Illustration, Sweco. Illustration, Sweco. Illustration, Dorte Mandrup arkitekter. Illustration, Mats Dahlström arkitekter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Illustration, Sweco. Illustration, Sweco. Illustration, Dorte Mandrup arkitekter. Illustration, Mats Dahlström arkitekter"

Transkript

1 Illustration, Sweco Illustration, Sweco Illustration, Dorte Mandrup arkitekter Illustration, Mats Dahlström arkitekter 25

2 C4. Potentialanalys synergieffekter och mervärden Programområdets potential har analyserats utifrån att möjligheter utnyttjas. Främst består har fyra kategorier bedömts; utvecklingsområde (vad omfattas), insats (vad görs), vinst (vad får man ut) och synergieffekter (vad kan återanvändas och spridas till kringliggande delar av staden). Utvecklingsområde Insats Vinst Synergieffekter Berga företagspark Bergagården Södra vimpeltorpet Berga blandstad, inkl kvarteret Rybsen mfl Knytplatsen Skogsrået Berga C Privata aktörer satsar, förtätning och samordning, tredimensionell fastighetsbildning Privat aktör bygger bostäder i känslig grön kulturmiljö, ökat antal lägenheter med delvis äldreboende Kommunen förädlar park- och naturmarksanläggningar med ev energi- och vattentema, privata aktörer bygger etappvis ut bostadsområden Privata aktörer satsar, förtätning, samordning, bostadskompletteringar Kommunen satsar på utbyggnation av unik kollektivtrafiksnod Privat aktör förädlar och förtätar befintliga bostadsområden Privat aktör och kommunen investerar i förtätning och förädling av stadsdelscentrum Fler arbetsplatser, fler människor, utnyttjande av skyltningslägen mot större huvudgator och E22, effektivitet i markutnyttjande Symbolik för utveckling, högre effektivitet i markutnyttjande, rese-, utbuds- och service underlag Nytt kvarter med stadsstruktur och stora park- och naturvärden, rese-, utbuds- och service underlag Blandindustri- och handelsområde med helt nya funktioner Symbolik för stadsomvandling och effektivitet i markutnyttjande, färdsättsmöjligheter, utökad arbetsmarknad, urbana offentliga miljöer med stark rumslighet Effektivitet i markutnyttjande, fler boende i området, rese-, utbuds- och service underlag Ökat utbud, fler aktörer, högre kvalitet i stadsliv Mental bild av området, Norra Kalmars roll i Kalmar stad, grön- blå teman i områden med industrikaraktär, stadsomvandling Kulturhistoriska detaljer i genomförandet, arkitektonisk kvalitet, hög bebyggelse, ambitionsnivå, utnyttjande av historik och höjdskillnader i stadsbilden Vatten- och energitema, täthet, arkitektonisk kvalitet, ambitionsnivå, kontrasteffekter mellan park/natur och formalistisk utformning Nya kombinationer av markanvändningar, 3D fastighetsbildn. Ambitionsnivå, offentliga platser med rumslighet, flexibilitet i mobilitet Stadsomvandling, förtätning och förädling av befintliga bostadsstrukturer Utveckling av bef underlag, stadsdelscentrumkaraktär, mental bild av området 26

3 Värdering av fastigheter och hur dess värden påverkas av en utveckling i linje med områdets potential är ett viktigt nästa steg 27

4 D PROGRAMFÖRSLAG D1. Roll All planering och utveckling av Tyska vägen och dess kringliggande områden måste ta hänsyn till dess olika roller i Kalmar stad! - Del av visioner Diagonalen Handelsslingan Stadsutveckling A-Ö Omvandlingen till Berga företagspark Huvudangöring för många bostadsområden (Djurängen, Bergagården mfl) - Färdsättsmöjligheter och mobilitet Möjliggöra en utökad arbetsmarknadsregion Smidiga pendlingsmöjligheter Byte av färdsätt - Övergripande gator, 10 årsperspektiv (se separat kartbild) - Knytplatsen, 10 årsperspektiv (se separat kartbild) - Övergripande entré Kalmar stad Stadsdelen norra staden Norra Kalmars kärnområde Berga företagspark Befintliga och nya bostadsområden - Gång- och cykelmöjligheter För befintliga och nya bostadsområden Till och från Hansa city/arenaområdet Tillgänglighet till färdsätt och mobilitet - Förtätning Inom områdets befintliga kvarter Nya kvarter längs Norra vägen Nya kvarter i Södra vimpeltorpet - Geografiska läget Utnyttja stadens skyltfönster mot europaväg E22 Fasader utåt för Berga företagspark

5 Tyska vägens rumsliga roller:: entrépark, stadsrum och knytplats 29

6 30

7 31

8 D2. Karaktär All planering och utveckling av Tyska vägen och dess kringliggande områden måste ligga i linje med skapandet av dessa olika karaktärer: - Entrérummet (a) Tydlighet i gestaltade fysiska miljöer Tema med gröna och blå värden Höjdskillnader i stadsbilden Rumsliga kvaliteter Nya platsbildningar med gröna och blåa värden Mikroklimat, sol och skuggförhållanden Robust mobilitet i fokus - Gaturummet (b) Stadsrum med tydlig rumslighet Hög nivå i gestaltningsdetaljer och utformning Kontakt mellan verksamheter och offentliga stråk Tema med gröna och blåa värden Tydliga entréer med platsbildningar och funktioner Robust mobilitet inordnad i gestaltningen - Tyska vägens helhet Ett rikare stadsliv i en tydligt fysiskt stadsrum med offentlig karaktär Utåtriktade etableringar i byggnader som vänder sig mot gatan Tydligare färdsättsmöjligheter Prioritering av framkomlighet för motortrafikfordon Trivsamma gång- och cykelmöjligheter längs stråk med urbana kvaliteter Tema kring gröna och blåa värden Gynnsamt mikroklimat i gaturummet a - Knytplatsen (c) Dignitet i kvalitativa offentliga rum med torgmiljöer Rumsligt och funktionsmässigt aktiva byggnader Tema: resor i, till och från Kalmar Urbana platsbildningar med spontana aktiviteter Hög ambitionsnivå i gestaltningen Robust mobilitet underordnad gestaltningen b c 32

9 Tyska vägen: park, rum och plats 33

10 D3. Struktur All planering och utveckling av Tyska vägen och dess kringliggande områden måste ta hänsyn till dessa rekommendationer om områdets strukturer: Entréområdet Förädla och utveckla gröna och blåa värden kring damm och grönskande kulle. Skapa platsbildningar längs slingrande stråk i en södersluttning med goda klimatförhållanden. Utveckla kopplingar till området mot norr och söder så att det blir tillgängligt. Förädla den gröna kullen som särdrag och utveckla möjligheter för verksamhet som kan utnyttja läget och den unika identiteten (ex. restaurang, vandrarhem, konferenslokaler, kontor). 34

11 Gaturummet En karaktär av stadsliv och en ökad attraktivitet som vistelsemiljö skapas genom: ökad närvaro av människor, aktiviteter och företag effektivare utnyttjande av byggrätter och skyltningsläge medveten utformning av offentliga rummet fler arbetsplatser och bredare utbud fler tillgängliga attraktiva färdsättsalternativ ökat antal målpunkter större tillgänglighet till och från influensområden offentliga miljöer med hög gestaltningsambition krav på byggnader vars fasader mot Tyska vägens gaturum har en arkitektonisk identitet och förmedlar ett öppet intryck rumsliga platsbildningar, ex vid entréer och korsningsområden, som är inbjudande för gående och stimulera vistelse. Nollalternativ och konsekvenser Inga kommunala investeringar utöver missing links i gc-nätet samt underhåll av allmän platsmark. Enstaka privat investering kan generera motiv till begränsad förändring och därmed viss förbättring. Möjligheter för stadsdelsförnyelse och förtätningar i andra områden i stadsdelen är mycket små. Kapacitetsproblem i trafiken och dagvattenhanteringen framtvingar vissa begränsade tekniska lösningar utan mervärde för områdets utveckling. Kompletteras innan utskick: Bef. karta Bef. Sektion Bild Det finns två huvudförslag utöver nollalternativet (hur framtiden ser ut om inga förändringar görs): Förslag L: stora investeringar för stadsdelsförnyelse som ger stora vinster Förslag XL: mycket stora investeringar för stadsdelsförnyelse som genererar mycket stora vinster. 35

12 Förslag L Stora satsningar på att förtydliga Tyska vägen som smal stadsgata, antingen med gestaltningstema med gröna och blåa värden eller en förtätning med utökade byggrätter. Minskat fokus på kapaciteten, ökat fokus på kosrningsmöjligheter Konsekvenser Utveckling: vid förtätning skapas ett intimt gaturum med tydlig rumslighet, vid gestaltningstema skapas ett attraktivt stadsrum. Ny identitet, underlag för fler verksamheter, fler målpunkter, ökad betydelse i stadstrukturen. Sämre utnyttjande längs NV Trafik: lägre hastighet, fler cirkulationsplatser och passager, sämre framkomlighet och kapacitet. NV: högre flöden och hastigheter, färre in- och utfarter, sämre konnektivitet Ekonomi: stor kommunal investering vid gestaltningtema, vissa intäkter vid förtätning (kommunal markförsäljning), långsiktiga vinster utifrån gatukvarterens ökade status, utnyttjande och värde, begränsade inkomster från förtätning längs NV Miljö: öppen dagavttenhantering, vid förtätning färre gröna miljöer längs gatan,vid gestaltningstema modifierade gröna miljöer och nya blåa miljöer, vid förtätning behov av ökat dagvattenledningskapacitet Förslag XL Mycket stora satsningar på att bygga om gaturummet till en fyrfältigt bred boulevard, med stora nya gröna värden som tillför rumslighet i olika grader för olika slags mobilitet. Ökat fokus på kapaciteten, minskat fokus på korsningsmöjligheter. Konsekvenser Utveckling: Ett intimt gaturum med tydlig rumslighet, vid gestaltningstema skapas ett attraktivt stadsrum. Ny identitet, underlag för fler verksamheter, fler målpunkter, ökad betydelse i stadstrukturen. Sämre utnyttjande längs NV Trafik: högre hastighet, färre passager, ökad framkomlighet och kapacitet. NV: lägre flöden och hastigheter, fler in- och utfarter, bättre konnektivitet Ekonomi: inga intäkter från förtätning längs Tyska vägen, mycket stor kommunal investering i gaturummet, intrång på fastigheter samt detaljplaneprocesser, långsiktigt stora vinster utifrån stadsdelens ökade status, utnyttjande och värde, mycket stora inkomster från förtätning längs NV Miljö: nya grönare miljöer, behov av ökad dagvattenledningskapacitet, inga nya blåa miljöer 36

13 Knytplatsen Som funktion samlar knytplatsen flera busslinjer i stadstrafiken och skapar bytesmöjligheter mellan dem samt bytesmöjligheter till andra färdsätt. Dock på sikt koppling till regionbuss. Knytplatsen förenar en lösning för motortrafiken med en attraktiv offentlig miljö för de som går, cyklar och åker kollektivt i staden. Platsen gestaltas som ett torg med större träd vars höga stammar skapar ett slags rumsligt tak -liknande element. Fokus ligger på ytorna vid sidan om den cirkulationsplats som motortrafiken nyttjar. Passagerna är viktiga att lyfta som torgelement. 37

14 Markanvändning Utifrån befintlig markanvändning bör området i första hand utvecklas utifrån tre grundläggande områden. Norr om Tyska vägen bör verksamheter renodlas mot ett mer företags- och småindustriområde. Vissa inslag av övrig verksamhet och boende bör kunna prövas i områden mot Tyska vägen och Norra vägen. Söder om Tyska vägen och mot Norra vägen bör en tät blandstad med nya kombinationer prövas. Söder om blandstaden bör främst bostadsprojekt prövas med inslag av ett lokalt handels- och serviceutbud. Mot Berga centrum kan inslag av kompletterande handelsetableringar vara mycket positivt. Primär markanvändning, kompletteringar och kombinationer i områdenas gränser kan generera ytterliggare mervärden 38

15 Mobilitet och färdsätt (var kan man röra sig och hur) - Franska vägen-baltiska vägen (2) utgör fortsatt ett viktigt cykelstråk för pendling, handling samt potentiellt rekreation i Krafslösa kulturlandskap via Krafslösavägen i nordväst. - Arenaområdet-Tyska vägen-norrlidsvägen-norrliden strand (3) blir främst ett gent cykelstråk med många målpunkter och stor strategisk potential. Utmaningar i trafiksäkerhet finns att lösa i Berga trafikplats. - Hansa city-djurängsvägen-berga centrum-värsnässtråket (4) blir ett gång- och cykelvänligt stråk med nåbara rekreativa värden. Bro över E22 uppförs Hansa city-lybecksvägen-dagövägen-norra vägen-berga C (5) är ett historiskt stråk med tillgängliga rekreativa värden för fotgängaren. Koppling över E22 endast aktuell på lång sikt. - Hansa city-tyska vägen-norra vägen-södra vimpeltorpet (6) är ett mer lokalt stråk för fotgängare och ev cykel som kan erbjuda intressanta alternativ och bryta upp storskaliga kvarter i Berga företagspark till mer finmaskiga stadsmiljöer. Motiveras utifrån en exploatering i Södra vimpeltorpet. - Djurängen-Bergabanan-Kungsgårdsvägen-Dagövägen-Norra vägen (7) är ett lokalt viktigt stråk för att integrera Bergagården i stadsdelen och knyta an till utbudet av resande och service. Utvecklas i detalj vid explaotering av Bergagården - Norrliden strand-brunnslättsvägen-amerikavägen-rigavägenarenaområdets träningsplaner (8) kan ses som ett stråk som på sikt kan göra arenaområdet och främst träningsaktiviteterna tillgängliga. Motiveras utifrån en exploatering. GÅ RESPEKTIVE CYKLA! - Norra vägen (1) är fortsatt områdets starkaste stråk för gång- och cykeltrafik, stora inslag av arbetspendling mot Berga C och innerstaden. Viss betydelse även för gångtrafik i motions- resp kompletteringshandlingssyfte. 39

16 - När tågtrafiken utvecklas med ett stationsläge i höjd med Hansa city (3) blir Trångsundsvägen-Tyska vägen-norrlidsvägen centralt för stadens in- och utpendling samt en grundläggande kontakt för kollektivt resande mellan Norrliden strand och Hansa city/arenaområdet Regionbuss - Busslinjer kan överlag förlängas (4) till Hansa city för att integrera handelsområdet, förbereda en struktur för koppling till framtida tågförbindelser samt öka möjligheterna att åka kollektivt i vardagen ÅK! - Ytterliggare två linjer kan med fördel förlängas till knytplatsen NVTV (1); 421 och 422 (två olika linjedragningar mellan Berga CLänssjukhuset, grå resp. orange). Knytplatsen blir då ett nav i det kollektiva resandet med sex stadsbusslinjer vilket ställer stora krav på platsens gestaltning och utformning. - Regionbussen kan förläggas till E22 (2) för kortare regional restid inom Kalmarsundsregionen, stadstrafik får ansluta till knytplatsen NVTV. 40

17 kräva ökad dimensionering. Övriga korsningar och gator är av sekundär betydelse och får bedömas från fall till fall utifrån en analys av kostnad, nytta och framkomlighet. Trafikflöden bedöms minska avsevärt i avlastade korsningar och trafikrörelser som korsar flera körfält (vänstersvängar) kan stängas för prioritering av framkomlighet. KÖR! - E22 (1) är stadens huvudstråk gällande mobilitet för motortrafik. Som stadsmotorväg kommer E22 mer utnyttjas som en del i stadens lokala rörelsemönster (utifrån målpunkt och resandesyfte). - Tyska vägen (2) är främst huvudentré till Norra Kalmar, en robust framkomlighet för motortrafik kan kräva ökad dimensionering. - Norra vägen respektive Norrlidsvägen (3) är ett viktigt stråk för motortrafikens målpunkter men förtätning och utveckling av gång-, cykel- och kollektivtrafik kan prioriteras högre - Franska vägen (4) och Baltiska vägen (5) kommer att tjäna som områdets prioriterade in- och utfarter mot söder och norr vilket kan - Cirkulationsplats TVFV (6) utgör ett centralt nav i områdets struktur för motortrafik vilket kan kräva ökad dimensionering. - Nya gator kan behövas vid prioritering av Tyska vägens framkomlighet, ex. kontakt mellan Franska vägen och Engelska vägen (7). Kontakt mellan Baltiska vägen och Djurängsvägen (8) kan avlasta skolmiljöerna i öst, Norra vägen söderut samt förbättra förutsättningarna för att nyttja Tyska vägen/e22 för resor mot innerstaden. Fler cirkulationsplatser (ex. Tyska vägen-engelska vägen) är inte lämpligt längs Tyska vägen, ev. vinst av tillgänglighet till fastigheter är inte större än minskad framkomlighet det resulterar i Gällande övergripande mobilitet för motortrafik utgör Tyska vägen (1) en av huvudentréerna till Kalmar. För resor mellan olika stadsdelar är E22 (2) som stadsmotorväg den sammanbindande länken. Via Ölandsleden (3) och koppling kring innerstaden (4) alt Erik Dahlbergs väg (5) eller Södra vägen (6) kan innerstaden nås från norra Kalmar och E22. Norra vägens (7) nedtonade status för motor-trafiken framgår tydligt. I norr kan en framtida länk (8) ytterliggare avlasta Norra vägen. 41

18 SAMMANFATTNING MOBILITET OCH FÄRDSÄTT: Gällande mobilitet och färdsätt finns det utifrån resandet två prioriterade områden, som målbilder är dessa viktiga att bevaka i alla planering och utveckling i norra Kalmar: Prio 1: Tyska vägen är en av stadens viktigaste entréer. Här prioriteras motortrafikens robusta framkomlighet (kapacitet på lång sikt för stadens övergripande trafiknät), vissa möjligheter finns att arbeta med bättre lösningar för kollektivtrafik. Stor kapacitet och framtida utveckling skapar flöden, hastigheter och behov som andra trafikslag får tolerera. Norrlidsvägen bör ses som en del av infarten till Norra Kalmar, främst Norrliden strand men med en något mer balanserad prioritering av trafikslag. Trångsundsvägen utgör del av kopplingen mellan framtida tågförbindelser och Norrliden strand. Tyska vägen ökad mobilitet, skyltningsläge och betydelse Prio 2: Norra vägen är en av stadens viktigaste stråk och utifrån vision Diagonalen prioriteras gång-, cykel- och kollektivtrafiken för att möjliggöra förtätning. Motortrafik kan anvisas till E22 för resor mellan norra Kalmar och innerstaden. Lägre hastigheter för motortrafik minskar buller och möjliggör förtätning. Ett underlag för ökat stadsliv skapas vilket motortrafiken får tolerera. Övriga gatulösningar, lokala resor och behov samt aktörer får ta hänsyn till dessa två gators övergripande betydelse för stadens utveckling och dess roller som ryggrader i mobiliteten, färdsättsbytena och förtätningen och utvecklingen. Norra vägen ökad aktiv transport och antal boende 42

19 Grönstråk och rekreation Området är unikt i Kalmar utifrån en urbana och kommersiella utvecklingsptoential i ett läge mellan Krafslösa kulturlandskap i väster och Kalmarsund i öster. I kommunen grönstrukturplan pekas flera viktiga grånstråk ut. Två kompletterande stråk kan förstärka stadens övergripande förutsättningar för levande rekreationsmöjligheter integrerat i stadsmiljön. Stråket mellan gamla järnvägens sträckning (Bergabanan) och Södra vimpeltorpet i nordost är av mycket stor betydelse att beakta vid planläggning av Bergagården. Det sammankopplar kärnområdet med kringliggande grönstråk och stärker knytplatsens roll som kollektivtrafiksnod i staden. a b Stråk 1 går mellan Tyska vägen och Krafslösavägen, stråk 2 går mellan Djurängsvägen och Södra vimpeltorpet 43 Stråk 2 genomkorsar kärnområdet och integrerar det i befintliga strukturer På sikt kan även en koppling skapas mellan Dagövägen norr om Bergagården och grönytorna kring Berga vattentorn öster om Norra vägen (a). Nordost om Berga företagspark finns också stora grönytor (b) med potential att utvecklas till ett område med starka gröna och blåa värden (bitvis låglänta och tidvis vattenfyllda). Ev. kan dagvattenfunktioner samordnas och med rätt utformning kan platsen lämpa sig för större upplag av snömassor vintertid.

20 E GENOMFÖRANDE Denna del syftar till att beskriva vad som händer efter programarbetet. Ett par projekt nämnda i programmet är redan planerade i detalj eller påbörjade. Programmet i sig utgör ingen grundplan för utvecklingen vilken behöver stöd i den översiktliga planeringen men framförallt följas upp i detaljplaneringen. Projekt i innerstaden (Linnéuniversitetets etablering och centrumförtätning Kvarnholmen och Västra Malmen/Fredriksskans) förväntas få en högre prioritering. Detta innebär att utveckling i området inom 5-10 år kommer att drivas av enskilda privata aktörers initiativ. Dock kan mervärdesprojekt som Bergagården och satsningar på Berga C göra att behov och stöd för kommunala satsningar skapas snabbare än så. Exploatering- och investeringsekonomi Den främsta utmaningen gällande kvarteren kring Tyska vägen är det begränsade kommunala markägandet. Detta gör att kommunala initiativ till stora delar behöver finansieras av exploateringsprojekt i andra delar av stadsdelen och/eller skattemedel. Det rör främst investeringar i infrastruktur och offentliga platsbildningar samt ev markinköp och planeringsinsatser för att möjliggöra visioner om en bredare mer robust gatusektion. De stora möjligheterna är att enskilda privata investeringar och initiativ kan utlösa kedjereaktioner av utvecklingstankar och kraft i området. Främst rör de företagsexpansion via förtätning (området tål både ytmässig och vertikal förtätning). Detta ändrar planeringsförutsättningar och motiv till investering även för kommunen vilket gör utvecklingen svårbedömd. Plan- och förrättningsbehov I nollalternativet krävs inga detaljplaner. Under togs planer fram för korsningarna i Tyska vägen-franska vägen respektive Tyska vägen-norra vägen. Syftet var att möjliggöra förrättningsbehov utifrån redan byggd cirkulationsplats respektive möjliggöra byggande av ny cirkulationsplats (knytplatsen NVTV). Det finns en stor potential i området men bef byggrätter rymmer viss förtätning och utveckling. Alternativet L skapar ev vissa förtätningsmöjligheter, då allmän platsmark längs Tyska vägen kan omvandlas till kvartersmark. Dock är bef dagvattenhantering beroende av åtgärder om markanvändningen förändras. Tankar kring gestaltningstema ryms inom bef detaljplan. För att möjliggöra alternativet XL krävs detaljplaner för ändrad användning, från kvartersmark till allmän platsmark. Andra områden kan utredas i detalj och möjligen resultera i allmän platsmark som kan ändras till kvartersmark. Gällande lantmäteriförrättningar kommer dessa att behövas för exempelvis justeringar av fastighetsgränser, servitut, avtal och andra rättigheter. Detta kommer att klargöras närmare i respektive detaljplan. Etapper Alla delar hänger samman och beroende på utvecklingstakt och konjunktur kan vissa etapper bli aktuella mycket tidigare eller senare än väntat. Rekommendationen är att utveckla stadsdelen utifrån de värden som finns idag och framtidens behov. Inom 5 år: 1. Bergagården (ny detaljplan krävs, prövas under ) 2. Berga centrum (nya detaljplaner kan krävas, dels för handelsförtätning och bostäder) 3. Södra vimpeltorpet (ny detaljplan krävs, lämpligtvis i flera etapper. Plan finns för en första etapp i kv Tehuset) Inom 10 år: 4. Norra vägen (förtätning i ett flertal nya detaljplaner krävs, oklart antal och etapper) 44

21 5. Tyska vägen (dels förtätning och utveckling där ett flertal detaljplaner krävs, oklart antal och etapper. Gäller även ev förändringar av gatusektion och offentliga miljöer) 6. Skogsrået (ny detaljplan krävs för att förtäta, öppna upp eller utveckla området) Inom 15 år: 7. Berga företagspark (bef detaljplan rymmer utveckling men gällande markanvändning och ytterligare flexibilitet eller byggnadshöjd kan ett stort antal detaljplaner krävas i flera etapper) Etappkarta med zoner upprättas till utskicket 45

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA ARBETSRAPPORT juni 2006 STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA - strategiska stadsbyggnadsanalyser - förslag på riktlinjer för stadsutveckling - konceptskiss inför det fortsatta planarbetet Bakgrund

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011.

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Koncept/innehåll: Jerker Söderlind Plan/arkitektur: Gio Olla, Joakim Sturesson

Läs mer

Kalmar Nyckel PLATSEN

Kalmar Nyckel PLATSEN Sida 1 (6) Placering av Linnéuniversitet i Kalmar 2009-11-20 BEDÖMNINGSARBETE ARKITEKTUPPDRAG Kalmar Nyckel PLATSEN 1 Allmänt Vad innebär huvudkriterierna för förslaget: sjönära, stadsnära, kommunikationsnära.

Läs mer

Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende. Trafikkonsekvenser. Exploateringskostnader. Diagram: Exploateringskostnader/enhet

Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende. Trafikkonsekvenser. Exploateringskostnader. Diagram: Exploateringskostnader/enhet Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende Nivå 1400 enheter Ingen ny bilbro erfordras. Öbron (B) nyttjas enbart för biltrafik. Två nya gång- och cykelbroar anläggs. En mot Östteg (C) och en

Läs mer

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten 1 (13) Køge Kyst Team Vandkunsten Infrastruktur Visioner Trafiken i Køge ska bidra till den önskade stadsutvecklingen. Det är en utmaning att skapa en hållbar urban mobilitet, som prioriterar gång-, cykeloch

Läs mer

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal YIMBY Yes In My BackYard. 2009-08-24 Diarienummer: 2007-36164 2009:15 Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal - Inledning YIMBY välkomnar att utbyggnaden av Hammarby Sjöstad fortsätter.

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 HMXW ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 Gestaltningsprogram etapp II regler etapp II Följande generella regler gäller för gestaltning av bebyggelsen i Gävle Strand etapp II. Dessa regler ska följas, men är skrivna

Läs mer

Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande

Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande 8.00. Mingel och frukostbuffé 8.15 Välkommen Kort

Läs mer

Stationens roll för lokal och regional utveckling. Christer Ljungberg, Trivector AB

Stationens roll för lokal och regional utveckling. Christer Ljungberg, Trivector AB Stationens roll för lokal och regional utveckling Christer Ljungberg, Trivector AB Station centralt eller externt? Uppdrag till Trivector att studera: Vad betyder det för: Resandet Staden Regionen? Jämförelse

Läs mer

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11 HÅLLBART? Frågan om stationsområdet i Höör handlar Frågan om tillgänglighet till platsen rör sig på flera nivåer. Det handlar både om hur man kommer till och från, men också om hur man kan röra sig på

Läs mer

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget Konsekvensanalyser Expansion Allum/Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Blandstad STADSSTRUKTUR Centrala Partille har många större byggnader och fastigheter, men få

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

FlYGVY över NYA ERIKSBERG

FlYGVY över NYA ERIKSBERG FlYGVY över NYA ERIKSBERG individuellt utformade tjänster. 2030 är det en självklarhet att inte behöva äga en bil. 8/ En stadsdel med mänsklig skala Nya Eriksberg planeras utifrån människans perspektiv

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen

Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen Stadsutveckling i den regionala utvecklingsplaneringen Visionen i RUFS 2010, den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, är att vi ska bli

Läs mer

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING VY TORGET VY KANALEN VY TORGET VY GATAN VY PARKERINGEN VY FRÅN SYDÖST VY FRÅN SYDVÄST VY FRÅN NORDOST VY FRÅN NORDVÄST INFART TOMTEN PARKERING 120 st P 24 st DJURGÅRDEN CENTRUM, parallella uppdrag. BESKRIVNING

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 Peter Blid Tel: 0739 403922 Peter.blid@novusgroup.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Södra Älvstranden Stadsstrukturanalys av projektgruppen Ord&Bilds planvision

Södra Älvstranden Stadsstrukturanalys av projektgruppen Ord&Bilds planvision Södra Älvstranden Stadsstrukturanalys av projektgruppen Ord&Bilds planvision Urbana analyser & strategisk design 2005-12-06 2 Södra Älvstranden Stadsstrukturanalys Innehåll INLEDNING 7 Uppdraget Medverkande

Läs mer

Inbjudan till MARKANVISNING. KV. SKÄRVET, västra delen VÄXJÖ STAD

Inbjudan till MARKANVISNING. KV. SKÄRVET, västra delen VÄXJÖ STAD Inbjudan till MARKANVISNING KV. SKÄRVET, västra delen VÄXJÖ STAD INNEHÅLL BAKGRUND 3 MÅLSÄTTNING FÖR OMRÅDETS INNEHÅLL 5 GESTALTNINGSPRINCIPER 6 FÖRUTSÄTTNINGAR 6 MARKANVISNING 7 KONTAKT 9 BAKGRUND Bäckaslöv

Läs mer

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering 1(8) Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering Uppdragsnummer: 226043 Uppdragsansvarig: Johan Bergström Handläggare Kvalitetsgranskning Anna Stjärnkvist/Anna-Karin Ekström 010-452

Läs mer

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked 1 (5) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-02-13 Dnr Sbn 2014-560 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret oger Stigsson Samhällsbyggnadsnämnden Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Läs mer

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK KONCEPT 2014-08-25 1 Bakgrund Planering för ny etablering på norra delen av Stäksön pågår. Som ett led i arbetet studeras förutsättningarna för trafiken i området. För att etableringen

Läs mer

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringskontoret Byggnation av bostäder i Stångby 1(5) Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Lunds kommun vill undersöka vilket intresse det finns av att bygga bostäder

Läs mer

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Nedan har vi sammanställt de prioriterade brist-/utvecklingsområden som kom fram i gruppdiskussionerna på dialogmötet.

Läs mer

Kristianstad bygger för framtiden

Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad behöver bygga och växa Kristianstad växer. Nu är vi nära 80 000 invånare i kommunen. Men de äldre ökar snabbare än de yngre. I praktiken innebär en ökad andel

Läs mer

Yttrande över programförslag för Södra Gårda

Yttrande över programförslag för Södra Gårda Yttrande över programförslag för Södra Gårda YimbyGBG YimbyGBG är ett ekonomiskt och politiskt obundet nätverk av medborgare som vill se mer tät, levande blandstad. Vi vill genom positiv, konstruktiv feedback

Läs mer

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker ÄLVSJÖ STADEN En stadsdel i förvandling 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker STADEN FLYTTAR TILL ÄLVSJÖ Med Öster om Älvsjövägen, söder om Solbergaskogen och strax nordväst om Älvsjö

Läs mer

KOMPAKT STAD PROGRAM FÖR DET OFFENTLIGA RUMMET I NYA STADEN

KOMPAKT STAD PROGRAM FÖR DET OFFENTLIGA RUMMET I NYA STADEN KOMPAKT STAD PROGRAM FÖR DET OFFENTLIGA RUMMET I NYA STADEN 080529 Spatiala analyser & strategisk design Beställare: Stadsbyggnadskontoret, Norrköpings kommun Konsult: Spacescape AB Uppdragsansvarig: Alexander

Läs mer

Nya Årstafältet Stockholms mest spännande arkitekttävling INBJUDAN

Nya Årstafältet Stockholms mest spännande arkitekttävling INBJUDAN Nya Årstafältet Stockholms mest spännande arkitekttävling INBJUDAN Stockholm behöver din hjälp! Stockholm är hett. Stockholm är navet i Östersjöområdet och Nordens huvudstad. Stockholm växer. Under de

Läs mer

Nuläge, brister och behov

Nuläge, brister och behov Nuläge, brister och behov Åtgärdsvalsstudie ABB-industriområde och Väsmanstrand 2014-10-15 Nuläge 2046 Antal fordon per veckodygn inom området se karta in i området, ut från området, totalt. Mätningarna

Läs mer

ÄLVSTADEN ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Inkluderande, grön och dynamisk. Hela staden inkluderande, grön och dynamisk. Möta vattnet.

ÄLVSTADEN ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Inkluderande, grön och dynamisk. Hela staden inkluderande, grön och dynamisk. Möta vattnet. ÄLVSTADEN ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Inkluderande, grön och dynamisk Hela staden inkluderande, grön och dynamisk Möta vattnet Stärka kärnan Mål och visioner i Göteborg Stärk kärnan GR Hållbar tillväxt 2013 45000

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor Tillväxtkontoret 2014-02-12 2010-000133 UTSTÄLLNINGSHANDLING Detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. nr 1301 (Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Kungsängen Upplands-Bro kommun Normalt

Läs mer

Korsningen E20-rv 44

Korsningen E20-rv 44 Korsningen E20-rv 44 HANDLINGAR Planbeskrivning dat juni 2008 Planen antagen 2008-08-26 Plankarta med planbestämmelser dat juni 2008 Laga kraft 2008-09-25 Samrådsyttrande dat 2008-06-24 Genomförandetiden

Läs mer

Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken

Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken Dnr SBN-2007-0070 sidan 1 (5) STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Brev 2013-04-02 Ossman Sharif, 054 540 45 48 ossman.sharif@karlstad.se Länsstyrelsen i Värmland Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken ansökan

Läs mer

Trafikutredning Storvreta

Trafikutredning Storvreta Trafikutredning Storvreta 2008.05.22 Resultat från trafikanalyser Projektorganisation Uppsala kommun Projektledare Pernilla Hessling, Stadsbyggnadskontoret Uppdragsansvarig Handläggare Trafiksimulering

Läs mer

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd Vy 1 från Stockholmsvägen NY IDENTITET Konturs förslag till ny bebyggelse vid glädjens trafikplats bygger på att tillföra en mix och mångfald i såväl programinnehåll som arkitektoniskt gestaltning och

Läs mer

Västlänken - en del av Göteborgs framtid

Västlänken - en del av Göteborgs framtid - en del av Göteborgs framtid Bakgrund Göteborgs lokala arbetsmarknad ska växa med över en halv miljon människor till år 2020 Göteborgs centrala delar, regionens kärna, stärks med fler arbetsplatser, fler

Läs mer

Yttrande om Tobaksmonopolet 4, Södermalm

Yttrande om Tobaksmonopolet 4, Södermalm YIMBY Yes in my Backyard. 2009-11-04 Diarienummer: 2007-36100 2009:22 Yttrande om Tobaksmonopolet 4, Södermalm - Inledning Nätverket YIMBY ser mycket positivt på en förtätning i kvarteret Tobaksmonopolet.

Läs mer

V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g. Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik

V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g. Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik februari 2014 In ledn in g Moderaterna har en vision som handlar om att utveckla

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

Stadsutveckling efter. kulturhuvudstadsåret

Stadsutveckling efter. kulturhuvudstadsåret Stadsutveckling efter kulturhuvudstadsåret Förtätning av städer - SKL 2015-06-09 All time high för Umeås besöksnäring All time high för Umeås besöksnäring Under kulturhuvudstadsåret 2014 omsatte besöksnäringen

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete 6 november 2013 Dnr KS 190/2013 Strategisk planering Mirja Thårlin Kommunstyrelsen Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete Det reviderade utvecklingsprogrammet för Västerhaninge

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré!

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! driving range bv 1500 bv 10000 3500 lastzoner 10000 2000 gröna skärmar 8000 5000 2000 parkeringar lastzoner 4500 3000 3000 Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! Den spännande

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Natur Platsen har stor potential genom

Läs mer

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan 1(5) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck +4686861651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-12 Trafiknämnden 2014-09-23, punkt 30 Diarienummer Svar på skrivelse från (S) om upprustning

Läs mer

Ett förslag från Medborgarkraften till lösning av Göteborgs universitets behov av ytterligare lokaler i anslutning till Vasagatan

Ett förslag från Medborgarkraften till lösning av Göteborgs universitets behov av ytterligare lokaler i anslutning till Vasagatan Ett förslag från Medborgarkraften till lösning av Göteborgs universitets behov av ytterligare lokaler i anslutning till Vasagatan samt ett steg i processen och visionen om en hållbar stadsutveckling där

Läs mer

Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258

Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258 YIMBY Yes In My BackYard. 2011-10-25 2011:13 Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258 Nätverket YIMBY ser mycket positivt på Botkyrka kommuns planer att förtäta och koppla samman Alby och Eriksberg.

Läs mer

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl Beställare: Falkenbergs kommun Box 293 31123 Falkenberg Beställarens representant: Johan Risholm Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Gunnar Håkansson Uppdragsnr: 101 02 38 Filnamn

Läs mer

efem arkitektkontor ab

efem arkitektkontor ab HERRGÅRDSBACKEN FLODA Sävespången Det sägs att man förr var tvungen att ta av mössan vid Floda Portar. På ett likande sätt skall de nya byggnaderna trappa ner och huka sig hövligt, för att inte störa viktiga

Läs mer

Typsektion. Bullerplank med carport agerar bullerskydd för bostadsbebyggelse. Typsektion. Park med vall agerar bullerskydd för. bostadsbebyggelse.

Typsektion. Bullerplank med carport agerar bullerskydd för bostadsbebyggelse. Typsektion. Park med vall agerar bullerskydd för. bostadsbebyggelse. INDUSTRIBYN INDUSTRIBYN Publika event/ och sportanläggningar Fortsatt utveckling av centrumfunktion Befintlig kultur och fritid Befintliga offentliga byggnader Befintliga offentliga byggnader Befintlig kultur

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Yttrande till Socialdepartementet

Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Yttrande till Socialdepartementet TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2014-04-30 UTBILDNINGSKONTORET Dnr BOU 2014-171 Klas Lind Dnr KS 2014-345 Barn- och ungdomsnämnden Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet

Läs mer

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Val av stråk Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Maj 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972 Org. Nr:

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM KV STANSEN 2 SÖDRA HÄGGVIK SAMRÅDSHANDLING

DETALJPLANEPROGRAM KV STANSEN 2 SÖDRA HÄGGVIK SAMRÅDSHANDLING DETALJPLANEPROGRAM KV STANSEN 2 SÖDRA HÄGGVIK KS.203 Dnr 2006/551 SAMRÅDSHANDLING DETALJPLANEPROGRAM KV STANSEN 2 SÖDRA HÄGGVIK innehåll Aktuellt planområde Till programmet hörande handlingar Mål och syfte

Läs mer

Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad

Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-03-26 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2011-02-28, rev 2011-08-24 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad

Läs mer

Kungens kurva - Skärholmen

Kungens kurva - Skärholmen resurs pporten e vs i de yttre Kungens kurva - Skärholmen Regionala stadskärnor i Stockholmsregionen e i den Kungens kurva Skärholmen Regionala stadskärnor i Stockholmsregionen Uppföljning av utvecklingen

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16

WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16 Stadsarkitektkontoret WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16 Ekonomisk karta med det aktuella området markerat 2013-09-02 2(14) Bakgrund till workshopen Stadsarkitektkontoret har av kommunstyrelsens

Läs mer

RegionCity Workshop 2

RegionCity Workshop 2 RegionCity Workshop 2 Förslag från Kanozi Arkitekter, februari 2013 Gatan och stationens skikt Stadskvalité/Källare Sammanfattande feedback och instruktion framåt från Jernhusen och intressenter Fokusera

Läs mer

Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer

Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer Är det verkligen smartare att förtäta storstäder nära kollektivtrafiken? Ja! Vi på Jernhusen

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Släpvagnsparkering och ett möjligt stop för husbilar, kan anordnas i området.

Släpvagnsparkering och ett möjligt stop för husbilar, kan anordnas i området. Trygghetsboende, Täby. Arkitekter Engstrand och Speek AB Trygghetsboende, Täby. Arkitekter Engstrand och Speek AB 5 Området sydväst om stationsområdet fräschas upp och förses med nya bostäder och vägen

Läs mer

Mars 2015. Idéverkstad för klockstapeln med STEP - metoden. Sundbybergs stad

Mars 2015. Idéverkstad för klockstapeln med STEP - metoden. Sundbybergs stad Mars 2015 Idéverkstad för klockstapeln med STEP - metoden Sundbybergs stad Innehåll Idéverkstad klockstapeln 3 Förutsättningar 3 STEP-metoden 3 Redovisning av övningar 4 Värderos - nuläge 4 Matris Stads-

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

UPPDRAG. Medborgarnas perspektiv och deras behov av tillgång till grönområden är viktig och då i synnerhet barnens perspektiv.

UPPDRAG. Medborgarnas perspektiv och deras behov av tillgång till grönområden är viktig och då i synnerhet barnens perspektiv. 2013 02 26 GRÖNPLAN UPPDRAG Park- och naturnämnden beslutade 2011-06-21, att ge park- och naturförvaltningen i uppdrag att ta fram en Grönplan för Göteborgs Stad i samverkan med övriga berörda förvaltningar

Läs mer

Detaljplan för område vid Västerled

Detaljplan för område vid Västerled SIDAN 1 Detaljplan för område vid Västerled Samrådsmöte 17 maj 2011 Kvällens upplägg Presentation av stadens och byggherrarnas representanter Information om planprocessen Bromma i Stockholms nya översiktsplan

Läs mer

Långbroparken. Moderna bostäder i sekelskifteshus mitt i en av Stockholms vackraste parkidyller.

Långbroparken. Moderna bostäder i sekelskifteshus mitt i en av Stockholms vackraste parkidyller. Långbroparken. Moderna bostäder i sekelskifteshus mitt i en av Stockholms vackraste parkidyller. Upplev en fantastisk bokvalitet i en kulturskyddad park femton minuter från city. Nu öppnar sig en helt

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Dag Hammarskjölds-stråket, Uppsala Exploateringsutredning 4 april 2014

Dag Hammarskjölds-stråket, Uppsala Exploateringsutredning 4 april 2014 Dag Hammarskjölds-stråket, Uppsala Exploateringsutredning 4 april 2014 Reviderad 24 april 2014 Andersson Arfwedson arkitekter ab www.andersson-arfwedson.se Sibyllegatan 52b, 114 43 Stockholm 08-54 52 60

Läs mer

Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab

Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab Innehåll 1. Bakgrund 2. Amiralsstaden Vad är Amiralsstaden? Varför Amiralsstaden? Framgångsfaktorer Strategier Hot 3. Förslag till Förstudie 2013-08-19 Amiralsstaden

Läs mer

De nya kvarteren i Råsunda

De nya kvarteren i Råsunda De nya kvarteren i Råsunda Här är Råsundasom allra mest Råsunda Mitt i hjärtat av Solna Historia Tidigare fotbollsstadion invigd 1937. I oktober 2012 flyttade Svenska Fotbollsförbundet och AIK till en

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25

Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25 Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25 HANDELSPOLICY FALKENBERGS KOMMUN 1 1. ÖVERGRIPANDE MÅL & UTGÅNGSPUNKTER Handelns lokalisering har betydelse för såväl markåtgång

Läs mer

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 A 4993 Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 Uppdragsbeslut 2009-06-17 Samrådsbeslut 2009-10-14 Utställningsbeslut 2010-02-10

Läs mer

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862 1(6) Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Diarienummer: BN 2013/01862 Datum: 2015-08-17 Handläggare: Lars Wendel för fastigheten FABRIKEN inom Centrala stan i Umeå kommun, Västerbottens län Flygfoto taget söderifrån.

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Annan möjlig exploatering

Annan möjlig exploatering BILAGA 3 Trafik Loviseberg II Vi har kort analyserat trafikalstringen samt trafiksäkerhet för ev. ny industrietablering inom kvarteret Loviseberg i Botkyrka kommun. Förutsättningar Vi har tittat på 2 olika

Läs mer

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03 Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436 LAEN 5 HOV, Växjö kommun Detaljplan för fler bostäder vid Hovslund. Växjöhem som är fastighetsägare vill bygga fler bostäder i anslutning

Läs mer

Parkeringsnorm för Eslövs kommun

Parkeringsnorm för Eslövs kommun December 2013 1 INNEHÅLL INLEDNING 3 NULÄGES BESKRIVNING 4 Ansvar Bilinnehav Zonindelning PARKERINGSNORM FÖR CYKEL 5 PARKERINGSNORM FÖR BIL 6 FÖRVÄNTADE KONSEKVENSER 7 PARKERINGSNORM: TABELLER 8 Parkeringsnorm

Läs mer

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand Beställare: ALINGSÅS KOMMUN Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria

Läs mer

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Bygg i Norrköping Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Var med och skapa Norrköping! Byggkranarna syns över stadens hustak. När den här broschyren går i tryck pågår byggnation av drygt

Läs mer

Vilka aspekter är viktiga i framtidens stad? Hur ska de viktas och utvecklas tillsammans?

Vilka aspekter är viktiga i framtidens stad? Hur ska de viktas och utvecklas tillsammans? Vilka aspekter är viktiga i framtidens stad? Hur ska de viktas och utvecklas tillsammans? Alla aspekter lika viktiga Ekologiska och sociala aspekter behöver komma in och få samma vikt i den ekonomiska

Läs mer

Verksamhetsmark. landskrona.se

Verksamhetsmark. landskrona.se Verksamhetsmark Strategiskt läge Landskrona är en medelstor stad med 43 000 invånare, strategiskt belägen i den växande Öresundsregionen. Inom en timmes restid når du ett område med hela 3,7 miljoner invånare.

Läs mer

GULDMYNTSGATAN - WOODEN IT BE NICE. Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende

GULDMYNTSGATAN - WOODEN IT BE NICE. Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende GULDMYNTSGATAN - WOODEN IT BE NICE Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende ALTERNATIV PUNKTHUS ALTERNATIV LAMELLHUS DETALJPLAN

Läs mer

Smarta resor och transporter

Smarta resor och transporter Smarta resor och transporter Läs mer... om blandning av olika funktioner i program D. Vi behöver smarta resor och transporter för ett hållbart samhälle. I Luleå ska vi ha bra förutsättningar för invånare

Läs mer

Välkommen till cykelfrukostseminarium

Välkommen till cykelfrukostseminarium Välkommen till cykelfrukostseminarium WSP 2013-03-12 Björn Hugosson (moderator) Gruppchef på trafikavdelningen Foto: ubrayj02 @ flickr. Creative Commons BY 2.0 2013-03-12 Välkommen! à Program 08.00 08.30

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

del av fastigheten Ljura 1:2

del av fastigheten Ljura 1:2 2011-03-08 Vårt diarienummer SPN-237/2010 PROGRAM TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR del av fastigheten Ljura 1:2 INOM LJURA Stadsbyggnadskontoret, Fysisk planering, 8 mars 2011 GODKÄNNANDEHANDLING Godkänd i SPN:

Läs mer

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2014-08-15 SID 1 (5) KS/2013:357 TJÄNSTESKRIVELSE Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade, efter en förfrågan från

Läs mer

Översiktsplan 2008. Småhus Maln och Skålbo (Q) Väster om Håsta (K) Idenor (O) (Kompletteringar) Galgberget (C) Malviken (R)

Översiktsplan 2008. Småhus Maln och Skålbo (Q) Väster om Håsta (K) Idenor (O) (Kompletteringar) Galgberget (C) Malviken (R) Tätorter Hudiksvalls stad Bostäder och verksamheter I Hudiksvalls stad bor ca 15 400 personer. Trots att det i centrum och halvcentrala delar finns möjlighet enligt centrumplanen att bygga ca 500 nya lägenheter,

Läs mer