Undervisningsplanering i Matematik KURS C (100 poäng) Kurskod: MA1203

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Undervisningsplanering i Matematik KURS C (100 poäng) Kurskod: MA1203"

Transkript

1 Undervisningsplanering i Matematik KURS C (100 poäng) Kurskod: MA1203 Styrdokument: Kursplan i matematik med betygskriterier. Läromedel: Matematik 3000 N&K. Lån för studerande upp till 20 år De studerande som är över 20 år köper själva böcker. Räknare: TI 83 plus, grafritande räknare. De studerande köper själva sina räknare. INNEHÅLL Kursplan enligt skolverket sid 2 Betygskriterier för nivåerna G, VG och MVG sid 3 Kursinnehåll med exempel på betygskrav inom Algebra och derivator sid 4 Funktioner och kurvor sid 8 Matematikkursens syfte, karaktär och uppbyggnad enligt Skolverket. sid 9 Verifiering av betygskriterier och säkerhetskälla likvärdig bedömning sid 10 Säkerställa likvärdig bedömning sid 10 KOMVUX (10)

2 KURSINNEHÅLL MATEMATIK C 100 poäng Matematik C bygger vidare på Matematik B inom aritmetik, algebra och funktionslära. Den innehåller även differentialkalkyl. I kursen behandlas problem som gäller optimering, förändringar och extremvärden. Problemens innehåll skall så långt som möjligt ha anknytning till viktiga frågor inom de studerandes studieinriktning. Mål Mål som de studerande skall ha uppnått efter avslutad kurs Den studerande skall - kunna formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för tillämpningar och vald studieinriktning med fördjupad kunskap om sådana begrepp och metoder som ingår i tidigare kurser - kunna tolka och använda logaritmer och potenser med reella exponenter samt kunna tillämpa dessa vid problemlösning - kunna ställa upp, förenkla och använda uttryck med polynom samt beskriva och använda egenskaper hos några polynomfunktioner och potensfunktioner - kunna ställa upp, förenkla och använda rationella uttryck samt lösa polynomekvationer av högre grad genom faktorisering - kunna använda matematiska modeller av olika slag, däribland även sådana som bygger på summan av en geometrisk talföljd - känna till hur datorer och grafiska räknare kan utnyttjas som hjälpmedel vid studier av matematiska modeller i olika tillämpade sammanhang - kunna förklara, åskådliggöra och använda begreppen ändringskvot och derivata för en funktion samt använda dessa för att beskriva egenskaper hos funktionen och dess graf - kunna härleda deriveringsregler för några grundläggande potensfunktioner, summor av funktioner samt enkla exponentialfunktioner och i samband därmed beskriva varför och hur talet e införs - kunna dra slutsatser om en funktions derivata och uppskatta derivatans värde numeriskt då funktionen är given genom sin graf - kunna använda sambandet mellan en funktions graf och dess derivata i olika tillämpade sammanhang med och utan grafritande hjälpmedel. KOMVUX (10)

3 Betygskriterier Kriterier för betyget Godkänd Den studerande använder lämpliga matematiska begrepp, metoder och tillvägagångssätt för att formulera och lösa problem i ett steg. Den studerande genomför matematiska resonemang såväl muntligt som skriftligt. Den studerande använder matematiska termer, symboler och konventioner samt utför beräkningar på ett sådant sätt att det är möjligt att följa, förstå och pröva de tankar som kommer till uttryck. Den studerande skiljer gissningar och antaganden från givna fakta och härledningar eller bevis. Kriterier för betyget Väl godkänd Den studerande använder lämpliga matematiska begrepp, metoder, modeller och tillvägagångssätt för att formulera och lösa olika typer av problem. Den studerande deltar i och genomför matematiska resonemang såväl muntligt som skriftligt. Den studerande gör matematiska tolkningar av situationer eller händelser samt genomför och redovisar sitt arbete med logiska resonemang såväl muntligt som skriftligt. Den studerande använder matematiska termer, symboler och konventioner på sådant sätt att det är lätt att följa, förstå och pröva de tankar som kommer till uttryck såväl muntligt som skriftligt. Den studerande visar säkerhet beträffande beräkningar och lösning av olika typer av problem och använder sina kunskaper från olika delområden av matematiken. Den studerande ger exempel på hur matematiken utvecklats och använts genom historien och vilken betydelse den har i vår tid inom några olika områden. Kriterier för betyget Mycket väl godkänd Den studerande formulerar och utvecklar problem, väljer generella metoder och modeller vid problemlösning samt redovisar en klar tankegång med korrekt matematiskt språk. Den studerande analyserar och tolkar resultat från olika typer av matematisk problemlösning och matematiska resonemang. Den studerande deltar i matematiska samtal och genomför såväl muntligt som skriftligt matematiska bevis. Den studerande värderar och jämför olika metoder, drar slutsatser från olika typer av matematiska problem och lösningar samt bedömer slutsatsernas rimlighet och giltighet. Den studerande redogör för något av det inflytande matematiken har och har haft för utvecklingen av vårt arbets- och samhällsliv samt för vår kultur. KOMVUX (10)

4 ALGEBRA OCH DERIVATOR Följande moment behandlas Räkning med potenser. Räkning med rationella uttryck. Funktioner av första och andra graden. Kurvors lutning. Ändringskvoter. Derivata. Kurvkonstruktioner. Växande och avtagande. Extrempunkter. Tillämpningar. Grafitritande räknare för bestämning av rötter, maxima och minima, och derivator. Exempel på uppgifter som motsvarar betygskraven för GODKÄND nivån: - Lös ekvationer av typen (x + 2)(x 2) (x 6) 2 = 8 - Utveckla uttryck av typen (3x 4) 2 - Lös ekvationen t + 5 = - Bestäm f (1) om f (x) = 2x 2 - x Bestäm derivatan till f (x) = x x 2 9x Beräkna f (5) om f (x) = 3 x 4 2x Bestäm lutningen för tangenten till kurvan y = f (x) i punkten med x-koordinaten 3, om f (x) = 2x 3 5x - Ange en ekvation för tangenten i den punkt på kurvan y = x 2 som har x-koordinaten 2. Rita figur. - Den vägsträcka s m, som en kropp rätlinjigt rört sig på tiden t s har antecknats i värdetabellen till höger. Beräkna medelhastigheten i tidsintervallet från t 1 = 1,0 till t 2 = 2,5 s. - Grafen visar den vägsträcka s m, som en kropp rätlinjigt rört sig på tiden t s. Bestäm kroppens medelhastighet från t 1 = 2,0 till t 2 = 5,0 s. m s t/s s/m 0 0 0,5 0,21 1,0 0,83 1,5 1,87 2,0 3,32 2,5 5,19 3,0 7, t s KOMVUX (10)

5 - En vagn rör sig längs en rät linje. Vägsträckan s m som vagnen rört sig på t s ges av formeln s (t) = 33t - 4t 2 Beräkna och förklara i ord vad s (4) betyder. - I figuren är kurvan y = f (x) ritad. Ange tecknet för a) f (-2) b) f (0) c) f (2) d) f (7) - f (x) = x - 7x 2 Bestäm funktionens största och minsta värde i intervallet 0 x 3. - I ett hörn där två murar möts avgränsas ett rektangulärt trädgårdsland av ett nät som är 28 m långt. a) Arean är y m 2. Bestäm y som funktion av x. b) Ange funktionens definitionsmängd. c) Vilken är den största arean som trädgårdslandet kan få. (m) 28-x x y m 2 Exempel på uppgifter som motsvarar betygskraven på VÄL GODKÄND nivån: - Lös ekvationen 4(3-3x)(8-2x 2 )= 0 - Låt f (x) = x 2 + 3x och förenkla f ( 2+ h ) f ( 2) h - Bestäm x så att f (x) = 0 om f (x) = 5x 2-30x Rita en enkel skiss av grafen till någon av de funktioner f som uppfyller följande villkor: f (3) = 1, f (3) = 0 och f (4) < 0 för alla x. - Derivera funktionen y = (3x-5) 2 - Följande kurvor har två extrempunkter. Bestäm deras koordinater och avgör om det är maximi- eller minimipunkter. a) y = x 3-12x b) y = x 3 /3 - x 2 - Härled derivatan till y = x En kran öppnas till en vattentank. Efter t h är vattenvolymen V(t) liter. Vad betyder det att a) V(0) = och V (0) = b) V(30) = V(0)/4 och V (30) = V (0)/2? - Figuren till höger återger grafiskt derivatan f (x) till funktionen f (x). a) För vilka värden på x växer funktionen f (x)? b) För vilket eller vilka vilka värden på x har funktionen lokalt maximum eller lokalt minimum? KOMVUX (10)

6 - Funktionen f (x) = x 3 - ax 2 har ett extremvärde för x = -2. Bestäm a och avgör om det är ett maximi- eller minimivärde. - Figuren till höger föreställer ett rektangulärt område som skall inhägnas på tre sidor med ett 72 m långt stängsel. Den fjärde sidan begränsas av ett vattendrag. Bestäm största möjliga area på inhägnaden. vatten - Temperaturen y C i en brandhärd ges av formeln y = 0,12t 2-0,00050t 3 + 0,025t + 10 där t är tiden i sekunder. Beräkna temperaturändringen per sekund, då temperaturen är 180 o C. - Av en plåt som är 36 cm bred ska man bocka en öppen ränna med rektangulärt tvärsnitt. Vilka mått ger största möjliga tvärsnittsarea. Exempel på uppgifter som motsvarar betygskraven på MYCKET VÄL GODKÄND nivån: - Lös ekvationen (x 3-3x 2 ) - (2x - 6) = 0 - Låt f (x) = 6x + 1 och z = f (f (x)), bestäm x så att z (x) = 34 - Bestäm g (x), om g (x) = f (f (x)) och f (x) = 2x Bestäm ekvationen för den tangent till kurvan y = x 2 + 6x som är parallell med den räta linjen y = 2x F - Ur en stock med diametern 64 cm skall Enok såga en bjälke med rektangulärt tvärsnitt som tål största möjliga belastning. Enligt en bok i hållfasthetslära inträffar detta då produkten W = x h 2 /12 är maximal (se figur). Uttryck först W som funktion enbart av x och hjälp sedan Enok att bestämma bjälkens dimensioner. 64 x h - En plåtskiva har formen av en rektangel med sidorna 12,5 dm och 18,3 dm. Genom att klippa bort lika stora kvadrater i varje hörn och sedan vika plåtskivan utefter de streckade linjerna kan vi tillverka en öppen låda. Hur stora skall sidorna i kvadraten vara om vi vill ha så stor volym som möjligt hos den öppna lådan? KOMVUX (10)

7 - I en regelbunden pyramid med kvadratisk basyta är sidokanterna 6,0 cm (se figur). Hur stor kan pyramidens volym högst vara? (cm) 6,0 FUNKTIONER OCH KURVOR Följande moment behandlas: Exponentialfunktioner Logaritmfunktioner Potensfunktioner. Aritmetiska och geometriska talföljder. Ekonomiska och naturvetenskapliga tillämpningar Exempel på uppgifter som motsvarar betygskraven för GODKÄND nivån: - Ange ekvationen för den linje som i punkten (0,2) tangerar kurvan y= 5+ x 3 e x - Lös ekvationen 2 3 x = 5 - Lös ekvationen lg x = 5 - Bestäm x med tre värdesiffror: x 1,19 = 9,32 - Givet funktionen f (x) = e x - 0,5x 2-2x a) Bestäm derivatans positiva nollställe med tre decimaler med grafritande räknare. b) Avgör om detta nollställe ger ett maximi- eller minimivärde. - Hur stort blir ett kapital på 5000 kr om det förräntar sig med 10% årligen i 7 år. - Beräkna den aritmetiska summan Ange ytterligare 3 element i en geometrisk talföljd som börjar 9, Exempel på uppgifter som motsvarar betygskraven för VÄL GODKÄND nivån: - Lös ekvationen lg 12 - lg x = lg 3 - I en geometrisk talföljd a 1, a 2, a 3,... är a 1 = 2187 och a 4 = 81. Bestäm talföljden. - I skinnet från en mammut som man funnit i Sibirien var halten av kol-14 bara 2,2% av den normala halten. För hur länge sedan dog mammuten? (Halveringstiden för kol-14 är 5730 år.) KOMVUX (10)

8 - En patient tar varje morgon medicin i form av en tablett på 20 mg. För varje dygn utsöndrar kroppen 50% av den ursprungliga mängden. Hur storstor mängd av medicinen har patienten i blodet efter n tabletter? - Adam har lovat att vid slutet av 2001 betala 8000 kr till Bertil. Men redan vid slutet av 1996, dvs fem år i förväg vill Adam göra sig fri från sitt åtagande. Hur mycket är nuvärdet av dessa 8000 kr om ränta på ränta beräknas efter 13%, d v s hur mycket bör A vid slutet av 1996 betala till B för att denne fem år senare med ränta på ränta ska ha 8000 kr? Exempel på uppgifter som motsvarar betygskraven för MYCKET VÄL GODKÄND nivån: - Förenkla så långt som möjligt 0,8 lg 10 a - lg 10-2a 3n/ 4 n+ 1 - Förenkla n/ 3 8 2x - Derivera a) f(x) = e ax /e bx 3 b) f(x) = 10 - År 1990 var världskonsumtionen av mineralolja ton. Den totala råoljereserven på jorden uppskattades då till ton. När tar råoljan slut, om förbrukningen a) ökar med 4% årligen b) minskar med 4% årligen? KOMVUX (10)

9 MATEMATIKÄMNETS SYFTE, KARAKTÄR OCH STRUKTUR SYFTE Utbildningen syftar till att ge kunskaper i matematik för studier inom vald studieinriktning och för fortsatta studier. Utbildningen skall leda till förmåga att kommunicera med matematikens språk och symboler, som är likartade över hela världen. Utbildningen i matematik i gymnasieskolan syftar också till att eleverna skall kunna analysera, kritiskt bedöma och lösa problem för att självständigt kunna ta ställning i frågor, som är viktiga både för dem själva och samhället, som t.ex. etiska frågor och miljöfrågor. Utbildningen syftar även till att eleverna skall uppleva glädjen i att utveckla sin matematiska kreativitet och förmåga att lösa problem samt få erfara något av matematikens skönhet och logik. KARAKTÄR OCH STRUKTUR I matematik arbetar man med väldefinierade begrepp och bygger upp teorier genom att logiskt och strikt bevisa att formulerade hypoteser är giltiga. Resultaten av bevisen formuleras som satser eller samband, som visar hur begreppen kan användas. Nya begrepp införs som följd av frågeställningar i tillämpningsämnen eller av idéer inom matematiken som sådan. Problemlösning, kommunikation, användning av matematiska modeller och matematikens idéhistoria är fyra viktiga aspekter av ämnet matematik som genomsyrar undervisningen. Tillgången till tekniska hjälpmedel har delvis förändrat matematikämnet. Såväl numeriska, grafiska som algebraiska metoder utnyttjas och nya typer av problem av mer sammansatt karaktär kan studeras i ämnet. De tekniska hjälpmedlen har dock begränsat värde utan kunskaper om begrepp och metoder. Förståelse, analys av hela lösningsprocedurer och kritisk granskning av resultat samt förmåga att dra slutsatser är grundläggande i gymnasieskolans matematikämne. En viktig del av problemlösningen är att utforma och använda matematiska modeller och på olika sätt kommunicera om de matematiska idéerna och tankegångarna. Både i vardagsliv och yrkesliv behöver allt fler kunna förstå innebörden av och kommunicera om frågor med matematiskt innehåll. Matematikens kraft som verktyg för förståelse och modellering av verkligheten blir tydlig om ämnet tillämpas på områden som är välbekanta för eleverna. Kunskaper i matematik är ofta en förutsättning för att målen för många av karaktärsämnena skall uppnås. Matematikämnet i gymnasieskolan är uppbyggt av flera områden: aritmetik, algebra, geometri, sannolikhetslära, statistik, funktionslära, trigonometri samt differential- och integralkalkyl med differentialekvationer. Vissa av dessa områden behandlas i olika omfattning i grundskolans matematikkurs och fördjupas och utvecklas i gymnasieskolan. Nya områden införs, fördjupas och breddas successivt i gymnasieskolan. I ämnet matematik ingår fem kurser, Matematik A-E, som bygger på varandra. KOMVUX (10)

10 Säkerställa likvärdig bedömning För att säkerställa betygsättningen använder vi oss av skolverkets nationella prov. Några av dessa är frisläppta och kan därför användas för att diskutera proven i förhållande till kursplanerna Ett flertal grupper med lärare och lärarutbildare är involverade i problemkonstruktion, utprövning och kravgränser av de nationellt fastställda kursproven. Dessa personer är också med i diskussioner om poängsättning och helhetsbedömning. Provens och bedömningsanvisningarnas utformning och innehåll bygger på utprövningar samt erfarenheter och synpunkter från lärarenkäter. För att ytterligare säkerställa tolkningen av skolverkets nationella prov för vi en kontinuerlig dialog med Nils Ericsonsgymnasiets matematiklärare. KOMVUX (10)

Undervisningsplanering i Matematik KURS A (100 poäng) Kurskod: MA1201

Undervisningsplanering i Matematik KURS A (100 poäng) Kurskod: MA1201 Undervisningsplanering i Matematik KURS A (100 poäng) Kurskod: MA1201 Styrdokument: Kursplan i kärnämnet matematik med betygskriterier. Läromedel: Matematik 3000 N&K. Lån för studerande upp till 20 år

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009 Anvisningar Provtid Hjälpmedel Provmaterialet Provet Poäng och betygsgränser NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009 240 minuter för Del I och Del II tillsammans. Vi rekommenderar att du använder

Läs mer

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn KURSPROV Matematik C Höstterminen 2009 Prov som ska återanvändas omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Avsikten är att detta prov ska kunna återanvändas t o m 2015-12-31.

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 2005

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 2005 Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap. 3 sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen fram till och med den 10 juni 2005. Anvisningar NATIONELLT

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D VÅREN 2005

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D VÅREN 2005 Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap. 3 sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen fram till och med den 10 juni 2005. Anvisningar NATIONELLT

Läs mer

MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs

MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs Tolkning Deltagaren skall kunna formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för vardagsliv och vald studieinriktning

Läs mer

Del I. Miniräknare ej tillåten. Namn:... Klass/Grupp:... 1. Vilket tal är 0,1 större än 3,96? Svar: (1/0) 2. Vilket tal i decimalform ska stå i rutan?

Del I. Miniräknare ej tillåten. Namn:... Klass/Grupp:... 1. Vilket tal är 0,1 större än 3,96? Svar: (1/0) 2. Vilket tal i decimalform ska stå i rutan? Miniräknare ej tillåten Namn:... Klass/Grupp:... Del I 1. Vilket tal är 0,1 större än 3,96? Svar: (1/0) 2. Vilket tal i decimalform ska stå i rutan? a 0 1 2 Svar: a = (1/0) 3. Vilka koordinater har punkten

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS B VÅREN 2011

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS B VÅREN 2011 Prov som ska återanvändas omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Avsikten är att detta prov ska kunna återanvändas t.o.m. 2017-06-30 Vid sekretessbedömning

Läs mer

EN TOLKNING AV MÅLEN MED DEN SVENSKA GYMNASIEMATEMATIKEN OCH TOLKNINGENS KONSEKVENSER FÖR UPPGIFTSKONSTRUKTION

EN TOLKNING AV MÅLEN MED DEN SVENSKA GYMNASIEMATEMATIKEN OCH TOLKNINGENS KONSEKVENSER FÖR UPPGIFTSKONSTRUKTION EN TOLKNING AV MÅLEN MED DEN SVENSKA GYMNASIEMATEMATIKEN OCH TOLKNINGENS KONSEKVENSER FÖR UPPGIFTSKONSTRUKTION Torulf Palm Ewa Bergqvist Ingela Eriksson Timo Hellström Carl-Magnus Häggström Pm nr 199,

Läs mer

Om ämnet Matematik. Bakgrund och motiv

Om ämnet Matematik. Bakgrund och motiv Om ämnet Matematik Bakgrund och motiv Skolämnet matematik handlar inte enbart om att räkna och lära sig en samling regler utantill. En del i matematiken är just att hantera procedurer och räkna, men enligt

Läs mer

MATEMATIK. Ämnets syfte

MATEMATIK. Ämnets syfte MATEMATIK Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Kommunikation

Läs mer

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen MATEMATIK Mål att sträva mot enligt nationella kursplanen Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den

Läs mer

PROV I MATEMATIK KURS E FRÅN NATIONELLA PROVBANKEN

PROV I MATEMATIK KURS E FRÅN NATIONELLA PROVBANKEN Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar PBMaE 5-5 Umeå universitet Provtid PROV I MATEMATIK KURS E FRÅN NATIONELLA PROVBANKEN Del I: Uppgift -9 Del II: Uppgift -7 Anvisningar Totalt 4 minuter

Läs mer

Talmönster och algebra. TA

Talmönster och algebra. TA Talmönster och algebra. TA Diagnoserna i området avser att kartlägga om eleverna kan upptäcka talmönster samt på olika sätt bearbeta algebraiska uttryck och ekvationer. Förståelse av koordinatsystem och

Läs mer

Studiehandledning för Matematik 1a

Studiehandledning för Matematik 1a Studiehandledning för Matematik 1a Innehåll Studiehandledning för Matematik 1a... 1 Inledning och Syfte... 2 Ämne - Matematik... 3 Ämnets syfte... 3 Matematik 1a... 4 Centralt innehåll... 4 Kunskapskrav...

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2000. Del I

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2000. Del I Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap 3 Sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen till och med utgången av 2010. NATIONELLT KURSPROV

Läs mer

MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs

MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs Tolkning Deltagaren skall kunna formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för vardagsliv och vald studieinriktning

Läs mer

NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 1996. Tidsbunden del. Anvisningar

NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 1996. Tidsbunden del. Anvisningar NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 1996 Tidsbunden del Anvisningar Provperiod 3 maj - 15 maj 1996. Provtid Hjälpmedel Provmaterialet 180 minuter utan rast. Miniräknare och formelsamling. Formelblad

Läs mer

Anvisningar Del I. Namn: Födelsedatum: Komvux/gymnasieprogram: Provtid

Anvisningar Del I. Namn: Födelsedatum: Komvux/gymnasieprogram: Provtid Anvisningar Del I Provtid Hjälpmedel Miniräknarfri del Uppgift 14 Kravgränser 90 minuter för del I. Vi rekommenderar att du använder högst 45 minuter för arbetet med den miniräknarfria delen. Du får inte

Läs mer

Provet består av Del I, Del II, Del III samt en muntlig del och ger totalt 75 poäng varav 28 E-, 23 C- och 24 A-poäng.

Provet består av Del I, Del II, Del III samt en muntlig del och ger totalt 75 poäng varav 28 E-, 23 C- och 24 A-poäng. Del I Del II Provtid Hjälpmedel Uppgift 1-10. Endast svar krävs. Uppgift 11-15. Fullständiga lösningar krävs. 10 minuter för del I och del II tillsammans. Formelblad och linjal. Kravgränser Provet består

Läs mer

Bedömningsexempel. Matematik kurs 1c

Bedömningsexempel. Matematik kurs 1c Bedömningsexempel Matematik kurs 1c Innehåll Inledning... 3 Bedömning... 3 Exempeluppgifter som är representativa för Del I... 5 Exempeluppgifter som är representativa för Del II och Del III... 9 Exempel

Läs mer

Under en forskningscirkel, som vi matematikutvecklare i Göteborg har

Under en forskningscirkel, som vi matematikutvecklare i Göteborg har Britt Holmberg Analysera mera i geometri Inom undervisningen i geometri behöver vi utmana elevernas nyfikenhet med frågeställningar och ge dem tid att undersöka geometriska objekt. Praktiskt arbete där

Läs mer

Matematik 3000 kurs A

Matematik 3000 kurs A Studieanvisning till läroboken Matematik 3000 kurs A Innehåll Kursöversikt...4 Vad skall du kunna efter Matematik kurs A?...5 Så här jobbar du med boken...6 Studieenhet Arbeta med tal...7 Studieenhet Procent...12

Läs mer

Uppgift 1-6. Endast svar krävs. Uppgift 7-15. Fullständiga lösningar krävs. 150 minuter för Del B och Del C tillsammans.

Uppgift 1-6. Endast svar krävs. Uppgift 7-15. Fullständiga lösningar krävs. 150 minuter för Del B och Del C tillsammans. Del B Del C Provtid Hjälpmedel Uppgift 1-6. Endast svar krävs. Uppgift 7-15. Fullständiga lösningar krävs. 150 minuter för Del B och Del C tillsammans. Formelblad och linjal. Kravgränser Provet består

Läs mer

Bedömningsexempel. Matematik kurs 2b och 2c

Bedömningsexempel. Matematik kurs 2b och 2c Bedömningsexempel Matematik kurs b och c Innehåll Inledning... Allmänna riktlinjer för bedömning... Bedömningsanvisningar... 3 Bedömning av skriftlig kommunikativ förmåga... 3 Provsammanställning... 4

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i matematik i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i matematik i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i matematik i grundskolan 3.5 Matematik Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet

Läs mer

Fördjupningsuppgifter och rika matematiska problem

Fördjupningsuppgifter och rika matematiska problem Fördjupningsuppgifter och rika matematiska problem www.artandscience.se linda.jarlskog@lund.se Matematikdagen, den 7/3-2011 Lunds kommun I följande häfte har jag samlat ihop fördjupningsuppgifter och rika

Läs mer

- Nationella prov till eleven -

- Nationella prov till eleven - - Nationella prov till eleven - Tidigare utgivna ämnesprov för årskurs 9 under kursplan 2000 :: Allmänt Detta kompendium innehåller de skriftliga delarna från fyra tidigare utgivna ämnesprov i matematik

Läs mer

Bedömningsexempel. Matematik kurs 1b

Bedömningsexempel. Matematik kurs 1b Bedömningsexempel Matematik kurs 1b Innehåll Inledning... 3 Bedömning... 3 Exempeluppgifter som är representativa för Del I... 5 Exempeluppgifter som är representativa för Del II och Del III... 9 Exempel

Läs mer

DIGITALA VERKTYG ÄR INTE TILLÅTNA. Namn:... Klass/Grupp:...

DIGITALA VERKTYG ÄR INTE TILLÅTNA. Namn:... Klass/Grupp:... DIGITALA VERKTYG ÄR INTE TILLÅTNA Namn:... Klass/Grupp:... Del I 1. Bestäm värdet av 25 3x om x = 2 Svar: (1/0/0) 2. Vilket tal ska stå i rutan för att likheten ska stämma? 2 3 + + 1 =1 Svar: (1/0/0) 9

Läs mer