Biblioteksverksamheten i Jönköpings län. en kartläggning över folkbiblioteken och de integrerade folk- och skolbiblioteken i länet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Biblioteksverksamheten i Jönköpings län. en kartläggning över folkbiblioteken och de integrerade folk- och skolbiblioteken i länet"

Transkript

1 Biblioteksverksamheten i Jönköpings län en kartläggning över folkbiblioteken och de integrerade folk- och skolbiblioteken i länet Jenny Toll, utvecklare Länsbibliotek Jönköping Maj 2012

2 Innehållsförteckning Inledning 3 Syfte 3 Metod/tillvägagångssätt 4 Avgränsningar 4 Del I: Bibliotekslandskapet i Jönköpings län 5 Karta över bibliotekslandskapet i Jönköpings län 6 Biblioteksanställda i Jönköpings län 8 Invånarantal per kommun 9 Personer med utländsk härkomst i respektive kommun 10 Utbildningsnivån i Jönköpings län 11 Förvärvsarbetande i Jönköpings län 12 De största pendlingsströmmarna 12 Styrdokument för biblioteken på nationell, regional och kommunal nivå 15 Nationell nivå: Bibliotekslagen 15 Regional nivå: Regional kulturplan Kommunal nivå: Biblioteksplan 17 Kommuner med och utan biblioteksplan i Jönköpings län 17 Utlån av e-böcker och e-ljudböcker 19 Bibliotekens delaktighet i sociala medier 19 Biblioteksutveckling på nationell och regional nivå 20 Kommunikationsskiss över Länsbibliotek Jönköpings uppdrag 20 Biblioteksutveckling på nationell nivå 20 Biblioteksutveckling på regional nivå: Länsbibliotek Jönköping 21 Medverkan i länsövergripande utvecklingsarbeten/projekt 23 Övrig regional samverkan bland biblioteken i Jönköpings län 24 Del II: Biblioteksverksamheten kommun för kommun 25 Biblioteksverksamheten i Aneby kommun 26 Biblioteksverksamheten i Eksjö kommun 32 Biblioteksverksamheten i Gislaveds kommun 38 Biblioteksverksamheten i Gnosjö kommun 45 Biblioteksverksamheten i Habo kommun 54 Biblioteksverksamheten i Jönköpings kommun 61 Biblioteksverksamheten i Mullsjö kommun 69 Biblioteksverksamheten i Nässjö kommun 74 Biblioteksverksamheten i Sävsjö kommun 81 Biblioteksverksamheten i Tranås kommun 86 Biblioteksverksamheten i Vaggeryds kommun 92 Biblioteksverksamheten i Vetlanda kommun 99 Biblioteksverksamheten i Värnamo kommun 105 Länkar till styrdokument för biblioteksverksamheten 112 2

3 Inledning Det svenska bibliotekslandskapet är i ständig förändring. Kungliga biblioteket (KB) fick 2011 det nationella samordningsuppdraget för hela bibliotekssektorn. I och med detta har landets länsbibliotek fått en stärkt position genom att vara KB:s samverkanspartners på det regionala planet och en länk mellan KB och kommunbiblioteken. I KB:s skrift Uppdrag: Nationell bibliotekssamverkan uttrycks den gemensamma ambitionen enligt följande: Regeringen vill att biblioteksverksamheten ska utvecklas och det poängteras att biblioteken är en av förutsättningarna för en positiv samhällsutveckling. För oss alla som arbetar med biblioteksfrågor är detta ett erkännande och en utmaning. Med förenade ansträngningar har vi nu möjlighet att nå målet! Samverkansmodellen, som Jönköpings län ingår i från och med 2012, bygger på vidareutvecklad dialog och samspel mellan stat och regional nivå. Statens kulturråd ansvarar för länsvis fördelning av statsbidrag och nationell uppföljning av dessa medel. Fördelningen till bidragsmottagare i länet och länsvis uppföljning ansvarar landstinget för. I samverkan med länets kommuner har landstinget ålagts att ta fram en kulturplan. Den regionala kulturplanen för Jönköpings län gäller för åren och utgår alltså från de kulturpolitiska mål och visioner som finns på nationell, regional och lokal nivå. I den regionala kulturplanen som är gemensam för länets kulturverksamheter finns Länsbibliotek Jönköpings uppdrag som regional biblioteksutvecklare beskrivet. Med utgångspunkt i detta styrdokument har Länsbibliotek Jönköping nu gjort en kartläggning över biblioteksverksamheten i länet, med fokus på folkbiblioteken och de integrerade folk- och skolbiblioteken. I takt med att bibliotekslandskapet förändras både fysiskt och virtuellt är det av stor betydelse att utforska och belysa den biblioteksverksamhet som pågår i länets tretton kommuner. Frågor som har varit viktiga under kartläggningsarbetet är bland annat: Vilka styrdokument utgör grunden för det arbete man utför på biblioteken runtom i länet? Vilka områden/grupper prioriterar man och på vilka sätt? Vilka frågor brottas man med? Hur planerar man för framtiden? Hur samverkar man med aktörer lokalt, regionalt och nationellt? I kartläggningens första del ges en övergripande beskrivning av biblioteksverksamheten i länet samt av biblioteksutveckling på nationell och regional nivå (del I). Vad gäller beskrivningen av biblioteksverksamheten kommun för kommun (del II) har kartläggningen ett särskilt fokus på vad som (enligt gällande styrdokument) görs på biblioteken inom ramen för följande prioriterade grupper/områden: digital utveckling/delaktighet, tillgänglighet, mångfald samt barn och unga. Syfte Syftet med kartläggningen är att få en övergripande bild av länets folkbiblioteksverksamhet (inklusive de integrerade folk- och skolbiblioteken) för att på bästa sätt kunna stötta biblioteken och bidra till deras utveckling. För Länsbibliotek Jönköping är det av största vikt att följa med i de förändringar som sker nationellt inom biblioteksområdet och att med regionala krafter aktivt kunna leda och främja lokala förändrings- och utvecklingsprocesser inom folkbiblioteksverksamheten i Jönköpings län. Den kartläggning som här redovisas har sin utgångspunkt i Regional kulturplan och det uppdrag som Länsbibliotek Jönköping åläggs. I samband med framtagandet av den regionala kulturplanen har Landstinget i Jönköpings län även gjort en mer översiktlig kartläggning över kulturverksamheten i stort, Kulturkartläggning

4 Metod/tillvägagångssätt Länsbibliotek Jönköpings kartläggning bygger på insamling av material (både i digital och tryckt form) och statistik från bland annat Kungliga biblioteket, Statens kulturråd, Sveriges kommuner och landsting, Statistiska Centralbyrån, Svensk Biblioteksförening, Föreningen Sveriges Länsbibliotekarier, Regionförbundet Jönköpings län, Landstinget i Jönköpings län samt lokala dokument och planer från respektive kommun. Som ett led i kartläggningsarbetet har Länsbibliotek Jönköping besökt huvudbiblioteken i länets 13 kommuner och intervjuat samtliga bibliotekschefer. Även samtal med annan bibliotekspersonal har ägt rum i samband med kartläggningen. Avgränsningar Den här kartläggningen fokuserar på de kommunala folkbiblioteken samt de integrerade folkoch skolbiblioteken i Jönköpings län. Planen framöver är att komplettera och fördjupa kartläggningsarbetet inom olika områden som i styrdokument och verksamhetsplaner framhålls som särskilt viktiga för bibliotekssektorn. 4

5 Del I Bibliotekslandskapet i Jönköpings län 5

6 Karta över bibliotekslandskapet i Jönköpings län (2012) Karta: Frida Axell och Länsbibliotek Jönköping,

7 Kartan åskådliggör bibliotekslandskapet i Jönköpings län. Totalt utgörs länet av 13 kommuner som tillsammans innehar 13 huvudbibliotek, 19 folkbiblioteksfilialer, 28 integrerade folk- och skolbiblioteksfilialer, 4 bokbussar, 1 bokbil samt 3 sjukhusbibliotek som landstinget är huvudman för: Höglandssjukhuset Eksjö, Länssjukhuset Ryhov samt Värnamo sjukhus. Tabell: Sammanfattning av kartan Kommun samt invånarantal* (2011) Huvudbibliotek Folkbiblioteksfilial Integrerad folk- och skolbiblioteksfilial Bokbuss Aneby (6415) Eksjö (16304) Gislaved (28868) Gnosjö (9400) Habo (10828) Jönköping (128305) Mullsjö (7034) Nässjö (29367) Sävsjö (10871) Tranås (18108) Vaggeryd (13160) Vetlanda (26302) Lånas från Vetlanda kommun bokbil Värnamo (32934) *Källa invånarantal: Regionförbundet Jönköpings län Några förtydliganden: Sjukhusbibliotek Huvudbiblioteken i Eksjö kommun, Gislaveds kommun och Vaggeryds kommun är integrerade folkoch gymnasiebibliotek. I Nässjö kommun är samtliga biblioteksfilialer även integrerade medborgarkontor. I Jönköpings kommun kallas följande filialer för kommundelsbibliotek : Bankeryd, Gränna, Huskvarna, Lekeryd, Norrahammar, Råslätt, Taberg, Österängen, Öxnehaga. Biblioteken i Bottnaryd, Visingsö samt Ödestugu går dock under benämningen filialer. Mullsjö bibliotek saknar filial men har en föreningsdriven utlåningsstation i Sandhem. Eksjö kommun köper bokbusstjänst från Vetlanda kommun en gång per vecka, men har ingen egen bokbuss. I Landstinget i Jönköpings läns regi finns även två folkhögskolor och två naturbruksgymnasium med biblioteksverksamhet av olika slag. Dessa är: Sörängens folkhögskola, Värnamo folkhögskola, Stora Segerstad och Värnamo Naturbruksgymnasium samt Tenhults Naturbruksgymnasium

8 Biblioteksanställda i Jönköpings län Antalet anställda varierar kraftigt bland biblioteken från 55 anställda i Jönköpings kommun (varav 33 bibliotekarier och 22 övrig personal) till Mullsjö kommuns 2 anställda (båda är bibliotekarier). I hela länet arbetar totalt 175 personer inom biblioteken (varav 96 bibliotekarier och 79 övrig personal). Dessa siffror behöver naturligtvis ställas i relation till antalet invånare i respektive kommun. I tabellen nedan redovisas antal biblioteksanställda i Jönköpings län. Påpekas bör att det är antalet huvuden som redovisas, inte antalet tjänster. Tabell: Antal biblioteksanställda i Jönköpings län (2012) Kommun Bibliotekarier kvinnor Bibliotekarier män Övrig personal, kvinnor Övrig personal, män Totalt Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Hela Jönköpings län Vad för slags bibliotek behöver invånarna i länets 13 olika kommuner? En viktig fråga för biblioteken är: Vad för slags biblioteksverksamhet bör vi utveckla för att den ska passa just invånarna i vår kommun? Här finns förstås en mängd faktorer att ta hänsyn till (i relation till bibliotekets tilldelade budget, antalet bibliotek i kommunen och antalet biblioteksanställda), bland annat: antal kommuninvånare och åldersfördelning, andel barn/unga/barnfamiljer, andel invånare med utländsk härkomst, andel personer med funktionshinder (och vilka typer av funktionshinder), invånarnas utbildningsnivå, andelen studerande, om möjlighet finns till eftergymnasiala studier inom kommunen, andel arbetslösa, andel förvärvsarbetande samt andelen pendlare (in respektive ut). På nästkommande sidor följer en redovisning av kommuninvånarantal (ur ett tioårsperspektiv), utbildningsnivån i länet, andel förvärvsarbetande samt de största pendlingsströmmarna mellan kommunerna. Ytterligare kommunfakta återfinns i rapporten Länet i siffror (Regionförbundet Jönköpings län). 8

9 Invånarantal per kommun Folkmängden varierar kraftigt bland länets kommuner. Jönköpings kommun har de senaste tio åren vuxit från invånare till Andra kommuner som haft en folkmängdsökning i varierande grad under samma period är Habo kommun, Nässjö kommun, Tranås kommun, Vaggeryds kommun och Värnamo kommun. Om vi ser till länets minsta kommun, Aneby, så har folkmängden där minskat något under samma period, från 6631 invånare till En minskning i varierande grad har även skett i Eksjö kommun, Gislaveds kommun, Gnosjö kommun, Mullsjö kommun, Sävsjö kommun och Vetlanda kommun. Tabell: Folkmängd efter tid och region i Jönköpings län Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Länet Källa: Regionförbundet Jönköpings län 9

10 Personer med utländsk bakgrund i respektive kommun Personer med utländsk bakgrund ska prioriteras enligt såväl de nationella som regionala styrdokumenten för biblioteken. Många kommuner har även med denna prioriterade grupp i sina kommunala biblioteksplaner, men alla har det inte. Som en del av skapandet av den biblioteksverksamhet som kommuninvånarna behöver och efterfrågar, är det av yttersta vikt att ta hänsyn till de grupper som prioriteras i styrdokumenten och att på olika vis finnas till som stöd och resurs. För personer med utländsk bakgrund kan det från bibliotekets sida till exempel röra sig om att ha språkcaféer i samverkan med lokala studieförbund och andra aktörer, att ha en aktiv dialog med SFI, förskola och skola, att granska vilka språkgrupper som är vanligast inom den egna kommunen och förstärka sitt utbud på ett riktat sätt, att erbjuda tidskrifts- och tidningsläsning på hemspråket. Library PressDisplay är till exempel en digital nättjänst som rymmer cirka 8000 tidnings- och tidskrifter från hela världen. Flera bibliotek i länet erbjuder denna tjänst och Länsbibliotek Jönköping stöder detta genom extra licenser. I Nässjö kommun, där 14 % av kommuninvånarna har utländsk bakgrund, har biblioteken en väl utbyggd verksamhet för denna grupp med fokus på olika åldrar. Alla filialer är också medborgarkontor och på huvudbiblioteket har man språkcaféer samt ett aktivt samarbete med SFI, förskola och skola kring barn med annat modersmål än svenska. Nedan följer en redogörelse över andelen personer med utländsk bakgrund av befolkningen i länets olika kommuner. Gnosjö kommun har högst andel personer med utländsk bakgrund (26 %), följt av Gislaveds kommun (23 %), Värnamo kommun (21 %) och Jönköpings kommun (18 %). De kommuner i länet som har lägst procentandel personer av befolkningen med utländsk bakgrund är Habo kommun (7 %) följt av Aneby kommun (9 %), Eksjö kommun (10 %) och Mullsjö kommun (10 %). I mittskiktet ligger Tranås kommun (12 %), Vetlanda kommun (12 %), Sävsjö kommun (13 %), Nässjö kommun (14 %) och Vaggeryds kommun (17 %). Tabell: Andel utländsk bakgrund av befolkning (2010) Kommun Män Kvinnor Totalt Aneby 9% 10% 9% Eksjö 9% 10% 10% Gislaved 22% 24% 23% Gnosjö 26% 27% 26% Habo 7% 8% 7% Mullsjö 9% 10% 10% Jönköping 18% 18% 18% Nässjö 13% 14% 14% Sävsjö 13% 13% 13% Tranås 11% 12% 12% Vaggeryd 17% 18% 17% Vetlanda 12% 12% 12% Värnamo 21% 21% 21% Källa: Regionförbundet Jönköpings län 10

11 Utbildningsnivån i Jönköpings län Generellt har Jönköpings län en lägre utbildningsnivå än rikssnittet. Medelvärdet för länet är 17 % och för riket 22 %. I en jämförelse mellan länets kommuner visar kartan nedan att Habo, Jönköping och Eksjö är kommuner med högst utbildningsnivå i länet (16-23 % av invånarna har eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer, år). Därefter följer Mullsjö, Tranås och Värnamo kommun där utbildningsnivån enligt kriterierna ovan är %. I Aneby, Nässjö, Sävsjö, Vaggeryd och Vetlanda kommun är motsvarande siffra % och i Gislaveds kommun och Gnosjö kommun är motsvarande utbildningsnivå 9-10 %. Karta: Utbildningsnivån i Jönköpings län 2011 Källa: Regionförbundet Jönköpings län 11

12 Förvärvsarbetande i Jönköpings län Kartan nedan belyser andel förvärvsarbetande mellan år (2010). Där framgår att Habo är den enda kommunen i länet som ligger över 83 %. Andra kommuner där andelen förvärvsarbetande ligger relativt högt är Aneby, Eksjö, Gnosjö, Mullsjö, Vaggeryd, Vetlanda och Värnamo. Därefter följer Gislaved och Sävsjö. Kommuner med längst andel förvärvsarbetande i länet är Jönköping, Nässjö och Tranås. Samtliga kommuner ligger dock över rikssnittet. Medelvärdet för Jönköpings län är 80.1 % medan rikssnittet är 75,9 %. Karta: Andel förvärvsarbetande i Jönköping län 2011 Källa: Regionförbundet Jönköpings län De största pendlingsströmmarna I de kommuner i länet som har hög andel utpendlare kan det också innebära att låntagarna väljer att använda sig av biblioteket i den kommun de pendlar till. Inte minst kan öppettiderna påverka detta. Om det lokala biblioteket har stängt under de tider som utpendlare skulle ha möjlighet att besöka det, hindrar det naturligtvis fysiska besök. Kommuner med hög utpendling bör beakta detta då öppettiderna bestäms. På liknande sätt behöver förstås kommuner med hög inpendling fundera kring hur de kan bistå de personer som arbetar/studerar inom kommunen, även om de inte bor där. På de två nästkommande sidorna visas de fyra största pendlingsströmmarna till och från varje kommun i länet. Siffrorna anger antal personer som pendlar in respektive ut. 12

13 De fyra största in- och utpendlingsvärdena från respektive kommun 2010 (SCB) Aneby kommun In Ut Tranås 212 Jönköping 420 Jönköping 198 Tranås 346 Nässjö 144 Eksjö 257 Eksjö 91 Nässjö 216 Gislaveds kommun In Ut Värnamo 630 Värnamo 929 Gnosjö 441 Gnosjö 661 Hylte 425 Hylte 250 Tranemo 402 Tranemo 151 Habo kommun In Ut Jönköping 857 Jönköping 2545 Mullsjö 224 Mullsjö 210 Tidaholm 80 Stockholm 46 Hjo 64 Nässjö 34 Mullsjö kommun In Ut Jönköping 352 Jönköping 965 Habo 210 Habo 224 Tidaholm 91 Falköping 130 Falköping 59 Tidaholm 49 Sävsjö kommun In Ut Vetlanda 288 Vetlanda 378 Nässjö 177 Nässjö 200 Jönköping 78 Värnamo 186 Växjö 61 Växjö 172 Eksjö kommun In Ut Nässjö 1041 Nässjö 554 Vetlanda 570 Vetlanda 376 Aneby 257 Jönköping 282 Jönköping 257 Vimmerby 103 Gnosjö kommun In Ut Värnamo 809 Värnamo 444 Gislaved 661 Gislaved 441 Vaggeryd 145 Jönköping 55 Jönköping 122 Vaggeryd 45 Jönköpings kommun In Ut Habo 2545 Nässjö 988 Nässjö 1549 Habo 857 Vaggeryd 1136 Vaggeryd 667 Mullsjö 965 Stockholm 505 Nässjö kommun In Ut Jönköping 988 Jönköping 1549 Eksjö 554 Eksjö 1041 Vetlanda 361 Vetlanda 319 Aneby 216 Sävsjö 177 Tranås kommun In Ut Ydre 361 Jönköping 229 Aneby 346 Linköping 226 Boxholm 187 Aneby 212 Jönköping 160 Eksjö

14 Vaggeryds kommun In Ut Jönköping 667 Jönköping 1136 Värnamo 229 Värnamo 483 Sävsjö 78 Gnosjö 145 Nässjö 55 Nässjö 49 Vetlanda kommun In Ut Sävsjö 378 Eksjö 570 Eksjö 376 Nässjö 361 Nässjö 319 Sävsjö 288 Hultsfred 160 Jönköping 210 Värnamo kommun In Ut Gislaved 929 Gnosjö 809 Vaggeryd 483 Gislaved 630 Gnosjö 444 Jönköping 330 Ljungby 302 Vaggeryd 229 Källa: Regionförbundet Jönköpings län 14

15 Styrdokument för biblioteken på nationell, regional och kommunal nivå Inom bibliotekssektorn finns ett antal styrdokument på olika nivåer som är mycket viktiga att beakta. På nationell nivå finns bibliotekslagen, som alla övriga styrdokument inom svensk biblioteksverksamhet bör ha sin utgångspunkt i. Enligt bibliotekslagen (7a ) ska kommuner och landsting efter den 1 januari 2005 anta planer för biblioteksverksamheterna. Så här lyder formuleringen: Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall samverka. Kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna. Lag (2004:1261) På regional nivå har Landstinget i Jönköpings län tagit fram styrdokumentet Regional kulturplan , där biblioteksverksamheten ingår och de övergripande verksamhetsmålen specificeras. Alla kommuner ska ha en egen biblioteksplan. Utöver det finns även verksamhetsplaner (årsvis) och andra lokala styrdokument för bibliotekssektorn. Vissa kommuner har även en mer övergripande kulturplan. I till exempel Jönköpings kommun ingår biblioteksplanen som en del av kulturplanen från och med år 2012 (Kulturoch biblioteksplan ). Denna gemensamma plan betraktas som ett VAD-dokument, medan mer konkreta strategier för biblioteksverksamheten i Jönköpings kommun håller på att tas fram i form av HUR-dokument. Nationell nivå Bibliotekslag Samverkansmodellen Regional nivå Regional kulturplan Regional biblioteksplan Kommunal nivå Biblioteksplan Nedan följer en närmare beskrivning av de viktigaste nationella, regionala och kommunala styrdokumenten. Nationell nivå: Bibliotekslagen Den nationella styrningen av folkbiblioteken återfinns i Bibliotekslagen (1996:1596 med revidering i SFS 2004:1261). Den innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. De paragrafer i bibliotekslagen som är av särskilt intresse för denna kartläggning är följande: 2 Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek. Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare. Varje kommun skall ha folkbibliotek. 15

16 4 Ett länsbibliotek bör finnas i varje län. Länsbiblioteket skall bistå folkbiblioteken i länet med kompletterande medieförsörjning och andra regionala biblioteksuppgifter. För den kompletterande medieförsörjningen skall också finnas en eller flera lånecentraler. 5 I 2 kap. 36 skollagen (2010:800) finns bestämmelser om skolbibliotek. Lag (2010:860). 7 Kommunerna ansvarar för folk- och skolbiblioteksverksamheten. Landstingen ansvarar för länsbiblioteken och för biblioteken vid högskolor med landstingskommunalt huvudmannaskap. Staten ansvarar för övriga högskolebibliotek och för lånecentralerna samt för sådan biblioteksverksamhet som enligt särskilda bestämmelser ankommer på staten. 7 a Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall samverka. Kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna. Lag (2004:1261). 8 Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov. 9 Barn och unga: Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning. (Bibliotekslagen 1996:1596) Regional nivå: Regional kulturplan Från och med 2012 lämnar staten en del av det statliga stödet till kulturen i länet som ett samlat kulturbidrag som landstinget ska fördela. Riksdagen har infört en ny modell för regional tilldelning av statliga kulturmedel. Modellen kallas kultursamverkansmodellen och innebär att den regionala nivån får ökat ansvar eftersom landstinget fördelar en stor del av de statliga kulturpengarna i sitt respektive län. Påpekas bör att det också finns en regional biblioteksplan för som för närvarande revideras. De områden/primära målgrupper som lyfts fram som centrala för biblioteket i den regionala kulturplanen ( ) för Jönköpings län kan sammanfattas enligt följande: Barn och unga Litteraturfrämjande arbete Digital delaktighet Tillgänglighet Mångfald Ökad profilering och skapande av attraktiva miljöer Ökad samverkan mellan biblioteken i länet Ökad samverkan mellan biblioteket och andra professioner i samhället Stärka arbetet med att ta fram strategiska planer inom länets biblioteksverksamhet 16

17 Kommunal nivå: Biblioteksplan En biblioteksplan är ett redskap för att strukturerat och i samverkan ta tillvara de biblioteksresurser som finns, skapa beredskap för framtidens krav och för att stimulera till utveckling. Svensk Biblioteksförening definierar en biblioteksplan på följande sätt: Med en biblioteksplan avses ett politiskt förankrat styrande dokument som omfattar en analys av det samlade biblioteksbehovet i en kommun och åtgärder för hur dessa behov skall tillgodoses. Denna biblioteksplan skall förutom folkbiblioteksverksamhet också innefatta biblioteksbehovet vad gäller utbildning, omsorg, vård och näringsliv. Kommuner med och utan biblioteksplan i Jönköpings län Ännu saknar fyra kommuner i Jönköping län biblioteksplan: Eksjö kommun, Mullsjö kommun (en Kultur- och fritidsplan har dock tagits fram för ), Sävsjö kommun och Vetlanda kommun. Tranås kommun och Aneby kommun reviderar sina respektive biblioteksplaner under Jönköpings kommun befinner sig i slutskedet av arbetet med att ta fram en ny biblioteksplan. Den kommer att vara en del av Kultur- och biblioteksplan för Jönköpings kommun. Tabell: Biblioteksplaner i Jönköpings län Kommun Biblioteksplan finns Startår Slutår Aneby Ja Revideras Eksjö Nej - - Gislaved Ja Gnosjö Ja Revideras Habo Ja Jönköping * Revidering pågår Mullsjö Nej - - Nässjö Ja Sävsjö Nej - - Tranås Ja Revideras Vaggeryd Ja Vetlanda Nej - - Värnamo Ja * Dokumentet innefattar Kultur- och biblioteksplan för Jönköpings kommun Vem ska prioriteras? I bibliotekslagen framhålls några grupper som särskilt ska prioriteras inom bibliotekens verksamhet. Dessa är barn och unga, invandrare och andra minoriteter samt funktionshindrade. Så här lyder paragraferna kring dessa grupper (Bibliotekslagen 1996:1596): 8 Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov. 17

18 9 Barn och unga: Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning. I Regional kulturplan är också dessa grupper prioriterade. Utöver detta framhålls bland annat också det litteraturfrämjande/läsfrämjande arbetet och även digital delaktighet. Tillsammans med Länsbibliotek Jönköping, och landets övriga länsbibliotek, ska Kungliga biblioteket (KB) följa upp bibliotekslagens praktiska tillämpning. Detta gör man genom att kartlägga de planer för biblioteksverksamheterna som kommuner och landsting antar i enlighet med bibliotekslagen, för att se hur de har utformats och hur de används. Planerna utgör en viktig grund både för biblioteksverksamhet och framtida utvecklings- och kvalitetsarbete. KB har nyligen kartlagt bibliotekens planer för verksamheterna (gäller Sveriges samtliga folkbibliotek och läns- och regionbibliotek). Denna kartläggning redovisas av KB i rapporten Bibliotekets planer Tabell: Prioriterade grupper i respektive kommuns biblioteksplan Kommun Barn och unga Utländsk bakgrund/ invandrare/ Funktionshindrade Äldre Annan prioriterad grupp Aneby Ja Ja Ja Ja Nej Eksjö Biblioteksplan saknas Gislaved Ja Ja Ja Ja Nej Gnosjö Ja Ja Ja - Nej Habo Ja Nej Nej Nej Nej Jönköping Ja Ja Ja Nej Nej Mullsjö Biblioteksplan saknas Nässjö Ja Ja Ja Nej Nej Sävsjö Biblioteksplan saknas Tranås Ja Ja Ja Ja Nej Vaggeryd Ja Ja Ja Ja Nej Vetlanda Biblioteksplan saknas Värnamo Ja Ja Ja Ja Nej Som tidigare nämnts har sammanlagt 9 av 13 kommuner en egen biblioteksplan. Vid en genomgång av innehållet kan man se att gruppen barn och unga prioriteras i samtliga befintliga biblioteksplaner. Grupperna invandrare (utländsk bakgrund/olika kulturell bakgrund) liksom funktionshindrade prioriteras i 7 av 9 biblioteksplaner. I 5 biblioteksplaner lyfts även äldre fram som en prioriterad målgrupp. Utöver priogrupperna understryks även vikten av arbetet kring litteratur och läsning liksom digital delaktighet i flera biblioteksplaner. 18

19 Utlån av e-böcker och e-ljudböcker På det digitala området sker stora förändringar för biblioteken. Inte minst gäller detta den ökade andelen e-lån. I Jönköpings län erbjuder biblioteken i samtliga kommuner utom Habo kommun utlån av e-böcker och e-ljudböcker. Tabell: Bibliotek i länet som erbjuder utlån av e-böcker och e-ljudböcker (genom Elib) Kommun Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Biblioteken erbjuder utlån av e-böcker och e-ljudböcker Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Tabellen visar att samtliga kommuners biblioteksverksamheter i länet utom Habo kommun erbjuder utlån av e-böcker och e-ljudböcker. Bibliotekens delaktighet i sociala medier Flera av länets bibliotek finns på Facebook medan endast två bibliotek (Nässjö och Vaggeryd) deltar på Twitter. Det finns dock bibliotekschefer/personal som twittrar utöver det, men då inte som biblioteket. Några bibliotek har en egen blogg som man kan följa på deras respektive hemsida. Tabell: Bibliotek i länet som finns på Facebook, Twitter och/eller har egen blogg Kommun Facebook Twitter Egen blogg Aneby Nej Nej Nej Eksjö Ja Nej Nej Gislaved Ja Nej Nej Gnosjö Via kommunen Nej Nej Habo Nej Nej Nej Jönköping Ja Nej Ja Mullsjö Nej Nej Nej Nässjö Ja Ja Ja Sävsjö Ja Nej Nej Tranås Ja Nej Ja Vaggeryd Ja Ja Nej Vetlanda Nej Nej Ja Värnamo Ja Nej Ja 19

20 Biblioteksutveckling på nationell och regional nivå Kommunikationsskiss över Länsbibliotek Jönköpings uppdrag Staten Utbildningsdepartementet Kulturdepartementet Kungliga biblioteket (KB) Statens kulturråd Landstinget i Jönköpings län Länsbibliotek Jönköping (ingår i Landstinget i Jönköpings län under Regional utveckling, Kulturenheten) Länets 13 kommuner: Folkbibliotek samt Integrerade folk- och skolbibliotek Kommentar till bilden: Renodlade skolbibliotek ingår ej i Länsbibliotek Jönköpings utvecklingsansvar. Påpekas bör också att utöver det som bilden illustrerar ingår även universitets- och högskolebibliotek samt forskningsbibliotek under KB. Övriga bibliotek inom svensk bibliotekssektor är förvaltningsbibliotek, företagsbibliotek, arbetsplatsbibliotek, folkhögskolebibliotek, medicinska bibliotek och sjukhusbibliotek. Biblioteksutveckling på nationell nivå Kungliga biblioteket (KB) Kungliga biblioteket är en statlig myndighet som lyder under Utbildningsdepartementet. Sedan 1 januari 2011 har KB ett nationellt uppdrag som består av ett utvecklings- och samordningsansvar för hela bibliotekssektorn. Uppdraget innebär bland annat att utöva nationell överblick, främja samordning, fördela bidrag och samla in statistik. Utöver detta samordnar och utvecklar man även informationsförsörjningen till högre utbildning och forskning. Tillsammans med landets länsbibliotek ska KB följa upp bibliotekslagens praktiska tillämpning. Detta gör man genom att kartlägga de planer för biblioteksverksamheterna som kommuner och landsting antar i enlighet med bibliotekslagen, för att se hur de har utformats och hur de används. Planerna utgör en viktig grund både för biblioteksverksamhet och framtida utvecklings- och kvalitetsarbete. 20

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige Datum 2010-09-21 Dnr FK06/15 Biblioteksplan Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Vad är en Biblioteksplan?... 3 Styrdokument... 4 Nulägesbeskrivning...

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Biblioteksplan 2011-2014

Biblioteksplan 2011-2014 Biblioteksplan 2011-2014 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-21, 53, dnr 2010.0111 Inledning Enligt bibliotekslagens 7 ska kommuner och landsting efter den 1 januari 2005 anta planer för biblioteksverksamheterna.

Läs mer

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Bibliotekslagen innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. I lagen redovisas

Läs mer

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Storumans kommun Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-04-24 49 Vision Storumans kommuns kulturpolitik bidrar till ett dynamiskt, öppet och demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

Biblioteksplan för Sala kommun år 2008 2010

Biblioteksplan för Sala kommun år 2008 2010 1 Biblioteksplan för Sala kommun år 2008 2010 Bakgrund Riksdagen har beslutat att bibliotekslagen utökas med tillägget att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka

Läs mer

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017 B H Ä R N Ö S A N D S BIBLIOTEKSPLAN 2015 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 2 Vision 1.1 Biblioteken i Härnösand 3 Folkbiblioteket 3.1 Utvecklingsområden 3.2 Bibliotek för alla 3.3 Bibliotek av högsta

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 Innehåll - Bakgrund...2 - Syfte...2 - Arbetsgrupp...2 - Nulägesbeskrivning...3 - Omvärldsanalys...4 - Samverkan...5 -

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Härjedalens kommun 2014-2018 1 Syftet med biblioteksplanen är att formulera en lokal bibliotekspolitik, ta tillvara de biblioteks- och medieresurser som finns i kommunen samt skapa en

Läs mer

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland En av Länsbibliotek Sörmlands uppgifter är att i samråd med de kommunala biblioteken komplettera, samordna och utveckla medieförsörjningen i länet.

Läs mer

Biblioteksplan Gnosjö kommun

Biblioteksplan Gnosjö kommun Biblioteksplan Gnosjö kommun 2016-2020 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-21 77. Antagen av Kultur- och utbildningsutskottet Inledning I bibliotekslagen (SFS 2013:801) står i 17 att kommuner och landsting

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119 Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Kultur- och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 1 576 80 Sävsjö telefon: 0382-152 00 mejl: biblioteket@savsjo.se

Läs mer

Biblioteksplan. för Bergs kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Bergs kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Bergs kommun 2014-2018 1 Innehåll 1. Bibliotekets lagrum 2. Vision för biblioteksverksamheten 3. Verksamhetsbeskrivning 4. Bibliotekets uppdrag 4.1 Tillgång till medier 4.2 Kulturupplevelser

Läs mer

I bibliotekslagens (SFS 2013:801) paragraf 17 står det att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.

I bibliotekslagens (SFS 2013:801) paragraf 17 står det att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN JÖNKÖPINGS LÄN 2015 2017 I bibliotekslagens (SFS 2013:801) paragraf 17 står det att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Vår

Läs mer

Sammanträdesdatum. Lena Johansson (s), ordförande Ragnar Lif (c) Monica Dahlén (s) Hans Ringberth (s)

Sammanträdesdatum. Lena Johansson (s), ordförande Ragnar Lif (c) Monica Dahlén (s) Hans Ringberth (s) Barn-, kultur- och utbildningsnämndens 2013-03-15 Blad 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen kl 10.00-11.00 Beslutande Lena Johansson (s), ordförande Ragnar Lif (c) Monica

Läs mer

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet DIARIENUMMER: UN-10/2016 FASTSTÄLLD: 2016-02-01 VERSION: 1 SENAS T REVIDERAD: GILTIG TILL: 2018-12-31 DOKUMENTANSVAR: Bibliotekschef Plan Biblioteksplan för Herrljunga kommun 2016-2019 KF, Bildningsnämnden,

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015

BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015 BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015 Biblioteksplan för Svedala kommun 2012 2015 Svedala kommuns biblioteksplan är ett politiskt styrdokument som anger riktning och ramar för den övergripande utvecklingen av folk-

Läs mer

Biblioteksplan för Skinnskattebergs kommun

Biblioteksplan för Skinnskattebergs kommun 1 Biblioteksplan för Skinnskattebergs kommun 2015-2018 Antagen av Kommunstyrelsen i Skinnskattebergs kommun 2015.11.03 2 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Underlag 1.2 Regional kulturplan, regional biblioteksplan

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Innehåll 1 Bibliotekens lagrum 2 Vision för biblioteksverksamheten 2012-2014 3 Kommunens biblioteksstruktur 4 Bibliotekets uppdrag 4.1 Ett centrum för litteratur,

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2017-2023 Vision Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Inledning I bibliotekslagen (SFS

Läs mer

Regional biblioteksplan för Stockholms län

Regional biblioteksplan för Stockholms län KUN 2008/388 Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Allan Axelsson Regional biblioteksplan för Stockholms län 2009 2011 1 Förslag till beslut Förvaltningen föreslår kulturnämnden besluta att

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan 2015-2017 1 Inledning... 2 1.1 Styrdokument... 2 1.2 Bibliotekets

Läs mer

Ny teknik och webb inför framtiden

Ny teknik och webb inför framtiden Länsbibliotek Jönköping Ny teknik och webb inför framtiden Undersökning av Jönköpings läns biblioteks interna och externa hantering och målbild av webb, ny teknik och digital delaktighet Mia Olausson 2014-04-01

Läs mer

Biblioteksplan Alingsås kommun

Biblioteksplan Alingsås kommun Biblioteksplan 2017-2018 Alingsås kommun Fastställelsedatum, nämnd, paragraf: Kommunfullmäktige 2016-12-14 283 Diarienummer: 2016.212.540 KFN, 2015.646.540 KS Dokumentansvarig, befattning och namn: Bibliotekschef,

Läs mer

Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019

Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019 Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019 1 Biblioteksplan för Valdemarsviks bibliotek Bakgrund Enligt bibliotekslagens 17 ska kommuner och landsting anta planer för biblioteksverksamheterna. En

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016-2019 Biblioteksplanen är ett politiskt beslutat styrdokument som anger inriktningen för kommunens biblioteksverksamhet och de områden som prioriteras under perioden 2016-2019. Planen

Läs mer

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Bakgrund och syfte Alla kommuner och landsting skall

Läs mer

Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014. Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230

Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014. Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230 Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014 Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230 (Omslaget- baksida) Norrköpings bibliotek Visionen för 2030 Det goda livet säger att Norrköping

Läs mer

Biblioteksplan. Kramfors kommun

Biblioteksplan. Kramfors kommun STYRDOKUMENT Sida 1(6) Biblioteksplan Kramfors kommun 2016-2019 Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd BKU-nämnd 160525 63 Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2016/166 2

Läs mer

GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK

GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK Ank. 2015-11- 0 5 Diarienr J015.' ~ Df- 88 Bl BLIOTEKSPLAN 2015-2018 GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK Innehållsförteckning S e 2 Biblioteksplanen i ett kommunperspektiv 2 Hur kommunbiblioteket är organiserat 3

Läs mer

Uppdrag till Kungl. biblioteket att ta fram en biblioteksstrategi för hela Sverige

Uppdrag till Kungl. biblioteket att ta fram en biblioteksstrategi för hela Sverige Regeringsbeslut 2 Kulturdepartementet 2015-06-11 Ku2014/01693/KI Kungl. biblioteket Box 5039 102 41 Stockholm Ku2015/00747/KI Uppdrag till Kungl. biblioteket att ta fram en biblioteksstrategi för hela

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Ronneby kommun

BIBLIOTEKSPLAN för Ronneby kommun BIBLIOTEKSPLAN för Ronneby kommun foto: Franz Feldmanis BAKGRUND Tillgång till böcker, kunskap och information är en demokratisk rättighet och biblioteken är en garanti för att alla medborgare har tillgång

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SURAHAMMARS KOMMUN 2009-2012

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SURAHAMMARS KOMMUN 2009-2012 BIBLIOTEKSPLAN FÖR SURAHAMMARS KOMMUN 2009-2012 Antagen av barn och bildningsnämnden 0900202 1 Biblioteksplan för Surahammars bibliotek 2009-2012 Syftet med biblioteksplanen En biblioteksplan är, enligt

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN (6)

LUDVIKA KOMMUN (6) LUDVIKA KOMMUN 150610 1 (6) Biblioteksplan Syftet med planen är att få en samlad bild av biblioteksverksamheten i Ludvika kommun samt befästa bibliotekets roll. Planen skall ange mål och riktning. Planen

Läs mer

Biblioteksplan för Örkelljunga kommun 2015-2017

Biblioteksplan för Örkelljunga kommun 2015-2017 Biblioteksplan för Örkelljunga kommun 2015-2017 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Uppdraget... 3 3. Lagar och riktlinjer... 4 4. Verksamhet och organisationen... 5 4.1 Folkbibliotek... 5 4.2 Skolbibliotek...

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016 2022 Antagen i ks 2016-12-06 198 Rättviks bildarkiv Kulturenheten Samhällsutvecklingsförvaltningen 2(9) Biblioteksplan 2016 2022 Innehållsförteckning: Inledning... sid. 3 Organisation...

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015

Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteksplan 2012-2015 Vi har en vision Denna plan uttrycker inriktningen för biblioteksverksamheten i Hallsbergs kommun. I vår framtidsbild ser vi huvudbiblioteket och de sammanslagna skol- och filialbiblioteken

Läs mer

Fördel Solna. En Biblioteksplan för

Fördel Solna. En Biblioteksplan för Fördel Solna En Biblioteksplan för 2012-2016 Inledning Solna stads biblioteksplan är ett politiskt beslutat styrdokument som anger riktningen för bibliotekens utveckling och verksamhet under perioden 2012-2016.

Läs mer

Måldokument Följande dokument har använts vid framtagandet av biblioteksplanen.

Måldokument Följande dokument har använts vid framtagandet av biblioteksplanen. Bibliotekslagen slår fast att alla kommuner skall upprätta biblioteksplaner för samtliga verksamheter inom biblioteksområdet. Den är ett strategiskt dokument som beskriver verksamheterna och dess framtida

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2009-06-16 1/10 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 Folkbiblioteksverksamheten 3 Skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

Biblioteksplan. för Uddevalla kommun 2016-2020. Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09

Biblioteksplan. för Uddevalla kommun 2016-2020. Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09 Biblioteksplan för Uddevalla kommun 2016-2020 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09 Innehåll Inledning... 3 1. Uddevallas vision... 4 2. Omvärldens påverkan... 4 Nationell och internationell påverkan...

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Biblioteksplan. Köpings kommun 2014-2016

Biblioteksplan. Köpings kommun 2014-2016 Biblioteksplan Köpings kommun 2014-2016 Köpings kommun Rapporten skriven av: Kultur & Fritid 2013-10-16 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-01-27 5 Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se.

Läs mer

Biblioteksplan Antagen i Kultur- och fritidsnämnden

Biblioteksplan Antagen i Kultur- och fritidsnämnden Biblioteksplan 2016-2018 Antagen i Kultur- och fritidsnämnden 2015-12-02 Innehåll Bakgrund 3 Biblioteken i Östersunds kommun 4 Det tillgängliga biblioteket 5 Samverkan 6 Fokusområden 7 Litteratur och läsning

Läs mer

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8 Sida 1/8 Biblioteksplan 1 Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 2008-12-16 261 att ge Kultur & Turism i uppgift att i samarbete med berörda parter utarbeta en Biblioteksplan för Kungsbacka kommun. (Dnr KT08-00223/88).

Läs mer

Diarienummer 555/11-880 BIBLIOTEKSPLAN 2012 ÖDESHÖGS KOMMUNBIBLIOTEK. Antaget av Kommunfullmäktige 31, 2012.05.07.

Diarienummer 555/11-880 BIBLIOTEKSPLAN 2012 ÖDESHÖGS KOMMUNBIBLIOTEK. Antaget av Kommunfullmäktige 31, 2012.05.07. Diarienummer 555/11-880 BIBLIOTEKSPLAN 2012 ÖDESHÖGS KOMMUNBIBLIOTEK Antaget av Kommunfullmäktige 31, 2012.05.07. Bibliotekslagen (1996:1596) 1 Denna lag innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet.

Läs mer

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35 Datum Sida 2016-01-20 1 (5) Biblioteksplan för Sunne kommun 2016-2019 KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-21, 35 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org.nr Sunne kommun

Läs mer

Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153

Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153 Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153 Bakgrund Den 1 januari 2014 antogs en ny bibliotekslag i Sverige. Den säger att kommunen ska upprätta en biblioteksplan för den samlade

Läs mer

regional biblioteksplan förkortad version

regional biblioteksplan förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 Vision Västra Götaland Det goda livet Det goda livet är den övergripande idé och vision som förenar kommuner, organisationer,

Läs mer

Biblioteksplan för Landstinget Sörmland 2007-2009. Behandlad av nämnden 2007-06-07

Biblioteksplan för Landstinget Sörmland 2007-2009. Behandlad av nämnden 2007-06-07 Biblioteksplan för Landstinget Sörmland 2007-2009 Behandlad av nämnden 2007-06-07 Innehållsförteckning Inledning s. 2 Bakgrund till biblioteksplanen s. 3 Bilden av Sörmland s. 3 Kommunala bibliotek s.

Läs mer

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) fick år 2005 ett tillägg som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka och

Läs mer

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN 2016-2019 olkbiblioteken bidrar till det öppna, demokratiska samhället genom kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning där bibliotekens särskilda uppgift är att främja litteraturens

Läs mer

Regional biblioteksplan 2015 2017 Västernorrland

Regional biblioteksplan 2015 2017 Västernorrland Regional biblioteksplan 2015 2017 Västernorrland Länsbiblioteket Västernorrland Medicinska biblioteket Folkhögskolebiblioteken 2 Innehåll Regional biblioteksplan 2015 2017... 1 Västernorrland... 1 REGIONAL

Läs mer

Original 4-färg Botte v/vi Avdelninga

Original 4-färg Botte v/vi Avdelninga Biblioteksplan Stenungsunds kommun Stenungsund kommuns biblioteksplan har som syfte att ge en struktur och inriktningt samt tydliggöra folk- och skolbibliotekens uppdrag. Stenungsunds kommun Biblioteksplan

Läs mer

Kulturverksamheten ska bidra till mer jämlika och jämställda livsvillkor.

Kulturverksamheten ska bidra till mer jämlika och jämställda livsvillkor. Innehållsförteckning Trollhättans stads vision och grundläggande värderingar 3 Uppdrag 3 Styrdokument 3 Biblioteksverksamhetens vision och inriktningsområden 4-5 Stadsbibliotekets framtida utveckling 6

Läs mer

Verksamhetsplan 2004

Verksamhetsplan 2004 Verksamhetsplan 2004 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland skall arbeta för en

Läs mer

Biblioteksplan för Knivsta kommun 2015-2018 Antagen av Knivsta kommunfullmäktige den 17 juni 2015, 148

Biblioteksplan för Knivsta kommun 2015-2018 Antagen av Knivsta kommunfullmäktige den 17 juni 2015, 148 Diarienummer KS-2015/176 Biblioteksplan för Knivsta kommun 2015-2018 Antagen av Knivsta kommunfullmäktige den 17 juni 2015, 148 SYFTE MED PLANEN Kommuner har i uppdrag att anta biblioteksplaner för sin

Läs mer

Policy för biblioteksverksamheten

Policy för biblioteksverksamheten Datum Policy för biblioteksverksamheten Antagen av Kommunfullmäktige Antagen av: Kommunfullmäktige 2016-02-29, 14 Dokumentägare: Ersätter dokument: Biblioteksplan 2009-2012, förlängd t o m 2015-12-31,

Läs mer

Biblioteksplan för kommunbiblioteken 2015-2019. Antagen av Kultur- och Fritidsnämnden 2015-09-02

Biblioteksplan för kommunbiblioteken 2015-2019. Antagen av Kultur- och Fritidsnämnden 2015-09-02 Biblioteksplan för kommunbiblioteken 2015-2019 Antagen av Kultur- och Fritidsnämnden 2015-09-02 2 Bakgrund Bibliotekslagen (2013:801) sätter ramarna för verksamheten vid landets bibliotek. Lagen betonar

Läs mer

plan modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Biblioteksplan Beslutat av: Kommunfullmäktige

plan modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Biblioteksplan Beslutat av: Kommunfullmäktige plan Biblioteksplan 2016-2019 modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2016-09-12 120 Ansvarig: Kulturchefen

Läs mer

Två av de nya uppdragen 2011

Två av de nya uppdragen 2011 cecilia.ranemo@kb.se http://biblioteksstatistik.kb.se Två av de nya uppdragen 2011 CD-rom, spel 2% Video, DVD 11% Musik-fonogram 25% E-musik 0% Talböcker 20% Ljudböcker 24% E-böcker Övr. AV-media 8% 9%

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

Biblioteksplan 2015-2016

Biblioteksplan 2015-2016 Biblioteksplan 2015-2016 Ödeshögs kommun Bilaga. Läsfrämjandeplan 2015-2016 Gunilla Christensen BIBLIOTEKSANSVARIG Bibliotekslagen 2013:801 (ersätter tidigare lag 1996:1596) 1 Denna lag innehåller bestämmelser

Läs mer

Strategi Program. Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Biblioteksplan

Strategi Program. Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Biblioteksplan Strategi Program >> Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Biblioteksplan Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-02-25, 32 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och tidplan för denna

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016 2018 1 SVEDALA KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN Enligt bibliotekslagen 2013:801 ska varje kommun anta en biblioteksplan som visar riktning och utvecklingsområden inom biblioteksverksamheten.

Läs mer

Remiss Regional biblioteksplan för Kalmar län

Remiss Regional biblioteksplan för Kalmar län TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) Bildnings- och kulturförvaltningen Datum 2016-04-25 Referens KN 160098 Kulturnämnden Remiss Regional biblioteksplan för Kalmar län 2017-2021 Förslag till beslut Kulturnämnden

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Projektplan för samverkan mellan Länsbibliotek Sörmland, Länsbibliotek Västmanland, Länsbiblioteket i Örebro län och Regionbibliotek Stockholm Bakgrund

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

1(7) Biblioteksplan 2015-2018. Styrdokument

1(7) Biblioteksplan 2015-2018. Styrdokument 1(7) Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Plan Beslutad av Kommunfullmäktige 2015-10-28 144 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(7) Innehållsförteckning Förord...4...5 Folkbibliotek - för

Läs mer

Biblioteksplan 2015-2018 har tagits fram i samverkan med representanter för kommunens övriga förvaltningar. Fokusgrupper med brukare har genomförts.

Biblioteksplan 2015-2018 har tagits fram i samverkan med representanter för kommunens övriga förvaltningar. Fokusgrupper med brukare har genomförts. Förslag 2015-06-16 Biblioteksplan Mönsterås kommun 2015-2018 Bakgrund Enligt Bibliotekslagen SFS 2013:801 ska kommuner och landsting ha en politiskt antagen biblioteksplan. Biblioteken ska ägna särskild

Läs mer

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande.

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande. Tanums kommun Biblioteksplan Tanums bibliotek 2014-2016 Kommuner är skyldiga enligt bibliotekslagen att anta en plan för sin biblioteksverksamhet. I denna biblioteksplan finns strategier för kommunens

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun 1 Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun Bibliotekslagen: Alla medborgare ska ha tillgång till ett folkbibliotek till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning

Läs mer

Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län

Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län Innehåll: 1. Bibliotekssamarbetet i Norrbotten 2. Nationella och regionala styrdokument 3. Mediesamarbete i Norrbotten 4. Riktlinjer för

Läs mer

2014-12-09. Verksamhetsplan/Biblioteksplan

2014-12-09. Verksamhetsplan/Biblioteksplan Verksamhetsplan/Biblioteksplan 2015 I Sverige har vi tre huvudsakliga typer av bibliotek; forsknings-, folk- och skolbibliotek. För kommunens invånare är det främst folk- och skolbibliotek som är av betydelse.

Läs mer

Biblioteksplan för Timrå kommun

Biblioteksplan för Timrå kommun Biblioteksplan för Timrå kommun 2016-2021 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Biblioteksorganisation i Timrå kommun 3. Kopplingar till lagstiftning och regionala dokument på kultur- och biblioteksområdet

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Dnr 301/2015 Fastställd av Kommunfullmäktige 2016-10-17, 78. Uppdateras före 2019-10-31. 1/8 Innehållsförteckning Inledning... 3 Allmänna biblioteksväsendet... 3 Folkbiblioteket... 4 Barn och unga... 5

Läs mer

DIVISION Kultur och utbildning

DIVISION Kultur och utbildning Kultursamverkansmodellen i Norrbotten Nyheter i kulturpolitiken efter beslut 16.12 2009 om kulturpropositionen Tid för Kultur 2009/10:3 Nya nationella kulturpolitiska mål Ny analysmyndighet för uppföljning

Läs mer

Biblioteksplan för Skinnskattebergs Kommun 2009-2011

Biblioteksplan för Skinnskattebergs Kommun 2009-2011 Biblioteksplan för Skinnskattebergs Kommun 2009-2011 Innehåll Skinnskattebergs bibliotek nutid och framtid s. 3 Vad är en biblioteksplan? s. 4 Utgångspunkter och styrdokument s. 5 Lokalt Nationellt Internationellt

Läs mer

Kommunens ledord koncerntanke och kommunikation genomsyrar biblioteksverksamheten genom samarbeten, delaktighet och utåtriktat arbete.

Kommunens ledord koncerntanke och kommunikation genomsyrar biblioteksverksamheten genom samarbeten, delaktighet och utåtriktat arbete. BIBLIOTEKSPLAN BIBLIOTEKSPLAN INLEDNING Folkbiblioteken är en lagstadgad verksamhet som är en central del i ett demokratiskt och hållbart samhälle. Den 1 januari 2014 träder den nya bibliotekslagen i kraft.

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Styrdokument BIBLIOTEKSPLAN

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Styrdokument BIBLIOTEKSPLAN Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument BIBLIOTEKSPLAN ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-01-07, 26 ANSVAR UPPFÖLJNING: Verksamhetschef Kultur och fritid GÄLLER TILL OCH MED: 2019

Läs mer

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé Strategisk verksamhetsplan för Kulturförvaltningen Kompletterar Kulturpolitiska mål för Värnamo kommun 2011 2014 och Biblioteksplan för Värnamo kommun 2011 2014. Kn 2014-02-19 19 Bilaga 3 1. Mission Kulturnämnden

Läs mer

LÄNSBIBLIOTEK ÖSTERGÖTLAND VERKSAMHETSPLAN 2002

LÄNSBIBLIOTEK ÖSTERGÖTLAND VERKSAMHETSPLAN 2002 LÄNSBIBLIOTEK ÖSTERGÖTLAND VERKSAMHETSPLAN 2002 VISION Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland

Läs mer

Biblioteksplan. för Eslövskommun 2015-2018 ESLÖVS KOMMUN

Biblioteksplan. för Eslövskommun 2015-2018 ESLÖVS KOMMUN Biblioteksplan för Eslövskommun 2015-2018 ESLÖVS KOMMUN Innehåll Inledning 3 Vad säger bibliotekslagen? 4 Varför en biblioteksplan? 4 Vad är ett bibliotek? 5 ViIka är bibfiotekets målgrupper? 5 Utmaningar!

Läs mer

Jenny Nilsson, samhälls- och utvecklingssekreterare Allas gymnasiebibliotek? Stockholm, 28 november 2014

Jenny Nilsson, samhälls- och utvecklingssekreterare Allas gymnasiebibliotek? Stockholm, 28 november 2014 Vad betyder bibliotekslagen och de internationella manifesten för gymnasiebiblioteken? Jenny Nilsson, samhälls- och utvecklingssekreterare Allas gymnasiebibliotek? Stockholm, 28 november 2014 Artikel 19

Läs mer

Uppdraget om planerna

Uppdraget om planerna Uppdraget om planerna Cecilia Ranemo blogg http://biblioteksstatistik.kb.se e-post biblioteksstatistik@kb.se Sidnummer 1 Nytt uppdrag i KBs instruktion 1 augusti 2011 A. Tillsammans med länsbiblioteken

Läs mer

Biblioteksplan. Oskarshamns kommun

Biblioteksplan. Oskarshamns kommun Biblioteksplan Oskarshamns kommun 2016-2020 Innehåll 1. Oskarshamn kommuns bibliotek... 3 1.1. Bibliotekets uppdrag... 3 1.2. Nulägesanalys... 4 1.3 Bibliotekets verksamhet och vision... 5 1.3.1Folkbibliotek...

Läs mer

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun 2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN för Båstads kommun Biblioteksplan bakgrund Den första januari 2005 kompletterades bibliotekslagen med en paragraf om att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet

Läs mer

Kultursamverkansmodellen så funkar den!

Kultursamverkansmodellen så funkar den! Kultursamverkansmodellen så funkar den! www.regionostergotland.se Sedan 2012 ingår Östergötland i den nationella kultursamverkansmodellen. Från och med 2013 är samtliga län, utom Stockholm, med i modellen.

Läs mer

Biblioteksplan Kumla kommun

Biblioteksplan Kumla kommun Biblioteksplan Kumla kommun 2016 2019 Biblioteksplan Kumla bibliotek Inledning Biblioteksplanen är ett politiskt beslutat styrdokument som anger riktningen för kommunens samlade biblioteksverksamhet och

Läs mer

Kulturnämnden har gett kulturförvaltningen i uppdrag att utarbeta en biblioteksplan. Biblioteksplanen antas av kommunfullmäktige.

Kulturnämnden har gett kulturförvaltningen i uppdrag att utarbeta en biblioteksplan. Biblioteksplanen antas av kommunfullmäktige. Inledning Mora kommuns biblioteksplan berör den kommunala biblioteksverksamheten i Mora. Den utgår från Bibliotekslagen samt det kommunala uppdrag som varje år ges genom Kommunplanen. Enligt bibliotekslag

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Antagen av kultur- och fritidsnämnden , 81

FÖRFATTNINGSSAMLING. Antagen av kultur- och fritidsnämnden , 81 Antagen av kultur- och fritidsnämnden 2016-12-08, 81 Norrtälje kommuns biblioteksplan 2016-18 har tagits fram genom omvärldsanalys och vilar samtidigt på den samlade yrkeserfarenheten hos personalen, Norrtälje

Läs mer

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors.

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors. lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord

Läs mer

Gemensamt för all biblioteksverksamhet i kommunen är, enligt Bibliotekslag SFS 2013:801, uppdraget:

Gemensamt för all biblioteksverksamhet i kommunen är, enligt Bibliotekslag SFS 2013:801, uppdraget: Biblioteksplan för Aneby kommun 2016-2020 Antagen av kommunstyrelsen 2016-12-05 170 17 Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Biblioteksplanen för Aneby

Läs mer

Biblioteksplan för Hällefors kommun

Biblioteksplan för Hällefors kommun Biblioteksplan för Hällefors kommun 2017-2020 2(9) Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Hällefors kommun... 3 1.2 Biblioteksplan... 3 2 Styrdokument som lagar, planer och mål... 3 2.1 Internationella och nationella

Läs mer