BrfVidängsvägen 16 1(10) Org nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BrfVidängsvägen 16 1(10) Org nr 769614-7508"

Transkript

1 BrfVidängsvägen 16 1(10) Org nr o ARSREDOVISNING 2011 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Vidängsvägen 16 med postadress Bromma, får härmed avge förvaltningsberättelse rörande föreningens fjärde verksamhetsår som varit under tiden Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Styrelsens sammansättning Den senaste årsstämman hölls den 16 juni 2011 och Anders Hult och Madeleine Bjuvman avgick samtidigt som Eva Nabseth och Daniel Johansson tillkom. Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Catrine Ejdeblad Jens Klejus Eva Nabseth (tillkom vid årsstämman 2011) Daniel Johansson (tillkom vid årsstämman 2011) Revisorer Styrelsen har valt David Almqvist som extern revisor. Valberedning Ingen valberedning har valts. Sammanträden Ordinarie styrelsesammanträden har under verksamhetsåret hållits 10 (10~ protokollförda styrelsemöten. Föreningsstämma gällande årets verksamhetsår kommer att hållas tisdagen den 12juni Föreningens fastighet Föreningen fastighet har beteckningen Taberg 9, med adress Vidängsvägen 16, i Bromma. Fastigheten består av 1 hus i tre våningar med totalt 8 bostadsrättsläqenheter, 2 st butikslokaler i markplan, gemensam tvättstuga samt inredd vind och källare. Lägenhetsfördelning Antal Storlek Yta Andelstal per lägenhet I I rak 1,5 rok 1,5 rok 2 rok 1,5 rok 2 rok ,5248% 12,2058% 11,5923% 16,1935% 13,0758% 17,6770% Total bostadsyta 326 kvm. Siffror inom parentes gäller föregående år

2 Org nr (lO) Medlemmar I föreningen ingår 8 bostadsrättslägenheter och två uthyrda kommersiella lokaler. Under året har 3 (4) lägenheter överlåtits. Föreningens medlemsantal var vid årets slut last (last). Fastighetsförsäkring Föreningens fastigheter var detta år fullvärdesförsäkrade i Brandkontoret som också inkluderar bl.a. maskin, ohyra, husbock samt ansvarsförsäkring för styrelsen. Årspremien är kr (8 808kr). Fastighetens tekniska status Avsättning till föreningens fond för yttre underhåll skall, i enlighet ed föreningens ekonomiska plan och stadgar, ske med minst 0,1% av taxeringsvärdet 8 731kr (8 731kr/år). Föreningens fond för yttre underhåll redovisas som bundet eget kapital. Fastigheten har tillgång till kabel-tv och bred band via Com Hem. Taxeringsvärden Föreningens fastigheter har från år 2010 åsatts följande taxeringsvärde: Taxeringsvärde, kronor ( ) totalt varav Byggnadsvärde kronor ( ) och markvärde kronor ( ) Ställda panter Föreningen har lämnat fastighetsinteckningar för långfristiga lån med kronor kr (6 100 OOOkr). Fastigheternas skötsel Den ekonomiska förvaltningen har skötts av Ingarö Kantorstjänst AB, som även administrerar föreningens lägenhetsregister. Övrig fastighetsskötsel har utförts av upphandling genom entrep 'enader samt av medlemmarna själva. Därutöver har styrelsen tillsammans med medlemmarna gjort vissa punktinsatser. Sammanställning över utförda större underhållsarbeten År 2006 Då föreningen startades detta år har inga underhållsarbeten utförts än. År 2007 Vatteninträngning i en av föreningens två kommersiella lokaler (Ku lens Bar & Kök) åtgärdades under januari månad. År 2008 Under maj månad byggdes två nya förråd föreningens gemensamma utrymme bredvid tvättstugan. Siffror inom parentes gäller föregående år

3 BrfVidängsvägen 16 Org ffi (10) År 2009 För att åtgärda problemet med upprepad fuktinträngning i föreningens källare utfördes i månadsskiftet oktober/november omdränering av husets norrsid~ (entreprenör: Fuktspecialisten AB/Svenska Fukt). I Under november/december ersattes oljepannan med en bergvärmea~läggning som föreningens huvudsakliga källa för uppvärmning (entreprenör: Bromma Energi AB). Befintlig oljepanna behålls dock som spetsvärme. Samtidigt genomfördes en injus ering av husets radiatorsystem. År 2010 Efter installationen av bergvärmeanläggningen under hösten 2009 uppkom diet under vintern 2009/2010 att en del av medlemmarna samt hyresgästerna tyckte det vaf kallt inomhus. Bromma Energi/Carlens Rör AB vidtog två åtgärder; radiatorerna luftades ytterligare en gång samt vattenflödet öpnnades upp ytterligare. Enligt Bromma Energi var d~t inga ovanliga händelser utan tillhörde det normala efterarbetet. I Under hösten har ett plank byggts vid restaurangens köksingång för att göra entreerna tydligare. År 2011 Föreningen utförde asfaltering av norra sidan efter den dränering som skedde under senhösten Arbetet genomfördes av Berga Asfalt AB under april Under året uppdagades att varmvattnet till och från inte var tillräckligt varmt.' Bromma Energi AB kontaktades och styrelsen fick då beskedet att mängden varmvatten kunde reduceras för att förbättra värmen. Beslut togs att ta bort den gamla varmvattenberedaren och endast använda de nya nya genom att göra en omkoppling av dessa till anläqqriinqen. Bromma Energi AB användes för att bortforsla den gamla varmvattenberedaren samt att koppla om de övriga. Verksamhet under året Den första januari 2011 genomfördes enligt tidigare beslut en avgiftshöjning om 10%. Sedan 2008 beslutade framtida avgiftshöjningar är 5% Den 1 april bytte tobakshandeln ägare och heter idag Alviks Spel HB. Styrelsen gjorde kontroll av referenser samt gjordes en kreditupplysning. Inga anmärkningar kunde hittas och styrelsen godkände hyresgästen den 17 mars. Extra föreningsstämma hölls den 27 april till följd av att ägaren till Kullens Bar & Kök gjorde en förfrågan om att få bygga till en uteservering på kommunens mark i anslutning till restauranglokalen. Styrelsen ansåg att ärendet var av sådan karaktär att medlbmmarna skulle tillfrågas. Styrelsen tog hjälp av Advokatfirman Bo Malmgren AB för att ta fram ett tilläggsavtal till befintligt hyreskontrakt. Under extra stämman befann I sig 6 utav 8 medlemmar på plats och bygget godkändes av medlemmarna. Leverans av föreningens post har under året ändrats till Eva Nabseths brevlåda. Under 2010 tecknade föreningen ett avtal med DM Tak för takskottning vid behov. Detta avtal förlängdes och gäller fram till oktober En takskottning har utförts under året. Siffror inom parentes gäller föregående år

4 Org nr (10) Under hösten 2011 uppstod klotter på fastighetens fasad mot Vidängsvägen samt på muren vid entren, Industrimålning i Sthlm AB kontaktades och de sanerade klottret. Ett av föreningens fastighetslån löpte med en rörlig bindningstid om 3månader i taget och under hösten 2011 valde styrelsen att binda lånet på en 2årig löptid. Det har påtalats för föreningen att det varit kallt i restaurangens lokaler och under slutet av 2010 fick föreningen kontakt med firman Söderholms El o VVS för installtion av fläktvärmekonvektor i restauranglokalen. Föreningen valde att i december 2010 använda sig av Söderholms WS och El och i januari 2011 gjordes installationen. Enligt restaurangägaren är det fortfarande kallt emellanåt och måste då använda värmefläktar som drar el. Styrelsen har gett restaurangägaren kompensation för den kostnad som är föknippat med detta. Styrelsen är medveten om att värmen inte fungerar till fullo och kommer ta det vidare under I den besiktning som gjordes av fastigheten i samband med föreningens övertagande framkom att balkongerna fodrade visst lagningsarbete. Styrelsen beslutade att under 2008 kontakta lämpliga entreprenörer för förslag till åtgärder samt offerter. Arbetet fick även en budgeterad post i underhållsplanen. Under andra halvåret 2008 lät föreningen Mats jönis Byggkonsult AB undersöka husets balkonger för att förse föreningen med offertunderlag. Undersökningen visade att balkongerna var i betydligt sämre skick än befarat. Undersökningen sade i stort att samtliga betongplattor i befintliga balkonger måste bilas bort och gjutas om (uppskattad kostnad c.a kr). Arbetet kunde dock skjutas på några år, och styrelsen beslutade, efter samråd med Mats Iönis Byggkonsult AB och med tanke på övriga investeringar som behövdes göras, att göra en ny besiktning om tre år, dvs Styrelsen har under början av året, med underlaget från Mats jönis Byggkonsult, varit i kontakt med en leverantör, STARK Entreprenad I Sverige AB. Den offert som styrelsen erhöll inkluderade även utöver balkongrenovering åtgärder utav fasad och fönster. Enbart balkongomjutning skulle innebära en kostnad på ca 428 OOOkr exkl. moms, dock under förutsättning att alla moment i offerten görs i en enda etapp. Enligt nu liggande budget finns en post om kr för balkongrenoveringen 2013 och renoveringen av balkongerna kan därför komma att kräva kapitaltillskott. Styrelsen kommer att kontakta fler leverantörer innan något beslut tas. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut och planerade större underhållsarbeten Under hösten 2009 genomfördes en besiktning av ventilationssystemet (OVK) och inspektion av brandskyddet i föreningens uthyrda lokaler. Besiktningen utfördes av Fläkttjänst Ventilation i Stockholm AB och av Skorstensfejarmästare Ulf Petterssom AB och resultatet blev "godkänt" för ventilationssystemet i lokalen som inhyser Alviks Spel HB samt "icke godkänt" för lokalen där Kullens Bar & Kök har sin verksamhet. Bristerna för restauranglokalen låg i huvudsak i för låga frånluftsflöden samt anmärkningar i brandskyddet. Anmärkningarna gällde IM-kanalen i anslutning till stekhällens fläkt. IMkanalen uppfyllde inte brandskyddad klass och samtidigt saknades även godkänd arbetsplats vid ventilationsfläkten på husets tak. Föreningen kontaktade ägaren till restaurangen brevledes då det är hyresgästens ansvar att åtgärder vidtas för såväl OVK:n som det bristande brandskyddet. Styrelsen kontaktade en leverantör och en offert bifogades brevet som utgick till restaurangägaren. Under år 2011 har styrelsen inte erhållit någon information om att detta skulle vara åtgärdat och tas därför vidare under Under senhösten 2011 uppstod ett problem med tilluftsfläkten i lokalen som huserar Kullens Bar & Kök. Styrelsen kontaktade Fläkttjänst Ventilation i Stockholm AB för att åtgärda problemet. Fläkten hade fått skador på axeln och behövdes bytas. Ny fläkt installerades och i samband med installationens användes även en elektriker för att kontrollera eltillförseln. Siffror inom parentes gäller föregående år

5 Org nr (10) Föreningens fastighetslån per Föreningens lån på l 500 OOOkrvillkorsändras under januari månad Långivare Skuldbelopp Ränta Konverteras Amorteras / år SBAB kr 3,26% l kr SBAB l ,48% O kr SBAB l ,40% kr SBAB ,72% O kr Totalt låneskuld Årsavgifter Årsavgiften från föreningens bildande tom 2007 var i genomsnitt 521 kr/kvm. Årsavgifterna höjdes den l jan 2008 med 20% till 625 kr/kvm i genomsnitt Årsavgifterna höjdes den l jan 2009 med 25% till 782 kr/kvm i genomsnitt Årsavgifterna höjdes den l jan 2010 med 15% till 899 kr/kvm i genomsnitt Årsavgifterna höjdes den l jan 2011 med 10% till 1038 kr/kvm i genomsnitt Fastighetsskatt Föreningen är taxerad enligt flerbostadshus. Därav debiteras föreningen med en kommunal fastighetsavgift för lägenheter l 302kr per lägenhet (l 272kr) och år, och 1% av taxeringdvärdet i fastighetsavgift för lokaldelen, dock får den totala avgiften ej överstiga 0,4% av taxeringsvärdet. Nyckeltal Bokfört värde per kvm bostadsyta Lån per kvm bostadsyta kr Fastighetens belåningsgrad % kr ,438 18,594 59,00% ,760 18,596 58,55% Fastighetens belåningsgrad definieras som fastighetslån i förhållande till bokfört värde. Dispositionsförslag Föreningen redovisar för verksamhetsåret 2011 ett underskott med Kr ,77.vilket belopp styrelsen föreslår föreningsstämman att besluta enligt: Årets underskott Balanserat resultat Reservering till underhållsfond enl. stadgarna 76245, , Balanseras i ny räkning ,53 Beträffande föreningens resultat och ställning balansräkning med noter. övrigt hänvisas till följande resultat- och Siffror inom parentes gäller föregående år

6 Org.nr (10) RESULTATRÄKNING NOT Intäkter Arsavgifter bostäder Hyresintäkter lokaler Övriga intäkter Summa Intäkter Kostnader för fastighetsförvaltning Fastighetsskötsel Taxebundna kostnader Fastighetsförsäkring inkl ansvarsförsäkring för styrelsen Fastighetsskatt Summa kostnader för fastighetsförvaltning Övriga externa kostnader Administrationskostnader Arvode för ekonomisk förvaltning Summa övriga externa kostnader Avskrivningar RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER OCH AVSÄTTNINGAR Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Räntekostnader för fastighetslån Summa resultat från finansiella investeringar Arets inkomstskatt 28% å ränteintäkter O O ARETS RESULTAT fjs

7 7(10) Org.nr BALANSRÄKNING NOT TILLGANGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnad/mark Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Skattekonto Momsfordran O 2430 Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Bank Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGANGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 5 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Föreningens fond för yttre underhåll Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Arets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Fastighetslån Kortfristiga skulder Leverantörskulder Skatteskuld Moms Kortfristig del av lån Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar, som säkerhet för fastighetslån Ansvarsförbindelser Inga Inga /js

8 Org.nr (10) BOKSLUTSKOMMENTARER Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper vilka är oförändrade i jämförelse med föregående år anges nedan. Tillgångar och skulder redovisas till anskaffningsvärde om inget annat nämns nedan. Värderingsprinciper Avskrivningar på föreningens byggnad har avskrivits med 0,4% denna verksamhetsperiod. Styrelsen anser att planen för avskrivning bör följa den långsiktiga finansieringen from Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. NOTER 1 Fastighetsskötsel Underhåll o reparationer Sotning Snöröjning Taxebundna kostnader El Vatten Bränsle/olja O Kabel-TV Tomträtts avgift Sophämtning Fastigheten Ackumulerade anskaffningsvärde Ingående anskaffningsvärde Arets fastighetsförbättring O O Utgående ackumulerade anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Arets avskrivningar byggnader Arets avskrivningar fastighetsförbättring Utgående ackumulerade avskrivningar Bokfört värde Taxeringsvärde bostäder inkl. markvärde Taxeringsvärde lokaler inkl. markvärde Total fastighetstaxering /js

9 Org.nr (10) 5 Eget kapital Inbetalda Upplåtelse- Fond för insatser avgifter yttre und.hå Balanserat resultat Fritt eget kapital Belopp vid årets ingång Disposition av föregående års resuitat Arets resultat Belopp vid årets utgång Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupen räntekostnad Förutbetalda hyror/avgifter Upplupna kostnader för el,sopor,bank,utlägg Upplupen revisionskostnad o Bromma den.5/62012 ~/!if~l ccatrine ~ ]>/'l Ejdeb'f'C.~~~~.~(. Eva Nabseth r ') Jt[J 4,.:)U {~/ I'" {J' _. il / /...,,'!". Jens Karlsson Klejus 1/ 1/ v f David Almqvist Av föreningen vald revisor /js

10 REVISIONSBERÄ TTELSE Till Föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Vidängsvägen 16 Org.nr Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen Vidängsvägen 16 för räkenskapsåret Det är styrelsen och ordförande som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och ordförandens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. JagNi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller ordförande är ersättningsskyldig mot föreningen eller på annat sätt har handlat i strid mot lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. JagNi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen, varför vi tillstyrker Att resultaträkningen och balansräkningen för föreningen fastställs och Att överskottet för verksamhetsåret disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. Styrelseledamöterna och ordföranden har inte vidtagit någon åtgärd eller gjort sig skyldiga till någon försummelse som enligt vår bedömning kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, varför vi tillstyrker Att styrelsens ledamöter och ordföranden beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 31 onl L Bp;;;J;l.r."hY.'_.,... ",~ av föreningsstämman utsedda revisorer

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881 ÅRSREDVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47 rg nr 716416-6881 Föreningens ordinarie föreningsstämma den 30 maj 2011 Brf Vänskapen 47 rg nr 716416-6881 1 ÅRSREDVISNING för räkenskapsåret 2010 Styrelsen får BrfVänskapen

Läs mer

Brf Grusgropen. Arsredovisning 769613-4001. F ör räkenskapsåret

Brf Grusgropen. Arsredovisning 769613-4001. F ör räkenskapsåret Brf Grusgropen Arsredovisning F ör räkenskapsåret 2009 Brr Grusgropen 1(11) Årsredovisning Styrelsen for BrfGrusgropen får härmed avge årsredovisning for räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Arsredovisning. Brt Strandängen 2 iarlöv 769610-9581. för. Räkenskapsåret

Arsredovisning. Brt Strandängen 2 iarlöv 769610-9581. för. Räkenskapsåret o Arsredovisning för Brt Strandängen 2 iarlöv Räkenskapsåret 2012 Innehållsförteckning sida Dagordning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning Ansvarsförbindelse och ställda säkerheter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. BRF RIMFROSTEN 5 vid Karlskronavägen i Johanneshov. Org nr 716422-0308

ÅRSREDOVISNING. BRF RIMFROSTEN 5 vid Karlskronavägen i Johanneshov. Org nr 716422-0308 ÅRSREDOVISNING BRF RIMFROSTEN 5 vid Karlskronavägen i Johanneshov för räkenskapsåret 2010 Ordinarie föreningstämma avhålls den 7 april 2011 ,ML,.10 M~ le ~ 1(8) för räkenskaps- Styrelsen för Brf Rimfrosten

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren Årsredovisning Bostadsrättsfören Ridaren ingen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF VIKEN

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF VIKEN ÅRSREDOVISNING FÖR BRF VIKEN 1 769601-8832 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 2(17) ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Brf Viken 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2 Årsredovisning Brf Nejlikan 2 Räkenskapsåret 2010 1(14) Styrelsen för BrfNejlikan 2, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser föregående år.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING FÖR HSB BRF TAFFELBERGET NR 271 Organisationsnummer 716418-6921 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen lämnar härmed redovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005. ALLMÄNT OM FÖRENINGEN

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till föreningsstämma Kallelse till föreningsstämma Datum och tid: Torsdag den 28 april 2011 kl. 19:00 Lokal: Styrelserummet, Freriksbergsv- 2 Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av stämmoordförande

Läs mer

Brf Grusgropen. Årsredovisning. Räkenskapsåret 769613-4001

Brf Grusgropen. Årsredovisning. Räkenskapsåret 769613-4001 769613-4001 Årsredovisning Räkenskapsåret 2010 1(13) Årsredovisning Styrelsen för Brf Grusgropen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål och verksamhet

Läs mer

BRF SOLNA OXELN 5 Årsredovisning År 2012

BRF SOLNA OXELN 5 Årsredovisning År 2012 BRF SOLNA OXELN 5 Årsredovisning År 2012 Årsredovisningen är upprättad och tryckt av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB Org. Nr. www.brfoxeln5.se Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3-8 - resultaträkningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för BRF VENDELSÖ GÅRD. Org.nr. 769600-4410 2010-01-01 2010-12-31

ÅRSREDOVISNING. för BRF VENDELSÖ GÅRD. Org.nr. 769600-4410 2010-01-01 2010-12-31 ÅRSREDOVISNING för BRF VENDELSÖ GÅRD Org.nr. 769600-4410 2010-01-01 2010-12-31 Org.nr. 769600-4410 Å R S R E D O V I S N I N G för BRF VENDELSÖ GÅRD Styrelsen för Brf Vendelsö Gård får härmed avgiva årsredovisning

Läs mer

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Arsredovisning 201 O för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning Förvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll Insats Insatshöj ning Kapitaltillskott

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE rg.nr: 716401-2317 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening 61 Annerstedt i Uppsala får hänned avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2008-01-01 till och med 2008-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby Org.nr: 714800-2087 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 org.nr 714800-2087

Läs mer

2133 HSB brf Idrottstränaren 1 org.nr 716425-9322

2133 HSB brf Idrottstränaren 1 org.nr 716425-9322 2133 HSB brf Idrottstränaren 1 Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Idrottstränaren i Linköping,, får härmed avge redovisning för 21-1-1--12-31, föreningens 21:e verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009 RAMLÖSAGÅRDEN

ÅRSREDOVISNING 2009 RAMLÖSAGÅRDEN ÅRSREDOVISNING 2009 HSB Bostadsrättsförening RAMLÖSAGÅRDEN i Helsingborg Ramlösagården i Helsingborg 1(12) Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg, org.nr, får härmed avge redovisning

Läs mer

BRF HUGIN. Org.nr 769613-5693 ÅRSREDOVISNING

BRF HUGIN. Org.nr 769613-5693 ÅRSREDOVISNING BRF HUGIN ÅRSREDOVISNING 214 Sida 1av1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 214. Belopp anges i kronor om inget annat anges. Uppgift inom parentes avser föregående

Läs mer

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Bf Norrgård U.p.a

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Bf Norrgård U.p.a Årsredovisning 2011-01-01-2011-12-31 Bf Norrgård U.p.a Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 10 Kassaflödesanalys 11

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grusgropen

Årsredovisning. Brf Grusgropen ---- Årsredovisning rör Brf Grusgropen 769613-4001 Räkenskapsåret 2012 1(13) Styrelsen för Brf Grusgropen rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009. HSB Bostadsrättsförening. VÄTTEN i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2009. HSB Bostadsrättsförening. VÄTTEN i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2009 HSB Bostadsrättsförening VÄTTEN i Helsingborg Vätten i Helsingborg 1(14) Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Vätten i Helsingborg, org.nr, får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

BRF SLOTTSDALEN i Gustavsberg

BRF SLOTTSDALEN i Gustavsberg BRF SLTTSDALEN i Gustavsberg ÅRSREDVISNING rg.nr 769600-1267 Räkenskapsåret 2010 2011-04-28 Brf SLTTSDALEN Årsredovisning 2010 rgnr 769600-1267 Styrelsen får Brf Slottsdalen rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nipfjället 5

Årsredovisning. Brf Nipfjället 5 Årsredovisning för Brf Nipfjället 5 Räkenskapsåret 2010 Brf Nipfjället 5 1(12) Styrelsen för Brf Nipfjället 5, Stockholms stad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2003

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2003 Org. nr. 716417-9629 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Västerbacken i Huddinge (716417-9629) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003-01-01--2003-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Turbinen 18 716419-3653

Bostadsrättsföreningen Turbinen 18 716419-3653 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Turbinen 18 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

Årsredovisning. BrfViken 1. för 769601-8832. Räkenskapsåret

Årsredovisning. BrfViken 1. för 769601-8832. Räkenskapsåret Årsredovisning för BrfViken 1 Räkenskapsåret 2008 BrfViken l 1(13) Styrelsen för BrfViken I, Solna Stad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Brf Paradsängen

Årsredovisning. Brf Paradsängen Årsredovisning för Brf Paradsängen Räkenskapsåret 2012 Brf Paradsängen 1(13) Styrelsen för BrfParadstingen. Stockholms kommun, f~r härmed avge årsredovisn ing för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer