Ett exempel som illustration till Laboration 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett exempel som illustration till Laboration 1"

Transkript

1 Ett exempel som illustration till Laboration 1 Filen java_average_points.zip innehåller Java-koden till exemplet. Programmets avsikt enligt kravspecifikationen Användaren matar in poäng på en tentamen för varje kursdeltagare, och programmet räknar ut och visar medelpoängen för tentamen. Design Programmets indelning i delsystem eller huvudfunktioner visas i denna modell (ingen formaliserad notation, går exempelvis bra med rektanglar i stället): En fördjupning, förfining av denna modell visar hur bearbetningen är tänkt att gå till. Vi har en design i form av en algoritm. Den beskrivs i detta JSP-diagram: Anvisningar om JSP: Nedan visas hur samma bearbetning skulle kunna beskrivas med text. 1. Starta inmatningen för en kurs. 2. Skriv in poängen för en kursdeltagare, och upprepa detta för alla övriga kursdeltagare. 3. Tala om för programmet att det inte ska matas in fler. 4. Programmet summerar de inmatade poängen och räknar sedan ut medelpoängen. 5. Medelpoängen visas. 6. Programmet frågar om användaren om denne ska sluta eller registrera poäng för en annan kurs. 7. Om svaret är "sluta", avslutas programmet. I annat fall utförs steg 1. I fortsättningen används endast JSP-diagrammet och den ovanstående beskrivningen av programmets avsikt. 1

2 Granskning 1 Granskning av designen Antag, att detta JSP-diagram hade varit granskningsobjektet för deluppgift 1 i laborationen. Låt oss säga, att checklistan bara har tre kriterier (ID är ett identifikationsnummer för kriteriet där C:et indikerar att numret ett nummer i checklistan för att skilja det från andra nummer). Checklista för design ID Fråga / kriterium Kommentarer C001 C002 C003 C004 Är allt begripligt? Kommer algoritmen fram till en slutpunkt? Stämmer strukturen med den högnivåstrukturen? Finns logiska fel? Kommentar: Skapa checklistan utifrån vad det är som ska granskas. Vissa kriterier kan användas i de flesta checklistor, medan andra är specifika för den aktuella situationen. Rada inte upp kriterier utan att ha tänkt igenom dem med avseende på överlappningar och vad du vill komma åt med vart och ett av dem överlappningar. Är exempelvis C004 något som fångas upp redan av C001? Finns det en skillnad mellan C001 och C004 i så fall vilken är den? Protokollet för den genomförda granskningen: Protokoll för ganskning av JSP-diagrammet Nr Granskat Felbeskrivning KID Defekttyp 1 Tomma rutan Ska tomma rutan ha innehåll? C Medelvärde Varifrån kommer antalet som används för att räkna ut medelpoängen? 3 JSP kommer att nu ett slut C001 2 Åtgärd OK C002 - X 4 JSP, Högnivå JSP-strukturen stämmer inte med indelningen i delsystem. 5 Avbryt?, Sluta? Framgår inte vad som ska hända när användaren har gjort sitt val C003 2 C003 2 Kommentarer till protokollet (här av pedagogiska skäl i en verklig situation helst inga): OK Man begriper från sin allmänbildning, att en totalsumma ska divideras med antalet kursdeltagare för att få medelpoängen. Summan räknas ut i rutan Summera, men varifrån kommer antalet? 3. Kommer algoritmen till ett slut? Ja, det gör den. Det finns avslutningar på iterationerna och programmet. 4. JSP-diagrammets struktur stämmer inte med den övergripande modellens indelning i delsystem (eller huvudfunktioner). Exempel: Summering (en beräkning) utförs medan inmatningen av poängen pågår. 5. Det verkar vara underförstått, att om användaren svarar "Ja", blir variabeln avbryt = ja, vilket leder till att iterationen upphör p.g.a. villkoret UNTIL avbryt. Motsvarande skulle då gälla för Sluta?. När granskningen pågår, ska man inte gräva efter orsaker eller spekulerar om lösningar. Ett vanligt misstag är att falla för frestelsen att göra detta. Håll under granskningen fokus på att enbart finna och notera olika slags defekter och oklarheter. 2

3 Åtgärder för designen Efter att granskningen är klar, analyseras resultatet och beslut fattas om vilka åtgärder som ska vidtagas. Det noteras kortfattat i protokoll. Vid behov tillfogas kommentarer (av pedagogiska skäl finns här flera kommentarer). Protokoll för ganskning av JSGP-diagrammet Nr Granskat Felbeskrivning KID Defekttyp Åtgärd 1 Tomma rutan Ska tomma rutan ha innehåll? C001 1 Gör jobbet 2 Medelvärde Varifrån kommer antalet som används för att räkna ut medelpoängen? C001 2 Ingen 3 JSP OK C X 4 JSP, Högnivå JSP-strukturen stämmer inte med indelningen i delsystem. 5 Avbryt? Sluta? Framgår inte vad som ska hända när användaren har gjort sitt val C003 2 JSP ska följa högnivåstrukturen C003 2 Rita in. OK 1. Den tomma rutan ska ha texten "Gör jobbet". Man kom inte på något bättre än så. Ett alternativ var att ta bort rutan och låta rutorna "Inmatning", "Beräkning" och "Utskrift" anknyta till rutan "En kurs". Den fick dock vara kvar p.g.a. att bearbetningen för en kurs kan ses som två huvudoperationer: a. Utför allt som har att göra med att mata in poängen, beräkna medelpoängen och visa den. Detta skulle kunna utföras av en metod (eller subrutin, procedur eller delsystem) b. Fråga om användaren vill avsluta programmet. Diagrammet skulle då kunna ses som fullständigt på den detaljnivån. Det som kommer under den tomma rutan är en mer förfinad detaljnivå. Utifrån den aktuella situationen bedömer designern hur mycket detaljer som behöver ritas. Diagrammet ritas uppifrån och ner - detaljnivå för detaljnivå. En ny detaljnivå läggs till där man finner behov av det. 2. Det finns inget behov av att i diagrammet visa varifrån antalet imatade poängtal hämtas, eftersom det anses vara så självklart att det räknas ut på något sätt. Det överlåts därmed till programmeraren att lösa detta på ett lämpligt sätt. 3. Ingen åtgärd. Om rutan "Sluta?" inte hade funnits, hade man varit tvungen att lägga till den. 4. Beslut fattades om att översiktsmodellens struktur med tre huvudfunktioner, ska framgå tydligt i JSP-diagrammet och programkoden. Att ändra strukturen, är en stor ändring med hög risk för att misstag begås och fel uppstår. Därför är det vanligt, att denna typ av ändring undviks såvida det inte finns starka skäl till att genomföra den. Defekter rörande strukturen måste alltså upptäckas och åtgärdas tidigt i utvecklingsarbetet, annars bör man vara beredd på att acceptera att de finns permanent i systemet. Att göra strukturella ändringar sent i utvecklingsarbetet, är mycket kostsamt, eftersom man måste riva upp mycket av det som redan har implementerats. Här upptäcktes problemet tidigt. Det hade varit ännu bättre, om det hade skett innan någon programmering hade hunnits utföras. Man kan resonera så här om denna typ av defekt: Är det viktigt att upprätthålla indelningen i tre huvudfunktioner? Algoritmen ser ju ut att ändå göra sitt jobb. Beställaren ser inte hur det går till på insidan utan endast att programmet visar rätt medelpoäng. Om beställaren är nöjd med resultatet, varför då bekymra sig om systemets interna struktur? Om beställaren tänker använda programmet en kort tid, spelar det ingen roll. Om beställaren tänker använda det under många år som en viktig del i verksamheten, uppstår i framtiden behov av att ändra det och utöka 3

4 funktionaliteten, t.ex. att lagra poängen i en databas och göra statistiska beräkningar. Då underlättas underhållet och vidareutvecklingen, om systemet har en struktur med en tydlig indelning i funktioner. 5. Rita in i JSP-diagrammet: Vad som händer när användaren har gjort sitt val i rutorna Sluta och Avbryt. Detta görs med tanke på att det senare under systemets livstid kommer att vara andra personer än utvecklarna, som utför underhålls- och utbyggnadsarbetet. Det visade sig vara fråga om en avsiktligt ofullständighet. Designern har gjort bedömningen, att det är självklart vad som händer efter att användaren har svarat på frågan och ville då inte rita in det. Är det lika självklart, när någon annan än designern läser diagrammet? Om det inte är det, är det klokt att rita en ny detaljnivå. Man valde att göra detta. Korrigerat JSP-diagram Rutan Avbryt! betyder att något ska göras så att UNTIL avbryt kommer att avbryta iterationen, t.ex. att en variabel med namnet avbryt sätts till Ja. Motsvarande för Sluta!. Om man uttryckligen vill ha en variabel för detta, kan det visas genom att skriva avbryt = ja eller avbryt = true i rutan. Ett streck i en ruta kallas för Null och betyder att inget ska göras. Det går inte att lägga till operationer under en Nullruta. En förnyad granskning genomförs för att kontrollera att ändringar har genomförts. Om det är riktigt genomförda, markeras det med ett X i kolumnen OK. 4

5 Granskning 2 Granskning av hur programkoden uppfyller designen Antag, att uppgift 2 i laborationen hade avsett nedanstående programkod. Det är meningen, att den ska utföra exakt det som beskrivs i JSP-diagrammet. package java_medelbetyg; import java.io.ioexception; public class main { public static void main(string[] args) throws IOException { //Använd main som ett "handtag" för att hålla ihop programmet. //Själva programmet finns i övriga klasser. //Klassen AveragePoints innehåller en metod som räknar ut medelvärdet //av ett valfritt antal poängvärden, som användaren matar in. //Det finns flera versioner av klassen, som förklaras i dokumentet // exempel_average_points.pdf. AveragePoints00 ap = new AveragePoints00(); //AveragePoints01 ap = new AveragePoints01(); //AveragePoints02 ap = new AveragePoints02(); //AveragePoints03 ap = new AveragePoints03(); //AveragePoints04 ap = new AveragePoints04(); //AveragePoints05 ap = new AveragePoints05(); //AveragePoints06 ap = new AveragePoints06(); } ap.calculateaveragepoints(); // Rutan 'Medelpoäng för kurser' i JSP-diagrammet. } 5

6 Klassens namn: AveragePoints00. public void calculateaveragepoints() throws IOException { // Utför rutan 'Medelpoäng för kurser' i JSP-diagrammet. //Konstanter final int ANTAL = 150; //Versaler för konstanter enligt konventionen för Java //Variabler int x, i = -1, sum; //x = talet som matades in, i = varvräknare, sum = summan av poängen. String svar; //Användarens svar på frågor //Designbeslut: Det ska få plats 150 tal. Två alternativ: // 1. new int[antal] ==> det första talet på index=0, det 150:e elementet har index 149 etc. // 2. new int[antal+1] ==> använd ej index 0, första talet på index = 1 och // det 150:e på index =150. int[] tal = new int[antal]; //Det 150:e elementet har index 149. // För IO (denna programmerare ogillar scanner bl.a. pga problemen när olika datatyper ska // läsas). BufferedReader är entydig och tillförlitlig. BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in)); do { // En kurs // Tomma rutan i JSP-diagrammet utgörs av allt inne i loopen do { //Inmatning (användaren matar in poängen ett åt gången) System.out.printf("Poäng följd av ENTER (0 och ENTER för att avsluta): "); i = i + 1; x = Integer.parseInt( br.readline() ); //Inmatning en poäng tal[i] = x; // Programmeraren använder talet 0 för att representera att användaren vill // avbryta inmatningen. } while (!(x == 0) i == ANTAL ); // Avbryt? //Programmeraren vet att det inte går att lägga in fler värden än vad arrayen är //dimensionerad för och såg till att loopen avbryts om arrayen är full ( i === ANTAL). //Ett tillägg i koden av något som inte finns i designen (JSP-diagrammet). //Beräkning //Summera sum = 0; for (int k = 0; k <= i; k++) { sum = sum + tal[k]; } //Medelvärde. // 7 positioner för decimaltalet, varav 1 decimal (medför standardavrundning), // högerjusterat. // För att få decimalresultat av division av två integer: // konvertera ett av talen till double. System.out.print("Medelpoäng: "); System.out.format("%7.1f%n", (double)(sum/(i + 1))); //Sluta? System.out.printf ("Sluta? (J/N) "); svar = br.readline(); } while (!svar.equals("j")); //Sluta? System.out.println("Klart."); } //END calculateaveragepoints00 6

7 Checklista för programkodens överensstämmelse med designen ID Fråga / kriterium Kommentarer C001 Går det att följa från diagrammet till koden? Spårbarhet är mycket viktigt. C002 Stämmer koden med diagrammet? Den kan göra det även om spårbarheten är dålig. C003 Svårt att förstå vad koden gör? En svårbegriplig kod medför höga underhållskostnader. C004 Finns logiska fel? Leder ofta till felaktigt beteende. En allvarlig typ av defekt. Kommentarer: C002 kan delas upp i flera kriterier, t.ex. alla brytvillkor för loopar, selektioner. Även kriterier för god programmerarsed och god programstruktur kan beaktas. Sök på Internet för coding conventions, programming practice och liknande begrepp. Exempel på två webbplatser för detta: Protokoll för ganskning av programkodens överensstämmelse med designen (ingen testkörning) Nr Granskat Felbeskrivning KID Defekttyp 1 Spårbarhet design till kod OK pga samma namn i nästan samma struktur Åtgärd C001 - X 2 Rutan Avbryt? OK C002 - X 3 Separeringen av Beräkning och Utskrift. 4 Hur antalet inmatade poäng fås fram 5 Alla möjliga poängtal går att mata in Uträkning och utskrift av medelvärdet ej separata i koden. Svårt att förstå vad (i + 1) är i denna programrad: System.out.format("%7.1f%n", (double)sum/(i + 1)) Går inte att ange 0 poäng pga att nollan tolkas som att användaren vill avbryta inmatningen. 6 Rutan Avbryt? Ej i JSP: Koden avbryter automatiskt när man har mata in det maximala antalet poäng som ryms i arrayen. 7 Brytvillkoret för iterationen Inmatning Ingen variabel som heter avbryt trots att JSP tyder på att den borde finnas C002 2 C003 2 C004 3 C002 2 C Brytvillkoret för iterationen Ingen variabel som heter sluta trots C003 2 En kurs att JSP tyder på att den borde finnas Kommentar: För programkod kan det bli lättare att hänvisa till vissa platser i koden, om man visar radnumren (felbeskrivningen i punkt 4 hade blivit kortare då). 1. Ja, det går. Det finns kommentarer i koden där namnen i JSP-diagrammet används (borde kanske markeras tydligare?). Det gör det lättare att hitta platsen i koden, där det som hör till rutan utförs. Brytvillkoren för rutorna En kurs och Inmatning visas i koden med en kommentar på rätt plats. 2. Vid inmatningen av en poäng skriver användaren in talet noll, vilket tolkas som en order om att avbryta. Rutan Avbryt? säger egentligen bara att programmet ska kontrollera, om det har hänt något, som gör att inmatningen av poäng ska avbrytas. Det sägs inget om hur det ska göras. Programmeraren har löst det på detaljnivå som inte finns i JSP-diagrammet. Koden stämmer med diagrammet. OK 3. I programkoden görs uträkningen av medelvärdet och utskriften av det i en enda instruktion: 7

8 System.out.format("%7.1f%n", (double)sum/(i + 1)). Det ska inte vara så enligt diagrammet: Först räknas medelvärdet ut, och sedan skrivs det ut. Det är två olika operationer. Notera i protokollet: Uträkning och utskrift av medelvärdet ej separata i koden. Hur ska denna avvikelse klassas? För användarens del fungerar den nuvarande lösningen. Det skulle kunna motivera klassning som typ 1 eller rent av som inget fel alls. Lösningen försvårar däremot systemunderhållet, eftersom den inte följer huvudstrukturen, som är utformad för att underlätta underhållet och den framtida utbyggnaden genom att ha en tydlig struktur utifrån en indelningen i huvudfunktioner. Då måste avvikelsen klassas som allvarligare en typ 1. Det blir då typ 2, eftersom det inte är tillräckligt allvarligt för att klassas som typ Det är nödvändigt att sätta sig in i den föregående programkoden för att förstå att (i + 1) är antalet imatade poängtal. Om det är svårt att förstå vad programmet gör, tar det längre tid att utföra underhållsarbete, vilket därmed kostar mer pengar. Dessutom ökar risken för att nya fel uppstår p.g.a. oförutsedda sidoeffekter (ripple effects). 5. Fritt från logiska fel? Inmatningen av poängen 0 tolkas som att användaren vill avbryta inmatningen av poäng. Det gör det omöjligt att registrera att en kursdeltagare har fått noll poäng. Detta är ett logiskt fel. I protokollet noteras Går ej att registrera 0 poäng. Att programmet inte kan göra allt som det ska kunna, är ett allvarligt fel. 6. Designern har inte tänkt i termer av att det skulle finnas ett maximalt antal. Detta framtvingas genom att programmeraren har valt en array för att lagra de inmatade poängen. Om de i stället hade lagrats i en lista, skulle det inte ha funnits något maximalt antal. 7. Koden tar längre tid att förstå, om det inte är tydligt vad det är som avgör om loopen ska avbrytas. I koden finns dessutom två brytvillkor, vilket gör det värre. Undvik att ha en massa jämförelser while-klausulen. Det blir komplicerat att göra rätt om det finns flera AND och OR i jämförelsen. Också fortsätter man så tills man har kontrollerat allt som är av intresse för att kunna avgöra hur pass väl som programkoden representerar lösningen i designen. För att upprepa, denna granskning hade som syfte att kontrollera att programkoden stämmer med designen, och därför gjordes ingen testexekvering av den. Programmerare har förstås gjort sina egna exekveringstester för att försäkra sig om att allt blir rätt, t.ex. att programmet har ett korrekt värde på hur många poängtal som har matats in. Innan man går vidare med systematiska, protokollförda testkörningar, vill utvecklingsgruppen försäkra sig om att programmet har en struktur och utför operationer, som stämmer med designen. Resultatet av denna jämförelse kan göra det nödvändigt att ändra programkoden och/eller designen (programmeraren kan ha gjort en bättre lösning). 8

9 Åtgärder för programkoden Protokoll för ganskning av programkoden jämförd med designen (ingen testkörning) Nr Granskat Felbeskrivning KID Defekttyp 1 Spårbarhet design till kod OK pga samma namn i nästan samma struktur 9 Åtgärd C001 - Ingen X 2 Rutan Avbryt? OK C002 - Ingen X 3 Separeringen av Beräkning och Utskrift. 4 Hur antalet inmatade poäng fås fram 5 Alla möjlig poängtal går att mata in Uträkning och utskrift av medelvärdet ej separata i koden. Svårt att förstå vad (i + 1) är på programraden System.out.format... Går inte att ange 0 poäng pga att nollan tolkas som att användaren vill avbryta inmatningen. 6 Rutan Avbryt? Koden avbryter automatiskt när man har mata in det maximala antalet poäng som ryms i arrayen. 7 Brytvillkoret för iterationen Inmatning 8 Brytvillkoret för iterationen En kurs Ingen variabel som heter avbryt trots att JSP tyder på att den borde finnas Ingen variabel som heter sluta trots att JSP tyder på att den borde finnas C002 2 C003 2 C004 3 Separera Ny variabel för antal inmatade poäng. Annat sätt att avbryta C002 2 Ingen X C003 2 C003 2 Ny variabel: avbryt Ny variabel: sluta Kommentar: För programkod kan det bli lättare att hänvisa till vissa platser i koden, om man använder radnumren. Efter att granskningen är klar, analyseras resultatet och beslut fattas om vilka åtgärder som ska vidtagas. 3. Uträkningen av medelvärdet och utskriften av det ska göras om till separata operationer i programkoden. 4. Det blir tydligt vad som är detta värde och hur det fås fram. Det finns olika sätt att göra detta, t.ex. en räknare i loopen eller summeringen i +1 efter loopen. 5. Använd något annat än ett tal för att tala om att inmatningen av poäng ska avbrytas. 6. Defektens orsak är att programmeraren har valt en array för att lagra poängtalen. Lösningen med en array fungerar. Den behålls, eftersom det skulle medföra alltför stort arbete med att göra om programmeringen för att använda en annan datastruktur. Om man i arbetet med kravspecifikationen hade frågat sig hur många poängtal, som ska kunna hanteras i en kurs, hade man antingen preciserat ett högsta antal eller lämnat öppet för ett obegränsat antal. JSP-diagrammet hade medvetet kunnat ritas så att detta framgick. Rutan Avbryt? definieras som att den avser icke specifierade kontroller av sådant, som ska leda till att inmatningen av poäng avbryts. JSP-diagrammet bedömdes bli svårtläst, om detaljer om alla anledningar ritades in. Det skulle också bli besvärligt att uppdatera det, om man senare kom fler anledningar till att inmatningen ska avbrytas. Beslut fattades om att detaljer om kontrollen av anledningarna till att avbryta ska finnas samlade tillsammans i programkoden. Om det finns många och komplicerade villkor, kan en särskild metod få hantera detta. Detta problem antyder, att det kan uppstå besvärliga situationer, om an börjar programmera innan designen och kravspecifikationen är tillräckligt genomtänkta. Det bör ha gjorts minst två granskningar innan programmeringen påbörjas: en som upptäcker defekter och en som bekräftar att alla defekterna har åtgärdats. 7. Lägg jämförelserna inne i loopen i stället för att ha dem på while-raden. En boolesk variabel används för att minnas resultatet av jämförelserna, och det är bara den som finns på while-raden. Lägg märke till att flera av ändringarna avser att göra programmets operationer och struktur lätta att förstå, vilket är detsamma som att underlätta underhållsarbetet. OK

10 Klassens namn: AveragePoints01. Korrigerad programkod //ÄNDRAT FRÅN VERSION 00: // Lagt till antalinmatade. // x och sum har nu datatypen Double - ändrat på flera platser // Ändra brytvillkor i inmatningsloppen från 0 till -1. // Medelpoängen räknas ut och skrivs ut som två separata operationer. public void calculateaveragepoints() throws IOException { // Utför rutan 'Medelpoäng för kurser' i JSP-diagrammet. //Konstanter final int ANTAL = 150; //Versaler för konstanter enligt konventionen för Java //Variabler int i = -1; //i = varvräknare, 1 lägre än det lägsta värdet som arrayindexet får ha Double x, sum; //x = talet som matades in, sum = summan av poängen. Double för decimalpoäng //och för att få decimaler i resulatet av divisionen. int antalinmatade; //NYTT: Används för tydlighet för den som läser koden String svar; //Användarens svar på frågor Double medel; //Medelvärdet Boolean avbryt, sluta; //NYTT: För tydlighet i looparnas brytvillkor //Designbeslut: Det ska få plats 150 tal. Två alternativ: // 1. new int[antal] ==> det första talet på index=0, det 150:e elementet har index 149 etc. // 2. new int[antal+1] ==> använd ej index 0, första talet på index = 1 och // det 150:e på index =150. Double[] tal = new Double[ANTAL]; //Det 150:e elementet har index 149. //IO (denna programmerare ogillar scanner bl.a. pga problemen när olika datatyper ska //läsas). BufferedReader är entydig och tillförlitlig. BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in)); // 'Gör jobbet'-rutan i JSP-diagrammet utgörs av allt inne i loopen do { // En kurs //Inmatning (användaren matar in poängen ett åt gången) do { //Inmatning en poäng (den tomma rutan i JSP-diagrammet) System.out.printf("Poäng följd av ENTER (-1 för att avsluta): "); i = i + 1; x = Double.parseDouble( br.readline() ); //Användaren skriver in ett tal tal[i] = x; // Programmeraren använder talet -1 för att representera att användaren vill // avbryta inmatningen. // Om x är -1 sätts (x == -1) True, annars till False. // Om i = ANTAL, sätts i == ANTAL till True,annars till false. // Om det är minst ett True, sätts avbryt till True, annars till False. avbryt = (x == -1) i == ANTAL; } while (!avbryt); // Avbryt? //Programmeraren vet att det inte går att lägga in fler värden än vad arrayen är //dimensionerad för och såg till att loopen avbryts om arrayen är full ( i === ANTAL). //Ett tillägg i koden av något som inte finns i designen (JSP-diagrammet). antalinmatade = i + 1; // Beräkning 10

11 //Summera sum = 0.0; for (int k = 0; k <= i; k++) { sum = sum + tal[k]; } //Medelvärde. // 7 positioner för decimaltalet, varav 1 decimal (medför standardavrundning), // högerjusterat. // För att få decimalresultat av division av två integer: // konvertera ett av talen till double. System.out.print("Medelpoäng: "); medel = (double)(sum/antalinmatade); // Utskrift System.out.format("%7.1f%n", medel ); //Sluta? System.out.printf ("Sluta? (J/N) "); svar = br.readline(); sluta = svar.equals("j"); } while (!sluta); //Sluta? System.out.println("Klart."); } //END calculateaveragepoints Det finns ett annat sätt att skriva denna rad, om den upplevs som svår att förstå (skulle kunna kallas smartkodning): avbryt = (x == -1) i == ANTAL; Så här: avbryt = false; // Ge variabeln ett default-värde. IF (x == -1) { avbryt = true; } // Ersätt default värdet IF (i == ANTAL) {avbryt = true; } // Ersätt default värdet även om det redan gjorts // på raden ovanför (slipper använda else). Detta är ett vanligt sätt att skriva för att slippa komplicerade sektionsstrukturer, som t.ex. denna enkla variant: if (x == -1) { avbryt = true; } else if (i == ANTAL) {avbryt = true; } else {avbryt = false; } Dessa tre kodstycken utför samma sak, men på olika sätt. De är ekvivalenta. Vilket av dessa tre sätt gör det lättast för dig att förstå vad koden gör? Använd det! Lägg märke till att detta avbryt = (x == -1) i == ANTAL; } while (!avbryt); // Avbryt? gör det lättare att förstå när While ska avbrytas, än detta: } while (!(x == 0) i == ANTAL ); // Avbryt? 11

12 Granskning 3 Exekvering av programkoden med avsikten att hitta så många fel som möjligt. Inspektion av programkodens kvalitet Man granskar programkoden för att se om logiken är korrekt. Även kriterier för god programmerarsed och god programstruktur kan beaktas (sök på Internet för coding conventions, programming practice och liknande begrepp). 1. Räknas medelvärdet ut korrekt? Granskaren gör en skrivbordskörning av detta segment av koden. Variabelvärden skrivs in på pappret. Granskaren bestämde sig för att se vilket resultat koden kommer att producera, om man matar in poängen 2 och 3. Kolumnerna 1, 2 och 3 innehåller variabelvärdena för varv 1, 2 och 3 genom DO-loopen. Nere till höger finns fyra kolumner för värdena 0, 1, 2 och 3 på variabeln k. Under var och en finns värdena för sum + tal[k]. Det visar sig, att resultatet blir 1,33. Det är fel, eftersom det rätta är 2,5. Man kan förstås även provköra koden och upprätta ett testprotokoll: Test Funktion Input Output Förväntad Verklig 1 Korrekt uträkning av medelvärde ,5 1,33 FEL! (Den blå texten är vad som kallas för ett testfall.) Alltså är något fel med hur uträkningen går till. I detta läge behövs ingen analys och felsökning. På inspektionsmötet meddelar inspektören de andra om problemet, vilket noteras i protokollet: Medelvärdet räknas ut fel. När granskningen är klar, diskuteras de upptäckta problemen. När det gäller detta problem, ges en av personer i uppdrag att analysera orsaken till felet. 12

13 Åtgärder Ska denna granskare även skriva om koden så att uträkningen görs korrekt? Det beror sig på om det finns andra ändringar, som berör samma avsnitt i koden. Det är inte bra om olika personer sitter på var sitt håll och gör sina ändringar. Det behövs samordning, t.ex. något av dessa alternativ: Först gör den ena personen sina ändringar. Detta är de viktigaste ändringarna eller de som leder till störst förändringar av kodstrukturen. I detta fall är det utan tvekan viktigast att först se till att medelpoängen räknas ut korrekt. Därefter gör den andra person sina ändringar och får då rätta sig efter den korrigerade kodens utseende. Samma person gör alla ändringar som berör samma avsnitt av koden. Analys av felorsaken: Varvräknaren i räknas upp under det varv då användaren väljer att avbryta och visar därmed en inmatning för mycket (i får ett för högt värde). Man bestämmer sig för att ändra koden så att variabeln i endast räknas upp, om användaren inte har matat in -1. Samma gäller för instoppningen av värdet i arrayen. Koden inne i loopen blev så här efter korrigeringen: Klassens namn: AveragePoints02. do { System.out.printf("Poäng följd av ENTER (-1 för att avsluta): "); x = Integer.parseInt( br.readline() ); avbryt = (x == -1); if (!avbryt ) { i = i + 1; tal[i] = x; // Undvik att ändra avbryt från True till False. Ändra bara om det är till True. if (i == ANTAL){ avbryt = true; } } } while (!avbryt ); Den gamla metoden kopierades och gavs namnet calculateaveragepoints2, och koden i denna kopia skrevs om. Du kan i stället byta namn på dem gamla och låta den omskrivna fortfarande heta calculateaveragepoints. En skrivbordskörning visar i samma stil som föregående kodexempel visar, att nu blir medelpoängen den rätta. Konstruera testfall Nu ska man skriva ett testfall, som demonstrerar, att denna uträkning alltid hanteras rätt av programmet. Först en black box-test. Man matar in vissa poängvärden och kontrollerar att den uträknade medelpoängen är rätt. Test Funktion Input Förväntad Output Verklig 1 Korrekt uträkning av medelvärde ,5 1,33 FEL! Efter korrigering av programkoden: Kod version 02 (eller hur du föredrar att göra numreringen) 1 Korrekt uträkning av medelvärde Sluta=N 2 Korrekt uträkning av medelvärde (körs direkt efter Test 1) 2,5 2, ,7 (7,666 avrundat) 5,6 FEL! 13

14 En mer noggrann skrivbordskörning, som innefattar mer av koden, skulle avslöja felorsaken. För exemplets skull bestämmer sig testaren för se vilka värden som sum och antalinmatade har. Den rödmarkerade raden läggs till och programmet exekveras en gång till med samma input (avkommentera i koden, om du vill provköra detta). Man utför nu white-box-testning. //Summera sum = 0; for (int k = 0; k < antalinmatade; k++) { sum = sum + tal[k]; } System.out. println( sum= + sum + antal= + antalinmatade); //Medelvärde.... Utskriften under exekveringen ger sum=28 och antal=5. Varken summan eller antalet är rätt. De ska vara 23 respektive 3. En analys visar, att varvräknaren i inte nollas, innan värdena för Test 2 matas in. När talet 8 matas in, kommer i att få värdet 3, och talet 8 kommer att läggas in på index 2 (tredje elementet) i arrayen. Värdena från Test 1 ligger alltså kvar och kommer med i Test2. Åtgärd: Ändra koden så att i sätts till -1 innan inmatnings loopen börjar. Initier inte till -1 i variabeldeklarationen. Klassens namn: AveragePoints03. //Variabler int i; //i = varvräknare do { // En kurs //Inmatning (användaren matar in poängen ett åt gången) i= -1; // i = 1 lägre än det lägsta värde som arrayindexet får ha do { //Inmatning en poäng Testkörning igen: Test Funktion Input Förväntad Output Verklig 1 Korrekt uträkning av medelvärde ,5 1,7 FEL! Efter korrigering av programkoden: Kod version 02 (eller hur du föredrar att göra numreringen) 1 Korrekt uträkning av medelvärde Sluta=N 2,5 2,5 2 Korrekt uträkning av medelvärde (körs direkt efter Test 1) Efter korrigering av programkoden: Kod version ,7 (7,666 avrundat) 1 Korrekt uträkning av medelvärde Sluta=N 2,5 2,5 2 Korrekt uträkning av medelvärde (körs direkt efter Test 1) Då var detta felet korrigerat ,7 (7,666 avrundat) 5,6 FEL! 7,7 14

15 2. Avbryts loopen för Inmatning korrekt, när arrayen innehåller det maximalla antalet element? Konstruera ett testfall, som kontrollerar att inmatningen avbryts, om antalet inmatade poäng överstiger 150. För att slippa mata in så många värden sätts ANTAL = 3 (testaren måste komma ihåg att ändra till 150 när testningen är klar). Testfallet kontrollerar att tre värden accepteras, men inte fyra. Test Funktion 7 Maxantalet inmatningar upprätthålls. Ändra ANTAL till 3. 8 Maxantalet inmatningar upprätthålls. Ändra ANTAL till 3. Input Förväntad ,0 2, Värdet 4 ska inte accepteras. Output Verklig Programmet kraschar med meddelande om att ArrayIndexOutOfBoundaries. Felmeddelandet talar om vilket rad, som felet inträffade på: Programkoden reagerar tydligen inte som den ska här. Felmeddelande säger, att koden försöker använda ett indexvärde, som ligger utför arrayens tillåtna indexgränser. Det är precis det som händer, om det fjärde värdet accepteras och sedan ska stoppas in som fjärde element i en array som har deklarerats för tre. 15

16 Koden skrivs om så att talet stoppas in i arrayen endast om det får plats: Klassens namn: AveragePoints04. do { System.out.printf("Poäng följd av ENTER (-1 för att avsluta): "); x = Integer.parseInt( br.readline() ); avbryt = (x == -1); if (!avbryt ) { i = i + 1; // Undvik att ändra avbryt från True till False. Ändra bara om det är till True. if (i == ANTAL){ avbryt = true; } else { tal[i] = x; } //Endast om x får plats i arrayen } } while (!avbryt ); Ny testkörning: Programmet försöker fortfarande använda indexvärden utanför arrayens indexgränser, men på en annan plats i koden än förra gången. Orsaken till felet är, att i tillåts bli större än det högsta antalet tillåtna element i arrayen (i detta fall 2). Efter att i har blivit 2 på rad 50, ska loopen avbrytas på rad 55, men det sker inte. 16

17 Koden korrigeras så att följande händer, när i har blivit 2: x lagras i arrayen på index 2, avbryts sätts till True, loppen avbryts. Klassens namn: AveragePoints05. do { System.out.printf("Poäng följd av ENTER (-1 för att avsluta): "); x = Integer.parseInt( br.readline() ); avbryt = (x == -1); if (!avbryt ) { i = i + 1; tal[i] = x; // Undvik att ändra avbryt från True till False. Ändra bara om det är till True. if (i == ANTAL - 1){ avbryt = true; } } } while (!avbryt ); Kanske utvecklaren borde överväga att lägga till konstanten talmaxindex = ANTAL 1 och döpa om variabeln i till talaktuelltindex och skriva så här i koden: if (talaktuelltindex == talmaxindex)... Det skulle göra det tydligare vad det är som kontrolleras i villkoret. Exekveringen ger nu ett korrekt beteende: Direkt efter den tredje inmatningen räknas medelvärdet ut. Den kombinerade testaren och programutvecklaren anser, att detta är ett acceptabelt beteende, men överlåter åt utvecklingsgruppen att fatta det slutliga beslutet om det. Så här håller man på tills allting fungerar till belåtenhet. Kommentar: I den urspungliga koden i klassen AveragePoints05 gjordes jämförelse så här: while (!avbryt i == ANTAL ) För att allt ska fungera korrekta måste uttrycket skrivas om till detta: while (!(x == -1) &&!(i == ANTAL - 1) ) Tips: Uttryck som innehåller flera jämförelser med negationer samt AND eller OR är vanliga felkällor. Var alltid misstänksam mot dem, och acceptera dem inte förr de har testats och analyserats noga. 17

18 Klassens namn: AveragePoints00. public void calculateaveragepoints() throws IOException { final int ANTAL = 150; int x, i = -1, sum; String svar; int[] tal = new int[antal]; //Det 150:e elementet har index 149. BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in)); do { // En kurs do { //Inmatning System.out.printf("Poäng följd av ENTER (0 och ENTER för att avsluta): "); i = i + 1; x = Integer.parseInt( br.readline() ); //Inmatning en poäng tal[i] = x; } while (!(x == 0) i == ANTAL ); // Avbryt? sum = 0; for (int k = 0; k <= i; k++) { sum = sum + tal[k];} System.out.print("Medelpoäng: "); System.out.format("%7.1f%n", (double)(sum/(i + 1))); System.out.printf ("Sluta? (J/N) "); svar = br.readline(); } while (!svar.equals("j")); //Sluta? System.out.println("Klart."); } 18

Uppdaterat Systemunderhåll, kvalitetsarbete, testning

Uppdaterat Systemunderhåll, kvalitetsarbete, testning Uppdaterat 2015-04-06 1.1 Systemunderhåll, kvalitetsarbete, testning 1.2 Typer av systemunderhåll: Corrective maintenance Adaptive maintenance Perfective maintenance Underhållsarbetet pågår under systemets

Läs mer

Grundkurs i programmering, 6 hp (725G61) Dugga 2 tillfälle 2

Grundkurs i programmering, 6 hp (725G61) Dugga 2 tillfälle 2 AID-nummer: Datum: 2014-12-18 Kurskod: 725G61 Provkod: LAB1 Grundkurs i programmering, 6 hp (725G61) Dugga 2 tillfälle 2 Skrivningstid: 2014-12-18 klockan 8.00-10.00. Hjälpmedel: Inga. För varje fråga

Läs mer

JAVAUTVECKLING LEKTION 4

JAVAUTVECKLING LEKTION 4 JAVAUTVECKLING LEKTION 4 2016 Mahmud Al Hakim mahmud.al.hakim@nackademin.se www.alhakim.se AGENDA Iterationer (loopar) Algoritmer Mer om felsökning 1 WHILE-SATSEN String s = JOptionPane.showInputDialog("Talet

Läs mer

Tentamen OOP 2015-03-14

Tentamen OOP 2015-03-14 Tentamen OOP 2015-03-14 Anvisningar Fråga 1 och 2 besvaras på det särskilt utdelade formuläret. Du får gärna skriva på bägge sidorna av svarsbladen, men påbörja varje uppgift på ett nytt blad. Vid inlämning

Läs mer

[] Arrayer = Indexerad variabel

[] Arrayer = Indexerad variabel [] Arrayer = Indexerad variabel Lagra många värden i en variabel Jmfr inom matematiken, variabler x 0, x 1, x 2, I detta dokument tas upp hur man skapar och hanterar sådana variabler i java. Dessa kallas

Läs mer

Inledande programmering med C# (1DV402) Summera med while"-satsen

Inledande programmering med C# (1DV402) Summera med while-satsen Summera med while"-satsen Upphovsrätt för detta verk Inledande programmering med C# (1DV402) Detta verk är framtaget i anslutning till kursen Inledande programmering med C# vid Linnéuniversitetet. Du får

Läs mer

Laboration 1. "kompilera"-ikonen "exekvera"-ikonen

Laboration 1. kompilera-ikonen exekvera-ikonen Programmerade system I1 Syfte Laboration 1. Syftet med denna laboration är dels att göra dej bekant med de verktyg som kan vara aktuella i programmeringsarbetet, dels ge en första inblick i att skriva

Läs mer

Föreläsning 1 & 2 INTRODUKTION

Föreläsning 1 & 2 INTRODUKTION Föreläsning 1 & 2 INTRODUKTION Denna föreläsning Vad händer under kursen? praktisk information Kursens mål vad är programmering? Skriva små program i programspråket Java Skriva program som använder färdiga

Läs mer

Objektorienterad programmering i Java

Objektorienterad programmering i Java Objektorienterad programmering i Java Föreläsning 4 Täcker i stort sett kapitel 6 i kursboken Java Software Solutions 1 Läsanvisningar Den här föreläsningen är uppbyggd som en fortsättning av exemplet

Läs mer

Kompilering och exekvering. Föreläsning 1 Objektorienterad programmering DD1332. En kompilerbar och körbar java-kod. Kompilering och exekvering

Kompilering och exekvering. Föreläsning 1 Objektorienterad programmering DD1332. En kompilerbar och körbar java-kod. Kompilering och exekvering Föreläsning 1 Objektorienterad programmering DD1332 Introduktion till Java Kompilering, exekvering, variabler, styrstrukturer Kompilering och exekvering Ett program måste översättas till datorns språk

Läs mer

Tentamen , Introduktion till Java, dtaa98, dtea53

Tentamen , Introduktion till Java, dtaa98, dtea53 Mittuniversitetet 2007-09-01 Institutionen för informationsteknologi och medier Sid:1(3) dtaa98, dtea53 Martin Kjellqvist; Linda Karlsson, Ulf Reiman Lösningsansatser Tentamen 2007-09-01, Introduktion

Läs mer

"if"-satsen. Inledande programmering med C# (1DV402)

if-satsen. Inledande programmering med C# (1DV402) "if"-satsen Upphovsrätt för detta verk Detta verk är framtaget i anslutning till kursen Inledande programmering med C# vid Linnéuniversitetet. Du får använda detta verk så här: Allt innehåll i verket if-satsen

Läs mer

Command line argumenter. Objektorienterad Programmering (TDDC77) Vad blir resultatet? Nu då? Ahmed Rezine. Hösttermin 2016

Command line argumenter. Objektorienterad Programmering (TDDC77) Vad blir resultatet? Nu då? Ahmed Rezine. Hösttermin 2016 Command line argumenter Objektorienterad Programmering (TDDC77) Föreläsning VI: eclipse, felsökning, felhantering Ahmed Rezine IDA, Linköpings Universitet Hösttermin 2016 /* Cla. java * Programmet illustrerar

Läs mer

Objektorienterad Programmering (TDDC77)

Objektorienterad Programmering (TDDC77) Objektorienterad Programmering (TDDC77) Föreläsning VI: eclipse, felsökning, felhantering Ahmed Rezine IDA, Linköpings Universitet Hösttermin 2016 Outline Felhantering Eclipse Felsökning Command line argumenter

Läs mer

SMD 134 Objektorienterad programmering

SMD 134 Objektorienterad programmering SMD 134 Objektorienterad programmering Dagens agenda: Typer i Java: primitiva datatyperna, referenstyper Variabler och variabeltilldelningar med primitiva typer Konstanter av de olika typerna. Heltalsräkning

Läs mer

Laboration 1. "kompilera"-ikonen "exekvera"-ikonen

Laboration 1. kompilera-ikonen exekvera-ikonen Syfte Laboration 1. Objektorienterad programmering, Z1 Syftet med denna laboration är dels att göra dej bekant med de verktyg som kan vara aktuella i programmeringsarbetet, dels ge en första inblick i

Läs mer

Att skriva till och läsa från terminalfönstret

Att skriva till och läsa från terminalfönstret Att skriva till och läsa från terminalfönstret Oftast används grafiska komponenter i Java för att kommunicera med användaren (användargränssnitt), men det finns objekt i standardbiblioteken för de tillfällen

Läs mer

Lite om felhantering och Exceptions Mer om variabler och parametrar Fält (eng array) och klassen ArrayList.

Lite om felhantering och Exceptions Mer om variabler och parametrar Fält (eng array) och klassen ArrayList. Institutionen för Datavetenskap Göteborgs universitet HT2009 DIT011 Objektorienterad programvaruutveckling GU (DIT011) Föreläsning 3 Innehåll Lite om felhantering och Exceptions Mer om variabler och parametrar

Läs mer

Objektorienterad Programmering (TDDC77)

Objektorienterad Programmering (TDDC77) Objektorienterad Programmering (TDDC77) Föreläsning II: utmatning, variabler, typer Ahmed Rezine IDA, Linköpings Universitet Hösttermin 2016 Kompilera och köra programmet under terminal 2: I Skapa Hej.java

Läs mer

I Skapa Hej.java och skriv programmet. I Kompilera med javac Hej.java. I Rätta fel och repetera tills du lyckas kompilera ditt program

I Skapa Hej.java och skriv programmet. I Kompilera med javac Hej.java. I Rätta fel och repetera tills du lyckas kompilera ditt program Kompilera och köra programmet Objektorienterad Programmering (TDDC77) Föreläsning II: utmatning, variabler, typer Ahmed Rezine IDA, Linköpings Universitet Hösttermin 2016 under terminal 2: I Skapa Hej.java

Läs mer

Grundläggande programmering med C# 7,5 högskolepoäng

Grundläggande programmering med C# 7,5 högskolepoäng Grundläggande programmering med C# 7,5 högskolepoäng Provmoment: TEN1 Ladokkod: NGC011 Tentamen ges för: Omtentamen DE13, IMIT13 och SYST13 samt öppen för alla (Ifylles av student) (Ifylles av student)

Läs mer

TENTAMEN PROGRAMMERINGSMETODIK MOMENT 2 - JAVA, 4P

TENTAMEN PROGRAMMERINGSMETODIK MOMENT 2 - JAVA, 4P UME UNIVERSITET Datavetenskap 981212 TENTAMEN PROGRAMMERINGSMETODIK MOMENT 2 - JAVA, 4P Datum : 981212 Tid : 9-15 HjŠlpmedel : Inga Antal uppgifter : 9 TotalpoŠng : 60 (halva pošngtalet kršvs normalt fšr

Läs mer

Mer källkod. Styrstrukturer Val Slingor Operatorer Källkodsexempel med minne. Erik Forslin. Rum 1445, plan 4 på Nada

Mer källkod. Styrstrukturer Val Slingor Operatorer Källkodsexempel med minne. Erik Forslin. Rum 1445, plan 4 på Nada Mer källkod Styrstrukturer Val Slingor Operatorer Källkodsexempel med minne Erik Forslin efo@nada.kth.se Rum 1445, plan 4 på Nada 08-7909690 1 Styrstrukturer i Java En styrstruktur är något som påverkar

Läs mer

Föreläsning 1 & 2 INTRODUKTION

Föreläsning 1 & 2 INTRODUKTION Föreläsning 1 & 2 INTRODUKTION Denna föreläsning Vad händer under kursen? praktisk information Kursens mål vad är programmering? Skriva små program i programspråket Java Skriva program som använder färdiga

Läs mer

F4. programmeringsteknik och Matlab

F4. programmeringsteknik och Matlab Programmeringsspråk Föreläsning 4 programmeringsteknik och Matlab 2D1312/ 2D1305 Introduktion till Java Kompilering, exekvering, variabler, styrstrukturer 1 Ett program är en eller flera instruktioner

Läs mer

DI-institutionen Sid 1 av 6 Hans-Edy Mårtensson Sten Sundin

DI-institutionen Sid 1 av 6 Hans-Edy Mårtensson Sten Sundin DI-institutionen Sid 1 av 6 Hans-Edy Mårtensson Sten Sundin TENTAMEN I IKB007 INTERNETPROGRAMMERING MED JAVA för SY2 1999-03-17, kl 14.00-18.00 Hjälpmedel: En lärobok i Java programmering Återlämningstillfälle:

Läs mer

Outline. For. I istället för att följa det normala ordningen, man ändra den. I i Java får man inte göra hopp hur som helst

Outline. For. I istället för att följa det normala ordningen, man ändra den. I i Java får man inte göra hopp hur som helst Outline Objektorienterad Programmering (TDDC77) Föreläsning IV: while, for, do while, switch, arrayer Ahmed Rezine IDA, Linköpings Universitet Hösttermin 2016 Ordning Villkorliga hopp I Normalt sett så

Läs mer

Grundkurs i programmering, 6 hp (725G61) Dugga 1 tillfälle 3

Grundkurs i programmering, 6 hp (725G61) Dugga 1 tillfälle 3 AID-nummer: Datum: 2014-12-18 Kurskod: 725G61 Provkod: LAB1 Grundkurs i programmering, 6 hp (725G61) Dugga 1 tillfälle 3 Skrivningstid: 2014-12-18 klockan 8.00-10.00. Hjälpmedel: Inga. För varje fråga

Läs mer

732G Linköpings universitet 732G11. Johan Jernlås. Översikt. Repetition. Muddy. Funktioner / metoder. Punktnotation. Evalueringsordning

732G Linköpings universitet 732G11. Johan Jernlås. Översikt. Repetition. Muddy. Funktioner / metoder. Punktnotation. Evalueringsordning Varför? 732G11 Linköpings universitet 2011-02-08 Varför? 1 2 3 Varför? 4 5 Medelvärde av 5000 tal Varför? while-loopen int nrofints = 5000; int [] integers = new int [ nrofints ]; int pos = 0; while (

Läs mer

System.out.println("Jaså du har "+ antalhusdjur+ " husdjur"); if ( antalhusdjur > 5 ) System.out.println("Oj det var många);

System.out.println(Jaså du har + antalhusdjur+  husdjur); if ( antalhusdjur > 5 ) System.out.println(Oj det var många); 1 Villkor och styrsatser I de program vi sett tidigare har programkörning inneburit att sats efter sats utförts i den ordning de skrivits i källkoden. Vi har inte kunna ändra programmets uppförande beroende

Läs mer

1 Iteration. 1.1 for-satsen

1 Iteration. 1.1 for-satsen 1 Iteration Iteration innebär en upprepning, repetition av satser. Vi har nu sett hur en villkorssats kan välja att utföra ett satsblock beroende på om ett villkor är uppfyllt, selektion. För selektion

Läs mer

Outline. I Vi kan lätt göra samma sak för fyra variabler... I Hur gör vi för 400 inlästa värden? I Ofta behöver man flera likadana variabler

Outline. I Vi kan lätt göra samma sak för fyra variabler... I Hur gör vi för 400 inlästa värden? I Ofta behöver man flera likadana variabler Outline Objektorienterad Programmering (TDDC77) Föreläsning V: arrayer, metoder, räckvidd (scope), eclipse Ahmed Rezine IDA, Linköpings Universitet Hösttermin 2016 Vända om inlästa värden Vända om inlästa

Läs mer

Det är principer och idéer som är viktiga. Skriv så att du övertygar examinatorn om att du har förstått dessa även om detaljer kan vara felaktiga.

Det är principer och idéer som är viktiga. Skriv så att du övertygar examinatorn om att du har förstått dessa även om detaljer kan vara felaktiga. Tentamen Programmeringsteknik I 2011-03-17 Skrivtid: 1400-1700 Hjälpmedel: Java-bok Tänk på följande Skriv läsligt! Använd inte rödpenna! Skriv bara på framsidan av varje papper. Börja alltid ny uppgift

Läs mer

Tentamen ID1004 Objektorienterad programmering April 7, 2015

Tentamen ID1004 Objektorienterad programmering April 7, 2015 Ordinarie tentamen för ID1004 Objektorienterad programmering, 7 april 2015 Denna tentamen examinerar 3.5 högskolepoäng av kursen. Inga hjälpmedel är tillåtna. Tentamen består av en obligatorisk del och

Läs mer

OOP Objekt-orienterad programmering

OOP Objekt-orienterad programmering OOP F2:1 OOP Objekt-orienterad programmering Föreläsning 2 Deklaration och tilldelning Programsatser Tilldelning Input/Output Selektion Deklaration och tilldelning OOP F2:2 int x; double d; char ch; boolean

Läs mer

Föreläsning 3-4 Innehåll. Diskutera. Metod. Programexempel med metod

Föreläsning 3-4 Innehåll. Diskutera. Metod. Programexempel med metod Föreläsning 3-4 Innehåll Diskutera Vad gör programmet programmet? Föreslå vilka satser vi kan bryta ut till en egen metod. Skriva egna metoder Logiska uttryck Algoritm för att beräkna min och max Vektorer

Läs mer

Tentamen ID1004 Objektorienterad programmering October 29, 2013

Tentamen ID1004 Objektorienterad programmering October 29, 2013 Tentamen för ID1004 Objektorienterad programmering (vilande kurs), 29 oktober 2013, 9-13 Denna tentamen examinerar 3.5 högskolepoäng av kursen. Inga hjälpmedel är tillåtna. Tentamen består av tre sektioner.

Läs mer

ITK:P1 Föreläsning 1. Programmering. Programmeringsspråket Java. Stark typning Explicit typning Strukturerat Hög säkerhet

ITK:P1 Föreläsning 1. Programmering. Programmeringsspråket Java. Stark typning Explicit typning Strukturerat Hög säkerhet ITK:P1 Föreläsning 1 Att programmera i språket Java DSV Peter Mozelius Programmering Olika typer av programmering som t ex: o Imperativ programmering (C, Pascal m fl) o Funktionell programmering (Lisp,

Läs mer

JavaScript del 3 If, Operatorer och Confirm

JavaScript del 3 If, Operatorer och Confirm JavaScript del 3 If, Operatorer och Confirm Under förra uppgiften så kollade vi på hur användaren kan ge oss information via promt(), vi använde den informationen både för att skriva ut den och för att

Läs mer

Anmälningskod: Lägg uppgifterna i ordning. Skriv uppgiftsnummer (gäller B-delen) och din kod överst i högra hörnet på alla papper

Anmälningskod: Lägg uppgifterna i ordning. Skriv uppgiftsnummer (gäller B-delen) och din kod överst i högra hörnet på alla papper Tentamen Programmeringsteknik I 2016-06-11 Skrivtid: 0900 1400 Tänk på följande Skriv läsligt. Använd inte rödpenna. Skriv bara på framsidan av varje papper. Lägg uppgifterna i ordning. Skriv uppgiftsnummer

Läs mer

Användarhandledning Version 1.2

Användarhandledning Version 1.2 Användarhandledning Version 1.2 Innehåll Bakgrund... 2 Börja programmera i Xtat... 3 Allmänna tips... 3 Grunderna... 3 Kommentarer i språket... 4 Variabler... 4 Matematik... 5 Arrayer... 5 på skärmen...

Läs mer

EDAA20 Programmering och databaser. Mål komprimerat se kursplanen för detaljer. Checklista. Föreläsning 1-2 Innehåll. Programmering.

EDAA20 Programmering och databaser. Mål komprimerat se kursplanen för detaljer. Checklista. Föreläsning 1-2 Innehåll. Programmering. EDAA20 Programmering och databaser Mål komprimerat se kursplanen för detaljer Läsperiod 1 7.5 hp anna.aelsson@cs.lth.se http://cs.lth.se/edaa20 Mer information finns på kursens webbsida samt på det utdelade

Läs mer

Objektorienterad programmering D2

Objektorienterad programmering D2 Objektorienterad programmering D2 Laboration nr 2. Syfte Att få förståelse för de grundläggande objektorienterade begreppen. Redovisning Källkoden för uppgifterna skall skickas in via Fire. För senaste

Läs mer

Tentamen i Algoritmer & Datastrukturer i Java

Tentamen i Algoritmer & Datastrukturer i Java Tentamen i Algoritmer & Datastrukturer i Java Hjälpmedel: Skrivhjälpmedel, miniräknare. Ort / Datum: Halmstad / 2008-05-27 Skrivtid: 4 timmar Kontakt person: Nicolina Månsson, tel. 035-167487 Poäng / Betyg:

Läs mer

Tentamen i Grundläggande programmering STS, åk 1 lördag 2002-05-25

Tentamen i Grundläggande programmering STS, åk 1 lördag 2002-05-25 Tentamen i Grundläggande programmering STS, åk 1 lördag 2002-0-2 Skrivtid: 09.00 14.00 Hjälpmedel: Inga Lärare: Anders Berglund. Elena Fersman besöker tentan vid två tillfällen: cirka kl. 10.30 samt cirka

Läs mer

Kort repetition. Programmeringsteknik för Bio1 och I1. Vad ska vi lära oss idag? Ett exempel

Kort repetition. Programmeringsteknik för Bio1 och I1. Vad ska vi lära oss idag? Ett exempel Programmeringsteknik för Bio1 och I1 Övning 2 Kort repetition Övningsgrupp 3 (Sal E33) Johannes Hjorth hjorth@nada.kth.se Rum 4538 på plan 5 i D-huset 08-790 69 02 Kurshemsida: http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2d1310/

Läs mer

Datatyper och kontrollstrukturer. Skansholm: Kapitel 2) De åtta primitiva typerna. Typ Innehåll Defaultvärde Storlek

Datatyper och kontrollstrukturer. Skansholm: Kapitel 2) De åtta primitiva typerna. Typ Innehåll Defaultvärde Storlek De åtta primitiva typerna Java, datatyper, kontrollstrukturer Skansholm: Kapitel 2) Uppsala Universitet 11 mars 2005 Typ Innehåll Defaultvärde Storlek boolean true, false false 1 bit char Tecken \u000

Läs mer

Programmering i C++ En manual för kursen Datavetenskaplig introduktionskurs 5p

Programmering i C++ En manual för kursen Datavetenskaplig introduktionskurs 5p Programmering i C++ En manual för kursen Datavetenskaplig introduktionskurs 5p Skriven av Michael Andersson Introduktion Programmering I högnivåspråk fokuserar på själv problemet (algoritmen) istället

Läs mer

Objektorienterad Programmering (TDDC77)

Objektorienterad Programmering (TDDC77) Objektorienterad Programmering (TDDC77) Föreläsning V: arrayer, metoder, räckvidd (scope), eclipse Ahmed Rezine IDA, Linköpings Universitet Hösttermin 2016 Outline Arrayer Metoder Räckvidd (Scope) Eclipse

Läs mer

Objektorienterad programmering i Java

Objektorienterad programmering i Java bild 1 Objektorienterad programmering i Java Föreläsning 1 Kapitel 1-3 i kursboken Java Software Solutions bild 2 Läsanvisningar Kapitel 1 är en repetition av det ni förväntas kunna sedan tidigare. Det

Läs mer

Det finns en referensbok (Java) hos tentavakten som du får gå fram och läsa men inte ta tillbaka till bänken.

Det finns en referensbok (Java) hos tentavakten som du får gå fram och läsa men inte ta tillbaka till bänken. Tentamen Programmeringsteknik I 2012-09-01 Skrivtid: 0900-1200 Hjälpmedel: Java-bok Tänk på följande Det finns en referensbok (Java) hos tentavakten som du får gå fram och läsa men inte ta tillbaka till

Läs mer

725G61 - Laboration 2 Loopar och arrayer. Johan Falkenjack

725G61 - Laboration 2 Loopar och arrayer. Johan Falkenjack 725G61 - Laboration 2 Loopar och arrayer Johan Falkenjack October 29, 2013 1 Inledning I labb 1 lärde vi oss om de primitiva datatyperna (och lite om String). Vi lärde oss också att använda variabler av

Läs mer

Lite mer om Javas stöd för fält. Programmering. Exempel: vad är det största talet? hh.se/db2004. Fält samt Input/Output

Lite mer om Javas stöd för fält. Programmering. Exempel: vad är det största talet? hh.se/db2004. Fält samt Input/Output Programmering hh.se/db2004 Föreläsning 5: Fält samt Input/Output Verónica Gaspes www2.hh.se/staff/vero www2.hh.se/staff/vero/programmering Lite mer om Javas stöd för fält Hur många element har ett fält?

Läs mer

JAVAUTVECKLING LEKTION 7

JAVAUTVECKLING LEKTION 7 JAVAUTVECKLING LEKTION 7 2016 Mahmud Al Hakim mahmud.al.hakim@nackademin.se www.alhakim.se AGENDA Olika språkversioner (Klassen Locale) Utskrift i kommandofönster Inläsning via kommandofönster Standardklassen

Läs mer

Objektorienterad programmering i Java I. Uppgifter: 2 Beräknad tid: 5-8 timmar (OBS! Endast ett labbtillfälle) Att läsa: kapitel 5 6

Objektorienterad programmering i Java I. Uppgifter: 2 Beräknad tid: 5-8 timmar (OBS! Endast ett labbtillfälle) Att läsa: kapitel 5 6 Laboration 2 Objektorienterad programmering i Java I Uppgifter: 2 Beräknad tid: 5-8 timmar (OBS! Endast ett labbtillfälle) Att läsa: kapitel 5 6 Syfte: Att kunna använda sig av olika villkors- och kontrollflödeskonstruktioner

Läs mer

732G Linköpings universitet 732G11. Johan Jernlås. Översikt. Repetition. Strukturdiagram. Styra. Algoritmer. Val

732G Linköpings universitet 732G11. Johan Jernlås. Översikt. Repetition. Strukturdiagram. Styra. Algoritmer. Val 732G11 Linköpings universitet 2011-01-26 1 2 3 4 Program recept 1 spaghetti = 100; 2 salt = 1; 3 olja = 5; 4 köttbullar = 8; 5 ketchup = 0,5; 6 koka(salt, spaghetti); 7 micra(köttbullar); 8 Om(micron ==

Läs mer

Programmering A. Johan Eliasson johane@cs.umu.se

Programmering A. Johan Eliasson johane@cs.umu.se Programmering A Johan Eliasson johane@cs.umu.se 1 Jag Undervisar mest grundläggande programmering på Institutionen för datavetensakap Applikationsutveckling för iphone Applikationsutveckling i Java Datastrukturer

Läs mer

1 Uppgift 1. a) Skapar ett Company-objekt med hjälp av den överlagrade konstruktorn. Du kan själv välja värden på instansvariablerna.

1 Uppgift 1. a) Skapar ett Company-objekt med hjälp av den överlagrade konstruktorn. Du kan själv välja värden på instansvariablerna. 1 Uppgift 1 Klassen Company Banken FinanceTrust som tidigare bara haft privatpersoner som kunder vill nu bygga ut sitt datasystem så att även företag kan registreras som kunder. Skriv klassen Company som

Läs mer

Laboration A Objektsamlingar

Laboration A Objektsamlingar Laboration A Objektsamlingar Avsikten med laborationen är att du ska träna på att använda ett par objektsamlingar. Uppgift 1 Titta genom föreläsningsunderlaget DA129AFAHT07.pdf och testkör exemplen (se

Läs mer

LÖSNINGSFÖRSLAG TENTAMEN

LÖSNINGSFÖRSLAG TENTAMEN LÖSNINGSFÖRSLAG TENTAMEN OBJEKTORIENTERAD PROGRAMMERING I JAVA 5P FRISTÅENDE KURS, DAG (ITM - ÖSTERSUND) MÅNDAG 2 JUNI, 2003, KL. 8-13 TID: 5 TIMMAR ANTAL UPPGIFTER: 8 MAX POÄNG: 43 BETYGSKALA: UNDERKÄND

Läs mer

Att bekanta dig med NetBeans programmeringsmiljö och skriva några enkla program med programmeringsspråket Java.

Att bekanta dig med NetBeans programmeringsmiljö och skriva några enkla program med programmeringsspråket Java. Laboration 1 Avsikt Att bekanta dig med NetBeans programmeringsmiljö och skriva några enkla program med programmeringsspråket Java. Del 1 Ta fram dokumentet NetBeans5_5.pdf från kurssidan och arbeta med

Läs mer

Tentamen , Grundläggande programmering i Java

Tentamen , Grundläggande programmering i Java Institutionen för informationsteknologi och medier Sid:1(3) Grundläggande programmering i Java Martin Kjellqvist Lösningsförslag, lösningsansatser Tentamen 2006-01-20, Grundläggande programmering i Java

Läs mer

Föreläsnings 9 - Exceptions, I/O

Föreläsnings 9 - Exceptions, I/O Föreläsnings 9 - Exceptions, I/O Josef Svenningsson Tisdag 6/11 Undantag - Exceptions Kommer ni ihåg det här programmet? Det var ett av de första ni såg i första föreläsningen. import javax.swing.*; public

Läs mer

Föreläsning REPETITION & EXTENTA

Föreläsning REPETITION & EXTENTA Föreläsning 18 19 REPETITION & EXTENTA Programmeringsteknik på 45 minuter Klasser och objekt Variabler: attribut, lokala variabler, parametrar Datastrukturer Algoritmer Dessa bilder är inte repetitionsbilder

Läs mer

OOP Tentamen

OOP Tentamen DVS SU/KTH 1 (6) OOP OOP Tentamen 2010-01-15 15.00 20.00 Avser kurserna: DSK1:OOP GES:OOP ID1013 Anvisningar Skriv namn och personnummer på varje inlämnat blad. Påbörja varje ny uppgift på nytt blad. Skriv

Läs mer

Editering, Kompilering och Exekvering av Javaprogram

Editering, Kompilering och Exekvering av Javaprogram UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för informatik B.1, Programmeringens grunder, 5 poäng Editering, Kompilering och Exekvering av Javaprogram Introduktion Syftet med kursmomentet Programmeringens grunder (B.1)

Läs mer

Tentamen FYTA11 Javaprogrammering

Tentamen FYTA11 Javaprogrammering Lunds universitet FYTA11 Institutionen för Astronomi och Teoretisk fysik HT 12 Tentamen FYTA11 Javaprogrammering Onsdag 9 januari 2013, 10:15 14:15 Instruktioner Hjälpmedel: Papper och penna. Behandla

Läs mer

OOP Tentamen

OOP Tentamen DVS SU/KTH 1 (6) OOP OOP Tentamen 2007-12-21 13.00 18.00 Avser kurserna: DSK1:OOP GES:OOP ID1013 GKOOP-distans Anvisningar Skriv namn och personnummer på varje inlämnat blad. Påbörja varje ny uppgift på

Läs mer

2D1342 Programkonstruktion för F1, ht 2006

2D1342 Programkonstruktion för F1, ht 2006 2D1342 Programkonstruktion för F1, ht 2006 Lappskrivning 1 Tisdag 7/11 2006 kl 11.15 12.00 Endast ett svar är rätt på varje fråga! Om mer än ett svar givits blir det noll poäng på frågan. Alla skriftliga

Läs mer

Föreläsning 6: Introduktion av listor

Föreläsning 6: Introduktion av listor Föreläsning 6: Introduktion av listor Med hjälp av pekare kan man bygga upp datastrukturer på olika sätt. Bland annat kan man bygga upp listor bestående av någon typ av data. Begreppet lista bör förklaras.

Läs mer

Översikt 732G11 PROGRAMMERING 1. Personal. Kursens mål. Litteratur. Kursens innehåll 2010-04-22

Översikt 732G11 PROGRAMMERING 1. Personal. Kursens mål. Litteratur. Kursens innehåll 2010-04-22 Översikt 732G11 PROGRAMMERING 1 Institutionen för datavetenskap Om kursen Vad är programmering (bra för)? Programmeringsspråket Java Utvecklingsmiljön Eclipse Genomgång av några programexempel Programmering

Läs mer

Lite logik. Kap 6: Sid 2

Lite logik. Kap 6: Sid 2 6 Loopar och val Lite logik Val mellan två alternativ Val mellan flera alternativ Sammansatta villkor Boolska variabler Jämför strängar While-loopar Do-loopar For-loopar Kortformer Kap 6: Sid 2 Lite logik

Läs mer

NetBeans 7. Avsikt. Projektfönster

NetBeans 7. Avsikt. Projektfönster NetBeans 7 Avsikt Att bekanta dig med NetBeans programmeringsmiljö, dvs att med hjälp av NetBeans 1. skapa ett nytt projekt 2. skriva in källkod (sparas som.java-fil) 3. kompilera (översätta) koden till

Läs mer

Malmö högskola 2012/2013 Teknik och samhälle

Malmö högskola 2012/2013 Teknik och samhälle Laboration 5 Avsikten med laborationen är att du ska träna på att använda iterationer i dina program. I vanlig ordning placerar du dina lösningar i paketet laboration5. Uppgifterna är lätt matematiska

Läs mer

Visual Basic, en snabbgenomgång

Visual Basic, en snabbgenomgång Visual Basic, en snabbgenomgång Variabler och Datatyper En variabel är som en behållare. Olika behållare passar bra till olika saker. I Visual Basic(härefter VB) finns olika typer av behållare för olika

Läs mer

EDAA20 Programmering och databaser. Mål komprimerat se kursplanen för detaljer. Om att lära sig programmera. Föreläsning 1-2 Innehåll.

EDAA20 Programmering och databaser. Mål komprimerat se kursplanen för detaljer. Om att lära sig programmera. Föreläsning 1-2 Innehåll. EDAA20 Programmering och databaser Mål komprimerat se kursplanen för detaljer Läsperiod 1 7.5 hp anna.axelsson@cs.lth.se http://cs.lth.se/edaa20 Mer information finns på kursens webbsida samt på det utdelade

Läs mer

732G Linköpings universitet 732G11. Johan Jernlås. Översikt. Repetition. Exempelduggan. Luffarschack. Koda spel

732G Linköpings universitet 732G11. Johan Jernlås. Översikt. Repetition. Exempelduggan. Luffarschack. Koda spel 732G11 Linköpings universitet 2011-02-15 1 2 3 4 Extrapass Extrapass håller på att bokas. Blir 3-4 st. och öppet för alla. Mer info på kursmailen när bokningen är klar. i Java En funktion i Java... public

Läs mer

Kapitel 6. Hakparenteser fšr att ange index MŒnga všrden av samma typ

Kapitel 6. Hakparenteser fšr att ange index MŒnga všrden av samma typ Organisation En array Šr en ordnad lista av všrden Varje všrde har ett numeriskt index - deklaration & anvšndning som parametrar flerdimensionella fšlt N element indexeras med 0 till N-1 0 1 2 3 4 5 6

Läs mer

OBJEKTORIENTERAD PROGRAMVARUUTVECKLING

OBJEKTORIENTERAD PROGRAMVARUUTVECKLING Institutionen för Data- och informationsteknik TENTAMEN OBJEKTORIENTERAD PROGRAMVARUUTVECKLING OBS! Det kan finnas kurser med samma eller liknande namn på olika utbildningslinjer. Denna tentamen gäller

Läs mer

Dagens föreläsning. Repetition. Repetition - Programmering i C. Repetition - Vad C består av. Repetition Ett första C-program

Dagens föreläsning. Repetition. Repetition - Programmering i C. Repetition - Vad C består av. Repetition Ett första C-program Dagens föreläsning Programmeringsteknik för Ingenjörer VT05 Föreläsning 3-4 Repetition Datatyper Uttryck Operatorer Satser Algoritmer Programmeringsteknik VT05 2 Repetition Repetition - Programmering i

Läs mer

Idag. Exempel, version 2. Exempel, version 3. Ett lite större exempel

Idag. Exempel, version 2. Exempel, version 3. Ett lite större exempel Idag Ett exempel Undantag Substitutierbarhet, subtyper, subklasser När val av metod beror av typerna hos två objekt Lite om överlagring Exempel, version 2 Notera: för samtliga figurer gäller: arean av

Läs mer

Lite om reella tal. Programmering. I java. Om operatorers associativitet och prioritet

Lite om reella tal. Programmering. I java. Om operatorers associativitet och prioritet Programmering hh.se/db2004 Föreläsning 4: Fält samt Input/Output Verónica Gaspes www2.hh.se/staff/vero www2.hh.se/staff/vero/programmering Lite om reella tal Vad kan man göra med reella tal? Utöver de

Läs mer

TENTAMEN PROGRAMMERING I JAVA, 5P SOMMARUNIVERSITETET

TENTAMEN PROGRAMMERING I JAVA, 5P SOMMARUNIVERSITETET UMEÅ UNIVERSITET Datavetenskap 010824 TENTAMEN PROGRAMMERING I JAVA, 5P SOMMARUNIVERSITETET Datum : 010824 Tid : 9-15 Hjälpmedel : Inga Antal uppgifter : 7 Totalpoäng : 40 (halva poängtalet krävs normalt

Läs mer

Typkonvertering. Java versus C

Typkonvertering. Java versus C Typer Objektorienterad programmering E Typkonvertering Typkonvertering Satser: while, for, if Objekt Föreläsning 2 Implicit konvertering Antag att vi i ett program deklarerat int n=3; double x = 5.2; Då

Läs mer

Eclipse. Avsikt. Nu ska ett fönster liknande figuren till höger synas.

Eclipse. Avsikt. Nu ska ett fönster liknande figuren till höger synas. Eclipse Avsikt Att bekanta dig med Eclipse programmeringsmiljö, dvs att med hjälp av Eclipse 1. skapa ett nytt projekt 2. skriva in källkod (sparas som.java-fil) 3. kompilera (översätta) koden till byte-kod

Läs mer

Programmera i C Varför programmera i C när det finns språk som Simula och Pascal??

Programmera i C Varför programmera i C när det finns språk som Simula och Pascal?? Programmera i C Varför programmera i C när det finns språk som Simula och Pascal?? C är ett språk på relativt låg nivå vilket gör det möjligt att konstruera effektiva kompilatorer, samt att komma nära

Läs mer

Design av interaktiv multimedia. Läs i förväg om det som övningarna kommer att beröra. Träna hemma både före och efter övningarna.

Design av interaktiv multimedia. Läs i förväg om det som övningarna kommer att beröra. Träna hemma både före och efter övningarna. Använd olika lager. Döp lagren! Organisera era bibliotek! Design av interaktiv multimedia Ge era symboler instansnamn för att hitta dem med AS. Nytt för denna kurs: Ingen ActionScript-kod i.fla-filen!

Läs mer

Tentamen Programmeringsteknik II Skrivtid: Hjälpmedel: Java-bok (vilken som helst) Skriv läsligt! Använd inte rödpenna!

Tentamen Programmeringsteknik II Skrivtid: Hjälpmedel: Java-bok (vilken som helst) Skriv läsligt! Använd inte rödpenna! Tentamen Programmeringsteknik II 2014-01-09 Skrivtid: 0800-1300 Hjälpmedel: Java-bok (vilken som helst) Tänk på följande Skriv läsligt! Använd inte rödpenna! Skriv bara på framsidan av varje papper. Börja

Läs mer

Examination i. PROGRAMMERINGSTEKNIK F1/TM1 TIN212 (Dugga) Dag: Onsdag Datum: 2014-12-17 Tid: 9.00-12.00 (OBS 3 tim) Rum: V

Examination i. PROGRAMMERINGSTEKNIK F1/TM1 TIN212 (Dugga) Dag: Onsdag Datum: 2014-12-17 Tid: 9.00-12.00 (OBS 3 tim) Rum: V Data och Informationsteknik / Computer Science and Engineering Chalmers University of Technology and University of Gothenburg Erland Holmström Göteborg 16 dec 2014 Examination i PROGRAMMERINGSTEKNIK F1/TM1

Läs mer

Tentamen DE12, IMIT12, SYST12, ITEK11 (även öppen för övriga)

Tentamen DE12, IMIT12, SYST12, ITEK11 (även öppen för övriga) Grundläggande programmering med C# Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: 7,5 högskolepoäng TEN1 NGC011 Tentamen DE12, IMIT12, SYST12, ITEK11 (även öppen för övriga) (Ifylles av student) (Ifylles av student)

Läs mer

OOP Omtenta 2010-03-06 10.00 15.00

OOP Omtenta 2010-03-06 10.00 15.00 Stockholms universitet 1 (6) OOP OOP Omtenta 2010-03-06 10.00 15.00 Avser kurserna: DSK1:OOP GES:OOP ID1013 Anvisningar Påbörja varje ny uppgift på nytt blad. Skriv endast på ena sidan av bladen. Skriv

Läs mer

OOP Objekt-orienterad programmering

OOP Objekt-orienterad programmering OOP F6:1 OOP Objekt-orienterad programmering Föreläsning 6 Mer om klasser och objekt Hantera många objekt ArrayList tostring() metoden this Vi vill ofta hantera många objekt i ett program: OOP F6:2 public

Läs mer

Objektorienterad programmering i Java Undantag Sven-Olof Nyström Uppsala Universitet Skansholm: Kapitel 11

Objektorienterad programmering i Java Undantag Sven-Olof Nyström Uppsala Universitet Skansholm: Kapitel 11 Objektorienterad programmering i Java Undantag Sven-Olof Nyström Uppsala Universitet Skansholm: Kapitel 11 Undantag Engelska: exceptions Skansholm: exceptionella händelser Fel som genereras om man försöker

Läs mer

Tentamen i Grundläggande programmering STS, åk 1 2005-01-13

Tentamen i Grundläggande programmering STS, åk 1 2005-01-13 Tentamen i Grundläggande programmering STS, åk 1 2005-01-13 Skrivtid: 14.00-19.00 Lokal: Polacksbacken Hjälpmedel: Inga Lärare: Anders Berglund. Anders besöker tentan cirka kl. 15.30. Observera: Programkod

Läs mer

Objektorienterad programmering i Java Undantag Sven-Olof Nyström Uppsala Universitet Skansholm: Kapitel 11

Objektorienterad programmering i Java Undantag Sven-Olof Nyström Uppsala Universitet Skansholm: Kapitel 11 Objektorienterad programmering i Java Undantag Sven-Olof Nyström Uppsala Universitet Skansholm: Kapitel 11 Undantag Engelska: exceptions Skansholm: exceptionella händelser Fel som genereras om man försöker

Läs mer

Anmälningskod: Lägg uppgifterna i ordning. Skriv uppgiftsnummer (gäller B-delen) och din kod överst i högra hörnet på alla papper

Anmälningskod: Lägg uppgifterna i ordning. Skriv uppgiftsnummer (gäller B-delen) och din kod överst i högra hörnet på alla papper Tentamen Programmeringsteknik I 2016-06-11 Skrivtid: 0900 1400 Tänk på följande Skriv läsligt. Använd inte rödpenna. Skriv bara på framsidan av varje papper. Lägg uppgifterna i ordning. Skriv uppgiftsnummer

Läs mer

Programstruktur och terminologi. Programmet producerar följande utskrift i terminalfönstret: Ett Javaprogram består av en eller flera klasser

Programstruktur och terminologi. Programmet producerar följande utskrift i terminalfönstret: Ett Javaprogram består av en eller flera klasser // En första version av BankKonto-klassen class BankKonto { private String namn; private long nr; private double saldo; private double ränta; // Klassen TestaBankKonto // Klassens uppgift är att skapa

Läs mer

TENTAMEN I PROGRAMMERING. På tentamen ges graderade betyg:. 3:a 24 poäng, 4:a 36 poäng och 5:a 48 poäng

TENTAMEN I PROGRAMMERING. På tentamen ges graderade betyg:. 3:a 24 poäng, 4:a 36 poäng och 5:a 48 poäng TENTAMEN I PROGRAMMERING Ansvarig: Jan Skansholm, tel 7721012 Betygsgränser: Hjälpmedel: Sammanlagt maximalt 60 poäng. På tentamen ges graderade betyg:. 3:a 24 poäng, 4:a 36 poäng och 5:a 48 poäng Skansholm,

Läs mer

Laboration 1. Objektorienterad programmering, Z1. Syfte

Laboration 1. Objektorienterad programmering, Z1. Syfte Syfte Laboration 1. Objektorienterad programmering, Z1 Syftet med denna laboration är dels att göra dej bekant med de verktyg som kan vara aktuella i programmeringsarbetet, dels ge en första inblick i

Läs mer

F5 Selektion och iteration. ID1004 Objektorienterad programmering Fredrik Kilander

F5 Selektion och iteration. ID1004 Objektorienterad programmering Fredrik Kilander F5 Selektion och iteration ID1004 Objektorienterad programmering Fredrik Kilander fki@kth.se Boolska uttryck Boolska uttryck använder sig av jämförelseoperatorer < > = ==!= Resultatets datatyp är boolean

Läs mer