Illustration --- """ i+. I. ") ~ t / ,-- v7ta VAREI. ä 171 PERSPEKTIV. VY AV INFART TILL OMRÅDET. VY FRÅN VITALIS VÄG.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Illustration --- """1 - 401- i+. I. ") ~ t / ,-- v7ta VAREI. ä 171 PERSPEKTIV. VY AV INFART TILL OMRÅDET. VY FRÅN VITALIS VÄG."

Transkript

1 Illustration,-- \ ~ \ \ jt- \ I --- -T j!' v7ta VAREI i+. I. ") i. ~ t / """1 ä 171 onsdag den 28 januari 2015 PERSPEKTIV. VY AV INFART TILL OMRÅDET. VY FRÅN VITALIS VÄG

2 Vad kommer att hända framöver? Beslut om antagande Efter 3 veckors överklagandetid vinner detaljplanen laga kraft onsdag den 28 januari 2015 rji] BÅSTADS ~ KOMMUN Besök oss på bastad.se

3 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsen KS dnr. KS 678/ Detaljplan för del av Vistorp 9:2, Pågatågsstation i Förs löv, Båstads kommun, Skåne län - antagande Beskrivning av ärendet Under många år har placeringen av den nya Pågatågsstationen i Förslöv diskuterats. Länge var en centralt placerad Pågatågsstation i Förslöv aktuell. Men på grund av flera olika skäl och efter omprövning beslutade Kommunfullmäktige att placera den nya Pågatågsstationen nordväst om Förslöv samhälle. Detaljplan för aktuellt område vann laga kraft Planen omfattar i allt väsentligt byggrätt för industri, lager, grossistverksamhet och handel med skrymmande varor. Trafikverket äger marken med byggrätt. Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för parkering, bussangöring, cykel parkering samt gång- och cykelbana i anslutning till den nya Pågatågsstationen i Förslöv samhälle. Perrong samt gångbro med tillhörande hisstorn och trappor kommer delvis att anläggas på Trafikverkets mark inom ramen för järnvägsprojektet. Underlag till beslutet Förslag till beslut Tjänsteskrivelse från planingenjör Camilla Nermark , bilaga. Plan- och genomförandebeskrivning, daterad , bilaga 1 Plankarta, daterad , bilaga 2 Illustrationsplan, daterad , bilaga 3 Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott , bilaga. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Planförslaget antas i enlighet med de revideringar som föreslås i utlåtandet. Utskott/presidium J usterandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande _ 11n1J "'"'

4 BÅSTADS KOMMUN sammanrräoesprorokoll ~\LAG~ A- Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott KSau 26 dnr. KS 678/ Detaljplan för del av Vistorp 9:2, Pågatågsstation i Förs löv, Båstads kommun, Skåne län - antagande Beskrivning av ärendet Under många år har placeringen av den nya Pågatågsstationen i Förslöv diskuterats. Länge var en centralt placerad Pågatågsstation i Förslöv aktuell. Men på grund av flera olika skäl och efter omprövning beslutade Kommunfullmäktige att placera deri nya Pågatågsstationen nordväst om Förslöv samhälle. Detaljplan för aktuellt område vann laga kraft Planen omfattar i allt väsentligt byggrätt för industri, lager, grossistverksamhet och handel med skrymmande varor. Trafikverket äger marken med byggrätt. Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för parkering, bussangöring, cykel parkering samt gång- och cykelbana i anslutning till den nya Pågatågsstationen i Förslöv samhälle. Perrong samt gångbro med tillhörande hisstorn och trappor kommer delvis att anläggas på Trafikverkets mark inom ramen för järnvägsprojektet. Underlag till beslutet Föredragande Förslag till beslut Tjänsteskrivelse från planingenjör Camilla N ermark , bilaga. Plan- och genomförandebeskrivning, daterad , bilaga 1 Plankarta, daterad , bilaga 2 Illustrationsplan, daterad , bilaga 3 Planingenjör Camilla N ermark föredrar ärendet. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Planförslaget antas i enlighet med de revideringar som föreslås i utlåtandet. Utskott/presidium t&?w Justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande -404-

5 BÅSTADS KOMMUN Samhällsbyggnad 1 (2) Datum: Handläggare: Camilla Nermark, planingenjör Dnr: 678/ Till: Kommunfullmäktige Beslutet skall expedieras till: Kommunledningskontoret, Per Sellden Samhällsbyggnad, Carina Ericsson Bilagor till tjänsteskrivelsen: 1. Utlåtande, daterad Plan- och genomförandebeskrivning, daterad Plankarta, daterad Illustrationsplan, daterad Samråd har skett med: Per Sellden - exploateringsingenjör, Fredrik Jönsson - projektingenjör, Magnus Sjeldrup - planstrateg, Roger Larsson - stadsarkitekt, John Börjesson - bygglovsarkitekt, Andreas Jansson - trafikingenjör, Johan Sendelius - NSVA, Trafikverket Detaljplan för del av Vistorp 9:2, Pågatågsstation i Förslöv, Båstads kommun, Skåne län - antagande Ärende Under många år har placeringen av den nya Pågatågsstationen i Förslöv diskuterats. Länge var en centralt placerad Pågatågsstation i Förslöv aktuell. Men på grund av flera olika skäl och efter omprövning beslutade Kommunfullmäktige att placera den nya Pågatågsstationen nordväst om Förslöv samhälle. Detaljplan för aktuellt område vann laga kraft Planen omfattar i allt väsentligt byggrätt för industri, lager, grossistverksamhet och handel med skrymmande varor. Trafikverket äger marken med byggrätt. Perrong samt gångbro med tillhörande hisstorn och trappor kommer delvis att anläggas på Trafikverkets mark inom ramen för järnvägsprojektet. Bakgrund Planbesked för del av Vistorp 9:2 samt att detaljplanen får sändas ut på samråd beviljades av Kommunstyrelsen Planförslaget har tagits fram av Samhällsbyggnad i Båstads kommun. Planen handläggs med normalt planförfarande \t\planavdelningen\dpl\2_pågående_planer\vistorp 9_2, pågatågssration\4 antaga nd e\vistorp 9_2, ~än steskrivelse inför antagande I ks.doc\c Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för parkering, bussangöring, cykelparkering samt gång- och cykelbana i anslutning till den nya Pågatågsstationen i Förslöv samhälle

6 2 (2) Planförslag var utställt för samråd under perioden till Ett informationsmöte i Förslövs bygdegård, Fågelsångsalen, anordnades där allmänheten bjöds in och hade möjlighet att ställa frågor till både politiker och tjänstemän. Inkomna yttranden sammanställdes och kommenterades i en samrådsredogörelse. Därefter tog Kommunstyrelsen beslut om att sända ut planförslaget för granskning. Planförslaget var utställt under tiden Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i ett utlåtande, se bilaga 1. Aktuellt Planhandlingarna har reviderats i enlighet med Utlåtandet. Mot bakgrund av ovanstående föreslår Samhällsbyggnad att Kommunfullmäktige godkänner och antar detaljplanen för del av Vistorp 9:2, Pågatågsstation i Förslöv, Båstads kommun, Skåne län. Förslag till beslut: Planförslaget antas i enlighet med de revideringar som föreslås i Utlåtandet. BÅSTADS KOMMUN Samhälls byggnad Camilla Nermark Planingenjör \18\c -406-

7 [HJ BÅSTADS ~ KOMMUN Samhällsbyggnad Detaljplan för del av Vistorp 9:2, Pågatågsstation i Förslöv, Båstads kommun, Skåne län Planbeskrivning I 11 I 1 I I I 1 I I J 1 I I t1rq Ö\l r t r:1 I I 'f I 1 I I I 1 1 I i i I I 1 I fl I I I /I I 1 I I I I /1 1 I I 1'/1,, I,' /I i/ I ~ i 1,:!, /I I I I I Antagandehandling

8 . F~ i laa ''lf!l\d ~A lbll >;;!)HM, -~"'- Samhällsbyggnad Antagandehandling Detaljplan för del av Vistorp 9:2 HANDLINGAR Planens diarienummer är 678/ Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser samt Illustrationskarta Planbeskrivning (denna handling) Utlåtande Samrådsredogörelse Fastighetsförteckning med tillhörande karta, november 2014 Följande handlingar ingår också i ärendet och finns tillgängliga på samhällsbyggnadskontoret: Utredning av Jordbruksverket avseende "Dagvattentillskott till Vadebäcken från tunnelprjektets arbets- och upplagsytor", Geoteknisk undersökning, daterad (av ÅF) PM av NSVA - "Dagvattenhantering Vistorps verksamhetsområde Förslöv",

9 'J~1, BÅSTAD '-:C' ' Samhällsbyggnad Antagandehandling Detaljplan för del av Vistorp 9:

10 J1vJ BÅSTAD.. ~: '!. Samhällsbyggnad Antagandehandling Detaljplan för del av Vistorp 9:2 Innehållsförteckning 1. SÅ HÄR GÖRS EN DETALJPLAN SAMMANFATTNING...? 3. PLANDATA BAKGRUND OCH SYFTE TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN översiktsplan Detaljplan övriga planer, program och kommunala beslut AWÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN Förenligt med 3, 4 och 5 kap MB Riksintressen Skyddsområde väg Miljökvalitetsmål Strandskydd Miljökvalitetsnormer för utomhusluft Miljökvalitesnormer för vatten Vattentäkter Mark Yt- och grundvatten Miljökonsekvensbeskrivning FÖRUTSÄTTNINGAR Verksamhet, mark och vegetation Kommunal och kommersiell service Geoteknik Tekniskförsörjning Dagvatten Gator och trafik Gång- och cykelbana Kollektivtrafik Fornlämningar PLANFÖRSLAGET Disposition av det nya stationsområdet Cykelparkering

11 ,l1j;;, 5Å~uti. IRI -../:'[$\ g g H~Y. '':.:"' " Samhällsbyggnad Antagandehandling Detaljplan för del av Vistorp 9:2 Vegetation Perrong, hisstorn och bro Planbestämmelser inom planområdet Tekniskförsörjning Dagvattenmagasin Gator och trafik Gång- och cykelbanor Kollektivtrafik Fornlämningar KONSEKVENSER Bebyggelse och markanvändning Störning I buller Natur och landskapsbildsskydd Sociala aspekter GENOMFÖRANDE Organisatoriska frågor Tidplan Genomförandetid Ansvarsfördelning och huvudmannaskap Fastighetsrättsliga frågor Markägoförhållanden Servitut och ledningsrätt Ekonomiskafrågor Genomförande- och finansieringsavtal Tekniska frågor Allmän plats mark samt kvartersmark Dagvatten Gång- och cykelvägar Kollektivtrafik El, te le, internet, gas Brandvatten FORTSATT ARBETE MEDVERKANDE T JÄNSTEMÄN

12 --=-=-i _Jlj~, BÅSTAID, '-::; W; Samhällsbyggnad Antagandehandling Detaljplan för del av Vistorp 9:2 1 _ SÅ HÄR GÖRS EN DETALJPLAN En detaljplan reglerar bland annat utformning av bebyggelse, vägar och grönstruktur inom ett mindre område. När planen är färdig och har vunnit laga kraft är den ett juridiskt dokument som är bindande för efterföljande beslut såsom bygglov. En detaljplan består av flera dokument. De finns listade på sidan 2. Detta dokument kallas för planbeskrivningen och är till för att underlätta förståelsen av planen. Här beskrivs planens bakgrund och syfte, samt vilka förutsättningar som finns på platsen. I planbeskrivningen beskrivs och motiveras också planens utformning och de planbestämmelser som valts. Slutligen beskrivs hur planen ska genomföras och vilka konsekvenser det får. I Plan- och bygglagen (PBL) finns bestämmelser om hur det ska gå till när kommunen tar fram detaljplaner. Nedan följer en kort beskrivning. Planbesked En markägare kan begära planbesked för att få prövat om kommunen anser det lämpligt att exploatera ett markområde. Kommunens planhandläggare tar då fram fakta om fastigheten och önskemålen från exploatören och presenterar detta för politikerna. Kommunstyrelsen beslutar om det ska göras en detaljplan för området eller ej. Samråd Denna detaljplan handläggs med normalt planförfarande. I samrådsskedet tas ett första förslag fram till hur området ska utformas och planläggas. Samrådsförslaget ställs ut i kommunhuset och på det bibliotek som ligger närmast planområdet. Förslaget skickas också till berörda myndigheter. Kommunen annonserar i NST om samrådet, de fastighetsägare, företag och föreningar som berörs mest av förslaget meddelas med post. Ibland hålls ett allmänt möte om planförslaget. Alla som vill får lämna in skriftliga synpunkter. De synpunkter som kommer in sammanfattas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Granskning Efter samrådet bearbetar planhandläggaren planen utifrån de synpunkter som kommit in och den reviderade planen ställs ut för granskning. Granskningsskedet går till på ungefär samma sätt som samrådet. Återigen får alla som vill lämna in skriftliga synpunkter. De synpunkter som kommer in sammanfattas och kommenteras i ett granskningsutlåtande :härärvinu! I Antagande Efter granskningen kan planhandläggaren göra små ändringar i planförslaget ifall det behövs och sedan lämnas förslaget till politikerna. De som har lämnat synpunkter på planförslaget under samrådet eller granskningen får en underrättelse inför antagandet. Därefter antar eller avslår kommunfullmäktige planen. Överklagande Beslutet om att anta planen sätts upp på kommunens anslagstavla. Om man har lämnat in synpunkter på planen senast under granskningen och inte fått dem tillgodosedda kan man överklaga planen. Det ska man göra senast tre veckor efter att beslutet om antagande satts upp. I vissa fall kan också Länsstyrelsen på eget initiativ pröva och upphäva planen. Laga kraft Planen vinner laga kraft (börjar gälla) när överklagandetiden gått ut och ingen har överklagat eller när eventuella överklaganden har prövats och slutgiltigt avslagits. När planen vunnit laga kraft kan man söka bygglov och andra tillstånd och påbörja exploateringen

13 i J 1i\ la rifl_g}j A ~ T' ftld gf4g ~ ' ~-' Samhällsbyggnad Antagandehandling Detaljplan för del av Vistorp 9:2 2. SAMMANFATTNING Detaljplanens syfte är att möjliggöra parkering och bussangöring i anslutning till ny Pågatågsstation i Förs löv. Detta för att tillgodose kommande parkerings behov för resenärer som åker med Pågatåg samt pendlar med linjebussar. Marken är idag detaljplanelagd för bland annat industri, lager, grossistverksamhet och handel med skrymmande varor samt elektrisk anläggning. Utmed Vistorpsvägen samt längs med nya Västkustbanan är marken planlagd som Natur. Kommunen bedömer att det inte behöver göras någon miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Länsstyrelsen meddelar i sitt yttrande över behovs bedömningen att de instämmer, med inkomna handlingar som grund, i Båstads kommuns bedömning. 3. PLANDATA Planområdets läge och storlek Planområdet är beläget i nordvästra Förslöv. Det avgränsas av lokalgata i öster, av Vistorpsvägen i söder och av det nya järnvägsområdet i väster. I norr gränsar planområdet till Projekt Hallandsåsens utställningslokaler. Området omfattar cirka 2,5 hektar ( m 2 ) och utgörs idag främst av industri- och naturmark. Båstads kommun \ \ '}.i "'' Hallands Väderö I.-.,_,l : , '

14 J~1,! BÅSTAD. "-~, Samhällsbyggnad Antagandehandling Detaljplan för del av Vistorp 9: \ Planområdesgräns GRUNDKARTAN Grundkartan är upprättad i oktober 2014 på grundval av Båstads kommuns primärkarta. Platsbesök utfört i september Fastighetsredovisningen avser förhållandena i oktober Koordinatsystem i plan: SWEREF Höjdsystem: RHOO Skala 1: Ägoförhållanden Fastigheten Vistorp 9:2, inom planområdet, ägs av Trafikverket. De angränsande fastigheterna Vistorp 7:19 och 8:90, utanför planområdet, ägs av Båstads kommun. Se även fastighetsförteckning

15 l_jlj\!båsta D l ~! Samhällsbyggnad Antagandehandling Detaljplan för del av Vistorp 9:2 4. BAKGRUND OCH SYFTE Under många år har placeringen av den nya Pågatågsstationen i Förslöv diskuterats. Länge var en centralt placerad Pågatågsstation i Förslöv aktuell. Men på grund av flera olika skäl och efter omprövning beslutade Kommunfullmäktige att placera den nya Pågatågsstationen nordväst om Förslöv samhälle. Detaljplan för aktuellt område (se sida 10) vann laga kraft Planen omfattar i allt väsentligt byggrätt för industri, lager, grossistverksamhet och handel med skrymmande varor. Trafikverket äger marken med byggrätt. Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för parkering, bussangöring, cykelparkering samt gång- och cykelbana i anslutning till den nya Pågatågsstationen i Förslöv samhälle. Perrong samt gångbro med tillhörande hisstorn och trappor kommer delvis att anläggas på Trafikverkets mark inom ramen för järnvägsprojektet. ~,~: ro a. tll ~ 9:2 tll' (Q CD p I \ I \ \ VISTORP \ \ \ \ 7:19 = = tf = = = "'-5:5""' 7:19 \ '.-- \

16 ----,,filt! BÅSTAD, "~J Samhällsbyggnad Antagandehandling Detaljplan för del av Vistorp 9:2 5. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktsplan En översiktsplan avser en kommuntäckande plan som anger hur kommunens markanvänding ska utvecklas på sikt. Båstad kommun har en översiktsplan, antagen I översiktsplanen anges det aktuella planområdet som mark för verksamheter och natur. Bostäder I Utredningsområde Camping I Camping alternativt bostäder Idrott Industri I Utredningsområde Skola I Alternativ placering Station som råde Verksam heter I Altema_tiv placering Centrum, Handel Sjö Golfbana förfrågan Reningsverk, utredningsområde Väg Järnväg Järnväg i tunnel Detaljplan För planområdet gäller idag detaljplan 1600 antagen av Kommunfullmäktige december 2008 och som vann laga kraft Större delen av planområdet omfattas av en "tillfällig användning" i form av (U) - Byggarbetsplats, område med transportvägar och ar- 10 betsbyggnader till senast ett år efter järnvägens öppnande för trafik. I nordöstra delen av planområdet är hantverk, småindustri och lager av sådan beskaffenhet att närboende ej vållas olägenheter med hänsyn till sundhet, brandsäkerhet och trevnad samt grossistverksamhet och/eller handel med skrymmande varor samt kontor tillåtet. I övrigt är marken planlagd främst som naturmark där man också får anlägga gång- och cykelväg. Se bild till vänster

17 )~~BÅSTAD. -':='"~: Samhällsbyggnad Antagandehandling Detaljplan för del av Vistorp 9:2 Övriga planer, program och kommunala beslut beslutade Kommunfullmäktige att placera ny Pågatågsstation i västra Förslöv, i anslutning till Hallandsåsens södra tunnelmynning. Planbesked för del av Vistorp 9:2 samt att detaljplanen får sändas ut på samråd beviljades av Kommunstyrelsen Några restriktioner i kommunens kulturmiljövårdsprogram finns inte i Förslöv. Området berörs inte av landskaps bildsskydd

18 Antagandehandling Detaljplan för del av Vistorp 9:2 6. AWÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN Förenlighet med 3, 4 och 5 kap MB Planförslaget bedöms som förenligt med Miljöbalkens (MB) 3, 4 och 5 kapitel. Planens genomförande bedöms endast innebära en marginell påverkan på riksintressena för friluftsliv, rörligt friluftsliv och kustzonen, eftersom planområdet redan idag till stor del är ianspråktaget och medger industriverksamhet. Stöd för markanvändning i form av verksamhetsmark finns i kommunens översiktsplan. Dessutom är det i översiktsplanen (ÖP2008) markerat ett möjligt läge för stationområde längs med nya Västkustbanan söder om Vistorpsvägen och planområdet. Riksintressen Området ingår i sin helhet i riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap 6 Miljöbalken (MB). Området ingår också i sin helhet i riksintresse för det rörliga friluftslivet och turism ( 4 kap 1,2 MB) och i riksintresse för kustzonen samt högexploaterad kust ( 4 kap 1,4 MB). Riksintressena bedöms inte påverkas då planförslaget inte påverkar möjligheten att röra sig inom området eller utmed kusten. Skyddsområde väg Planområdet tangerar i söder väg (Vistorpsvägen) som omfattas av ett byggnads fritt avstånd på 12 menligt Vägverkets rekommendation från Miljökvalitetsmål Båstads kommun har valt att arbeta med fem övergripande områden i vilka de 16 nationella miljökvalitetsmålen kan sorteras in. I de fem områdena ingår mål som är av stor vikt för Båstads kommun. Detaljplanen bedöms överensstämma med kommunens Miljöprogram , antaget av Kommunfullmäktige Strandskydd Planområdet är detaljplanelagt sedan tidigare och strandskyddet inom planområdet delvis upphävt. Strandskyddet ligger kvar inom område betecknat med "Park". Enligt strandskyddslagstiftningen, PBL kap 4, 17, återinträder strandskyddet på nytt (100 m på vardera sida parallellt med Vadebäcken) vid upprättandet av en ny detaljplan. Ett nytt beslut om upphävande krävs vid beslut om antagandet av detaljplanen. Strandskyddet som berör område betecknat med "PARK" kommer att kvarstå. Däremot avses strandskyddet att upphävas för den del som berör själva "stationsmarken" (T J Området bedöms redan ha tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften (7 kap 18 c 1 MB). Området bedöms dessutom behövas för att möjliggöra parkering och bussangöring intill planera'd Pågatågsstation och kan inte genomföras någon annanstans (7 kap 18 c 4 MB). Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området (7 kap 18 c 5 MB)

19 _;l~~ BÅSTAD.. ''.::''~: Samhällsbyggnad Antagandehandling Detaljplan för del av Vistorp 9:2 Upphävandet görs enligt PBL 4 kap 17 och redovisas på plankartan genom en administrativ bestämmelse, a - strandskydd upphävs. Miljökvalitetsnormer för utomhusluft Regeringen har utfärdat en förordning om miljökvalitetsnormer för utomhusluft. Normerna syftar till att skydda miljön och människors hälsa, samt att uppfylla krav som ställs genom vårt medlemskap i EU. Kommunerna ansvarar för att kontrollera luftkvaliteten och att tillhandahålla aktuell information om föroreningsnivåerna. (Naturvårdsverket ansvarar dock för miljökvalitetsnormerna för ozon.) Båstads kommun har inga problem med att klara miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. Denna plan bedöms inte förändra den situationen. Miljökvalitetsnormer för vatten Sedan december 2009 finns även miljökvalitetsnormer för vatten. Dessa formuleras på olika sätt beroende på vilken typ av vattenförekomst det gäller. För ytvatten (det vill säga kustvatten, sjöar och vattendrag) finns det miljökvalitetsnormer för kemisk och ekologisk status. För grundvatten finns det miljökvalitetsnormer för kemisk och kvantitativ status. Målet är att alla vattenförekomster ska uppnå god status (både kemisk och ekologisk/kvantitativ) senast 22 december Eftersom det blir svårt för en del vattenförekomster finns vissa möjligheter till undantag. Område Typ Kemisk Kvantitativ Risk att Risk att status 2009 status 2009 kemisk status kvantitativ inte uppnås status inte 2015 uppnås 2015 Bjärehalvön Grundvatten Otillfredsstäl- Otillfredsstäl- Tidsfrist 2021 Tidsfrist 2021 (SE lande lande ) Åtgärder behövs för att förbättra statusen hos flera av vattenförekomsterna. Det kan dock inte åstadkommas genom denna detaljplan, utan kräver andra åtgärder. Det är dock viktigt att planen inte bidrar till att försämra vattenkvaliteten. Systemet för omhändertagande av dagvatten måste utformas så att eventuella föroreningar inte kommer ut i intilliggande recipent eller går ner i grundvattnet

20 ,~l iaa ''lr~jd... cr1.q:.g ~u~.. --: 1 Samhällsbyggnad Antagandehandling Detaljplan för del av Vistorp 9:2 Vattentäkter Planområdet ligger ej inom vattenskyddsområde för befintliga vattentäkter. Mark Marken kan påverkas genom att icke önskade ämnen tränger ner i den i samband med exempelvis uppställda fordon. Problemet hänger ihop med en möjlig påverkan på grundvattnet genom att ämnen transporteras vidare genom marken vid nederbörd. Det förutsätter täta ytor där marken kan påverkas av läckage och en kontrollerad avvattning. Yt- och grundvatten Dagvattenhanteringen inom området skall ske så att vattnet från av tak (väderskydd), hårdgjorda ytor etc leds till ett gemensamt magasin med erforderliga reningssystem och först där efter släpps till recipienter i form av huvuddagvattenledningar eller omgivande bäckar. Oljeavskiljare/ oljeskärm ska finnas från körytor och andra förorenade ytor somt ex parkering. Möjlighet att kontrollera innehållet i dagvattnet skall finnas. Hanteringen av dagvattnet skall ske öppet i den utsträckning det är möjligt för att utgöra ett positivt tillskott till miljön. Trafikverket (Projekt Hallandsås) har anlagt ett öppet fördröjningsmagasin innan vattnet når Vadebäcken väster om sin kontorsbyggnad (norr om planområdet). Miljökonsekvensbeskrivning Kommunen ska avgöra om en detaljplan kan komma att medföra betydande påverkan på miljön i ett område. Är detta fallet ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. Båstads kommun har genom en behovsbedömning prövat om en särskild miljökonsekvensbeskrivning erfordras och har bedömt att så inte krävs. Behovs bedömningen grundades på följande: " planförslaget överensstämmer med översiktsplanens intentioner såtillvida att marken strax söder om planområdet är planerat för järnvägs ändamål " planen bedöms inte påverka riksintressena för kustzon, friluftsliv och rörligt friluftsliv " ett genomförande av planen leder inte till några ökade störningar på omgivningen eller för människors hälsa och säkerhet " planförslaget berör inga kända fornlämningar., planförslaget påverkar inga skyddade kultur- och naturvärden internationellt, nationellt eller lokalt eller känsliga mark- och vattenområden e planförslaget berör inga områden av betydelse för hushållning med natur- och samhällsresurser nationellt eller lokalt. Förslöv kommer att få en Pågatågsstation. I anslutning till stationen anordnas pendlarparkering, gång- och cykelväg samt plats för bussangöring. Dessa åtgärder tillsammans underlättar pendling till och från orten

21 B a ~T'/AD ---.lf i(ii!f r~ IF\ g t:4. --~..; Samhällsbyggnad Antagandehandling Detaljplan för del av Vistorp 9:2 Planen bedöms sammantaget, utifrån ovan gjorda behovs bedömning, inte ge en sådan miljöpåverkan att en miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken 6 kap 11, 12 behöver genomföras. Länsstyrelsen instämmer i sitt yttrande över behovsbedömningen , i Båstads kommuns bedömning

22 ~ ~ i BÅSTAD '- ~ Samhällsbyggnad Antagandehandling Detaljplan för del av Vistorp 9:2 7. FÖRUTSÄTTNINGAR Verksamhet, mark och vegetation Planområdet utgörs idag i huvudsak av en starkt överkonsoliderad yta som fungerat som upplag för Trafikverkets tunnelfundament till Projekt Hallandsås. En 30 meter bred grönremsa finns längs med Vistorpsvägen. Ortofoto över planområdet Marken inom planområdet sluttar neråt från Vistorpsvägen och norrut, mot TrafikVerkets upplag, med en nivåskillnad på cirka 6 meter. Mellan lokalgatan (öster 0 1 m planområdet) och grusytan är nivåskillnaden cirka 4 meter. Grusytan är i huvudsak plan. Ovanstående b ilder: Vy e r sett f rån k o rs ninge n Vistorps v ä gen / Lo k a lga t a n in till Proj ek t Hal/andsås u tstä llningslokale r samt upplag

23 r:-:::;-: BÅSTAD l '::;-~ Samhällsbyggnad Antagandehandling Detaljplan för del av Vistorp 9:2 Kommunal och kommersiell service Planområdet är beläget nordväst om Förslöv centrum. Cirka 1,5 km från planområdet finns både vårdcentral, skola, bibliotek, mataffärer etc. Geoteknik En geoteknisk undersökning över ett större markområde, enligt nedanstående bild, har utförts under hösten Där kan man konstatera att de naturliga avsatta jordlagren domineras av sil tig sand och lerig sandig silt på berg. Översikt över det aktuella området, här schematiskt markerat med röd linje Ytlagret utgörs i huvudsak av ett tuµnt lager mulljord. Inom det utfyllda området i väster. överlagras den naturligt avsatta jorden av omkring 0,5 m -1,5 m fyllnadsmaterial. I mitten av området, med en utbredning väster samt i den nordvästra delen finns inslag av torrskorpelera med en mäktighet mellan 0,5 m - 1,5 m. I anslutning till befintliga byggnader i väster (Hallandsåsens utställningslokal) underlagras torrskorpan av 4 m fast, siltig lera med hög skjuvhållfasthet. Den siltiga sanden har en uppmätt vattenkvot omkring %. Uppmätta värden för vattenkvoten i torrskorpan och leran varierar omkring %. -' Sammanfattningsvis konstateras att 'några stabilitetsproblem inte har identifierats inom planområdet."} orden är starkt överkonsoliderad och sättningsproblematik bedöms ej föreligga. De geotekniska förhållandena för planerad markanvändning är goda. Det finns inga kända grundläggningsproblem i det befintliga området. Projekt Hallandsås

24 4} 1 1 BÅ.STAD, ::;:-:.,, Samhallsbyggnad Antagandehandling Detaljplan för del av Vistorp 9:2 kontor och utställningslokal närmast Vadebäcken har kunnat byggas med normala grundläggningsmetoder. Teknisk försörjning El och tele Bjäre Kraft AB samt Skanova / Geomatikk Sverige AB har kabelanläggningar inom planområdet. Vatten- och avlopp Planområdet ligger inom VA-verksamhetsområde för Båstads kommun. Dagvatten Dagvatten är ett samlingsnamn för regnvatten, smältvatten och spolvatten som rinner av från exempelvis hårdgjorda ytor, vägar och hustak, och som via diken eller ledningar rinner ut i vattendrag. Miljöbalkens allmänna hänsynsregler gäller för hantering av dagvatten och för verksamheter som tex. kan förorena dagvattnet. Enligt miljöbalken ska dagvatten avledas, renas och tas om hand på ett sätt som innebär att olägenhet för hälsa eller miljö inte uppkommer. Dagvattentillskott till Vadebäcken I början av mars 2007 hade fastigheter strax uppströms och nedströms Vistorpsvägen (väg 1722) problem med hotande översvämningar vid ett antal tillfällen. Enligt utredning från var det bl a en underdimensionerad vägtrumma och en dåligt underhållen bäck nedströms vägen, som bidrog till problemen med vatten. Bäcken nedströms vägen rensades och en ny trumma (1600 diam) lades genom vägen (september 2008) parallellt med befintlig trumma (1400 diam). Trots detta gick de två trummorna fulla vid något tillfälle under hösten Både dikningsföretaget och fastighetsägarna påstod att flöden i Vadebäcken numera är betydligt högre än tidigare. Framför allt anser de att flödestopparna nu är högre. Den främsta orsaken till detta skulle vara tunnelprojektets stora arbets- och upp lagsytor och den snabba dagvattenavrinningen från dessa hårdgjorda ytor. Från Projekt Hallandsåsens sida delades inte denna uppfattning, särskilt som det sker en fördröjning av dagvatten i utjämningsmagasin före utsläpp till Vadebäcken. Jordbruksverkets Vattenenhet i Alnarp fick i uppdrag att utreda vilken påverkan som utsläppen av dagvatten från projekt Hallandsås arbetsområde och bergmasseupplag haft på flödet i Vadebäcken. Det ingick också att jämföra avrinningen före projektets etablering av området ( ) med dagens avrinning. Den utredningen blev klar Sammanfattningsvis konstateras det att översvämningar längs Vadebäcken nedströms skulle inträffa även utan Trafikverkets exploaterade avrinningsområde (arbetsområde och upplag). Tillskott av dagvatten från Trafikverkets anläggningar/ hårdgjorda ytor är obetydligt jämfört med den naturliga avrinningen och har ingen praktisk betydelse. Problem med höga

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Detaljplan för Samrådshandling i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Planbeskrivning Samrådshandling 2015-04-17 1 HANDLINGAR Planens diarienummer är B 2015/40 Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 79/2015 Dnr 2009-574 214 Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42, Öxabäck Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Detaljplan

Läs mer

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08.

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08. Kommunstyrelsen Dnr: LKS 2012-297-214 Datum: 2012-11-08 PLANBESKRIVNING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.FL. DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-08 1 Detaljplanen består

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Illustrationsplan Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning

ANTAGANDEHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Illustrationsplan Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning JULARP Norra Rörumsvägen väg 23 Planområde EKERÖD HOLMA LILLA HOLMA ELISETORP Detaljplan för Sjunnerup 2:9 m fl fastigheter, Södra delen Höörs tätort, Höörs kommun, Skåne län Upprättad: 2011-08-25 Bo Johansson

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling Tillhör Kommunstyrelsen i Stenungsunds kommun beslut 2013-04-29 137 Detaljplan för Ställverk vid HOG 4:1 Stenungsunds kommun, Västra Götalands län... Ingela Sollid Kommunsekreterare Antagandehandling Upprättad

Läs mer

detaljplan för FALLEBERGET samt upphävande av detaljplan

detaljplan för FALLEBERGET samt upphävande av detaljplan ANTAGANDEHANDLING detaljplan för FALLEBERGET samt upphävande av detaljplan ANSATSEN 1, LUFTFÄRDEN 1, NEDSLAGET 1, UTHOPPET 1, 2, OCH 3 samt del av ARVIKA-VIK 2:14 och BACKHOPPAREN 1 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS

Läs mer

Detaljplan. Mossarps verksamhetsområde i Gislaved. för del av Mossarp 1:3 m. fl. fastigheter. Gislaveds kommun, Jönköpings län. Planens beteckning

Detaljplan. Mossarps verksamhetsområde i Gislaved. för del av Mossarp 1:3 m. fl. fastigheter. Gislaveds kommun, Jönköpings län. Planens beteckning Planens beteckning S 216 Antagen av Kf 2013-01-31 Vunnit Laga kraft 2013-02-27 Genomförandetiden slut 2023-02-27 Detaljplan för del av Mossarp m. fl. fastigheter Mossarps verksamhetsområde i Gislaved Gislaveds

Läs mer

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389)

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Kommunstyrelsen 2014-09-08 Dnr KS/2014:389 Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID:

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID: DP 1773 K Detaljplan för Gasklockan 10, Munkängen, Väste rås SAMRÅDSTID: 18 mars 19 april 2013 Samrådshandling, 2013 03 12, dnr: : 2010/155 BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen

Läs mer

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1)

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Planavdelningen Upprättad 2013-02-18 ArkivNr: DNR TN 51/2012-214 Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) ARBOGA KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling Detaljplan för Ängelholm 3:139 m.fl, Centrum, Ängelholms kommun Planbeskrivning Antagandehandling Svenstorp Vejbystrand Magnarp Hjärnarp Barkåkra Ängelholm Munka Ljungby Höja Strövelstorp KRONO- SKOGEN

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kommunstyrelsen, tisdagen den 28 april 2015 efter beslutande kommunstyrelsen i Nya näset, kommunhuset Ledamot

Läs mer

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad P07/10 Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder inom ett område intill Viskan

Läs mer

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan Samrådshandling Sandlyckans väg Gamla Särövägen Kullaviksvägen Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan inom fastigheterna Kyvik 26:4 m fl Upprättad i mars 2014 2004/P037 D234 INFORMATION

Läs mer

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan -

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - Antagen av KF 25 mars 2014 Laga kraft 23 april 2014 PLANBESKRIVNING 2014-01-28 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) KS/2011:6 Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PLANHANDLINGAR

Läs mer

Regionbildning Uppsala län

Regionbildning Uppsala län TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-05-19 Handläggare Anna-Karin Karlsson Kommunchef Regionbildning Uppsala län Förslag till beslut 1. att tillstyrka att Landstinget i Uppsala län ansöker hos regeringen om att

Läs mer

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1994/2012 Dnr planmodul: P 12/0013 Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun GRANSKNINGSHANDLING Granskning pågår mellan 30 september och 28 oktober

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad P16/09 Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Detaljplanens syfte är att ge Borås ett landmärke vid västra infarten till Borås i en höjd av 20-33 våningar.

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för del av Åby 6:26 (Fårbetet) Mjölbyvägen Backasand Planområde Åby 6:27 Ödeshög Åby 6:26 Åby 6:142 Väg 50

GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för del av Åby 6:26 (Fårbetet) Mjölbyvägen Backasand Planområde Åby 6:27 Ödeshög Åby 6:26 Åby 6:142 Väg 50 Diarienummer 499/12-214 GRANSKNINGSHANDLING Datum: 2013-03-22 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för del av Åby 6:26 (Fårbetet) Ödeshögs kommun Mjölbyvägen Backasand Åby 6:27 Planområde Ödeshög Åby

Läs mer

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1792/2009 Dnr planmodul: P 09/0022 ANTAGANDEHANDLING Planhandlingarna består av: - Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan i Kallerstad för del av KALLERSTAD 1:1 (Plantagon) Planbeskrivning & behovsbedömning. 2014-03-10 Dnr. Sbn 2011-802

Detaljplan i Kallerstad för del av KALLERSTAD 1:1 (Plantagon) Planbeskrivning & behovsbedömning. 2014-03-10 Dnr. Sbn 2011-802 Detaljplan i Kallerstad för del av KALLERSTAD 1:1 Planbeskrivning & behovsbedömning 2014-03-10 Dnr. Sbn 2011-802 Sammanfattning av planförslaget Företaget Plantagon International AB har i samarbete med

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

Detaljplan. Nöbbele industriområde, etapp I i Reftele. för del av fastigheten Nöbbele 2:3. Gislaveds kommun, Jönköpings län

Detaljplan. Nöbbele industriområde, etapp I i Reftele. för del av fastigheten Nöbbele 2:3. Gislaveds kommun, Jönköpings län Planens beteckning R 35 Antagen av Kf 2013-01-31 Vunnit Laga kraft 2013-02-27 Genomförandetiden slut 2018-02-27 PLANOMRÅDET Väg 153 mot Smålandsstenar Detaljplan för del av fastigheten Nöbbele 2:3 Nöbbele

Läs mer

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!!

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! SBN 2015 04 21 Kallelse till sammanträde med Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Tisdagen den 21 april 2015, kl 14:00 Plats: OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! Dnr Information: 1. Byggenheten informerar

Läs mer

ÄRENDESAMMANFATTNING 1 (3) Plan 1021 K

ÄRENDESAMMANFATTNING 1 (3) Plan 1021 K 1 (3) Plan 1021 K Detaljplan för Del av Tylösand 2:230 och 2:1 Hotel Tylösand Strandhuset Utbyggnad/ombyggnad av hotell Söndrum - Vapnö, HALMSTAD Byggnadskontoret 19 augusti 2009 ÄRENDESAMMANFATTNING PLANENS

Läs mer

Detaljplan för del av Lomma 26:10 m.fl. i Lomma, Lomma kommun

Detaljplan för del av Lomma 26:10 m.fl. i Lomma, Lomma kommun PLAN OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2013 02 20 GRANSKNINGSHANDLING MB11 0651 KS/KF 2012:342.214 Detaljplan för del av Lomma 26:10 m.fl. i Lomma, Lomma kommun Ortofoto över planområdet HANDLINGAR Till detaljplanen

Läs mer

aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç=

aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç= Diarienummer PLAN15/1 aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç= m=i=^=k=ó==l=`=e===d=b=k=l=j=c= =o=^=k=a=b=_=b=p=h=o=f=s=k=f=k=d= OMNRJMSJNM= = p^joüape^kaifkd= Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

PLANBESKRIVNING 2013-01-08 Dnr: 2009.0116-214 Antagandehandling

PLANBESKRIVNING 2013-01-08 Dnr: 2009.0116-214 Antagandehandling Detaljplan för del av Östra Förstaden 2:1 m.fl. (öster om kv. Almen) inom stadsdelen Östra Förstaden i Ystad tätort Ystads kommun, Skåne län Antagen av: SAMBN 2013-01-22, 10 Laga Kraft: 2013-02-19 Genomförandetiden

Läs mer

STADSKÄRNAN 1:172 MFL PLANBESKRIVNING. Antagandehandling. Uddevalla, Uddevalla kommun. Detaljplan för. Upprättad 2012-02-16

STADSKÄRNAN 1:172 MFL PLANBESKRIVNING. Antagandehandling. Uddevalla, Uddevalla kommun. Detaljplan för. Upprättad 2012-02-16 Arkivnr: 1131 Antagen av MSN: 2012-02-16 Laga kraft: 2012-11-07 Detaljplan för STADSKÄRNAN 1:172 MFL Uddevalla, Uddevalla kommun ARB 553 Antagandehandling Upprättad 2012-02-16 PLANBESKRIVNING Till detaljplanen

Läs mer