Illustration: Niklas Asker Foto: Petra Hellberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Illustration: Niklas Asker Foto: Petra Hellberg"

Transkript

1 Illustration: Niklas Asker Foto: Petra Hellberg 1

2 I rollen som Meursault Jonas Nilsson Regi, dramatisering, scenografi och kostym Jonas Nilsson Mentor Carolina Frände Filosofisk support MK Larsson Ljud Markus Åberg Tekniskt team Scen Björn Eriksson Scen Anders Lindholm Belysningsmästare Jens Lindström Scenografi- och kostymassistent Carina Saxenberg Från 15 år Föreställningen är 1 timme och 20 min (utan paus) Premiär 13 februari

3 Introduktion till materialet Det här är ingen manual det är ett inspirationsmaterial. Det är till för att du som pedagog på ett enkelt sätt ska få idéer till hur du kan utveckla och fördjupa elevernas kunskap med avstamp i föreställningen Främlingen. Att utifrån en konstnärlig upplevelse arbeta med olika teman bidrar till förståelse för hur kultur kan spegla, diskutera och ifrågasätta världen vi lever i. Se materialet som ett smörgåsbord där du kan provsmaka dig fram du kan kombinera, modifiera eller servera de olika rätterna på vilket sätt som helst. Du som pedagog känner dina elever bäst och vet vilka kunskaper de är i behov av att utveckla. Vilka ämnen du har nytta av, vilka frågor du vill arbeta med och på vilket sätt avgör du därför själv. Många av förslagen på övningar är väldigt öppna och kan med lätthet anpassas mellan skriftligt och muntligt, eller mellan grupparbete och individuellt arbete. Materialet är indelat efter ämnesgrupper, men du är fri att hämta information och inspiration från vilken del av materialet som helst, oavsett inom vilket ämne du ska arbeta. Om du undervisar samma elevgrupp i flera ämnen, eller har möjlighet att arbeta ämnesövergripande med andra kollegor, är det ett utmärkt tillfälle att utifrån föreställningen arbeta från flera infallsvinklar med teman som den berör. Sist i materialet finns tips på litteratur och länkar. Dessa kan du som pedagog ha glädje av och de kan även fungera som tips till eleverna om ni väljer att jobba med någon av forskningsövningarna. Historia, samhällsvetenskap och litteratur Författaren Albert Camus ( ) föddes och växte upp i den franska kolonin Algeriet som var en av de politiskt, kulturellt och ekonomiskt sett viktigaste kolonierna som Frankrike hade. Camus var etnisk europé, men föddes och växte upp i en blandkultur i Algeriet där såväl arabiska som franska algerier ingick. Camus far dog i unga år och modern arbetade hårt för att sonen skulle kunna få utbildning. Familjen tillhörde arbetarklassen och ingick därför inte bland de högre stående kretsarna av koloniala bosättare. Camus behärskade det arabiska språket och identifierade sig med både fransk och arabisk kultur. På grund av detta, och på grund av att han inte ville sammanblanda sin roll som författare med politik, vägrade han ta ställning och öppet sympatisera med någondera sidan då Algeriets befrielsekrig mot Frankrike utspelade sig Han fick dock kritik för detta från båda håll; i arabiska ögon blev han en del av förtryckarsidan eftersom han var född av franska föräldrar i en kolonialstat och bland de franska intellektuella existentialisterna ansågs det fegt och oförenligt med existentialismens riktlinjer att inte inta en ståndpunkt. 3

4 Algeriet, Frankrike och kolonialtiden Det land som idag är Algeriet har en lång civilisationshistoria. Redan under antiken fanns en politisk statsbildning i området Maghreb, vilket inbegriper dagens Algeriet, Tunisien och Marocko, där det bedrevs jordbruk och handel. Innan dess bodde det människor där berberna, en ursprungsbefolkning som levde i stammar. Som så många andra ursprungsbefolkningar har de under civilisationens gång blivit diskriminerade och förtryckta och först år 2002 fick deras eget språk ett officiellt erkännande i Algeriet. I och med Romarrikets tilltagande sönderfall utsattes området för en rad invasioner, varav den arabiska som skedde under 600- och 700-talen blivit den som präglat Algeriet fram till idag. Frankrike påbörjade sin erövring av Algeriet De mötte motstånd i flera omgångar av Abd el-kader men övertog ändå styret i landet och drog upp gränserna för Algeriets nationalstat. Algeriet blev liksom många andra koloniserade länder en nybyggarkoloni dit européer från den koloniserande staten flyttade och detta skedde i högre utsträckning här än i någon annan kolonialstat i Afrika. Vid sekelskiftet 1900 bodde över en halv miljon fransmän i Algeriet. Eftersom länderna var så nära förbundna och det fanns starka franska ekonomiska intressen i landet, ville Frankrike inte släppa taget när Tunisien och Marocko tillerkändes självständighet i början av 1950-talet. Detta ledde till ett av de blodigaste och mest utdragna befrielsekrigen under kolonialeran. När Algeriet slutligen röstade om självständighet och fick den 1962 bodde ca européer i landet, många fransmän men också judar från bland annat Spanien som tvingats fly i samband med Andra världskriget. De flesta av dessa flydde eller utvisades när självständigheten trädde i kraft. Förslag på övningar Låt eleverna jobba i grupper eller individuellt. Varje individ/grupp forskar i historien för ett koloniserat land vilka folkgrupper som levt där under olika tider, vilka språk som talas, områdets ekonomiska, politiska och religiösa historia, hur koloniseringen såg ut och hur den påverkade landet. Redovisa för klassen. Låt eleverna jobba i grupper eller individuellt. Varje individ/grupp forskar i en ursprungsbefolkning någonstans i världen hur länge har de funnits i området? Vad kallas de? Hur levde de förr och hur lever de nu? Hur har deras situation sett ut i olika tider i relation till den nuvarande befolkningen i området? Redovisa för klassen. Diskutera folkgrupper och etniska benämningar. I Främlingen är Meursault, liksom Albert Camus var, en etnisk europé. Mannen han skjuter är arab, vilket dock inte anges som orsak till att Meursault skjuter honom. Hur uppfattade eleverna Meursault och hans handling? Finns det något som antyder rasistiska motiv till dådet? Finns det problem med begrepp som etnicitet och folkgrupp? Vilka? Vilka fördelar kan det finnas med att kunna omnämna en grupp människor och att en grupp människor som delar något viktigt kan omnämna sig själva med ett gemensamt ord? I vilka situationer kan det vara konstruktivt respektive 4

5 destruktivt att gruppera människor utifrån sådant som religion, hudfärg, språk, ålder, sexualitet eller kön? Spelar det någon roll vem som gör grupperingen? Mångfald och kulturellt utbyte är populära begrepp idag och man får nästan känslan av att det är nya företeelser för människan. Camus liv och bakgrund, liksom Algeriets historia, visar att så inte är fallet. Människor av olika ursprung och med olika språk och vanor har i så gott som alla tider levt sida vid sida, ibland fredligt och ibland inte. Vad finns det för fördelar med att växa upp med dubbel kulturell tillhörighet, om man exempelvis bor och lever i ett annat land än det där ens föräldrar är födda, som Camus? Vad kan vara svårt med det? Hur mycket av vår identitet är kopplad till vårt språk och de värdesystem (t ex politiska, religiösa eller sociala) som vi lever i? Spelar det roll hur vi själva, på en individuell nivå, identifierar oss, eller är identitet något som andra tillskriver en? Förklara och motivera! Främlingen ett stycke klassisk litteratur Främlingen kom ut 1942 och fick en enorm genomslagskraft, inte minst därför att Jean- Paul Sartre pekade ut den som ett lysande exempel på existentialism och därmed curlade fram Camus till de exklusivaste litterära och intellektuella kretsarna i Paris. I mycket koncentrerat format och helt subjektivt berättad i jag-form gestaltas den unge Meursaults livsöde med en ovanlig dramaturgi. Berättelsen är uppbyggd i två nästan precis lika långa delar; innan det ödesdigra skottet på stranden och sedan den efterföljande rättegången mot Meursault. Om ni väljer att arbeta med boken efter (eller innan) att ni har sett föreställningen, kan det vara intressant att diskutera texten lite mer och också jämföra med den sceniska gestaltningen av den. Förslag på övningar Diskutera hur ni upplever Meursault som karaktär. Är han svår att förstå? Är det något speciellt med honom eller är han som vem som helst? Det vi får veta kommer från honom kan vi lita på det han säger? Finns det saker i hans handlande och beteende som inte stämmer med det han säger? Finns det inga människor och ingenting som betyder något för honom? Han säger att han inte ångrar någonting betyder det att han inte alls påverkas eller förändras som människa av det som händer i hans liv? Hade Meursault kunnat vara en kvinna? Varför/varför inte? Vilka olika personer, förutom Meursault, får vi genom honom stifta bekantskap med i berättelsen? Vilka omnämns bara? Vilka säger något i boken respektive i föreställningen? Vad har de olika personerna för relation till Meursault? Är det någon av dem som betyder något för honom? Hur märks det? Vad säger han om dem och hur beter han sig mot dem? Hur länge har han känt dem och hur väl verkar han känna dem? Upplever ni Meursault som en ensam eller social karaktär? 5

6 Vad har Marie för betydelse för Meursault? Hur tror ni att hon ser på det han säger och det han gör? Låt eleverna individuellt skriva ett brev från Marie till Meursault eller Maries redogörelse för det som händer i boken/pjäsen. Om ni har tillgång till att läsa ett stycke ur boken kan ni också prova att försöka härma Camus stil skriver han långa eller korta meningar? Vilken sorts ord använder han? Är det mycket dialog? Mycket beskrivningar av omgivningen? Varför heter berättelsen Främlingen? Vem är det som är en främling och för vem eller vilka? Diskutera och motivera! Hur skiljer sig slutet i föreställningen åt från slutet i boken? Finns det något i boken som vi inte fick veta i teaterföreställningen? Vilka andra skillnader eller absoluta likheter kan ni identifiera om man jämför boken med det ni såg dramatiserat? Albert Camus fick Nobelpriset i litteratur Låt eleverna arbeta individuellt eller i grupp och välja en litteraturpristagare som de forskar kring. Vad skrev hen? Hur och när levde hen? Hur blev hen berömd? Vad var utmärkande för litteraturen på den tiden då hen fick priset? Om eleverna har drama på schemat skriv ett eget manus för den sista delen av rättegången där alla vittnen hörs och spela rollerna som domare, åklagare, Meursault och de olika vittnena. Filosofi, religion och värdegrundsfrågor Existentialistisk filosofi Existentialismen växte fram som filosofisk och litterär rörelse under det sena och tidiga 1900-talet. Den har rötter i de tankegångar som den danska filosofen Søren Kirkegaard respektive den tyska filosofen Friedrich Nietzsche förespråkade under talet. Kirkegaard hävdade t ex att subjektiviteten är sanningen, vilket är en central utgångspunkt i den individualistisk-humanistiska hållning som existentialistisk filosofi bygger på. Existentiella teman, som berör oförutsägbarheten, absurditeten och förvirringen inför meningen med livet, samt människans ansvar för sitt handlande och sin situation, fanns också i litteraturen under och tidiga 1900-talet hos författare som Fjodor Dostojevskij och Franz Kafka. Albert Camus roman Främlingen brukar dock räknas som det viktigaste skönlitterära verket inom existentialismen, inte minst för att tänkaren och författaren Jean-Paul Sartre utpekade boken som det ultimata litterära exemplet på en existentialistisk livsåskådning. Som kontinental och akademisk filosofi fick existentialismen sitt fäste och sin form under 1930-talet i Tyskland och under 1940-talet i Frankrike, framför allt genom Sartre, Simone de Beauvoir och deras krets av radikala intellektuella författare och akademiker. 6

7 Den existentialistiska filosofin intresserar sig inte minst för människans relation till frihet och ansvar. Grundantagandet är att människan är ingenting i sig, det vill säga det som konstituerar människan, hennes tillblivelse och hennes natur är hur hon väljer att handla. Hennes tankar, intentioner och förhoppningar spelar egentligen ingen roll det är genom handlingar som människan definierar och bevisar sig själv och sin existens. Enligt existentialismen, som i de flesta fall är en ateistisk världsåskådning, finns inga förutbestämda sociala eller moraliska regler, formade av ett högre väsen som en gud eller ett annat värdesystem. Det finns ingen kärna i begreppet mänsklighet som föreskriver hur människan bör handla eller vara. Det som utgör mänsklighet är helt upp till människan själv att konstruera och denna konstruktion tar form i våra handlingar. Enligt Sartre har människan full frihet att handla som hen vill i varje given situation. Det finns inga regler - varken moraliska eller andra - som kan tas för givna. Människan har därför full handlingsfrihet men också fullt ansvar för varje handling hen utför. Inga omständigheter kan tillskrivas någon egentlig betydelse eftersom människan är fri att handla eller fri att avstå från att handla och därför ensam måste ta konsekvenserna för dessa sina handlingar. En mer samtida filosof som diskuterar människans frihet och vad som eventuellt villkorar denna frihet är irländaren Philip Pettit. Till skillnad från Sartre tar Pettit stor hänsyn till individen som gruppmedlem och människan som social varelse. Han erkänner därför andras influens på våra val och handlingsmöjligheter. Men han menar också att andras influenser inte är en ensidig påverkan; vi tar bara hänsyn till dem och ändrar våra beslut om influenserna är i enlighet med vad vi själva anser vara rätt. Därför kan vi bara influeras av andra när de bidrar till en mer konstruktiv lösning på ett problem eller en situation än vi själva kunde tänka oss fram till. Utbytet av tankar, idéer och intentioner mellan individer är därmed grundstenen för vår möjlighet att fatta beslut som vi kan stå för. Vi ingår i sociala sammanhang där alla har rätt att bidra till diskussion och att framföra sin åsikt och syn på saker och ting. Vi kan bli influerade av våra diskussionspartners men vi har också möjlighet att influera dem. Och framförallt har vi valmöjligheten att inte ta hänsyn till andras influenser om vi anser att våra egna skäl och bevekelsegrunder för ett visst beslut eller val är mer relevanta. Människan bör därför i de flesta sammanhang ses som fri i den meningen att vi visserligen påverkas av och påverkar vår omvärld, men har möjlighet att styra hur mycket utrymme denna påverkan ska få. Därför kan och ska vi som individer ställas till ansvar för de beslut vi fattar och de handlingar vi utför. Förslag på övningar Diskutera begreppet mänsklighet eller människans natur. Finns det något sådant? Finns det någon innersta kärna i människans väsen, som är oberoende av historisk tidpunkt, plats, kulturella vanor och omständigheter? Vad består den av i så fall? Hur uppfattar och tolkar ni existentialismens grundtanke att människan inte har något egentligt syfte eller innehåll i sin existens på jorden, utan att denna existens bara blir till och blir meningsfull genom de handlingar vi utför? 7

8 Ofta förknippas existentialismen med ångest och känslor av meningslöshet just för att den inte föreskriver något högre syfte med vår existens och definierar människan som i grunden ensam och individuellt ansvarig för sitt liv. Vilka nivåer pratar vi om när vi diskuterar livets mening? Är det att finna en mening med människans/mänsklighetens (biologiska) existens på jorden eller att finna en känsla av meningsfullhet i det egna, personliga livet? Hur skiljer de perspektiven sig åt? Kan de samexistera? Hur och när kan de komma i konflikt med varandra? Existentialismen är starkt individualistisk. Filosofin utgår från att varje människa bestämmer över sig själv, gör sina egna val och ensam måste stå för dem. Men människan är också ett flockdjur, en social varelse som i alla tider levt i grupp och som varit och är beroende av att relatera till andra för sin överlevnad. Diskutera hur normer och gruppstrukturer påverkar oss. Kan vi verkligen se varje individ som oberoende av andra och helt frikopplad från de sociala, kulturella och materiella omständigheterna som hen ingår i? På vilket sätt ska vi i så fall förstå barn, till exempel, som är fysiskt, ekonomiskt och emotionellt beroende av vuxna? Finns det fler begränsningar i hur långt vi kan hävda varje enskild individs eget ansvar? För att kunna ta ansvar för något, exempelvis en situation, krävs att vi har makt att besluta och makt att handla. Existentialismen hävdar att varje människa har makten över sig själv och därmed det fulla ansvaret för sitt handlande. Men det finns många människor som lever i stor maktlöshet. Det finns människor som inte har särskilt många valmöjligheter, som är fast i strukturer av t ex fattigdom och förtryck eller som inte har makt över sitt eget liv och t o m sin egen kropp, exempelvis på grund av sjukdom eller handikapp. Hur ska man då förstå existentialismens människosyn? Vilka mänskliga situationer och omständigheter tar denna filosofi ingen hänsyn till? Religion och trossystem Kristendomen, som var den dominerande religionen i Västeuropa under den tid som existentialismen växte fram, fokuserar till stor del på livet efter döden och ser jordelivet som den arena där människan avgör om hon är ond eller god, och huruvida hon därmed efter sin död får evigt liv i himmelriket eller inte. Existentialistisk filosofi förnekar existensen av en gud eller en högre ordning som initierar, organiserar och fungerar som meningsskapare och domare över människans liv. Tanken är att människan själv, inte en abstrakt gestalt eller företeelse som en gudomlig kraft, gör upp reglerna och förutsättningarna för mänskligt liv och för vår existens. Förslag på övningar Vilka syften med människans liv och existens finns det i olika religioner och trosriktningar? Hur liknar de varandra och hur skiljer de sig åt? Hur exemplifierar olika religioner det allmänmänskliga syftet med livet genom 8

9 individuella livsberättelser berättelser om gestalter som Mohammed, Jesus och Buddha till exempel? Buddhismen kallas ibland inte för religion utan för livsåskådning eftersom den inte har någon tydlig gudsgestalt. Filosofiska skolor som existentialismen kan sägas vara livsåskådningar, en sorts trossystem som vill förklara en syn på människan, vårt mänskliga liv och förutsättningarna för detta. Diskutera vad en livsåskådning eller ett trossystem är. Vilka för- och nackdelar finns med att ha ett system utifrån vilket vi uppfattar, organiserar och bedömer vårt liv och hur det ska levas? Hur tolkar ni den enskilda människans roll och uppgift i de olika trossystem och religioner ni känner till? I många samhällen och kulturer är religion och människans tro på och förhållningssätt till gud intimt sammankopplade med lag, rätt och moral. Sverige idag är ett av världens mest sekulariserade samhällen, där religion och tro har väldigt liten plats i den offentliga organisationen av samhället och vårt liv tillsammans. Vad har det för för- och nackdelar? Kan lagar och regler i ett samhälle ses som ett trossystem? Varför/varför inte? Vem står bakom lagar och regler och vem står bakom religiösa trossystem? Vilka maktpositioner är det som styr de olika systemen? Vad betyder ord som tradition, förändring och anpassning i relation till sådana här organisatoriska system, oavsett om de är religiösa eller inte? Kan lagar, regler och normer i ett samhälle ses som en livsåskådning eller ett uttryck för en sådan? Och vad händer med denna livsåskådning i så fall när lagar, regler och normer förändras? Fundera över och diskutera om religioner, trossystem och olika perspektiv på människans liv kan och/eller bör förändras i takt med hur samhället utvecklas och förändras. I delar av världen, inte bara i Västeuropa, har organiserad religion och andlig tro fått allt mindre betydelse för hur samhället organiseras. Vilka andra tankesystem eller övertygelser har ersatt detta? Kan vetenskap och utbildning ses som ett sådant system? Varför/varför inte? Kan vi förstå nutida företeelser som konsumism och ständig jakt på pengar, lycka, framgång och status som en sorts trossystem, där det finns ett idealt tillstånd som vi upplever att vi bör sträva emot? På vilka sätt liknar respektive skiljer det sig från andra tros- och värdesystem som religiös tro, annan andlighet eller moraliska och/eller juridiska system? Moral och mänskliga rättigheter Både religioner och icke-religiösa livsåskådningar handlar mycket om etik och moral vad som är rätt och fel, hur människor bör behandla varandra och sig själva, och vilka moraliska dilemman vi kan hamna i. Vad som anses moraliskt riktigt skiljer sig åt i olika kulturer och samhällen, och har också skiftat under olika tider i människans historia. 9

10 Etik och moral är till stor del det som från början lagt grunden till de lagar samhällen stiftar för att organisera samhällslivet. Lagar är ofta lokala, nationella och regionala, men det finns också internationella värdesystem som föreskriver hur människor får handla och behandlas, exempelvis konventionen om de mänskliga rättigheterna. Förslag på övningar Ta reda på mer om de mänskliga rättigheterna när och hur kom de till? Vem ser till att de följs? Vad händer om/när de inte följs? Är de lagar eller riktlinjer? Varför finns det en särskild konvention om barns rättigheter? Hur skiljer den sig från de allmänna mänskliga rättigheterna? Diskutera dödsstraffet i relation till de mänskliga rättigheterna och i relation till föreställningen ni har sett. Förtjänar Meursault ett dödsstraff? Förtjänar någon det, någonsin? Om man tillämpar dödsstraffet vilka begränsningar och regler tycker ni borde reglera det i så fall? Vem har rätt att döma en människa till att inte vara människa längre? Kan man förstå Camus berättelse som ett existentialistiskt moralexempel på att den som dödar en annan människa som konsekvens får betala med sitt liv? Vilka problem finns det med resonemanget om öga för öga, tand för tand? Exemplifiera med verkliga eller fiktiva situationer! Hur förhåller sig lagstiftning och moral till varandra? De går delvis hand i hand, men båda förändras i takt med att samhället och människorna som lever där utvecklas och förändras. För mindre än hundra år sedan var det exempelvis olagligt att vara otrogen och den som begick äktenskapsbrott kunde åtalas och straffas med fängelse eller böter. Så är det inte idag. Många människor tycker dock fortfarande att det är omoraliskt med otrohet. Finns det fler exempel på saker som är lagliga men moraliskt tvivelaktiga? Finns det exempel på saker som är olagliga men kanske inte särskilt omoraliska? Fundera ut situationer där det kan vara moraliskt riktigt att göra något olagligt. Diskutera i grupper och presentera era svar för varandra i klassen. Är moral och lagstiftning till för att skydda eller för att kontrollera människan? Är det samhällets sätt att erbjuda beskydd eller ett sätt att utöva makt över individer? Diskutera och motivera med exempel på lagar, moraliska regler och situationer fiktiva eller verkliga som ni letar upp i nyhetsmedia. Att tolka och tala om teater Teater är en levande och kommunikativ konstform, i ännu högre grad så än till exempel litteratur och film, då den fiktiva berättelsen gestaltas och tar form i samma fysiska rum som publiken befinner sig och vid samma tidpunkt. Att med människor som skådespelare iscensätta och förevisa en fiktiv berättelse för publik är något som människan har gjort i tusentals år. Ändå är det inte alla som ofta kommer i kontakt med 10

11 denna konstform och känner sig bekväma med att tolka den och det som sker i en teaterföreställning. Men att prata om teater och om upplevelsen av den, är nästan lika viktigt som att se själva föreställningen. En teaterföreställning är också en kollektiv upplevelse i så måtto att vi sällan ser teater ensamma (som vi exempelvis ofta gör när vi tittar på film eller läser en bok). Både den enskilda, individuella och den kollektiva, gemensamma upplevelsen av en teaterföreställning kan utgöra en bra grund för att prata om såväl livsfrågor och kulturens mening, som mer konkreta ämnen som historia, samhällskunskap och språk. Scenisk gestaltning och teatrala uttrycksmedel Alla konstformer har sin egen kombination av uttrycksmedel, det vill säga de medel som används för att kommunicera de olika lagren och nyanserna i en berättelse. Medan litteraturen huvudsakligen arbetar med språket och orden (i skriven form), har teatern en rad olika sätt att uttrycka sig på. Förutom språket (i talad form) använder skådespelaren sin kropp; rörelsemönster, mimik och placering på scen. Dessutom finns det scenografi och rekvisita samt kläder/kostym och mask/smink som berättar något om var och kanske när det hela utspelar sig. Ljud/musik och ljussättning används för att förstärka, kontrastera eller kommentera det som sker på scenen. Ett sätt att skapa djupare förståelse för både det som utspelar sig på scenen och för teatern som konst- och uttrycksform är att göra en föreställningsanalys. En sådan kan göras på enklast möjliga sätt bara genom att prata om de olika kommunikativa och gestaltande elementen. När det gäller att tolka teater, precis som annan konst, finns det inget entydigt rätt eller fel det är snarare en fråga om att associera och formulera sig kring vilka tankar, känslor och minnen de olika uttrycksmedlen uppväcker. En tolkning är alltid personlig och olika åskådare kan tolka ett och samma uttryck på olika sätt. Här handlar det alltså inte om att förstå vad allting betyder, utan snarare reflektera och formulera hur olika uttrycksmedel samverkar och vad det får oss att känna och tänka vilken betydelse det skapar för oss. Förslag på övningar Prata efter föreställningen om vad ni minns av den hur såg scenen ut och vilka saker fanns där? Använde sig skådespelaren av alla sakerna? På vilka olika sätt? Var det någon eller några av sakerna som användes på flera sätt? Vilka? Vad symboliserade de sakerna vid olika tillfällen? Vilka färger ur föreställningen minns eleverna efteråt? Vad har Meursault för färg på sina olika klädesplagg? Kan färgerna symbolisera något speciellt? Har det någon betydelse vilka färger det är hade han uppfattats annorlunda om han till exempel hade haft många olika, färgglada klädesplagg? Om han hade haft hatt eller keps? Om han hade haft en annan stil? Titta gärna på affischen till föreställningen. Passar färgskalan och stilen på affischen ihop med er upplevelse av föreställningen? Varför/varför inte? Hur 11

12 tolkar ni bilden av affischen? Förutom att den visar den centrala vändpunkten i pjäsen så säger en bild också något om de personer som finns avbildade. Stämmer intrycket av affischen med er upplevelse av Meursault på scenen? Stämmer bilden av hans offer? Diskutera varför ni tror att affischen ser ut som den gör. Jämför gärna med andra teater- och filmaffischer eller bokomslag låt eleverna en och en eller i grupper presentera affischer eller bokomslag som de gillar eller tycker är intressanta, helst till filmer/föreställningar de har sett eller böcker de läst, och diskutera hur man skapar intresse för en film/föreställning/bok genom en affisch. Om ni har läst boken Främlingen kan ni jämföra teateraffischen med bokomslaget. Ni kan också prova att göra egna bokomslag (oavsett om ni läst boken eller ej) eller teater-/filmaffischer till berättelsen, genom att måla, fotografera eller designa digitalt, om eleverna har praktiska och estetiska ämnen på schemat. Vad var det för musik i föreställningen? Känner någon igen den? Passar de olika musikstyckena ihop med varandra eller är de helt olika? Vid vilka tillfällen spelas vilken sorts musik det vill säga, vad berättar musiken, hur skapar den stämning? Diskutera hur musik påverkar våra känslor och upplevelser kanske har eleverna egna exempel på musik från filmer eller andra teaterföreställningar. Låt dem spela upp en bit av sådan musik för klassen, berätta om den scen/händelse i en film/föreställning som de förknippar med musiken och vad musiken spelar för roll för helhetsupplevelsen. Hur använder sig Meursault av musiken? Finns musiken på något eller några ställen inskriven i berättelsen (dvs hör Meursault den) eller är den bara en teatral effekt som vi i publiken hör? Hur vet vi när Meursault också hör musik? Hur arbetade teatern med ljuset i den här föreställningen? Har eleverna några tydliga minnesbilder av när ljuset spelade stor roll för handlingen? Hur var ljuset i första delen innan vändpunkten det vill säga skottlossningen i pjäsen och hur förändras det i den andra delen? Vid vilka tillfällen var det väldigt mörkt på scenen och hur kan man tolka det? Vad brukar man förknippa ljus respektive mörker med i bilder, i språket, i dramatiska berättelser som film och teater? Hur byggdes den stora vändpunkten skottlossningen upp i föreställningen? Fick vi några ledtrådar till att det skulle hända något dramatiskt? Vilka då? Vilka fler spänningsmoment fanns det? Hur markerades dem? Finns det några indikationer i boken när något avgörande är på väg att hända? Sanden har flera betydelser i föreställningen, dels eftersom viktiga delar av berättelsen utspelar sig på stranden, dels för att en rinnande sandstråle markerar både moderns död i början och Mersaults egen död i slutet. Varför tror ni att man har valt att visa döendet just genom rinnande sand? Påminner det om någon sak där sand markerar hur tiden går och rinner ut? Om eleverna är vana teaterbesökare, har drama som skolämne eller om ni varit på teater med klassen förut, kan det vara intressant att göra en mer ambitiös föreställningsanalys. Då kan du som pedagog dela in eleverna i grupper i förväg och låta varje grupp titta särskilt på en aspekt av föreställningen, t ex 12

13 ljudet/musiken eller scenografi och rekvisita. Varje grupp pratar sedan ihop sig efter föreställningen och presenterar därefter för klassen sitt element eller uttrycksmedel, hur det användes, vad det gav dem för tankar och känslor och hur dessa påverkade deras upplevelse och tolkning av berättelsen. Låt eleverna arbeta i grupper och ta reda på mer om teater under en viss historisk epok. Hur, var och för vem spelade man teater i olika tider? Vad har teater om handlat om? Hur kan vi se historien återspeglas i teatern vilka historiska idéer och strömningar kommuniceras i teatern under olika historiska tidsepoker? Skådespeleri och publik Teater är en händelse, det är inte bara gestaltad fiktion utan också något som faktiskt pågår i rummet, en händelse som både jag och publiken deltar i. Jag vill göra publiken medveten om den händelsen, om sin egen teaterupplevelse. Jonas Nilsson På teatern möter vi skådespelare i livs levande form, till skillnad från i filmens fiktiva värld där vi är utestängda från direkt kontakt med den eller de människor som gestaltar berättelsen. Inom teatern finns det olika skolor, eller tankar om, hur skådespelaren ska förhålla sig till publiken och vad skådespelarens uppdrag i sin roll egentligen är. Konstantin Stanislavskij ( ) är den teaterteoretiker som utövat mest inflytande på skådespelartekniken i västvärlden i modern tid. Hans tankar om teater genomsyrar såväl teaterutbildningar som hela själva teaterväsendet. Stanislavskij hade ett naturalistiskt förhållningssätt till konsten. Han såg psykologisk äkthet som det eftersträvansvärda på teaterscenen vilket innebär att skådespelaren inte låtsas om publiken utan beter sig som om hen befann sig bakom en osynlig vägg. Publiken är då inte på något sätt deltagande i föreställningen, utan ska betrakta den som om den vore verklighet. Ett annat förhållningssätt till teatern som konstart hade Bertolt Brecht ( ). Brecht betonade teaterns funktion som underhållning och att den funktionen varken behöver försvaras eller förklaras. Med detta synsätt följer också att publiken har en viktig, till och med nödvändig, roll utan publik, ingen underhållning. Brecht myntade begreppet distanseringseffekt, som syftar till att genom skådespeleri och andra uttrycksmedel att förhålla sig på ett sådant sätt till publiken att den inte sugs in i en som om-verklighet, utan förblir medveten om sin roll som publik och att det den beskådar är just en föreställning ett iscensatt, fiktivt händelseförlopp. På så sätt skapas det en sorts distans mellan fiktion och den verkliga situation där fiktionen gestaltas gränsen mellan fiktion och verklighet, mellan scen och salong, pekas ut genom att den överbryggs. En distanseringseffekt kan till exempel vara ett direkt publiktilltal, där skådespelaren erkänner publikens närvaro och därmed skapar ett avstånd i publikens medvetande mellan verkligheten i salongen och fiktionen på scen. 13

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Jag och Du Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Författare Översättningav ett material från WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) Our Rights Our Responsibilities Översättning

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Att öppna nya världar. En handledning om att gå på teater med barn i förskola och skola

Att öppna nya världar. En handledning om att gå på teater med barn i förskola och skola Att öppna nya världar En handledning om att gå på teater med barn i förskola och skola INNEHÅLL Några ord från Riksteatern... sid 3 Teater i förskola och skola... sid 5 Teater för de allra yngsta om att

Läs mer

Barnrättsspelet Handledning

Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet är ett sätt för barn och unga att lära sig om sina rättigheter. Genom kunskap kan unga påverka sin situation, göra skillnad i sitt eget liv och sin omgivning.

Läs mer

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

Lektionsupplägg. Pedagogiskt material (O)mänskligt. Innehållsförteckning

Lektionsupplägg. Pedagogiskt material (O)mänskligt. Innehållsförteckning Lektionsupplägg Pedagogiskt material (O)mänskligt Innehållsförteckning Kapitel 1 Materialets form och innehåll... 3 Hur ska materialet användas?... 3 Hur är det uppbyggt?... 3 Till vem riktar sig materialet?...

Läs mer

KURDISKA KILLAR SCHABLONER OCH BESKRIVNINGAR INIFRÅN

KURDISKA KILLAR SCHABLONER OCH BESKRIVNINGAR INIFRÅN Södertörns högskola KURDISKA KILLAR SCHABLONER OCH BESKRIVNINGAR INIFRÅN Sex kurdiska killars tankar om sin kultur och omvärldens bild av den. B-uppsats Etnologi fortsättningskurs Vt 04 Maryam Melissa

Läs mer

Examensarbete 10 poäng. Where is the love? - En undervisningsmodell i musikens tecken med fokus på religion och livsfrågor

Examensarbete 10 poäng. Where is the love? - En undervisningsmodell i musikens tecken med fokus på religion och livsfrågor Malmö högskola Lärarutbildningen Individ och samhälle Examensarbete 10 poäng Where is the love? - En undervisningsmodell i musikens tecken med fokus på religion och livsfrågor Where is the love? -A Teaching

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING Högskolan Dalarna Institutionen för hälsa och samhälle Pedagogik 10 poäng vt 2007 C - uppsats EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING En fallstudie

Läs mer

D-UPPSATS. Röster i dialog En receptionsstudie om att lyssna till röster i ett flerstämmigt klassrum. Elisabeth Landström. Luleå tekniska universitet

D-UPPSATS. Röster i dialog En receptionsstudie om att lyssna till röster i ett flerstämmigt klassrum. Elisabeth Landström. Luleå tekniska universitet D-UPPSATS 2009:078 Röster i dialog En receptionsstudie om att lyssna till röster i ett flerstämmigt klassrum Elisabeth Landström Luleå tekniska universitet D-uppsats Svenska och lärande Institutionen för

Läs mer

Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se

Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se Självklart! Det handlar om rättigheter Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och

Läs mer

Julie. Rek. för årskurs 8/9/gymnasiet. EN FILMHANDLEDNING AV MARIA KATERINE LARSSON. Om berättelsen

Julie. Rek. för årskurs 8/9/gymnasiet. EN FILMHANDLEDNING AV MARIA KATERINE LARSSON. Om berättelsen Foto: Svensk Filmindustri Julie Julie är en av de berättelser som ingår i Svenska Filminstitutets stora skolbioprojekt Boken på duken en satsning på film som läsfrämjare i skolan. Detta är den senaste

Läs mer

Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap. Begravningstankar. En intervjustudie med några människor i Stockholm. Ingela Larsson Februari 2008

Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap. Begravningstankar. En intervjustudie med några människor i Stockholm. Ingela Larsson Februari 2008 Beteckning: Rel C vt 2008:1 Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap Begravningstankar En intervjustudie med några människor i Stockholm Ingela Larsson Februari 2008 C-uppsats, 10 poäng Religionsvetenskap

Läs mer

Lärarhandledning till musikteaterföreställning Jag är här nu!

Lärarhandledning till musikteaterföreställning Jag är här nu! Lärarhandledning till musikteaterföreställning Jag är här nu! FÖR PEDAGOGEN/DEN VUXNA Information om föreställningen En föreställning för barn 7 12 år. Manus, text och musik är skapad av de medverkande:

Läs mer

ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet

ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet respekt integritet delaktighet vara trygg känna självkänsla må bra lika värde och villkor ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet synas finnas var våga

Läs mer

EXAMENSARBETE. Meningsfullt skapande för barnen

EXAMENSARBETE. Meningsfullt skapande för barnen EXAMENSARBETE 2009:032 Meningsfullt skapande för barnen - i samspel med medforskande pedagoger Ann-Sofi Niva Birgitta Stenberg Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå

Läs mer

JAG! Om flickors livsutrymme

JAG! Om flickors livsutrymme JAG! Om flickors livsutrymme 1 Innehåll Till dig som arbetar med ungdomar...................3 Metodbok ett användbart verktyg...................4 Hedersrelaterat förtryck och våld.............................4

Läs mer

Johnny Lindqvist och Ewa Thorslund. Unga och Internet. Ett diskussionsmaterial för vuxna om ung, digital kommunikation

Johnny Lindqvist och Ewa Thorslund. Unga och Internet. Ett diskussionsmaterial för vuxna om ung, digital kommunikation Johnny Lindqvist och Ewa Thorslund Unga och Internet Ett diskussionsmaterial för vuxna om ung, digital kommunikation Unga och Internet.SE:s Internetguide, nr 22 Version 1.0 2011 Johnny Lindqvist och Ewa

Läs mer

Inre bilder Kan de påverkas av text- och bildsamtal? Agneta Erså

Inre bilder Kan de påverkas av text- och bildsamtal? Agneta Erså Inre bilder Kan de påverkas av text- och bildsamtal? Agneta Erså Examensarbete: 15 hp Program och/eller kurs: Speciallärarprogrammet/SLP600 Nivå: Avancerad nivå Termin/år: Vt 2011 Handledare: Bertil Gustafsson

Läs mer

Varför bör ungdomar läsa skönlitteratur i skolan och hur kan man gå tillväga i litteraturundervisningen

Varför bör ungdomar läsa skönlitteratur i skolan och hur kan man gå tillväga i litteraturundervisningen Örebro universitet HumUS-akademin Varför bör ungdomar läsa skönlitteratur i skolan och hur kan man gå tillväga i litteraturundervisningen - Hur kan det motiveras att skönlitteratur skall användas i svenskämnet

Läs mer

EN GEMENSAM VÄRDEGRUND?

EN GEMENSAM VÄRDEGRUND? Institutionen för pedagogik EN GEMENSAM VÄRDEGRUND? Förskolepedagogers föreställningar kring läroplanens övergripande mål Åsa Lobsien Annette Persson Jennie Sandberg Examensarbete 10 poäng I Lärarutbildningen

Läs mer

Sokratisk metod & Sokratiska samtal

Sokratisk metod & Sokratiska samtal Sokratisk metod & Sokratiska samtal Daniel Nordström Institutionen för språkdidaktik Examensarbete 15 hp Språkdidaktik Självständigt arbete 15 hp Avancerad Nivå Vårterminen 2011 Handledare: Ann S. Pihlgren

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap EXAMENSARBETE 2008:009 Elevers uppfattningar om begreppet kunskap Daniel Sandberg Helena Zetterström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Barn och bredband. En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter. Av: Max Lundin. Sociologiska Institutionen

Barn och bredband. En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter. Av: Max Lundin. Sociologiska Institutionen Barn och bredband En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter Av: Max Lundin Sociologiska Institutionen Kandidatuppsats i sociologi (Studieordning i Utredningssociologi), 15 hp. HT 2009

Läs mer

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 LÄRARPROGRAMMET Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 Louise Åkesson Examensarbete 15 hp Höstterminen 2012 Handledare: Marika Danielsson Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

För att det är konst vi gör

För att det är konst vi gör För att det är konst vi gör Genusproblematiken i gestaltningsarbetet Anna Maria Granlund Examensarbete för Dramainstruktör (YH)-examen Utbildningsprogrammet för Scenkonst Vasa, 2012 EXAMENSARBETE Författare:

Läs mer