VAGGERYDS KOMMUN --(') r fivtfta- {i,tt.rlrclu^- Anette Osterholm. Justerande \ Ur_.^tr.,._ [V^Cl3\gr1 ANSLAG / BEVIS. Tr"l" I"g*,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VAGGERYDS KOMMUN --(') r fivtfta- {i,tt.rlrclu^- Anette Osterholm. Justerande \ Ur_.^tr.,._ [V^Cl3\gr1 ANSLAG / BEVIS. Tr"l" I"g*,"

Transkript

1 SAM MANTRADES P ROTO KO LL Samm a ntrddesd atum: 20lI (3 1) Plats och tid Beslutande Ovriga ndrvarande Utses att justera Niimndrummet, Skillingehus 20II kl Kenth Williamsson. (S) ordf Ewa Magnusson, (FP) Jan Gustavsson, (S) Lars Ljungqvist, (KD) Tuula Ingner. (S) Maritha Bengtsson, (KD) Medo Karic, (C) Magnus'Johansson, (M) Mirsad Hoxha, (S), n2irvarande under Miliseuminformationen Bernt Ekfeldt, (S), tj g ers for M Hoxha g Goran Svensson, forvaltningschef Anette Osterholm, sekreterare Bernt Ekfeldt, (S) Joy Kanyange, (S) Serif Jusufovic, (S) Tuula Ingner Paragraf Underskrifter Sekreterare Ordforande Kenth Williamsson Justerande \ Ur_.^tr.,._ [V^Cl3\gr1 Tr"l" I"g*, --(') ANSLAG / BEVIS Sammantrddesdatum 20I Paragraf Anslaget safts upp Forvaringsplats for protokollet Underskrift 20II Kommunkontoret, Skillingaryd r fivtfta- {i,tt.rlrclu^- Anette Osterholm Anslaget tas ner U td rag s bestyrkande

2 SAM MANTRADES P ROTO KOL L S am m a ntrddesdatum: : Kultur- och fritidsnzimnden 20Ir $ rIt00t 2 Kultur- och fritidsndmndens utblick for Kultur- och fritidsndmndens beslut: 1. godkiinner de ftireslagna resursforstiirkningarna ftjr aren och som presenteras vid dagens sammantriide.. 2. Ntimndens mening Zir att ftreningsbidragen generellt sett 6r liga och diirlor behover hcijas utciver den hojning som iir fcireslagen fu Kultur- och fritidsntimnden har i programbudget 2011 gjort en utblick med sikte pi ttren Vidare har den politiska majoriteten for mandatperioden lagt fram ett program for kultur- och fritidsnzimnden och de satsningar som planeras. Dokumenten diskuteras vid dagens beredningsmote. Ordforande framhiller s Zirskilt fti lj ande punkter :. Ett ungdomens hus/ungdomsgird skall forverkligas.. Stddet till ideellt arbetande fbreningar stiirks.. Anslaget till Studieforbunden skall successir,t iterstiillas.. Utreda frigan om O-taxa for barn och ungdomar och lorenkla ansdkningarna om bidrag.. Kulturstrategi lor Fenix Kultur- och Kunskapscentrum. vidare diskuteras de utredningsuppdrag som fullmiiktige givit kultur- och fritidsniimnden infiir virens budgetarbete. F6ljande uppdrag skall belysas:. Biografverksamheten i kommunen. Campingverksamhet i kommunen. Bowlingverksamhet i kommunen Vid sammantriidet 20r r -02-r 6 behandlar beredningen framtida satsningar inom kultur- och fritidssektorn. Utgingspunkten for diskussionen iir majoritetens program flor 6ren 20ll ordft rande redovisar vid sammantrtidet den sammanstzillning over budgetatg2irder infor 2012, som fijrvaltningen tagit fram. J ustering Utd ragsbestyrkande Y- [t','t I

3 SAM MANT RAD ES PROTOKO LL S ammantradesc atu m. 20rr-04-r3 $ /001 3 Arendets tidigare handldggning Vid mdtet med kultur- och fritidsniimndens beredning g 20 togs ftljande beslut: Beredningen 6verl2imnar till n2imnden att fatta beslut om kommande ars verks amhetsfcir2indringar med utging spunkt frin o verliimnat fbrs I ag, "Verksamhetsforiindringar fr o m 2012". Fdrslaget kommer att presenteras lbr budgetberedning, som i sin tur anvinder det som underlag infor fullmiiktiges beslut om20i2 irs budgetramar. Vid motet med kultur- och fritidsnzimnden g 26 togs ftljande beslut: 1. Kultur- och fritidsnzimnden uppdrar till beredning och ftrvaltning att arbeta vidare med iirendet med utgangspunkt fran den redovisning som presenterats vid dagen sammantriide. 2. N2imnden fattar slutligt beslut om vilka resursfdrstiirkningar som skall begiiras for i lorsta hand ir 2012vid sammantriidet den 13 aprilvid mcitet med kultur- och fritidsniimndens beredning 20ll g 15 togs loljande beslut: 1. Fdrvaltningen fir i uppdrag att sammanstiilla de synpunkter, forslag och utredningsuppdrag som framkommit vid dagens sammantrzide. 2. Arendet redovisas ftir niimnden vid sammantr2idet den 9 mars. 3. Arendet tas diirefter upp pe nft vid n2ista sammantriide med beredningen. 4. NZimnden fattar slutligt beslut om vilka resursforstiirkningar som skall begziras for i ftrsta hand ir 2012 vid sammantriidet den 13 april. vid mdtet med kultur- och fritidsniimndens beredning g 1 togs loljande beslut: 1. Arendet tas upp pi nytt vid niista sammantriide med beredningen. 2. Forvaltningen fbr i uppdrag att i ftrsta hand utreda dnskviirda kvalifikationer ftir en resurs till ungdomens hus/ungdomsgflrd i kommunen. VLi,T\ Utd ragsbestyrkande

4 SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantradesdatum. : Kultur- och fritidsn2imnden $ U001 4 Attestforteckning for kultur- och fritidsndmndens verksamhetsom ride Kultur- och fritidsnimndens beslut: ger befattningshavare inom niimndens ansvarsomr6de riitt att attestera konton enligt uppriittat ftrteckning. Bilaga Fdrvaltningen har upprzittat ett ftrslag till attestforteckning for kultur- och fritidsniimndens verksamhetsomride. De befattningshavare inom nzimndens verksamhetsomride som iir utsedda att v ara b e slutsattestanter attesterar fakturor och verifikationer inom respektive verksamheter och tilldelad budget. Arendets tidigare handliggning Vid motet med kultur- och fritidsnzimndens beredning $ 17 ft)reslogs foljande: ger befattningshavare inom nzimndens ansvarsomrade riitt att attestera konton enligt uppr2ittat forteckning. Bilaga tvr"tt\ exp I I ^Q+-Ab E.En nc,',"'i e^m(le'/\ Utdragsbestyrkande

5 SAM MANTRADES PROTO KO LL Sammantradesdatum:. Kultur- och fritidsnlimnden 20rr-04-r3 $ rlt0u s Verksam hets berdttelse 201 0, kom pletteri n g UC/UG Kultur- och fritidsnimndens beslut: Kultur- o ch fritidsniimnden go dk2inner verks amhetsb er[ttel se lor U C/U G : s verksamhet ir Fdrvaltningen har sammanstdllt en verksamhetsberiittelse och ekonomisk redovisning lor Kultur- och fritidsverksamheten har under 2010 omsatt kronor och det ekonomiska resultatet blev ett dverskott pi I kronor. Se vidare verksamhetsber2ittelse En verksamhersber?ittelse ftir 2010 irs ungdomsverksamhet iir framtagen och dverliimnad till nzimnden. Arendets tidigare handldggning Vid motet med kultur- och fritidsniimndens beredning $ 18 foreslogs floljande: godkiinner verksamhetsberiittelse ft r UCAJG : s verksamhet hr Vid m6tet med kultur- och fritidsniimnden $ 25 togs loljande beslut: 1. Kultur- ochfritidsnzimnden godkzinnerverksamhetsberzittelse och ekonomisk redovisning fcir verksamhetsaret riktar ett tack till alla berorda som pi ett fortj Zinstful lt s att b i draget till verks amhetsberzittel sens innehil I o ch utformning. 3. Beredningen fir i uppdrag att se dver hur mycket och vad som skall finnas med frin respektive verksamhetsomride. Inriktningen tir ett likviirdigt basmaterial frin samtliga. [.t',11 ir-st J.L I'L lvi', U td ragsbestyrka nde

6 SAM MANTRADES PROTO KO LL S am m a ntradesdatu m. 20rr-04-B $ /008 6 Biblioteket - Tjdnst som ungdomsbibliotekarie Kultur- och fritidsnlmndens beslut: 1. anser det angeliiget att fullfolja satsningen ungas lzisande med biblioteket som en part i arbetet med liisbefrzimjande itgiirder. 2. Niimnden kommer diirftr att floresli fullmiiktige att ibxdget2}l2 avsiitta kronor ftir att utdka tjiinsten som ungdomsbibliotekarie fran halvtid till heltid och att projektet "Unga pi bibliotek" diirmed kan permanentas. En tjiinst pa hahtid, som bibliotekarie och med szirskilt ansvar fbr ungdomar 13 6r och uppit, inrlttades I november 2009 beslutade niimnden att from starta ett tviarigt projekt under namnet "ljnga pi bibliotek" Till projektets forfogande finns den aktuella halvtidstjiinst som ungdomsbibliotekarie. Milet flor projektet " Unga pi bibliotek" 'd.r afr:. Skapa ett mediabest6nd, sivdl fysiskt som virtuellt, anpassat till ungdomarnas behov.. Uppni fungerande strukturer for samverkan med en rad olika organisationer.. Biblioteket blir en egen arena for ungdomars eget skapande. Bibliotekschefen menar att om arbetet med ungdomsfrigor och liisbefrzimjande itgiirder skall nfl framgang kr2ivs ett heltidsengagemang, annars blir det mest punktinsatser. Diirlor foreslir bibliotekschefen en utdkning av tjiinsten som ungdomsbibliotekarie med 50 yo trll heltid fr.o.m samt att projektet Unga pi biblioteken permanentas. Arendets tidigare handldggn ing Vid mdtet med kultur- och fritidsniimndens beredning $ 21 foreslogs loljande: 1. Kultur- och fritidsnzimnden anser det angel2iget att fullftlja satsningen ungas liisande med biblioteket som en part i arbetet med liisbefrzimjande itgiirder. 2. N2imnden kommer diirftjr att foresli fullmtiktige att i budget 2012 {ut 11 I t.-o+-;].t,- b,bvicttt kt-r Utdragsbestyrkande

7 Kultur- och fritidsntimnden SAM MANTRA D ES P ROTO KO L L Samm a ntrddesdatum: $ /008 7 avsatta kronor fdr att utdka tjiinsten som ungdomsbibliotekarie frin halvtid till heltid och att projektet "Unga pi bibliotek" diirmed kan permanentas. ilrvl Utd ragsbestyrkande

8 SAM MANTRADES PROTO KO LL Samma ntrddesdatum 20tr-04-r3 $ U033 8 Miljoredovisning 2010 Kultur- och fritidsndmndens beslut: 1. Kultur- och fritidsnzimnden godkiinner det framlagda forslaget till milj dredovisning lor verksamhets6ret Fdrvaltningen fir i uppdrag att kontakta de ftreningar som nyttjar bek2impningsmedel om de klarar nuvarande satta mal. Niimnder och styrelser skall ftr fullmziktige redovisa det milj6arbete som genomforts under Utgin gspunkt fo r re dovi sningen iir kommunens milj opro gram. Forvaltningen har tagit fram en miljoredovisning som nu dverliimnats till niimnden ft r godkiinnande. De miljoitgzirder som iir aktuella att redovisa avser: - klimatpiverkan - giftfri miljo - ozonskiktet - dvergodning - viixter och djurliv - miljdanpassad livsstil Vid dagens sammantriide med kultur- och fritidsnzimnden diskuteras Zirendet. Onskemil framkommer att vid en revidering av milj dprogrammet bor skrivelsen giillande milj danpassad livsstil iindras. Funktionshindrade bdr ha en livsstil genom fritidssysselseittning och inte enbart giillande fiiluft sliv. Arendets tidigare handldggning Vid motet med kultur- och fritidsniimndens beredning $ 25 foreslogs foljande: godkiinner det framlagda lorslaget till milj oredovisning lor verksamhetsiret k'h,, -1- I ll-ai-r)l KrynrWwleCl{1tt/1t}SkLYrbre/T Utdragsbestyrkande

9 SAM MANTRADES P ROTO KOLL Samm a n tradesdatum $ tU030 9 Ella och Ingeborg Jonssons musikutbildningsfond Kultur- och fritidsnimndens beslut: 1. Stipendier ur Ella och Ingeborg Jonssons musikutbildningsfond tilldelas ttr 20lI: - Bjorn Sandberg, Orebro, uppvuxen i Tofteryd och studerar till musiklzirare vid Orebro Universitet. 2. Stipendiesumman 2ir kronor och dverlzimnas i samband med nationaldagsfirandet den 6 juni i Skillingaryd. Vaggeryds kommun har tagit emot en donation frin Ella och Ingeborg Jonsson. Donationen avser en musikutbildningsfond med namnet Ella och Ingeborg Jonssons musikutbildningsfond. tog S 159 beslut om stadgar flor fonden. Av stadgarna framgir att kulturskolan skall yttra sig over de inkomna ansdkningarna och komma med forslag pi stipendiater innan kultur- och fritidsniimnden fattar beslut. Kulturskolan har liimnat ett skriftligt yttrande i iirendet. skall enligt stadgarna fatta beslut om stipendiater vid aprilsammantrzidet. Arendets tidigare handldggning Vid motet med kultur- och fritidsniimndens beredning $ 16 foreslogs foljande: 1. Stipendier ur Ella och Ingeborg Jonassons musikutbildningsfond tilldelas hr 20Il: - Bjdrn Sandberg, Orebro och uppvuxen i Tofteryd. Han studerar till musiklzirare vid Orebro Universitet. 2. Stipendiesurnman iir kronor och overliimnas i samband med nationaldagsfirandet den 6 juni i Skillingaryd { 1,,-, Tl exp it-sf +th)ar,r gturkxr,;, x"utrnr *on'l Utd ragsbestyrka nde

10 SAM MANTRAD ES P ROTOKO LL Samm a ntradesd atum s II U0 10 Ungdomsverksamhet - inriittande av fritidsledartjdnst Kultu r- och fritidsniim ndens beslut: 1. Kultur- och fritidsnzimnden beslutar att inr2itta en ny tjiinst som fritidsledare/ungdomsarbetare som organisatoriskt tillhc;r ungdomsverksamheten. 2. Ij?insten Zir heltid och pa viss tid frin och med augusti20il till och med juni Avsikten med tjiinsten Zir att kunna hdja kvalit6n pi ungdomsverksamheten. 4. Arbetsuppgifter och profil lor befattningshavare framgar av forvaltningens forslag, daterat 20I -03-2I. 5. Fdrvaltningen far i uppdrag att genomlora rekryteringsarbetet sa snart fullmiiktige fattat beslut om tilliiggsbudget for Kommunfullmiiktige forv2intas i en tilliiggsbudget for 2011 att bevilja nzimnden 250 kronor (helar 500 tkr) avsett for en heltidstjiinst tjiinst inom ungdomsverksamheten.. Avsikten med den nyinriittade tjiinsten iir att h6ja kvalitdn pi kommunens ungdomsverksamhet dar UCruG: s verksamhet ingar. Forvaltningen har tillsammans med representanter frin socialtjzinsten tagit fram ett ft)rslag pi arbetsuppgifter for tjiinsten samt en profil pi befattningen. Tj2insten iir pi heltid med en anstzillningstid pfl ca ett (1) ir riiknat from aug 20II. Tjiinstens framtida inriktning kommer att belysas i en planerad utredning som skall ligga till grund for en ungdomsstrategi for Vaggeryds kommun. Vid iirendets behandling i beredningen framkom betydelsen av att det klart framgir " Vad niimnden ftirvzintar sig av tjiinsten samt vad nzimnden har att erbj uda be fattningshavaren". Arendets tidigare handldggning Vid mdtet med kultur- och fritidsnzimndens beredning $ 19 fdreslogs ftiljande: 1. Kultur- och fritidsnzimnden beslutar att inriitta en ny tjiinst som fritids- [ti T-\ I i -U+-JA Mexltrat \16ktsY1t Utdragsbestyrkande

11 SAM MANTRADES P ROTO KOLL Sammantradesdatum: 20rI $ 04s 2011/ ledare/ungdomsarbetare som organisatoriskt tillhdr ungdomsverksamheten. liinsten iir heltid och pi viss tid frin och med augusri2}il till och med juni Avsikten med tjiinsten Zir att kunna hoja kvalitdn pi ungdomsverksamheten. Arbetsuppgifter och profil lor befattningshavare framgar av forvaltningens forslag, daterat Fdrvaltningen fir i uppdrag att genomlora rekryteringsarbetet si snart fullm2iktige fattat beslut om tillnggsbudget for Yrkande Maritha Bengtsson, (KD) ftresl&r enligt oppositionens dnskemil att tjtinsten skall inriittas frin och med 1 januari 2012 och vara finansiellt fdrankrad i budget Magnus Johansson, (M) yrkar bifall till Maritha Bengtssons fcirslag. Tuula Ingner, (S) yrkar bifall till beredningens fdrslag. Propositionsordnang Ordforande stiiller proposition pi beredningens forslag om att tj2insten inrlittas efter sommaren och oppositionens yrkande fr o m U. Ordftjrande finner att n2imnden beslutar enligt beredningens forslag. l(ttu' :rl Utd ragsbestyrkande

12 SAM MANTRADES P ROTOKO LL Samm antrddesdatum 20rt-04-t3 $ rU007 : l2 Sim- och sporthallarna - Avgifter i Skillingaryds simhall Kultur- och fritidsndmndens beslut: 1. Kultur- och fritidsnimnden beslutar att avgifterna vid kommunens simhallar skall vara lika fran och med 20Il-07-0I. 2. De avgifter som skall tillzimpas 5r de avgifter som idag g2iller flor Vaggeryds simhall. Bilaga 3. Detta innebiir att irskort, rabatthiiften mm fortsiittningsvis giller i bide Skillingaryds och Vaggeryds simhallar. Kent-Ake Svensson, sim- och sporthallschef ftireslar i en skrivelse till kultur- och fritidsntimnden att avgifterna vid simhallen i Skillingaryd ftiriindras och bli de samma som vid simhallen i Vaggeryd. Skiilet till foriindringen 2ir dels den kvalitetshojning Skillingaryds simhall fir efter ombyggnad och renovering dels att prisbilden blir densamma oavsett var man badar i kommunen. Det underliittar lor alla parter samt okar valfriheten ft r badgiisterna. Arendets tidigare handldggning Vid motet med kultur- och fritidsn2imndens beredning 20lI foreslogs foljande: 1. beslutar att avgifterna vid kommunens simhallar skall vara lika fran och med 20II De avgifter som skall tilliimpas iir de avgifter som idag giiller for Vaggeryds simhall. 3. Detta innebiir att irskort, rabatthiiften mm fortsattningsvis gdller i b&de Skillingaryds och Vaggeryds simhallar. i l-d+ sc4. 'jlrli. ctli'i:ortlvrul(r I Utd ragsbestyrkande '{ 14" -r {

13 SAM MANTRADES P ROTO KO LL Samma ntradesd atum 20rr $ tU Vaggeryds konstfcirening/fenix Kultur- och Kunskapscentrum - Ansokan om bidrag till ungdomssalong Kultur- och fritidsnimndens beslut: 1. beviljar Vaggeryds konstlorening kronor i bidrag till virens ungdomssalong i Fenix Kultur- och Kunskapscentrum, Vaggeryd. Anslaget motsvarar redovisade kostnader frr annonser i tidningar och webb samt prissumman till tre pristagare. 2. Anslaget tas ur kontot for ungdomskultur. 3. Bidraget utbetalas si snart verifikationer kan visas upp, som styrker kostnaderna i enlighet med inlzimnade ansdkningshandlingar. 4. Kultur- och fritidsnzimnden tackar Vaggeryds konstforening flor ett bra initiativ och till ett iterkommande arrangemang. Vaggeryds konstforening kommer dven i ir tillsammans med Fenix Kulturoch Kunskapscentrum genomlora en utstiillning. De har inkommit med en skrivelse till kultur- och fritidsniimnden i vilken man ansoker om stod till en ungdomssalong som kommer att dga rum i maj 2011 i Fenix Kultur- och Kunskapscentrum, Vaggeryd. Det iir tredje iret i rad som ungdomsutst2illningen iiger rum. Kostnaden for 6rets ungdomssalong beriiknas till kronor. Arendets tidigare handliggning Vid mdtet med kultur- och fritidsniimndens beredning $ 3 1 foreslogs loljande: 1. beviljar Vaggeryds konstforening kronor i bidrag till virens ungdomssalong i Fenix Kultur- och Kunskapscentrum, Vaggeryd. Anslaget motsvarar redovisade kostnader ftir annonser i tidningar och webb samt prissumman till tre pristagare. 2. Anslaget tas ur kontot for ungdomskultur. 3. Bidraget utbetalas si snart verifikationer kan visas upp, som styrker kostnaderna i enlighet med inl?imnade ansokningshandlingar. 4. tackar Vaggeryds konstfiirening for ett bra initiativ och till ett 6,terkommande arrangemang. I h"t:r\ rxp lr-04-d1, Vffyy*1N gsr UL [d"(i ii, 3 a.u i flur tn yktrt'z- Utdragsbestyrkande

14 Kultur- och fritidsnzimnden SAM MANTRADES PROTO KO LL Sammantriid esdatum: s rU019 Foreningarna Movalla och Vaggeryds lp - lnvesteringar i byggnader och maskinell utrustning Kultur- och fritidsnimndens beslut: 1. beslutar medge foljande'investeringar till idrottsplatsema: - Ny grisklippare till Movalla I00 tkr - Motorbyte i ismaskin, Vaggeryds IP 80 tkr - Renovering av kylkompressor, Vaggeryds IP 57 tl<r - Griisskotselutrustning 40 tkr Totalt 277 tkr 2. De iterstiende kronoma kommer niimnden att ta stiillning till vid ett senare tillftille. 3. Godkiinnande av inkop samt av attestering av fakturor gors av lorvaltningschef. 4. Fdrvaltningschefen fir i uppdrag att kontakta loreningarna for att framhalla betydelsen av att den maskinella utrustningen hanteras pi ett driftsmiissigt riktigt satt. Reservation Magnus Johansson, (M) reserverar sig mot beslutet giillande motorbltet i ismaskinen, Vaggeryds IP. I ovriga punkter ger han bifall. 20ll ars investeringsbudget finns kronor avsatta till idrottsplatserna for underhill av byggnader samt ink6p av maskinell utrustning. Foreningarna har liimnat en gemensam lista pa utrustning samt itgiirder som planeras under 20II. Arendets tidigare handligg ning Vid mdtet med kultur- och fritidsnlimndens beredning S 27 foreslogs foljande: 1. beslutar medge foljande investeringar till idrottsplatsema: - Ny griisklippare till Movalla 100 tkr - Motorbyte i ismaskin, Vaggeryds IP 80 tkr - Renovering av kylkompressor, Vaggeryds IP 57 tkr - Grissk6tselutrustning 40 tkr Totalt 277 tkr ll Lt ' :-I- ll-}+-dj" Fb(erl,tu vrt,tt fiv-vavli' ooi'r v'tti"y's',/yt S tt ' Utd ragsbestyrka nde

15 Kultur- och fritidsn?imnden SAMMANTRADES P ROTO KO LL S am m antradesd atum s U0r ). De Aterstiende I kronoma kommer nzimnden att ta stiillning till vid ett senare tillftille. Godkiinnande av inkdp samt av attestering av fakturor gors av forvaltningschef. Yrkande Magnus Johansson, (M) yrkar avslag om bidrag till motorbytet pi ismaskinen vid Vaggeryds IP med hiinvisning till giillande av avtal mellan kommunen och idrottsplatsfdreningarna. Propositionsordning Ordflorande stiiller proposition pa beredningens lorslag samt Magnus Johanssons yrkande. Ordforande finner att niimnden beslutar enligt beredningens forslag. Utd ragsbestyrka nde llll/ J I

16 Kultur- och fritidsneimnden SAM MANTRADES PROTO KOLL S am ma ntrddesd atum. 201r $ 04e 201 1/018 20rU019 I6 Foreningarna Movalla och Vaggeryds lp - Begdran om kompensation for okade lonekostnader Kultur- och fritidsnimndens beslut: 1. avslir ft)reningarna Movalla och Vaggeryds IP:s begiiran om kompensation for 6kade lonekostnader ut6ver de kronor som tillfors i20il ars budget for idrottsplatserna. Motiveringen till avslaget Zir att n2imnden saknar budgetmlissiga resurser att tillskjuta yfterligare pengar. 2. Samtidigt beslutar niimnden att beg2ira av budgetberedningen att personalen vid idrottsplatserna likstzills med kommunanstiilld personal vad avser kompensation lor lonedkningar fr6n och med Niimndens mening Zir att kommunen fbr en relativt lig kostnad, och fbr idrottsplatsloreningarna en principiellt viktig frilga, kan behilla en bra verksamhet till nytta lor barn- och ungdomars sysselsiittning. Fcireningarna Movalla och Vaggeryds IP har tillsammans diskuterat behovet av att bli kompenserade for okade ldnekostnader. Detta fdr att undvika att dvriga delar av verksamheten piverkas negatilt. Med anledning av detta tillskriver floreningama kultur- och fritidsnzimnden och ber om en positiv handlziggning av deras begziran som for inneblr att: - Movalla ersiitts med kronor for 3 heltidsanstiillda - Vaggeryds IP ersaitts med kronor for 2,5 heltidsanstiillda har inlor 20II fatt 7 o/o i generell inflationskompensation flor <ikade kostnader. I denna surilna, som for idrottsplatserna del upp gir till sammanlagt kronor ingar iiven kompensation for ldneokningar. Utcjver detta har niimnden i budget 2011 fatt ett riktat tillskott pi kronor till driften av idrottsplatserna. Arendet diskuteras vid sammantriidet med kuitur- och fritidsniimnden 20II Lars Ljungqvist (KD) menar att punkt 2 i berednings ftrslag maste formuleras pa sidant siitt att klart framgar att personalen vid idrottsplatsema inte Zir kommunanstzillda och dzirmed heller inte kan likstiillas lonemiissigt. Vid n2imndens sammantrzide idag, 20ll diskuteras frigan pi nyft. DA l/ tt/ -r \ I l-c!+-d.g T$rg, ittcyr'nri N u.l''ritut' &L't v^tf')t!r.')clj I t' Utd ragsbestyrkande

17 Kultur- och fritidsnzimnden SAM MANTRADES PROTOKOLL S amm antradesdatum 20rr $ 04e : 20ru0l bland annat friskolor i kommunen fitt lonekompensation gir niimnden vidare i samma riktning som BI-.rT.l. Arendets tidigare handldggning Vid mdtet med kultur- och fritidsniimndens beredning g 28 togs foljande beslut: Beredningen <jverliimnar till niimnden att avg6ra hur svaret pi 6kat anslag till idrottsplatserna frin och med2012 skall formuleras. Vid mdtet med kultur- och fritidsnrimnden g 27 togs foljande beslut: beslutar att iterremittera iirendet till beredningen lor vidare hantering med utgingspunkt frin diskussionerna vid dagens sammantriide. Vid mdtet med kultur- och fritidsnzimndens beredning $ 10 foreslogs ftiljande: 1. Kultur- och fritidsn2imnden avslar ftireningama Movalla och Vaggeryds IP:s begiiran om kompensation ftir dkade ldnekostnader utover de kronor som tillftrs i20ll irs budget for idrottsplatserna. Motiveringen till avslaget 2ir att nzimnden saknar budgetmiissiga resurser att tillskjuta yfterligare pengar. 2. Samtidigt beslutar ntimnden att begiira av budgetberedningen att personalen vid idrottsplatserna likstiills med kommunanstiilld personal vad avser kompensation for loneokningar frin och med Niimndens mening iir att kommunen fbr en relatir,t lig kostnad, och fbr idrottsplatsforeningarna en principiellt viktig frttga, kan behalla en bra verksamhet till nytta lor barn- och ungdomars sysselszittning. U td ragsbestyrka nde Mrur -T t

18 Kultur- och fritidsnzimnden SAM MANT RAD ES P ROTO KOLL Samm antradesdatum 201r $ 0s0 20rU0t9 18 Foreningen Vaggeryds idrottsplats - Ansokan om rivningslov for omklddningsbyggnad pi Vaggeryds lp Kultur- och fritidsnimndens beslut: 1. beslutar att inhiimta information frin intresse gruppen for omkliidningsbyggnadens bevarande. 2. Forvaltningschefen far i uppdrag att kontakta Kare Boberg och bjuda in till niista mote med niimnden. 3. Niimnden onskar svar frin WIK och foreningen Vaggeryds IP pa hur man tiinker sig att l6sa rivningsarbetet och att anlzigga en ny plan samt finansieringen av dessa arbeten. Reservation Magnus Johansson, (M) reserverar sig mot beslutet. Foreningen Vaggeryds idrottsplats har inkommit med en ansokan till milj6- och byggforvaltningen ang6ende rivningslov av omkliidningsbyggnad pi idrottsplatsen pi fastigheten Idrottsplatsen 1. Fdreningen pitalar i sin ansokan att byggnaden stitt oanviind de sista tv& aren. Miljd- och byggniimnden har oversiint iirendet till kultur- och fritidsniimnden for ett yttrande ang&ende rivningen av byggnaden. Begiiran om rivningslov skall kultur- och fritidsniimnden ansdka om eftersom byggnaderna pi idrottsplasten Zigs av Vaggeryds kommun. Foreningen Vaggeryds IP anser att byggnaden iir sliten och i diligt skick med bide vatten- och mogelangrepp. Vidare vill de anliigga en 7-mannaplan diir byggnaden iir placerad idag. De pipekar ocksi att kostnader rorande byggnaden inte kan belastas foreningen eftersom fastigheten iigs av kommunen. Aven ft)reningen Waggeryds IK har svarat att de gdmaser att byggnaden rivs till lormin lor en 7-mannaplan. De ser ingen vinst i att verken flytta byggnaden eller bedriva museiverksamhet. Fastighetsenheten har varit pi plats och bedomt byggnadens status. Beskedet Zir att byggnaden utviindigt iir av relatilt god kvalitd medan det l'.ltt /l-c^{--j-6 lft;:::p:';r :ru,zrui) Utdragsbestyrkande

19 SAM MANTRADES P ROTOKO LL Sammantradesd atum Kultur- och fritidsn2imnden 20rI $ IU0I9 19 inv2indigt finns Atskilligt att gora fbr attvara anviindbar. Kiillaren Zir sannolikt mogelangripen. Vid sammantriidet den 15 december framfor Jan Gustavsson, (S) ett varmt tack till niimnden for att man genomfort detta arbete med att se 6ver bevarandet av byggnaden. Pi n2imndens begiiran har Waggeryds IK och Vaggeryds IP i en gemensam skrivelse daterad 20II-03-21pitalat att behovet av yfterligare en sjumannaplan iir mycket stor. Detta med anledning av att ungdomsverksamheten inom WIK vdxer. Om kultur- och fritidsniimnden anser att byggnaden skall bevaras foreslir foreningen att den flytas till annan plats. Arendets tidigare handliggning Vid motet med kultur- och fritidsniimnden $ 29 togs foljande beslut: Beredningen beslutar att Zirendet tas upp i nlimnden for diskussion om vilken inriktning niimnden skall v2ilja i det fortsatta arbetet, riva eller behilla byggnaden. Vid motet med kultur- och fritidsn2imnden $ 139 togs ftljande beslut: 1. s uppfattning Zir att en mer ingiende undersokning bor g6ras i syfte att mojliggora ett bevarande av den ursprungliga delen av omkliidningsbyggnaden medan kiillare och tillbyggnad rivs. 2. Niimnden onskar att Waggeryds IK funderar ytterligare p6. framtiden for fotbollsplanen och omkliidningsbyggnaden och mdjligheten att forena dessa verksamheter. Ett besked frin foreningen dnskas senast 20tI-07-0r. 3. Den nya niimnden uppmanas ta kontakt med Waggeryds IK under viren for att diskutera frigan. Vid mdtet med kultur- och fritidsnzimndens beredning 20I0-I1-30 $ 132 foreslogs ftljande: 1. s uppfattning 2ir att en mer ingiende underscikning b6r goras i syfte att mdjliggdra ett bevarande av den ursprungliga delen av omkliidningsbyggnaden medan kzillare och tillbyggnad rivs. 2. NZimnden dnskar att Waggeryds IK funderar ytterligare pa framtiden lor fotbollsplanen och omklzidningsbyggnaden och mojligheten att fbrena dessa verksamheter. Ett besked frin foreningen dnskas senast Juster ng {bi'tl Utd ragsbestyrka nde

20 SAM MANTRADES P ROTO KO LL Sam mantradesd atum: s 0s0 20lr/0r rr Den nya nzimnden uppmanas ta kontakt med Waggeryds IK under viren for att diskutera frigan. Vid motet med kultur- och fritidsnzimndens beredning $ 120 togs foljande beslut: 1. Beredningen anser att det bor undersdkas niirmare vilka mdjligheter som finns att bevara den ursprungliga delen av byggnaden medan tillbyggnader och kzillare rivs. Detta under forutsiittning att det gar att finna ett liimpligt anviindningsomride for de kvarvarande lokalerna. 2. Forslaget redovisas flor berdrda parter pi idrottsplatsen. Vid motet med kultur- och fritidsniimndens beredning $ 101 togs foljande beslut: 1. Beredningen uppdrar till forvaltningen att ta hjiilp av fastighetsenheten flor att gdra en beddmning av byggnadens status. 2. Statusbeddmningen far sedan ligga till grund lor nzimndens stzillningstagande om rivning eller bevarande av den aktuella byggnaden. Vid motet med kultur- och fritidsniimndens beredning $ 84 foreslogs ft)ljande: 1. Kultur och fritidsn2imnden konstaterar att varken fdreningen Vaggeryds idrottsplats eller Waggeryds idrottsklubb iir villiga att engagera sig i bevarandet av den aktuella omkliidningsbyggnaden. Niimnden kan diirfor ttinka sig en rivning. 2. Samtidigt ser niimnden ingen mdjlighet att for dagen ansli medel till rivningsarbetet eftersom budgetmedel saknas. Vid motet med kultur- och fritidsnzimnden $ 36 togs foljande beslut: 1. Kultur och fritidsntimnden remitterar Zirendet till ftjreningarna Vaggeryds idrottsplats och Waggeryds IK lor att ta reda pi foreningarnas synpunkter pi byggnadens kulturhistoriska v2irde och hur den framtida markanviindningen diir omklzidningsbyggnaden nu star, 2ir tiinkt. 2. Kultur- och fritidsndmnden vill ocksi veta om byggnaden kan behillas, antingen pi nuvarande plats eller fl1ttas till annan del inom idrottsplatsen. 3. Kan man tiinka sig att ett framtida museum i byggnaden diir Waggeryds IK stir som ansvarig? Utdragsbestyrkande {t,t'' -r \

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida:

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: ~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: Kommunstyrelsen 2008-06-11 1(36) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd,

Läs mer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Kultur- och fritidsnämnden Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Remissförslag 2015-01-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING sid 3 Bakgrund sid 3 Vad innebär ett

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

Tekniska nämnden. Edith Elbing (S) för Per-Arne Andersson (S) Ole Borch (MP) för Jarmo Uusitalo (MP)

Tekniska nämnden. Edith Elbing (S) för Per-Arne Andersson (S) Ole Borch (MP) för Jarmo Uusitalo (MP) l PROTOKOLL SAMMANTRÄDE Tekniska nämnden PLATS OCH TID Bäve kl. 13:00-16:30 LEDAMÖTER TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE ERSÄTTARE ÖVRIGA UTSES ATT JUSTERA JUSTERINGENS PLATS OCH TID UNDERSKRIFT SEKRETERARE Henrik

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Stora Tjörnsalen, kl 18.00-20.45 Blad Beslutande Övriga deltagande Gjert Magnusson (s) ordf Ewa-Lena Svensson (fp) Bo Sören Sörensson (ka) George Strömbom

Läs mer

Gör rätt från dag ett

Gör rätt från dag ett Gör rätt från dag ett EKONOMISKT BISTÅND TILL LÅNGVARIGT SJUKA BIDRAGS- MOTTAGARE OCH PERSONER UTFÖRSÄKRADE FRÅN FÖRSÄKRINGSKASSAN 1 Förord Syftet med denna rapport är att ge en bild av gruppen sjuka med

Läs mer

Beslut. med ndrvaro- och l4trandertitt. David Wiisterfors valdes till j usteringsperson.

Beslut. med ndrvaro- och l4trandertitt. David Wiisterfors valdes till j usteringsperson. LuNDS UNIVERSITET Sociologiska institutionen PROTOKOLL Ins ititutions sfyre ls en 2014-t2-18 Nflrvarande Britt-Marie Johansson, ordf. Jan-Olof Nilsson, ldraruep./soc David Wdsterfors, liiranep./s OC Maria

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor 1 KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVIL SAMHÄLLETS PERSPEKTIV Seriösa samtal eller enbart för syns skull Foto: Folkets Hus och

Läs mer

Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72

Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 145 Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72 KF Beslut

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? rir 2014:25 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer

HÅBO KOMMUN KALLELSE DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS SAMMANTRADE 2013.. 03.. 19 OCH DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRADE 2013..

HÅBO KOMMUN KALLELSE DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS SAMMANTRADE 2013.. 03.. 19 OCH DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRADE 2013.. HÅBO KOMMUN KALLELSE DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS SAMMANTRADE 2013.. 03.. 19 OCH DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRADE 2013.. 04-08 C o. T HABO :t KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Vem ska samordna rättsinformationssystemet?

Vem ska samordna rättsinformationssystemet? Promemoria 2008-11-07 Finansdepartementet Regeringen Finansdepartementet Vem ska samordna rättsinformationssystemet? Regeringen beslutade den 9 oktober 2008 att uppdra åt f.d. generaldirektören Peder Törnvall

Läs mer

RAPPORT 2015:17 REGERINGSUPPDRAG. Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2

RAPPORT 2015:17 REGERINGSUPPDRAG. Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2 RAPPORT 2015:17 REGERINGSUPPDRAG Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2 Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2 Boverket 2 Uppföljning av det

Läs mer

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg 2014 Vi vill vara med! Slutrapport, ESF-förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg Telefon: 010-487

Läs mer

Boverkets Översyn nulägesbeskrivning bostadsanpassningsbidrag m.m.

Boverkets Översyn nulägesbeskrivning bostadsanpassningsbidrag m.m. regeringsuppdrag rapport 2014:27 Rapport 2014:38 Boverkets Översyn nulägesbeskrivning av lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. en del av romsk inkludering 2012 2032 Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag

Läs mer

Bildande av Norra Dalarnas Samordningsförbund, Finsam för Mora, Orsa och Älvdalen

Bildande av Norra Dalarnas Samordningsförbund, Finsam för Mora, Orsa och Älvdalen I II ~ Landstinget DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet AU ~ rn A ~ILAGA BESLUTSUNDE~LÄG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum 2013-01-14 Sida 1 (3) Dnr LD12/01953 Uppdnr 325 2013-01-14 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

Två år efter SAAB-kraschen

Två år efter SAAB-kraschen ArbeTSmarknad Två år efter SAAB-kraschen En studie av hur deltagare och aktörer ser på omställningsstödet TSL Författare: Anna Danielsson Öberg Förord Denna rapport handlar om det avtalade omställningsstödet

Läs mer