Sida. Sammandrag. Ekonomisk information. Beskattning. Bilaga

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sida. Sammandrag. Ekonomisk information. Beskattning. Bilaga"

Transkript

1

2 Sida Sammandrag Ekonomisk information Beskattning Bilaga (!} 2013 KPMG Oy Ab, a Flnnish limited liability company and a member firm of the KPMG networl< of Independent member firms affiliated WIth KPMG Internalionel CooperaUve rkpmg International"), a S"'5' entity. All right. re.erved. Printed in F1nlend.

3 Bolagisering av Mariehamns stads elverk KPMG Oy Ab har utrett bolagiseringen av Mariehamns stads elverk ur en ekonomisk och skatteteknisk synvinkel KPMG har fått utgångspunkterna, bakgrundsantaganden och viljetillståndet för bolagiseringen av stadens och elverkets representanter Enligt Statens linjedragning och kommande lagstiftning kommer kommunala elverk att bolagiseras Enligt exempelberäkningar skulle Mariehamns stads elverk inleda sin verksamhet Ur ägarens synvinkel är det viktigt att ägartillskottet är på en acceptabel nivå utan att den operativa verksamheten äventyras. I denna presentation har det årliga ägartillskottet uppskattats på 184 tusen euro Ur el verkets synvinkel är ambitionen att möjliggöra en smidig ekonomisk och operativ verksamhet samt att identifiera skattetekniska följder Bolagiseringen kommer att utföras ur elverkets synvinkel på ett sätt som: inte äventyrar kundrelationer och konkurrensläget stöder den ekonomiska utvecklingen möjliggör genomförandet av det kommande investeringsprogrammet fungerar bra som grund för beslutsfattande KPMG har som ett skilt uppdrag gjort en substansvärdering avelverkets egendom. Värderingen grundar sig på att balansräkningens gängse värde är ca 8,5 M på andra anläggningstillgångar än mark- och vattenområden, d.v.s. cirka 2,6 M mer än det nuvarande bokföringsvärdet (per ) Substansvärderingen kan specificeras ytterligare när uppfattningen om balansposternas verkliga ekonomiska livslängd har fastställts Slutsatser Elverkets tillgångar (och skulder) kan flyttas över till det nygrundade företaget endera som apport till gängse värde, som affärsverksamhetsöverlåtelse i enlighet med näringsskattelagen genom att höja gängse värden i bokföringen eller genom försäljning av affärsverksamheten På basen av uträkningarna rekommenderas en försäljning av affärsverksamheten I beräkningarna har det antagits att egna kapitalets relation till främmande kapital i nettoapporten är 48 % / 52 % Ur beräkningarnas synvinkel ikan bolagiseringens ägartillskottsmål uppnås utan att äventyra företagets e'konomiska verksamhet Den operativa verksamhetens kassaflöde räcker både till att täcka ägartillskottet och till att upprätthålla företagets operativa verksamhet utan att utnyttja utomstående skuldfinansiering Enligt den preliminära analysen består ägartillskottet av följande komponenter: Hyra för markområden Effekt av hyreskontraktens överföring Ersättning för grundkapital kott Ägarlånet som uppstår vid försäljningen av affärsverksamheten har antagits vara ett bullet-iån, för att möjligöra finansiering av investeringsprogrammet med operativa verksamhetens kassaflöden Ägartillskottet samt andra transaktioner mellan ägare och bolaget skall i alla avseenden vara marknadsmässiga KPMG Oy Ab, a Finnish limi1ed liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affil/ated wllh KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss enlity, All rights reserved. Prinled in Finland. 2

4 Antaganden och kommentarer Bolagiseringen rekommenderas att utföras genom försäljning av affärsverksamheten Enligt en grov uppskattning är överlåtelseskattekostnaden av försäljningen av affärsverksamheten 0,1 M Förutsatt att resultatprognoserna uppfylls har vi beräknat de kommande inkomstskatternas nuvärde till 0,4 M Överlåtelseskattekostnaden förväntas inte vara betydande, men borde oberoende analyseras noggrannare Ägarlånet är efter bolagiseringen 52 % av nettoapporten Ägarlånet har antagits vara ett bullet-iån, för att möjliggöra investeringar med enbart kassaflöden från den operativa verksamheten Balansposternas gängse värde har uppskattats med substansväderingmetoden och baserar sig på följande antaganden: Anläggningstillgångarna följer en geometrisk livskurva Elledningarnas ekonomiska livslängd är 40, transformatorernas 30 och övriga anordningarnas 20 år...~~m~m:..~~ t Tillväxt i omsättningen 13,2 % 1,9% 3,9% 5,6 % 3,8% Driftsbidrag 12,8 % 10,3 % 11,0 % 10,5 % 10,5 % t Genomsnittligt resultat Genomsnittlig soliditet Likvida medel Förändring i eget kapital Eget kapital Fränmande kapital Nettoskuld / driftsbidrag 2022 Ägartillskott per år Skatteeffektivitet av ägarnas inkomstföring Stadens försäljningsvinst Skattekostnader totalt j _.;... 1ii.~S'~:;i:.,-,... :;E.~ ~.~. I.r ,3% 3,2% 2,5% 2,4 % 10,6 % 10,4 % 10,4 % 10,4 % 1,5 % 40,5 % O, % u, ,7 % 10,4 % Investeringar, t Anläggningstillgångar Likvida medel Aktiekapital Skulder fran finansinstitut Lan till ägare Balansen totalt ÄgartilIs kott KPMG oy Ab. a Finnish lim hed Ilability company and a member firm of!he KPMG netwofk of independent member firms affiliated with KPMG Intemationai Cooperatlve 3 ("KPMG Intemational"). a Swiss entlly. All righls reserved. Prinled in Finland.

5 rrinal tillväxt WACC Res tv ärdets kapitaliserings faktar Kapitaliserat restvärde Delårskarrigering 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Diskanteringsperiad 0,50 1,50 2,50 3,50 4,50 5,50 6,50 7,50 8,50 Nuvärdesfaktar 0,98 0,93 0,89 0,85 0,81 0,77 0,73 0,70 0,67 kassaflöde Kassaflödesbaserad värdering Värderingens kassaflöden baserar sig på stadens och elverkets representanters prognoser av rörelsevinst, avskrivningar och investeringar. Terminalårets lönsamhetsantagande baserar sig på lönsamhetens övre kvartil under prognosperioden (prognos som sträcker sig över en investeringscykel). Terminalårets avskrivningar och investeringar baserar sig på prognosperioden på så sätt att investeringarna är något större än avskrivningarna, för att möjliggöra att balansräkningen utvecklas i relation till omsättningen I och med att balansräkningens upphöjning till gängse värde baseras på substansvärderingen återstår det att lösa diskonteringsräntan (WACC). På basen av beräkningens antaganden blir diskonteringsräntan cirka 4,9 %, vilket kan anses vara en relativt låg nivå 2013 KPMG Dy Ab, a Flnnish Ilmll.ed Ilability company and a membar firm of the KPMG nelwo,k of independenl member firms affilialed with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss enlily. All rights raserved. Printed In Finland. 4

6 ., -. T.. - _. '""'I"f".~!. -l' -=11.~ j :'!':'Y -...,rr_..:,~~ :,'.. 'I'JIl 1f:l '. h" -~':.:. - ;: ~:t'.,. t Omsättning , ~, E( Övriga rörelseintäkter , Artig tillväxt 10,7% -21,0% 13,2% \!~~r- 1.. ~!~~~ ~!.~~ }!. ~~.1!.~~ }.:.?~ 2.!. ~~ ~~~ J.!.?1': rvlaterial och tjänster Personalkostnader 'ÖVriga rörelsekostnader C.i.I6:":2J Arlig hyra för markområden O O O O O O O O O O O O O Driftsbidrag % oms 4,5% 3,5% 9,2% 12,8% 10,3% 11/JO/., 10,5% 10,5% 10,6% 10,4% 10,4% 10,4% 10,4% I Avskrivningar % oms 4,5% 4,5% 6, 1% 6,4% 7,4% 7,3% 7,2% 7,2% 7,2% 7,2% 7,3% 7,3% 7,4% Rörelseresultat % oms -0,0% - 1,0% 3,0% 6,5% 2,9% 3,6% 3,3% 3,3% 3,3% 3,2% 3, 1% 3,0% 3,0% -1 Finansiella intäkter och kostnader 145 1' :- :f: ---{8Ö { { Ö S Ö S S ~ Inkomstskatter C!r~::::~:::::::: : Q::::::::: Z::::::::: l ::::::::: 4:::::==:: ::::::::: ::::::::: ::::::::: ~ Räke ns kaps pe riode ns res ultat % oms -1,3% -2,2% 1,5% 5,0% 1,0% 1! 6% 1... ~% 1L5~ 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1. Intäkternas årliga tillväxt är mellan 1,3 % och 5,6 % under åren Överlåtelseskattekostnaden som uppstår vid försäljningen av affärsverksamheten är inkluderad i övriga rörelsekostnader för år Låneräntan åt ägarna är 4 %, vilket leder till en årlig räntekostnad på 184 t. Likvida medlen antas uppnå en ränteavkastning på 1 % 4. Inkomstskatten under åren är 0,5 M, vilket motsvarar ett nuvärde på 0,4 M med en 4,9 %:s diskonteringsränta 2013 KPMG Oy Ab, a Flnnish limited liability company and a member firm of the KPMG nelwork of independent member forms affiliatad with KPMG InIemationai Cooperalive ("KPMG IntemationaI'), a SIMSS entoty, All rights reservad. Prlnted in Finland. 5

7 Aaceringar 5446 C~-~~fi:_-_-_-_~-~!f! Rörelsekapitalpos ter Likvida medel 3 C:i: ::~~i ::::::::ii~::::::: :i{i :::==: ~ :~i~ :::::: ~:~~i :::::: ~ :iii :::::: ~ :~~~ :::::: ~:~~i :::::: ~ :i~i ::::: illlgangar TOTAL T EGET KAATAL OCH SKULDER, , Aktiekapital, ' Grundkapital 3362!, 3362 :, Övrigt eget kapital 540,: 681, i-> , 3 ' ~... _-_:.../ Främnande kapital ~ _., Skulder fran finansinstitut -{ 4 Skulder frän staden a, ~ ~ QQ ~ Q2 ~ Q Q j_ Q2 ~ QQ ~ Q Q ~ QQ ~ QQ ~ QQ ~ Rörelsekapitalposter Antaget tör upphöjningen i bokföringens avskrivningsbotten är 2,6 M. Förändringen i de övriga beslående tillgångarna utgörs därutöver av skillnaden mellan investeringarna (1,0 M ) och avskrivningarna (0,7 M ) 2. Likvida medlen är 4,0 M i slutet av år I överföringen av affärsverksamheten är det egna kapitalets andel av nettoapporten 48 % 4. Ägarlånet som antas vara ett bullet-iån, är i början 52 % av nettoapporten, med en ränta på 4 %. Företagets operativa kassaflöden täcker investeringarnas finansieringsbehov 5. De totala tillgångarna avviker något från den verkliga balansräkningen på grund aven skillnad i resultaträkningens resultat och balansräkningens post för årets resultat. Skillnaden är upptagen i de likvida 2013 KPMG Oy Ab. a Flnnish 11mited Ilability company and a member firm of the KPMG nelwor1< of independent member firms atfijiated with KPMG Intemationat Cooperative 6 ( KPMG Intemationar). a Swiss entlly. All rights reservad. Prinled In Finland.

8 Se Bilaga (andelen skuld motsvarar den nuvarande nivån) Affärs ve rks am hetsöverföring Försäljning av affärsverksamheten Andelen skuld i nettoapporten 19 % 19 % 25% 50% 52% 75% 100 % Genomsnittligt resultat ,1 % 2,3 % 2,1 % 1,6 % 1,5% 1,0 % 0,4 % Genomsnittlig soliditet 63,2 % 63,3 % 59,1 % 41,9 % 40,5 % 22,5% 1,8% Likvida rredel Förändring i eget kapital Eget kapitai FrälT1T8nde kapital Nettoskuld I driftsbidrag ,32-1,43-1,09 0,27 0,39 2,15 4,07 Ägartillskott per ar Skatteeffektivitet av ägarnas inkomstföring 36,3 % 36,3 % 48,0 % 96,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Stadens försäljningsvinst Skattekostnader totalt ränta 4,91 % 4,89 % 4,89 % 4,89 % 4,89 % 4,89 % 4.89 % I känslighetsanalysen varierar andelen skuld Ii nettoapporten mellan den nuvarande skuldsättningsgraden, 19 %, och 100 % För att hålla ägartillskottet på den önskade nivån, krävs en skuldandel på 52 %, vilket även är nivån som exempelberäkningarna är baserade på Lönsamheten är positiv Soliditeten är tillräcklig Likvida medlen och egna kapitalet utvecklas gynnsamt Nettoskulden är på en acceptabel nivå Målen för ägartillskotten uppfylls Skatteeffektiviteten av ägartillskottet är på en hög nivå De totala skattekostnaderna är relativt låga, men kunde sänkas med en högre skuldsättningsgrad Lönsamhet - Andelen skuld i nettoapporten 52 o/. 14% 13% Balansräkning - Aktiva, andelen skuld i nettoapporten 52 o/. Balansräkning - Passiva, andelen s kuld i nettoapporten 52 % % 0 % 11 % 11 % 10% 11 % 10% 10% 10% 10% % o"- 8% ~ % 27% 31 % 33% 37% 41 % 44CY. 47 ~ 50% 53" 6% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% % %,. 1% 2" IM IM 2& 2" IK IM,~ -2% 2000 BB~~~~~~~88~ -4% -2% o 7-0\\ 7-0\7-7-0\'~ 7-0\~ 7-0\<0 7-0\'0 7-0\1 7-0\'0 7-0\9> \ \\ 7-0\7-7-0\~ 7-0\~ 7-0\<0 7-0\'0 7-0\1 7-0\'0 7-0\9> \ ~ % 62% 81% 61% 60% 60 ~, 59% 58% 58'''' 57% 01, ~, ~, ~, ~, ~, ~, ~, ~, ~, ~, ~, ~ 7-0\\ 7-0\7-7-0\~ 7-0\~ 7-0\<0 7-0\'0 7-0\1 7-0\'0 7-0\9> \ Driftsbidrag - - Rörelseresultat Räken skaps periodens resultat Lån g fri stig Kortfristig oegetkapital Främmande kapitat ~ 2013 KPMG Dy Ab. a Finnish 11miled liabi1ily company and a membar farm of the KPMG natwork of Independent member firms affiliated with KPMG International Cooperalive ("KPMG InlemaUonal' ). a Swiss enlily. All right, reserved. Prinled in Finland. 7

9 Försäljning av affärsverksamhet Helheten (inkluderat tillgångarna och skulderna) som överflyttas vid en försäljning av affärsverksamheten kan definieras fritt Alla tillgångar och skulder behöver inte innefattas av affärsverksamhets helheten Överföring av skulder vid en försäljning av affärsverksamheten: Ifall NewCo tar emot övriga skulder av Mariehamns stad än de som är relaterade till företagets verksamhet, är överföringen av skulder egentligen betalning av köpeskillingen Köpeskillingen utgörs av tillgångarnas gängse värde, varav en del betalas genom att ta emot skulder och resten betalas med likvida medel I beräkningarna har det antagits att det inte överflyttas andra skulder Vid en försäljning av affärsverksamheten uppstår det en överlåtelseplikt Ifall den överlåtelseskattepliktiga egendomen är högst 8,5 M är överlåtelseskatten uppskattningsvis högst cirka 0,1 M I ~~ljfw,1>~l!i J).o Aktier (, ~.~ f ~. ~ Tillgangar och skulder..... ~... - _'._<J~.f NewCo vid försäljning av affärsverksamhet Verkställning Överföring av skulderna och verkställning av försäljningsvinsten (i beräkningarna 2,6 M ) är möjligt i samband med en försäljning av affärsverksamheten Intäktsföring kan verkställas som återbäring av kapital efter försäljningen av affärsverksamheten Intäktsföringen kan verkställas genom att betala en köpeskilling som även kan förbli som en skuld I beräkningarna har det antagits att 52 % av köpeskilling blir som skuld Ifall anläggningstillgångarnas gängse värde är 8,5 M, det inte uppstår andra räntebärande skulder och inkomstföringen verkställs via ett ägarlån, så leder genomförandet av försäljningen till följande resultat ifall driftkapitalsposter och överlåtelseskatten (beaktat som utgifter) beaktas: NewCo: Tillgångar 11,2 M Icke-räntebärande skulder 2,4 M Agarlån 4,6M Eget kapital 4,2 M Mariehamns stad: Försäljningsvinst 2,6 M Inkomstföring Räntor på ägarlånet Vid en försäljning av affärsverksamhet bildar den överflyttade egendomen NewCo:s avskrivningsbotten Balansposterna flyttas över till deras gängse värde (8,5 M ) och bildar en i beskattningen avskrivbar anskaffningsutgift ~ 2013 KPMG Oy Ab. a Finnish lirniled liabilily cornpany and a member firm of lile KPMG nelwork of inclependenl member firms affilialed with KPMG Inlernational Cooperative 8 ("'<PMG International"). a Swiss entity. All righls reserved. Pnnted in Finland.

10 ,, ,7% -21,0% 13,2% '- 1..! ~~,t }! ~~ ~ ~~ }.! ~~ 1.! ~~ }.!? ~ }.! ~ ~.?.!~~ Material och tjänster Personalkostnader ÖVriga rörelsekostnader Arlig hyra för rnarkorrraden O O O O O O O O O O O O O Driftsbidrag , % oms 4,5% 3,5% 9,2% 12,8% 11,2% 11,0% 10,5% 10,5% 10,6% 10,4% 10,4% 10,4% 10,4% Avskrivningar % oms 4,5% 4,5% 6,1% 6,4% 7,4% 7,3% 7,2% 7,2% 7,2% 7,2% 7,3% 7,3% 7,4% Röre Ise res ultat % oms -0,0% -1,0% 3,0% 6,5% 3,8% 3,6% 3,3% 3,3% 3,3% 3,2% 3,1% 3,0% 3,0% -1 Finansiella intäkter och kostnader Inkomstskatter C~::~ffi::::~:::Cf{:::~::::ff{::::::::ff~::::~:::{{f::::::::~~If::::~::JC~9:::::::~}}j~:~::~ Räke ns kaps pe r iode ns res ultat % oms -1,3% -2,2% 1,5% 5,0% 2,2% 2,1% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 1,9% 1,9% 1,9% 1. Intäkternas årliga tillväxt är mellan 1,3 % och 5,6 % under åren Inkomstskatten under åren är 1,0 M, vilket motsvarar ett nuvärde på 0,8 M med en 4,9 %:s diskonteringsränta KPMG Oy Ab, a Finnish l!mlted liability company and a member firm of the KPMG nelwor1< of independent mamber firms af:filiated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity, All rights reserved. Prin ted In Finland. 9

11 Bilaga Elverkets prognoser - Affärsverksamhetsöverföring - exempel (2/2) r "-:-., ~~ -. ~ 5446 CI~~II:_-_-_- _~1~~: C~2:~?~~::~~:~:: ~~ :::::::: pp :::::::i]~ :::::::i~ :::::::{P?:::::::Z??~:::::::Z?~?:::::::3: 1~ :::::: ):~2 L. L.l:>A N\3A t( TOTA L T ,;----, I \, : 3362 : 540 : 681 r-> ~... _-_3:;,',; ~J_ ~ ~ 2 _~~~ 2 _~~~ 2 _~~~ ~ _~~~ ~ _~~~ ~ _~~~! _6_~~ ~ _6_~~! _63_~! Antaget för upphöjningen i bokföringens avskrivningsbotten är 2,6 ME. Förändringen i de övriga bestående tillgångarna utgörs därutöver av skillnaden mellan investeringarna (1,0 ME) och avskrivningarna (0,7 M ) 2. Likvida medlen är 3,6 M i slutet av år 2022, vilket beror på högre skattekostnader jämfört med försäljning av affärsverksamheten 3. I överföringen av affärsverksamheten är det egna kapitalets andel av nettoapporten 81 % 4. Företagets operativa kassafjöden täcker investeringarnas finansieringsbehov <!il 2013 KPMG Oy Ab. a Finnish limited liabitily company and a membe, finn 01 the KPMG network 01 independent member finns affiliated with KPMG Intemational Cooperative ("KPMG Intemational"). a SWISS entily. All rights reserved. Printed in Finland. 10

12 2013 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative CKPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Finland. KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative, a Swiss entity. KPMG International Cooperative is a Swiss entity. Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-a-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Bolagisering av Mariehamns hamn. Presentation Oktober 2014

Bolagisering av Mariehamns hamn. Presentation Oktober 2014 Bolagisering av Mariehamns hamn Presentation Oktober 2014 Innehållsförteckning Sida Sammandrag 2 Ekonomisk information 4 1 Sammandrag Bakgrund och slutresultat Bolagisering av Mariehamns hamn Slutsatser

Läs mer

Att styra ett tillväxtbolag genom nyckeltal

Att styra ett tillväxtbolag genom nyckeltal Att styra ett tillväxtbolag genom nyckeltal Connect Väst Den 13 januari 2016 KPMG en bokstavskombination som sticker ut! 1 Agenda Sida Affärsplanen 3 Klassiska fel kopplat till affärsplan och styrning

Läs mer

Granskning av bokslut 2012 RappOIi

Granskning av bokslut 2012 RappOIi Värmlands läns Vårdförbund Granskning av bokslut 01 RappOIi Audjt KPMGAB Antal sidor: 6 II Rapport 0 1 V årdförbundet.docx 013 KPMG AB, a Swedish limited liahility company and a member firm oflhe KPMG

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26 Moderbolagets NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 1.1 31.12.2012 1) Omsättning Hyror 136 700 145,50 132 775 734,25 Ersättningar för nyttjande 205 697,92 128 612,96 Övrig avkastning på fastigheten 59

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Privattandläkarna. Erbjudande till medlemmar Redovisningstjänster. För mer information kontakta

Privattandläkarna. Erbjudande till medlemmar Redovisningstjänster. För mer information kontakta Privattandläkarna Erbjudande till medlemmar Redovisningstjänster För mer information kontakta 2016 Magnus Jansson Privattandläkarna magnus.jansson@ptl.se 08-555 44 625 Birgitta Daniels KPMG birgitta.daniels@kpmg.se

Läs mer

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 14 Finlands Universitetsfastigheter Ab KONCERNENS NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 1) Omsättning Hyror 139 199 578,93 137 267 442,47 Ersättningar för nyttjande 416 079,10

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB 2014-03-11 Mirja Hjelmberg Mikael Westin Dokumentationen utges i informationssyfte och är av generell karaktär och ska inte betraktas som rådgivning. Agenda

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Nya ränteavdragsregler Jörgen Graner Caroline Väljemark

Nya ränteavdragsregler Jörgen Graner Caroline Väljemark Nya ränteavdragsregler Jörgen Graner Caroline Väljemark Skattedagen, Stockholm 12 november 2015 Agenda Bakgrund / Var står vi? BEPS Action 4 Utblick Vad blir resultatet? Oklarheter Källskatt på ränta?

Läs mer

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga.

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga. Första halvåret 2016 Periodens omsättning uppgick till 48 470 T (47 992 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 1 365 T (1 204 T ) Periodens resultat uppgick till 1 035 T (863 T ) Resultat per aktie

Läs mer

Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer

Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer Snogeholms slott, Skåne 24 oktober 2011 Innehåll Vilka organisationsformer kan vara aktuella? Vad är skillnaden mellan de olika formerna? Vilken form passar

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB 2014-03-13 Mirja Hjelmberg Lotta Abrahamsson Dokumentationen utges i informationssyfte och är av generell karaktär och ska inte betraktas som rådgivning.

Läs mer

Skapa handlingsfrihet och värde inför en kommande exit

Skapa handlingsfrihet och värde inför en kommande exit www.pwc.com/se Skapa handlingsfrihet och värde inför en kommande exit 23 april 2012 Mikael Scheja Ekon Dr Auktoriserad revisor Någonstans är vi på väg Olika utgångspunkter för företagande för en ägare:

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

** Emissionen godkändes efter 30.6.2015 och utfallet av emissionen har därmed inte tagits med i denna rapport.

** Emissionen godkändes efter 30.6.2015 och utfallet av emissionen har därmed inte tagits med i denna rapport. Första halvåret 2015 Periodens omsättning uppgick till 47 992 T (48 423 T )* Periodens rörelseresultat uppgick till 1 204 T (1 267 T )* Periodens resultat uppgick till 863 T (254 T )* Resultat per aktie

Läs mer

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro)

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 1/8 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Mail Communication Omsättning 236,1 232,3 841,7 825,7 Rörelsevinst 36,3 30,3 104,3 106,3 Rörelsevinst-% 15,4 % 13,0

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Verksamheten i siffror

Verksamheten i siffror Verksamheten i siffror 1998 1999 2000 2001 2002 Försäljning (Mkr) 17 835 16 807 19 271 19 682 19 271 Resultat efter finansnetto (Mkr) 1 424 467 1 870 913 816 Investeringar i anläggningar (Mkr) 2 035 1

Läs mer

Tredje kvartalet 2016

Tredje kvartalet 2016 Tredje kvartalet 2016 Periodens omsättning uppgick till 23 010 T (23 464 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 309 T (488 T ) Periodens resultat uppgick till 183 T ( 336T ) Resultat per aktie 0,012

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på:

Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på: ATT GÖRA EN DCF VÄRDERING STEG FÖR STEG 1. Omsättning och tillväxt Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på: - Tidigare års utfall - Ledningens prognos - Baserat på

Läs mer

2. Övning: Kassa- och materialflöden. TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi

2. Övning: Kassa- och materialflöden. TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi 2. Övning: Kassa- och materialflöden TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi Övningarnas innehåll 6. Analyser och framtid 5. Försäljning, marknadsföring och bemötandet av kunden 4. Operationer II: Processer

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

KONCERNENS RESULTATRÄKNING Kort om Hypo År 2007 stärkte Hypo alltjämt sin profil som en innovativ aktör med särskild inriktning på bostadsfinansiering och boende. Vi anpassade oss till utvecklingen på bostadsmarknaden och såg över

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Skattepliktig förmån eller muta - vad är vad, och var går gränsen? Stora Skattedagen Stockholm, 9:e november, 2016

Skattepliktig förmån eller muta - vad är vad, och var går gränsen? Stora Skattedagen Stockholm, 9:e november, 2016 Skattepliktig förmån eller muta - vad är vad, och var går gränsen? Stora Skattedagen Stockholm, 9:e november, 2016 Förmåner Är det någon skillnad? Skattefri förmån Skattepliktig förmån Otillbörlig förmån

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

REDOVISNINGENS GRUNDER

REDOVISNINGENS GRUNDER REDOVISNINGENS GRUNDER Tid: 3 h Bokföring Texten får medtas 28.08.2006 Hjälpmedel: Kalkylator ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 % 1/7 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Granskning av strokevården

Granskning av strokevården Landstingets revisorer 2012-04-23 000006 Landstingsstyl'elsen Granskning av strokevården Vi rekommenderar landstingsstyrelsen att beakta de synpunkter avseende utveckling av strokevården som påtalas i

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Almi Företagspartner AB Org.nr 556481-6204. Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni

Almi Företagspartner AB Org.nr 556481-6204. Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Intäkter Ränteintäkter & andra finansiella intäkter 238,2 240,4 Anslag 165,0 154,4 Övriga rörelseintäkter 75,5 88,2 478,7 483,0 Rörelsens kostnader

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärende 23

Kommunfullmäktige. Ärende 23 Kommunfullmäktige Ärende 23 O Eda kommun Kommunrevisionen 2015-10-09 Till: Kommunfullmäktige För kännedom: Kommunstyrelsen Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2015-08-31 Vi har granskat kommunens

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(7) Viktiga händelser under första halvåret 2000 Kundintäkterna för första halvåret uppgick till 58,0 Mkr (25,7) motsvarande

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Kvartalsrapport 1 juli september 2015

Kvartalsrapport 1 juli september 2015 RealXState AB (publ) Kvartalsrapport 1 juli 2015 30 september 2015 Perioden i sammandrag 1 juli 30 september 2015 RealXState blev en koncern i samband med tillträdet av dotterbolaget OPP Förvaltnings AB

Läs mer

Förslag till nya 3:12- regler hur påverkas du som delägare? Stora Skattedagen Stockholm, 9:e november, 2016

Förslag till nya 3:12- regler hur påverkas du som delägare? Stora Skattedagen Stockholm, 9:e november, 2016 Förslag till nya 3:12- regler hur påverkas du som delägare? Stora Skattedagen Stockholm, 9:e november, 2016 3:12-utredningens huvudpunkter Höjd skatt från 20 % till 25 % på utdelningar och kapitalvinst

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Omsättning 240,3 miljoner euro (234,8 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 19,7 miljoner euro (21,2 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 7,8 miljoner euro

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Entreprenörskap- och affärsutveckling. 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13

Entreprenörskap- och affärsutveckling. 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13 Entreprenörskap- och affärsutveckling Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Namn (KOD): (Ifylles av student) Tentamensdatum: 150324

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

1. Definition av nyckeltalen i bokslutsstatistik

1. Definition av nyckeltalen i bokslutsstatistik 1. Definition av nyckeltalen i bokslutsstatistik I det här dokumentet definieras och förklaras de nyckeltal som används i ÅSUBs bokslutsstatistik. Samtliga nyckeltal är sådana som går att räkna fram från

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Revisorernas bedömning av Delårsrapporten för Varbergs kommun 2012-08-31.

Revisorernas bedömning av Delårsrapporten för Varbergs kommun 2012-08-31. /( a a, lo/jo J/l Till Kommunfullmäktige i Varbergs kommun -1 Revisorernas bedömning av Delårsrapporten för Varbergs kommun 2012-08-31. Enligt kommunallagen skall revisorerna bedöma om resultatet i delårsrapporten

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

Bokslutsrapport för Betting Promotion

Bokslutsrapport för Betting Promotion Bokslutsrapport för Betting Promotion Betting Promotions löpande verksamheten inom spelbranschen redovisar ett rörelseresultat, proforma för hela 2005, på 22 MSEK (21). Den totala spelomsättningen uppgick

Läs mer

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Ändrade regler inom fastighetsområdet? Stora Skattedagen Stockholm, 9:e november, 2016

Ändrade regler inom fastighetsområdet? Stora Skattedagen Stockholm, 9:e november, 2016 Ändrade regler inom fastighetsområdet? Stora Skattedagen Stockholm, 9:e november, 2016 Agenda Paketeringsutredningen vad tittar den på? Vad kan hända? Frågor, diskussion & reflektioner! 2 Kommitténs sammansättning

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Revision af klimaregnskaber hvilke krav stilles der til rapportering af emissioner i fra transport? Torbjörn Westman 2013-04-09

Revision af klimaregnskaber hvilke krav stilles der til rapportering af emissioner i fra transport? Torbjörn Westman 2013-04-09 Revision af klimaregnskaber hvilke krav stilles der til rapportering af emissioner i fra transport? Torbjörn Westman 2013-04-09 Agenda Introduktion Gällande regelverk Hur utför revisorn en granskning Dokumentationskrav

Läs mer

METSÄ TISSUES OMSÄTTNING FÖR JANUARI SEPTEMBER 448,8 MILJONER EURO, FÖRLUST FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 19,2 MILJONER EURO

METSÄ TISSUES OMSÄTTNING FÖR JANUARI SEPTEMBER 448,8 MILJONER EURO, FÖRLUST FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 19,2 MILJONER EURO Metsä Tissue Oyj DELÅRSRAPPORT 1(8) 26.10.2000 kl. 9.00 METSÄ TISSUES OMSÄTTNING FÖR JANUARI SEPTEMBER 448,8 MILJONER EURO, FÖRLUST FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 19,2 MILJONER EURO I januari september 2000

Läs mer

Finansiella samband HÄVSTÅNGSSAMBANDET

Finansiella samband HÄVSTÅNGSSAMBANDET Finansiella samband HÄVSTÅNGSSAMBANDET Å 1 1 1 Hävstångssambandet framhäver effekten av finansieringsstrukturen. Avkastningskraven på eget kapital och på totalt kapital/sysselsatt kapital/operativ kapital

Läs mer

Incitamentsprogram svenska börsnoterade bolag Studie genomförd 2015 KPMG i Sverige

Incitamentsprogram svenska börsnoterade bolag Studie genomförd 2015 KPMG i Sverige Incitamentsprogram i svenska börsnoterade bolag Studie genomförd 2015 KPMG i Sverige KPMG.se Innehåll Inledning... 3 Nya program under perioden... 5 Program per bransch... 6 Program per storlek... 7 Lösenkurs,

Läs mer

Lönsamhet/räntabilitet/avkastning Avkastning på eget kapital Avkastning på totalt kapital Vinstmarginal Kapitalomsättningshastighet

Lönsamhet/räntabilitet/avkastning Avkastning på eget kapital Avkastning på totalt kapital Vinstmarginal Kapitalomsättningshastighet Finansiell analys Utförs t ex för att: en långivare behöver underlag för att kunna besluta om han ska bevilja företaget ytterligare lån en aktieägare vill veta hur företaget har utvecklats för att få underlag

Läs mer

Önskefoto AB delårsrapport

Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB delårsrapport 1 Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 2008-04-25 556211-8637 Delårsrapport 2008-01-01- tom 2008-03-31 Önskefoto fortsätter att bygga för framtiden Önskefoto antar Tyskland som ny

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31 Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning, se bifogad rapport. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Verksamhetsmål och finansiella mål. Driftsredovisningar för styrelser och nämnder. Kommentarer driftsredovisning

Verksamhetsmål och finansiella mål. Driftsredovisningar för styrelser och nämnder. Kommentarer driftsredovisning Innehåll Kontakter vid KPMG för denna rapport är Per-Olof Andersson Tel: 070-562 58 62 perolof.andersson@kpmg.se Ulrika Bergström Tel: 035-15 43 35 ulrika.bergstrom@kpmg.se Innehåll Inledning Granskning

Läs mer

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 1 Sammanfattning av delårsrapport (koncernen) Andra kvartalet 2014-10-01 till 2014-12-31 (tkr) Nettoomsättningen uppgick till 6 712 Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014 NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/6 2014 Faktureringen under perioden uppgick till 12,8 MSEK (10,1 MSEK), en ökning med 2,7 MSEK (26,7 %). Det operativa resultatet efter skatt

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2015/2016 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2015/2016 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2015/2016 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2015/2016 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 547 (12 826) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 2 370 (1 355) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

KSEK Kv 2 2012 - Kv 1 2013 Kv 1 2012 Kv 1 2013 2012 2011 Rörelsens intäkter Transaktionsbaserade intäkter 6121 7660 27199 29793 30632 Övriga intäkter 448 476 3 039 2 012 2 848 Summa rörelsens intäkter

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Carl-Michael Unger Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2011-05-06

Läs mer

Boksluts- och nyckeltalsinformation

Boksluts- och nyckeltalsinformation Datum Sida August 2014 1 (2) Boksluts- och nyckeltalsinformation Boksluts- och nyckeltalsinformation kan erhållas för alla svenska aktiva aktiebolag. Informationen omfattar som mest de fem senaste årens

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli 2013-30 juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning perioden 1 juli 2013 30 juni 2014 Företagets

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 25.3.2010 Statsekonomins finansieringsanalys 31.12.2009 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Delårsrapport januari september

Delårsrapport januari september Delårsrapport januari september 2000 2 LUNDBERGS DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 764,6 Mkr (1 535,7), vilket motsvarar 10:50 kronor (20:24) per aktie. Substansvärdet

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 11.4.2005 Statsekonomins finansieringsanalys 31.12.2004 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer