VAGGERYDS KOMMUN --(') r fivtfta- {i,tt.rlrclu^- Anette Osterholm. Justerande \ Ur_.^tr.,._ [V^Cl3\gr1 ANSLAG / BEVIS. Tr"l" I"g*,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VAGGERYDS KOMMUN --(') r fivtfta- {i,tt.rlrclu^- Anette Osterholm. Justerande \ Ur_.^tr.,._ [V^Cl3\gr1 ANSLAG / BEVIS. Tr"l" I"g*,"

Transkript

1 SAM MANTRADES P ROTO KO LL Samm a ntrddesd atum: 20lI (3 1) Plats och tid Beslutande Ovriga ndrvarande Utses att justera Niimndrummet, Skillingehus 20II kl Kenth Williamsson. (S) ordf Ewa Magnusson, (FP) Jan Gustavsson, (S) Lars Ljungqvist, (KD) Tuula Ingner. (S) Maritha Bengtsson, (KD) Medo Karic, (C) Magnus'Johansson, (M) Mirsad Hoxha, (S), n2irvarande under Miliseuminformationen Bernt Ekfeldt, (S), tj g ers for M Hoxha g Goran Svensson, forvaltningschef Anette Osterholm, sekreterare Bernt Ekfeldt, (S) Joy Kanyange, (S) Serif Jusufovic, (S) Tuula Ingner Paragraf Underskrifter Sekreterare Ordforande Kenth Williamsson Justerande \ Ur_.^tr.,._ [V^Cl3\gr1 Tr"l" I"g*, --(') ANSLAG / BEVIS Sammantrddesdatum 20I Paragraf Anslaget safts upp Forvaringsplats for protokollet Underskrift 20II Kommunkontoret, Skillingaryd r fivtfta- {i,tt.rlrclu^- Anette Osterholm Anslaget tas ner U td rag s bestyrkande

2 SAM MANTRADES P ROTO KOL L S am m a ntrddesdatum: : Kultur- och fritidsnzimnden 20Ir $ rIt00t 2 Kultur- och fritidsndmndens utblick for Kultur- och fritidsndmndens beslut: 1. godkiinner de ftireslagna resursforstiirkningarna ftjr aren och som presenteras vid dagens sammantriide.. 2. Ntimndens mening Zir att ftreningsbidragen generellt sett 6r liga och diirlor behover hcijas utciver den hojning som iir fcireslagen fu Kultur- och fritidsntimnden har i programbudget 2011 gjort en utblick med sikte pi ttren Vidare har den politiska majoriteten for mandatperioden lagt fram ett program for kultur- och fritidsnzimnden och de satsningar som planeras. Dokumenten diskuteras vid dagens beredningsmote. Ordforande framhiller s Zirskilt fti lj ande punkter :. Ett ungdomens hus/ungdomsgird skall forverkligas.. Stddet till ideellt arbetande fbreningar stiirks.. Anslaget till Studieforbunden skall successir,t iterstiillas.. Utreda frigan om O-taxa for barn och ungdomar och lorenkla ansdkningarna om bidrag.. Kulturstrategi lor Fenix Kultur- och Kunskapscentrum. vidare diskuteras de utredningsuppdrag som fullmiiktige givit kultur- och fritidsniimnden infiir virens budgetarbete. F6ljande uppdrag skall belysas:. Biografverksamheten i kommunen. Campingverksamhet i kommunen. Bowlingverksamhet i kommunen Vid sammantriidet 20r r -02-r 6 behandlar beredningen framtida satsningar inom kultur- och fritidssektorn. Utgingspunkten for diskussionen iir majoritetens program flor 6ren 20ll ordft rande redovisar vid sammantrtidet den sammanstzillning over budgetatg2irder infor 2012, som fijrvaltningen tagit fram. J ustering Utd ragsbestyrkande Y- [t','t I

3 SAM MANT RAD ES PROTOKO LL S ammantradesc atu m. 20rr-04-r3 $ /001 3 Arendets tidigare handldggning Vid mdtet med kultur- och fritidsniimndens beredning g 20 togs ftljande beslut: Beredningen 6verl2imnar till n2imnden att fatta beslut om kommande ars verks amhetsfcir2indringar med utging spunkt frin o verliimnat fbrs I ag, "Verksamhetsforiindringar fr o m 2012". Fdrslaget kommer att presenteras lbr budgetberedning, som i sin tur anvinder det som underlag infor fullmiiktiges beslut om20i2 irs budgetramar. Vid motet med kultur- och fritidsnzimnden g 26 togs ftljande beslut: 1. Kultur- och fritidsnzimnden uppdrar till beredning och ftrvaltning att arbeta vidare med iirendet med utgangspunkt fran den redovisning som presenterats vid dagen sammantriide. 2. N2imnden fattar slutligt beslut om vilka resursfdrstiirkningar som skall begiiras for i lorsta hand ir 2012vid sammantriidet den 13 aprilvid mcitet med kultur- och fritidsniimndens beredning 20ll g 15 togs loljande beslut: 1. Fdrvaltningen fir i uppdrag att sammanstiilla de synpunkter, forslag och utredningsuppdrag som framkommit vid dagens sammantrzide. 2. Arendet redovisas ftir niimnden vid sammantr2idet den 9 mars. 3. Arendet tas diirefter upp pe nft vid n2ista sammantriide med beredningen. 4. NZimnden fattar slutligt beslut om vilka resursforstiirkningar som skall begziras for i ftrsta hand ir 2012 vid sammantriidet den 13 april. vid mdtet med kultur- och fritidsniimndens beredning g 1 togs loljande beslut: 1. Arendet tas upp pi nytt vid niista sammantriide med beredningen. 2. Forvaltningen fbr i uppdrag att i ftrsta hand utreda dnskviirda kvalifikationer ftir en resurs till ungdomens hus/ungdomsgflrd i kommunen. VLi,T\ Utd ragsbestyrkande

4 SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantradesdatum. : Kultur- och fritidsn2imnden $ U001 4 Attestforteckning for kultur- och fritidsndmndens verksamhetsom ride Kultur- och fritidsnimndens beslut: ger befattningshavare inom niimndens ansvarsomr6de riitt att attestera konton enligt uppriittat ftrteckning. Bilaga Fdrvaltningen har upprzittat ett ftrslag till attestforteckning for kultur- och fritidsniimndens verksamhetsomride. De befattningshavare inom nzimndens verksamhetsomride som iir utsedda att v ara b e slutsattestanter attesterar fakturor och verifikationer inom respektive verksamheter och tilldelad budget. Arendets tidigare handliggning Vid motet med kultur- och fritidsnzimndens beredning $ 17 ft)reslogs foljande: ger befattningshavare inom nzimndens ansvarsomrade riitt att attestera konton enligt uppr2ittat forteckning. Bilaga tvr"tt\ exp I I ^Q+-Ab E.En nc,',"'i e^m(le'/\ Utdragsbestyrkande

5 SAM MANTRADES PROTO KO LL Sammantradesdatum:. Kultur- och fritidsnlimnden 20rr-04-r3 $ rlt0u s Verksam hets berdttelse 201 0, kom pletteri n g UC/UG Kultur- och fritidsnimndens beslut: Kultur- o ch fritidsniimnden go dk2inner verks amhetsb er[ttel se lor U C/U G : s verksamhet ir Fdrvaltningen har sammanstdllt en verksamhetsberiittelse och ekonomisk redovisning lor Kultur- och fritidsverksamheten har under 2010 omsatt kronor och det ekonomiska resultatet blev ett dverskott pi I kronor. Se vidare verksamhetsber2ittelse En verksamhersber?ittelse ftir 2010 irs ungdomsverksamhet iir framtagen och dverliimnad till nzimnden. Arendets tidigare handldggning Vid motet med kultur- och fritidsniimndens beredning $ 18 foreslogs floljande: godkiinner verksamhetsberiittelse ft r UCAJG : s verksamhet hr Vid m6tet med kultur- och fritidsniimnden $ 25 togs loljande beslut: 1. Kultur- ochfritidsnzimnden godkzinnerverksamhetsberzittelse och ekonomisk redovisning fcir verksamhetsaret riktar ett tack till alla berorda som pi ett fortj Zinstful lt s att b i draget till verks amhetsberzittel sens innehil I o ch utformning. 3. Beredningen fir i uppdrag att se dver hur mycket och vad som skall finnas med frin respektive verksamhetsomride. Inriktningen tir ett likviirdigt basmaterial frin samtliga. [.t',11 ir-st J.L I'L lvi', U td ragsbestyrka nde

6 SAM MANTRADES PROTO KO LL S am m a ntradesdatu m. 20rr-04-B $ /008 6 Biblioteket - Tjdnst som ungdomsbibliotekarie Kultur- och fritidsnlmndens beslut: 1. anser det angeliiget att fullfolja satsningen ungas lzisande med biblioteket som en part i arbetet med liisbefrzimjande itgiirder. 2. Niimnden kommer diirftr att floresli fullmiiktige att ibxdget2}l2 avsiitta kronor ftir att utdka tjiinsten som ungdomsbibliotekarie fran halvtid till heltid och att projektet "Unga pi bibliotek" diirmed kan permanentas. En tjiinst pa hahtid, som bibliotekarie och med szirskilt ansvar fbr ungdomar 13 6r och uppit, inrlttades I november 2009 beslutade niimnden att from starta ett tviarigt projekt under namnet "ljnga pi bibliotek" Till projektets forfogande finns den aktuella halvtidstjiinst som ungdomsbibliotekarie. Milet flor projektet " Unga pi bibliotek" 'd.r afr:. Skapa ett mediabest6nd, sivdl fysiskt som virtuellt, anpassat till ungdomarnas behov.. Uppni fungerande strukturer for samverkan med en rad olika organisationer.. Biblioteket blir en egen arena for ungdomars eget skapande. Bibliotekschefen menar att om arbetet med ungdomsfrigor och liisbefrzimjande itgiirder skall nfl framgang kr2ivs ett heltidsengagemang, annars blir det mest punktinsatser. Diirlor foreslir bibliotekschefen en utdkning av tjiinsten som ungdomsbibliotekarie med 50 yo trll heltid fr.o.m samt att projektet Unga pi biblioteken permanentas. Arendets tidigare handldggn ing Vid mdtet med kultur- och fritidsniimndens beredning $ 21 foreslogs loljande: 1. Kultur- och fritidsnzimnden anser det angel2iget att fullftlja satsningen ungas liisande med biblioteket som en part i arbetet med liisbefrzimjande itgiirder. 2. N2imnden kommer diirftjr att foresli fullmtiktige att i budget 2012 {ut 11 I t.-o+-;].t,- b,bvicttt kt-r Utdragsbestyrkande

7 Kultur- och fritidsntimnden SAM MANTRA D ES P ROTO KO L L Samm a ntrddesdatum: $ /008 7 avsatta kronor fdr att utdka tjiinsten som ungdomsbibliotekarie frin halvtid till heltid och att projektet "Unga pi bibliotek" diirmed kan permanentas. ilrvl Utd ragsbestyrkande

8 SAM MANTRADES PROTO KO LL Samma ntrddesdatum 20tr-04-r3 $ U033 8 Miljoredovisning 2010 Kultur- och fritidsndmndens beslut: 1. Kultur- och fritidsnzimnden godkiinner det framlagda forslaget till milj dredovisning lor verksamhets6ret Fdrvaltningen fir i uppdrag att kontakta de ftreningar som nyttjar bek2impningsmedel om de klarar nuvarande satta mal. Niimnder och styrelser skall ftr fullmziktige redovisa det milj6arbete som genomforts under Utgin gspunkt fo r re dovi sningen iir kommunens milj opro gram. Forvaltningen har tagit fram en miljoredovisning som nu dverliimnats till niimnden ft r godkiinnande. De miljoitgzirder som iir aktuella att redovisa avser: - klimatpiverkan - giftfri miljo - ozonskiktet - dvergodning - viixter och djurliv - miljdanpassad livsstil Vid dagens sammantriide med kultur- och fritidsnzimnden diskuteras Zirendet. Onskemil framkommer att vid en revidering av milj dprogrammet bor skrivelsen giillande milj danpassad livsstil iindras. Funktionshindrade bdr ha en livsstil genom fritidssysselseittning och inte enbart giillande fiiluft sliv. Arendets tidigare handldggning Vid motet med kultur- och fritidsniimndens beredning $ 25 foreslogs foljande: godkiinner det framlagda lorslaget till milj oredovisning lor verksamhetsiret k'h,, -1- I ll-ai-r)l KrynrWwleCl{1tt/1t}SkLYrbre/T Utdragsbestyrkande

9 SAM MANTRADES P ROTO KOLL Samm a n tradesdatum $ tU030 9 Ella och Ingeborg Jonssons musikutbildningsfond Kultur- och fritidsnimndens beslut: 1. Stipendier ur Ella och Ingeborg Jonssons musikutbildningsfond tilldelas ttr 20lI: - Bjorn Sandberg, Orebro, uppvuxen i Tofteryd och studerar till musiklzirare vid Orebro Universitet. 2. Stipendiesumman 2ir kronor och dverlzimnas i samband med nationaldagsfirandet den 6 juni i Skillingaryd. Vaggeryds kommun har tagit emot en donation frin Ella och Ingeborg Jonsson. Donationen avser en musikutbildningsfond med namnet Ella och Ingeborg Jonssons musikutbildningsfond. tog S 159 beslut om stadgar flor fonden. Av stadgarna framgir att kulturskolan skall yttra sig over de inkomna ansdkningarna och komma med forslag pi stipendiater innan kultur- och fritidsniimnden fattar beslut. Kulturskolan har liimnat ett skriftligt yttrande i iirendet. skall enligt stadgarna fatta beslut om stipendiater vid aprilsammantrzidet. Arendets tidigare handldggning Vid motet med kultur- och fritidsniimndens beredning $ 16 foreslogs foljande: 1. Stipendier ur Ella och Ingeborg Jonassons musikutbildningsfond tilldelas hr 20Il: - Bjdrn Sandberg, Orebro och uppvuxen i Tofteryd. Han studerar till musiklzirare vid Orebro Universitet. 2. Stipendiesurnman iir kronor och overliimnas i samband med nationaldagsfirandet den 6 juni i Skillingaryd { 1,,-, Tl exp it-sf +th)ar,r gturkxr,;, x"utrnr *on'l Utd ragsbestyrka nde

10 SAM MANTRAD ES P ROTOKO LL Samm a ntradesd atum s II U0 10 Ungdomsverksamhet - inriittande av fritidsledartjdnst Kultu r- och fritidsniim ndens beslut: 1. Kultur- och fritidsnzimnden beslutar att inr2itta en ny tjiinst som fritidsledare/ungdomsarbetare som organisatoriskt tillhc;r ungdomsverksamheten. 2. Ij?insten Zir heltid och pa viss tid frin och med augusti20il till och med juni Avsikten med tjiinsten Zir att kunna hdja kvalit6n pi ungdomsverksamheten. 4. Arbetsuppgifter och profil lor befattningshavare framgar av forvaltningens forslag, daterat 20I -03-2I. 5. Fdrvaltningen far i uppdrag att genomlora rekryteringsarbetet sa snart fullmiiktige fattat beslut om tilliiggsbudget for Kommunfullmiiktige forv2intas i en tilliiggsbudget for 2011 att bevilja nzimnden 250 kronor (helar 500 tkr) avsett for en heltidstjiinst tjiinst inom ungdomsverksamheten.. Avsikten med den nyinriittade tjiinsten iir att h6ja kvalitdn pi kommunens ungdomsverksamhet dar UCruG: s verksamhet ingar. Forvaltningen har tillsammans med representanter frin socialtjzinsten tagit fram ett ft)rslag pi arbetsuppgifter for tjiinsten samt en profil pi befattningen. Tj2insten iir pi heltid med en anstzillningstid pfl ca ett (1) ir riiknat from aug 20II. Tjiinstens framtida inriktning kommer att belysas i en planerad utredning som skall ligga till grund for en ungdomsstrategi for Vaggeryds kommun. Vid iirendets behandling i beredningen framkom betydelsen av att det klart framgir " Vad niimnden ftirvzintar sig av tjiinsten samt vad nzimnden har att erbj uda be fattningshavaren". Arendets tidigare handldggning Vid mdtet med kultur- och fritidsnzimndens beredning $ 19 fdreslogs ftiljande: 1. Kultur- och fritidsnzimnden beslutar att inriitta en ny tjiinst som fritids- [ti T-\ I i -U+-JA Mexltrat \16ktsY1t Utdragsbestyrkande

11 SAM MANTRADES P ROTO KOLL Sammantradesdatum: 20rI $ 04s 2011/ ledare/ungdomsarbetare som organisatoriskt tillhdr ungdomsverksamheten. liinsten iir heltid och pi viss tid frin och med augusri2}il till och med juni Avsikten med tjiinsten Zir att kunna hoja kvalitdn pi ungdomsverksamheten. Arbetsuppgifter och profil lor befattningshavare framgar av forvaltningens forslag, daterat Fdrvaltningen fir i uppdrag att genomlora rekryteringsarbetet si snart fullm2iktige fattat beslut om tillnggsbudget for Yrkande Maritha Bengtsson, (KD) ftresl&r enligt oppositionens dnskemil att tjtinsten skall inriittas frin och med 1 januari 2012 och vara finansiellt fdrankrad i budget Magnus Johansson, (M) yrkar bifall till Maritha Bengtssons fcirslag. Tuula Ingner, (S) yrkar bifall till beredningens fdrslag. Propositionsordnang Ordforande stiiller proposition pi beredningens forslag om att tj2insten inrlittas efter sommaren och oppositionens yrkande fr o m U. Ordftjrande finner att n2imnden beslutar enligt beredningens forslag. l(ttu' :rl Utd ragsbestyrkande

12 SAM MANTRADES P ROTOKO LL Samm antrddesdatum 20rt-04-t3 $ rU007 : l2 Sim- och sporthallarna - Avgifter i Skillingaryds simhall Kultur- och fritidsndmndens beslut: 1. Kultur- och fritidsnimnden beslutar att avgifterna vid kommunens simhallar skall vara lika fran och med 20Il-07-0I. 2. De avgifter som skall tillzimpas 5r de avgifter som idag g2iller flor Vaggeryds simhall. Bilaga 3. Detta innebiir att irskort, rabatthiiften mm fortsiittningsvis giller i bide Skillingaryds och Vaggeryds simhallar. Kent-Ake Svensson, sim- och sporthallschef ftireslar i en skrivelse till kultur- och fritidsntimnden att avgifterna vid simhallen i Skillingaryd ftiriindras och bli de samma som vid simhallen i Vaggeryd. Skiilet till foriindringen 2ir dels den kvalitetshojning Skillingaryds simhall fir efter ombyggnad och renovering dels att prisbilden blir densamma oavsett var man badar i kommunen. Det underliittar lor alla parter samt okar valfriheten ft r badgiisterna. Arendets tidigare handldggning Vid motet med kultur- och fritidsn2imndens beredning 20lI foreslogs foljande: 1. beslutar att avgifterna vid kommunens simhallar skall vara lika fran och med 20II De avgifter som skall tilliimpas iir de avgifter som idag giiller for Vaggeryds simhall. 3. Detta innebiir att irskort, rabatthiiften mm fortsattningsvis gdller i b&de Skillingaryds och Vaggeryds simhallar. i l-d+ sc4. 'jlrli. ctli'i:ortlvrul(r I Utd ragsbestyrkande '{ 14" -r {

13 SAM MANTRADES P ROTO KO LL Samma ntradesd atum 20rr $ tU Vaggeryds konstfcirening/fenix Kultur- och Kunskapscentrum - Ansokan om bidrag till ungdomssalong Kultur- och fritidsnimndens beslut: 1. beviljar Vaggeryds konstlorening kronor i bidrag till virens ungdomssalong i Fenix Kultur- och Kunskapscentrum, Vaggeryd. Anslaget motsvarar redovisade kostnader frr annonser i tidningar och webb samt prissumman till tre pristagare. 2. Anslaget tas ur kontot for ungdomskultur. 3. Bidraget utbetalas si snart verifikationer kan visas upp, som styrker kostnaderna i enlighet med inlzimnade ansdkningshandlingar. 4. Kultur- och fritidsnzimnden tackar Vaggeryds konstforening flor ett bra initiativ och till ett iterkommande arrangemang. Vaggeryds konstforening kommer dven i ir tillsammans med Fenix Kulturoch Kunskapscentrum genomlora en utstiillning. De har inkommit med en skrivelse till kultur- och fritidsniimnden i vilken man ansoker om stod till en ungdomssalong som kommer att dga rum i maj 2011 i Fenix Kultur- och Kunskapscentrum, Vaggeryd. Det iir tredje iret i rad som ungdomsutst2illningen iiger rum. Kostnaden for 6rets ungdomssalong beriiknas till kronor. Arendets tidigare handliggning Vid mdtet med kultur- och fritidsniimndens beredning $ 3 1 foreslogs loljande: 1. beviljar Vaggeryds konstforening kronor i bidrag till virens ungdomssalong i Fenix Kultur- och Kunskapscentrum, Vaggeryd. Anslaget motsvarar redovisade kostnader ftir annonser i tidningar och webb samt prissumman till tre pristagare. 2. Anslaget tas ur kontot for ungdomskultur. 3. Bidraget utbetalas si snart verifikationer kan visas upp, som styrker kostnaderna i enlighet med inl?imnade ansokningshandlingar. 4. tackar Vaggeryds konstfiirening for ett bra initiativ och till ett 6,terkommande arrangemang. I h"t:r\ rxp lr-04-d1, Vffyy*1N gsr UL [d"(i ii, 3 a.u i flur tn yktrt'z- Utdragsbestyrkande

14 Kultur- och fritidsnzimnden SAM MANTRADES PROTO KO LL Sammantriid esdatum: s rU019 Foreningarna Movalla och Vaggeryds lp - lnvesteringar i byggnader och maskinell utrustning Kultur- och fritidsnimndens beslut: 1. beslutar medge foljande'investeringar till idrottsplatsema: - Ny grisklippare till Movalla I00 tkr - Motorbyte i ismaskin, Vaggeryds IP 80 tkr - Renovering av kylkompressor, Vaggeryds IP 57 tl<r - Griisskotselutrustning 40 tkr Totalt 277 tkr 2. De iterstiende kronoma kommer niimnden att ta stiillning till vid ett senare tillftille. 3. Godkiinnande av inkop samt av attestering av fakturor gors av lorvaltningschef. 4. Fdrvaltningschefen fir i uppdrag att kontakta loreningarna for att framhalla betydelsen av att den maskinella utrustningen hanteras pi ett driftsmiissigt riktigt satt. Reservation Magnus Johansson, (M) reserverar sig mot beslutet giillande motorbltet i ismaskinen, Vaggeryds IP. I ovriga punkter ger han bifall. 20ll ars investeringsbudget finns kronor avsatta till idrottsplatserna for underhill av byggnader samt ink6p av maskinell utrustning. Foreningarna har liimnat en gemensam lista pa utrustning samt itgiirder som planeras under 20II. Arendets tidigare handligg ning Vid mdtet med kultur- och fritidsnlimndens beredning S 27 foreslogs foljande: 1. beslutar medge foljande investeringar till idrottsplatsema: - Ny griisklippare till Movalla 100 tkr - Motorbyte i ismaskin, Vaggeryds IP 80 tkr - Renovering av kylkompressor, Vaggeryds IP 57 tkr - Grissk6tselutrustning 40 tkr Totalt 277 tkr ll Lt ' :-I- ll-}+-dj" Fb(erl,tu vrt,tt fiv-vavli' ooi'r v'tti"y's',/yt S tt ' Utd ragsbestyrka nde

15 Kultur- och fritidsn?imnden SAMMANTRADES P ROTO KO LL S am m antradesd atum s U0r ). De Aterstiende I kronoma kommer nzimnden att ta stiillning till vid ett senare tillftille. Godkiinnande av inkdp samt av attestering av fakturor gors av forvaltningschef. Yrkande Magnus Johansson, (M) yrkar avslag om bidrag till motorbytet pi ismaskinen vid Vaggeryds IP med hiinvisning till giillande av avtal mellan kommunen och idrottsplatsfdreningarna. Propositionsordning Ordflorande stiiller proposition pa beredningens lorslag samt Magnus Johanssons yrkande. Ordforande finner att niimnden beslutar enligt beredningens forslag. Utd ragsbestyrka nde llll/ J I

16 Kultur- och fritidsneimnden SAM MANTRADES PROTO KOLL S am ma ntrddesd atum. 201r $ 04e 201 1/018 20rU019 I6 Foreningarna Movalla och Vaggeryds lp - Begdran om kompensation for okade lonekostnader Kultur- och fritidsnimndens beslut: 1. avslir ft)reningarna Movalla och Vaggeryds IP:s begiiran om kompensation for 6kade lonekostnader ut6ver de kronor som tillfors i20il ars budget for idrottsplatserna. Motiveringen till avslaget Zir att n2imnden saknar budgetmlissiga resurser att tillskjuta yfterligare pengar. 2. Samtidigt beslutar niimnden att beg2ira av budgetberedningen att personalen vid idrottsplatserna likstzills med kommunanstiilld personal vad avser kompensation lor lonedkningar fr6n och med Niimndens mening Zir att kommunen fbr en relativt lig kostnad, och fbr idrottsplatsloreningarna en principiellt viktig frilga, kan behilla en bra verksamhet till nytta lor barn- och ungdomars sysselsiittning. Fcireningarna Movalla och Vaggeryds IP har tillsammans diskuterat behovet av att bli kompenserade for okade ldnekostnader. Detta fdr att undvika att dvriga delar av verksamheten piverkas negatilt. Med anledning av detta tillskriver floreningama kultur- och fritidsnzimnden och ber om en positiv handlziggning av deras begziran som for inneblr att: - Movalla ersiitts med kronor for 3 heltidsanstiillda - Vaggeryds IP ersaitts med kronor for 2,5 heltidsanstiillda har inlor 20II fatt 7 o/o i generell inflationskompensation flor <ikade kostnader. I denna surilna, som for idrottsplatserna del upp gir till sammanlagt kronor ingar iiven kompensation for ldneokningar. Utcjver detta har niimnden i budget 2011 fatt ett riktat tillskott pi kronor till driften av idrottsplatserna. Arendet diskuteras vid sammantriidet med kuitur- och fritidsniimnden 20II Lars Ljungqvist (KD) menar att punkt 2 i berednings ftrslag maste formuleras pa sidant siitt att klart framgar att personalen vid idrottsplatsema inte Zir kommunanstzillda och dzirmed heller inte kan likstiillas lonemiissigt. Vid n2imndens sammantrzide idag, 20ll diskuteras frigan pi nyft. DA l/ tt/ -r \ I l-c!+-d.g T$rg, ittcyr'nri N u.l''ritut' &L't v^tf')t!r.')clj I t' Utd ragsbestyrkande

17 Kultur- och fritidsnzimnden SAM MANTRADES PROTOKOLL S amm antradesdatum 20rr $ 04e : 20ru0l bland annat friskolor i kommunen fitt lonekompensation gir niimnden vidare i samma riktning som BI-.rT.l. Arendets tidigare handldggning Vid mdtet med kultur- och fritidsniimndens beredning g 28 togs foljande beslut: Beredningen <jverliimnar till niimnden att avg6ra hur svaret pi 6kat anslag till idrottsplatserna frin och med2012 skall formuleras. Vid mdtet med kultur- och fritidsnrimnden g 27 togs foljande beslut: beslutar att iterremittera iirendet till beredningen lor vidare hantering med utgingspunkt frin diskussionerna vid dagens sammantriide. Vid mdtet med kultur- och fritidsnzimndens beredning $ 10 foreslogs ftiljande: 1. Kultur- och fritidsn2imnden avslar ftireningama Movalla och Vaggeryds IP:s begiiran om kompensation ftir dkade ldnekostnader utover de kronor som tillftrs i20ll irs budget for idrottsplatserna. Motiveringen till avslaget 2ir att nzimnden saknar budgetmiissiga resurser att tillskjuta yfterligare pengar. 2. Samtidigt beslutar ntimnden att begiira av budgetberedningen att personalen vid idrottsplatserna likstiills med kommunanstiilld personal vad avser kompensation for loneokningar frin och med Niimndens mening iir att kommunen fbr en relatir,t lig kostnad, och fbr idrottsplatsforeningarna en principiellt viktig frttga, kan behalla en bra verksamhet till nytta lor barn- och ungdomars sysselszittning. U td ragsbestyrka nde Mrur -T t

18 Kultur- och fritidsnzimnden SAM MANT RAD ES P ROTO KOLL Samm antradesdatum 201r $ 0s0 20rU0t9 18 Foreningen Vaggeryds idrottsplats - Ansokan om rivningslov for omklddningsbyggnad pi Vaggeryds lp Kultur- och fritidsnimndens beslut: 1. beslutar att inhiimta information frin intresse gruppen for omkliidningsbyggnadens bevarande. 2. Forvaltningschefen far i uppdrag att kontakta Kare Boberg och bjuda in till niista mote med niimnden. 3. Niimnden onskar svar frin WIK och foreningen Vaggeryds IP pa hur man tiinker sig att l6sa rivningsarbetet och att anlzigga en ny plan samt finansieringen av dessa arbeten. Reservation Magnus Johansson, (M) reserverar sig mot beslutet. Foreningen Vaggeryds idrottsplats har inkommit med en ansokan till milj6- och byggforvaltningen ang6ende rivningslov av omkliidningsbyggnad pi idrottsplatsen pi fastigheten Idrottsplatsen 1. Fdreningen pitalar i sin ansokan att byggnaden stitt oanviind de sista tv& aren. Miljd- och byggniimnden har oversiint iirendet till kultur- och fritidsniimnden for ett yttrande ang&ende rivningen av byggnaden. Begiiran om rivningslov skall kultur- och fritidsniimnden ansdka om eftersom byggnaderna pi idrottsplasten Zigs av Vaggeryds kommun. Foreningen Vaggeryds IP anser att byggnaden iir sliten och i diligt skick med bide vatten- och mogelangrepp. Vidare vill de anliigga en 7-mannaplan diir byggnaden iir placerad idag. De pipekar ocksi att kostnader rorande byggnaden inte kan belastas foreningen eftersom fastigheten iigs av kommunen. Aven ft)reningen Waggeryds IK har svarat att de gdmaser att byggnaden rivs till lormin lor en 7-mannaplan. De ser ingen vinst i att verken flytta byggnaden eller bedriva museiverksamhet. Fastighetsenheten har varit pi plats och bedomt byggnadens status. Beskedet Zir att byggnaden utviindigt iir av relatilt god kvalitd medan det l'.ltt /l-c^{--j-6 lft;:::p:';r :ru,zrui) Utdragsbestyrkande

19 SAM MANTRADES P ROTOKO LL Sammantradesd atum Kultur- och fritidsn2imnden 20rI $ IU0I9 19 inv2indigt finns Atskilligt att gora fbr attvara anviindbar. Kiillaren Zir sannolikt mogelangripen. Vid sammantriidet den 15 december framfor Jan Gustavsson, (S) ett varmt tack till niimnden for att man genomfort detta arbete med att se 6ver bevarandet av byggnaden. Pi n2imndens begiiran har Waggeryds IK och Vaggeryds IP i en gemensam skrivelse daterad 20II-03-21pitalat att behovet av yfterligare en sjumannaplan iir mycket stor. Detta med anledning av att ungdomsverksamheten inom WIK vdxer. Om kultur- och fritidsniimnden anser att byggnaden skall bevaras foreslir foreningen att den flytas till annan plats. Arendets tidigare handliggning Vid motet med kultur- och fritidsniimnden $ 29 togs foljande beslut: Beredningen beslutar att Zirendet tas upp i nlimnden for diskussion om vilken inriktning niimnden skall v2ilja i det fortsatta arbetet, riva eller behilla byggnaden. Vid motet med kultur- och fritidsn2imnden $ 139 togs ftljande beslut: 1. s uppfattning Zir att en mer ingiende undersokning bor g6ras i syfte att mojliggora ett bevarande av den ursprungliga delen av omkliidningsbyggnaden medan kiillare och tillbyggnad rivs. 2. Niimnden onskar att Waggeryds IK funderar ytterligare p6. framtiden for fotbollsplanen och omkliidningsbyggnaden och mdjligheten att forena dessa verksamheter. Ett besked frin foreningen dnskas senast 20tI-07-0r. 3. Den nya niimnden uppmanas ta kontakt med Waggeryds IK under viren for att diskutera frigan. Vid mdtet med kultur- och fritidsnzimndens beredning 20I0-I1-30 $ 132 foreslogs ftljande: 1. s uppfattning 2ir att en mer ingiende underscikning b6r goras i syfte att mdjliggdra ett bevarande av den ursprungliga delen av omkliidningsbyggnaden medan kzillare och tillbyggnad rivs. 2. NZimnden dnskar att Waggeryds IK funderar ytterligare pa framtiden lor fotbollsplanen och omklzidningsbyggnaden och mojligheten att fbrena dessa verksamheter. Ett besked frin foreningen dnskas senast Juster ng {bi'tl Utd ragsbestyrka nde

20 SAM MANTRADES P ROTO KO LL Sam mantradesd atum: s 0s0 20lr/0r rr Den nya nzimnden uppmanas ta kontakt med Waggeryds IK under viren for att diskutera frigan. Vid motet med kultur- och fritidsnzimndens beredning $ 120 togs foljande beslut: 1. Beredningen anser att det bor undersdkas niirmare vilka mdjligheter som finns att bevara den ursprungliga delen av byggnaden medan tillbyggnader och kzillare rivs. Detta under forutsiittning att det gar att finna ett liimpligt anviindningsomride for de kvarvarande lokalerna. 2. Forslaget redovisas flor berdrda parter pi idrottsplatsen. Vid motet med kultur- och fritidsniimndens beredning $ 101 togs foljande beslut: 1. Beredningen uppdrar till forvaltningen att ta hjiilp av fastighetsenheten flor att gdra en beddmning av byggnadens status. 2. Statusbeddmningen far sedan ligga till grund lor nzimndens stzillningstagande om rivning eller bevarande av den aktuella byggnaden. Vid motet med kultur- och fritidsniimndens beredning $ 84 foreslogs ft)ljande: 1. Kultur och fritidsn2imnden konstaterar att varken fdreningen Vaggeryds idrottsplats eller Waggeryds idrottsklubb iir villiga att engagera sig i bevarandet av den aktuella omkliidningsbyggnaden. Niimnden kan diirfor ttinka sig en rivning. 2. Samtidigt ser niimnden ingen mdjlighet att for dagen ansli medel till rivningsarbetet eftersom budgetmedel saknas. Vid motet med kultur- och fritidsnzimnden $ 36 togs foljande beslut: 1. Kultur och fritidsntimnden remitterar Zirendet till ftjreningarna Vaggeryds idrottsplats och Waggeryds IK lor att ta reda pi foreningarnas synpunkter pi byggnadens kulturhistoriska v2irde och hur den framtida markanviindningen diir omklzidningsbyggnaden nu star, 2ir tiinkt. 2. Kultur- och fritidsndmnden vill ocksi veta om byggnaden kan behillas, antingen pi nuvarande plats eller fl1ttas till annan del inom idrottsplatsen. 3. Kan man tiinka sig att ett framtida museum i byggnaden diir Waggeryds IK stir som ansvarig? Utdragsbestyrkande {t,t'' -r \

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Kultur- och fritidsnämnden 2013-05-15 1(20) Plats och tid Miliseum Skillingaryd, 2013-05-15 kl 14.00 18.00 Beslutande Kenth Williamsson, (S) ordf Ewa Magnusson, (FP) vice ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur/fritidsnämnden 2009-04-14 1(19) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus 2009-04-14 kl. 14:00-17:00 Beslutande Thore Ohlsson, fp ordf. Monica Sporrong, s Jan Gustavsson, s Christina Torstensson,

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden kallas till sammanträde

Kultur- och fritidsnämnden kallas till sammanträde Kultur- och fritidsnämnden kallas till sammanträde Tid: Onsdag 2008-06-25 kl. 13:00 (Se bifogat program) Plats: Biblioteket, Gislaved Thore Olsson Ordförande /Göran Svensson Val av protokollsjusterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Kultur- och fritidsnämnden 2014-01-29 1(14) Plats och tid Beslutande Sessionsalen Skillingehus, Skillingaryd 2014-01-29 kl 14.00 17.30 Kenth Williamsson, (S) ordf Ewa Magnusson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Kultur- och fritidsnämnden 2013-12-11 1(26) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Hotell Småland Klevshult, 2013-12-11 kl 13.45 17.00 Kenth Williamsson, (S) ordf Ewa Magnusson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-11-21 1 Organ Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Fritidskontoret, Gnosjö tisdagen den 21 november 2006 kl. 18.00 19.30 Beslutande Rolf Davidsson (m) ordförande Stig Axelsson (s) vice ordförande

Läs mer

Protokoll fran ordinarie stdmma for Skredsviks fiber ek. fcir.

Protokoll fran ordinarie stdmma for Skredsviks fiber ek. fcir. Protokoll fran ordinarie stdmma for Skredsviks fiber ek. fcir. Tid och plats: sdndagen den 19 apr1l2015 i bygdens hus, Skredsvik. $1. Miitets iippnande Frireningens ordforande Kj ell-ake Karlsson cippnar

Läs mer

Svar på skrivelse från patientnämnden om fast vårdkontakt 2014-0051A

Svar på skrivelse från patientnämnden om fast vårdkontakt 2014-0051A MISSIV 1(1) 2014-10-30 LJ2014/440 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Svar på skrivelse från patientnämnden om fast vårdkontakt 2014-0051A Bakgrund Patientnämnden i Landstinget i Jönköpings

Läs mer

Protokoll ftirt vid Styrelsemtite med Scenkonstbolaget i Ostergiithnd AB 25 september 2015.

Protokoll ftirt vid Styrelsemtite med Scenkonstbolaget i Ostergiithnd AB 25 september 2015. I (s) 2015-09-25 $$41-s6 Protokoll ftirt vid Styrelsemtite med Scenkonstbolaget i Ostergiithnd AB 25 september 2015. Tid: fredagen den 25 september 2015 kl. 10.30-12.30 Plats : Ostgdtateaterns kanslilokaler,

Läs mer

Protokoll fiir IAL:s virirsmiite Solidaritetsriirelsens Hus" Stockholm" 14-15 mars 2009. Dag 1,2009-03-16. $ 4 Val av miitessekreterare

Protokoll fiir IAL:s virirsmiite Solidaritetsriirelsens Hus Stockholm 14-15 mars 2009. Dag 1,2009-03-16. $ 4 Val av miitessekreterare Intemationella Arbetslag Tegeviksgatan 40 I 1640 Stockholm Protokoll fiir IAL:s virirsmiite Solidaritetsriirelsens Hus" Stockholm" 14-15 mars 2009 Dag 1,2009-03-16 N?irvarande: Josefin Lindgren, Danild

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-01-27 1 Organ Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Biblioteket, Gnosjö, tisdagen den 27 januari kl. 18.00 18.30 Beslutande Rolf Davidsson (M) ordförande Reine Engvall (KD) 1:e vice ordförande

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-04-26

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-04-26 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 26 april 2012 kl. 14.00-15.40 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (M), ordförande Ing-Marie Arwidsson (KD), 1:e vice ordf. Susanne Sjögren,

Läs mer

STYRELSEN FOR VINDELNS FOLKHOCSI(OT,.q, Vindelns folkhcigskola, umeifilialen

STYRELSEN FOR VINDELNS FOLKHOCSI(OT,.q, Vindelns folkhcigskola, umeifilialen I (5) PROTOKOLL STYRELSEN FOR VINDELNS FOLKHOCSI(OT,.q, Datum ch tid Sammantriidesplats Beslutande $$12-2s 2012-04-20 Kl 10:00-15:00 Vindelns flkhcigskla, umeifilialen Bertil Hlmberg (s) rdftirande Kenth

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Kultur/fritidsnämnden 2006-05-23 1(13)

Sammanträdesdatum Sida Kultur/fritidsnämnden 2006-05-23 1(13) Plats och tid Skillingehus, Skillingaryd, onsdag 2006-05-23,KL 15.00-17.40 Beslutande Daniel Paulsson, fp, ordf. Lars Ljungqvist, kd Ola Persson, s Örjan Vilsson, m Sonia Tencic-Andersson, s Elisabet Staberg,

Läs mer

STADGAR fiir Bredband i Nora Ekonomisk fiirening

STADGAR fiir Bredband i Nora Ekonomisk fiirening STADGAR fiir Bredband i Nora Ekonomisk fiirening $ l. Firma Frireningens firma iir Bredband i Nora ek.f. $ 2, F'iireningens $indamil 1. Fcireningen, som iir en ekonomisk ftlrening, har till sitt andamii

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen fdr njursjuka 802425-9171. Rdkenskapsiret. f6r

Arsredovisning. Stiftelsen fdr njursjuka 802425-9171. Rdkenskapsiret. f6r ? t ; Arsredovisning f6r Stiftelsen fdr njursjuka 802425-9171 Rdkenskapsiret 2013 [ ^ Stiftelsen fdr njursjuka 1(7) Styrelsen fdr Stiftelsen fdr njursjuka fir hdrmed avge irsredovisning fdr rdkenskapsiret

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Kultur/fritidsnämnden 2004-02-04 1(11)

Sammanträdesdatum Sida Kultur/fritidsnämnden 2004-02-04 1(11) Plats och tid Skillingehus, Skillingaryd onsdag 4 februari 2004 kl 15.00 17.45 Beslutande Daniel Paulsson, fp, ordf. Lars Ljungqvist, kd Ola Persson, s Ingrid Simonsson, kd Kjell Helgesson, c Örjan Vilsson,

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunchef Bengt-Arne Persson

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunchef Bengt-Arne Persson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(4) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-09.10 Lars-Göran Wiberg (C) ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstgörande ersättare Pär Palmgren (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-02-21 1 Organ Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Fritidskontoret, Gnosjö tisdagen den 21 februari 2006 kl. 18.00-19.30 Beslutande Rolf Davidsson (m) ordförande Stig Axelsson (s) vice ordförande

Läs mer

kw Marit Gustafsson Utdragsbestyrkande

kw Marit Gustafsson Utdragsbestyrkande Malunq-Sälens kommun Sammanträciesprotokoll 2015-05-12 Plats och tid Beslutande Lilla sammanträdesrummet, biblioteket i Malung, kl. 09.00-11.45 Åsa Hedlöf (S), ordförande Gun Byttner (M) Janne Forsgren

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunfullmäktige 2005-08-29 1 (12) Plats och tid Centrumlokalerna, Vaggeryd, måndagen den 29 augusti 2005 klockan 18.30-21.15 Beslutande Enligt bilagda förteckning Övriga närvarande Bengt-Olof Magnusson,

Läs mer

(2015:XX) om behandling av personuppgifter och journalforing i hiilso- och

(2015:XX) om behandling av personuppgifter och journalforing i hiilso- och Till Socialstyrelsen Stockholm 2015-09-01 Svensk sj ukskdterskeforening Dnr 121 1 81 1 5 Remiss avseende lorslag - Socialstyrelsens foreskrifter och allmiinna rid (2015:XX) om behandling av personuppgifter

Läs mer

fu"k ,#rms,,4t*lp..kni* Tomas Jansson, VD J6nny Gardtman, sekreierare Jerker Lindstrom (S) SAi,t,lANTRADESPRoToKoLL 1(10) 2014-12.

fuk ,#rms,,4t*lp..kni* Tomas Jansson, VD J6nny Gardtman, sekreierare Jerker Lindstrom (S) SAi,t,lANTRADESPRoToKoLL 1(10) 2014-12. a,#rms,,4t*lp..kni* SAi,t,lANTRADESPRoToKoLL Kr.mfors ilcdiateknik AB 2014-12.11 1(10) Ann xet, Horndberget kl. 13.00-15.10. Rainor Melander (S), ordl. Jonne Norlin (S) Tj6mlg0r6nda sget. Thomas Nasholm

Läs mer

Protokoll frin ordinarie stdmma fdr Skredsviks fiber ek. for.

Protokoll frin ordinarie stdmma fdr Skredsviks fiber ek. for. Protokoll frin ordinarie stdmma fdr Skredsviks fiber ek. for. Tid och plats: sdndagen den 15 juni 2014 i bygdens hus, Skredsvik. $1. Miitets iippnande Foreningens ordftjrande Ingrid Karlsson oppnar m6tet.

Läs mer

nvu 20rr- 1 1-30 20rI- 12-05 norra vastmanlands utbildningsf6rbund 20r2-o 1-03 r(7) SammantrAde sprotokoll

nvu 20rr- 1 1-30 20rI- 12-05 norra vastmanlands utbildningsf6rbund 20r2-o 1-03 r(7) SammantrAde sprotokoll norra vastmanlands SammantrAde sprotokoll 20LI- 1 1-30 r(7) Plats och tid 2oll-11-30 kl. 09.00-11.30 pa Brinellskolan expedition Beslutande Henning Bask Helena Werner Shiro Biranvand Ordforande Ovriga

Läs mer

Marianne Andersson (c) Mona Johansson (c) Henry Nyström (fp) 52 och 55. Kommunkontoret, måndag 2006-08-21, kl. 17.00

Marianne Andersson (c) Mona Johansson (c) Henry Nyström (fp) 52 och 55. Kommunkontoret, måndag 2006-08-21, kl. 17.00 KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN 2006-08-14 1(12) Plats och tid Tånga hed Mässen, måndag 2006-08-14, kl. 17.30-21.30 Beslutande Berth Ottosson (m) ordförande Karin Johansson (kd) Marielle Palm (s) Margareta Johansson

Läs mer

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson Fritids- och kulturnämnden 2014-11-18 Plats och tid Robothistoriska muséet 13.15 15.30 mötet ajournerades 14.39 14.45 Beslutande Övriga deltagare Lena Träff (S) Stefan Carlsson (S) Jan-Erik Jansson (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Best Western Hotel Årjäng måndagen den 6 februari 2012 kl 16.30-18.30 Beslutande Lars Jonehög, ordf FP Kjell-Arne Ottosson C Erik Ulriksson C Henrik

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 19.00 20.00 Hans-Åke Mårtensson (S), ordförande Margareta Abelsson

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Lilla mötesrummet, Kulturhuset, kl. 15:00 16:10 ande Lars-Bertil Ohlsson (KD) 46-52, ordförande, Johan Skog (M), Pär Elfström (S) (ersätter

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Sävsjö Camping och Kommunalhuset, onsdag den 26 augusti kl.14.00 18.00 Beslutande Ordinarie ledamöter: Susanne Sjögren (S), ordförande Fredrik Håkansson (KD), 1:e vice ordf. Maini Karlsson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-04-14 Sida 1 (12)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-04-14 Sida 1 (12) Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-04-14 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 19.00-20.30 Beslutande Hans-Åke Mårtensson (S), ordförande Margareta Abelsson (S) Håkan Harvigsson (ALP)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-09

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-09 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, tisdag den 9 december 2014 kl. 14.30-16.30 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (M), ordförande Ing-Marie Arwidsson (KD), 1:e vice ordf. Susanne Sjögren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-01-17, Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet Kl. 15.00-16.35 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kompassen konferens i Skärhamn kl 18.00-20.00 Blad Beslutande Gjert Magnusson (s), ordf Benita Nilsson (fp) Ewa-Lena Svensson (fp) Georg Strömbom (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2013-08-13 1 (10) arbetsutskott Plats och tid Nämndrummet, Kommunalkontoret, Skillingaryd 13 augusti 2013 klockan 13.00 17.40 Beslutande Övriga närvarande Roger Ödebrink (S) ordförande

Läs mer

Bo Hallqvist (S) Kenneth Bolinder (S) 29-38 Bo-Göran Börjesson (S) Gert Fridh (SD)

Bo Hallqvist (S) Kenneth Bolinder (S) 29-38 Bo-Göran Börjesson (S) Gert Fridh (SD) Protokoll 2013-04-24 Sida 1 (av 16) Tid 2013-04-24, kl 19.00-21:30 Plats Almliden, Blosset Beslutande Ledamöter Bo Hallqvist (S) Kenneth Bolinder (S) 29-38 Bo-Göran Börjesson (S) Gert Fridh (SD) Tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2011-04-05 1 (8) arbetsutskott Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Kommunhuset, Skillingaryd 5 april 2011 klockan 13.00 16.00 Roger Ödebrink (S) ordförande

Läs mer

Bibliotekets sammanträdesrum, 2014-09-08, Kl13.00-16.00

Bibliotekets sammanträdesrum, 2014-09-08, Kl13.00-16.00 Kultur- och fritidsnämnden 2014-09-08 47 Plats och tid Beslutande Bibliotekets sammanträdesrum, 2014-09-08, Kl13.00-16.00 Enar Moberg (S), ordförande Monica Sundberg (S) Tommy Botström (S) Gunilla Österberg

Läs mer

ffilsl',mn' =dfg. setffixbaollahi Socialsekreterare Enheten for Forsorjning och Stod Individ och familj eomsorgen Gotland Kommun 0498-263328

ffilsl',mn' =dfg. setffixbaollahi Socialsekreterare Enheten for Forsorjning och Stod Individ och familj eomsorgen Gotland Kommun 0498-263328 =dfg. ffilsl',mn' I (1) Socialfdrvaltningen I ndivid- och familjeomsorg Abdollahi Setare Tel: 0498 269000 Avierfiird, Urban Salomon Jungmansgatan 953tr, 62152 VISBY Hej Urban! Oversiinder utredningen till

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2007-05-24 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Skillingehus Kl 14.00-16.00 Beslutande Jan Andersson, ordf. (c) Gunnel Elg (kd) Sören Ståhlgren (s) Britt Johansson, tjg. ers (m) Christer Holmgren

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-02-02 Blad Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Beslutande Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn, kl 17:00-19:20 Benita Nilsson (fp), ordf Ewa-Lena Svensson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Rönnängs FF:s klubbstuga vid Tuveslätt, kl 18.00-20.00 Blad Beslutande Gjert Magnusson (s), ordf Ewa-Lena Svensson (fp) Allan Axelsson (m) Dan Gustavsson

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2010-02-18 1

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2010-02-18 1 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2010-02-18 1 Plats och tid Beslutande 18 feb kl 19.00 20.00 Kommunalhuset rum Bergaholm Anders Forsberg (M) Björn Möllersten (Fp) Tj ej vid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2009-11-10 1 Plats och tid: Fritidskontorets sammanträdesrum, kl 14.00-16.50 ande: Övriga deltagande: Utses att justera: Ibrahim Candemir (KD), vice ordförande, ersättare för Sidsel Waern

Läs mer

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret 16.15-18.00 Beslutande Thomas Lindqvist (PF), ordförande Anders Westerlund (S), vice ordförande Jenny Delén (M), ledamot Emelie Dockenfelt (C), ledamot Sven Magnusson

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 2014-05-20. Innehåll. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 2014-05-20. Innehåll. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag M U L L S J Ö K O M M U N fritidsutskott 2014-05-20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Innehåll 35 Tillkommande ärenden... 39 36 Föregående sammanträdesprotokoll... 40 37 Ansökan om bidrag, övriga bidrag...

Läs mer

Benny Augustsson. Ordförande... Christer Thobiasson (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Benny Augustsson. Ordförande... Christer Thobiasson (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2013-11-07 1 (9) Plats Rum 501, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdag den 7 november, 2013 kl: 08:30 09:35 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-23 1(9) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd onsdagen 23 januari 2008 kl. 14.00 16.00 Gert Jonsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2008-04-23 1(11) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd onsdagen 23 april 2008 kl. 14.00 17.00 Gert Jonsson

Läs mer

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37 1(17) Plats och tid Carl August-rummet, tisdagen den 25 augusti 2015 kl 09:00 10.25 Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Birgitta Widén Blomberg (KD) Ordförande Marianne Bremer (C) Elisabeth

Läs mer

Behandlade ärenden. 33 Ansökan från OK Torfinn om lokalbidrag. 34 Ansökan från Ignaberga IF om tilläggsanslag.

Behandlade ärenden. 33 Ansökan från OK Torfinn om lokalbidrag. 34 Ansökan från Ignaberga IF om tilläggsanslag. 1 Behandlade ärenden 28 Budgetuppföljning per 2011-07-31. 29 Vandrarhemmet Hässleholmsgården. 30 Sösdala simhall justering avtal. 31 Elitbidrag. 32 Taxor konstgräsplaner. 33 Ansökan från OK Torfinn om

Läs mer

ANSLAG / BEVIS SAM MANTRAD ESP ROTOKOLL. Kultur- och fritidsniimnden 1(20) 2010-03- l3. Kommunkontoret, Skillingaryd. Anette Osterholm 2010-03-10

ANSLAG / BEVIS SAM MANTRAD ESP ROTOKOLL. Kultur- och fritidsniimnden 1(20) 2010-03- l3. Kommunkontoret, Skillingaryd. Anette Osterholm 2010-03-10 Kul tur/fritidsniimnd en SAM MANTRAD ESP ROTOKOLL Sammankadesdatuml 2010-03-10 Sida: 1(20) Plats ch tid Beslutande Ovriga narvarande Utses att justera N2imndrummet. Skil lingehus 20 I 0-03- I 0 kl. I 5.00-

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-04-27 1 (16)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-04-27 1 (16) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-04-27 1 (16) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 27 april 2005 klockan 13.00-14.40 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden 2014-04-22 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrum 3, den 22 april 2014, kl 15.30-17.30 Beslutande Börje Wilsborn Rolf Axelsson Sören Eriksson Monika Toll Lena Åhrén Claes-Göran Nyrén Madeleine Hermansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2009-05-12 1 Plats och tid: Fritidskontorets sammanträdesrum, kl 14.00-17.15 ande: Ibrahim Candemir (KD) vice ordförande, ersättare för Sidsel Waern Karl-Mats Bodestad (M) Christian Aldenäs

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2009-12-01 1 (17) arbetsutskott Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd 1 december 2009 klockan 13.00 17.35 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande ej 159, 160, del

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

Arsredovisning. Legevind Ekonomisk Fiirening. 76960t-62s7. Riikenskapsiret. fdr

Arsredovisning. Legevind Ekonomisk Fiirening. 76960t-62s7. Riikenskapsiret. fdr \- Arsredovisning fdr \, Legevind Ekonomisk Fiirening 7696t-62s7 Riikenskapsiret 26 L Legevind Ekonorn isk Forening 76961-6257 1(6) Styrelsen for Legevind Ekonomisk Forening far hiirmed avge Arsredovisning

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Kultur/fritidsnämnden 2003-03-19 1(18)

Sammanträdesdatum Sida Kultur/fritidsnämnden 2003-03-19 1(18) Kultur/fritidsnämnden 2003-03-19 1(18) Plats och tid Skillingehus, Skillingaryd onsdag 2003-03-19 kl 15.00-19.45 Beslutande Övriga deltagande Daniel Paulsson, fp, ordf. Lars Ljungqvist, kd Ola Persson,

Läs mer

WfYm,, AhIKOfu4 2008-03- 0 +

WfYm,, AhIKOfu4 2008-03- 0 + WfYm,, Datum 2408-02-29 VAr beteckning BTN 2007-0719 I (3) Stads byg g nadskontoret Plan- och bygglov G6ran Nimmersj6 Delegationsbeslut B 086 Protokoll ftirt dver iirenden handlagt enligt 6 kap 33 $ kommunallagen

Läs mer

46 Vittsjö GIK, ansökan om elitbidrag 2011 och Hästveda Bridgeklubb, ansökan om fri lokalhyra.

46 Vittsjö GIK, ansökan om elitbidrag 2011 och Hästveda Bridgeklubb, ansökan om fri lokalhyra. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 0(11) 2011-11-23 Behandlade ärenden 45 Budgetuppföljning per 2011-10-31. 46 Vittsjö GIK, ansökan om elitbidrag 2011 och 2012. 47 Hästveda Bridgeklubb, ansökan om fri lokalhyra. 48

Läs mer

Täljstenen, ställverket. kl. 19-22.15 Eric Fylkeson (S) Gunnar Forsgren (SBÄ) Johnny Eriksson (MP) Tage Johansson (C) Michael PB Johansson (M)

Täljstenen, ställverket. kl. 19-22.15 Eric Fylkeson (S) Gunnar Forsgren (SBÄ) Johnny Eriksson (MP) Tage Johansson (C) Michael PB Johansson (M) --------------- ------------- ---- SAM MANTRÄDESP ROTOKOJ..L. 1(22) 2919 99 9&-~1 03 0\ Plats och tid Beslutande Ledamöter Täljstenen, ställverket. kl. 19-22.15 Eric Fylkeson (S) Gunnar Forsgren (SBÄ)

Läs mer

afi-fi-25 { Goran Lidstrdm E ! PA kompletterande yttrande 24 nov, budget 201s.pdf / Uploaded File (74K) orru++uwrutd(oldmun Kommunstyrelsen

afi-fi-25 { Goran Lidstrdm E ! PA kompletterande yttrande 24 nov, budget 201s.pdf / Uploaded File (74K) orru++uwrutd(oldmun Kommunstyrelsen Utskrivet av: Ulrika Osterstrdm Namn: kompletterande yttrande PA int6r Budget 2015 : Vilhelmina den 25 november 2014 O7i1O:41 Sidan I av 1 Frin: Arende: Ti :!Tommy Streling kompletterande yttrande PA infdr

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av

Läs mer

Behandlade ärenden. 71 Ansökan om bidrag för SM-arrangemang, Vinslövs Ryttarförening. 75 Handlingsplan för åtgärder mot hot och våld

Behandlade ärenden. 71 Ansökan om bidrag för SM-arrangemang, Vinslövs Ryttarförening. 75 Handlingsplan för åtgärder mot hot och våld 1 Behandlade ärenden 70 Bidrags- och stödsystem 71 Ansökan om bidrag för SM-arrangemang, Vinslövs Ryttarförening 72 Budgetuppföljning per 2007-08-31 73 Budgetuppföljning per 2007-09-30 74 Delårsbokslut

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98 2015-04-28 1(9) Plats och tid Päronsalen kl. 14:00-15:50 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) Linda Strand (S) Lisa Malm

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Anders Brännström, sekreterare. Åsa Karlsson-Öhrström. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00. Beslutande.

Anders Brännström, sekreterare. Åsa Karlsson-Öhrström. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00. Beslutande. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00 ande Bo Jönsson (c) ordförande Birgitta Duell (m) Magnus Nordkvist (m) Malin Laurberg (c) Åsa Karlsson-Öhrström (fp) Sivert Juneholm (v) Hans-Olof

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-28. Christian Sonesson (M)/ ordf Liliana Lindström (M) Pierre Sjöström (S) Ingalill Hellberg Henrik Lethin

Sammanträdesdatum 2013-01-28. Christian Sonesson (M)/ ordf Liliana Lindström (M) Pierre Sjöström (S) Ingalill Hellberg Henrik Lethin -A SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) m 2013-01-28 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Rådhuset sammanträdesrum Esarp måndagen den 28 januari 2013 klockan 09.30-11.55 Beslutande Christian Sonesson (M)

Läs mer

Christina Hermelin (kd), vice ordf Robert Nibelius (m)

Christina Hermelin (kd), vice ordf Robert Nibelius (m) Sammanträdesdatum 1(9) Plats och tid Djursholms slott, kl 19.30-20.50 Paragrafer 44-50 Beslutande Anders Paulsen (m), ordförande Ersättare Christina Hermelin (kd), vice ordf Robert Nibelius (m) Klas Nilsson

Läs mer

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers.

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers. Sammanträdesprotokoll 1(4) 2012-11-27 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 - Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Thomas Håkansson

Läs mer

Istvan Barborg (S) Therese Granlund (M) Per-Magnus Espgård (C) Josefin Esbjörnsson (FP) Håkan Svensson-Sixbo (V)

Istvan Barborg (S) Therese Granlund (M) Per-Magnus Espgård (C) Josefin Esbjörnsson (FP) Håkan Svensson-Sixbo (V) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (5) Plats och tid Marieskolan klockan 18.00 21.00 Beslutande Övriga närvarande Lena Emilsson (S) Jonas Falk (M) Daniel Rhodin (FP) Istvan Barborg (S) Lars Lindkvist (S) Therese

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 juni kl 14.00-14:35 Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Lars Rundgren (m) Bo Ivgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-22 Plats och tid Södergatan 2 i Gislaved, tisdagen den 22 april 2014, kl. 14.00-15.45, med ajournering mellan kl. 14.25-14.35. Beslutande Niclas Palmgren (M),

Läs mer

_anv ,:C, lj /--*7. cnrne ) J NORHA -f t BILSPORTFORBUNDET -- /'-""'--"7 E OVNE NORRA BILSPORTFORBUNDET DI STRIKTSARSMOTESPROTOKOLL

_anv ,:C, lj /--*7. cnrne ) J NORHA -f t BILSPORTFORBUNDET -- /'-'--7 E OVNE NORRA BILSPORTFORBUNDET DI STRIKTSARSMOTESPROTOKOLL t \ t-q,,\!. l /--*7 _anv F j cnrne ) NORHA -f t BLSPORTFORBUNDET -- /'-""'--"7 E OVNE NORRA BLSPORTFORBUNDET D STRKTSARSMOTESPROTOKOLL 009-0-4 Kl f3.00. 9 Exhuset, Boden $ Arsmdtets dppnande Ovre Norras

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 47 Plats och tid Bibliotekets sammanträdesrum, 2010-11-01, kl 13.15-16.15 Beslutande Enar Moberg (S), ordförande, jäv 45 Irene Gustavsson (S) ordf 45 Weikko Niskanen (S) Lars Eriksson (V) Christer Häggqvist

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden (12)

Kultur- och fritidsnämnden (12) Kultur- och fritidsnämnden 2002-04-16 1(12) Plats och tid Biografen Rialto, tisdag 2002-04-16, kl. 17.30-20.301 Beslutande Jan Hellnevi (fp) ordförande1 Per Johansson (s)1 Klas-Göran Olsson (s) 1 Jan Smok

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur/fritidsnämnden 2009-03-11 1(21) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus 2009-03-11 kl. 14:00-17:30 Beslutande Thore Ohlsson, fp ordf. Monica Sporrong, s Jan Gustavsson, s Christina Torstensson,

Läs mer

Rose-Marie Henriksson

Rose-Marie Henriksson Hemvårdsnämnden 2010-03-31 1(21) Plats och tid: Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet, kl 13:30 17:10 ande: Ann-Charlott Svensson (M), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Hanne Jönsson (M) Tord Johansson

Läs mer

Tid Måndagen 2006 kl 13.00 15.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2. Ersättare Enligt närvarolista, sid 2

Tid Måndagen 2006 kl 13.00 15.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2. Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 2006-11.27 1(17) Plats Vänersborgs Bibliotek Tid Måndagen 2006 kl 13.00 15.00 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Ärendelista

Läs mer

86 Föregående mötes protokoll. 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen

86 Föregående mötes protokoll. 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen 86 Föregående mötes protokoll 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen 89 Avtal med Kulturverkstan 90 Kultur- och fritidsplan, mål- och kvalitetsdokument

Läs mer

KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdag Sid 2005-01-18. BEHANDLADE ÄRENDEN Sammanträdesdag 2011-05-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdag Sid 2005-01-18. BEHANDLADE ÄRENDEN Sammanträdesdag 2011-05-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL AMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdag Sid 2005-01-18 BEHANDLADE ÄRENDEN Sammanträdesdag 2011-05-24 48 Ekonomisk rapport januari mars 2011 49 Ekonomisk rapport januari april 2011 50 Budgetuppföljning

Läs mer

$ I Stiimmans tippnande Elisabeth Sdderlind viilkomnar alla och lorklarar stiimman dppnad.

$ I Stiimmans tippnande Elisabeth Sdderlind viilkomnar alla och lorklarar stiimman dppnad. Protokoll ftirt vid regionftireningsstiimma med Fiireningen fiir bliidarsjuka i Stockholm, den 25 april2010 pfl Vin & Sprithistoriska Museet, Dalagatan 100 i Stockholm $ I Stiimmans tippnande Elisabeth

Läs mer

Plats och tid Rönnängs ishall, kl

Plats och tid Rönnängs ishall, kl TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Rönnängs ishall, kl 18.00-21.00 Blad Beslutande Gjert Magnusson (s), ordf Ewa-Lena Svensson (fp) George Strömbom (c) Allan Axelsson (m) Rolf Nordfeltd

Läs mer

Behandlade ärenden. 48 Organisationsförändring på fritidskontoret.

Behandlade ärenden. 48 Organisationsförändring på fritidskontoret. 1 Fritidsnämnden 2009-08-26 Behandlade ärenden 44 Budgetuppföljning 2009-06-30. 45 Budgetuppföljning 2009-07-31. 46 Delårsrapport per 2009-06-30. 47 Planeringsramar för 2010. 48 Organisationsförändring

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-06-12 1-6

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-06-12 1-6 2007-06-12 1-6 Plats och Tid Stadshuset 13.30-15.20 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Anne Sörqvist (c) Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson (c) Christer Törnell (fp) Gustav Wennberg

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16...

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16... 1 KS-rummet, Kommunhuset, Partille kl 18:00 20.20 Plats och tid 124-140 Pia Karlsson (FP) Margareta Lewander (M) Tom Ekwall (M) Anette Nord (KD) Leif Andersson (S) Susanne Carlsson (S) Margareta Björner

Läs mer

TRANAS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TRANAS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL o TRANAS KOMMUN TEKNIK- OCH GRIFTEGÅRDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-09-19 Sida 1 (18) Plats och tid Tranan 1, Stadshuset, 2011-09-19 kl. 13:30-15:30 Beslutat Jennie Johansson, (M) Ordförande Björn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(8) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen kl. 17.30-17.50 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C) 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2005-11-22 1 Organ Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Biblioteket, Gnosjö tisdagen den 22 november 2005 kl. 18.00-19.00 Beslutande Stig Axelsson (s) ordförande Rita Bergström (m) Gunlög Lindén (kd)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-24 1(9) Nämnden för samhällsplanering. Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll 2015-02-24 1(9) Nämnden för samhällsplanering. Sammanträdesdatum 2015-02-24 1(9) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen, Alvesta 2015-02-24 kl. 13.30-16.30 Justerade paragrafer 11-17 Beslutande Anita Lindstedt (S), 1e vice ordf. Bengt Gustavsson (S) Rickard Björkman

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer