Biblioteksverksamheten i Jönköpings län. en kartläggning över folkbiblioteken och de integrerade folk- och skolbiblioteken i länet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Biblioteksverksamheten i Jönköpings län. en kartläggning över folkbiblioteken och de integrerade folk- och skolbiblioteken i länet"

Transkript

1 Biblioteksverksamheten i Jönköpings län en kartläggning över folkbiblioteken och de integrerade folk- och skolbiblioteken i länet Jenny Toll, utvecklare Länsbibliotek Jönköping Maj 2012

2 Innehållsförteckning Inledning 3 Syfte 3 Metod/tillvägagångssätt 4 Avgränsningar 4 Del I: Bibliotekslandskapet i Jönköpings län 5 Karta över bibliotekslandskapet i Jönköpings län 6 Biblioteksanställda i Jönköpings län 8 Invånarantal per kommun 9 Personer med utländsk härkomst i respektive kommun 10 Utbildningsnivån i Jönköpings län 11 Förvärvsarbetande i Jönköpings län 12 De största pendlingsströmmarna 12 Styrdokument för biblioteken på nationell, regional och kommunal nivå 15 Nationell nivå: Bibliotekslagen 15 Regional nivå: Regional kulturplan Kommunal nivå: Biblioteksplan 17 Kommuner med och utan biblioteksplan i Jönköpings län 17 Utlån av e-böcker och e-ljudböcker 19 Bibliotekens delaktighet i sociala medier 19 Biblioteksutveckling på nationell och regional nivå 20 Kommunikationsskiss över Länsbibliotek Jönköpings uppdrag 20 Biblioteksutveckling på nationell nivå 20 Biblioteksutveckling på regional nivå: Länsbibliotek Jönköping 21 Medverkan i länsövergripande utvecklingsarbeten/projekt 23 Övrig regional samverkan bland biblioteken i Jönköpings län 24 Del II: Biblioteksverksamheten kommun för kommun 25 Biblioteksverksamheten i Aneby kommun 26 Biblioteksverksamheten i Eksjö kommun 32 Biblioteksverksamheten i Gislaveds kommun 38 Biblioteksverksamheten i Gnosjö kommun 45 Biblioteksverksamheten i Habo kommun 54 Biblioteksverksamheten i Jönköpings kommun 61 Biblioteksverksamheten i Mullsjö kommun 69 Biblioteksverksamheten i Nässjö kommun 74 Biblioteksverksamheten i Sävsjö kommun 81 Biblioteksverksamheten i Tranås kommun 86 Biblioteksverksamheten i Vaggeryds kommun 92 Biblioteksverksamheten i Vetlanda kommun 99 Biblioteksverksamheten i Värnamo kommun 105 Länkar till styrdokument för biblioteksverksamheten 112 2

3 Inledning Det svenska bibliotekslandskapet är i ständig förändring. Kungliga biblioteket (KB) fick 2011 det nationella samordningsuppdraget för hela bibliotekssektorn. I och med detta har landets länsbibliotek fått en stärkt position genom att vara KB:s samverkanspartners på det regionala planet och en länk mellan KB och kommunbiblioteken. I KB:s skrift Uppdrag: Nationell bibliotekssamverkan uttrycks den gemensamma ambitionen enligt följande: Regeringen vill att biblioteksverksamheten ska utvecklas och det poängteras att biblioteken är en av förutsättningarna för en positiv samhällsutveckling. För oss alla som arbetar med biblioteksfrågor är detta ett erkännande och en utmaning. Med förenade ansträngningar har vi nu möjlighet att nå målet! Samverkansmodellen, som Jönköpings län ingår i från och med 2012, bygger på vidareutvecklad dialog och samspel mellan stat och regional nivå. Statens kulturråd ansvarar för länsvis fördelning av statsbidrag och nationell uppföljning av dessa medel. Fördelningen till bidragsmottagare i länet och länsvis uppföljning ansvarar landstinget för. I samverkan med länets kommuner har landstinget ålagts att ta fram en kulturplan. Den regionala kulturplanen för Jönköpings län gäller för åren och utgår alltså från de kulturpolitiska mål och visioner som finns på nationell, regional och lokal nivå. I den regionala kulturplanen som är gemensam för länets kulturverksamheter finns Länsbibliotek Jönköpings uppdrag som regional biblioteksutvecklare beskrivet. Med utgångspunkt i detta styrdokument har Länsbibliotek Jönköping nu gjort en kartläggning över biblioteksverksamheten i länet, med fokus på folkbiblioteken och de integrerade folk- och skolbiblioteken. I takt med att bibliotekslandskapet förändras både fysiskt och virtuellt är det av stor betydelse att utforska och belysa den biblioteksverksamhet som pågår i länets tretton kommuner. Frågor som har varit viktiga under kartläggningsarbetet är bland annat: Vilka styrdokument utgör grunden för det arbete man utför på biblioteken runtom i länet? Vilka områden/grupper prioriterar man och på vilka sätt? Vilka frågor brottas man med? Hur planerar man för framtiden? Hur samverkar man med aktörer lokalt, regionalt och nationellt? I kartläggningens första del ges en övergripande beskrivning av biblioteksverksamheten i länet samt av biblioteksutveckling på nationell och regional nivå (del I). Vad gäller beskrivningen av biblioteksverksamheten kommun för kommun (del II) har kartläggningen ett särskilt fokus på vad som (enligt gällande styrdokument) görs på biblioteken inom ramen för följande prioriterade grupper/områden: digital utveckling/delaktighet, tillgänglighet, mångfald samt barn och unga. Syfte Syftet med kartläggningen är att få en övergripande bild av länets folkbiblioteksverksamhet (inklusive de integrerade folk- och skolbiblioteken) för att på bästa sätt kunna stötta biblioteken och bidra till deras utveckling. För Länsbibliotek Jönköping är det av största vikt att följa med i de förändringar som sker nationellt inom biblioteksområdet och att med regionala krafter aktivt kunna leda och främja lokala förändrings- och utvecklingsprocesser inom folkbiblioteksverksamheten i Jönköpings län. Den kartläggning som här redovisas har sin utgångspunkt i Regional kulturplan och det uppdrag som Länsbibliotek Jönköping åläggs. I samband med framtagandet av den regionala kulturplanen har Landstinget i Jönköpings län även gjort en mer översiktlig kartläggning över kulturverksamheten i stort, Kulturkartläggning

4 Metod/tillvägagångssätt Länsbibliotek Jönköpings kartläggning bygger på insamling av material (både i digital och tryckt form) och statistik från bland annat Kungliga biblioteket, Statens kulturråd, Sveriges kommuner och landsting, Statistiska Centralbyrån, Svensk Biblioteksförening, Föreningen Sveriges Länsbibliotekarier, Regionförbundet Jönköpings län, Landstinget i Jönköpings län samt lokala dokument och planer från respektive kommun. Som ett led i kartläggningsarbetet har Länsbibliotek Jönköping besökt huvudbiblioteken i länets 13 kommuner och intervjuat samtliga bibliotekschefer. Även samtal med annan bibliotekspersonal har ägt rum i samband med kartläggningen. Avgränsningar Den här kartläggningen fokuserar på de kommunala folkbiblioteken samt de integrerade folkoch skolbiblioteken i Jönköpings län. Planen framöver är att komplettera och fördjupa kartläggningsarbetet inom olika områden som i styrdokument och verksamhetsplaner framhålls som särskilt viktiga för bibliotekssektorn. 4

5 Del I Bibliotekslandskapet i Jönköpings län 5

6 Karta över bibliotekslandskapet i Jönköpings län (2012) Karta: Frida Axell och Länsbibliotek Jönköping,

7 Kartan åskådliggör bibliotekslandskapet i Jönköpings län. Totalt utgörs länet av 13 kommuner som tillsammans innehar 13 huvudbibliotek, 19 folkbiblioteksfilialer, 28 integrerade folk- och skolbiblioteksfilialer, 4 bokbussar, 1 bokbil samt 3 sjukhusbibliotek som landstinget är huvudman för: Höglandssjukhuset Eksjö, Länssjukhuset Ryhov samt Värnamo sjukhus. Tabell: Sammanfattning av kartan Kommun samt invånarantal* (2011) Huvudbibliotek Folkbiblioteksfilial Integrerad folk- och skolbiblioteksfilial Bokbuss Aneby (6415) Eksjö (16304) Gislaved (28868) Gnosjö (9400) Habo (10828) Jönköping (128305) Mullsjö (7034) Nässjö (29367) Sävsjö (10871) Tranås (18108) Vaggeryd (13160) Vetlanda (26302) Lånas från Vetlanda kommun bokbil Värnamo (32934) *Källa invånarantal: Regionförbundet Jönköpings län Några förtydliganden: Sjukhusbibliotek Huvudbiblioteken i Eksjö kommun, Gislaveds kommun och Vaggeryds kommun är integrerade folkoch gymnasiebibliotek. I Nässjö kommun är samtliga biblioteksfilialer även integrerade medborgarkontor. I Jönköpings kommun kallas följande filialer för kommundelsbibliotek : Bankeryd, Gränna, Huskvarna, Lekeryd, Norrahammar, Råslätt, Taberg, Österängen, Öxnehaga. Biblioteken i Bottnaryd, Visingsö samt Ödestugu går dock under benämningen filialer. Mullsjö bibliotek saknar filial men har en föreningsdriven utlåningsstation i Sandhem. Eksjö kommun köper bokbusstjänst från Vetlanda kommun en gång per vecka, men har ingen egen bokbuss. I Landstinget i Jönköpings läns regi finns även två folkhögskolor och två naturbruksgymnasium med biblioteksverksamhet av olika slag. Dessa är: Sörängens folkhögskola, Värnamo folkhögskola, Stora Segerstad och Värnamo Naturbruksgymnasium samt Tenhults Naturbruksgymnasium

8 Biblioteksanställda i Jönköpings län Antalet anställda varierar kraftigt bland biblioteken från 55 anställda i Jönköpings kommun (varav 33 bibliotekarier och 22 övrig personal) till Mullsjö kommuns 2 anställda (båda är bibliotekarier). I hela länet arbetar totalt 175 personer inom biblioteken (varav 96 bibliotekarier och 79 övrig personal). Dessa siffror behöver naturligtvis ställas i relation till antalet invånare i respektive kommun. I tabellen nedan redovisas antal biblioteksanställda i Jönköpings län. Påpekas bör att det är antalet huvuden som redovisas, inte antalet tjänster. Tabell: Antal biblioteksanställda i Jönköpings län (2012) Kommun Bibliotekarier kvinnor Bibliotekarier män Övrig personal, kvinnor Övrig personal, män Totalt Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Hela Jönköpings län Vad för slags bibliotek behöver invånarna i länets 13 olika kommuner? En viktig fråga för biblioteken är: Vad för slags biblioteksverksamhet bör vi utveckla för att den ska passa just invånarna i vår kommun? Här finns förstås en mängd faktorer att ta hänsyn till (i relation till bibliotekets tilldelade budget, antalet bibliotek i kommunen och antalet biblioteksanställda), bland annat: antal kommuninvånare och åldersfördelning, andel barn/unga/barnfamiljer, andel invånare med utländsk härkomst, andel personer med funktionshinder (och vilka typer av funktionshinder), invånarnas utbildningsnivå, andelen studerande, om möjlighet finns till eftergymnasiala studier inom kommunen, andel arbetslösa, andel förvärvsarbetande samt andelen pendlare (in respektive ut). På nästkommande sidor följer en redovisning av kommuninvånarantal (ur ett tioårsperspektiv), utbildningsnivån i länet, andel förvärvsarbetande samt de största pendlingsströmmarna mellan kommunerna. Ytterligare kommunfakta återfinns i rapporten Länet i siffror (Regionförbundet Jönköpings län). 8

9 Invånarantal per kommun Folkmängden varierar kraftigt bland länets kommuner. Jönköpings kommun har de senaste tio åren vuxit från invånare till Andra kommuner som haft en folkmängdsökning i varierande grad under samma period är Habo kommun, Nässjö kommun, Tranås kommun, Vaggeryds kommun och Värnamo kommun. Om vi ser till länets minsta kommun, Aneby, så har folkmängden där minskat något under samma period, från 6631 invånare till En minskning i varierande grad har även skett i Eksjö kommun, Gislaveds kommun, Gnosjö kommun, Mullsjö kommun, Sävsjö kommun och Vetlanda kommun. Tabell: Folkmängd efter tid och region i Jönköpings län Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Länet Källa: Regionförbundet Jönköpings län 9

10 Personer med utländsk bakgrund i respektive kommun Personer med utländsk bakgrund ska prioriteras enligt såväl de nationella som regionala styrdokumenten för biblioteken. Många kommuner har även med denna prioriterade grupp i sina kommunala biblioteksplaner, men alla har det inte. Som en del av skapandet av den biblioteksverksamhet som kommuninvånarna behöver och efterfrågar, är det av yttersta vikt att ta hänsyn till de grupper som prioriteras i styrdokumenten och att på olika vis finnas till som stöd och resurs. För personer med utländsk bakgrund kan det från bibliotekets sida till exempel röra sig om att ha språkcaféer i samverkan med lokala studieförbund och andra aktörer, att ha en aktiv dialog med SFI, förskola och skola, att granska vilka språkgrupper som är vanligast inom den egna kommunen och förstärka sitt utbud på ett riktat sätt, att erbjuda tidskrifts- och tidningsläsning på hemspråket. Library PressDisplay är till exempel en digital nättjänst som rymmer cirka 8000 tidnings- och tidskrifter från hela världen. Flera bibliotek i länet erbjuder denna tjänst och Länsbibliotek Jönköping stöder detta genom extra licenser. I Nässjö kommun, där 14 % av kommuninvånarna har utländsk bakgrund, har biblioteken en väl utbyggd verksamhet för denna grupp med fokus på olika åldrar. Alla filialer är också medborgarkontor och på huvudbiblioteket har man språkcaféer samt ett aktivt samarbete med SFI, förskola och skola kring barn med annat modersmål än svenska. Nedan följer en redogörelse över andelen personer med utländsk bakgrund av befolkningen i länets olika kommuner. Gnosjö kommun har högst andel personer med utländsk bakgrund (26 %), följt av Gislaveds kommun (23 %), Värnamo kommun (21 %) och Jönköpings kommun (18 %). De kommuner i länet som har lägst procentandel personer av befolkningen med utländsk bakgrund är Habo kommun (7 %) följt av Aneby kommun (9 %), Eksjö kommun (10 %) och Mullsjö kommun (10 %). I mittskiktet ligger Tranås kommun (12 %), Vetlanda kommun (12 %), Sävsjö kommun (13 %), Nässjö kommun (14 %) och Vaggeryds kommun (17 %). Tabell: Andel utländsk bakgrund av befolkning (2010) Kommun Män Kvinnor Totalt Aneby 9% 10% 9% Eksjö 9% 10% 10% Gislaved 22% 24% 23% Gnosjö 26% 27% 26% Habo 7% 8% 7% Mullsjö 9% 10% 10% Jönköping 18% 18% 18% Nässjö 13% 14% 14% Sävsjö 13% 13% 13% Tranås 11% 12% 12% Vaggeryd 17% 18% 17% Vetlanda 12% 12% 12% Värnamo 21% 21% 21% Källa: Regionförbundet Jönköpings län 10

11 Utbildningsnivån i Jönköpings län Generellt har Jönköpings län en lägre utbildningsnivå än rikssnittet. Medelvärdet för länet är 17 % och för riket 22 %. I en jämförelse mellan länets kommuner visar kartan nedan att Habo, Jönköping och Eksjö är kommuner med högst utbildningsnivå i länet (16-23 % av invånarna har eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer, år). Därefter följer Mullsjö, Tranås och Värnamo kommun där utbildningsnivån enligt kriterierna ovan är %. I Aneby, Nässjö, Sävsjö, Vaggeryd och Vetlanda kommun är motsvarande siffra % och i Gislaveds kommun och Gnosjö kommun är motsvarande utbildningsnivå 9-10 %. Karta: Utbildningsnivån i Jönköpings län 2011 Källa: Regionförbundet Jönköpings län 11

12 Förvärvsarbetande i Jönköpings län Kartan nedan belyser andel förvärvsarbetande mellan år (2010). Där framgår att Habo är den enda kommunen i länet som ligger över 83 %. Andra kommuner där andelen förvärvsarbetande ligger relativt högt är Aneby, Eksjö, Gnosjö, Mullsjö, Vaggeryd, Vetlanda och Värnamo. Därefter följer Gislaved och Sävsjö. Kommuner med längst andel förvärvsarbetande i länet är Jönköping, Nässjö och Tranås. Samtliga kommuner ligger dock över rikssnittet. Medelvärdet för Jönköpings län är 80.1 % medan rikssnittet är 75,9 %. Karta: Andel förvärvsarbetande i Jönköping län 2011 Källa: Regionförbundet Jönköpings län De största pendlingsströmmarna I de kommuner i länet som har hög andel utpendlare kan det också innebära att låntagarna väljer att använda sig av biblioteket i den kommun de pendlar till. Inte minst kan öppettiderna påverka detta. Om det lokala biblioteket har stängt under de tider som utpendlare skulle ha möjlighet att besöka det, hindrar det naturligtvis fysiska besök. Kommuner med hög utpendling bör beakta detta då öppettiderna bestäms. På liknande sätt behöver förstås kommuner med hög inpendling fundera kring hur de kan bistå de personer som arbetar/studerar inom kommunen, även om de inte bor där. På de två nästkommande sidorna visas de fyra största pendlingsströmmarna till och från varje kommun i länet. Siffrorna anger antal personer som pendlar in respektive ut. 12

13 De fyra största in- och utpendlingsvärdena från respektive kommun 2010 (SCB) Aneby kommun In Ut Tranås 212 Jönköping 420 Jönköping 198 Tranås 346 Nässjö 144 Eksjö 257 Eksjö 91 Nässjö 216 Gislaveds kommun In Ut Värnamo 630 Värnamo 929 Gnosjö 441 Gnosjö 661 Hylte 425 Hylte 250 Tranemo 402 Tranemo 151 Habo kommun In Ut Jönköping 857 Jönköping 2545 Mullsjö 224 Mullsjö 210 Tidaholm 80 Stockholm 46 Hjo 64 Nässjö 34 Mullsjö kommun In Ut Jönköping 352 Jönköping 965 Habo 210 Habo 224 Tidaholm 91 Falköping 130 Falköping 59 Tidaholm 49 Sävsjö kommun In Ut Vetlanda 288 Vetlanda 378 Nässjö 177 Nässjö 200 Jönköping 78 Värnamo 186 Växjö 61 Växjö 172 Eksjö kommun In Ut Nässjö 1041 Nässjö 554 Vetlanda 570 Vetlanda 376 Aneby 257 Jönköping 282 Jönköping 257 Vimmerby 103 Gnosjö kommun In Ut Värnamo 809 Värnamo 444 Gislaved 661 Gislaved 441 Vaggeryd 145 Jönköping 55 Jönköping 122 Vaggeryd 45 Jönköpings kommun In Ut Habo 2545 Nässjö 988 Nässjö 1549 Habo 857 Vaggeryd 1136 Vaggeryd 667 Mullsjö 965 Stockholm 505 Nässjö kommun In Ut Jönköping 988 Jönköping 1549 Eksjö 554 Eksjö 1041 Vetlanda 361 Vetlanda 319 Aneby 216 Sävsjö 177 Tranås kommun In Ut Ydre 361 Jönköping 229 Aneby 346 Linköping 226 Boxholm 187 Aneby 212 Jönköping 160 Eksjö

14 Vaggeryds kommun In Ut Jönköping 667 Jönköping 1136 Värnamo 229 Värnamo 483 Sävsjö 78 Gnosjö 145 Nässjö 55 Nässjö 49 Vetlanda kommun In Ut Sävsjö 378 Eksjö 570 Eksjö 376 Nässjö 361 Nässjö 319 Sävsjö 288 Hultsfred 160 Jönköping 210 Värnamo kommun In Ut Gislaved 929 Gnosjö 809 Vaggeryd 483 Gislaved 630 Gnosjö 444 Jönköping 330 Ljungby 302 Vaggeryd 229 Källa: Regionförbundet Jönköpings län 14

15 Styrdokument för biblioteken på nationell, regional och kommunal nivå Inom bibliotekssektorn finns ett antal styrdokument på olika nivåer som är mycket viktiga att beakta. På nationell nivå finns bibliotekslagen, som alla övriga styrdokument inom svensk biblioteksverksamhet bör ha sin utgångspunkt i. Enligt bibliotekslagen (7a ) ska kommuner och landsting efter den 1 januari 2005 anta planer för biblioteksverksamheterna. Så här lyder formuleringen: Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall samverka. Kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna. Lag (2004:1261) På regional nivå har Landstinget i Jönköpings län tagit fram styrdokumentet Regional kulturplan , där biblioteksverksamheten ingår och de övergripande verksamhetsmålen specificeras. Alla kommuner ska ha en egen biblioteksplan. Utöver det finns även verksamhetsplaner (årsvis) och andra lokala styrdokument för bibliotekssektorn. Vissa kommuner har även en mer övergripande kulturplan. I till exempel Jönköpings kommun ingår biblioteksplanen som en del av kulturplanen från och med år 2012 (Kulturoch biblioteksplan ). Denna gemensamma plan betraktas som ett VAD-dokument, medan mer konkreta strategier för biblioteksverksamheten i Jönköpings kommun håller på att tas fram i form av HUR-dokument. Nationell nivå Bibliotekslag Samverkansmodellen Regional nivå Regional kulturplan Regional biblioteksplan Kommunal nivå Biblioteksplan Nedan följer en närmare beskrivning av de viktigaste nationella, regionala och kommunala styrdokumenten. Nationell nivå: Bibliotekslagen Den nationella styrningen av folkbiblioteken återfinns i Bibliotekslagen (1996:1596 med revidering i SFS 2004:1261). Den innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. De paragrafer i bibliotekslagen som är av särskilt intresse för denna kartläggning är följande: 2 Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek. Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare. Varje kommun skall ha folkbibliotek. 15

16 4 Ett länsbibliotek bör finnas i varje län. Länsbiblioteket skall bistå folkbiblioteken i länet med kompletterande medieförsörjning och andra regionala biblioteksuppgifter. För den kompletterande medieförsörjningen skall också finnas en eller flera lånecentraler. 5 I 2 kap. 36 skollagen (2010:800) finns bestämmelser om skolbibliotek. Lag (2010:860). 7 Kommunerna ansvarar för folk- och skolbiblioteksverksamheten. Landstingen ansvarar för länsbiblioteken och för biblioteken vid högskolor med landstingskommunalt huvudmannaskap. Staten ansvarar för övriga högskolebibliotek och för lånecentralerna samt för sådan biblioteksverksamhet som enligt särskilda bestämmelser ankommer på staten. 7 a Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall samverka. Kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna. Lag (2004:1261). 8 Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov. 9 Barn och unga: Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning. (Bibliotekslagen 1996:1596) Regional nivå: Regional kulturplan Från och med 2012 lämnar staten en del av det statliga stödet till kulturen i länet som ett samlat kulturbidrag som landstinget ska fördela. Riksdagen har infört en ny modell för regional tilldelning av statliga kulturmedel. Modellen kallas kultursamverkansmodellen och innebär att den regionala nivån får ökat ansvar eftersom landstinget fördelar en stor del av de statliga kulturpengarna i sitt respektive län. Påpekas bör att det också finns en regional biblioteksplan för som för närvarande revideras. De områden/primära målgrupper som lyfts fram som centrala för biblioteket i den regionala kulturplanen ( ) för Jönköpings län kan sammanfattas enligt följande: Barn och unga Litteraturfrämjande arbete Digital delaktighet Tillgänglighet Mångfald Ökad profilering och skapande av attraktiva miljöer Ökad samverkan mellan biblioteken i länet Ökad samverkan mellan biblioteket och andra professioner i samhället Stärka arbetet med att ta fram strategiska planer inom länets biblioteksverksamhet 16

17 Kommunal nivå: Biblioteksplan En biblioteksplan är ett redskap för att strukturerat och i samverkan ta tillvara de biblioteksresurser som finns, skapa beredskap för framtidens krav och för att stimulera till utveckling. Svensk Biblioteksförening definierar en biblioteksplan på följande sätt: Med en biblioteksplan avses ett politiskt förankrat styrande dokument som omfattar en analys av det samlade biblioteksbehovet i en kommun och åtgärder för hur dessa behov skall tillgodoses. Denna biblioteksplan skall förutom folkbiblioteksverksamhet också innefatta biblioteksbehovet vad gäller utbildning, omsorg, vård och näringsliv. Kommuner med och utan biblioteksplan i Jönköpings län Ännu saknar fyra kommuner i Jönköping län biblioteksplan: Eksjö kommun, Mullsjö kommun (en Kultur- och fritidsplan har dock tagits fram för ), Sävsjö kommun och Vetlanda kommun. Tranås kommun och Aneby kommun reviderar sina respektive biblioteksplaner under Jönköpings kommun befinner sig i slutskedet av arbetet med att ta fram en ny biblioteksplan. Den kommer att vara en del av Kultur- och biblioteksplan för Jönköpings kommun. Tabell: Biblioteksplaner i Jönköpings län Kommun Biblioteksplan finns Startår Slutår Aneby Ja Revideras Eksjö Nej - - Gislaved Ja Gnosjö Ja Revideras Habo Ja Jönköping * Revidering pågår Mullsjö Nej - - Nässjö Ja Sävsjö Nej - - Tranås Ja Revideras Vaggeryd Ja Vetlanda Nej - - Värnamo Ja * Dokumentet innefattar Kultur- och biblioteksplan för Jönköpings kommun Vem ska prioriteras? I bibliotekslagen framhålls några grupper som särskilt ska prioriteras inom bibliotekens verksamhet. Dessa är barn och unga, invandrare och andra minoriteter samt funktionshindrade. Så här lyder paragraferna kring dessa grupper (Bibliotekslagen 1996:1596): 8 Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov. 17

18 9 Barn och unga: Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning. I Regional kulturplan är också dessa grupper prioriterade. Utöver detta framhålls bland annat också det litteraturfrämjande/läsfrämjande arbetet och även digital delaktighet. Tillsammans med Länsbibliotek Jönköping, och landets övriga länsbibliotek, ska Kungliga biblioteket (KB) följa upp bibliotekslagens praktiska tillämpning. Detta gör man genom att kartlägga de planer för biblioteksverksamheterna som kommuner och landsting antar i enlighet med bibliotekslagen, för att se hur de har utformats och hur de används. Planerna utgör en viktig grund både för biblioteksverksamhet och framtida utvecklings- och kvalitetsarbete. KB har nyligen kartlagt bibliotekens planer för verksamheterna (gäller Sveriges samtliga folkbibliotek och läns- och regionbibliotek). Denna kartläggning redovisas av KB i rapporten Bibliotekets planer Tabell: Prioriterade grupper i respektive kommuns biblioteksplan Kommun Barn och unga Utländsk bakgrund/ invandrare/ Funktionshindrade Äldre Annan prioriterad grupp Aneby Ja Ja Ja Ja Nej Eksjö Biblioteksplan saknas Gislaved Ja Ja Ja Ja Nej Gnosjö Ja Ja Ja - Nej Habo Ja Nej Nej Nej Nej Jönköping Ja Ja Ja Nej Nej Mullsjö Biblioteksplan saknas Nässjö Ja Ja Ja Nej Nej Sävsjö Biblioteksplan saknas Tranås Ja Ja Ja Ja Nej Vaggeryd Ja Ja Ja Ja Nej Vetlanda Biblioteksplan saknas Värnamo Ja Ja Ja Ja Nej Som tidigare nämnts har sammanlagt 9 av 13 kommuner en egen biblioteksplan. Vid en genomgång av innehållet kan man se att gruppen barn och unga prioriteras i samtliga befintliga biblioteksplaner. Grupperna invandrare (utländsk bakgrund/olika kulturell bakgrund) liksom funktionshindrade prioriteras i 7 av 9 biblioteksplaner. I 5 biblioteksplaner lyfts även äldre fram som en prioriterad målgrupp. Utöver priogrupperna understryks även vikten av arbetet kring litteratur och läsning liksom digital delaktighet i flera biblioteksplaner. 18

19 Utlån av e-böcker och e-ljudböcker På det digitala området sker stora förändringar för biblioteken. Inte minst gäller detta den ökade andelen e-lån. I Jönköpings län erbjuder biblioteken i samtliga kommuner utom Habo kommun utlån av e-böcker och e-ljudböcker. Tabell: Bibliotek i länet som erbjuder utlån av e-böcker och e-ljudböcker (genom Elib) Kommun Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Biblioteken erbjuder utlån av e-böcker och e-ljudböcker Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Tabellen visar att samtliga kommuners biblioteksverksamheter i länet utom Habo kommun erbjuder utlån av e-böcker och e-ljudböcker. Bibliotekens delaktighet i sociala medier Flera av länets bibliotek finns på Facebook medan endast två bibliotek (Nässjö och Vaggeryd) deltar på Twitter. Det finns dock bibliotekschefer/personal som twittrar utöver det, men då inte som biblioteket. Några bibliotek har en egen blogg som man kan följa på deras respektive hemsida. Tabell: Bibliotek i länet som finns på Facebook, Twitter och/eller har egen blogg Kommun Facebook Twitter Egen blogg Aneby Nej Nej Nej Eksjö Ja Nej Nej Gislaved Ja Nej Nej Gnosjö Via kommunen Nej Nej Habo Nej Nej Nej Jönköping Ja Nej Ja Mullsjö Nej Nej Nej Nässjö Ja Ja Ja Sävsjö Ja Nej Nej Tranås Ja Nej Ja Vaggeryd Ja Ja Nej Vetlanda Nej Nej Ja Värnamo Ja Nej Ja 19

20 Biblioteksutveckling på nationell och regional nivå Kommunikationsskiss över Länsbibliotek Jönköpings uppdrag Staten Utbildningsdepartementet Kulturdepartementet Kungliga biblioteket (KB) Statens kulturråd Landstinget i Jönköpings län Länsbibliotek Jönköping (ingår i Landstinget i Jönköpings län under Regional utveckling, Kulturenheten) Länets 13 kommuner: Folkbibliotek samt Integrerade folk- och skolbibliotek Kommentar till bilden: Renodlade skolbibliotek ingår ej i Länsbibliotek Jönköpings utvecklingsansvar. Påpekas bör också att utöver det som bilden illustrerar ingår även universitets- och högskolebibliotek samt forskningsbibliotek under KB. Övriga bibliotek inom svensk bibliotekssektor är förvaltningsbibliotek, företagsbibliotek, arbetsplatsbibliotek, folkhögskolebibliotek, medicinska bibliotek och sjukhusbibliotek. Biblioteksutveckling på nationell nivå Kungliga biblioteket (KB) Kungliga biblioteket är en statlig myndighet som lyder under Utbildningsdepartementet. Sedan 1 januari 2011 har KB ett nationellt uppdrag som består av ett utvecklings- och samordningsansvar för hela bibliotekssektorn. Uppdraget innebär bland annat att utöva nationell överblick, främja samordning, fördela bidrag och samla in statistik. Utöver detta samordnar och utvecklar man även informationsförsörjningen till högre utbildning och forskning. Tillsammans med landets länsbibliotek ska KB följa upp bibliotekslagens praktiska tillämpning. Detta gör man genom att kartlägga de planer för biblioteksverksamheterna som kommuner och landsting antar i enlighet med bibliotekslagen, för att se hur de har utformats och hur de används. Planerna utgör en viktig grund både för biblioteksverksamhet och framtida utvecklings- och kvalitetsarbete. 20

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 Innehåll - Bakgrund...2 - Syfte...2 - Arbetsgrupp...2 - Nulägesbeskrivning...3 - Omvärldsanalys...4 - Samverkan...5 -

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

Ny teknik och webb inför framtiden

Ny teknik och webb inför framtiden Länsbibliotek Jönköping Ny teknik och webb inför framtiden Undersökning av Jönköpings läns biblioteks interna och externa hantering och målbild av webb, ny teknik och digital delaktighet Mia Olausson 2014-04-01

Läs mer

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) fick år 2005 ett tillägg som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka och

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2009-06-16 1/10 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 Folkbiblioteksverksamheten 3 Skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8 Sida 1/8 Biblioteksplan 1 Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 2008-12-16 261 att ge Kultur & Turism i uppgift att i samarbete med berörda parter utarbeta en Biblioteksplan för Kungsbacka kommun. (Dnr KT08-00223/88).

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors.

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors. lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun 1 Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun Bibliotekslagen: Alla medborgare ska ha tillgång till ett folkbibliotek till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning

Läs mer

Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län

Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län Innehåll: 1. Bibliotekssamarbetet i Norrbotten 2. Nationella och regionala styrdokument 3. Mediesamarbete i Norrbotten 4. Riktlinjer för

Läs mer

Biblioteksplan 2014-2017

Biblioteksplan 2014-2017 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2014-2017 Version: 3.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 29 Uppdateras: 2016 Biblioteksplan 2014-2017 Innehållsförteckning 1. Biblioteksfakta 2. Inledning 3. Uppdrag och roller

Läs mer

Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013

Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013 Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013 INLEDNING Mycket händer i biblioteksvärlden just nu och det är mycket som påverkar dagens folkbibliotek.

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN

GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN Författningssamling Ändrad 2007-08-21 Sida 1 (1) Senast reviderad: 2007-11-28 Senast reviderad av: Fredrik Bordahl Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN 2007-2010 Antaget av fullmäktige

Läs mer

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé Strategisk verksamhetsplan för Kulturförvaltningen Kompletterar Kulturpolitiska mål för Värnamo kommun 2011 2014 och Biblioteksplan för Värnamo kommun 2011 2014. Kn 2014-02-19 19 Bilaga 3 1. Mission Kulturnämnden

Läs mer

Biblioteksplan 2009-2012

Biblioteksplan 2009-2012 Biblioteksplan 2009-2012 1 Bakgrund och Syfte...utgår från invånarnas behov av biblioteksservice...ta tillvara de resurser som finns, skapa beredskap för framtidens krav och stimulera till utveckling 2

Läs mer

Biblioteksplan 2013-2016

Biblioteksplan 2013-2016 Biblioteksplan 2013-2016 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Kommunens struktur 3. Verksamhetsområden 3.1 Allmänheten 3.1.1 Nuläge och utgångspunkt för fortsatt verksamhet 3.1.2 Framtiden att arbeta för

Läs mer

Växjö kommuns Biblioteksplan 2007 2010, reviderad 2012

Växjö kommuns Biblioteksplan 2007 2010, reviderad 2012 Växjö kommuns Biblioteksplan 2007 2010, reviderad 2012 Växjö kommuns biblioteksplan 2007-2010 Antagen av kommunfullmäktige 2007-08-21 167 Växjö kommuns biblioteksplan är upprättad enligt Bibliotekslagen

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Projektplan för samverkan mellan Länsbibliotek Sörmland, Länsbibliotek Västmanland, Länsbiblioteket i Örebro län och Regionbibliotek Stockholm Bakgrund

Läs mer

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012 26 september 2012 Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 Inledning Syfte Det är en demokratisk rättighet att den enskilde individen, var man än bor i landet och vilket format man än behöver, ska ha tillgång

Läs mer

Sveriges Författarförbunds synpunkter över Ny bibliotekslag (Ds 2012:13)

Sveriges Författarförbunds synpunkter över Ny bibliotekslag (Ds 2012:13) Kulturdepartementet 2012-09-14 Ku2012/836/RFS Enheten för rättsliga frågor och styrning 103 33 STOCKHOLM Sveriges Författarförbunds synpunkter över Ny bibliotekslag (Ds 2012:13) Övergripande kommentarer

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011

BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011 BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011 Innehåll Inledning 3 Bakgrund Organisation 4 Nuläge Utveckling av organisationen Bibliotekslagen 5 Så här ska vi arbeta Utmaningar 6 Verksamhet 2008-2011 Utvecklingsområden

Läs mer

Biblioteksplan för Säffle kommun 2010

Biblioteksplan för Säffle kommun 2010 Biblioteksplan för Säffle kommun 2010 Antagen av kommunfullmäktige, x 2010-xx 1 Innehållsförteckning Biblioteksplan för Säffle kommun 3 Inledning 3 Styrdokument 3 Bibliotekets övergripande roll i samhället

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Vaxholms stad 2014-2018. 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte. Bakgrund

BIBLIOTEKSPLAN för Vaxholms stad 2014-2018. 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte. Bakgrund VAXHOLMS STAD BIBLIOTEKSPLAN för Vaxholms stad 2014-2018 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte 2. Biblioteksverksamheten i Vaxholm i dag 3. Biblioteksbehov i framtiden 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte

Läs mer

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR OCH FRITIDSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-12-18. Revidering av lokal biblioteksplan, redovisning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR OCH FRITIDSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-12-18. Revidering av lokal biblioteksplan, redovisning SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR OCH FRITIDSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2014-12-18 4(101 KFU 72 Revidering av lokal biblioteksplan, redovisning Dnr 2014/773 ; INLEDNING Syftet med en biblioteksplan

Läs mer

Regional biblioteksplan för Stockholms län 2012 2014. Regional biblioteksplan för Stockholms län 2012 2014

Regional biblioteksplan för Stockholms län 2012 2014. Regional biblioteksplan för Stockholms län 2012 2014 Regional biblioteksplan för Stockholms län 2012 2014 Regional biblioteksplan för Stockholms län 2012 2014 Fastställd av Stockholms Fastställd läns landstings av Stockholms kulturnämnd läns landstings kulturnämnd

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-21

BIBLIOTEKSPLAN Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-21 BURLÖVS KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-21 Biblioteksplan 2013-2014 Burlövs kommun Innehåll Inledning Verksamhetsbeskrivning Burlövs kommuns styrdokument Utvecklingsområden Nationella

Läs mer

Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut:

Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut: Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2011-06-01 KUS-KN10-180 35 Samverkan mellan länsbiblioteken i Sörmland, Västmanland, Örebro och Stockholms län Nämndens för

Läs mer

7. Sammanställning av uppgifter lämnade i enkät och intervjuer. 1

7. Sammanställning av uppgifter lämnade i enkät och intervjuer. 1 7. Sammanställning av uppgifter lämnade i enkät och intervjuer. 1 Bibliotek (antal invånare i kommunen) % utrikes födda Uppgiftslämnare Aneby (6 400) 8 % Inger Eriksson Abrinius och Inger Hällfors Statistik

Läs mer

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN 2 Förord En biblioteksplan är tänkt att vara ett redskap för politiker och tjänstemän att på ett strukturerat sätt ta tillvara befintliga biblioteksresurser,

Läs mer

Kartläggning över barn- och ungaverksamheten i Jönköpings län

Kartläggning över barn- och ungaverksamheten i Jönköpings län Kartläggning över barn- och ungaverksamheten i Jönköpings län Jenny Samuelsson Länsbibliotek Jönköping April 2013 Barn- och ungdomsverksamheten pa Jo nko pings la ns kommunbibliotek Jönköpings län består

Läs mer

skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola

skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola Elin Lucassi, Kungl. biblioteket Bakgrund Alla elever i Sverige har rätt att få tillgång till bra skolbiblioteksverksamhet.

Läs mer

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010 1. Uppdraget Kommunfullmäktige

Läs mer

Biblioteksplan för Lilla Edets kommun

Biblioteksplan för Lilla Edets kommun Biblioteksplan för Lilla Edets kommun Innehållsförteckning Biblioteksplan för Lilla Edets kommun... 1 Innehållsförteckning... 2 Syfte... 3 Inledning... 3 Vision... 3 Övergripande mål... 4 Biblioteket som

Läs mer

Biblioteksplan 2010-2014

Biblioteksplan 2010-2014 FÖRFATTNINGSSAMLING (7.22) 2009-09-15 BUN/2009:120 600 Biblioteksplan 2010-2014 Dokumenttyp: Planer Förvaltning: KSF, FO samhällsutveckling Ämnesområde: Bibliotek Dnr: BUN/2009:120 600 Ägare/ansvarig:

Läs mer

Biblioteksplan för Landstinget Sörmland 2013-2015. Behandlad av Nämnden för Kultur, utbildning och friluftsverksamhet 2013-02-28

Biblioteksplan för Landstinget Sörmland 2013-2015. Behandlad av Nämnden för Kultur, utbildning och friluftsverksamhet 2013-02-28 Biblioteksplan för Landstinget Sörmland 2013-2015 Behandlad av Nämnden för Kultur, utbildning och friluftsverksamhet 2013-02-28 Innehåll Inledning... 2 Länsbibliotek Sörmland... 4 Bibliotek vid landstingets

Läs mer

Bibliote Bibliotek Bibliotek Bibliotek

Bibliote Bibliotek Bibliotek Bibliotek Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla. Bibliote Bibliotek Bibliotek Bibliotek Innehållsförteckning

Läs mer

Biblioteksplan 2009-2012. Laxå kommun

Biblioteksplan 2009-2012. Laxå kommun Biblioteksplan 2009-2012 Laxå kommun Förord Biblioteket har betydelse för medborgarna. Det är inte enbart skolan som står för lärandet utan där har också biblioteket och skolbiblioteken en stor central

Läs mer

Biblioteksplan. Robertsfors kommun 2015 2017

Biblioteksplan. Robertsfors kommun 2015 2017 Biblioteksplan Robertsfors kommun 2015 2017 Vision Biblioteket ska avgiftsfritt erbjuda ett rikt och varierat. mediebestånd, god service och en stimulerande miljö för läsning, upplevelser och lärande Bibliotekplan

Läs mer

Rutiner för samråd och styrning 2013-2015

Rutiner för samråd och styrning 2013-2015 Rutiner för samråd och styrning 2013-2015 KB och dess partners och nationella kompetenscentra i det nationella utvecklings- och samverkansuppdraget Bakgrund I mars 2012 tog Kungl biblioteket beslut om

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun

Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun 1 (7) Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun Inledning Riksdagen har antagit nationella kulturpolitiska mål som vilar på grundläggande demokratiska värderingar med yttrandefriheten som

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping 2 Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Varför talboksplan?..

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

Biblioteksplan 2.0. Folkbibliotek Skolbibliotek Regional biblioteksverksamhet Sjukhusbibliotek

Biblioteksplan 2.0. Folkbibliotek Skolbibliotek Regional biblioteksverksamhet Sjukhusbibliotek Biblioteksplan 2.0 Folkbibliotek Skolbibliotek Regional biblioteksverksamhet Sjukhusbibliotek Biblioteksplan 2.0 Omslagsbild, Stockholms stadsbibliotek, Kulturhuset, foto Cecilia Ranemo Biblioteksplan

Läs mer

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé Genom kultur och kunnande, lust och lärande skapa ett rikt liv i en kreativ region Perspektiv med strategiska

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Regional talboksplan 2011 Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Inledning Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar län har ett långtgående samarbete som fördjupats genom ett politiskt

Läs mer

Biblioteksplan för Malå bibliotek 2015-2016

Biblioteksplan för Malå bibliotek 2015-2016 MALÅ KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN 1 (13) Biblioteksplan för Malå bibliotek 2015-2016 Inledning I Malå kommun finns ett integrerat folk- och skolbibliotek. Biblioteksverksamheten styrs av bibliotekslagen (SFS

Läs mer

För det demokratiska samhällets utveckling

För det demokratiska samhällets utveckling För det demokratiska samhällets utveckling Bibliotekslagen enligt lagstiftaren 44 För det demokratiska samhällets utveckling För det demokratiska samhällets utveckling Bibliotekslagen enligt lagstiftaren

Läs mer

Biblioteksplanen förlängs till att gälla 2012-2015, beslutat av Skellefteås kulturnämnd 20140415 Antagen i kommunfullmäktige 2012-06-12.

Biblioteksplanen förlängs till att gälla 2012-2015, beslutat av Skellefteås kulturnämnd 20140415 Antagen i kommunfullmäktige 2012-06-12. Biblioteksplan Skellefteå kommun 2012-2015 Biblioteksplanen förlängs till att gälla 2012-2015, beslutat av Skellefteås kulturnämnd 20140415 Antagen i kommunfullmäktige 2012-06-12. (2012-2014) Foto: Terje

Läs mer

Ett gemensamt bibliotek på Höglandet. - en förstudie

Ett gemensamt bibliotek på Höglandet. - en förstudie Ett gemensamt bibliotek på Höglandet - en förstudie Viveca Nyström, VN arkiv & bibliotek Mars 2014 Innehåll 1. Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Metod och syfte 4 2. Mål med samverkan 5 2.1 Vad vill vi samverka

Läs mer

Våra medier. Uppdrag tolkning? Att arbeta med tillgängliga medier Information och kontakt Frågestund

Våra medier. Uppdrag tolkning? Att arbeta med tillgängliga medier Information och kontakt Frågestund Våra medier Uppdrag tolkning? Att arbeta med tillgängliga medier Information och kontakt Frågestund FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948) Artikel 19. var och en har rätt till åsiktsfrihet

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Kulturförvaltningen- nyckeltal

Kulturförvaltningen- nyckeltal Kulturförvaltningen- nyckeltal Sammanfattning Positivt - Kulturförvaltningen Negativt - Kulturförvaltningen Fler antal aktiviteter för barn och ungdomar än riket och länet Lägre kostnad för den allmänna

Läs mer

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar:

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar: Hej! Tack för att du lämnar 2013 års uppgifter om kommunens folkbibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten,

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN 2008 2015 FÖR TIMRÅ KOMMUN

BIBLIOTEKSPLAN 2008 2015 FÖR TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KT 30 a 1 (7) BIBLIOTEKSPLAN 2008 2015 FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2008-03-31, 34 (vision och mål) Inledning och uppdrag Enligt Bibliotekslagen (SFS 1996:1597

Läs mer

SVERIGES LÄNSBIBLIOTEKARIER

SVERIGES LÄNSBIBLIOTEKARIER SVERIGES LÄNSBIBLIOTEKARIER Sverige ska vara en ledande biblioteksnation Välkomna! MTM Statlig myndighet sedan 1980 Huvudman är Kulturdepartementet Uppdrag och medel från Utbildningsdepartementet Antal

Läs mer

Biblioteksplan. Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-24 Diarienummer 58/05

Biblioteksplan. Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-24 Diarienummer 58/05 Biblioteksplan Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-24 Diarienummer 58/05 Innehåll - Bakgrund - Syfte - Arbetsgrupp - Styrdokument - Nulägesbeskrivning - Omvärldsanalys - Strategier Laholms kommuns biblioteksverksamhet

Läs mer

VERSION DIARIENUMMER 2012-02-03 2012-2015 KULTURFÖRVALTNINGEN. Biblioteksplan. Kvalitetsgarantier och åtaganden BIBLIOTEK VALLENTUNA

VERSION DIARIENUMMER 2012-02-03 2012-2015 KULTURFÖRVALTNINGEN. Biblioteksplan. Kvalitetsgarantier och åtaganden BIBLIOTEK VALLENTUNA VERSION DIARIENUMMER 2012-02-03 2012-2015 KULTURFÖRVALTNINGEN Biblioteksplan Kvalitetsgarantier och åtaganden BIBLIOTEK VALLENTUNA Innehåll 1. Kvalitetsgarantier för biblioteks- verksamheterna i Vallentuna...

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN Andel BEFOLKNING 7 Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 13 13 13 1 1 1 1 1 11 11 11 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

Biblioteksplan 2013-2015

Biblioteksplan 2013-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(4) Biblioteksplan 2013-2015 Område Program Plan Riktlinje Biblioteksplan Fastställd Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad BKU-nämnd, Till och med 2015 2012-10-31 79 Tjänsteföreskrift Diarienummer

Läs mer

Kommunens författningssamling Biblioteksplan 2012-2015 ÖFS 2012:16

Kommunens författningssamling Biblioteksplan 2012-2015 ÖFS 2012:16 Kommunens författningssamling Biblioteksplan 2012-2015 ÖFS 2012:16 Antagen av Kommunfullmäktige 2012-10-01, 155 Dnr KS 2012/310-880 1 Biblioteksplan för Österåker 2012-2015 2 Inledning I december 2004

Läs mer

Götabiblioteken ett regionalt samarbete. Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06

Götabiblioteken ett regionalt samarbete. Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06 Götabiblioteken ett regionalt samarbete Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06 Götabiblioteken i siffror (2014) 459 652 invånare (Linköping, Norrköping,

Läs mer

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015

Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015 Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bibliotektplan för Piteå kommun 2012-2015 Plan/Program 2012-05-14, 74 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Ökad digital delaktighet så kan biblioteken bidra

Ökad digital delaktighet så kan biblioteken bidra Ökad digital delaktighet så kan biblioteken bidra Föredragning för kommunstyrelsen i Mjölby 29 maj 2013 Birgitta Hellman Magnusson, bibliotekschef Riksomfattande kampanj Treårig kampanj 2011-2013 Målet

Läs mer

Biblioteksplan för Högsby kommun

Biblioteksplan för Högsby kommun Rev 2007-12-04 Rev 2008-03-06 Rev 2008-09-01 Antagen KF 2009-03-26, 51 Rev KS 2012-03-13 Rev och antagen KF 2012-04-02, 46 Biblioteksplan för Högsby kommun 2011-2015 Inledning Folkbiblioteken står i dag

Läs mer

8. Information om ny organisation för folkhälsa och närvård

8. Information om ny organisation för folkhälsa och närvård KALLELSE 2015-03-16 Kommunstyrelsens kultur- och livmiljöutskott Ledamöter Håkan Welin (FP), ordförande Sabine Noresson (MP) Werner Schubert (S) Ersättare Fred Rydberg (KD) Johan Tolinsson (S) Kommunstyrelsens

Läs mer

Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 2015-2017

Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 2015-2017 för 2015-2017 2014-08-12 1(8) Biblioteksplan Kultur- och fritidsförvaltningen Biblioteket Kerstin Nordén, Telefon 0155-383 50 kerstin.norden@oxelosund.se Biblioteksplan för 2015-2017 1. Bibliotekets verksamhet

Läs mer

Ledning och styrning

Ledning och styrning Ledning och styrning Antagen av SVF:s styrelse 2010-12--03 reviderad 2011-12-12 "Ägardirektiv" Folkbildningsrådets direktiv SMK:s & SMU:s styrdokument Strategisk analys Verksamhetsidé Vision Värderingar/Förhållningssätt

Läs mer

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012 Gender budgeting biblioteken i Askersund 212 Sammanfattning: Fler kvinnor än män besöker biblioteken i Askersund. Fler kvinnor än män lånar från biblioteken. Men kvinnorna lånar i högre utsträckning till

Läs mer

Biblioteksplan 2013-2016

Biblioteksplan 2013-2016 Biblioteksplan 2013-2016 Beslutad av kommunfullmäktige den 25 november 2013, 225. Adress Box 610, 391 26 Kalmar Besök Tullslätten 4 Tel 0480-45 00 00 vx 1 Bibliotek och utveckling Biblioteksplan för Kalmar

Läs mer

Dela läslust projektplan

Dela läslust projektplan Dela läslust projektplan Projektets syfte Projektet syftar till att biblioteken i Dalarnas, Gävleborgs, Uppsala och Värmlands län ska utveckla sin läsfrämjande och litteraturförmedlande verksamhet så att

Läs mer

Folkbiblioteken i. Region Skåne 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Region Skåne 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Region Skåne regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen

Läs mer

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 7 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv M

Läs mer

Medier på andra språk än svenska på folkbiblioteken i Jönköpings län. - en kartläggning

Medier på andra språk än svenska på folkbiblioteken i Jönköpings län. - en kartläggning Medier på andra språk än svenska på folkbiblioteken i Jönköpings län - en kartläggning Viveca Nyström VN arkiv bibliotek November 2014 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Metod... 4 1.3 Frågeställningar...

Läs mer

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN Andel BEFOLKNING 9 Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 33 33 33 3 3 3 3 3 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR LÄSFRÄMJANDE

HANDLINGSPROGRAM FÖR LÄSFRÄMJANDE HANDLINGSPROGRAM FÖR LÄSFRÄMJANDE Statens kulturråd 2014 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se Webbplats:

Läs mer

Folkbiblioteken i. Örebro län 2012. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Örebro län 2012. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i län regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster 14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster Varför marknadsföring? Nätverksarbete med bibliotekscheferna 2005: Vilken är den viktigaste utvecklingsfrågan för biblioteket?

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 Andel 7 7 9 + Ålder Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings-

Läs mer

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling Hej! Välkommen till Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik! Även om ni inte har ett skolbibliotek är det några frågor som bör besvaras. Uppe i högra hörnet i enkäten finns en knapp där du kan gå in

Läs mer

Kulturförvaltningennyckeltal

Kulturförvaltningennyckeltal Kulturförvaltningennyckeltal Budgetberedningen våren 215 Analysgruppen 215-4-8 4 35 3 25 2 263 Aktiva låntagare i kommunala bibliotek, antal/1 inv. 273 348 314 36 262 251 271 276 Värnamo ligger under rikssnittet

Läs mer

Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad

Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad - att säkerställa nationella minoriteters rättigheter är en del av Göteborgs Stads arbete med mänskliga rättigheter Emma Makkonen Tre förvaltningsområden rött

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015

Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteksplan 2012-2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Biblioteksplan 2012-2015 Plan/Program 2012-??-?? Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

Biblioteksplan för Bengtsfors kommun

Biblioteksplan för Bengtsfors kommun Biblioteksplan för Bengtsfors kommun Foto Jenny Olsson Antagen av kommunfullmäktige 2009-01-28 2 1 Innehåll Inledning o Bakgrund och syfte o Uppdrag Metod Styrdokument Nulägesanalys o Organisation o Statistik

Läs mer

Förutsättningar för framtida mediesamverkan i Jönköpings län. - en lägesrapport

Förutsättningar för framtida mediesamverkan i Jönköpings län. - en lägesrapport Förutsättningar för framtida mediesamverkan i Jönköpings län - en lägesrapport Viveca Nyström VN arkiv bibliotek Februari 2014 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Uppdraget... 3 1.2 Frågeställningar...

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 3 3 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer