > m ,1 Logistik/Lager < m ,4 Kontor/Verksamhetslokaler ,8 Industri ,0 Handel/Övrigt ,0 Totalt ,3 6 SveaReal AS Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011

7 MSEK Hyresintäkter Koncernens hyresintäkter uppgick till 467 MSEK. SveaReals kontrakterade hyresintäkter på årsbasis uppgick till 465 MSEK vid årsskiftet. I hyresintäkterna ingår hyrestillägg för el, värme, vatten, fastighetsskatt och i vissa fall tomträttsavgälder. Av kontrakterad hyra utgör hyrestilläggen 47 MSEK. Under 2011 har hyreskontrakt tecknats om totalt m 2 med en total årshyra om 25 MSEK, medan uppsägningar för avflyttning har uppgått till m 2 med en årshyra om 13 MSEK. Under året omförhandlades avtal till ett hyresvärde på 79 MSEK med en yta om m 2, effekten blev 5 % ökning i årshyra till 83 MSEK. Konkurser uppgick till 2 MSEK. Årets nettouthyrning uppgick således till 14 MSEK. Förfallostruktur Hyresavtalets genomsnittliga ekonomiska löptid uppgick till 3,7 år. Se nedan graf hur kontrakten faller ut över tiden Fastighetskostnader Årets fastighetskostnader uppgick till 133 MSEK och var något lägre än förra årets kostnader (138 MSEK). Trots ökade underhållsinsatser sänktes kostnaderna genom gjorda driftinvesteringar samt ett milt kvartal 4. Driftskostnader Media Mediakostnaderna, dvs. el, värme, vatten, kyla och renhållning, uppgick till 60 MSEK för % av kostnaderna vidarefaktureras till SveaReals hyresgäster. Driftskostnader Skötsel och Teknik De totala skötsel- och teknikkostnaderna på fastigheterna uppgick till 29 MSEK för Sänkningen av kostnaderna från föregående år (33 MSEK) beror framförallt på lägre snöröjningskostnader Årshyra Siffrorna anger antalet kontrakt. Totalt: 703 st Fastighetsskatt Fastighetsskatten för 2011 uppgick till 13 MSEK. Av den totala fastighetsskatten för 2011 har 90 % av kostnaden vidarefakturerats till SveaReals hyresgäster. Underhåll Total underhållskostnad uppgick till 22 MSEK för året. Ökade satsningar har gjorts på en del fastigheter där underhållet har varit eftersatt. Koncernen arbetar med 3-åriga underhållsplaner som revideras årligen. Transaktioner under året SveaReal har under året genomfört två försäljningar. Per den 28 oktober avyttrades en fastighet i Stockholm med en uthyrbar yta om m 2 till ett värde om 176 MSEK. Per den 31 oktober avyttrades en fastighet i Helsingborg med en uthyrbar yta om m 2 till ett värde om 127,5 MSEK. Båda transaktionerna genomfördes via bolagsförsäljningar och den bokföringsmässiga vinsten uppgick till 63 MSEK i koncernen. Inga förvärv har gjorts under året. Investeringar Investeringarna under året uppgick till 79 MSEK och avser ombyggnation i befintliga fastigheter. Investeringarna delas upp i fyra kategorier: Utfall 2011 MSEK 1. Investering befintlig kund Investering ny kund Driftsinvesteringar Utvecklingsprojekt 2 Totalt 79 Marknadsvärden Fastigheternas marknadsvärde utvecklade sig positivt under året och uppgick vid årsskiftet till MSEK. Med eliminering av sålda fastigheter innebär detta en ökning med 226 MSEK (5 %). Byggrätter och projektpotentialer ingår i marknadsvärdet med 100 MSEK. Den genomsmittliga yielden (avkastningskravet) i värderingarna uppgick till 7,4 %. Med avdrag för byggrätter, som inte värderas med löpande avkastning, är genomsnittlig yield 7,6 %. Ökningen av marknadsvärdet är framförallt hänförligt till reducerade vakanser. Yielden var i stort sett oförändrad under året. Årets driftöverskott motsvarar en avkastning på marknadsvärdet om 7,5 %. SveaReal AS Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen

8 Fastighetsöversikt Fastighet Ort Uthyrningsbar area m2 Ekonomisk uthyrningsgrad % Logistik/Lager > m2 Bockasjö 1 Borås ,0 Rydahög 1 Borås ,9 Rydaslätt 1 Borås ,0 Trucken 1 Borås ,0 Träskruven 1 Borås ,0 Överdomaren 3 Jönköping ,0 Överdomaren 4 Jönköping ,0 Överstycket 26 Jönköping ,0 Böttö 5 Malmö ,5 Holmögadd 3 Malmö ,0 Holmögadd 4 Malmö ,0 Storbådan 5 Malmö ,7 Tråden 11 Norrköping ,9 Hantverkaren 1 Stockholm ,1 Partihallen 1 Stockholm ,9 Verkstaden 20 Västerås , ,2 Logistik/Lager < m2 Jupiter 12 Helsingborg ,1 Köpingetrakten 1 Helsingborg ,0 Regnvinden 14 Karlstad ,0 Antennen 10 Linköping ,7 Navhålet 2 Linköping ,9 Eggegrund 6 Malmö ,0 Krukskärvan 3 Malmö ,0 Smörbollen 52 Malmö ,0 Speditionen 1 Malmö ,2 Storbådan 2 Malmö ,1 Storbådan 4 Malmö ,0 Svinbådan 4 Malmö ,0 Svinbådan 5 Malmö ,0 Industrien 17 Norrköping ,4 Administratören 1 Stockholm ,5 Frukthallen 1 Stockholm ,6 Hantverkaren 1 Stockholm ,6 Jordbromalm 6:16 Stockholm ,8 Jordbromalm 6:60 Stockholm ,9 Konsumenten 1 Stockholm ,7 Murmästare-Ämbetet 2 Stockholm ,0 Postgården 5 Stockholm ,0 Råfilmen 1 Stockholm ,0 Åby 1:152 Stockholm ,8 Åkerby 8 Stockholm ,3 Rösaberg 1:102 Vetlanda ,0 Frysen 3 Visby ,0 Energin 7 Västerås ,0 Sprinten 1 Östersund , ,5 8 SveaReal AS Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011

9 Fastighet Ort Uthyrningsbar area m2 Ekonomisk uthyrningsgrad % Kontor/Verksamhetslokaler Asien 20 Helsingborg ,6 Kavalleristen 11 Helsingborg ,3 Springposten 3 Helsingborg ,0 Badhuset 5 Linköping ,0 Dolken 5 Linköping ,0 Hunnerup 1 Lund ,6 Klostergården 2:18 Lund ,0 Brudbuketten 10 Malmö ,0 Brudbuketten 13 Malmö ,9 Cementen 4 Malmö ,1 Rosenbuketten 4 Malmö ,3 Svavlet 4 Malmö ,0 Sämjan 2 Malmö ,8 Bägaren 3 Norrköping ,6 Bägaren 5 Norrköping ,0 Skeppet 10 Norrköping ,6 Tumba 7:150 Stockholm ,8 Klio 10 Västerås ,0 Verkstaden 6 Västerås , ,3 Industri Dolken 3 Helsingborg ,0 Bromsregulatorn 1 Landskrona ,0 Axet 1 Lidköping ,0 Glasberget 5, Linköping ,0 Vågen 8, Motala , Handel/Övrigt Skogsta 6:2 Hudiksvall ,0 Valbrevet 1 Linköping ,0 Vårsången 7 Malmö ,0 Bägaren 6 Norrköping ,0 Particentralen 1 Stockholm ,8 Particentralen 2 Stockholm ,8 Particentralen 5 Stockholm ,0 Particentralen 6 Stockholm , ,9 TOTAL ,8 SveaReal AS Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen

10 Kundreportage: Linjemontage i Fakta Linjemontage I Grästorp AB Grundat: 1993 Inriktning: Bygga och projektera kraftanläggningar Marknadsområde: Uppdrag i Sverige och Norge med kontor i Grästorp, Mölndal, Västerås, Mariestad, Örebro, Linköping och Munkfors. Omsättning: 290 MSEK (2011) Medarbetare: 110 Stilfulla lokaler passar Linjemontage På bara ett par år har företaget Linjemontage fördubblat antalet medarbetare och expanderar även geografiskt över landet. När vi skulle starta i Västerås passade området Kopparlunden perfekt. Här har vi nära till både kunder, leverantörer och allmänna kommunikationer, konstaterar Lasse Pettersson, Divisionschef Kraftanläggningar för Linjemontage AB. i verkstaden 6 Kommun/Ort: Västerås Gatuadress: Glödgargränd 1 Byggår: 1929 Area: Kontor m² Butik m² Övrigt 452 m² Linjemontage grundades 1993 i Grästorp och är specialiserade på att projektera och bygga kraftförsörjningsanläggningar i Sverige och Norge. Under senare år och inte minst i takt med att en intensivare utbyggnad av vindkraften, har Linjemontage haft en snabb expansion. På bara de senaste två åren har antalet medarbetare ökat från 60 till dagens 110. För drygt två år sedan fick Lasse Pettersson uppdraget att etablera ett kontor i Västerås. Han hade med sig en lång kravlista som skulle uppfyllas innan något hyreskontrakt kunde skrivas. Det var viktigt för oss att sitta i en trivsam funktionell miljö och det har verkligen vårt kontor. Vi är speciellt förtjusta över att så många tidstypiska detaljer har bevarats i samband med renoveringar och ombyggnader. Sedan är det en fördel att sitta i Teknikbyn eller Kopparlunden som stadsdelen heter. Tidigare var området enbart ett industriområde men har sedan tiotalet år utvecklats till ett område som rymmer gymnasium, bostäder och en mängd företag. Vi hade både leverantörer och kunder till Linjemontage som grannar. I Västerås har Linjemontage 20 medarbetare med plats för ett par till. Men sedan ska vi inte bli fler i Västerås utan utöka i andra regioner. Vi startade nytt kontor i Linköping i slutet av förra året och expanderar även i Göteborg under Linjemontage har ett brett erbjudande när det gäller att bygga kraftanläggningar och elnät och svarar ofta för genomförande av hela projekt. Från idé och konstruktion till uppförande av färdig anläggning och underhåll. Företaget har också en tydlig miljöprofil och är certifierade enligt ISO Vi arbetar ständigt med förbättringar för att minska vår påverkan på miljön. Det kan exempelvis handla om att försöka minska antalet resor och arrangera kundmöten på distans med hjälp av ny teknik, säger Lasse Pettersson, som har noterat att även SveaReal har blivit mer aktivt på miljöområdet. Vi upplever SveaReal som en bra hyresvärd som är snabba med att återkoppla när vi har frågor eller andra önskemål. 10 SveaReal AS Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011

11 Kundreportage: Comforta Comforta trivs med sitt läge Comforta är specialiserade på textilservice för hotell- och restaurang och har expanderat kraftigt de senaste åren. Med kunder som Scandic Hotels och Choice Hotels växer de snabbare än konkurrenterna och ser ljust på framtiden. i BÖTTÖ 5 Kommun/ort: Malmö Gatuadress: Kosterögatan 5 Byggår: 1964 Area: Industri/Lager m² Kontor m² E n av framgångsfaktorerna är att de håller sig till nyckelområdet. Vi erbjuder en helhetstjänst där vi hyr ut textilierna och sköter tvätt, mangling och packning. Vi är helt specialiserade inom hotell och det är där vi är duktiga och ska verka, säger Anders Bonnevier, VD på Comforta. Comforta s nya Servicecenter är beläget i Östra Hamnen i Malmö, ett industriområde med prägel av speditionsverksamhet och industri med närhet till både västkustvägen och ringlederna. Inom textilservicebranschen är logistiken omfattande och för Comforta är anpassade lokaler med ett strategiskt läge avgörande för att kunna säkerställa god service och effektiva leveranser till sina kunder. Vår nuvarande fastighet är anpassad efter vårt behov och ligger geografiskt rätt med goda kommunikationsmöjligheter. Läget är centralt men samtidigt lättillgängligt för transporter och inte minst för personalen när de tar sig till och från jobbet. Comforta arbetar också aktivt med miljöfrågor. De kommer under 2012 att certifieras enligt ISO och har dessutom en helt Svanenmärkt tvätteriprocess. Eko-märkningen innebär hård kontroll med särskilda gränsvärden för energi- och vattenförbrukning samt typ och mängd av kemikalier. Det krävs såklart lite mer jobb men är man duktig på det man gör så finns det en tydlig koppling mellan hänsyn till miljön och effektiva processer. Comforta är glada för att de kan utöka verksamheten i befintliga lokaler och är nöjda med sin hyresvärd. Vi har alltid klarat av alla frågor och problem med en tät dialog. Krävs det förändringar så löser vi det med bra förhandlingar. Det är snabba besked och är det något är det bara att lyfta på luren och diskutera. i Fakta Comforta AB Grundat: 2006 Inriktning: Erbjuder textilservice inom hotell- och restaurang Marknadsområde: Comforta AB har kunder över hela Sverige och Servicecenter i Malmö, Vaggeryd samt Stockholm. Utöver Sverige har Comforta verksamhet i Finland, Estland och St. Petersburg, Ryssland. Comforta är en del av Lindström Group, som är ett ledande företag inom textilservice med verksamhet i mer än 20 länder i Europa och Asien. Omsättning: 135 MSEK (2010) Medarbetare: 100 SveaReal AS Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen

12 Marknadsanalys Makroekonomiskt scenario Låg global tillväxt under Goda framtidsutsikter under inledningen av 2011 byttes mot betydligt mer pessimistiska tongångar när det stod klart att den globala ekonomiska återhämtningen till stora delar var en illusion. Enligt Newsecs makroscenario står nu världsekonomin inför en utdragen period av svag tillväxt. Trots att riskviljan har ökat under inledningen av 2012 till följd av ECB:s likviditetsinjektioner kommer det närmaste året kategoriseras av finansiell oro. Den globala tillväxten hämmas under av finanspolitisk åtstramning, begränsad kredittillgång i Europa, politiska låsningar i USA och ekonomisk inbromsning i Asien och Latinamerika. Sverige lokal tillväxt i kombination med låga globala räntor I motsats till en vikande världskonjunktur uppvisade den svenska ekonomin fortsatt god tillväxt under BNP ökade med 3,9 procent jämfört med Till skillnad från stora delar av den övriga västvärlden har Sverige goda ekonomiska fundamenta och utmärker sig med låg statsskuld, konkurrenskraftig exportindustri, hög sparkvot och god transparens. Exportindustrin är dock stor och det är genom utlandshandeln i kombination med den internationella kreditmarknaden som Sverige påverkas av en, ekonomiskt sett, svagare omvärld. Starka fundamenta i kombination med låga räntor, ökande realinkomster och förväntningar om gradvisa förbättringar i hushållens stämningsläge gör att den inhemska efterfrågan blir en allt viktigare tillväxtmotor. Kommande år kommer därmed att kategoriseras av lokal tillväxt i Sverige - driven av inhemsk konsumtion och investeringar i kombination med låga globala räntor eftersom våra räntor hålls nere av låg investeringsefterfrågan i världsekonomin, hög global sparbenägenhet och lågt inflationstryck. Sveriges BNP förväntas att växa med 1 procent under 2012, för att återhämta sig något och växa med 1,5 procent 2013 och 2 procent Begränsad kredittillgång påverkar den europeiska fastighetsmarknaden Trots att räntorna var låga, och förväntas fortsätta vara låga under ett antal år framöver, drabbades Europa av en kraftig kreditåtstramning under det andra halvåret Den europeiska ekonomin räddades dock från en kollaps i kredittillförsel när ECB släppte sina treårslån i december 2011 och februari Även om riskviljan till följd av detta har ökat kommer det närmaste året kategoriseras av finansiell oro då euroområdets långsiktiga problem fortfarande är olösta. Denna utveckling har gjort att tillgången till kapital på fastighetsmarknaden har minskat i hela Europa, även i Sverige - en trend som kommer att fortsätta genom hela 2012 och ebba ut först under mitten av Speciellt mindre och medelstora investerare har drabbats hårt. Problemen har förvärrats av att bankerna i många fall minskar sin riskjusterade kapitalbas för att uppnå de nya kapitaltäckningsregler som ska vara uppfyllda sommaren Bankerna är dessutom selektiva i sin utlåning och bankmarginalerna är höga. Solida banker skapar stabilitet i Sverige Kreditåtstramningen har varit, och kommer att fortsätta vara, störst i länder som lider av sviterna av tillgångsbubblor och underkapitaliserade banker. Även om situationen är bättre i Sverige än i övriga Europa är dock kapitaltillgången begränsad och bankmarginalerna höga. De nya förutsättningarna på finansmarknaden gör att avkastningen på den svenska fastighetsmarknaden till allt större del beror på de finansieringsvillkor som varje enskild investerare kan få. Effekten blir att fastighetsmarknaden domineras av investerare med tillgång till eget kapital som institutionella investerare samt större aktörer med tillgång till företagsobligationsmarknaden och goda bankrelationer en trend som var tydlig på den svenska transaktionsmarknaden under det andra halvåret 2011 och som bedöms fortsätta under Källa: newsec Ekonomiska indikationer Sverige % E 2013E BNP Privat konsumtion Sysselsättning Inflation 12 SveaReal AS Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011

13 Svensk fastighetsmarknad Global oro smittade av sig på den svenska fastighetsmarknaden Stämningsläget i den svenska ekonomin sjönk under andra halvåret 2011 vilket även påverkade den svenska transaktionsmarknaden för fastigheter. Utfallet blev en svag nedgång av transaktionsvolymen, från 98 miljarder kronor 2010 till 85 miljarder kronor Transaktionsvolymen återfanns därmed strax under det historiska snittet för 2000-talet om drygt 90 miljarder kronor per år (transaktioner större än 100 miljoner kronor) stod utländska investerare, främst norska och brittiska, för en något högre andel av förvärven jämfört med föregående år, 16 procent respektive 14 procent. De utländska investerarna var mer aktiva under det första halvåret av 2011 än under det andra då svenska institutioner stod för majoriteten av förvärven. Lager-, logistik- och industrifastigheter var fortsatt populära bland investerare och segmentet stod för nära tio procent av den totala transaktionsvolymen i likhet med Detta är en fördubbling jämfört med åren då segmentet svarade för omkring 5 procent. Den fortsatt goda investerarefterfrågan i Sverige på fastigheter under 2011 resulterade i sänkta direktavkastningskrav för fastigheter i allmänhet och välbelägna fastigheter med stabila kassaflöden i synnerhet. Under 2012 bedöms dock direktavkastningskraven för attraktiva lager- och logistikfastigheter på etablerade delmarknader öka något som följd av en kärvare kreditmarknad. För verksamhetslokaler och kontor i ytterområden i Sveriges region- och universitetsstäder bedöms direktavkastningskraven öka i linje med den för lager- och logistikfastigheter i goda lägen. De höjda direktavkastningskraven motverkas värdemässigt av fortsatt svagt stigande/stabila hyror, som till stor del är kopplade till vår inflation (KPI). Stockholms- och Öresundsregionen utvecklas starkt I Stockholmsregionen samt Öresundsregionen återfinns majoriteten av SveaReals fastighetsvärde och det är också dessa svenska regioner som har haft starkast utveckling på senare år. Stockholmsregionen är tillväxtmotorn i den svenska ekonomin. Sett till ekonomisk tillväxt, sysselsättning och befolkningsutveckling utmärker sig Stockholm mycket starkt jämfört med Sverige som helhet. Newsec bedömer att denna utveckling fortsätter även under kommande år, vilket gynnar den lokala fastighetsmarknaden. Öresundsregionen består av områdena Själland i Danmark och Skåne i Sverige. Den ekonomiska tillväxten i regionen har under senare år varit högre än i både Sverige och Danmark som helhet. En starkt bidragande orsak är att näringslivet i Malmö utvecklats från industriell karaktär och blivit mer diversifierat med tyngdpunkt mot den privata tjänstesektorn. Fortsatt stabil privat konsumtion gynnar SveaReals fastighetsportfölj Över 50 procent av fastighetsvärdet i SveaReals portfölj består av lager- och logistikfastigheter. Den demografiska tyngdpunkten i Sverige återfinns i en triangel mellan Stockholm, Göteborg och Jönköping inom vilken huvuddelen av SveaReals fastighetsbestånd finns samlat och här finns majoriteten av Sveriges logistikcentrum. De mest attraktiva logistiklägena återfinns längs de stora motorvägarna och järnvägarna, men platser nära hamnar har blivit mer attraktiva under de senaste åren till följd av en ökad miljömedvetenhet. Lager- och logistikmarknaden är korrelerad till den privata konsumtionen, som väntas bli en av de viktigaste tillväxtmotorerna i den svenska ekonomin under de kommande åren. Detta resulterar i en stabil efterfrågan på funktionella lager- och logistiklokaler. Verksamhetslokaler och kontor i ytterområden svarar för en tredjedel av fastighetsvärdet i SveaReals portfölj. Marknaden för denna typ av fastigheter har historiskt sett varit relativt stabil avseende hyresnivå och vakansgrad. Tjänstesektorn, som bedöms få en fortsatt gynnsam utveckling framgent med fortsatt ökande sysselsättning i storstäderna, har hög kontorsbundenhet och är därmed starkt kopplad till kontorsmarknaden. Detta avspeglas i kontorshyrorna som därför fortsätter stiga något 2012 i tillväxtstäder i allmänhet och i Stockholm, Göteborg och Malmö i synnerhet medan övriga marknader får en mer stabil hyresutveckling. Källa: newsec SveaReal AS Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen

14 Finansiering SveaReal är finansierat med eget kapital och extern finansiering genom ett bankkonsortium med två affärsbanker. Utöver bankfinansieringen finns två reverslån. Likviditet Koncernens kassaflöde under 2011 var positivt och uppgick till 54 MSEK, vilket innebar att koncernens likvida tillgångar ökade från 290 MSEK till 344 MSEK. Årets försäljningar genererade ett kassaflöde efter amortering och transaktionskostnader om 94 MSEK. Räntebärande skulder Den 31 december 2011 uppgick de räntebärande skulderna till MSEK. Den genomsnittliga räntan på hela låneportföljen uppgick till 5,9 %. Räntebindningstiden uppgick till 5,3 år. Samtliga låneavtal förfaller till betalning under Under året har inga nya lån ingåtts och inga lån har omförhandlats. De räntebärande skulderna har under året minskat med 252 MSEK dels till följd av amortering vilken uppgick till 276 MSEK och dels att reverslånen har ökat med 24 MSEK då reversräntan har kapitaliserats på lånen. Vid årets slut uppgick koncernens totala belåningsgrad till 75 %. Räntederivat Hela räntekostnaden på bankfinansieringen har säkrats i fyra swapavtal. Tre swapavtal löper till 2018 och ett avtal löper till Marknadsvärdet på ränteswapparna uppgick vid årsskiftet till -440 MSEK. Lånestruktur per Typ av lån Förfallodag MSEK Ränta Bankfinansiering ,7% Reverslån ,9% Reverslån ,9% Totalt ,9% Derivatstruktur per Räntederivat Förfallodag MSEK Ränta Swap ,8% Swap ,7% Swap ,8% Swap ,0% Totalt ,5% Kreditavtal/Refinansiering Under hela 2011 har koncernens svenska moderbolag (SveaReal AB) varit i så kallat Cash Trap Event läge pga. att kassaflödet inte uppfyllt kraven i kreditavtalet. Enligt kreditavtalet har detta gett kreditgivarna rätt att utlösa vissa sanktioner såsom; spärrning av viss likviditet, ränta på reverslån kapitaliseras samt ingen utdelning har kunnat göras. Vid årsskiftet gick SveaReal ur Cash Trap Event och är numera i normal drift enligt gällande kreditavtal. Bankfinansieringen löper ut i januari 2013 vilket innebär att en refinansiering måste säkerställas under Finansmarknadens villkor för kreditgivning ställer för närvarande höga krav på bland annat belåningsgraden. För att ingå nytt kreditavtal, med villkor som skapar en positiv utveckling av resultat och värdetillväxt, kommer en omstrukturering av toppfinansiering och kompletterande kapitaltillskott med största sannolikhet att vara nödvändigt. 14 SveaReal AS Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011

15 Grönt ett allt mer naturligt inslag Vi har under 2011 lagt mycket energi på att aktivt ta ansvar för vår miljö ur ett långsiktigt perspektiv. Under året har ett antal åtgärder och aktiviteter för huvudsakligen energibesparingar påbörjats och det har redan gett påvisbara resultat, säger en nöjd miljöansvarig Henrik Rönndahl. Henrik Rönndahl Under hösten 2011 blev vi Green Building Partner när två av våra fastigheter Green Build ing certifi era des och vi har redan flera ansökningar på gång under våren. Det är en utmaning att med ett fastighetsbestånd med stor åldersspridning ändå lyckas bemöta de allt högre kraven som ställs även från våra kunder. Vi har inlett flera samarbeten med kunderna där vi hjälps åt att uppnå våra miljömål bland annat ska våra fastigheter bli mer miljövänliga och energisnåla. Våra oljeuppvärmda fastigheter är nu ett minne blott sedan samtliga oljebrännare är utbytta mot mer miljövänliga alternativ. Fram till 2013 är SveaReals målsättning att minska energiförbrukningen med 5 procent om året samt att förbättra fastigheternas avfallshantering. Det har blivit en mycket positiv start på 2012 som visar på mellan 5 och 6-procentiga sänkningar efter normalårskorrigering. I södra Sverige har SveaReal byggt 4 miljöstationer och fler miljösatsningar är på gång. Vi ser över stora som små åtgärder i våra fastigheter som på längre sikt ökar fastigheternas värde och som samtidigt bidrar till en hållbar framtid det tjänar vi alla på. Att hela tiden ha miljön i åtanke är numera en naturlig del i vårt dagliga förvaltningsarbete, avslutar Henrik. SveaReal AS Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen

16 Utdrag från Årsredovisningen 2011 SveaReal AS Förvaltningsberättelse 2011 Verksamhetsinriktning SveaReal AS är ett fastighetsinvesteringsbolag som genom det helägda dotterbolaget SveaReal AB äger en portfölj omfattande 77 fastigheter i Sverige. Fastigheterna ägs av 48 dotterbolag och förvaltas av SveaReal AB som har sitt huvudkontor i Göteborg. Bolagets huvudinriktning är att långsiktigt äga och utveckla fastigheterna. Fastighetsbeståndet omfattar en total yta om cirka m 2, med lokalytor för logistik, lager, kontor och industri. Fastigheterna är placerade i Öresundsregionen, Borås, Jönköping, Norrköping, Linköping, Västerås och Stockholmsområdet. Bolagets räkenskaper avläggs i SEK, då SEK är bolagets funktionella valuta, jämför den norska årsredovisningslagen 3 4. Verksamheten 2011 Året har präglats av fortsatt stor fokusering på marknad, kunder och uthyrning samt kostnadsreduktion. Fokuseringen på intäkter och kostnader är en medveten satsning för att organisationen skall fokusera på driftnettot och att rätt kompetenser rekryteras. Resurser har även lagts på utveckling av potentialer i utvecklingsprojekt. SveaReal AS hade inga anställda under Organisationen som är anställd i dotterbolaget SveaReal AB består av 20 medarbetare varav 10 är kvinnor. Fyra medarbetare har rekryterats under året. Bolaget har inte rapporterat någon arbetsolycka. Arbetsmiljön i organisationen är god. Sjukfrånvaron uppgick till 1,7 %. Styrelsen anser inte att det är nödvändigt att vidta särskilda åtgärder med hänsyn till arbetsmiljö eller jämställdhet. Styrelsen består av fem män. Investeringar för året uppgick till 79 MSEK. Större delen avser hyresgästanpassningar vid nytecknade och omförhandlade hyreskontrakt. SveaReal har under fjärde kvartalet sålt två fastigheter; Ostmästaren 1 i Stockholm och Danmark 29 i Helsingborg. Försäljningarna genomfördes genom överlåtelser av aktier i dotterbolag. Överenskommet fastighetsvärde uppgick till totalt 303 MSEK och den bokföringsmässiga vinsten blev 63 MSEK. Fastighetsvärdering Bolaget har låtit två externa värderingsinstitut lämna utlåtande om fastigheternas värde vilket ger ett totalt värde om MSEK. Jämfört med 2010 (rensat från sålda fastigheter 2011) har värdena ökat med 5 %. Yielderna under året har varit i stort sätt oförändrade, värdeförändringen bygger framförallt på förbättrade kassaflöden till följd av reducerade kostnader och minskade vakanser. Differensen mellan fastigheternas skattemässiga restvärde och marknadsvärdet uppgår till MSEK. I bokföringen är uppskjuten skatt upptagen till endast 57 MSEK. Styrelsen gör bedömningen att den uppskjutna skatten kunde varit högre i bokföringen men då marknadsvärdet överstiger bokfört värde på fastigheter med 150 MSEK har styrelsen valt att inte göra någon justering av uppskjuten skatt i koncernen. SveaReals redovisningsprinciper innebär att det bokförda värdet av fastigheterna endast justeras om förändringen anses väsentlig, varaktig och bestående. Vid årsskiftet gjordes bedömningen att inte justera de bokförda värdena. Redogörelse för årsredovisningen Fortsatt drift Styrelsen anser att årsredovisningen för bolaget och koncernen ger en rättvisande bild av bolagets och koncernens tillgångar och skulder, ekonomiska ställning och resultat. Man bekräftar att förutsättningarna enligt den norska årsredovisningslagen 3 3a för fortsatt drift fortfarande föreligger och att årsredovisningen för 2011 har upprättats under dessa förutsättningar. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Det svenska dotterbolaget, SveaReal AB, har fått bekräftat från bankkonsortiet att bolaget gick ur Cash Trap Event per , vilket betyder att bolaget är i normal drift enligt gällande kreditavtal. Intäkter Koncernens intäkter, exkl. försäljningsintäkter, var 467 MSEK. Den ekonomiska uthyrningsgraden, baserat på kontraktstocken vid årsskiftet, uppgick till 95,8 %. Genomsnittlig hyresnivå (kallhyra) var 624 SEK per m 2. Moderbolaget SveaReal AS hade inga intäkter Kostnader Fastighetskostnaderna uppgick till 133 MSEK. Koncernens administrationskostnader uppgick till 38 MSEK, medan avskrivningarna var på 45 MSEK. De finansiella posterna utgjorde tillsammans -203 MSEK. Moderbolagets driftskostnader uppgick till 5 MSEK. Resultat Koncernens resultat före skatt blev 111 MSEK. Resultatet 16 SveaReal AS Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011

17 Utdrag från Årsredovisningen 2011 efter skatt blev 96 MSEK. Moderbolagets resultat före skatt blev -7 MSEK före intäkterna från dotterbolaget. Resultatet före skatt, inkluderat intäkterna från dotterbolaget blev 96 MSEK, vilket även utgjorde resultatet efter skatt. Nyckeltal 2010 års nyckeltal inom parentes Avkastning eget kapital 10,1 % (1,7 %) Soliditet 23,5 % (20,9 %) Belåningsgrad 75,0 % (79,2 %) Definition nyckeltal Avkastning eget kapital = Resultat före skatt delat med eget kapital Soliditet = Andel eget kapital av totalt kapital Belåningsgrad = Räntebärande skulder delat med marknadsvärdet på fastigheterna Likviditet Bolagets likviditet är stabil. Per den 31 december 2011 var koncernens banktillgodohavande 344 MSEK. Av koncernens banktillgodohavande var 165 MSEK placerade på ett spärrat bankkonto i SveaReal AB som bolaget inte kan disponera så länge som dotterbolaget SveaReal AB befinner sig i Cash Trap Event, enligt gällande låneavtal. Mer information angående likviditet och finansiering presenteras i avsnittet finansiering och kreditavtal nedan. Moderbolagets banktillgodohavanden var vid årsskiftet 63 MSEK. Koncernens kassaflöde under 2011 uppgick till +54 MSEK, vilket innebar att bolagets likvida tillgångar ökade från 290 MSEK till 344 MSEK. Årets försäljningar genererade ett kassaflöde efter amortering och transaktionskostnader om 94 MSEK. Finansiering och kreditavtal Koncernen finansieras via insatt eget kapital på MSEK samt extern finansiering i dotterbolaget (SveaReal AB) genom ett bankkonsortium mellan DNB och Swedbank där DNB är agent. Lånet löper till Lånet uppgår till MSEK per Hela räntekostnaden på bankfinansieringen har säkrats i fyra swapavtal. Tre swapavtal löper till och ett avtal löper till Utöver bankfinansieringen ligger två reverslån till Kungsleden AB respektive Fortin AS. Reverslånen uppgick till 368 MSEK per Under hela 2011 har det svenska dotterbolaget (SveaReal AB) enligt kreditavtal varit i så kallat Cash Trap Event läge pga. att kassaflödet inte uppfyller kraven i kreditavtalet. Enligt kreditavtalet ger detta kreditgivarna rätt att utlösa vissa sanktioner. Efter årsskiftet har dock bolaget rapporterat nyckeltal, baserat på 2011, till bankkonsortiet som visar att SveaReal gick ur Cash Trap Event per Kassaflödesnyckeltalet positiva utveckling i kreditavtalet är till stor del en följd av fastighetsförsäljningarna. Verksamhetsrelaterade och finansiella risker Hyresgästsrisker Den största verksamhetsrelaterade risken är eventuella konkurser bland fastigheternas hyresgäster. Bolagets hyresgäster har generellt god betalningsförmåga och kundförlusterna för 2011 uppgick till 1 % av de totala intäkterna för Nuvarande kreditavtal En riskfaktor är att fastigheternas marknadsvärde sjunker till en nivå som innebär att SveaReal AB försätts i defaultläge enligt gällande låneavtal. Detta inträffar då fastigheternas belåning i bankkrediter överstiger 80 % av fastigheternas samlade marknadsvärde. För bolaget skulle detta innebära begränsningar av den löpande verksamheten samt att långivarna då har rätt att säga upp låneavtalet. Belåningsgraden på bankkrediterna var 66,7 % vid årsskiftet. Låneavtalets bestämmelser säger vidare att kassaflödet från verksamheten inte får understiga 105 % av räntekostnaderna och amorteringen på banklånet. Om så skulle vara fallet försätts bolaget i defaultläge enligt låneavtalet, något som kan inträffa vid större bortfall av hyresintäkter. Kassaflödets nyckeltal på bankkrediterna var 132,1 % vid årsskiftet. Valutarisk Bolaget är exponerat för valutarisk på eget kapital och interna lån som växlas till svenska kronor och överförs till SveaReal AB. Ingen säkring av bolagets valutaexponering mot svenska kronan har gjorts. Ränterisk Koncernen är exponerad för ändringar av räntenivån i Norge och Sverige då överskottslikviditet placeras på bankkonto med räntevillkor som ändras i takt med den allmänna räntenivån. Under 2011 var hela koncernens finansiering med främmande kapital säkrad genom ränteswap- och fastränteavtal till en viktad ränta, inklusive marginal, på 5,9 %. SveaReal AS Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen

18 Utdrag från Årsredovisningen 2011 Refinansiering Bankfinansieringen löper ut i januari 2013 vilket innebär att en refinansiering måste säkerställas under Finansmarknadens krav/villkor har förändrats dramatiskt under Villkor för en längre finansiering kommer att medföra bland annat: Högre marginaler och därmed högre räntekostnad. Krav på reduktion av bolagets belåningsgrad vilket kommer att innebära behov av kapitaltillskott och eliminering/amortering av reversskulder. Försäljningar under året har skapat likviditet för att så långt som möjligt bidra till refinansieringen utan att urvattna bolagets substansvärde. Miljö Bolaget och koncernen arbetar aktivt för en minskad miljöpåverkan med prioritet på minskad energiförbrukning. Avfall och utsläpp som uppstår vid fastighetsdrift behandlas enligt gällande lagar och bestämmelser. Forsknings- och utvecklingsaktiviteter Koncernen bedriver inga aktiviteter som kan definieras som forsknings- och utvecklingsaktiviteter. Förslag till vinstdisposition Det finns inget fritt eget kapital i bolaget. Styrelsen föreslår följande vinstdisposition av årsresultatet för SveaReal AS: Överföring till balanserade vinstmedel SEK Marknad och framtida utveckling Fastighetsmarknaden 2011 har präglats av den osäkerhet som finansmarknaden gick in i kring halvårsskiftet. Finansmarknaden har varit mycket återhållsam vilket påverkat såväl fastighetsaktörer som lokalhyresgäster. Lokalvakanserna har på den svenska marknaden generellt minskat vilket inneburit att hyresnivåerna haft en viss stigande trend. Dock finns en tendens mot kortare hyresavtal. Inom våra segment lager/logistik har marknaden varit fortsatt stark, mycket beroende på att våra fastigheter är placerade på orter med positiv utveckling av logistikverksamhet, här kan nämnas Jönköping, Borås och Malmö. Nyproduktion av externa centrallager är ett konkurrenshot. Efter disponering av årsresultatet består eget kapital av följande: Aktiekapital: Överkursfond: Balanserade förluster:- Summa eget kapital: SEK SEK SEK SEK Styrelsen föreslår följande vinstdisposition av koncernens årsresultat: Överföring till balanserade vinstmedel SEK Lokalhyresmarknaden inom våra segment, verksamhetslokaler och kontor i ytterlägen förväntas vara relativt oförändrad under året. Inledningen på 2012 har varit stark och ligger i nivå med bolagets målsättningar. SveaReals framtida utveckling av verksamheten ser positiv ut, med vissa utmaningar i marknaden och kapitaltillgång. Oslo, 19. mars 2012 Odd Ekholt, Styrelsemedlem Widar Salbuvik, Styrelseordförande Knut Styrvold, Styrelsemedlem Erik Gjellestad, Styrelsemedlem Erik Selin, Styrelsemedlem Claes Malmkvist, VD 18 SveaReal AS Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011

19 Utdrag från Årsredovisningen 2011 Resultaträkning Moderbolag Koncern Alla tal i SEK Intäkter 0 0 Hyresintäkter Resultat vid försäljningar Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader 0 0 Fastighetskostnader Administration Avskrivningar Reversering av nedskrivningar Övriga kostnader Summa kostnader Rörelseresultat Finansiella poster Intäkter från investeringar i dotterbolag Ränteintäkter Kursvinst utländsk valuta Räntekostnader Övriga finansiella kostnader Summa finansiella poster Årets resultat före skatt Skatt Årets resultat SveaReal AS Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen

20 Utdrag från Årsredovisningen 2011 Balansräkning Moderbolag Koncern Alla tal i SEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 0 0 Förvaltningsfastigheter Maskiner och inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella tillgångar Investeringar i dotterbolag Lån till företag i samma koncern Andra långfristiga fordringar Summa finansiella tillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 0 0 Kundfordringar Övriga fordringar Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR SveaReal AS Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011

Perioden i korthet. Refinansiering är genomförd vilket lett till en belåningsgrad på 62 % och en soliditet på 34 %.

Perioden i korthet. Refinansiering är genomförd vilket lett till en belåningsgrad på 62 % och en soliditet på 34 %. Delårsrapport januari september 2012 SveaReal AS Delårsrapport Q2 2011 1 Perioden i korthet Refinansiering är genomförd vilket lett till en belåningsgrad på 62 % och en soliditet på 34 %. Hyresintäkterna

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012. SveaReal AS Delårsrapport Q2 2011 1

Delårsrapport januari juni 2012. SveaReal AS Delårsrapport Q2 2011 1 Delårsrapport januari juni 2012 SveaReal AS Delårsrapport Q2 2011 1 Perioden i korthet Vision Affärsidé Under andra kvartalet genomfördes en riktad nyemission till befintliga aktieägare om 400 MSEK. Likviddag

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2011

Kvartalsrapport Q1 2011 Kvartalsrapport Q1 2011 SveaReal AS Kvartalsrapport Q1 2011 1 Kvartalet i korthet Den ekonomiska vakansgraden nådde rekordlåga 4,8 procent. Detta motsvarar en ytvakans på 6,1 procent av den totala uthyrnings

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2015

Bokslutskommuniké januari-december 2015 Bokslutskommuniké januari-december 2015 Koncernen 2015 2014 Hyresintäkter, Mkr 39,1 0,7 Driftsöverskott, Mkr 22,3-0,6 Förvaltningsresultat, Mkr 11,5-0,3 Årets resultat, Mkr 23,8-0,7 Resultat per aktie,

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE 2007-05-31 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2007 Hyresintäkterna uppgick till 20 364 371 kr (-) Resultat efter finansiella poster uppgick till 3 138 958 kr (-) Resultat efter

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal Vasakronan Fastigheter AB Delårsrapport Januari juni 2009 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). Denna delårsrapport ska inte förväxlas med Vasakronans

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport 2017-01-01 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Joachim Carlsson + 46 8 402 53 92 joachim.carlsson@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 54,4 mkr då alla förvärv från 2013 nu ingår för hela perioden. Driftsöverskottet uppgick till 47,3 mkr och

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Jacob Anderlund + 46 8 402 50 00 jacob.anderlund@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

Amasten Bostäder AB. Bokslutskommuniké januari december 2012

Amasten Bostäder AB. Bokslutskommuniké januari december 2012 Amasten Bostäder AB Bokslutskommuniké januari december Nettoomsättning uppgick till 2155 (0) Rörelseresultatet uppgick till 657 (0) Resultat efter finansnetto uppgick till 178 (0) Eget kapital uppgick

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT SAMMANFATTNING VD-ord Resultatbrygga Utfall - nyckeltal Mounir Tajiou, VD Exerton Verksamheten har under Q1 2015 präglats av förvaltningsarbete i fastigheten

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Active Properties AB info@activeproperties.se www.activeproperties.se Active Properties AB infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014 St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli 2013 31 december 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning av bokslutskommuniké Räkenskapsåret

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Bosjö Fastigheter AB (publ)

Bosjö Fastigheter AB (publ) Bosjö Fastigheter AB (publ) Halvårsrapport 2016-07-01-2016-12-31 Bosjö Fastigheter AB (publ) 559042-6259 Jacob Anderlund + 46 8 402 53 84 jacob.anderlund@paretosec.com Bosjö Fastigheter AB (publ) c/o Pareto

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande Sundsvall 13 oktober 2000 Pressmeddelande Norrporten 1 januari - 30 september 2000 Fastighetsaktiebolaget Norrporten redovisar ett resultat efter finansnetto för perioden på 67,6 (80,6) Mkr. För motsvarande

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 82,7 mkr (54,4) Driftsöverskottet ökade med 49 procent till 70,3 mkr (47,3) Förvaltningsresultatet ökade

Läs mer

Bosjö Fastigheter AB (publ)

Bosjö Fastigheter AB (publ) Bosjö Fastigheter AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 Bosjö Fastigheter AB (publ) 559042-6259 Jacob Anderlund + 46 8 402 53 84 jacob.anderlund@paretosec.com Bosjö Fastigheter AB (publ) c/o Pareto Business

Läs mer

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Västra Småland Castellums fastigheter i Västra Småland är främst belägna i Värnamo, Jönköping och Växjö. Det samlade fastighetsbeståndet per 31 december 2003

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2014

Delårsrapport januari - september 2014 Delårsrapport januari - I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (61,6) MSEK Bruttoresultatet för perioden uppgick till - (23,3)

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 0,75 SEK per aktie under 2016.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 0,75 SEK per aktie under 2016. Sammanfattning St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2015 Jämförelseåret var förlängt och omfattade perioden 2013-07-01 2014-12-31 Räkenskapsåret 1 januari 31 december

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Västerås Gävle Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2013 Nettoomsättning för perioden uppgick till 21,0 (33,2) MSEK Bruttoresultat för perioden uppgick till 5,9 (9,5)

Läs mer

Delårsrapport Q3 2011

Delårsrapport Q3 2011 Delårsrapport Q3 2011 SveaReal AS Delårsrapport Q3 2011 1 Tre kvartal i korthet Hyresintäkterna uppgick till 354 MSEK (340 MSEK). Ökningen uppgår till 4,1 procent och beror framförallt på minskad vakans.

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Fastighetsrelaterade nyckeltal jan - juni 2017 jan - juni 2016 jan-dec 2016

Fastighetsrelaterade nyckeltal jan - juni 2017 jan - juni 2016 jan-dec 2016 Om Trophi Trophi är Nordens ledande fastighetsägare av dagligvarubutiker med verksamhet i Sverige och Finland. Verksamheten består i att äga, förvalta och utveckla fastigheter för handel. Vår vision är

Läs mer

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef Fabege AB Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef 1 2 Historik 2 3 Wihlborgs huvudmarknader Fakta per 2000-12-31 Antal fastigheter: 644 Total yta: 2,7 miljoner kvm Hyresvärde:

Läs mer

Förvärva, Utveckla och Förvalta

Förvärva, Utveckla och Förvalta Presentation bolagsstämma 27 april 2007 Förvärva, Utveckla och Förvalta kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt företrädesvis i södra Sverige. Bakgrund Active Properties koncernen bildas i

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2012 Kvartalet oktober - 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till 126,2 (146,9) MSEK Bruttoresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7)

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 1 (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 SAMMANFATTNING Rörelseresultatet före avskrivningar för perioden jan juni 2016 uppgick till 15 340 ksek jämfört med -6 524 ksek för

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016 St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016 Sammanfattning av delårsrapport Halvåret 1 januari 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 9,0 (12,6) MSEK Driftnettot uppgick

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556676-8742 www.allokton.se Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Tranås Linköping Delårsrapport januari Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari Juli Nettoomsättning för perioden uppgick till 131,6 Nettoomsättning för perioden

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län.

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Verksamhetspresentation 2016 Affärsidé Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Övergripande mål Målsättningen är att uppnå en kritisk

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Välkommen till Kungsleden! Tredje kvartalet 2013

Välkommen till Kungsleden! Tredje kvartalet 2013 Välkommen till Kungsleden! Tredje kvartalet 2013 25 oktober 2013 Biljana Pehrsson, VD Anders Kvist, vvd, ekonomi/finansdirektör 2013 Kungsleden Aktiebolag Agenda 1. Tredje kvartalet 2013 2. Kungsledens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2015

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2015 St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2015 Jämförelseåret var förlängt och omfattade perioden 2013-07-01 2014-12-31. Sammanfattning av delårsrapport Halvåret 1 januari 30 juni

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008 Active PropertiesAB AB info@activeproperties.se infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé och övergripande mål Active Properties affärsidé

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli 2013-30 juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning perioden 1 juli 2013 30 juni 2014 Företagets

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2014. Lund, 22 april 2014 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand

Delårsrapport januari-mars 2014. Lund, 22 april 2014 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand Delårsrapport januari-mars 2014 Lund, 22 april 2014 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand Agenda Väsentliga händelser januari-mars 2014 Om Tribona Fastighetsförvaltning Finansiell ställning Januari-mars

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport 3,

Delårsrapport 3, KONCERNENS RESULTATRÄKNING Delårsrapport 3, 2006-2007 2007 2006 2006-2007 2005-2006 2005-2006 Tkr jan-mars jan-mars juli-mars juli-mars juli-juni Lokaluthyrning 822 733 2 312 2 027 2 686 Fastighetsunderhåll

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Delårsrapport januari september 2012 Intäkterna ökade till 618 Mkr (579), en ökning med 7 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 97 procent.

Läs mer

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget med dotterbolag Bokslutskommuniké för 2014 Omsättningen för januari-december 2014 uppgick till 11 082 KSEK Rörelseresultatet före engångshändelser och omvärderingar

Läs mer

Välkommen till Kungsleden. Andra kvartalet, 2011

Välkommen till Kungsleden. Andra kvartalet, 2011 Välkommen till Kungsleden Andra kvartalet, 2011 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas kategori och läge Avkastning

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Fastighets AB Balder (publ)

Fastighets AB Balder (publ) Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Balder i korthet Noterat 2005 62 % kommersiella fastigheter 38 % bostadsfastigheter Fastighetsvärde ca 34,5 Mdkr Ekonomisk uthyrningsgrad 95

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR

DIÖS FASTIGHETER Q Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR DIÖS FASTIGHETER Q4 2016 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR 2017-02-16 VI LEVERERAR VI NÅR MÅLEN VI STÄRKER BOLAGET VI ÖKAR UTDELNINGEN ÅRETS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 1 323 mkr

Läs mer

Bokslutsrapport. Rikshem AB-koncernen. Kvartal

Bokslutsrapport. Rikshem AB-koncernen. Kvartal Bokslutsrapport Rikshem AB-koncernen Kvartal 3 2012 Bokslutsrapport Kvartal 3 2012 Nettoomsättningen uppgick till 944 Mkr (426) och driftnettot uppgick till 523 Mkr (225) för perioden. Överskottsgraden

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Q1 Q2 Q3 Q4. Väsentliga händelser under första kvartalet. Väsentliga händelser efter första kvartalet. Pågående aktiviteter.

Q1 Q2 Q3 Q4. Väsentliga händelser under första kvartalet. Väsentliga händelser efter första kvartalet. Pågående aktiviteter. januari mars 2016 Q1 Q2 Q3 Q4 Koncernen i siffror jan-mar jan-dec Förvaltningsresultat, 3,3 11,5 Periodens totalresultat, 5,4 23,8 Balansomslutning, 1 264,8 1 197,9 Eget kapital per aktie, kr 13,2 13,0

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2015

Delårsrapport januari - september 2015 Delårsrapport januari - Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till Bruttoresultatet för perioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Balder i korthet Noterat 2005 62 % kommersiella fastigheter 38 % bostadsfastigheter Fastighetsvärde ca 34,5 Mdkr Ekonomisk uthyrningsgrad 95

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Telefonplan Stockholm Property AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 30 juni 2014

Telefonplan Stockholm Property AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 30 juni 2014 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 30 juni 2014 Bild: Fastigheten Timotejen 19, The Brick DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 30 juni 2014 1 JANUARI - 30 JUNI 2014 JÄMFÖRT MED 2013 Koncernens nettoomsättning

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Företagspresentation och utdrag ur årsredovisning 2012. Våra fastigheter dina möjligheter

Företagspresentation och utdrag ur årsredovisning 2012. Våra fastigheter dina möjligheter SveaReal AS Företagspresentation och utdrag ur Årsredovisningen 2012 Företagspresentation och utdrag ur årsredovisning 2012 Våra fastigheter dina möjligheter AVDELNING SVEAREAL AS Företagspresentation

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2010. Våra fastigheter dina möjligheter

Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2010. Våra fastigheter dina möjligheter Våra fastigheter dina möjligheter Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2010 SveaReal AS Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2010 1 Innehåll 2 Affärsidé, vision, bolagsstruktur

Läs mer

Välkommen till Kungsleden. Tredje kvartalet, 2011

Välkommen till Kungsleden. Tredje kvartalet, 2011 Välkommen till Kungsleden Tredje kvartalet, 2011 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas kategori och läge Avkastning

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO DIÖS FASTIGHETER Q3 2015 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO PERIODENS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 967 mkr (969) Förvaltningsresultatet: 383 mkr (323) Värdeförändringar i fastigheter: 114 mkr (-16)

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer