# Laxnevägen. Planbestämmelser. ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN Allmänna platser. Kvartersmark B

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "# Laxnevägen. Planbestämmelser. ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN Allmänna platser. Kvartersmark B"

Transkript

1 T T 19,85 20, ,92 20, ,12 21, ,03 20, ,06 19,72 21,64 21, ,77 21,42 20,34 21,64 21,63 19,4 19,18 21,8 22, ,82 21,92 12,76 12,62 18,16 23,51 23,57 15,45 14,12 12,44 12,7 18,46 23,5 18,23 21,95 17,54 12,36 12,51 13,67 12,48 24,72 12, ,96 12,5 12, ,17 14, ,19 22,34 23,69 23,68 13,07 19, ,63 23, ,62 11,29 11,33 11,19 12,22 13,54 13,2 12,64 12,37 10,54 11,38 13,35 9,5 16,15 21,95 13,63! 11,16 9,52 20,78! 23,93 19,7!! 23,04 18,07 18,96 17,45 16,61 17,9 13,93 14,03 14, ,42 Planbestämmelser Dnr /07 MoB AXSJÖLIDN T Återvinningsstation DAGA HÄRADSALLMÄNNING S:3 T T YTTRBY 4:24 Vattenverk Klämmingen 23,58 24,78 WB1 2 W 1 B I e1 25 WB2 4.5 NATUR f1 f2 f3 1:1 B I e1 25 p1 p2laxnstugan :47 T 13 4:24 YTTRBY f1 f2 f3 p1 p fril b # Laxnevägen : LOKALGATA 1:12 HBY fril b v :48 23 # LOKALGATA 1: B I e1 25 f1 f2 f3 fril p1 p2 # b e2 2 serv / serv / : :1 1: : ³ 7: Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. ndast angiven användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela planområdet. GRÄNSR Linje ritad 3 m utanför planområdets gräns Användningsgräns genskapsgräns ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTN Allmänna platser LOKALGATA Lokalgata NATUR Naturområde Kvartersmark B Bostäder 1 Teknisk anläggning; transformatorstation 2 Teknisk anläggning; avskärande dike med tät duk Vattenområde W Öppet vattenområde WB1 Brygga för småbåtar, max 2,5 m bred WB2 Badbrygga max 2,5 m bred UTNYTTJANDGRAD/FASTIGHTSINDLNING e1 00 Största byggnadsarea i procent av fastighetsarea e2 0 Högsta antal tomter BGRÄNSNING AV MARKNS BBYGGAND Marken får inte bebyggas MARKNS ANORDNAND Körbar utfart får inte anordnas Stängsel/staket måste finnas PLACRING, UTFORMNING, UTFÖRAND 0.0 Högsta byggnadshöjd i meter I Högsta antal våningar fril ndast friliggande hus f1 Fasadmaterial ska vara stående träpanel f2 Taktäckning ska vara rött tegel f3 Fasad ska vara målad i kulörer från jordartsfärger p1 Byggnader får placeras 1,5 m från tomtgräns om krav på brandföreskrifter följs p2 Framför garage ska finnas plats för uppställning av bil v b Inom planområdet ska skyddsföreskrifter för Laxne vattentäkt följas 04FS 1984:23 länsstyrelsen i Södermanland) ADMINISTRATIVA BSTÄMMLSR Genomförandetiden är 15 år från den dagen planen vinner laga kraft Kommunen är inte huvudman för allmän plats Planavgift ska inte tas ut vid bygglov ILLUSTRATION Illustrationslinje Suterrängvåning får anordnas, utöver angivet högsta antal våningar, där den ursprungliga marklutningen är större än 1:4 Byggnader ska uppföras i radonsäkert utförande GRUNDKARTA BTCKNINGSBSKRIVNING NLIGT HMK-KARTOGRAFI Koordinatsystem: RT R gon V 0:-15 Höjdsystem: RH 70 Grundkartan upprättad av Metria i Katrineholm, Detaljplan för LAXNSTUGAN 1:1 m. fl. i Laxne, Gnesta kommun Upprättad Samhällsbyggnadsförvaltningen Övriga planhandlingar: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Lars Olsson, lantmäteriingenjör Meter JAN HHRN Arkitekt Antagen MoB: Laga kraft :

2 PLANBSKRIVNING Sid 17) Diarienummer: /07 MoB Detaljplan för Laxnestugan 1:1 m.fl. i Laxne, Gnesta kommun K l ä m m i n g e n Mariefredsvägen Mariefredsvägen Mariefredsvägen Mariefredsvägen Mariefredsvägen Mariefredsvägen Mariefredsvägen Mariefredsvägen Mariefredsvägen väg väg väg väg väg väg väg väg väg 223) 223) 223) 223) 223) 223) 223) 223) 223) Laxne Skrafferingen visar planområdet Handlingar Till planförslaget hör denna planbeskrivning, plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, samrådsredogörelse och fastighetsförteckning. Gnesta kommun Gnesta vxl:

3 PLANBSKRIVNING Sid 27) Planens syfte och huvuddrag Planförslaget syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse, 6-7 tomter med friliggande envåningshus. Förenligt med 3:e, 4:e och 5:e kapitlet i miljöbalken Planförslaget är förenligt med 3:e, 4:e och 5:e kapitlet i miljöbalken avseende hushållning med mark, resurser och miljökvalité. Plandata Planens avgränsning Planområdet gränsar i norr mot vattenverkets fastighet, i öster av sjön Klämmingen. I söder gränsar den mot villabebyggelse och i väster mot Mariefredsvägen, väg 223. Areal Planområdets landområde är knappt kvadratmeter vattenområdet är knappt kvadratmeter. Områdets totala areal är ca 1,4 hektar Markägoförhållanden Laxnestugan 1:1 ägs av Torsten och Ulla Andersson Tidigare ställningstaganden Översiktliga planer I fördjupningen av översiktsplanen för Laxne tätort anges att området intill sjön Klämmingen är av intresse för det rörliga friluftslivet. Planområdet ligger inom område med mycket högt naturvärde enligt länsstyrelsens naturvårdsprogram. Planområdet ligger delvis inom skyddsområde för vattentäkt. Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden Större delen av området är inte detaljplanelagt sedan tidigare. Dock gränsar det och överlappar delvis av en detaljplan antagen 1972, med beteckning P72/6. Förutsättningar, förändringar och konsekvenser Natur Mark och vegetation Området sluttar mot öster och mot sjön Klämmingen. Landskapsbilden mot det öppna vattenrummet är känslig. De tillkommande byggnadernas placering, utformning, materialval och färgsättning kan påverka landskapsbilden. Området ligger i direkt anslutning till Laxne samhälle och utbyggnaden blir en naturlig utveckling av tätorten.

4 PLANBSKRIVNING Sid 37) Strandskydd Planområdet ligger inom strandskyddsområde. Avsikten är att upphäva strandskyddet inom kvartersmark B) och gatumark lokalgata). På planområdets södra sida är marken ianspråktagen innan strandskyddets införande och är därför inte tillgänglig för allmänheten. På planområdets norra sida ligger ortens vattenverk. Där är det möjligt att ta sig fram och även att lägga till med kanot. Planförslaget syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse på delar av planområde samt befästa en del av strandskyddet närmast vattnet samt vattenområdet med undantag av två mindre ytor för bad- respektive båtbrygga. Badbryggan kommer dock att vara tillgänglig och inte stängas av för allmänheten. Båtbryggan kan komma att förses med grind för att försvåra stölder. Hela strandlinjen inom planområdet blir tillgänglig för allmänheten och på så sätt möjliggörs passage norrut, mot de obebyggda stränderna. Dessutom tillskapas en enkel stig efter vattnet som gör att allmänheten kan nå sjön och ta sig till det tillgängliga vattenområdet vid vattenverket. Bryggorna skall vara av typ flytbryggor och inte medföra någon muddring i sjön. ftersom strandskyddet behålls inom strandremsan, bör alla eventuella åtgärder utanför bryggområdena tillståndsprövas. Planområdet sett från öster en februaridag 2009 Markbeskaffenhet Området omfattas av skydd för vattentäkt. För skyddsområdet finns en fastställd föreskrift. Fastigheterna måste anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Dagvatten ska om möjligt alltid tas omhand lokalt, det kan dock vara nödvändigt att avleda ytvatten eller ta hand om det under särskilda krav, för att säkra att vattentäkten förblir opåverkad. Till skydd för vattentäkten har avsatts ett markområde som skyddszon med tät duk som eventuellt avleder ytvatten från vattentäkten.

5 PLANBSKRIVNING Sid 47) Geotekniska förhållanden Marken består av morän. Förorenad mark Inga kända föroreningar finns. Radon Området har karterats som högriskområde för radon. n särskild planbestämmelse om detta finns i planen. Risk för skred/höga vattenstånd Vattendomar reglerar vattenståndet i sjön Klämmingen. Fornlämningar n bit av en så kallad riksgata finns på fastigheten. Länsstyrelsen har gjort bedömningen att då den byggts bort under senare tid finns det inte grund för fornlämningsstatus. Bebyggelseområden Bostäder Bostäderna ska utgöras av friliggande småhus. Planområdet kan rymma upp till sju nya bostäder. Då den nya bebyggelsen kommer att vara synlig från sjön Klämmingen är det viktigt att den väl smälter in i landskapsbilden. Området stiger brant uppåt från sjön sett och bebyggelse kommer därför inte att sticka upp utan följer landskapets linjer. Färgsättningen på husen ska vara nära jordfärger för att inte vara i blickfånget från sjösidan. Laxnes befintliga bebyggelse är varierad och det är viktigt att den nya bebyggelsen smälter väl in i landskapet men också att den är anpassad till ortens karaktär. n viktig faktor i att anpassa bebyggelse till landskap och redan befintlig bebyggelse är skalan på husen. Förändringar av markens befintliga nivåer ska minimeras, därför förordas sluttningshus där lutningen medger detta. De krav som finns i fastställd skyddsföreskrift skall följas. Befintligt bostadshus inom planområdet och läge för den nya lokalgatan på krönet av väg 223

6 PLANBSKRIVNING Sid 57) Offentlig service Grundskola med klasser från förskola till årskurs 6 finns, ca 1 km från området. Kommersiell service Viss kommersiell service finns i Laxne. Tillgänglighet Tillgänglighet inom kvartersmark granskas särskilt vid bygglov. Uppfartsväg ska klara lämpliga lutningar. Byggnadskultur och gestaltning Laxne är en tätort som präglas av varierad bebyggelse i mindre skala. Det är därför viktigt att tillkommande bebyggelse också byggs med liknande kvalitéer. Friytor, lek och rekreation Inom varje nyskapad fastighet kommer att finnas tomtyta där lek och rekreation kan ske. Det föreslås också ett gemensamt område vid stranden för bad och rekreation. Vattenområden Vattenområdet ska vara tillgängligt för bad och friluftsliv. Bryggor för bad och små båtar medges på en mindre del av vattenytan. Bryggornas yta begränsas i planbestämmelse, för att minimera inverkan på vattenmiljön. Någon muddring skall inte ske i sjön. Gator och trafik Gatunät, gång- cykel- och mopedtrafik n lokalgata anläggs inom planområdet. Denna skall betjäna de nya tomterna och 1:12, 1:13 och 1:16. Inom naturmarken anläggs en gångstig, som dels kan betjäna bad och båtplatsen, dels allmänheten att komma norr ut efter stranden. Kollektivtrafik Buss mellan Mariefred och Gnesta tätort passerar genom Laxne 4 gånger per dag. Parkering, utfarter Parkering ska ordnas inom respektive tomt. Om garage byggs ska parkering vara möjlig framför eller intill garaget. Garagets placering får inte orsaka dålig sikt vid in och utfart från tomt. Utfart till väg 223 sker genom den nya lokalgatan. Någon direktutfart till väg 223 medges inte. Störningar Mariefredsvägen passerar i anslutning till planområdet. Då Planområdet ligger ca 3 meter över vägen kommer nivåskillnaden att dämpa buller. Gällande gränsvärden för buller kommer inte att överskridas. Teknisk försörjning Vatten och avlopp Ska anslutas till kommunalt vatten- och avloppsnät. Värme Husen värms lämpligen upp med värmepump. Då området ligger över en vattentäkt bedöms att bergvärme inte är lämpligt. Särskilda regler om skydd för vattentäkten finns fastställda.

7 PLANBSKRIVNING Sid 67) l De nya fastigheterna ska anslutas till elnätet. tt -område ordnas inom planområdet för transformatorstation. Avfall Kommunens avfallsplan ska följas. Närmaste återvinningsgård för förpackningar finns vid norra infarten till Laxne, ca 50 meter från planområdet. Administrativa frågor Detaljplanens genomförandetid är 15 år från den dag planen vinner laga kraft. I övrigt hänvisas till genomförandebeskrivningen. Konsekvenser av planens genomförande Planens genomförande medför att ett mindre skogsparti omvandlas till småhusområde. Planförslaget reglerar så att påverkan på den omgivande miljön minimeras, avseende terrängen, landskapsbilden, störningar i vattenområdet och på vattenkvalitet. Möjlighet att vistas i strandzonen kommer att finnas kvar. Bebyggelsen skall anpassas genom placering, material och färgsättning. n behovsbedömning har framtagigts genom att planen granskats utifrån Gnesta kommuns MKB-mall. Följande har uppmärksammats: Projektet berör skyddsområde för vattentäkt samt område med strandskydd. Kommentar: Skyddsbestämmelser om Laxne grundvattentäkt skall hållas. Detta innebär att skyddet för vattentäkten långsiktigt bibehålls. Strandskydd. Planområdet ligger inom strandskyddsområde. Planen kommer att formellt upphäva strandskyddet för tomtmark och lokalgata. I dagsläget är stranden ianspråktagen. Planen innebär att tillgängligheten förstärks då det tydligt markeras var tomten slutar och vilket strandområde som kan nyttjas av allmänheten. Planområdet ligger i gränsen mellan områden som klassas som Högsta värde respektive Mycket högt naturvärde i länets naturvårdsprogram. Del av sjön Klämmingen som ingår i planområdet utpekas som intressant utifrån sin näringsfattighet, landskapsbild skyddsvärde för branta bergpartier och tidigare öppna strandpartier) och artrik fisk- och fågelfauna. Kommentar: Planområdet berör ej bergs eller tidigare öppna hävdade områden. Bebyggelsen kommer att ansluta till Laxne vattenverk. Med en ökat antal bostäder i området kan ett ökat antal motorbåtar förmodas, något som marginellt kant påverka Klämmingens vattenstatus. Geologisk form Planområdet ligger på Strängnäsåsen. Åsen är i sin sträckning inte särskilt väl markerad. Inom planområdet finns dock en sträcka där åsens form kan anas. Delar av åsens välvda form är sedan länge sargad av en körväg. Grävning och påverkan av åsen är olämplig, en röjning av skog skulle kunna innebära att åsen blir tydligare och landskapets morfologi lättare att läsa. Förändringar i grundvattenkvaliteten. Kommentarer: Den lättinfiltrerade Strängnäsåsen vars utströmningsområde är sjön Klämmingen ställer krav på dagvattenhanteringen. För takvatten förordas grund eller öppen infiltration. Om ökad försiktighet med infiltration av

8 PLANBSKRIVNING Sid 77) dagvatten som i förlängningen genom Strängnäsåsens utflödesområde i sjön Klämmingen även kan påverka område som utpekats som mycket högt naturvärde p2) har dock ej behandlats tidigare och bör beaktas. Risk för förorening genom släckvatten. Kommentarer: Kommunens tekniska enhet liksom tidigare grundvattenutredning ger vid handen att strömningsriktningen är bort från täktområdet mot bebyggelse där eventuellt släckvatten kan uppkomma. xtra skyddsåtgärder skall också sättas in. Risk för radonstrålning. Kommentarer: Planområdet ligger inom höriskområde för markradon. Riskområdet sammanfaller med Strängnäsåsen. Byggnation inom grusområde med förhöjda radonhalter kan ske under förutsättning att kunskap om förekomsten finns och förebyggande åtgärder vidtas. Torpargrund/krypgrund där luftspalten mellan mark och hus försvårar inträngandet av radon i bostadsutrymmenkan vara ett sätt att minska radonhalten i bostad. Hus med källare kan kräva tekniskt avancerade lösningar som radonsug. Medverkande tjänstemän Carolin Dahlgren planarkitekt, Bertil Karlsson, miljöstrateg, Samhällsbyggnadsförvaltning, Gnesta kommun. Jan Hehrne Arkitekt

9 GNOMFÖRANDBSKRIVNING Sid 12) Diarienummer: /07 MoB Detaljplan för Laxnestugan 1:1 m.fl. i Laxne, Gnesta kommun Organisatoriska frågor Preliminär Tidplan Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande. Utställningsbeslut Miljö- och byggnämnden Augusti 2009 Utställning September 2009 Godkännande Miljö- och byggnämnden November 2009 Antagande Kommunfullmäktige December 2009 Laga kraft Januari 2010 Genomförandetid Genomförandetiden är femton 15) år från den dag planen vinner laga kraft. Markägande Laxnestugan 1:1 ägs av Ulla och Torsten Andersson. Huvudmannaskap och ansvarsfördelning Kommunen är inte huvudman för de allmänna platserna. Avtal tt planavtal har tecknats mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och markägaren. Fastighetsrättsliga frågor Fastighetsbildning Upp till sex nya fastigheter för bostadsbyggande kan komma att bildas. Gemensamhetsanläggning n gemensamhetsanläggning för drift och skötsel av lokalgata, naturmark, bad- och båtplats samt naturstig vid stranden kommer att bildas. Skyddsområdet mot vattentäkten skall ingå i detta gemensamma område. Andelsägare blir både de nya och de befintliga fastigheterna som kommer att trafikmatas från den gemensamma infarten. Servitut eller ledningsrätt Ledningsrätt för allmänna ledningar kan komma att upprättas i den planerade lokalgatan. Fastighetsplan Ingen fastighetsplan finns för området och ingen kommer att upprättas. konomiska frågor Planekonomi Alla bygg- och anläggningskostnader står markägaren för.

10 GNOMFÖRANDBSKRIVNING Sid 22) Någon planavgift skall inte tas ut i samband med bygglov. Tekniska Frågor Tekniska utredningar ventuella utredningar, vars behov kan uppstå under planering eller byggprocessen, skall bekostas av markägaren och granskas av Gnesta kommun. Dokumentation och kontroll xploatören skall upprätta kontrollplan vad avser lokalgatan, skyddszonen mot vattentäkten och det tekniska utförandet. Denna skall godkännas av Gnesta kommun. Kommunen skall under byggtiden fortlöpande beredas tillfälle till egen besiktning. Avtal om detta kommer att upprättas. Vatten och avlopp All anslutning skall ske till kommunens nät. Tele/el Kontakt tas av exploatören med respektive huvudman. Medverkande tjänstemän Carolin Dahlgren, planarkitekt, Gnesta kommun Jan Hehrne Arkitekt Gnesta kommun Gnesta vxl:

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl 1(8) LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl Håbo kommun, Uppsala län ENKELT PLANFÖRFARANDE ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH

Läs mer

Utredningsunderlag: Principförslag för lösande av områdets avloppshantering, PEHRSCO 2011-02-10 Bullerberäkning, Vectura 2011-07-06

Utredningsunderlag: Principförslag för lösande av områdets avloppshantering, PEHRSCO 2011-02-10 Bullerberäkning, Vectura 2011-07-06 1 Detaljplan för Sjöatorp 5:8 m fl fastigheter Hjortsberga Alvesta kommun PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning, med bilaga Behovsbedömning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal.

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal. 1(2) ENKELT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2010-10-20 Detaljplan för Skokloster 14:1 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Planförfarande Tidplan Genomförandetid

Läs mer

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1994/2012 Dnr planmodul: P 12/0013 Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun GRANSKNINGSHANDLING Granskning pågår mellan 30 september och 28 oktober

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning 1(9) NORMALT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2011-05-03 Detaljplan för Blåboda, del av Skokloster 2:80 & 2:149 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Läs mer

Lonnen - Vibäck 1:16 m fl

Lonnen - Vibäck 1:16 m fl UTSTÄLLNINGS- HANDLING Detaljplan för Lonnen - Vibäck 1:16 m fl - samt upphävande av del av detaljplan för Lonnen 6 - Vibäck Utställning 27 mars - 17 april 2013 3 (13) Detaljplan för LONNEN - VIBÄCK 1:16

Läs mer

Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17. Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling

Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17. Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling 1 1. Inledning Syfte Syftet med planen är att medge nya bostäder i Röhult vid Lilla Färgen. Planhandlingar Läge och areal

Läs mer

fastigheten Viksjö 7:17 m fl, Järfälla kommun

fastigheten Viksjö 7:17 m fl, Järfälla kommun 2014-02-28 1 (10) Dnr Kst 2010/395 ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande Detaljplan för VIKSJÖ-LUND fastigheten Viksjö 7:17 m fl, Järfälla kommun PLANBESKRIVNING Flygfoto med planområdesgräns Viksjö

Läs mer

Frågan om detaljplaneläggning väcktes före den 2 maj 2011 varför planhanteringen sker enligt gamla PBL.

Frågan om detaljplaneläggning väcktes före den 2 maj 2011 varför planhanteringen sker enligt gamla PBL. Detaljplan för BORKHULT 2:2 DEL AV Åtvidabergs kommun, Östergötlands län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning Naturinventering

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för MÅNSBO 1:59 m.fl. Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-09-25 Ingalis Morfeldt Plan- och byggchef Helena Reimfors Planarkitekt PLANBESKRIVNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING INNEHÅLL PLANBESKRIVNING HANDLINGAR 3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 4 Lägesbestämning 4 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 4 Översiktliga planer 4 Detaljplaner och förordnanden

Läs mer

Detaljplan för Zenitvägen, fastigheten Skälby 82:1 m fl

Detaljplan för Zenitvägen, fastigheten Skälby 82:1 m fl INBJUDAN TILL SAMRÅD 2012-11-01 Enligt sändlista Dnr Kst 2012/165 Detaljplan för Zenitvägen, fastigheten Skälby 82:1 m fl En ny detaljplan har tagits fram för ett befintligt villaområde i Skälby. Syftet

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för KRÄGGA 1:217, DEL AV 1:211 Håbo kommun, Uppsala län HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram

Läs mer

1 (7) Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning Program

1 (7) Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning Program 1 (7) NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Krägga 1:11, del av Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP MB PLANDATA

Läs mer

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08.

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08. Kommunstyrelsen Dnr: LKS 2012-297-214 Datum: 2012-11-08 PLANBESKRIVNING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.FL. DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-08 1 Detaljplanen består

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2011-S794. Plan nr XXX. Detaljplan för Fåsjöhyttan 1:8 m fl i Nora kommun, Örebro län ANTAGANDEHANDLING 2015-05 07

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2011-S794. Plan nr XXX. Detaljplan för Fåsjöhyttan 1:8 m fl i Nora kommun, Örebro län ANTAGANDEHANDLING 2015-05 07 LAGA KRAFT xxxx-xx-xx PLANBESKRIVNING Diarienummer 2011-S794 Plan nr XXX ANTAGANDEHANDLING 2015-05 07 Detaljplan för Fåsjöhyttan 1:8 m fl i Nora kommun, Örebro län ANTAGANDEHANDLING 1 Detaljplan för Fåsjöhyttan

Läs mer

Detaljplan för Viringe industriområde, västra delen, i Mjölby

Detaljplan för Viringe industriområde, västra delen, i Mjölby Detaljplan för Viringe industriområde, västra delen, i Mjölby Diarienummer 2008:30 214 www.mjolby.se PLANBESKRIVNING Detaljplan för Viringe industriområde, västra delen, i Mjölby Upprättad av byggnadskontoret

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer

Fastighetsförteckning för detaljplan för Åkerby 1:8 m fl

Fastighetsförteckning för detaljplan för Åkerby 1:8 m fl Sida 1 Fastighetsförteckning 2014-11-03 Ärendenummer T14461 Handläggare Lisbeth Oikarinen Ärende Fastighetsförteckning för detaljplan för Åkerby 1:8 m fl Kommun: Nora Län: Örebro Fastigheter inom området

Läs mer

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1792/2009 Dnr planmodul: P 09/0022 ANTAGANDEHANDLING Planhandlingarna består av: - Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

NBESKR PLAN. Ametiste del av. v fastighe. våsen 3:1. 1 Katrin. eten Löv. Tillhöra. ande SAMRÅ ÅDSHAND. DLING mhällsbygg.

NBESKR PLAN. Ametiste del av. v fastighe. våsen 3:1. 1 Katrin. eten Löv. Tillhöra. ande SAMRÅ ÅDSHAND. DLING mhällsbygg. Sa amrådshand dling 1(8) SAMHÄLLSB BYGGNADSFÖRVALTNING GEN PLAN NBESKR RIVNING G Tillhöra ande Detaljjplan för del av kvarteret k Ametiste en m.fl. del av v fastighe eten Löv våsen 3:1 1 Katrin neholms

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr KS/2009:268 Detaljplan för Vidbynäs 1:19 Planområdet för Vidbynäs 1:19 i. Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande enligt PBL 2010:900. SIDA 1 AV 20 HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2012-01301-214 Detaljplan för Ärten 3 inom Geneta i Södertälje

PLANBESKRIVNING P 2012-01301-214 Detaljplan för Ärten 3 inom Geneta i Södertälje Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2012-01301-214 Detaljplan för Ärten 3 inom Geneta i Södertälje Upprättad 2013-04-12 Reviderad 2013-05-28 Reviderad 2013-08-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING 2011-12-19. Detaljplan för del av Åkersjön 1:10, Föllinge, Krokoms kommun

SAMRÅDSHANDLING 2011-12-19. Detaljplan för del av Åkersjön 1:10, Föllinge, Krokoms kommun SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Åkersjön 1:10, Föllinge, Krokoms kommun 1 Postadress 835 80 KROKOM Telefon växel 0640-161 00 Telefax 0640-164 55 Detaljplan för del av Åkersjön 1:10, Föllinge, Krokoms

Läs mer

Regionbildning Uppsala län

Regionbildning Uppsala län TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-05-19 Handläggare Anna-Karin Karlsson Kommunchef Regionbildning Uppsala län Förslag till beslut 1. att tillstyrka att Landstinget i Uppsala län ansöker hos regeringen om att

Läs mer

SKÅVSJÖHOLM DETALJPLAN FÖR SAMRÅDSHANDLING I SVINNINGE, ÖSTERÅKERS KOMMUN, STOCKHOLMS LÄN

SKÅVSJÖHOLM DETALJPLAN FÖR SAMRÅDSHANDLING I SVINNINGE, ÖSTERÅKERS KOMMUN, STOCKHOLMS LÄN DETALJPLAN FÖR SKÅVSJÖHOLM I SVINNINGE, ÖSTERÅKERS KOMMUN, STOCKHOLMS LÄN UPPRÄTTAD DEN 7 NOVEMBER 2008 PÅ STADSARKITEKTKONTORET I ÅKERSBERGA SVINNINGEOMRÅDET SKÅVSJÖHOLM TILL DETALJPLANEN HÖRANDE HANDLINGAR:

Läs mer

Järvsta 16:20, Mårtsbovägen öster

Järvsta 16:20, Mårtsbovägen öster PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2012-03-12 Utställningshandling Dnr: 11BMN36 Handläggare: Henry Grew Järvsta 16:20, Mårtsbovägen öster Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Utställningstid:

Läs mer

Plan- och byggnadsnämnden i Dals-Eds kommun har den 4 oktober 2011, 119, antagit detaljplan för Ed 2:17 i Dals-Eds kommun, Västra Götalands län.

Plan- och byggnadsnämnden i Dals-Eds kommun har den 4 oktober 2011, 119, antagit detaljplan för Ed 2:17 i Dals-Eds kommun, Västra Götalands län. DALS-EDS KOMMUN Plan- och byggkontoret Diarienr. 2010/D0036.214 LAGAKRAFTBEVIS Plan- och byggnadsnämnden i Dals-Eds kommun har den 4 oktober 2011, 119, antagit detaljplan för i Dals-Eds kommun, Västra

Läs mer