Lånets nominella belopp är högst etthundratjugomiljoner ( ) euro (nedan också "Lånets nominella belopp").

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lånets nominella belopp är högst etthundratjugomiljoner ( ) euro (nedan också "Lånets nominella belopp")."

Transkript

1 POHJOLA FOND-OBLIGATION I/2009 Pohjola Bank Abp ("Emittenten" eller "Pohjola") emitterar med stöd av styrelsens bemyndigande det strukturerade masskuldebrevslånet Pohjola Fond-Obligation I/2009 ("Lånet"). Lånet är riktat att tecknas av OP-Livförsäkrings Ab (private placement). Huvudarrangör, kalkyleringsagent och betalningsombud för Lånet är Pohjola Bank Abp ("Huvudarrangören", "Kalkyleringsagenten", "Betalningsombudet" eller "Pohjola"). Lånevillkoren är följande: 1 Lånets nominella belopp och emission Lånets nominella belopp är högst etthundratjugomiljoner ( ) euro (nedan också "Lånets nominella belopp"). Lånet dateras och emitteras ("Emissionsdagen"). Lånet har värdeandelsform och det kommer att anslutas till Euroclear Finland Ab:s (tidigare Finlands Värdepapperscentral, "VPC") RM-system. Lånets minimiteckningsbelopp är etthundratusen ( ) euro. Det nominella beloppet av en enskild masslåneandel ("Värdeandel") är etthundra (100) euro. Antalet värdeandelar är högst Teckning av Lånet Lånet är riktat att tecknas av OP-Livförsäkrings Ab. Förhandsteckningstiden är och Teckningstiden är Teckningsstället är Pohjolas avdelning för penning-, valuta- och skuldkapitalmarknaden, tfn Förhandsteckningen ska betalas helt och hållet senast och teckningen ska betalas vid teckningen. Betalningen ska ske på det sätt som uppges i samband med teckningen. Då ska betalas det nominella beloppet av låneandelen förhöjd med emissionskursen. Värdeandelarna registreras på det värdeandelskonto som tecknaren uppgett senast den femte (5) Bankdagen efter Emissionsdagen i enlighet med de bestämmelser om värdeandelssystemet och värdeandelskonton som ingår i lagstiftningen samt VPC:s regler och föreskrifter. 3 Löptid och Återbetalningsdag Löptiden är Lånets nominella belopp återbetalas på det sätt som nämns nedan i punkt 7 "Indexgottgörelse och Återbetalningsbelopp" ("Återbetalningsdagen"), om Emittenten inte återbetalar Lånet i förtid på grund av en oförutsedd händelse eller av att Säkringsinstrumentet upphör. Återbetalningsdagen kan flyttas vid ett marknadsavbrott, en oförutsedd händelse eller på grund av att Säkringsinstrumentet upphör. I så fall meddelas via värdeandelssystemet att Återbetalningsdagen flyttas. 4 Emissionskurs Under Förhandsteckningstiden är Lånets teckningskurs 100 %, under Teckningstiden varierar Lånets teckningskurs.

2 2 5 Återkallande av Låneemissionen Emittenten har rätt att återkalla emissionen av Lånet , om teckningarna under Förhandsteckningstiden understiger euro. Emittenten förbehåller sig rätten att återkalla emissionen av Lånet helt eller delvis senast , om Emittenten anser att det i nationella eller internationella ekonomiska eller politiska förhållanden eller i andra omständigheter som väsentligt påverkar emissionen av Lånet har inträffat en sådan förändring som kan störa eller försvåra genomförandet av emissionen av Lånet. Emittenten förbehåller sig rätten att avbryta Lånets Förhandsteckningstid eller Teckningstid. Information om att emissionen återkallas eller att Förhandsteckningstiden eller Teckningstiden avbryts kan fås på teckningsstället och informationen ges OP-Livförsäkrings Ab senast Om det är fråga om att avbryta teckningen under Förhandsteckningstiden eller Teckningstiden ges informationen så fort som möjligt efter att beslutet att avbryta teckningen fattats. 6 Förfarandet vid över- och underteckning Emittenten har rätt att separat besluta om åtgärder vid en eventuell över- eller underteckning. Emittenten har rätt att höja Lånebeloppet, minska teckningarna, förlänga teckningstiden eller avbryta teckningen. Emittenten har rätt att helt eller delvis godkänna eller förkasta teckningar som placerare har gjort. Information om de åtgärder som nämns ovan fås från Pohjolas avdelning för penning-, valuta- och skuldkapitalmarknaden senast Om emissionen återkallas eller teckningar minskas, återbetalar Pohjola det belopp som betalts vid teckningen på det konto som tecknaren uppgett inom fem (5) Bankdagar från återkallelsedagen. Om teckningen avbryts på grund av överteckning, ska Pohjola dessutom fatta beslut om övriga åtgärder som behövs. 7 Indexgottgörelse och Återbetalningsbelopp På Lånet betalas ingen årlig ränta. På Lånet betalas på Återbetalningsdagen den eventuella Indexgottgörelse som definieras i Bilaga 1. Lånets nominella belopp återbetalas allt i ett på Återbetalningsdagen. 8 Kalkyleringsagent Kalkyleringsagent är Pohjola Bank Abp, med Helsingfors som hemort. Kalkyleringsagenten ska fastställa alla uppgifter och detaljer som enligt de här villkoren ankommer på Kalkyleringsagenten. Kalkyleringsagentens beslut om sådana uppgifter och detaljer binder innehavarna av Värdeandelar, till den del som inga uppenbara fel kan konstateras. Kalkyleringsagenten ansvarar inte för fel eller försummelser i beräkningen eller distributionen av de variabler som används för att beräkna Indexgottgörelsen. Innehavarna av Värdeandelar ska informeras om ett eventuellt byte av Kalkyleringsagent i enlighet med punkt 16 "Meddelanden". 9 Betalning av Lånets nominella belopp och Indexgottgörelse Indexgottgörelsen och Lånets nominella belopp ska betalas på Återbetalningsdagen, om Emittenten inte före det i enlighet med punkt 14 i lånevillkoren har återbetalt Lånet i förtid i enlighet med de bestämmelser om värdeandelssystemet och värdeandelskonton som ingår i lagstiftningen samt VPC:s regler och föreskrifter till den som enligt uppgifterna för värdeandelskontot har rätt att på förfallodagen ta emot betalningen

3 3 ("Värdeandelsinnehavare"). Inga krav på betalning kan riktas mot Emittenten, om betalningen har skett i tid till det kontoförande institutet. Om Återbetalningsdagen inte är en Bankdag, framskjuts betalningen till följande Bankdag, utom då följande Bankdag infaller följande kalendermånad, varvid betalningsdagen flyttas till föregående Bankdag. Flyttningen inverkar inte på betalningens belopp. Värdeandelsinnehavarna ska informeras om ett eventuellt byte av Betalningsombud i enlighet med punkt 16 "Meddelanden". 10 Bankdag Med bankdag avses i de här lånevillkoren en dag då Europeiska centralbankens betalningssystem TARGET (Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express System) fungerar och bankerna i Helsingfors, London och New York allmänt håller öppet. Det bankdagsantagande som ska tillämpas på Lånet är det s.k. "tillämpad följande". 11 Säkerhet och Lånets förmånsrätt Det Lån som emitteras saknar säkerhet. Lånet har samma förmånsrätt som Emittentens övriga förbindelser som saknar säkerheter. 12 Lånets eftermarknad Köp- och säljanbud som gäller Lånet tas emot av Pohjolas avdelning för penning-, valuta- och skuldkapitalmarknaden. Pohjola förbinder sig att dagligen ge Lånet en notering, enligt vilken teckningar och inlösen kan ske. 13 Återköp av Lånet före förfallodagen Emittenten är skyldig att köpa Lånet från eftermarknaden. Värdeandelar som återköpts på det här sättet kan säljas vidare eller dödas. 14 Återbetalning i förtid av Lånet: Emittenten har rätt att återbetala Lånet i förtid på grund av en sådan oförutsedd händelse som angetts i Bilaga 1 eller om Emittentens Säkringsinstrument upphör. Med Säkringsinstrument avses ett derivatinstrument som Emittenten ingår med en part på den internationella derivatmarknaden som skydd mot den återbetalningsrisk som ansluter sig till Lånet. Emittenten ska underrätta Värdeandelsinnehavarna om en återbetalning i förtid minst fem (5) Bankdagar före återbetalningen i enlighet med punkt 16 "Meddelanden". Om Lånet återbetalas i förtid, ska Emittenten till Värdeandelsinnehavarna betala det marknadsvärde som Kalkyleringsagenten enligt god marknadssed fastställt för Lånet. Marknadsvärdet kan vara större eller mindre än Lånets nominella belopp. Kalkyleringsagenten ska fastställa vilken andel av ifrågavarande marknadsvärde som utgör Indexgottgörelsen. Värdeandelsinnehavarna har inte rätt att kräva återbetalning i förtid av Lånet.

4 4 15 Borgenärssammanträde Emittenten har rätt att sammankalla innehavarna av Värdeandelar i det här masskuldebrevslånet till ett möte ("Borgenärssammanträde") för att besluta om att ändra lånevillkoren eller någon annan omständighet som nämns nedan. En kallelse till Borgenärssammanträdet ska offentliggöras minst tio (10) dagar före mötesdagen på det sätt som bestämts i punkt 16 "Meddelanden". I kallelsen ska anges tidpunkten, platsen och agendan för sammanträdet samt hur Värdeandelsinnehavarna ska gå till väga för att kunna delta i sammanträdet. Borgenärssammanträdet ska hållas i Helsingfors och dess ordförande ska utses av Emittenten. Borgenärssammanträdet är beslutfört, om minst två (2) personer är närvarande och de tillsammans företräder minst femtio (50) % av Lånets utelöpande kapitalbelopp. Om Borgenärssammanträdet inte är beslutfört inom trettio (30) minuter efter den begynnelsetidpunkt som angetts i kallelsen, kan behandlingen av sammanträdets agenda på begäran av Emittenten skjutas upp till ett nytt Borgenärssammanträde som kan hållas tidigast om fjorton (14) och senast om tjugoåtta (28) dagar på den plats som Emittenten anger. Det nya Borgenärssammanträdet är beslutfört, om minst två (2) personer är närvarande och de tillsammans företräder minst tio (10) % av lånets utelöpande kapitalbelopp. En kallelse till ett det nya sammanträdet ska offentliggöras på samma sätt som en kallelse till det ursprungliga sammanträdet. Förutsättningarna för sammanträdets beslutförhet ska dessutom nämnas i kallelsen. Värdeandelsinnehavarnas rösträtt vid Borgenärssammanträdet bestäms på basis av skuldebrevens kapitalbelopp. Emittenten har inte rösträtt vid Borgenärssammanträdet. Beslut vid Borgenärssammanträdet kräver minst två tredjedelar (2/3) av de röster som avgetts. En företrädare för Emittenten och/eller personer som Emittenten befullmäktigat har närvaro- och yttranderätt vid sammanträdet. Borgenärssammanträdet har rätt att på förslag av Emittenten fatta beslut som binder Värdeandelsinnehavarna: - om ändring av lånevillkoren och/eller - om samtycke till att temporärt avvika från lånevillkoren. Samtycke av samtliga Värdeandelsinnehavare krävs dock för: - en sänkning av Lånets nominella kapital och/eller Indexgottgörelsen, - en förlängning av löptiden, - en ändring av förutsättningarna för Borgenärssammanträdets beslutförhet och/eller - en ändring av kravet på majoritet för Borgenärssammanträdets beslut. Samtycket kan ges vid Borgenärssammanträdet eller på ett annat bevisligt sätt. Borgenärssammanträdet kan genom sitt beslut ge en namngiven person rätt att vidta nödvändiga åtgärder för att Borgenärssammanträdets beslut ska träda i kraft. Borgenärssammanträdets beslut är bindande för alla Värdeandelsinnehavare oberoende av om de varit närvarande vid Borgenärssammanträdet. Borgenärssammanträdets beslut anses ha nått en Värdeandelsinnehavare då det har registrerats på ett emissionskonto som upprätthålls vid VPC eller delgetts Värdeandelsinnehavarna i enlighet med punkt 16 "Meddelanden". Dessutom är Värdeandelsinnehavarna skyldiga att informera senare indossatarier av värdeandelarna om Borgenärssammanträdets beslut.

5 5 Emittenten har rätt att utan samtycke av borgenärerna eller Borgenärssammanträdet i Lånevillkoren göra sådana ändamålsenliga ändringar som inte försvagar Värdeandelsinnehavarnas ställning samt att ändra de tekniska förfaranden som ansluter sig till Lånet och som gäller betalningar eller andra motsvarande omständigheter. Värdeandelsinnehavarna ska informeras om ändringarna i enlighet med punkt 16 "Meddelanden". 16 Meddelanden Meddelanden om Värdeandelar och kallelser delges Värdeandelsinnehavarna per brev, genom en annons i Helsingin Sanomat eller i en annan riksomfattande tidning som Emittenten bestämmer eller på ett annat bevisligt sätt. Värdeandelsregistrets registerförare kan delge meddelanden med anslutning till Lånet också via värdeandelssystemet. Ett meddelande anses ha nått en Värdeandelsinnehavare när den offentliggjorts eller delgetts på något annat av de sätt som nämns ovan. 17 Värdeandelars rättsinnehavares samtycke till utlämning av upplysningar om rättsinnehavaren Upplysningar om innehav av Lånet som registrerats hos VPC omfattas av tystnadsplikt enligt 29 i lagen om värdeandelssystemet (1991/826, jämte ändringar). De här upplysningarna är därmed inte offentliga eller tillgängliga för Emittenten utan undantag från tystnadsplikten. En Värdeandels rättsinnehavare ger sitt samtycke till att Emittenten utan hinder av 29 (Tystnadsplikt) i lagen om värdeandelssystemet har rätt att få och VPC rätt att på Emittentens begäran lämna ut upplysningar, inklusive Värdeandelars rättsinnehavares namn, kontaktinformation och eventuella FO-nummer, om Värdeandelars rättsinnehavare som är registrerade hos VPC för delgivning av meddelanden som gäller Värdeandelar. 18 Force majeure Emittenten, Huvudarrangören och Betalningsombudet ansvarar inte för skada som förorsakas av ett oöverstigligt hinder (Force majeure) eller av att verksamheten oskäligt försvåras på grund av någon motsvarande orsak. Ett sådant hinder som befriar från ansvar kan till exempel utgöras av: krig eller krigshot, terrordåd, uppror eller upplopp eller någon annan medborgarorolighet, en av Emittenten, Huvudarrangören eller Betalningsombudet oberoende störning i postgången, telefontrafiken, den automatiska databehandlingen, dataöverföringen, övriga telekommunikationer eller eldistributionen, ett avbrott eller dröjsmål i Emittentens, Huvudarrangörens eller Betalningsombudets verksamhet på grund av eldsvåda eller någon annan olyckshändelse, en kampåtgärd, såsom strejk, lockout, bojkott eller blockad, även om åtgärden inte gäller Emittenten, Huvudarrangören eller Betalningsombudet, eller en av Emittenten, Huvudarrangören eller Betalningsombudet oberoende myndighetsåtgärd. 19 Preskription av förfallna poster Om det på grund av bristfälliga uppgifter inte varit möjligt att betala kapital eller ränta inom tre (3) år från det att betalningen enligt de här villkoren skulle betalas för första gången, har rätten till betalning till den här delen förverkats. 20 ISIN-kod Lånets ISIN-kod är FI Börsnotering av Lånet Lånet kommer inte att noteras på fondbörsen.

6 6 22 Risker i anslutning till de värdeandelar som emitteras Placeringar i masskuldebrev har risker. Placerarna ska noggrant ta del av Lånevillkoren och bland annat överväga följande: (a) Emittentrisken Pohjola ställer ingen säkerhet för det masslån som emitteras. Om Pohjola under löptiden konstateras vara insolvent, har placerarnas tillgodohavanden på basis av Lånet inte någon förmånsrätt utan de har samma företräde som Pohjolas övriga förbindelser som saknar säkerhet. Det kan därmed finnas risk för att placeraren förlorar hela eller delar av det placerade kapitalet. (b) Avkastning och återbetalningsbelopp Att placera på värdepappersmarknaden är alltid förenat med risker. Placeraren ansvarar ensam för resultatet av sina placeringsbeslut. Grunden för avkastning på Lånet fastställs i Lånevillkoren. Avkastningen på det här Lånet baserar sig på den Indexgottgörelse som definieras i Bilaga 1. Det är möjligt att Korgens värde utvecklar sig under löptiden så att Indexgottgörelsen är noll (0). Om placeraren håller Lånet till Återbetalningsdagen ( ), är dess nominella kapital inte föremål för en risk för förändringar i räntorna eller aktiekurserna. En placerare får på Återbetalningsdagen åtminstone Lånets nominella belopp. En överlåtelseförlust kan uppkomma för ett Lån som sålts före Återbetalningsdagen. (c) Rätt till återbetalning i förtid Emittenten har rätt att återbetala Lånet i förtid i de fall som angetts i punkt 14. Om Lånet återbetalas i förtid, ska Emittenten till Värdeandelsinnehavarna betala det marknadsvärde som Kalkyleringsagenten enligt god marknadssed fastställt för Lånet. Marknadsvärdet kan vara större eller mindre än Lånets nominella belopp. (d) Återkallelse av emissionen Emittenten har rätt att återkalla emissionen på basis av att marknadsläget förändrats, teckningarnas omfattning blivit liten eller om det inträffat något som enligt Emittentens prövning kan äventyra arrangemanget. I så fall ska teckningsbeloppet återbetalas till tecknarna. Ränta betalas inte på det belopp som återbetalas. (e) Eftermarknaden Pohjola förbinder sig att dagligen ge Lånet en notering, enligt vilken teckningar och inlösen kan ske. Om en placerare vill sälja sin placering före Återbetalningsdagen, kan Värdeandelens marknadspris vid ifrågavarande tidpunkt vara lägre eller högre än det kapital som placerats. En överlåtelseförlust kan uppkomma för ett Lån som sålts före Återbetalningsdagen. På det allmänna planet kan konstateras att till exempel en räntestegring under tiden mellan köptidpunkten och försäljningstidpunkten eller tidpunkten för återbetalning i förtid för Lånet kan minska Lånets värde. På motsvarande sätt kan en allmän räntesänkning öka Lånets värde. Om Lånet hålls till Återbetalningsdagen, är dess nominella belopp inte föremål för någon aktie-, ränte-, råvaru- eller valutamarknadsrisk. 23 Beskattning På den gottgörelse som eventuellt betalas på Lånet tillämpas inte lagen om källskatt på ränteinkomst (1990/1341), eftersom Lånet inte bjuds ut för teckning till allmänheten och prospektet om Lånet inte underställs Finansinspektionen eller någon annan behörig myndighet i en stat inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet för godkännande. En eventuell gottgörelse på Lånet är därmed i enlighet med den lag som gäller vid emissionstidpunkten skattepliktig inkomst för fysiska personer och finländska dödsbon som är allmänt skattskyldiga i Finland. En fysisk person och ett finländskt dödsbo som är allmänt skattskyldig i Finland ska uppge Lånets nominella belopp som tillgångar i den förifyllda skattedeklarationen och kontrollera beloppet på den gottgörelse som betalts på Lånet. På den gottgörelse som betalas ut uppbär

7 7 Pohjola eller den som Pohjola har befullmäktigat skatt i enlighet med de lagar och myndighetsanvisningar som gäller vid respektive tidpunkt. 24 Lånehandlingarna Kopior av lånehandlingarna finns framlagda under kontorstid vid Pohjolas avdelning för penning-, valutaoch skuldkapitalmarknaden på adressen Industrigatan 1 b, Pohjola. 25 Tillämplig lag och tvister På Lånet tillämpas finsk lag. Tvister som uppstår på grund av Lånet avgörs vid Helsingfors tingsrätt.

8 8 Bilaga 1 INDEXGOTTGÖRELSE Lånet är en placering på cirka sju år, och på Lånet betalas en indexgottgörelse. Beloppet på indexgottgörelsen baserar sig på en Korg med underliggande tillgångar (nedan också "Korgen") som består av följande Fonder, Aktieindex och Indexandel: (i) OP-Europa Aktie A-andel, OP-Delta A-andel, OP-Focus A-andel (nedan var och en för sig "Fond" och tillsammans "Fonder") (ii) S&P 500-indexet ("Aktieindex") och (iii) ishare MSCI Emerging Markets Index ("Indexandel"). Korgens sammansättning varierar på basis av den Historiska Volatiliteten under de 20 senaste dagarna. Korgens deltagandegrad bestäms på basis av Volatilitetens Målnivå och den Historiska Volatiliteten. Deltagandegraden kan ligga i intervallet %. Då den Historiska Volatiliteten (dvs. riskerna) är låg, dvs. under 10 % av målnivån, är deltagandegraden över 100 %. Då den Historiska Volatiliteten överstiger Volatilitetens Målnivå, är deltagandegraden under 100 %. För varje värdeandel betalas som Indexgottgörelse värdeförändringen i Korgen. Den beräknas genom att jämföra Korgens Slutvärde med Startvärdet, med beaktande av Låsnivån som beräknas halvårsvis. Slutvärdet bildas på basis av medelvärdet av de 13 sista månatliga observationerna under löptiden. Låsnivån utgör 50 % av den positiva värdeförändringen i Korgen. En förutsättning för att Indexgottgörelsen ska betalas är att värdeförändringen i Korgen är positiv. Lånet har kapitalgaranti, vilket betyder att om värdeförändringen i Korgen är noll eller negativ, återbetalas dock på Återbetalningsdagen Lånets hela nominella belopp. Då Låsnivån beräknas jämförs värdeförändringen i Korgen halvårsvis med Låsnivån för den föregående Bestämningsdagen för Låsnivån. Som Låsnivå används den största Låsnivå som uppnåtts, dvs. den kan inte sjunka under löptiden. Låsnivåns startvärde är 0. Valutakursförändringar inverkar inte på beloppet av Indexgottgörelsen. Med Korgen med underliggande tillgångar och Korgen avses ett index som kalkylmässigt består av följande underliggande tillgångar med följande vikter: Underliggande ISIN Bloomberg Vikt* tillgång Fond OP-Europa Aktie (Aandel) FI POHEUEB FH 30 % OP-Delta (A-andel) FI OPDELTA FH 15 % OP-Focus (A-andel) FI OPFOCUA FH 15% Aktieindex S&P 500-indexet - SPX 30 % Indexandel ishares MSCI US EEMUP 10 % Emerging Markets Index Fund (ETF) * Deltagandegraden varierar mellan % beroende på den Historiska Volatiliteten. Kalkyleringsagenten räknar ut Indexgottgörelsen enligt följande formel: Slutvärde LN Indexgottgörelsen = No minellt belopp max 100%,50% 100%, 0 Startvärde Startvärde ( T )

9 9 Startvärdet är det aritmetiska medelvärdet av det Dynamiska Indexets Värden på Bestämningsdagarna för Startvärdet. En formel för beräkning av det Dynamiska Indexets Värde finns i Bilaga 2. Slutvärdet är det aritmetiska medelvärdet av det Dynamiska Indexets Värden på Bestämningsdagarna för Slutvärdet. En formel för beräkning av det Dynamiska Indexets Värde finns i Bilaga 2. LN(T) är Låsnivån för den senaste Bestämningsdagen för Låsnivån. Den beräknas enligt den formel som finns i Bilaga 2. Det Dynamiska Indexets Värde är värdet för det Dynamiska Indexet på Bestämningsdagen för Startvärdet eller Slutvärdet eller på Värderingsdagen så som Kalkyleringsagenten fastställer det enligt den formel som finns i Bilaga 2. Kalkyleringsagenten fastställer det Dynamiska Indexets Värde som en procentuell värdeförändring i Korgen så att det till Korgens föregående Stängningsvärde på Värderingsdagen läggs till eller dras av Korgens Stängningsvärde på respektive Värderingsdag. Från Korgens Stängningsvärde som beräknats på det här sättet dras av Korgens Skötselkostnad. Den exakta formeln för Korgens Stängningsvärde finns i Bilaga 2. Korgens Skötselkostnad är 1,5 % p.a. Bestämningsdagar för Startvärdet är den 18 varje månad under det första året av löptiden under perioden (13 observationer) på så sätt att den första Bestämningsdagen för Startvärdet är och den sista Bestämningsdagen för Startvärdet är Om en Bestämningsdag för Startvärdet inte är en Bankdag, framskjuts ifrågavarande Bestämningsdag för Startvärdet till följande Bankdag, utom då följande Bankdag infaller följande kalendermånad, varvid ifrågavarande Bestämningsdag för Startvärdet flyttas till föregående Bankdag. Bestämningsdagar för Slutvärdet är den 18 varje månad under det sista året av löptiden under perioden (13 observationer) på så sätt att den första Bestämningsdagen för Slutvärdet är och den sista Bestämningsdagen för Slutvärdet är Om en Bestämningsdag för Slutvärdet inte är en Bankdag, framskjuts ifrågavarande Bestämningsdag för Slutvärdet till följande Bankdag, utom då följande Bankdag infaller följande kalendermånad, varvid ifrågavarande Bestämningsdag för Slutvärdet flyttas till föregående Bankdag. Bestämingsdag för Låsnivån är halvårsvis den 18 maj och november varje år från maj 2010 till maj 2015 (sammanlagt 11 Bestämningsdagar för Låsnivån). Bestämningsdagarna för Låsnivån är de dagar då Låsnivån (LN) räknas ut. Med Bankdag avses en dag då bankerna i Helsingfors, London och New York allmänt håller öppet och Europeiska centralbankens betalningssystem TARGET fungerar. Värderingsdag är varje Bankdag på så sätt att den första Värderingsdagen är och den sista Värderingsdagen är Om en Värderingsdag inte är en Tidtabellsenlig Börsdag, framskjuts ifrågavarande Värderingsdag till följande Tidtabellsenliga Börsdag. Fondbörs är för respektive Indexandel eller aktie som ingår i Aktieindexet och som utgör underliggande tillgång den fondbörs/de fondbörser där handeln med en sådan aktie eller Indexandel vid respektive tidpunkt huvudsakligen äger rum enligt Kalkyleringsagentens bedömning. Derivatbörs är för respektive Indexandel eller aktie som ingår i Aktieindexet och som utgör underliggande tillgång den börs/de börser där handeln med options- eller terminskontrakt relaterade till Indexandelen eller Aktieindexet enligt Kalkyleringsagentens bedömning vid respektive tidpunkt äger rum så att börsen/börserna har en väsentlig betydelse för den totala marknaden för sådana derivat.

10 10 Tidtabellsenlig Börsdag är varje dag då (i) den sammanslutning som beräknar och publicerar Aktieindexet normalt har för avsikt att beräkna och publicera Aktieindexets värde, (ii) då avsikten är att Fondbörserna och Derivatbörserna håller öppet för handel som normalt och (iii) då de fondbolag som förvaltar Fonderna normalt har för avsikt att beräkna och publicera värdet på en Fond eller en Fonds fondandelar. Den Tidtabellsenliga Börsdagen är därmed den samma för alla underliggande tillgångar i Korgen. Börsstörningsdag är (i) för det Aktieindex som ingår i Korgen varje Tidtabellsenliga Börsdag/Värderingsdag då den sammanslutning som beräknar och publicerar Aktieindexet inte beräknar och publicerar Aktieindexets värde, då en Derivatbörs som ansluter sig till Aktieindexet inte håller öppet under tidpunkten för den egentliga handeln eller då ett Marknadsavbrott anses föreligga, (ii) för den Indexandel som ingår i Korgen varje Tidtabellsenliga Börsdag då den Fondbörs eller Derivatbörs som ansluter sig till Indexandelen inte håller öppet under tidpunkten för den egentliga handeln eller då ett Marknadsavbrott anses föreligga eller (iii) för varje Fond som ingår i Korgen varje Tidtabellsenliga Börsdag då ett Marknadsavbrott anses föreligga. Börsstörningsdagen kan variera mellan olika underliggande tillgångar i Korgen. Den Historiska Volatiliteten fastställs på basis av standardavvikelsen för de dagliga förändringarna för Korgens 20 sista Värderingsdagar. Den exakta formeln för Historisk Volatilitet finns i Bilaga 2. Volatilitetens Målnivå är 10 %. Exempel på hur Indexgottgörelsen räknas ut Exempel 1 Exempel 2 Emissionskurs 100 % 100 % Obligationsandelens nominella kapital, Värdeförändring i det Dynamiska Indexet 65,0 % -65,0 % Indexgottgörelse/avkastning för löptiden 65,0 % -65,0 % Till placeraren betalas Effektiv avkastning 7,35 % 0,00 % Korgen består av följande underliggande tillgångar: Placeringsfonden OP-Europa Aktie har som syfte att på lång sikt öka fondandelens värde genom att placera Fondens tillgångar i första hand i både tillväxt- och värdeaktier på aktiemarknaden i Västeuropa. Fonden placerar också i aktier som noteras på börser utanför euroområdet. Fonden förvaltas av OP-Fondbolaget Ab (nedan Fondbolaget). Fonden strävar efter att med moderat aktiv risk på lång sikt nå en avkastning som är bättre än jämförelseindexet (avkastningsindexet MSCI Europe Total Return Net). Utvecklingen på aktiemarknaden i Europa påverkar fondens värde och värdeförändringarna kan på kort sikt vara kraftiga. I synnerhet riskerna hos tillväxtaktierna har normalt varit större än på aktiemarknaden i snitt. Fondens placeringar i annan valuta än euro omfattas också av en valutarisk. Man strävar efter att minska Fondens risker genom att effektivt och aktivt sprida och skydda innehaven enligt marknadsläget. Fonden lämpar sig för placerare som kan placera i minst 7 års tid. Fondens förvaltningsprovision vid emissionstidpunkten är 1,80 %, den ingår i Fondens värde som räknas varje bankdag och den tas inte ut separat av kunden. Med provisionen täcks de kostnader som förorsakas fondbolaget för förvaltningen av fonden.

11 11 Värdeutvecklingen hos placeringsfonden OP-Europa (A-andel) Den historiska utvecklingen är ingen garanti för den framtida utvecklingen. Placeringarnas värde kan stiga eller sjunka och placerarna kan förlora en del av sina placerade tillgångar, om placeringstiden är mycket kort. Fondens framtida värdeutveckling beror på marknadens utveckling och på hur framgångsrik portföljförvaltarens placeringsverksamhet är. OP-Focus är en inhemsk specialplaceringsfond som har som syfte att på lång sikt öka fondandelens värde med en koncentrerad inhemsk aktieportfölj. Fonden är en i lagen om placeringsfonder avsedd specialplaceringsfond, eftersom Fonden på det sätt som beskrivs i 5 i stadgarna kan koncentrera sina placeringar mera än de placeringsfonder som uppfyller fondföretagsdirektivet. Fonden förvaltas av OP- Fondbolaget Ab (nedan Fondbolaget). Fonden koncentrerar sina placeringar i aktier i cirka 20 företag som man anser ha den bästa avkastningspotentialen vid gällande tidpunkt. OP-Focus kan också placera högst en fjärdedel av sina tillgångar på aktiemarknaden i Europa. Fondens placeringar görs utan begränsningar av jämförelseindexet, dvs. aktiens vikt i indexet OMX Helsingfors Cap Yield påverkar inte vikten av aktierna i Fondens portfölj. OP-Focus använder ränteplaceringar endast för likviditetsskötsel. Fonden kan bedriva handel med standardiserade och icke-standardiserade derivatinstrument för att skydda värdepappersplaceringarna och ersätta direkta värdepappersplaceringar. OP-Focus risk är högre än en vanlig aktiefond som placerar på den inhemska aktiemarknaden, eftersom Fondens aktiva risk är högre. Utvecklingen på den inhemska aktiemarknaden och aktiemarknaden inom euroområdet påverkar Fondens värde. Värdefluktuationerna kan på kort sikt vara mycket kraftiga. Man strävar efter att minska Fondens risker genom att effektiv och aktivt sprida och rikta innehaven enligt marknadsläget. Fonden lämpar sig för placerare som kan placera i minst 7 års tid. Fondens förvaltningsprovision vid emissionstidpunkten är 1,80 %, den ingår i Fondens värde som räknas varje bankdag och den tas inte ut separat av kunden. Med provisionen täcks de kostnader som förorsakas fondbolaget för förvaltningen av fonden.

12 12 Värdeutvecklingen hos placeringsfonden OP-Focus (A-andel) Den historiska utvecklingen är ingen garanti för den framtida utvecklingen. Placeringarnas värde kan stiga eller sjunka och placerarna kan förlora en del av sina placerade tillgångar, om placeringstiden är mycket kort. Fondens framtida värdeutveckling beror på marknadens utveckling och på hur framgångsrik portföljförvaltarens placeringsverksamhet är. Placeringsfonden OP-Delta är en inhemsk aktiefond i euro som har som syfte att på lång sikt öka fondandelens värde genom att bedriva handel på den inhemska värdepappersmarknaden. Fonden förvaltas av OP-Fondbolaget Ab (nedan Fondbolaget). Fonden placerar i aktier i bolag som är noterade i Finland. OP- Deltas jämförelseindex är OMX Helsingfors Cap Yield. Fonden strävar efter att med moderat aktiv risk på lång sikt nå en avkastning som är bättre än jämförelseindexet. OP-Delta använder ränteplaceringar endast för likviditetsskötsel. Fonden kan bedriva handel med standardiserade derivatinstrument för att skydda värdepappersplaceringarna och ersätta direkta värdepappersplaceringar. OP-Deltas risk motsvarar risken på den inhemska aktiemarknaden. Utvecklingen på den inhemska aktiemarknaden påverkar Fondens värde. Värdefluktuationerna kan på kort sikt vara kraftiga. Man strävar efter att minska Fondens risker genom att effektivt och aktivt sprida och skydda innehaven enligt marknadsläget. Fonden lämpar sig för placerare som kan placera i minst 7 års tid. Fondens förvaltningsprovision vid emissionstidpunkten är 2,00 %, den ingår i Fondens värde som räknas varje bankdag och den tas inte ut separat av kunden. Med provisionen täcks de kostnader som förorsakas fondbolaget för förvaltningen av Fonden.

13 13 Värdeutvecklingen hos placeringsfonden OP-Delta (A-andel) Den historiska utvecklingen är ingen garanti för den framtida utvecklingen. Placeringarnas värde kan stiga eller sjunka och placerarna kan förlora en del av sina placerade tillgångar, om placeringstiden är mycket kort. Fondens framtida värdeutveckling beror på marknadens utveckling och på hur framgångsrik portföljförvaltarens placeringsverksamhet är. Fondernas fondprospekt, stadgar, årsberättelser och halvårsrapporter kan fås på internet på adressen S&P 500 Index är ett aktieindex som beräknas och publiceras av Standard & Poor s, a division of The McGraw-Hill Companies, Inc. och som består av 500 aktier som noteras på aktiemarknaden i Förenta staterna. Tilläggsinformation: Värdeutvecklingen hos indexet S&P ishares MSCI Emerging Markets Index Fund är en fondandel som noteras på börsen NYSE Arca, Inc och har som mål en avkastning som motsvarar indexet MSCI Emerging Markets Index. Indexet MSCI Emerging Markets Index består av aktier som noteras på tillväxtmarknader. Tilläggsinformation:

14 14 Värdeutvecklingen hos indexandelen ishares MSCI Emerging Markets Index Fund Marknadsavbrott (a) Fond Ett marknadsavbrott anses föreligga för respektive Fond som utgör underliggande tillgång för Korgen då värdet på en Fond som ingår i Korgen inte publiceras och om avbrottet, begränsningen eller ovan nämnda annan störning enligt Kalkyleringsagentens bedömning har en väsentlig betydelse för att bestämma värdet på det här Lånet eller dess underliggande tillgång. (b) Aktieindex Ett Marknadsavbrott anses föreligga för respektive Aktieindex eller aktie som ingår i Aktieindexet som utgör underliggande tillgång för Korgen då handeln har avbrutits eller begränsats eller någon händelse enligt Kalkyleringsagentens bedömning är till förfång för eller stör handeln eller möjligheten att få marknadsvärden under den sista timmen före sluttidpunkten för den egentliga handeln på en Fondbörs eller Derivatbörs. a) för en aktie eller aktier som ingår i ifrågavarande Aktieindex, eller b) för options- eller terminskontrakt relaterade till ifrågavarande Aktieindex och Kalkyleringsagenten bedömer att avbrottet, begränsningen eller händelsen har en väsentlig betydelse. Ett Marknadsavbrott anses också föreligga, om en eller flera av de Fondbörser där handel bedrivs med en eller flera aktier som enligt Kalkyleringsagentens bedömning utgör en väsentlig del av värdet på respektive Aktieindex eller en eller flera Derivatbörser tidigarelägger den normala sluttidpunkten för den egentliga handeln och inte har meddelat en sådan tidigareläggning senast en timme före sluttidpunkten för den tidigarelagda egentliga handeln eller, om den här tidpunkten infaller tidigare, en timme före den tidpunkt då de anbud som eventuellt ska genomföras vid sluttidpunkten för den egentliga handeln senast ska matas in i börsens handelssystem. (c) Indexandel Som ett Marknadsavbrott betraktas för en Indexandel som utgör underliggande tillgång för Korgen en situation där a) en Indexandel saknar en avslutskurs, eller b) handeln har avbrutits eller begränsats eller någon annan händelse

15 15 enligt Kalkyleringsagentens bedömning är till förfång för eller stör handeln eller möjligheten att få marknadsvärden under den sista timmen före sluttidpunkten för den egentliga handeln på Fondbörsen eller Derivatbörsen och Kalkyleringsagenten bedömer att avbrottet, begränsningen eller händelsen har en väsentlig betydelse. Ett Marknadsavbrott anses också föreligga, om en Fondbörs eller Derivatbörs tidigarelägger den normala sluttidpunkten för den egentliga handeln och börsen inte har meddelat en sådan tidigareläggning senast en timme före sluttidpunkten för den tidigarelagda egentliga handeln eller, om den här tidpunkten infaller tidigare, en timme före den tidpunkt då de anbud som eventuellt ska genomföras vid sluttidpunkten för den egentliga handeln senast ska matas in i börsens handelssystem. På grund av ett Marknadsavbrott kan Återbetalningsdagen flyttas. I så fall underrättas skuldebrevsinnehavarna via värdeandelssystemet. Framskjutning av Bestämningsdagen och Värderingsdagen Om Bestämningsdagen för Startvärdet eller Slutvärdet, Värderingsdagen eller Bestämningsdagen för Låsnivån för det Aktieindex eller den Indexandel som utgör underliggande tillgång för Korgen är en Börsstörningsdag, framskjuts den för ifrågavarande underliggande tillgång till följande Tidtabellsenliga Börsdag, förutsatt att den här dagen inte är en Börsstörningsdag. Om ännu den åttonde (8) Tidtabellsenliga Börsdag som följer omedelbart efter ifrågavarande ursprungliga dag för ifrågavarande underliggande tillgång är en Börsstörningsdag, ska Kalkyleringsagenten på det sätt som den finner vara bäst fastställa värdet för ifrågavarande underliggande tillgång till ett sådant värde som den underliggande tillgången skulle ha haft, om det inte hade varit fråga om en Börsstörningsdag. Kalkyleringsagenten ska i fråga om det Aktieindex som utgör underliggande tillgång basera beräkningen på de metoder för beräkning av Aktieindexet som gällde före Börsstörningsdagen. Om Bestämningsdagen för Startvärdet eller Slutvärdet, Värderingsdagen eller Bestämningsdagen för Låsnivån för en Fond som utgör underliggande tillgång för Korgen är en Börsstörningsdag, framskjuts den för ifrågavarande underliggande tillgång till följande Bankdag, förutsatt att den här dagen inte är en Börsstörningsdag. Om ännu den femte (5) Bankdag som följer omedelbart efter ifrågavarande ursprungliga dag för ifrågavarande underliggande tillgång är en Börsstörningsdag, är det fråga om en sådan oförutsedd händelse som avses nedan. Utbyte av sammanslutning som beräknar och publicerar Aktieindexet, utbyte av Aktieindexet Om en annan sammanslutning börjar beräkna och/eller publicera Aktieindexet i stället för den sammanslutning som fram till dess beräknat och/eller publicerat Aktieindexet och Kalkyleringsagenten godkänner att den nya sammanslutningen beräknar och/eller publicerar Aktieindexet, används vid beräkningen av Indexgottgörelsen det Aktieindex som beräknats och/eller publicerats av den nya sammanslutning som Kalkyleringsagenten godkänt. Om den sammanslutning som beräknar och/eller publicerar Aktieindexet ersätter Aktieindexet med ett motsvarande nytt Aktieindex med beräkningsmetoder som Kalkyleringsagenten anser att tillräckligt motsvarar de metoder som tidigare användes, används det nya ersättande Aktieindexet för att räkna ut Indexgottgörelsen. Ändringar i Aktieindexet Om formeln eller beräkningssättet för Aktieindexet väsentligt ändras eller om Aktieindexet annars ändras väsentligt före eller på Återbetalningsdagen och Kalkyleringsagenten bedömer att en sådan ändring har väsentlig betydelse för bestämningen av Indexgottgörelsen, kan Kalkyleringsagenten för beräkningen av Indexgottgörelsen beräkna värdet på Aktieindexet för Startvärdets eller Slutvärdets Bestämningsdagar, Värderingsdagar och Bestämningsdagar för Låsnivån efter ändringen genom att som grund för beräkningen använda beräkningsmetoderna och sammansättningen för det Aktieindex som senast beräknats och publicerats före ändringen. Slopning av Aktieindexet eller avbrott som gäller Aktieindexet Om den sammanslutning som beräknar och publicerar Aktieindexet slopar Aktieindexet och ett sådant nytt ersättande Aktieindex som nämnts ovan inte finns eller om den sammanslutning som beräknar och publicerar Aktieindexet inte publicerar eller beräknar värdet på Aktieindexet för Startvärdets eller Slutvärdets

16 16 Bestämningsdagar, Värderingsdagar eller Bestämningsdagar för Låsnivån, ska Kalkyleringsagenten beräkna det värde på Aktieindexet som saknas genom att som grund för beräkningen använda de beräkningsmetoder och den sammansättning som gällt för Aktieindexet senast före slopningen. Oförutsedda händelser (a) Fonder Om något av följande sker för en Fond som utgör underliggande tillgång i Korgen under löptiden: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) Fonden eller det fondbolag som förvaltar Fonden, Fondens portföljförvaltare eller förvaringsinstitut (nedan tillsammans "Fondförvaltningsinstitut") läggs ned eller försätts i konkurs eller likvidation eller blir föremål för något annat insolvensförfarande eller om en ansökan om insolvensförfarande anhängiggörs, Ett Fondförvaltningsinstitut ändras eller byts ut eller fondandelar delas, sammanslås eller ändras på något annat sätt, utdelning eller någon annan betalning utbetalas till fondandelsinnehavarna eller en emission riktas till fondandelsinnehavarna, en Fond delas eller fusioneras eller konsolideras med en annan fond, en Fonds sammansättning, stadgar, stiftelsehandlingar, placeringspolicy eller risknivå ändras eller stadgarna eller placeringspolicyn iakttas inte, Kalkyleringsagenten är av vilken orsak som helst oförmögen att dagligen förvärva eller lösa in fondandelar i en Fond, ett förordnande om att lösa in fondandelar i en Fond har meddelats på uppdrag av portföljförvaltaren eller en Fond eller någon av Fondförvaltarna börjar lösa in fondandelar, en Fond slutar att publicera eller ge ut information om Fondens värde (Net Asset Value) eller sådan väsentlig information om dess sammansättning eller placeringspolicy som den tidigare gett, inlösningen av fondandelar i en Fond har avbrutits eller begränsats på något annat sätt eller fordringar som uppkommit genom att fondandelar överlåtits eller inlösts har inte betalts till placerarna eller en Fond erbjuder placerare vid inlösning av fondandelar värdepapper eller annan förmögenhet som Fonden äger i stället för kontant betalning, (ix) en Fond eller ett Fondförvaltningsinstitut blir föremål för tillsynsmyndighetens undersökningar på grund av misstankar om att den bryter mot fondlagstiftningen, lagen om placeringsfonder eller Fondens stadgar eller en Fond slutar publicera eller ge Kalkyleringsagenten sådan information som är väsentlig för att bedöma om dess verksamhet följer lagen och stadgarna och som den tidigare publicerat eller gett ut, (x) (xi) (xii) (xiii) (xiv) (xv) (xvi) (xvii) (xviii) en Fond eller ett Fondförvaltningsinstitut gällande koncession eller bemyndigande återkallas oberoende av orsaken, en ändring i skattelagstiftningen eller annan lagstiftning eller en annan händelse som väsentligt försvagar placerarens ställning, en Fonds värde (Net Asset Value) understiger 30 % av värdet på Emissionsdagen, en ändring i skattelagstiftningen eller annan lagstiftning, i regleringen, värderingsmetoderna eller en bolagsrättslig åtgärd som gäller en Fond eller fondandel i en Fond och som enligt Kalkyleringsagentens bedömning påverkar (a) värdet på det här Lånet, (b) värdet på Säkringsinstrumentet, (c) beloppet av de betalningar som en Motpart eller Emittenten ska betala på basis av Säkringsinstrumentet eller som (d) försvagar en Motparts eller Emittentens ställning jämfört med läget vid tidpunkten för ingången av Säkringsinstrumentet, för teckning, köp, överlåtelse eller inlösen av fondandelar i en Fond börjar tas ut extra kostnader eller kostnader som är väsentligt högre än vid tidpunkten för emission av Lånet, för en Fond inträffar ett marknadsavbrott som pågår i mer än 5 Bankdagar, en Fond (eller ett Fondförvaltningsinstitut) meddelar att den överför en del av tillgångarna i Fonden till ett separat konto eller ett separat bolag för att förvalta ifrågavarande tillgångar enligt regler som avviker från Fondens stadgar, det kalkylerade värde för fondandelar eller en Fond som använts vid beräkningen av Indexgottgörelsen avviker från det faktiska inlösenpriset eller teckningspriset på fondandelen, på fondandelar tillämpas en utjämningsmetod som inverkar på en Fonds värde i anslutning till portföljförvaltarens resultat- eller incentivprovisioner, eller

17 17 (xix) en annan händelse inträffar som påverkar värdet på en Fond eller fondandelar på ett sätt som kan likställas med någon av de händelser som nämnts ovan, kan Kalkyleringsagenten: (A) (B) (C) ändra värdet på Fonden eller ändra Lånevillkoren eller deras struktur för att de ekonomiska omständigheter som rådde då Lånet emitterades ska bevaras så väl som möjligt, ersätta en Fond som ingår i Korgen med en annan (på den ersättande fonden ska tillämpas samma bestämmelser som på den ursprungliga Fonden), eller besluta att Emittenten ska återbetala Lånet till värdeandelsinnehavarna så fort som möjligt (återbetalning i förtid). De ändringar i Lånevillkoren eller deras struktur som avses ovan kan inverka på bland annat de underliggande tillgångarnas värden och andra lånevillkor som gäller beräkningen av Indexgottgörelsen. Kalkyleringsagenten ska enligt bästa förmåga fastställa det belopp som återbetalas i förtid på basis av marknadspriset. Om Lånet återbetalas i förtid, kan återbetalningsbeloppet vara mindre än det nominella beloppet på Lånets kapital. (b) Fonder och Indexandelar Om ett arrangemang eller en åtgärd som ansluter sig till en Fond eller Indexandel eller det bolag som emitterat den genomförs under löptiden, till exempel att en Indexandel avnoteras från Fondbörsen eller Fondbörsen byts ut, en Indexandel eller en fondandel splittas, en fondemission, ett byte av Indexandel eller fondandel, en nyemission, en aktieemission eller en emission av optionsrätter eller andra särskilda rättigheter, nedläggning, ett offentligt köpeanbud, en fusion, delning, konkurs, en konkursansökan, ett insolvensförfarande anhängiggörs eller någon annan händelse inträffar eller om Indexandelens likviditet på Fondbörsen minskar väsentligt och ifrågavarande arrangemang, åtgärd eller händelse enligt Kalkyleringsagentens bedömning inverkar på Indexandelens eller Fondens värde, kan Kalkyleringsagenten utan samtycke av Värdeandelsinnehavarna korrigera lånevillkoren på grund av ifrågavarande ändring eller besluta att Emittenten måste återbetala Lånet till Värdeandelsinnehavarna så fort som möjligt efter det att ifrågavarande oförutsedda händelse inträffat. Vid korrigeringar av Lånevillkoren ska iakttas de rutiner som tillämpas på derivatmarknaden och korrigeringarna kan inverka på bland annat de underliggande tillgångarnas värden eller belopp och andra lånevillkor som gäller beräkningen av Indexgottgörelsen. En korrigering kan också betyda att en underliggande tillgång ersätts med en annan underliggande tillgång. Om Lånet återbetalas i förtid, ska Kalkyleringsagenten fastställa det förtida återbetalningsbeloppet enligt bästa förmåga på basis av marknadspriset. I så fall kan återbetalningsbeloppet vara mindre än det nominella beloppet av Lånets kapital. Korrigering av värdet på en Indexandel eller Aktieindexet Om värdet på en Fond eller fondandel som ingår i Korgen korrigeras efter det att värdet publicerats och ett sådant värde har använts för att fastställa Korgens värde eller värdeförändring, kan Kalkyleringsagenten göra en motsvarande korrigering i Fondens/Korgens värde. Om Aktieindexets värde korrigeras efter det att värdet publicerats och ett sådant värde har använts för att bestämma Korgens värde eller värdeförändring, kan Kalkyleringsagenten ändra Aktieindexets värde för beräkningen av Indexgottgörelsen enligt ifrågavarande korrigerring, om ett meddelande om korrigeringen offentliggörs inom tre sådana dagar för vilka den sammanslutning som beräknar och publicerar Aktieindexets värde beräknar och publicerar Aktieindexets värde, för den sista Värderingsdagen dock på den här sista Värderingsdagen.

18 18 Om Fondbörsen efter publiceringen korrigerar avslutskursen för Indexandelen och ett sådant värde har använts för att bestämma Korgens värde eller värdeförändring, kan Kalkyleringsagenten ändra avslutskursen för ifrågavarande Indexandel, om ett meddelande om korrigeringen publiceras inom tre (3) sådana dagar från det ursprungliga meddelande där ifrågavarande Fondbörs publicerat avslutskursen för Indexandelen, men för avslutskursen på den sista Värderingsdagen dock senast på den sista Värderingsdagen. Säkringsinstrumentet och hur det upphör Emittenten gör en derivataffär ("Säkringsinstrumentet") med en part på den internationella derivatmarknaden ("Motpart"). Med derivataffären som görs som en fondoption skyddas Lånets återbetalningsrisk. Om Emittentens Säkringsinstrument upphör på grund av att (a) (b) (c) en lag, myndighetsföreskrift eller rättspraxis som tillämpas på Emittenten eller en Motpart ändras så att det blir olagligt att äga, överlåta eller förvärva Säkringsinstrumentet eller dess underliggande tillgång eller en Motpart skulle förorsakas väsentligt förhöjda kostnader för att fullfölja förpliktelserna enligt Säkringsinstrumentet, en Motpart inte skäligen får fullföljt sådana förvärv, köp, byten, underhåll, hävningar eller överlåtelser av instrument eller egendomsposter som är nödvändiga för att fullfölja förpliktelser i anslutning till Motpartens Säkringsinstrument, eller en Motpart skulle bli tvungen att jämfört med Emissionsdagen betala väsentligt större skatter, avgifter eller provisioner för att förvärva, ersätta, upprätthålla eller sälja värdepapper eller derivat i anslutning till Säkringsinstrumentet, har Emittenten rätt att (i) ändra Lånevillkoren eller villkorens struktur så att de ekonomiska omständigheter som rådde vid tidpunkten för ingången av Säkringsinstrumentet bevaras så väl som möjligt eller byta ut en Fond, en Indexandel eller ett Aktieindex som ingår i Korgen med sådana ersättande Fonder, Indexandelar eller Aktieindex som enligt Kalkyleringsagentens bedömning och de förfaranden som iakttas på derivatmarknaden lämpar sig som ersättande Fonder, Indexandelar eller Aktieindex eller (ii) återbetala Lånet till skuldebrevsinnehavarna så fort som möjligt efter det att Säkringsinstrumentet upphört. Kalkyleringsagenten ska fastställa det belopp som återbetalas i förtid enligt bästa förmåga på basis av marknadspriset. Om Lånet återbetalas i förtid, kan återbetalningsbeloppet vara mindre än det nominella värdet på Lånets kapital. Kalkyleringsagenten ska fastställa vilken andel av ifrågavarande marknadsvärde som enligt de Lånespecifika villkoren utgör Indexgottgörelse. Emittenten ska underrätta Värdeandelsinnehavarna om en återbetalning i förtid minst fem Bankdagar före återbetalningen.

POHJOLA LÅNGRÄNTA II/2011 LÅNESPECIFIKA VILLKOR

POHJOLA LÅNGRÄNTA II/2011 LÅNESPECIFIKA VILLKOR POHJOLA LÅNGRÄNTA II/2011 LÅNESPECIFIKA VILLKOR De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för Pohjola Bank Abp:s masskuldebrevsprogram av 28.5.2010, som kompletterats

Läs mer

POHJOLA RÄNTA EXTRA I/2011 LÅNESPECIFIKA VILLKOR

POHJOLA RÄNTA EXTRA I/2011 LÅNESPECIFIKA VILLKOR POHJOLA RÄNTA EXTRA I/2011 LÅNESPECIFIKA VILLKOR De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för Pohjola Bank Abp:s masskuldebrevsprogram av 28.5.2010, som kompletterats

Läs mer

POHJOLA EUROPA INDEX VIII/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR

POHJOLA EUROPA INDEX VIII/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR POHJOLA EUROPA INDEX VIII/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för Pohjola Bank Abp:s masskuldebrevsprogram av 27.5.2011, som offentliggjorts

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR OKO FOND-OBLIGATION II/2007

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR OKO FOND-OBLIGATION II/2007 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR OKO FOND-OBLIGATION II/2007 De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för OKO Bank Abp:s masskuldebrevsprogram av 29.5.2007, som uppdaterats

Läs mer

ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/2010 - SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/2010 - SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/200 - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Debenturlån 2/200 (ISIN: FI400003875) har den 9 juli 200 fastställts till följande: - Lånekapitalet 9 980 000 euro

Läs mer

Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram.

Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram. LÅNESPECIFIKA VILLKOR Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram. Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren

Läs mer

Masskuldebrevsprogrammet

Masskuldebrevsprogrammet 6 ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR PROGRAMMET Masskuldebrevsprogrammet Pohjola kan under det här Programmet emittera masskuldebrevslån av papper eller som värdeandelar avsedda att tecknas av allmänheten eller

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram år 2005 (Grundprospektet),

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram av den 8 april

Läs mer

POHJOLA ANALYSENS STJÄRNOR III/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR

POHJOLA ANALYSENS STJÄRNOR III/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR POHJOLA ANALYSENS STJÄRNOR III/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för Pohjola Bank Abp:s masskuldebrevsprogram av 27.5.2011, som

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR OKOS AKTIEINDEXLÅN EURO-DIVIDEND II/2006

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR OKOS AKTIEINDEXLÅN EURO-DIVIDEND II/2006 1 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR OKOS AKTIEINDEXLÅN EURO-DIVIDEND II/2006 De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för OKO Andelsbankernas Centralbank Abp:s masskuldebrevsprogram

Läs mer

POHJOLA KINA XI/2011 LÅNESPECIFIKA VILLKOR

POHJOLA KINA XI/2011 LÅNESPECIFIKA VILLKOR POHJOLA KINA XI/2011 LÅNESPECIFIKA VILLKOR De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för Pohjola Bank Abp:s masskuldebrevsprogram av 27.5.2011, som offentliggjorts

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram 2005 (Grundprospektet),

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram av den 8 april

Läs mer

Danske Bank Aktieobligation 1049: Aktieobligation Finland V. I form av värdeandelar (OM-system) 1 000 euro

Danske Bank Aktieobligation 1049: Aktieobligation Finland V. I form av värdeandelar (OM-system) 1 000 euro DANSKE BANK AKTIEOBLIGATION 1049: AKTIEOBLIGATION FINLAND V Lånespecifika villkor A. Avtalsvillkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna lånevillkoren för Danske Bank A/S och masskuldebrevslån

Läs mer

Lånespecifika villkor

Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram av 29.4.2004 jämte komplettering 7.3.2005 villkoren för detta

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR POHJOLA VÄRDE-AKTIE IV/2009

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR POHJOLA VÄRDE-AKTIE IV/2009 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR POHJOLA VÄRDE-AKTIE IV/2009 De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för Pohjola Bank Abp:s masskuldebrevsprogram av 29.5.2008, som kompletterats

Läs mer

ÅLANDSBANKEN RÄNTEOBLIGATION SPECIALRÄNTA 1/2011 - SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN RÄNTEOBLIGATION SPECIALRÄNTA 1/2011 - SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN RÄNTEOBLIGATION SPECIALRÄNTA 1/2011 - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Ränteobligation Specialränta 1/2011 (FI4000020391) har den 15 februari 2011 fastställts till följande:

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram av den 8 april

Läs mer

De allmänna villkoren tillämpas om inte annat bestäms i de lånespecifika villkoren. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen.

De allmänna villkoren tillämpas om inte annat bestäms i de lånespecifika villkoren. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen. LÅNESPECIFIKA VILLKOR Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram. Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren

Läs mer

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION SHIPPING RÄNTA - SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION SHIPPING RÄNTA - SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION SHIPPING RÄNTA - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Aktieindexobligation Shipping Ränta (ISIN-kod: FI4000013586) har den 9 juni 2010 fastställts till

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2003

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2003 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2003 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram av den 25 april

Läs mer

5. Allmänna villkor för Programmet (Gäller endast för Ålandsbanken Masskuldebrevslån 2009-2012)

5. Allmänna villkor för Programmet (Gäller endast för Ålandsbanken Masskuldebrevslån 2009-2012) Utdrag ur Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram 2009, av den 13 maj 2009. 5. Allmänna villkor för Programmet (Gäller endast för Ålandsbanken Masskuldebrevslån 2009-2012) 5.1. Allmänt Inom ramen för

Läs mer

Lånespecifika villkor

Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram av 29.4.2004 villkoren för detta lån. De allmänna villkoren

Läs mer

Lånespecifika villkor

Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram av 29.4.2004 villkoren för detta lån. De allmänna villkoren

Läs mer

Bilaga till serielånet ÅLANDSBANKEN MASSKULDEBREVSLÅN

Bilaga till serielånet ÅLANDSBANKEN MASSKULDEBREVSLÅN Bilaga till serielånet ÅLANDSBANKEN MASSKULDEBREVSLÅN 2005-2010 Utdrag ur Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram 2005, av den 1 april 2005, uppdaterat den 9 maj 2005. 4. Allmänna villkor för Programmet

Läs mer

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS VALUTA - SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS VALUTA - SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS VALUTA - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Aktieindexobligation Emerging Markets Valuta har den 25 oktober 2010 fastställts till

Läs mer

POHJOLA SVERIGE III/2013 LÅNESPECIFIKA VILLKOR

POHJOLA SVERIGE III/2013 LÅNESPECIFIKA VILLKOR POHJOLA SVERIGE III/2013 LÅNESPECIFIKA VILLKOR De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för Pohjola Bank Abp:s masskuldebrevsprogram som daterats och offentliggjorts

Läs mer

POHJOLA NORDISKA LÄNDER VII/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR

POHJOLA NORDISKA LÄNDER VII/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR POHJOLA NORDISKA LÄNDER VII/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för Pohjola Bank Abp:s masskuldebrevsprogram av 27.5.2011, som offentliggjorts

Läs mer

L ÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR Å LANDSBANKEN ABP

L ÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR Å LANDSBANKEN ABP L ÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR Å LANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2003 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram av den 25 april

Läs mer

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS VALUTA PRIVATE SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS VALUTA PRIVATE SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS VALUTA PRIVATE SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Aktieindexobligation Emerging Markets Valuta Private (ISIN-kod: FI4000018676) har

Läs mer

SAMPO BANK RÄNTEOBLIGATION 1609: RÄNTEKORRIDOR XV

SAMPO BANK RÄNTEOBLIGATION 1609: RÄNTEKORRIDOR XV Danske Bank Abp, www.danskebank.fi SAMPO BANK RÄNTEOBLIGATION 1609: RÄNTEKORRIDOR XV Information om lånet: Lånets emittent: Danske Bank Abp Lånets ISIN-kod: FI4000050000 RÄNTEKORRIDOR XV En placering med

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR OKO MILJÖ-OBLIGATION IV/2007

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR OKO MILJÖ-OBLIGATION IV/2007 1 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR OKO MILJÖ-OBLIGATION IV/2007 De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för OKO Bank Abp:s masskuldebrevsprogram av 7.6.2006, som uppdaterats

Läs mer

LÅNEVISA VILLKOR FÖR OKOS AKTIEINDEXLÅN EUROPA 1/2002

LÅNEVISA VILLKOR FÖR OKOS AKTIEINDEXLÅN EUROPA 1/2002 LÅNEVISA VILLKOR FÖR OKOS AKTIEINDEXLÅN EUROPA 1/2002 Dessa lånevisa villkor och de allmänna villkoren i det 23.4.2002 daterade börsprospektet för Andelsbankernas masskuldebrevsprogram bildar tillsammans

Läs mer

ÅLANDSBANKEN VALUTAOBLIGATION EMERGING MARKETS - SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN VALUTAOBLIGATION EMERGING MARKETS - SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN VALUTAOBLIGATION EMERGING MARKETS - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Valutaobligation Emerging Markets har den 25 oktober 2010 fastställts till följande: - Villkorliga

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR POHJOLA FRAMTID III/2010

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR POHJOLA FRAMTID III/2010 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR POHJOLA FRAMTID III/2010 De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för Pohjola Bank Abp:s masskuldebrevsprogram av 29.5.2009, som kompletterats

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram 2005 (Grundprospektet),

Läs mer

Lånespecifika villkor

Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram av 26.4.2005 villkoren för detta lån. De allmänna villkoren

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. Lånets nominella kapital återbetalas på återbetalningsdagen i enlighet med lånevillkoren.

SLUTLIGA VILLKOR. Lånets nominella kapital återbetalas på återbetalningsdagen i enlighet med lånevillkoren. SLUTLIGA VILLKOR lån nr 4453 A och B Indexlån Jordbruk emitterat som en del av Nordea Bank AB:s (publ) och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program 1 Lånets villkor består av Allmänna Villkor för

Läs mer

SELIGSON & CO FONDER

SELIGSON & CO FONDER SELIGSON & CO FONDER Bilaga till fondbroschyren FAKTABLAD 1.10.2015 PASSIVA AKTIEFONDER Europa Indexfond Nordamerika Indexfond Asien Indexfond Finland Indexfond OMXH25 Börshandlad fond UCITS ETF Global

Läs mer

SELIGSON & CO FONDER

SELIGSON & CO FONDER SELIGSON & CO FONDER Bilaga till fondbroschyren FAKTABLAD 19.1.2015 PASSIVA AKTIEFONDER Europa Indexfond Nordamerika Indexfond Asien Indexfond Global Top 25 Brands Global Top 25 Pharmaceuticals Emerging

Läs mer

EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 1127 UNDER NORDEA BANKS OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM

EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 1127 UNDER NORDEA BANKS OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 1127 UNDER NORDEA BANKS OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade svenska MTN-Program av den 22 april 2003, jämte

Läs mer

Danske Bank Aktieobligation 1051: Aktieobligation Norden VI. I form av värdeandelar (OM-system) 1 000 euro

Danske Bank Aktieobligation 1051: Aktieobligation Norden VI. I form av värdeandelar (OM-system) 1 000 euro DANSKE BANK AKTIEOBLIGATION 1051: AKTIEOBLIGATION NORDEN VI Lånespecifika villkor A. Avtalsvillkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna lånevillkoren för Danske Bank A/S och masskuldebrevslån

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 31

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 31 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 31 Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Svenska Handelsbanken

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 30

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 30 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 30 Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Svenska Handelsbanken

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1238 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1238 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1238 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

TILLÄGG 3/ TILL AKTIA BANK ABP:S GRUNDPROSPEKT/BÖRSPROSPEKT 22.4

TILLÄGG 3/ TILL AKTIA BANK ABP:S GRUNDPROSPEKT/BÖRSPROSPEKT 22.4 TILLÄGG 3/12.8.2015 TILL AKTIA BANK ABP:S GRUNDPROSPEKT/BÖRSPROSPEKT 22.4.2015 FÖR EMISSIONSPROGRAM FÖR MASSKULDEBREVSLÅN 500 000 000 EURO SAMT TILL SAMMANFATTNINGEN SOM FOGATS TILL DE LÅNESPECIFIKA VILLKOREN

Läs mer

Lånespecifika villkor

Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram. Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram

Läs mer

BANK AKTIEOBLIGATION 1052B: AKTIEOBLIGATION AMERIKANSKA KONSUMENTPRODUKTER AVKASTNINGSINRIKTAD

BANK AKTIEOBLIGATION 1052B: AKTIEOBLIGATION AMERIKANSKA KONSUMENTPRODUKTER AVKASTNINGSINRIKTAD DANSKE BANK AKTIEOBLIGATION 1052A: AKTIEOBLIGATION AMERIKANSKA KONSUMENTPRODUKTER - MÅTTLIG DANSKE BANK AKTIEOBLIGATION 1052B: AKTIEOBLIGATION AMERIKANSKA KONSUMENTPRODUKTER AVKASTNINGSINRIKTAD Lånespecifika

Läs mer

Placeringsfondens namn är Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto

Placeringsfondens namn är Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond Stadgar 1 1 Namn Placeringsfondens namn är Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto 2 Fondbolag

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2006

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2006 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2006 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram år 2006 (Grundprospektet),

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2003

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2003 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2003 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram av den 25 april

Läs mer

Sparbanken Ränta Plus placeringsfond

Sparbanken Ränta Plus placeringsfond 1 Sparbanken Ränta Plus placeringsfond Stadgar 1 Placeringsfond Placeringsfondens namn är Sparbanken Ränta Plus placeringsfond, på finska Säästöpankki Korko Plus sijoitusrahasto (nedan Fonden). 2 Fondbolag

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1152 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1152 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1152 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta-specialplaceringsfond Stadgar

Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta-specialplaceringsfond Stadgar 1 Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta-specialplaceringsfond Stadgar 1 Namn Placeringsfondens namn är Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Kehittyvät

Läs mer

Lånespecifika villkor

Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram av 31.03.2003 villkoren för detta lån. De allmänna villkoren

Läs mer

Nordea Bank Finland Abp:s Private Placement 33/2005 Range Accrual

Nordea Bank Finland Abp:s Private Placement 33/2005 Range Accrual Nordea Bank Finland Abp:s Private Placement 33/2005 Range Accrual Lånespecifika villkor för Nordea Bank Finland Abp:s masskuldebrevsprogram Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1138 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1138 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1138 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

Placeringsfondens namn är Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto.

Placeringsfondens namn är Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto. Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond Stadgar 1 1 Namn Placeringsfondens namn är Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto. 2 Fondbolag

Läs mer

De slutliga villkoren för Aktia Indexlån Tillväxt Kina (Neutral FI4000013537 och Extra FI4000013545) har den 14 juni 2010 fastställts till följande:

De slutliga villkoren för Aktia Indexlån Tillväxt Kina (Neutral FI4000013537 och Extra FI4000013545) har den 14 juni 2010 fastställts till följande: AKTIA INDEXLÅN TILLVÄXT KINA - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Aktia Indexlån Tillväxt Kina (Neutral FI4000013537 och Extra FI4000013545) har den 14 juni 2010 fastställts till följande: Avkastningskoefficienten

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken köpwarrant Nokia Abp aktie Lösenpris: EUR 10 Slutdag: 26.11.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 18.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

Ålandsbanken placeringsfonder

Ålandsbanken placeringsfonder Ålandsbanken placeringsfonder Gemensamma stadgar för de av Ålandsbanken Fondbolag Ab förvaltade placeringsfonderna vilka verkar i enlighet med Europeiska gemenskapens fondföretagsdirektiv (UCITS IV). 1

Läs mer

Norvestia Abp BÖRSMEDDELANDE kl (6)

Norvestia Abp BÖRSMEDDELANDE kl (6) Norvestia Abp BÖRSMEDDELANDE 20.12.2004 kl. 12.00 1(6) NORVESTIA HAR BESLUTAT ATT GENOMFÖRA AKTIEEMISSION Norvestia Abp:s styrelse har fattat beslut om genomförande av aktieemission med stöd av den extra

Läs mer

PROSPEKT ÖVER SVENSKA STATENS OBLIGATIONSLÅN REALA NOLLKUPONGOBLIGATIONER STATSOBLIGATIONSLÅN DEN 1 APRIL 1994/2014 LÅN 3001

PROSPEKT ÖVER SVENSKA STATENS OBLIGATIONSLÅN REALA NOLLKUPONGOBLIGATIONER STATSOBLIGATIONSLÅN DEN 1 APRIL 1994/2014 LÅN 3001 PROSPEKT ÖVER SVENSKA STATENS OBLIGATIONSLÅN REALA NOLLKUPONGOBLIGATIONER STATSOBLIGATIONSLÅN DEN 1 APRIL 1994/2014 LÅN 3001 Slutligt lånebelopp Ränta Försäljningssätt Obligationer kommer successivt att

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1227 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1227 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1227 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

Danske Bank DDBO 3301: Valutaobligation Stark USD

Danske Bank DDBO 3301: Valutaobligation Stark USD Danske Bank DDBO 3301: Valutaobligation Stark USD Information om lånet: Lånets emittent: Danske Bank A/S. Emittentens ombud: Danske Bank Abp Lånets ISIN-kod: FI4000076161 Valutaobligation Stark USD USA:s

Läs mer

Slutliga Villkor avseende lån 5048

Slutliga Villkor avseende lån 5048 Slutliga Villkor avseende lån 5048 Lån 5048 emitteras under Svenska Handelsbanken AB:s (publ) MTN-program. Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) 1 Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. aktie en aktie

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2012

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1228 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1228 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1228 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

Komplexa finansiella instrument

Komplexa finansiella instrument Komplexa finansiella instrument Risker förenade med fondplaceringar Placeringar är alltid förenade med risker, dvs. osäkerhet i anslutning till avkastningen på placeringen. I praktiken betyder risken möjligheten

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2003

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2003 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2003 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram av den 25 april

Läs mer

VILLKOR FÖR SEAMLESS DISTRIBUTION AB(PUBL):S TECKNINGSOPTIONER 2014/2017:1

VILLKOR FÖR SEAMLESS DISTRIBUTION AB(PUBL):S TECKNINGSOPTIONER 2014/2017:1 VILLKOR FÖR SEAMLESS DISTRIBUTION AB(PUBL):S TECKNINGSOPTIONER 2014/2017:1 1. Definitioner I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Bankdag avser sådan dag då svenska affärsbanker

Läs mer

4 ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR PROGRAMMET

4 ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR PROGRAMMET 1 (98) 4 ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR PROGRAMMET Obligationsprogrammet Pohjola kan under det här Programmet emittera obligationslån som värdeandelar avsedda att tecknas av allmänheten eller av private placement-typ.

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1151 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1151 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1151 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 22

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 22 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 22 Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Svenska Handelsbanken

Läs mer

PLACERINGSFONDEN EVLI RYSSLAND

PLACERINGSFONDEN EVLI RYSSLAND PLACERINGSFONDEN EVLI RYSSLAND FONDSPECIFIKA STADGAR Stadgarna består av en fondspecifik del och en allmän del. Den allmänna delen är gemensam för alla placeringsfonder som verkar i enlighet med fondföretagsdirektivet.

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån SEBS005 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån SEBS005 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån SEBS005 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni

Läs mer

ÅLANDSBANKEN ABP:s OPTIONSRÄTTER 1998

ÅLANDSBANKEN ABP:s OPTIONSRÄTTER 1998 ÅLANDSBANKEN ABP:s OPTIONSRÄTTER 1998 Ålandsbanken Abp:s ordinarie bolagsstämma har 20.03.1998 (vissa villkor ändrade 18.03.1999 och 16.03.2000) beslutat om en emission av optionsrätter enligt följande

Läs mer

KONECRANES ABP KOMPLETTERAR BÖRSMEDDELANDET 12.3.2009 OM BESLUT VID ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

KONECRANES ABP KOMPLETTERAR BÖRSMEDDELANDET 12.3.2009 OM BESLUT VID ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA KONECRANES ABP BÖRSMEDDELANDE 13.3.2009 kl. 16.50 KONECRANES ABP KOMPLETTERAR BÖRSMEDDELANDET 12.3.2009 OM BESLUT VID ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Stämman beslöt om emission av optionsrätter till nyckelpersoner

Läs mer

Av optionsrätterna betecknas 375.000 med signum 2006A, 375.000 med signum 2006B, 375.000 med signum 2006C och 375.000 med signum 2006D.

Av optionsrätterna betecknas 375.000 med signum 2006A, 375.000 med signum 2006B, 375.000 med signum 2006C och 375.000 med signum 2006D. 1 (5) STOCKMANN OYJ ABP:S OPTIONSRÄTTER 2006 Stockmann Oyj Abp:s styrelse (styrelse) har vid sitt möte den 8.2.2006 beslutat att för Stockmann Oyj Abp:s (bolag) ordinarie bolagsstämma den 21.3.2006 föreslå

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE

VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE ORDLISTA VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER Denna ordlista utgör endast ett hjälpmedel

Läs mer

STATSOBLIGATIONSLÅN. FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042.

STATSOBLIGATIONSLÅN. FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042. STATSOBLIGATIONSLÅN ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042. Nedan återges allmänna villkor för rubricerade lån. Dessa villkor ersätter i förekommande fall av Låntagaren

Läs mer

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 5/2013

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 5/2013 Danske Bank Abp, www.danskebank.fi DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 5/2013 Information om Aktiedepositionen: Depositionens mottagare: Danske Bank Abp AKTIEDEPOSITION 5/2013 Till underliggande instrument

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. bolaget avser Spiltan Fonder AB, org nr 556614-2906; teckningsoptionsinnehavare

Läs mer

POHJOLA KINA XI/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR

POHJOLA KINA XI/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR POHJOLA KINA XI/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för Pohjola Bank Abp:s masskuldebrevsprogram som offentliggjorts och daterats

Läs mer

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS TILLVÄXT - SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS TILLVÄXT - SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS TILLVÄXT - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Aktieindexobligation Emerging Markets Tillväxt har den 25 oktober 2010 fastställts

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 I DIGNITANA AB (PUBL) EMMITERADE ENLIGT BESLUT DEN 13 AUGUSTI 2015

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 I DIGNITANA AB (PUBL) EMMITERADE ENLIGT BESLUT DEN 13 AUGUSTI 2015 Bilaga 2 VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 I DIGNITANA AB (PUBL) EMMITERADE ENLIGT BESLUT DEN 13 AUGUSTI 2015 1. DEFINITIONER I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan:

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken säljwarrant Ericsson AB aktie Lösenpris: SEK 8 Slutdag: 28.5.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 599. Slutliga Villkor Lån 599

Swedbank ABs. SPAX Lån 599. Slutliga Villkor Lån 599 Slutliga Villkor Lån 599 Swedbank ABs SPAX Lån 599 Dollarintervall - Återbetalningsdag 2013-02-19 Serie A (SWEODOL1) - BAS (sidan 4) Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent.

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad.

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad. Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN m 2 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN m 2 förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS. Fonden är godkänd i Norge

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 SHELTON PETROLEUM AB

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 SHELTON PETROLEUM AB VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 SHELTON PETROLEUM AB 1 Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. aktie en aktie av serie B i bolaget med ett

Läs mer

OMRÄKNINGSVILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2013/2017 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I ADDTECH AB (publ)

OMRÄKNINGSVILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2013/2017 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I ADDTECH AB (publ) OMRÄKNINGSVILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2013/2017 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I ADDTECH AB (publ) Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. Bankdag dag som inte

Läs mer

SELIGSON & CO FONDER

SELIGSON & CO FONDER SELIGSON & CO FONDER Bilaga till fondbroschyren FAKTABLAD 1.11.2016 PASSIVA AKTIEFONDER Europa Indexfond Nordamerika Indexfond Asien Indexfond Finland Indexfond OMXH25 börshandlad fond UCITS ETF Global

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2014/2017 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I ARCAM AB

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2014/2017 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I ARCAM AB VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2014/2017 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I ARCAM AB 1. Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. "Bankdag" dag som

Läs mer

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2014/2018 AVSEENDE KÖP AV B-AKTIER I B&B TOOLS AB (publ)

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2014/2018 AVSEENDE KÖP AV B-AKTIER I B&B TOOLS AB (publ) VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2014/2018 AVSEENDE KÖP AV B-AKTIER I B&B TOOLS AB (publ) Augusti 2014 2 1 DEFINITIONER I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörden som angivits nedan. Bankdag

Läs mer

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1043-1053

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1043-1053 Dnr 2009/612 ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1043-1053 ( OBLIGATIONER ) 1 Definitioner I föreliggande Villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan: "Avstämningsdag"

Läs mer

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 2/2014

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 2/2014 Danske Bank Abp, www.danskebank.fi DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 2/2014 Information om Aktiedepositionen: Depositionens mottagare: Danske Bank Abp AKTIEDEPOSITION 2/2014 Till underliggande instrument

Läs mer