213 Kommunstyrelsens ärendelista. 214 Informationsärenden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "213 Kommunstyrelsens ärendelista. 214 Informationsärenden"

Transkript

1 Paragrafer Informationsärenden 213 Kommunstyrelsens ärendelista 214 Informationsärenden 215 Ajournering 216 Högby 1:42, Högbyskolan Finspång, begäran om förvärv av fastighet Beslutsärenden 217 Svar på medborgarförslag cykelväg från fd Åviks handelsträdgård till korsningen Butbro Finspång 218 Detaljplan för ny parkering. Del av fastigheten Högby 1:2 m. fl, Finspångs kommun 219 Detaljplan samrådsupplaga, för nytt vårdcentrum i centrala Finspång, kv. Borgmästaren 6-8 m.fl, Finspångs kommun 220 Hedersgåva vidgat utbud 221 Skattesats Strategisk plan med budgetramar och budget Ansökan om utvecklingsmedel till äldrevården med knytning till prestationsersättning 224 Ansökan om bidrag till fönsterbyte IOGT-NTO 225 Stiftelsen Bönergården ansökan om bidrag 226 Förfrågan om markupplåtelse vid sjö för indianby 227 Medborgarförslag Bättre skolmat för barn och ungdomar i Finspångs kommun alternativ till lättprodukter 228 Medborgarförslag plantering av blommor i rondell vid badhuset Grosvad 229 Medborgarförslag medborgarråd i Finspång

2 Valärende entledigande av ledamot i Östsam K2 231 Anmälan av delegationsbeslut 232 Delgivningar

3 (30) Plats och tid Sammanträdesrummet Glan, kl Beslutande Per-Åke Andersson (V) ordförande Patrik Karlsson (S) ersätter Anders Härnbro (S) Inge Jacobsson (M) Ulrika Jeansson (S) Britt-Marie Jahrl (S) Carola Persson (S) ersätter Lars Johansson (S) Riitta Leiviskä Widlund (S) Carl-Gustaf Mörner (M) Herman Vinterhjärta (MP) Fredrik Blomberg (C) Christer Lundström (FP) Ersättare Rune Haagel (S) Stefan Carlsson (V) Ralph Kronholm (M) Bengt Nordström (MP) Olof Johansson (KD) Övriga deltagande Se bilaga 1 Utses att justera Ulrika Jeansson (S) Justeringens plats Kommunstyrelsekontoret, kommunhuset, Underskrifter Sekreterare Leif Björk Ordförande Per-Åke Andersson Justerande... Paragrafer: Ulrika Jeansson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet KOMMUNSTYRELSEKONTORET Underskrift. Leif Björk

4 Övriga deltagande Anette Asklöf, ekonomichef Leif Björk, kommunsekreterare Fredrik Björkman, fastighetsstrateg Jan-Erik Heintze, sektorschef Mikael Hultberg, sektorschef Mats Johansson, utredare Yvonne Larsen, utvecklingsstrateg Anita Mattisson, kommunrevisionen Anna Thörn, utvecklingsstrateg Marika Östemar, planarkitekt Bilaga l

5 Ks 213 Kommunstyrelsens ärendelista Att fastställa utskickad ärendelista med följande ändringar: 1. Att Lägesrapport exploatering Nyhem tas upp ärende 4b. 2. Att under ärende 7 Rapporter tas Östsam L15 upp som 7a och Regionalt samarbete kring HVB-hem som 7b. 3. Att ärende 9 Svar på medborgarförslag cykelväg från fd Åviks handelsträdgård till korsningen Butbro Finspång görs om till beslutsärende. 4. Att under ärende 10 Information i aktuella ärenden tas Avtal med bostadsrättsföreningen Majelden tas upp som ärende 10 c. 5. Att ärende 10b lokaler för boendestödet vid mötet slås samman med ärende 8 Högby 1:42, Högbyskolan Finspång, begäran om förvärv av fastighet. 6. Att ärende 23 Övriga ärenden utgår. Ordförande Per-Åke Andersson (V) föreslår följande ändringar i ärendelistan. 1. Att Lägesrapport exploatering Nyhem tas upp ärende 4b. 2. Att under ärende 7 Rapporter tas Östsam L15 upp som 7a och Regionalt samarbete kring HVB-hem som 7b. 3. Att ärende 9 Svar på medborgarförslag cykelväg från fd Åviks handelsträdgård till korsningen Butbro Finspång görs om till beslutsärende. 4. Att under ärende 10 Information i aktuella ärenden tas Avtal med bostadsrättsföreningen Majelden tas upp som ärende 10 c. Forts

6 Forts Ks 213 (Kommunstyrelsens ärendelista) 5. Att ärende 10b lokaler för boendestödet vid mötet slås samman med ärende 8 Högby 1:42, Högbyskolan Finspång, begäran om förvärv av fastighet. 6. Att ärende 23 Övriga ärenden utgår.

7 Ks 214 Dnr Informationsärenden Kommunstyrelsen informeras om de i ärendelistan upptagna informationsärendena 2, 3, 4, 5, 6, 7 samt 10. Följande förtroendevalda och tjänstemän biträder vid informationen: Ärende 2: Ärende 3: Redovisning Qualis kvalitet i skolan, Anna Thörn och Yvonne Larsen informerar och svarar på frågor. Utökning av Viggestorps förskola, Mikael Hultberg informerar och svarar på frågor. Ärende 4a: Rapport från Brottsförebyggande rådet, Per-Åke Andersson (V) informerar och svarar på frågor. Ärende 4b: Lägesrapport exploatering Nyhem, Jan-Erik Heintze informerar och svarar på frågor. Ärende 5: Ärende 6: Lägesrapport Finspångs vårdcentrum, Mats Johansson och Marika Östemar informerar och svarar på frågor. Rapport om ekonomin inför kommunstyrelsens sommaruppehåll, Anette Asklöf informerar och svarar på frågor. Ärende 7a: Rapporter Östsam L15, Ulrika Jeansson (S) informerar och svarar på frågor. Ärende 7b: Rapporter Regionalt samarbete kring HVB-hem, Stefan Carlsson (V) informerar och svarar på frågor. Ärende 10a: Information i aktuella ärenden Bergska skolans lokaler, Fredrik Björkman informerar och svarar på frågor. Ärende 10b: Information i aktuella ärenden lokaler till boendestödet, Fredrik Björkman informerar och svarar på frågor. Ärende 10c: Information i aktuella ärenden Avtal med bostadsrättsföreningen Majelden, Anette Asklöf informerar och svarar på frågor.

8 Ks 215 Ajournering 1. Att ajournera sammanträdet klockan Att sammanträdet återupptas klockan Ordförande Per-Åke Andersson (V) föreslår att mötet ajourneras 20 minuter.

9 Ks 216 Dnr Högby 1:42, Högbyskolan Finspång, begäran om förvärv av fastighet 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde Med anledning av förväntad markförsäljning till Landstinget för uppförande av nytt vårdcentrum måste viss verksamhet flyttas till nya lokaler. Beroendeenheten med dess specifika behov kan inte lösas inom kommunkoncernens fastighetsbestånd och därför föreslås ett förvärv av Högby 1:42 (Högbyskolan). Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att förvärva fastigheten Högby 1:42 för max 6,6 miljoner kronor exklusive förvärvskostnader. 2. Att investeringen finansieras inom 2013 års investeringsram. 3. Att uppdra till förvaltningen att återkomma med kalkyl samt projekteringsunderlag för byggnadens renovering. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse

10 Ks 217 Dnr Medborgarförslag cykelväg från fd Åviks handelsträdgård till korsningen Butbro - Finspång 1. Att anse medborgarförslaget besvarat. 2. Att delge Mona Karlsson beslutet. Medborgarförslag har inkommit från Mona Karlsson om att göra en cykelväg från före detta Åviks Handelsträdgård till korsningen Butbro - Finspång. Förvaltningens beredning av ärendet Butbrovägen är en länsväg där Trafikverket är väghållare. Diskussion har förts med väghållaren och ett genomförandeavtal gällande anordnande av en gång- och cykelväg har tecknats mellan Finspångs kommun och Trafikverket. Onsdagen den 22 maj 2013 är startdatum för byggnation av GC-väg mellan Butbro och korsningen Finspång Lotorp och arbetet planeras vara klart under hösten Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att anse medborgarförslaget besvarat. 2. Att delge Mona Karlsson beslutet. Beredande organ Kommunfullmäktiges protokoll Förvaltningens tjänsteskrivelse

11 Ks 218 Dnr Detaljplan för ny parkering. Del av fastigheten Högby 1:2 m.fl, Finspångs kommun 1. Att godkänna upprättade planhandlingar för granskning. Planförslaget syftar till att omvandla befintlig grusad parkeringsyta till parkeringsändamål enligt plan- och bygglagen. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att godkänna upprättade planhandlingar för granskning. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse

12 Ks 219 Dnr Detaljplan; samrådsupplaga, för nytt vårdcentrum i centrala Finspång, kv. Borgmästaren 6-8, Finspångs kommun 1. Att godkänna upprättade handlingar för genomförande av samråd. 2. Att detaljplanen inte innebär betydande miljöpåverkan. Det nu upprättade planförslaget syftar till att möjliggöra lokaler för vård och centrumändamål på fastigheten Borgmästaren 6-8 med flera, samt tillhörande angörings- och parkeringsmöjligheter. I arbetet med att ta fram föreliggande förslag har ett omfattade utrednings- och undersökningsarbete genomförts. Detta har omfattat geotekniska undersökningar, miljöundersökningar, marktekniska förutsättningar samt möjlighetsstudier avseende trafik och angörings- och parkeringsmöjligheter. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att godkänna upprättade handlingar för genomförande av samråd. 2. Att detaljplanen inte innebär betydande miljöpåverkan. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse

13 Ks 220 Dnr Hedersgåva vidgat utbud föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att som kommunens hedersgåva för lång och trogen tjänst kan mottagaren välja ett av följande alternativ, armbandsur i guld, konstverk av i Östergötland verksam konstnär, cykel eller resecheck. 2. Att som rekommenderad prisnivå ange 8000 kronor per gåva i 2013 års penningvärde och att värdet justeras med samma procentuella förändring som sker med konsumentprisindex varje år. 3. Att detta beslut i tillämpliga delar kompletterar kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktiges presidium och jubilarer har framfört önskemål om att komplettera klocka och konstverk med andra mer tidsenliga gåvor. Rekommenderat pris för jubileumsgåva föreslås bli 8000 kr för Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att som kommunens hedersgåva för lång och trogen tjänst kan mottagaren välja ett av följande alternativ, armbandsur i guld, konstverk av i Östergötland verksam konstnär, cykel eller resecheck. 2. Att som rekommenderad prisnivå ange 8000 kronor per gåva i 2013 års penningvärde och att värdet kan justeras med samma procentuella förändring som sker med konsumentprisindex varje år. 3. Att detta beslut i tillämpliga delar kompletterar kommunfullmäktiges beslut Forts

14 Forts Ks 220 (Hedersgåva vidgat utbud) Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse Yrkande Inge Jacobsson (M) yrkar att ordet kan i att-sats 2 tas bort. Ulrika Jeansson (S) yrkar bifall till Inge Jacobssons (M) ändringsyrkande. Propositionsordning När förhandlingarna förklarats avslutade konstaterar ordföranden att endast ett förslag föreligger och att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

15 Ks 221 Dnr Skattesats 2014 föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att den kommunala skattesatsen för år 2014 fastställs till 22:18 per skattekrona. 2. Att skattesatsen inkluderar skatteväxling med landstinget på 25 öre för hemsjukvården. Enligt kommunallagen har kommunstyrelsen att ta ställning till skattesatsen för år 2014 innan oktober månads utgång och kommunfullmäktige har sedan att ta ställning till skattesatsen före november månads utgång. Enligt planeringsprocessen i Finspångs kommun tas beslut om budget och skattesats redan i juni. Den kommunala skattesatsen för år 2013 är fastställd av kommunfullmäktige till 21:93 per skattekrona. Kommunfullmäktige har i beslut beslutat om skatteväxling på 25 öre med landstinget för övertagande av hemsjukvården. Det innebär en ökad skattesats för kommunen med 25 öre. Därmed föreslås en skattesats på 22:18 per skattekrona för 2014 inkl skatteväxling. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att den kommunala skattesatsen för år 2014 fastställs till 22:18 per skattekrona. 2. Att skattesatsen inkluderar skatteväxling med landstinget på 25 öre för hemsjukvården. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll

16 Ks 222 Dnr Strategisk plan och budget 2014 föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att anta förslaget till budget år 2014 och strategisk plan Att kommunstyrelsen under år 2014 har rätt att omsätta lån, dvs låna upp motsvarande de lån som förfaller till betalning under år Att fastställa investeringsbudgeten för år 2014 till 110 miljoner kronor. 4. Att delegera till kommunstyrelsen att besluta om enskilda investeringsprojekt inom ramen för 7,5 miljoner kronor som avsatts för sektorernas investeringar. 5. Att utöka kommunkoncernens låneram med kronor till kronor. 6. Att kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna upp till ovan beslutat låneram. 7. Att upphäva kommunstyrelsens beslut Den politiska majoriteten Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har lagt fram sitt förslag till strategisk plan och budget för Planen innehåller, utöver ramarna, politiska prioriteringar för de kommande åren. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att anta förslaget till budget år 2014 och strategisk plan Att kommunstyrelsen under år 2014 har rätt att omsätta lån, dvs låna upp motsvarande de lån som förfaller till betalning under år 2014 Forts

17 Forts Ks 222 (Strategisk plan ) 3. Att fastställa investeringsbudgeten för år 2014 till 110 miljoner kronor. 4. Att delegera till kommunstyrelsen att besluta om enskilda investeringsprojekt inom ramen för 7,5 miljoner kronor som avsatts för sektorernas investeringar. 5. Att utöka kommunkoncernens låneram med kronor till kronor. 6. Att kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna upp till ovan beslutat låneram. Beredande organ Kommunstyrelsens protokoll Förvaltningens tjänsteskrivelse Strategisk plan och budget 2014 daterad Deltar inte i beslutet Inge Jacobsson (M), Carl-Gustaf Mörner (M), Fredrik Blomberg (C) och Christer Lundström (FP) meddelar att de inte deltar i beslutet. Yrkande Herman Vinterhjärta (MP) yrkar att det läggs till en att-sats med lydelsen att upphäva kommunstyrelsens beslut Ulrika Jeansson (S) och Per-Åke Andersson (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut samt till Herman Vinterhjärtas (MP) tilläggsyrkande. Propositionsordning När förhandlingarna förklarats avslutade konstaterar ordföranden att endast ett förslag föreligger och att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

18 Ks 223 Dnr Ansökan om utvecklingsmedel till äldrevården med knytning till prestationsersättning 1. Att ur kontot för omställnings- och utvecklingskostnader bevilja sektor Social omsorg kronor för satsningar inom äldreomsorgen relaterat till prestationsersättningen Regeringen betalade 2012 ut 410 miljoner kronor till landsting och kommuner som lyckades höja kvaliteten inom äldreomsorgen, bl.a. genom arbetet med kvalitetsregister. Finspång var en av kommunerna som lyckades väldigt bra och fick 3,3 miljoner kronor i prestationsersättning. I och med att pengarna kom till kommunen i december 2012 och benämndes prestationsersättning 2012 skulle pengarna bokföras på 2012 enligt kommunens revisor. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har uttalat sig i frågan och framfört att medlen ska ses som stimulanspengar att använda för att förbättra äldrevården och att tolkningen att pengarna måste bokföras 2012 är alltför snäv. Vid ett möte med sjuksköterskeorganisationen presenterades tankar på satsningar om totalt kronor på vårdpersonal och brukare utifrån prestationsersättningen. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att ur kontot för omställnings- och utvecklingskostnader bevilja sektor Social omsorg kronor för satsningar inom äldreomsorgen relaterat till prestationsersättningen Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll

19 Ks 224 Dnr Ansökan om bidrag till fönsterbyte IOGT-NTO 1. Att avslå IOGT-NTO:s ansökan om bidrag till utbyte av fönster. IOGT-NTO i Finspång har ansökt om bidrag till utbyte av fönster i fastigheten Hvilan i Torstorp. Beräknad totalsumma för bytet av fönster är kronor och ansökan gäller 30 % av den summan, kronor. IOGT-NTO söker även bidrag med 50 % från Boverket, för att erhålla dessa krävs det att kommunen bidrar med sin andel. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att avslå IOGT-NTO:s ansökan om bidrag till utbyte av fönster. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll

20 Ks 225 Dnr Stiftelsen Bönergården ansökan om bidrag 1. Att avslå stiftelsen Bönergårdens ansökan om bidrag till höghöjdsbana. Stiftelsen Bönergården i Finspång bedriver verksamhet vid Bönergården 3 km norr om Finspång. För att ytterligare höja kvaliteten på verksamheten planerar stiftelsen att i samarbete med företaget Äventyrsupplevelser från Norrköping anlägga en höghöjdsbana. Vad gäller driften är stiftelsens avsikt att banan skall drivas som ett samarbete mellan stiftelsen Bönergården och företaget Äventyrsupplevelser. I offerten beskrivs samarbete ske genom att stiftelsen står för marken och materialet, kronor, och att företaget står för arbetet, ca kronor. Intäkterna från banan får företaget emedan stiftelsen får ökade intäkter från ökad uthyrning och servering till t ex företagsgrupper. För att möjliggöra denna anläggning ansöker stiftelsen om ett engångsbidrag på kronor från kommunen. Stiftelsens egen insats blir markupplåtelse och kronor. Förvaltningens synpunkter Utifrån det beskrivna samarbetet mellan stiftelsen och företaget Äventyrsupplevelser, bedömer vi att ett kommunalt bidrag blir ett indirekt företagsstöd som strider mot 2 kap 8 i kommunallagen. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att avslå stiftelsen Bönergårdens ansökan om bidrag till höghöjdsbana. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll

21 Ks 226 Dnr Förfrågan om markupplåtelse vid sjö för indianby 1. Att upplåta del av fastigheten Nyhem 1:2 till Takoda indianförening: 2. Att uppdra till förvaltningen att teckna upplåtelseavtal med Takoda indianförening med ovanstående begränsningar. 3. Att göra en utvärdering efter 2014 om hur verksamheten fungerar. Finspångs kommun har av Takoda indianförening fått en förfrågan om markupplåtelse. Förvaltningen har i samtal med föreningen sett på olika alternativ och funnit att det bästa alternativet är beläget på fastigheten Nyhem 1:2. Området är ca 7500 m2 stort och är beläget på en liten skogsbeklädd udde vid Skutens strand. Förvaltningens bedömning är att man kan upplåta denna markbit utan att äventyra framtida kommunal expansion. Dock bör man teckna en relativt kort markupplåtelse om max 5 år. Begränsningarna bör vara att all verksamhet vid området är av flyttbar karaktär. Det åligger arrendatorn att strikt följa de eventuella myndighetskrav som kan följa markupplåtelsen. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att upplåta del av fastigheten Nyhem 1:2 till Takoda indianförening: 2. Att uppdra till förvaltningen att teckna upplåtelseavtal med Takoda indianförening med ovanstående begränsningar. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll Forts

22 Forts Ks 226 (Förfrågan om markupplåtelse ) Yrkande Carl-Gustaf Mörner (M) yrkar att det görs en utvärdering efter 2014 om hur verksamheten fungerar. Propostionsordning Ordförande Per-Åke Andersson (V) meddelar att han först ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut. Därefter ställer han proposition på Carl-Gustaf Mörners (M) tilläggsyrkande. Kommunstyrelsen bifaller förslaget till propositionsordning. Omröstning Ordförande Per-Åke Andersson (V) ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Därefter ställer han proposition på Carl-Gustaf Mörners (M) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.

23 Ks 227 Dnr Medborgarförslag - bättre skolmat för barn och ungdomar i Finspångs kommun - alternativ till lättprodukter 1. Att från och med höstterminen 2013 tillhandahålla standardmejeriprodukter och bredbart smör som alternativ till lättprodukter i skolor och förskolor. 2. Att uppdra till sektor Barn och ungdom att informera kunderna om livsmedelsverkets rekommendationer och de synpunkter som redovisats ur ett medicinskt perspektiv. 3. Att uppdra till sektor samhällsbyggnad att följa upp och redovisa de ekonomiska effekterna av beslutet. Utifrån de tidigare besluten genomfördes under hösten 2012 ett projekt på Finbo förskola och Storängsskolan. Kunderna på dessa enheter fick valmöjlighet angående fetthalt på mejeriprodukter och val av smörgåsmargarin. Resultatet från det försök som gjordes under hösten visar tydligt ett önskemål från både föräldrar och elever att ha möjlighet att själva välja typ av mejeriprodukt. Kostenheten arbetar idag utifrån Livsmedelsverkets rekommendationer som framgår i den nya upplagan av Bra mat i skolan. Utifrån dessa rekommendationer att använda lättprodukter av mejerivaror på grund av bl.a. risk för D-vitaminbrist, har närsjukvårdens verksamhetschef Magnus Oveling, legitimerad dietist Jenny Lindqvist, samt skolsköterskan med medicinskt ledningsansvar Cecilia Grenestam yttrat sig ur ett hälsoperspektiv. Forts

24 Forts Ks 227 (Medborgarförslag bättre skolmat ) Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att från och med höstterminen 2013 tillhandahålla alternativ till lättprodukter i skolor och förskolor. 2. Att uppdra till sektor Barn och ungdom att informera kunderna om livsmedelsverkets rekommendationer och de synpunkter som redovisats ur ett medicinskt perspektiv. 3. Att uppdra till sektor samhällsbyggnad att följa upp och redovisa de ekonomiska effekterna av beslutet. Beredande organ Kommunfullmäktiges protokoll Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll Yrkande Herman Vinterhjärta (MP) yrkar bifall till att-satserna 1 och 2 med ändringen i att-sats 1 att från och med höstterminen 2013 tillhandahålla standardmejeriprodukter och bredbart smör som alternativ till lättprodukter i skolor och förskolor. Carl-Gustaf Mörner (M) och Ulrika Jeansson (S) yrkar bifall till Herman Vinterhjärtas (MP) ändringsyrkande. Propositionsordning När förhandlingarna förklarats avslutade konstaterar ordföranden att endast ett förslag föreligger och att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

25 Ks 228 Dnr Medborgarförslag plantering av blommor i rondell vid badhuset Grosvad 1. Att avslå förslaget då det ur trafiksynpunkt inte är genomförbart 2. Att delge Teo Johansson beslutet. Ett medborgarförslag har inkommit från Teo Johansson 6 år, han anför följande: Hej. När vi är på badhuset vid Grosvad så händer det ibland vid rondellen att folk kör över kullerstenarna eller på fel sida. Jag vill att det skall synas bättre att det är en rondell så att fler kör på rätt så att det inte blir någon krock. Det vore bra att sätta dit blommor eller gräs i rondellen. Förvaltningens synpunkter Den rondellen som Teo avser är den som finns på Storhagsvägen vid utfarten från Grosvads parkering. Teo uppfattar att rondellen är svår att upptäcka och det är riktigt och om man inte anpassar hastigheten blir den ännu svårare att upptäcka. Den här rondellen är en så kallad överkörningsbar rondell för att bilar och bussar skall kunna komma ut från i första hand parkeringsplatsen då det är för litet utrymme i korsningen. Rondellen är markerad med vägmärken dels varningstavla samt påbudsmärket cirkulation. Det går därför inte att plantera något i rondellen varken blommor eller gräs. De skulle bli förstörda så fort en buss eller annat större fordon skall köra ut från parkeringen. En särskild uppskattning framförs till Teo för hans engagemang och intresse för frågan! Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att avslå förslaget då det ur trafiksynpunkt inte är genomförbart 2. Att anse medborgarförslaget behandlat 3. Att delge Teo Johansson beslutet. Forts

26 Forts Ks 228 (Medborgarförslag plantering av blommor ) Beredande organ Kommunfullmäktiges protokoll Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll Yrkande Per-Åke Andersson (V) yrkar att att-sats 2 stryks. Propositionsordning När förhandlingarna förklarats avslutade konstaterar ordföranden att endast ett förslag föreligger och att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

27 Ks 229 Dnr Medborgarförslag medborgarråd i Finspång 1. Att avslå medborgarförslaget. 2. Att delge Teija Nyman beslutet. Teija Nyman har lämnat in ett medborgarförslag om att inrätta medborgarråd i Finspång. Hon anför att någon form av medborgarråd behövs då detta är en demokrati men folket har ingen talan och deras uppgivenhet och resignation över detta är alarmerande. Demokratiberedningens och förvaltningens synpunkter Demokratiberedningen och förvaltningen anser att det inte finns något behov av medborgarråd i Finspångs kommun eftersom det redan finns ett beslutande politiskt organ i kommunen i form av kommunfullmäktige med dess organisation. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att avslå medborgarförslaget. 2. Att anse medborgarförslaget besvarat. 3. Att delge Teija Nyman beslutet. Beredande organ Kommunfullmäktiges protokoll Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll Yrkande Per-Åke Andersson (V) yrkar att att-sats 2 stryks. Forts

28 Forts Ks 229 (Medborgarförslag medborgarråd i Finspång) Propositionsordning När förhandlingarna förklarats avslutade konstaterar ordföranden att endast ett förslag föreligger och att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

29 Ks 230 Dnr Valärende entledigande av ledamot i Östsam K2 1. Att entlediga Lars Johansson (S) från uppdraget som ledamot i Östsam K2. 2. Att till protokollet anteckna ett tack för den tid han innehaft uppdraget. Lars Johansson (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i Östsam K2.

30 Ks 231 Anmälan av delegationsbeslut Att anteckna nedanstående anmälda delegationsbeslut till protokollet: 1. Beslut om räntederivat Stationsområdet. 2. Remiss för odlings- och utsättningsprogram samt bevarandeplan för trumgräshoppa i Östergötland. 3. Projektmedel regional bygdepeng. 4. Investeringsmedgivande Kulturhuset. 5. Ansökan om föreningsbidrag personalklubben Kommandå. 6. Finspångs kommun flaggar med anledning av Finspånga marken. Delegationsbeslut, tagna i enlighet med kommunstyrelsens delegationsbemyndigande redovisas.

31 Ks 232 Delgivningar Att anteckna nedanstående cirkulär och skrivelser till protokollet: 1. SKL cirkulär 13:18 överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser samt bilagor. 2. SKL cirkulär 13:20 huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m HÖK 13 med Svenska Kommunalarbetareförbundet. 3. SKL cirkulär 13:21 lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare PAN 13 med Svenska Kommunalarbetareförbundet. 4. SKL cirkulär 13:22 överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA. 5. SKL cirkulär 13:23 överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning BUI SKL cirkulär 13:24 överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktion BAL SKL cirkulär 13:25 huvudöverenskommelse HÖK 13 med OFRs förbundsområde Läkare, Sveriges läkarförbund samt överenskommelse om Med.stud SKL cirkulär 13:26 bättre tillgång till kommunala föreskrifter. 9. Länsstyrelsen Östergötland nationell ANDT-strategi föranleder besök i länets kommuner. Forts

32 Forts Ks 232 (Delgivningar) 10. Östsam inbjudan till möte i projektet Östgötamodellen. 11. Statens folkhälsoinstitut konferens om föräldrastöd. 12. Svensk förening för folkhälsoarbete årets folkhälsokommun Skolverket statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning våren Skolverket statsbidrag för försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning våren Östsam treårsplan för Regionförbundet Östsam. 16. Trafikverket fastställelse av arbetsplan för ombyggnad av väg 51, Norrköping Finspång, etapp 2 av delen Kolstad Finspång. 17. Länsstyrelsen Östergötland anmälan av vattenverksamhet enligt 11 kap. 9a miljöbalken avseende nedgrävning av dräneringsrör och återställande av mark på fastigheten Byle 1:25 i Finspångs kommun. 18. Östsam seminarium om insatsprogram för landsbygdsutveckling. 19. SKL sammanträdesplan för SKL för år SKL förbundsavgift år 2014 till Sveriges Kommuner och Landsting. 21. Östsam seminarium om Ostlänken. 22. Handelsbanken aktuell ekonomi maj Nätverkarna Öst konferens samverkan skola arbetsliv. Forts

33 Forts Ks 232 (Delgivningar) 24. Strålsäkerhetsmyndigheten information om trådlösa nätverk. 25. Hela Sverige ska leva 2/ Söderberg & Partners Riskkontrollrapport april Bilagor till ärendet Detaljplan för ny parkering. Del av fastigheten Högby 1:2 m. fl, Finspångs kommun. 28. Bilagor till ärendet Detaljplan samrådsupplaga, för nytt vårdcentrum i centrala Finspång, kv. Borgmästaren 6-8 m.fl, Finspångs kommun. Förvaltningen redovisar inkomna cirkulär och skrivelser från Sveriges Kommuner och Landsting m.fl.

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

123 Kommunstyrelsens ärendelista. 124 Sektorn arbete och lärande rapporterar. 129 Avvikelserapportering

123 Kommunstyrelsens ärendelista. 124 Sektorn arbete och lärande rapporterar. 129 Avvikelserapportering 2011-02-28 Paragrafer 123 Kommunstyrelsens ärendelista 124 Sektorn arbete och lärande rapporterar 125 Ekonomisk uppföljning preliminärt koncernbokslut 126 Delmål för energieffektivisering inom kommunkoncernen

Läs mer

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund 2015-06-17 Paragrafer 123 Kommunfullmäktiges öppnande 124 Upprop 125 Protokolljustering 126 Kommunfullmäktiges dagordning 127 Information om verksamheten i regionen 128 Ledamöternas frågestund 129 Ledamöternas

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

40 Kommunstyrelsens ärendelista. 41 Månadsrapport för pensionsportföljen december 2009. 42 Finansrapport december 2009. 44 Ekonomi kring föreningar

40 Kommunstyrelsens ärendelista. 41 Månadsrapport för pensionsportföljen december 2009. 42 Finansrapport december 2009. 44 Ekonomi kring föreningar 2010-02-01 Paragrafer 40 Kommunstyrelsens ärendelista 41 Månadsrapport för pensionsportföljen december 2009 42 Finansrapport december 2009 43 Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning

Läs mer

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund 2009-12-14 Paragrafer 548 Kommunstyrelsens ärendelista 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS 550 Finspångs samordningsförbund 551 Taxor idrotts- och fritidsanläggningar 2010 552 Slutrapport till Länsstyrelsen

Läs mer

Larseric Ramlöv (fp)

Larseric Ramlöv (fp) Plats och tid Hotell de Geer, kl. 14.00 15.25 2008-08-11 1 (20) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Birgit Svärd (s) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Inge

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 85...2-3 * Frågor, 86,...4-5 * Allmänhetens frågestund, 87... 6 * Medborgarförslag om helt ny

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-09-16, kl. 13:00 15:40

Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-09-16, kl. 13:00 15:40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 112 (26) Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1,, kl. 13:00 15:40 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (S) ordförande Stig-Ove Andersson (S) Bo Eddie Rossbol

Läs mer

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (36) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 18 augusti 2010 kl 09.00-12.00, 13.00-15.40 Beslutande Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-05-02 1(66) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 18.00-19.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Tommie Eriksson, kommundirektör Gunnel Löfqvist,

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22 Kommunfullmäktige 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 19 juni 2000, kl 13.00-22.55.

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-04-09

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-04-09 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 9:00-14:50 Beslutande Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD), 48-56, 58-65 Lars Molin (M) Marie-Louise Hellström (M),

Läs mer

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande.

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande. Sammanträdesdatum 546 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-14.25 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (78) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 21.25 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Anders Nordin, förslagställare,

Läs mer

Se bilaga 1 till protokollet

Se bilaga 1 till protokollet 1(48) Plats och tid Trångsvikens Bygdegård onsdagen den, klockan 10.00-16.30 Beslutande edamöter Se bilaga 1 till protokollet Övriga närvarande Ola Skyllbäck, kommunchef Anette ihuvudh, kommunsekreterare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Hillevi Engström, kommundirektör Magdalena Granholm, nämndsekr. Per-Erik Kanström (M)

Hillevi Engström, kommundirektör Magdalena Granholm, nämndsekr. Per-Erik Kanström (M) Kommunstyrelsen 2015-06-01 1 Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 1 juni 2015, klockan 19:30-20.37 Beslutande Ledamöter: Mathias Bohman (S), ordförande Ann-Christin Martens (S), vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2013-02-25 16 (38) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 25 februari 2013, kl. 14.15-17.45. Jörgen Larsson (S), ordf. Anneli Bengtsson (S) Stefan Westin (S) Robert Skoglund (S)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer