ETISKA RIKTLINJER OCH UPPFÖRANDEKOD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ETISKA RIKTLINJER OCH UPPFÖRANDEKOD"

Transkript

1 ETISKA RIKTLINJER OCH UPPFÖRANDEKOD

2 Innehållsförteckning 3 HUR VI UNDVIKER INTRESSEKONFLIKTER Extern verksamhet Extraarbete och ledande befattningar Extern affärsverksamhet Personliga relationer på arbetsplatsen 20 4 SKYDD OCH HANTERING AV FÖRETAGETS TILLGÅNGAR, INKLUSIVE INFORMATIONSTEKNISKA TILLGÅNGAR 21 MEDDELANDE FRÅN VICE ORDFÖRANDEN, INTERIMSORDFÖRANDEN OCH VD:N 1 VÅR ETISKA KOMPASS Alla är delaktiga Att bygga upp och bevara vårt rykte Ömsesidig respekt och integritet på arbetsplatsen Diskriminering, trakasserier och våld på arbetsplatsen Förväntningar på våra chefer Hälsa, säkerhet och miljö Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen Användning av droger och alkohol Miljöskydd 8 III 5 UPPGIFTSSKYDD Säker redovisningspraxis och säkra arkiveringssystem Immateriell egendom Sekretess Personlig integritet och säkerheten i våra informationssystem Insiderhandel Extern kommunikation 30 6 ATT VARA MEDVETEN OM SITT ANSVAR 31 7 RAPPORTERING OCH UTREDNING AV ÖVERTRÄDELSER OCH KLAGOMÅL 33 2 INSYN I ALLA VÅRA FÖREHAVANDEN Kartellagstiftning/Konkurrenslagstiftning Regler mot mutor och korruption Erbjudanden, löften och gåvor Att motta gåvor och andra föremål av värde Politiska bidrag och lobbyverksamhet Politiska bidrag Lobbyverksamhet Handelskontroll och bojkotter Samarbete med våra partner 16 OBS! I detta dokument syftar SNC-Lavalin eller företaget, beroende på sammanhanget på SNC-Lavalin Group Inc. och alla dess dotterbolag och dotterföretag, samt alla samriskföretag eller konsortier som SNC-Lavalin Group Inc. eller någon av dess dotterbolag eller dotterföretag ingår i. I detta dokument syftar partner på alla konsulter, representanter och/eller ombud som SNC-Lavalin gör affärer med, beroende på sammanhanget.

3 Kära kollegor, På SNC-Lavalin har vi ett över hundra år långt ledarskap att bygga på. Vi har från vår blygsamma start 1911 till idag blivit ett verkligt världsomspännande företag, tack vare vårt engagemang för kvalitet, vår expertis inom en lång rad tjänster och sektorer samt vårt fokus på kunderna. Den globala strukturen i vårt arbete märks vidare i vår arbetsstyrkas mångfald och de olika verkligheter där vi bor och arbetar. Vi är övertygade om att vi också i fortsättningen måste sträva efter att vårda SNC-Lavalins mångkulturella karaktär och visa kulturell medvetenhet och lyhördhet var vi än gör affärer, medan vi samtidigt följer företagets etiska riktlinjer och uppförandekod och tillämpliga lagar och regler. Vare sig vi befinner oss på en avlägset belägen byggarbetsplats eller på ett storstadskontor har var och en av oss ett ansvar och en viktig roll. MEDDELANDE FRÅN VICE ORDFÖRANDEN, INTERIMSORDFÖRANDEN OCH VD:N Vårt agerande utgör en avgörande och oumbärlig del av hur vi gör affärer. SNC-Lavalin vill understryka att det är viktigt att tillämpa stränga regler för etiskt beteende i vår verksamhet och i relationerna med våra anställda, chefer, aktieägare och partner, inklusive kunder, delägare och leverantörer, samt med myndigheter, medier, allmänheten och samhällsgrupper i de områden där vi verkar. När det gäller de värderingar som framgår av företagets riktlinjer bär alla ett ansvar. Var och en av oss måste personligen respektera riktlinjerna. Vi får inte glömma att efterlevnad av gällande lagar och företagets riktlinjer och uppförandekod är ett villkor för anställning och styrelsearbete inom SNC-Lavalin. Alla i företaget måste läsa, förstå och agera enligt de villkor som framgår av uppförandekoden, och varje år bekräfta detta på nytt. Om vi vill fortsätta att vara framgångsrika som företag och arbetsgivare måste vi fortsätta sträva efter förträfflighet, upprätthålla vårt goda rykte om högkvalitativt arbete och respektera dessa standarder och värderingar. Med vänliga hälsningar, Ian A. Bourne Vice ordförande, interimsordförande och vd SNC-Lavalin Group Inc. II

4 1 VÅR ETISKA KOMPASS 1.1 Alla är delaktiga SNC-Lavalins etiska riktlinjer och uppförandekod våra riktlinjer syftar till att främja integriteten och insynen i hur vårt företag agerar och våra relationer med kollegor, chefer, aktieägare och affärspartner, inklusive kunder, delägare och leverantörer, samt med myndigheter, allmänheten och medier. Vi prioriterar integritet och insyn i vår verksamhet högt. Det goda rykte vi har för vår etiska praxis är en av våra mest värdefulla tillgångar, och avgörande för vår förmåga att lyckas. Våra riktlinjer gäller för alla styrelsemedlemmar, chefstjänstemän och övriga anställda hos SNC-Lavalin. Ett villkor för styrelsearbete och anställning är att förstå och följa våra riktlinjer och de grundläggande principerna och förfarandena i dem. Före utnämning eller anställning, och en gång varje år, måste alla genomgå en certifieringsprocess för att säkerställa att våra riktlinjer förstås och efterlevs i den dagliga verksamheten. Vi måste alltid följa företagets riktlinjer och de grundläggande principerna i dessa riktlinjer, liksom alla gällande lagar och regler i de länder där vi gör affärer. Vi måste undvika situationer där vi riskerar att bryta mot lagen. Om ett agerande som strider mot företagets riktlinjer skulle vara tillåtet enligt lokala lagar och regler är det våra riktlinjer som gäller. Utöver de straffpåföljder som gällande lag kan medföra, kan personer som begår överträdelser också åläggas vidare påföljder, inklusive uppsägning och/eller åtgärder som leder till uteslutning ur styrelsen. För att återställa skada som åsamkats SNC- Lavalin och återfå eventuella belopp eller förmåner som betalats ut eller tillhandahållits på felaktiga grunder förbehåller sig SNC-Lavalin också rätten att vidta ytterligare åtgärder, inklusive rättsliga sådana, mot personer som har ägnat sig åt och/eller dragit fördel av aktiviteter som är olagliga och/eller strider mot företagets riktlinjer. När det är nödvändigt att anlita en enskild persons eller ett företags tjänster, som då representerar SNC-Lavalin i egenskap av konsult eller på annat sätt, måste intressekonflikter undvikas mellan SNC-Lavalin och den enskilde eller företaget som ska anlitas. Våra partner, t.ex. konsulter, representanter och ombud, måste å SNC-Lavalins vägnar agera på ett sätt som alltid är förenligt med våra riktlinjer och gällande lagar och regler. Vi förbehåller oss rätten att när som helst granska våra partner för att se till att de följer våra riktlinjer. Om de överträder våra riktlinjer eller värderingar kommer SNC-Lavalin att vidta lämpliga åtgärder, vilket kan inkludera uppsägning eller att kontrakt inte förlängs. Företagets riktlinjer kommer att uppdateras eller ändras fortlöpande för att anpassas efter förändringar i lagstiftning, bestämmelser och bästa praxis. Den senaste och tillämpliga versionen av företagets riktlinjer finns på vår webbplats på 2

5 1.3 Ömsesidig respekt och integritet på arbetsplatsen Diskriminering, trakasserier och våld på arbetsplatsen 1.2 Att bygga upp och bevara vårt rykte Vi har alla rätt till respekt för vårt eget värde, vårt privatliv och våra rättigheter. Det dagliga arbetet kräver att vi interagerar med människor med olika etnisk bakgrund, kultur, religion, politisk övertygelse, ålder, funktionsnedsättning, ras, sexuell läggning och kön. Vi insåg tidigt vikten av att upprätta en mångkulturell arbetsstyrka. I överensstämmelse med dessa värderingar förbjuder vi diskriminering, trakasserier och våld. Diskriminering är när en enskild individ eller grupp behandlas annorlunda på grund av personliga egenskaper, tro, övertygelse eller annan grund för vilken särbehandling är förbjuden enligt lag, bland annat ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, födelseort, religion, ålder, kön, sexuell läggning, eller mental eller fysisk funktionsnedsättning. Trakasserier oavsett om de är av rasistiskt, sexuellt, mentalt eller annat slag är något som 1. är grund till stötande uppträdande, 2. yttrar sig som antingen: upprepat och fientligt eller oönskat uppträdande, muntliga kommentarer, handlingar eller gester, eller en enskild allvarlig händelse som ger bestående men hos en person, Vi har byggt SNC-Lavalin på vår arbetskvalitet och vårt rykte. Våra individuella och kollektiva handlingar kan ha direkt inverkan på vårt rykte. På grund av detta bör vi alltid hålla oss till gällande lagstiftning och undvika agerande som skulle kunna skada vårt rykte och den bild som våra kunder, partner och allmänheten har av oss. Vi måste alla försöka upprätthålla och främja vårt utomordentliga rykte i alla våra förehavanden, oavsett var vi gör affärer. 3. påverkar någons värdighet eller psykiska eller fysiska välmående, 4. resulterar i en skadlig arbetsmiljö. Våld på arbetsplatsen kan innefatta 1. användande av fysisk styrka som leder till eller skulle kunna leda till fysisk skada, 2. handling(ar), uppförande eller formulering(ar) som på en av SNC- Lavalins arbetsplatser rimligtvis skulle kunna uppfattas som ett hot mot någons säkerhet eller trygghet. Fysiska övergrepp, hot om våld eller andra våldsrelaterade incidenter som inträffar på en av SNC-Lavalins arbetsplatser kan komma att rapporteras till berörda myndigheter. 4

6 1.4 Förväntningar på våra chefer Våra chefer har ytterligare skyldigheter inom ramen för företagets riktlinjer. Cheferna är ansvariga för att främja integritet och en tillmötesgående kultur, vilket omfattar en positiv arbetsmiljö där människor behandlas med värdighet och respekt. Vi uppnår detta genom att vara bra förebilder och alltid följa våra riktlinjer, hjälpa våra underordnade att förstå och följa den standard som förklaras i våra riktlinjer och vår policy och praxis, och understryka vikten av att delta i relaterade övningar och certifieringar, stötta individer som, i god tro, delger oss ett bekymmer eller rapporterar ett misstänkt problem, även om det betyder att vi måste frångå den ordinarie beslutsgången, aldrig begå eller tillåta vedergällning mot någon som rapporterar bekymmer i god tro, följa upp rapporter eller misstankar om eventuella tjänstefel och aldrig överse med eller ignorera tjänstefel. 6

7 1.5 Hälsa, säkerhet och miljö Användning av droger och alkohol Personer vars arbetsförmåga har försämrats av droger eller alkohol är ett hot mot arbetsplatsens hälsa och säkerhet. Illegal försäljning och köp av droger, liksom användning och innehav av droger är strängt förbjudet under arbetstid, i och omkring SNC-Lavalins lokaler, i och omkring lokaler som kontrolleras av SNC-Lavalin och i och omkring en (faktisk eller potentiell) kunds eller leverantörs lokaler. Vi får inte heller, förutom då det är sanktionerat av SNC-Lavalin, använda, sälja, köpa eller inneha alkoholhaltiga drycker i eller omkring SNC-Lavalins lokaler under eller efter arbetstid Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen Miljöskydd SNC-Lavalins mest värdefulla tillgång är de anställda. Personalens säkerhet är av största vikt i varje åtagande. Vi sörjer för en säker och sund arbetsmiljö på alla våra kontor och arbetsplatser. SNC-Lavalin försäkrar att all tillämplig lagstiftning angående hälsa och säkerhet på arbetsplatsen utgör lägsta standard på alla områden där vi bedriver affärsverksamhet. Där det passar kommer särskilda säkerhetsförfaranden att utgöra en del av vårt övergripande säkerhetsprogram. Vårt mål är att garantera riskbedömning av, medvetenhet om och undanröjande av potentiella faror för våra anställdas hälsa, säkerhet och fysiska välmående på arbetsplatsen. Detta mål kommer att uppnås genom vars och ens engagemang, vilket i sin tur leder till en skadefri arbetsmiljö. Vi måste alla arbeta tillsammans för att minska frekvensen av och allvarlighetsgraden hos incidenter och skador genom att identifiera och eliminera osäkra och riskfyllda förhållanden på arbetsplatsen. När det handlar om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen har vi alla ett ansvar. Läs dokumentet om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, Health and Safety Management System, för mer information om vårt engagemang på detta område. Vi är engagerade i miljöskydd och vi förbinder oss att göra affärer på ett ur miljösynpunkt ansvarsfullt sätt. För att uppnå dessa mål krävs att alla deltar, att våra chefer bedriver ett effektivt ledarskap och att alla våra anställda engagerar sig. Vare sig det handlar om ett projekts planeringsstadium eller genomförandestadium måste vi alla ge akt på och följa lagen, såväl som de normer och den praxis som SNC-Lavalin använder för miljöskydd. Vi spelar alla en avgörande roll i att uppnå dessa mål genom våra handlingar och vårt uppförande. 8

8 2.1 Kartellagstiftning/ Konkurrenslagstiftning 2 INSYN I ALLA VÅRA FÖREHAVANDEN Vi är mycket konkurrenskraftiga på alla våra marknader, och samtliga delar av vår affärsverksamhet bör drivas helt i enlighet med gällande lagar och regler. Allt rättsstridigt beteende är strängt förbjudet. Om vi känner oss osäkra på hur en lag eller bestämmelse ska tolkas bör vi vända oss till Legal Affairs eller Corporate Human Resources. Inom SNC-Lavalin måste vi alla följa en rättvis och konkurrenskraftig affärspraxis och gällande lagar om kartell- och konkurrensfrågor. Lagarna om sådana frågor skiljer sig mellan olika länder. Vi ska till exempel inte blanda oss i diskussioner eller sluta avtal med konkurrenter som kan bestämma eller kontrollera priser, begränsa konkurrens eller affärsuppgörelser med leverantörer, begränsa exporten eller importen av varor levererade av SNC-Lavalin, dela upp kunder, marknader, territorier eller produktionsprogram mellan SNC-Lavalin och våra konkurrenter, påverka återförsäljningspriserna som våra inköpare debiterar, resultera i artificiella kontraktsanbud. Vi får inte försöka få ett konkurrensövertag på olagligt sätt genom industrispionage, mutor, stöld eller elektronisk avlyssning. Vi får inte heller vidarebefordra oriktig information om en konkurrent. 10

9 2.2 Regler mot mutor och korruption Erbjudanden, löften och gåvor a) Myndighetsrepresentanter Det som skiljer oss från våra konkurrenter är vår arbetskvalitet, vår service och vårt goda rykte. Vi får varken direkt eller indirekt erbjuda, lova, bevilja eller rättfärdiga bortskänkande av något av värde pengar, gåvor, underhållning, anställning, kontrakt eller fördelar av något slag till en myndighetsrepresentant för att påverka officiella handlingar eller inhämta otillbörliga fördelar. Erbjudanden, löften, bidrag och gåvor måste följa gällande lagar, företagets riktlinjer och de grundläggande principerna i riktlinjerna. Detta betyder bland annat att inga erbjudanden, löften, bidrag eller gåvor får ges om de rimligen skulle kunna uppfattas som ett försök att oegentligt påverka eller muta en myndighetsrepresentant för att skapa en affärsfördel för SNC-Lavalin. Myndighetsrepresentanter kan vara chefstjänstemän eller anställda vid, samt alla personer som representerar eller agerar för, en myndighet (på statlig, regional, delstatlig-, kommunal eller annan nivå), helt eller delvis statligt ägda enheter, internationella offentliga organisationer, politiska partier, partiledningar, kandidater till politiska poster, personer med en rättstillämpande funktion eller med inflytande på lagstiftningen. Dessutom ska vi avstå från att indirekt ge bort något av värde (till exempel till en konsult, ett ombud, en mellanhand, kompanjon eller tredje part) om vi har anledning att tro att det kommer att skickas vidare till en myndighetsrepresentant eller en privat handelspartner för att inhämta otillbörliga fördelar. Vi måste vidta nödvändiga åtgärder för att försäkra oss om att våra partner, som konsulter, representanter och ombud, förstår och följer våra riktlinjer och våra ålägganden mot mutor och korruption, utvärdera våra partners kvalifikationer och rykten (vilket inkluderar en företagsbesiktning innan en sådan förbindelse ingås), och utarbeta överenskommelser och kontrakt som inkluderar sådana krav till skydd för SNC-Lavalin. SNC-Lavalin kommer att genomföra en företagsbesiktning på detta område innan beslut fattas om att investera i en annan verksamhet vare sig det handlar om att förvärva en hel rörelse eller delar av den, eller om ett avtal om samriskföretag. Läs våra riktlinjer beträffande handelsagenter och representanter i Commercial Agents/Representatives för mer information om våra partner. Vid osäkerhet bör vi kontakta Legal Affairs eller vice vd:n för SNC-Lavalin International för rekommendation. B) Våra kunder, leverantörer och partner Vi måste se till att vi inte erbjuder, lovar eller ger något av värde till våra kunder, leverantörer och partner (som konsulter, representanter och ombud) som skulle kunna betraktas som en muta. Riktlinjerna nedan ska följas i fråga om erbjudanden, löften och gåvor till våra kunder, leverantörer och partner: de måste spegla hur vi vill att våra kunder och allmänheten ska uppfatta sådana erbjudanden, löften och gåvor. de måste vara förenliga med accepterad affärspraxis. de måste vara av ett tillräckligt begränsat värde, och i en form som inte kan tolkas som en muta eller utbetalning. de måste vara förenliga med våra riktlinjer (eller andra liknande principer), godkända av den part som mottar gåvan, dess arbetsgivare, kund, organisationen den representerar eller dess huvudman. de får inte bryta mot gällande lagar eller allmänt accepterade normer. de får inte vara explicit sexuella eller på annat sätt olämpliga. Ett avslöjande av omständigheterna för allmänheten får inte vara besvärande för SNC-Lavalin. 12

10 Nedanstående riktlinjer ska alltid följas när du tar emot en gåva eller något av värde: Individer och deras familjer kan acceptera gåvor och underhållning som vanligtvis associeras med accepterad affärspraxis, bland annat om de ges vid sällsynta tillfällen, de har ett befogat affärssyfte, de är lämpliga för de inblandade personernas affärsområden, de är inom gränsen för ett normalt affärsutlägg. Individer och deras familjemedlemmar ska varken ge eller ta emot gåvor som har mer än ett symboliskt värde. Vi måste informera våra närmast överordnade om mottagna gåvor och underhållning inom rimlig tid, högst en (1) månad från mottagandet; Att motta gåvor och andra föremål av värde Det är inte förbjudet att acceptera enstaka gåvor av symboliskt värde, eller måltider och underhållning till ett rimligt värde, som är förenliga med lokala sedvänjor och praxis samt våra riktlinjer. Alla andra gåvor och föremål av värde måste avvisas. Som en generell riktlinje bör vi varken använda vårt jobb eller vår position för att direkt eller indirekt via våra familjemedlemmar be om, kräva, acceptera, erhålla eller få löfte om gåvor eller något annat av värde (inklusive betalningar, arvoden, tjänster, värdefulla privilegier, semester, resor som inte är affärsresor, anställning, kontrakt, lån andra än konventionella lån från låneinstitut, eller andra fördelar) från någon person eller affärsrörelse som gör affärer med eller är en konkurrent till SNC-Lavalin, utöver det som förtydligas i nedanstående riktlinjer. Vidare får inte sådana föremål eller fördelar accepteras i utbyte mot introduktion av tredje part till någon person eller affärsrörelse. Vi förväntar oss ett strikt förhållningssätt i fråga om gåvor, service och ersättningar från alla slags leverantörer. Underhållning på leverantörers bekostnad som överstiger ett symboliskt värde eller erbjudande om anställning för familjemedlemmar ska inte under några omständigheter accepteras. Leverantörerna påminns regelbundet om denna företagspolicy. Det är aldrig tillåtet att acceptera en gåva i kontanter eller motsvarigheter till kontanter (t.ex. aktier eller annan form av värdepapper), oavsett värde. Ett avvisande av personliga gåvor med ett värde avsevärt högre än vad vår affärspraxis accepterar kan ibland resultera i obekväma affärssituationer i vissa länder. I sådana situationer måste vi tacka värden/den erbjudande parten, men artigt avböja gåvan. Om detta alternativ inte är möjligt ska vi ta emot gåvan och omedelbart rapportera till vår närmast överordnade. Den närmast överordnade måste sedan vända sig till Legal Affairs eller Corporate Human Resources och be om råd om lämpligt agerande. 14

11 Politiska bidrag och lobbyverksamhet Handelskontroll och bojkotter Politiska bidrag Vi måste alla säkerställa att SNC-Lavalin följer gällande lagar om och regler för exportkontroll och tull och antibojkottlagar i de länder där vi bedriver affärsverksamhet. Vidare måste vi se till att vi följer gällande regler för länder där ekonomiska sanktioner har påförts. Lagar om exportkontroll begränsar transport av varor, tjänster, hårdvara, mjukvara och teknik över vissa landsgränser både fysiskt och elektroniskt. Exportkontroller kan utlösas av export till eller import från vissa länder eller organisationer. Vi måste också undvika att ta med klausuler i våra avtal som skulle innebära olaglig handelsbojkott mot ett land. Alla krav på sådana klausuler måste rapporteras till Legal Affairs, även om SNC-Lavalin inte lämnar anbud på projektet eller ingår kontraktet. SNC-Lavalin och deras partner (som konsulter, representanter och ombud) kan drabbas av stränga påföljder om vi överträder dessa lagar och regler. Konsekvenserna inbegriper betydande bötesbelopp och upphävande av förenklade import- och exportprocedurer i vissa länder där vi gör affärer. Bidrag från företag till politiska partier eller till kandidater för politiska uppdrag är tillåtna i vissa jurisdiktioner och förbjudna i andra. Den lokala lagstiftningen bör följas strikt, så länge som bestämmelserna i den inte strider mot företagets riktlinjer. Om lagen tillåter kan individer, efter eget omdöme, ge personliga bidrag till vilket politiskt parti de vill. Vi får inte kräva eller pressa andra att göra politiska donationer under arbetstid eller i och omkring SNC-Lavalins lokaler, eller om det är förbjudet enligt lag Lobbyverksamhet Kommunikation med en myndighetsrepresentant eller representant för en lagstiftande församling (vare sig det är på statlig, regional, delstatlig, kommunal, lokal eller annan nivå) kan betraktas som lobbyverksamhet. Lobbyverksamheten är reglerad i flera länder där vi gör affärer. Vissa jurisdiktioner kräver att vi formellt registrerar oss innan vi kan genomföra någon sådan aktivitet och vi förväntas uppfylla dessa krav. Innan vi genomför sådana aktiviteter måste vi följaktligen kontakta någon av avdelningarna Legal Affairs eller Corporate Human Resources för att säkerställa ett lämpligt tillvägagångssätt. 2.5 Samarbete med våra partner SNC-Lavalin anser att det är viktigt att våra partner (t.ex. konsulter, representanter och ombud) delar våra värderingar och följer tillämpliga lagar. Därför förväntar vi oss att våra partner agerar på ett sätt som är förenligt med våra riktlinjer och antar och tillämpar en praxis som omfattar att följa alla tillämpliga lagar och regler, avstå från mutor och annan korruption, ta ansvar för de anställdas hälsa och säkerhet, respektera de anställdas mänskliga rättigheter, försöka främja hållbar lokal utveckling, försöka säkerställa att affärer bedrivs på ett ur miljösynpunkt ansvarsfullt sätt, främja och spegla vårt engagemang för den goda kvaliteten på vårt arbete. 16

12 3 HUR VI UNDVIKER INTRESSEKONFLIKTER Följande situationer är exempel på faktiska eller upplevda intressekonflikter: Skaffa extraarbeten som begränsar vår möjlighet att fullfölja våra plikter hos SNC-Lavalin. Tacka ja till en ledande befattning hos en tredjepartsorganisation utan att först få samtycke till detta från närmast överordnad och Human Resources eller, i vissa fall, styrelsen. Skapa en affärsförbindelse med, eller äga betydande finansiella andelar i, någon av SNC-Lavalins konkurrenter, partner, leverantörer eller kunder. Arbeta med en familjemedlem eller någon vi har en personlig relation till. I vårt arbete med SNC-Lavalin måste vi säkerställa att vi alltid agerar i SNC-Lavalins intresse. Personliga förhållanden, aktiviteter och intressen kan ge upphov till faktiska eller upplevda intressekonflikter. Vi måste alla klara av att identifiera situationer där vi kan hamna i en faktisk eller upplevd intressekonflikt. Om det skulle råda minsta tvekan om huruvida en faktisk eller upplevd intressekonflikt råder måste vi rådfråga Corporate Human Resources eller Legal Affairs. 3.1 Vi måste omedelbart rapportera varje situation av faktisk eller upplevd intressekonflikt till vår närmast överordnade och Human Resources eller, i vissa fall, till styrelsen genom att fylla i en Redogörelse av intressekonflikt. SNC-Lavalin kommer att vidta de åtgärder som krävs för att finna en snabb lösning på sådana problem. Extern verksamhet Som anställda av eller företrädare för SNC-Lavalin förväntas vi, i första hand göra vårt bästa för SNC-Lavalin. Vi ska varken arbeta eller utföra tjänster för en konkurrent eller delta i aktiviteter som konkurrerar med SNC-Lavalin Extraarbete och ledande befattningar Anställda och chefstjänstemän måste underrätta SNC-Lavalin om extraarbete (eller planer på sådant) hos ett annat företag och ledande befattningar hos tredjepartsorganisationer. Chefstjänstemän och övriga anställda får inte inleda eller fortsätta ett sådant arbete utan att ha fått skriftligt tillstånd i förväg från närmast överordnad och Human Resources. En gång om året måste styrelseledamöterna underrätta företaget om eventuella ledande befattningar eller betydande extern verksamhet. 18

13 3.1.2 Extern affärsverksamhet Följande situationer är exempel på faktiska eller upplevda intressekonflikter: När en enskild person eller en familjemedlem äger betydande finansiella andelar i ett utomstående företag som gör, eller avser att göra, affärer med eller är en konkurrent till SNC-Lavalin (fastighetsoch mineralintressen är särskilt känsliga). Delaktighet, direkt eller indirekt genom familjemedlemmar, i annan affärsverksamhet eller finansiell verksamhet som konkurrerar eller skulle kunna konkurrera med SNC-Lavalin. Delaktighet, direkt eller indirekt genom familjemedlemmar, i extern affärsverksamhet som tillhandahåller tjänster eller gör affärer med SNC-Lavalin, där det finns en möjlighet till förmånlig behandling i egenskap av personens ställning inom SNC-Lavalin. Att göra affärer å SNC-Lavalins vägnar med en familjemedlem eller en affärsverksamhet som vi eller en familjemedlem har anknytning till, som skulle kunna ses som en betydande upplevd intressekonflikt, såvida inte sådana affärsuppgörelser har framlagts för SNC-Lavalin innan avtal ingåtts, och ett särskilt godkännande har givits. Vi måste omedelbart rapportera all extern affärsverksamhet till vår närmast överordnade och till Human Resources. SNC-Lavalin kommer att vidta de åtgärder som krävs för att finna en snabb lösning på sådana problem. 3.2 Personliga relationer på arbetsplatsen Vi tillåter att personer från samma familj anställs och att anställda har en personlig relation med en annan anställd, så länge det inte föreligger någon faktisk eller upplevd intressekonflikt. Vidare inser vi att SNC-Lavalins tillväxt delvis härrör från förvärvandet av familjeägda verksamheter. Familjerelationer eller personliga relationer i sådana verksamheter skulle kunna ge upphov till faktiska eller upplevda intressekonflikter, ett problem som vi i egenskap av börsnoterat företag åtar oss att helt undanröja. Om en familjerelation eller personlig relation skulle ge upphov till faktiska eller upplevda intressekonflikter måste vi omgående informera ledningen och Human Resources. Egen rapportering till Human Resources om personliga relationer kommer att behandlas med yttersta diskretion och sekretess. Tillsammans kommer vi att arbeta för att finna en lösning för att omgående undanröja situationer som är eller upplevs som intressekonflikter. Följande situationer illustrerar vidare vad som kan utgöra eller upplevas som en intressekonflikt: Att anställa eller befordra en familjemedlem eller någon som vi har eller avser att ha en personlig relation med. Att avsiktligt utöva påtryckningar på en kollega till fördel eller nackdel för en familjemedlem eller någon som vi har eller avser att ha en personlig relation med. Att agera som direkt eller indirekt företrädare för en familjemedlem eller någon som vi har eller avser att ha en personlig relation med. Om vi skulle vara osäkra på huruvida vår relation till en annan anställd kan utgöra en faktisk eller upplevd intressekonflikt, bör vi absolut kontakta Human Resources för vägledning. 20

14 4 SKYDD OCH HANTERING AV FÖRETAGETS TILLGÅNGAR, INKLUSIVE INFORMATIONSTEKNISKA TILLGÅNGAR SNC-Lavalins egendom får inte användas i personliga eller tvivelaktiga ärenden, t.ex. utbyte, lagring eller hantering av innehåll som Vi får inte använda SNC-Lavalins egendom för olämpliga syften. Vi har var och en ett ansvar att skydda och underhålla företagets arbetsutrustning, ekonomiska tillgångar och andra tillgångar, bland annat genom att följa riktlinjerna om interna kontroller. Anställda bör också se till att SNC-Lavalins tillgångar enbart används i legitimt verksamhetssyfte. Stöld, vårdslöshet, missbruk och slöseri har en direkt påverkan på företagets lönsamhet. Det är förbjudet att använda företagets egendom och tillgångar för illegala eller olämpliga syften eller för personlig eller tredje parts fördel eller vinning. Telefoner, kopieringsmaskiner, datorer, mjukvara, internet/intranät, maskiner och andra redskap, däribland e-postsystem och telefonsvararsystem, som vi får tillgång till genom SNC-Lavalin är företagets egendom. är förbjudet enligt lag (som olaglig nedladdning av material som skyddas av lagar om upphovsrätt), främjar eller syftar till trakasserier, skulle kunna uppfattas som rasistiskt, skändande, sexistiskt eller pornografiskt, skulle kunna fläcka SNC-Lavalins goda rykte. SNC-Lavalin förbehåller sig rätten att bekanta sig med allt innehåll som utväxlas, lagras eller hanteras i och omkring lokaler som tillhör SNC-Lavalin. Sådan kommunikation kan också visas för brottsbekämpande myndigheter eller myndighetsrepresentanter. Vi får inte utan tillstånd från företaget upprätta dokument, filer, video- eller ljudinspelningar eller andra reproduktioner med hjälp av utrustning som tillhör SNC-Lavalin, om åtgärden inte har direkt samband med företagets verksamhet. Mer information om tillåten användning av SNC-Lavalins informationsteknik finns i följande styrdokument: Electronic Information Exchange (Utbyte av elektronisk information) och Use of Information Technology Assets (Användning av informationstekniska tillgångar). Om vi är osäkra på om vi använder företagets egendom på ett sätt som strider mot riktlinjerna ska vi kontakta Legal Affairs, Human Resources eller Global Information Technologies (GIT) för vägledning. 22

15 5.1 Säker redovisningspraxis och säkra arkiveringssystem 5 UPPGIFTSSKYDD Därmed gör vi alla, utan undantag och begränsning, följande åtaganden i fråga om företagets redovisning, oavsett i vilket syfte informationen används: Vår verksamhet är beroende av en exakt och tillförlitlig redovisning. Den utgör grunden för våra resultatrapporter och annan information till allmänheten, kunder, partner och andra intressenter. Den är också vägledande vid verksamhetsbeslut och strategiplanering. Förutsättningen för exakta och tillförlitliga resultatrapporter är att vi genomför och följer de interna kontrollerna och exakt återger transaktioner, tillgångar och skulder i företagets redovisning. Därför måste all redovisning vara fullständig, exakt och tillförlitlig. Affärshandlingar, utgiftsredovisningar, fakturor, kvitton, lönelistor, personalregister och andra rapporter utarbetas noggrant, sanningsenligt och i tid. Alla transaktioner görs på den befogenhetsnivå som krävs enligt SNC-Lavalins bestämmelser och förfaranden och i enlighet med tillämpliga lagar, regler, standarder och föreskrifter. Läs riktlinjerna i Management Override för mer information om omständigheter där detskulle kunna vara tillåtet att avvika från företagets riktlinjer eller praxis, och den process som är knuten till detta. Inga uppgifter som rör transaktioner, tillgångar, skulder eller annan finansiell information ska undanhållas ledningen (inklusive Legal Affairs och Corporate Finance) eller SNC-Lavalins interna eller externa revisorer. Vi gör allt för att lösa alla frågor och problem som tas upp i de interna och externa revisionsrapporterna. Vi undanhåller inga, för oss bekanta, oriktiga framställningar, felaktigheter eller försummelser för våra kunder eller leverantörer, och de korrigeras omedelbart genom tillgodohavande, ersättning eller på annat sätt som är godtagbart för samtliga parter. Alla dokument som undertecknas är, enligt vår kännedom, korrekta och sanningsenliga. Felaktiga och vilseledande poster och icke bokförda tillgångar är strängt förbjudna, oavsett syfte och såväl i samband med försäljning och köp som med annan affärsverksamhet. Inga hemliga eller icke bokförda kassamedel eller andra tillgångar skapas eller upprätthålls i något syfte. 24

16 Osedvanliga finansieringssystem i förhållande till en kund, partner eller leverantör (t.ex. överfakturering eller underfakturering) är förbjudna. Tillgången till känslig eller konfidentiell information är begränsad för att sådan information inte ska lämnas ut, ändras, missbrukas eller förstöras, avsiktligt eller oavsiktligt. Det är absolut förbjudet att använda företagets medel eller andra tillgångar för illegala eller olämpliga syften, och arbetsledare, chefer samt personer ansvariga för bokföring och redovisning förväntas vara vaksamma, inte bara när det gäller att upprätthålla detta förbud, utan också i fråga om att se till att företagets tillgångar används på rätt sätt. 5.3 Sekretess 5.2 Immateriell egendom Företaget har ensam äganderätt till upphovsrätter, varumärken, mönster, uppfinningar, förbättringar, upptäckter och alla andra former av immateriell egendom (t.ex. protokoll, förfaranden, tekniska processer, forskningsmetoder osv.) som skapats eller ändrats under vårt samarbete med SNC-Lavalin. Dessutom tillhör immateriell egendom som utvecklats utanför samarbetet med SNC-Lavalin företaget, om utvecklingen har skett utifrån konfidentiella uppgifter som erhållits under samarbetet med SNC-Lavalin. I sådana fall kan vi ombes underteckna dokument som bevisar SNC-Lavalins ägarskap. Vi är alla införstådda med att vi under vårt samarbete med SNC-Lavalin kan få tillgång till information som kan betraktas som hemlig och sekretessbelagd och som inte är känd för allmänheten (se även avsnitt 5.5 med rubriken Insiderhandel ). Vi får inte använda eller lämna ut företagshemligheter eller icke-offentlig konfidentiell information som tillhör SNC-Lavalin eller dess affärspartner. Företagshemligheter och icke-offentlig konfidentiell information som tillhör SNC-Lavalin kan omfatta följande: Detaljer om vår organisation, våra kunder, priser, marknader, vår utrustning, försäljning, vinst, företagsinterna redovisning och andra verksamhetsrelaterade uppgifter. Information om forskning och utveckling. Teknisk information om våra produkter, tjänster och processer. Information om våra marknadsförings- och tjänstestrategier. Detaljerade uppgifter om befintliga och potentiella fusioner, företagsförvärv eller försäljning och köp av tillgångar. Information om anställda och mänskliga resurser. Skyldigheten att hantera affärshemligheter och icke-offentlig konfidentiell information konfidentiellt gäller både under samarbetet med SNC-Lavalin och efter att samarbetet upphört. 26

17 Personlig integritet och säkerheten i våra informationssystem Insiderhandel SNC-Lavalin har förbundit sig att respektera individens personliga integritet och har vidtagit nödvändiga åtgärder för att garantera att informationen är korrekt och skyddad. Alla personliga uppgifter som lämnas ut eller samlas in av SNC-Lavalin under vårt samarbete kommer att hanteras konfidentiellt. Personuppgifter som lämnas till SNC-Lavalin ska bara användas för det syfte som uppgifterna samlades in. SNC-Lavalin har dock rätt att lämna ut personlig information som ingår i en meritförteckning till sina kunder i syfte att lämna ett anbud eller lägga fram ett förslag. Situationer kan också uppstå där lagen kräver att nämnda information lämnas ut. Utlämnande kan också krävas vid programadministration av tredje part. I sådana situationer kommer SNC-Lavalin se till att ditt godkännande inhämtas innan informationen lämnas ut. SNC-Lavalin ska också se till att informationen enbart används för det syfte som den lämnades ut, och kommer att kräva att tredje part garanterar detta. Informationsutbyte på elektronisk väg (t.ex. e-post, internet, intranät osv.) kan medföra vissa risker i fråga om skydd av privatlivet och säkerheten i våra informationssystem. När sådan privat information överförs måste vi alla vidta lämpliga försiktighetsåtgärder för att se till att den inte blir tillgänglig för obehörig tredje part. Vi får inte heller glömma att de e-postkonton, redskap och informationssystem som vi får tillgång till under vårt samarbete med SNC-Lavalin förblir SNC- Lavalins egendom. Därmed avsäger vi oss alla sådana rättigheter till skydd av privatlivet som vi kan ha med avseende på information som utbytts, sparats eller hanterats hos SNC-Lavalin. Under vårt samarbete med SNC-Lavalin kan vi komma att stöta på interninformation som allmänheten ännu inte känner till och som, om den offentliggjordes, skulle påverka priset på sådana värdepapper och derivatinstrument (t.ex. aktieoptioner) tillhörande SNC- Lavalin och företagets kunder, leverantörer, och partner i joint venture som omsätts på värdepappersmarknaden. Interninformation kan omfatta bl.a. icke-offentlig finansiell information, sifferuppgifter om försäljning och intäkter, planer för utdelningsförändringar, nya finansieringsarrangemang, förvärv eller betydelsefulla kontrakt eller andra ekonomiska angelägenheter. Vi påminner alla som har tillgång till sådan interninformation om SNC-Lavalin, företagets kunder, leverantörer eller partner i joint venture att omsättning av företagets värdepapper eller derivatinstrument vid en sådan tidpunkt inte bara är förbjuden enligt våra riktlinjer, utan också olaglig i de flesta situationer. Chefstjänstemän inom SNC-Lavalin är skyldiga enligt lag att rapportera om all eventuell omsättning av företagets värdepapper, och är förbjudna enligt gällande lag att handla med företagets köp- respektive säljoptioner. Om vi skulle ha tillgång till interninformation om SNC-Lavalin, våra kunder, leverantörer eller partner i joint venture har vi inte tillåtelse att råda andra att köpa eller sälja dessa företags värdepapper eller derivatinstrument. 28

18 Vi har inte heller rätt att förvärva tillgångar (t.ex. fastigheter) som vi vet att SNC-Lavalin har planer på att köpa. Om vi skulle ha tillgång till sådan interninformation har vi inte heller rätt att använda den för att köpa någon närliggande fastighet för spekulation eller investering utan godkännande på förhand från vice vd:n och chefen för rättsavdelningen. Vi har alla skyldighet att se till att interninformationen inte utlämnas till någon tredje part, vilket omfattar kunder, konsulter, familj, vänner, finansanalytiker och journalister. Sådan information bör hållas inom SNC- Lavalin och får bara utlämnas av personer som har behörighet till detta. För rekommendationer i fråga om lämpligt förfarande i förhållande till information som skulle kunna vara internklassad samt insiderhandel kan man vända sig till vice vd:n och chefen för rättsavdelningen. 5.6 Extern kommunikation När externa grupper eller organisationer efterfrågar åsikter eller information bör dessa få svar genom chefen för Global Corporate Communications, GCC. Alla som framför åsikter till externa intressenter om frågor som inte är relaterade till SNC-Lavalins verksamhet får inte glömma att deras kommentarer är strikt personliga och att de därför bör akta sig för att kompromettera eller på annat sätt involvera SNC-Lavalin. Chefen för Global Corporate Communications är den officiella kontakten för alla medierepresentanter som vill få en intervju, åsikt, kommentar eller ett förslag om ett ämne som sannolikt har inflytande på SNC-Lavalins verksamhet. Alla förfrågningar från medier måste hänvisas till Global Corporate Communications, även om de framställs som en fråga om en personlig kommentar. Om vi skulle välja att delta offentligt i någon medieform teve, radio, online, sociala medier, press eller annat måste det vara som privatperson, om det inte sker på begäran eller med samordning av Global Corporate Communications. Vi får inte citera eller hänvisa till SNC-Lavalin eller lämna ut någon sekretessbelagd information som vi kan ha fått tillgång till, och vi måste respektera alla sekretessvillkor som anges i avsnitt 5.3 med rubriken Sekretess. Kontakta biträdande chefen för Global Corporate Communications för mer information om extern kommunikation. 30

19 6 ATT VARA MEDVETEN OM SITT ANSVAR Om det skulle råda någon osäkerhet om tillämpningen eller tolkningen av en lag eller föreskrift måste vi rådfråga endera vår arbetsledare, Legal Affairs eller Corporate Human Resources. Oftast kan svårigheter undvikas eller minimeras om detta görs i början av förfarandet i stället för senare i processen. SNC-Lavalin har vidtagit åtgärder för att se till att alla förstår och följer företagets riktlinjer. Sådana åtgärder kan omfatta att i) sörja för medvetenhet hos alla anställda, ii) anordna informationsmöten för ledningen, iii) utbilda de personer som är ansvariga för att ta emot eller utreda rapporter om incidenter och klagomål och för att fatta beslut om korrigerande åtgärder, iv) genomföra en objektiv och läglig utredning efter mottagen anmälan av incident eller klagomål, och v) vidta lägliga korrigerande åtgärder om och i den mån det krävs. Efterlevnadsstrukturen har upprättats för att se till att alla oavsett position respekterar de värderingar och skyldigheter som anges i våra riktlinjer. Cheferna förväntas dessutom aktivt se till att riktlinjerna efterlevs och upprätthålls. Vi får inte glömma att efterlevnad av gällande lagar och vår uppförandekod är ett villkor för anställning och styrelsearbete inom SNC-Lavalin, och vi måste alla följa SNC-Lavalins årliga certifieringsprocess. En överträdelse av något av avsnitten i företagets riktlinjer och uppförandekod skulle kunna leda till vidare straffpåföljder, inklusive uppsägning och/eller åtgärder som leder till uteslutning ur styrelsen. SNC-Lavalin förbehåller sig också rätten att vidta ytterligare åtgärder, inklusive rättsliga sådana, mot personer som har ägnat sig åt och/eller dragit fördel av aktiviteter som är olagliga och/eller strider mot företagets riktlinjer, för att återställa skada som åsamkats SNC-Lavalin och återfå eventuella belopp eller förmåner som betalats ut eller tillhandahållits på felaktiga grunder.. 32

20 7 RAPPORTERING OCH UTREDNING AV ÖVERTRÄDELSER OCH KLAGOMÅL Enligt lokal lagstiftning är vi alla skyldiga att i god tro rapportera om misstankar eller kännedom om brott mot företagets riktlinjer och uppförandekod, inklusive brott mot lagar, regler, föreskrifter och gemensamma eller andra riktlinjer som gäller för oss, vår arbetsgrupp och/eller driftsenhet eller företaget, samt iakttagna fall av tjänstefel eller påtryckningar om att rucka på företagets normer. En överträdelse av företagets riktlinjer kan rapporteras till någon av följande: Vår närmast överordnade. Biträdande chefen för Human Resources vid vår enhet (se s. 36). Kontaktpersoner inom Global Human Resources, Finance, Legal Affairs och Internal Audit (se s. 36). Etikupplysningen inom SNC-Lavalin (se s. 35). Det är allas vårt ansvar att efterleva SNC-Lavalins värderingar och riktlinjer. Alla hänvisningar och rapporteringar som görs inom ramen för våra riktlinjer kommer att hanteras konfidentiellt och inga former av repressalier eller vedergällning får förekomma. SNC-Lavalin utgår från att alla hänvisningar och rapporteringar på detta område görs i god tro och att de är faktiska och legitima. När en rapportering eller ett klagomål görs ska SNC-Lavalin åta sig att utreda ärendet inom en rimlig tidsperiod. Utredningar inom ramen för våra riktlinjer ska utföras med yttersta respekt, omdöme och skydd av den personliga integriteten, och de kommer att behandlas konfidentiellt i den mån lagen tillåter och förutsatt att företaget vid behov ändå kan gå till botten med frågan. Om företaget upptäcker att det försiggår olagliga eller på annat sätt olämpliga aktiviteter kan dessa dock rapporteras till behöriga statliga eller brottsbekämpande myndigheter. 34

ETISKA RIKTLINJER OCH UPPFÖRANDEKOD

ETISKA RIKTLINJER OCH UPPFÖRANDEKOD ETISKA RIKTLINJER OCH UPPFÖRANDEKOD Innehållsförteckning 3.1 HUR VI UNDVIKER INTRESSEKONFLIKTER 17 3.1 Extern verksamhet 18 3.1.1 Extraarbete och ledande befattningar 18 3.1.2 Extern affärsverksamhet 19

Läs mer

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER Innehållsförteckning 1. MÅL... 3 2. HÄLSA OCH SÄKERHET... 3 3. RELATIONEN TILL MEDARBETAREN... 3 4. AFFÄRSMETODER... 4 5. RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER... 4 6. SOCIALT ANSVAR...

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

RZ Gruppens Uppförandekod

RZ Gruppens Uppförandekod RZ Gruppens Uppförandekod Allmänt För att RZ Koncernen skall åtnjuta ett högt anseende som ett ansvarstagande Företagsgrupp, måste gruppens arbeten konsekvent bygga sin affärsverksamhet på integritet och

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige V E N T U S N O R D E N O2 02 Innehållsförteckning 03 Inledning 03 Kunder och vårt arbete 03 Våra medarbetare 03 Arbetsmiljö 04 Särskilda riktlinjer för din tjänst 04 Språk och bemötande 04 Alkohol och

Läs mer

Dessa etiska regler ska delges våra kunder, leverantörer och samarbetspartners.

Dessa etiska regler ska delges våra kunder, leverantörer och samarbetspartners. Etisk kod Inledning Inom ONE Nordic koncernen (nedan ONE Nordic ) har vi höga krav på etik och moral. Denna etiska kod befäster ONE Nordics värderingar genom etiska riktlinjer för det dagliga arbetet inom

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styrsystem Nordic Crane Group Dokumenttitel Etiske retningslinjer Utarbetat av/datum Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttyp Dokument Dok.nr 2-NCG-D80 Företagsnamn Nordic Crane Group AS Godkänt av

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter Uppförandekod Det är viktigt för Sjöräddningssällskapet att alla medarbetare och frivilliga sjöräddare strävar åt samma håll och skapar förtroende. Därför arbetar vi efter en uppförandekod med regler och

Läs mer

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

FÖLJ LAGAR OCH REGLER

FÖLJ LAGAR OCH REGLER SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt är grundläggande värderingar i vår verksamhet. SEK:s värderingar och

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

Norm för affärsuppträdande och etik

Norm för affärsuppträdande och etik Datum för ikraftträdande: 2008-02-28 Ersätter: 2004-10-26 Godkänd av: Bolagsstyrelsen MÅLSÄTTNING ETIKNORM Att garantera att affärspraxis hos företaget Mine Safety Appliances ("MSA") är i överensstämmelse

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer Introduktion NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer NSG-gruppens mål är ett gott rykte över hela världen när det gäller yrkesmässiga, lagliga och etiska förfaranden inom vår verksamhet och som anges

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

Detta är en översättning av ett engelskt dokument som tillhandahålls för din bekvämlighet. Det engelska originalets text styr dina rättigheter och

Detta är en översättning av ett engelskt dokument som tillhandahålls för din bekvämlighet. Det engelska originalets text styr dina rättigheter och Detta är en översättning av ett engelskt dokument som tillhandahålls för din bekvämlighet. Det engelska originalets text styr dina rättigheter och förpliktelser i alla avseenden. Det engelska originalet

Läs mer

It s all about values

It s all about values Code Våra etiska of Conduct regler It s all about values FÖRORD Nordzuckers värdeord ligger till grund för våra etiska regler och utgör grundvalen i vår företagskultur. Medan värdena kan ge oss handledning

Läs mer

DACHSER:s uppförandekod

DACHSER:s uppförandekod DACHSER:s uppförandekod 1. Inledning Grunden för all verksamhet hos Dachser är att vi följer juridiskt bindande bestämmelser på nationell och internationell nivå och att vi även följer sådana förpliktelser

Läs mer

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan.

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan. KONE Code of Conduct KONE har som mål att vara en attraktiv affärspartner och eftersträvar pålitliga, rättvisa relationer som gagnar både KONE och dess leverantörer. Av sina leverantörer förväntar sig

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION 1 / 4 Bästa leverantör! Sapa är en internationell och diversifierad industrikoncern. Sapas värderingar och principer för hållbar utveckling är

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens innehåll BAKGRUND...3 Stena Metallkoncernens åtaganden... 4 Förhållande till kunder och andra aktörer... 4 Förhållande till

Läs mer

Uppförandekod. Inledning

Uppförandekod. Inledning Uppförandekod Inledning Kvinna till Kvinna stödjer och samarbetar med kvinnoorganisationer som kämpar för kvinnors rättigheter och tar en aktiv del i arbetet för fred. Våra samarbetsorganisationer utbildar

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer

Infranords uppförandekod

Infranords uppförandekod Uppförandekod Infranords uppförandekod Infranords uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Infranords styrelse och

Läs mer

uppförandekod integritet och etik

uppförandekod integritet och etik uppförandekod integritet och etik uppförandekod Kära vänner, Integritet och etik har alltid varit en väsentlig del av Sikas kultur. Sikas Filosofi och Policy slog redan på 70-talet fast att hög etisk standard

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance INLEDNING Monierkoncernen trorr på en värld där takens potential förverkligas för att göra människors

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens uppförandekod 1 Bakgrund Den familjeägda Stena Metallkoncernen skapar arbetstillfällen och ger samhället mervärde genom att

Läs mer

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance!

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance! Uppförandekod Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem Be safe with Compliance! INNEHÅLL I UPPFÖRANDEKODEN FÖR INFINITAS LEARNING 1. Konkurrens på rättvisa villkor... 3 2 Korruptionsbekämpning...

Läs mer

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com Loomis AB UPPFÖRANDEKOD Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com 2 av 5 Ramar för Loomis uppförandekod Loomis uppförandekod skall spegla våra

Läs mer

INLEDNING SYFTE OMFATTNING OCH MÅLGRUPP

INLEDNING SYFTE OMFATTNING OCH MÅLGRUPP 1 2 INLEDNING Integritet, ansvar, ärlighet, och etisk företagskultur är kärnvärden för Carlsberg Group. Denna Uppförandekod ( Koden ) stödjer vår strategi och hjälper oss att skydda vårt rykte som ansvarstagande

Läs mer

Uppförandekod, koncernbolagen

Uppförandekod, koncernbolagen Uppförandekod, koncernbolagen Uppförandekod, koncernbolagen Inledning Att koncernbolagens verksamhet bedrivs på ett professionellt tillika ansvarsfullt sätt är avgörande för respektive företags långsiktiga

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss.

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss. VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FÖRETAGETS INTEGRITETSPOLICY ÖVERSIKT Här hos Vision Critical Communications Inc. ("VCCI") är respekt för integriteten en viktig del av vårt åtagande gentemot klienter,

Läs mer

Antikorruptionshandbok för Saferoad Group

Antikorruptionshandbok för Saferoad Group Antikorruptionshandbok för Saferoad Group Innehållsförteckning 1. Inledning till antikorruption 4 2. Sammanfattning 7 3. Grundläggande krav 8 4. Förväntat beteende 8 4.1 Viktiga principer 8 4.2 Definitionen

Läs mer

Whistleblower Policy INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Whistleblower Policy INNEHÅLLSFÖRTECKNING Whistleblower Policy INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 1 2. Omfattning Anställda... 1 3. Allmän policy klagomål avseende tvivelaktiga bokföringsmetoder samt andra brott mot lagar eller företagspolicy...

Läs mer

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Global Transport and Logistics Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Innehåll 2 Introduktion av CEO 3 3 Affärsintegritet 4 3.1 Mutor 4 3.2 Underlättande betalningar 4 3.3 Gåvor,

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Kort version

UPPFÖRANDEKOD Kort version UPPFÖRANDEKOD Kort version Portsystem är en det samarbetspartner utöver kundanpassade vanliga och specialist på m. Vi har engaport- och dockningssyste arbetar för att m so re ta be ar ed m de ra ge nden,

Läs mer

Uppförandekod för Boxholms Profil AB

Uppförandekod för Boxholms Profil AB Uppförandekod för Boxholms Profil AB Senast uppdaterad 2016-02-08 Gäller från tid till annan Innehållsförteckning 1 Introduktion 1.1 Företagsbeskrivning 3 3 2 Lagar, förordningar och regler 3 3 Mänskliga

Läs mer

Etiska riktlinjer. Goda rum

Etiska riktlinjer. Goda rum Etiska riktlinjer Goda rum Innehåll 1. Förståelse och användning av Moelvens etiska riktlinjer... 3 Syfte... 3 Vem omfattas av riktlinjerna?... 3 Gällande lagstiftning... 3 Personligt ansvar... 3 Ledaransvar...

Läs mer

Compliance. TRUMPF uppförandekod

Compliance. TRUMPF uppförandekod Compliance TRUMPF uppförandekod Kära medarbetare Hos TRUMPF strävar vi efter föredömlig kvalitet på våra produkter, i våra processer och även i vårt uppförande. Vi utgår från de värderingar som sedan länge

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

Uppförandekod för AAK Group (kort version)

Uppförandekod för AAK Group (kort version) Uppförandekod för AAK Group (kort version) INLEDNING AAK:s vision är att vara det självklara valet för förädlade vegetabiliska oljor. För att vi ska uppnå detta är det avgörande för AAK att samtliga anställda

Läs mer

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer

ANSTÄLLNINGSAVTAL. mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM]

ANSTÄLLNINGSAVTAL. mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM] ANSTÄLLNINGSAVTAL mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM] Anställningsavtal I (I) INNEHÅLL 1 BEFATTNING OCH ARBETSUPPGIFTER... 1 2 ANSTÄLLNINGSFORM OCH TILLTRÄDE... 1 3 ARBETSPLATS... 1 4 ARBETSTID...

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

SCA arbetar tillsammans med alla sina affärspartner för att åstadkomma positiva förändringar och uppmuntra att de följer denna uppförandekod.

SCA arbetar tillsammans med alla sina affärspartner för att åstadkomma positiva förändringar och uppmuntra att de följer denna uppförandekod. SCAs uppförandekod SCAs uppförandekod SCAs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare, kunder, konsumenter, aktieägare

Läs mer

Uppförandekod (Code of Conduct)

Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod (Code of Conduct) Våra åtaganden Vår uppförandekod definierar hur vi alla arbetar i Kährs Groups verksamheter globalt och vi är stolta över den etiska affärssed som är etablerad inom bolaget.

Läs mer

Våra etiska regler Uppförandekod

Våra etiska regler Uppförandekod Våra etiska regler Uppförandekod ABA Skol AB erbjuder det bästa inom bild- & lekmaterial, läromedel och skolmöbler till de viktigaste människorna i världen! Vi är ett företag som säljer bild-, förbruknings-

Läs mer

Uppförandekod & Whistleblowpolicy

Uppförandekod & Whistleblowpolicy Uppförandekod & Whistleblowpolicy Inledning PeaceWorks uppförandekod och whistleblowpolicy riktar sig till anställda, praktikanter, förtroendevalda, volontärer och andra som åtagit sig ett uppdrag för

Läs mer

Godkännande av Dunis affärsetiska policy

Godkännande av Dunis affärsetiska policy Godkännande av Dunis affärsetiska policy Duni som företag och dess medarbetare ska följa god affärssed och agera i enlighet med koncernens etiska normer och förväntningar. Denna affärsetiska policy anger

Läs mer

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vår vision: Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Oktober 2018 utfärdande:

Oktober 2018 utfärdande: globalt program efterlevnad och Oktober 2016 Sida: 1 av 5 I. SYFTE Som anställda och medlemmar av Modines bolagsstyrelse har vi en etisk och juridisk skyldighet mot Modine Manufacturing Company och dess

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

cy innehåll1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 poli

cy innehåll1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 poli af fä rs po e t lic is k y Sv er ig e af fä rs et isk po lic y Po lic y Ca rl sb er g innehåll 1.0 Mutor 2.0 Smörjningsbetalningar 3.0 Gåvor, måltider och förmåner 4.0 Donationer 5.0 Intressekonflikter

Läs mer

Frågor och svar för anställda

Frågor och svar för anställda Frågor och svar för anställda Om EthicsPoint Rapportering Allmänt Rapporteringssäkerhet och konfidentialitet Tips och bästa praxis Om EthicsPoint Vad är EthicsPoint? EthicsPoint är ett omfattande och konfidentiellt

Läs mer

SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER

SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER April 2014 SAMMANFATTNING SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER 3 INLEDNING 3 AFFÄRSINTEGRITET 4 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER PÅ ARBETSPLATSEN

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Dokumentansvarig:

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Dokumentansvarig: Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2014-06-13 Dokumentägare: Dokumentansvarig: Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet våra värdeord... 1 2.1 Engagerande...

Läs mer

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 CODE OF CONDUCT A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 INLEDNING Den viktigaste uppgiften för alla anställda i PetroBio är att utveckla och upprätthålla en ekonomiskt sund och framgångsrik

Läs mer

Uppförandekod. Have a safe journey

Uppförandekod. Have a safe journey Uppförandekod Have a safe journey Viktiga principer Saferoad ska verka i enlighet med sunda, etiska affärsmetoder, sätta höga krav på oss själva och på vår på verkan på miljön och samhället i stort. Vi

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet

Läs mer

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189.

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Dessa riktlinjer antogs vid INTACTA Kapitals styrelsemöte den 16 maj 2013. 1(5) Etiska riktlinjer 1. Etik och syftet med etiska riktlinjer Bolaget verkar

Läs mer

Global uppförandekod

Global uppförandekod Global uppförandekod Några ord från vår VD Som global framstående aktör inom dialysbehandling och akutvård har vi ett ansvar att agera som ett etiskt och ansvarstagande företag. För att uppnå detta mål

Läs mer

Uppförandekod. Inledning. Tillämpning och efterlevnad. Av styrelsen fastställd uppförandekod Ägare: Ilija Batljan, VVD

Uppförandekod. Inledning. Tillämpning och efterlevnad. Av styrelsen fastställd uppförandekod Ägare: Ilija Batljan, VVD Av styrelsen fastställd uppförandekod 2012-03-05 Ägare: Ilija Batljan, VVD Uppförandekod Inledning Rikshem ska agera på ett ansvarsfullt sätt. Alla människors lika värde, den enskilda människans frihet

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Policy mot oegentligheter för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions styrelse 2015-06-15 Antagen av Stadsmissionens Skolstiftelses och Stiftelsen

Läs mer

STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD. www.statkraft.com

STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD. www.statkraft.com STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD www.statkraft.com 2 STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD Innehåll Koncernchefen har ordet............... 3 Del I: Att förstå och tillämpa Statkrafts uppförandekod 1. Statkrafts förpliktelse................

Läs mer

Gåvor och representation avseende tredje part. Utgåva/senaste revisionsdatum:

Gåvor och representation avseende tredje part. Utgåva/senaste revisionsdatum: September 2016 Sida 1 av 6 I. SYFTE Syftet med den här policyn är att etablera tydliga förväntningar och krav avseende gåvor och representation (som kan inkludera måltider och resor) - antingen erbjudna

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT

GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT UPPFÖRANDEKOD GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT Detta dokument har upprättats på svenska och engelska. Vid eventuella motsägelser mellan den svenskspråkiga och den engelskspråkiga versionen skall den engelskspråkiga

Läs mer

Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners

Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners Pandox Excellence in hotel ownership & operations Denna Uppförandekod för Affärspartners antogs av styrelsen för Pandox Aktiebolag (publ) (Org.nr 556030-7885)

Läs mer

Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter

Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter Policyförklaring om intressekonflikter 1. Inledning 1.1. Denna policyförklaring om intressekonflikter beskriver hur Plus500CY Ltd. ("Plus500" eller

Läs mer

Fiskars uppförandekod

Fiskars uppförandekod GRUPPOLICY Fiskars uppförandekod Versionshistorik: Ansvarig person Päivi Timonen, chefsjurist Ägare Fiskars etiska råd Regelramverk 1.A Gruppolicyer Datum för nästa revidering Version Datum Författare

Läs mer

Uppförandekod. s. 1 (5)

Uppförandekod. s. 1 (5) Sammanställt av: Ingrid Olsson, HR-chef Dokumentnamn: Uppförandekod Dokumenttyp: Policy Godkänt av: Generalsekreteraren Dokumentnr: Utfärdat datum: 2014-06-18 Senaste revision: 2016-05-25 Publicerat: IM-webben

Läs mer

ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende

ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende Innehållsförteckning ebm-papst group of companies ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle 2 74673 Mulfingen Germany Phone

Läs mer

Studsviks uppförandekod

Studsviks uppförandekod Uppförandekod Studsviks UPPFÖRANDEKOD Studsviks uppförandekod Styrelsen för Studsvik AB har antagit en uppförandekod. Syftet med koden är att ge vägledning till anställda och affärspartners minimera risker

Läs mer

DB Schenker Compliance

DB Schenker Compliance DB Schenker Compliance VD har ordet DB Schenker är ett företag som är starkt engagerat i att implementera och följa de globala etiska regler och riktlinjer som finns inom affärsvärlden. I den här broschyren

Läs mer

Kuritakoncernens uppförandekod

Kuritakoncernens uppförandekod För att uppnå en hållbar tillväxt skall vi basera vår verksamhet och våra beslut på det vi kallar "Fem värden att vårda", och vi skall inte vidta några åtgärder som inte överensstämmer med. Meddelande

Läs mer

Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners

Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners EX CEL L EN CE I N H O T EL O W N ERS H I P & O P ERAT I O N S Stockholm, 2016-05-03 Version: 1.1 Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners Pandox AB (Publ.) Org.no. 556030-7885 Box 15, 101

Läs mer

Malmö stads riktlinjer för sociala medier

Malmö stads riktlinjer för sociala medier Malmö stads riktlinjer för sociala medier Bakgrund Sociala medier är i första hand en plats för dialog och inte en traditionell reklamkanal. Det handlar först och främst om kommunikation, konversation

Läs mer

Storebrandkoncernens riktlinjer för bekämping av korruption

Storebrandkoncernens riktlinjer för bekämping av korruption Storebrandkoncernens riktlinjer för bekämping av korruption 1 Syfte och principer I detta dokument beskrivs Storebrandkoncernens riktlinjer för bekämpning av korruption. Syftet med riktlinjerna är att

Läs mer

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP Vi ber er läsa igenom dessa allmänna villkor noggrant innan ni använder denna webbplats. Om ni inte godkänner dessa allmänna

Läs mer

INRIKTNING Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6)

INRIKTNING Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6) 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6) Försvarsmaktens Värdegrund Vår värdegrund Syfte Förvarsmaktens värdegrund är en viljeförklaring. Den beskriver hur vi vill vara och hur vi vill leva, som individ, grupp

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer Uppförandekod för leverantörer 2015-09-10 Sida 1 Ellevio Ellevio AB är ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ser till att elen kommer fram till mer än 900 000 hem och arbetsplatser från Halland i söder

Läs mer

Frågor och svar för anställda. Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Allmänt Rapporteringssäkerhet och -sekretesstips och bästa praxis

Frågor och svar för anställda. Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Allmänt Rapporteringssäkerhet och -sekretesstips och bästa praxis Om EthicsPoint Rapportering Allmänt Rapporteringssäkerhet och -sekretesstips och bästa praxis Om EthicsPoint Vad är EthicsPoint? EthicsPoint är ett omfattande och konfidentiellt rapporteringsverktyg för

Läs mer

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Allmänt Rapporteringssäkerhet och konfidentialitet Tips och bästa praxis

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Allmänt Rapporteringssäkerhet och konfidentialitet Tips och bästa praxis Om EthicsPoint Rapportering Allmänt Rapporteringssäkerhet och konfidentialitet Tips och bästa praxis Om EthicsPoint Vad är EthicsPoint? EthicsPoint är ett omfattande och konfidentiellt rapporteringsverktyg

Läs mer

Information om diskriminering, trakasserier och kränkningar

Information om diskriminering, trakasserier och kränkningar Information om diskriminering, trakasserier och kränkningar Diskriminering, trakasserier och kränkningar 1. Bakgrund Vid UFL tolereras inte någon form av diskriminering, trakasserier eller kränkningar.

Läs mer

Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab. Fastställd: Fastställd av: Riksgäldens styrelse.

Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab. Fastställd: Fastställd av: Riksgäldens styrelse. Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab Fastställd: 2014-12-11 Fastställd av: Riksgäldens styrelse Hållbarhetspolicy Sammanfattning Hållbarhetspolicyn är ett övergripande

Läs mer

Code of Conduct. Arbetsvillkor

Code of Conduct. Arbetsvillkor Code of Conduct AddLifekoncernen är Nordens största oberoende distributör av diagnostiska produkter samt en ledande oberoende leverantör av medicinteknisk utrustning och förbrukningsartiklar. Bolagen inom

Läs mer

Rutin mot mutor och bestickning

Rutin mot mutor och bestickning Verktygslådan SMART Titel Utgåva Rutin mot mutor och bestickning 2012-10-30 1. Syfte Rutinen ska utgöra en praktisk vägledning och ett stöd för hur olika situationer ska hanteras. Genom att ha en tydlig

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD. Midroc Europe 3 2 0 2011-06-01. Dokument nr. Översättning av MSS-100-11000-APO-00102. Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer

UPPFÖRANDEKOD. Midroc Europe 3 2 0 2011-06-01. Dokument nr. Översättning av MSS-100-11000-APO-00102. Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer UPPFÖRANDEKOD Dokument nr Översättning av MSS-100-11000-APO-00102 3 2 1 0 2011-06-01 Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer Rev. Datum Beskrivning Handl Granskad Godkänd 2(5) Översättning INNEHÅLL ÖVERSÄTTNING...

Läs mer