UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE tillhörande detaljplan för bostäder vid Veronikagränd, Bollmora i Tyresö kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE tillhörande detaljplan för bostäder vid Veronikagränd, Bollmora i Tyresö kommun"

Transkript

1 Stadsbyggnadskontoret maj 2009 Annika Almqvist, planarkitekt UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE tillhörande detaljplan för bostäder vid Veronikagränd, Bollmora i Tyresö kommun Stadsbyggnadskontoret upprättade i mars 2009 ett förslag till detaljplan för bostäder vid Veronikagränd. Planområdet omfattar delar av fastigheterna Näsby 44:1 och Näsby 4:1469 som ägs av Tyresö kommun. Del av fastigheten Veronikan 1 är privatägda och ingår också inom planområdet. Syftet med planen är att skapa möjlighet att bygga tre sexvåningshus, innehållandes sammanlagt ca 65 lägenheter, med hög arkitektonisk kvalitet i ett centrumnära läge med bra kommunikationer. Förslaget har varit på utställning under tiden 9 april 5 maj Utställningshandlingarna har funnits tillgängliga i kommunens servicecenter, på biblioteken och på kommunens hemsida. Utställningen har även annonserats i lokaltidningen Mitt i Tyresö samt kungjorts i DN den 2 april Under utställningstiden har 7 synpunkter kommit in. Inkomna synpunkter redovisas tillsammans med kommunens kommentar (i kursivt) nedan. En del av synpunkterna har behövt sammanfattats eller förtydligats. Alla yttranden finns i sin helhet på stadsbyggnadskontoret. Följande ändringar har gjorts i förslaget efter utställningen: En administrativ planbestämmelse om ändrad lovplikt som anger att: bygglov inte får ges till åtgärder som innebär en väsentlig förändring av markens användning förrän en markförorening har avhjälpts, om lämplighet för byggande kan säkerställas med det, har lagts till på plankartan. Bestämmelsen f 1 om byggnadernas utformning har utökats på plankartan. Stadsbyggnadskontoret Planenheten Tyresö Tel Fax

2 Inkomna synpunkter Datum Synpunkt Myndigheter och föreningar 1. Länsstyrelsen Synpunkt 2. Vägverket Ingen erinran 3. Vattenfall Eldistribution AB Ingen erinran 4. Svensk handel Ingen erinran 5. SL Ingen erinran Berörda fastighetsägare och närboende 6. Ralf Davidsson, ägare Åbrodden Erinran 7. Håkan Ivarsson och Ann Pegel Ivarsson, ägare Åbrodden Erinran 1. Länsstyrelsen i Stockholms län Ebab i Stockholm AB har gjort en markundersökning som påvisar höga eller mycket höga halter av föroreningar inom delar av planområdet. För att säkerställa att markföroreningarna avlägsnas, anser Länsstyrelsen att plankartan ska kompletteras med en bestämmelse enligt 5 kap 8 punkt 4 PBL. D v s bygglov får inte ges till åtgärder som innebär en väsentlig förändring av markens användning förrän en markförorening har avhjälpts, om markens lämplighet för byggande kan säkerställas med det. I antagandehandlingarna har bestämmelsen lagts till under administrativa bestämmelser på plankartan och även fått en förklaring i planbeskrivningen. 2. Vägverket Vägverket har inga synpunkter på förslaget. 3. Vattenfall Eldistribution AB Vattenfall vill att kommunen ändrar deras adress i genomförandebeskrivningen och de vill ta del av antagen detaljplan. Adressen har ändrats i genomförandebeskrivningen och Vattenfall kan få antagen detaljplan via e-post eller brev. Antagandehandlingarna kommer även att finnas på kommunens hemsida under Boende och miljö, planer och ny bebyggelse, Bollmora. 2

3 4. Svensk handel Svensk handel har inga synpunkter på förslaget. 5. SL SL har inga synpunkter på planförslaget. 6. Ralf Davidsson, ägare Åbrodden 57 Beroende av att ni ej tar hänsyn till mina åsikter, utan försämrar ytterligare för mig, bestrider jag samtliga husbyggnationer i dess nuvarande utförande. Jag är fullt medveten om att det snart är val, samt att ni skiter totalt i den enskilda individen. Jag tar mycket tacksamt emot information om var jag gör nästa bestridan. Kommunen beklagar att du upplever att kommunen struntar i den enskilde. Detta är inte fallet, men detaljplaneprocessen handlar om en vägning mellan allmänna och enskilda intressen. I detta fall anser kommunen att behovet av hyresbostäder med närhet till service och kommunikationer kommer före det enskilda intresset angående insyn i befintligt bostad. Se vidare kommentar till yttrande nr 7. Detaljplanen kommer att antas i kommunfullmäktige och därefter skickas protokoll och besvärshänvisning ut till dem som är sakägare och som har yttrat sig antingen under samrådet eller utställningen. Då finns möjlighet att överklaga beslut om antagande av detaljplanen. Överklagandet ska skickas in till kommunen i rätt tid, vilket kommer att framgå av besvärshänvisningen. 7. Håkan Ivarsson och Ann Pegel, ägare Åbrodden 56 Yttrandet innehåller bilder i 3D över området framtagna av fastighetsägaren. Dessa finns att ta del av på stadsbyggnadskontoret. De utställningshandlingarna som har framtagits efter samrådshandlingarna har till vår stora besvikelse inte ändrats det minsta även fast vi inkom med många förslag till goda förändringar. Tvärtom har mittenhuset tvingats 1 meter närmare oss på Åbroddsgränd beroende på hur byggherren väljer att placera huset. Det enda man känner är vanmakt mot myndigheter, politiker och bostadsbolag. Som nämnts i samrådsredogörelsen görs en vägning mellan alla allmänna och enskilda intressen i detaljplaneprocessen. Det främsta allmänna intresset i detta planprojekt är tillskapande av hyresbostäder. Förutsättningarna att tillskapa nya hyresrätter i kommunen beror bland annat på tillgång av mark, fastighetsägarens vilja och markens lämplighet. På denna plats uppfylls dessa förutsättningar eftersom marken ägs av en fastighetsägare som har en önskan att uppföra hyresbostäder och marken 3

4 är lämplig för bostadsändamål. Då det i kommunen inte finns så mycket råmark kvar att bygga på blir en naturlig konsekvens att nya bostadsprojekt uppförs på platser där det finns grannar. De förslag som presenterades för kommunen i samrådsyttrandet förde var och ett med sig olika negativa konsekvenser för planförslaget och blev ur ett samhällsplaneringsperspektiv tyvärr inte genomförbara. Det enskilda intresset angående insyn i befintlig bostad är endast en av de faktorer som kommunen ska väga in i sin bedömning i upprättandet av detaljplan för platsen. En aspekt i alla projekt är att det måste vara ekonomiskt gångbart, det vill säga kostnaden för att uppföra de nya bostäderna får inte bli för höga i förhållande till intäkter som fastighetsägaren kan erhålla. Det stämmer att byggrätten för hus B har flyttats ytterligare 1,0 meter från berget. Detta har gjorts för att förbättra den trånga placeringen och för att undvika fuktproblem i hus B i framtiden, vilket är en av de aspekter som ska vägas in i detaljplaneprocessen. Vi vill återigen återkomma till några punkter som togs upp i det tidigare yttrandet. Parkeringssituationen Besöksparkeringen är idag en väl använd parkering Kommunens yttrande säger: - Besöksparkeringen kommer att tas bort och kommunen förutsätter att Tyresö bostäder AB har gjort en analys av parkeringsbehovet i området.- Om de nya husen kommer att byggas kommer parkeringssituationen i området bli kaosartad. I närområdet finns det idag många lägenheter och bostadshus men endast ett fåtal besöksparkeringar. Det finns 84 lägenheter på Veronikagränd 1-5, deras enda besöksparkering kommer att försvinna i och med bygget av nya hus. Det finns ytterligare 56 par- och radhus på Åbroddsgränd. I Åbroddenområdet finns inga extra parkeringar och besökare är hänvisade till skolans parkering och besökparkeringen, vilken kommer att byggas bort i och med de nya husen. Till detta kommer 65 lägenheter i de nya husen att byggas. Detta ger 205 bostäder och de flesta kommer troligtvis att få besök då och då. Vi är övertygade att detta kommer att ge problem. Kommun säger även i sitt yttrande att: -Kommunen vill upplysa om att parkeringen invid Bergfotens skola är en allmän parkering där parkering är tillåten i tre timmar med p-skiva. Detta är en vanligt förekommande parkeringslösning intill skolor i Tyresö kommun.- Om vi förstår det hela rätt kommer ca 200 bostäder endast ha ett fåtal besöksparkeringar, skolans parkering, och dessa endast ha 3 timmars parkeringstid. Fråga: Vart skall alla bilar ta vägen som idag parkerar på besöksparkeringen? 4

5 Denna fråga ställde vi även i det tidigare yttrandet men kommunen verkar ha valt att ignorera den frågan! Fråga: Hur har kommunen tänkt lösa den framtida parkeringssituationen? Vi vill se Tyresö bostäders ABs analys av parkeringsbehovet i området. Fastighetsägaren skickade med en bild som visar antalet bilar parkerade en vanlig söndag på besöksparkeringen. Alla parkeringsplatser utom 1 är upptagna! Det är riktigt att ett antal parkeringsplatser för besökande på Tyresö bostäder Abs mark kommer att försvinna. När det gäller parkering för boende på Åbroddsgränd ska detta lösas inom bostadsområdet. Om besökande inte hittar parkeringsplats i området så finns möjlighet att använda den allmänna parkeringen som finns i närheten vid Bergfotens skola. För boende hos Tyresö bostäder AB finns det möjlighet att lösa detta i samband med att andra parkeringsytor i närområdet omdisponeras. Då Tyresö bostäder AB äger en del mark i närområdet finns också möjligheten att skapa fler parkeingsplatser om detta skulle visa sig nödvändigt. Kommunen har vidarebefordrat önskemålet att se analysen av parkeringsbehovet till Tyresö bostäder AB. Påverkan på oss boende I tidigare yttrande beskrev vi den väsentligt ändrade boendesituationen för oss på främst Åbrodden 57 och 56. Kommunens svar i denna fråga var i utdrag: -En stor del av detaljplaneprocessen handlar om en vägning mellan allmänna och enskilda intressen. Kommunen delar inte uppfattningen att uppförandet av nya bostäder innebär en direktinsyn till en del boende på Åbroddsgränd-. Vår uppfattning är tvärtemot vad kommunen anser. Från våning 3 och uppåt kommer hela hus B att ha direktinsyn till Åbrodden 57 och 3/4 av hus B kommer att få direktinsyn till Åbrodden 56. Idag ser man endast en bergknalle och skog från våra fönster. För att visa på detta har fastighetsägaren tagit fram ett bildmontage som visar hur utsikten, från Åbrodden 56 och 57 kommer att bli. Denna finns att tillgå på stadsbyggnadskontoret. Fråga: Hur kan kommunen tycka att denna byggnation ej innebär direktinsyn till oss boende på Åbroddsgränd? Kommunens definition på direktinsyn är när fönster från två olika bostäder hamnar i princip mitt emot varandra med endast ca 10 meter emellan. I detta projekt rör det sig om ca 40 meter från ett hus i vinkel till de aktuella fastigheterna på Åbroddsgränds baksida. Kommunen anser därför att insynen, som detta kommer att innebära, inte är så stor att den inte kan tålas. Det avstånd som finns mellan byggrätten för de nya husen och befintliga bostäder ligger inom ramen för vad som anses vara acceptabelt vid byggande av bostäder. 5

6 Utformning av husen Den illustration som har tagits fram av Tyresö bostäder AB och som visar de framtida husens utformning har vad vi har förstått ingen relevans till vad som egentligen kommer att byggas i slutändan. Fråga: Kan kommunen visa med en korrekt illustration hur husen kommer att se ut så att de som i slutändan beslutar i ärendet kan få en relevant bild av utseendet? Nej, det är riktigt att kommunen i detta skede inte kan visa en helt exakt illustration på hur husen i slutändan kan komma att se ut. De kvaliteter som kommunen har ansett viktigast för de nya bostäderna regleras i detaljplanen. Samtidigt med detaljplanen tecknar kommunen ett exploateringsavtal med Tyresö Bostäder som stadgar att husen ska uppföras i linje med den illustration som finns samt att alla avvikelser från denna ska godkännas av kommunens projketledare. Solstudien Den solstudie som har tagits fram stämmer säkert med de datum som anges men missar sitt mål att utröna om de nya husen kommer att påverka oss boende. Vi som boende kan med säkerhet observera på plats se hur solen har sin bana. De nya husen kommer att skymma solen för oss på Åbroddsgränd tidigt på morgonen från i början på april och framåt. Fråga: Enligt tidigare information från kommunen kunde byggnation ej ske på parkeringsgaraget vid Veronikagränd p.g.a solstudien. Varför gäller inte samma sak för oss boende på Åbroddsgränd? En solstudie tas fram för att se hur alla befintliga hus i närområdet kommer att påverkas av den nya byggnationen. Precis som för övriga konsekvenser finns här normer för vad befintlig bebyggelse kan behöva tåla och inte. Solstudien visade att den skuggbildning som en byggnation på parkeringshuset skulle innebära för bostäder på Veronikagränd var så stor att den inte kunde tålas. Bostäder på parkeringshuset skulle ha medfört skuggning under betydligt större del av både dagen och året än vad husens placering görs i nuvarande läge för Åbroddsgränd. Trång placering Husens placering utefter Bergfotensvängen är inte alls lyckad. Hus A och C har acceptabla placeringar men hus B är alldeles för inklämt mellan väg och berg för att kännas som en lyckad placering. Detta beror endast på, vad vi kan förstå, att Kommunen verkar tycka att bevarandet av naturmark (berget bakom hus B) är heligt. Fastighetsägaren har tagit fram ett bildmontage som visar på hur nära vägen husen kommer och hur höga de kommer att bli. Detta finns att tillgå på stadsbyggnadskontoret. 6

7 Fråga: Varför är det så viktigt att spara den naturliga vegetationen? Detta medför endast att de boende i hus B kommer att titta rakt in i en bergvägg och att boende på Åbroddsgränd får ett höghus i knäet. Kommunen har förståelse för önskemålet att ta bort berget och flytta in huset men anser inte att den vinsten som uppnås uppväger de nackdelar detta alternativ innebär både för intrånget i naturen och ekonomiskt. Kommunen har som policy att undvika både sprängnings- och schaktningsarbeten om det är möjligt. När det gäller närheten till berget går det fortfarande att uppnå en godtagbar boendemiljö med hänsyn till de förutsättningar som finns på platsen och syftet med planen. Summering Vårt förslag är bygga husen i 4 våningar. Då kan både parkeringsproblemet, skuggpåverkan, direktinsynen och den krystade placeringen sänkas till en acceptabel nivå. En bebyggelse i 4 våningar skulle innebära att den ekonomiska kalkylen för projektet fallerar. Hyresnivåerna skulle hamna på en nivå som inte är godtagbar. Angående skuggpåverkan och direktinsyn se kommentarer ovan. Kommunen anser att placeringen av husen är den bästa möjliga för denna plats ur ett samhällsplaneringsperspektiv. Vi vill även påpeka att namnet Bostäder vid Veronikagränd är missvisande då merparten av husen ligger efter Bergfotensvängen. Detta tror vi kan ha gett allmänheten vilseledande information om var projektet har sin placering och eventuellt även fått boende i området att tro att det ej berör dem. Det har inte varit kommunens avsikt att ge projektet ett missvisande namn. När projektet startade var planen att merparten av de tillkommande bostäderna skulle vara belägna utefter Veronikagränd. Projektet har utvecklats sedan dess men behållit sitt namn för att inte skapa förvirring. Alla som bor i anslutning till planområdet har fått information om projektet skickat till sig. Kommunen har även vid annonsering om detaljplaneförslaget i Mitt i Tyresö och i Dagens nyheter försökt informera om lokaliseringen genom följande beskrivning: Planområdet ingår i området som kallas för Västra Farmarstigen och ligger öster om Bergfotens skola och ramas in av Njupkärrsvägen, Bergfotensvängen och Veronikagränd. 7

Kontor vid Sikvägen. Stadsbyggnadskontoret Annika Almqvist, planarkitekt juni 2009 PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR

Kontor vid Sikvägen. Stadsbyggnadskontoret Annika Almqvist, planarkitekt juni 2009 PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Stadsbyggnadskontoret Annika Almqvist, planarkitekt juni 2009 PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Kontor vid Sikvägen Fastigheten Siken 2, inom Tyresö kommun, Stockholms län. PLANOMRÅDET Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen

BURLÖVS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen BURLÖVS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen PLANOMRÅDE Detaljplan för del av Åkarp 7:58 normalt planförfarande UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 3 Utställningsutlåtande 3, upprättad 2014-11-20 1 (18) UTLÅTANDE 3

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen maj 2013 Karl Hallgren, exploateringsingenjör

Samhällsbyggnadsförvaltningen maj 2013 Karl Hallgren, exploateringsingenjör Samhällsbyggnadsförvaltningen maj 2013 Karl Hallgren, exploateringsingenjör GRANSKNINGSUTLÅTANDE Tillhörande detaljplan för Område för handel och småindustrier vid Bollmoragårdsväg, Bollmoragården 4 samt

Läs mer

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!!

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! SBN 2015 04 21 Kallelse till sammanträde med Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Tisdagen den 21 april 2015, kl 14:00 Plats: OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! Dnr Information: 1. Byggenheten informerar

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheten Våren 6, Tyresö kommun.

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheten Våren 6, Tyresö kommun. Samhällsbyggnadsförvaltningen Januari 2014 Hanna Fürstenberg Danielson, planarkitekt Dnr: 2013 KSM 0989 SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheten Våren 6, Tyresö kommun. Tyresö

Läs mer

Slagsta 1:1 m.m. ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. 3.11 Vår beteckning 2005-10253. Slagsta Eskilstuna Kommun

Slagsta 1:1 m.m. ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. 3.11 Vår beteckning 2005-10253. Slagsta Eskilstuna Kommun 3.11 Vår beteckning 2005-10253 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Planavdelningen Plannummer 1353 Detaljplan för Slagsta 1:1 m.m. Slagsta Eskilstuna Kommun ANTAGANDEHANDLING Löths gamla tomt Ödekyrkogård Löths

Läs mer

2013-10-29. Följande har lämnat synpunkter på planförslaget:

2013-10-29. Följande har lämnat synpunkter på planförslaget: 1 (16) Dnr Kst 2010/330 Detaljplan för bostäder och handel i VIKSJÖ CENTRUM, fastigheten Viksjö 3:402, del av Viksjö 3:11 m.fl., Järfälla kommun (Detaljplanen upprättad enligt PBL 2010:900) GRANSKNINGSUTLÅTANDE

Läs mer

FASTIGHETER / VÄRDEPÅVERKAN

FASTIGHETER / VÄRDEPÅVERKAN FASTIGHETER / VÄRDEPÅVERKAN Fråga: Vad är kutym angående inlösning av fastigheter vad gäller nivån på ersättning relativt marknadsvärdet. Svar: Man kan titta på vad en kommun enligt plan- och bygglagen

Läs mer

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit på samrådsremiss under tiden 2012-02-02 t om 2012-02-24.

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit på samrådsremiss under tiden 2012-02-02 t om 2012-02-24. GRANSKNINGSHANDLING Datum: 2012-03-28 Detaljplan för KOSKULLSKULLE 1:81 GÄLLIVARE KOMMUN NORRBOTTENS LÄN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit

Läs mer

Samrådsredogörelse Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301

Samrådsredogörelse Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301 1 (15) Tillväxtkontoret Datum 2014-02-21 Vår beteckning 2010-000133 Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301 Kungsängen Upplands-Bro kommun

Läs mer

25 Idéhus i Tullinge centrum - Antagande av detaljplan. 26 Riktlinjer och regler för styrdokument i Botkyrka kommun

25 Idéhus i Tullinge centrum - Antagande av detaljplan. 26 Riktlinjer och regler för styrdokument i Botkyrka kommun KUNGÖRELSE 1 [3] Kommunfullmäktige 2015-03-16 Tid 2015-03-26, Kl 17:30 Plats Hallunda Folkets hus, Bragesal Ärenden Justering 24 Svar på interpellation - Förebygg halkolyckorna (M), kompletterande handling

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-08-13 3 (19)

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-08-13 3 (19) LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-08-13 3 (19) 88 FORTSATT PROCESS FÖR GAMLA IDROTTSHALLEN I KYRKVIK Dnr: LKS 2014-206-219 Kommunstyrelsen har av kommunfullmäktige

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kommunstyrelsen, tisdagen den 28 april 2015 efter beslutande kommunstyrelsen i Nya näset, kommunhuset Ledamot

Läs mer

Utses att justera Helena Westerling Justeringsdatum 30 juni 2015 Paragrafer 114-149

Utses att justera Helena Westerling Justeringsdatum 30 juni 2015 Paragrafer 114-149 1 (79) Plats och tid Nacka stadshus kl. 15.00-18.20 BESLUTANDE Jan-Eric Jansson (KD) Helena Westerling (S) Johan Hiller (M) Magnus Sjöqvist (M) Filip Wiljander (M) Martin Sääf (FP) Johan Krogh (C) Majvie

Läs mer

Detaljplan för område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs

Detaljplan för område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2013-05-13 Anna Silver 08-590 971 65 Dnr Fax 08-590 979 71 BN/2008:487 Anna.silver@upplandsvasby.se Detaljplan för område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs

Läs mer

DOM 2014-11-25 Stockholm

DOM 2014-11-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060206 DOM 2014-11-25 Stockholm Mål nr P 2394-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-02-20 i mål nr P 194-13, se bilaga KLAGANDE Stockholms kommun

Läs mer

Fördjupade översiktsplan för Långenområdet

Fördjupade översiktsplan för Långenområdet Fördjupade översiktsplan för Långenområdet Vad är ett utställningsutlåtande? Utställningsutlåtandet är en bilaga till antagandebeslutet av den fördjupade översiktsplanen. Syftet är att beskriva hur utställningen

Läs mer

Samrådsredogörelse för program

Samrådsredogörelse för program Samrådsredogörelse Datum: 2010-01-11 Diarienummer: 0830/07 Rune Elofsson Telefon: 031-368 17 26 E-post: rune.elofsson@sbk.goteborg.se Program för detaljplan del av Södra Gårda inom stadsdelen Gårda i Göteborg

Läs mer

Bolinder strand II Del av fastigheten Kallhäll 1:22 m.fl. Järfälla kommun

Bolinder strand II Del av fastigheten Kallhäll 1:22 m.fl. Järfälla kommun 2013-11-20 1 (42) Dnr Kst 2011/263 GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för Bolinder strand II Del av fastigheten Kallhäll 1:22 m.fl. Järfälla kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Planförslaget har varit utsänt

Läs mer

Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet

Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet 2014-09-03, Västerås stad - 1 - Innehåll 1. Hur samrådet bedrivits 3 2. Bearbetning efter samråder 3 3. Synpunkter 4 3.1. Länsstyrelsen 4 3.2.

Läs mer

Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Rissne gård Sadelmakaren 1 mfl, vid Rissneleden i Rissne, Sundbyberg

Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Rissne gård Sadelmakaren 1 mfl, vid Rissneleden i Rissne, Sundbyberg STADSLEDNINGSKONTORET 2015-04-30 Henrik Nordström DNR KS-0042/2015 SAMRÅDSREDOGÖRELSE PLANSAMRÅD Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Rissne gård Sadelmakaren 1 mfl, vid Rissneleden i Rissne, Sundbyberg

Läs mer

Förslag till detaljplan för Luspen 1:158, Entré Storuman, handelsområde i Storuman, Västerbottens län, upprättad januari 2014

Förslag till detaljplan för Luspen 1:158, Entré Storuman, handelsområde i Storuman, Västerbottens län, upprättad januari 2014 Förslag till detaljplan för Luspen 1:158, Entré Storuman, handelsområde i Storuman, Västerbottens län, upprättad januari 2014 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Rubricerat detaljplaneförslag har varit utsänd för samråd

Läs mer

Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2011-08-30 kl. 8.30 i kommunhuset, rum 293. Nr Ärendemening Sid Anm

Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2011-08-30 kl. 8.30 i kommunhuset, rum 293. Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden OBS! Tiden Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2011-08-30 kl. 8.30 i

Läs mer

Utställningsmöte - Södra staden

Utställningsmöte - Södra staden Handläggare Datum Hanna Olsson 2014-09-01 0480-450082 Minnesanteckningar Utställningsmöte - Södra staden Plats och tid: Den 28 augusti 2014 kl. 18:00 i Rinkabyholmsskolans matsal Inbjudan: Inbjudan har

Läs mer

Plan, Bygg och Miljö

Plan, Bygg och Miljö Plan, Bygg och Miljö En jämförelse av kommunens plan-, bygg- och miljöarbete ur ett medborgarperspektiv Nätverk Mellannyckeln Deltagande kommuner: Avesta, Finspång, Flen, Katrineholm, Kristinehamn, Köping,

Läs mer

Ytterjärna-Nibble (konferenscenter)

Ytterjärna-Nibble (konferenscenter) Samhällsbyggnadskontoret Samrådsredogörelse Dnr 2011-00312 -214 Detaljplan för Ytterjärna-Nibble (konferenscenter) inom Järna kommundel, i Södertälje Upprättad 2015-02-16 Innehåll Beslut... 3 Hur samrådet

Läs mer

Del av Östra Eklanda UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Mölndals stad, Västra Götalands län TIDIGARE BEHANDLING

Del av Östra Eklanda UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Mölndals stad, Västra Götalands län TIDIGARE BEHANDLING STADSBYGGNADSKONTORET Jan Kristoferson 031-315 14 21 2012-05-14 Sida 1 (6) Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda Mölndals stad, Västra Götalands län UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE TIDIGARE

Läs mer

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2015-02-05 Anne-Sophie Arbegard 08 590 976 29 Dnr Fax 08 590 733 37 KS/2011:239 Anne-sophie.arbegard@upplandsvasby.se Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Läs mer

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad P16/09 Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Detaljplanens syfte är att ge Borås ett landmärke vid västra infarten till Borås i en höjd av 20-33 våningar.

Läs mer