Sida. Sammandrag. Ekonomisk information. Beskattning. Bilaga

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sida. Sammandrag. Ekonomisk information. Beskattning. Bilaga"

Transkript

1

2 Sida Sammandrag Ekonomisk information Beskattning Bilaga (!} 2013 KPMG Oy Ab, a Flnnish limited liability company and a member firm of the KPMG networl< of Independent member firms affiliated WIth KPMG Internalionel CooperaUve rkpmg International"), a S"'5' entity. All right. re.erved. Printed in F1nlend.

3 Bolagisering av Mariehamns stads elverk KPMG Oy Ab har utrett bolagiseringen av Mariehamns stads elverk ur en ekonomisk och skatteteknisk synvinkel KPMG har fått utgångspunkterna, bakgrundsantaganden och viljetillståndet för bolagiseringen av stadens och elverkets representanter Enligt Statens linjedragning och kommande lagstiftning kommer kommunala elverk att bolagiseras Enligt exempelberäkningar skulle Mariehamns stads elverk inleda sin verksamhet Ur ägarens synvinkel är det viktigt att ägartillskottet är på en acceptabel nivå utan att den operativa verksamheten äventyras. I denna presentation har det årliga ägartillskottet uppskattats på 184 tusen euro Ur el verkets synvinkel är ambitionen att möjliggöra en smidig ekonomisk och operativ verksamhet samt att identifiera skattetekniska följder Bolagiseringen kommer att utföras ur elverkets synvinkel på ett sätt som: inte äventyrar kundrelationer och konkurrensläget stöder den ekonomiska utvecklingen möjliggör genomförandet av det kommande investeringsprogrammet fungerar bra som grund för beslutsfattande KPMG har som ett skilt uppdrag gjort en substansvärdering avelverkets egendom. Värderingen grundar sig på att balansräkningens gängse värde är ca 8,5 M på andra anläggningstillgångar än mark- och vattenområden, d.v.s. cirka 2,6 M mer än det nuvarande bokföringsvärdet (per ) Substansvärderingen kan specificeras ytterligare när uppfattningen om balansposternas verkliga ekonomiska livslängd har fastställts Slutsatser Elverkets tillgångar (och skulder) kan flyttas över till det nygrundade företaget endera som apport till gängse värde, som affärsverksamhetsöverlåtelse i enlighet med näringsskattelagen genom att höja gängse värden i bokföringen eller genom försäljning av affärsverksamheten På basen av uträkningarna rekommenderas en försäljning av affärsverksamheten I beräkningarna har det antagits att egna kapitalets relation till främmande kapital i nettoapporten är 48 % / 52 % Ur beräkningarnas synvinkel ikan bolagiseringens ägartillskottsmål uppnås utan att äventyra företagets e'konomiska verksamhet Den operativa verksamhetens kassaflöde räcker både till att täcka ägartillskottet och till att upprätthålla företagets operativa verksamhet utan att utnyttja utomstående skuldfinansiering Enligt den preliminära analysen består ägartillskottet av följande komponenter: Hyra för markområden Effekt av hyreskontraktens överföring Ersättning för grundkapital kott Ägarlånet som uppstår vid försäljningen av affärsverksamheten har antagits vara ett bullet-iån, för att möjligöra finansiering av investeringsprogrammet med operativa verksamhetens kassaflöden Ägartillskottet samt andra transaktioner mellan ägare och bolaget skall i alla avseenden vara marknadsmässiga KPMG Oy Ab, a Finnish limi1ed liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affil/ated wllh KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss enlity, All rights reserved. Prinled in Finland. 2

4 Antaganden och kommentarer Bolagiseringen rekommenderas att utföras genom försäljning av affärsverksamheten Enligt en grov uppskattning är överlåtelseskattekostnaden av försäljningen av affärsverksamheten 0,1 M Förutsatt att resultatprognoserna uppfylls har vi beräknat de kommande inkomstskatternas nuvärde till 0,4 M Överlåtelseskattekostnaden förväntas inte vara betydande, men borde oberoende analyseras noggrannare Ägarlånet är efter bolagiseringen 52 % av nettoapporten Ägarlånet har antagits vara ett bullet-iån, för att möjliggöra investeringar med enbart kassaflöden från den operativa verksamheten Balansposternas gängse värde har uppskattats med substansväderingmetoden och baserar sig på följande antaganden: Anläggningstillgångarna följer en geometrisk livskurva Elledningarnas ekonomiska livslängd är 40, transformatorernas 30 och övriga anordningarnas 20 år...~~m~m:..~~ t Tillväxt i omsättningen 13,2 % 1,9% 3,9% 5,6 % 3,8% Driftsbidrag 12,8 % 10,3 % 11,0 % 10,5 % 10,5 % t Genomsnittligt resultat Genomsnittlig soliditet Likvida medel Förändring i eget kapital Eget kapital Fränmande kapital Nettoskuld / driftsbidrag 2022 Ägartillskott per år Skatteeffektivitet av ägarnas inkomstföring Stadens försäljningsvinst Skattekostnader totalt j _.;... 1ii.~S'~:;i:.,-,... :;E.~ ~.~. I.r ,3% 3,2% 2,5% 2,4 % 10,6 % 10,4 % 10,4 % 10,4 % 1,5 % 40,5 % O, % u, ,7 % 10,4 % Investeringar, t Anläggningstillgångar Likvida medel Aktiekapital Skulder fran finansinstitut Lan till ägare Balansen totalt ÄgartilIs kott KPMG oy Ab. a Finnish lim hed Ilability company and a member firm of!he KPMG netwofk of independent member firms affiliated with KPMG Intemationai Cooperatlve 3 ("KPMG Intemational"). a Swiss entlly. All righls reserved. Prinled in Finland.

5 rrinal tillväxt WACC Res tv ärdets kapitaliserings faktar Kapitaliserat restvärde Delårskarrigering 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Diskanteringsperiad 0,50 1,50 2,50 3,50 4,50 5,50 6,50 7,50 8,50 Nuvärdesfaktar 0,98 0,93 0,89 0,85 0,81 0,77 0,73 0,70 0,67 kassaflöde Kassaflödesbaserad värdering Värderingens kassaflöden baserar sig på stadens och elverkets representanters prognoser av rörelsevinst, avskrivningar och investeringar. Terminalårets lönsamhetsantagande baserar sig på lönsamhetens övre kvartil under prognosperioden (prognos som sträcker sig över en investeringscykel). Terminalårets avskrivningar och investeringar baserar sig på prognosperioden på så sätt att investeringarna är något större än avskrivningarna, för att möjliggöra att balansräkningen utvecklas i relation till omsättningen I och med att balansräkningens upphöjning till gängse värde baseras på substansvärderingen återstår det att lösa diskonteringsräntan (WACC). På basen av beräkningens antaganden blir diskonteringsräntan cirka 4,9 %, vilket kan anses vara en relativt låg nivå 2013 KPMG Dy Ab, a Flnnish Ilmll.ed Ilability company and a membar firm of the KPMG nelwo,k of independenl member firms affilialed with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss enlily. All rights raserved. Printed In Finland. 4

6 ., -. T.. - _. '""'I"f".~!. -l' -=11.~ j :'!':'Y -...,rr_..:,~~ :,'.. 'I'JIl 1f:l '. h" -~':.:. - ;: ~:t'.,. t Omsättning , ~, E( Övriga rörelseintäkter , Artig tillväxt 10,7% -21,0% 13,2% \!~~r- 1.. ~!~~~ ~!.~~ }!. ~~.1!.~~ }.:.?~ 2.!. ~~ ~~~ J.!.?1': rvlaterial och tjänster Personalkostnader 'ÖVriga rörelsekostnader C.i.I6:":2J Arlig hyra för markområden O O O O O O O O O O O O O Driftsbidrag % oms 4,5% 3,5% 9,2% 12,8% 10,3% 11/JO/., 10,5% 10,5% 10,6% 10,4% 10,4% 10,4% 10,4% I Avskrivningar % oms 4,5% 4,5% 6, 1% 6,4% 7,4% 7,3% 7,2% 7,2% 7,2% 7,2% 7,3% 7,3% 7,4% Rörelseresultat % oms -0,0% - 1,0% 3,0% 6,5% 2,9% 3,6% 3,3% 3,3% 3,3% 3,2% 3, 1% 3,0% 3,0% -1 Finansiella intäkter och kostnader 145 1' :- :f: ---{8Ö { { Ö S Ö S S ~ Inkomstskatter C!r~::::~:::::::: : Q::::::::: Z::::::::: l ::::::::: 4:::::==:: ::::::::: ::::::::: ::::::::: ~ Räke ns kaps pe riode ns res ultat % oms -1,3% -2,2% 1,5% 5,0% 1,0% 1! 6% 1... ~% 1L5~ 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1. Intäkternas årliga tillväxt är mellan 1,3 % och 5,6 % under åren Överlåtelseskattekostnaden som uppstår vid försäljningen av affärsverksamheten är inkluderad i övriga rörelsekostnader för år Låneräntan åt ägarna är 4 %, vilket leder till en årlig räntekostnad på 184 t. Likvida medlen antas uppnå en ränteavkastning på 1 % 4. Inkomstskatten under åren är 0,5 M, vilket motsvarar ett nuvärde på 0,4 M med en 4,9 %:s diskonteringsränta 2013 KPMG Oy Ab, a Flnnish limited liability company and a member firm of the KPMG nelwork of independent member forms affiliatad with KPMG InIemationai Cooperalive ("KPMG IntemationaI'), a SIMSS entoty, All rights reservad. Prlnted in Finland. 5

7 Aaceringar 5446 C~-~~fi:_-_-_-_~-~!f! Rörelsekapitalpos ter Likvida medel 3 C:i: ::~~i ::::::::ii~::::::: :i{i :::==: ~ :~i~ :::::: ~:~~i :::::: ~ :iii :::::: ~ :~~~ :::::: ~:~~i :::::: ~ :i~i ::::: illlgangar TOTAL T EGET KAATAL OCH SKULDER, , Aktiekapital, ' Grundkapital 3362!, 3362 :, Övrigt eget kapital 540,: 681, i-> , 3 ' ~... _-_:.../ Främnande kapital ~ _., Skulder fran finansinstitut -{ 4 Skulder frän staden a, ~ ~ QQ ~ Q2 ~ Q Q j_ Q2 ~ QQ ~ Q Q ~ QQ ~ QQ ~ QQ ~ Rörelsekapitalposter Antaget tör upphöjningen i bokföringens avskrivningsbotten är 2,6 M. Förändringen i de övriga beslående tillgångarna utgörs därutöver av skillnaden mellan investeringarna (1,0 M ) och avskrivningarna (0,7 M ) 2. Likvida medlen är 4,0 M i slutet av år I överföringen av affärsverksamheten är det egna kapitalets andel av nettoapporten 48 % 4. Ägarlånet som antas vara ett bullet-iån, är i början 52 % av nettoapporten, med en ränta på 4 %. Företagets operativa kassaflöden täcker investeringarnas finansieringsbehov 5. De totala tillgångarna avviker något från den verkliga balansräkningen på grund aven skillnad i resultaträkningens resultat och balansräkningens post för årets resultat. Skillnaden är upptagen i de likvida 2013 KPMG Oy Ab. a Flnnish 11mited Ilability company and a member firm of the KPMG nelwor1< of independent member firms atfijiated with KPMG Intemationat Cooperative 6 ( KPMG Intemationar). a Swiss entlly. All rights reservad. Prinled In Finland.

8 Se Bilaga (andelen skuld motsvarar den nuvarande nivån) Affärs ve rks am hetsöverföring Försäljning av affärsverksamheten Andelen skuld i nettoapporten 19 % 19 % 25% 50% 52% 75% 100 % Genomsnittligt resultat ,1 % 2,3 % 2,1 % 1,6 % 1,5% 1,0 % 0,4 % Genomsnittlig soliditet 63,2 % 63,3 % 59,1 % 41,9 % 40,5 % 22,5% 1,8% Likvida rredel Förändring i eget kapital Eget kapitai FrälT1T8nde kapital Nettoskuld I driftsbidrag ,32-1,43-1,09 0,27 0,39 2,15 4,07 Ägartillskott per ar Skatteeffektivitet av ägarnas inkomstföring 36,3 % 36,3 % 48,0 % 96,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Stadens försäljningsvinst Skattekostnader totalt ränta 4,91 % 4,89 % 4,89 % 4,89 % 4,89 % 4,89 % 4.89 % I känslighetsanalysen varierar andelen skuld Ii nettoapporten mellan den nuvarande skuldsättningsgraden, 19 %, och 100 % För att hålla ägartillskottet på den önskade nivån, krävs en skuldandel på 52 %, vilket även är nivån som exempelberäkningarna är baserade på Lönsamheten är positiv Soliditeten är tillräcklig Likvida medlen och egna kapitalet utvecklas gynnsamt Nettoskulden är på en acceptabel nivå Målen för ägartillskotten uppfylls Skatteeffektiviteten av ägartillskottet är på en hög nivå De totala skattekostnaderna är relativt låga, men kunde sänkas med en högre skuldsättningsgrad Lönsamhet - Andelen skuld i nettoapporten 52 o/. 14% 13% Balansräkning - Aktiva, andelen skuld i nettoapporten 52 o/. Balansräkning - Passiva, andelen s kuld i nettoapporten 52 % % 0 % 11 % 11 % 10% 11 % 10% 10% 10% 10% % o"- 8% ~ % 27% 31 % 33% 37% 41 % 44CY. 47 ~ 50% 53" 6% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% % %,. 1% 2" IM IM 2& 2" IK IM,~ -2% 2000 BB~~~~~~~88~ -4% -2% o 7-0\\ 7-0\7-7-0\'~ 7-0\~ 7-0\<0 7-0\'0 7-0\1 7-0\'0 7-0\9> \ \\ 7-0\7-7-0\~ 7-0\~ 7-0\<0 7-0\'0 7-0\1 7-0\'0 7-0\9> \ ~ % 62% 81% 61% 60% 60 ~, 59% 58% 58'''' 57% 01, ~, ~, ~, ~, ~, ~, ~, ~, ~, ~, ~, ~ 7-0\\ 7-0\7-7-0\~ 7-0\~ 7-0\<0 7-0\'0 7-0\1 7-0\'0 7-0\9> \ Driftsbidrag - - Rörelseresultat Räken skaps periodens resultat Lån g fri stig Kortfristig oegetkapital Främmande kapitat ~ 2013 KPMG Dy Ab. a Finnish 11miled liabi1ily company and a membar farm of the KPMG natwork of Independent member firms affiliated with KPMG International Cooperalive ("KPMG InlemaUonal' ). a Swiss enlily. All right, reserved. Prinled in Finland. 7

9 Försäljning av affärsverksamhet Helheten (inkluderat tillgångarna och skulderna) som överflyttas vid en försäljning av affärsverksamheten kan definieras fritt Alla tillgångar och skulder behöver inte innefattas av affärsverksamhets helheten Överföring av skulder vid en försäljning av affärsverksamheten: Ifall NewCo tar emot övriga skulder av Mariehamns stad än de som är relaterade till företagets verksamhet, är överföringen av skulder egentligen betalning av köpeskillingen Köpeskillingen utgörs av tillgångarnas gängse värde, varav en del betalas genom att ta emot skulder och resten betalas med likvida medel I beräkningarna har det antagits att det inte överflyttas andra skulder Vid en försäljning av affärsverksamheten uppstår det en överlåtelseplikt Ifall den överlåtelseskattepliktiga egendomen är högst 8,5 M är överlåtelseskatten uppskattningsvis högst cirka 0,1 M I ~~ljfw,1>~l!i J).o Aktier (, ~.~ f ~. ~ Tillgangar och skulder..... ~... - _'._<J~.f NewCo vid försäljning av affärsverksamhet Verkställning Överföring av skulderna och verkställning av försäljningsvinsten (i beräkningarna 2,6 M ) är möjligt i samband med en försäljning av affärsverksamheten Intäktsföring kan verkställas som återbäring av kapital efter försäljningen av affärsverksamheten Intäktsföringen kan verkställas genom att betala en köpeskilling som även kan förbli som en skuld I beräkningarna har det antagits att 52 % av köpeskilling blir som skuld Ifall anläggningstillgångarnas gängse värde är 8,5 M, det inte uppstår andra räntebärande skulder och inkomstföringen verkställs via ett ägarlån, så leder genomförandet av försäljningen till följande resultat ifall driftkapitalsposter och överlåtelseskatten (beaktat som utgifter) beaktas: NewCo: Tillgångar 11,2 M Icke-räntebärande skulder 2,4 M Agarlån 4,6M Eget kapital 4,2 M Mariehamns stad: Försäljningsvinst 2,6 M Inkomstföring Räntor på ägarlånet Vid en försäljning av affärsverksamhet bildar den överflyttade egendomen NewCo:s avskrivningsbotten Balansposterna flyttas över till deras gängse värde (8,5 M ) och bildar en i beskattningen avskrivbar anskaffningsutgift ~ 2013 KPMG Oy Ab. a Finnish lirniled liabilily cornpany and a member firm of lile KPMG nelwork of inclependenl member firms affilialed with KPMG Inlernational Cooperative 8 ("'<PMG International"). a Swiss entity. All righls reserved. Pnnted in Finland.

10 ,, ,7% -21,0% 13,2% '- 1..! ~~,t }! ~~ ~ ~~ }.! ~~ 1.! ~~ }.!? ~ }.! ~ ~.?.!~~ Material och tjänster Personalkostnader ÖVriga rörelsekostnader Arlig hyra för rnarkorrraden O O O O O O O O O O O O O Driftsbidrag , % oms 4,5% 3,5% 9,2% 12,8% 11,2% 11,0% 10,5% 10,5% 10,6% 10,4% 10,4% 10,4% 10,4% Avskrivningar % oms 4,5% 4,5% 6,1% 6,4% 7,4% 7,3% 7,2% 7,2% 7,2% 7,2% 7,3% 7,3% 7,4% Röre Ise res ultat % oms -0,0% -1,0% 3,0% 6,5% 3,8% 3,6% 3,3% 3,3% 3,3% 3,2% 3,1% 3,0% 3,0% -1 Finansiella intäkter och kostnader Inkomstskatter C~::~ffi::::~:::Cf{:::~::::ff{::::::::ff~::::~:::{{f::::::::~~If::::~::JC~9:::::::~}}j~:~::~ Räke ns kaps pe r iode ns res ultat % oms -1,3% -2,2% 1,5% 5,0% 2,2% 2,1% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 1,9% 1,9% 1,9% 1. Intäkternas årliga tillväxt är mellan 1,3 % och 5,6 % under åren Inkomstskatten under åren är 1,0 M, vilket motsvarar ett nuvärde på 0,8 M med en 4,9 %:s diskonteringsränta KPMG Oy Ab, a Finnish l!mlted liability company and a member firm of the KPMG nelwor1< of independent mamber firms af:filiated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity, All rights reserved. Prin ted In Finland. 9

11 Bilaga Elverkets prognoser - Affärsverksamhetsöverföring - exempel (2/2) r "-:-., ~~ -. ~ 5446 CI~~II:_-_-_- _~1~~: C~2:~?~~::~~:~:: ~~ :::::::: pp :::::::i]~ :::::::i~ :::::::{P?:::::::Z??~:::::::Z?~?:::::::3: 1~ :::::: ):~2 L. L.l:>A N\3A t( TOTA L T ,;----, I \, : 3362 : 540 : 681 r-> ~... _-_3:;,',; ~J_ ~ ~ 2 _~~~ 2 _~~~ 2 _~~~ ~ _~~~ ~ _~~~ ~ _~~~! _6_~~ ~ _6_~~! _63_~! Antaget för upphöjningen i bokföringens avskrivningsbotten är 2,6 ME. Förändringen i de övriga bestående tillgångarna utgörs därutöver av skillnaden mellan investeringarna (1,0 ME) och avskrivningarna (0,7 M ) 2. Likvida medlen är 3,6 M i slutet av år 2022, vilket beror på högre skattekostnader jämfört med försäljning av affärsverksamheten 3. I överföringen av affärsverksamheten är det egna kapitalets andel av nettoapporten 81 % 4. Företagets operativa kassafjöden täcker investeringarnas finansieringsbehov <!il 2013 KPMG Oy Ab. a Finnish limited liabitily company and a membe, finn 01 the KPMG network 01 independent member finns affiliated with KPMG Intemational Cooperative ("KPMG Intemational"). a SWISS entily. All rights reserved. Printed in Finland. 10

12 2013 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative CKPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Finland. KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative, a Swiss entity. KPMG International Cooperative is a Swiss entity. Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-a-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Mariehamns stad. Bildande av en affärskoncern. Förstudie 28.4.2014

Mariehamns stad. Bildande av en affärskoncern. Förstudie 28.4.2014 Mariehamns stad Bildande av en affärskoncern Förstudie 28.4.2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund och syfte 4 2. Nulägesanalys 6 3. Koncernbolag och övriga bolag 9 4. Resultatutjämning mellan

Läs mer

Varmt välkommen till Financial Reporting News

Varmt välkommen till Financial Reporting News FR News Nyhetsbrev Nr 4 maj 2013 Varmt välkommen till Financial Reporting News IASB har publicerat ett nytt utkast om redovisning av leasing, något som vi behandlar i detta nummer av FR News. Utkastet

Läs mer

Demonbolaget i Sverige AB

Demonbolaget i Sverige AB Demonbolaget i Sverige AB 556959-6666 Företagsvärdering per bokslutsår 2009-12-31 Member of Innehåll Innehåll Sammanfattning...3 Introduktion...5 Värderingsmodell... 6 Värdering... 7 Känslighet... 7 Förutsättningar...

Läs mer

Varmt välkommen till Financial Reporting News

Varmt välkommen till Financial Reporting News FR News Nyhetsbrev Nr 1 mars 2014 Varmt välkommen till Financial Reporting News IASB publicerade före jul stora delar av det i IFRS 9 som kommer att ersätta dagens principer, i IAS 39, för säkringsredovisning.

Läs mer

Financial Reporting News

Financial Reporting News ADVISORY Financial Reporting News Mars 2010 ACCOUNTING ADVISORY SERVICES Praktiska konsekvenser av de nya reglerna för rörelseförvärv och koncernredovisning De bolag som har kalenderår som räkenskapsår

Läs mer

Bokföring bland småföretag - till vilken grad används informationen? Mathias Hellberg

Bokföring bland småföretag - till vilken grad används informationen? Mathias Hellberg Bokföring bland småföretag - till vilken grad används informationen? Mathias Hellberg Examensarbete Utbildningsprogrammet för företagsekonomi Åbo 2011 EXAMENSARBETE Författare: Mathias Hellberg Utbildningsprogram

Läs mer

En analys av relationstal för bokföringsbyrån Ten Service Lindqvist 2000-2009. Examensarbete för tradenomexamen

En analys av relationstal för bokföringsbyrån Ten Service Lindqvist 2000-2009. Examensarbete för tradenomexamen Relationstal En analys av relationstal för bokföringsbyrån Ten Service Lindqvist 2000-2009. Cecilia Lindholm Examensarbete för tradenomexamen Utbildningsprogrammet för företagsekonomi Ekenäs 2011 Innehållsförteckning

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN ÅR 2009

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN ÅR 2009 CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN ÅR 2009 Fastställt 1.12.2009 Beskrivningen i bedömningsgrunden gäller en sådan nivå på svaret som krävdes för full poäng. I bedömningsgrunden

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR CGR-EXAMEN 2012

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR CGR-EXAMEN 2012 1 REVISIONSNÄMNDEN BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR CGR-EXAMEN 2012 Bedömningsgrunden är inget modellsvar. I bedömningsgrunderna har de omständigheter beskrivits som utgör grunden för poänggivningen. Samtliga godkännbara

Läs mer

Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på:

Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på: ATT GÖRA EN DCF VÄRDERING STEG FÖR STEG 1. Omsättning och tillväxt Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på: - Tidigare års utfall - Ledningens prognos - Baserat på

Läs mer

Tranås kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB

Tranås kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB Antal sidor: 15 2013-03-08 and a member firm of the KPMG network of independent member firms

Läs mer

CGR-TENTAMEN 30.8.2008

CGR-TENTAMEN 30.8.2008 1(32) CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden CGR-TENTAMEN 30.8.2008 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (8 timmar) Lös följande uppgifter (1 5) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed

Läs mer

Substansvärdering av börsnoterade fastighetsbolag

Substansvärdering av börsnoterade fastighetsbolag Substansvärdering av börsnoterade fastighetsbolag Nyttan av fastighetsvärdering vid värdering av fastighetsaktier Avdelningen för fastighetsvetenskap Lunds Tekniska Högskola Lunds Universitet Mattias Eriksson

Läs mer

En snabbguide i K3. Nytt regelverk för redovisning. kpmg.se

En snabbguide i K3. Nytt regelverk för redovisning. kpmg.se En snabbguide i Nytt regelverk för redovisning kpmg.se i korthet 3 nytt regelverk för redovisning Vad innebär det nya redovisningsregelverket? Hur skiljer det sig från befintlig normgivning och hur påverkar

Läs mer

1.Bolagets räkenskaper

1.Bolagets räkenskaper 1.Bolagets räkenskaper Ett bolag har flertalet intressegrupper kring sig. Där man delvis har anställda, myndigheter, leverantörer, investerare, långivare etc. För att kunna ge dessa grupper en bild av

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden. BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR GRM-TENTAMEN 2007 Fastställda 22.11.2007

CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden. BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR GRM-TENTAMEN 2007 Fastställda 22.11.2007 CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR GRM-TENTAMEN 2007 Fastställda 22.11.2007 1 GRM-TENTAMEN 2007 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED Uppgift 1 (10,02 poäng) Examinanden

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2012

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2012 1 REVISIONSNÄMNDEN BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2012 Bedömningsgrunden är inget modellsvar. I bedömningsgrunderna har de omständigheter beskrivits som utgör grunden för poänggivningen. Samtliga godkännbara

Läs mer

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. BOKFÖRINGSVERKSAMHET och -MATERIAL... 4 2.1. Räkenskapsperiod... 4 2.2. Bokföringsarbetet... 4 2.3.

Läs mer

BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING

BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING FJÄRDE UPPLAGAN NORSTEDTS JURIDIK INNEHÅLL Förord 9 Del 1 Analys av företag med nyckeltal och kassa flöden 11 1.1 Inledning 11 1.1.1 Ekonomisk

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Nedskrivningar UTKAST (juni 2003) Innehållsförteckning Inledning... 1 Sammanfattning... 1 Bakgrund... 2 Skatterätt... 2 Annan normgivning... 2 Lagregler och allmänt råd...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNINGEN BESTÅR AV FÖLJANDE Förvaltningsberättelse 3 Koncernens rapport över totalresultatet 10 Koncernens rapport över finansiell ställning 11 Koncernens

Läs mer

GRM-EXAMEN 30.8.2014

GRM-EXAMEN 30.8.2014 1 (19) Revisionsnämnden GRM-EXAMEN 30.8.2014 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (4 timmar), 100 poäng Lös följande uppgifter (1 3) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed och

Läs mer

Generationsväxling och värdering av företag

Generationsväxling och värdering av företag Generationsväxling och värdering av företag Benita Öling och Kjell Renlund, EY 4.2.2015 Generationsväxlingsstrategier Att låta ägandet övergå till nästa generation inom familjen Att behålla en del av företaget

Läs mer

INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 33 REVISIONSBERÄTTELSE... 34

INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 33 REVISIONSBERÄTTELSE... 34 Ceratiidae II AB (publ.) Årsredovisning 2014 Freedom Finance-gruppen 30 april 2015 INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 33 REVISIONSBERÄTTELSE...

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Hoist Finance AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Hoist Finance AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Hoist Finance AB (publ) JOINT GLOBAL COORDINATORS OCH JOINT BOOKRUNNERS JOINT BOOKRUNNER VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats med anledning

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM NOTER TILL BOKSLUTET FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM NOTER TILL BOKSLUTET FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM NOTER TILL BOKSLUTET FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2013 ISBN 978-952-293-089-7 (häftad) ISBN 978-952-090-3

Läs mer

En snabbguide i K2. Förenklat regelverk för redovisning. kpmg.se/k2k3

En snabbguide i K2. Förenklat regelverk för redovisning. kpmg.se/k2k3 En snabbguide i K2 Förenklat regelverk för redovisning kpmg.se/k2k3 K2 förenklat regelverk för redovisning Vad innebär det förenklade redovisningsregelverket K2? Hur skiljer det sig från K3 och den äldre

Läs mer

1. Definition av nyckeltalen i bokslutsstatistik

1. Definition av nyckeltalen i bokslutsstatistik 1. Definition av nyckeltalen i bokslutsstatistik I det här dokumentet definieras och förklaras de nyckeltal som används i ÅSUBs bokslutsstatistik. Samtliga nyckeltal är sådana som går att räkna fram från

Läs mer

Arise Windpower (AWP.ST) Vin(d)stmaskin med potential

Arise Windpower (AWP.ST) Vin(d)stmaskin med potential BOLAGSANALYS 24 oktober 2011 Sammanfattning Arise Windpower (AWP.ST) Vin(d)stmaskin med potential Affärsidén är enkel och renodlad: Arise är ett energibolag med el producerad av landbaserad vindkraft i

Läs mer