213 Kommunstyrelsens ärendelista. 214 Informationsärenden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "213 Kommunstyrelsens ärendelista. 214 Informationsärenden"

Transkript

1 Paragrafer Informationsärenden 213 Kommunstyrelsens ärendelista 214 Informationsärenden 215 Ajournering 216 Högby 1:42, Högbyskolan Finspång, begäran om förvärv av fastighet Beslutsärenden 217 Svar på medborgarförslag cykelväg från fd Åviks handelsträdgård till korsningen Butbro Finspång 218 Detaljplan för ny parkering. Del av fastigheten Högby 1:2 m. fl, Finspångs kommun 219 Detaljplan samrådsupplaga, för nytt vårdcentrum i centrala Finspång, kv. Borgmästaren 6-8 m.fl, Finspångs kommun 220 Hedersgåva vidgat utbud 221 Skattesats Strategisk plan med budgetramar och budget Ansökan om utvecklingsmedel till äldrevården med knytning till prestationsersättning 224 Ansökan om bidrag till fönsterbyte IOGT-NTO 225 Stiftelsen Bönergården ansökan om bidrag 226 Förfrågan om markupplåtelse vid sjö för indianby 227 Medborgarförslag Bättre skolmat för barn och ungdomar i Finspångs kommun alternativ till lättprodukter 228 Medborgarförslag plantering av blommor i rondell vid badhuset Grosvad 229 Medborgarförslag medborgarråd i Finspång

2 Valärende entledigande av ledamot i Östsam K2 231 Anmälan av delegationsbeslut 232 Delgivningar

3 (30) Plats och tid Sammanträdesrummet Glan, kl Beslutande Per-Åke Andersson (V) ordförande Patrik Karlsson (S) ersätter Anders Härnbro (S) Inge Jacobsson (M) Ulrika Jeansson (S) Britt-Marie Jahrl (S) Carola Persson (S) ersätter Lars Johansson (S) Riitta Leiviskä Widlund (S) Carl-Gustaf Mörner (M) Herman Vinterhjärta (MP) Fredrik Blomberg (C) Christer Lundström (FP) Ersättare Rune Haagel (S) Stefan Carlsson (V) Ralph Kronholm (M) Bengt Nordström (MP) Olof Johansson (KD) Övriga deltagande Se bilaga 1 Utses att justera Ulrika Jeansson (S) Justeringens plats Kommunstyrelsekontoret, kommunhuset, Underskrifter Sekreterare Leif Björk Ordförande Per-Åke Andersson Justerande... Paragrafer: Ulrika Jeansson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet KOMMUNSTYRELSEKONTORET Underskrift. Leif Björk

4 Övriga deltagande Anette Asklöf, ekonomichef Leif Björk, kommunsekreterare Fredrik Björkman, fastighetsstrateg Jan-Erik Heintze, sektorschef Mikael Hultberg, sektorschef Mats Johansson, utredare Yvonne Larsen, utvecklingsstrateg Anita Mattisson, kommunrevisionen Anna Thörn, utvecklingsstrateg Marika Östemar, planarkitekt Bilaga l

5 Ks 213 Kommunstyrelsens ärendelista Att fastställa utskickad ärendelista med följande ändringar: 1. Att Lägesrapport exploatering Nyhem tas upp ärende 4b. 2. Att under ärende 7 Rapporter tas Östsam L15 upp som 7a och Regionalt samarbete kring HVB-hem som 7b. 3. Att ärende 9 Svar på medborgarförslag cykelväg från fd Åviks handelsträdgård till korsningen Butbro Finspång görs om till beslutsärende. 4. Att under ärende 10 Information i aktuella ärenden tas Avtal med bostadsrättsföreningen Majelden tas upp som ärende 10 c. 5. Att ärende 10b lokaler för boendestödet vid mötet slås samman med ärende 8 Högby 1:42, Högbyskolan Finspång, begäran om förvärv av fastighet. 6. Att ärende 23 Övriga ärenden utgår. Ordförande Per-Åke Andersson (V) föreslår följande ändringar i ärendelistan. 1. Att Lägesrapport exploatering Nyhem tas upp ärende 4b. 2. Att under ärende 7 Rapporter tas Östsam L15 upp som 7a och Regionalt samarbete kring HVB-hem som 7b. 3. Att ärende 9 Svar på medborgarförslag cykelväg från fd Åviks handelsträdgård till korsningen Butbro Finspång görs om till beslutsärende. 4. Att under ärende 10 Information i aktuella ärenden tas Avtal med bostadsrättsföreningen Majelden tas upp som ärende 10 c. Forts

6 Forts Ks 213 (Kommunstyrelsens ärendelista) 5. Att ärende 10b lokaler för boendestödet vid mötet slås samman med ärende 8 Högby 1:42, Högbyskolan Finspång, begäran om förvärv av fastighet. 6. Att ärende 23 Övriga ärenden utgår.

7 Ks 214 Dnr Informationsärenden Kommunstyrelsen informeras om de i ärendelistan upptagna informationsärendena 2, 3, 4, 5, 6, 7 samt 10. Följande förtroendevalda och tjänstemän biträder vid informationen: Ärende 2: Ärende 3: Redovisning Qualis kvalitet i skolan, Anna Thörn och Yvonne Larsen informerar och svarar på frågor. Utökning av Viggestorps förskola, Mikael Hultberg informerar och svarar på frågor. Ärende 4a: Rapport från Brottsförebyggande rådet, Per-Åke Andersson (V) informerar och svarar på frågor. Ärende 4b: Lägesrapport exploatering Nyhem, Jan-Erik Heintze informerar och svarar på frågor. Ärende 5: Ärende 6: Lägesrapport Finspångs vårdcentrum, Mats Johansson och Marika Östemar informerar och svarar på frågor. Rapport om ekonomin inför kommunstyrelsens sommaruppehåll, Anette Asklöf informerar och svarar på frågor. Ärende 7a: Rapporter Östsam L15, Ulrika Jeansson (S) informerar och svarar på frågor. Ärende 7b: Rapporter Regionalt samarbete kring HVB-hem, Stefan Carlsson (V) informerar och svarar på frågor. Ärende 10a: Information i aktuella ärenden Bergska skolans lokaler, Fredrik Björkman informerar och svarar på frågor. Ärende 10b: Information i aktuella ärenden lokaler till boendestödet, Fredrik Björkman informerar och svarar på frågor. Ärende 10c: Information i aktuella ärenden Avtal med bostadsrättsföreningen Majelden, Anette Asklöf informerar och svarar på frågor.

8 Ks 215 Ajournering 1. Att ajournera sammanträdet klockan Att sammanträdet återupptas klockan Ordförande Per-Åke Andersson (V) föreslår att mötet ajourneras 20 minuter.

9 Ks 216 Dnr Högby 1:42, Högbyskolan Finspång, begäran om förvärv av fastighet 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde Med anledning av förväntad markförsäljning till Landstinget för uppförande av nytt vårdcentrum måste viss verksamhet flyttas till nya lokaler. Beroendeenheten med dess specifika behov kan inte lösas inom kommunkoncernens fastighetsbestånd och därför föreslås ett förvärv av Högby 1:42 (Högbyskolan). Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att förvärva fastigheten Högby 1:42 för max 6,6 miljoner kronor exklusive förvärvskostnader. 2. Att investeringen finansieras inom 2013 års investeringsram. 3. Att uppdra till förvaltningen att återkomma med kalkyl samt projekteringsunderlag för byggnadens renovering. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse

10 Ks 217 Dnr Medborgarförslag cykelväg från fd Åviks handelsträdgård till korsningen Butbro - Finspång 1. Att anse medborgarförslaget besvarat. 2. Att delge Mona Karlsson beslutet. Medborgarförslag har inkommit från Mona Karlsson om att göra en cykelväg från före detta Åviks Handelsträdgård till korsningen Butbro - Finspång. Förvaltningens beredning av ärendet Butbrovägen är en länsväg där Trafikverket är väghållare. Diskussion har förts med väghållaren och ett genomförandeavtal gällande anordnande av en gång- och cykelväg har tecknats mellan Finspångs kommun och Trafikverket. Onsdagen den 22 maj 2013 är startdatum för byggnation av GC-väg mellan Butbro och korsningen Finspång Lotorp och arbetet planeras vara klart under hösten Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att anse medborgarförslaget besvarat. 2. Att delge Mona Karlsson beslutet. Beredande organ Kommunfullmäktiges protokoll Förvaltningens tjänsteskrivelse

11 Ks 218 Dnr Detaljplan för ny parkering. Del av fastigheten Högby 1:2 m.fl, Finspångs kommun 1. Att godkänna upprättade planhandlingar för granskning. Planförslaget syftar till att omvandla befintlig grusad parkeringsyta till parkeringsändamål enligt plan- och bygglagen. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att godkänna upprättade planhandlingar för granskning. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse

12 Ks 219 Dnr Detaljplan; samrådsupplaga, för nytt vårdcentrum i centrala Finspång, kv. Borgmästaren 6-8, Finspångs kommun 1. Att godkänna upprättade handlingar för genomförande av samråd. 2. Att detaljplanen inte innebär betydande miljöpåverkan. Det nu upprättade planförslaget syftar till att möjliggöra lokaler för vård och centrumändamål på fastigheten Borgmästaren 6-8 med flera, samt tillhörande angörings- och parkeringsmöjligheter. I arbetet med att ta fram föreliggande förslag har ett omfattade utrednings- och undersökningsarbete genomförts. Detta har omfattat geotekniska undersökningar, miljöundersökningar, marktekniska förutsättningar samt möjlighetsstudier avseende trafik och angörings- och parkeringsmöjligheter. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att godkänna upprättade handlingar för genomförande av samråd. 2. Att detaljplanen inte innebär betydande miljöpåverkan. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse

13 Ks 220 Dnr Hedersgåva vidgat utbud föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att som kommunens hedersgåva för lång och trogen tjänst kan mottagaren välja ett av följande alternativ, armbandsur i guld, konstverk av i Östergötland verksam konstnär, cykel eller resecheck. 2. Att som rekommenderad prisnivå ange 8000 kronor per gåva i 2013 års penningvärde och att värdet justeras med samma procentuella förändring som sker med konsumentprisindex varje år. 3. Att detta beslut i tillämpliga delar kompletterar kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktiges presidium och jubilarer har framfört önskemål om att komplettera klocka och konstverk med andra mer tidsenliga gåvor. Rekommenderat pris för jubileumsgåva föreslås bli 8000 kr för Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att som kommunens hedersgåva för lång och trogen tjänst kan mottagaren välja ett av följande alternativ, armbandsur i guld, konstverk av i Östergötland verksam konstnär, cykel eller resecheck. 2. Att som rekommenderad prisnivå ange 8000 kronor per gåva i 2013 års penningvärde och att värdet kan justeras med samma procentuella förändring som sker med konsumentprisindex varje år. 3. Att detta beslut i tillämpliga delar kompletterar kommunfullmäktiges beslut Forts

14 Forts Ks 220 (Hedersgåva vidgat utbud) Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse Yrkande Inge Jacobsson (M) yrkar att ordet kan i att-sats 2 tas bort. Ulrika Jeansson (S) yrkar bifall till Inge Jacobssons (M) ändringsyrkande. Propositionsordning När förhandlingarna förklarats avslutade konstaterar ordföranden att endast ett förslag föreligger och att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

15 Ks 221 Dnr Skattesats 2014 föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att den kommunala skattesatsen för år 2014 fastställs till 22:18 per skattekrona. 2. Att skattesatsen inkluderar skatteväxling med landstinget på 25 öre för hemsjukvården. Enligt kommunallagen har kommunstyrelsen att ta ställning till skattesatsen för år 2014 innan oktober månads utgång och kommunfullmäktige har sedan att ta ställning till skattesatsen före november månads utgång. Enligt planeringsprocessen i Finspångs kommun tas beslut om budget och skattesats redan i juni. Den kommunala skattesatsen för år 2013 är fastställd av kommunfullmäktige till 21:93 per skattekrona. Kommunfullmäktige har i beslut beslutat om skatteväxling på 25 öre med landstinget för övertagande av hemsjukvården. Det innebär en ökad skattesats för kommunen med 25 öre. Därmed föreslås en skattesats på 22:18 per skattekrona för 2014 inkl skatteväxling. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att den kommunala skattesatsen för år 2014 fastställs till 22:18 per skattekrona. 2. Att skattesatsen inkluderar skatteväxling med landstinget på 25 öre för hemsjukvården. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll

16 Ks 222 Dnr Strategisk plan och budget 2014 föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att anta förslaget till budget år 2014 och strategisk plan Att kommunstyrelsen under år 2014 har rätt att omsätta lån, dvs låna upp motsvarande de lån som förfaller till betalning under år Att fastställa investeringsbudgeten för år 2014 till 110 miljoner kronor. 4. Att delegera till kommunstyrelsen att besluta om enskilda investeringsprojekt inom ramen för 7,5 miljoner kronor som avsatts för sektorernas investeringar. 5. Att utöka kommunkoncernens låneram med kronor till kronor. 6. Att kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna upp till ovan beslutat låneram. 7. Att upphäva kommunstyrelsens beslut Den politiska majoriteten Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har lagt fram sitt förslag till strategisk plan och budget för Planen innehåller, utöver ramarna, politiska prioriteringar för de kommande åren. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att anta förslaget till budget år 2014 och strategisk plan Att kommunstyrelsen under år 2014 har rätt att omsätta lån, dvs låna upp motsvarande de lån som förfaller till betalning under år 2014 Forts

17 Forts Ks 222 (Strategisk plan ) 3. Att fastställa investeringsbudgeten för år 2014 till 110 miljoner kronor. 4. Att delegera till kommunstyrelsen att besluta om enskilda investeringsprojekt inom ramen för 7,5 miljoner kronor som avsatts för sektorernas investeringar. 5. Att utöka kommunkoncernens låneram med kronor till kronor. 6. Att kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna upp till ovan beslutat låneram. Beredande organ Kommunstyrelsens protokoll Förvaltningens tjänsteskrivelse Strategisk plan och budget 2014 daterad Deltar inte i beslutet Inge Jacobsson (M), Carl-Gustaf Mörner (M), Fredrik Blomberg (C) och Christer Lundström (FP) meddelar att de inte deltar i beslutet. Yrkande Herman Vinterhjärta (MP) yrkar att det läggs till en att-sats med lydelsen att upphäva kommunstyrelsens beslut Ulrika Jeansson (S) och Per-Åke Andersson (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut samt till Herman Vinterhjärtas (MP) tilläggsyrkande. Propositionsordning När förhandlingarna förklarats avslutade konstaterar ordföranden att endast ett förslag föreligger och att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

18 Ks 223 Dnr Ansökan om utvecklingsmedel till äldrevården med knytning till prestationsersättning 1. Att ur kontot för omställnings- och utvecklingskostnader bevilja sektor Social omsorg kronor för satsningar inom äldreomsorgen relaterat till prestationsersättningen Regeringen betalade 2012 ut 410 miljoner kronor till landsting och kommuner som lyckades höja kvaliteten inom äldreomsorgen, bl.a. genom arbetet med kvalitetsregister. Finspång var en av kommunerna som lyckades väldigt bra och fick 3,3 miljoner kronor i prestationsersättning. I och med att pengarna kom till kommunen i december 2012 och benämndes prestationsersättning 2012 skulle pengarna bokföras på 2012 enligt kommunens revisor. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har uttalat sig i frågan och framfört att medlen ska ses som stimulanspengar att använda för att förbättra äldrevården och att tolkningen att pengarna måste bokföras 2012 är alltför snäv. Vid ett möte med sjuksköterskeorganisationen presenterades tankar på satsningar om totalt kronor på vårdpersonal och brukare utifrån prestationsersättningen. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att ur kontot för omställnings- och utvecklingskostnader bevilja sektor Social omsorg kronor för satsningar inom äldreomsorgen relaterat till prestationsersättningen Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll

19 Ks 224 Dnr Ansökan om bidrag till fönsterbyte IOGT-NTO 1. Att avslå IOGT-NTO:s ansökan om bidrag till utbyte av fönster. IOGT-NTO i Finspång har ansökt om bidrag till utbyte av fönster i fastigheten Hvilan i Torstorp. Beräknad totalsumma för bytet av fönster är kronor och ansökan gäller 30 % av den summan, kronor. IOGT-NTO söker även bidrag med 50 % från Boverket, för att erhålla dessa krävs det att kommunen bidrar med sin andel. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att avslå IOGT-NTO:s ansökan om bidrag till utbyte av fönster. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll

20 Ks 225 Dnr Stiftelsen Bönergården ansökan om bidrag 1. Att avslå stiftelsen Bönergårdens ansökan om bidrag till höghöjdsbana. Stiftelsen Bönergården i Finspång bedriver verksamhet vid Bönergården 3 km norr om Finspång. För att ytterligare höja kvaliteten på verksamheten planerar stiftelsen att i samarbete med företaget Äventyrsupplevelser från Norrköping anlägga en höghöjdsbana. Vad gäller driften är stiftelsens avsikt att banan skall drivas som ett samarbete mellan stiftelsen Bönergården och företaget Äventyrsupplevelser. I offerten beskrivs samarbete ske genom att stiftelsen står för marken och materialet, kronor, och att företaget står för arbetet, ca kronor. Intäkterna från banan får företaget emedan stiftelsen får ökade intäkter från ökad uthyrning och servering till t ex företagsgrupper. För att möjliggöra denna anläggning ansöker stiftelsen om ett engångsbidrag på kronor från kommunen. Stiftelsens egen insats blir markupplåtelse och kronor. Förvaltningens synpunkter Utifrån det beskrivna samarbetet mellan stiftelsen och företaget Äventyrsupplevelser, bedömer vi att ett kommunalt bidrag blir ett indirekt företagsstöd som strider mot 2 kap 8 i kommunallagen. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att avslå stiftelsen Bönergårdens ansökan om bidrag till höghöjdsbana. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll

21 Ks 226 Dnr Förfrågan om markupplåtelse vid sjö för indianby 1. Att upplåta del av fastigheten Nyhem 1:2 till Takoda indianförening: 2. Att uppdra till förvaltningen att teckna upplåtelseavtal med Takoda indianförening med ovanstående begränsningar. 3. Att göra en utvärdering efter 2014 om hur verksamheten fungerar. Finspångs kommun har av Takoda indianförening fått en förfrågan om markupplåtelse. Förvaltningen har i samtal med föreningen sett på olika alternativ och funnit att det bästa alternativet är beläget på fastigheten Nyhem 1:2. Området är ca 7500 m2 stort och är beläget på en liten skogsbeklädd udde vid Skutens strand. Förvaltningens bedömning är att man kan upplåta denna markbit utan att äventyra framtida kommunal expansion. Dock bör man teckna en relativt kort markupplåtelse om max 5 år. Begränsningarna bör vara att all verksamhet vid området är av flyttbar karaktär. Det åligger arrendatorn att strikt följa de eventuella myndighetskrav som kan följa markupplåtelsen. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att upplåta del av fastigheten Nyhem 1:2 till Takoda indianförening: 2. Att uppdra till förvaltningen att teckna upplåtelseavtal med Takoda indianförening med ovanstående begränsningar. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll Forts

22 Forts Ks 226 (Förfrågan om markupplåtelse ) Yrkande Carl-Gustaf Mörner (M) yrkar att det görs en utvärdering efter 2014 om hur verksamheten fungerar. Propostionsordning Ordförande Per-Åke Andersson (V) meddelar att han först ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut. Därefter ställer han proposition på Carl-Gustaf Mörners (M) tilläggsyrkande. Kommunstyrelsen bifaller förslaget till propositionsordning. Omröstning Ordförande Per-Åke Andersson (V) ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Därefter ställer han proposition på Carl-Gustaf Mörners (M) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.

23 Ks 227 Dnr Medborgarförslag - bättre skolmat för barn och ungdomar i Finspångs kommun - alternativ till lättprodukter 1. Att från och med höstterminen 2013 tillhandahålla standardmejeriprodukter och bredbart smör som alternativ till lättprodukter i skolor och förskolor. 2. Att uppdra till sektor Barn och ungdom att informera kunderna om livsmedelsverkets rekommendationer och de synpunkter som redovisats ur ett medicinskt perspektiv. 3. Att uppdra till sektor samhällsbyggnad att följa upp och redovisa de ekonomiska effekterna av beslutet. Utifrån de tidigare besluten genomfördes under hösten 2012 ett projekt på Finbo förskola och Storängsskolan. Kunderna på dessa enheter fick valmöjlighet angående fetthalt på mejeriprodukter och val av smörgåsmargarin. Resultatet från det försök som gjordes under hösten visar tydligt ett önskemål från både föräldrar och elever att ha möjlighet att själva välja typ av mejeriprodukt. Kostenheten arbetar idag utifrån Livsmedelsverkets rekommendationer som framgår i den nya upplagan av Bra mat i skolan. Utifrån dessa rekommendationer att använda lättprodukter av mejerivaror på grund av bl.a. risk för D-vitaminbrist, har närsjukvårdens verksamhetschef Magnus Oveling, legitimerad dietist Jenny Lindqvist, samt skolsköterskan med medicinskt ledningsansvar Cecilia Grenestam yttrat sig ur ett hälsoperspektiv. Forts

24 Forts Ks 227 (Medborgarförslag bättre skolmat ) Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att från och med höstterminen 2013 tillhandahålla alternativ till lättprodukter i skolor och förskolor. 2. Att uppdra till sektor Barn och ungdom att informera kunderna om livsmedelsverkets rekommendationer och de synpunkter som redovisats ur ett medicinskt perspektiv. 3. Att uppdra till sektor samhällsbyggnad att följa upp och redovisa de ekonomiska effekterna av beslutet. Beredande organ Kommunfullmäktiges protokoll Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll Yrkande Herman Vinterhjärta (MP) yrkar bifall till att-satserna 1 och 2 med ändringen i att-sats 1 att från och med höstterminen 2013 tillhandahålla standardmejeriprodukter och bredbart smör som alternativ till lättprodukter i skolor och förskolor. Carl-Gustaf Mörner (M) och Ulrika Jeansson (S) yrkar bifall till Herman Vinterhjärtas (MP) ändringsyrkande. Propositionsordning När förhandlingarna förklarats avslutade konstaterar ordföranden att endast ett förslag föreligger och att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

25 Ks 228 Dnr Medborgarförslag plantering av blommor i rondell vid badhuset Grosvad 1. Att avslå förslaget då det ur trafiksynpunkt inte är genomförbart 2. Att delge Teo Johansson beslutet. Ett medborgarförslag har inkommit från Teo Johansson 6 år, han anför följande: Hej. När vi är på badhuset vid Grosvad så händer det ibland vid rondellen att folk kör över kullerstenarna eller på fel sida. Jag vill att det skall synas bättre att det är en rondell så att fler kör på rätt så att det inte blir någon krock. Det vore bra att sätta dit blommor eller gräs i rondellen. Förvaltningens synpunkter Den rondellen som Teo avser är den som finns på Storhagsvägen vid utfarten från Grosvads parkering. Teo uppfattar att rondellen är svår att upptäcka och det är riktigt och om man inte anpassar hastigheten blir den ännu svårare att upptäcka. Den här rondellen är en så kallad överkörningsbar rondell för att bilar och bussar skall kunna komma ut från i första hand parkeringsplatsen då det är för litet utrymme i korsningen. Rondellen är markerad med vägmärken dels varningstavla samt påbudsmärket cirkulation. Det går därför inte att plantera något i rondellen varken blommor eller gräs. De skulle bli förstörda så fort en buss eller annat större fordon skall köra ut från parkeringen. En särskild uppskattning framförs till Teo för hans engagemang och intresse för frågan! Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att avslå förslaget då det ur trafiksynpunkt inte är genomförbart 2. Att anse medborgarförslaget behandlat 3. Att delge Teo Johansson beslutet. Forts

26 Forts Ks 228 (Medborgarförslag plantering av blommor ) Beredande organ Kommunfullmäktiges protokoll Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll Yrkande Per-Åke Andersson (V) yrkar att att-sats 2 stryks. Propositionsordning När förhandlingarna förklarats avslutade konstaterar ordföranden att endast ett förslag föreligger och att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

27 Ks 229 Dnr Medborgarförslag medborgarråd i Finspång 1. Att avslå medborgarförslaget. 2. Att delge Teija Nyman beslutet. Teija Nyman har lämnat in ett medborgarförslag om att inrätta medborgarråd i Finspång. Hon anför att någon form av medborgarråd behövs då detta är en demokrati men folket har ingen talan och deras uppgivenhet och resignation över detta är alarmerande. Demokratiberedningens och förvaltningens synpunkter Demokratiberedningen och förvaltningen anser att det inte finns något behov av medborgarråd i Finspångs kommun eftersom det redan finns ett beslutande politiskt organ i kommunen i form av kommunfullmäktige med dess organisation. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att avslå medborgarförslaget. 2. Att anse medborgarförslaget besvarat. 3. Att delge Teija Nyman beslutet. Beredande organ Kommunfullmäktiges protokoll Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll Yrkande Per-Åke Andersson (V) yrkar att att-sats 2 stryks. Forts

28 Forts Ks 229 (Medborgarförslag medborgarråd i Finspång) Propositionsordning När förhandlingarna förklarats avslutade konstaterar ordföranden att endast ett förslag föreligger och att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

29 Ks 230 Dnr Valärende entledigande av ledamot i Östsam K2 1. Att entlediga Lars Johansson (S) från uppdraget som ledamot i Östsam K2. 2. Att till protokollet anteckna ett tack för den tid han innehaft uppdraget. Lars Johansson (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i Östsam K2.

30 Ks 231 Anmälan av delegationsbeslut Att anteckna nedanstående anmälda delegationsbeslut till protokollet: 1. Beslut om räntederivat Stationsområdet. 2. Remiss för odlings- och utsättningsprogram samt bevarandeplan för trumgräshoppa i Östergötland. 3. Projektmedel regional bygdepeng. 4. Investeringsmedgivande Kulturhuset. 5. Ansökan om föreningsbidrag personalklubben Kommandå. 6. Finspångs kommun flaggar med anledning av Finspånga marken. Delegationsbeslut, tagna i enlighet med kommunstyrelsens delegationsbemyndigande redovisas.

31 Ks 232 Delgivningar Att anteckna nedanstående cirkulär och skrivelser till protokollet: 1. SKL cirkulär 13:18 överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser samt bilagor. 2. SKL cirkulär 13:20 huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m HÖK 13 med Svenska Kommunalarbetareförbundet. 3. SKL cirkulär 13:21 lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare PAN 13 med Svenska Kommunalarbetareförbundet. 4. SKL cirkulär 13:22 överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA. 5. SKL cirkulär 13:23 överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning BUI SKL cirkulär 13:24 överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktion BAL SKL cirkulär 13:25 huvudöverenskommelse HÖK 13 med OFRs förbundsområde Läkare, Sveriges läkarförbund samt överenskommelse om Med.stud SKL cirkulär 13:26 bättre tillgång till kommunala föreskrifter. 9. Länsstyrelsen Östergötland nationell ANDT-strategi föranleder besök i länets kommuner. Forts

32 Forts Ks 232 (Delgivningar) 10. Östsam inbjudan till möte i projektet Östgötamodellen. 11. Statens folkhälsoinstitut konferens om föräldrastöd. 12. Svensk förening för folkhälsoarbete årets folkhälsokommun Skolverket statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning våren Skolverket statsbidrag för försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning våren Östsam treårsplan för Regionförbundet Östsam. 16. Trafikverket fastställelse av arbetsplan för ombyggnad av väg 51, Norrköping Finspång, etapp 2 av delen Kolstad Finspång. 17. Länsstyrelsen Östergötland anmälan av vattenverksamhet enligt 11 kap. 9a miljöbalken avseende nedgrävning av dräneringsrör och återställande av mark på fastigheten Byle 1:25 i Finspångs kommun. 18. Östsam seminarium om insatsprogram för landsbygdsutveckling. 19. SKL sammanträdesplan för SKL för år SKL förbundsavgift år 2014 till Sveriges Kommuner och Landsting. 21. Östsam seminarium om Ostlänken. 22. Handelsbanken aktuell ekonomi maj Nätverkarna Öst konferens samverkan skola arbetsliv. Forts

33 Forts Ks 232 (Delgivningar) 24. Strålsäkerhetsmyndigheten information om trådlösa nätverk. 25. Hela Sverige ska leva 2/ Söderberg & Partners Riskkontrollrapport april Bilagor till ärendet Detaljplan för ny parkering. Del av fastigheten Högby 1:2 m. fl, Finspångs kommun. 28. Bilagor till ärendet Detaljplan samrådsupplaga, för nytt vårdcentrum i centrala Finspång, kv. Borgmästaren 6-8 m.fl, Finspångs kommun. Förvaltningen redovisar inkomna cirkulär och skrivelser från Sveriges Kommuner och Landsting m.fl.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-29 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 29 maj 2013, kl. 08.00-12.10 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M)

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 21 juni 2010, klockan 17.00-17.30. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 11:35 Beslutande Övriga Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Anna Hammar (V) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Göran Eriksson

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 1(1) Plats och tid Beslutande Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 Enligt bilagor Övriga deltagande Kerstin Olefalk-Palm Gunnar Andersson, revisor Sune Philipsson, revisor Per-Arne Löfving, Ylva Söderström

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 15 mars 2012 kl. 14.00-15.50 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (m), ordförande Susanne Sjögren, 2:e vice ordf. (s) Olivia Fransson (kd) Sven

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-04-10 21 (27) Plats och tid Säfstaholms slott Vingåker, måndagen den 10 april 2012, kl. 14.00-15.00 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Kent Jönsson (C) Övriga deltagande Lars Furborg, förvaltningschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00 Beslutande Olle Berg Aimo Konttinen Peter Bökman Hans Molin Birgitta Ringshagen Solveig Mäkinen Charlotte

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

58 Kommunstyrelsens ärendelista. 59 Rapportering enligt internkontrollplan. 61 Skuldförvaltarrapporten december 2013

58 Kommunstyrelsens ärendelista. 59 Rapportering enligt internkontrollplan. 61 Skuldförvaltarrapporten december 2013 2014-02-10 Paragrafer 58 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 59 Rapportering enligt internkontrollplan 60 Månadsrapport för pensionsportföljen december 2013 61 Skuldförvaltarrapporten december

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Arne Svärm, räddningstjänstchef Yvonne Thelin Karlsson, sekreterare Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare Johan Nilsson, stf räddningschef

Arne Svärm, räddningstjänstchef Yvonne Thelin Karlsson, sekreterare Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare Johan Nilsson, stf räddningschef Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö 1 (5) Plats och tid Räddningsstationen i Gislaved, kl 14.00 15.30 Beslutande Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran Johansson (C) Åke Ljunggren (S) Stefan

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare

Eva Marklund, sekreterare Plats och tid Församlingshemmet, Bygdeå 2014-09-10, kl 18.00-20.20 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Ingrid Sundbom (c), ersättare Lars Pettersson Åsa Svanström (c), ersättare Maine Bergstedt

Läs mer

Freddy Tönnesen(sd) deltar från 3. Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef

Freddy Tönnesen(sd) deltar från 3. Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef 2011-01-31 1 Plats och tid Nygatan 8, Folkets Hus Emmaboda, 2011-01-31, 18:00 19:00 Beslutande Samtliga närvarande med undantag av Gunvor Karlsson(s), Maria Ixcot Nilsson(s), Hans Fransson(sd), Anne Thuresson(kd),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-05-29 klockan 09:00-11:40 i Kommunhuset. Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande 22-30 Christer Olsson

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-28

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-28 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 28 oktober 2010, kl. 14.00 15.30 Beslutande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 2 april 2015, kl 08.15-10.20. Ajournering kl 09.10-09.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Planberedning 2009-05-27

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Planberedning 2009-05-27 1 Plats och tid Kommunalhuset, fredagen den 27 maj 2009 klockan 13.15 16.15 ande Kommunstyrelsen: Stefan Gustafsson, ordförande, (kd) Kenneth Olsson, (s) Tillstånds- och myndighetsnämnden: Ingvar Svensson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

256 Kommunfullmäktiges öppnande. 259 Kommunfullmäktiges dagordning. 260 Information från kommunrevisionen. 261 Information om verksamheten i regionen

256 Kommunfullmäktiges öppnande. 259 Kommunfullmäktiges dagordning. 260 Information från kommunrevisionen. 261 Information om verksamheten i regionen 2014-12-17 Paragrafer 256 Kommunfullmäktiges öppnande 257 Upprop 258 Protokolljustering 259 Kommunfullmäktiges dagordning 260 Information från kommunrevisionen 261 Information om verksamheten i regionen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 1(10) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 Ulf Eriksson (s), Ordförande Annsofi Ramevik (s) Sandra Sjöberg (s) Siv Friedmann Björk (c) Therese Leufvén (c), tjänstgörande

Läs mer

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare Kommunstyrelsen 2014-12-18 1 (7) Plats och tid Forum, Hyltebruk. Kl. 16:00-16:30 Beslutande Henrik Erlingson (C) ordförande Gunnel Johansson (S) Karin Åkesson (C) Micael Arnström (S) Carl Larsson (M) Maria

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll 2015-05-12. Tid Starttid 13:00 Sluttid:15:30 Plats Sammanträdesrummet Multen

Kommunstyrelsen. Protokoll 2015-05-12. Tid Starttid 13:00 Sluttid:15:30 Plats Sammanträdesrummet Multen Kommunstyrelsen Tid Starttid 13:00 Sluttid:15:30 Plats Sammanträdesrummet Multen ande ledamöter Wendla Thorstensson (C), ordförande Håkan Söderman (M), vice ordförande Kjell Edlund (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.35. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annette Hallberg (S) tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-09-12 Sida 31 Plats och tid Kommunkontoret, Örkelljunga, onsdagen den 12 september, 2012, klockan 08.30-12.00 Beslutande Carina

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, måndagen den 1 juni 2015 kl. 13:00 ande Anders Svensson, M Magnus Gabrielsson, S Gunilla Schollin Borg, MP Övriga deltagande Jens Karlsson, avdelningschef

Läs mer

118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun

118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun 119 Jämkning av boendekostnad inom LSS Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida *, 131... 2 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Almdalen, Apotekshuset, Krokom Tisdagen den 27 oktober 2009, kl 08.00 08.50 Beslutande: Övriga deltagande:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.00 Beslutande Jonny Bengtsson, s Ove Engqvist, s Ingrid Rosen Per-Inge Pettersson Åke Bergh Övriga deltagande Sven Carlsson Bo Strangnefjord

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.40 Beslutande Kent Ingvarsson (M) Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson (FP) Sven-Åke

Läs mer

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37 1(17) Plats och tid Carl August-rummet, tisdagen den 25 augusti 2015 kl 09:00 10.25 Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Birgitta Widén Blomberg (KD) Ordförande Marianne Bremer (C) Elisabeth

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde K AL L E L S E / Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2012-08-27 Sid 1 (2) Plats KS-salen Tid Tisdag den 4 sept kl 13.00- Förhinder anmäls till kommunledningskontorets diarium, tfn 026-17 81 03 eller

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-11-06. Ingemar Svanström

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-11-06. Ingemar Svanström HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 6 november 2007 kl 09.00-12.40 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Marita Björkvall, (kd) kl 09.00-12.15, 380-386 Patrik

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Samlingssalen, Hultsfreds gymnasium, Hultsfred kl. 13.30 17.20 Beslutande Pär Edgren, M Gunilla Abrahamsson, S Gunvor Nilsson, M Ove Karlsson, S Monica Bergh,

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV)

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2015-02-06 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 08:00-09:50 Beslutande Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Övriga deltagare

Läs mer

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 08.00 11.06 1 (13) Beslutande Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2011-02-07 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2011-02-07 klockan 10.00 16.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Jan-Olof Andersson (C) Markus Hall (MP) Göran Lindgren (M)

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25)

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25) Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25) Plats och tid Rum 367, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg torsdag 12 april 2007, kl 08.30-14.40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista,

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Anders Axelsson, räddningschef Yvonne Thelin Karlsson, nämndsekreterare Ulrika Dagård, projektledare, 24. Ordförande Bertil Valfridssson

Anders Axelsson, räddningschef Yvonne Thelin Karlsson, nämndsekreterare Ulrika Dagård, projektledare, 24. Ordförande Bertil Valfridssson Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen i Mossarp onsdagen den 13 juni 2012, kl. 14.00 17.00 Beslutande Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Siw Lunander Gunnel Hedström Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn Anne

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

PROTOKOLL Revisorerna 1(12)

PROTOKOLL Revisorerna 1(12) PROTOKOLL Revisorerna 1(12) Plats och tid: Alerummet, kl 08:30-10:35 Närvarande ledamöter Irene Hellekant (S) ordf Birgit Hansson (KD) Daniel Höglund (FP) Leif Andersson(C) Uno Claesson (S) Leif Hansson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Sammanträdesdatum 2007-08-27

Sammanträdesdatum 2007-08-27 1 (10) Plats och tid för sammanträdet ande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 27 augusti 2007, kl 08.30-12.00 Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund (v) Björn Magnusson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2013.08.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-14.05 ande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordförande Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Ulla Johansson

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 2015-03-09 1 (14) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 Hanna Ershytt (C), ordförande Marianne Ragntoft (S), 1:e vice ordf Ingemar Kristensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-08-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00 11.10 Beslutande Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf. Peter Jutterström (M) Sotiris

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-25 1 (9) ANSLAG/BEVIS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-25 1 (9) ANSLAG/BEVIS 2013-03-25 1 (9) Plats Kommunhuset, rum 212, våning 2. Tid Måndagen den 25 mars, kl. 13.00 14:30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-03-27. Val av justerare samt dag och tid för justering. 3 Information från tekniska förvaltningen

Sammanträdesdatum 2013-03-27. Val av justerare samt dag och tid för justering. 3 Information från tekniska förvaltningen TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, ONSDAG 27 mars 2013, kl. 15.00 Obs!! Datum FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag

Läs mer

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf.

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2011-08-10 1 (15) Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, kl. 13.00-16.00 Beslutande Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Övriga deltagare

Läs mer

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD)

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD) Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 17 april 2013, klockan 16.00-17.30 Beslutande Taito Arkkukangas (S), Maija-Liisa Åsenbrygg (S), Tauno Arbelius

Läs mer