Ett exempel som illustration till Laboration 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett exempel som illustration till Laboration 1"

Transkript

1 Ett exempel som illustration till Laboration 1 Filen java_average_points.zip innehåller Java-koden till exemplet. Programmets avsikt enligt kravspecifikationen Användaren matar in poäng på en tentamen för varje kursdeltagare, och programmet räknar ut och visar medelpoängen för tentamen. Design Programmets indelning i delsystem eller huvudfunktioner visas i denna modell (ingen formaliserad notation, går exempelvis bra med rektanglar i stället): En fördjupning, förfining av denna modell visar hur bearbetningen är tänkt att gå till. Vi har en design i form av en algoritm. Den beskrivs i detta JSP-diagram: Anvisningar om JSP: Nedan visas hur samma bearbetning skulle kunna beskrivas med text. 1. Starta inmatningen för en kurs. 2. Skriv in poängen för en kursdeltagare, och upprepa detta för alla övriga kursdeltagare. 3. Tala om för programmet att det inte ska matas in fler. 4. Programmet summerar de inmatade poängen och räknar sedan ut medelpoängen. 5. Medelpoängen visas. 6. Programmet frågar om användaren om denne ska sluta eller registrera poäng för en annan kurs. 7. Om svaret är "sluta", avslutas programmet. I annat fall utförs steg 1. I fortsättningen används endast JSP-diagrammet och den ovanstående beskrivningen av programmets avsikt. 1

2 Granskning 1 Granskning av designen Antag, att detta JSP-diagram hade varit granskningsobjektet för deluppgift 1 i laborationen. Låt oss säga, att checklistan bara har tre kriterier (ID är ett identifikationsnummer för kriteriet där C:et indikerar att numret ett nummer i checklistan för att skilja det från andra nummer). Checklista för design ID Fråga / kriterium Kommentarer C001 C002 C003 C004 Är allt begripligt? Kommer algoritmen fram till en slutpunkt? Stämmer strukturen med den högnivåstrukturen? Finns logiska fel? Kommentar: Skapa checklistan utifrån vad det är som ska granskas. Vissa kriterier kan användas i de flesta checklistor, medan andra är specifika för den aktuella situationen. Rada inte upp kriterier utan att ha tänkt igenom dem med avseende på överlappningar och vad du vill komma åt med vart och ett av dem överlappningar. Är exempelvis C004 något som fångas upp redan av C001? Finns det en skillnad mellan C001 och C004 i så fall vilken är den? Protokollet för den genomförda granskningen: Protokoll för ganskning av JSP-diagrammet Nr Granskat Felbeskrivning KID Defekttyp 1 Tomma rutan Ska tomma rutan ha innehåll? C Medelvärde Varifrån kommer antalet som används för att räkna ut medelpoängen? 3 JSP kommer att nu ett slut C001 2 Åtgärd OK C002 - X 4 JSP, Högnivå JSP-strukturen stämmer inte med indelningen i delsystem. 5 Avbryt?, Sluta? Framgår inte vad som ska hända när användaren har gjort sitt val C003 2 C003 2 Kommentarer till protokollet (här av pedagogiska skäl i en verklig situation helst inga): OK Man begriper från sin allmänbildning, att en totalsumma ska divideras med antalet kursdeltagare för att få medelpoängen. Summan räknas ut i rutan Summera, men varifrån kommer antalet? 3. Kommer algoritmen till ett slut? Ja, det gör den. Det finns avslutningar på iterationerna och programmet. 4. JSP-diagrammets struktur stämmer inte med den övergripande modellens indelning i delsystem (eller huvudfunktioner). Exempel: Summering (en beräkning) utförs medan inmatningen av poängen pågår. 5. Det verkar vara underförstått, att om användaren svarar "Ja", blir variabeln avbryt = ja, vilket leder till att iterationen upphör p.g.a. villkoret UNTIL avbryt. Motsvarande skulle då gälla för Sluta?. När granskningen pågår, ska man inte gräva efter orsaker eller spekulerar om lösningar. Ett vanligt misstag är att falla för frestelsen att göra detta. Håll under granskningen fokus på att enbart finna och notera olika slags defekter och oklarheter. 2

3 Åtgärder för designen Efter att granskningen är klar, analyseras resultatet och beslut fattas om vilka åtgärder som ska vidtagas. Det noteras kortfattat i protokoll. Vid behov tillfogas kommentarer (av pedagogiska skäl finns här flera kommentarer). Protokoll för ganskning av JSGP-diagrammet Nr Granskat Felbeskrivning KID Defekttyp Åtgärd 1 Tomma rutan Ska tomma rutan ha innehåll? C001 1 Gör jobbet 2 Medelvärde Varifrån kommer antalet som används för att räkna ut medelpoängen? C001 2 Ingen 3 JSP OK C X 4 JSP, Högnivå JSP-strukturen stämmer inte med indelningen i delsystem. 5 Avbryt? Sluta? Framgår inte vad som ska hända när användaren har gjort sitt val C003 2 JSP ska följa högnivåstrukturen C003 2 Rita in. OK 1. Den tomma rutan ska ha texten "Gör jobbet". Man kom inte på något bättre än så. Ett alternativ var att ta bort rutan och låta rutorna "Inmatning", "Beräkning" och "Utskrift" anknyta till rutan "En kurs". Den fick dock vara kvar p.g.a. att bearbetningen för en kurs kan ses som två huvudoperationer: a. Utför allt som har att göra med att mata in poängen, beräkna medelpoängen och visa den. Detta skulle kunna utföras av en metod (eller subrutin, procedur eller delsystem) b. Fråga om användaren vill avsluta programmet. Diagrammet skulle då kunna ses som fullständigt på den detaljnivån. Det som kommer under den tomma rutan är en mer förfinad detaljnivå. Utifrån den aktuella situationen bedömer designern hur mycket detaljer som behöver ritas. Diagrammet ritas uppifrån och ner - detaljnivå för detaljnivå. En ny detaljnivå läggs till där man finner behov av det. 2. Det finns inget behov av att i diagrammet visa varifrån antalet imatade poängtal hämtas, eftersom det anses vara så självklart att det räknas ut på något sätt. Det överlåts därmed till programmeraren att lösa detta på ett lämpligt sätt. 3. Ingen åtgärd. Om rutan "Sluta?" inte hade funnits, hade man varit tvungen att lägga till den. 4. Beslut fattades om att översiktsmodellens struktur med tre huvudfunktioner, ska framgå tydligt i JSP-diagrammet och programkoden. Att ändra strukturen, är en stor ändring med hög risk för att misstag begås och fel uppstår. Därför är det vanligt, att denna typ av ändring undviks såvida det inte finns starka skäl till att genomföra den. Defekter rörande strukturen måste alltså upptäckas och åtgärdas tidigt i utvecklingsarbetet, annars bör man vara beredd på att acceptera att de finns permanent i systemet. Att göra strukturella ändringar sent i utvecklingsarbetet, är mycket kostsamt, eftersom man måste riva upp mycket av det som redan har implementerats. Här upptäcktes problemet tidigt. Det hade varit ännu bättre, om det hade skett innan någon programmering hade hunnits utföras. Man kan resonera så här om denna typ av defekt: Är det viktigt att upprätthålla indelningen i tre huvudfunktioner? Algoritmen ser ju ut att ändå göra sitt jobb. Beställaren ser inte hur det går till på insidan utan endast att programmet visar rätt medelpoäng. Om beställaren är nöjd med resultatet, varför då bekymra sig om systemets interna struktur? Om beställaren tänker använda programmet en kort tid, spelar det ingen roll. Om beställaren tänker använda det under många år som en viktig del i verksamheten, uppstår i framtiden behov av att ändra det och utöka 3

4 funktionaliteten, t.ex. att lagra poängen i en databas och göra statistiska beräkningar. Då underlättas underhållet och vidareutvecklingen, om systemet har en struktur med en tydlig indelning i funktioner. 5. Rita in i JSP-diagrammet: Vad som händer när användaren har gjort sitt val i rutorna Sluta och Avbryt. Detta görs med tanke på att det senare under systemets livstid kommer att vara andra personer än utvecklarna, som utför underhålls- och utbyggnadsarbetet. Det visade sig vara fråga om en avsiktligt ofullständighet. Designern har gjort bedömningen, att det är självklart vad som händer efter att användaren har svarat på frågan och ville då inte rita in det. Är det lika självklart, när någon annan än designern läser diagrammet? Om det inte är det, är det klokt att rita en ny detaljnivå. Man valde att göra detta. Korrigerat JSP-diagram Rutan Avbryt! betyder att något ska göras så att UNTIL avbryt kommer att avbryta iterationen, t.ex. att en variabel med namnet avbryt sätts till Ja. Motsvarande för Sluta!. Om man uttryckligen vill ha en variabel för detta, kan det visas genom att skriva avbryt = ja eller avbryt = true i rutan. Ett streck i en ruta kallas för Null och betyder att inget ska göras. Det går inte att lägga till operationer under en Nullruta. En förnyad granskning genomförs för att kontrollera att ändringar har genomförts. Om det är riktigt genomförda, markeras det med ett X i kolumnen OK. 4

5 Granskning 2 Granskning av hur programkoden uppfyller designen Antag, att uppgift 2 i laborationen hade avsett nedanstående programkod. Det är meningen, att den ska utföra exakt det som beskrivs i JSP-diagrammet. package java_medelbetyg; import java.io.ioexception; public class main { public static void main(string[] args) throws IOException { //Använd main som ett "handtag" för att hålla ihop programmet. //Själva programmet finns i övriga klasser. //Klassen AveragePoints innehåller en metod som räknar ut medelvärdet //av ett valfritt antal poängvärden, som användaren matar in. //Det finns flera versioner av klassen, som förklaras i dokumentet // exempel_average_points.pdf. AveragePoints00 ap = new AveragePoints00(); //AveragePoints01 ap = new AveragePoints01(); //AveragePoints02 ap = new AveragePoints02(); //AveragePoints03 ap = new AveragePoints03(); //AveragePoints04 ap = new AveragePoints04(); //AveragePoints05 ap = new AveragePoints05(); //AveragePoints06 ap = new AveragePoints06(); } ap.calculateaveragepoints(); // Rutan 'Medelpoäng för kurser' i JSP-diagrammet. } 5

6 Klassens namn: AveragePoints00. public void calculateaveragepoints() throws IOException { // Utför rutan 'Medelpoäng för kurser' i JSP-diagrammet. //Konstanter final int ANTAL = 150; //Versaler för konstanter enligt konventionen för Java //Variabler int x, i = -1, sum; //x = talet som matades in, i = varvräknare, sum = summan av poängen. String svar; //Användarens svar på frågor //Designbeslut: Det ska få plats 150 tal. Två alternativ: // 1. new int[antal] ==> det första talet på index=0, det 150:e elementet har index 149 etc. // 2. new int[antal+1] ==> använd ej index 0, första talet på index = 1 och // det 150:e på index =150. int[] tal = new int[antal]; //Det 150:e elementet har index 149. // För IO (denna programmerare ogillar scanner bl.a. pga problemen när olika datatyper ska // läsas). BufferedReader är entydig och tillförlitlig. BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in)); do { // En kurs // Tomma rutan i JSP-diagrammet utgörs av allt inne i loopen do { //Inmatning (användaren matar in poängen ett åt gången) System.out.printf("Poäng följd av ENTER (0 och ENTER för att avsluta): "); i = i + 1; x = Integer.parseInt( br.readline() ); //Inmatning en poäng tal[i] = x; // Programmeraren använder talet 0 för att representera att användaren vill // avbryta inmatningen. } while (!(x == 0) i == ANTAL ); // Avbryt? //Programmeraren vet att det inte går att lägga in fler värden än vad arrayen är //dimensionerad för och såg till att loopen avbryts om arrayen är full ( i === ANTAL). //Ett tillägg i koden av något som inte finns i designen (JSP-diagrammet). //Beräkning //Summera sum = 0; for (int k = 0; k <= i; k++) { sum = sum + tal[k]; } //Medelvärde. // 7 positioner för decimaltalet, varav 1 decimal (medför standardavrundning), // högerjusterat. // För att få decimalresultat av division av två integer: // konvertera ett av talen till double. System.out.print("Medelpoäng: "); System.out.format("%7.1f%n", (double)(sum/(i + 1))); //Sluta? System.out.printf ("Sluta? (J/N) "); svar = br.readline(); } while (!svar.equals("j")); //Sluta? System.out.println("Klart."); } //END calculateaveragepoints00 6

7 Checklista för programkodens överensstämmelse med designen ID Fråga / kriterium Kommentarer C001 Går det att följa från diagrammet till koden? Spårbarhet är mycket viktigt. C002 Stämmer koden med diagrammet? Den kan göra det även om spårbarheten är dålig. C003 Svårt att förstå vad koden gör? En svårbegriplig kod medför höga underhållskostnader. C004 Finns logiska fel? Leder ofta till felaktigt beteende. En allvarlig typ av defekt. Kommentarer: C002 kan delas upp i flera kriterier, t.ex. alla brytvillkor för loopar, selektioner. Även kriterier för god programmerarsed och god programstruktur kan beaktas. Sök på Internet för coding conventions, programming practice och liknande begrepp. Exempel på två webbplatser för detta: Protokoll för ganskning av programkodens överensstämmelse med designen (ingen testkörning) Nr Granskat Felbeskrivning KID Defekttyp 1 Spårbarhet design till kod OK pga samma namn i nästan samma struktur Åtgärd C001 - X 2 Rutan Avbryt? OK C002 - X 3 Separeringen av Beräkning och Utskrift. 4 Hur antalet inmatade poäng fås fram 5 Alla möjliga poängtal går att mata in Uträkning och utskrift av medelvärdet ej separata i koden. Svårt att förstå vad (i + 1) är i denna programrad: System.out.format("%7.1f%n", (double)sum/(i + 1)) Går inte att ange 0 poäng pga att nollan tolkas som att användaren vill avbryta inmatningen. 6 Rutan Avbryt? Ej i JSP: Koden avbryter automatiskt när man har mata in det maximala antalet poäng som ryms i arrayen. 7 Brytvillkoret för iterationen Inmatning Ingen variabel som heter avbryt trots att JSP tyder på att den borde finnas C002 2 C003 2 C004 3 C002 2 C Brytvillkoret för iterationen Ingen variabel som heter sluta trots C003 2 En kurs att JSP tyder på att den borde finnas Kommentar: För programkod kan det bli lättare att hänvisa till vissa platser i koden, om man visar radnumren (felbeskrivningen i punkt 4 hade blivit kortare då). 1. Ja, det går. Det finns kommentarer i koden där namnen i JSP-diagrammet används (borde kanske markeras tydligare?). Det gör det lättare att hitta platsen i koden, där det som hör till rutan utförs. Brytvillkoren för rutorna En kurs och Inmatning visas i koden med en kommentar på rätt plats. 2. Vid inmatningen av en poäng skriver användaren in talet noll, vilket tolkas som en order om att avbryta. Rutan Avbryt? säger egentligen bara att programmet ska kontrollera, om det har hänt något, som gör att inmatningen av poäng ska avbrytas. Det sägs inget om hur det ska göras. Programmeraren har löst det på detaljnivå som inte finns i JSP-diagrammet. Koden stämmer med diagrammet. OK 3. I programkoden görs uträkningen av medelvärdet och utskriften av det i en enda instruktion: 7

8 System.out.format("%7.1f%n", (double)sum/(i + 1)). Det ska inte vara så enligt diagrammet: Först räknas medelvärdet ut, och sedan skrivs det ut. Det är två olika operationer. Notera i protokollet: Uträkning och utskrift av medelvärdet ej separata i koden. Hur ska denna avvikelse klassas? För användarens del fungerar den nuvarande lösningen. Det skulle kunna motivera klassning som typ 1 eller rent av som inget fel alls. Lösningen försvårar däremot systemunderhållet, eftersom den inte följer huvudstrukturen, som är utformad för att underlätta underhållet och den framtida utbyggnaden genom att ha en tydlig struktur utifrån en indelningen i huvudfunktioner. Då måste avvikelsen klassas som allvarligare en typ 1. Det blir då typ 2, eftersom det inte är tillräckligt allvarligt för att klassas som typ Det är nödvändigt att sätta sig in i den föregående programkoden för att förstå att (i + 1) är antalet imatade poängtal. Om det är svårt att förstå vad programmet gör, tar det längre tid att utföra underhållsarbete, vilket därmed kostar mer pengar. Dessutom ökar risken för att nya fel uppstår p.g.a. oförutsedda sidoeffekter (ripple effects). 5. Fritt från logiska fel? Inmatningen av poängen 0 tolkas som att användaren vill avbryta inmatningen av poäng. Det gör det omöjligt att registrera att en kursdeltagare har fått noll poäng. Detta är ett logiskt fel. I protokollet noteras Går ej att registrera 0 poäng. Att programmet inte kan göra allt som det ska kunna, är ett allvarligt fel. 6. Designern har inte tänkt i termer av att det skulle finnas ett maximalt antal. Detta framtvingas genom att programmeraren har valt en array för att lagra de inmatade poängen. Om de i stället hade lagrats i en lista, skulle det inte ha funnits något maximalt antal. 7. Koden tar längre tid att förstå, om det inte är tydligt vad det är som avgör om loopen ska avbrytas. I koden finns dessutom två brytvillkor, vilket gör det värre. Undvik att ha en massa jämförelser while-klausulen. Det blir komplicerat att göra rätt om det finns flera AND och OR i jämförelsen. Också fortsätter man så tills man har kontrollerat allt som är av intresse för att kunna avgöra hur pass väl som programkoden representerar lösningen i designen. För att upprepa, denna granskning hade som syfte att kontrollera att programkoden stämmer med designen, och därför gjordes ingen testexekvering av den. Programmerare har förstås gjort sina egna exekveringstester för att försäkra sig om att allt blir rätt, t.ex. att programmet har ett korrekt värde på hur många poängtal som har matats in. Innan man går vidare med systematiska, protokollförda testkörningar, vill utvecklingsgruppen försäkra sig om att programmet har en struktur och utför operationer, som stämmer med designen. Resultatet av denna jämförelse kan göra det nödvändigt att ändra programkoden och/eller designen (programmeraren kan ha gjort en bättre lösning). 8

9 Åtgärder för programkoden Protokoll för ganskning av programkoden jämförd med designen (ingen testkörning) Nr Granskat Felbeskrivning KID Defekttyp 1 Spårbarhet design till kod OK pga samma namn i nästan samma struktur 9 Åtgärd C001 - Ingen X 2 Rutan Avbryt? OK C002 - Ingen X 3 Separeringen av Beräkning och Utskrift. 4 Hur antalet inmatade poäng fås fram 5 Alla möjlig poängtal går att mata in Uträkning och utskrift av medelvärdet ej separata i koden. Svårt att förstå vad (i + 1) är på programraden System.out.format... Går inte att ange 0 poäng pga att nollan tolkas som att användaren vill avbryta inmatningen. 6 Rutan Avbryt? Koden avbryter automatiskt när man har mata in det maximala antalet poäng som ryms i arrayen. 7 Brytvillkoret för iterationen Inmatning 8 Brytvillkoret för iterationen En kurs Ingen variabel som heter avbryt trots att JSP tyder på att den borde finnas Ingen variabel som heter sluta trots att JSP tyder på att den borde finnas C002 2 C003 2 C004 3 Separera Ny variabel för antal inmatade poäng. Annat sätt att avbryta C002 2 Ingen X C003 2 C003 2 Ny variabel: avbryt Ny variabel: sluta Kommentar: För programkod kan det bli lättare att hänvisa till vissa platser i koden, om man använder radnumren. Efter att granskningen är klar, analyseras resultatet och beslut fattas om vilka åtgärder som ska vidtagas. 3. Uträkningen av medelvärdet och utskriften av det ska göras om till separata operationer i programkoden. 4. Det blir tydligt vad som är detta värde och hur det fås fram. Det finns olika sätt att göra detta, t.ex. en räknare i loopen eller summeringen i +1 efter loopen. 5. Använd något annat än ett tal för att tala om att inmatningen av poäng ska avbrytas. 6. Defektens orsak är att programmeraren har valt en array för att lagra poängtalen. Lösningen med en array fungerar. Den behålls, eftersom det skulle medföra alltför stort arbete med att göra om programmeringen för att använda en annan datastruktur. Om man i arbetet med kravspecifikationen hade frågat sig hur många poängtal, som ska kunna hanteras i en kurs, hade man antingen preciserat ett högsta antal eller lämnat öppet för ett obegränsat antal. JSP-diagrammet hade medvetet kunnat ritas så att detta framgick. Rutan Avbryt? definieras som att den avser icke specifierade kontroller av sådant, som ska leda till att inmatningen av poäng avbryts. JSP-diagrammet bedömdes bli svårtläst, om detaljer om alla anledningar ritades in. Det skulle också bli besvärligt att uppdatera det, om man senare kom fler anledningar till att inmatningen ska avbrytas. Beslut fattades om att detaljer om kontrollen av anledningarna till att avbryta ska finnas samlade tillsammans i programkoden. Om det finns många och komplicerade villkor, kan en särskild metod få hantera detta. Detta problem antyder, att det kan uppstå besvärliga situationer, om an börjar programmera innan designen och kravspecifikationen är tillräckligt genomtänkta. Det bör ha gjorts minst två granskningar innan programmeringen påbörjas: en som upptäcker defekter och en som bekräftar att alla defekterna har åtgärdats. 7. Lägg jämförelserna inne i loopen i stället för att ha dem på while-raden. En boolesk variabel används för att minnas resultatet av jämförelserna, och det är bara den som finns på while-raden. Lägg märke till att flera av ändringarna avser att göra programmets operationer och struktur lätta att förstå, vilket är detsamma som att underlätta underhållsarbetet. OK

10 Klassens namn: AveragePoints01. Korrigerad programkod //ÄNDRAT FRÅN VERSION 00: // Lagt till antalinmatade. // x och sum har nu datatypen Double - ändrat på flera platser // Ändra brytvillkor i inmatningsloppen från 0 till -1. // Medelpoängen räknas ut och skrivs ut som två separata operationer. public void calculateaveragepoints() throws IOException { // Utför rutan 'Medelpoäng för kurser' i JSP-diagrammet. //Konstanter final int ANTAL = 150; //Versaler för konstanter enligt konventionen för Java //Variabler int i = -1; //i = varvräknare, 1 lägre än det lägsta värdet som arrayindexet får ha Double x, sum; //x = talet som matades in, sum = summan av poängen. Double för decimalpoäng //och för att få decimaler i resulatet av divisionen. int antalinmatade; //NYTT: Används för tydlighet för den som läser koden String svar; //Användarens svar på frågor Double medel; //Medelvärdet Boolean avbryt, sluta; //NYTT: För tydlighet i looparnas brytvillkor //Designbeslut: Det ska få plats 150 tal. Två alternativ: // 1. new int[antal] ==> det första talet på index=0, det 150:e elementet har index 149 etc. // 2. new int[antal+1] ==> använd ej index 0, första talet på index = 1 och // det 150:e på index =150. Double[] tal = new Double[ANTAL]; //Det 150:e elementet har index 149. //IO (denna programmerare ogillar scanner bl.a. pga problemen när olika datatyper ska //läsas). BufferedReader är entydig och tillförlitlig. BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in)); // 'Gör jobbet'-rutan i JSP-diagrammet utgörs av allt inne i loopen do { // En kurs //Inmatning (användaren matar in poängen ett åt gången) do { //Inmatning en poäng (den tomma rutan i JSP-diagrammet) System.out.printf("Poäng följd av ENTER (-1 för att avsluta): "); i = i + 1; x = Double.parseDouble( br.readline() ); //Användaren skriver in ett tal tal[i] = x; // Programmeraren använder talet -1 för att representera att användaren vill // avbryta inmatningen. // Om x är -1 sätts (x == -1) True, annars till False. // Om i = ANTAL, sätts i == ANTAL till True,annars till false. // Om det är minst ett True, sätts avbryt till True, annars till False. avbryt = (x == -1) i == ANTAL; } while (!avbryt); // Avbryt? //Programmeraren vet att det inte går att lägga in fler värden än vad arrayen är //dimensionerad för och såg till att loopen avbryts om arrayen är full ( i === ANTAL). //Ett tillägg i koden av något som inte finns i designen (JSP-diagrammet). antalinmatade = i + 1; // Beräkning 10

11 //Summera sum = 0.0; for (int k = 0; k <= i; k++) { sum = sum + tal[k]; } //Medelvärde. // 7 positioner för decimaltalet, varav 1 decimal (medför standardavrundning), // högerjusterat. // För att få decimalresultat av division av två integer: // konvertera ett av talen till double. System.out.print("Medelpoäng: "); medel = (double)(sum/antalinmatade); // Utskrift System.out.format("%7.1f%n", medel ); //Sluta? System.out.printf ("Sluta? (J/N) "); svar = br.readline(); sluta = svar.equals("j"); } while (!sluta); //Sluta? System.out.println("Klart."); } //END calculateaveragepoints Det finns ett annat sätt att skriva denna rad, om den upplevs som svår att förstå (skulle kunna kallas smartkodning): avbryt = (x == -1) i == ANTAL; Så här: avbryt = false; // Ge variabeln ett default-värde. IF (x == -1) { avbryt = true; } // Ersätt default värdet IF (i == ANTAL) {avbryt = true; } // Ersätt default värdet även om det redan gjorts // på raden ovanför (slipper använda else). Detta är ett vanligt sätt att skriva för att slippa komplicerade sektionsstrukturer, som t.ex. denna enkla variant: if (x == -1) { avbryt = true; } else if (i == ANTAL) {avbryt = true; } else {avbryt = false; } Dessa tre kodstycken utför samma sak, men på olika sätt. De är ekvivalenta. Vilket av dessa tre sätt gör det lättast för dig att förstå vad koden gör? Använd det! Lägg märke till att detta avbryt = (x == -1) i == ANTAL; } while (!avbryt); // Avbryt? gör det lättare att förstå när While ska avbrytas, än detta: } while (!(x == 0) i == ANTAL ); // Avbryt? 11

12 Granskning 3 Exekvering av programkoden med avsikten att hitta så många fel som möjligt. Inspektion av programkodens kvalitet Man granskar programkoden för att se om logiken är korrekt. Även kriterier för god programmerarsed och god programstruktur kan beaktas (sök på Internet för coding conventions, programming practice och liknande begrepp). 1. Räknas medelvärdet ut korrekt? Granskaren gör en skrivbordskörning av detta segment av koden. Variabelvärden skrivs in på pappret. Granskaren bestämde sig för att se vilket resultat koden kommer att producera, om man matar in poängen 2 och 3. Kolumnerna 1, 2 och 3 innehåller variabelvärdena för varv 1, 2 och 3 genom DO-loopen. Nere till höger finns fyra kolumner för värdena 0, 1, 2 och 3 på variabeln k. Under var och en finns värdena för sum + tal[k]. Det visar sig, att resultatet blir 1,33. Det är fel, eftersom det rätta är 2,5. Man kan förstås även provköra koden och upprätta ett testprotokoll: Test Funktion Input Output Förväntad Verklig 1 Korrekt uträkning av medelvärde ,5 1,33 FEL! (Den blå texten är vad som kallas för ett testfall.) Alltså är något fel med hur uträkningen går till. I detta läge behövs ingen analys och felsökning. På inspektionsmötet meddelar inspektören de andra om problemet, vilket noteras i protokollet: Medelvärdet räknas ut fel. När granskningen är klar, diskuteras de upptäckta problemen. När det gäller detta problem, ges en av personer i uppdrag att analysera orsaken till felet. 12

13 Åtgärder Ska denna granskare även skriva om koden så att uträkningen görs korrekt? Det beror sig på om det finns andra ändringar, som berör samma avsnitt i koden. Det är inte bra om olika personer sitter på var sitt håll och gör sina ändringar. Det behövs samordning, t.ex. något av dessa alternativ: Först gör den ena personen sina ändringar. Detta är de viktigaste ändringarna eller de som leder till störst förändringar av kodstrukturen. I detta fall är det utan tvekan viktigast att först se till att medelpoängen räknas ut korrekt. Därefter gör den andra person sina ändringar och får då rätta sig efter den korrigerade kodens utseende. Samma person gör alla ändringar som berör samma avsnitt av koden. Analys av felorsaken: Varvräknaren i räknas upp under det varv då användaren väljer att avbryta och visar därmed en inmatning för mycket (i får ett för högt värde). Man bestämmer sig för att ändra koden så att variabeln i endast räknas upp, om användaren inte har matat in -1. Samma gäller för instoppningen av värdet i arrayen. Koden inne i loopen blev så här efter korrigeringen: Klassens namn: AveragePoints02. do { System.out.printf("Poäng följd av ENTER (-1 för att avsluta): "); x = Integer.parseInt( br.readline() ); avbryt = (x == -1); if (!avbryt ) { i = i + 1; tal[i] = x; // Undvik att ändra avbryt från True till False. Ändra bara om det är till True. if (i == ANTAL){ avbryt = true; } } } while (!avbryt ); Den gamla metoden kopierades och gavs namnet calculateaveragepoints2, och koden i denna kopia skrevs om. Du kan i stället byta namn på dem gamla och låta den omskrivna fortfarande heta calculateaveragepoints. En skrivbordskörning visar i samma stil som föregående kodexempel visar, att nu blir medelpoängen den rätta. Konstruera testfall Nu ska man skriva ett testfall, som demonstrerar, att denna uträkning alltid hanteras rätt av programmet. Först en black box-test. Man matar in vissa poängvärden och kontrollerar att den uträknade medelpoängen är rätt. Test Funktion Input Förväntad Output Verklig 1 Korrekt uträkning av medelvärde ,5 1,33 FEL! Efter korrigering av programkoden: Kod version 02 (eller hur du föredrar att göra numreringen) 1 Korrekt uträkning av medelvärde Sluta=N 2 Korrekt uträkning av medelvärde (körs direkt efter Test 1) 2,5 2, ,7 (7,666 avrundat) 5,6 FEL! 13

14 En mer noggrann skrivbordskörning, som innefattar mer av koden, skulle avslöja felorsaken. För exemplets skull bestämmer sig testaren för se vilka värden som sum och antalinmatade har. Den rödmarkerade raden läggs till och programmet exekveras en gång till med samma input (avkommentera i koden, om du vill provköra detta). Man utför nu white-box-testning. //Summera sum = 0; for (int k = 0; k < antalinmatade; k++) { sum = sum + tal[k]; } System.out. println( sum= + sum + antal= + antalinmatade); //Medelvärde.... Utskriften under exekveringen ger sum=28 och antal=5. Varken summan eller antalet är rätt. De ska vara 23 respektive 3. En analys visar, att varvräknaren i inte nollas, innan värdena för Test 2 matas in. När talet 8 matas in, kommer i att få värdet 3, och talet 8 kommer att läggas in på index 2 (tredje elementet) i arrayen. Värdena från Test 1 ligger alltså kvar och kommer med i Test2. Åtgärd: Ändra koden så att i sätts till -1 innan inmatnings loopen börjar. Initier inte till -1 i variabeldeklarationen. Klassens namn: AveragePoints03. //Variabler int i; //i = varvräknare do { // En kurs //Inmatning (användaren matar in poängen ett åt gången) i= -1; // i = 1 lägre än det lägsta värde som arrayindexet får ha do { //Inmatning en poäng Testkörning igen: Test Funktion Input Förväntad Output Verklig 1 Korrekt uträkning av medelvärde ,5 1,7 FEL! Efter korrigering av programkoden: Kod version 02 (eller hur du föredrar att göra numreringen) 1 Korrekt uträkning av medelvärde Sluta=N 2,5 2,5 2 Korrekt uträkning av medelvärde (körs direkt efter Test 1) Efter korrigering av programkoden: Kod version ,7 (7,666 avrundat) 1 Korrekt uträkning av medelvärde Sluta=N 2,5 2,5 2 Korrekt uträkning av medelvärde (körs direkt efter Test 1) Då var detta felet korrigerat ,7 (7,666 avrundat) 5,6 FEL! 7,7 14

7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING

7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING Grunderna i programmering 7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING Detta kapitel är bokens största kapitel och kanske det viktigaste. Vi kommer här att gå igenom grunderna för sekventiell programmering. Det vi går

Läs mer

DEL II 104 TESTDESIGN FÖR PROGRAMVARA TESTDESIGN FÖR PROGRAMVARA 105

DEL II 104 TESTDESIGN FÖR PROGRAMVARA TESTDESIGN FÖR PROGRAMVARA 105 DEL II Detta är huvuddelen av boken och handlar om hur du tar fram bra testfall på ett bra sätt. De testdesigntekniker som beskrivs är alla praktiskt användbara och kompletterar varandra. Teorierna bakom

Läs mer

Kompletterande kompendium till kursen Realtidsprogrammering

Kompletterande kompendium till kursen Realtidsprogrammering Kompletterande kompendium till kursen Realtidsprogrammering Mathias Broxvall, Lars Karlsson Örebro Universitet Januari 2010 v2010.1 1 2 Innehåll Innehåll...1 Processer i VxWorks...2 Multitasking...2 Ett

Läs mer

Testmanagement för projektledare - vad varje projektledare bör känna till om test och kvalitetssäkring. Staffan Iverstam Testmanager QualityMinds

Testmanagement för projektledare - vad varje projektledare bör känna till om test och kvalitetssäkring. Staffan Iverstam Testmanager QualityMinds Testmanagement för projektledare - vad varje projektledare bör känna till om test och kvalitetssäkring Staffan Iverstam Testmanager QualityMinds Testmanagement för projektledare 2013 Staffan Iverstam Version

Läs mer

7 Programmeringsteknik

7 Programmeringsteknik 7 Programmeringsteknik Att skriva ett program innebär att man skriver en plan för hur bearbetningen av data ska utföras. Vilken typ av data och vilken typ av bearbetning, som ska göras, ska vara bestämt

Läs mer

Grunderna i SPSS. 2014 Martin Gellerstedt 0. INTRODUKTION... 2 1. KOM IGÅNG MED INMATNING, KODNING OCH DATATRIXANDE... 3

Grunderna i SPSS. 2014 Martin Gellerstedt 0. INTRODUKTION... 2 1. KOM IGÅNG MED INMATNING, KODNING OCH DATATRIXANDE... 3 Grunderna i SPSS 2014 Martin Gellerstedt 0. INTRODUKTION... 2 1. KOM IGÅNG MED INMATNING, KODNING OCH DATATRIXANDE... 3 1.1 ATT DEFINIERA VARIABLER OCH SKAPA EN KOD... 4 1.2 ATT KOPIERA EN KOD... 7 1.3

Läs mer

Winspeak. Symbolbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning

Winspeak. Symbolbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning Winspeak Symbolbaserat kommunikationsprogram Bruksanvisning BRUX\...\Winspeak\winspeak 144SV Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19

Läs mer

DEL III 240 TESTDESIGN FÖR PROGRAMVARA TESTDESIGN FÖR PROGRAMVARA 241

DEL III 240 TESTDESIGN FÖR PROGRAMVARA TESTDESIGN FÖR PROGRAMVARA 241 DEL III Del III av boken tar upp praktiska detaljer om hur du organiserar dina testfall, vad du ska tänka på när du utför tester och förslag till hantering av avvikelser. 240 TESTDESIGN FÖR PROGRAMVARA

Läs mer

Introduktion till MATLAB

Introduktion till MATLAB Introduktion till MATLAB Hampus Malmberg Jesper Pedersen Sven Jacobsson 4 september 2012 Förord Detta dokument behandlar grundläggande användning av MATLAB för att lösa matematiska problem och skall ge

Läs mer

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS Användarmanual Winjet Preparation EMS AB Svalsätersvägen 13 153 38 Järna http: www.elektromaskiner.se Telefon: +46 8 551 734 80 Fax: +46 8 551 734 87 Sida 1 Copyright 2002 EMS INNEHÅLL Starta programmet...

Läs mer

Dokument och Dokumenthantering

Dokument och Dokumenthantering Dokument och Dokumenthantering Utfört av: Victor Asting Kurs: KPP306, Produkt- och processutveckling Handledare: Rolf Lövgren, Ragnar Tengstrand Att beskriva, eller dokumentera (det är det som dokumentera

Läs mer

Vad är test av mjukvara? Och varför är det så svårt? sid 6. Kom igång med prediktions- och evolutionsmodeller sid 19

Vad är test av mjukvara? Och varför är det så svårt? sid 6. Kom igång med prediktions- och evolutionsmodeller sid 19 ntimeger INSIKT I TID T E M A : S T R A T E G I E R F Ö R E F F E K T I V T E S T Nr 1 mars 2003 Vad är test av mjukvara? Och varför är det så svårt? sid 6 Kom igång med prediktions- och evolutionsmodeller

Läs mer

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka Moral hazard vid upphandling inom byggsektorn Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn Per Erik Eriksson Hans Lind April 2015 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Begreppet Moral hazard...

Läs mer

BUSINESS INTELLIGENCE VERSION 7.1

BUSINESS INTELLIGENCE VERSION 7.1 BUSINESS INTELLIGENCE VERSION 7.1 INNEHÅLL: 1. Introduktion...2 2. Inloggning...3 3. Formulär...4 4. Nytt frågeformulär...5 5. Ändra befintligt frågeformulär...8 6. Frågeutskrift...10 7. Utskrift av Demoformulär...11

Läs mer

Utveckling av databassystem för Sjölins Smide

Utveckling av databassystem för Sjölins Smide Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Utveckling av databassystem för Sjölins Smide Peter Litzell Martin Willstedt juni 2009 Examensarbete, 15 högskolepoäng, B Datavetenskap

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

Problem med kravhantering som kan uppkomma i praktiken

Problem med kravhantering som kan uppkomma i praktiken Örebro Universitet Handelshögskolan Informatik C, C-uppsats (15p) Handledare: Kai Wistrand Examinator: Annika Anderson HT13/2014-01-07 Problem med kravhantering som kan uppkomma i praktiken Författare:

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Inledning Innehållsförteckning Inledning 1 DEL I ETT DTK 9 TVÅ NOG 53 TRE KVA 124 FYRA XYZ 138 DEL II 1 FEM LÄS 148 SEX MEK 151 SJU ORD 152 ÅTTA ELF 155 NIO Tidsplan 156 TIO Efter provet 158 Om författaren

Läs mer

Bokningssystem för tvättstuga

Bokningssystem för tvättstuga Bokningssystem för tvättstuga Yggdrasil 2003-11-12 DOKINT Grupp 8 Momentansvarig: Ken Larsson Handledare: Lena Norberg Anna Eriksson David Lindkvist Zeth Lönnroth Soo-Im Pettersson Richard S. Venemyr David

Läs mer

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande 50 1 Sätt ett mål med ditt aktiesparande var långsiktig. 2 Investera regelbundet. 3 Kontrollera riskerna. 4 Var försiktig med belåning. Bli kursvinnare med Gyllene regler Hitta kursvinnare är Aktiespararnas

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

Pythonkramaren del ett

Pythonkramaren del ett VK Pythonkramaren del ett Programmering för teknologer text: Henrik Eriksson KTH-CSC 2009 Gammal eller ny Python? Den senaste versionen kom år 2009 och heter Python 3. Den har tagit det modiga steget att

Läs mer

Effektivisera generering av parameterfiler för betalterminaler ANTONIO VILLABONA FREDRIK DIETRICHSON

Effektivisera generering av parameterfiler för betalterminaler ANTONIO VILLABONA FREDRIK DIETRICHSON EXAMENSARBETE INOM DATATEKNIK, GRUND NIVÅ STOCKHOLM 2014 Effektivisera generering av parameterfiler för betalterminaler ANTONIO VILLABONA FREDRIK DIETRICHSON KTH SKOLAN FÖR TEKNIK OCH HÄLSA Effektivisera

Läs mer

MKB för detaljplan användning och kvalitet

MKB för detaljplan användning och kvalitet MKB-centrum SLU MKB för detaljplan användning och kvalitet MKB-centrum SLU Antoienette Oscarsson Inger Olausson Åsa Heiter Boverket Helena Holm Ingemar Palm 2003-12-16 Postadress Besöksadress Tel Fax E-post

Läs mer

Innehåll. 1 Ställa in räknaren 4. 2 Mer om Inmatning av uttryck 7. 3 Bråkräkning 10. 4 Använda svarsknappen vid upprepade beräkningar 11

Innehåll. 1 Ställa in räknaren 4. 2 Mer om Inmatning av uttryck 7. 3 Bråkräkning 10. 4 Använda svarsknappen vid upprepade beräkningar 11 Innehåll 1 Ställa in räknaren 4 2 Mer om Inmatning av uttryck 7 3 Bråkräkning 10 4 Använda svarsknappen vid upprepade beräkningar 11 5 Listor - göra flera beräkningar på en gång 13 6 Arbeta med formler

Läs mer

Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013

Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013 Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013 En attitydundersökning riktad till brottsutsatta gällande deras kontakter med Polisen. Betygsindex 100 90 80 Bevara Bevara Förbättra om möjligt 70 60 50 40 Lägre

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Att använda Visual Basic for Applications (VBA) för Excel Anders Avdic

Att använda Visual Basic for Applications (VBA) för Excel Anders Avdic Att använda Visual Basic for Applications (VBA) för Excel av Anders Avdic Version 3.01 2009-08-07 Innehållsförteckning 1 INTRODUKTION 1 2 GRUNDERNA 1 2.1 Moduler, kod, programsatser och kommentarer 1 2.2

Läs mer

A brief exploration of the XP planning process The planning game

A brief exploration of the XP planning process The planning game A brief exploration of the XP planning process The planning game Master Thesis in Computing Science and Engineering, 20p Författare: Robert Jonsson c98rjn@cs.umu.se Handledare: Vitec Fastighetssystem AB:

Läs mer

Sammanställning av riktlinjer för utformning och användbarhetstest av interaktiva webbsidor

Sammanställning av riktlinjer för utformning och användbarhetstest av interaktiva webbsidor Sammanställning av riktlinjer för utformning och användbarhetstest av interaktiva webbsidor En studie av användbarheten på Folksams webbplats Ett examensarbete av: Emelie Ekwall Linköpings universitet,

Läs mer