Yttrande över ny fotbollsarena (Detaljplan på Kallerstad för del av KALLERSTAD 1:1 m.fl.)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yttrande över ny fotbollsarena (Detaljplan på Kallerstad för del av KALLERSTAD 1:1 m.fl.)"

Transkript

1 Yttrande över ny fotbollsarena (Detaljplan på Kallerstad för del av KALLERSTAD 1:1 m.fl.) av intressegruppen Storstad Linköping

2 Allmänna synpunkter Vi på Storstad Linköping är odelat positiva till en fotbollsarena i kvarter i den nya stadsdelen Kallerstad. Placeringen i östra delen innanför Kallerstadleden är bra. En fotbollsarena i Kallerstad är ett mycket viktigt projekt för stadsdelens framtida utveckling. Det är den första bebyggelsen och den kommer att sätta en standard. Det är därmed av yttersta vikt att man lyckas helt och fullständigt med detta bebyggelseprojekt. Vi är medvetna om alla de krav som ställts på fotbollsarenan, krav som är tydligt avläsbara i föreliggande detaljplaneförslag. Här finns bl a kravet på en etappvis utbyggnad, kravet på evenemangsplatser i anslutning till arenan och att arenan ska byggas i tät blandstad. Tillsammans med kravet på att estetiska värden ska premieras bildar detta motstridiga krav. Dessa måste man komma till rätta med annars resulterar det i en halvmesyr av värsta slaget. Halvmesyrer måste till varje pris undvikas i Linköping. Bygg ordentligt och helgjutet redan från början! Det blir också mer ekonomiskt i längden. Linköping måste ta faktumet att vara landets femte största kommun på allvar, man måste också ta Fjärde Storstadsregionen på allvar. Linköping vill bli en framgångsrik idrottsstad. Man har satt upp målet om Idrottsstad I detta sammanhang är det mycket viktigt att man bygger en ordentlig fotbollsarena. En fotbollsarena i Kallerstad är ett långsiktigt projekt. Den ska stå för lång tid framöver. Vem vet hur fotbollsklubbarna i staden kan utvecklas på tio till tjugo års sikt? Om man bygger en ordentlig arena nu så kan det grunda för sportsliga framgångar senare. Med föreliggande detaljplan går det inte att uppfylla de tre grundläggande kraven som ställs på ett samtida arenabygge: 1) Upplevelsen för publiken inne på arenan. 2) Estetiska kvaliteter både i arenan och från utsidan. 3) Inpassning i kvartersstrukturen och tillvaratagande av visuella perspektiv. Fotbollsarenan som projekt borde ses som ett hedersuppdrag för ett lokalt arkitektkontor. Planförslaget borde därmed vara mer genomarbetat. Frågan är om man överhuvudtaget har tagit hänsyn till hur man bygger samtida fotbollsarenor på andra håll? Det finns inget i plandokumentet som tyder på det. Det finns egentligen bara två kvaliteter i detaljplanen som är positiva. Att man tänker sig höjden motsvarande sex våningar. Det borde innebära en brant och tät arena. Och att man placerar belysningen i läktartakens framkant. För övrigt är det ett svagt plandokument med ytliga resonemang kring det som måste anses vara viktigast. Man måste lägga betydligt mer vikt vid gestaltning, fotbollsmässighet och visuella perspektiv. Allt detta borde poängteras så att arkitekten har något att gå efter, så att man visar vad man vill ha. Sammanfattningsvis är vi på Storstad Linköping besvikna över detaljplaneförslaget. Det gäller främst hur den placerats i kvartersstaden, men även hur man tänker sig arenan. Alla illustrationer av arenan i det här yttrandet utgör vårt förslag. I förslaget är arenakvarteret förskjutet ett kvarter söderut. Det passar bättre in i stadsbygden och de visuella perspektiven blir tydligare från huvudgatorna. < 1 >

3 Illustration: Robin Andersson Fotbollsarenans inplacering i stadsbygden Arenan placeras vriden jämfört med omkringliggande byggnadsstruktur. Det är inget innovativt stadsbyggnadsgrepp. Placeringen på snedden måste ses som misslyckad. Det får som effekt att man tar mer utrymme än vad som är nödvändigt. Arenakvarteret behöver inte tydliggöras på detta sätt. Kvarteret och arenan ska hellre tydliggöras med estetiska kvaliteter, innovativ gestaltning och framförallt gedigna fotbollsarenakvaliteter. Kvarteret som arenan tillhör bör vara så tät och nära omgivande gator som möjligt. Tanken är ju att lägga en arena i kvarter. Entrétorget med huvudentrén bör placeras i kultur- och evenemangsstråkets förlängning. Huvudentrén bör markeras i denna riktning. < 2 >

4 Vrid formen rät (och rätt) så att norra hörnet hamnar i förlängningen till kultur- och evenemangsstråket och södra fasaden mot Norrköpingsvägen. Parallellgatan till kulturoch evenemangsstråket får då läktare i fonden. Entrétorget i detaljplanen är överdimensionerat, det är lika stort som en halv fotbollsplan. Det behövs inte så stora ytor för en arena på åskådare. Södra entrétorget med sporttorget är alldeles för överdimensionerat en hel fotbollsplan. Det blir ödsligt och blåsigt. Här måste man närma arenan till Norrköpingsvägen. Lägg alltså arenan mot Norrköpingsvägen och minska ner torgytans storlek. Det är inte en arena för åskådare man ska bygga. Det räcker alltså med ett gediget och väl gestaltat entrétorg mot huvudgatan från Kallerstad Torg. Sporttorg : för olika scenarier, spontana aktiviteter i stadsdelen till vardags, användas som förplats vid evenemang, löparslinga osv. Det låter kanske bra (men imponerar kanske ändå inte så mycket). Bättre att förlägga allt detta på annan plats. Förslagsvis på andra sidan Norrköpingsvägen i anslutning till den nya träningsplanen. Evenemangsplatser och liknande hör inte hemma i innerstaden Man vill ha konstnärlig gestaltning med sporttema. Det är helt avgörande på det konstnärliga värdet, de estetiska kvaliteter man kan skapa här. Om det blir en fantastisk plats estetiskt så kan det godkännas, annars inte. Samtidigt måste man konstatera att det är en omöjlig uppgift att göra denna överdimensionerade yta till en fantastisk plats i staden. Undvik slänter och lutande plan i stadsbygden, det låter mycket illavarslande och det kan aldrig bli bra. Det kräver så enormt mycket kreativ och konstnärlig gestaltning på denna jätteyta att det knappast kan ses som ekonomiskt förvarbart. Lägg resurserna på arenan istället. Vad är det för kringarrangemang man tänker sig i anslutning till matcher? Vad är det som kräver sådana enorma ytor man tänkt syssla med? Denna enorma rymlighet kommer inte att förstärka någon tänkt landmärkesfunktion. Det är snarare tvärtom. Ödslighet blir snarare resultatet. Detsamma gäller de så kallade komplementytorna. Illustration: Robin Andersson < 3 >

5 Illustration: Robin Andersson < 4 >

6 Visuella perspektiv Arenans viktigaste ansikten är den södra fasaden mot Norrköpingsvägen och det nordvästra hörnet mot entrétorget. Här måste fasaden sticka ut jämfört med omgivande bebyggelse. Men frågan är om man inte övervärderar det man kallar annonsläge från Norrköpingsvägen. Det är nog viktigare med det visuella perspektivet längs kultur- och evenemangstråket och från Kallerstad Torg. Det är alltså perspektivet från centrala staden i fotgängarperspektiv som bör premieras. Inte främst eller endast från Norrköpingsvägen med bil ut eller in i staden. Den snedställda orienteringen bidrar inte med något intressant perspektiv, det ser bara konstlat ut. Ger ingen speciellt intressant exponering från Norrköpingsvägen. Arenakvarteret behöver inte heller tydliggöras med dess riktning jämfört med omgivande kvarter. Inte heller de vida tomma ytorna framhäver arenan på ett bra sätt, ytorna motverkar snarare sitt syfte och kommer i blickfånget. Det är ingen kvalitet att ha läktarna i gatufonderna, allra minst från torget i Kallerstad. Det finns inte så många möjligheter att utforma läktare på ett intressant sätt. Läktare är egentligen baksidor på utsidan av arenan, om de nu inte kan integreras med butiksverksamheter och på så sätt göras till framsidor. Bygg ett höghus som markerar platsen. Så högt som möjligt så att man ser på flera kvarters avstånd var fotbollsarenan ligger! Höghuset behöver inte ha funktionell koppling till fotbollen, utan kan bestå av en blandning av kontor och bostäder. Kultur- och evenemangsstråket ska helst på så sätt avslutas med en kraftfull symboliskt byggnad, som fondmotiv ett hörn av arenan inte bara en läktare. Ett 20-våningars torn leder vägen till arenan längs kultur- och evenemangsstråket. Från toppen av tornet kan man filma översiktsbilder av fotbollsplanen. Man ska kunna stå vid Cloetta Center eller uppe på en ny bro över Stångån och se entrén till fotbollsarenan och det kvarter den är placerad i. Alltså, längs kultur- och evenemangsstråket. Komplementytorna, som är alldeles för vidlyftiga, behöver inte stängslas in. Det bidrar bara till tomma och ödsliga ytor kring arenan. Visuellt kommer den södra ytan med sporttorget upplevas som övergivet och tomt, inte minst under vinterhalvåret, då ingen kommer att vistas här. Detsamma gäller även för alla tider då det inte är ett fullsatt stadium. Visuellt blir intrycket ödslighet. Grässlänter och trappningar bidrar inte till stadsmässigheten. Visuellt är det avhängigt hur bra det kan gestaltas. Men då ytan är alltför stor så kommer det krävas mycket stora resurser för att få det visuellt acceptabelt. < 5 >

7 Illustration: Robin Andersson < 6 >

8 Fotbollsarenan Det är bra att man säger sig vilja lägga stor vikt vid gestaltning. Här bör man vara extremt noggrann, det handlar om flera aspekter: det arkitektoniska med konstruktion, fasadgestaltning och materialval. Men framförallt om de kvaliteter som hör ihop med det som är fotbollsmässigt och det som är publikmässigt. Alla fyra sidor måste ha läktare. Det går inte att skapa en stum kortsida med kontorsbebyggelse. Så kunde man möjligtvis bygga förr i tiden, men idag är det helt otidsenligt. Arenan bör vara hög och tät, som en gryta kring planen. Det kan inte bli ett nytt Stade de France med stora publikhav, men det kan bli en lika modern arena med lika bra fokus på spelet! Då arenan endast ska ha platser, som inte räcker till så höga läktare får man lösa inramningen på ett kreativt sätt. Man bör skapa ett slutet fotbollsrum för publikens fotbollsupplevelse. Det innebär att hörnen på arenan måste vara slutna. Enligt planförslaget ser det ut som om hörnen ska vara öppna. Är det verkligen tanken? Man måste bygga en arena för publiken, det är högsta prioritet. Det är absurt att lägga stora resurser på en arena som inte är bra ur publiksynpunkt. Tänk hockeyarena : restauranger, barer, konferenslokaler, lounger och så vidare. Höga innerväggar kan delvis täckas med storbildskärmar för att de ska se mindre kala ut. Eller möjligtvis med partier med glasade ytor så att arenan lyser som en lykta på kvällen. Bygg en hel arena direkt. Att bygga i etapper innebär alltför många kompromisser med utformningen. Däremot kan bygget pågå under en längre tid, men man ska aldrig upphöra helt med byggprocessen innan arenan är fullt uppbyggd. Man kan börja med att få en långsida med det nödvändiga på plats, t.ex. pressläktare och pressrum. Hitta sponsorer och ta in förslag från flera olika arkitektkontor. Låt dem arbeta förutsättningslöst. Titta på planerna för Kalmar Arena den har platser, men trots det en inramning som sätter fokus på fotbollsmatchen. Nyckeln är att bygga en sluten arena som tar bort alla siktlinjer utom de som leder till planen eller publiken på läktarna. Väggarna och taket går lika högt kring hela Kalmar Arena. Det finns många lösningar: att t.ex. bygga kortsidorna lägre, men ändå behålla samma höjd på väggarna runt om hela arenan. Eller låta byggnader utgöra läktarna utvändigt, med verksamheter på arenans utsida. Ett positivt inslag är att man tänker sig att integrera kontor, butiker och restauranger med själva arenan. Men det skulle kunna göras så pass mycket snyggare än vad som hittills är redovisat. Man skulle också ha kunnat tillföra accenter i form av högre partier för dessa kontor, främst i norra hörnen, som ett fasadmotiv för arenan som helhet längs huvudgatan från torget i Kallerstad. Man måste kunna komma upp med mer kreativa lösningar! De finns bara man arbetar igenom planförslaget på ett bättre sätt. < 7 >

9 Illustration: Robin Andersson Förslag av Storstad Linköping Vårt förslag innebär att man bör ompröva den snedställa kvartersstrukturen och låta olika exploatörer/arkitektkontor komma med olika idéer inom något vidare ramar. Man bör helt enkelt få fram olika förslag på hela kvartersstrukturen och få dem visualiserade. Sedan väljer man det bästa förslaget. Det är eventuellt mindre bråttom att lägga ner Folkungavallen om bostäderna där försenas på grund av vikande konjunktur och byråkrati. Finns det tid att tänka om och undersöka arenafrågan mer förutsättningslöst? Utan att äventyra den beslutade placeringen i kvartersstad i Kallerstad? Kanske borde man se över möjligheterna att först bebygga träningsplanerna (B- och C-plan) på Folkungavllen och delvis finansiera fotbollsarenan med de resurser som då frigörs. Etappvis utbyggnad är att göra det extra dyrt och svårt för sig. Bättre att finansiera och bygga en arena direkt. Man måste kunna plocka av t.ex. Tekniska Verken en mindre summa årligen. En mindre del av bolagets vinst bör återinvesteras i staden, främst i publika byggnader och i arenor av olika slag. Fem procent årligen under tio år skulle räcka för att få en ordentlig grundplåt till arenan. Då skulle man kunna bygga landets mest exklusiva och attraktiva mindre arena för åskådare. Man planerar för att bli Idrottsstad Då är det rimligt med ovanstående finansieringsscenario. Försök också att finna mer eleganta lösningar. Fotbollsarenan kan t.ex. få namnet Cleantech Arena, och vara ett exempel på samtida miljöteknik med läktartak klädda med solpaneler för energieffektivisering solenergi står för en del av den energi som går åt att belysa planen kvällstid. Ett förslag är att erbjuda Åtvidabergs FF att spela några matcher i Linköping. Ett regionderby i superettan fyller mycket snabbt åskådarplatserna. För övrigt är det en väl sammanhållen och riktig fotbollsarena som grundar för framgångar för stadens egna klubbar. Jämför med Cloetta Centers betydelse för LHC s framgångar sportsligt och publikt. < 8 >

10 Storstad Linköping argumenterar för Linköpings urbana utveckling, för en större livfullare innerstad och en utvidgad stadskärna som är kulturellt och kommersiellt betydligt starkare än dagens. Vi vill att Linköping byggs till en tät, koncentrerad och gedigen stad. Att utglesningen upphör och att man slutar bygga rena bostadsområden i tätortens utkanter. Vi vill att man istället satsar på den verkliga staden! Principen vi stödjer för utbyggnaden är den sammanhängande kvartersstaden. Vi tillåter dessutom ordentliga höghus i kvarteren, både för kontor och för bostäder. s t o r s t a d l i n k ö p i n g Vi vill även föra estetiska värden tillbaka in i staden. Det gäller att bygga den attraktiva staden med ett tilltalande stadsrum och snygg arkitektur. Synpunkter och förslag: Storstad Linköping Illustrationer: Robin Andersson Layout: Hans Stålner < 9 >

Yttrande om tre översiktsplaner

Yttrande om tre översiktsplaner Yttrande om tre översiktsplaner (Gemensam Öp Linköping/Norrköping, Öp Staden och Öp Kallerstad) Storstad Linköping 2010-02-19 www.storstadlinkoping.se INLEDNING Det här yttrandet gäller samtliga tre aktuella

Läs mer

Handlingsplan för stadens byggande.

Handlingsplan för stadens byggande. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER På väg mot vårt framtida Örebro, del 2 Handlingsplan för stadens byggande. orebro.se PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten.

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Yttrande över programförslag för Södra Gårda

Yttrande över programförslag för Södra Gårda Yttrande över programförslag för Södra Gårda YimbyGBG YimbyGBG är ett ekonomiskt och politiskt obundet nätverk av medborgare som vill se mer tät, levande blandstad. Vi vill genom positiv, konstruktiv feedback

Läs mer

Inbjuden projekttävling för Stora Torget, Visby

Inbjuden projekttävling för Stora Torget, Visby Inbjuden projekttävling för Stora Torget, Visby INNEHÅLL BAKGRUND 3 FAKTA OM TÄVLINGEN 3 Tävlingsuppgift 3 Deltagande arkitektkontor 3 Inlämnade förslag 3 Jury 3 JURYNS SAMMANFATTNING ÖVER TÄVLINGEN 4

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Levande stadskärnor. Kartläggning av hot och möjligheter

Levande stadskärnor. Kartläggning av hot och möjligheter Levande stadskärnor Kartläggning av hot och möjligheter Det är inte särsklit konstigt att en stor del av handeln idag etablerar sig utanför staden. De gamla stadskärnorna har varken plats för den nya handeln

Läs mer

SOPPLUNCHER MED INSPEL CENTRALA ÄLVSTADEN

SOPPLUNCHER MED INSPEL CENTRALA ÄLVSTADEN SOPPLUNCHER MED INSPEL CENTRALA ÄLVSTADEN Vem ska få vara med och tycka till om Göteborgs nya stadskärna? Alla som vill, tycker vi. Men att lyssna av närmare en halvmiljon människor är svårt, om inte omöjligt.

Läs mer

nr 4 2013 en tidning från stockholms läns landsting Det ljusnar för förorten Snart delar vi vardagsrum Bygg bort bostadsbristen Bygg för framtiden

nr 4 2013 en tidning från stockholms läns landsting Det ljusnar för förorten Snart delar vi vardagsrum Bygg bort bostadsbristen Bygg för framtiden nr 4 2013 en tidning från stockholms läns landsting Det ljusnar för förorten Snart delar vi vardagsrum Bygg bort bostadsbristen Bygg för framtiden Innehåll Nummer 4 2013 TEMA: Bygg för framtiden 4 Bostad

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner

Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner Titel: Utgiven av: Författare: Copyright: Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner

Läs mer

2013-4. Nämndhuset, Fleminggatan 4. Chrispinsson. anmälts av. Magnus. Val. e samt ledamot I. Protokollsjustering. vederbörlig. ordning.

2013-4. Nämndhuset, Fleminggatan 4. Chrispinsson. anmälts av. Magnus. Val. e samt ledamot I. Protokollsjustering. vederbörlig. ordning. RÅDET TILL SKYDD FÖR STOCKHOLMS SKÖNHET SID 1 (16) 2013-4 Protokoll förtt vid Rådets till skydd för Stockholms skönhet s sammanträde måndagen den 15 april 2013 i Bolindersalen, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

energilösning i världsklass

energilösning i världsklass ett magasin om och från Stockholm waterfront waterfront#1 Stockholm Waterfront ger drömmarna liv I ett land där mycket är lagom märks Stockholms stads vision för år 2030 litet extra ett Stockholm i världsklass.

Läs mer

Parken i Staden och Staden i Parken

Parken i Staden och Staden i Parken 2012 Parken i Staden och Staden i Parken Samfundet S:t Erik Seminarium 7 mars 2012 Innehållsförteckning Staden i Parken och parken i Staden...3 Inledning, Monica Andersson, ordförande Samfundet S:t Erik...4

Läs mer

KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013

KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013 KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013 INNEHÅLL DESIGNDIALOG KOPPARLUNDEN OCH SAMMANFATTANDE STADSBYGGNADSVISION, VÅREN 2013 BESTÄLLARE FASTIGHETSÄGARNA I KOPPARLUNDEN,

Läs mer

Post- och Telefon Telefax E-mail Postgiro Bankgiro Org.nr. besöksadress

Post- och Telefon Telefax E-mail Postgiro Bankgiro Org.nr. besöksadress Samfundet S:t Erik Stockholm 2009.01.11 Stockholms stadsbyggnadskontor Box 8314 10420 Stockholm Ang, Stockholms översiktsplan Samrådsförslag oktober 2009 Dnr 2008 19723 Samfundet S:t Erik har fått rubricerade

Läs mer

DRAGARBRUNNSGATAN KVALITETER I STADSBILDEN OCH GESTALTNINGSPRINCIPER

DRAGARBRUNNSGATAN KVALITETER I STADSBILDEN OCH GESTALTNINGSPRINCIPER DRAGARBRUNNSGATAN KVALITETER I STADSBILDEN OCH GESTALTNINGSPRINCIPER Text: Dan Thunman, Karin Åkerblom, Lisen Hessner och Hanna Linde (red.) Foto: Där inget annat anges Dan Thunman, Hanna Linde Illustration

Läs mer

RENOVERA HEMMA HIMMEL ELLER HELVETE?

RENOVERA HEMMA HIMMEL ELLER HELVETE? KONSULTER INOM STRATEGISK FRAMTIDSPLANERING RENOVERA HEMMA HIMMEL ELLER HELVETE? Husägare litar inte på hantverkare om det inte är deras egna. TILLIT OCH RELATIONER På Inwido har vi gjort det till vårt

Läs mer

Var ska Djurgårdens IF bygga sin nya fotbollsarena? Thomas Erlandsson

Var ska Djurgårdens IF bygga sin nya fotbollsarena? Thomas Erlandsson Var ska Djurgårdens IF bygga sin nya fotbollsarena? Thomas Erlandsson Kandidatarbeten vid institutionen för stad och land / EX0285-15 hp / 20080516 BACHELOR THESIS AT THE DEPARTMENT OF URBAN AND RURAL

Läs mer

Stadens spatiala integration och kapacitet - om relationen mellan form och funktion i stadsbyggandet

Stadens spatiala integration och kapacitet - om relationen mellan form och funktion i stadsbyggandet Lars Marcus Stadens spatiala integration och kapacitet - om relationen mellan form och funktion i stadsbyggandet Inom stadsbyggandet liksom arkitekturen i övrigt förblir frågan om funktionen, hur vi än

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0 ARBETA I PROJEKTFORM 5 5.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 5.1 Behovsanalys tänk nytt sid 4 5.2 En början och ett slut projektets liv sid 5 5.3 Vart ska vi och varför mål och syfte sid 6 5.4 Ett arbetssätt

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 1 Låt oss starta

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 1 Låt oss starta JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 1 Låt oss starta Av: Jesper Lindén Framgång är en hemlighet som alla framgångsrika entreprenörer bär på, eller hur? Sant, men det är

Läs mer

Utredning framtida äldreboenden Bilaga 1

Utredning framtida äldreboenden Bilaga 1 Dnr: KS 2010-69 Utredning framtida äldreboenden Bilaga 1 Innehållsförteckning 1. Utredningens inriktning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Mål... 4 1.3 Syfte... 4 1.4 Frågeställningar... 4 1.5 Kvalitet... 4 1.6

Läs mer

del av kvarteret Ekorren

del av kvarteret Ekorren Planprogram september 2013 del av kvarteret Ekorren Strömsundshuset Piteå kommun Norrbottens län För kartor och ortofoton i programmet gäller: Karträttigheter Piteå kommun. Primärkartans samtliga skikt

Läs mer

Handelsstudie Piteå Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till

Handelsstudie Piteå Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till Handelsstudie Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Handelsstudie Kommun Plan/Program 2014-09-09 Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till Dokumentinformation

Läs mer

Förord. Uppsala i mars 2004. Vice ordförande med ansvar för bostadsfrågor

Förord. Uppsala i mars 2004. Vice ordförande med ansvar för bostadsfrågor Förord Bostadssituationen för Uppsalas studenter är katastrofal. Nyanlända studenter har knappt någon möjlighet att hitta en bostad. Kötiderna för att få en bostad har ökat år efter år, och är idag längre

Läs mer