213 Kommunstyrelsens ärendelista. 214 Informationsärenden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "213 Kommunstyrelsens ärendelista. 214 Informationsärenden"

Transkript

1 Paragrafer Informationsärenden 213 Kommunstyrelsens ärendelista 214 Informationsärenden 215 Ajournering 216 Högby 1:42, Högbyskolan Finspång, begäran om förvärv av fastighet Beslutsärenden 217 Svar på medborgarförslag cykelväg från fd Åviks handelsträdgård till korsningen Butbro Finspång 218 Detaljplan för ny parkering. Del av fastigheten Högby 1:2 m. fl, Finspångs kommun 219 Detaljplan samrådsupplaga, för nytt vårdcentrum i centrala Finspång, kv. Borgmästaren 6-8 m.fl, Finspångs kommun 220 Hedersgåva vidgat utbud 221 Skattesats Strategisk plan med budgetramar och budget Ansökan om utvecklingsmedel till äldrevården med knytning till prestationsersättning 224 Ansökan om bidrag till fönsterbyte IOGT-NTO 225 Stiftelsen Bönergården ansökan om bidrag 226 Förfrågan om markupplåtelse vid sjö för indianby 227 Medborgarförslag Bättre skolmat för barn och ungdomar i Finspångs kommun alternativ till lättprodukter 228 Medborgarförslag plantering av blommor i rondell vid badhuset Grosvad 229 Medborgarförslag medborgarråd i Finspång

2 Valärende entledigande av ledamot i Östsam K2 231 Anmälan av delegationsbeslut 232 Delgivningar

3 (30) Plats och tid Sammanträdesrummet Glan, kl Beslutande Per-Åke Andersson (V) ordförande Patrik Karlsson (S) ersätter Anders Härnbro (S) Inge Jacobsson (M) Ulrika Jeansson (S) Britt-Marie Jahrl (S) Carola Persson (S) ersätter Lars Johansson (S) Riitta Leiviskä Widlund (S) Carl-Gustaf Mörner (M) Herman Vinterhjärta (MP) Fredrik Blomberg (C) Christer Lundström (FP) Ersättare Rune Haagel (S) Stefan Carlsson (V) Ralph Kronholm (M) Bengt Nordström (MP) Olof Johansson (KD) Övriga deltagande Se bilaga 1 Utses att justera Ulrika Jeansson (S) Justeringens plats Kommunstyrelsekontoret, kommunhuset, Underskrifter Sekreterare Leif Björk Ordförande Per-Åke Andersson Justerande... Paragrafer: Ulrika Jeansson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet KOMMUNSTYRELSEKONTORET Underskrift. Leif Björk

4 Övriga deltagande Anette Asklöf, ekonomichef Leif Björk, kommunsekreterare Fredrik Björkman, fastighetsstrateg Jan-Erik Heintze, sektorschef Mikael Hultberg, sektorschef Mats Johansson, utredare Yvonne Larsen, utvecklingsstrateg Anita Mattisson, kommunrevisionen Anna Thörn, utvecklingsstrateg Marika Östemar, planarkitekt Bilaga l

5 Ks 213 Kommunstyrelsens ärendelista Att fastställa utskickad ärendelista med följande ändringar: 1. Att Lägesrapport exploatering Nyhem tas upp ärende 4b. 2. Att under ärende 7 Rapporter tas Östsam L15 upp som 7a och Regionalt samarbete kring HVB-hem som 7b. 3. Att ärende 9 Svar på medborgarförslag cykelväg från fd Åviks handelsträdgård till korsningen Butbro Finspång görs om till beslutsärende. 4. Att under ärende 10 Information i aktuella ärenden tas Avtal med bostadsrättsföreningen Majelden tas upp som ärende 10 c. 5. Att ärende 10b lokaler för boendestödet vid mötet slås samman med ärende 8 Högby 1:42, Högbyskolan Finspång, begäran om förvärv av fastighet. 6. Att ärende 23 Övriga ärenden utgår. Ordförande Per-Åke Andersson (V) föreslår följande ändringar i ärendelistan. 1. Att Lägesrapport exploatering Nyhem tas upp ärende 4b. 2. Att under ärende 7 Rapporter tas Östsam L15 upp som 7a och Regionalt samarbete kring HVB-hem som 7b. 3. Att ärende 9 Svar på medborgarförslag cykelväg från fd Åviks handelsträdgård till korsningen Butbro Finspång görs om till beslutsärende. 4. Att under ärende 10 Information i aktuella ärenden tas Avtal med bostadsrättsföreningen Majelden tas upp som ärende 10 c. Forts

6 Forts Ks 213 (Kommunstyrelsens ärendelista) 5. Att ärende 10b lokaler för boendestödet vid mötet slås samman med ärende 8 Högby 1:42, Högbyskolan Finspång, begäran om förvärv av fastighet. 6. Att ärende 23 Övriga ärenden utgår.

7 Ks 214 Dnr Informationsärenden Kommunstyrelsen informeras om de i ärendelistan upptagna informationsärendena 2, 3, 4, 5, 6, 7 samt 10. Följande förtroendevalda och tjänstemän biträder vid informationen: Ärende 2: Ärende 3: Redovisning Qualis kvalitet i skolan, Anna Thörn och Yvonne Larsen informerar och svarar på frågor. Utökning av Viggestorps förskola, Mikael Hultberg informerar och svarar på frågor. Ärende 4a: Rapport från Brottsförebyggande rådet, Per-Åke Andersson (V) informerar och svarar på frågor. Ärende 4b: Lägesrapport exploatering Nyhem, Jan-Erik Heintze informerar och svarar på frågor. Ärende 5: Ärende 6: Lägesrapport Finspångs vårdcentrum, Mats Johansson och Marika Östemar informerar och svarar på frågor. Rapport om ekonomin inför kommunstyrelsens sommaruppehåll, Anette Asklöf informerar och svarar på frågor. Ärende 7a: Rapporter Östsam L15, Ulrika Jeansson (S) informerar och svarar på frågor. Ärende 7b: Rapporter Regionalt samarbete kring HVB-hem, Stefan Carlsson (V) informerar och svarar på frågor. Ärende 10a: Information i aktuella ärenden Bergska skolans lokaler, Fredrik Björkman informerar och svarar på frågor. Ärende 10b: Information i aktuella ärenden lokaler till boendestödet, Fredrik Björkman informerar och svarar på frågor. Ärende 10c: Information i aktuella ärenden Avtal med bostadsrättsföreningen Majelden, Anette Asklöf informerar och svarar på frågor.

8 Ks 215 Ajournering 1. Att ajournera sammanträdet klockan Att sammanträdet återupptas klockan Ordförande Per-Åke Andersson (V) föreslår att mötet ajourneras 20 minuter.

9 Ks 216 Dnr Högby 1:42, Högbyskolan Finspång, begäran om förvärv av fastighet 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde Med anledning av förväntad markförsäljning till Landstinget för uppförande av nytt vårdcentrum måste viss verksamhet flyttas till nya lokaler. Beroendeenheten med dess specifika behov kan inte lösas inom kommunkoncernens fastighetsbestånd och därför föreslås ett förvärv av Högby 1:42 (Högbyskolan). Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att förvärva fastigheten Högby 1:42 för max 6,6 miljoner kronor exklusive förvärvskostnader. 2. Att investeringen finansieras inom 2013 års investeringsram. 3. Att uppdra till förvaltningen att återkomma med kalkyl samt projekteringsunderlag för byggnadens renovering. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse

10 Ks 217 Dnr Medborgarförslag cykelväg från fd Åviks handelsträdgård till korsningen Butbro - Finspång 1. Att anse medborgarförslaget besvarat. 2. Att delge Mona Karlsson beslutet. Medborgarförslag har inkommit från Mona Karlsson om att göra en cykelväg från före detta Åviks Handelsträdgård till korsningen Butbro - Finspång. Förvaltningens beredning av ärendet Butbrovägen är en länsväg där Trafikverket är väghållare. Diskussion har förts med väghållaren och ett genomförandeavtal gällande anordnande av en gång- och cykelväg har tecknats mellan Finspångs kommun och Trafikverket. Onsdagen den 22 maj 2013 är startdatum för byggnation av GC-väg mellan Butbro och korsningen Finspång Lotorp och arbetet planeras vara klart under hösten Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att anse medborgarförslaget besvarat. 2. Att delge Mona Karlsson beslutet. Beredande organ Kommunfullmäktiges protokoll Förvaltningens tjänsteskrivelse

11 Ks 218 Dnr Detaljplan för ny parkering. Del av fastigheten Högby 1:2 m.fl, Finspångs kommun 1. Att godkänna upprättade planhandlingar för granskning. Planförslaget syftar till att omvandla befintlig grusad parkeringsyta till parkeringsändamål enligt plan- och bygglagen. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att godkänna upprättade planhandlingar för granskning. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse

12 Ks 219 Dnr Detaljplan; samrådsupplaga, för nytt vårdcentrum i centrala Finspång, kv. Borgmästaren 6-8, Finspångs kommun 1. Att godkänna upprättade handlingar för genomförande av samråd. 2. Att detaljplanen inte innebär betydande miljöpåverkan. Det nu upprättade planförslaget syftar till att möjliggöra lokaler för vård och centrumändamål på fastigheten Borgmästaren 6-8 med flera, samt tillhörande angörings- och parkeringsmöjligheter. I arbetet med att ta fram föreliggande förslag har ett omfattade utrednings- och undersökningsarbete genomförts. Detta har omfattat geotekniska undersökningar, miljöundersökningar, marktekniska förutsättningar samt möjlighetsstudier avseende trafik och angörings- och parkeringsmöjligheter. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att godkänna upprättade handlingar för genomförande av samråd. 2. Att detaljplanen inte innebär betydande miljöpåverkan. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse

13 Ks 220 Dnr Hedersgåva vidgat utbud föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att som kommunens hedersgåva för lång och trogen tjänst kan mottagaren välja ett av följande alternativ, armbandsur i guld, konstverk av i Östergötland verksam konstnär, cykel eller resecheck. 2. Att som rekommenderad prisnivå ange 8000 kronor per gåva i 2013 års penningvärde och att värdet justeras med samma procentuella förändring som sker med konsumentprisindex varje år. 3. Att detta beslut i tillämpliga delar kompletterar kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktiges presidium och jubilarer har framfört önskemål om att komplettera klocka och konstverk med andra mer tidsenliga gåvor. Rekommenderat pris för jubileumsgåva föreslås bli 8000 kr för Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att som kommunens hedersgåva för lång och trogen tjänst kan mottagaren välja ett av följande alternativ, armbandsur i guld, konstverk av i Östergötland verksam konstnär, cykel eller resecheck. 2. Att som rekommenderad prisnivå ange 8000 kronor per gåva i 2013 års penningvärde och att värdet kan justeras med samma procentuella förändring som sker med konsumentprisindex varje år. 3. Att detta beslut i tillämpliga delar kompletterar kommunfullmäktiges beslut Forts

14 Forts Ks 220 (Hedersgåva vidgat utbud) Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse Yrkande Inge Jacobsson (M) yrkar att ordet kan i att-sats 2 tas bort. Ulrika Jeansson (S) yrkar bifall till Inge Jacobssons (M) ändringsyrkande. Propositionsordning När förhandlingarna förklarats avslutade konstaterar ordföranden att endast ett förslag föreligger och att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

15 Ks 221 Dnr Skattesats 2014 föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att den kommunala skattesatsen för år 2014 fastställs till 22:18 per skattekrona. 2. Att skattesatsen inkluderar skatteväxling med landstinget på 25 öre för hemsjukvården. Enligt kommunallagen har kommunstyrelsen att ta ställning till skattesatsen för år 2014 innan oktober månads utgång och kommunfullmäktige har sedan att ta ställning till skattesatsen före november månads utgång. Enligt planeringsprocessen i Finspångs kommun tas beslut om budget och skattesats redan i juni. Den kommunala skattesatsen för år 2013 är fastställd av kommunfullmäktige till 21:93 per skattekrona. Kommunfullmäktige har i beslut beslutat om skatteväxling på 25 öre med landstinget för övertagande av hemsjukvården. Det innebär en ökad skattesats för kommunen med 25 öre. Därmed föreslås en skattesats på 22:18 per skattekrona för 2014 inkl skatteväxling. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att den kommunala skattesatsen för år 2014 fastställs till 22:18 per skattekrona. 2. Att skattesatsen inkluderar skatteväxling med landstinget på 25 öre för hemsjukvården. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll

16 Ks 222 Dnr Strategisk plan och budget 2014 föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att anta förslaget till budget år 2014 och strategisk plan Att kommunstyrelsen under år 2014 har rätt att omsätta lån, dvs låna upp motsvarande de lån som förfaller till betalning under år Att fastställa investeringsbudgeten för år 2014 till 110 miljoner kronor. 4. Att delegera till kommunstyrelsen att besluta om enskilda investeringsprojekt inom ramen för 7,5 miljoner kronor som avsatts för sektorernas investeringar. 5. Att utöka kommunkoncernens låneram med kronor till kronor. 6. Att kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna upp till ovan beslutat låneram. 7. Att upphäva kommunstyrelsens beslut Den politiska majoriteten Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har lagt fram sitt förslag till strategisk plan och budget för Planen innehåller, utöver ramarna, politiska prioriteringar för de kommande åren. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att anta förslaget till budget år 2014 och strategisk plan Att kommunstyrelsen under år 2014 har rätt att omsätta lån, dvs låna upp motsvarande de lån som förfaller till betalning under år 2014 Forts

17 Forts Ks 222 (Strategisk plan ) 3. Att fastställa investeringsbudgeten för år 2014 till 110 miljoner kronor. 4. Att delegera till kommunstyrelsen att besluta om enskilda investeringsprojekt inom ramen för 7,5 miljoner kronor som avsatts för sektorernas investeringar. 5. Att utöka kommunkoncernens låneram med kronor till kronor. 6. Att kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna upp till ovan beslutat låneram. Beredande organ Kommunstyrelsens protokoll Förvaltningens tjänsteskrivelse Strategisk plan och budget 2014 daterad Deltar inte i beslutet Inge Jacobsson (M), Carl-Gustaf Mörner (M), Fredrik Blomberg (C) och Christer Lundström (FP) meddelar att de inte deltar i beslutet. Yrkande Herman Vinterhjärta (MP) yrkar att det läggs till en att-sats med lydelsen att upphäva kommunstyrelsens beslut Ulrika Jeansson (S) och Per-Åke Andersson (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut samt till Herman Vinterhjärtas (MP) tilläggsyrkande. Propositionsordning När förhandlingarna förklarats avslutade konstaterar ordföranden att endast ett förslag föreligger och att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

18 Ks 223 Dnr Ansökan om utvecklingsmedel till äldrevården med knytning till prestationsersättning 1. Att ur kontot för omställnings- och utvecklingskostnader bevilja sektor Social omsorg kronor för satsningar inom äldreomsorgen relaterat till prestationsersättningen Regeringen betalade 2012 ut 410 miljoner kronor till landsting och kommuner som lyckades höja kvaliteten inom äldreomsorgen, bl.a. genom arbetet med kvalitetsregister. Finspång var en av kommunerna som lyckades väldigt bra och fick 3,3 miljoner kronor i prestationsersättning. I och med att pengarna kom till kommunen i december 2012 och benämndes prestationsersättning 2012 skulle pengarna bokföras på 2012 enligt kommunens revisor. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har uttalat sig i frågan och framfört att medlen ska ses som stimulanspengar att använda för att förbättra äldrevården och att tolkningen att pengarna måste bokföras 2012 är alltför snäv. Vid ett möte med sjuksköterskeorganisationen presenterades tankar på satsningar om totalt kronor på vårdpersonal och brukare utifrån prestationsersättningen. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att ur kontot för omställnings- och utvecklingskostnader bevilja sektor Social omsorg kronor för satsningar inom äldreomsorgen relaterat till prestationsersättningen Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll

19 Ks 224 Dnr Ansökan om bidrag till fönsterbyte IOGT-NTO 1. Att avslå IOGT-NTO:s ansökan om bidrag till utbyte av fönster. IOGT-NTO i Finspång har ansökt om bidrag till utbyte av fönster i fastigheten Hvilan i Torstorp. Beräknad totalsumma för bytet av fönster är kronor och ansökan gäller 30 % av den summan, kronor. IOGT-NTO söker även bidrag med 50 % från Boverket, för att erhålla dessa krävs det att kommunen bidrar med sin andel. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att avslå IOGT-NTO:s ansökan om bidrag till utbyte av fönster. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll

20 Ks 225 Dnr Stiftelsen Bönergården ansökan om bidrag 1. Att avslå stiftelsen Bönergårdens ansökan om bidrag till höghöjdsbana. Stiftelsen Bönergården i Finspång bedriver verksamhet vid Bönergården 3 km norr om Finspång. För att ytterligare höja kvaliteten på verksamheten planerar stiftelsen att i samarbete med företaget Äventyrsupplevelser från Norrköping anlägga en höghöjdsbana. Vad gäller driften är stiftelsens avsikt att banan skall drivas som ett samarbete mellan stiftelsen Bönergården och företaget Äventyrsupplevelser. I offerten beskrivs samarbete ske genom att stiftelsen står för marken och materialet, kronor, och att företaget står för arbetet, ca kronor. Intäkterna från banan får företaget emedan stiftelsen får ökade intäkter från ökad uthyrning och servering till t ex företagsgrupper. För att möjliggöra denna anläggning ansöker stiftelsen om ett engångsbidrag på kronor från kommunen. Stiftelsens egen insats blir markupplåtelse och kronor. Förvaltningens synpunkter Utifrån det beskrivna samarbetet mellan stiftelsen och företaget Äventyrsupplevelser, bedömer vi att ett kommunalt bidrag blir ett indirekt företagsstöd som strider mot 2 kap 8 i kommunallagen. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att avslå stiftelsen Bönergårdens ansökan om bidrag till höghöjdsbana. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll

21 Ks 226 Dnr Förfrågan om markupplåtelse vid sjö för indianby 1. Att upplåta del av fastigheten Nyhem 1:2 till Takoda indianförening: 2. Att uppdra till förvaltningen att teckna upplåtelseavtal med Takoda indianförening med ovanstående begränsningar. 3. Att göra en utvärdering efter 2014 om hur verksamheten fungerar. Finspångs kommun har av Takoda indianförening fått en förfrågan om markupplåtelse. Förvaltningen har i samtal med föreningen sett på olika alternativ och funnit att det bästa alternativet är beläget på fastigheten Nyhem 1:2. Området är ca 7500 m2 stort och är beläget på en liten skogsbeklädd udde vid Skutens strand. Förvaltningens bedömning är att man kan upplåta denna markbit utan att äventyra framtida kommunal expansion. Dock bör man teckna en relativt kort markupplåtelse om max 5 år. Begränsningarna bör vara att all verksamhet vid området är av flyttbar karaktär. Det åligger arrendatorn att strikt följa de eventuella myndighetskrav som kan följa markupplåtelsen. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att upplåta del av fastigheten Nyhem 1:2 till Takoda indianförening: 2. Att uppdra till förvaltningen att teckna upplåtelseavtal med Takoda indianförening med ovanstående begränsningar. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll Forts

22 Forts Ks 226 (Förfrågan om markupplåtelse ) Yrkande Carl-Gustaf Mörner (M) yrkar att det görs en utvärdering efter 2014 om hur verksamheten fungerar. Propostionsordning Ordförande Per-Åke Andersson (V) meddelar att han först ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut. Därefter ställer han proposition på Carl-Gustaf Mörners (M) tilläggsyrkande. Kommunstyrelsen bifaller förslaget till propositionsordning. Omröstning Ordförande Per-Åke Andersson (V) ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Därefter ställer han proposition på Carl-Gustaf Mörners (M) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.

23 Ks 227 Dnr Medborgarförslag - bättre skolmat för barn och ungdomar i Finspångs kommun - alternativ till lättprodukter 1. Att från och med höstterminen 2013 tillhandahålla standardmejeriprodukter och bredbart smör som alternativ till lättprodukter i skolor och förskolor. 2. Att uppdra till sektor Barn och ungdom att informera kunderna om livsmedelsverkets rekommendationer och de synpunkter som redovisats ur ett medicinskt perspektiv. 3. Att uppdra till sektor samhällsbyggnad att följa upp och redovisa de ekonomiska effekterna av beslutet. Utifrån de tidigare besluten genomfördes under hösten 2012 ett projekt på Finbo förskola och Storängsskolan. Kunderna på dessa enheter fick valmöjlighet angående fetthalt på mejeriprodukter och val av smörgåsmargarin. Resultatet från det försök som gjordes under hösten visar tydligt ett önskemål från både föräldrar och elever att ha möjlighet att själva välja typ av mejeriprodukt. Kostenheten arbetar idag utifrån Livsmedelsverkets rekommendationer som framgår i den nya upplagan av Bra mat i skolan. Utifrån dessa rekommendationer att använda lättprodukter av mejerivaror på grund av bl.a. risk för D-vitaminbrist, har närsjukvårdens verksamhetschef Magnus Oveling, legitimerad dietist Jenny Lindqvist, samt skolsköterskan med medicinskt ledningsansvar Cecilia Grenestam yttrat sig ur ett hälsoperspektiv. Forts

24 Forts Ks 227 (Medborgarförslag bättre skolmat ) Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att från och med höstterminen 2013 tillhandahålla alternativ till lättprodukter i skolor och förskolor. 2. Att uppdra till sektor Barn och ungdom att informera kunderna om livsmedelsverkets rekommendationer och de synpunkter som redovisats ur ett medicinskt perspektiv. 3. Att uppdra till sektor samhällsbyggnad att följa upp och redovisa de ekonomiska effekterna av beslutet. Beredande organ Kommunfullmäktiges protokoll Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll Yrkande Herman Vinterhjärta (MP) yrkar bifall till att-satserna 1 och 2 med ändringen i att-sats 1 att från och med höstterminen 2013 tillhandahålla standardmejeriprodukter och bredbart smör som alternativ till lättprodukter i skolor och förskolor. Carl-Gustaf Mörner (M) och Ulrika Jeansson (S) yrkar bifall till Herman Vinterhjärtas (MP) ändringsyrkande. Propositionsordning När förhandlingarna förklarats avslutade konstaterar ordföranden att endast ett förslag föreligger och att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

25 Ks 228 Dnr Medborgarförslag plantering av blommor i rondell vid badhuset Grosvad 1. Att avslå förslaget då det ur trafiksynpunkt inte är genomförbart 2. Att delge Teo Johansson beslutet. Ett medborgarförslag har inkommit från Teo Johansson 6 år, han anför följande: Hej. När vi är på badhuset vid Grosvad så händer det ibland vid rondellen att folk kör över kullerstenarna eller på fel sida. Jag vill att det skall synas bättre att det är en rondell så att fler kör på rätt så att det inte blir någon krock. Det vore bra att sätta dit blommor eller gräs i rondellen. Förvaltningens synpunkter Den rondellen som Teo avser är den som finns på Storhagsvägen vid utfarten från Grosvads parkering. Teo uppfattar att rondellen är svår att upptäcka och det är riktigt och om man inte anpassar hastigheten blir den ännu svårare att upptäcka. Den här rondellen är en så kallad överkörningsbar rondell för att bilar och bussar skall kunna komma ut från i första hand parkeringsplatsen då det är för litet utrymme i korsningen. Rondellen är markerad med vägmärken dels varningstavla samt påbudsmärket cirkulation. Det går därför inte att plantera något i rondellen varken blommor eller gräs. De skulle bli förstörda så fort en buss eller annat större fordon skall köra ut från parkeringen. En särskild uppskattning framförs till Teo för hans engagemang och intresse för frågan! Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att avslå förslaget då det ur trafiksynpunkt inte är genomförbart 2. Att anse medborgarförslaget behandlat 3. Att delge Teo Johansson beslutet. Forts

26 Forts Ks 228 (Medborgarförslag plantering av blommor ) Beredande organ Kommunfullmäktiges protokoll Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll Yrkande Per-Åke Andersson (V) yrkar att att-sats 2 stryks. Propositionsordning När förhandlingarna förklarats avslutade konstaterar ordföranden att endast ett förslag föreligger och att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

27 Ks 229 Dnr Medborgarförslag medborgarråd i Finspång 1. Att avslå medborgarförslaget. 2. Att delge Teija Nyman beslutet. Teija Nyman har lämnat in ett medborgarförslag om att inrätta medborgarråd i Finspång. Hon anför att någon form av medborgarråd behövs då detta är en demokrati men folket har ingen talan och deras uppgivenhet och resignation över detta är alarmerande. Demokratiberedningens och förvaltningens synpunkter Demokratiberedningen och förvaltningen anser att det inte finns något behov av medborgarråd i Finspångs kommun eftersom det redan finns ett beslutande politiskt organ i kommunen i form av kommunfullmäktige med dess organisation. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att avslå medborgarförslaget. 2. Att anse medborgarförslaget besvarat. 3. Att delge Teija Nyman beslutet. Beredande organ Kommunfullmäktiges protokoll Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll Yrkande Per-Åke Andersson (V) yrkar att att-sats 2 stryks. Forts

28 Forts Ks 229 (Medborgarförslag medborgarråd i Finspång) Propositionsordning När förhandlingarna förklarats avslutade konstaterar ordföranden att endast ett förslag föreligger och att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

29 Ks 230 Dnr Valärende entledigande av ledamot i Östsam K2 1. Att entlediga Lars Johansson (S) från uppdraget som ledamot i Östsam K2. 2. Att till protokollet anteckna ett tack för den tid han innehaft uppdraget. Lars Johansson (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i Östsam K2.

30 Ks 231 Anmälan av delegationsbeslut Att anteckna nedanstående anmälda delegationsbeslut till protokollet: 1. Beslut om räntederivat Stationsområdet. 2. Remiss för odlings- och utsättningsprogram samt bevarandeplan för trumgräshoppa i Östergötland. 3. Projektmedel regional bygdepeng. 4. Investeringsmedgivande Kulturhuset. 5. Ansökan om föreningsbidrag personalklubben Kommandå. 6. Finspångs kommun flaggar med anledning av Finspånga marken. Delegationsbeslut, tagna i enlighet med kommunstyrelsens delegationsbemyndigande redovisas.

31 Ks 232 Delgivningar Att anteckna nedanstående cirkulär och skrivelser till protokollet: 1. SKL cirkulär 13:18 överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser samt bilagor. 2. SKL cirkulär 13:20 huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m HÖK 13 med Svenska Kommunalarbetareförbundet. 3. SKL cirkulär 13:21 lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare PAN 13 med Svenska Kommunalarbetareförbundet. 4. SKL cirkulär 13:22 överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA. 5. SKL cirkulär 13:23 överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning BUI SKL cirkulär 13:24 överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktion BAL SKL cirkulär 13:25 huvudöverenskommelse HÖK 13 med OFRs förbundsområde Läkare, Sveriges läkarförbund samt överenskommelse om Med.stud SKL cirkulär 13:26 bättre tillgång till kommunala föreskrifter. 9. Länsstyrelsen Östergötland nationell ANDT-strategi föranleder besök i länets kommuner. Forts

32 Forts Ks 232 (Delgivningar) 10. Östsam inbjudan till möte i projektet Östgötamodellen. 11. Statens folkhälsoinstitut konferens om föräldrastöd. 12. Svensk förening för folkhälsoarbete årets folkhälsokommun Skolverket statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning våren Skolverket statsbidrag för försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning våren Östsam treårsplan för Regionförbundet Östsam. 16. Trafikverket fastställelse av arbetsplan för ombyggnad av väg 51, Norrköping Finspång, etapp 2 av delen Kolstad Finspång. 17. Länsstyrelsen Östergötland anmälan av vattenverksamhet enligt 11 kap. 9a miljöbalken avseende nedgrävning av dräneringsrör och återställande av mark på fastigheten Byle 1:25 i Finspångs kommun. 18. Östsam seminarium om insatsprogram för landsbygdsutveckling. 19. SKL sammanträdesplan för SKL för år SKL förbundsavgift år 2014 till Sveriges Kommuner och Landsting. 21. Östsam seminarium om Ostlänken. 22. Handelsbanken aktuell ekonomi maj Nätverkarna Öst konferens samverkan skola arbetsliv. Forts

33 Forts Ks 232 (Delgivningar) 24. Strålsäkerhetsmyndigheten information om trådlösa nätverk. 25. Hela Sverige ska leva 2/ Söderberg & Partners Riskkontrollrapport april Bilagor till ärendet Detaljplan för ny parkering. Del av fastigheten Högby 1:2 m. fl, Finspångs kommun. 28. Bilagor till ärendet Detaljplan samrådsupplaga, för nytt vårdcentrum i centrala Finspång, kv. Borgmästaren 6-8 m.fl, Finspångs kommun. Förvaltningen redovisar inkomna cirkulär och skrivelser från Sveriges Kommuner och Landsting m.fl.

367 Kommunstyrelsens ärendelista. 368 Kv Dalen avtal med Siemens och Missionskyrkan. 369 Uppföljning av ny politisk organisation

367 Kommunstyrelsens ärendelista. 368 Kv Dalen avtal med Siemens och Missionskyrkan. 369 Uppföljning av ny politisk organisation 2010-06-14 Paragrafer 367 Kommunstyrelsens ärendelista 368 Kv Dalen avtal med Siemens och Missionskyrkan 369 Uppföljning av ny politisk organisation 2010-06-14 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrummet Skuten-Dovern,

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande. Rune Haagel (s)

Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande. Rune Haagel (s) Plats och tid Hotell de Geer, kl. 13.00 13.30 2008-04-15 1 (6) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v), vice ordförande Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande Birgit Svärd (s) Rune Haagel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-29 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 29 maj 2013, kl. 08.00-12.10 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 1(5) Kommunstyrelsen kallas till sammanträde Tid: 2016-05-31 kl. 13:15 Plats: KS-rummet Öppnande, närvaro, justering Förslag till justeringstid: onsdag 1 juni kl. 15:00. Beslutsärenden 1. Kommunstyrelsens

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Medborgarförslag angående nedläggning av Västbygdens skola och finansiering av skolans driftkostnader, 108...2-3 * Medborgarförslag angående nedläggning av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Personalnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Personalnämnden Plats och tid Sammanträdesrummet Mellanrummet kl. 10:00-16:30 ande ledamöter Rolf Hansson (V) (ordförande) Gert Dahlin (S) (vice ordförande) Jan Gyllenhammar (KD) (2:e vice ordförande) Lena Westerlund

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus 1(8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kallingesalen, kl. 09:30-11:20 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef 1(7) Plats och tid Peter Rosholms tjänsterum, onsdagen den 14 januari, klockan 8.00-8.25 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter

Läs mer

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M)

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 21 juni 2010, klockan 17.00-17.30. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 11:35 Beslutande Övriga Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Anna Hammar (V) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Göran Eriksson

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-08-26

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-08-26 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 26 augusti 2010, kl. 14.00 15.35 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) 1(10) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.15 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) Övriga närvarande

Läs mer

133 Kommunstyrelsens ärendelista. 134 Rapportering enligt internkontrollplan. 135 GC-väg Finspång Kolstad, tilläggsanslag

133 Kommunstyrelsens ärendelista. 134 Rapportering enligt internkontrollplan. 135 GC-väg Finspång Kolstad, tilläggsanslag 2014-03-24 Paragrafer 133 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 134 Rapportering enligt internkontrollplan 135 GC-väg Finspång Kolstad, tilläggsanslag 136 Överföring av investeringsmedel till 2014

Läs mer

Stefan Yngstrand (FP)

Stefan Yngstrand (FP) Kommunstyrelsen 2015-03-12 1 (6) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kl. 08:30-11:00 (ajournering 09:00-10:10) Beslutande Ronny Löfquist (S) ordförande Håkan Bengtsson (C) tjg.ers. Marie-Louice Lindström

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Byggnadsnämnden Sammanträdesdag 2015-04-15 Innehåll 22 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 29 23 Redovisning av delegationsbeslut... 30 24 Delgivningar... 31 25 Månadsuppföljning

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2015-11-19 Innehåll 159 Godkännande av ärendelista... 178 160 Anmälan av delegationsbeslut... 179 161 Delgivningar... 180 162 Lägesbeskrivning per programområde...

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Anna-Lena Fjellström (S) Marie Lodin (S) Gunnar Grönberg (S) Stig Svedin (V) Göran Ljungblom

Läs mer

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 2 april 2015, kl 08.15-10.20. Ajournering kl 09.10-09.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2014-08-27

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2014-08-27 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, onsdag den 27 augusti 2014 kl. 14.00-16.45 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (M), ordförande Ing-Marie Arwidsson (KD), 1:e vice ordf. Susanne Sjögren

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 15 mars 2012 kl. 14.00-15.50 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (m), ordförande Susanne Sjögren, 2:e vice ordf. (s) Olivia Fransson (kd) Sven

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, klockan 09.00-10.15 Beslutande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdag 2015-10-05 Innehåll 137 Studiebesök... 164 138 Tillkommande/utgående ärenden samt godkännande av föredragningslista... 165 139 Månadsuppföljning/delårsbokslut

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-12.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson (S), ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Gerd Karlsson (S), ersättare

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14:30 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Anna-Lena Fjellström (S) Marie Lodin (S) Gunnar Grönberg (S) Stig Svedin (V) Göran Ljungblom

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden 1(15) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-11-11 - i Kommunhuset klockan 15.00. Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande, ej 109 Ursel

Läs mer

Onsdagen den 12 november kl.14.00

Onsdagen den 12 november kl.14.00 1(4) Plats och tid Plenisalen, 13.00-13.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Folkets hus, Amazon, Flen

Folkets hus, Amazon, Flen 198 Plats och tid Folkets hus, Amazon, Flen Kl 17.00-17.05 Beslutande Övriga deltagare Anders Berglöv (S), ordförande Lars Falk (A2), 1:e vice ordförande Björn Zetterqvist (M), 2:e vice ordförande Stefan

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.35. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annette Hallberg (S) tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas Furuskog (S) Patrik Köhler(M) Folke Karlsson och Stefan Carlsson

Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas Furuskog (S) Patrik Köhler(M) Folke Karlsson och Stefan Carlsson 1 Sammanträdesdatum 2007-12-04 Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 4 december 2007 kl 09.00-12.10. Beslutande Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2016-04-27 1 () Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Kommunhuset, klockan 9.00 10.15 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Peter Ristikartano (MP) ordförande

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Christina Johansson och Allan Myrtenkvist. Kommunsekreterarens rum måndag 2008-06-25

Christina Johansson och Allan Myrtenkvist. Kommunsekreterarens rum måndag 2008-06-25 Kommunstyrelsen 2008-06-23 1 (8) Plats och tid Kommunhuset, Hällefors, kl. 13.00 15.15 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-09-0 Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen Meddelande 2 Ägardirektiv för Vårgårda bostäder AB 3 Svar på motion, besparingsåtgärder avseende förtroendevaldas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll Innehåll 54 Godkännande av ärendelista... 75 55 Delgivningar... 76 56 Anmälan av delegationsbeslut... 77 57 Rapporter... 78 58 Månadsuppföljning per30 april 2016... 79 59 Statusrapport över pågående ärenden

Läs mer

Socialnämnden (13)

Socialnämnden (13) Socialnämnden 2015-03-19 1(13) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 13.00-16.00 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Marianne Ohlsson (C) Åsa Karlsson (S) Magnus Zetterlund (S) Lennart Eriksson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson Ulf

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00 Beslutande Olle Berg Aimo Konttinen Peter Bökman Hans Molin Birgitta Ringshagen Solveig Mäkinen Charlotte

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-28

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-28 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 28 oktober 2010, kl. 14.00 15.30 Beslutande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-04-10 21 (27) Plats och tid Säfstaholms slott Vingåker, måndagen den 10 april 2012, kl. 14.00-15.00 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Kent Jönsson (C) Övriga deltagande Lars Furborg, förvaltningschef

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2011-10-18 Kommunstyrelsen Plats och tid Kumla Folkets hus - Teatern, 2011-10-18, klockan 17:45 Beslutande Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Katarina Hansson (S) Raymonda Kourie (KD) Stefan Svensson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Tjänstemän m.fl. Per Kaarle, miljöchef Marita Gustafsson, sekreterare Anna Stjernholm, miljöinspektör, 1-2 Fredrik Berlin, miljöinspektör, 1-4

Tjänstemän m.fl. Per Kaarle, miljöchef Marita Gustafsson, sekreterare Anna Stjernholm, miljöinspektör, 1-2 Fredrik Berlin, miljöinspektör, 1-4 Sida 1(15) Plats och tid Mölndals stadshus rum 214, klockan 17.30 18.15. Beslutande Elpida Georgitsi (S) Kåre Widenqvist (S) Emil Forsberg (S) tjänstgör för Lars Möglebust (S) My Blomgren (MP), ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde K AL L E L S E / Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2012-08-27 Sid 1 (2) Plats KS-salen Tid Tisdag den 4 sept kl 13.00- Förhinder anmäls till kommunledningskontorets diarium, tfn 026-17 81 03 eller

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-05-29 klockan 09:00-11:40 i Kommunhuset. Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande 22-30 Christer Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsutskottet 2013 11 18 1 (8) Plats och tid: Astrakanen, kommunkontoret i Båstad kl 13.00 14.55. Beslutande: Thomas Andersson (FP), ordförande Pelle Höglund (M), ledamot

Läs mer

Ärendelista personal- och organisationsutskottet

Ärendelista personal- och organisationsutskottet Ärendelista personal- och organisationsutskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdag den 15 mars 2005, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 08.00 11.06 1 (13) Beslutande Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 9.00-11.35 Beslutande Günter Ruchatz (M), ordförande Jimmy Odenäng (M) Anne Wilks (MP) Johan Sigvardsson (C) 131-138 Per-Olof Johansson (S) Bertil

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, måndagen den 1 juni 2015 kl. 13:00 ande Anders Svensson, M Magnus Gabrielsson, S Gunilla Schollin Borg, MP Övriga deltagande Jens Karlsson, avdelningschef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2010-05-27 kl 13:15 15:45. Förh.chef Per Sundelius Sekr Kersthin Berggren

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2010-05-27 kl 13:15 15:45. Förh.chef Per Sundelius Sekr Kersthin Berggren 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2010-05-27 kl 13:15 15:45 Beslutande: Bo Lager Ordf ( M ) Lennart Nilsson ( C ) Bengt Sävström ( S ) Esa Jääskeläinen ( M ) Eva Kullenberg ( FP ) Övriga

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande

Niclas Palmgren (M), ordförande 1 (6) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, måndagen den 26 september 2011, kl 8.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Agneta Karlsson (M) Sven-Erik Karlsson (M) Tjänstgörande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) 1(19) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 11.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) Rolf Mårtensson (M) Ola Lorentzson (SD)

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) Rolf Mårtensson (M) Ola Lorentzson (SD) 1(10) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.40 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) Rolf Mårtensson (M) Ola Lorentzson

Läs mer

58 Kommunstyrelsens ärendelista. 59 Rapportering enligt internkontrollplan. 61 Skuldförvaltarrapporten december 2013

58 Kommunstyrelsens ärendelista. 59 Rapportering enligt internkontrollplan. 61 Skuldförvaltarrapporten december 2013 2014-02-10 Paragrafer 58 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 59 Rapportering enligt internkontrollplan 60 Månadsrapport för pensionsportföljen december 2013 61 Skuldförvaltarrapporten december

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37 1(17) Plats och tid Carl August-rummet, tisdagen den 25 augusti 2015 kl 09:00 10.25 Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Birgitta Widén Blomberg (KD) Ordförande Marianne Bremer (C) Elisabeth

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Sammanträdesrummet Bildhuggaren kl. 08:15-13:30 ande Claes Jägevall (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Stefan Larsson (KD) Rolf Eriksson (S) Anne-Marie Wahlström (S) Övriga deltagande Christina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-13 0 Innehållsförteckning Ärende 1 Information från barn- och ungdomssamordnaren... 2 2 Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen angående socialnämndens beslut Överenskommelse

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer