KAROLINSKA INSTITUTET Universitetsförvaltningen Ledningskansliet N-F Ankarcrona

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KAROLINSKA INSTITUTET Universitetsförvaltningen Ledningskansliet N-F Ankarcrona 2004-02-19"

Transkript

1 Universitetsförvaltningen Ledningskansliet N-F Ankarcrona Dnr 4401/ Regeringen (Utbildningsdepartementet) Karolinska Institutets samverkan med samhället en redogörelse i samband med årsredovisningen för 2003 Karolinska Institutet (KI) överlämnar härmed en redogörelse över Institutets samverkan med samhället i enlighet med regleringsbrev för Beslut i detta ärende har fattats av KIs konsistorium, varvid följande ledamöter har deltagit: Berit Löfstedt (ordförande), Harriet Wallberg- Henriksson (rektor), Margareta af Ugglas, Kurdo Baksi, Mats Essemyr, Elisabeth Granström, Elaine Kristensson, Klas Kärre, Vivi-Anne Sundqvist, Håkan Åström, Tobias Bergroth, Aron Naimi-Akbar och Raffaella Öckinger. I ärendets slutliga handläggning har vidare deltagit universitetsdirektör Rune Fransson och controller Nils-Fredrik Ankarcrona (föredragande). Harriet Wallberg-Henriksson Nils-Fredrik Ankarcrona Sändlista (antal pappersex + en pdf-fil) Utbildningsdepartementet (10) Arbetsgivarverket (1) Ekonomistyrningsverket (1) Finansdepartementet (1) Högskoleverket (1) Riksdagens utredningstjänst (1) Riksrevisionen (2) Statskontoret (1) Postadress Besöksadress Telefon Telefax STOCKHOLM Nobels väg (vx) SOLNA (dir)

2 Universitetsförvaltningen Ledningskansliet N-F Ankarcrona Dnr 4401/ Karolinska Institutets samverkan med samhället en redogörelse i samband med årsredovisningen för Mål och återredovisningskrav enligt regleringsbrev för 2003 Universitet och högskolor skall informera om sin verksamhet, samverka med det omgivande samhället och i ökad utsträckning integrera denna samverkan i utbildning och forskning, i sin verksamhet aktivt använda och dra nytta av erfarenheter i det omgivande samhället, i ökad utsträckning och i nära samverkan med arbetslivet utforma utbildningar som är attraktiva för studenterna och samtidigt svarar mot arbetsmarknadens behov, nationellt och internationellt, samt erbjuda uppdragsutbildning, och utveckla sin roll i det livslånga lärandet, samt i samarbete med andra lärosäten, kommuner och företrädare för arbetsmarknaden utveckla metoder för bedömning av reell kompetens Universitet och högskolor bör utifrån lärosätets särskilda ansvars- och kompetensområden medverka i arbetet med de regionala tillväxtavtalen och de regionala tillväxtprogrammen för att bidra till att målet för den regionala utvecklingspolitiken uppnås. Universitet och högskolor skall vart fjärde år, med början i samband med årsredovisningen för 2003, särskilt redovisa lärosätets samverkan med det omgivande samhället inom utbildning, forskning och övrig verksamhet. Redovisningen skall avse målets samtliga delar samt vara kopplad till de strategier och handlingsprogram som redovisades till regeringen 1999 och 2000 eller reviderade versioner av dessa. Av redovisningen skall även framgå hur lärosätets samverkansaktiviteter följs upp och utvärderas. 2. Karolinska Institutets mål och strategier För KI är samverkan en naturlig och helt nödvändig och integrerad del av utbildningen och forskningen. Samverkan är själva pulsen och navet för verksamheten. Utan denna skulle KI inte kunna existera. KI är därmed en del av samhället inte omgivet av det. KIs absolut viktigaste samarbetspartner är Postadress Besöksadress Telefon Telefax STOCKHOLM Nobels väg (vx) SOLNA (dir)

3 2 (19) Stockholms läns landsting i vars organisation över hälften av KIs verksamhet bedrivs såväl personellt som mätt i pengar. Likaså förutsätter KIs verksamhet en omfattande samverkan i övrigt nationellt och inte minst internationellt. Vidare är patientkontakterna helt avgörande för KIs verksamhet. Varje forskare eller forskargrupp, lärare, övrig anställd och student samverkar därmed på olika sätt med externa aktörer. I en decentraliserad organisation som KIs låter sig därför samverkan inte lätt beskrivas eller avgränsas. Redovisningen i detta dokument kan därför ingalunda göras heltäckande utan inriktas på ett antal gemensamma samverkansfrågor som KI bedömer som särskilt viktiga. Karolinska Institutet (KI) har i olika dokument specifikt redovisat samverkan samt mål och strategier för denna i bl a följande dokument. Tredje uppgiften vid Karolinska Institutet 1998 Karolinska Institutets samverkan med det omgivande samhället 1999 Strategi 2000 Forskningsstrategi Årsredovisningar Forskningsstrategi Karolinska Institutets (KI) övergripande mål är att genom forskning, utbildning och information bidra till att förbättra människors hälsa. Denna målsättning gäller även för KIs samverkan med omvärlden eller den s k tredje uppgiften. Samverkan sker med många aktörer och i varierande former. Det gemensamma och övergripande syftet med denna samverkan är dels att ge KI impulser för sin verksamhet, dels att till omvärlden förmedla det kunnande KIs forskning och utbildning ger (Tredje uppgiften vid Karolinska Institutet 1998). Ökad samverkan med omvärlden prioriteras i KIs utvecklingsstrategi för (Strategi 2000) För KI är samverkan med samhället en grundläggande förutsättning och en integrerad del av utbildningen och forskningen. Inte minst den externfinansierade verksamheten är ett bevis på detta (KIs årsredovisning för 2001). KIs övergripande bedömning är att utvecklingen väl följer de mål och strategier som KI har satt upp. I det följande ges en översiktlig redovisning och analys av KIs samverkan.

4 3 (19) 3. Information till allmänheten KI för idag ut information om verksamheten till en bredare allmänhet genom: KIs centrala webbsidor och institutionernas lokala hemsidor Särskilda ingångar på KIs webbsidor för media, företag, landsting och kommuner, universitet och högskolor, grundskolor och gymnasier samt forskare och studenter (inklusive alumner) Databaser, t ex med alla avhandlingar Information om forskning och djurförsök på nätet, med särskild ingång för grund- och gymnasieskola Pressreleaser och presseminarier Den populärvetenskapliga tidskriften Medicinsk Vetenskap (4 nr/år) Öppna föreläsningar Personal- och intressenttidningen KI bladet (12 nr/per år) Bilagor och annonser i dags- och fackpress Evenemang som mässor och s k öppna hus Samarbete med gymnasieskolor Utbildningskatalogen Telefon- och e-postservice Årsboken Cell till samhälle (presenterar våra nya professorer) Årsredovisningen Broschyrer CD/DVD och video Expertsvar, Alpha Galileo, Cordis Utnyttjandet av webbsidor blir generellt sett allt viktigare i takt med den allt större möjlighet de ger inte bara till information utan även till dialog. Spridning av forskningsinformation kommer att få ökad vikt. Teknologisk utveckling, internet, relativt sett krympande resurser och ökat beroende av extern finansiering, internationella nätverk och samarbeten samt en tilltagande informationsmängd är exempel på förändringar som ställer krav på nya vägar i informationsarbetet. Även en allt starkare nationell och global konkurrens om studenter, forskare och riskkapital ställer helt nya krav på KIs forskningsinformation. (KIs forskningsstrategi ) 4. Samarbete med landsting och kommuner KIs viktigaste enskilda samarbetspartner är Stockholms läns landsting genom den naturliga och helt nödvändiga koppling som finns till den kliniska utbildningen och forskningen på de stora sjukhusen i länet - Karolinska Universi-

5 4 (19) tetssjukhuset (f d Huddinge universitetssjukhus och f d Karolinska sjukhuset), Danderyds sjukhus och Södersjukhuset - eller inom den övriga sjukvårdsorganisationen. Över hälften av KIs verksamhet bedrivs inom ramen för sjukvårdens organisation. Även den kliniska praktiken förutsätter ett nära samarbete med såväl landsting som kommuner. För att skapa goda förutsättningar för undervisning, forskning och vård har Karolinska Institutets ledning och Stockholms läns landsting ett väl utvecklat samarbete. Koncernledningarna för landstinget och KI möts regelbundet. Det nya ALF-avtalet (avtal om läkarutbildning och klinisk forskning) skapar förutsättningar för ett fördjupat samarbete genom det regionala avtal som skall tecknas mellan Stockholms läns landsting och KI senast Avtalet kommer att formalisera och stärka samarbetet inom områdena forskning, utveckling, utbildning och infrastruktur på såväl koncern- som verksamhetsnivå genom en gemensam organisation för FoUU-frågor (forskning, utveckling och utbildning). För att överbrygga organisatoriska, finansiella och styrningsmässiga hinder för den medicinska forskningen och för utvecklingen av vården har också följande aktuella strategiska samverkansområden identifierats: Utveckling av den patientnära forskningen och intensifiering av överföringen av ny kunskap till den praktiska sjukvården Utveckling av en ny sjukvårdsstruktur i Stockholm med uppgift att bl a se över universitetssjukvården (3-ess utredningen). Utveckling av IT-stödet inom vård och klinisk forskning Samarbete kring biobanker Utveckling av kunskap om ledning och organisation av hälso- och sjukvård - medical management Personalförsörjning inom hälso- och sjukvården Kommuner och landsting är också viktiga uppdragsgivare inom uppdragsutbildningen. Se vidare nedan En annan form av samverkan är exempelvis den sjuksköterskeutbildning som KI har förlagt till Norrtälje kommun där årligen 30 nybörjare antas. Utbildningen är en modifierad form av distansutbildning.

6 5 (19) 5. Samarbete med näringslivet m fl organisationer Relationsbyggande Relationsbyggandet med omvärlden är en förutsättning för goda resultat inte bara för KI, utan även för regionen och för Sverige. KI bygger upp systematiska, långsiktiga samarbetsprojekt med bl a näringslivet och kommer att intensifiera denna verksamhet under de kommande åren. (KIs forskningsstrategi för ) Kraftigt ökad extern finansiering Även om det är svårt att direkt redovisa de olika samverkansformer som finns ger den externfinansierade forskningen en indikation om utvecklingen. KI har under perioden ökat den externfinansierade forskningen med 39 procent (se vidare KIs årsredovisning för 2003) Denna utveckling mot en ökande andel extern finansiering utsätter KI för en stressande omvandling. För KI är den dock positiv så länge det innebär att den främjar KIs kärnverksamhet och att vi inte gör avkall på det odiskutabla kravet att vi skall äga vårt eget öde (Rektors förord i KIs årsredovisning 2002) Samarbete med näringslivet I detta arbete är det oerhört viktigt att värna om den nyfikenhetsbaserade grundforskningen som måste säkerställas. Samverkan med näringslivet bör vara av sådan art och omfattning att forskningen vid KI alltid gynnas, antingen direkt via resursförstärkning till enskilda forskargrupper eller centralt till KI. KI-forskare har idag ett stort antal samarbetsavtal med olika svenska och utländska företag. Genom åren har KIs forskning haft betydelse för företagsutvecklingen både nationellt och internationellt. Exempel på samverkan mellan KI och näringslivet är samarbeten med Kabi/Pharmacia som bidragit till att företaget kunnat utveckla produkter som Faktor VIII (blödarsjuka) och Salazopyrin (inflammatoriska tarmsjukdomar) samt att Pharmacia började intressera sig för framställning av tillväxthormon. Andra läkemedel framtagna av forskare vid KI är Heparin (blodförtunnande medel) och Intralipid (näringslösning). Baserat på KIs forskning har också en rad nya bolag skapats inom medicinsk teknik och bioteknik, t ex Elekta och KaroBio. Att KI även har möjligheter att locka utländska företag till Sverige märks genom bland annat det japanska bolaget Sumitomo Pharmaceuticals val att förlägga forskning kring Alzheimers

7 6 (19) sjukdom till KI. En interaktiv samverkan mellan näringsliv och forskare är nödvändig för att utveckla de forskningsresultat som på bästa sätt tar till vara patienternas intressen.(kis forskningsstrategi ). I första hand åligger det givetvis den enskilde forskaren, läraren eller gruppen att samverka och kommunicera sina resultat med näringslivet. Som ett stöd för detta har KI centralt inrättat tre särskilda organisationer: Centrum för medicinska innovationer (CMI) KI Holding AB m fl Grants office Centrum för medicinska innovationer (CMI) Centrum för Medicinska Innovationer, CMI, bildades Uppdraget är att arbeta strategiskt med att informera, utbilda och medvetandegöra universitetens tredje uppgift inom KIs forskarsamhälle samt med att sätta upp strategiska samarbeten med företag och andra organisationer med verksamhet som knyter an till KIs forskning. En förutsättning för framgång i samverkan med omvärlden är att det finns en faktabaserad omvärldsanalys som underlag för strategiskt inriktade beslut. CMI har, tillsammans med KIs bibliotek, skapat dels en databas med aktuell KI-forskning (KI-kartan) innehållande referenser till artiklar från ca tidskrifter från 1992 och framåt där någon av författarna tillhör KI, dels en företagsdatabas innehållande hälso- och sjukvårdsrelaterade företag. Dessa fungerar som verktyg i arbetet med att öka samverkan mellan KI och omvärlden CMI har haft en stor betydelse för de strategiska allianser som KI bildat under åren. Verksamheten finansieras av Teknikbrostiftelsen och KI. Kommersialisering av forskningsresultat KI Holding AB m fl KI har sedan 1995 arbetat aktivt med kommersialisering av forskningsresultat och skapat en framgångsrik organisation för detta. KI har också utarbetat en process för att resultaten från forskningen skall kunna omvandlas till produkter som når ut till de slutgiltiga användarna. Unikt för KIs system är bolagens fokus på affärsmässig inställning och KIbolagens aktiva delägande av de enskilda utvecklingsprojekten/utvecklingsbolagen. Den kommersiella utvecklingen av enskilda forskningsresultat hanteras av ett antal KI-ägda bolag som fokuserar på olika faser av den kommersiella utveck-

8 7 (19) lingen. Resultaten från de senaste årens verksamhet är att ca 400 projekt har utvärderats samt 23 nya forskningsbaserade bolag med ett marknadsvärde på ca 1 miljard kr har bildats. Ett antal licensavtal och avtal om strategiskt partnerskap har slutits med internationella storföretag som Pharmacia, Biogen och IBM. Inom ramen för verksamheten erbjuder KI också stöd och lokaler för företag i Karolinska Science Park. Den direkta kontakten med KIs forskare och det inledande utvärderingsarbetet och affärsutvecklingen hanteras av Karolinska Innovations AB. Ett annat bolag, Karolinska Development, finansierar tidiga utvecklingsbolag med såddkapital. Karolinska Investment Fund tillför i sin tur riskkapital till mera utvecklade Life Science-bolag och Karolinska Institutet Holding AB förvaltar det ägande som kommersialiseringsverksamheten resulterar i. Verksamheten inom KIs system har fokuserats på kärnområdet, Life Science. I och med det har det byggts upp en betydande expertis i att hantera de relativt komplexa frågorna som hör till affärsutveckling inom detta fält. Det har resulterat i att forskare från andra lärosäten (nationellt och internationellt) vid ett flertal tillfällen har sökt KI-bolagens hjälp i kommersialiseringsfrågor. KIbolagen har stora möjligheter att bidra med sin kompetens till kommersialiseringen av projekt från andra svenska universitet givet att resurser kan skapas för att bekosta sådan verksamhet. Karolinska Innovations AB har vid ett flertal tillfällen drivit och slutfört komplicerade förhandlingar med den internationella läkemedelsindustrin. Det medför att Karolinska Innovations AB idag har en, bland de svenska universiteten, unik kompetens i att hantera frågor kring licensering av immateriella rättigheter. Denna kompetens skulle kunna utnyttjas för en nationell samordning av licensering inom Life Science vilket skulle stärka förhandlingspositionerna för forskarna på de svenska universiteten. Strategin för de kommande åren är att ytterligare förstärka det existerande systemet och att anskaffa ytterligare kapital för utökad finansiering av KIs kommersialiseringsprocess. KI vill påpeka att brist på s k såddfinansiering utgör ett allvarligt problem. Chanserna för en lyckad kommersialisering ökar betydligt om ett projekt redan i en tidig fas får tillräckliga resurser för forskning, affärsutveckling och patentering. Investeringar i tidig fas ger även större möjligheter att identifiera hinder för den kommersiella processen och i tid avbryta projekt som saknar de rätta förutsättningarna. För att öka inflödet av högkvalitativa forskningsprojekt vill KI förstärka kommunikationen med de enskilda forskarna. KI behöver informera mer om den kommersiella processen att utveckla forskningsresultat till tillämpningar. Forskarna behöver även medvetandegöras om hur de undviker att förlora de immateriella rättigheterna utan att störa publikationen av vetenskapliga fynd. (KI forskningsstrategi ).

9 8 (19) Som nämnts ovan har KI vidare uppfattningen att det skulle vara mer effektivt att i större utsträckning än idag samordna denna typ av verksamhet inom universitets- och högskolevärlden. KI har kompetensen att kunna spela en mycket aktiv roll i detta sammanhang. KIs bolagssfär har följande organisation: Karolinska Institutet Holding AB, KIHAB, äger till 100 procent dotterbolagen Karolinska Research Services AB, Karolinska Education AB, Karolinska Innovations AB och Biovitrum Partner AB samt 9,9 procent av Karolinska Investment Management, KIMAB, som administrerar Karolinska Investment Fund, KIF. Karolinska Development ägs till mer än hälften av KIHAB och av privata investerare. Bolaget förvaltar ett kapital på 100 mkr för att kunna investera i de 16 bolag som finns från start i aktieportföljen. Karolinska Research Services AB (KARSAB) agerar förmedlare och erbjuder produkter och tjänster som i mån av kapacitet kan tillhandahållas av KIs institutioner. Detta riktar sig till såväl etablerade företag som företag i startfas. KARSAB administrerar också Karolinska Science Park. Biovitrum Partner AB är ett forsknings bolag som samarbetar med Biovitrum AB. Karolinska Development KEdu Stockholm Bioregion I november 2003 ingick Stockholms stad och AstraZeneca ett avtal om att bilda en ideell förening i vilken Karolinska Institutet är första medlem. I föreningen skall organisationer och företag i regionen kunna söka medlemskap. Stockholm BioRegion kommer inte i någon högre utsträckning att arbeta operativt, utan kommer att samverka med de regionala aktörerna för operativa åtgärder. Stockholm BioRegion skall främja biovetenskaplig utveckling i Stockholmsregionen genom att arbeta med kompetensförsörjningsfrågor verka för innovativa miljöer såsom Stockholm BioScience

10 9 (19) marknadsföra Stockholmsregionen som ledande region inom området arbeta med nätverkskapande åtgärder verka för samverkan med Uppsalaregionen Stockholm Uppsala Bio Region Stockholm Uppsala Bioregion - förkortat STandUP Bio Region - är Sveriges starkaste bioregion. Sedan ca 1 år tillbaka finns en strategisk ledningsgrupp med landshövdingarna i Stockholms, Sörmlands och Uppsala län samt företrädare för akademi, kommuner och företag. Till arbetsuppgifterna hör att samordna och utveckla biotekniksektorn i regionen och marknadsföra dess samlade styrka. Grants office Vid KI finns ett särskilt centralt organ vid universitetsförvaltningen för forskningsfinansiering - Grants office Uppgiften är att genom att ge stöd och hjälp till KIs forskare och administrativa personal medverka till att den externa finansieringen av forskningsprojekt ökar. Målsättningen är att informera om möjligheter till forskningsfinansiering och tillhandahålla ansökningshandlingar; ge professionella råd ur såväl juridiskt, administrativt som ekonomiskt perspektiv inför ansökan; hjälpa till med att formulera ansökan samt i förekommande fall underteckna densamma och andra tillhörande handlingar (enligt KIs delegation) hjälpa till med ledning, uppföljning och rapportering av projekt. Grants office har en särskilt viktig roll vad gäller råd och stöd till projekt finansierade av EU och National Institutes of Health (NIH). Finansieringen från EU uppgick under 2003 till 83 mkr och från NIH till 41 mkr. KI-forskare ingav under 2003 drygt 140 ansökningar varav drygt 40 än så länge är beviljade.

11 10 (19) Adjungerade professorer En viktig funktion för samverkan och kunskapsutbyte har de adjungerade professorerna. De knyts normalt till KI på mellan 20 och 50 procent och finansieras av respektive arbetsgivare eller annan finansiär. Under 2003 hade KI 77 adjungerade professorer varav 47 var finansierade av sjukhus/enheter inom Stockholms läns landsting, 2 av andra landsting, 13 av företag, 10 av andra statliga myndigheter/universitet och 5 av stiftelser/organisationer. Företagsforskarskolor Centrum för Medicinska Innovationer (CMI) har initierat och koordinerar två forskarutbildningsprogram, ett i Bioteknik och ett i Medicinsk Bioinformatik. Dessa drivs i samarbete med företag och organisationer inom biomedicin/biotekniksektorn och syftar till att utbilda doktorander för industriellt forsknings- och utvecklingsarbete. Programmen samfinansieras av deltagande företag och Stiftelsen för Kunskaps och Kompetensutveckling. Karolinska Institutets bibliotek (KIB) I dagens informationssamhälle kan tillgången till rätt information i rätt tid vara avgörande för ett företags expansion och utveckling. Detta gäller alla FoUintensiva branscher, men kanske i synnerhet inom den biomedicinska sektorn. Karolinska Institutets Universitetsbibliotek (KIB) är nordens största medicinska bibliotek, med hög kompetens inom det biomedicinska området. KIB erbjuder företag inom biomedicin en skräddarsydd service KIB Plus. Företagen får tillgång till: Vetenskapliga artiklar från medicinska tidskrifter Professionellt utförda databassökningar i svenska och internationella databaser Lån av böcker Utbildning i informationssökning, referenshantering m m 6. Samverkan med andra svenska universitet och högskolor Stockholms Akademiska Forum Stockholms Akademiska Forum är ett samarbete mellan åtta universitet och högskolor i Stockholm, varav KI är ett. Syftet är att underlätta samverkan mellan de deltagande universiteten och högskolorna och med samhället.

12 11 (19) Organisationen tillhandahåller studieinformation och utbildningskataloger i Kulturhuset mitt i city. Den hjälper alla som vill komma i kontakt med den akademiska världen att hitta en lämplig person eller institution. Vidare presenteras forskning; dels genom öppna forskarsamtal och utställningar, dels genom tjänsten Högskolekontakt, som förmedlar vetenskapliga lösningar på problem åt lärare och små och medelstora företag. Vid Stockholms Akademiska forum finns också Studying Stockholm som marknadsför Stockholm som akademisk stad internationellt. Studying Stockholm Studying Stockholm är ett samarbete mellan universitet och högskolor i Stockholm och har som övergripande syfte att marknadsföra stockholmsregionen som ett attraktivt kompetenscentrum för högre studier och forskning för att därmed öka antalet utländska studenter, doktorander och gästforskare vid universitet och högskolor i Stockholm. skall fungera som ett forum för diskussioner rörande internationalisering av högre utbildning samt arbeta för ett ökat samarbete mellan Stockholms samtliga universitet och högskolor. skall också bidra till bra kontakter mellan Stockholms högskolor och det omgivande samhället i frågor som rör utländska studenter, doktorander och gästforskare. Stockholm BioScience Stockholm BioScience är ett projekt som drivs av Karolinska Institutet tillsammans med KTH och Stockholms universitet. Stockholms BioScience s mål är att skapa en arena för biovetenskaplig forskning och företagande i den urbana miljön runt universiteten samt att stärka universitetens konkurrenskraft. Detta görs genom att driva utvecklingsprojekt mot nya satsningar och flerdisciplinära samarbeten mellan universiteten och med företag medverka i stadsbyggnadsprojektet Norra station (utveckling av attraktiva miljöer och ändamålsenliga lokaler) locka företag och forskning till etablering. samverka med universitetens holdingbolag för att stärka regionens processtöd/innovationssystem kommunicera och marknadsföra SBS mot identifierade målgrupper och stärka varumärket

13 12 (19) Vetenskapsstaden Stiftelsen Vetenskapsstadens stiftare är KTH - Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholms universitet, Handelshögskolan, Karolinska Institutet, Lärarhögskolan och Södertörns Högskola samt Stockholms stad och fyra stiftelser. Sedan 1995 medverkar även Stockholms läns landsting. Stiftelsen Vetenskapsstaden står för närvarande inför en reformering av sin verksamhet. Stockholms stad och Stockholms läns landsting står gemensamt med KI, KTH och Stockholms universitet som huvudmän. Målet med den nya verksamheten är att etablera Vetenskapsstaden som Europas tätaste kluster av FoU-relaterad verksamhet med dragningskraft på studenter, lärare och forskare liksom på kunskapsintensiva företag. Vetenskapsstaden omfattar det geografiska område som sträcker sig från Norra Djurgården Frescati via Albano/Kräftriket, Roslagstull, Norra station ner till Karlbergskanalen. Vetenskapsstadens fokusområden inkluderar alla vetenskapsgrenar som finns representerade på universiteten i Stockholm. The Stockholm School of Entrepreneurship (SSES) Handelshögskolan i Stockholm, Konstfack, KTH och KI bildade 1998 SSES med syftet att lyfta fram Stockholmsregionen som ett av världens ledande centra inom innovationer och entreprenörskap. Verksamheten bedrivs genom utbildning, forskning och andra aktiviteter i samverkan med universitet, näringsliv och myndigheter. Verksamheten stöds av Familjen Perssons stiftelse. Exempel på övrigt samarbete med universitet och högskolor KI startade 2001 tillsammans med KTH ett 160 poängsprogram i medicinsk informatik ( IT-medicin ) med 30 nybörjare per år. Respektive universitet står för i stort sett hälften var av utbildningen. KI och KTH samarbetar också kring optikerutbildingen och kurser i medicinsk teknik. KTH, Huddinge Universitetssjukhus och KI startade i januari 2003 ett centrum för samarbete kring patientnära forskning, utbildning och utveckling inom området teknik och hälsovård. Centrum för Teknik i Vården - CTV - är en tvärvetenskaplig centrumbildning, som syftar till att tillvarata teoretisk och praktisk kompetens genom att koordinera och stimulera teknisk utveckling för hälsovårdens behov. CTV ska vara begränsad i sin omfattning och framför allt verka genom ett nätverk av andra institutioner och verksamheter

14 13 (19) KI samarbetar också med KTH och Stockholms universitet i Stockholms biovetenskapliga forskarskola med finansiering bl a från Stiftelsen för Strategisk Forskning. I samarbete med Högskolan på Gotland bedriver KI sjuksköterskeutbildning i Visby med en årlig antagning av 30 nybörjare. Utbildningen bedrivs i likhet med den i Norrtälje i en modifierad distansform. KI har också sedan länge ett mycket nära samarbete med Idrottshögskolan och Centrum för idrottsforskning inom såväl utbildning som forskning och forskarutbildning. KI har vidare samarbete med Södertörns högskola genom de ca 30 doktorander som undervisar och handleder vid högskolans naturvetenskapliga program. KI har också inlett samarbete med Södertörns högskola inom bl a sociologi på sjuksköterskeprogrammet. KI samverkar med Stockholms universitet i logopedutbildningen där ca en tredjedel av utbildningen ges av institutioner vid universitetet. Tillsammans med Lärarhögskolan i Stockholm och Mälardalens högskola har KI bildat Specialpedagogiskt forum som är ett tvärvetenskapligt projekt med bl a gemensam forskarutbildning. KI har inlett ett samarbete med Uppsala universitets medicinska fakultet. Inledningsvis har den startat med kunskapsutbyte på central och prefektnivå ifråga om såväl forskning och utbildning som organisation m m. Inom ramen för den Nationella forskarskolan i vård och omsorg samverkar KI med Högskolan Dalarna, Mitthögskolan och Mälardalens högskola. KI är värduniversitet för forskarskolan (se vidare KIs årsredovisning för 2003). Logopedisk forskning bedrivs i samarbete med Institutionen för tal, musik och hörsel vid KTH och med institutionerna för lingvistik och psykologi vid Stockholms Universitet. Andra samarbetspartners är Centrum för Teknik i Vården, Centrum för hörsel- och kommunikationsforskning samt när det gäller barn med talsvårigheter, Ericastiftelsen. KI samverkar också inom forskarutbildningen med flera andra universitet och högskolor såväl nationellt som internationellt. Antalet samarbeten inom Sverige uppgår till ca 130 och internationellt till ca 175. Denna samverkan gäller allitfrån handledning till forskarutbildningskurser eller gemensam seminarieverksamhet. Se vidare nedan om internationell verksamhet.

15 14 (19) Swedish Learning Lab (Swell) Swedish Learning Lab (Swell) etablerades 1999 och är ett samarbete mellan Uppsala universitet, KTH och KI kring datorstödd undervisning med finansiering från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Wallenberg Global Learning Network (WGLN) startades också 1999 och avser ett samarbete i vilket ingår Swell, the Stanford Learning Lab (SLL) i USA och Learning Lab Lower Saxony (L3S) i Tyskland. 7. Internationell samverkan Forskning och forskarutbildning Sverige är, kvantitativt sett, ett relativt litet land i forskningssammanhang och internationella samarbeten och finansieringsmöjligheter får allt större betydelse för svensk forskning. Att föra forskningen framåt kräver idag, i mycket högre utsträckning än tidigare, samverkan mellan KI-forskare och aktörer utanför KI. Samtidigt får den enskildes kompetens ökat värde genom samarbete och i nya gränsöverskridande kombinationer. Flera asiatiska länder, t ex Kina, Japan och Singapore, gör stora investeringar i biomedicinsk forskning och bioteknologisk industri. I dessa länder finns allt fler internationellt framstående forskare och investeringar i framstående forskningsmiljöer. KI har därför systematiskt ökat samarbetet med dessa länder och kommer att fortsätta med detta. USA är den klart dominerande samarbetspartnern. NIHs ökade anslag till forskning och den kraftiga utvecklingen av bioteknik- och läkemedelsindustri kring USAs starka forskningsmiljöer har medfört en enorm koncentration av såväl bredd- som spetsforskning i USA. Sverige har, främst inom epidemiologiområdet, unika möjligheter att konkurrera om anslag både från NIH och enskilda universitet. De svenska befolkningsregistren utgör en stor tillgång i detta sammanhang. Även stamcellsområdet har varit ett framgångsrikt område för samarbete med USA. Inom forskarutbildningsområdet sker samarbetet med NIH genom ett nystartat program inom neurovetenskap där utbildningen växelvis bedrivs vid KI och NIH. Examen avläggs vid KI. För närvarande har KI 42 övergripande samarbetsavtal med utländska universitet, högskolor och forskningsinstitut. EU har under de senaste åren blivit en allt viktigare finansiär och samarbetspartner. KI har under det femte ramprogrammet erhållit 253 kontrakt av vilka 42 är koordinerade av KI, vilket är ett mycket bra utfall. I och med det sjätte ramprogrammet har ytterligare krav ställts på storleken av projekten. Bara en del av Sveriges universitet har ekonomiska förutsättningar liksom en administ-

Regeringen (Utbildningsdepartementet)

Regeringen (Utbildningsdepartementet) Budgetunderlag 2009 2011 Beslut Dnr: 326/2008-100 2008-02-20 Sid: 1 / 16 + 3 bilagor Universitetsförvaltningen Ledningskansliet Nils-Fredrik Ankarcrona, Controller Regeringen (Utbildningsdepartementet)

Läs mer

Professionellt samverkansarbete vid universitet och högskolor

Professionellt samverkansarbete vid universitet och högskolor Professionellt samverkansarbete vid universitet och högskolor ett led i en process mot ökad kvalitet Rapport från UniLink 2009:8 Redaktör Birgitta Stymne UniLink utvecklar och förnyar samverkan mellan

Läs mer

Regional utveckling UTREDNINGSRAPPORT. Samverkansorgan mellan högre utbildning och näringsliv i Skåne 1999:3

Regional utveckling UTREDNINGSRAPPORT. Samverkansorgan mellan högre utbildning och näringsliv i Skåne 1999:3 Regional utveckling UTREDNINGSRAPPORT Samverkansorgan mellan högre utbildning och näringsliv i Skåne 1999:3 Region Skåne, Näringslivsenheten Christian Lindell 1 FÖRORD Talesätten Regionerna ökar i betydelse

Läs mer

Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet

Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet Självvärdering 2010 Kvalitetsarbetet vid Karolinska Institutet Självvärdering 2010 Dnr 446/2011-010 Fastställd av rektor INNEHÅLL Inledning 1 Varför extern kvalitetsgranskning?

Läs mer

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 2 Innehåll Sammanfattning... 4 Bakgrundsbeskrivning, skäl

Läs mer

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar VINNOVA Rapport VR 2010:05 VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Göran Andersson, Kristina Larsen & Anna Sandström Titel : VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Författare: Göran Andersson,

Läs mer

Från idé till applikation

Från idé till applikation Denna bilaga är en annons från NextMedia Framtidens Forskning Från idé till applikation Spetskompetens viktigt för Sverige Forskning prioritet för regeringen Att finna framtidens forskningsledare Svensk-japanskt

Läs mer

Innovationssystemet i Västra Götaland

Innovationssystemet i Västra Götaland RAPPORT TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2008:02 Innovationssystemet i Västra Götaland En analys av utbud och efterfrågan Innehåll FÖRORD... 3 SAMMANFATTNING... 4 1 INLEDNING... 7 UPPDRAGET... 7 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Ett medicinskt universitet. Årsredovisning 2013

Ett medicinskt universitet. Årsredovisning 2013 Ett medicinskt universitet Årsredovisning 2013 (Dnr 1-583/2013) Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den

Läs mer

Innovationsstrategi Västerbotten

Innovationsstrategi Västerbotten Innovationsstrategi Västerbotten 2014 2020 Kunskap, kreativitet och mod drivkraft för regionens utveckling Nya produkter, tjänster, metoder eller nya sätt att organisera sig ska ge tillväxt, fler arbetstillfällen

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET. Verksamhetsplan och budget för 2015 samt plan för 2016 2017

LINKÖPINGS UNIVERSITET. Verksamhetsplan och budget för 2015 samt plan för 2016 2017 LINKÖPINGS UNIVERSITET Verksamhetsplan och budget för 2015 samt plan för 2016 2017 Linköpings universitet 1 Verksamhetsplan och budget för 2015 samt plan för 2016-2017 fastställd av universitetsstyrelsen

Läs mer

Rapport 2009:33 R. Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation

Rapport 2009:33 R. Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation Rapport 2009:33 R Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

VA 2009:18. Internationellt jämförande studie av innovationssystem inom läkemedel, bioteknik

VA 2009:18. Internationellt jämförande studie av innovationssystem inom läkemedel, bioteknik Vinnova Analys VA 2009:18 Internationellt jämförande studie av innovationssystem inom läkemedel, bioteknik och medicinteknik Titel: Internationellt jämförande studie av innovationssystem inom läkemedel,

Läs mer

Ett medicinskt universitet. Årsredovisning 2013

Ett medicinskt universitet. Årsredovisning 2013 Ett medicinskt universitet Årsredovisning 213 Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 4 procent av den medicinska akademiska

Läs mer

Swedish Institute for Studies in Education and Research. Kartläggning av holdingbolag kring universitet och högskolor

Swedish Institute for Studies in Education and Research. Kartläggning av holdingbolag kring universitet och högskolor Swedish Institute for Studies in Education and Research Kartläggning av holdingbolag kring universitet och högskolor 1 2006-11-29 Rapportering av kartläggning SISTER har fått i uppdrag kartlägga de holdingbolag

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 INNEHÅLL STUNS INITIATIVTAGARE OCH PÅDRIVARE 3 Vägval Uppsala En innovationsstrategi för Uppsalaregionen 4 Vägval Uppsala Finansiering av tillväxtföretag 5 AGC en regional finansiell

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016

FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 Underlag till forsknings- och innovationsproposition från Vetenskapsrådet, VINNOVA,

Läs mer

Alla vinner. genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen

Alla vinner. genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen Alla vinner genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen Innehåll Alla vinner utan att någon förlorar 4 Kommittédirektiv 6 Röster

Läs mer

Svenska kunskapssystemet. en möjlighet till framtida export R 11:02

Svenska kunskapssystemet. en möjlighet till framtida export R 11:02 Svenska kunskapssystemet en möjlighet till framtida export R 11:02 Svenska kunskapssystemet en möjlighet till framtida export Innehållsförteckning Förord....................................................

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag VINNOVA Information VI 2010:09 No wrong door alla ingångar leder dig rätt Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag Karin Nygård Skalman Titel: NO WRONG DOOR Alla ingångar

Läs mer

Forskningsinstitut. Göteborgs universitet. Framtidens företag. AB Chalmersinvest Stiftelsen Chalmers Teknikpark

Forskningsinstitut. Göteborgs universitet. Framtidens företag. AB Chalmersinvest Stiftelsen Chalmers Teknikpark Bilaga 5 bilaga 5 a) Göteborg (Chalmers och GU) bilaga 5 b) Linköping (LiU) bilaga 5 c) Lund (LU) bilaga 5 d) Luleå (LTU) bilaga 5 e) Stockholm (KI, KTH, SU) bilaga 5 f) Umeå (UmU och SLU)) bilaga 5 g)

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Swecare Foundation 2013-05-31 0 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund... 3 Uppdrag och Syfte... 4 Metod... 5 Definitioner

Läs mer

Verksamhetsplan år 2013 2015 och budget år 2013

Verksamhetsplan år 2013 2015 och budget år 2013 Verksamhetsplan år 2013 2015 och budget år 2013 Fastställd av universitetsstyrelsen den 6 november 2012 Typ av dokument: Regel Beslutad av: Universitetsstyrelsen Giltighetstid: 2013-01-01 2013-12-31 Dnr:

Läs mer

Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar

Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar Betänkande av Utredningen om immaterialrättens roll i innovationssystemet Stockholm 2015 SOU 2015:16 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 8 : 0 6 ÅRSREDOVISNING

V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 8 : 0 6 ÅRSREDOVISNING V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 8 : 0 6 ÅRSREDOVISNING 2007 Titel : Årsredovisning 2007 Serie: VINNOVA Information VI 2008:06 ISSN: 1650-3120 Utgiven: Mars 2008 Utgivare : VINNOVA - Verket

Läs mer

Kartläggning och analys av det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar

Kartläggning och analys av det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar Kartläggning och analys av det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar 2011 10 31 1 Förord I föreliggande rapport redovisas resultat från ett regeringsuppdrag som genomförts

Läs mer