Sida. Sammandrag. Ekonomisk information. Beskattning. Bilaga

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sida. Sammandrag. Ekonomisk information. Beskattning. Bilaga"

Transkript

1

2 Sida Sammandrag Ekonomisk information Beskattning Bilaga (!} 2013 KPMG Oy Ab, a Flnnish limited liability company and a member firm of the KPMG networl< of Independent member firms affiliated WIth KPMG Internalionel CooperaUve rkpmg International"), a S"'5' entity. All right. re.erved. Printed in F1nlend.

3 Bolagisering av Mariehamns stads elverk KPMG Oy Ab har utrett bolagiseringen av Mariehamns stads elverk ur en ekonomisk och skatteteknisk synvinkel KPMG har fått utgångspunkterna, bakgrundsantaganden och viljetillståndet för bolagiseringen av stadens och elverkets representanter Enligt Statens linjedragning och kommande lagstiftning kommer kommunala elverk att bolagiseras Enligt exempelberäkningar skulle Mariehamns stads elverk inleda sin verksamhet Ur ägarens synvinkel är det viktigt att ägartillskottet är på en acceptabel nivå utan att den operativa verksamheten äventyras. I denna presentation har det årliga ägartillskottet uppskattats på 184 tusen euro Ur el verkets synvinkel är ambitionen att möjliggöra en smidig ekonomisk och operativ verksamhet samt att identifiera skattetekniska följder Bolagiseringen kommer att utföras ur elverkets synvinkel på ett sätt som: inte äventyrar kundrelationer och konkurrensläget stöder den ekonomiska utvecklingen möjliggör genomförandet av det kommande investeringsprogrammet fungerar bra som grund för beslutsfattande KPMG har som ett skilt uppdrag gjort en substansvärdering avelverkets egendom. Värderingen grundar sig på att balansräkningens gängse värde är ca 8,5 M på andra anläggningstillgångar än mark- och vattenområden, d.v.s. cirka 2,6 M mer än det nuvarande bokföringsvärdet (per ) Substansvärderingen kan specificeras ytterligare när uppfattningen om balansposternas verkliga ekonomiska livslängd har fastställts Slutsatser Elverkets tillgångar (och skulder) kan flyttas över till det nygrundade företaget endera som apport till gängse värde, som affärsverksamhetsöverlåtelse i enlighet med näringsskattelagen genom att höja gängse värden i bokföringen eller genom försäljning av affärsverksamheten På basen av uträkningarna rekommenderas en försäljning av affärsverksamheten I beräkningarna har det antagits att egna kapitalets relation till främmande kapital i nettoapporten är 48 % / 52 % Ur beräkningarnas synvinkel ikan bolagiseringens ägartillskottsmål uppnås utan att äventyra företagets e'konomiska verksamhet Den operativa verksamhetens kassaflöde räcker både till att täcka ägartillskottet och till att upprätthålla företagets operativa verksamhet utan att utnyttja utomstående skuldfinansiering Enligt den preliminära analysen består ägartillskottet av följande komponenter: Hyra för markområden Effekt av hyreskontraktens överföring Ersättning för grundkapital kott Ägarlånet som uppstår vid försäljningen av affärsverksamheten har antagits vara ett bullet-iån, för att möjligöra finansiering av investeringsprogrammet med operativa verksamhetens kassaflöden Ägartillskottet samt andra transaktioner mellan ägare och bolaget skall i alla avseenden vara marknadsmässiga KPMG Oy Ab, a Finnish limi1ed liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affil/ated wllh KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss enlity, All rights reserved. Prinled in Finland. 2

4 Antaganden och kommentarer Bolagiseringen rekommenderas att utföras genom försäljning av affärsverksamheten Enligt en grov uppskattning är överlåtelseskattekostnaden av försäljningen av affärsverksamheten 0,1 M Förutsatt att resultatprognoserna uppfylls har vi beräknat de kommande inkomstskatternas nuvärde till 0,4 M Överlåtelseskattekostnaden förväntas inte vara betydande, men borde oberoende analyseras noggrannare Ägarlånet är efter bolagiseringen 52 % av nettoapporten Ägarlånet har antagits vara ett bullet-iån, för att möjliggöra investeringar med enbart kassaflöden från den operativa verksamheten Balansposternas gängse värde har uppskattats med substansväderingmetoden och baserar sig på följande antaganden: Anläggningstillgångarna följer en geometrisk livskurva Elledningarnas ekonomiska livslängd är 40, transformatorernas 30 och övriga anordningarnas 20 år...~~m~m:..~~ t Tillväxt i omsättningen 13,2 % 1,9% 3,9% 5,6 % 3,8% Driftsbidrag 12,8 % 10,3 % 11,0 % 10,5 % 10,5 % t Genomsnittligt resultat Genomsnittlig soliditet Likvida medel Förändring i eget kapital Eget kapital Fränmande kapital Nettoskuld / driftsbidrag 2022 Ägartillskott per år Skatteeffektivitet av ägarnas inkomstföring Stadens försäljningsvinst Skattekostnader totalt j _.;... 1ii.~S'~:;i:.,-,... :;E.~ ~.~. I.r ,3% 3,2% 2,5% 2,4 % 10,6 % 10,4 % 10,4 % 10,4 % 1,5 % 40,5 % O, % u, ,7 % 10,4 % Investeringar, t Anläggningstillgångar Likvida medel Aktiekapital Skulder fran finansinstitut Lan till ägare Balansen totalt ÄgartilIs kott KPMG oy Ab. a Finnish lim hed Ilability company and a member firm of!he KPMG netwofk of independent member firms affiliated with KPMG Intemationai Cooperatlve 3 ("KPMG Intemational"). a Swiss entlly. All righls reserved. Prinled in Finland.

5 rrinal tillväxt WACC Res tv ärdets kapitaliserings faktar Kapitaliserat restvärde Delårskarrigering 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Diskanteringsperiad 0,50 1,50 2,50 3,50 4,50 5,50 6,50 7,50 8,50 Nuvärdesfaktar 0,98 0,93 0,89 0,85 0,81 0,77 0,73 0,70 0,67 kassaflöde Kassaflödesbaserad värdering Värderingens kassaflöden baserar sig på stadens och elverkets representanters prognoser av rörelsevinst, avskrivningar och investeringar. Terminalårets lönsamhetsantagande baserar sig på lönsamhetens övre kvartil under prognosperioden (prognos som sträcker sig över en investeringscykel). Terminalårets avskrivningar och investeringar baserar sig på prognosperioden på så sätt att investeringarna är något större än avskrivningarna, för att möjliggöra att balansräkningen utvecklas i relation till omsättningen I och med att balansräkningens upphöjning till gängse värde baseras på substansvärderingen återstår det att lösa diskonteringsräntan (WACC). På basen av beräkningens antaganden blir diskonteringsräntan cirka 4,9 %, vilket kan anses vara en relativt låg nivå 2013 KPMG Dy Ab, a Flnnish Ilmll.ed Ilability company and a membar firm of the KPMG nelwo,k of independenl member firms affilialed with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss enlily. All rights raserved. Printed In Finland. 4

6 ., -. T.. - _. '""'I"f".~!. -l' -=11.~ j :'!':'Y -...,rr_..:,~~ :,'.. 'I'JIl 1f:l '. h" -~':.:. - ;: ~:t'.,. t Omsättning , ~, E( Övriga rörelseintäkter , Artig tillväxt 10,7% -21,0% 13,2% \!~~r- 1.. ~!~~~ ~!.~~ }!. ~~.1!.~~ }.:.?~ 2.!. ~~ ~~~ J.!.?1': rvlaterial och tjänster Personalkostnader 'ÖVriga rörelsekostnader C.i.I6:":2J Arlig hyra för markområden O O O O O O O O O O O O O Driftsbidrag % oms 4,5% 3,5% 9,2% 12,8% 10,3% 11/JO/., 10,5% 10,5% 10,6% 10,4% 10,4% 10,4% 10,4% I Avskrivningar % oms 4,5% 4,5% 6, 1% 6,4% 7,4% 7,3% 7,2% 7,2% 7,2% 7,2% 7,3% 7,3% 7,4% Rörelseresultat % oms -0,0% - 1,0% 3,0% 6,5% 2,9% 3,6% 3,3% 3,3% 3,3% 3,2% 3, 1% 3,0% 3,0% -1 Finansiella intäkter och kostnader 145 1' :- :f: ---{8Ö { { Ö S Ö S S ~ Inkomstskatter C!r~::::~:::::::: : Q::::::::: Z::::::::: l ::::::::: 4:::::==:: ::::::::: ::::::::: ::::::::: ~ Räke ns kaps pe riode ns res ultat % oms -1,3% -2,2% 1,5% 5,0% 1,0% 1! 6% 1... ~% 1L5~ 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1. Intäkternas årliga tillväxt är mellan 1,3 % och 5,6 % under åren Överlåtelseskattekostnaden som uppstår vid försäljningen av affärsverksamheten är inkluderad i övriga rörelsekostnader för år Låneräntan åt ägarna är 4 %, vilket leder till en årlig räntekostnad på 184 t. Likvida medlen antas uppnå en ränteavkastning på 1 % 4. Inkomstskatten under åren är 0,5 M, vilket motsvarar ett nuvärde på 0,4 M med en 4,9 %:s diskonteringsränta 2013 KPMG Oy Ab, a Flnnish limited liability company and a member firm of the KPMG nelwork of independent member forms affiliatad with KPMG InIemationai Cooperalive ("KPMG IntemationaI'), a SIMSS entoty, All rights reservad. Prlnted in Finland. 5

7 Aaceringar 5446 C~-~~fi:_-_-_-_~-~!f! Rörelsekapitalpos ter Likvida medel 3 C:i: ::~~i ::::::::ii~::::::: :i{i :::==: ~ :~i~ :::::: ~:~~i :::::: ~ :iii :::::: ~ :~~~ :::::: ~:~~i :::::: ~ :i~i ::::: illlgangar TOTAL T EGET KAATAL OCH SKULDER, , Aktiekapital, ' Grundkapital 3362!, 3362 :, Övrigt eget kapital 540,: 681, i-> , 3 ' ~... _-_:.../ Främnande kapital ~ _., Skulder fran finansinstitut -{ 4 Skulder frän staden a, ~ ~ QQ ~ Q2 ~ Q Q j_ Q2 ~ QQ ~ Q Q ~ QQ ~ QQ ~ QQ ~ Rörelsekapitalposter Antaget tör upphöjningen i bokföringens avskrivningsbotten är 2,6 M. Förändringen i de övriga beslående tillgångarna utgörs därutöver av skillnaden mellan investeringarna (1,0 M ) och avskrivningarna (0,7 M ) 2. Likvida medlen är 4,0 M i slutet av år I överföringen av affärsverksamheten är det egna kapitalets andel av nettoapporten 48 % 4. Ägarlånet som antas vara ett bullet-iån, är i början 52 % av nettoapporten, med en ränta på 4 %. Företagets operativa kassaflöden täcker investeringarnas finansieringsbehov 5. De totala tillgångarna avviker något från den verkliga balansräkningen på grund aven skillnad i resultaträkningens resultat och balansräkningens post för årets resultat. Skillnaden är upptagen i de likvida 2013 KPMG Oy Ab. a Flnnish 11mited Ilability company and a member firm of the KPMG nelwor1< of independent member firms atfijiated with KPMG Intemationat Cooperative 6 ( KPMG Intemationar). a Swiss entlly. All rights reservad. Prinled In Finland.

8 Se Bilaga (andelen skuld motsvarar den nuvarande nivån) Affärs ve rks am hetsöverföring Försäljning av affärsverksamheten Andelen skuld i nettoapporten 19 % 19 % 25% 50% 52% 75% 100 % Genomsnittligt resultat ,1 % 2,3 % 2,1 % 1,6 % 1,5% 1,0 % 0,4 % Genomsnittlig soliditet 63,2 % 63,3 % 59,1 % 41,9 % 40,5 % 22,5% 1,8% Likvida rredel Förändring i eget kapital Eget kapitai FrälT1T8nde kapital Nettoskuld I driftsbidrag ,32-1,43-1,09 0,27 0,39 2,15 4,07 Ägartillskott per ar Skatteeffektivitet av ägarnas inkomstföring 36,3 % 36,3 % 48,0 % 96,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Stadens försäljningsvinst Skattekostnader totalt ränta 4,91 % 4,89 % 4,89 % 4,89 % 4,89 % 4,89 % 4.89 % I känslighetsanalysen varierar andelen skuld Ii nettoapporten mellan den nuvarande skuldsättningsgraden, 19 %, och 100 % För att hålla ägartillskottet på den önskade nivån, krävs en skuldandel på 52 %, vilket även är nivån som exempelberäkningarna är baserade på Lönsamheten är positiv Soliditeten är tillräcklig Likvida medlen och egna kapitalet utvecklas gynnsamt Nettoskulden är på en acceptabel nivå Målen för ägartillskotten uppfylls Skatteeffektiviteten av ägartillskottet är på en hög nivå De totala skattekostnaderna är relativt låga, men kunde sänkas med en högre skuldsättningsgrad Lönsamhet - Andelen skuld i nettoapporten 52 o/. 14% 13% Balansräkning - Aktiva, andelen skuld i nettoapporten 52 o/. Balansräkning - Passiva, andelen s kuld i nettoapporten 52 % % 0 % 11 % 11 % 10% 11 % 10% 10% 10% 10% % o"- 8% ~ % 27% 31 % 33% 37% 41 % 44CY. 47 ~ 50% 53" 6% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% % %,. 1% 2" IM IM 2& 2" IK IM,~ -2% 2000 BB~~~~~~~88~ -4% -2% o 7-0\\ 7-0\7-7-0\'~ 7-0\~ 7-0\<0 7-0\'0 7-0\1 7-0\'0 7-0\9> \ \\ 7-0\7-7-0\~ 7-0\~ 7-0\<0 7-0\'0 7-0\1 7-0\'0 7-0\9> \ ~ % 62% 81% 61% 60% 60 ~, 59% 58% 58'''' 57% 01, ~, ~, ~, ~, ~, ~, ~, ~, ~, ~, ~, ~ 7-0\\ 7-0\7-7-0\~ 7-0\~ 7-0\<0 7-0\'0 7-0\1 7-0\'0 7-0\9> \ Driftsbidrag - - Rörelseresultat Räken skaps periodens resultat Lån g fri stig Kortfristig oegetkapital Främmande kapitat ~ 2013 KPMG Dy Ab. a Finnish 11miled liabi1ily company and a membar farm of the KPMG natwork of Independent member firms affiliated with KPMG International Cooperalive ("KPMG InlemaUonal' ). a Swiss enlily. All right, reserved. Prinled in Finland. 7

9 Försäljning av affärsverksamhet Helheten (inkluderat tillgångarna och skulderna) som överflyttas vid en försäljning av affärsverksamheten kan definieras fritt Alla tillgångar och skulder behöver inte innefattas av affärsverksamhets helheten Överföring av skulder vid en försäljning av affärsverksamheten: Ifall NewCo tar emot övriga skulder av Mariehamns stad än de som är relaterade till företagets verksamhet, är överföringen av skulder egentligen betalning av köpeskillingen Köpeskillingen utgörs av tillgångarnas gängse värde, varav en del betalas genom att ta emot skulder och resten betalas med likvida medel I beräkningarna har det antagits att det inte överflyttas andra skulder Vid en försäljning av affärsverksamheten uppstår det en överlåtelseplikt Ifall den överlåtelseskattepliktiga egendomen är högst 8,5 M är överlåtelseskatten uppskattningsvis högst cirka 0,1 M I ~~ljfw,1>~l!i J).o Aktier (, ~.~ f ~. ~ Tillgangar och skulder..... ~... - _'._<J~.f NewCo vid försäljning av affärsverksamhet Verkställning Överföring av skulderna och verkställning av försäljningsvinsten (i beräkningarna 2,6 M ) är möjligt i samband med en försäljning av affärsverksamheten Intäktsföring kan verkställas som återbäring av kapital efter försäljningen av affärsverksamheten Intäktsföringen kan verkställas genom att betala en köpeskilling som även kan förbli som en skuld I beräkningarna har det antagits att 52 % av köpeskilling blir som skuld Ifall anläggningstillgångarnas gängse värde är 8,5 M, det inte uppstår andra räntebärande skulder och inkomstföringen verkställs via ett ägarlån, så leder genomförandet av försäljningen till följande resultat ifall driftkapitalsposter och överlåtelseskatten (beaktat som utgifter) beaktas: NewCo: Tillgångar 11,2 M Icke-räntebärande skulder 2,4 M Agarlån 4,6M Eget kapital 4,2 M Mariehamns stad: Försäljningsvinst 2,6 M Inkomstföring Räntor på ägarlånet Vid en försäljning av affärsverksamhet bildar den överflyttade egendomen NewCo:s avskrivningsbotten Balansposterna flyttas över till deras gängse värde (8,5 M ) och bildar en i beskattningen avskrivbar anskaffningsutgift ~ 2013 KPMG Oy Ab. a Finnish lirniled liabilily cornpany and a member firm of lile KPMG nelwork of inclependenl member firms affilialed with KPMG Inlernational Cooperative 8 ("'<PMG International"). a Swiss entity. All righls reserved. Pnnted in Finland.

10 ,, ,7% -21,0% 13,2% '- 1..! ~~,t }! ~~ ~ ~~ }.! ~~ 1.! ~~ }.!? ~ }.! ~ ~.?.!~~ Material och tjänster Personalkostnader ÖVriga rörelsekostnader Arlig hyra för rnarkorrraden O O O O O O O O O O O O O Driftsbidrag , % oms 4,5% 3,5% 9,2% 12,8% 11,2% 11,0% 10,5% 10,5% 10,6% 10,4% 10,4% 10,4% 10,4% Avskrivningar % oms 4,5% 4,5% 6,1% 6,4% 7,4% 7,3% 7,2% 7,2% 7,2% 7,2% 7,3% 7,3% 7,4% Röre Ise res ultat % oms -0,0% -1,0% 3,0% 6,5% 3,8% 3,6% 3,3% 3,3% 3,3% 3,2% 3,1% 3,0% 3,0% -1 Finansiella intäkter och kostnader Inkomstskatter C~::~ffi::::~:::Cf{:::~::::ff{::::::::ff~::::~:::{{f::::::::~~If::::~::JC~9:::::::~}}j~:~::~ Räke ns kaps pe r iode ns res ultat % oms -1,3% -2,2% 1,5% 5,0% 2,2% 2,1% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 1,9% 1,9% 1,9% 1. Intäkternas årliga tillväxt är mellan 1,3 % och 5,6 % under åren Inkomstskatten under åren är 1,0 M, vilket motsvarar ett nuvärde på 0,8 M med en 4,9 %:s diskonteringsränta KPMG Oy Ab, a Finnish l!mlted liability company and a member firm of the KPMG nelwor1< of independent mamber firms af:filiated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity, All rights reserved. Prin ted In Finland. 9

11 Bilaga Elverkets prognoser - Affärsverksamhetsöverföring - exempel (2/2) r "-:-., ~~ -. ~ 5446 CI~~II:_-_-_- _~1~~: C~2:~?~~::~~:~:: ~~ :::::::: pp :::::::i]~ :::::::i~ :::::::{P?:::::::Z??~:::::::Z?~?:::::::3: 1~ :::::: ):~2 L. L.l:>A N\3A t( TOTA L T ,;----, I \, : 3362 : 540 : 681 r-> ~... _-_3:;,',; ~J_ ~ ~ 2 _~~~ 2 _~~~ 2 _~~~ ~ _~~~ ~ _~~~ ~ _~~~! _6_~~ ~ _6_~~! _63_~! Antaget för upphöjningen i bokföringens avskrivningsbotten är 2,6 ME. Förändringen i de övriga bestående tillgångarna utgörs därutöver av skillnaden mellan investeringarna (1,0 ME) och avskrivningarna (0,7 M ) 2. Likvida medlen är 3,6 M i slutet av år 2022, vilket beror på högre skattekostnader jämfört med försäljning av affärsverksamheten 3. I överföringen av affärsverksamheten är det egna kapitalets andel av nettoapporten 81 % 4. Företagets operativa kassafjöden täcker investeringarnas finansieringsbehov <!il 2013 KPMG Oy Ab. a Finnish limited liabitily company and a membe, finn 01 the KPMG network 01 independent member finns affiliated with KPMG Intemational Cooperative ("KPMG Intemational"). a SWISS entily. All rights reserved. Printed in Finland. 10

12 2013 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative CKPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Finland. KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative, a Swiss entity. KPMG International Cooperative is a Swiss entity. Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-a-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Granskning av bokslut 2012 RappOIi

Granskning av bokslut 2012 RappOIi Värmlands läns Vårdförbund Granskning av bokslut 01 RappOIi Audjt KPMGAB Antal sidor: 6 II Rapport 0 1 V årdförbundet.docx 013 KPMG AB, a Swedish limited liahility company and a member firm oflhe KPMG

Läs mer

Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer

Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer Snogeholms slott, Skåne 24 oktober 2011 Innehåll Vilka organisationsformer kan vara aktuella? Vad är skillnaden mellan de olika formerna? Vilken form passar

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26 Moderbolagets NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 1.1 31.12.2012 1) Omsättning Hyror 136 700 145,50 132 775 734,25 Ersättningar för nyttjande 205 697,92 128 612,96 Övrig avkastning på fastigheten 59

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 14 Finlands Universitetsfastigheter Ab KONCERNENS NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 1) Omsättning Hyror 139 199 578,93 137 267 442,47 Ersättningar för nyttjande 416 079,10

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB 2014-03-11 Mirja Hjelmberg Mikael Westin Dokumentationen utges i informationssyfte och är av generell karaktär och ska inte betraktas som rådgivning. Agenda

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Revision af klimaregnskaber hvilke krav stilles der til rapportering af emissioner i fra transport? Torbjörn Westman 2013-04-09

Revision af klimaregnskaber hvilke krav stilles der til rapportering af emissioner i fra transport? Torbjörn Westman 2013-04-09 Revision af klimaregnskaber hvilke krav stilles der til rapportering af emissioner i fra transport? Torbjörn Westman 2013-04-09 Agenda Introduktion Gällande regelverk Hur utför revisorn en granskning Dokumentationskrav

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Revisorernas bedömning av Delårsrapporten för Varbergs kommun 2012-08-31.

Revisorernas bedömning av Delårsrapporten för Varbergs kommun 2012-08-31. /( a a, lo/jo J/l Till Kommunfullmäktige i Varbergs kommun -1 Revisorernas bedömning av Delårsrapporten för Varbergs kommun 2012-08-31. Enligt kommunallagen skall revisorerna bedöma om resultatet i delårsrapporten

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Omsättning 240,3 miljoner euro (234,8 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 19,7 miljoner euro (21,2 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 7,8 miljoner euro

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(7) Viktiga händelser under första halvåret 2000 Kundintäkterna för första halvåret uppgick till 58,0 Mkr (25,7) motsvarande

Läs mer

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB 2014-03-13 Mirja Hjelmberg Lotta Abrahamsson Dokumentationen utges i informationssyfte och är av generell karaktär och ska inte betraktas som rådgivning.

Läs mer

Verksamheten i siffror

Verksamheten i siffror Verksamheten i siffror 1998 1999 2000 2001 2002 Försäljning (Mkr) 17 835 16 807 19 271 19 682 19 271 Resultat efter finansnetto (Mkr) 1 424 467 1 870 913 816 Investeringar i anläggningar (Mkr) 2 035 1

Läs mer

Lönsam tillväxt forsätter

Lönsam tillväxt forsätter Hexatronic Scandinavia AB (publ) Pressrelease 26 januari 2012 Kvartalsrapport 1, 1 september till 30 november 2011 Lönsam tillväxt forsätter Tillväxten för perioden är 7%. Alla tre affärsområden, Network,

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade Incitamentsprogram i svenska börsnoterade bolag Studie genomförd av KPMG 2010 AUDIT TAX ADVISORY Inledning KPMG har genomfört en studie av de incitamentsprogram som föreslagits i svenska börsbolag under

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Entreprenörskap- och affärsutveckling. 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13

Entreprenörskap- och affärsutveckling. 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13 Entreprenörskap- och affärsutveckling Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Namn (KOD): (Ifylles av student) Tentamensdatum: 150324

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

En snabbguide i K2. Förenklat regelverk för redovisning. kpmg.se/k2k3

En snabbguide i K2. Förenklat regelverk för redovisning. kpmg.se/k2k3 En snabbguide i K2 Förenklat regelverk för redovisning kpmg.se/k2k3 K2 förenklat regelverk för redovisning Vad innebär det förenklade redovisningsregelverket K2? Hur skiljer det sig från K3 och den äldre

Läs mer

1. Definition av nyckeltalen i bokslutsstatistik

1. Definition av nyckeltalen i bokslutsstatistik 1. Definition av nyckeltalen i bokslutsstatistik I det här dokumentet definieras och förklaras de nyckeltal som används i ÅSUBs bokslutsstatistik. Samtliga nyckeltal är sådana som går att räkna fram från

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS)

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Effekter i moderbolagets redovisning I samband med övergången till redovisning enligt IFRS

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på:

Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på: ATT GÖRA EN DCF VÄRDERING STEG FÖR STEG 1. Omsättning och tillväxt Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på: - Tidigare års utfall - Ledningens prognos - Baserat på

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Boksluts- och nyckeltalsinformation

Boksluts- och nyckeltalsinformation Datum Sida August 2014 1 (2) Boksluts- och nyckeltalsinformation Boksluts- och nyckeltalsinformation kan erhållas för alla svenska aktiva aktiebolag. Informationen omfattar som mest de fem senaste årens

Läs mer

Finansiella samband HÄVSTÅNGSSAMBANDET

Finansiella samband HÄVSTÅNGSSAMBANDET Finansiella samband HÄVSTÅNGSSAMBANDET Å 1 1 1 Hävstångssambandet framhäver effekten av finansieringsstrukturen. Avkastningskraven på eget kapital och på totalt kapital/sysselsatt kapital/operativ kapital

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Finansiell information januari september Nettoomsättningen ökade med 46% och uppgick till 14,0 Mkr (9,6). Resultat efter finansnetto

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 1999 BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels-

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Skapa handlingsfrihet och värde inför en kommande exit

Skapa handlingsfrihet och värde inför en kommande exit www.pwc.com/se Skapa handlingsfrihet och värde inför en kommande exit 23 april 2012 Mikael Scheja Ekon Dr Auktoriserad revisor Någonstans är vi på väg Olika utgångspunkter för företagande för en ägare:

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9)

Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9) Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9) ÖVERGÅNG TILL RAPPORTERING ENLIGT IFRS Viking Line koncernen övergår vid bokslutet för räkenskapsåret 2005/2006 från finländsk bokslutspraxis (Finnish

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009 Bokslut 2008 Resultaträkning för Vanda stad 2008 2007 2006 milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 196,2 177,3 172,4 Tillverkning för eget bruk 90,1 71,0 71,2 Verksamhetskostnader - 1 072,0-974,6-931,2 Verksamhetsbidrag

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade Incitamentsprogram i svenska börsnoterade bolag Studie genomförd av KPMG 2012 KPMG I SVERIGE Innehåll Inledning...3 Kategorisering av programmen...4 Nya program under perioden...5 Program per bransch...6

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Neptunigatan 23 22100 MARIEHAMN FO nummer: 0842491-6 BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Uppgjord av: Ålands Företagsbyrå Ab, auktoriserad redovisningsbyrå Nygatan 9, 22100 Mariehamn, tel 018-29044 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 1 Sammanfattning av delårsrapport (koncernen) Andra kvartalet 2014-10-01 till 2014-12-31 (tkr) Nettoomsättningen uppgick till 6 712 Rörelseresultatet

Läs mer

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt.

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 perioden 1 september 2009 till 30 november 2009 Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Fortsatt bra och stabil orderingång. Ett

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet

TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet Lektion 1 Introduktion, Företaget i samhället, Årsredovisning Martin Kylinger Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling Avdelningen för produktionsekonomi

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget med dotterbolag Bokslutskommuniké för 2014 Omsättningen för januari-december 2014 uppgick till 11 082 KSEK Rörelseresultatet före engångshändelser och omvärderingar

Läs mer

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade Incitamentsprogram i svenska börsnoterade bolag Studie genomförd av KPMG 2011 KPMG I SVERIGE Innehåll Inledning...3 Kategorisering av programmen...4 Nya program under perioden...5 Program per bransch...6

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-05-08 Skrivtid:

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007

Delårsrapport januari juni 2007 Delårsrapport januari juni 2007 Ändrad detaljplan i Söderhamn möjliggör avstyckning av 20 fritidstomter från Stenö Camping. Möruddens Camping på Hammarö, utanför Karlstad förvärvades. Östermalms IP har

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2011 Faktureringen under perioden uppgick till 2,0 MSEK (1,7 MSEK), vilket är en förbättring med 0,3 MSEK (17,6 %) jämfört med motsvarande

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 2015 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Förhandsuppgifter 2014 Kommunerna anpassade sin ekonomi år 2014 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen samlat in

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Mariestads kommun. Övergripande granskning Socialnämnden Rapport. KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3

Mariestads kommun. Övergripande granskning Socialnämnden Rapport. KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3 ABCD Mariestads kommun Övergripande granskning Socialnämnden Rapport KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer