Konst och ljussättning i särskilt boende för äldre

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konst och ljussättning i särskilt boende för äldre"

Transkript

1 Konst och ljussättning i särskilt boende för äldre Morgan Andersson Arkitekt SAR/MSA, tekn dr Centrum för Vårdens Arkitektur Institutionen för Arkitektur Chalmers Tekniska Högskola September

2 Inledning Den här lilla skriften är ett försök att kort beskriva olika aspekter av konst och ljus inom särskilda boendeformer för äldre. Syftet är dels att ge några exempel på forskning och utveckling kring bildprojektion och ljussättning i relation till konst. Det är dels att beskriva förutsättningarna för upplevelsen av konst för den grupp äldre som bor i särskilda boendeformer för äldre utifrån olika sinnesfunktioner och utifrån den fysiska miljöns egenskaper. Jag gör här inget försök att definiera konst utifrån någon teoretisk referensram. Konstupplevelsen beskrivs därför i ett vidare perspektiv som upplevelsen av bilder, synintryck, ljud, lukter och andra sinnesintryck. Innehåll Ljus, färg och form... 3 Förutsättningar för upplevelsen av visuell konst... 4 Arkitektur och ljus... 9 Projektion och ljussättning som konst Allmänna reflektioner Referenser

3 Ljus, färg och form Seende personer hämtar den dominerande mängden information om omvärlden genom synsinnet. Synligt ljus är en form av elektromagnetisk strålning med en våglängd mellan cirka 390 och 770 nanometer. 1 Det motsvarar dock en mycket liten del av det elektromagnetiska spektrumet. Illustration 1. Det synliga ljusets position i det elektromagnetiska spektrumet. De två viktigaste faktorerna för att urskilja visuell information är ljus och färgkontrast (Wijk 2001). Att mäta ljus kallas fotometri. Man använder olika enheter beroende på vilken egenskap man vill mäta. Fotometriska storheter och SI-enheter Storhet SI-enhet Förkortning Kommentar Ljusflöde lumen lm Ljusenergi per tidsenhet Illuminans lux lx eller lm/m² Ljusflöde per belyst ytenhet Ljusstyrka candela cd eller lm/sr Ljusflöde per rymdvinkelenhet Luminans candela per kvadratmeter cd/m² Ljusflöde per rymdvinkelenhet per belyst ytenhet. Illustration 2. De viktigaste fotometriska storheterna enligt Internationella måttenhetssystemet, SI eller SI-systemet (Système International d'unités). Synorganen är utformade för att kunna uppfatta kontraster och förändringar i synfältet; förutsättningen för uppfatta dessa är ljus (Billger 2006). Begreppet kontrast omfattar ljushet, kulörton och kulörstyrka (Liljefors 2006). Ljushet är en egenskap hos färg som beskriver hur ljus eller mörk färgen uppfattas. En färg som helt saknar ljushet är svart. När vi säger att en färg är röd eller blå så anger vi dess kulörton. Detta anges i hur många procent röd respektive blå färg den innehåller. Olika färger med samma kulörton kan beskrivas som starkare eller svagare. Gråskalan samt svart och vitt har ingen kulörton. Kulörstyrka anger hur stark färgen är, vilket anges i procent. 1 En nanometer motsvarar en miljarddels meter eller 0, meter. 3

4 Illustration 3. Ljushet. Fältet till vänster är rött. Fältet till höger innehåller mer svart och har lägre ljushet. Illustration 4. Kulörton. Fältet i mitten är rött. Det vänstra fältet innehåller 65 procent rött och 35 procent blått. Fältet till höger innehåller 70 procent rött och 30 procent grönt. Illustration 5. Kulörstyrka. Fältet till höger är rött. Fältet i mitten innehåller mindre rött och har lägre kulörstyrka. Det vänstra fältet innehåller minst rött och har lägst kulörstyrka. Vi upplever former med våra sinnen. Tack vare ljuset kan vi se former och färger. Med känseln upplever vi andra dimensioner av form, t ex yta, struktur, temperatur. Med luktsinnet känner vi lukten av t ex mat, eld, wellpapp eller ylletyg. Med hörseln kan vi höra hur metall, papper eller porslin låter. Upplevelsen av vår omgivning och av arkitekturen är en sammanlagd upplevelse, bestående av de olika sinnesintrycken. Den synliga världen består för oss människor av två dimensioner av ljus. Först det direkta ljuset i form av lysande objekt. Sedan det indirekta ljuset i form av belysta ytor. Ljuskällan kan vara solljuset (naturligt ljus) eller belysning (artificiellt ljus). Samspelet mellan ljus och skugga gör att vi kan uppfatta kontraster och se hur vår omvärld är beskaffad. Förutsättningar för upplevelsen av visuell konst Upplevelsen av konst och konstföremål är en process som innebär en kommunikation mellan konstverket och den som upplever det. Konstnären skiljs från sitt konstverk som sedan existerar som ett självständigt objekt. De som upplever konstverket upplever det sedan naturligtvis på olika sätt. Det är en upplevelse av något som ligger utanför den egna personen. Att på så sätt gå utanför den egna personen kan i en vårdmiljö innebära positiv distraktion från smärta, åldrande och sjukdom (Ulrich 1991). Konsten har en lång tradition i vården (Wikström 2008). Redan Florence Nightingale (1859) skrev om konst som positiv distraktion. Studier antyder att föreställande konst med naturmotiv kan ha en positiv distraktion medan abstrakt konst kan ha negativa konsekvenser (Carpman & Grant 1993, Ulrich & Gilpin 2003). Det finns också studier som visar att konstverk som framställer obehagliga motiv, lidande och död har en negativ effekt på vårdupplevelsen (Kraft 1976, Wikström 2003). 4

5 Whall och kollegor (1997) visar att personer med Alzheimers sjukdom uppvisar mindre aggressivitet vid bad om de tittar på färgbilder. Norska studier visar att kulturaktiviteter skapar trivsel och samvaro som verkar hälsofrämjande (Baklien & Carlsson 2000, Jorgensen 2000). Det finns också nordiska studier av personer med demensproblematik som visar att musik som är bekant för den demente kan förhindra aggressivitet i samband med matning, tandborstning och påklädning (Brown et al. 2001, Götell et al. 2000, Wijk 2001). Andra studier visar på positiva effekter av musik vid agitationstillstånd (Ragneskog et al. 1996, Aldridge 1993, Gerdner & Swanson 1993). Andra studier visar på negativa effekter av störande ljud i hem- och sjukvårdsmiljöer (Dewing 2009, Osborn et al. 2000, Mazer 2008, Topf 2000). Det normala åldrandet påverkar våra sinnesfunktioner på olika sätt (Dehlin et al. 2000). Det innebär bortfall av visuella och auditiva funktioner, minskad orienteringsförmåga samt försämrad balans och kognitiv förmåga. Känseln tycks inte påverkas i nämnvärd grad, men förmågan att skilja mellan sött och salt påverkas. Luktsinnet försämras men har en förmåga att väcka starka minnen av välbehag eller obehag. Förmågan att uppleva färger, ljus, ljud och lukter utgör förutsättningarna för konstupplevelsen. Men olika människor upplever verkligheten på olika sätt. Människor med demensproblematik utvecklar dessutom en förändrad verklighetsuppfattning som i ett framskridet skede kan innebära stora svårigheter att tolka olika sinnesintryck (Gustafson 1992, Morris 1996, Kaskie & Storandt 1995, Nebes 1992). Särskilt boende för äldre är en kollektiv boendeform för äldre människor med omfattande behov av vård och omsorg och där den fysiska miljön skall fungera för många olika äldre människor över lång tid. Detta innebär att de lösningar man väljer måste fungera för flertalet människor som bor där. Det innebär också att särskilda hänsyn måste tas till de krav som åldrande och sjukdom ställer på funktion och användning. Många studier visar på vikten av en medveten användning av belysning och dagsljus i miljöer för äldre (Arditi 2005, Boyce 2003, Hegde 2011, Lepeleire et al. 2007, Moller 2008, Torrington och Tregenza 2007). Ett normalt åldrande innebär att en försämring av den visuella kapaciteten börjar i 40-årsåldern (Corso 1971, Cristarella 1977, Gordon 1967). Det finns flera orsaker (Dehlin et al. 2000). Såväl synnerven som neuroner i hjärnan förstörs. En stelare lins ger svårigheter att fokusera gör det svårare att se en klar bild. Försämrad mörkeradaption, det vill säga att ställa om ögat från en ljus till en mörk miljö och vice versa, innebär problem med stora kontrastskillnader mellan ljus och mörker. Färgseendet påverkas mer av hög ålder än av Alzheimers sjukdom (Wijk et al. 2002). Hög ålder är också den största riskfaktorn för ögonsjukdomar och grå starr (katarakt) är den vanligaste (Kahn et al. 1977, Heijl 1997, Lindblad 2011, Lundström och Stenevi 1997). En omfattande amerikansk studie (n=2675) påvisade glaukom hos 5 % av samtliga undersökta personer i åldersklassen år och i 46 % i åldersklassen år (Kahn et al. 1977). Effekterna är på många sätt desamma som vid normalt åldrande, men kraftigare, och leder obehandlade till blindhet. 5

6 Illustration 6. Gemensamt vardagsrum och TV-rum. Dagsljuset mildras av hellånga vita gardiner. Väggarna och konstverket belyses av spotlights i taket, vilket ger ett indirekt, bländfritt ljus. Ljuskronan har dimbart ljus. Sittmöblerna har en tydligt avvikande färg mot bakgrunden, vilket gör dem lätta att se. Kuddarna har i sin tur en avvikande färg mot sittmöblerna. De vita möblerna syns tydligt mot golvet, vilket har en mörkare färg än väggarna. Det är tydligt var väggar och tak möts. Här har man strävat efter att skapa en hemlik miljö där ljuset spelar en stor roll. Foto: Morgan Andersson. Grumlingar i hornhinnan, glaskroppen och linsen gör att vi uppfattar världen som suddigare och mer gulaktig, vilket påverkar både färg- och mörkerseendet och ökar problem med bländning på grund av ljusspridning i ögat (Thaung & Sjöstrand 1996). Att risken för bländning ökar med stigande ålder har man känt till sedan länge (Corso 1971, Cristarella 1977, Elliott et al. 2013, Gordon 1967, Moller 2008, Navara and Nelson 2007, Wahl et al. 1999). Löfving & Thaung vid Göteborgs Universitet har tagit fram ett instrument, VISSLA, för att simulera funktionsnedsättning hos det åldrade ögat eller vid grå starr. De visar genom den bländning som orsakas av direkt ljusinstrålning i ögat drastiskt påverkar den visuella förmågan hos äldre och hos personer med synnedsättningar av typ grå starr. Inte bara direkt ljus från en ljuskälla kan orsaka bländning. Även en ljus, reflekterande yta upplevs som obehaglig. En effekt av ålderförändringarna är svårigheter att uppfatta svaga kontraster (Wijk 2001) och svaga nyanser, särskilt ljusgult (Liljefors 1990). Små färg- eller kontrastskillnader mellan vägg och tak eller mellan inredningsföremål och omgivning innebär problem. 6

7 Illustration 7. Artificiellt ljus i takhöjd. Bilderna till vänster visar normala kamerabilder. De högra bilderna har tagits med HDR-teknik (High Dynamic Range) och bearbetats med hjälp av VISSLA för att simulera grå starr i ett något framskridet skede. Bilderna är tagna i de gemensamma utrymmena i ett äldreboende. Det framgår tydligt att låg-energilamporna i taket är starkt bländande på grund av det direkta ljusinfallet i ögat. Det resulterar i bländning samt svårigheter att uppfatta kontraster. Föremål och ytor flyter i varandra. Följden kan bli svårigheter att orientera sig och risk för fallolyckor. Foto: Fotis Xenokotas. Illustration 8. Artificiellt ljus på vägg. Bilderna visar armaturer i ett trapphus respektive i en korridor med lägenhetsentréer. När ljuset kommer i ögonhöjd är det svårt att skärma av. Foto: Morgan Andersson. 7

8 Illustration 9. Dagsljus. Dagsljuset står i skarp konstrast mot de objekt som befinner sig i lokalen. Här har VISSLA använts på den högra bilden. Det direkt infallande ljuset gör att en person med grå starr upplever en stark bländning samt att det är svårt att urskilja vad som finns i lokalen på grund av låg kontrastverkan. Effekten är likartad på ett normalt åldrat öga men mindre uttalad. Foto: Fotis Xenokotas. Illustration 10. Dagsljus. Teckningarna till vänster visar hur dagsljuset leds in i rummet. Hög fönsterbröstning (1) släpper in det bländande himmelsljuset och skapar stark kontrast. Låg fönsterbröstning (2), ca cm, gör att man ser marken och inte bländas lika mycket av himmelsljuset. En tunn, ljus gardin (3) fördelar ljuset och minskar ytterligare risken för bländning. Illustration: Morgan Andersson. På bilden överst till höger mildras bländningseffekten av det reflekterade dagsljuset av att bord och stolar har en mörk, matt färg. På bilder nederst till höger skapar den skarpa kontrasten mellan det direkta dagsljuset och den mörkare korridoren bländningsproblem. Det blanka golvmaterialet förstärker effekten eftersom ljusöppningen går ända ner till golvet. Inga gardiner finns som mildrar kontrasten. Foto: Morgan Andersson. 8

9 Äldre människor behöver alltså mer ljus på de ytor och föremål som betraktas men är samtidigt mer känsliga för starkt direkt ljusinstrålning i ögat. Belysning och färgkontraster har länge använts i terapeutiska miljöer för äldre, till exempel genom kontrasterande färgmarkeringar för att framhäva olika inredningselement (Cooper et al. 1986, Wijk 2004, Green 2005, Smith 2008). Illustration 11. Ljuskällans placering. Hur ljuskällan är avskärmad och på vilken höjd betraktaren befinner sig spelar stor roll för hur situationen upplevs. Detta är speciellt viktigt i särskilt boende eftersom dessa skall fungera för många människor över lång tid. Illustration: Morgan Andersson. Arkitektur och ljus Vitruvius beskrev ca 15 f.kr. (Vitruvius 1960) arkitektur i form av tre egenskapsområden; firmitas, utilitas, venustas. Det finns flera möjliga översättningar, men det betyder ungefär konstruktion, användbarhet och estetik. Vi up npfattar arkitekturen med våra sinnen; främst med synen. I särskilt boende för äldre är det speciellt viktigt att tydliggöra den visuella miljön, såväl byggnadens utformning som inredning och konst. Viktiga aspekter är samspelet mellan dagsljus och artificiellt ljus och skillnaderna mellan dag och natt. Illustration 12. Bilden till vänster visar de gemensamma utrymmena i dagsljusbelysning. Bilden till höger visar ett utrymme på samma våningsplan kvällstid. Foto: Morgan Andersson. 9

10 Illustration 13. Bilden visar Kalmar Konstmuseum. Byggnadens form skapar en ljus, bländfri rymd. Arkitekturen är här en konstform som bildar ram för den konst som skall ställas ut. Tham & Videgård Arkitekter. Foto: Åke E:son Lindman. a. b. c. d. Illustration 14. Ljuskällornas olika placering och avskärmning betonar olika aspekter av rummet. I bild a betonas golvet och den nedre delen av rummet. I bild b betonas taket och den övre delen av rummet. I bild c betonas rummets vertikala verkan. I bild d jämnas ut rummet genom att sprida ett jämnt sken i alla riktningar. Illustration: Morgan Andersson. Projektion och ljussättning som konst Ljus är en rumslig, eller fysisk, egenskap. Beroende på hur man använder ljuset, kan man framställa rummet på olika sätt och med varierande resultat. Skillnaden mellan hur ett rum upplevs i dagsljus respektive artificiell belysning är enorm. Ofta innebär det att ljuset kommer från andra riktningar och har helt andra egenskaper. 10

11 Det finns flera tekniker för att använda ljus som konst eller skapa konst med ljus. Ett sätt är att skapa ett lysande konstverk där en ljuskälla lyser upp det inifrån, som i Edvin Öhrström ljusskulptur på Sergels Torg i Stockholm. Ett annat sätt är förstås att belysa ett självständigt konstverk, t ex ett bildkonstverk eller en skulptur. En metod är att projicera digitala bilder eller färger på en yta; antingen på en digital skärm eller med en projektor. Projection Mapping innebär att bilder projiceras tredimensionellt på föremål eller rum för att förändra upplevelsen rummet eller föremålet (Rowe 2014). Denna teknik kan även användas interaktivt. I ett projekt förstärktes blommorna i en trägård (Ou 2012). Det finns ett forskningsfält kring interaktiva konstupplevelser (Dolinsky et al. 2012). Man kan ändra färgen på belysningen efter ett visst mönster, t ex dagsljus/kväll. På så sätt kan man följa dygnet och den så kallade cirkadiska rytmen som styr vakenhet och sömn (van Someren et al. 1997). Illustration 17. Glasprismor i en modern kristallkrona ger betraktaren en visuell estetisk upplevelse och skapar ett tydligt riktmärke. Foto: Morgan Andersson. Ett intressant projekt är ett interaktivt projekt där boende på Sekelbo Äldreboende i Göteborg sedan 2013 kan cykla runt, Bike Around, i en web-applikation i Google Maps. Applikationen används på flera äldreboenden i Sverige. (Vårt Göteborg 2013). Högskolan i Halmstad jobbar med 3D och 4D-teknik på äldreboenden (Högskolan i Halmstad 2014). Här använder man interaktiva bilder både i upplevelserum och i hemmiljön. Hjälpmedelsinstitutet arbetade 2010 med TV-spel på äldreboenden (Hjälpmedelsinstitutet 2010). Kommunförbundet i Skåne tog 2012 fram idéer om att projicera bilder i upplevelsecentra, t ex simbassänger (Kommunförbundet i Skåne 2012). I Lund projicerades 2013 rörliga bilder av ett hav i ett stort fönster (Lunds Domkyrkoförsamling 2013). På Gerdas Gård i Göteborg har man hämtat inspiration från hotelldesign för att skapa en hemlikhet som är tänkt att passa de flesta boende. 11

12 Illustration 23. Sällskapsutrymme på Gerdas Gård i Göteborg. Spotlights och punktbelysning skapar, tillsammans med dimbar takbelysning en god ljusmiljö. Alla inredningsdetaljer är visuellt tydliga. Inspirationen är hämtad från hotellmiljöer. Foto: Morgan Andersson Allmänna reflektioner Utgångspunkten när man arbetar med belysning som konst borde vara att målgruppen som skall uppleva konsten ges de bästa möjligheterna för detta. Den grupp äldre som bor i särskilt boende har en mängd funktionsnedsättningar som är relaterade till det naturliga åldrandet. Åldrandet innebär också en ökad risk för sjuklighet, vilket ytterligare påverkar sinnesfunktionerna. Att skapa visuell konst med hjälp av belysning i särskilt boende för äldre bör därför ta hänsyn till dessa förutsättningar. Några saker att tänka på är: Viktigast att målgruppen kan uppfatta konstverket. Tänk alltid sammanhang; ljus, ytfärg, kontrast, rum, övrig belysning! Skillnader mellan dag och natt; omvända förhållanden och olika temperaturer. Direkt och indirekt ljus; bländning, ljusfärg, tydlighet, avskärmningsvinkel! Andra sinnen; kan konstverket stimulera andra sinnen än synen? Artificiellt ljus eller dagsljus? Interaktivt? Omfattning; solitär, stråk eller integrerad? Utomhus eller inomhus? Fråga de boende; undersök vad som fungerar! Att samla många saker som var för sig är värdefulla behöver inte vara bra; Korv med tårta är inte gott Sammanhanget är komplext. Ett äldreboende är en kollektiv bostad med många boende över tid. Gemensamma utrymmen. 12

13 Referenser Aldridge, D. (1993). Music Therapy research. A review of the medical research litterature. The Arts in Psychotherapy, 20(1), Arditi, A. (2005). Enhancing the visual environment for older and visually impaired persons. Alzheimer s Care Quarterly, 6(4): Baklien, B., Carlsson, Y. (2000). Helse og kultur. Processevaluering av en nasional sastning på kultur som helsefremmende virkemedel. Oslo: NIBR. Rapport 11, Billger, M. (2006). Rummet som färgernas mötesplats. I: Fridell Anter, Solvej red. Forskare och praktiker om färg, ljus, rum. Stockholm: Formas. Boyce, P. R. (2003). Lighting for the Elderly. Technology and Disability, 15(3), Brown, S., Götell, E., Ekman, S.-L. (2001). Music-therapeutic caregiving. The necessity of active music-making in clinical care. The Arts in Psychotherapy, 28, Carpman, J., Grant, M. (1993). Design that cares: Planning health facilities for patients and visitors (2nd ed.). Chicago: American Hospital Publishing. Cooper, B. A., Gowland, C., McIntosh, J. (1986). The Use of Color in the Environment of the Elderly to Enhance Function. Clinics in Geriatric Medicine, 2(1), Corso, J. (1971). Sensory Processes and Age Effects in Normal Adults. Journal of Gerontology, 26(1), Cristarella, M. (1977). Visual Functions of the Elderly. American Journal of Occupational Therapy, 31(7), Dehlin, O., Hagberg., Rundgren, Å., Samuelsson, G., Sjöbeck, B. (2000). Gerontologi. Åldrandet i ett biologiskt, psykiskt och socialt perspektiv. Stockholm: Natur och Kultur. Dewing, J. (2009). Caring for Older People with Dementia: Noise and Light. Nursing Older People, 21(5): Dolinsky, M., Sherman, W., Wernert, E., Chi, Y. C. (2012). Reordering virtual reality: Recording and recreating real-time experiences. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, Volume 8289, Article number 82890H. Elliott, A.F., McGwin Jr., G., Owsley, C. (2013). Vision Impairment Among Older Adults Residing in Assisted Living. Journal of Aging and Health, 25(2), Gerdner, L. A., Swanson, E. A. (1993). Effects of individualized music on confused and agitated elderly patients. Archives of Psychiatric Nursing, 7(5), Gordon, D. (1967). Visual Impairment in the Older Patient. Journal of American Geriatric Society, 15(11), Green, M. (2005). Using colour to improve care environments. Nursing and Residential Care, 7(11), Gustafson, L. (1992). Clinical classification of dementia conditions. Acta Neurologica Scandinavica, 85(suppl. 139), Götell, E., Brown, S., Ekman, S.-L. (2000). Caregiver-assisted music events in psychogeriatric care. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 7(2), Hegde, A. L. (2011). Effect of light and color on subjective evaluative impressions by the elderly: Implications for creating nurturing and aesthetically pleasing interior environments. International Journal of Health & Wellness, 1(1), Heijl, A. (1997). Kliniska riktlinjer. Öppenvinkelglaukom. Version 1.0 publ MARS CD-ROM Ögonsjukvård Stockholm: Socialstyrelsen. Hjjälpmedelsinstitutet (2010). Accessed: Högskolan i Halmstad (2014). Accessed: Jorgensen, M. A. (2000). Kultur gir helse. Evaluering av et tversektoriellt forsöksprosjekt. Oslo: NIBR. Rapport 108. Kahn, H. A., Liebowitz, H. M., Ganley, J. P., Kini, M. M., Colton, T., Nickerson, R. S., Dawber, T. R. (1977). The Framingham eye study: outline and major prevalence findings. American Journal of Epidemiology, 106(1), Kaskie, B., Storandt, M. 1995, Visuospatial deficit in dementia of the Alzheimer type. Archives of Neurology, 52(4), Kommunförbundet i Skåne (2012) /IdeaMapping+Id%C3%A9katlog+PDF.pdf. Accessed Kraft, H. (1976). The suitable sick-room picture. The Medical World, 27(16),

14 Lepeleire, de, J., Bouwen, A., de Coninck, L., Buntinx, F. (2007). Insufficient Lighting in Nursing Homes. Journal of American Medical Directors Association, 8(5), Liljefors, A., Ejhed, J. (1990). Bättre Belysning. Stockholm: Statens Råd för Byggnadsforskning. Liljefors, A. (2006). Ljus och färg i seendets rum. I: Fridell Anter, Solvej red. Forskare och praktiker om färg, ljus, rum. Stockholm: Formas. Lindblad, A. (2011). Accessed: Lunds Domkyrkoförsamling (2013). Accessed: Lundström, M., Stenevi, U. (1997). State of the Art - Katarakt. Version 1.0 publ MARS CD- ROM Ögonsjukvård Stockholm: Socialstyrelsen Mazer, S. E. (2008). Turning in to the 'sound' environment. Improve quality of life, sensitize staff to hearing-impaired residents. Long-Term Living, 57(6), Moller, J. (2008). Design primer for the aging eye. Long-Term Living. 57(6), 24-. Morris, R. G., red. (1996). The cognitive neuropsychology of Alzheimer-type dementia. Oxford: Oxford University Press. Navara K. J., Nelson, R. J. (2007). The dark side of light at night: physiological, epidemiological, and ecological consequences. Journal of Pineal Research, 43(3), Nebes, R. D. (1992). Cognitive dysfunction in Alzheimer's disease. In: Craik, F. I. M., Salthouse, T. A. red. Handbook of ageing and cognition. Hillsdale New Jersey: Erlbaum. Nightingale, F. (1859). Notes on Nursing. Philadelphia: J.B. Lippincott Company. Osborn, R., Erber, N., Galletti, A. (2000). Effects on background noise on the perception of speech by sighted older adults with severe low vision. Journal of Visual Impairment and Blindness, 94(10), Ragneskog H., Kihlgren M., Karlsson I., Norberg A. (1996). Dinner Music for Demented Patients. Clinical Nursing Research, 5(3), Rowe, A. (2014). Designing for engagement in mixed reality experiences that combine projection mapping and camera-based interaction. Digital Creativity, 25(2), Smith, D. (2008). Color-Person-Environment Relationships. Color Research and Application, 33(4), Someren, E. J. W. van, Kessler, A., Mirmiran, M., Swaab, D. F. (1997). Indirect bright light improves circadian rest-activity rhythm disturbances in demented patients. Biological Psychiatry, 4(19), Thaung, J., Sjöstrand, J. (1996). Integrated angular light scattering measurements in extracted eye lenses. Investigative Ophthalmology and Visual Science, 37(3), 601- Topf, M. (2000). Hospital noise pollution: an environmental stress model to guide research and clinical interventions. Journal of Advanced Nursing, 31(3), Torrington, J. M., Tregenza, P. R. (2007). Lighting for people with dementia. Lighting Research Technology, 39(1), Ulrich, R. S., Gilpin, L. (2003). Healing arts: Nutrition for the soul. In S. B. Frampton, L. Gilpin & P. Charmel (Eds.), Putting patients first: Designing and practicing patient centered care. San Francisco: Jossey-Bass Ulrich, R. S. (1991). Effects of interior design on wellness: Theory and recent scientific research. Journal of Health Care Interior Design, 3(1), Wahl, H. W., Oswald, F., Zimprich, D. (1999). Everyday competence in visually impaired older adults: A case for person-environment perspectives. The Gerontologist, 39(2), Whall, A. L., Black, M. E., Groh, C. J., Yankou, D. J., Kupferschmid, B. J., & Foster, N. L. (1997). The effect of natural environments upon agitation and aggression in late stage dementia patients. American Journal of Alzheimer's Disease and Other Dementias, September-October: Wijk, H. (2001). Colour Perception in Old Age. Göteborg: GU. Doktorsavhandling. Wijk, H. red. (2004). Goda miljöer och aktiviteter för äldre. Lund: Studentlitteratur. Wijk, H., Berg, S., Bergman, B., Hanson, A. B., Sivik, L., Steen, B. (2002). Colour perception among the very elderly related to visual and cognitive function. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 16(1), Wikström, B.-M. (2003). Estetik och Omvårdnad. Lund: Studentlitteratur. Wikström, B.-M. (2008). Konst och vård i historisk belysning. Stockholm: Vårdalinstitutet. Vitruvius Pollo, M. (2009). Om Arkitektur. (Original: De Architectura, Rom ca. 15 f.kr.). Stockholm: Dymlings. Vårt Göteborg (2013). kan_vacka_minnen_hos_aldre. Accessed:

MÄNNISKAN OCH LJUSET

MÄNNISKAN OCH LJUSET MÄNNISKAN OCH LJUSET Inom fysiken definierar man ljus som en elektromagnetisk strålning inom ett våglängdsområde som ögat är känsligt för. Det är alltså elektromagnetisk strålning som ger bilder på ögats

Läs mer

Belysning. Projektet Helsingfors för alla, Handikappades samhällsplaneringstjänst (VYP) och Jyrki Heinonen

Belysning. Projektet Helsingfors för alla, Handikappades samhällsplaneringstjänst (VYP) och Jyrki Heinonen Belysning Belysningens betydelse för syn- och hörselskadade personer Bra belysning är speciellt viktig för personer med svag syn. Det beror på belysningens styrka och kvalitet och hur färger används hur

Läs mer

Ljuskällor. För att vi ska kunna se något måste det finnas en ljuskälla

Ljuskällor. För att vi ska kunna se något måste det finnas en ljuskälla Ljus/optik Ljuskällor För att vi ska kunna se något måste det finnas en ljuskälla En ljuskälla är ett föremål som själv sänder ut ljus t ex solen, ett stearinljus eller en glödlampa Föremål som inte själva

Läs mer

Belysning sida 1. Hur mycket ljus får vi från solen?

Belysning sida 1. Hur mycket ljus får vi från solen? Belysning sida 1 I flera av de tidigare delkurserna har det varit tal om ljus. Du har fått klart för dig att växter behöver ljus, men du sitter säkert med en mängd frågor kring det här med ljus. Det blir

Läs mer

Hur påverkas vi av belysningen i vår omgivning?

Hur påverkas vi av belysningen i vår omgivning? Hur påverkas vi av belysningen i vår omgivning? Strålning Elektromagnetiska spektrumet Synlig strålning IR UV Våglängdsområden 100-280nm UV-C 280-315nm UV-B 315-400nm UV-A 400-780nm 780-1400nm 1400-3000nm

Läs mer

Trygg stödjande miljö. Föreläsare: Helle Wijk och Gun Aremyr

Trygg stödjande miljö. Föreläsare: Helle Wijk och Gun Aremyr Trygg stödjande miljö Föreläsare: Helle Wijk och Gun Aremyr Gun Aremyr och Helle Wijk Leg. Sjuksköterska, Universitetslektor, Doktor i Medicinsk vetenskap, Docent i omvårdnad Hjälpmedelsinstitutet och

Läs mer

Detaljerad checklista belysning/synergonomi, i första hand för ergonomer/arbetsmiljöingenjörer och andra specialister

Detaljerad checklista belysning/synergonomi, i första hand för ergonomer/arbetsmiljöingenjörer och andra specialister Detaljerad checklista belysning/synergonomi, i första hand för ergonomer/arbetsmiljöingenjörer och andra specialister Bilaga 3 till Prevents skrift Syn och belysning i arbetslivet (sidhänvisningar till

Läs mer

Färglära. Ljus är en blandning av färger som tillsammans upplevs som vitt. Färg är reflektion av ljus. I ett mörkt rum inga färger.

Färglära. Ljus är en blandning av färger som tillsammans upplevs som vitt. Färg är reflektion av ljus. I ett mörkt rum inga färger. Ljus är en blandning av färger som tillsammans upplevs som vitt. Färg är reflektion av ljus. I ett mörkt rum inga färger. Människans öga är känsligt för rött, grönt och blått ljus och det är kombinationer

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

t h e br i g h t e r si d e of li g h t

t h e br i g h t e r si d e of li g h t 1 9 9 6 t h e br i g h t e r si d e of li g h t Lysande lösningar för vackra miljöer Allt du ser är ljus. Med ljus skapar du atmosfär och värme. Med ljus sätter du färg och gör ditt hem, eller din arbetsplats,

Läs mer

Har vårdmiljön betydelse för hälsa och återhämtning Evidensbaserad kunskap och patient outcome

Har vårdmiljön betydelse för hälsa och återhämtning Evidensbaserad kunskap och patient outcome Har vårdmiljön betydelse för hälsa och återhämtning Evidensbaserad kunskap och patient outcome Isabell Fridh Intensivvårdssjuksköterska, Fil Dr Ins7tu7onen för vårdvetenskap och hälsa Vårdvetenskap Vårdvetenskap

Läs mer

Näthinnans uppbyggnad. Tappar 5-6 milj. Stavar 100-110 milj

Näthinnans uppbyggnad. Tappar 5-6 milj. Stavar 100-110 milj Periferseendet Näthinnans uppbyggnad Stavar 100-110 milj Tappar 5-6 milj By OpenStax College http://commons.wikimedia.org/wiki/file:1414_rods_and_cones.jpg via Wikimedia Commons Näthinnans uppbyggnad Stavar

Läs mer

GRÖNARE, ENKLARE, SKÖNARE

GRÖNARE, ENKLARE, SKÖNARE GRÖNARE, ENKLARE, SKÖNARE EN LITEN GUIDE ATT TÄNKA PÅ NÄR MAN VÄLJER BELYSNING MondeVerde AB Sommarhemsvägen 7 18 157 Lidingö +46 8 760 80 50 info@mondeverde.com www.mondeverde.se sida "1 Innehåll Bakgrund...

Läs mer

RoomDesigner Manual... 1

RoomDesigner Manual... 1 RoomDesigner Manual Innehållsförteckning RoomDesigner Manual RoomDesigner Manual... 1 Översikt... 3 2D- lägets verktyg... 4 3D- lägets verktyg... 5 2D- LÄGET... 6 Införande av fönster, dörrar samt inredning

Läs mer

ÖGON KÄNSLIGA FÖR GRÖNT

ÖGON KÄNSLIGA FÖR GRÖNT ÖGON KÄNSLIGA FÖR GRÖNT EN PILOTSTUDIE AV ROXOR-FILTER MED FRÅGAN: KAN MAN FÖRSTÄRKA SYNINTRYCK OCH SAMTIDIGT MINSKA BLÄNDNING? av Krister Inde, synpedagog, Karlstad Det synliga ljuset och kantfilter Det

Läs mer

Vad är LED? Hur upplever vi LED? Thorbjörn Laike Miljöpsykologi Institutionen för arkitektur och byggd miljö LTH Lunds Universitet

Vad är LED? Hur upplever vi LED? Thorbjörn Laike Miljöpsykologi Institutionen för arkitektur och byggd miljö LTH Lunds Universitet Vad är LED? Hur upplever vi LED? Thorbjörn Laike Miljöpsykologi Institutionen för arkitektur och byggd miljö LTH Lunds Universitet Målet för belysningsutveckling har hittills varit att producera mycket

Läs mer

Flare. Effektivitet och komfort med LED

Flare. Effektivitet och komfort med LED Flare Effektivitet och komfort med LED Flare Downlights och spotlights med LED-teknik Flare, ett unikt designkoncept Produktdesign Mun* Flare är en komplett familj runda downlights och spotlights. De ger

Läs mer

Kognition-Teknik. Inga-Lill Boman leg arbetsterapeut, med dr Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken Danderyds sjukhus AB

Kognition-Teknik. Inga-Lill Boman leg arbetsterapeut, med dr Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken Danderyds sjukhus AB Kognition-Teknik Inga-Lill Boman leg arbetsterapeut, med dr Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken Danderyds sjukhus AB Tekniska hjälpmedel för kognition Nytt begrepp Definieras som en teknisk

Läs mer

OPTIK läran om ljuset

OPTIK läran om ljuset OPTIK läran om ljuset Vad är ljus Ljuset är en form av energi Ljus är elektromagnetisk strålning som färdas med en hastighet av 300 000 km/s. Ljuset kan ta sig igenom vakuum som är ett utrymme som inte

Läs mer

Din guide till Crystalens

Din guide till Crystalens Din guide till Crystalens den intraokulära linsen som gör mer än bara avlägsnar din katarakt, den ger dig din syn tillbaka Du ska inte bara se. Du ska se bättre. Innehållsförteckning 5 Inledning 7 9 10

Läs mer

UNITED BY OUR DIFFERENCE HINDERBELYSNING VINDKRAFTVERK HÖGRE ÄN 150 METER. En informationsskrift inför studiebesök i Lemnhult 2014-01-21

UNITED BY OUR DIFFERENCE HINDERBELYSNING VINDKRAFTVERK HÖGRE ÄN 150 METER. En informationsskrift inför studiebesök i Lemnhult 2014-01-21 UNITED BY OUR DIFFERENCE HINDERBELYSNING VINDKRAFTVERK HÖGRE ÄN 150 METER En informationsskrift inför studiebesök i Lemnhult 2014-01-21 INNEHÅLL BAKGRUND...3 HINDERBELYSNING AV VINDKRAFTVERK...4 Krav från

Läs mer

Projekt Philips kontor. Plats Philips Lighting. Kista, Stockholm SmartBalance, StyliD, CoreView panel, Luminous Textiles, Dynalite

Projekt Philips kontor. Plats Philips Lighting. Kista, Stockholm SmartBalance, StyliD, CoreView panel, Luminous Textiles, Dynalite Projekt Philips kontor Plats Philips Lighting Kista, Stockholm SmartBalance, StyliD, CoreView panel, Luminous Textiles, Dynalite LED-armaturen SmartBalance ger en bra arbetsplatsbelysning. Energisnål belysningslösning

Läs mer

Geometrisk optik. Syfte och mål. Innehåll. Utrustning. Institutionen för Fysik 2006-04-25

Geometrisk optik. Syfte och mål. Innehåll. Utrustning. Institutionen för Fysik 2006-04-25 Geometrisk optik Syfte och mål Laborationens syfte är att du ska lära dig att: Förstå allmänna principen för geometrisk optik, (tunna linsformeln) Rita strålgångar Ställa upp enkla optiska komponenter

Läs mer

Lux Lunds Universitet

Lux Lunds Universitet Lux Lunds Universitet Bild 1: Tegelfasadens varma uppljus framställs som en fond i bakgrunder till den inramade atriumgården. Det varma ljuset samspelar fint med det lågt sittande ljuset under bänken som

Läs mer

Glaukom en vanlig ögonsjukdom insikt

Glaukom en vanlig ögonsjukdom insikt Glaukom en vanlig ögonsjukdom insikt Pfizer AB, Vetenskapsvägen 10, 19190 Sollentuna, tel 08-550 520 00 www.pfizer.se Med åren påverkas kroppen på ett sätt som vi inte alltid kan styra. En del åkommor

Läs mer

light guide Hur man belyser en smyckesbutik

light guide Hur man belyser en smyckesbutik light guide Hur man belyser en smyckesbutik Ljussätt varje detalj Kunder kan ha många känslor och vara fyllda av förväntan när de går in i en smyckesbutik. Det kan vara ett par som letar efter förlovningsringar

Läs mer

Personcentrerad vård Vad är det? Går det att mäta? Karin Sjögren Sjuksköterska, doktorand

Personcentrerad vård Vad är det? Går det att mäta? Karin Sjögren Sjuksköterska, doktorand Personcentrerad vård Vad är det? Går det att mäta? Karin Sjögren Sjuksköterska, doktorand Socialstyrelsens riktlinjer all vård, omvårdnad, och omsorg för personer med demenssjukdom bör bygga på ett personcentrerat

Läs mer

Optik. Läran om ljuset

Optik. Läran om ljuset Optik Läran om ljuset Vad är ljus? Ljus är en form av energi. Ljus är elektromagnetisk strålning. Energi kan inte försvinna eller nyskapas. Ljuskälla Föremål som skickar ut ljus. I alla ljuskällor sker

Läs mer

Fotbollsförbundet sid 1 (8) Riktlinjer och anvisningar belysning 2009-05-06

Fotbollsförbundet sid 1 (8) Riktlinjer och anvisningar belysning 2009-05-06 Fotbollsförbundet sid 1 (8) Förord Denna dokumentation för belysning av fotbollsplaner är upprättad för Svenska Fotbollsförbundet och utgör underlag för planering och projektering av belysning. Den innehåller

Läs mer

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for an Empathic Architecture Jonas E Andersson, arch SAR/ MSA, Ph D The School of Architecture and the Built Environment The Royal Institute of Technology

Läs mer

Observera också att det inte går att både se kanten på fönstret och det där ute tydligt samtidigt.

Observera också att det inte går att både se kanten på fönstret och det där ute tydligt samtidigt. Om förstoringsglaset Du kan göra mycket med bara ett förstoringsglas! I många sammanhang i det dagliga livet förekommer linser. Den vanligast förekommande typen är den konvexa linsen, den kallas också

Läs mer

FÄRGFABRIKEN / Petra Gipp arkitektur

FÄRGFABRIKEN / Petra Gipp arkitektur Grovkornig minimalism på Färgfabriken Utställningshallen Färgfabriken i Stockholm har genomgått en totalrenovering. RUM har träffat arkitekten Petra Gipp som ritat det mesta. Ett helhetsansvar man sällan

Läs mer

FYSIK ÅK 9 AKUSTIK OCH OPTIK. Fysik - Måldokument Lena Folkebrant

FYSIK ÅK 9 AKUSTIK OCH OPTIK. Fysik - Måldokument Lena Folkebrant Fysik - Måldokument Lena Folkebrant FYSIK ÅK 9 AKUSTIK OCH OPTIK Ljud är egentligen tryckförändringar i något material. För att ett ljud ska uppstå måste något svänga eller vibrera. När en gitarrsträng

Läs mer

Palais de la Cambre. Stilfullt i. sommardrink. svenska lanthus. chicago lockar. husbåten. 8 000 kr N 05 2014. inspirerande läsning

Palais de la Cambre. Stilfullt i. sommardrink. svenska lanthus. chicago lockar. husbåten. 8 000 kr N 05 2014. inspirerande läsning säsongens snyggaste sidobord dynor stolar kuddar bärbart ljud till bryggan 5 inspirerande läsning bryssel São Paulo london dorset melbourne shanghai Warszawa N 05 2014 59 KRONOR 80 NOK vinn digitalt hemsystem

Läs mer

Stockholmsmässan LOUNGE. Abelardo Gonzalez Arkitektbyrå AB Koordinerad inredning Ove Persson

Stockholmsmässan LOUNGE. Abelardo Gonzalez Arkitektbyrå AB Koordinerad inredning Ove Persson Stockholmsmässan LOUNGE Förslag till ny Lounge, Stockholmsmässan Förutsättningar Syftet är att skapa ett rum där man till fullo kan uppskatta kvalitén i svenskt material och möbeldesign. Ett starkt och

Läs mer

"Vilka resultat går att uppnå med personcentrerad vård, och hur mäter vi effekterna?" Lars-Eric Olsson Fil. Dr

Vilka resultat går att uppnå med personcentrerad vård, och hur mäter vi effekterna? Lars-Eric Olsson Fil. Dr "Vilka resultat går att uppnå med personcentrerad vård, och hur mäter vi effekterna?" Lars-Eric Olsson Fil. Dr Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, centrum för personcentrerad vård Personer är vi

Läs mer

inled Proline X Series information och support: info@inled.se web: www.inled.se telefon: 08 518 362 00!1

inled Proline X Series information och support: info@inled.se web: www.inled.se telefon: 08 518 362 00!1 inled Proline X Series 2015 information och support: info@inled.se web: www.inled.se telefon: 08 518 362 00!1 Proline X Series Riktbar 750 lumen! Riktbar 900 lumen! Proline X 15W COB Vit Specifikationer

Läs mer

Adaptiva glas för vardagsbruk

Adaptiva glas för vardagsbruk HITTA TRANSITIONS GLASET SOM PASSAR DITT LIV Transitions Adaptiva glas för vardagsbruk Inne och ute, hela dagen, alla dagar se livet i det bästa ljuset. Transitions Optimal balans mellan mörkhet utomhus

Läs mer

glaukom (Grön starr)

glaukom (Grön starr) glaukom (Grön starr) frågor och svar s bu s tat e n s b e r e d n i n g f ö r m e d i c i n s k u t v ä r d e r i n g DENNA SKRIFT GES UT AV SBU OCH KAN BESTÄLLAS PÅ WWW.SBU.SE, BESTÄLLNINGSNUMMER 401-15.

Läs mer

Bra att veta om grå starr och gråstarrsoperation

Bra att veta om grå starr och gråstarrsoperation Version 5 Bra att veta om grå starr och gråstarrsoperation Patientinformation VAD ÄR GRÅ STARR? Grå starr, eller katarakt, är en grumling i ögats lins. Linsen ligger alldeles innanför pupillen. Utveckling

Läs mer

OÄNDLIGA LJUSKOMBINATIONER

OÄNDLIGA LJUSKOMBINATIONER Kardó OÄNDLIGA LJUSKOMBINATIONER Kardó är ett belysningssystem i moduler där du kan följa och förbättra arkitekturen i en byggnad. Systemet är helt flexibelt: du kan skapa långa eller korta moduler, raka

Läs mer

Instuderingsfrågor extra allt

Instuderingsfrågor extra allt Instuderingsfrågor extra allt För dig som vill lära dig mer, alla svaren finns inte i häftet. Sök på nätet, fråga en kompis eller läs i en grundbok som du får låna på lektion. Testa dig själv 9.1 1 Vilken

Läs mer

HANDBOK FÖR BELYSNINGSANPASSNING I HEMMET

HANDBOK FÖR BELYSNINGSANPASSNING I HEMMET HANDBOK FÖR BELYSNINGSANPASSNING I HEMMET 2009-09-09 Karin Alsterstad 1 Göteborgs universitet ForumVision Institutionen för neurovetenskap och fysiologi/sekt. Oftalmologi Förord Rapporten HANDBOK FÖR BELYSNINGSANPASSNING

Läs mer

Primärvårdens värdskap Ett vänligt och professionellt bemötande i en harmonisk miljö. Forsythiadokumentet. Primärvården Göteborg

Primärvårdens värdskap Ett vänligt och professionellt bemötande i en harmonisk miljö. Forsythiadokumentet. Primärvården Göteborg Primärvårdens värdskap Ett vänligt och professionellt bemötande i en harmonisk miljö. Forsythiadokumentet Syftet med Forsythiaprojektet har beslutat sig för att tydliggöra sin roll som primär vårdgivare

Läs mer

Bild 1. Syd-Österbottens sjukvårdsdistrikt, Seinäjoki centralsjukhus, Y-huset i september 2011. (Risto Lindqvist)

Bild 1. Syd-Österbottens sjukvårdsdistrikt, Seinäjoki centralsjukhus, Y-huset i september 2011. (Risto Lindqvist) Kotilainen Helinä Helina.Kotilainen@thl.fi Virtuella verktyg för dialogen mellan brukare och planerare Bild 1. Syd-Österbottens sjukvårdsdistrikt, Seinäjoki centralsjukhus, Y-huset i september 2011. (Risto

Läs mer

3. BELYSNINGSPLANERING...

3. BELYSNINGSPLANERING... Innehåll 1. GRUNDBEGREPP... 2 1.1. Lampsocklar... 2 1.2. Effekt = Watt... 2 1.3. Ljusflöde = Lumen... 3 1.4. Belysningsstyrka = Lux... 3 1.5. Färgtemperatur = Kelvin... 4 1.6. Färgåtergivningsindex...

Läs mer

Hjälpmedel: Typgodkänd räknare, Physics Handbook, Mathematics Handbook.

Hjälpmedel: Typgodkänd räknare, Physics Handbook, Mathematics Handbook. CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA 2009-01-13 Teknisk Fysik 14.00-18.00 Sal: V Tentamen i Optik för F2 (FFY091) Lärare: Bengt-Erik Mellander, tel. 772 3340 Hjälpmedel: Typgodkänd räknare, Physics Handbook, Mathematics

Läs mer

Konferens: ARBETE I KONTORSMILJÖ & FYSISK AKTIVITET PÅ JOBBET. 25 maj 2015 i UMEÅ

Konferens: ARBETE I KONTORSMILJÖ & FYSISK AKTIVITET PÅ JOBBET. 25 maj 2015 i UMEÅ Konferens: ARBETE I KONTORSMILJÖ & FYSISK AKTIVITET PÅ JOBBET 25 maj 2015 i UMEÅ Christina Bodin Danielsson, Teknologie doktor Master of Architecture SAR/MSA Christina.bodin.danielsson@arch.kth.se LEDARSKAPETS

Läs mer

inled Proline Series information och support: info@inled.se web: www.inled.se telefon: 08 518 362 00!1

inled Proline Series information och support: info@inled.se web: www.inled.se telefon: 08 518 362 00!1 inled s 2015 information och support: info@inled.se web: www.inled.se telefon: 08 518 362 00!1 s 300 lumen 300 lumen silver COB vit COB silver DL-US-15AWAGE-DIM 300 Lumen DL-US-15ASAGE-DIM 300 Lumen 30-3

Läs mer

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstoringskamera Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstorande Läskamera gör det enklare att se tryckt text, bilder, handskriven text eller små föremål. Placera dokumentet eller bilden på det

Läs mer

Mild Cognitive Impairment: en klinisk meningsfuld diagnose?

Mild Cognitive Impairment: en klinisk meningsfuld diagnose? Mild Cognitive Impairment: en klinisk meningsfuld diagnose? Ove Almkvist Psykologiska institutionen, Stockholms universitet & NVS institutionen, Karolinska Institutet, Stockholm E-mail: ove.almkvist@ki.se

Läs mer

Din guide till. (aflibercept injektionsvätska, lösning) (aflibercept injektionsvätska, lösning)

Din guide till. (aflibercept injektionsvätska, lösning) (aflibercept injektionsvätska, lösning) Din guide till Bayer Pharma AG, D-13342 Berlin, Germany Copyright 2012 Bayer Pharma AG www.bayerhealthcare.com Innehåll Sid Vad är Eylea?... 4 Åldersförändringar i gula fläcken... 5 Innan du får en injektion

Läs mer

FASADSTUDIE för Gamla vattentornet, del av Västervik 4:2 Västerviks kommun, Kalmar län.

FASADSTUDIE för Gamla vattentornet, del av Västervik 4:2 Västerviks kommun, Kalmar län. FASADSTUDIE för Gamla vattentornet, del av Västervik 4:2 Västerviks kommun, Kalmar län. 2015-03-20 Tommy Lyberg - Arkitekt Richard Granberg - Exploatör KONSEKVENSBESKRIVNING 20150320 Fasad - Gamla vattentornet,

Läs mer

LAMPGUIDEN. Så sparar du energi med LED SPOTLIGHT LED ILLUMINATION LED

LAMPGUIDEN. Så sparar du energi med LED SPOTLIGHT LED ILLUMINATION LED LAMPGUIDEN Så sparar du energi med LED ILLUMINATION LED DECORATION LED SPOTLIGHT LED PROMO LED LED - framtidens belysning LED (Ljus-Emitterande Diod) är en modern teknik för att producera ljus med elektricitet.

Läs mer

Aktiv avspänning eller avspänd aktivitet. Introduktion. Syfte. Dramapedagogik. Stress

Aktiv avspänning eller avspänd aktivitet. Introduktion. Syfte. Dramapedagogik. Stress Aktiv avspänning eller avspänd aktivitet en pilot studie Charlotta Korths-Aspegren & Anna Sigrell Här har vi gjort en sammanfattning utav vår B- uppsats Hälsopuls- aktiv avspänning eller avspänd aktivitet

Läs mer

VISION Chalmers för en hållbar framtid

VISION Chalmers för en hållbar framtid VISION Chalmers för en hållbar framtid UPPDRAG Chalmers ska vara ett utåtriktat tekniskt universitet med global attraktionskraft som bedriver internationellt erkänd utbildning och forskning, kopplad till

Läs mer

Hörseln. Ytterörat. Örat har tre delar ytterörat, inneörat och mellanörat.

Hörseln. Ytterörat. Örat har tre delar ytterörat, inneörat och mellanörat. Våra sinnen Hörseln Örat har tre delar ytterörat, inneörat och mellanörat. Ytterörat I ytterörat finns öronmusslan och hörselgången. Öronmusslan fångar in ljudet som åker in i hörselgången. I hörselgången

Läs mer

KONST på Vallås äldreboende. Barbro Jönsson Jan Åberg Tommy E Westerling

KONST på Vallås äldreboende. Barbro Jönsson Jan Åberg Tommy E Westerling KONST på Vallås äldreboende Barbro Jönsson Jan Åberg Tommy E Westerling Gårdarna Den konstnärliga utsmyckningen på gårdarna utomhus anspelar på de teman som landskapsarkitekt Kerstin Teutsch angett, nämligen:

Läs mer

Design: Arne Jacobsen. AJ Eklipta led

Design: Arne Jacobsen. AJ Eklipta led Design: Arne Jacobsen AJ Eklipta led AJ Eklipta AJ Eklipta utvecklades 1959 till Rødovre Rådhus. Den formgavs då i två storlekar, Ø 350 och Ø 450. Senare använde Arne Jacobsen en mindre version på Ø 220

Läs mer

Ulrika Ferm fil dr, logoped

Ulrika Ferm fil dr, logoped Ulrika Ferm fil dr, logoped Samtalsmatta som stöd för kommunikation vid Huntingtons och Parkinsons sjukdom Kommunikation vid Huntingtons och Parkinsons sjukdom Progressiva neurodegenerativa sjukdomar som

Läs mer

Åldersförändringar i gula fläcken

Åldersförändringar i gula fläcken Åldersförändringar i gula fläcken 1 1 Hornhinna Lins Glaskropp Näthinna Gula fl äcken Synen är ett av våra viktigaste sinnen. Det är ett genialiskt system som utvecklats under miljontals år för att passa

Läs mer

Soliga dagar. Kontakt Annika Palmgren Sofi Jonsevall 070-817 06 35 076-803 31 64. Boktips En bok om solen av Pernilla Stalfelt

Soliga dagar. Kontakt Annika Palmgren Sofi Jonsevall 070-817 06 35 076-803 31 64. Boktips En bok om solen av Pernilla Stalfelt Kontakt Annika Palmgren Sofi Jonsevall 070-817 06 35 076-803 31 64 annika.palmgren@fysik.lu.se Soliga dagar sofi.jonsevall@gavle.se www.fysik.org Boktips En bok om solen av Pernilla Stalfelt Ord och begrepp

Läs mer

VRay för Max Camilla Ravenna / André Ravenna Alto Punto 2012 Alto Punto Askims Stationsväg 21 436 40 Askim

VRay för Max Camilla Ravenna / André Ravenna Alto Punto 2012 Alto Punto Askims Stationsväg 21 436 40 Askim VRay för Max Camilla Ravenna / André Ravenna Alto Punto 2012 Alto Punto Askims Stationsväg 21 436 40 Askim ISBN 978-91-637-2533-3 Innehåll 1: Kom igång 5 2: Nödvändiga inställningar 6 2.1: V-Ray fliken

Läs mer

Fokus. Mirjam HY, Hovåsskolan F- 9, Hovås www.lektion.se

Fokus. Mirjam HY, Hovåsskolan F- 9, Hovås www.lektion.se Fokus När man tar en bild är motivet i fokus, ofta är bakgrunden då suddig. Ibland tar det lite tid att få till ett bra fokus, ge inte upp, om du tar kort med mobilen; testa att backa lite och gå fram

Läs mer

Hål i gula fläcken. makulahål

Hål i gula fläcken. makulahål Hål i gula fläcken makulahål Gula fläcken Ögats insida är klädd med en tunn hinna, näthinnan. Den består av miljontals små synceller och fungerar som ett slags film som fångar upp det vi ser. Syncellerna

Läs mer

Pozzo. [p :tso] it. källa, brunn

Pozzo. [p :tso] it. källa, brunn pozzo Pozzo c [p :tso] it. källa, brunn Rom, en högsommardag. Solen står högt. Skuggan i förhallen både svalkar och bygger förväntan. Ett steg in i rummet och ögat bländas av ljuset; energin flödar in

Läs mer

Frågor till filmen Vi lär oss om: Ljus

Frågor till filmen Vi lär oss om: Ljus Frågor till filmen Vi lär oss om: Ljus 1. Hur är vår planet beroende av ljus? 2. Vad är ljus? 3. Vad är elektromagnetisk energi? 4. Vad kallas de partiklar som energin består av? 5. Hur snabbt är ljusets

Läs mer

Bildanalys. Introduktion

Bildanalys. Introduktion Bildanalys Introduktion Ett konstverk kan läsas på många olika sätt, ur flera olika perspektiv. Det finns inte en bestämd betydelse utan flera. Utgångspunkten för all tolkning är den personliga, egna upplevelsen,

Läs mer

IMPONERAD AV FÄRGAT LJUS?

IMPONERAD AV FÄRGAT LJUS? EPSON VITT PAPPER DIN GUIDE TILL LJUSSTYRKA FÖR FÄRGAT LJUS IMPONERAD AV FÄRGAT LJUS? 2 Vikten av ljusstyrka för färgat ljus (CLO) vid utvärdering och jämförelse av digitala projektorer Det kanske är svårt

Läs mer

LED-belysning för stora utrymmen

LED-belysning för stora utrymmen LED-belysning för stora utrymmen Lightline-system med LED ETAP's E4, E5 och E7 består av ett omfattande sortiment av LED-belysning för stora utrymmen med högt i tak, t.ex. industrihallar, lager, butiker

Läs mer

röst hörd arkitekturprojekt stadsp arken lund TAL I KVADRAT

röst hörd arkitekturprojekt stadsp arken lund TAL I KVADRAT röst hörd arkitekturprojekt stadsp arken lund TAL I KVADRAT LUNDS KONST- OCH DESIGNSKOLA Projekt rumsgestaltning med arkitektur. LUNDS KONST & DESIGNSKOLA Arkitekturprojektet går ut på att studera och

Läs mer

U7/R7 Avancerad belysning i unik design

U7/R7 Avancerad belysning i unik design U7/R7 U7/R7 Avancerad belysning i unik design 2 ETAP U7/R7 U7 och R7 tar med sig morgondagens belysning till ditt hem. Båda armaturerna har med hjälp av LED+LENS -tekniken, utvecklats för allmänbelysning

Läs mer

Projekt Kognitivt Stöd

Projekt Kognitivt Stöd Projekt Kognitivt Stöd Uppdrag Att utveckla en organisation för att tillgodose behov av kognitivt stöd i samband med BUP-vård Projektets mål 1. Utforma ett förslag på hur arbetsterapeuter kan arbeta med

Läs mer

Psykisk hälsa och ohälsa ibland elever i särskolan. Petra Boström Göteborgs universitet 2015-04-21

Psykisk hälsa och ohälsa ibland elever i särskolan. Petra Boström Göteborgs universitet 2015-04-21 Psykisk hälsa och ohälsa ibland elever i särskolan Petra Boström Göteborgs universitet 2015-04-21 Agenda Hur mäter vi psykisk hälsa bland barn med intellektuella funktionsnedsättningar? Hur mår barn och

Läs mer

Bra belysning för bättre vård

Bra belysning för bättre vård Bra belysning för bättre vård Ta hand om dina ögon Under en arbetsdag måste ditt öga växla tusentals gånger mellan det starka operationsljuset vid patientens mun och belysningen i den omgivande miljön.

Läs mer

Hörsel och syn. Hörsel och syn. Sammanfattning. Hörsel

Hörsel och syn. Hörsel och syn. Sammanfattning. Hörsel 17 Hörsel och syn Sammanfattning Över en miljon människor i Sverige har svårt att höra vad som sägs i ett samtal mellan flera personer. Det är i dag dubbelt så vanligt att yngre personer uppger att de

Läs mer

Teknik och äldre med kognitiv svikt eller demens hur går det?

Teknik och äldre med kognitiv svikt eller demens hur går det? Teknik och äldre med kognitiv svikt eller demens hur går det? FKS inspirationsdagar mars 2014 Louise Nygård Professor i arbetsterapi Karolinska Institutet Ledare av forskargruppen CACTUS: Cognitive Accessibility

Läs mer

Mångsidiga applikationer

Mångsidiga applikationer Mångsidiga applikationer Pendel-, vägg- och takarmaturerna från OSRAM är det självklara valet när estetik och effektivitet är lika viktigt. De kombinerar förstklassig design med den innovativa armaturens

Läs mer

Hur uppfattar akutmottagningspersonal avbrott och störningar i sitt arbete?

Hur uppfattar akutmottagningspersonal avbrott och störningar i sitt arbete? Hur uppfattar akutmottagningspersonal avbrott och störningar i sitt arbete? Lena Berg 1, 2 Leg.ssk, doktorand Annsofie Källberg 1, 3 Leg. ssk, doktorand 1 Institutionen för Medicin Solna, Karolinska Institutet

Läs mer

Beräkningsverktyg för arkitekten

Beräkningsverktyg för arkitekten Beräkningsverktyg för arkitekten Jouri Kanters, doktorand & arkitekt [NL] Lunds Tekniska Högskola / Energi & ByggnadsDesign Beräkningsverktyg / simuleringsprogram? Varför? Vi vet ju detta: Jönköping 15%

Läs mer

Så skapas färgbilder i datorn

Så skapas färgbilder i datorn Så skapas färgbilder i datorn 31 I datorn skapas såväl text som bilder på skärmen av små fyrkantiga punkter, pixlar, som bygger upp bilden. Varje punkt har sin unika färg som erhålls genom blandning med

Läs mer

Dental digital röntgenteknik Vad ska vi tänka på?

Dental digital röntgenteknik Vad ska vi tänka på? Odontologiska fakulteten, Tandvårdshögskolan Malmö Dental digital röntgenteknik Vad ska vi tänka på? Kristina Hellén-Halme Avdelningen för Odontologisk röntgendiagnostik, Malmö högskola 1 Skillnad mellan

Läs mer

LED LENSER * LED LENSER * SEO 3. Creating New Worlds of Light

LED LENSER * LED LENSER * SEO 3. Creating New Worlds of Light LENSER * Creating New Worlds of Light LENSER * SEO 3 Icke-bländande rött -ljus 3 Power s (med blinkfunktion) 100% low power 15% signal 3 White High End s 1 Red High End Vikt 96 g Ljusflöde 90 lm* Batterier

Läs mer

Fotograferad i ateljé Lyktans ljuslaboratorium, Åhus, 2012.

Fotograferad i ateljé Lyktans ljuslaboratorium, Åhus, 2012. Stockholm II LED 1990 vann formgivaren Olle Anderson den nordiska designtävlingen Nytt ljus över Stockholm. Tävlingens utmaning var att formge en armatur som utöver att ha goda belysningsegenskaper stilmässigt

Läs mer

Äldreboende Björkhammar Hammarstrand Ragunda kommun 2013-10-21

Äldreboende Björkhammar Hammarstrand Ragunda kommun 2013-10-21 Äldreboende Björkhammar Hammarstrand Ragunda kommun 2013-10-21 1 Ragunda kommun bygger nytt äldreboende med 40 nya lägenheter för permanent äldreboende i en ny byggnad samt 11 nya lägenheter för korttidsboende

Läs mer

Syntolkningsproblem. Visuell Perceptionsstörning. Hjärnsynskada /CVI. Bakre synbaneskada. Monica Danielsson 2014-02-06

Syntolkningsproblem. Visuell Perceptionsstörning. Hjärnsynskada /CVI. Bakre synbaneskada. Monica Danielsson 2014-02-06 Syntolkningsproblem Visuell Perceptionsstörning Hjärnsynskada /CVI Bakre synbaneskada Monica Danielsson 2014-02-06 Specialpedagogiska skolmyndigheten Statens samlade stöd i specialpedagogiska skolfrågor.

Läs mer

Hemmaboende äldre, formell och informell hjälp och omsorg.

Hemmaboende äldre, formell och informell hjälp och omsorg. Nytänkande och utveckling inom hemmatjänst i den västliga värld Samordning av socialtjänst och hälsovård Hemmaboende äldre, formell och informell hjälp och omsorg. docent,, Islands Universitet Reykjavík,

Läs mer

Integrering av den fysiska och psykosociala miljön betydelsen av organisation och ledarskap

Integrering av den fysiska och psykosociala miljön betydelsen av organisation och ledarskap Integrering av den fysiska och psykosociala miljön betydelsen av organisation och ledarskap Docent David Edvardsson La Trobe University Umeå Universitet - Vad betyder ledarskapet för integreringen av fysisk

Läs mer

En genväg till djup avslappning och meditation. Floating.

En genväg till djup avslappning och meditation. Floating. En genväg till djup avslappning och meditation Floating. FLOATING återskapar balans Att flyta i ett viktlöst tillstånd och låta hjärnan vila från intryck, såsom ljud, ljus, tryck och friktioner frigör

Läs mer

light guide Hur man belyser ett köpcenter

light guide Hur man belyser ett köpcenter light guide Hur man belyser ett köpcenter En plats där man bara kan vara För vissa är ett köpcentrum inte bara en plats där man handlar, det är också en plats dit man kan gå för att bara vara eller för

Läs mer

Högskolan i Borås HT10 Webbredaktörsprogrammet distans Grafisk produktion för webb och tryck. Projektarbete Solveig Betnér

Högskolan i Borås HT10 Webbredaktörsprogrammet distans Grafisk produktion för webb och tryck. Projektarbete Solveig Betnér Högskolan i Borås HT10 Webbredaktörsprogrammet distans Grafisk produktion för webb och tryck Projektarbete Solveig Betnér Sammanfattning och syfte Företaget Solveig skapar textila handarbetade produkter

Läs mer

Skyltning på KTH Planering och beskrivning

Skyltning på KTH Planering och beskrivning Denna sida skall tas bort i produktionen Skyltning på KTH Planering och beskrivning Del 2 Fasadskyltning 2014-11-14 1 2 Innehåll Del 2 - fasadskyltning 5 6 7 8 9 11 12 13 Inledning Planering och anskaffning

Läs mer

Kan utforskande av ljus och färg vara en del av språkarbetet på förskolan?

Kan utforskande av ljus och färg vara en del av språkarbetet på förskolan? Kan utforskande av ljus och färg vara en del av språkarbetet på förskolan? Forskning visar att aspekter av begrepp om ljus i vardagstänkandet och inom naturvetenskapen skiljer sig åt. Vi vill utmana barnens

Läs mer

Måla med lackfärger. Väck liv i dina möbler och snickerier

Måla med lackfärger. Väck liv i dina möbler och snickerier Måla med lackfärger Väck liv i dina möbler och snickerier Måla med lackfärger Med Beckers lackfärger kan du måla de flesta snickerier inomhus som fönster, dörrkarmar, dörrar, fotlister och skåpluckor.

Läs mer

Macab Flexspot DL-12 DIMBAR. Dimbar spotlight med hög kvalitet och flexibelt utförande. www.macab.com. ...a step into a digital world 130905 02219

Macab Flexspot DL-12 DIMBAR. Dimbar spotlight med hög kvalitet och flexibelt utförande. www.macab.com. ...a step into a digital world 130905 02219 ...a step into a digital world 130905 02219 Macab Flexspot DL-12 DIMBAR Dimbar spotlight med hög kvalitet och flexibelt utförande Nu kommer en ny generation spotlights, utvecklade med fokus på kvalitet,

Läs mer

Information och praktiska tips vid synnedsättning

Information och praktiska tips vid synnedsättning Information och praktiska tips vid synnedsättning Information från Syncentralen Habiliteringen Solvändan Åbovägen 14 351 88 Växjö 1 Innehåll Kort om Syncentralen... 3 Synnedsättningen förändrar vardagen...

Läs mer

Lighting the Future. Väg- och parkbelysning Skapa säkerhet, trygghet och stämning med den rätta utomhusbelysningen

Lighting the Future. Väg- och parkbelysning Skapa säkerhet, trygghet och stämning med den rätta utomhusbelysningen 5 16 Lighting the Future Väg- och parkbelysning Skapa säkerhet, trygghet och stämning med den rätta utomhusbelysningen Minskar energiförbrukningen - och kostnaderna Energiförbrukningen frän vägbelysning

Läs mer

BILD: Våglängder för elektromagnetisk strålning. ultraviolett strålning Synligt ljus infraröd strålning

BILD: Våglängder för elektromagnetisk strålning. ultraviolett strålning Synligt ljus infraröd strålning Synsinnet & ljus Sammanfattning av kapitel 5.4 Ljus i boken: Arbete och teknik på människans villkor Ljus Med ljus avser vi i det här sammanhanget synligt ljus, som är en form av elektromagnetisk strålning

Läs mer

BESIKTNING av. En handledning om hur man visuellt ska bedöma och besiktiga måleriarbeten inomhus.

BESIKTNING av. En handledning om hur man visuellt ska bedöma och besiktiga måleriarbeten inomhus. BESIKTNING av Måleriarbeten En handledning om hur man visuellt ska bedöma och besiktiga måleriarbeten inomhus. 2011 INNEHÅLLS- FÖRTECKNING Så här ska anvisningen användas Användning av anvisningarna...

Läs mer

RUMMET OCH ARBETSPLATSEN

RUMMET OCH ARBETSPLATSEN RUMMET OCH ARBETSPLATSEN För att skapa en speciell karaktär eller atmosfär i ett rum, räcker det ofta inte att planera för en god ljusmiljö. Genom att låta armaturvalet och belysningen samspela med arkitektur,

Läs mer