Beskrivning Detaljplan SÖRMARK 1:337 (Event & Camp) ILLUSTRATION

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beskrivning Detaljplan SÖRMARK 1:337 (Event & Camp) ILLUSTRATION"

Transkript

1 Diarienummer MBN Beskrivning Detaljplan SÖRMARK 1:337 (Event & Camp) ILLUSTRATION

2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP. MB STRANDSKYDD ENL. 7 KAP. MB PLANDATA Lägesbestämning Areal Markägoförhållanden TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktliga planer Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden Bostadsförsörjningsprogram näringslivsprogram etc Program för planområdet Miljökonsekvensbeskrivning Kommunala beslut i övrigt FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR Natur Bebyggelseområden Skyddsrum Friytor Vattenområden Gator och trafik Störningar Teknisk försörjning KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE Miljökonsekvenser ADMINISTRATIVA FRÅGOR MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN REVIDERING

3 1 HANDLINGAR Planhandlingar består av: Plankarta (grundkarta ingår som del i plankartan) Planbeskrivning med illustration Genomförandebeskrivning 2 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Syftet med planen är att möjliggöra ny användning av den idrottsplats som finns på fastigheten. Inom området avser exploatören bedriva s.k. eventverksamhet. Verksamheten innebär att Torsby Event & Camp anordnar aktiviteter kopplade till skog, jakt, fiske etc. med grupper av anställda från t.ex. företag. Företaget bedriver verksamhet, som är inriktad mot turism, upplevelser och utbildningar. Företaget tar emot grupper för övernattningar i tält m.m, arrangerar kanotturer samt bedriver teambuilding för både större och mindre grupper. I de verksamheter som planeras ingår också boende i både stugor för uthyrning och i husbil/husvagn eller tält. Utöver nybyggnad av uthyrningsstugor rustas befintliga servicebyggnader upp och kompletteras med ny-, om- och tillbyggnader för den nya användningen av området. 3 FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP. MB Markens lämplighet Enligt miljöbalkens 3 kap. 1 skall mark- och vattenområden användas, för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. Planeringen är av allmänt intresse och bedöms vara förenlig med intentionerna i 3 kap. 1. Området är sedan tidigare ianspråktaget för allmänt ändamål och ingen ny mark tas i anspråk Värdefulla områden Enligt miljöbalkens 3 kap. 2-5 skall stora opåverkade områden, ekologiskt känsliga områden, åker och skog av nationell betydelse samt fiskevatten skyddas mot påtaglig skada. Områden med värden som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras natureller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall, enligt miljöbalkens 3 kap. 6, så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan medföra påtaglig skada. Behovet av grönområden i närheten av tätorter skall särskilt beaktas. 3

4 Föreslagen planering tar inte något sådant område som avses ovan i anspråk eftersom området i sin helhet använts för idrottsändamål. Användningen som idrottsplats har på senare år varit mera sporadisk och bollplanen har använts mest som reservplan och i mindre omfattning för träning. Den upprustning som avses genomföras ger allmänheten full möjlighet att på ett bättre sätt komma åt strandområdet Riksintressen Miljöbalkens 3 kap. 5-8 och 4 kap. kan områden av särskild betydelse i ett nationellt perspektiv klassas som riksintresse. Områden av riksintresse ska skyddas mot påtaglig skada. Staten kan ingripa mot exploateringsföretag eller andra ingrepp som hotar riksintressena. Planområdet berör inte direkt något riksintresseområde Miljökvalitetsnormer Miljökvalitetsnormer kommenteras under rubriken Konsekvenser av planens genomförande. 4 STRANDSKYDD ENL. 7 KAP. MB Fråga om strandskyddets upphävande blir aktuell i det fortsatta planarbetet. Större delen av planområdet omfattas av strandskydd (150 m) enligt 7 kap. MB. På plankarta har enligt 5 kap. 7 a plan- och bygglagen införts planbestämmelse om upphävande av strandskydd inom kvartersmark. Strandskydd kommenteras ytterligare i avsnitt Konsekvenser av planens genomförande. 4

5 5 PLANDATA 5.1 Lägesbestämning Planområdet som omfattar fasigheten Sörmark 1:337 ligger öster om Röjdån c:a 1,5 km norr om den i Sörmark belägna bron över Röjdån. 5

6 5.2 Areal Planområdets areal är c:a 2,6 ha varav vattenområde utgör 0,4 ha eller 15 % av planområdet. Planområde 5.3 Markägoförhållanden Fastigheten Sörmark 1:337 med idrottsplats såldes under år 2009 av Torsby kommun. Fastigheten som till största delen också utgör planområdet ägs av exploatören, Torsby Event & Camp AB. 6 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 6.1 Översiktliga planer Kommunövergripande Översiktsplan ÖP90 ÖP90 för Torsby kommun antogs av fullmäktige I ÖP 90 finns inga till aktuellt planområde tillhörande kommentarer eller rekommendationer. Ny Översiktsplan En ny kommunövergripande översiktsplan, ÖP 2010, fick laga kraft den 25 mars I ÖP anges området som utredningsområde och vidare anges att området i senare tematisk ÖP bör pekas ut som område för landsbygdsutveckling. 6

7 6.2 Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden Inom eller i anslutning till det föreslagna planområdet finns inga gällande detaljplaner eller områdesbestämmelser. 6.3 Bostadsförsörjningsprogram näringslivsprogram etc. Kulturmiljö- program för Värmland Länsstyrelsen har i sitt kulturmiljöprogram för Värmland Ditt Värmland från 1989 uppmärksammat Östmarks kyrka men inte något område närmare planområdet. Längre ner i Röjdälven visar de äldsta skriftliga skattelängderna att området kring Röjdåns och Ljusnans utlopp i Övre Fryken, d.v.s. Torsby tätort, var etablerad jordbruksbygd redan under medeltiden. 6.4 Program för planområdet Planen genomförs med normalt planförfarande. Program enligt plan- och bygglagen 5 kap. 18 har upprättats eftersom planen till stor del berör strandskyddat område samt att planen också i övrigt är av stort allmänt intresse då den varit allmänt tillgänglig som idrottsplats i kommunens ägo. Detta motiverade att ett programskede genomfördes. Programsamrådet, samråd del 1, har genomfördes enligt PBL 5 kap. 18. Samrådet pågick under tiden från och med till och med Stadsarkitekten upprättade en samrådredogörelse del 1, varefter synpunkter och kommentarer arbetats in i planförlaget. 6.5 Miljökonsekvensbeskrivning Detaljplanen innebär att exploatören tar området i anspråk för bl.a. camping och stugby. I ett tidigt samråd med Länsstyrelsen i Värmland bedömdes att en begränsad MKB efter lämplighet kan accepteras och arbetas in i planbeskrivningen - se avsnitt Konsekvenser av planens genomförande. 6.6 Kommunala beslut i övrigt Kommunen ser positivt på att företaget bedriver en verksamhet, som riktar sig mot turism, vilket ger tillväxt i kommunen samt att verksamheten även bedriver hälsofrämjande aktiviteter. Fritidsnämnden tillstyrkte en försäljning av fastigheten. Kommunstyrelsen Torsby kommun beslutade att föreslå kommunfullmäktige att fastigheten Torsby Sörmark 1:337 säljs till Torsby Event o Camp enligt upprättat avtalsförslag. 7

8 Torsby kommuns fullmäktige beslutade enligt KS förslag. Kommunstyrelsens samhällsutskott beslutade ge tekniska avdelningen i uppdrag att förhandla med Torsby Event o Camp och upprätta förslag till köpehandling av fastigheten Sörmark 1:337. Den aktuella fastigheten skall kunna fungera som bas för företagets verksamhet. Miljö- och byggnämnden beslutade att godkänna miljöbedömningen, en miljökonsekvensbeskrivning skall upprättas, normalt planförfarande med programskede ska tillämpas och stadsarkitekten fick i uppdrag att teckna planavtal. Miljö- och byggnämnden beslutade att godkänna programhandlingar samrådredogörelse del 1 och godkänna samrådshandlingar för samråd del 2. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutade att godkänna samrådredogörelse del 2 och godkänna planhandlingarna att ställas ut. Planförslaget ställdes ut för granskning under tiden från och med den 5 mars till och med den 2 april Utställningen visades i kommunbiblioteket Fabriksgatan 2 under ordinarie öppettider. 7 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 7.1 Natur Mark och vegetation Planområdet utgörs i huvudsak av en anlagd gräsplan och ett med sly igenväxt strandområde vilket har återställts under hösten Vid den samfällda vägen finns en mindre skogsdunge. Inom detta område kan anordnas en återvinningsstation avsedd för planområdet Markbeskaffenhet Området är vad avser fotbollsplanen försett med ett jordtäcke och gräsbevuxen. I övrigt finns ett tunt jordtäcke och närmast stranden med inslag av lera. I samband med en genomgripande upprustning och utbyggnad av avloppsanläggningen konstaterades vid schaktarbetena att under det tunna jordtäcket fanns morän med avsevärda inslag av små och stora stenblock samt i mindre mängd närmast under jordtäcket inslag av lera. I samband med borrning (100 m) för vatten år 1990 utfärdades ett borrbevis i vilket konstaterades 4,5 m pinnmo rött berg till 100 m. Då investeringarna inte avses innebära stora ekonomiska åtaganden förutsätts inte att ytterligare geotekniska utredningar erfordras. En lämplig sockelnivå för nya byggnader kommer att anges som planbestämmelse på senare upprättad plankarta. Nivån kommer att sättas i samråd med räddningschefen. 8

9 7.1.3 Förorenad mark Ingen verksamhet av något slag har före kommit på platsen vilket skulle indikera risk för markföroreningar Radon Området är inte klassat som högriskområde enligt kommunens radonkarta. Grundläggning för nya byggnader föreslås ändå utföras med luftad s.k. torpargrund Risk för skred/höga vattenstånd Risken för höga vattenstånd och översvämning konstateras i den fördjupade översiktsplanen. Där föreslås att marknivån bör höjas. Fastigheten gränsar i väster till Röjdälven där kraftbolaget Fortum har vattenståndsmätningar i sjön Kläggen som ligger uppströms planområdet. Vid utloppet från Kläggen finns en dammanläggning med regleringsmöjligheter. Nedströms har kraftbolaget vattenståndsmätning i sjön Flaten. Högsta dämningsgräns för Kläggen är 88,19 och för Flaten 87,10, dvs en nivåskillnad på 1,09. En stor del av nivåskillnaden finns vid Kläggens utloppsdamm, men även nedströms bron över enskilda vägen österut vid Rimsen finns en nivåskillnad innan älven övergår till Flaten. Från Fortum har uppgifter erhållits på högsta nivåer i Kläggen och i Flaten vid höga flödessituationer 1997 samt De högsta värdena uppmättes hösten Då noterades 89,90 i Kläggen samt 88,88 i Flaten. (Alla höjder är angivna i RH00.) Det kan antas att nivån vid planområdet var 89,20 89,30 som högst. Enligt räddningschefen finns inte behov av särskilt skydd för den byggnad som finns på fastigheten inte heller har noterats några skador av utifrån kommande vatten. Byggnaden har plintgrund och vattnet i Röjdälven har inte har nått bjälklaget. Ny bebyggelse av permanent karaktär på fastigheten bör inte läggas på lägre nivå än bjälklaget på befintligt omklädningsrum såvida inte särskilda åtgärder görs för att förhindra att vattnet når byggnaden t.ex. i form av invallning eller andra åtgärder. Enklare byggnader, där konsekvenserna av inträngande vatten inte innebär några allvarliga problem kan uppföras på en lägre höjd Fornlämningar Inom området finns inga kända fornlämningar och större delen av området har utsatts för omfattande markarbeten då idrottsplatsen byggdes. 9

10 7.2 Bebyggelseområden Bostäder Det finns inga helårsbostäder i direkt anslutning till planområdet. Närmaste bostadshus på fastigheten Millmark 6:2 är obebott och i förfallet skick. Söder om planområdet på avstånd c:a 125 meter finns två bostadshus varav ett bedöms vara helårsbostad Arbetsplatser, övrig bebyggelse Inga arbetsplatser eller övriga byggnader bedöms vara i sådan närhet till planområdet att de ska beröras i någon väsentlig grad av ett genomförande av planen Offentlig och kommersiell service Offentlig och kommersiell service finns i Torsby tätort (avstånd 18 km) och i mindre omfattning, butik med systembolags- och apoteksutlämning, i Östmark (8,5 km) Tillgänglighet Området nås via en samfälld väg Byggnadskultur och gestaltning Någon egentlig byggtradition i omedelbar närhet och inom området kan inte identifieras. Nybyggnation förutsätts ansluta till den byggtradition och arkitektur som är vanlig på landsbygden i denna del av Värmland. 7.3 Skyddsrum Skyddsrum krävs inte. 7.4 Friytor Lek och rekreation Strandområdet skall vara ett område för lek och rekreation och vara allmänt tillgängligt. Exempel på anläggningar inom området är strandpromenad med mindre flytbrygga/bryggor med sittplatser för fritidsfiske, lekutrustning, solterrass, sittgrupper för fika, grillplats, vidskydd för passerande kanotister etc. 10

11 7.4.2 Naturmiljö Området närmast vattnet kommer att skötas som ett naturområde, allmän platsmark med exploatören som huvudman. 7.5 Vattenområden Öppet vattenområde ingår i planområdet och här möjliggörs uppförandet av flytbryggor för mindre båtar och platser för fritidsfiske och möjligen bad om detta kan genomföras utan risk med hänsyn till strömmande vatten. Se även avsnittet Konsekvenser av planens genomförande. 7.6 Gator och trafik Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik Området nås via en samfälld väg. Denna bedöms tillräcklig för enligt planen framtida verksamhet. Denna verksamhet förutsätts inte generera mer trafik än den tidigare användningen av vägen till- och från idrottsevenemang. De nya verksamheter som tillförs området har ett transportbehov som kommer att lösas med bil men med stort inslag av gruppresor i buss. Sammantaget bedöms ett plangenomförande ändå att endast marginellt komma att öka trafikbelastningen i området och att olägenheter eller risker vid de anslutningar mot allmän väg som finns inte kommer att uppstå i nämnvärd omfattning. För ökad säkerhet längs vägen åtar sig exploatören i avtal med vägsamfälligheten att anordna ytterligare två nya mötesplatser. Avtal mellan exploatören och Synningens vägsamfällighet tecknades Se Genomförandebeskrivning Kollektivtrafik Bussförbindelse finns i Sörmark men avståndet indikerar att arrangör av event bör anordna transport till området, undantaget husbils- och husvagnsgäster Parkering, varumottag, utfarter Parkering för planområdets behov förutsätts anordnas på kvartersmark inom detaljplaneområdet. Anslutning till samfälld väg från och till området förutsätts vara belägen på samma plats som i dag. Planen lägger dock inget hinder för annan placering. 11

12 7.7 Störningar Då området ligger avsides och då verksamheten inte alstrar ljudnivåer som kan befaras störande förutsätts grundläggande principer för störningar kunna tillämpas utan att detta föranleder några specifika bestämmelser för planområdet. Se avsnitt Konsekvenser av planens genomförande. 7.8 Teknisk försörjning Vatten och avlopp En ny anläggning utfördes 2009 efter samråd och tillstånd från miljöinspektör vid miljöoch byggförvaltningen. Den är dimensionerad för 100 personer. Stugor för uthyrning kommer inte att vara försedda med VA. Enligt anlitad konsult uppskattas den yta med marginal som erfordras för avloppsanläggning vara c:a 20 x 25 meter vilket avsatts som E-område i på plankartan. Ytan rymmer både slamavskiljare, fördelningsbrunnar och markbädd. Markbäddens storlek uppskattas till 260 m². Denna uppskattning baseras på en förenklad dimensionering enligt Naturvårdsverkets råd 91:2 och enligt data på Värme Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö har bl.a. ett delmål om energianvändning m.m. i byggnader. Det regionala miljömålet, beslutat av länsstyrelsen, innebär att miljöbelastningen från energianvändningen i bostäder och lokaler skall minska och vara lägre år 2010 än år Detta skall bl.a. ske genom att den totala energianvändningen effektiviseras för att på lång sikt minska samt att andelen energi från förnybara energikällor ökar. Bebyggelsen inom planområdet ges en långsiktigt hållbar energilösning baserad på god tillgång på råvara från skogen El Anslutning kommer, efter viss komplettering, att ske i samråd med Fortum som är nätägare i området Avfall Avfallshantering kommer att ske enligt kommunens renhållningsordning och avfallsplan sam skötas genom att en återvinningsstation anordnas inom planområdet. 12

13 8 KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE Då planen avser fritidsby med tillhörande anordningar skall övervägas om planens genomförande medför betydande miljöpåverkan enligt PBL 5 kap 18 1:a stycket punkt 5. I ett tidigt samråd med Länsstyrelsen i Värmland konstaterades att planen inte medför sådan betydande miljöpåverkan. En fullständig MKB behöver därför inte upprättas men projektets miljökonsekvenser ska ändå redovisas under rubriken Konsekvenser av planens genomförande. 8.1 Miljökonsekvenser Ökad trafik i området kan påverka den samfällda vägen. Exploatören har tecknat erforderligt avtal med vägsamfälligheten, se Genomförandebeskrivning. Den ökade trafikmängden kommer dock inte påverka utomhusluften nämnvärt och det finns ingen risk för att miljökvalitetsnormen för utomhusluft kommer att överskridas i närheten till planområdet, se rubriken Utomhusluft. Inte heller miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller kommer att överskridas, se rubriken Omgivningsbuller. I dagsläget utgörs fastighen Sörmark 1:337 till största delen av en nedlagd fotbollsplan. Vid fotbollsplanens långsida finns idag en väg som leder ner mot vattnet till en byggnad som tidigare använts som omklädningsrum. Den centrala delen av planområdet är gräsbevuxet med mindre inslag av lövskog/blandskog i kantzonen. Marken är redan idag ianspråktagen och det finns i planområdet inga höga naturvärden. Området saknar därför betydelse för strandskyddets syften och detta anförs som särskilt skäl, enligt 7 kap. 18 c punkt 1 miljöbalken, för dispens från strandskyddet inom kvartersmark. För att möjliggöra användningen av mark för givet ändamål uthyrning av stugor, uppställning av husvagnar och/eller tält samt uppförandet av servicebyggnad och parkering erfordras upphävande av strandskydd inom kvartersmark. Detta anges på plankartan som en administrativ bestämmelse a1. I den västra delen av fastigheten Sörmark 1:337 gränsar planområdet till vatten. Det är allmänt känt att strandzonen är viktig för djur- och växtlivet. För djur- och växtlivet fungerar denna som en naturlig spridningspassage och korridor i landskapet. I strandzonen ska därför strandskyddet inte upphävas, detta för att säkerställa skyddet för djur- och växtlivet. Inom allmän platsmark markerad på plankartan som NATUR, förutsätts allmänheten kunna röra sig fritt och ta del av de inom området tillåtna vindskydden och grillplatser samt beträda bryggor i vattenområdet vilket får betraktas som ett allmänt intresse. För dessa byggnader och åtgärder krävs strandskyddsdispens och i vissa fall bygglov. 13

14 Bryggor eller andra anordningar för bad, småbåtar eller fiske utförs som flytbryggor och utformas så att det inte på grund av dessa uppstår påverkan på vattenflödet, bottenfaunan samt djur- och växtlivet i strandzonen. Det är heller inte tänkt att bryggorna ska vara en stationär lösning utan att de kommer tas upp under vinterhalvåret. Bryggor eller dylikt som ändå kan komma att betraktas som vattenverksamhet skall föregås av anmälan till länsstyrelsen enligt 11 kap. 9a miljöbalken innan genomförande Miljökvalitetsnormer Området ingår inte i något av de i MB 4 kap uppräknade områdena med särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten. Sammantaget bedöms inte heller i övrigt gällande miljökvalitetsnormer komma att överskridas Omgivningsbuller Exploatören har genom konsult ( ) genomfört en beräkning av trafikbuller vid närmaste bostadshus (intill fasad bostadshus Millmark 1:536). Här bedöms ekvivalent ljudnivå vara 43 dba sommartid för att öka till 48 dba vid aktiviteter vid eventanläggningen och de för dessa förorsakade trafikrörelserna på den samfällda vägen. I dag bedöms trafikflödet vara fordon per dygn och vid event vid anläggningen ökar detta till fordon per dygn sommartid. Hastighet för beräkningar har varit 70 km/tim vilket får anses högre än lämplig hastighet på vägen. Beräkningsmodell har varit Naturvårdsverkets rapport 4653 och beräkningarna har gjorts med programmet Trivector Buller VÄG 8.6. Ljudnivån vid bostadshuset, som ligger mycket nära vägen ökar med c:a 5 db, men ljudnivån ligger ändå med god marginal under riktvärdet på 55 dba. De aktiviteter som planeras innebär således inte för intilliggande fastigheter oacceptabla störningar Utomhusluft I miljöbalkens 5 kap. anges miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft. Förordning om miljökvalitetsnormer och luftkvalitet SFS 2010:477 omfattar kvävedioxid, kväveoxider, partiklar (PM10, PM2,5), svaveldioxid, bly, kolmonoxid, bensen, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren. En utvecklad besöksnäring kan innebära att trafikmängden ökar. Detta även i kommunens tätorter vilket i sin tur påverkar luftkvaliteten negativt. Torsby kommun bedöms ändå ha goda förutsättningar att uppfylla miljökvalitetsnormen. Detta gäller särskilt inom aktuellt planområde Vatten - Vattendirektivet Planområdet ligger intill och omfattar del av Röjdån för vilken gäller miljökvalitetsnorm enligt Vattenmyndighetens föreskrifter om kvalitetskrav beslutade 15 december 2009, (14 FS 2009:533). 14

15 För vattendraget, Röjdan, gäller enligt till kvalitetsnormen hörande bilaga 1 ett EU-ID: SE inom Norsälvens avrinningsområde att älven på aktuell delsträcka har måttlig ekologisk status men med kvalitetsnorm god ekologisk status år Det bedöms som tekniskt omöjligt att uppnå god status till 2015 vad avser morfologiska förändringar/kontinuitetsförändringar/ flödesförändringar. För att avgöra vilka åtgärder som krävs för att skapa hydromorfologiska förutsättningar för att uppnå god ekologisk status krävs ytterligare utredning. Vattenförekomsten omfattas av ett generellt undantag, i form av tidsfrist till 2021, från miljökvalitetsnormen att uppnå god ekologisk status/potential. Även avseende försurning lämnas tidsfrist till 2021 eftersom markprocesser vid kalkning sker långsamt. Kalkning måste fortsätta till 2021 och ny bedömning görs. Vad avser kemisk ytvattenstatus exklusive kvicksilver gäller att yttvattenstatus 2009 är god och det är också normen för år Den planerade anläggningen bedöms inte påverka Röjdan på något mätbart sätt vare sig till det bättre eller sämre. Åtgärder för förbättringar förutsätts utredas och genomföras i ett större sammanhang Fisk- och musselvatten Värdefulla fisk och musselvatten är utpekade i naturvårdsverkets författningssamling NSF 2002:6. I Torsby kommun är förordningen tillämplig på Klarälven med biflödena Höljan och Femtan. Röjdan omnämns inte. 9 ADMINISTRATIVA FRÅGOR Ingen planavgift tas ut och genomförandetiden är satt till femton år från den dag planen vunnit lagakraft. 10 MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Stadsarkitekt Torbjörn Almroth planförfattare och handläggande tjänsteman, Miljö- och byggförvaltningen Samhällsplanerare Jon Wiggh Miljöbedömning, konsekvensbeskrivning, Miljö- och byggförvaltningen Miljö- och hälsoskyddsinspektör Jens Löfgren Miljöbedömning, konsekvensbeskrivning, Miljö- och byggförvaltningen 11 REVIDERING Programhandling samråd del 1 upprättad Samrådshandling del 2, Utställningshandling Antagandehandling Kommunfullmäktige antar planen Laga kraft Torbjörn Almroth stadsarkitekt/miljö- och byggchef 15

detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN

detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN ANTAGANDEHANDLING GROSSBOL S:13, MYREN 7 samt delar av GROSSBOL 1:85, KLARÄLVSBANAN 1:2 och SVANEN 8 FORSHAGA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning

Läs mer

detaljplan för FALLEBERGET samt upphävande av detaljplan

detaljplan för FALLEBERGET samt upphävande av detaljplan ANTAGANDEHANDLING detaljplan för FALLEBERGET samt upphävande av detaljplan ANSATSEN 1, LUFTFÄRDEN 1, NEDSLAGET 1, UTHOPPET 1, 2, OCH 3 samt del av ARVIKA-VIK 2:14 och BACKHOPPAREN 1 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb Sunne kommun, Värmlands län Upprättad av WSP Samhällsbyggnad på uppdrag av Sunne kommun, 2013-10-28 PLANBESKRIVNING Beställare:

Läs mer

Utredningsunderlag: Principförslag för lösande av områdets avloppshantering, PEHRSCO 2011-02-10 Bullerberäkning, Vectura 2011-07-06

Utredningsunderlag: Principförslag för lösande av områdets avloppshantering, PEHRSCO 2011-02-10 Bullerberäkning, Vectura 2011-07-06 1 Detaljplan för Sjöatorp 5:8 m fl fastigheter Hjortsberga Alvesta kommun PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning, med bilaga Behovsbedömning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1994/2012 Dnr planmodul: P 12/0013 Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun GRANSKNINGSHANDLING Granskning pågår mellan 30 september och 28 oktober

Läs mer

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08.

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08. Kommunstyrelsen Dnr: LKS 2012-297-214 Datum: 2012-11-08 PLANBESKRIVNING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.FL. DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-08 1 Detaljplanen består

Läs mer

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN ANTAGANDEHANDLING DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning utlåtande övriga handlingar: plankarta med bestämmelser KLARA

Läs mer

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1792/2009 Dnr planmodul: P 09/0022 ANTAGANDEHANDLING Planhandlingarna består av: - Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal.

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal. 1(2) ENKELT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2010-10-20 Detaljplan för Skokloster 14:1 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Planförfarande Tidplan Genomförandetid

Läs mer

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44 Stenungsunds kommun Antagandehandling Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Illustrationen visar ett av flera sätt att bebygga planområdet

Läs mer

detaljplan för VIKSTA

detaljplan för VIKSTA detaljplan för VIKSTA ANTAGANDEHANDLING VIKSTAD 3:8 samt delar av RUNNEVÅL 1:4, SANNERUD 1:112, SANNERUD 2:1 och VIKSTAD 3:1 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl 1(8) LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl Håbo kommun, Uppsala län ENKELT PLANFÖRFARANDE ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för KRÄGGA 1:217, DEL AV 1:211 Håbo kommun, Uppsala län HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram

Läs mer

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Lagakraftbevis Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2015-04-21 80 detaljplan för INGELSTAD 16:8, Ingelstad i Växjö kommun

Läs mer

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Programområde S Samrådshandling 2009-06-01 Tsn 06.0318 Sammanfattning av detaljplaneprogrammet Detaljplaneprogrammet

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24 Detaljplan för Hotell Kungshamn GRAVARNE 59:1 M FL Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län Dnr: KA2010/0484 Samrådshandling 2013-10-24 PLANBESKRIVNING Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser,

Läs mer

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!!

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! SBN 2015 04 21 Kallelse till sammanträde med Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Tisdagen den 21 april 2015, kl 14:00 Plats: OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! Dnr Information: 1. Byggenheten informerar

Läs mer

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1)

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Planavdelningen Upprättad 2013-02-18 ArkivNr: DNR TN 51/2012-214 Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) ARBOGA KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning 1(9) NORMALT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2011-05-03 Detaljplan för Blåboda, del av Skokloster 2:80 & 2:149 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Läs mer

Lonnen - Vibäck 1:16 m fl

Lonnen - Vibäck 1:16 m fl UTSTÄLLNINGS- HANDLING Detaljplan för Lonnen - Vibäck 1:16 m fl - samt upphävande av del av detaljplan för Lonnen 6 - Vibäck Utställning 27 mars - 17 april 2013 3 (13) Detaljplan för LONNEN - VIBÄCK 1:16

Läs mer

Sällerås 1:51 mfl, Nibe,

Sällerås 1:51 mfl, Nibe, Detaljplan för fastigheten, Skånes Fagerhult, Örkelljunga kommun, Skåne län Planbeskrivning Granskning 2014-12-17 till 2015-01-21 Skånes Fagerhult Skånes Värsjö Åsljunga Örkelljunga Eket Planområdet ligger

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för del av Åby 6:26 (Fårbetet) Mjölbyvägen Backasand Planområde Åby 6:27 Ödeshög Åby 6:26 Åby 6:142 Väg 50

GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för del av Åby 6:26 (Fårbetet) Mjölbyvägen Backasand Planområde Åby 6:27 Ödeshög Åby 6:26 Åby 6:142 Väg 50 Diarienummer 499/12-214 GRANSKNINGSHANDLING Datum: 2013-03-22 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för del av Åby 6:26 (Fårbetet) Ödeshögs kommun Mjölbyvägen Backasand Åby 6:27 Planområde Ödeshög Åby

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling Detaljplan för Ängelholm 3:139 m.fl, Centrum, Ängelholms kommun Planbeskrivning Antagandehandling Svenstorp Vejbystrand Magnarp Hjärnarp Barkåkra Ängelholm Munka Ljungby Höja Strövelstorp KRONO- SKOGEN

Läs mer

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad P07/10 Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder inom ett område intill Viskan

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för MÅNSBO 1:59 m.fl. Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-09-25 Ingalis Morfeldt Plan- och byggchef Helena Reimfors Planarkitekt PLANBESKRIVNING

Läs mer

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto:

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto: RYD 2030 FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN TINGSRYDS KOMMUN ANTAGANDEHANDLING 2013 DNR: 2010-1854-212 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19 Laga kraft 2014-01-17 Antagandehandling Fördjupad översiktsplan

Läs mer

DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun

DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun Samrådshandling 2013-09-29 Dnr: 2010:162 DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun SAMRÅDSHANDLING 1 INNEHÅLL PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANKARTA 3 PLANBESTÄMMELSER 4 HANDLINGAR

Läs mer