Illustration --- """ i+. I. ") ~ t / ,-- v7ta VAREI. ä 171 PERSPEKTIV. VY AV INFART TILL OMRÅDET. VY FRÅN VITALIS VÄG.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Illustration --- """1 - 401- i+. I. ") ~ t / ,-- v7ta VAREI. ä 171 PERSPEKTIV. VY AV INFART TILL OMRÅDET. VY FRÅN VITALIS VÄG."

Transkript

1 Illustration,-- \ ~ \ \ jt- \ I --- -T j!' v7ta VAREI i+. I. ") i. ~ t / """1 ä 171 onsdag den 28 januari 2015 PERSPEKTIV. VY AV INFART TILL OMRÅDET. VY FRÅN VITALIS VÄG

2 Vad kommer att hända framöver? Beslut om antagande Efter 3 veckors överklagandetid vinner detaljplanen laga kraft onsdag den 28 januari 2015 rji] BÅSTADS ~ KOMMUN Besök oss på bastad.se

3 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsen KS dnr. KS 678/ Detaljplan för del av Vistorp 9:2, Pågatågsstation i Förs löv, Båstads kommun, Skåne län - antagande Beskrivning av ärendet Under många år har placeringen av den nya Pågatågsstationen i Förslöv diskuterats. Länge var en centralt placerad Pågatågsstation i Förslöv aktuell. Men på grund av flera olika skäl och efter omprövning beslutade Kommunfullmäktige att placera den nya Pågatågsstationen nordväst om Förslöv samhälle. Detaljplan för aktuellt område vann laga kraft Planen omfattar i allt väsentligt byggrätt för industri, lager, grossistverksamhet och handel med skrymmande varor. Trafikverket äger marken med byggrätt. Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för parkering, bussangöring, cykel parkering samt gång- och cykelbana i anslutning till den nya Pågatågsstationen i Förslöv samhälle. Perrong samt gångbro med tillhörande hisstorn och trappor kommer delvis att anläggas på Trafikverkets mark inom ramen för järnvägsprojektet. Underlag till beslutet Förslag till beslut Tjänsteskrivelse från planingenjör Camilla Nermark , bilaga. Plan- och genomförandebeskrivning, daterad , bilaga 1 Plankarta, daterad , bilaga 2 Illustrationsplan, daterad , bilaga 3 Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott , bilaga. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Planförslaget antas i enlighet med de revideringar som föreslås i utlåtandet. Utskott/presidium J usterandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande _ 11n1J "'"'

4 BÅSTADS KOMMUN sammanrräoesprorokoll ~\LAG~ A- Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott KSau 26 dnr. KS 678/ Detaljplan för del av Vistorp 9:2, Pågatågsstation i Förs löv, Båstads kommun, Skåne län - antagande Beskrivning av ärendet Under många år har placeringen av den nya Pågatågsstationen i Förslöv diskuterats. Länge var en centralt placerad Pågatågsstation i Förslöv aktuell. Men på grund av flera olika skäl och efter omprövning beslutade Kommunfullmäktige att placera deri nya Pågatågsstationen nordväst om Förslöv samhälle. Detaljplan för aktuellt område vann laga kraft Planen omfattar i allt väsentligt byggrätt för industri, lager, grossistverksamhet och handel med skrymmande varor. Trafikverket äger marken med byggrätt. Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för parkering, bussangöring, cykel parkering samt gång- och cykelbana i anslutning till den nya Pågatågsstationen i Förslöv samhälle. Perrong samt gångbro med tillhörande hisstorn och trappor kommer delvis att anläggas på Trafikverkets mark inom ramen för järnvägsprojektet. Underlag till beslutet Föredragande Förslag till beslut Tjänsteskrivelse från planingenjör Camilla N ermark , bilaga. Plan- och genomförandebeskrivning, daterad , bilaga 1 Plankarta, daterad , bilaga 2 Illustrationsplan, daterad , bilaga 3 Planingenjör Camilla N ermark föredrar ärendet. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Planförslaget antas i enlighet med de revideringar som föreslås i utlåtandet. Utskott/presidium t&?w Justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande -404-

5 BÅSTADS KOMMUN Samhällsbyggnad 1 (2) Datum: Handläggare: Camilla Nermark, planingenjör Dnr: 678/ Till: Kommunfullmäktige Beslutet skall expedieras till: Kommunledningskontoret, Per Sellden Samhällsbyggnad, Carina Ericsson Bilagor till tjänsteskrivelsen: 1. Utlåtande, daterad Plan- och genomförandebeskrivning, daterad Plankarta, daterad Illustrationsplan, daterad Samråd har skett med: Per Sellden - exploateringsingenjör, Fredrik Jönsson - projektingenjör, Magnus Sjeldrup - planstrateg, Roger Larsson - stadsarkitekt, John Börjesson - bygglovsarkitekt, Andreas Jansson - trafikingenjör, Johan Sendelius - NSVA, Trafikverket Detaljplan för del av Vistorp 9:2, Pågatågsstation i Förslöv, Båstads kommun, Skåne län - antagande Ärende Under många år har placeringen av den nya Pågatågsstationen i Förslöv diskuterats. Länge var en centralt placerad Pågatågsstation i Förslöv aktuell. Men på grund av flera olika skäl och efter omprövning beslutade Kommunfullmäktige att placera den nya Pågatågsstationen nordväst om Förslöv samhälle. Detaljplan för aktuellt område vann laga kraft Planen omfattar i allt väsentligt byggrätt för industri, lager, grossistverksamhet och handel med skrymmande varor. Trafikverket äger marken med byggrätt. Perrong samt gångbro med tillhörande hisstorn och trappor kommer delvis att anläggas på Trafikverkets mark inom ramen för järnvägsprojektet. Bakgrund Planbesked för del av Vistorp 9:2 samt att detaljplanen får sändas ut på samråd beviljades av Kommunstyrelsen Planförslaget har tagits fram av Samhällsbyggnad i Båstads kommun. Planen handläggs med normalt planförfarande \t\planavdelningen\dpl\2_pågående_planer\vistorp 9_2, pågatågssration\4 antaga nd e\vistorp 9_2, ~än steskrivelse inför antagande I ks.doc\c Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för parkering, bussangöring, cykelparkering samt gång- och cykelbana i anslutning till den nya Pågatågsstationen i Förslöv samhälle

6 2 (2) Planförslag var utställt för samråd under perioden till Ett informationsmöte i Förslövs bygdegård, Fågelsångsalen, anordnades där allmänheten bjöds in och hade möjlighet att ställa frågor till både politiker och tjänstemän. Inkomna yttranden sammanställdes och kommenterades i en samrådsredogörelse. Därefter tog Kommunstyrelsen beslut om att sända ut planförslaget för granskning. Planförslaget var utställt under tiden Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i ett utlåtande, se bilaga 1. Aktuellt Planhandlingarna har reviderats i enlighet med Utlåtandet. Mot bakgrund av ovanstående föreslår Samhällsbyggnad att Kommunfullmäktige godkänner och antar detaljplanen för del av Vistorp 9:2, Pågatågsstation i Förslöv, Båstads kommun, Skåne län. Förslag till beslut: Planförslaget antas i enlighet med de revideringar som föreslås i Utlåtandet. BÅSTADS KOMMUN Samhälls byggnad Camilla Nermark Planingenjör \18\c -406-

7 [HJ BÅSTADS ~ KOMMUN Samhällsbyggnad Detaljplan för del av Vistorp 9:2, Pågatågsstation i Förslöv, Båstads kommun, Skåne län Planbeskrivning I 11 I 1 I I I 1 I I J 1 I I t1rq Ö\l r t r:1 I I 'f I 1 I I I 1 1 I i i I I 1 I fl I I I /I I 1 I I I I /1 1 I I 1'/1,, I,' /I i/ I ~ i 1,:!, /I I I I I Antagandehandling

8 . F~ i laa ''lf!l\d ~A lbll >;;!)HM, -~"'- Samhällsbyggnad Antagandehandling Detaljplan för del av Vistorp 9:2 HANDLINGAR Planens diarienummer är 678/ Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser samt Illustrationskarta Planbeskrivning (denna handling) Utlåtande Samrådsredogörelse Fastighetsförteckning med tillhörande karta, november 2014 Följande handlingar ingår också i ärendet och finns tillgängliga på samhällsbyggnadskontoret: Utredning av Jordbruksverket avseende "Dagvattentillskott till Vadebäcken från tunnelprjektets arbets- och upplagsytor", Geoteknisk undersökning, daterad (av ÅF) PM av NSVA - "Dagvattenhantering Vistorps verksamhetsområde Förslöv",

9 'J~1, BÅSTAD '-:C' ' Samhällsbyggnad Antagandehandling Detaljplan för del av Vistorp 9:

10 J1vJ BÅSTAD.. ~: '!. Samhällsbyggnad Antagandehandling Detaljplan för del av Vistorp 9:2 Innehållsförteckning 1. SÅ HÄR GÖRS EN DETALJPLAN SAMMANFATTNING...? 3. PLANDATA BAKGRUND OCH SYFTE TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN översiktsplan Detaljplan övriga planer, program och kommunala beslut AWÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN Förenligt med 3, 4 och 5 kap MB Riksintressen Skyddsområde väg Miljökvalitetsmål Strandskydd Miljökvalitetsnormer för utomhusluft Miljökvalitesnormer för vatten Vattentäkter Mark Yt- och grundvatten Miljökonsekvensbeskrivning FÖRUTSÄTTNINGAR Verksamhet, mark och vegetation Kommunal och kommersiell service Geoteknik Tekniskförsörjning Dagvatten Gator och trafik Gång- och cykelbana Kollektivtrafik Fornlämningar PLANFÖRSLAGET Disposition av det nya stationsområdet Cykelparkering

11 ,l1j;;, 5Å~uti. IRI -../:'[$\ g g H~Y. '':.:"' " Samhällsbyggnad Antagandehandling Detaljplan för del av Vistorp 9:2 Vegetation Perrong, hisstorn och bro Planbestämmelser inom planområdet Tekniskförsörjning Dagvattenmagasin Gator och trafik Gång- och cykelbanor Kollektivtrafik Fornlämningar KONSEKVENSER Bebyggelse och markanvändning Störning I buller Natur och landskapsbildsskydd Sociala aspekter GENOMFÖRANDE Organisatoriska frågor Tidplan Genomförandetid Ansvarsfördelning och huvudmannaskap Fastighetsrättsliga frågor Markägoförhållanden Servitut och ledningsrätt Ekonomiskafrågor Genomförande- och finansieringsavtal Tekniska frågor Allmän plats mark samt kvartersmark Dagvatten Gång- och cykelvägar Kollektivtrafik El, te le, internet, gas Brandvatten FORTSATT ARBETE MEDVERKANDE T JÄNSTEMÄN

12 --=-=-i _Jlj~, BÅSTAID, '-::; W; Samhällsbyggnad Antagandehandling Detaljplan för del av Vistorp 9:2 1 _ SÅ HÄR GÖRS EN DETALJPLAN En detaljplan reglerar bland annat utformning av bebyggelse, vägar och grönstruktur inom ett mindre område. När planen är färdig och har vunnit laga kraft är den ett juridiskt dokument som är bindande för efterföljande beslut såsom bygglov. En detaljplan består av flera dokument. De finns listade på sidan 2. Detta dokument kallas för planbeskrivningen och är till för att underlätta förståelsen av planen. Här beskrivs planens bakgrund och syfte, samt vilka förutsättningar som finns på platsen. I planbeskrivningen beskrivs och motiveras också planens utformning och de planbestämmelser som valts. Slutligen beskrivs hur planen ska genomföras och vilka konsekvenser det får. I Plan- och bygglagen (PBL) finns bestämmelser om hur det ska gå till när kommunen tar fram detaljplaner. Nedan följer en kort beskrivning. Planbesked En markägare kan begära planbesked för att få prövat om kommunen anser det lämpligt att exploatera ett markområde. Kommunens planhandläggare tar då fram fakta om fastigheten och önskemålen från exploatören och presenterar detta för politikerna. Kommunstyrelsen beslutar om det ska göras en detaljplan för området eller ej. Samråd Denna detaljplan handläggs med normalt planförfarande. I samrådsskedet tas ett första förslag fram till hur området ska utformas och planläggas. Samrådsförslaget ställs ut i kommunhuset och på det bibliotek som ligger närmast planområdet. Förslaget skickas också till berörda myndigheter. Kommunen annonserar i NST om samrådet, de fastighetsägare, företag och föreningar som berörs mest av förslaget meddelas med post. Ibland hålls ett allmänt möte om planförslaget. Alla som vill får lämna in skriftliga synpunkter. De synpunkter som kommer in sammanfattas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Granskning Efter samrådet bearbetar planhandläggaren planen utifrån de synpunkter som kommit in och den reviderade planen ställs ut för granskning. Granskningsskedet går till på ungefär samma sätt som samrådet. Återigen får alla som vill lämna in skriftliga synpunkter. De synpunkter som kommer in sammanfattas och kommenteras i ett granskningsutlåtande :härärvinu! I Antagande Efter granskningen kan planhandläggaren göra små ändringar i planförslaget ifall det behövs och sedan lämnas förslaget till politikerna. De som har lämnat synpunkter på planförslaget under samrådet eller granskningen får en underrättelse inför antagandet. Därefter antar eller avslår kommunfullmäktige planen. Överklagande Beslutet om att anta planen sätts upp på kommunens anslagstavla. Om man har lämnat in synpunkter på planen senast under granskningen och inte fått dem tillgodosedda kan man överklaga planen. Det ska man göra senast tre veckor efter att beslutet om antagande satts upp. I vissa fall kan också Länsstyrelsen på eget initiativ pröva och upphäva planen. Laga kraft Planen vinner laga kraft (börjar gälla) när överklagandetiden gått ut och ingen har överklagat eller när eventuella överklaganden har prövats och slutgiltigt avslagits. När planen vunnit laga kraft kan man söka bygglov och andra tillstånd och påbörja exploateringen

13 i J 1i\ la rifl_g}j A ~ T' ftld gf4g ~ ' ~-' Samhällsbyggnad Antagandehandling Detaljplan för del av Vistorp 9:2 2. SAMMANFATTNING Detaljplanens syfte är att möjliggöra parkering och bussangöring i anslutning till ny Pågatågsstation i Förs löv. Detta för att tillgodose kommande parkerings behov för resenärer som åker med Pågatåg samt pendlar med linjebussar. Marken är idag detaljplanelagd för bland annat industri, lager, grossistverksamhet och handel med skrymmande varor samt elektrisk anläggning. Utmed Vistorpsvägen samt längs med nya Västkustbanan är marken planlagd som Natur. Kommunen bedömer att det inte behöver göras någon miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Länsstyrelsen meddelar i sitt yttrande över behovs bedömningen att de instämmer, med inkomna handlingar som grund, i Båstads kommuns bedömning. 3. PLANDATA Planområdets läge och storlek Planområdet är beläget i nordvästra Förslöv. Det avgränsas av lokalgata i öster, av Vistorpsvägen i söder och av det nya järnvägsområdet i väster. I norr gränsar planområdet till Projekt Hallandsåsens utställningslokaler. Området omfattar cirka 2,5 hektar ( m 2 ) och utgörs idag främst av industri- och naturmark. Båstads kommun \ \ '}.i "'' Hallands Väderö I.-.,_,l : , '

14 J~1,! BÅSTAD. "-~, Samhällsbyggnad Antagandehandling Detaljplan för del av Vistorp 9: \ Planområdesgräns GRUNDKARTAN Grundkartan är upprättad i oktober 2014 på grundval av Båstads kommuns primärkarta. Platsbesök utfört i september Fastighetsredovisningen avser förhållandena i oktober Koordinatsystem i plan: SWEREF Höjdsystem: RHOO Skala 1: Ägoförhållanden Fastigheten Vistorp 9:2, inom planområdet, ägs av Trafikverket. De angränsande fastigheterna Vistorp 7:19 och 8:90, utanför planområdet, ägs av Båstads kommun. Se även fastighetsförteckning

15 l_jlj\!båsta D l ~! Samhällsbyggnad Antagandehandling Detaljplan för del av Vistorp 9:2 4. BAKGRUND OCH SYFTE Under många år har placeringen av den nya Pågatågsstationen i Förslöv diskuterats. Länge var en centralt placerad Pågatågsstation i Förslöv aktuell. Men på grund av flera olika skäl och efter omprövning beslutade Kommunfullmäktige att placera den nya Pågatågsstationen nordväst om Förslöv samhälle. Detaljplan för aktuellt område (se sida 10) vann laga kraft Planen omfattar i allt väsentligt byggrätt för industri, lager, grossistverksamhet och handel med skrymmande varor. Trafikverket äger marken med byggrätt. Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för parkering, bussangöring, cykelparkering samt gång- och cykelbana i anslutning till den nya Pågatågsstationen i Förslöv samhälle. Perrong samt gångbro med tillhörande hisstorn och trappor kommer delvis att anläggas på Trafikverkets mark inom ramen för järnvägsprojektet. ~,~: ro a. tll ~ 9:2 tll' (Q CD p I \ I \ \ VISTORP \ \ \ \ 7:19 = = tf = = = "'-5:5""' 7:19 \ '.-- \

16 ----,,filt! BÅSTAD, "~J Samhällsbyggnad Antagandehandling Detaljplan för del av Vistorp 9:2 5. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktsplan En översiktsplan avser en kommuntäckande plan som anger hur kommunens markanvänding ska utvecklas på sikt. Båstad kommun har en översiktsplan, antagen I översiktsplanen anges det aktuella planområdet som mark för verksamheter och natur. Bostäder I Utredningsområde Camping I Camping alternativt bostäder Idrott Industri I Utredningsområde Skola I Alternativ placering Station som råde Verksam heter I Altema_tiv placering Centrum, Handel Sjö Golfbana förfrågan Reningsverk, utredningsområde Väg Järnväg Järnväg i tunnel Detaljplan För planområdet gäller idag detaljplan 1600 antagen av Kommunfullmäktige december 2008 och som vann laga kraft Större delen av planområdet omfattas av en "tillfällig användning" i form av (U) - Byggarbetsplats, område med transportvägar och ar- 10 betsbyggnader till senast ett år efter järnvägens öppnande för trafik. I nordöstra delen av planområdet är hantverk, småindustri och lager av sådan beskaffenhet att närboende ej vållas olägenheter med hänsyn till sundhet, brandsäkerhet och trevnad samt grossistverksamhet och/eller handel med skrymmande varor samt kontor tillåtet. I övrigt är marken planlagd främst som naturmark där man också får anlägga gång- och cykelväg. Se bild till vänster

17 )~~BÅSTAD. -':='"~: Samhällsbyggnad Antagandehandling Detaljplan för del av Vistorp 9:2 Övriga planer, program och kommunala beslut beslutade Kommunfullmäktige att placera ny Pågatågsstation i västra Förslöv, i anslutning till Hallandsåsens södra tunnelmynning. Planbesked för del av Vistorp 9:2 samt att detaljplanen får sändas ut på samråd beviljades av Kommunstyrelsen Några restriktioner i kommunens kulturmiljövårdsprogram finns inte i Förslöv. Området berörs inte av landskaps bildsskydd

18 Antagandehandling Detaljplan för del av Vistorp 9:2 6. AWÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN Förenlighet med 3, 4 och 5 kap MB Planförslaget bedöms som förenligt med Miljöbalkens (MB) 3, 4 och 5 kapitel. Planens genomförande bedöms endast innebära en marginell påverkan på riksintressena för friluftsliv, rörligt friluftsliv och kustzonen, eftersom planområdet redan idag till stor del är ianspråktaget och medger industriverksamhet. Stöd för markanvändning i form av verksamhetsmark finns i kommunens översiktsplan. Dessutom är det i översiktsplanen (ÖP2008) markerat ett möjligt läge för stationområde längs med nya Västkustbanan söder om Vistorpsvägen och planområdet. Riksintressen Området ingår i sin helhet i riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap 6 Miljöbalken (MB). Området ingår också i sin helhet i riksintresse för det rörliga friluftslivet och turism ( 4 kap 1,2 MB) och i riksintresse för kustzonen samt högexploaterad kust ( 4 kap 1,4 MB). Riksintressena bedöms inte påverkas då planförslaget inte påverkar möjligheten att röra sig inom området eller utmed kusten. Skyddsområde väg Planområdet tangerar i söder väg (Vistorpsvägen) som omfattas av ett byggnads fritt avstånd på 12 menligt Vägverkets rekommendation från Miljökvalitetsmål Båstads kommun har valt att arbeta med fem övergripande områden i vilka de 16 nationella miljökvalitetsmålen kan sorteras in. I de fem områdena ingår mål som är av stor vikt för Båstads kommun. Detaljplanen bedöms överensstämma med kommunens Miljöprogram , antaget av Kommunfullmäktige Strandskydd Planområdet är detaljplanelagt sedan tidigare och strandskyddet inom planområdet delvis upphävt. Strandskyddet ligger kvar inom område betecknat med "Park". Enligt strandskyddslagstiftningen, PBL kap 4, 17, återinträder strandskyddet på nytt (100 m på vardera sida parallellt med Vadebäcken) vid upprättandet av en ny detaljplan. Ett nytt beslut om upphävande krävs vid beslut om antagandet av detaljplanen. Strandskyddet som berör område betecknat med "PARK" kommer att kvarstå. Däremot avses strandskyddet att upphävas för den del som berör själva "stationsmarken" (T J Området bedöms redan ha tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften (7 kap 18 c 1 MB). Området bedöms dessutom behövas för att möjliggöra parkering och bussangöring intill planera'd Pågatågsstation och kan inte genomföras någon annanstans (7 kap 18 c 4 MB). Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området (7 kap 18 c 5 MB)

19 _;l~~ BÅSTAD.. ''.::''~: Samhällsbyggnad Antagandehandling Detaljplan för del av Vistorp 9:2 Upphävandet görs enligt PBL 4 kap 17 och redovisas på plankartan genom en administrativ bestämmelse, a - strandskydd upphävs. Miljökvalitetsnormer för utomhusluft Regeringen har utfärdat en förordning om miljökvalitetsnormer för utomhusluft. Normerna syftar till att skydda miljön och människors hälsa, samt att uppfylla krav som ställs genom vårt medlemskap i EU. Kommunerna ansvarar för att kontrollera luftkvaliteten och att tillhandahålla aktuell information om föroreningsnivåerna. (Naturvårdsverket ansvarar dock för miljökvalitetsnormerna för ozon.) Båstads kommun har inga problem med att klara miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. Denna plan bedöms inte förändra den situationen. Miljökvalitetsnormer för vatten Sedan december 2009 finns även miljökvalitetsnormer för vatten. Dessa formuleras på olika sätt beroende på vilken typ av vattenförekomst det gäller. För ytvatten (det vill säga kustvatten, sjöar och vattendrag) finns det miljökvalitetsnormer för kemisk och ekologisk status. För grundvatten finns det miljökvalitetsnormer för kemisk och kvantitativ status. Målet är att alla vattenförekomster ska uppnå god status (både kemisk och ekologisk/kvantitativ) senast 22 december Eftersom det blir svårt för en del vattenförekomster finns vissa möjligheter till undantag. Område Typ Kemisk Kvantitativ Risk att Risk att status 2009 status 2009 kemisk status kvantitativ inte uppnås status inte 2015 uppnås 2015 Bjärehalvön Grundvatten Otillfredsstäl- Otillfredsstäl- Tidsfrist 2021 Tidsfrist 2021 (SE lande lande ) Åtgärder behövs för att förbättra statusen hos flera av vattenförekomsterna. Det kan dock inte åstadkommas genom denna detaljplan, utan kräver andra åtgärder. Det är dock viktigt att planen inte bidrar till att försämra vattenkvaliteten. Systemet för omhändertagande av dagvatten måste utformas så att eventuella föroreningar inte kommer ut i intilliggande recipent eller går ner i grundvattnet

20 ,~l iaa ''lr~jd... cr1.q:.g ~u~.. --: 1 Samhällsbyggnad Antagandehandling Detaljplan för del av Vistorp 9:2 Vattentäkter Planområdet ligger ej inom vattenskyddsområde för befintliga vattentäkter. Mark Marken kan påverkas genom att icke önskade ämnen tränger ner i den i samband med exempelvis uppställda fordon. Problemet hänger ihop med en möjlig påverkan på grundvattnet genom att ämnen transporteras vidare genom marken vid nederbörd. Det förutsätter täta ytor där marken kan påverkas av läckage och en kontrollerad avvattning. Yt- och grundvatten Dagvattenhanteringen inom området skall ske så att vattnet från av tak (väderskydd), hårdgjorda ytor etc leds till ett gemensamt magasin med erforderliga reningssystem och först där efter släpps till recipienter i form av huvuddagvattenledningar eller omgivande bäckar. Oljeavskiljare/ oljeskärm ska finnas från körytor och andra förorenade ytor somt ex parkering. Möjlighet att kontrollera innehållet i dagvattnet skall finnas. Hanteringen av dagvattnet skall ske öppet i den utsträckning det är möjligt för att utgöra ett positivt tillskott till miljön. Trafikverket (Projekt Hallandsås) har anlagt ett öppet fördröjningsmagasin innan vattnet når Vadebäcken väster om sin kontorsbyggnad (norr om planområdet). Miljökonsekvensbeskrivning Kommunen ska avgöra om en detaljplan kan komma att medföra betydande påverkan på miljön i ett område. Är detta fallet ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. Båstads kommun har genom en behovsbedömning prövat om en särskild miljökonsekvensbeskrivning erfordras och har bedömt att så inte krävs. Behovs bedömningen grundades på följande: " planförslaget överensstämmer med översiktsplanens intentioner såtillvida att marken strax söder om planområdet är planerat för järnvägs ändamål " planen bedöms inte påverka riksintressena för kustzon, friluftsliv och rörligt friluftsliv " ett genomförande av planen leder inte till några ökade störningar på omgivningen eller för människors hälsa och säkerhet " planförslaget berör inga kända fornlämningar., planförslaget påverkar inga skyddade kultur- och naturvärden internationellt, nationellt eller lokalt eller känsliga mark- och vattenområden e planförslaget berör inga områden av betydelse för hushållning med natur- och samhällsresurser nationellt eller lokalt. Förslöv kommer att få en Pågatågsstation. I anslutning till stationen anordnas pendlarparkering, gång- och cykelväg samt plats för bussangöring. Dessa åtgärder tillsammans underlättar pendling till och från orten

21 B a ~T'/AD ---.lf i(ii!f r~ IF\ g t:4. --~..; Samhällsbyggnad Antagandehandling Detaljplan för del av Vistorp 9:2 Planen bedöms sammantaget, utifrån ovan gjorda behovs bedömning, inte ge en sådan miljöpåverkan att en miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken 6 kap 11, 12 behöver genomföras. Länsstyrelsen instämmer i sitt yttrande över behovsbedömningen , i Båstads kommuns bedömning

22 ~ ~ i BÅSTAD '- ~ Samhällsbyggnad Antagandehandling Detaljplan för del av Vistorp 9:2 7. FÖRUTSÄTTNINGAR Verksamhet, mark och vegetation Planområdet utgörs idag i huvudsak av en starkt överkonsoliderad yta som fungerat som upplag för Trafikverkets tunnelfundament till Projekt Hallandsås. En 30 meter bred grönremsa finns längs med Vistorpsvägen. Ortofoto över planområdet Marken inom planområdet sluttar neråt från Vistorpsvägen och norrut, mot TrafikVerkets upplag, med en nivåskillnad på cirka 6 meter. Mellan lokalgatan (öster 0 1 m planområdet) och grusytan är nivåskillnaden cirka 4 meter. Grusytan är i huvudsak plan. Ovanstående b ilder: Vy e r sett f rån k o rs ninge n Vistorps v ä gen / Lo k a lga t a n in till Proj ek t Hal/andsås u tstä llningslokale r samt upplag

23 r:-:::;-: BÅSTAD l '::;-~ Samhällsbyggnad Antagandehandling Detaljplan för del av Vistorp 9:2 Kommunal och kommersiell service Planområdet är beläget nordväst om Förslöv centrum. Cirka 1,5 km från planområdet finns både vårdcentral, skola, bibliotek, mataffärer etc. Geoteknik En geoteknisk undersökning över ett större markområde, enligt nedanstående bild, har utförts under hösten Där kan man konstatera att de naturliga avsatta jordlagren domineras av sil tig sand och lerig sandig silt på berg. Översikt över det aktuella området, här schematiskt markerat med röd linje Ytlagret utgörs i huvudsak av ett tuµnt lager mulljord. Inom det utfyllda området i väster. överlagras den naturligt avsatta jorden av omkring 0,5 m -1,5 m fyllnadsmaterial. I mitten av området, med en utbredning väster samt i den nordvästra delen finns inslag av torrskorpelera med en mäktighet mellan 0,5 m - 1,5 m. I anslutning till befintliga byggnader i väster (Hallandsåsens utställningslokal) underlagras torrskorpan av 4 m fast, siltig lera med hög skjuvhållfasthet. Den siltiga sanden har en uppmätt vattenkvot omkring %. Uppmätta värden för vattenkvoten i torrskorpan och leran varierar omkring %. -' Sammanfattningsvis konstateras att 'några stabilitetsproblem inte har identifierats inom planområdet."} orden är starkt överkonsoliderad och sättningsproblematik bedöms ej föreligga. De geotekniska förhållandena för planerad markanvändning är goda. Det finns inga kända grundläggningsproblem i det befintliga området. Projekt Hallandsås

24 4} 1 1 BÅ.STAD, ::;:-:.,, Samhallsbyggnad Antagandehandling Detaljplan för del av Vistorp 9:2 kontor och utställningslokal närmast Vadebäcken har kunnat byggas med normala grundläggningsmetoder. Teknisk försörjning El och tele Bjäre Kraft AB samt Skanova / Geomatikk Sverige AB har kabelanläggningar inom planområdet. Vatten- och avlopp Planområdet ligger inom VA-verksamhetsområde för Båstads kommun. Dagvatten Dagvatten är ett samlingsnamn för regnvatten, smältvatten och spolvatten som rinner av från exempelvis hårdgjorda ytor, vägar och hustak, och som via diken eller ledningar rinner ut i vattendrag. Miljöbalkens allmänna hänsynsregler gäller för hantering av dagvatten och för verksamheter som tex. kan förorena dagvattnet. Enligt miljöbalken ska dagvatten avledas, renas och tas om hand på ett sätt som innebär att olägenhet för hälsa eller miljö inte uppkommer. Dagvattentillskott till Vadebäcken I början av mars 2007 hade fastigheter strax uppströms och nedströms Vistorpsvägen (väg 1722) problem med hotande översvämningar vid ett antal tillfällen. Enligt utredning från var det bl a en underdimensionerad vägtrumma och en dåligt underhållen bäck nedströms vägen, som bidrog till problemen med vatten. Bäcken nedströms vägen rensades och en ny trumma (1600 diam) lades genom vägen (september 2008) parallellt med befintlig trumma (1400 diam). Trots detta gick de två trummorna fulla vid något tillfälle under hösten Både dikningsföretaget och fastighetsägarna påstod att flöden i Vadebäcken numera är betydligt högre än tidigare. Framför allt anser de att flödestopparna nu är högre. Den främsta orsaken till detta skulle vara tunnelprojektets stora arbets- och upp lagsytor och den snabba dagvattenavrinningen från dessa hårdgjorda ytor. Från Projekt Hallandsåsens sida delades inte denna uppfattning, särskilt som det sker en fördröjning av dagvatten i utjämningsmagasin före utsläpp till Vadebäcken. Jordbruksverkets Vattenenhet i Alnarp fick i uppdrag att utreda vilken påverkan som utsläppen av dagvatten från projekt Hallandsås arbetsområde och bergmasseupplag haft på flödet i Vadebäcken. Det ingick också att jämföra avrinningen före projektets etablering av området ( ) med dagens avrinning. Den utredningen blev klar Sammanfattningsvis konstateras det att översvämningar längs Vadebäcken nedströms skulle inträffa även utan Trafikverkets exploaterade avrinningsområde (arbetsområde och upplag). Tillskott av dagvatten från Trafikverkets anläggningar/ hårdgjorda ytor är obetydligt jämfört med den naturliga avrinningen och har ingen praktisk betydelse. Problem med höga

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Augusti 2011 Dnr 2010/2087 Detaljplan för Sjöryd 1:420 Omsorgsbostäder i Mullsjö Mullsjö kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen utgörs av denna

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2015-01-15 DNR: 14BMN96 HANDLÄGGARE: JOSEF WÅRDSÄTER Planbeskrivning Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 A 4993 Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 Uppdragsbeslut 2009-06-17 Samrådsbeslut 2009-10-14 Utställningsbeslut 2010-02-10

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Miljö- och byggnadsnämnden Dnr: MBN 07/060/214 Upprättad: 2009-11-20 Justerad: 2010-02-05 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.M. Del av Sivik 1:5 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun. Antagandehandling. Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15

PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun. Antagandehandling. Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15 PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun Antagandehandling Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

.'. / C"/' Planbestämmelser . ' :-'" . '.,.. ",~,

.'. / C/' Planbestämmelser . ' :-' . '.,.. ,~, er (':\ /' ---, r /' :( / C"/'./ ':l /- /

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län PLANBESKRIVNING Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL Beslut om samråd Instans Datum Malung-Sälens kommun Dalaranas län Upprättad i december 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Beslut om särskilt hörande av samrådskrets

Läs mer

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) Upprättad 2014-02-10 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun Genomförandebeskrivning samrådshandling 2012-05-22 Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning redovisar de

Läs mer

Utskrift från Tekis-GI

Utskrift från Tekis-GI Dnr: KS 2013/657.213 LAGA KRAFT 2014-07-01 Detaljplan för KNISLINGE 10:9 i Knislinge, Östra Göinge Kommun PLANBESKRIVNING Utskrift från Tekis-GI Sida 1 av 1 Utskrift från Tekis-GI http://appgis1.resource.wan/gemensamma/tekisgiwebb/print.aspx?x=186736.06018771&y=6230831.2604602&session=21901202-13...

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Väduren 21 m.fl. Nässjö tätort i Nässjö kommun Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Dnr 2012-289 Antagen 2013-03-13 MBN 60 Laga kraft 2013-04-12 Inledning

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

planområde 3:82 BLÄSINGE 3:2 5 s BLÄSIN

planområde 3:82 BLÄSINGE 3:2 5 s BLÄSIN 2009-09-10 Plan- och byggkontoret Länsstyrelsen i Skåne Samhällsbyggnad, Planfunktionen, 205 15 Malmö Berörda sakägare SAMRÅD Detaljplan för ÖSTRA LJUNGBY 3:2 Industriområde vid Östra Ljungby, söder E4

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl Genomförandebeskrivning Utställningshandling Contekton Arkitekter Fyrstad AB November 2011 Västerråda 2:25 m fl, 1(6) INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21 Dnr: LKS 12-64-214 Kommunstyrelsen ANTAGANDE Planen är antagen av Kommunfullmäktige i Lysekils kommun 2013-12-19, 172. Detaljplan för restaurang NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl Lysekil, Lysekils kommun

Läs mer

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN.

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. ANTAGANDEHANDLING Sid 1 (4) VÄCKELSÅNG 6:14 m fl VÄCKELSÅNGS SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. DETALJPLAN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör denna beskrivning, genomförandebeskrivning

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

Korsningen E20-rv 44

Korsningen E20-rv 44 Korsningen E20-rv 44 HANDLINGAR Planbeskrivning dat juni 2008 Planen antagen 2008-08-26 Plankarta med planbestämmelser dat juni 2008 Laga kraft 2008-09-25 Samrådsyttrande dat 2008-06-24 Genomförandetiden

Läs mer

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Tingsryd 1:51, Öresund 2 och Tingsmåla 2:5 samt Tingsryd 1:66 och Värmeverket 1 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter.

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter. DNR C 2/2003 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR OMRÅDE VID SEGELVÄGEN omfattande del av fastigheten Oxelö 8:20 Oxelösunds kommun, Södermanlands län PLANBESKRIVNING Planens syfte och

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör !"#$ %"&!"#$%&'#()( '%(') En genomförandebeskrivning skall redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av Enkelt planförfarande enl PBL 5:28 Detaljplan för del av Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. Salems kommun, Stockholms län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PG Carlsson Arkitekt AB i samarbete med Miljö- och

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagande: Skrea 14:8 mfl 1(5) A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för del av Skrea 14:8 mfl Falkenbergs kommun Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2010-09-29 Reviderad 2011-01-25,

Läs mer

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03 Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436 LAEN 5 HOV, Växjö kommun Detaljplan för fler bostäder vid Hovslund. Växjöhem som är fastighetsägare vill bygga fler bostäder i anslutning

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

Detaljplan för. i Nybro, Nybro kommun. Antagen av KF 2010-05-31 Laga kraft 2010-06-28. Planbeskrivning

Detaljplan för. i Nybro, Nybro kommun. Antagen av KF 2010-05-31 Laga kraft 2010-06-28. Planbeskrivning Detaljplan för Kvarteret Skruven m.fl. fastigheter i Nybro, Nybro kommun Antagen av KF 2010-05-31 Laga kraft 2010-06-28 Planbeskrivning Planområdet Handlingar Till planförslaget har följande handlingar

Läs mer

Planbeskrivning. Källö 6:4, kv Myrängen. Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län 2014-07-04 DNR: 13BMN135 HANDLÄGGARE: HENRY GREW

Planbeskrivning. Källö 6:4, kv Myrängen. Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län 2014-07-04 DNR: 13BMN135 HANDLÄGGARE: HENRY GREW SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2014-07-04 HANDLÄGGARE: HENRY GREW Planbeskrivning Källö 6:4, kv Myrängen Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län Figur 1: Källa: Bing-maps Samrådstid:

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagen av Myndighetsnämnden 2012-06-12 Laga kraft 2012-07-13 ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för FUNÄSDALEN 105:72 M FL Skarvliden Härjedalens kommun, Jämtlands Län Upprättad av VästArkitekter

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

Mörbylånga kommun. Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun. Organisatoriska frågor

Mörbylånga kommun. Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun. Organisatoriska frågor Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun Organisatoriska frågor Planförfarande Detaljplaneförslaget har upprättats i överenskommelse med vad planoch bygglagen,

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling 2010-08-18 Ändring av detaljplaner för Doterödsdalen, del av fastigheterna Holm 1:1, 1:5 Hällebäck 1:6 och Kopper 2:1 Stenungsund GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl.

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Fotomontage över planområdet med nya vägar och bostäder illustrerade Antagen av KF 2013-05-30 Laga kraft 2013-06-28 Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Strömstads kommun, Västra

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer: PBN 2012/458 214 Diarienummer: KS 2014-300 214. Detaljplan för KV KINNASTRÖM, Kinnaström 4 m.fl.

UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer: PBN 2012/458 214 Diarienummer: KS 2014-300 214. Detaljplan för KV KINNASTRÖM, Kinnaström 4 m.fl. UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer: PBN 2012/458 214 Diarienummer: KS 2014-300 214 Detaljplan för KV KINNASTRÖM, Kinnaström 4 m.fl. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands Län Upprättad 2014-10-07 Exploateringsingenjör

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140326 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0358 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140515 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0362 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg

Läs mer

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen Per Anders Olsson 2012-11-05 SBN/2009:1503 Antagandehandling Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda inom stadsdelen Hagalund, upprättad

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

2013-09-17 Dnr: 2011-2660-211 1(13) ANTAGANDEHANDLING. DETALJPLAN för Ryd 1: 178 Ryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län.

2013-09-17 Dnr: 2011-2660-211 1(13) ANTAGANDEHANDLING. DETALJPLAN för Ryd 1: 178 Ryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. Emmy Wallmark 0477 442 23 emmy.wallmark@tingsryd.se 2013-09-17 Dnr: 2011-2660-211 1(13) ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN för Ryd 1: 178 Ryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. PLANBESKRIVNING Planbeskrivningen

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Detaljplan för Vistorp 7:19 m.fl. fastigheter, Vistorps industriområde i Förslöv, Båstads kommun, Skåne län

Detaljplan för Vistorp 7:19 m.fl. fastigheter, Vistorps industriområde i Förslöv, Båstads kommun, Skåne län Detaljplan för Vistorp 7:19 m.fl. fastigheter, Vistorps industriområde i Förslöv, Båstads kommun, Skåne län Samrådsredogörelse Ett detaljplaneförslag, har varit utsänt för samråd under tiden 2014-05-30

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB ANTAGANDEHANDLING Antagen av Bygg- miljö och räddningsnämnden 2005-01-18 2.

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet INNEHÅLL Sid PLANBESKRIVNING INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 3 Översiktsplan Detaljplaner AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 3 Riksintressen

Läs mer