Årsredovisning och koncernredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning och koncernredovisning"

Transkript

1 Styrelsen och verkställande direktören för Södermanlands Nyheter AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret

2 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning - koncernen 7 Balansräkning - koncernen 8 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - koncernen 9 Kassaflödesanalys - koncernen 10 Resultaträkning - moderföretaget 11 Balansräkning - moderföretaget 12 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelse - moderföretaget 13 Kassaflödesanalys - moderföretaget 14 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 15 Noter 16 Underskrifter 26

3 Södermanlands Nyheter AB 3(26) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Ägarförhållanden Södermanlands Nyheter AB, med dotterbolag, ägs av Eskilstuna-Kuriren AB ( aktier). Mkt Media AB äger 1 aktie. Koncernen Inom koncernen bedrivs tidningsutgivning, annonsförsäljningsverksamhet, civiltryckerirörelse och tidningsdistribution. Koncernens nettoomsättning uppgick 2008 till 161,1 MSEK, en ökning med 7,9 MSEK eller 5,1 % jämfört med Koncernens rörelseresultat uppgick till 25,1 MSEK (25,8 MSEK). Koncernens rörelsemarginal minskade till 15,4 % (16,7 %). Vinstmarginalen minskade till 17,3 % (32,5 %). I finansnettot för föregående år ingår realisationsvinst på sålda värdepapper. Koncernens investeringar i byggnader, maskiner och inventarier inklusive pågående nyanläggningar uppgick till 1,5 MSEK (2,8 MSEK). På tidigare och under året gjorda investeringar i immateriella tillgångar, gjordes nedskrivning av hela investeringsbeloppet. Dagstidningen Södermanlands Nyheter (SN) och internetsajten är moderbolagets huvudsakliga verksamhet. SN utkommer primärt som papperstidning men kan också köpas som taltidning eller pdf-tidning. Dotterbolaget SN:s Försäljnings AB bedriver försäljning av annonser på uppdrag av moderbolaget. Intäkterna består i provisioner på sålda annonser. Dotterbolaget Tidningsservice i Nyköping AB bedriver distribution av morgontidningar i Nyköping, Oxelösund, Gnesta och Trosa. De tidningstitlar som ingår i samdistributionen är Södermanlands Nyheter, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Dagens Industri. Bolaget handhar dessutom regionala transporter av tidningar och annat gods samt utför distribution av andra produkter inom regionen. Kundservicefunktionen är gemensam med moderbolaget. Dotterbolaget Österbergs & Sörmlandstyck AB bedriver produktion av trycksaker och utför kopieringstjänster. Kunderna finns främst inom industri, reklambyråer och offentlig sektor. Försäljningen ökade jämfört med f.g år. Rörelseresultatet ökade jämfört med Administrationen är gemensam för hela SN-koncernen. Moderföretaget Den av Tidningsstatistik AB (TS) kontrollerade upplagan för helåret 2008 uppgick till exemplar, oförändrat jämfört med rekordåret Upplageintäkterna ökade med 4,2 %. Antalet unika besökare/vecka på (enligt KIA-index) ökade med 5 %. Antalet sessioner (besök/vecka oavsett om besöket avser en unik kund eller ej) ökade 36 %. De procentuella förändringarna avser genomsnitt för samtliga veckor under året. Annonsintäkterna (papper + webb) ökade med 4.2 %. Till följd av den vikande konjunkturen minskade dock annonsintäkterna under årets sista månad. Minskningen avsåg primärt eftertextannonsering. Under hösten utsågs SN, av tidningen Medievärlden, till "Årets dagstidning" och till "Årets redaktion". Motiveringen till utmärkelsen årets dagstidning var: "En tidning som vet vart den ska och som kan få alla som misströstar om dagstidningens framtid att spotta i nävarna och gå ut och vinna matchen." Utmärkelserna stärker tidningsföretaget och dess medarbetare. Under 2008 fortsatte det redaktionella utvecklingsarbetet för att stärka papperstidningens position,

4 Södermanlands Nyheter AB 4(26) särskilt gentemot unga vuxna. Ett av flera fokus i detta arbete var att strategiskt, från ett kundperspektiv, definiera papperstidningens roll contra webbens. Skillnaderna mellan de två publiceringsformerna ökade och kommer att fortsätta öka. Arbetet med att etablera som en betydelsefull aktör på den lokala annonsmarknaden har fortsatt. Ett genombrott skedde i och med etableringen av SN Företagsguide, en lokal företagskatalog. Under året genomfördes ett strategiskt projektarbete där särskilt en ny vision, en ny affärsidé och nya strategiska mål för verksamheten etablerades. Ett ytterligare fokus under 2008 har varit att hitta synergier mellan företaget och övriga företag inom den koncern SN numera ingår. Moderföretagets nettoomsättning ökade under året med 4,1 % till 130,4 MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 21,5 MSEK (21,5 MSEK). Rörelsemarginalen uppgick till 16,3 % (17,0 %). Vinstmarginalen minskade till 18,2 % (36,1 %). Finansnettot minskade jämfört med I finansnettot för föregående år ingår realisationsvinst vid avyttring av aktier i VLT AB med 21,1 MSEK. Tillsammans med kortfristig medelsplacering uppgick likvida medel till 1,2 MSEK (1,8 MSEK). Företaget är anslutet till ägarföretagets koncernvalutakonto, vilket innebär att likvida medel i huvudsak redovisas som kortfristig fordran på koncernföretag. På balansdagen uppgick beloppet till kkr ( kkr). Soliditeten på balansdagen var 47 % (60 %). Företagets investeringar i byggnader, maskiner och inventarier inklusive pågående nyanläggningar uppgick till 0,9 MSEK (1,7 MSEK). Ekonomisk översikt Koncern Rörelseintäkter, kkr Rörelseresultat, kkr Resultat efter finansiella poster, kkr Balansomslutning, kkr Rörelsemarginal, % 15,4 16,7 16,9 12,3 15,1 Vinstmarginal, % 17,3 32,5 18,4 14,4 16,7 Soliditet, % 44,6 56,3 43,4 50,7 37,6 Moderföretag Rörelseintäkter, kkr Rörelseresultat, kkr Resultat efter finansiella poster, kkr Balansomslutning, kkr Rörelsemarginal, % 16,3 17,0 17,0 12,2 14,4 Vinstmarginal, % 18,2 36,1 18,8 19,3 16,1 Soliditet, % 47,0 59,8 44,0 52,8 32,6

5 Södermanlands Nyheter AB 5(26) Förväntningar avseende den framtida utvecklingen Koncernen Dotterbolaget SN:s Försäljnings AB är helt beroende av försäljningsprovision för sålda annonser. Dotterbolaget Tidningsservice i Nyköping AB förväntas visa ett något högre rörelseresultat 2009 jämfört med 2008, trots högre personalkostnader. Dotterbolaget Österbergs & Sörmlandstryck AB arbetar på en stagnerande marknad med hård konkurrens. Rörelseresultatet för 2009 beräknas bli något lägre än Bolaget har litet investeringsbehov, varför kassaflödet förblir mycket tillfredställande. Moderbolaget Tidningsföretagets marknadsposition är mycket stark och lönsamheten god. Kompetensnivån i organisationen är hög. Resursutnyttjandet är högt. Den fallande konjunkturen medförde en för företaget osedvanligt stor annonsnedgång i januari. Sannolikt kommer den negativa trenden att bestå de närmaste månaderna. Resultatet för helåret 2009 beräknas bli betydligt lägre än föregående år. Besparingsåtgärder är vidtagna. Resultatet bedöms ändock hamna på en i förhållande till långsiktiga lönsamhetsmål tillfredsställande nivå. Miljöinformation Södermanlands Nyheter AB och Österbergs & Sörmlandstryck AB är certifierade enligt den nordiska miljöstandarden Svanen. Verksamheten är inte anmälningspliktig enligt miljöbalken.

6 Södermanlands Nyheter AB 6(26) Förslag till disposition av bolagets vinst Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor ,00, disponeras enligt följande: Belopp i SEK Utdelning, aktier * 27:90 kr per aktie ,00 Balanseras i ny räkning ,00 Summa ,00 Av koncernens fria egna kapital, kr föreslås 0 kkr bli överfört till bundna reserver. Styrelsen föreslår att utdelningen utbetalas inom 10 dagar efter bolagsstämmans beslut. Den föreslagna utdelningen, under förutsättning av bolagsstämmans beslut, reducerar koncernens soliditet till 39 procent. Soliditeten är mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrives med lönsamhet betryggande. Likviditeten i koncernen bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen och det lämnade koncernbidraget kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap st (försiktighetsregeln). Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

7 Södermanlands Nyheter AB 7(26) Resultaträkning - koncernen Belopp i KSEK Not Nettoomsättning Förändringar av produkter i arbete Reklamskatt Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Papper och insatsvaror inklusive köpt redaktionsmaterial Distributionskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Vinstandel till personal Avskrivningar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från värdepapper som är anläggningstillgång Ränteintäkter och liknande resultatposter, koncern Ränteintäkter och liknande resultatposter, övriga Räntekostnader och liknande resultatposter, övriga Resultat efter finansiella poster Lämnade koncernbidrag Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat

8 Södermanlands Nyheter AB 8(26) Balansräkning - koncernen Belopp i KSEK Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Förskott immateriella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Tryckpressar och tekniska anläggningar Inventarier och IT-utrustning Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager, förnödenheter mm Papper och insatsvaror Pågående arbeten för annans räkning Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

9 Södermanlands Nyheter AB 9(26) Balansräkning - koncernen Belopp i KSEK Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 18 Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Avsättningar för uppskjuten skatt Kortfristiga skulder Förskott från kunder, prenumerationer Förskott från kunder, övrigt Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Panter och säkerheter för egna skulder Inga Inga Övriga ställda panter och säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Svenska Tidningsutgivareföreningen Pensionsförpliktelse Övriga ansvarsförbindelser Summa

10 Södermanlands Nyheter AB 10(26) Kassaflödesanalys, indirekt metod - koncern Belopp i KSEK Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Av- och nedskrivningar Resultat vid avyttring av anläggningstillgångar Förändring av pensionsskuld Erhållen ränta Erlagd ränta Resultat från värdepapper som är anläggningstillgångar Resultat från kortfristiga placeringar Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning (+) av varulager Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillångar Avyttring av materiella anläggningstillångar Avyttring av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

11 Södermanlands Nyheter AB 11(26) Resultaträkning - moderbolaget Belopp i KSEK Not Nettoomsättning Reklamskatt Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Papper och insatsvaror inklusive köpt redaktionsmaterial Distributionskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Vinstandel till personal Avskrivningar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från värdepapper som är anläggningstillgång Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter, koncern Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter, övriga Räntekostnader och liknande resultatposter, övriga Resultat efter finansiella poster Erhållna koncernbidrag Lämnade koncernbidrag Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt Årets resultat

12 Södermanlands Nyheter AB 12(26) Balansräkning - moderbolaget Belopp i KSEK Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Tryckpressar och andra tekniska anläggningar Inventarier och IT-utrustning Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager, förnödenheter mm Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos övriga koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

13 Södermanlands Nyheter AB 13(26) Balansräkning - moderbolaget Belopp i KSEK Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 18 Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust 1 37 Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Ackumulerade avskrivningar utöver plan Avsättningar 20 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Kortfristiga skulder Förskott från kunder, prenumerationer Förskott från kunder, övrigt Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag 1 - Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser, moderbolaget Panter och säkerheter för egna skulder Inga Inga Övriga ställda panter och säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Svenska Tidningsutgivareföreningen Pensionsförpliktelse Övriga ansvarsförbindelser Summa ansvarsförbindelser

14 Södermanlands Nyheter AB 14(26) Kassaflödesanalys, indirekt metod - moderföretag Belopp i KSEK Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m Av- och nedskrivningar Resultat vid avyttring av anläggningstillgångar Förändring av pensionsskuld Erhållen ränta Erlagd ränta Resultat från värdepapper som är anläggningstillgång Resultat från kortfristiga placeringar Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning (+) av varulager Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillångar Avyttring av materiella anläggningstillångar Avyttring av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

15 Södermanlands Nyheter AB 15(26) Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i KSEK om inget annat anges. Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen. Bolaget följer Bokföringsnämndens allmänna råd, vägledningar, rekommendationer och uttalanden om inget annat anges för respektive balanspost. Koncernbidrag redovisas över resultaträkningen. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Redovisning av intäkter Som nettoomsättning redovisas fakturerad försäljning som i allt väsentligt omfattar annonser och upplageförsäljning i moderbolaget samt försäljning av distributionstjänster och beställningstryck i dotterbolagen. Intäktsredovisningen sker i resultaträkningen när det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla bolaget och dessa fördelar kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Intäkter vid försäljning av varor och tjänster redovisas vid leverans i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas netto efter rabatter och tillämpliga punktskatter. Skatt Koncernens totala skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Uppskjuten skatt beräknas som 26,3 % (28 %) av moder- och dotterbolagens förändring av obeskattade reserver. Jämförelsestörande poster Redovisningsrådets rekommendation nr 4 tillämpas, vilket innebär att resultateffekter av särskilda händelser och transaktioner av väsentlig betydelse specificeras inom respektive resultatbegrepp. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Följande avskrivningstider tillämpas: Typ av anläggning År Materiella anläggningstillgångar: -Byggnader 20 -Markanläggningar (75% av anskaffn värdet) 20 -Tryckpressar och andra tekniska anläggningar 10 -Inventarier och IT-utrustning 3-5 Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas i de enskilda företagen som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver. Leasing Leasingavtal som ej är av väsentlig betydelse redovisas som operationella, med tillämpning av BFN 2000:4.

16 Södermanlands Nyheter AB 16(26) Likvida placeringar Likvida placeringar värderas i enlighet med årsredovisningslagen till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Varulager Varulagret, värderat enligt Redovisningsrådets rekommendation nr 2 Redovisning av varulager, är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt den s k först-in först-ut principen respektive verkligt värde. Inkuransrisker har därvid beaktats. Koncernredovisning Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation (RR1:00). Koncernuppgifter Bolaget är helägt dotterbolag till Eskilstuna-Kuriren AB org nr med säte i Eskilstuna. Nämnda bolag ägs i sin tur av Eskilstuna-Kurirens Stiftelse med säte i Eskilstuna, org nr , som upprättar koncernredovisning för den största koncernen i gruppen. Av Södermanlands Nyheter AB:s totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 31 % (f.g år 33 %) av inköpen och 8 % (f.g. år 8 %) av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som företaget tillhör. Koncernvalutakonto Företagets likvida medel är i huvudsak placerade i koncernens moderbolag, Eskilstuna-Kuriren AB, och redovisas som kortfristig fordran på koncernföretag. Noter Not 1 Nettoomsättning per rörelsegren och företag Nettoomsättningen är redovisad efter avdrag för rabatter, förmedlingsersättningar, ersättning för informationsförmedling och provisioner till förmedlingsbyråer. Nettoomsättningen fördelar sig enligt följande: Koncernen Moderbolaget Koncernen Moderbolaget Nettoomsättning per rörelsegren Intäkter tidningsrörelsen Annonsintäkter Upplageintäkter Övrigt S:a intäkter tidningsrörelsen Övriga rörelsegrenar Civiltryck Distribution S:a nettoomsättning

17 Södermanlands Nyheter AB 17(26) Not 2 Ersättning till revisorer Koncern Moderbolag Revisionsarvode KPMG AB Summa revisonsarvode Not 3 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Moderbolaget Män Kvinnor Totalt i moderbolaget Dotterbolag Män Kvinnor Totalt i dotterföretag Koncernen totalt varav män varav kvinnor Medelantalet anställda beräknas genom att totalt arbetad tid divideras med 1715 timmar, vilket ansetts motsvara normal full årsarbetstid. Frilansmedarbetare ingår inte i underlaget. Fördelning mellan kvinnor och män i företagets styrelse Moderbolaget Män, antal 3 3 Kvinnor, antal 3 3 Totalt antal 6 6 Koncernen Män, procentandel 82 % 82 % Kvinnor, procentandel 18 % 18 % Fördelning mellan kvinnor och män i företagsledningen Moderbolaget Män, antal 7 7 Kvinnor, antal - - Totalt antal 7 7 Koncernen Män, procentuell andel 100 % 100% Kvinnor, procentuell andel 0 % 0 %

18 Södermanlands Nyheter AB 18(26) Personalens sjukfrånvaro, i moderbolaget Företagets totala sjukfrånvaro under kalenderåret uppgår till 2,3 % (föregående år 4,2 %). Den sjukfrånvaro som varat i 60 dagar eller mer utgör 37 % (37 %) av den totala sjukfrånvaron. Vid uppdelning på olika grupper lämnas ej uppgift i de fall antal personer inom gruppen är färre än 10 eller om antal sjukfrånvarande inom gruppen är färre än Sjukfrånvaro för kvinnor 3,2 % 4,8 % Sjukfrånvaro för män 1,6 % 3,7 % Sjukfrånvaro för åldersgruppen 29 år och yngre e.u. e.u. Sjukfrånvaro för åldersgruppen år 2,1 % 3,9 % Sjukfrånvaro för åldersgruppen 50 år och äldre 2,7 % 5,6 % Sjukfrånvaro i dotterbolag Uppgift om total sjukfrånvaro i dotterbolagen Österbergs & Sörmlandstryck AB 3,8 % 6,4 % Tidningsservice i Nyköping AB 4,4 % 4,7 % SN:s Försäljnings AB 1,9 % 2,6 % Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Moderbolaget Styrelse och VD (varav tantiem) Övriga anställda Summa Sociala kostnader (varav pensionskostnader) Dotterbolag Styrelse och VD - - Övriga anställda Summa Sociala kostnader (varav pensionskostnader) Koncernen Styrelse och VD (varav tantiem) Övriga anställda Summa Sociala kostnader (varav pensionskostnader) Den del av moderbolagets pensionskostnader som avser gruppen styrelse och VD uppgår till Den del av koncernens pensionskostnader som avser gruppen styrelse och VD uppgår till Verkställande direktören har rätt att gå i pension vid 62 års ålder. Pensionen utgör 75% av den

19 Södermanlands Nyheter AB 19(26) pensionsmedförande lönen. Förmånen är kostnadsförd. Till verkställande direktören utbetalas lön, vid uppsägning från företagets sida, under 6 månader. Därutöver utgår ett avgångsvederlag motsvarande 18 månadslöner. Från 62 års ålder är den ömsesidiga uppsägningstiden 3 månader, utan avgångsvederlag. Kostnader för frilansmedarbetare redovisas under rubriken Köpt redaktionellt material. Kostnad för vinstdelningssystem ingår med 1651KKR (1 424 KKR) för moderbolaget och KKR (1 971 KKR) för koncernen. Not 4 Avskrivningar av anläggningstillgångar Koncernen Immateriella anläggningstillgångar Byggnader och mark Tryckpressar och andra tekniska anläggningar Inventarier och IT-utrustning Summa Moderbolaget Byggnader och mark Tryckpressar och andra tekniska anläggningar Inventarier och IT-utrustning Summa Not 5 Rörelseresultat per rörelsegren Koncernen Rörelseresultat per rörelsegren Tidningsrörelsen Beställningstryckverksamheten Distributionsverksamheten Summa rörelseresultat Moderbolaget Rörelseresultat per rörelsegren Tidningsrörelsen Summa rörelseresultat Not 6 Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Koncernen Utdelningar Realisationsvinst Moderbolaget Utdelningar Realisationsvinst

20 Södermanlands Nyheter AB 20(26) Not 7 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Koncernen Ränteintäkter Realisationsresultat vid avyttring av andelar Utdelningar på kortfristiga placeringar Moderbolaget Ränteintäkter, övriga Realisationsresultat vid avyttring av andelar Utdelningar på kortfristiga placeringar Not 8 Räntekostnader och liknande resultatposter Koncernen Räntekostnader Moderbolaget Räntekostnader Not 9 Skatt på årets resultat Koncern Aktuell skatt Uppskjuten skatt Moderföretag Aktuell skatt Not 10 Bokslutsdispositioner, moderbolaget Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan: -Maskiner och inventarier Summa

21 Södermanlands Nyheter AB 21(26) Not 11 Immateriella anläggningstillgångar, koncernen Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Nyanskaffningar Avyttringar och utrangeringar Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början Avyttringar och utrangeringar Årets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid årets slut Not 12 Byggnader och mark Koncern Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Nyanskaffningar Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid årets slut Taxeringsvärde byggnader: Taxeringsvärde mark: Moderföretag Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Nyanskaffningar Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid årets slut Taxeringsvärde byggnader: Taxeringsvärde mark:

22 Södermanlands Nyheter AB 22(26) Not 13 Tryckpressar och andra tekniska anläggningar Koncern Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Nyanskaffningar Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid årets slut Moderföretag Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid årets slut Not 14 Inventarier och IT-utrustning Koncern Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Nyanskaffningar Avyttringar och utrangeringar Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början Avyttringar och utrangeringar Årets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid årets slut Moderföretag Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Nyanskaffningar Avyttringar och utrangeringar Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början Avyttringar och utrangeringar Årets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid årets slut

23 Södermanlands Nyheter AB 23(26) Not 15 Andelar i koncernbolag Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Utgående bokfört värde Specifikation av moderbolagets innehav av aktier och andelar i koncernbolag Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier. Antal Bokfört Dotterföretag / Org nr / Säte andelar i % värde Österbergs & Sörmlandstryck AB, , Nyköping Tidningsservice i Nyköping AB, , Nyköping SN:s Försäljnings AB, , Nyköping Not 16 Andra långfristiga värdepappersinnehav Koncern Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Avgående tillgångar Redovisat värde vid årets slut Moderföretag Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Avgående tillgångar Redovisat värde vid årets slut Not 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Koncern Upplupna intäkter Förutbetalda kostnader Moderföretag Upplupna intäkter Förutbetalda kostnader

24 Södermanlands Nyheter AB 24(26) Not 18 Eget kapital Koncernen Aktie- Bundna Fritt eget kapital reserver kapital Vid årets början Utdelning Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital Årets resultat Vid årets slut Moderföretaget Aktie- Balanserad kapital Reservfond vinst Vid årets början Disposition enl bolagsstämmobeslut - Utdelning Årets resultat Vid årets slut Aktiekapitalet består av aktier med kvotvärde 100 kronor. Not 19 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Koncern Avsatt till pensioner, PRI Avsatt till pensioner, övriga Härav kreditförsäkrat via FPG/PRI Moderföretag Avsatt till pensioner, PRI Avsatt till pensioner, övriga Härav kreditförsäkrat via FPG/PRI Not 20 Avsättning för uppskjuten skatt Vid avsättningen för uppskjuten skatt, som uppstått vid elmineringen av obeskattade reserver, har skattesatsen 26,3 % (föregående år 28 %) använts.

25 Södermanlands Nyheter AB 25(26) Not 21 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Koncern Upplupna löneskulder Upplupna sociala avgifter Övriga upplupna kostnader Förutbetalda hyror Förutbetalda intäkter Moderföretag Upplupna lönekostnader Upplupna sociala avgifter Övriga upplupna kostnader Förutbetalda hyror Förutbetalda intäkter

26

27

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Södermanlands Nyheter AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 1(8) Innehållsförteckning: Sida Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2012 Innehåll:

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige Årsredovisning för Innovations- och kemiindustrierna i Sverige Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Växjö Lakers Hockey, VLH Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

SK Ägir. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

SK Ägir. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsbokslut för SK Ägir Räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

BRF Fjällfoten i Idre

BRF Fjällfoten i Idre Årsredovisning för BRF Fjällfoten i Idre Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 BRF Fjällfoten i Idre 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för BRF Fjällfoten i Idre, får härmed avge årsredovisning för 2013.

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2016 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2016 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Björkliden Bodaholm Golf AB

Björkliden Bodaholm Golf AB Årsredovisning för Björkliden Bodaholm Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Silentium AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Årsredovisning för Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer