Bakgrundmaterial Östersjön på Skansen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bakgrundmaterial Östersjön på Skansen"

Transkript

1 Bakgrundmaterial Östersjön på Skansen Platsen utanför Kust och Pedagogiska huset. Illustration Topia Landskapsarkitekter/KAWA Temaindelning I Skansens Östersjöanläggning kommer fokus riktas mot tre övergripande teman som är kopplade till olika platser i anläggningen. Varje tema har i sin tur 3 5 underliggande huvudbudskap. De fyra stora miljöutmaningarna övergödning, överfiske, miljögifter, utarmad mångfald finns med på alla platser. Tema Under ytan Plats Akvariet Huvudtemat i det akvatiska området är att ge en beskrivning av ett fantastiskt och unikt hav med vissa delar som visar aktuella problemområden. Akvarierna består av tre akvarier på mellan 75 och 300 m 3 vardera. De visar undervattensmiljöer med övergångar från strandnära skärgård till öppet hav. De är uppdelade i två olika vattensystem varav ett med relativt hög salthalt och ett med relativt låg salthalt för att vara Östersjön. Akvariet, med lägre salthalt, är anpassat för stora sötvattensarter som t.ex. gädda, abborre, gös, braxen, mört, ål, lake m fl. I akvariet ingår en strandnära, grundare avskild del för mindre arter som t.ex. storspigg, sjustrålig och svart smörbult, sandstubb, tånglake, tångsnälla, mindre havsål, tängräka och pungräkor. Det andra systemet, med två akvarier, har en högre salthalt för marina arter som t.ex. torsk, lax, havsöring, sjurygg, hornsimpa, rötsimpa, oxsimpa, strömming, skarpsill, sandskädda, rödspätta, piggvar, blåstång m fl. Den högre salthalten bidrar till en bättre livsmiljö för dessa arter och kan även hindra vissa parasitangrepp.

2 Tunnel genom rovfiskakvariet. Illustration Topia Landskapsarkitekter/KAWA Längs kusten Denna yta inkluderar hela Östersjöregionen. Ett klimatiserat utställningsrum visar påverkan av människans aktivitet längs stränder och kustnära områden. Det kan man se på en karta med möjlighet att förevisa tillrinningsområden, salthaltsvariationer, artfördelning, befolkningscentra, jordbruksområden mm. Ett stort öppet rum finns också med möjligheter för utställningar som kompletterar kartgestaltningen. Detta utställningsrum binder samman Framtidshuset och det Pedagogiska huset ovan mark och skapar en länk mellan byggnaderna under tak.

3 Utställningsområdet i Kusthuset med karta på golvet. Illustration Topia Landskapsarkitekter/KAWA Framtidshuset. Illustration Topia Landskapsarkitekter/KAWA Framtidshuset Målet för denna del är att upplysa om hur människors val i vardagen påverkar hur Östersjön utvecklas i framtiden. Utställningsytorna i huset har en scenografisk idé för att illustrera de fyra olika miljöutmaningarna som finns Övergödning, Överfiske, Miljögifter och Utarmad mångfald. En större fasad/väggyta för utställning och plats för fristående montrar ger förutsättning för interaktivitet runt om de fristående montrarna. I denna del ska det finnas tydlig koppling till aktuell forskning. Utrymme ska finnas för att redovisa aktuella och intresseväckande projekt.

4 En tidig skiss av Östersjöportalen. I nuläget har Kusthuset tillkommit på samma nivå som Brygg och strandlandskapet. Illustration Topia Landskapsarkitekter/KAWA Pedagogiska huset Den pedagogiska verksamheten riktar sig främst mot elever på högstadium och gymnasium. Här finns utrymmen för undervisning med skolsal och laboratorium och publika delar på entréplanet med information och ett cinematek. I cinemateket visas klipp från de redan framtagna filmerna från BalticSea2020 och andra aktuella filmer som kan locka och intressera besökare. En trappa upp finns rum för pedagogisk verksamhet med laboratorium. I nedre delen finns teknik och serviceutrymmen. Här kommer också den akvatiska gången att ansluta till trapphuset. Skansen ska vara en naturlig del av undervisningen i frågor kopplade till Östersjön, hållbar utveckling och biologisk mångfald. Det pedagogiska utbudet ska främst inrikta sig till elever på mellan och högstadiet. Valet av denna inriktning baserar sig på att mycket talar för att man behöver ha uppnått en viss ålder och erfarenhet för att förstå de ibland relativt komplicerade processer som påverkar Östersjön. Ett innehållsrikt utbud mot de högre årskurserna i grundskolan kompletterar och breddar Skansens utbud mot skolorna på ett ändamålsenligt sätt. Skansen och BalticSea2020 är ett samarbete för att förbättra villkoren för ett livskraftigt hav i framtiden genom ökad insikt hos allmänheten om hur vi idag påverkar havet i fel riktning. Målet är att skapa ett pedagogiskt centrum Östersjöhuset med utställningar, akvarier, lektionssalar, laboratorium och utställningsytor. Här ska man som gäst på Skansen eller elev i ett pedagogiskt program bli medveten om den unika miljö som Östersjön utgör, och få grepp om både om den svåra situation som havet befinner sig i och vad vi kan göra för att förhindra att Östersjöns biologiska system kollapsar. Bakgrund och fakta: Övergödning Idag finns stora områden med syrefria bottnar och stora volymer syrefritt vatten i Östersjön. Syrefria bottnar binder inte fosfor som istället frigörs och återförs till vattenmassan och driver på övergödningen. Dett leder i sin tur till ökad produktion av alger som så småningom når bottnarna,

5 där de bryts ned. När de bryts ned går det åt syre och vattnets förmåga att binda fosfor försämras ytterligare. Det blir en ond cirkel av övergödning som leder till ökad övergödning. När sediment och vatten är syrefria kan bara vissa bakterier överleva i miljön. Därmed försvinner ytor där stora mängder smådjur, plattfisk och annan fisk som t.ex. torsk levt tidigare. Torskens reproduktion påverkas också negativt av de syrefria vattnen då äggen dör i den miljön. Näringstillförseln från land till Östersjön måste minska. Den näring som produceras i form av gödsel och latrin på land måste tas om hand och hanteras på ett säkert sätt. I ett fungerande kretslopp kan det föras tillbaka till åkermark och ersätta konstgödsel. Ett sätt att som konsument bidra till en positiv utveckling är så enkelt som att konsumera mindre kött. Bakgrund och fakta: Överfiske Under lång tid har fisket i Östersjön varit större än vad återväxten av bestånden varit. Detta har bidragit till att det nu finns färre och mindre fiskar i havet, och att samspelet mellan arter förändrats. Ett litet rovfiskbestånd gör att vi får fler av de mellanstora fiskarna som sill, skarpsill och mört. De i sin tur äter flitigt av djurplankton som då minskar, och försvinner djurplanktonen kan växtplankton, som vi t.ex. ser i form av algblomningar, växa till ohämmat. Vi är tillbaka till övergödningen som leder till syrefria, döda, bottnar, och svårigheter för t ex torsk att fortplanta sig träder EU:s reformerade fiskelagstiftning (CFP) i kraft. BalticSea2020 har varit djupt engagerad för att bidra till att den nya lagstiftningen leder till en bättre marin miljö med livskraftiga fiskbestånd och förutsättningar för en lönsam fiskeflotta. Lagstiftningen har fem centrala delar för Östersjöns miljö: Ekosystemansatsen: att fiskeriförvaltning ska vara en del av förvaltningen av hela havsmiljön. Maximum sustainable yield (MSY): att fisket förvaltas enligt principen om maximalt hållbart uttag. Utkastförbud: att all fångad fisk skall landas och räknas av kvoten. Regionalisering: att förvaltningen av havsområden hanteras av angränsande länder. Att subventioner för att bedriva fiske fasas ut. Lagstiftningen införs och följs i alla länder runt Östersjön. Vi konsumenter bör välja MCS märkt fisk, som fiskats på ett uthålligt sätt. Bakgrund och fakta: Miljögifter Östersjön klassas ofta som världens mest förorenade hav. Förutom övergödningen finns stora mängder miljögifter i vattnet, framförallt i sedimentet. Gifterna kommer från industriella utsläpp från t.ex. pappersbruk, transporter, förbränningar, avfallsanläggningar, kärnkraftsverksamhet, reningsverk m fl som finns runt Östersjön. En del har också transporterats hit via luften från andra delar i världen. Anledningen till att halterna är så höga i Östersjön är dels att det är mer än 90 miljoner människor som bor runt havet, och därmed bidrar till en hög konsumtion av produkter som ger avtryck i

6 miljön, men också på grund av att det är ett begränsat vattenutbyte i Östersjön, och att vattnet är skiktat. Bottenvattnet byts väldigt sällan ut. De klassiska miljögifterna PCB, DDT, dioxiner, kvicksilver, bly och cadmium gav tydliga effekter på arter som säl, örn och fisk under främst 70 och 80 talen. Under 90 talet talades det mycket om bl.a. PBDEr, flamskyddsmedel, och båtbottenfärger.under 00 talet började man se rester av läkemedel, PFOS och PFOA, i Östersjön, och på 10 talet upptäcktes mikroplaster och nanopartiklar från smink, hygienartiklar mm. För att komma åt problemet med miljögifter måste man både jobba med att få en tydligare och strängare lagstiftning för att få använda och släppa ut okända ämnen, adekvat märkning av produkter och information till konsumenter så att de kan ta ansvar för miljön vid sina inköp. Bakgrund och fakta: Exploatering av kustnära marina miljöer Kustens grunda vikar och skärgårdar är Östersjöns barnkammare. Det är här de flesta fiskarter leker och lägger sin rom, och det är här som sjöfåglarna låter sina ungar växa upp. Det är också på dessa platser som hus, bryggor och marinor byggs, småbåtar kör och rör upp sediment, och här finns kajerna och hamnarna. Kustområdet utgör också ett viktigt filter för att fånga upp näringsutsläpp och organiskt material från land och det är vid kusten som våra reningsverk ligger. Idag finns det mer än 100 olika habitat för djurarter identifierade längs Östersjö kusten varav ca 25 % är rödlistade av HELCOM och ca 10 % direkt hotade. Man måste vara varsam när man tillåter kustexploatering, eftersom den har en sådan viktig roll att fylla för hela Östersjön. Projektgrupp Skansen John Brattmyhr, Skansenchef Tomas Frisk, Avdelningschef Zoologiska avdelningen Martin Wulff, avdelningschef Bygg och fastighetsavdelningen Kenneth Ekvall, Zoolog Tommy Lambrell, Projektsamordnare Zoologiska avdelningen Ulrica Ericson, Byggprojektledare, Bygg och fastighetsavdelningen BalticSea2020 Conrad Stralka, verksamhetschef BalticSea2020 Linda Kumblad, Projektledare Baltic Sea 2020 Stockholms universitet Tina Elwing, Föreståndare SU Östersjöcentrum Lena Kautsky, Professor emerita SU Östersjöcentrum Annica Tidlund, Vetenskapskommunikatör SU Östersjöcentrum SLU Anna Gårdmark, Samverkanslektor SLU Kustlabb Carl Gustaf Thulin, Director, Center for Fish and Wildlife Research SLU Expert John Hontalas, Akvarieexpert

7 Projektörer Martha Hedin, landskapsarkitekt, Topia Landskapsarkitekter Allan Habekost Jensen, Topia Landskapsarkitekter Underkonsult Katarina Wahlström, arkitekt, KAWA Arkitektur AB Kontaktpersoner Maria Torén, kommunikationschef Skansen, Ida Mårtensson, kommunikationsansvarig BalticSea Christina Hamnqvist, pressansvarig Skansen,

ÖSTERSJÖN - VAD VI BÖR VETA OM ÖVERGÖDNING

ÖSTERSJÖN - VAD VI BÖR VETA OM ÖVERGÖDNING ÖVERGÖDNING ÖSTERSJÖN - VAD VI BÖR VETA OM ÖVERGÖDNING STUDIEMATERIAL TILL DOKUMENTÄREN VÅRT GRISIGA HAV LEON GREEN BALTIC SEA MEDIA PROJECT Filmmakaren och frilansjournalisten Folke Rydén och fotografen

Läs mer

Vad kan havet ge oss? Östersjöns och Västerhavets ekosystemtjänster

Vad kan havet ge oss? Östersjöns och Västerhavets ekosystemtjänster Vad kan havet ge oss? Östersjöns och Västerhavets ekosystemtjänster rapport 5937 februari 2009 1 I sitt arbete Oeconomica naturae (Naturens ekonomi) påpekade Carl von Linné att om vi brydde oss mer om

Läs mer

En liten bok om vatten

En liten bok om vatten En liten bok om vatten Vatten är liv och vatten är levande. Vattnet i din kran har sannolikt varit grundvatten eller ingått i sjöar, vattendrag eller hav. Om vi inte är rädda om våra vattenekosystem kommer

Läs mer

Vilken inverkan har människan på torsken (Gadus morhua) i Östersjön?

Vilken inverkan har människan på torsken (Gadus morhua) i Östersjön? Vilken inverkan har människan på torsken (Gadus morhua) i Östersjön? Jenny Clasénius Independent Project in Biology Självständigt arbete i biologi, 15 hp, höstterminen 2009 Institutionen för biologisk

Läs mer

Regeringen Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM

Regeringen Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM REDOVISNING 1 VATTENMYNDIGHETEN NORRA ÖSTERSJÖNS VATTENDISTRIKT Lennart Sorby Telefon 021-19 50 87 lennart.sorby@lansstyrelsen.se Regeringen Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM Redovisning av regeringsuppdrag

Läs mer

Tema. Vatten. åk 4 6

Tema. Vatten. åk 4 6 Tema Vatten åk 4 6 Författare: Frida Moberg, 2013 Omslagsfoto: Jonas Ekström Illustrationer: Anna Magnusson Fotografier: Frida Moberg Övriga illustrationer och foton: Foto sid 5: Smålandsbilder Kartor

Läs mer

Äp9Bi 2013. Innehåll... Sid nr

Äp9Bi 2013. Innehåll... Sid nr Innehåll... Sid nr Inledning... 2 Bedömningsanvisning Delprov A... 4 Bedömningsanvisning Delprov B... 20 Kopieringsunderlag för resultatsammanställning... 24 Innehållsmatris... 25 Bedömningsmatris... 26

Läs mer

Social analys - en havsrelaterad samhällsanalys

Social analys - en havsrelaterad samhällsanalys Social analys - en havsrelaterad samhällsanalys Underlagsrapport för Sveriges inledande bedömning i havsmiljöförordningen Havs- och vattenmyndighetens rapport 2012:5 Social analys - en havsrelaterad samhällsanalys

Läs mer

Hållbar. Borås. Hot kan ena människor. framtid. Visar vägen. Stolt medlem. tar nya krafttag. Gröna nyckeltal. Hållbarhetsgurun Karl-Henrik Robèrt

Hållbar. Borås. Hot kan ena människor. framtid. Visar vägen. Stolt medlem. tar nya krafttag. Gröna nyckeltal. Hållbarhetsgurun Karl-Henrik Robèrt HELA DENNA TIDNING ÄR EN FRÅN SVERIGES EKOKOMMUNER framtid Hållbar SVERIGES EKOKOMMUNER 88 Ekokommuner Nätverk som gör skillnad sid 2 Borås Stolt medlem tar nya krafttag 4 sid 12 Gröna nyckeltal Visar

Läs mer

Blåmusslan i människans tjänst

Blåmusslan i människans tjänst HavsUtsikt 3/2008 om svensk Havsforskning och havets resurser Ges ut av de marina forskningscentrumen vid universiteten i Stockholm och Umeå samt naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet

Läs mer

Etablering av musselodling i Hallands län. Möjligheter och förutsättningar

Etablering av musselodling i Hallands län. Möjligheter och förutsättningar Etablering av musselodling i Hallands län Möjligheter och förutsättningar Dokumentuppgifter och uppgifter om utförare Datum: 2011-02-15 Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Hallands län Utförare: Thorsson &

Läs mer

GOLFEN & MILJÖN. Svenska Golfförbundet

GOLFEN & MILJÖN. Svenska Golfförbundet GOLFEN & MILJÖN Svenska Golfförbundet Texten i denna broschyr är framtagen av Ellika Hermansson Török, Fyren Miljökommunikation i samarbete med SGF:s banenhet och är baserad på rapporten Golfsportens miljöpåverkan

Läs mer

FAKTABLAD NR 56 2012

FAKTABLAD NR 56 2012 FAKTABLAD NR 56 2012 Syreförhållanden i svenska hav Syre är en av de viktigaste gaserna i havet, då den är nödvändig för allt högre liv. Ytvattnet är vanligtvis mättat med syre, vilket tillförs genom upptag

Läs mer

Fisk till middag? WWFs konsumentguide för mer miljövänliga köp av fiskoch skaldjursprodukter. Sjunde upplagan

Fisk till middag? WWFs konsumentguide för mer miljövänliga köp av fiskoch skaldjursprodukter. Sjunde upplagan fiskguide Fisk till middag? WWFs konsumentguide för mer miljövänliga köp av fiskoch skaldjursprodukter Sjunde upplagan Fisk till middag? Fisk är nyttig mat och de flesta av oss skulle säkert må bra av

Läs mer

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion A innehåll 1 Mål för Sveriges miljöarbete 2 Miljömålen ett system med flera mål 4 Hur vi arbetar med miljömålen i praktiken 6 Samarbete för att nå miljömålen 8 Sveriges

Läs mer

HAV I BALANS SAMT LEVANDE KUST OCH SKÄRGÅRD

HAV I BALANS SAMT LEVANDE KUST OCH SKÄRGÅRD HAV I BALANS SAMT LEVANDE KUST OCH SKÄRGÅRD ANSVARIG MYNDIGHET: HAVS- OCH VATTENMYNDIGHETEN HAV I BALANS SAMT LEVANDE KUST OCH SKÄRGÅRD Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga

Läs mer

UTGIVEN I SAMARBETE MELLAN. Sverige och Nagoyamålen Naturskyddsföreningen / Världsnaturfonden WWF. Foto: Mikhail Bistrov

UTGIVEN I SAMARBETE MELLAN. Sverige och Nagoyamålen Naturskyddsföreningen / Världsnaturfonden WWF. Foto: Mikhail Bistrov UTGIVEN I SAMARBETE MELLAN Sverige och Nagoyamålen Naturskyddsföreningen / Världsnaturfonden WWF Foto: Mikhail Bistrov 2 SVERIGE OCH NAGOYAMÅLEN SVERIGE OCH NAGOYAMÅLEN 3 Förord 2010 beslutade världens

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

10 Hav i balans samt levande kust och skärgård

10 Hav i balans samt levande kust och skärgård 10 Hav i balans samt levande kust och skärgård Miljökvalitetsmålet Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård

Läs mer

Foldern med Livsmedelsverkets förslag till miljösmarta matval har

Foldern med Livsmedelsverkets förslag till miljösmarta matval har Foldern med Livsmedelsverkets förslag till miljösmarta matval har tryckts upp genom ett samarbete mellan tankesmedjan Dyrare mat, nu!, Hållbart ABF och Studieförbundet Vuxenskolan. Dyrare mat, nu! har

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-område. Hoburgs bank SE0340144

Bevarandeplan för Natura 2000-område. Hoburgs bank SE0340144 Län: Gotland Kommun: Gotland Areal: 122 672,7 hektar Centralpunktskoordinat: X: 1 656 252; Y: 6 273 177 Fastställd av Länsstyrelsen: 30 augusti 2005 Områdestyp: SCI 1, SPA 2 Skydd: Saknas Ägandeförhållanden:

Läs mer

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N Rapport Nr 4/07 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n w w w. k e m i. s e Miljöledning och Giftfri miljö kemikaliefrågorna i teori och praktik Rapporten är framtagen i samarbete

Läs mer

Kort om syfte och bakgrund

Kort om syfte och bakgrund Lärarhandledning Kort om syfte och bakgrund Om du frågar vänner och bekanta om de vet vad ekosystemtjänster är, tittar de sannolikt frågande på dig. Det är inte många som känner till vad det egentligen

Läs mer

SWOT-analys avseende Havs- och fiskerifonden för Stockholms län 2013-06-17

SWOT-analys avseende Havs- och fiskerifonden för Stockholms län 2013-06-17 SWOT-analys avseende Havs- och fiskerifonden för Stockholms län 2013-06-17 Illustration omslag: Nyréns Arkitektkontor Innehåll Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Havs- och fiskerifonden 2014-2020... 5

Läs mer

Fiskekollapsen i Stockholms skärgård 2010-05-18, 2011-12-28

Fiskekollapsen i Stockholms skärgård 2010-05-18, 2011-12-28 Fiskekollapsen i Stockholms skärgård 2010-05-18, 2011-12-28 Text och foto: Sverker Lovén Författaren arbetar som fiskekonsulent och fiskebiolog vid Stockholms stad, idrottsförvaltningen och var ordförande

Läs mer

20 röster om hotet mot ålen

20 röster om hotet mot ålen Ålens framtid - att bruka eller förbruka ekosystemtjänster / 20 röster om hotet mot ålen Ålens framtid att bruka eller förbruka ekosystemtjänster 20 röster om hotet mot ålen Ålens framtid att bruka eller

Läs mer

Samverkansplan för BSPA. Höga Kusten

Samverkansplan för BSPA. Höga Kusten Samverkansplan för BSPA FRAMSIDA Höga Kusten -Remissversion- 1 Titel: Samverkansplan för BSPA Höga Kusten Huvudförfattare: Charlotta Nygård, Pia Renström, Bernt Persson, Andreas Gylling, Babette Marklund,

Läs mer

Mot ett långsiktigt hållbart ekosystem i Östersjön

Mot ett långsiktigt hållbart ekosystem i Östersjön Mot ett långsiktigt hållbart ekosystem i Östersjön Edgars Bojārs (Baltic Environmental Forum-Latvia, BEF-LV), med hjälp av Anda Ruskule (BEF-LV), Vivi Fleming-Lehtinen (Finnish Environment Institute, SYKE),

Läs mer

Tips om hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan

Tips om hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan 1(7) Tips om hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan Introduktion Flera projekt, i en lång rad länder, har genomförts för att se på hur barns skolvägar kan bli säkrare,

Läs mer

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012 Steg på vägen tre fokusområden för politiken 1 Naturvårdsverkets förslag till fokusområden för politiken Vi har i samverkan med myndigheter och organisationer utvärderat

Läs mer