Illustration, Sweco. Illustration, Sweco. Illustration, Dorte Mandrup arkitekter. Illustration, Mats Dahlström arkitekter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Illustration, Sweco. Illustration, Sweco. Illustration, Dorte Mandrup arkitekter. Illustration, Mats Dahlström arkitekter"

Transkript

1 Illustration, Sweco Illustration, Sweco Illustration, Dorte Mandrup arkitekter Illustration, Mats Dahlström arkitekter 25

2 C4. Potentialanalys synergieffekter och mervärden Programområdets potential har analyserats utifrån att möjligheter utnyttjas. Främst består har fyra kategorier bedömts; utvecklingsområde (vad omfattas), insats (vad görs), vinst (vad får man ut) och synergieffekter (vad kan återanvändas och spridas till kringliggande delar av staden). Utvecklingsområde Insats Vinst Synergieffekter Berga företagspark Bergagården Södra vimpeltorpet Berga blandstad, inkl kvarteret Rybsen mfl Knytplatsen Skogsrået Berga C Privata aktörer satsar, förtätning och samordning, tredimensionell fastighetsbildning Privat aktör bygger bostäder i känslig grön kulturmiljö, ökat antal lägenheter med delvis äldreboende Kommunen förädlar park- och naturmarksanläggningar med ev energi- och vattentema, privata aktörer bygger etappvis ut bostadsområden Privata aktörer satsar, förtätning, samordning, bostadskompletteringar Kommunen satsar på utbyggnation av unik kollektivtrafiksnod Privat aktör förädlar och förtätar befintliga bostadsområden Privat aktör och kommunen investerar i förtätning och förädling av stadsdelscentrum Fler arbetsplatser, fler människor, utnyttjande av skyltningslägen mot större huvudgator och E22, effektivitet i markutnyttjande Symbolik för utveckling, högre effektivitet i markutnyttjande, rese-, utbuds- och service underlag Nytt kvarter med stadsstruktur och stora park- och naturvärden, rese-, utbuds- och service underlag Blandindustri- och handelsområde med helt nya funktioner Symbolik för stadsomvandling och effektivitet i markutnyttjande, färdsättsmöjligheter, utökad arbetsmarknad, urbana offentliga miljöer med stark rumslighet Effektivitet i markutnyttjande, fler boende i området, rese-, utbuds- och service underlag Ökat utbud, fler aktörer, högre kvalitet i stadsliv Mental bild av området, Norra Kalmars roll i Kalmar stad, grön- blå teman i områden med industrikaraktär, stadsomvandling Kulturhistoriska detaljer i genomförandet, arkitektonisk kvalitet, hög bebyggelse, ambitionsnivå, utnyttjande av historik och höjdskillnader i stadsbilden Vatten- och energitema, täthet, arkitektonisk kvalitet, ambitionsnivå, kontrasteffekter mellan park/natur och formalistisk utformning Nya kombinationer av markanvändningar, 3D fastighetsbildn. Ambitionsnivå, offentliga platser med rumslighet, flexibilitet i mobilitet Stadsomvandling, förtätning och förädling av befintliga bostadsstrukturer Utveckling av bef underlag, stadsdelscentrumkaraktär, mental bild av området 26

3 Värdering av fastigheter och hur dess värden påverkas av en utveckling i linje med områdets potential är ett viktigt nästa steg 27

4 D PROGRAMFÖRSLAG D1. Roll All planering och utveckling av Tyska vägen och dess kringliggande områden måste ta hänsyn till dess olika roller i Kalmar stad! - Del av visioner Diagonalen Handelsslingan Stadsutveckling A-Ö Omvandlingen till Berga företagspark Huvudangöring för många bostadsområden (Djurängen, Bergagården mfl) - Färdsättsmöjligheter och mobilitet Möjliggöra en utökad arbetsmarknadsregion Smidiga pendlingsmöjligheter Byte av färdsätt - Övergripande gator, 10 årsperspektiv (se separat kartbild) - Knytplatsen, 10 årsperspektiv (se separat kartbild) - Övergripande entré Kalmar stad Stadsdelen norra staden Norra Kalmars kärnområde Berga företagspark Befintliga och nya bostadsområden - Gång- och cykelmöjligheter För befintliga och nya bostadsområden Till och från Hansa city/arenaområdet Tillgänglighet till färdsätt och mobilitet - Förtätning Inom områdets befintliga kvarter Nya kvarter längs Norra vägen Nya kvarter i Södra vimpeltorpet - Geografiska läget Utnyttja stadens skyltfönster mot europaväg E22 Fasader utåt för Berga företagspark

5 Tyska vägens rumsliga roller:: entrépark, stadsrum och knytplats 29

6 30

7 31

8 D2. Karaktär All planering och utveckling av Tyska vägen och dess kringliggande områden måste ligga i linje med skapandet av dessa olika karaktärer: - Entrérummet (a) Tydlighet i gestaltade fysiska miljöer Tema med gröna och blå värden Höjdskillnader i stadsbilden Rumsliga kvaliteter Nya platsbildningar med gröna och blåa värden Mikroklimat, sol och skuggförhållanden Robust mobilitet i fokus - Gaturummet (b) Stadsrum med tydlig rumslighet Hög nivå i gestaltningsdetaljer och utformning Kontakt mellan verksamheter och offentliga stråk Tema med gröna och blåa värden Tydliga entréer med platsbildningar och funktioner Robust mobilitet inordnad i gestaltningen - Tyska vägens helhet Ett rikare stadsliv i en tydligt fysiskt stadsrum med offentlig karaktär Utåtriktade etableringar i byggnader som vänder sig mot gatan Tydligare färdsättsmöjligheter Prioritering av framkomlighet för motortrafikfordon Trivsamma gång- och cykelmöjligheter längs stråk med urbana kvaliteter Tema kring gröna och blåa värden Gynnsamt mikroklimat i gaturummet a - Knytplatsen (c) Dignitet i kvalitativa offentliga rum med torgmiljöer Rumsligt och funktionsmässigt aktiva byggnader Tema: resor i, till och från Kalmar Urbana platsbildningar med spontana aktiviteter Hög ambitionsnivå i gestaltningen Robust mobilitet underordnad gestaltningen b c 32

9 Tyska vägen: park, rum och plats 33

10 D3. Struktur All planering och utveckling av Tyska vägen och dess kringliggande områden måste ta hänsyn till dessa rekommendationer om områdets strukturer: Entréområdet Förädla och utveckla gröna och blåa värden kring damm och grönskande kulle. Skapa platsbildningar längs slingrande stråk i en södersluttning med goda klimatförhållanden. Utveckla kopplingar till området mot norr och söder så att det blir tillgängligt. Förädla den gröna kullen som särdrag och utveckla möjligheter för verksamhet som kan utnyttja läget och den unika identiteten (ex. restaurang, vandrarhem, konferenslokaler, kontor). 34

11 Gaturummet En karaktär av stadsliv och en ökad attraktivitet som vistelsemiljö skapas genom: ökad närvaro av människor, aktiviteter och företag effektivare utnyttjande av byggrätter och skyltningsläge medveten utformning av offentliga rummet fler arbetsplatser och bredare utbud fler tillgängliga attraktiva färdsättsalternativ ökat antal målpunkter större tillgänglighet till och från influensområden offentliga miljöer med hög gestaltningsambition krav på byggnader vars fasader mot Tyska vägens gaturum har en arkitektonisk identitet och förmedlar ett öppet intryck rumsliga platsbildningar, ex vid entréer och korsningsområden, som är inbjudande för gående och stimulera vistelse. Nollalternativ och konsekvenser Inga kommunala investeringar utöver missing links i gc-nätet samt underhåll av allmän platsmark. Enstaka privat investering kan generera motiv till begränsad förändring och därmed viss förbättring. Möjligheter för stadsdelsförnyelse och förtätningar i andra områden i stadsdelen är mycket små. Kapacitetsproblem i trafiken och dagvattenhanteringen framtvingar vissa begränsade tekniska lösningar utan mervärde för områdets utveckling. Kompletteras innan utskick: Bef. karta Bef. Sektion Bild Det finns två huvudförslag utöver nollalternativet (hur framtiden ser ut om inga förändringar görs): Förslag L: stora investeringar för stadsdelsförnyelse som ger stora vinster Förslag XL: mycket stora investeringar för stadsdelsförnyelse som genererar mycket stora vinster. 35

12 Förslag L Stora satsningar på att förtydliga Tyska vägen som smal stadsgata, antingen med gestaltningstema med gröna och blåa värden eller en förtätning med utökade byggrätter. Minskat fokus på kapaciteten, ökat fokus på kosrningsmöjligheter Konsekvenser Utveckling: vid förtätning skapas ett intimt gaturum med tydlig rumslighet, vid gestaltningstema skapas ett attraktivt stadsrum. Ny identitet, underlag för fler verksamheter, fler målpunkter, ökad betydelse i stadstrukturen. Sämre utnyttjande längs NV Trafik: lägre hastighet, fler cirkulationsplatser och passager, sämre framkomlighet och kapacitet. NV: högre flöden och hastigheter, färre in- och utfarter, sämre konnektivitet Ekonomi: stor kommunal investering vid gestaltningtema, vissa intäkter vid förtätning (kommunal markförsäljning), långsiktiga vinster utifrån gatukvarterens ökade status, utnyttjande och värde, begränsade inkomster från förtätning längs NV Miljö: öppen dagavttenhantering, vid förtätning färre gröna miljöer längs gatan,vid gestaltningstema modifierade gröna miljöer och nya blåa miljöer, vid förtätning behov av ökat dagvattenledningskapacitet Förslag XL Mycket stora satsningar på att bygga om gaturummet till en fyrfältigt bred boulevard, med stora nya gröna värden som tillför rumslighet i olika grader för olika slags mobilitet. Ökat fokus på kapaciteten, minskat fokus på korsningsmöjligheter. Konsekvenser Utveckling: Ett intimt gaturum med tydlig rumslighet, vid gestaltningstema skapas ett attraktivt stadsrum. Ny identitet, underlag för fler verksamheter, fler målpunkter, ökad betydelse i stadstrukturen. Sämre utnyttjande längs NV Trafik: högre hastighet, färre passager, ökad framkomlighet och kapacitet. NV: lägre flöden och hastigheter, fler in- och utfarter, bättre konnektivitet Ekonomi: inga intäkter från förtätning längs Tyska vägen, mycket stor kommunal investering i gaturummet, intrång på fastigheter samt detaljplaneprocesser, långsiktigt stora vinster utifrån stadsdelens ökade status, utnyttjande och värde, mycket stora inkomster från förtätning längs NV Miljö: nya grönare miljöer, behov av ökad dagvattenledningskapacitet, inga nya blåa miljöer 36

13 Knytplatsen Som funktion samlar knytplatsen flera busslinjer i stadstrafiken och skapar bytesmöjligheter mellan dem samt bytesmöjligheter till andra färdsätt. Dock på sikt koppling till regionbuss. Knytplatsen förenar en lösning för motortrafiken med en attraktiv offentlig miljö för de som går, cyklar och åker kollektivt i staden. Platsen gestaltas som ett torg med större träd vars höga stammar skapar ett slags rumsligt tak -liknande element. Fokus ligger på ytorna vid sidan om den cirkulationsplats som motortrafiken nyttjar. Passagerna är viktiga att lyfta som torgelement. 37

14 Markanvändning Utifrån befintlig markanvändning bör området i första hand utvecklas utifrån tre grundläggande områden. Norr om Tyska vägen bör verksamheter renodlas mot ett mer företags- och småindustriområde. Vissa inslag av övrig verksamhet och boende bör kunna prövas i områden mot Tyska vägen och Norra vägen. Söder om Tyska vägen och mot Norra vägen bör en tät blandstad med nya kombinationer prövas. Söder om blandstaden bör främst bostadsprojekt prövas med inslag av ett lokalt handels- och serviceutbud. Mot Berga centrum kan inslag av kompletterande handelsetableringar vara mycket positivt. Primär markanvändning, kompletteringar och kombinationer i områdenas gränser kan generera ytterliggare mervärden 38

15 Mobilitet och färdsätt (var kan man röra sig och hur) - Franska vägen-baltiska vägen (2) utgör fortsatt ett viktigt cykelstråk för pendling, handling samt potentiellt rekreation i Krafslösa kulturlandskap via Krafslösavägen i nordväst. - Arenaområdet-Tyska vägen-norrlidsvägen-norrliden strand (3) blir främst ett gent cykelstråk med många målpunkter och stor strategisk potential. Utmaningar i trafiksäkerhet finns att lösa i Berga trafikplats. - Hansa city-djurängsvägen-berga centrum-värsnässtråket (4) blir ett gång- och cykelvänligt stråk med nåbara rekreativa värden. Bro över E22 uppförs Hansa city-lybecksvägen-dagövägen-norra vägen-berga C (5) är ett historiskt stråk med tillgängliga rekreativa värden för fotgängaren. Koppling över E22 endast aktuell på lång sikt. - Hansa city-tyska vägen-norra vägen-södra vimpeltorpet (6) är ett mer lokalt stråk för fotgängare och ev cykel som kan erbjuda intressanta alternativ och bryta upp storskaliga kvarter i Berga företagspark till mer finmaskiga stadsmiljöer. Motiveras utifrån en exploatering i Södra vimpeltorpet. - Djurängen-Bergabanan-Kungsgårdsvägen-Dagövägen-Norra vägen (7) är ett lokalt viktigt stråk för att integrera Bergagården i stadsdelen och knyta an till utbudet av resande och service. Utvecklas i detalj vid explaotering av Bergagården - Norrliden strand-brunnslättsvägen-amerikavägen-rigavägenarenaområdets träningsplaner (8) kan ses som ett stråk som på sikt kan göra arenaområdet och främst träningsaktiviteterna tillgängliga. Motiveras utifrån en exploatering. GÅ RESPEKTIVE CYKLA! - Norra vägen (1) är fortsatt områdets starkaste stråk för gång- och cykeltrafik, stora inslag av arbetspendling mot Berga C och innerstaden. Viss betydelse även för gångtrafik i motions- resp kompletteringshandlingssyfte. 39

16 - När tågtrafiken utvecklas med ett stationsläge i höjd med Hansa city (3) blir Trångsundsvägen-Tyska vägen-norrlidsvägen centralt för stadens in- och utpendling samt en grundläggande kontakt för kollektivt resande mellan Norrliden strand och Hansa city/arenaområdet Regionbuss - Busslinjer kan överlag förlängas (4) till Hansa city för att integrera handelsområdet, förbereda en struktur för koppling till framtida tågförbindelser samt öka möjligheterna att åka kollektivt i vardagen ÅK! - Ytterliggare två linjer kan med fördel förlängas till knytplatsen NVTV (1); 421 och 422 (två olika linjedragningar mellan Berga CLänssjukhuset, grå resp. orange). Knytplatsen blir då ett nav i det kollektiva resandet med sex stadsbusslinjer vilket ställer stora krav på platsens gestaltning och utformning. - Regionbussen kan förläggas till E22 (2) för kortare regional restid inom Kalmarsundsregionen, stadstrafik får ansluta till knytplatsen NVTV. 40

17 kräva ökad dimensionering. Övriga korsningar och gator är av sekundär betydelse och får bedömas från fall till fall utifrån en analys av kostnad, nytta och framkomlighet. Trafikflöden bedöms minska avsevärt i avlastade korsningar och trafikrörelser som korsar flera körfält (vänstersvängar) kan stängas för prioritering av framkomlighet. KÖR! - E22 (1) är stadens huvudstråk gällande mobilitet för motortrafik. Som stadsmotorväg kommer E22 mer utnyttjas som en del i stadens lokala rörelsemönster (utifrån målpunkt och resandesyfte). - Tyska vägen (2) är främst huvudentré till Norra Kalmar, en robust framkomlighet för motortrafik kan kräva ökad dimensionering. - Norra vägen respektive Norrlidsvägen (3) är ett viktigt stråk för motortrafikens målpunkter men förtätning och utveckling av gång-, cykel- och kollektivtrafik kan prioriteras högre - Franska vägen (4) och Baltiska vägen (5) kommer att tjäna som områdets prioriterade in- och utfarter mot söder och norr vilket kan - Cirkulationsplats TVFV (6) utgör ett centralt nav i områdets struktur för motortrafik vilket kan kräva ökad dimensionering. - Nya gator kan behövas vid prioritering av Tyska vägens framkomlighet, ex. kontakt mellan Franska vägen och Engelska vägen (7). Kontakt mellan Baltiska vägen och Djurängsvägen (8) kan avlasta skolmiljöerna i öst, Norra vägen söderut samt förbättra förutsättningarna för att nyttja Tyska vägen/e22 för resor mot innerstaden. Fler cirkulationsplatser (ex. Tyska vägen-engelska vägen) är inte lämpligt längs Tyska vägen, ev. vinst av tillgänglighet till fastigheter är inte större än minskad framkomlighet det resulterar i Gällande övergripande mobilitet för motortrafik utgör Tyska vägen (1) en av huvudentréerna till Kalmar. För resor mellan olika stadsdelar är E22 (2) som stadsmotorväg den sammanbindande länken. Via Ölandsleden (3) och koppling kring innerstaden (4) alt Erik Dahlbergs väg (5) eller Södra vägen (6) kan innerstaden nås från norra Kalmar och E22. Norra vägens (7) nedtonade status för motor-trafiken framgår tydligt. I norr kan en framtida länk (8) ytterliggare avlasta Norra vägen. 41

18 SAMMANFATTNING MOBILITET OCH FÄRDSÄTT: Gällande mobilitet och färdsätt finns det utifrån resandet två prioriterade områden, som målbilder är dessa viktiga att bevaka i alla planering och utveckling i norra Kalmar: Prio 1: Tyska vägen är en av stadens viktigaste entréer. Här prioriteras motortrafikens robusta framkomlighet (kapacitet på lång sikt för stadens övergripande trafiknät), vissa möjligheter finns att arbeta med bättre lösningar för kollektivtrafik. Stor kapacitet och framtida utveckling skapar flöden, hastigheter och behov som andra trafikslag får tolerera. Norrlidsvägen bör ses som en del av infarten till Norra Kalmar, främst Norrliden strand men med en något mer balanserad prioritering av trafikslag. Trångsundsvägen utgör del av kopplingen mellan framtida tågförbindelser och Norrliden strand. Tyska vägen ökad mobilitet, skyltningsläge och betydelse Prio 2: Norra vägen är en av stadens viktigaste stråk och utifrån vision Diagonalen prioriteras gång-, cykel- och kollektivtrafiken för att möjliggöra förtätning. Motortrafik kan anvisas till E22 för resor mellan norra Kalmar och innerstaden. Lägre hastigheter för motortrafik minskar buller och möjliggör förtätning. Ett underlag för ökat stadsliv skapas vilket motortrafiken får tolerera. Övriga gatulösningar, lokala resor och behov samt aktörer får ta hänsyn till dessa två gators övergripande betydelse för stadens utveckling och dess roller som ryggrader i mobiliteten, färdsättsbytena och förtätningen och utvecklingen. Norra vägen ökad aktiv transport och antal boende 42

19 Grönstråk och rekreation Området är unikt i Kalmar utifrån en urbana och kommersiella utvecklingsptoential i ett läge mellan Krafslösa kulturlandskap i väster och Kalmarsund i öster. I kommunen grönstrukturplan pekas flera viktiga grånstråk ut. Två kompletterande stråk kan förstärka stadens övergripande förutsättningar för levande rekreationsmöjligheter integrerat i stadsmiljön. Stråket mellan gamla järnvägens sträckning (Bergabanan) och Södra vimpeltorpet i nordost är av mycket stor betydelse att beakta vid planläggning av Bergagården. Det sammankopplar kärnområdet med kringliggande grönstråk och stärker knytplatsens roll som kollektivtrafiksnod i staden. a b Stråk 1 går mellan Tyska vägen och Krafslösavägen, stråk 2 går mellan Djurängsvägen och Södra vimpeltorpet 43 Stråk 2 genomkorsar kärnområdet och integrerar det i befintliga strukturer På sikt kan även en koppling skapas mellan Dagövägen norr om Bergagården och grönytorna kring Berga vattentorn öster om Norra vägen (a). Nordost om Berga företagspark finns också stora grönytor (b) med potential att utvecklas till ett område med starka gröna och blåa värden (bitvis låglänta och tidvis vattenfyllda). Ev. kan dagvattenfunktioner samordnas och med rätt utformning kan platsen lämpa sig för större upplag av snömassor vintertid.

20 E GENOMFÖRANDE Denna del syftar till att beskriva vad som händer efter programarbetet. Ett par projekt nämnda i programmet är redan planerade i detalj eller påbörjade. Programmet i sig utgör ingen grundplan för utvecklingen vilken behöver stöd i den översiktliga planeringen men framförallt följas upp i detaljplaneringen. Projekt i innerstaden (Linnéuniversitetets etablering och centrumförtätning Kvarnholmen och Västra Malmen/Fredriksskans) förväntas få en högre prioritering. Detta innebär att utveckling i området inom 5-10 år kommer att drivas av enskilda privata aktörers initiativ. Dock kan mervärdesprojekt som Bergagården och satsningar på Berga C göra att behov och stöd för kommunala satsningar skapas snabbare än så. Exploatering- och investeringsekonomi Den främsta utmaningen gällande kvarteren kring Tyska vägen är det begränsade kommunala markägandet. Detta gör att kommunala initiativ till stora delar behöver finansieras av exploateringsprojekt i andra delar av stadsdelen och/eller skattemedel. Det rör främst investeringar i infrastruktur och offentliga platsbildningar samt ev markinköp och planeringsinsatser för att möjliggöra visioner om en bredare mer robust gatusektion. De stora möjligheterna är att enskilda privata investeringar och initiativ kan utlösa kedjereaktioner av utvecklingstankar och kraft i området. Främst rör de företagsexpansion via förtätning (området tål både ytmässig och vertikal förtätning). Detta ändrar planeringsförutsättningar och motiv till investering även för kommunen vilket gör utvecklingen svårbedömd. Plan- och förrättningsbehov I nollalternativet krävs inga detaljplaner. Under togs planer fram för korsningarna i Tyska vägen-franska vägen respektive Tyska vägen-norra vägen. Syftet var att möjliggöra förrättningsbehov utifrån redan byggd cirkulationsplats respektive möjliggöra byggande av ny cirkulationsplats (knytplatsen NVTV). Det finns en stor potential i området men bef byggrätter rymmer viss förtätning och utveckling. Alternativet L skapar ev vissa förtätningsmöjligheter, då allmän platsmark längs Tyska vägen kan omvandlas till kvartersmark. Dock är bef dagvattenhantering beroende av åtgärder om markanvändningen förändras. Tankar kring gestaltningstema ryms inom bef detaljplan. För att möjliggöra alternativet XL krävs detaljplaner för ändrad användning, från kvartersmark till allmän platsmark. Andra områden kan utredas i detalj och möjligen resultera i allmän platsmark som kan ändras till kvartersmark. Gällande lantmäteriförrättningar kommer dessa att behövas för exempelvis justeringar av fastighetsgränser, servitut, avtal och andra rättigheter. Detta kommer att klargöras närmare i respektive detaljplan. Etapper Alla delar hänger samman och beroende på utvecklingstakt och konjunktur kan vissa etapper bli aktuella mycket tidigare eller senare än väntat. Rekommendationen är att utveckla stadsdelen utifrån de värden som finns idag och framtidens behov. Inom 5 år: 1. Bergagården (ny detaljplan krävs, prövas under ) 2. Berga centrum (nya detaljplaner kan krävas, dels för handelsförtätning och bostäder) 3. Södra vimpeltorpet (ny detaljplan krävs, lämpligtvis i flera etapper. Plan finns för en första etapp i kv Tehuset) Inom 10 år: 4. Norra vägen (förtätning i ett flertal nya detaljplaner krävs, oklart antal och etapper) 44

21 5. Tyska vägen (dels förtätning och utveckling där ett flertal detaljplaner krävs, oklart antal och etapper. Gäller även ev förändringar av gatusektion och offentliga miljöer) 6. Skogsrået (ny detaljplan krävs för att förtäta, öppna upp eller utveckla området) Inom 15 år: 7. Berga företagspark (bef detaljplan rymmer utveckling men gällande markanvändning och ytterligare flexibilitet eller byggnadshöjd kan ett stort antal detaljplaner krävas i flera etapper) Etappkarta med zoner upprättas till utskicket 45

RAMPROGRAM FÖR SJUKHUSOMRÅDET OCH SÖDRA UNIVERSITETSOMRÅDET. Ett program inom: Stadsbyggnadskontoret 2012-11-01

RAMPROGRAM FÖR SJUKHUSOMRÅDET OCH SÖDRA UNIVERSITETSOMRÅDET. Ett program inom: Stadsbyggnadskontoret 2012-11-01 RAMPROGRAM FÖR SJUKHUSOMRÅDET OCH SÖDRA UNIVERSITETSOMRÅDET Ett program inom: Stadsbyggnadskontoret 2012-11-01 Ramprogram för sjukhusområdet och södra universitetsområdet i Lund, Lunds kommun PÄ 37/2010

Läs mer

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad FÖRFATTNINGSSAMLING Senast ändrad 2012-02-28 Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Planeringskontoret Dokumentnamn Växjö kommuns översiktsplan, del

Läs mer

Utvecklingsplan för Linköpings innerstad

Utvecklingsplan för Linköpings innerstad 1 Utställningshandling juni 2015 Utvecklingsplan för Linköpings innerstad Tillägg till Översiktsplan för staden Linköping 2 Medverkande i planen HANDLINGAR Utvecklingsplan för Linköpings innerstad omfattar

Läs mer

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Förord Det är en strålande aprildag 2025 och vi tar lunch på vår stora balkong. Alla är här. Solen tittar

Läs mer

Handlingsplan för stadens byggande.

Handlingsplan för stadens byggande. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER På väg mot vårt framtida Örebro, del 2 Handlingsplan för stadens byggande. orebro.se PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten.

Läs mer

Dnr Kst 2013/301 SAMRÅDSHANDLING 2014-05-27. Planprogram. Södra Veddesta

Dnr Kst 2013/301 SAMRÅDSHANDLING 2014-05-27. Planprogram. Södra Veddesta Dnr Kst 2013/301 SAMRÅDSHANDLING 2014-05-27 Planprogram Södra Veddesta Sammanfattning Syftet med detaljplaneprogrammet är att ge förutsättningar för Veddesta att utvecklas till en blandstad som inrymmer

Läs mer

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag Del 1 Planförslag MARS 2010 Bilder/illustrationer Foto framsida: Flygbild över Kungens kurva. Foto: Jacob Forsell Där inte annat anges är bilderna framtagna

Läs mer

KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013

KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013 KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013 INNEHÅLL DESIGNDIALOG KOPPARLUNDEN OCH SAMMANFATTANDE STADSBYGGNADSVISION, VÅREN 2013 BESTÄLLARE FASTIGHETSÄGARNA I KOPPARLUNDEN,

Läs mer

Visionsprogram 2011-08-16 PEAB UTVECKLAR TORGET VALHALL PARK

Visionsprogram 2011-08-16 PEAB UTVECKLAR TORGET VALHALL PARK Visionsprogram 2011-08-16 PEAB UTVECKLAR TORGET VALHALL PARK Sammanfattning Valhall Park ligger 5 km norr om Ängelholm. Läget är unikt med närhet till havet, höga natur- och kulturvärden och tillgång till

Läs mer

Trafikstrategi för Lund NE / Brunnshög. Färdplan för hållbar mobilitet

Trafikstrategi för Lund NE / Brunnshög. Färdplan för hållbar mobilitet Trafikstrategi för Lund NE / Brunnshög Färdplan för hållbar mobilitet November 2012 Innehållsförteckning 1. Utgångspunkter 1 Lund NE/Brunnshög världens främsta forsknings- och innovationsmiljö 1 Syfte

Läs mer

Parkeringsutredning för Stationsområdet

Parkeringsutredning för Stationsområdet Rapport: 2013:110/Version:0.9 Parkeringsutredning för Stationsområdet Parkeringstal och förslag till åtgärder för att uppmuntra hållbart resande Dokumentinformation Titel: Parkeringsutredning för Stationsområdet

Läs mer

Fördjupad översiktsplan för. (Täljö, Gottsunda, Näs och Kanalstaden) Åkersberga tätorts framtida utveckling västerut ANTAGANDEHANDLING - 2006-08-16

Fördjupad översiktsplan för. (Täljö, Gottsunda, Näs och Kanalstaden) Åkersberga tätorts framtida utveckling västerut ANTAGANDEHANDLING - 2006-08-16 BOSTÄDER/VERKSMAHET Stadsarkitektkontoret Fördjupad översiktsplan för T ä l j ö v i k e n (Täljö, Gottsunda, Näs och Kanalstaden) Åkersberga tätorts framtida utveckling västerut GATA BOSTÄDER/VERKSMAHET

Läs mer

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD Antagen av trafiknämnden den 6 februari 2014 Trafikkontoret dnr

Läs mer

Strategi för Göteborg 2035. december 2013

Strategi för Göteborg 2035. december 2013 Strategi för Göteborg 2035 UTBYGGNADSPLANering december 2013 strategi för utbyggnadsplanering göteborg 2035 december 2013 sbk dnr: 11/0413 projektledare Sara Brunnkvist, stadsbyggnadskontoret biträdande

Läs mer

RAPPORT. Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROGRAMFÖRSLAG ÖSTRA SALTÄNGEN. Sweco Environment AB. Norrköping, Vatten & Miljö

RAPPORT. Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROGRAMFÖRSLAG ÖSTRA SALTÄNGEN. Sweco Environment AB. Norrköping, Vatten & Miljö Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING UPPDRAGSNUMMER 1186389000 NORRKÖPING 2014-01-15 Sweco Environment AB Norrköping, Vatten & Miljö 1 (50) SwecoEnvironment AB Vatten & Miljö Vattengränden 14

Läs mer

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1 Göteborg 2035 UTBYGGNADSPLANering del 1 Välkommen att lämna synpunkter! Arbetet med en ny utbyggnadsplanering för Göteborg är nu mer än halvvägs. Det du håller i din hand är en remissrapport som skickas

Läs mer

HUDDINGE KOMMUN. Översiktsplan 2030 SAMRÅDSREDOGÖRELSE

HUDDINGE KOMMUN. Översiktsplan 2030 SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUDDINGE KOMMUN Översiktsplan 2030 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2 Innehåll 1 Sammanfattning 5 2 Slutsatser och rekommendationer 6 3 Samrådsprocessen 7 4 Läsanvisning till samrådsredogörelsen 8 5 Sammanställning

Läs mer

Samrådsredogörelse för program

Samrådsredogörelse för program Samrådsredogörelse Datum: 2010-01-11 Diarienummer: 0830/07 Rune Elofsson Telefon: 031-368 17 26 E-post: rune.elofsson@sbk.goteborg.se Program för detaljplan del av Södra Gårda inom stadsdelen Gårda i Göteborg

Läs mer

HANDELSSTRATEGI ÖRNSKÖLDSVIK. - Tillsammans för en bättre handel

HANDELSSTRATEGI ÖRNSKÖLDSVIK. - Tillsammans för en bättre handel HANDELSSTRATEGI ÖRNSKÖLDSVIK - Tillsammans för en bättre handel 2 Det är lördag och staden vibrerar. Här möts gammal och ung; tonåringarna Elsa och Oscar som handlar outfits till kvällens disco och pensionären

Läs mer

Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken

Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken Förstudie Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken Förslagshandling, 2011-05-02 Förord Lunds kommun har under en längre period haft en stark tillväxt vad gäller befolkning,

Läs mer

Parkeringsutredning Bålsta centrum

Parkeringsutredning Bålsta centrum Parkeringsutredning Bålsta centrum 2014-05-12, sid 2(46) Ansvariga tjänstemän: Märit Olofsson Nääs Håbo kommun Maria Nordlöf Structor Mark Stockholm AB 2014-05-12, sid 3(46) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...5

Läs mer

ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2014-10-15. planprogram spårområdet sjöbo tätort

ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2014-10-15. planprogram spårområdet sjöbo tätort ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2014-10-15 planprogram spårområdet sjöbo tätort Planprogrammet har tagits fram med hjälp av: Kommunstyrelsen och Kommunstyrelsens arbetsutskott Partigrupperna Kristdemokraterna

Läs mer

KONSEKVENSER UTSTÄLLNINGSHANDLING

KONSEKVENSER UTSTÄLLNINGSHANDLING Översiktsplan för staden Linköping KONSEKVENSER UTSTÄLLNINGSHANDLING DECEMBER 2009 MILJÖKONSEKVENSER En sammanfattning av planen och dess miljökonsekvenser...4 Inledning...5 Beskrivning av planens strategiska

Läs mer

UTÖKAD DETALJHANDEL I ODENSKOG Kvarteren Långtradaren, Släpvagnen m.fl.

UTÖKAD DETALJHANDEL I ODENSKOG Kvarteren Långtradaren, Släpvagnen m.fl. Dnr Ädh 1756/2007 Dnr planmodul: P 07/0017 Program för nya detaljplaner UTÖKAD DETALJHANDEL I ODENSKOG Kvarteren Långtradaren, Släpvagnen m.fl. Konsekvenser Den fysiska planeringen är tänkt att medverka

Läs mer

KUST OCH SKÄRGÅRD. Förutsättningar. Vad vill vi åstadkomma? >>> >>> Strategier

KUST OCH SKÄRGÅRD. Förutsättningar. Vad vill vi åstadkomma? >>> >>> Strategier KUST OCH SKÄRGÅRD Förutsättningar Det sörmländska skärgårdslandskapet är ett så kallat sprickdalslandskap uppbyggt av ett antal sprickdalar i olika storlek som skär genom berggrunden. De mellanliggande

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN BOXHOLMS KOMMUN. Antagandehandling 2012-08-29

ÖVERSIKTSPLAN BOXHOLMS KOMMUN. Antagandehandling 2012-08-29 ÖVERSIKTSPLAN BOXHOLMS KOMMUN Antagandehandling 2012-08-29 1 Inledning - Boxholm ligger bra till Strategin för vår kommuns tillväxt bygger framförallt på det regionala läget och den attraktiva livsmiljön.

Läs mer

Följande har deltagit i framtagande av detta dokument

Följande har deltagit i framtagande av detta dokument 1 2 Följande har deltagit i framtagande av detta dokument Per Johansson Anders Ekstrand Lotta Lindstam Hans Näslund Patrizia Strandman Martin Landerby Jaroslaw Bartosiak Marie Joelsson Anna Kruger Monika

Läs mer

Den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet. Mars 2011

Den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet. Mars 2011 Den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet Mars 2011 Förord Det är ett stort och långsiktigt åtagande att utveckla en regional stadskärna. Kommunerna har ett

Läs mer

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad P16/09 Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Detaljplanens syfte är att ge Borås ett landmärke vid västra infarten till Borås i en höjd av 20-33 våningar.

Läs mer

SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (13) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-09-10 SBN/2010:911. inom stadsdelen Huvudsta, upprättad i september 2013

SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (13) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-09-10 SBN/2010:911. inom stadsdelen Huvudsta, upprättad i september 2013 SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (13) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-09-10 SBN/2010:911 Samrådshandling Planbeskrivning Detaljplan för kv Stenhöga inom stadsdelen Huvudsta, upprättad i september 2013 Handlingar

Läs mer