KAROLINSKA INSTITUTET Universitetsförvaltningen Ledningskansliet N-F Ankarcrona

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KAROLINSKA INSTITUTET Universitetsförvaltningen Ledningskansliet N-F Ankarcrona 2004-02-19"

Transkript

1 Universitetsförvaltningen Ledningskansliet N-F Ankarcrona Dnr 4401/ Regeringen (Utbildningsdepartementet) Karolinska Institutets samverkan med samhället en redogörelse i samband med årsredovisningen för 2003 Karolinska Institutet (KI) överlämnar härmed en redogörelse över Institutets samverkan med samhället i enlighet med regleringsbrev för Beslut i detta ärende har fattats av KIs konsistorium, varvid följande ledamöter har deltagit: Berit Löfstedt (ordförande), Harriet Wallberg- Henriksson (rektor), Margareta af Ugglas, Kurdo Baksi, Mats Essemyr, Elisabeth Granström, Elaine Kristensson, Klas Kärre, Vivi-Anne Sundqvist, Håkan Åström, Tobias Bergroth, Aron Naimi-Akbar och Raffaella Öckinger. I ärendets slutliga handläggning har vidare deltagit universitetsdirektör Rune Fransson och controller Nils-Fredrik Ankarcrona (föredragande). Harriet Wallberg-Henriksson Nils-Fredrik Ankarcrona Sändlista (antal pappersex + en pdf-fil) Utbildningsdepartementet (10) Arbetsgivarverket (1) Ekonomistyrningsverket (1) Finansdepartementet (1) Högskoleverket (1) Riksdagens utredningstjänst (1) Riksrevisionen (2) Statskontoret (1) Postadress Besöksadress Telefon Telefax STOCKHOLM Nobels väg (vx) SOLNA (dir)

2 Universitetsförvaltningen Ledningskansliet N-F Ankarcrona Dnr 4401/ Karolinska Institutets samverkan med samhället en redogörelse i samband med årsredovisningen för Mål och återredovisningskrav enligt regleringsbrev för 2003 Universitet och högskolor skall informera om sin verksamhet, samverka med det omgivande samhället och i ökad utsträckning integrera denna samverkan i utbildning och forskning, i sin verksamhet aktivt använda och dra nytta av erfarenheter i det omgivande samhället, i ökad utsträckning och i nära samverkan med arbetslivet utforma utbildningar som är attraktiva för studenterna och samtidigt svarar mot arbetsmarknadens behov, nationellt och internationellt, samt erbjuda uppdragsutbildning, och utveckla sin roll i det livslånga lärandet, samt i samarbete med andra lärosäten, kommuner och företrädare för arbetsmarknaden utveckla metoder för bedömning av reell kompetens Universitet och högskolor bör utifrån lärosätets särskilda ansvars- och kompetensområden medverka i arbetet med de regionala tillväxtavtalen och de regionala tillväxtprogrammen för att bidra till att målet för den regionala utvecklingspolitiken uppnås. Universitet och högskolor skall vart fjärde år, med början i samband med årsredovisningen för 2003, särskilt redovisa lärosätets samverkan med det omgivande samhället inom utbildning, forskning och övrig verksamhet. Redovisningen skall avse målets samtliga delar samt vara kopplad till de strategier och handlingsprogram som redovisades till regeringen 1999 och 2000 eller reviderade versioner av dessa. Av redovisningen skall även framgå hur lärosätets samverkansaktiviteter följs upp och utvärderas. 2. Karolinska Institutets mål och strategier För KI är samverkan en naturlig och helt nödvändig och integrerad del av utbildningen och forskningen. Samverkan är själva pulsen och navet för verksamheten. Utan denna skulle KI inte kunna existera. KI är därmed en del av samhället inte omgivet av det. KIs absolut viktigaste samarbetspartner är Postadress Besöksadress Telefon Telefax STOCKHOLM Nobels väg (vx) SOLNA (dir)

3 2 (19) Stockholms läns landsting i vars organisation över hälften av KIs verksamhet bedrivs såväl personellt som mätt i pengar. Likaså förutsätter KIs verksamhet en omfattande samverkan i övrigt nationellt och inte minst internationellt. Vidare är patientkontakterna helt avgörande för KIs verksamhet. Varje forskare eller forskargrupp, lärare, övrig anställd och student samverkar därmed på olika sätt med externa aktörer. I en decentraliserad organisation som KIs låter sig därför samverkan inte lätt beskrivas eller avgränsas. Redovisningen i detta dokument kan därför ingalunda göras heltäckande utan inriktas på ett antal gemensamma samverkansfrågor som KI bedömer som särskilt viktiga. Karolinska Institutet (KI) har i olika dokument specifikt redovisat samverkan samt mål och strategier för denna i bl a följande dokument. Tredje uppgiften vid Karolinska Institutet 1998 Karolinska Institutets samverkan med det omgivande samhället 1999 Strategi 2000 Forskningsstrategi Årsredovisningar Forskningsstrategi Karolinska Institutets (KI) övergripande mål är att genom forskning, utbildning och information bidra till att förbättra människors hälsa. Denna målsättning gäller även för KIs samverkan med omvärlden eller den s k tredje uppgiften. Samverkan sker med många aktörer och i varierande former. Det gemensamma och övergripande syftet med denna samverkan är dels att ge KI impulser för sin verksamhet, dels att till omvärlden förmedla det kunnande KIs forskning och utbildning ger (Tredje uppgiften vid Karolinska Institutet 1998). Ökad samverkan med omvärlden prioriteras i KIs utvecklingsstrategi för (Strategi 2000) För KI är samverkan med samhället en grundläggande förutsättning och en integrerad del av utbildningen och forskningen. Inte minst den externfinansierade verksamheten är ett bevis på detta (KIs årsredovisning för 2001). KIs övergripande bedömning är att utvecklingen väl följer de mål och strategier som KI har satt upp. I det följande ges en översiktlig redovisning och analys av KIs samverkan.

4 3 (19) 3. Information till allmänheten KI för idag ut information om verksamheten till en bredare allmänhet genom: KIs centrala webbsidor och institutionernas lokala hemsidor Särskilda ingångar på KIs webbsidor för media, företag, landsting och kommuner, universitet och högskolor, grundskolor och gymnasier samt forskare och studenter (inklusive alumner) Databaser, t ex med alla avhandlingar Information om forskning och djurförsök på nätet, med särskild ingång för grund- och gymnasieskola Pressreleaser och presseminarier Den populärvetenskapliga tidskriften Medicinsk Vetenskap (4 nr/år) Öppna föreläsningar Personal- och intressenttidningen KI bladet (12 nr/per år) Bilagor och annonser i dags- och fackpress Evenemang som mässor och s k öppna hus Samarbete med gymnasieskolor Utbildningskatalogen Telefon- och e-postservice Årsboken Cell till samhälle (presenterar våra nya professorer) Årsredovisningen Broschyrer CD/DVD och video Expertsvar, Alpha Galileo, Cordis Utnyttjandet av webbsidor blir generellt sett allt viktigare i takt med den allt större möjlighet de ger inte bara till information utan även till dialog. Spridning av forskningsinformation kommer att få ökad vikt. Teknologisk utveckling, internet, relativt sett krympande resurser och ökat beroende av extern finansiering, internationella nätverk och samarbeten samt en tilltagande informationsmängd är exempel på förändringar som ställer krav på nya vägar i informationsarbetet. Även en allt starkare nationell och global konkurrens om studenter, forskare och riskkapital ställer helt nya krav på KIs forskningsinformation. (KIs forskningsstrategi ) 4. Samarbete med landsting och kommuner KIs viktigaste enskilda samarbetspartner är Stockholms läns landsting genom den naturliga och helt nödvändiga koppling som finns till den kliniska utbildningen och forskningen på de stora sjukhusen i länet - Karolinska Universi-

5 4 (19) tetssjukhuset (f d Huddinge universitetssjukhus och f d Karolinska sjukhuset), Danderyds sjukhus och Södersjukhuset - eller inom den övriga sjukvårdsorganisationen. Över hälften av KIs verksamhet bedrivs inom ramen för sjukvårdens organisation. Även den kliniska praktiken förutsätter ett nära samarbete med såväl landsting som kommuner. För att skapa goda förutsättningar för undervisning, forskning och vård har Karolinska Institutets ledning och Stockholms läns landsting ett väl utvecklat samarbete. Koncernledningarna för landstinget och KI möts regelbundet. Det nya ALF-avtalet (avtal om läkarutbildning och klinisk forskning) skapar förutsättningar för ett fördjupat samarbete genom det regionala avtal som skall tecknas mellan Stockholms läns landsting och KI senast Avtalet kommer att formalisera och stärka samarbetet inom områdena forskning, utveckling, utbildning och infrastruktur på såväl koncern- som verksamhetsnivå genom en gemensam organisation för FoUU-frågor (forskning, utveckling och utbildning). För att överbrygga organisatoriska, finansiella och styrningsmässiga hinder för den medicinska forskningen och för utvecklingen av vården har också följande aktuella strategiska samverkansområden identifierats: Utveckling av den patientnära forskningen och intensifiering av överföringen av ny kunskap till den praktiska sjukvården Utveckling av en ny sjukvårdsstruktur i Stockholm med uppgift att bl a se över universitetssjukvården (3-ess utredningen). Utveckling av IT-stödet inom vård och klinisk forskning Samarbete kring biobanker Utveckling av kunskap om ledning och organisation av hälso- och sjukvård - medical management Personalförsörjning inom hälso- och sjukvården Kommuner och landsting är också viktiga uppdragsgivare inom uppdragsutbildningen. Se vidare nedan En annan form av samverkan är exempelvis den sjuksköterskeutbildning som KI har förlagt till Norrtälje kommun där årligen 30 nybörjare antas. Utbildningen är en modifierad form av distansutbildning.

6 5 (19) 5. Samarbete med näringslivet m fl organisationer Relationsbyggande Relationsbyggandet med omvärlden är en förutsättning för goda resultat inte bara för KI, utan även för regionen och för Sverige. KI bygger upp systematiska, långsiktiga samarbetsprojekt med bl a näringslivet och kommer att intensifiera denna verksamhet under de kommande åren. (KIs forskningsstrategi för ) Kraftigt ökad extern finansiering Även om det är svårt att direkt redovisa de olika samverkansformer som finns ger den externfinansierade forskningen en indikation om utvecklingen. KI har under perioden ökat den externfinansierade forskningen med 39 procent (se vidare KIs årsredovisning för 2003) Denna utveckling mot en ökande andel extern finansiering utsätter KI för en stressande omvandling. För KI är den dock positiv så länge det innebär att den främjar KIs kärnverksamhet och att vi inte gör avkall på det odiskutabla kravet att vi skall äga vårt eget öde (Rektors förord i KIs årsredovisning 2002) Samarbete med näringslivet I detta arbete är det oerhört viktigt att värna om den nyfikenhetsbaserade grundforskningen som måste säkerställas. Samverkan med näringslivet bör vara av sådan art och omfattning att forskningen vid KI alltid gynnas, antingen direkt via resursförstärkning till enskilda forskargrupper eller centralt till KI. KI-forskare har idag ett stort antal samarbetsavtal med olika svenska och utländska företag. Genom åren har KIs forskning haft betydelse för företagsutvecklingen både nationellt och internationellt. Exempel på samverkan mellan KI och näringslivet är samarbeten med Kabi/Pharmacia som bidragit till att företaget kunnat utveckla produkter som Faktor VIII (blödarsjuka) och Salazopyrin (inflammatoriska tarmsjukdomar) samt att Pharmacia började intressera sig för framställning av tillväxthormon. Andra läkemedel framtagna av forskare vid KI är Heparin (blodförtunnande medel) och Intralipid (näringslösning). Baserat på KIs forskning har också en rad nya bolag skapats inom medicinsk teknik och bioteknik, t ex Elekta och KaroBio. Att KI även har möjligheter att locka utländska företag till Sverige märks genom bland annat det japanska bolaget Sumitomo Pharmaceuticals val att förlägga forskning kring Alzheimers

7 6 (19) sjukdom till KI. En interaktiv samverkan mellan näringsliv och forskare är nödvändig för att utveckla de forskningsresultat som på bästa sätt tar till vara patienternas intressen.(kis forskningsstrategi ). I första hand åligger det givetvis den enskilde forskaren, läraren eller gruppen att samverka och kommunicera sina resultat med näringslivet. Som ett stöd för detta har KI centralt inrättat tre särskilda organisationer: Centrum för medicinska innovationer (CMI) KI Holding AB m fl Grants office Centrum för medicinska innovationer (CMI) Centrum för Medicinska Innovationer, CMI, bildades Uppdraget är att arbeta strategiskt med att informera, utbilda och medvetandegöra universitetens tredje uppgift inom KIs forskarsamhälle samt med att sätta upp strategiska samarbeten med företag och andra organisationer med verksamhet som knyter an till KIs forskning. En förutsättning för framgång i samverkan med omvärlden är att det finns en faktabaserad omvärldsanalys som underlag för strategiskt inriktade beslut. CMI har, tillsammans med KIs bibliotek, skapat dels en databas med aktuell KI-forskning (KI-kartan) innehållande referenser till artiklar från ca tidskrifter från 1992 och framåt där någon av författarna tillhör KI, dels en företagsdatabas innehållande hälso- och sjukvårdsrelaterade företag. Dessa fungerar som verktyg i arbetet med att öka samverkan mellan KI och omvärlden CMI har haft en stor betydelse för de strategiska allianser som KI bildat under åren. Verksamheten finansieras av Teknikbrostiftelsen och KI. Kommersialisering av forskningsresultat KI Holding AB m fl KI har sedan 1995 arbetat aktivt med kommersialisering av forskningsresultat och skapat en framgångsrik organisation för detta. KI har också utarbetat en process för att resultaten från forskningen skall kunna omvandlas till produkter som når ut till de slutgiltiga användarna. Unikt för KIs system är bolagens fokus på affärsmässig inställning och KIbolagens aktiva delägande av de enskilda utvecklingsprojekten/utvecklingsbolagen. Den kommersiella utvecklingen av enskilda forskningsresultat hanteras av ett antal KI-ägda bolag som fokuserar på olika faser av den kommersiella utveck-

8 7 (19) lingen. Resultaten från de senaste årens verksamhet är att ca 400 projekt har utvärderats samt 23 nya forskningsbaserade bolag med ett marknadsvärde på ca 1 miljard kr har bildats. Ett antal licensavtal och avtal om strategiskt partnerskap har slutits med internationella storföretag som Pharmacia, Biogen och IBM. Inom ramen för verksamheten erbjuder KI också stöd och lokaler för företag i Karolinska Science Park. Den direkta kontakten med KIs forskare och det inledande utvärderingsarbetet och affärsutvecklingen hanteras av Karolinska Innovations AB. Ett annat bolag, Karolinska Development, finansierar tidiga utvecklingsbolag med såddkapital. Karolinska Investment Fund tillför i sin tur riskkapital till mera utvecklade Life Science-bolag och Karolinska Institutet Holding AB förvaltar det ägande som kommersialiseringsverksamheten resulterar i. Verksamheten inom KIs system har fokuserats på kärnområdet, Life Science. I och med det har det byggts upp en betydande expertis i att hantera de relativt komplexa frågorna som hör till affärsutveckling inom detta fält. Det har resulterat i att forskare från andra lärosäten (nationellt och internationellt) vid ett flertal tillfällen har sökt KI-bolagens hjälp i kommersialiseringsfrågor. KIbolagen har stora möjligheter att bidra med sin kompetens till kommersialiseringen av projekt från andra svenska universitet givet att resurser kan skapas för att bekosta sådan verksamhet. Karolinska Innovations AB har vid ett flertal tillfällen drivit och slutfört komplicerade förhandlingar med den internationella läkemedelsindustrin. Det medför att Karolinska Innovations AB idag har en, bland de svenska universiteten, unik kompetens i att hantera frågor kring licensering av immateriella rättigheter. Denna kompetens skulle kunna utnyttjas för en nationell samordning av licensering inom Life Science vilket skulle stärka förhandlingspositionerna för forskarna på de svenska universiteten. Strategin för de kommande åren är att ytterligare förstärka det existerande systemet och att anskaffa ytterligare kapital för utökad finansiering av KIs kommersialiseringsprocess. KI vill påpeka att brist på s k såddfinansiering utgör ett allvarligt problem. Chanserna för en lyckad kommersialisering ökar betydligt om ett projekt redan i en tidig fas får tillräckliga resurser för forskning, affärsutveckling och patentering. Investeringar i tidig fas ger även större möjligheter att identifiera hinder för den kommersiella processen och i tid avbryta projekt som saknar de rätta förutsättningarna. För att öka inflödet av högkvalitativa forskningsprojekt vill KI förstärka kommunikationen med de enskilda forskarna. KI behöver informera mer om den kommersiella processen att utveckla forskningsresultat till tillämpningar. Forskarna behöver även medvetandegöras om hur de undviker att förlora de immateriella rättigheterna utan att störa publikationen av vetenskapliga fynd. (KI forskningsstrategi ).

9 8 (19) Som nämnts ovan har KI vidare uppfattningen att det skulle vara mer effektivt att i större utsträckning än idag samordna denna typ av verksamhet inom universitets- och högskolevärlden. KI har kompetensen att kunna spela en mycket aktiv roll i detta sammanhang. KIs bolagssfär har följande organisation: Karolinska Institutet Holding AB, KIHAB, äger till 100 procent dotterbolagen Karolinska Research Services AB, Karolinska Education AB, Karolinska Innovations AB och Biovitrum Partner AB samt 9,9 procent av Karolinska Investment Management, KIMAB, som administrerar Karolinska Investment Fund, KIF. Karolinska Development ägs till mer än hälften av KIHAB och av privata investerare. Bolaget förvaltar ett kapital på 100 mkr för att kunna investera i de 16 bolag som finns från start i aktieportföljen. Karolinska Research Services AB (KARSAB) agerar förmedlare och erbjuder produkter och tjänster som i mån av kapacitet kan tillhandahållas av KIs institutioner. Detta riktar sig till såväl etablerade företag som företag i startfas. KARSAB administrerar också Karolinska Science Park. Biovitrum Partner AB är ett forsknings bolag som samarbetar med Biovitrum AB. Karolinska Development KEdu Stockholm Bioregion I november 2003 ingick Stockholms stad och AstraZeneca ett avtal om att bilda en ideell förening i vilken Karolinska Institutet är första medlem. I föreningen skall organisationer och företag i regionen kunna söka medlemskap. Stockholm BioRegion kommer inte i någon högre utsträckning att arbeta operativt, utan kommer att samverka med de regionala aktörerna för operativa åtgärder. Stockholm BioRegion skall främja biovetenskaplig utveckling i Stockholmsregionen genom att arbeta med kompetensförsörjningsfrågor verka för innovativa miljöer såsom Stockholm BioScience

10 9 (19) marknadsföra Stockholmsregionen som ledande region inom området arbeta med nätverkskapande åtgärder verka för samverkan med Uppsalaregionen Stockholm Uppsala Bio Region Stockholm Uppsala Bioregion - förkortat STandUP Bio Region - är Sveriges starkaste bioregion. Sedan ca 1 år tillbaka finns en strategisk ledningsgrupp med landshövdingarna i Stockholms, Sörmlands och Uppsala län samt företrädare för akademi, kommuner och företag. Till arbetsuppgifterna hör att samordna och utveckla biotekniksektorn i regionen och marknadsföra dess samlade styrka. Grants office Vid KI finns ett särskilt centralt organ vid universitetsförvaltningen för forskningsfinansiering - Grants office Uppgiften är att genom att ge stöd och hjälp till KIs forskare och administrativa personal medverka till att den externa finansieringen av forskningsprojekt ökar. Målsättningen är att informera om möjligheter till forskningsfinansiering och tillhandahålla ansökningshandlingar; ge professionella råd ur såväl juridiskt, administrativt som ekonomiskt perspektiv inför ansökan; hjälpa till med att formulera ansökan samt i förekommande fall underteckna densamma och andra tillhörande handlingar (enligt KIs delegation) hjälpa till med ledning, uppföljning och rapportering av projekt. Grants office har en särskilt viktig roll vad gäller råd och stöd till projekt finansierade av EU och National Institutes of Health (NIH). Finansieringen från EU uppgick under 2003 till 83 mkr och från NIH till 41 mkr. KI-forskare ingav under 2003 drygt 140 ansökningar varav drygt 40 än så länge är beviljade.

11 10 (19) Adjungerade professorer En viktig funktion för samverkan och kunskapsutbyte har de adjungerade professorerna. De knyts normalt till KI på mellan 20 och 50 procent och finansieras av respektive arbetsgivare eller annan finansiär. Under 2003 hade KI 77 adjungerade professorer varav 47 var finansierade av sjukhus/enheter inom Stockholms läns landsting, 2 av andra landsting, 13 av företag, 10 av andra statliga myndigheter/universitet och 5 av stiftelser/organisationer. Företagsforskarskolor Centrum för Medicinska Innovationer (CMI) har initierat och koordinerar två forskarutbildningsprogram, ett i Bioteknik och ett i Medicinsk Bioinformatik. Dessa drivs i samarbete med företag och organisationer inom biomedicin/biotekniksektorn och syftar till att utbilda doktorander för industriellt forsknings- och utvecklingsarbete. Programmen samfinansieras av deltagande företag och Stiftelsen för Kunskaps och Kompetensutveckling. Karolinska Institutets bibliotek (KIB) I dagens informationssamhälle kan tillgången till rätt information i rätt tid vara avgörande för ett företags expansion och utveckling. Detta gäller alla FoUintensiva branscher, men kanske i synnerhet inom den biomedicinska sektorn. Karolinska Institutets Universitetsbibliotek (KIB) är nordens största medicinska bibliotek, med hög kompetens inom det biomedicinska området. KIB erbjuder företag inom biomedicin en skräddarsydd service KIB Plus. Företagen får tillgång till: Vetenskapliga artiklar från medicinska tidskrifter Professionellt utförda databassökningar i svenska och internationella databaser Lån av böcker Utbildning i informationssökning, referenshantering m m 6. Samverkan med andra svenska universitet och högskolor Stockholms Akademiska Forum Stockholms Akademiska Forum är ett samarbete mellan åtta universitet och högskolor i Stockholm, varav KI är ett. Syftet är att underlätta samverkan mellan de deltagande universiteten och högskolorna och med samhället.

12 11 (19) Organisationen tillhandahåller studieinformation och utbildningskataloger i Kulturhuset mitt i city. Den hjälper alla som vill komma i kontakt med den akademiska världen att hitta en lämplig person eller institution. Vidare presenteras forskning; dels genom öppna forskarsamtal och utställningar, dels genom tjänsten Högskolekontakt, som förmedlar vetenskapliga lösningar på problem åt lärare och små och medelstora företag. Vid Stockholms Akademiska forum finns också Studying Stockholm som marknadsför Stockholm som akademisk stad internationellt. Studying Stockholm Studying Stockholm är ett samarbete mellan universitet och högskolor i Stockholm och har som övergripande syfte att marknadsföra stockholmsregionen som ett attraktivt kompetenscentrum för högre studier och forskning för att därmed öka antalet utländska studenter, doktorander och gästforskare vid universitet och högskolor i Stockholm. skall fungera som ett forum för diskussioner rörande internationalisering av högre utbildning samt arbeta för ett ökat samarbete mellan Stockholms samtliga universitet och högskolor. skall också bidra till bra kontakter mellan Stockholms högskolor och det omgivande samhället i frågor som rör utländska studenter, doktorander och gästforskare. Stockholm BioScience Stockholm BioScience är ett projekt som drivs av Karolinska Institutet tillsammans med KTH och Stockholms universitet. Stockholms BioScience s mål är att skapa en arena för biovetenskaplig forskning och företagande i den urbana miljön runt universiteten samt att stärka universitetens konkurrenskraft. Detta görs genom att driva utvecklingsprojekt mot nya satsningar och flerdisciplinära samarbeten mellan universiteten och med företag medverka i stadsbyggnadsprojektet Norra station (utveckling av attraktiva miljöer och ändamålsenliga lokaler) locka företag och forskning till etablering. samverka med universitetens holdingbolag för att stärka regionens processtöd/innovationssystem kommunicera och marknadsföra SBS mot identifierade målgrupper och stärka varumärket

13 12 (19) Vetenskapsstaden Stiftelsen Vetenskapsstadens stiftare är KTH - Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholms universitet, Handelshögskolan, Karolinska Institutet, Lärarhögskolan och Södertörns Högskola samt Stockholms stad och fyra stiftelser. Sedan 1995 medverkar även Stockholms läns landsting. Stiftelsen Vetenskapsstaden står för närvarande inför en reformering av sin verksamhet. Stockholms stad och Stockholms läns landsting står gemensamt med KI, KTH och Stockholms universitet som huvudmän. Målet med den nya verksamheten är att etablera Vetenskapsstaden som Europas tätaste kluster av FoU-relaterad verksamhet med dragningskraft på studenter, lärare och forskare liksom på kunskapsintensiva företag. Vetenskapsstaden omfattar det geografiska område som sträcker sig från Norra Djurgården Frescati via Albano/Kräftriket, Roslagstull, Norra station ner till Karlbergskanalen. Vetenskapsstadens fokusområden inkluderar alla vetenskapsgrenar som finns representerade på universiteten i Stockholm. The Stockholm School of Entrepreneurship (SSES) Handelshögskolan i Stockholm, Konstfack, KTH och KI bildade 1998 SSES med syftet att lyfta fram Stockholmsregionen som ett av världens ledande centra inom innovationer och entreprenörskap. Verksamheten bedrivs genom utbildning, forskning och andra aktiviteter i samverkan med universitet, näringsliv och myndigheter. Verksamheten stöds av Familjen Perssons stiftelse. Exempel på övrigt samarbete med universitet och högskolor KI startade 2001 tillsammans med KTH ett 160 poängsprogram i medicinsk informatik ( IT-medicin ) med 30 nybörjare per år. Respektive universitet står för i stort sett hälften var av utbildningen. KI och KTH samarbetar också kring optikerutbildingen och kurser i medicinsk teknik. KTH, Huddinge Universitetssjukhus och KI startade i januari 2003 ett centrum för samarbete kring patientnära forskning, utbildning och utveckling inom området teknik och hälsovård. Centrum för Teknik i Vården - CTV - är en tvärvetenskaplig centrumbildning, som syftar till att tillvarata teoretisk och praktisk kompetens genom att koordinera och stimulera teknisk utveckling för hälsovårdens behov. CTV ska vara begränsad i sin omfattning och framför allt verka genom ett nätverk av andra institutioner och verksamheter

14 13 (19) KI samarbetar också med KTH och Stockholms universitet i Stockholms biovetenskapliga forskarskola med finansiering bl a från Stiftelsen för Strategisk Forskning. I samarbete med Högskolan på Gotland bedriver KI sjuksköterskeutbildning i Visby med en årlig antagning av 30 nybörjare. Utbildningen bedrivs i likhet med den i Norrtälje i en modifierad distansform. KI har också sedan länge ett mycket nära samarbete med Idrottshögskolan och Centrum för idrottsforskning inom såväl utbildning som forskning och forskarutbildning. KI har vidare samarbete med Södertörns högskola genom de ca 30 doktorander som undervisar och handleder vid högskolans naturvetenskapliga program. KI har också inlett samarbete med Södertörns högskola inom bl a sociologi på sjuksköterskeprogrammet. KI samverkar med Stockholms universitet i logopedutbildningen där ca en tredjedel av utbildningen ges av institutioner vid universitetet. Tillsammans med Lärarhögskolan i Stockholm och Mälardalens högskola har KI bildat Specialpedagogiskt forum som är ett tvärvetenskapligt projekt med bl a gemensam forskarutbildning. KI har inlett ett samarbete med Uppsala universitets medicinska fakultet. Inledningsvis har den startat med kunskapsutbyte på central och prefektnivå ifråga om såväl forskning och utbildning som organisation m m. Inom ramen för den Nationella forskarskolan i vård och omsorg samverkar KI med Högskolan Dalarna, Mitthögskolan och Mälardalens högskola. KI är värduniversitet för forskarskolan (se vidare KIs årsredovisning för 2003). Logopedisk forskning bedrivs i samarbete med Institutionen för tal, musik och hörsel vid KTH och med institutionerna för lingvistik och psykologi vid Stockholms Universitet. Andra samarbetspartners är Centrum för Teknik i Vården, Centrum för hörsel- och kommunikationsforskning samt när det gäller barn med talsvårigheter, Ericastiftelsen. KI samverkar också inom forskarutbildningen med flera andra universitet och högskolor såväl nationellt som internationellt. Antalet samarbeten inom Sverige uppgår till ca 130 och internationellt till ca 175. Denna samverkan gäller allitfrån handledning till forskarutbildningskurser eller gemensam seminarieverksamhet. Se vidare nedan om internationell verksamhet.

15 14 (19) Swedish Learning Lab (Swell) Swedish Learning Lab (Swell) etablerades 1999 och är ett samarbete mellan Uppsala universitet, KTH och KI kring datorstödd undervisning med finansiering från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Wallenberg Global Learning Network (WGLN) startades också 1999 och avser ett samarbete i vilket ingår Swell, the Stanford Learning Lab (SLL) i USA och Learning Lab Lower Saxony (L3S) i Tyskland. 7. Internationell samverkan Forskning och forskarutbildning Sverige är, kvantitativt sett, ett relativt litet land i forskningssammanhang och internationella samarbeten och finansieringsmöjligheter får allt större betydelse för svensk forskning. Att föra forskningen framåt kräver idag, i mycket högre utsträckning än tidigare, samverkan mellan KI-forskare och aktörer utanför KI. Samtidigt får den enskildes kompetens ökat värde genom samarbete och i nya gränsöverskridande kombinationer. Flera asiatiska länder, t ex Kina, Japan och Singapore, gör stora investeringar i biomedicinsk forskning och bioteknologisk industri. I dessa länder finns allt fler internationellt framstående forskare och investeringar i framstående forskningsmiljöer. KI har därför systematiskt ökat samarbetet med dessa länder och kommer att fortsätta med detta. USA är den klart dominerande samarbetspartnern. NIHs ökade anslag till forskning och den kraftiga utvecklingen av bioteknik- och läkemedelsindustri kring USAs starka forskningsmiljöer har medfört en enorm koncentration av såväl bredd- som spetsforskning i USA. Sverige har, främst inom epidemiologiområdet, unika möjligheter att konkurrera om anslag både från NIH och enskilda universitet. De svenska befolkningsregistren utgör en stor tillgång i detta sammanhang. Även stamcellsområdet har varit ett framgångsrikt område för samarbete med USA. Inom forskarutbildningsområdet sker samarbetet med NIH genom ett nystartat program inom neurovetenskap där utbildningen växelvis bedrivs vid KI och NIH. Examen avläggs vid KI. För närvarande har KI 42 övergripande samarbetsavtal med utländska universitet, högskolor och forskningsinstitut. EU har under de senaste åren blivit en allt viktigare finansiär och samarbetspartner. KI har under det femte ramprogrammet erhållit 253 kontrakt av vilka 42 är koordinerade av KI, vilket är ett mycket bra utfall. I och med det sjätte ramprogrammet har ytterligare krav ställts på storleken av projekten. Bara en del av Sveriges universitet har ekonomiska förutsättningar liksom en administ-

16 15 (19) rativ struktur för att fullt ut kunna delta i och koordinera dessa projekt. EU ställer krav om motfinansiering från hemlandet vilket ytterligare begränsar användningen av KIs egna resurser. Dessutom krävs en professionell stödstruktur för att framgångsrikt tävla om EU-anslagen. KI har medvetet investerat i uppbyggnad av ett professionellt Grants Office som står för detta stöd (se vidare avsnitt 5). Forskningssamarbetet inom Europa är mycket aktivt och ger stora möjligheter att vidareutveckla den rörlighet som är en viktig del av forskningen. Det blir allt vanligare att genomföra en del av forskarutbildningen inom ett annat universitet än sitt hemuniversitet, antingen i form av kurser eller forskningsprojekt. Det är önskvärt att denna typ av utbildning ges formellt erkännande. Regeringen har identifierat bioteknologi som ett av de viktigaste exportområdena under den närmaste framtiden. En stark bioteknologisk industri som kan vara intressant ur exportsynpunkt måste utgå från en bred och stark grundforskningsverksamhet inom området. KI, som en av de starkaste företrädarna för grundforskning inom området, har allt oftare deltagit i olika aktiviteter organiserade av UD, Exportrådet, Invest in Sweden Agency m fl. KI har nyligen deltagit i statsbesök till Thailand och Vietnam. Åtskilliga utländska delegationer besöker också regelbundet KI. Samtliga dessa aktiviteter utgör viktiga insatser för en fortsatt expansion inom den internationella bioteknologiska och biomedicinska marknaden och KI kommer att fortsätta att prioritera dessa aktiviteter. Dock är det viktigt att påpeka att det finns ett starkt behov av resurser som möjliggör ett ökat internationellt samarbete, i synnerhet med länder som identifieras av nationellt intresse ur exportsynpunkt. (Utdrag ur KIs forskningsstrategi för ). För att stärka KIs internationella kontaktnät knyts också välrenommerade utländska forskare till Institutet som Foreign Adjunct Professor. Förordnande ges för sex år men innebär inte något ekonomiskt åtagande från KIs sida. Karolinska International Research and Training Committee (KIRT) koordinerar ett flertal samarbetsprogram rörande forskning och forskarutbildning mellan KI och universitet i låg- och medelinkomstländer i Afrika, Asien, Mellanöstern, Östeuropa och Latinamerika. Vid KI är 65 forskargrupper tillhörande 19 institutioner involverade. Se vidare KIs årsredovisning för 2003 kring internationell samverkan. Grundutbildning KI deltar mycket aktivt i det internationella utbytet för såväl lärare som studenter. KIs utbildningsprogram har tillsammans 219 samarbetsavtal om inter-

17 16 (19) nationellt utbyte med 156 universitet i 32 länder. Se vidare KIs årsredovisning för 2003 kring internationell samverkan. 8. Fortbildning och vidareutbildning uppdragsutbildning Inom ramen för grundutbildningsanslaget anordnar KI kurser inom fortbildning och vidareutbildning motsvarande 722 helårsstudenter (2003). Dessa kontakter ger också KI en värdefull dialog med de yrkesverksamma kring aktuella frågställningar inom KIs område. Utbildningarna riktar sig främst mot de yrkesgrupper som också får sin grundutbildning vid KI. KI har uppdragsutbildningar för ca 87 mkr (2003). Den poänggivande delen av dessa motsvarar 243 helårsstudenter (2003). Se vidare KIs årsredovisning för För att professionalisera och kvalitetssäkra relationerna med uppdragsgivarna har KI har inrättat en särskild organisation för uppdragsutbildningen genom Karolinska Education AB som är ett dotterbolag till KI Holding AB. Bolaget fungerar som en kompetensmäklare gentemot företag, organisationer, myndigheter, landsting och kommuner för all den samlade kunskap som finns inom KIs olika institutioner och enheter. Bolaget samarbetar också med andra universitet och högskolor samt andra kursgivare. 9. Särskild samverkan kring grundutbildningen Hearings För att få synpunkter på utbildningarna anordnar KI regelbundet hearings med företrädare för presumtiva arbetsgivare, myndigheter, företag och före detta studenter. Dessa ger mycket värdefull information för utvecklingen av KIs utbildningar. Dessa hearings ingår i den utvecklingsstrategi som fastställts för KIs grundutbildningar. Samarbete med gymnasieskolan I syfte att bredda rekryteringen har KI samarbete med Tensta, Huddinge och Solna gymnasier. Vid Tensta gymnasium finns ett särskilt naturvetenskapligt gymnasium med forskningsinriktning och eleverna gör studiebesök vid KI och får handledning i sitt specialarbete. Samarbetet med Huddinge och Solna gäller mer att visa eleverna den bredd KI har. Inom samarbetet med Huddinge ryms bl a sommarforskarskola och fortbildning för gymnasiets lärare.

18 17 (19) KI-Jobbank I KI Jobbanken kan du söka efter studenter och doktorander samt utexaminerade för kortare eller längre projektarbeten, vanliga anställningar, post-docs, doktorandtjänster m.m. Det går också bra att annonsera ut jobb i Jobbanken. Samverkan kring bedömning av reell kompetens KI samarbetar med övriga universitet och högskolor genom Sveriges universitets och högskoleförbund kring frågor om reell kompetens Alumniverksamhet En stor del av KIs omvärld finns genom de studenter som har tagit examen vid KI. Av den anledningen har KI Alumni bildats. KI Alumni är ett professionellt och socialt nätverk för alla som har studerat vid KI. Genom nätverket kan de före detta studenterna alumner hålla kontakten med sina studiekamrater. Samtidigt har KI en fin möjlighet att informera denna stora grupp om vad som händer. Alumnerna har genom nätverket också en direkt kontakt med dagens studenter, morgondagens kollegor. För KI är kontakten med alumnerna viktig ur flera aspekter. De kunskaper och erfarenheter alumnerna har gjort spelar en allt viktigare roll i institutets verksamhet. Detta oavsett om det gäller kursutvärderingar, mentorsprogram eller rekrytering av nya studenter. 10. Tillväxtavtal Tillväxtavtalen gäller åtgärder och projekt som bidrar till ekonomisk tillväxt och sysselsättning, avser samarbete mellan statliga institutioner, landsting och kommuner, näringslivets organ och företag, arbetsmarknadens parter och andra organisationer i samhället. har sin bas i länen KI är representerat i Stockholmsregionens partnerskap genom Stockholms Akademiska Rektorskonvent

19 18 (19) 11. Uppföljning och utvärdering av KIs samverkan En löpande uppföljning av KIs samverkan är givetvis mycket viktig. De gemensamma enheter som KI har för samverkan har uppgiften att var och en inom sina områden följa utvecklingen av KIs samverkan. Detta gäller bolagsverksamheten, Centrum för medicinska innovationer och Grants office vilka har att rapportera till KIs ledning. Detsamma gäller de tre styrelserna vid KI för utbildning, forskning respektive forskarutbildning. I samband med årsredovisning och delårsrapporter följer KIs ledning särskilt utvecklingen av den externa finansieringen eftersom den är en viktig indikator för bedömningen av utvecklingen av KIs samverkan. Utvecklingen av KIs aktivitet vad gäller EUprojekt är därvid en mycket viktig faktor. Vidare har i KIs decentraliserade organisation också prefekterna ett ansvar att följa upp och bedöma de olika samarbeten som finns inom institutionerna.

20 19 (19) Bilaga Samarbeten kring verksamheter och infrastruktur Ett flertal initiativ inom Life science pågår inom Karolinska Institutets intresseområde, vissa med överlappande verksamheter och gemensam geografi. Bilden illustrerar förhållandet mellan dessa initiativ och anger om initiativen omfattar verksamheter, infrastrukturutveckling eller en kombination av verksamheter och infrastrukturutveckling. Norra stationsprojektet är ett stadsutvecklingsprojekt med visionen att skapa En mötesplats för människor, kultur och vetenskap, där lokaler för forskning, boende och företagande blandas.karolinska Universitetssjukhuset (KUS) presenteras med två cirklar där den översta representerar det befintliga sjukhuset i Solna samt även en framtida byggnation av ett nytt Universitetssjukhus, den nedre KUS-cirkeln representerar det befintliga sjukhuset i Huddinge. Vid Novum Forskningspark har ett flertal bioteknikföretag sina lokaler. Se bild nästa sida

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Meritportfölj Till hjälp för sökande till läraranställningar och för lärare som söker befordran har Högskolan i Skövde utformat nedanstående förslag på hur man kan sortera sina handlingar i en meritportfölj.

Läs mer

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 1 Handlingsplan Utifrån mål och strategier har denna handlingsplan fastställts utifrån samma

Läs mer

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB 1 BESLUT 2015-04-24 Dnr SU 1.2.1-3150-14 Universitetsstyrelsen Agneta Stenborg Universitetsjurist Ledningskansliet Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB Dessa anvisningar syftar till att

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN DATUM: 2014-09-15 VERSION: Ekonomi och Samhälle AVSÄNDARE: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR Vårt

Läs mer

2009-02-19 U2009/973/UH. Enligt sändlista. 1 bilaga

2009-02-19 U2009/973/UH. Enligt sändlista. 1 bilaga Regeringsbeslut II:8 2009-02-19 U2009/973/UH Utbildningsdepartementet Enligt sändlista Uppdrag att utarbeta strategier för innovationskontor 1 bilaga Regeringen uppdrar åt Uppsala universitet, Lunds universitet,

Läs mer

Stockholm: Universitetshuvudstaden

Stockholm: Universitetshuvudstaden Stockholm: Universitetshuvudstaden Utbildning, forskning och utveckling med Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms universitet i samverkan. Stockholm: Universitetshuvudstaden

Läs mer

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 2012-02-24 Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 Forskningsplanen är framtagen i enighet mellan representanter för Region Skåne, Folktandvården Skåne, Privattandläkarna Skåne, Odontologiska

Läs mer

Samverkan mellan universitet och kommunen stärker regionen. Jens Schollin, rektor Staffan Isling, kommundirektör

Samverkan mellan universitet och kommunen stärker regionen. Jens Schollin, rektor Staffan Isling, kommundirektör Samverkan mellan universitet och kommunen stärker regionen Jens Schollin, rektor Staffan Isling, kommundirektör Örebro en av de snabbast växande kommunerna 142 000 invånare 2014 Vi växer ca 2 000 invånare

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m. Regeringsbeslut 1:12 REGERINGEN 2010-11-25 U2010/7180/F Utbildningsdepartementet Se sändlista Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Läs mer

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra.

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Vi erbjuder möten som kan utveckla ditt företag. Och dig. Att samverka med forskare sätter igång kreativa processer och lyfter frågan

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området Promemoria 2012-09-11 4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området 2 Regeringen satsar 4 miljarder på forskning och innovation med fokus på life science-området Regeringen

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Varför samverkar Malmö högskola? Partnerskap och samarbete är viktigt för Malmö högskola. Genom samverkan med andra aktörer vill vi på

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Ett medicinskt universitet Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Karolinska Institutet är Sveriges enda renodlade medicinska universitet och landets största centrum för medicinsk utbildning och forskning.

Läs mer

Delårsrapport 2009 Dnr: 3746/2009- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5.

Delårsrapport 2009 Dnr: 3746/2009- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5. Delårsrapport 2009 Delårsrapport 2009 Dnr: 3746/2009-100 2009-08-12 Innehållsförteckning Sid Finansiell redovisning 1 Verksamheten 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Anslagsredovisning 8 Beslut och undertecknande

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Foto: Leif Johansson Vad kan Malmö högskola erbjuda ditt företag? Att avsätta resurser för samarbete med högskolan kan vara en viktig

Läs mer

Verksamhetsplan 2012. Styrelsen för forskarutbildning. Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09

Verksamhetsplan 2012. Styrelsen för forskarutbildning. Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09 Verksamhetsplan 2012 Styrelsen för forskarutbildning Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09 Styrelsen för forskarutbildning - Verksamhetsplan 2012 2 (5) Verksamhetsplan 2012 - Styrelsen för forskarutbildning

Läs mer

Mål och strategier. för Åbo Akademi

Mål och strategier. för Åbo Akademi Mål och strategier för Åbo Akademi 2010 2019 Åbo Akademi Finlands Svenska Universitet Innehåll Mission...4 Vision...4 Tre hörnstenar...5 Framstående forskning...7 Utbildning på hög nivå...9 Ett universitet

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 för Grants and innovation office (förslag)

Verksamhetsplan 2015-2017 för Grants and innovation office (förslag) Verksamhetsplan för Grants and innovation office (förslag) 1 Bakgrund Verksamhetsplan för baseras på förslag till Vision för Högskolan i Borås; Det tredje universitetet i Västsverige (dnr 906-14) och förhåller

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3

Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3 Stockholms läns landsting 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Forskning och innovation TJÄNSTE UTLÅTANDE Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3 ISlHLtUB Landstingsstyrelsens

Läs mer

Innovativa Mindre Life Sciencebolag

Innovativa Mindre Life Sciencebolag Innovativa Mindre Life Sciencebolag Innovativa Mindre Life Science bolag, IML, är en sammanslutning av mindre och medelstora svenska företag som bedriver avancerad forskning inom läkemedel och medicinteknik.

Läs mer

Stockholms universitets handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012

Stockholms universitets handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012 1 (7) 2009-02-19 Dnr SU 29-0405-09 Stockholms universitet Studentavdelningen Stockholms universitets handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012 1. Inledning Stockholms universitet - Det öppna universitetet

Läs mer

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi 2025 Stockholm Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholm idag: En stark position som behöver bli starkare Stockholms

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet Regeringsbeslut 1:3 REGERINGEN 2012-02-16 U2012/907/F Utbildningsdepartementet Enligt sändlista r VETENSKAPSRÅDET Ink 2012-03- 1 3 ^ELAIL^2M0_Z_±!( Handl: ^jöhux A yr// Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska

Läs mer

Riktlinjer för meritportfölj

Riktlinjer för meritportfölj HÖGSKOLAN I BORÅS Dnr 227-07-10 Fastställd i FOU-nämnden: 2007-10-19 Fastställd i NKU och LUN: 2008-05-14 Riktlinjer för meritportfölj Till hjälp för sökande till lärartjänster har Högskolan i Borås utformat

Läs mer

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration 16.8.2013 Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration Helsingfors universitets styrelse beslutade 24.4.2013 att universitetet i sin doktorsutbildning övergår till en struktur

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

Dnr 2015 00597 BUDGETUNDERLAG

Dnr 2015 00597 BUDGETUNDERLAG Dnr 2015 00597 BUDGETUNDERLAG 2016 1 Dnr 2015 00597 Innehållsförteckning Följebrev 2 Investeringar i forskning och innovation 3 Budgetförslag för budgetåren 2016-2018 4 Regelförteckning 4 Investeringar

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Innovation enligt vår definition. Ny kunskap blir till nytta och handling

Innovation enligt vår definition. Ny kunskap blir till nytta och handling Innovation enligt vår definition Ny kunskap blir till nytta och handling Ett framstående universitet med ämnesmässig bredd, mod att ompröva och förmåga att utveckla Samverkan Vi har som mål att genom bred

Läs mer

1 (6) FAKTABLAD FAKTABLAD

1 (6) FAKTABLAD FAKTABLAD 1 (6) FAKTABLAD FAKTABLAD vid lärosäten i Stockholmsregionen 2010-2011 Länsstyrelsen arbetar för att stärka Stockholm som kunskapsregion. Faktabladen är en del av Länsstyrelsens arbete med att utveckla

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC)

Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) Datum Diarienummer 2012-02-17 811-2011-6663 as p Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) Förutsättningar Swedish National

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Sammanhanget Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

På väg mot en institutssektor i världsklass 9 utmaningar för konkurrenskraft och förnyelse

På väg mot en institutssektor i världsklass 9 utmaningar för konkurrenskraft och förnyelse På väg mot en institutssektor i världsklass 9 utmaningar för konkurrenskraft och förnyelse 1 2 9 utmaningar för konkurrenskraft och förnyelse Industriforskningsinstituten med ägande under RISE Research

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Ersätter Dnr 03316/2012-238. Universitetsförvaltningen, 2014-10-01

Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Ersätter Dnr 03316/2012-238. Universitetsförvaltningen, 2014-10-01 Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Ersätter Dnr 03316/2012-238 Universitetsförvaltningen, 2014-10-01 Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Innehållsförteckning

Läs mer

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR 2014 FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR VÄLKOMMEN ATT VÄXA MED OSS! Huddinge kommun växer snabbt. Idag har kommunen över 100 000 invånare, vilket gör den till störst i länet efter Stockholms

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle FULLMÄKTIGE 2011 2(5) Antaget av fullmäktige Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomers specifika

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Rekryteringsplan för fakulteten för konst och humaniora 2015 2020

Rekryteringsplan för fakulteten för konst och humaniora 2015 2020 Dnr: 2013/281-2.2.4 Rekryteringsplan för fakulteten för 2015 2020 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för Gäller från 2015-01-0 Inledning För att kunna locka attraktiv kompetens har fakultetsstyrelsen för beslutat

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Universitetet som företagets samarbetspartner

Universitetet som företagets samarbetspartner Universitetet som företagets samarbetspartner - röster från seminarium på Münchenbryggeriet 1/12 2005 Vid KTH:s och Vinnovas seminarium Tillväxtskapande samverkan mellan näringsliv och högskola i Stockholm

Läs mer

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Sida 1(5) Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Ansökan ska vara disponerad enligt nedanstående mall. Ansökan med bilagor, 1 ex av åberopade

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-03-25 LS 1410-1231 Landstingsstyrelsen Meddelande till Socialstyrelsen om Stockholms läns landstings intention att år 2020 ansöka

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Lunds universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Lunds universitet Regeringsbeslut I:25 Utbildningsdepartementet 2013-12-19 U2013/4248/UH U2013/6131/UH U2013/6543/UH U2013/7793/UH U2013/7484/SAM(delvis) Lunds universitet Box 117 22100Lund Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Modell för verksamhetsförlagd utbildning ur utbildningens och arbetsplatsens perspektiv

Modell för verksamhetsförlagd utbildning ur utbildningens och arbetsplatsens perspektiv Modell för verksamhetsförlagd utbildning ur utbildningens och arbetsplatsens perspektiv Karolinska Institutet Umeå 2015-05-07 Karin Burén och Lena Rolfhamre Namn Efternamn 19 maj 2015 2 Namn Efternamn

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll Övergripande bedömningsgrunder... 3 universitetslektor

Läs mer

Information till dig som söker läraranställning eller ansöker om befordran som lärare vid X-högskolan

Information till dig som söker läraranställning eller ansöker om befordran som lärare vid X-högskolan Information till dig som söker läraranställning eller ansöker om befordran som lärare vid X-högskolan MERITPORTFÖLJ En meritportfölj är en sammanställning av dina kunskaper och erfarenheter. I detta dokument

Läs mer

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Kvalitetskriterier för utnämning till docent vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet. Riktlinjer fastställda av

Läs mer

Avdelningen för externa kontakter. Vägen till givande samarbeten Ulla Lundström

Avdelningen för externa kontakter. Vägen till givande samarbeten Ulla Lundström Avdelningen för externa kontakter Vägen till givande samarbeten Ulla Lundström Huvudmålet för verksamheten är att generera uppdrag inom utbildning och forskning samt donationer och allmän goodwill till

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program Innehållsförteckning Skolan 4 Högre utbildning 5 Forskning och forskarutbildning 6 Kompetensutveckling 7 Utbildningspolitiska programmet / 2008-05-09 Skolan Allt börjar i skolan.

Läs mer

Anvisningar för Karolinska Institutets verksamhetsplanering inför 2013

Anvisningar för Karolinska Institutets verksamhetsplanering inför 2013 Anvisningar för Karolinska Institutets verksamhetsplanering inför 2013 Universitetsförvaltningen Ledningskansliet Fastställda av rektor Anvisningar för Karolinska Institutets verksamhetsplanering inför

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Anastasia Krivoruchko och Florian David, några av delägarna i Biopetrolia. Utvecklingsbolaget Biopetrolia använder jästceller för att utveckla

Läs mer

1 Vinnvård - forskning om förbättring inom vård och omsorg

1 Vinnvård - forskning om förbättring inom vård och omsorg Utlysning, Vinnvård Fellows 1 Vinnvård - forskning om förbättring inom vård och omsorg Vården och omsorgen står inför stora utmaningar. En åldrande befolkning, ny teknik och ökade förväntningar från patienter

Läs mer

Umeå universitets samarbete med Säljhögskolan avseende uppdragsutbildning

Umeå universitets samarbete med Säljhögskolan avseende uppdragsutbildning Rektor Umeå universitet Juridiska avdelningen Verksjurist Pontus Kyrk Umeå universitets samarbete med Säljhögskolan avseende uppdragsutbildning Bakgrund Högskoleverket har uppmärksammat att Handelshögskolan

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN 1(5) INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN 1. INLEDNING Internationaliseringen är en av de viktigaste förändringarna av samhället under senare år. Ökade möjlighet för information, kunskap,

Läs mer

Utgivare: Karolinska Institutet 2009-12-01 Dnr: 05728/2009. För fler exemplar, kontakta info@ki.se

Utgivare: Karolinska Institutet 2009-12-01 Dnr: 05728/2009. För fler exemplar, kontakta info@ki.se Utgivare: Karolinska Institutet 2009-12-01 Dnr: 05728/2009 För fler exemplar, kontakta info@ki.se INNEHÅLL Rektors inledning...1 Uppdrag...3 Vision.....3 Värdegrund...3 Utmaningar.....4 1. Bedriva medicinsk

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

HSN 2001-12-18 p 15 TJÄNSTEUTLÅTANDE HSNstaben 2001-12-07 HSN 0111-0541

HSN 2001-12-18 p 15 TJÄNSTEUTLÅTANDE HSNstaben 2001-12-07 HSN 0111-0541 HSN 2001-12-18 p 15 TJÄNSTEUTLÅTANDE HSNstaben 2001-12-07 HSN 0111-0541 Yttrande över departementspromemorian (Ds 2001:62) Etikprövning av forskning som avser människor (2 bilagor) ÄRENDET Stockholms läns

Läs mer

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå 2015-04-09 Kommunikationsavdelningen Niclas Rosander Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå Enligt den tidigare kartlagda processen Rekrytera studenter i Sverige ska allt studentrekryteringsarbete

Läs mer

Högre utbildning i Sverige

Högre utbildning i Sverige Högre utbildning i Sverige Totalt 48 anordnare av högre utbildning, varav 31 statliga Inga avgifter för studenter från EU/EES Inkomst för utbildning och forskning ca 70 miljarder Av dessa 70 miljarder

Läs mer

Möte, Ung Kommunikation i halvtid med KK-stiftelsen den 21 oktober på Växjö universitet Minnesanteckningar

Möte, Ung Kommunikation i halvtid med KK-stiftelsen den 21 oktober på Växjö universitet Minnesanteckningar 1 Möte, Ung Kommunikation i halvtid med KK-stiftelsen den 21 oktober på Växjö universitet Minnesanteckningar Program Gemensam diskussion: KK-stiftelsen, Apel, universitets- och högskoleledning, dekaner,

Läs mer

Föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet

Föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet BESLUT 1 2009-12-17 Dnr LS 2009/542 Rektor Föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet Bakgrund Lunds universitet vill ha tydliga regler för pensionerade professorers fortsatta verksamhet. För

Läs mer

Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad

Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad Följ med! ETT SAMARBETE MELLAN HÖGSKOLA, KOMMUN, REGION, BRANSCHORGANISATIONER OCH NÄRINGSLIV 1 Gör du som vi ser potentialen i 50 miljarder uppkopplade

Läs mer

Uppdrag: Stärk Sveriges konkurrenskraft

Uppdrag: Stärk Sveriges konkurrenskraft BILD 1 2012-03-21 Uppdrag: Stärk Sveriges konkurrenskraft BILD 2 2012-03-21 Högskolornas forskningsfinansiär KK-stiftelsen finansierar forskning och kompetensutveckling vid Sveriges nya universitet och

Läs mer

Introduktion till den svenska högskolan

Introduktion till den svenska högskolan Introduktion till den svenska högskolan Uttryckt i antal anställda är högskolan den största statliga verksamheten i Sverige, och cirka 415 000 studenter studerade på heltid eller deltid läsåret 2012/13.

Läs mer

Utveckla din ide. Utveckla ditt foretag. Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286.

Utveckla din ide. Utveckla ditt foretag. Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. Utveckla din ide Utveckla ditt foretag Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. Har du en idé eller vill utveckla ditt företag? Hos oss får du hjälp på vägen med att förverkliga dina planer. Oavsett

Läs mer

Att sätta lön 1 (15)

Att sätta lön 1 (15) Att sätta lön 1 (15) 2 (15) Innehåll Lönesättning... 3 Lönepolicy vid Stockholms universitet... 4 När sätts ny lön?... 6 Ansvar för lönesättning... 7 Lönerevision... 8 Lönekriterier... 9 Lönekriterier

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? Oktober 2009

Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? Oktober 2009 Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? Oktober 2009 2 Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? 1. Skåne, det självklara valet 2. Vi hjälper er med etablering 3. Ni får tillgång

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå Sida 1 (8) UTLYSNING Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering till utveckling av utbildningsprogram

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll universitetslektor samt biträdande universitetslektor

Läs mer

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete 2013-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/545-105 Kommunstyrelsen Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen noterar rapporten kartläggning

Läs mer

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj?

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? 2. Med samverkan i fokus Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? Rapport från lärprojektet Formaliserad samverkan mellan akademi och

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Varför bygga en ny sjukhusanläggning?

Varför bygga en ny sjukhusanläggning? 1 Varför bygga en ny sjukhusanläggning? Dagens Karolinska Solna är utspritt på ett 40-tal byggnader med svag logistik och samordning Därför byggs en ny anläggning är flera det utspritt är på ett fastigheter

Läs mer