Eskilstuna. Stad i förvandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Eskilstuna. Stad i förvandling"

Transkript

1 Eskilstuna Stad i förvandling

2 Eskilstuna stad i förvandling Från grått till..? Eskilstuna har genomgått en mycket stor förändring de senaste tjugo åren. Förändringen ses lättast rent fysiskt, i nya byggnader, parker och offentliga rum som torg och platser och inte minst i form av ombyggda gator. Den gamla industristaden Eskilstuna, med ett ibland grått och skamfilat rykte, har förmått att förändra och bättre lyfta fram kvaliteter som skönhet, ett utvecklat stadsliv och ökad hållbarhet. Staden klassas som en av de absolut bästa inom miljöarbetet i Sverige. Men vad innebär det egentligen för invånarna att en stad förändras? Eskilstunas centrala delar visar upp en klassisk europeisk stad med ett stort centralt torg och rutnätsplan. De yttre delarna som växte till parallellt med industrin är modernistiskt planerade med bilen som riktmärke. Bilen som ideal karaktäriserar mycket av Eskilstunas stadsbild. Den amerikanska drömmen med utspridd stadsbebyggelse fungerar inte längre och vi vet att vi måste hitta mer hållbara lösningar. En mer sammanhållen stad är därför en av de stora utmaningarna både fysiskt och socialt. I denna exempelsamling nöjer vi oss inte med genomförda projekt utan tar också upp pågående utvecklingsprojekt som pekar i hållbar riktning. Vid sidan om faktiska förändringar så sker också en förändring i bilden av en stad. Dels för människorna i staden men också för besökare och gäster. Den gäst som om något år går en promenad vid ån och tittar in i Munktellarenan och Konstmuseet, provar att bada i nya badhuset, noterar nya bostäder vid Drottninggatan och sedan avslutar med en kopp kaffe vid det nyss ombyggda Fristadstorget kommer att ha svårt att förstå den gamla gråa bilden av Eskilstuna. Det betyder inte att jobbet är klart, det blir det aldrig i stadsbyggnad och stadsutveckling. Att börja inifrån och jobba utåt är strategin i den nya översiktsplanen för kommunen. En av de stora utmaningarna är att ha kraft att komma längst ut i såväl stadsbygden som i hela kommunen. Eskilstuna är fortfarande en industristad men ändå inte. Med det menar vi att det glädjande nog finns mycket produktion kvar i staden men att den också ställer nya krav på till exempel utbildning av arbetskraften och kanske också av den stad som omger den. I tjänsteindustrisamhället räcker inte de gamla stadsbyggnadslösningarna till. Komplexiteten har ökat och nya prioriteringar måste göras. Hastigheten i en stad måste åter värderas efter mänskliga möten och samtal inte efter enbart framkomlighet. En del är gjort men mycket återstår. Dag Johansson, stadsbyggnadschef september 2013 Denna skrift är framtagen av följande personer på stadsbyggnadsförvaltningen: Karin Ermegård, Sheraz Iqbal, Dag Johansson, Magdis Karlsson, Magdalena Lindfeldt, Pernilla Lindström, Ella-Klara Santin, Petter Skarin, Mathias Thuen och Anna Wilhelmsson. Illustration: Johan Ahlström

3 1. En studentstad tar nästa steg I slutet av 1990-talet kom Svealandsbanan och högskolan till Eskilstuna. Dessa två viktiga faktorer innebar en vidgad bostads- och arbetsmarknad, höjd utbildningsnivå, ökat differentierat företagsutbud och mer samverkan med Västerås. År 2009 tecknades ett avtal kallat Samhällskontraktet där Eskilstuna kommun, Västerås stad och Mälardalens högskola (MDH) kom överens om att arbeta tillsammans med utveckling inom skola, omsorg och framtidens arbetskraft för regionens bästa. Ambitionen är att studenter på MDH ska få jobb i vår region och att kunna erbjuda studenter på högskolan karriärutveckling från dag ett. Högskolans etablering i centralt belägna ombyggda industrilokaler visar på ett sätt hur den äldre industribebyggelsen kommer till användning och bidrar till en utveckling av industriarvet. Som ringar på vattnet har också Eskilstuna som studentstad fått ett mer vitalt stadsliv och tilldelades 2012/2013 utmärkelsen Årets studentstad. Idag finns studenter på Mälardalens Högskola. Foto: Jonas Bilberg 2. Ett nytt kunskapsstråk En ny mer central placering av ett samlat campus i ett attraktivt läge utmed ån är nästa steg i högskolesamarbetet. Kommunen och högskolan har som avsikt att tillsammans möta de krav som ställs på ett konkurrenskraftigt lärosäte och samtidigt utveckla staden för att möta framtiden. En viktig del i detta är att tydligt binda samman staden med ett attraktivt stråk från järnvägsstationen mot högskolan och vidare mot Munktellstaden. Högskolans profil i staden blir en viktig del för att synliggöra och fördjupa Eskilstunas identitet som studieort. Det nya kunskapsstråket ska gå via den centrala Strömsholmen i Eskilstunaån. Denna plats har varit uppe för diskussion i många år och många olika förslag har dykt upp kring Strömsholmens användning. Nu får den och Faktoriholmens bebyggelse en ny betydelse som framtida studentpark. Strömsholmen Munktellstaden Nytt campus Centralstation MDH flyttar Eskilstuna kommun

4 Eskilstuna Centralstation. Foto: Göran Jonsson 3. Regionalisering till följd av Svealandsbanan Den kanske största förändringen av alla för en industristad som Eskilstuna är regionaliseringen. I och med utbyggnaden av Svealandsbanan i slutet av 1990-talet fick staden snabbare förbindelse med Stockholm men det innebar också att pendlingsmöjligheten till och från till exempel Strängnäs förbättrades oerhört. Resandeprognoserna har överträffats och en tidigare relativt lokal arbets- och studiemarknad har förändrats totalt. I och med att restiden ligger runt en timme från Stockholm hamnar Eskilstuna inom den magiska gränsen för dagspendling. Förutom bättre möjligheter till försörjning, innebär det också vidgad bostadsmarknad och bättre möjligheter till rekrytering av kompetens. Svealandsbanans utbyggnad och kommunens egen insats i frågan diskuterades mycket. Idag har frågeställningen vänts från att handla om banans utbyggnad till att mer handla om varför man inte byggde dubbelspår direkt. Linjenätskarta för Eskiltunas busstrafik. Källa: lanstrafiken.se 4. Hållbar kollektivtrafik Under och 70-talet var Eskilstuna en utpräglad industristad där många reste med buss till och från arbetet. När industrin förändrades minskade bussresandet, samtidigt som allt fler använde bilen som transportmedel. Eskilstuna har, i förhållande till andra lika stora svenska städer, haft ett lågt resande med kollektivtrafiken i många år. År 2000 genomfördes en genomgripande utredning för att se över hur Eskilstunas stadstrafik kunde utvecklas och bli mer attraktiv. Kampanjer och utställningar genomfördes för att uppmärksamma förändringen som var på gång och ge resenärerna chansen att vara delaktiga och lämna synpunkter på den nya busstrafiken. Ett nytt linjenät startade i december 2011 med tätare trafik, fler biogasbussar, genomgående landsbygdslinjer och subventionerad taxa. Under 2012 har resandet med Eskilstunas kollektivtrafik ökat och ökningen fortsätter. Fler bostäder planeras på sikt i närheten av kollektivtrafikförsörjda stråk för att stärka resandeunderlaget ytterligare.

5 5. Fler bostäder i centrum Eskilstuna innerstad har genomgått ett stålbad i form av en mängd rivningar under och 1970-talen. Den gamla relativt låga staden med sin Fristadskaraktär har inneburit att tätheten varit och är låg för att vara i en av Sveriges tjugo största städer. I dagsläget bor det bara några tusen i stadens absoluta centrum och fler vill nu bo och leva i Eskilstuna. Det är alltså angeläget att starta fler bostadsprojekt i centrum och i centrums omedelbara närhet. Några större bostadsprojekt pågår redan till exempel på en ödetomt på norr och vid den gamla brandstationen på Rademachergatan, men fler måste till. Ett bostadsförsörjningsprogram är framtaget och målet är att minst 300 nya bostäder ska byggas varje år de närmaste sex åren. Framöver kan man också fundera på om inte vissa industribyggnader som i den första förändringsfasen byggdes om till kontor och skollokaler i en andra fas kan konverteras till bostäder. Förslag på nya bostäder i kvarteret Vulkanen vid korsningen Kungsgatan/Drottninggatan. Arkitekt och illustration: Modellera arkitektur Inspirationsbild för nya bostäder vid Drottninggatan/Rademachergatan. Arkitekt: Engstrand och Speek AB Bildkälla: WEC360 för HSB Stark befolkningsökning Efter en lång period med fallande befolkningstal har antalet invånare i Eskilstuna stadigt ökat och kommunen passerar nu invånare. Enligt befolkningsprognosen beräknas antalet invånare fortsätta öka, Eskilstuna är bland de snabbast växande kommunerna i Sverige, och översiktsplanen siktar mot invånare år Detta ställer krav på utbyggnad av exempelvis bostäder, skolor, infrastruktur och kollektivtrafik. Källa folkmängd 1855: Åkersteins stadskarta från 1857

6 6. Det industriella byggnadsarvet Nedgången inom industrin och delvis också expansionen av industriell verksamhet i stadens yttre områden har inneburit att en rad byggnader i centrala delar blivit över. En mycket viktig del i Eskilstunas förändring är dessa tegelbyggnaders förvandling till skolor, kontor och i något fall även bostäder. I ett attraktivt läge längs ån finns Tunafors fabriker som länge stått tomma och övergivna. Här finns nu konkreta planer på att förvandla byggnaderna till bostäder och detta är bara en i raden av ombyggnader. Dessa följs ofta av en problembild i form av miljöföroreningar, men när dessa avlägsnats blir resultaten intressanta återanvändningar av ofta vackra tegelbyggnader med stiliga detaljer. Eskilstuna har kvar några av Sveriges mest intressanta äldre industribyggnader från den expansiva tiden Gamla Stålpressen och Bok-Öbergs välbevarade tegelfasader på Gymnastikgatan i centrala Eskilstuna. Båda byggnaderna är ritade av arkitekt Emil Befwe. Foto: Magdis Karlsson 7. Munktellstaden växer och utvecklas Slagsta Torshälla Årby Skiftinge Det delområde i Eskilstuna som tydligast visar Eskilstunas förändring över tid är kanske Munktellstaden. BolinderMunktells fabriksområde har idag stegvis förvandlats till ett kunskaps- och kulturområde med ett varierat innehåll. MUNKTELL I de gamla byggnaderna finns hotell, kontor, Science Park, skolor, konstmuseum, hälsovård, idrott, restaurang, stadsmuseum med mera. Byggnaderna har anpassats till nya ändamål men med stor respekt för historien. VÄSTER Norr Nu står Munktellstaden inför ytterligare förändringar i form av ett nytt badhus som placeras här samt stadens nya idrottsoch evenemangsarena. Dessutom planeras för första gången bostäder i området. Läget är attraktivt nära ån och knyts samman med kunskapsstråket. CENTRUM Fröslunda Eskilstuna kommun Nyfors Jämte städer som till exempel Västerås och Norrköping står sig Eskilstunas kulturarv mycket gott. Byggnaderna bidrar till att fläta samman historien med nutid och framtid, de tre tidsperspektiven sammanfaller i användningen av det industriella byggnadsarvet. Söder I och med att högskolan flyttar närmare Munktell och Väster skapar detta möjlighet för ett utvidgat Eskilstuna centrum. Munktellstaden Munktellstaden är uppkallat efter entreprenören Johan Theofron Munktell, som började tillverka verktyg, ångmaskiner och annan mekanisk utrustning i området i början av 1880-talet. Hans företag blev senare Volvo BM och är idag en del av VCE, Volvo Construction Equipment. Arkitekt: Ferdinand Boberg Bild- och textkälla: munktellstaden.se

7 8. Science Park - här kläcks nya idéer! Munktell Science Park fungerar som mötesplats och som man själv beskriver det krockplats för innovatörer. Kopplingen till högskolan är självklar. Mötesplatsen är neutral och kan tjäna som sådan för mer än innovativa företag i inkubatorsfas. Science Park fungerar också som kontor och arbetsplats för kunskapsföretag. Den utgör en oerhört viktig del i Eskilstunas utveckling. Porträtt av Theofron Munktell ur boken Svenska industriens män (1875). Science Park i Munktellstaden. Foto: munktellstaden.se 9. En attraktiv stad växer fram Under 2000-talet har Eskilstuna satsat stort för att skapa levande och vackra stadsrum. Flera stora ombyggnadsprojekt har bidragit till att försköna staden och dess entréer. De nya stadsmiljöerna ger större plats för människors behov, vilja och lust. Bilen får träda tillbaka till förmån för fotgängare och cyklister. Konstnärliga utsmyckningar med inslag av tegel, väl vald grönska och effektbelysning förhöjer upplevlesen. Ombyggnationen av Hamngatan vann Vackra vägars pris Ombyggnaden möttes av motstånd, men när projektet var klart hade invånarna fått ett nytt och uppskattat stadsrum. Västergatan och en vackrare entré norrifrån blev nästa projekt. Därefter omvandlades Nyforsgatan från en tidigare sliten miljö till en livfull stadsmiljö kantad av en mängd aktivitetsytor. Kyrkogatan och Smörtorget byggdes om för att bli ett tryggt stråk och tillgänglig mötesplats som även förstärkte kopplingen mellan centrum och Gamla staden. Pusselbit för pusselbit växer ett mer attraktivt Eskilstuna fram. Invigning av Nyforsgatans ombyggnad Foto: Göran Jonsson Hamngatan vann Vackra vägars pris Foto: Göran Jonsson

8 10. Två mil av åstråk längs Eskilstunaån Genom Eskilstuna rinner en å. Inte ett smalt litet dike utan en bred, rejäl å som tar plats och ger karaktär. Historiskt har Eskilstunaån möjliggjort handel, transport och gett energi till stadens verkstäder. Idag utvecklas årummet till att bli ett stadselement fyllt av möjligheter för rekreation och aktivitet. Genom arbetet med Å-stråket skapas ett 2 mil långt sammanhängande promenadstråk längs ån. Utanför stadskärnan har rastplatser och nya gångvägar byggts och inne i staden planeras nu för nya parkrum och upprustning av befintliga miljöer. I anslutning till ån har exempelvis den gamla konstmuseiparken byggts om och utrymmet mellan ån och de nya bostadshusen har rustats. Den ånära passagen har förbättrats med nya sittplatser, konst och renoverade fiskebryggor. Ån kan också upplevas från vattnet och kanotleden har under senaste tiden förbättrats med nya infoskyltar och bryggor som placerats ut. Med hjälp av enkla flytbryggor kan kanotisterna ta sig förbi de fall och hinder som finns i ån. Eftersom ån är bred kan också vattenspegeln tas i anspråk och mitt i staden där ån är som bredast utformas nu en ny fontän. Vattenspelet ger ett nytt blickfång, rörelse i vattnet och skapar en pampig entré till staden. Andra exempel på utvecklingen av årummet är bland annat den nya bro som planeras i och med ombyggnationen av stadsdelen väster. Bron ska länka samman den nya stadsdelen med den befintliga staden och samtidigt, liksom fontänen, fungera som ett smycke för årummet. Med nya investeringar och en blick för vilka befintliga kvalitéer som finns kring Eskilstunaån arbetar kommunen vidare med utvecklingen av årummet. Ån blir inte längre en barriär utan en viktig kvalité för staden, ett rum att vistas i och visa upp. Flygfoto: Blom, övriga foton: Göran Jonsson

9 11. Nya Fristadstorget - ditt torg! Mitt i Eskilstuna ligger Fristadstorget. Senast torget förändrades var Då rådde helt andra förutsättningar för både invånare och trafik och nu nästan 30 år senare är platsen sliten och i stort behov av renovering. En omfattande ombyggnad pågår och det nya Fristadstorget ska stå klart hösten I ett tidigt skede av planeringen bjöds allmänheten in att komma med synpunkter på det nya torget. Önskemål om mer vatten och grönska, fler inbjudande sittplatser, torghandel och bättre möjligheter för uteserveringar har fått styra gestaltningen. vatten övervakningskameror sittplatser infoskyltar kultur akvarium skateboard förbättringar för cyklister saluhall ny bussterminal vid Myntverket fler parkeringar städning bort med bussarna öppna torget för bilar bort med bilar vision grönska scen belysning graffitikonst turistinfo på torget isbana problem med alkoholister ingenting toaletter korvkiosken är fin evenemang parkering under torget bussarna ska vara kvar uteserveringar bort med korvkiosken Det nya torget utformas som en helhet med tre olika teman: den avslappnande och behagliga grässlänten, den öppna och flexibla torgytan och den representativa och avskalade förplatsen till Stadshuset. För att skapa ett flexibelt torg krävs stora generösa ytor. Mer utrymme för människor och aktiviteter skapas genom att ta bort en fast byggnad på torget och en bussgata. Målet är att skapa en trevligare plats som lockar fler människor. Nya samverkansformer ska utveckla torgets innehåll. lekplats flytta fontänen boule konst handel är viktig tak över förbättra torghandel Kungsgatan Illustrationer över nya Fristadstorget. Torget beräknas bli färdigt hösten 2014.

10 Trojansk häst av Lenny Clarhäll utanför konstmuseet i Munktellstaden. I bakgrunden ses Hemligheten av Kent Karlsson. Foto: Magdis Karlsson Dansuppvisning utanför biblioteket. Foto: Cecilia Mörnhed En av flera mötesplatser längs Eskilstunaån i centrala delar av staden. Foto: Göran Jonsson 12. Konst som mätinstrument Snabba förändringar i en stad leder också till ifrågasättanden och kraftfulla diskussioner. När identiteter och sammanhang förskjuts uppstår emellanåt reaktioner och försvarstal för det historiska arvet blir viktigare än det som andra ser som utveckling. Gemensamma monument och bilder kommer ofta i fokus för den typen av förändringsdiskussioner. Detta är väldigt tydligt i Eskilstuna där bytet av den tillbakablickande statyn Smederna mot den nya konstverket Receiver på Fristadstorget skapat stort engagemang. En avbildning av två grova smeder som berättar om stadens historia ersätts av en högrest antenn som på ett mer abstrakt sätt utmanar fantasin. Men historien måste också få plats och Smederna har nu funnit en ny placering som också leder till att kanske ännu fler människor kommer passera nära bilden av den manliga industriella styrkan. Den offentliga konsten betyder mycket för vårt sätt att se en stad och för vår förmåga att känna igen oss. Eskilstuna har satsat på offentlig konst som en del av förändringen, främst i centrum och Munktellstaden. Vad blir nästa skulptur att blicka in i framtiden och vilken diskussion uppstår då? Kanske något som mer och bättre än dagens statyutbud skildrar alla de människor som kommit till Eskilstuna från hela världen? 13. Aktiviteter för en levande stad Utöver fysiska förändringar i det offentliga rummet finns en vilja hos kommunen och andra aktörer att skapa ett innehåll och folkliv som lockar fler människor att vistas i staden. En samverkan är initierad av kommunen tillsammans med olika aktörer, till exempel fastighetsägare, handeln och polisen. Dessa parter ska tillsammans verka för att Fristadstorget i framtiden blir fyllt av liv och rörelse. Som en förberedelse för detta förvandlas under sommaren två offentliga platser till mötesplatser för kultur och mängder av aktiviteter. Föreningsliv, organisationer och kulturskapare är delaktiga och informerar eller visar upp sig. På plats finns personal, stolar och bord till alla för medhavd lunch och mängder med erbjudanden att uppleva eller delta i kulturaktiviteter. Genom att planera aktiviteter på detta sätt fylls Eskilstunas stadsrum med liv och glädje för alla. 14. Bada i ån? Eskilstunaån är stadens livsnerv. I stadens centrala del går det ännu inte att bada, vattnet är inte tillräckligt rent, men Eskilstuna har på stadsparkssidan möjligheter att skapa badoch strandmöjlighet mitt i stan, något som få svenska städer har. I samband med en framtida upprustning och aktiverande av stadsparken ska denna möjlighet undersökas. Varför är detta viktigt? Precis som så många andra av de åtgärder som genomförts i staden under de senaste tjugo åren syftar de till ett bra liv och till höga kvaliteter i den offentliga miljön. Fler mötesplatser och möjligheter för stadens befolkning att få rekreation i närmiljön är viktigt. Stadsparkens förändring startar med att riva en nedsliten restaurang och anlägga beachvolleyplaner. På sikt kan parken sedan kompletteras med bad och någon ny mindre byggnad för servering.

11 15. Ny arena och nytt badhus i Munktellstaden Dagens sporthall i Eskilstuna används i första hand för handboll men även andra bollsporter. Med åren har publikkapaciteten blivit för liten och träningsmöjligheterna för få. Även Vattenpalatset har, liksom många andra av landets badhus, blivit för gammalt och det råder brist på träningstider för simundervisning och simklubben. Förberedelser pågår nu för att bygga ett nytt badhus och en ny arena med träningshallar i Munktellstaden. De planerade anläggningarna bidrar till att det gamla industriområdet fortsätter att utvecklas till en levande stadsdel i Eskilstuna. Placeringarna ger synergieffekter i Munktellstaden, en modern byggnad ersätter en gammal förfallen och bidrar till att lyfta områdets attraktionskraft. Detta innebär också en möjlighet att satsa på hög miljöprestanda och hållbara lösningar som sänker driftkostnaden. Förslag på nytt badhus. Illustration: Liljewalls Arkitekter 16. Det gång- och cykelvänliga Eskilstuna Eskilstuna har alltid varit en stad för fotgängare det är en kompakt stad med många natursköna gångstråk. Andelen fotgängare är hög och det beror på att det är enkelt att förflytta sig till fots i staden. I Eskilstuna har cyklisternas inslag i stadsrummet minskat i och med bilens frammarsch under en väldigt lång tid. Bilen som norm är nu passé. Idag är trenden den omvända cyklisterna växer i antal och cykelns attraktivitet ökar. Gång- och cykelplanering idag ger egna broar över ån och kommunens egendesignade cykelställ är moderna inslag som knyter an till Eskilstunas industritradition. Detta är exempel som visar starten på en resa mot ett gång- och cykelnät som tål att jämföras. Cykelbarometer på Nybron. Foto: Göran Jonsson 17. Översiktsplanen växlar paradigm Efterkrigstidens planering har i hög grad bekräftat bilen och därmed också bidragit till en utglesning urban sprawl samtidigt som en mängd barriärer byggts in i stadskroppen. Bebyggelsen har tagit alltmer yta i anspråk och resandet på korta sträckor har bara ökat. De negativa effekterna av detta har varit ett problem länge men det har ändå varit svårt att begränsa stadsutbredningen. Under 2013 antas en ny översiktsplan för Eskilstuna kommun. Den har en tydlig inriktning på förtätning och att staden ska koncentreras. Det innebär tillsammans med en ny trafikstrategi ett helt nytt synsätt. Många översiktsplaner i Sverige andas samma hållbarhet, utmaningen är att nu översätta detta i praktisk handling och inte återigen låta detaljplaneringen domineras av ad-hocliknande tillägg utanför befintlig stadskropp i Eskilstuna stad. Samma utmaning råder för kommunens andra stad Torshälla samt för övriga mindre orter i kommunen. Ett annat tecken i tiden är att den nya översiktsplanen presenteras i digital form. Genom modern teknik blir det möjligt att söka specifik information i en webbaserad karta som uppdateras kontinuerligt. Utvecklingen inom området går fort och Eskilstuna har gjort ett modigt vägval i och med att man satsat på att utveckla översiktsplanen i Eskilstunakartan en helt digital och papperslös produkt. Kvicksund Sundbyholm Tumbo Torshälla Kjula Eskilstuna Skogstorp Hällberga Enligt den nya översiktsplanen planeras Eskilstuna växa i pärlband och noder längs kollektivtrafikstråken mot bland annat Kvicksund, Torshälla och Sundbyholm.

12 18. Eskilstuna C kommer Citybanan vara klar i Stockholm. Det kan ge Eskilstuna nya möjligheter. Trafikprognoser visar generellt på ökat resande men också att kraven från resenärer ökar. Människor som pendlar önskar mer service och bättre utbud i resnoderna. Det leder till att resecentrum i Eskilstuna behöver uppgraderas de kommande åren. Kopplingen till lokal busstrafik och till cykel är viktiga delar i den utvecklingen. Ett utredningsarbete är påbörjat för att undersöka förutsättningarna för ett uppgraderat och attraktivt nytt resecentrum i Eskilstuna. 19. Light in the City Den nya belysningsplanen för Eskilstuna fokuserar på kopplingar och stråk. Ljuset är en del av arkitekturen som bidrar till att göra offentliga miljöer säkrare och tryggare, men som också skapar inbjudande platser och rumslighet i staden. Light in the City är ett EU-projekt där Eskilstuna deltar tillsammans med städerna Jyväskylä, Tartu och Hasselt. Syftet med projektet är att främja utveckling av utomhusbelysning i de deltagande städerna. Eskilstuna genomför under hösten 2014 sitt första stora belysningsevent och deltagare bjuds in från hela världen. Under eventet kommer Eskilstuna att visas upp från sin ljusa sida med hjälp av både permanenta och tillfälliga ljussättningar. Eventet kommer bland annat lyfta fram kvaliteter som finns i Eskilstunas industriomvandlingsområden som Väster och Munktellstaden. Tunafors fabrikers fasader upplysta med färger i vintermörkret. Foto: Tomas Eriksson Strukturspiral av Takashi Naraha i rondellen på Kyrkogatan. Foto: Göran Jonsson 1234 Det första stadsrummet utgörs av bostäder, och det andra stadsrummet av arbets- och studieplatser. Det tredje stadsrummet är det offentliga i form av gator, parker och platser. Det fjärde stadsrummet består av övergångsrummen, de hybrida mellanrummen. 20. Det fjärde stadsrummet Eskilstunas traditionella struktur innebär i hög grad en funktionsuppdelning och även separering med kraftiga barriärer mellan funktioner och stadsdelar. I de mer centrala delarna är detta också tydligt. De senaste åren har arbetet med det offentliga rummet prioriterats och varit framgångsrikt. Eskilstuna har dock mycket arbete kvar i att skapa mer av det hybrida fjärde stadsrummet. Antalet fria mötesplatser är idag för få. Det finns inte minst i Munktellstadens byggnader men kan stärkas ytterligare. Särskilt vid den framtida flyttningen av högskolan kommer det att krävas mer av ett fjärde innovativt stadsrum för att öka kunskapstillväxten i staden.

13 21. Starkare strukturella kopplingar I Eskilstuna finns bostadsområden från 1970-talet som är socialt, ekonomiskt och etniskt segregerade från sina närområden. Segregationen i de flesta miljonprogramsområden i Sverige har oftast studerats inom stadsplanering utifrån de fysiska byggnaderna och boendeperspektivet dock sällan med fokus på rummet. ÅRBY Årby skola Eskilstuna har ett flertal områden nära centrum (Årby, Skiftinge och Lagersberg) inom 3 kilometers fågelavstånd från Fristadstorget. Analyser har visat att dessa områden har en svag koppling till staden genom ett segregerat vägnät. Stadsbyggnadsförvaltningen har inlett ett projekt som syftar till att förstärka kopplingarna mellan dessa stadsdelar för ett mer sammanhängande och integrerad vägnät. Det publika rummet ska utgöra grunden för en naturlig rörelse och förflyttning genom bostadsområden för ett mer socialt hållbart samhälle. CENTRUM Eskilstuna kommun Årby ligger nära centrum men är rumsligt avskilt av trafikbarriärer. 22. Omvandling av Väster - den hållbara stadsdelen Att omvandla ett centralt industriområde till att på sikt utgöra en ny stadsdel som avspeglar platsens industrihistoria är både modigt, utmanande och hållbart helt i linje med Eskilstunas vision. En av stadsdelens Västers största tillgångar är närheten till ån och möjligheten att utveckla åstranden till ett attraktivt vardagsrum för alla eskilstunabor. En annan viktig utgångspunkt för en levande attraktiv stadsdel är att värna de industribyggnader och verksamheter som finns i området och som kan samverka med och omvandlas för boende eller andra användningar. Munktellstaden med bland annat Munktell Science Park utgör en viktig motor för näringslivets samarbete samt innovations- och företagsutveckling. Att verka för att rörelsen genom stadsdelen blir omväxlande och intressant är viktigt, vilket också uppmuntrar till att gå och cykla. Som ett första steg byggs en ny gång- och cykelbro som knyter ihop den södra sidan med Munktellstaden samt en ny arena, badhus och bostäder i attraktivt läge invid ån. Illustration: Andrea McNicholas

14 Spadenprojekt för att utveckla åstråket. Foto: Göran Jonsson Eskilstuna har en vision om framtiden. Till oss kommer du för att uppleva, inspireras och lära. Foto: Göran Jonsson 23. Mer delaktiga invånare I sociala medier både gillas och ifrågasätts kommunens stadsbyggande. Den kommunala verksamheten har blivit mer tillgänglig, dialogen når fler och kravet på snabba svar ökar. Vid alla större förändringar i stadsmiljön behövs demokratiska processer för att ge invånarna möjlighet till insyn och påverkan. De senaste åren har kommunen arbetat både planerat och aktivt med kommunikationsinsatser i samband med ombyggnationer, nedtagning av träd, utsmyckningar och underhåll för att ge eskilstunaborna möjlighet att vara förberedda på vad som är på gång, men också för att skapa bättre förståelse för förändringarna. Eskilstunas stadsbyggnadsförvaltning har genomfört ett antal spadenprojekt där man satt upp skyltar på platser som ska förändras för att be om synpunkter innan spaden sätts i jorden. Satsningen på Spaden har fått mycket uppmärksamhet och metoden har också fungerat i flera fall för att få människor att engagera sig i tid innan beslut är fattat. 24. Förändringens betydelse Så kallade varumärkesundersökningar om Eskilstuna visar att det som är mest känt i Sverige från staden i hög grad är rockgruppen Kent. Det är populärkulturen som satt staden på kartan för många inte minst unga i Sverige, delvis även utomlands. Gruppen skriver relativt lite om Eskilstuna, men beskriver en stad främst innan den större förändringen. En av låtarna heter till exempel Spökstad. Stadskulturens förändring, antal ställen att äta på, antal uteserveringar sommartid, utbudet av musik och annan kultur kanske är det som tydligast visar och känns hos Eskilstunabon. Boendet och arbetet har förändrats i mindre grad. Eskilstuna har haft problem med sin stolthet. En vackrare mer välbearbetad stad föder större stolthet och kanske mer mod att pröva ytterligare nya saker. 25. Eskilstunas hastighet Eskilstuna kommun vill minska på bilresandet i staden till förmån för gång, cykel eller kollektivtrafik. Det innebär åtgärder som både handlar om fysiska åtgärder i stadsmiljön och att arbeta med mjuka åtgärder som syftar till att förändra besökarnas resemönster så att de blir mer hållbara. En mobilitetsgrupp har bildats med uppdrag planera och genomföra kampanjer för att förändra resemönster för en mer hållbar utveckling. Arbetet ställer egentligen den mer övergripande frågan om vilken hastighet ska Eskilstuna ha? Och då inte utifrån trafikkungörelsen utan utifrån upplevelsen av staden. Vem äger stadsrummet i Eskilstuna? Hittills har det varit bilen, nu ändras prioriteringen.

15 Epilog - Eskilstuna 2020 Resan fortsätter Eskilstunas resa till 2020 handlar om att skapa bättre kvalitet på de enskilda objekten husen, parkerna etc - men framför allt sätta in objekten i en bra struktur. Strukturen måste understödja målsättningen att ge Eskilstuna fler bra mötesplatser och offentliga rum med bra innehåll och hög tillgänglighet före framkomlighet. Det innebär en stad med en hastighet som främjar möten mellan människor och hållbara resor. Strukturen måste prioriteras på ett helt annat än vad som varit fallet. För många objekt och bostäder har hittills byggts som tillägg var för sig utan strukturell tanke. För det andra måste Eskilstuna tydligare diskutera vilken verkan eller effekt olika stadsbyggnadsåtgärder har och mindre fastna i hur representativ en åtgärd är. Utformning och utseende är viktigt men trots det underordnat vilken effekt som byggandet av till exempel en gatumiljö eller park har. Den nya översiktsplanen ger ett bra underlag för detta men den måste också konkretiseras. Det kan inledningsvis ske via ett antal konkreta arbeten; Stadsvision för de centrala delarna, utveckla och knyta ihop centrum med Munktellstaden och Väster för ett större kulturellt och innovativt Eskilstuna centrum. Använda stadsbyggandet tydligare i utvecklingen av näringslivet. Utvecklingsplan för en mer sammanhållen stad, i första hand knyta Årby närmare sin omedelbara omgivning samt studera Lagersberg, Råbergstorp och Fröslunda möjlighet att bli en mer sammanhållen del av staden. Utveckla det gröna och det blå Fortsätta arbetet runt Eskilstunaån samt förbättra kopplingen till den stadsnära naturen mellan olika stadsdelar. Skapa ny form av park i stadens yttre delar Den Nya stadsparken. Frågan lurar onekligen runt hörnet. Kommer Eskilstuna någonsin ikapp? Städer som drabbades hårt av strukturrationaliseringen och industriproduktionens globalisering har haft en tuffare resa i sin utveckling än andra. Eskilstuna har tagit avgörande steg men mycket återstår. Kommer vi ikapp? Gör vi rätt nu? Exemplen som beskrivs i denna skrift är en sammanfattning av en stad i rörelse och utveckling. Kanske det viktigaste är rörelsen och resan i sig. Enskilda åtgärder i staden kan spela stor roll men resans förändring av människors liv och upplevelse av staden är det viktigaste kvittot. Idag växer Eskilstuna, fler vill bo och leva här. Resan fortsätter. Illustration: Linn Eldin

16 Eskilstuna - stad i förvandling 25 exempel på stadsomvandling i Eskilstuna inför Nordic City Network konferens oktober 2013 Eskilstuna kommun Stadsbyggnadsförvaltningen Läs mer om stadsplanering på eskilstuna.se

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1 Göteborg 2035 UTBYGGNADSPLANering del 1 Välkommen att lämna synpunkter! Arbetet med en ny utbyggnadsplanering för Göteborg är nu mer än halvvägs. Det du håller i din hand är en remissrapport som skickas

Läs mer

PLANERING I MALMÖ. Därför vann Malmö planpriset 200 000 kvadratmeter byggboom tack vare Citytunneln Så ska sjukhusområdet förnyas

PLANERING I MALMÖ. Därför vann Malmö planpriset 200 000 kvadratmeter byggboom tack vare Citytunneln Så ska sjukhusområdet förnyas PLANERING Information från Malmö stadsbyggnadskontor Nr 1 2015 I MALMÖ Därför vann Malmö planpriset 200 000 kvadratmeter byggboom tack vare Citytunneln Så ska sjukhusområdet förnyas Innehåll Svenska Planpriset

Läs mer

Utvecklingsplan för Linköpings innerstad

Utvecklingsplan för Linköpings innerstad 1 Utställningshandling juni 2015 Utvecklingsplan för Linköpings innerstad Tillägg till Översiktsplan för staden Linköping 2 Medverkande i planen HANDLINGAR Utvecklingsplan för Linköpings innerstad omfattar

Läs mer

Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012

Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012 Kommunstyrelsen Datum 1 (28) Kommunledningskontoret Näringsliv/Mark och exploatering Camilla Björkman, 016-710 51 58 Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012 Postadress Besöksadress Telefon,

Läs mer

Stadsutveckling Jönköping. Identifiering och beskrivning av arbetsprocesser DEN GODA STADEN

Stadsutveckling Jönköping. Identifiering och beskrivning av arbetsprocesser DEN GODA STADEN Stadsutveckling Jönköping Identifiering och beskrivning av arbetsprocesser DEN GODA STADEN Sammanfattning Jönköpings kommun och stadsregion har under de senaste två decennierna ansetts vara pionjärer inom

Läs mer

Innehållsförteckning: 3 THE LINE - VÄRLDENS MEST INNOVATIVA FÖRETAGSmiljö & STRÅK? 26 Idélaboratoriet 30 ISU 34 Jernhusen.

Innehållsförteckning: 3 THE LINE - VÄRLDENS MEST INNOVATIVA FÖRETAGSmiljö & STRÅK? 26 Idélaboratoriet 30 ISU 34 Jernhusen. The Line Atlas Innehållsförteckning: 3 THE LINE - VÄRLDENS MEST INNOVATIVA FÖRETAGSmiljö & STRÅK? 6 introduktion - skanska 8 trender & tendenser 14 Arkitema Architects 16 Doc Piazza 20 Fojab 24 ID kommunikation

Läs mer

nyhamnen - länk mellan stad och vatten Boel Gustafsson, fysisk planering, Blekinge Tekniska Högskola 2002

nyhamnen - länk mellan stad och vatten Boel Gustafsson, fysisk planering, Blekinge Tekniska Högskola 2002 nyhamnen - länk mellan stad och vatten Boel Gustafsson, fysisk planering, Blekinge Tekniska Högskola 2002 Sammanfattning Bakgrunden till detta examensarbete är en reflexion över Malmö som stor stad vid

Läs mer

KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013

KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013 KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013 INNEHÅLL DESIGNDIALOG KOPPARLUNDEN OCH SAMMANFATTANDE STADSBYGGNADSVISION, VÅREN 2013 BESTÄLLARE FASTIGHETSÄGARNA I KOPPARLUNDEN,

Läs mer

Program. för översiktsplan Gävle stad. Antaget Handling av Kommunfullmäktige. Antaget program

Program. för översiktsplan Gävle stad. Antaget Handling av Kommunfullmäktige. Antaget program Program för översiktsplan Gävle stad Antaget Handling av Kommunfullmäktige efter samråd 19 november december 2005 Foto - stora bilden t v: Ewa Salmi En stad för alla, som ständigt utvecklas. Kan det bli

Läs mer

DOKUMENTATION AV LUNCHPRAT BILDEN AV DET FRAMTIDA KATRINEHOLM.

DOKUMENTATION AV LUNCHPRAT BILDEN AV DET FRAMTIDA KATRINEHOLM. DOKUMENTATION AV LUNCHPRAT BILDEN AV DET FRAMTIDA KATRINEHOLM. Katrineholms kommun, Stadsbyggnadskontoret. Författare Carolin Lindholm Projektledare Helene Nord 29 October 2009 2009 Skill Om Skill Skill

Läs mer

DEN GRÖNA PROMENADSTADEN

DEN GRÖNA PROMENADSTADEN DEN GRÖNA PROMENADSTADEN En strategi för utveckling av Stockholms parker och natur Tillägg till Stockholms översiktsplan Promenadstaden Utställningsförslag maj 2013 UTSTÄLLNING Utställning av Den gröna

Läs mer

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Stadsutveckling med samverkan Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Om Volante Research Huvudförfattare har varit Joakim Sternö, etnograf och analytiker vid Volante. Projektledare

Läs mer

Gångbar stad. Att skapa nät för gående

Gångbar stad. Att skapa nät för gående trast fördjupning Gångbar stad Att skapa nät för gående Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Trafikverket 781 89 Borlänge ISBN: 978-91-7585-017-7 Sveriges Kommuner och Landsting Text: Lars

Läs mer

ÄLVSTRANDEN UTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2013

ÄLVSTRANDEN UTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2013 ÄLVSTRANDEN UTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2013 VD-ORD. 2013 var året då allt ifrågasättande blåste bort. Efter en lång osäker period med politisk oenighet om Älvstranden Utvecklings framtid var det oerhört

Läs mer

Levande stadskärnor. Kartläggning av hot och möjligheter

Levande stadskärnor. Kartläggning av hot och möjligheter Levande stadskärnor Kartläggning av hot och möjligheter Det är inte särsklit konstigt att en stor del av handeln idag etablerar sig utanför staden. De gamla stadskärnorna har varken plats för den nya handeln

Läs mer

AKTIVITETSSTRATEGI 2.0

AKTIVITETSSTRATEGI 2.0 AKTIVITETSSTRATEGI 2.0 KULTURVITALISERING AV KÄRNAN 2014-2016 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 30 JANUARI 2014 Inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen PROJEKTANSVARIG

Läs mer

Handlingsplan för stadens byggande.

Handlingsplan för stadens byggande. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER På väg mot vårt framtida Örebro, del 2 Handlingsplan för stadens byggande. orebro.se PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten.

Läs mer

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad FÖRFATTNINGSSAMLING Senast ändrad 2012-02-28 Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Planeringskontoret Dokumentnamn Växjö kommuns översiktsplan, del

Läs mer

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD Antagen av trafiknämnden den 6 februari 2014 Trafikkontoret dnr

Läs mer

Nacka bygger stad röster från medborgarna

Nacka bygger stad röster från medborgarna Nacka bygger stad röster från 2014-01-10 Anton Bergman & Johan Sjöstrand Praktikanter inom stadsutveckling, stadsledningskontoret Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Introduktion... 5 3 Temaområden...

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING HÅLLBAR UTVECKLING EFFEKTIV ORGANISATION NULÄGE, STRATEGISKA MÅL 2012-2015. Förklaring indikatorer.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING HÅLLBAR UTVECKLING EFFEKTIV ORGANISATION NULÄGE, STRATEGISKA MÅL 2012-2015. Förklaring indikatorer. ÅRSREDOVISNING 2014 2 Innehåll INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning och måluppfyllelse..................................... 3 Kommunstyrelsens ordförande................................... 4 Kommundirektören..............................................

Läs mer

tyresö kommun om 2035

tyresö kommun om 2035 FÖRSLAG TILL NY ÖVERSIKTSPLAN för tyresö kommun tyck om tyresö 2035 2 tyck om tyresö 2035 EN PLAN FÖR FRAMTIDEN Tyresö kommun behöver en långsiktig, strategisk plan för att utvecklas som en fantastisk

Läs mer

Program. för översiktsplan Gävle stad. Samrådshandling

Program. för översiktsplan Gävle stad. Samrådshandling Program för översiktsplan Gävle stad Samrådshandling 30 augusti 30 september 2005 Foto - stora bilden t v: Ewa Salmi Hur vill du att Gävle ska se ut om 20 år? En stad för alla, som ständigt utvecklas.

Läs mer

Strategi för Göteborg 2035. december 2013

Strategi för Göteborg 2035. december 2013 Strategi för Göteborg 2035 UTBYGGNADSPLANering december 2013 strategi för utbyggnadsplanering göteborg 2035 december 2013 sbk dnr: 11/0413 projektledare Sara Brunnkvist, stadsbyggnadskontoret biträdande

Läs mer

framsida: norra älvstranden, fotograf lena andersson, rådhuset arkitekter ab

framsida: norra älvstranden, fotograf lena andersson, rådhuset arkitekter ab P R O G R A m centrala älvstaden introduktion till INTERNATIONelL WORKSHOP 7-11 juni 2011 projektet centrala älvstaden är ansvarigt för detta program. Rådhuset arkitekter ab har bidragit till produktionen

Läs mer

Rum och ansvar. sju frågor om stadsbyggnadskonst

Rum och ansvar. sju frågor om stadsbyggnadskonst Rum och ansvar sju frågor om stadsbyggnadskonst Texter Ola Nylander, Peter Elmlund, Eva Sjölin, Torbjörn Einarsson, John Sjöström, Anders Hagsson, Monica Andersson, Jenny Ström Grafisk Form Anna Ryde,

Läs mer

nr 4 2013 en tidning från stockholms läns landsting Det ljusnar för förorten Snart delar vi vardagsrum Bygg bort bostadsbristen Bygg för framtiden

nr 4 2013 en tidning från stockholms läns landsting Det ljusnar för förorten Snart delar vi vardagsrum Bygg bort bostadsbristen Bygg för framtiden nr 4 2013 en tidning från stockholms läns landsting Det ljusnar för förorten Snart delar vi vardagsrum Bygg bort bostadsbristen Bygg för framtiden Innehåll Nummer 4 2013 TEMA: Bygg för framtiden 4 Bostad

Läs mer

TILLÅTANDE OASER. Kødbyen. Strijp S. Kalasatama temporary & Suvilahti. Poblenou. Making Space in Dalston. Kreuzberg

TILLÅTANDE OASER. Kødbyen. Strijp S. Kalasatama temporary & Suvilahti. Poblenou. Making Space in Dalston. Kreuzberg TILLÅTANDE OASER Kødbyen Strijp S Kalasatama temporary & Suvilahti Poblenou Making Space in Dalston Kreuzberg INNEHÅLL Förord Sammanfattning Inledning Kødbyen, Köpenhamn Strijp S, Eindhoven Kalasatama

Läs mer

The Line. konferens. Rapport

The Line. konferens. Rapport The Line konferens Rapport INNEHÅLL 3 Förord 5 Sveriges första centrum för sharing economy 5 Vision 11 Atlas 15 Heldagskonferens 21 Förslag och idéer 27 Vägen till Sveriges första centrum för sharing economy

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Helsingborgs stad elsingborg

Hela denna bilaga är en annons från Helsingborgs stad elsingborg ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Helsingborgs stad ANNONS elsingborg växer EN SKAPANDE, PULSERANDE, GLOBAL, GEMENSAM OCH BALANSERAD STAD SIDAN 2 Spännande läsning om: NYA MÖTESPLATSER Foto: Anders

Läs mer