1 ~lnnu Takalq og. _ HetL.ik Tham (red.) Krig og moral ~ Kriminalitet og kontroll i Norden under andre verdenskrig. Universitetsforlaget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 ~lnnu Takalq og. _ HetL.ik Tham (red.) Krig og moral ~ Kriminalitet og kontroll i Norden under andre verdenskrig. Universitetsforlaget"

Transkript

1 .. 1 ~lnnu Takalq og _ HetL.ik Tham (red.) Krig og moral ~ Kriminalitet og kontroll i Norden under andre verdenskrig Universitetsforlaget

2

3 Krig og moral Kriminalitet og kontroll i Norden under andre verdenskrig

4

5 Hannu Takala og Henrik Tham (red.) Krig og moral Kriminalitet og kontroll i Norden under andre verdenskrig Universitetsforlaget Oslo - Bergen - Stavanger - Tromsø

6 UNIVERSITETSFORLAGET AS 1987 ISBN Utgitt med støtte fra Norges almenvitenskapelige forskningsråd, Oslo, Humanistisk-Samhallsvetenskapliga Forskningsrådet, Stockholm, Nordisk Samarbeidsråd for kriminologi, Helsingfors, og Brottsforebyggande rådet i Sverige Omslagsillustrasjon: Birgitte Brochmann Printed in Norway by a.s Joh. Nordahls Trykkeri, Oslo

7 Innhold INLEDNING Kriget i kriminologin Hannu Taka/a 7 DANMARK Kriminalitet i Danmark fra 1937 til 1948 Karl O. Christiansen 21 FINLAND Brottsligheten i Finland Risto Jaakkola Ransonering och brottslighet i Finland Hannu Taka/a Kvinnors brottslighet under andra varldskriget i Finland Nina Roos och Hannu Taka/a Generationer och kriminalitet i Finland Hannu Taka/a 97 NORGE Kriminaliteten i Norge under den tyske okkupasjon Per Madsen Politi og politi kultur i Norge i krigsårene Nils Johan Ring dal STAPO Norsk politi i tysk tjeneste Arnt-Erik Selliaas Norge og Holocoust Per Ole Johansen Dødsstraffen i Norge Hans Fredrik Dahl SVERIGE Stold i Sverige under andra varldskriget Henrik Tham Statsfientlig verksamhet i Sverige under andra varldskriget Janne Flyghed Svarta borsen i Sverige under andra varldskriget Johnny Wijk Flask, kop.troll och solidaritet Sven Sperlings AVSLUTNING Stoldutvecklingen under kriget som moralindikator Henrik Tham Medverkande forfattare Sakregister O Abstract

8 Forord Iden till projektet om brottsligheten i Norden under andra vlirldskriget uppkom vid svenska Brottsforebyggande rådets seminarium om kontroll och brottslighet som historiska fenomen på Barnens o 1981, konkretiserades vid Nordiska samarbetsrådets for kriminologi forskarseminarium i Laugarvatn samma år, och diskuterades vid nordisk forskarkurs i komparativ samhlillsforskning i Finse Till alla dem som vid dessa tillflillen bidragit till prosjektets utveckling framfor vi vårt tack. Projektet var från borjan mycket ambitiost. I en bred, jlimforande studie skulle hart nlir alla aspekter av brottslighet och kontroll under kriget belysas: traditionell vålds- och formogenhetsbrottslighet, kristidsbrottslighet, brott av krigsmlin och brott mot rikets slikerhet; lagstiftning, polis, domsolar och flingelser; kvinnor och barns brottslighet och utsatthet, behandlingen av judar och andra minoriteter osv. Jurister, historiker, sociologer och kriminologer från Danmark, Finland, Norge och Sverige vidtalades och intresset var stort. Många forskare var också från borjan engagerade i projektet. Arbetet har dock for alla inbladade fått konkurrera med andra uppgifter. Ingen av deltagarna har haft «brottsligheten under andra vlirldskriget» som sin huvuduppgift eller haft slirskilda medel for denna forskning. Flera forskare har dlirfor av tidsbrist tvingats ge återbud. Detta har i sin tur inneburit att ambitionerna något fått dras ned, att det jlimforande perspektivet inte alltid kunnat upprlitthållas, och att alla områden inte kunnat belysas. Antologin har dessutom, naturligt nog, kommit att prliglas av llindernas olika erfarenhet under kriget liksom av nationella slirintressen inom forskningen. Flera forskare lin som lir representerade i antologin har alltså deltagit i de seminarier som hållits inom projektet. For vlirdefulla bidrag i diskussionerna vill vi dlirfor tacka Flemming Balvig, Jens Engberg, Henning Koch, Britta Kyvsgaard, Henrik Stevnsborg, Elina Suominen, Dag Victor och Heikki Ylikangas. Också till dem som stott projektet finansiellt vill vi framfora ett tack. Nordiska samarbetsrådet for kriminologi har bekostat seminarierna och bidragit med mede) for publiceringen. Utgivningsstod har också erhållits från Brottsforebyggande rådet och Humanistisk-samhlillsvetenskapliga forskningsrådet i Sverige, och Norges allmennvitenskaplige forskningsråd. 6 Helsingfors och Stockholm den 10. november 1986 Hannu Taka/a och Henrik Tham

9 l HANNU TAKALA Utgångspunkten for denna bok kan åskådliggoras av två motsatta uppfattningar om sambandet mellan krig och kriminalitet. Båda kan illustreras med citat, det ena av den holhindske kriminologen W. A. Bonger, sjalv ett offer for andra varldskriget, det andra av den finska straffrattslarde Brynolf Honkasalo. Enligt Bonger: Det forsta varldskriget framjade i allra hogsta grad utvecklingen av alla de faktorer, som kunna leda till brott. Familjelivet revs isar, då mannen befunno sig vid fronten, kvinnorna gingo i arbete utom hemmet och stora skaror av barn lamnades utan vård. En annan foljd av kriget var att sexualmoralen sjonk. Fattigdom och nod harskade bland befolkningen, i synnerhet i de lander, som drabbades av blockaden. Det hoga priset på vissa varor uppmuntrade till att begå oratta handlingar. Medan manniskoslaktet jamrade sig under sina lidanden, vaxte njutnings- och vinningslystnaden. En allman demoralisation rådde under hela krigstiden då det ansågs vara fullt på sin plats att morda och lemlasta, att odelagga och forst6ra, att konfiskera och expropriera. Allt detta stod i fullkomlig motsats till den moral som horde till ett normalt liv. Och så har Honkasalo, med stod av de tyska kriminologerna Exner och Starke: Den fosterlandska andan griper medborgarna till den grad, den utovar inflytande också på de brottsliga lagren, ty icke ens de aro helt i avsaknad av fosterlandska kanslor, icke heller aro de så mindervardiga, att den bland folket intraffade allmanna uppryckningen icke i någon mån skulle inverka på dem. 2 Kriget demoraliserar allmant. Kriget hojer nationens moral. Båda uppfattningarna lever inom samhallsfilosofi, skonlitteratur och vardagstankande. Vilkendera ar riktig? Det enklaste svaret ar att båda ar lika felaktiga. De antar att det 7

10 finns ett overhistoriskt existerande samband mellan krig och brottslighet. I sjalva verket beskriver de ovan namnda citaten snarare två olika synsatt på krig an något man faktiskt vet om krigets verkan på moral och brottslighet. I samhallsfilosofisk litteratur overlever teorier om overhistoriska samband mellan krig och brottslighet envist. Som ett exempel på sådana ratt spekulativa teorier kan namnas iden att kriminaliteten ar cykliskt konstant. Enligt den svensk-danske samhallsvetaren Gunnar Adler-Karlsson turar krig och fred om; under fredstiden tar det samhalleliga missnojet sig uttryck i inre våld, dvs. brottslighet, under kriget i yttre våld, varigenom det inre våldet minskar.3 Enligt teorin ar det sjalvklart att brottsligheten minskar under krigstider. Tidigare undersokningar Kriminologins intresse for studier av krigets verkan på brottsligheten har varierat. Edwin Sutherland och Hermann Mannheim representerar ytterlighetsståndpunkterna. Sutherland fornekar helt det meningsfulla i frågestallningen. 4 Enligt Mannheim finns det knappast ett mer a intressant tema på kriminologins hela område. 5 Flera kriminologiska larobocker agnar en avdelning åt kriget, i allmanhet i sammanhang med andra sociala orsaker till brottslighet ( ekonomisk utveckling, kriser). Om man inte har givit kriget en systemskapande betydelse, kan man vanligtvis andå inte åsidosatta referenser till undersokningar om krigstida brottslighet. Så finns t.ex. i Inkeri Anttilas och Patrik Tornudds Kriminologi, vars kriminalpolitiska perspektiv medfor att kriget (som naturligtvis inte ar en kriminalpolitisk regleringsmetod) inte spe lar någon roll for bokens struktur, i flera sammanhang hanvisningar till forskningsresultat som angår forandringar i brottsligheten under krig. 6 Det finns viss kunskap om hur krigen redan under forra århundradet verkade på brottsligheten. Men bl.a. det dåvarande outvecklade statistiksystemet hindrar oss att få mycket gamla empiriska data. Samtidigt om vi går tillrackligt långt i historien - forlorar hela frågestallningen sin meningsfullhet. Så skulle t.ex. under det hundraåriga kriget mellan ;;-rankrike och England på medeltiden en dåtida kriminolog knappast ha stallt frågan om krigets verkan på brottsligheten, eftersom fredliga normalforhållanden var obegripliga som jamforelseobjekt. Historiska beskrivningar om den dåtida våldsamheten ifrågasatter i alla fall den ovan namnda teorin om det inre och det yttre våldets konstanta summa.7 Enligt de uppgifter vi har minskade krigen i allmanhet brottsligheten under det forra århundradet. Stephan Hurwitz och Karl O. Christiansen t.ex. namner att brottsligheten gick ner i Frankrike under Krim- 8

11 kriget 1855, i Tyskland under kriget mot Osterrike år 1866, i Tyskland och Frankrike under fransk-tyska kriget åren , i Japan åren under japansk-kinesiska kriget och i borjan av 1900-talet under rysk-japanska kriget åren Under dansk-tyska krigen åren och 1864 var krigsåren 1849 och 1864 de år som under en Hin gre period ha de den Uigsta brottsligheten. 8 Under forsta varldskriget konstaterades en nedgång i brottsligheten under krigets forsta år. Darefter okade brottsligheten och dess tillvaxt fortsatte ofta också efter kriget. Så skedde t.ex. i Tyskland och Osterrike enligt Franz Exners klassiska studier. 9 I Danmark o ka de under forsta varldskriget brottsligheten markant, utan någon nedgång under det forsta krigsåret. 1 0 Låt oss namna att också i Finland gick våldsbrottsligheten ner under krigets forsta år trots att landet inte tog del i kriget. 11 Forklaringen att kriminalitetens nedgång i Tyskland och Osterrike under forsta varldskrigets forsta år skulle ha fororsakats av nationernas moraliska uppryckning, har bestridits. Enligt Hans von Hentig racker sådana orsaker som omfattande inkallelser av den manliga befolkningen, begransningar i alkoholbruket, loneforhojningar på grund av arbetskraftsbristen osv. for att ensamma forklara forandringarna i brottsligheten, utan att man behover saka en forklaring i krigets verkan på moralen. 12 Om andra varldskrigets inverkan på brottsligheten finns ett material som man efteråt ofta har hanvisat till. The International Penal and Penitentiary Commission publicerade år 1951 boken The Effects of the War on Criminality. 13 Boken innehåller en av Thorsten Sellin strukturerad studie av kriminaliteten i Osterrike, Belgien, Danmark, Frankrike, England och Wales, Norge, Holland, Sverige och USA. På grund av detta material och det material FN har samlat har Karl O. Christiansen sammanfattat uppgifterna om brottslighetsutvecklingen åren i namnda och några andra lander i foljande figurer. 14 I figurerna syns att kriminaliteten tilltog i de fiesta landerna under kriget. De mest påfallande undantagen ar USA och Canada. Brottslighetens tillvaxt varierar an då avsevart i o lika lander. (Till en del lar dock detta bero på vilka statistikserier som anvants - samtliga polisanmalda brott, grovre polisanmalda brott eller påfoljder for brott. Så ar t.ex. brottsokningen i Norge nastan obefintlig om ringare brott inraknas, medan den ar avsevard om statistiken begransas till den grovre brottsligheten.) I alla nordiska lander publicerades således statistiska oversikter om andra varldskrigets verkan på brottsligheten nastan omedelbart efter krigets slut: av Karl O. Christiansen i Danmark, av Veli Verkko i Finland, av Andreas Aulie i Norge och av Sven Rengby i Sverige.15 Utover dessa allmanna statistiska oversikter ar det skal att namna åtminstone undersokningen om kvinnornas brottslighet i Finland av Urho Siivonen16 och Jørgen Trolles undersokning Syv maaneder uden 9

12 Figur l. Anmålda brott i vissa lander åren Figur 2. Domfiillda i vissa Hinder åren politi i Danmark. 17 Det finns också undersokningar och rikligt annat publicerat material om politisk brottslighet, om etterkrigstidens uppgorelse och om krigstida forandringar i kontrollmaskineriet i de nordiska landerna. lo

13 Det verkar vara så att forskningsintresset under kriget och de fem narmaste åren darefter for brottsligheten under andra varldskriget åter blommat upp efter en!angre tids trada (med undantag for temats «de brottsliga generationerna» korta blomstring på 1960-talet18). Over huvud taget har intresset att studera andra varldskriget ånyo blivit aktuellt, dels darfor att tidigare hemliga arkiv har oppnats, dels darfor att en ny forskargeneration tolkar kriget och dess orsaker och effekter från ny a utgångspunkter. I Norden pågår omfattande krigshistoriska projekt. En jamforelse mellan de nordiska landerna finns i boken Norden under 2. verdenskrig av Karl Molin m.fl.19 Några sidor behandlar också brottslighet och moral. Boken visar det aktuella intresset for att studera de nordiska landerna i ett socialhistoriskt perspektiv. Den vikt brottsligheten tillmats i boken bekraftar andå Mannheims gamla tes, att krigets verkningar på brottsligheten har praktiskt taget forbisetts i krigshistoriska undersokningar. - Uppenbarligen finns det också utanfor Norden ett aktuellt intresse for att undersoka krigets verkan på brottsligheten. I England publicerades nyligen en undersokning om brottsligheten under andra varldskriget, den forsta i England påstås det. 20 Och naturligtvis har Vietnam-kriget påverkat den amerikanska forskningen. Låt oss namna annu ett historiskt skal for att det ar aktuellt att undersoka kriget. Kvinnosynen på brottsligheten ar ett av de viktigaste nya fenomenen i vår tids kriminologi. Kriget spelar en central,roll t.ex. i kvinnokriminologins klassiska våldtaktsundersokning Against Our Will av Susan Brownmiller.21 Antagligen kommer kvinnosynen att ifrågasatta flera traditionella uppfattningar om krig och kriminalitet. Andra varldskriget och Norden Målet i denna bok ar inte att referera andra varldskrigets politiska och militara historia, annu mindre att ge nya tolkningar av den. Det finns gott om specialundersokningar darom, också en relativt ny jamforelse om ekonomiska och sociala forhållandeny Inledningsvis beskrivs har endast vissa centrala omstandigheter om hur de nordiska landerna drabbades av kriget. Når andra varldskriget borjade på hosten 1939 forklarade alla de nordiska landerna sig vara neutrala. Neutraliteten varade tre månader i Finland, i Danmark och Norge drygt ett halvt år, i Sverige under hela kriget. Krigets politiska nyckelfråga i alla dessa lander var relationen till Tyskland. Den lastes på olika satt. Danmark ockuperades nastan utan motstånd, Norge efter motstånd. Finland forde krig mot Sovjetunionen forst bredvid Tyskland, efteråt allierat. Sverige balanserade sina stor- 11

14 maktsrelationer utan att aktivt ta del i kriget. Gemensamt for alla dessa Hinder kan anses vara en tysk dominans linda till slutet av år De losgjorde sig från den på olika tidpunkter och genom olika politiska hlindelser. Sovjetunionen stlillde hosten 1939 anspråk på landovertrlidelser av Finland. De accepterades inte. Andra vlirldskriget borjade i Norden som det s.k. vinterkriget mellan Sovjetunionen och Finland den Vinterkriget varade tre och en halv månader. Det slutade i vapenstilleståndsavtalet i Moskva. Detta krig fordes i Finland under djup nationell enighet. «Vinterkrigets anda» lever fortfarande kvar som ett uttryck. I borjan av året 1941 fortlitade Finland sina tyska relationer och borjade bereda en offensiv mot Sovjetunionen. Når Tyskland inledde sin storoffensiv i juni 1941 forklarade Finland sig vara neutralt. Denna skenbara neutralitet varade några dagar. I juli anfoll den finska armen med framgång Sovjetunionen och ockuperade i några månader storre områden lin Finland forlorat i vinterkriget. Från slutet av år 1941 linda till år 1944 forde fronten ett stlillningskrig. Hosten 1944 var den finska armen tvungen att dra sig tillbaka från Karelska nliset och Ost-Karelen. De markanta forlusterna tvingade Finland att ingå fredsavtal i september Enlig detta avtal skulle Finland fordriva de tyska soldater som fanns i Finland. En del av dem llimnade landet frivilligt, men andra forst efter ett krig i Lappland. Detta krig varade ett halvt år och slutade , dvs. litet fore andra vlirldskrigets slut. Politiskt sett var det s.k. fortslittningskriget annorlunda till sin natur lin vinterkriget. Det var liventyrspolitik, som kritiserades av en tilltagande fredsopposition mot krigets utveckling och p.g.a. Tysklands motgångar. Finlands juridiskt-politiska system fungerade under kriget oforlindrat till sin grundstruktur. Man bor dock hålla i minnet att det kommunistiska partiet forbjods redan fore kriget. Litet efter det Finland hade ingått vapenstilleståndsavtalet som avslutade vinterkriget, blev Danmark och Norge indragna i kriget. Danmark hade ingått ett nonaggressionsavtal med Tyskland år Trots detta an foll Tyskland Danmark och ockuperade landet praktiskt taget utan motstånd på en dag. Omedelbart dlirefter landsteg tyskarna i Norge. Norge hade hunnit bereda sig på en offensiv, men motståndet (med hjalp av de allierade makterna) orkade endast några månader. Norge måste kapitulera fore borjan av juni månad. I Danmark kompletterades landets regering med oppositionen på grund av ockupationen. Kungen kvarstod i landet. I forhållandet till Tyskland holl Danmark sig till en underhandlingspolitik. Formellt tycktes det politiska systemet fungera ; våren 1943 arrangerades t.o.m. parlamentsval. Perioden har andå karakteriserats som «parlamentarism i katakomber». Den egentliga politiska verksamheten hade gått 12

15 under jorden. Denna utveckling kulminerade sommaren 1943 i sabotageverksamhet, i stora strejkar, i hårda tyska motåtgarder och slutligen i undantagstillstånd som den tyska Wehrmacht proklamerade. Darefter liknade situationen i Danmark forhållandena i Norge: tyskarna bade helt erovrat makten. I krigets slutskede ockuperade sovjetiska trupper Bornholm under elva månader. Nar Norges motstånd bade brutits flydde regeringen och kungafamiljen over till England. Tysken Terboven utnamndes till rikskomissarie. I juli 1940 proklamerades undantagstillstånd. Alla politiska partier forbjods utom det nationalsocialistiska Nasjonal Samling, vars ledare blev Norges statsminister i februari Omfattande masshaktningar foretogs. Sarskilt fr.o.m tilltog motståndsrorelsen i Norge. Tyskarna kapitulerade slutligen och motståndsrorelsens trupper erovrade med stod av amerikaner och engelsman landets viktigaste centralorter. Sverige forde inte krig. Militart genomfordes endast en opprustning och mobilisering. I utrikespolitiken fordes en balansgång och i inrikespolitiken stottades den nationella enigheten t.ex. genom en dampad politisk kamp. Trots att Sverige inte deltog militart i kriget, sågs krigets verkningar i landets politiska och ekonomiska forhållanden. Utanfor kriget var Sverige inte. I enlighet med de egentliga krigshiindelserna kan de nordiska landerna rangordnas klart i en skala dar den ena andan ar Finland med sin a krigsoffer, den andra an dan Sverige helt u tan krigshandlingar. De militara åtgarderna i Danmark begransade sig till sabotage mellan danskar och tysk ar, dar personforlusterna omfattade endast 400 soldater och l 000 civilpersoner. I Norge kravde kampen hela krigsoffer. Det juridiskt-politiska systemet forlamades av kriget djupast i Norge dar omedelbart efter besattningen hela den legitima forvaltningen åsidosattes. Darefter foljer Danmark dar det legitima statsmaskineriet brots ned forst efter krigets mitt. I Finland och Sverige, i de extrema andorna i den militara skalan bevarade det juridiskt-politiska systemet sin legitimitet. Ekonomiskt drabbades de nordiska landerna av kriget i foljande ordning matt t.ex. med produktionsindex for industrin: Finland, Norge, Danmark och Sverige. Samma ordning fås om levnadsforhållandenas utveckling mats med levnadskostnadsindex. 23 Livsmedelbristen var storst i Finland, darefter i Norge och Danmark. I Sverige var livsmedelslaget narmast ett distributionsproblem, inte en egentlig brist. Bland krigets verkningar på livet i Finland bor slutligen namnas de omfattande evakueringarna. 13

16 Bokens mål och innehåll De skandinaviska landerna tog således del i andra varldskriget på ratt olika satt. Internationellt sett ar Norden ganska enhetligt i ekonomiskt, politiskt, socialt och kulturellt hanseende, vilket innebar att det i allmanhet ar relativt latt att peka på likheter och o likheter i brottslighet och kontroll i dessa lander. På det viset bildar landerna ett utmarkt experimentfalt for studier av krigets verkningar på brottsligheten. Målet i denna bok ar att beskriva och jiimfora hur andra viirldskriget inverkade på brottsligheten, brottskontrollen, moralen och riitten i de olika nordiska liinderna (Island undantaget). Boken ar en antologi. Vart och ett av inlaggen ar en sjalvstandig undersokning. Darfor har den komparativa aspekten beaktats på olika satt i dessa inlagg, mycket beroende på frågestallningarna. Variationerna beror också på bokens andra mål. Brottsligheten ar ett kulturfenomen och en undersokning av den ar således kulturforskning. Andra varldskriget ar en av de viktigaste handelserna i vår narhistoria. Det har på många satt påverkat den kulturella utvecklingen och de kulturella sardragen i de nordiska landerna. Dessa kulturella skillnader får implicit ett uttryck i hurudana frågestallningar som anses vara nationellt intressanta. Stravan efter explicita jamforelser och den implicita komparativitet som accepterar nationella frågestallningar och beskrivningar ar darfor varierande i boken. Materialet har tvingats!angst in i den statistiska komparativiteten i undersokningarna som angår den registrerade brottsligheten. Också har ar utgångspunkterna de nationella rapporter dar de nationella frågestallningarna och tonvikterna har accepterats. Således ar Risto Jaakkolas beskrivning av den registrerade brottsligheten i Finland samtidigt en beskrivning av Veli Verkko som en finsk kriminolog, och undersokningen konfronterar den officiella krigstida uppfattningen om moralen med dagens uppfattningar. Det dans ka bidraget ar en for kortad version av Karl O. Christiansens rapport från år 1951 som Gitte Høyer och Britta Kyvsgaard har bearbetat for boken. Per Madsen från Norge ger oss inte bara statistiska uppgifter for komparativa andamål utan forsaker också på grund av detta material besvara frågan om nationen stortade samman eller kom undan. Henrik Thams bidrag från Sverige koncentrerar sig på egendomsbrottsligheten. På grund av dessa nationella inlagg har Henrik Tham i avslutningskapitlet jamfort stoldutvecklingen och undersokt dess betydelse som moralindikator under kriget i de fyra nordiska landerna. Nina Roos' och Hannu Takalas inlagg om kvinnobrottsligheten innehåller en kortfattad nordisk jamforelse. Huvuduppgiften i bidraget ligger andå vid att på grund av det finska materialet studera ett fenomen som anses vara en av de obestridligaste effekterna av kriget; den okade kvinnobrottsligheten och dess forklaringar. 14

17 Den nationella synvinkeln återspeglas i att två svenska bidrag i boken behandlar svarta borsen. Av dem kan Johnny Wijks undersokning tolkas som ett metodiskt intressant forsok att forklara den ekonomiska brottsligheten en bart på grund av ekonomiska faktorer. For komparativitetens skull beskriver Hannu Takala den finska svarta borsen. Janne Fygheds artikel om den statsfientliga brottsligheten i Sverige har en nationell utgångspunkt. Inlagget beskriver hur Sverige trots att landet inte aktivt deltog i kriget var klart med i krigets politiska konjunkturforandringar. Foremålet for undersokningen, brottsligheten mot staten, ar typisk krigsbrottslighet och som sådan gemensam for alla krigforande lander. Man har t.o.m. påstått att det aktiva fredstillståndet visar sig forst då informationsutbytet mellan landerna ar så oppet att spioneri blir en begreppslig omojlighet. Temat har varit sarskilt aktuellt i Norge. - For den lasare som kan finska erbjuder Jukka Rislakkis nyligen publicerade undersokning om spioneriet i Finland ett komparativt material. 24 Kriget påverkade också på många satt kontrollsystemet och således den registrerade brottslighetens utveckling: måhanda forklarar upptacktsrisken och brottsdefinitionerna en stor del av forandringarna i den registrerade brottsligheten. Också om så inte skulle vara fallet, har andå kontrollsystemet en sjalvstandig betydelse. Några kriminologiska skolor lagger t.o.m. storre vikt vid undersokningar av kontrollsystemet an undersokningar av kriminellt beteende: ett beteende ar brottsligt endast om kontrollsystemet definierar det som sådant och i den mån det kontrolleras som brottsbeteende. Sjalva kontrollsystemet, som återspeglar de samhalleliga maktforhållandena, måste man kanna till for att forstå brottsligheten. Sålunda ar det sjalvklart att studera lagstiftningen, polisen och andra kontrollmyndigheter under krigstiden, i synnerhet som forandringarna till en del blev bestående och vi således kan finna kvarlevor i vår tids kontrollpolitik. - Låt oss har påminna om att Nils Christie och Kettil Bruun i boken Den gode fiende beskriver den finska narkotikakontrollen mot bakgrund av 1918 års inbordeskrig. 25 Forandringarna i kontrollsystemet återspeglar annu klarare an brottsutvecklingen de nationella sardragen. Darfor accentueras den nationella synvinkeln i de bidrag som beskriver kontrollsystemet. Det norska intresset har riktat sig mot polisen, som behandlas både i Nils Johan Ringdahls och Arnt-Erik Selliaas' bidrag. Som komparativt material kan for dansk del hanvisas till ett temanummer av Tidsskrift for Dansk Politi, som år 1984 tillagnades polisen under den tyska ockupationen /6 och for finsk del till Jukka Rislakkis ovan namnda bok om spionaget, som innehåller rikligt med information om den finska statspolisen under kriget. 27 I Sven Sperlings artikel om svarta borsen i Sverige ar beskrivningen av kontrollen central. Det ar inte nodvandigt att gora lasaren uppmark- 15

18 sam på likheterna mellan den dåtida diskussionen och den nu aktuella svenska eko-brottsdiskussionen. Per Ole Johanssen behandlar i sitt bidrag judefrågan i Norge. Bidraget baserar sig på hans nyligen utkomna bok. Analysen har kompletterats med vissa komparativa inslag. I samma mening som relationen till Tyskland lir en gemensam niimnare for de nordiska liinderna, lir relationen till nazismens konkreta fiender, judarna, en fråga genom vilken viisentliga skillnader mellan liinderna kan beskrivas. Hans Fredrik Dahls artikel om dodsstraffet i Norge beskriver från en synvinkel den riittsliga uppgorelsen efter kriget. Kriget lir alltid en moralfråga. En av krigets egendomligheter lir att det efteråt alltid sker en moralisk utviirdering, diir det straffriittsliga systemet inte siillan spelar en betydande roll. Via dodsstraffsproblematiken beskriver Hans Fredrik Dahl, bur olik den riittsliga uppgorelsen var i de nordiska liinderna. Samtidigt konkretiserar dodsstraffsdiskussionen i Norge, trots att beskrivningen lir nationell, allmiingiltigt den problematik som galler relationerna mellan krig, moral och ratt. Det lir latt att hiinvisa till bristerna i foreliggande bok. Boken lir inte nationellt balanserad. En iinnu viisentligare brist lir att flera intressanta frågor inte har behandlats eller att det endast i sidoanmiirkningar hiinvisas till dem. En lista over brister bor åtminstone ta upp foljande: Boken behandlar inte krigets verkningar på det riittsliga systemet i allmiinhet. I Norge och sedermera i Danmark avstannade det egentliga lagstiftningsarbetet under ockupationen. Men t.ex. i Finland giillde inte inter arma silent leges: omedelbart efter krigets borjan fordubblades lagstiftningsaktiviteten (matt med antalet publicerade forfattningar) jiimfort med de normala forhållandena. Forst på 1960-talet når den statliga interventionen samma omfattning. Boken behandlar inte denna riittsliga aktivitet, in te ens de viktigaste straffriittsliga forandringarna. For finsk del kan det har niimnas att landsforriideribestiimmelserna skiirptes redan fore kriget och ytterligare under kriget. Ransoneringslagstiftningen och straffbestiimmelser som hiinfor sig till den iindrades flera gånger under kriget. Etterkrigstidens foriindrade situation återspeglas for sin del i lagen om bestraffning av de krigsansvariga och lagen om bestraffning av forberedelse for viipnad verksamhet, som stiftades på grund av den s.k. vapensmusselaffiiren. Man kan inte saga att det skulle ha varit typiskt for den finska krigstiden att en bart skiirpa straffsystemet. T.ex. liberaliserades år 1944 forutsiittningarna for villkorlig frigivning, framfor allt på grund av triingsel i fiingelserna. For att befriimja den nationella solidariteten stiftades också lagar om allmiin amnesti. I Sverige infordes under kriget, med borjan 1939, successivt ett antal ransoneringsbestiimmelser och andra kristidsforfattningar (se Wijks bidrag). År 1941 skiirptes straffet for rattfylleri och rattonykterhet. År 16

19 1943 overfordes flera stolder till snatteri, misshandel kom att lyda under allmant åtal i flera fall an tidigare, en skattebrottslag med mojlighet att anvanda fangelsestraff tillkom och mojligheterna att vagra vapen begransades. År 1944 utvidgades mojligheterna att anvanda villkorligt straff och en lag om åtalseftergift for ungdomsbrottslingar stiftades. - Dessa ar bar a exempel från tv å lander, men som sådana racker de kanske for att visa hur det straffrattsliga systemet på många satt andrades under kriget. Kvarlevor från den tiden finns fortfarande i våra system. En i sig intressant fråga, som inte analyseras i boken, ar krigsmaktens egna strafflagar. De ras existens visar att egna lagar, en exceptionell ratt, galler for militaren och i krigstillstånd. I boken behandlas inte domstolsviisendet och dess verksamhet. Andå skulle t.ex. krigsdomstolarna med sina egna procedurer ha varit varda att analysera. En så viktig fråga som ockupationens betydelse for domstolsverksamheten i Danmark och Norge granskas inte har. Till krigets våld, en karnfråga i flera avseenden, gors bara en hanvisning. Det finns inget bidrag om straffverkstiilligheten. Ett intressant amne skulle ha varit t.ex. vågen av dodsfall bland fångar i Finland, ett annat masshaktningarna i Norge. En ytterligare fråga ar varfor norska forfattare (t.ex. Nils Christie) brukar slata ut toppar i statistiken over politiska norska fångar i nordiska fångantalsjamforelser. I Finland daremot ses dessa toppar som ett vasentligt element i fångantalets utveckling. Problemstallningen kanske återspeglar kulturella skillnader i fråga om vilken plats kriget får i tolkningen av narhistorien: kriget som avbrott, kriget som vasentligt element i utvecklingen. - Som en kuriositet kan namnas att den finska fångvården reformerades år 1946 av en kommitte, dar en stor del av medlemmarna bade personliga erfarenheter av tangelsestraff. 29 Till bristerna måste också raknas att utover judarna andra intressanta minoriteter och kontroll av dem inte får plats i boken. Bland sådana minoriteter kan t.ex. namnas de manniskor i Finland som på religiost-etiska grunder vagrade att ta del i kriget. Deras existens har avslojats forst på 1980-talet. Boken formedlar också bara en blek bild av vad kriget faktiskt innebar i det vardagliga livet for befolkningens majoritet. Sarskilt kan man fråga, hur barnen, mot vilka kriget alltid kan anses vara ett brott, upplevde det. - Som en detalj kan namnas, att Achilles Westling har konstaterat at brottsligheten hos barnen som evakuerades till Sverige eller Danmark var något rikligare efter hemkomsten an i den kontrollgrupp som vistades i Finland. Enligt honom ligger forklaringen inte i det trauma barnen åsamkats vid overflyttningen till frammande land utan i de anpassningssvårigheter som uppstått efter återkomsten till hemlandet

Nordisk Kriminologi, 27(2) 2001 Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi, juni 2001

Nordisk Kriminologi, 27(2) 2001 Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi, juni 2001 Nordisk Kriminologi 27(2) 2001 Nordisk Kriminologi, 27(2) 2001 Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi, juni 2001 Innehåll Sid Från Sekretariatet 3 EG s 29 th Annual Conference, Call for papers 6 NAD's

Läs mer

Tolkning av samnordisk lagstiftning

Tolkning av samnordisk lagstiftning Tolkning av samnordisk lagstiftning 49 Onsdagen den 19 augusti 1987 kl. 14.15 Sektionsmöte Tolkning av samnordisk lagstiftning Referat: Del I s. 9 ss. Debattledare: Professor Berndt Godenhielm, Finland

Läs mer

Nordisk Kriminologi 24(1) 1998

Nordisk Kriminologi 24(1) 1998 Nordisk Kriminologi 24(1) 1998 Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi Scandinavian Research Council for Criminology Indhold: Fra Sekretariatet Forskerseminar 1998 Kriminologiske og kriminalpolitiske nyheder

Läs mer

Accept af risiko (risikoovertagelse) og samtykke som civil- og strafferetligt problem

Accept af risiko (risikoovertagelse) og samtykke som civil- og strafferetligt problem Torsdag den 23. august 1990 kl. 14.00 Sektionsmøde Accept af risiko (risikoovertagelse) og samtykke som civil- og strafferetligt problem Referat: Del I, s. 373. Debatleder: Justitierådet Henry Ådahl, Finland

Läs mer

Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet RAPPORT 2005:17

Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet RAPPORT 2005:17 Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet RAPPORT 2005:17 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att brottsligheten minskar och

Läs mer

Etisk og rettslig ansvar for skatterådgivere - seksjonsmøte

Etisk og rettslig ansvar for skatterådgivere - seksjonsmøte Etisk og rettslig ansvar for skatterådgivere - seksjonsmøte Professor Jan Kleineman, Sverige: Det här är ett förelagt ämne och det är ett väldigt brett ämne. Det tvingade mig till att försöka sammanställa

Läs mer

Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst

Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst En konferens i Göteborg 22 23 april 2008 Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst En konferens i Göteborg 22 23 april 2008

Läs mer

Ungdomsbrottslighet i gäng: risk och prevention

Ungdomsbrottslighet i gäng: risk och prevention Examensarbete Ungdomsbrottslighet i gäng: risk och prevention Litteraturöversikt med teoretiska analyser Sanela Alic Handledare: Erika Hedenskog Risk factors for juvenile delinquency - A systematic review

Läs mer

Våld mot kvinnor och män i nära relationer

Våld mot kvinnor och män i nära relationer Våld mot kvinnor och män i nära relationer Våldets karaktär och offrens erfarenheter av kontakter med rättsväsendet Rapport 2009:12 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande

Läs mer

HUR PÅVERKAS UNGA MÄN AV ATT BLI MISSHANDLADE? - BEARBETNING DRAMATISERING IDENTITET

HUR PÅVERKAS UNGA MÄN AV ATT BLI MISSHANDLADE? - BEARBETNING DRAMATISERING IDENTITET HUR PÅVERKAS UNGA MÄN AV ATT BLI MISSHANDLADE? - BEARBETNING DRAMATISERING IDENTITET HT 2007 Socionomprogrammet Författare: Johan Ulff Handledare: Stig Grundvall ABSTRACT GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen

Läs mer

Nordiskt Arbetslöshetsförsäkringsmöte

Nordiskt Arbetslöshetsförsäkringsmöte Nordiskt Arbetslöshetsförsäkringsmöte 2009 TemaNord 2010:501 Nordiskt Arbetslöshetsförsäkringsmöte 2009 TemaNord 2010:501 Nordic Council of Ministers, Copenhagen 2010 ISBN 978-92-893-1989-8 Print: Kailow

Läs mer

NORDISKA MUSEET SAMDOKSEKRETARIATET. Samdok-forum 2011/3. Samdok

NORDISKA MUSEET SAMDOKSEKRETARIATET. Samdok-forum 2011/3. Samdok NORDISKA MUSEET SAMDOKSEKRETARIATET Samdok-forum 2011/3 Samdok 1 Innehåll Samdoksekretariatet upphör men verksamheten kan fortsätta. Christina Mattsson 3 Om inte Samdok fanns... Magnus Hagberg 3 Lägesrapport

Läs mer

fattigdom i välfärdsstaten

fattigdom i välfärdsstaten fattigdom i välfärdsstaten Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst En konferens i Göteborg 16 17 april 2002 fattigdom i välfärdsstaten En konferens i Göteborg 16 17 april 2002 Konferensen

Läs mer

SVENSKLÄRARES ARBETSMOTIVATION. Sari Sillanpää

SVENSKLÄRARES ARBETSMOTIVATION. Sari Sillanpää SVENSKLÄRARES ARBETSMOTIVATION Sari Sillanpää Pro gradu-avhandling i svenska språket Institutionen för språk Jyväskylä universitet Hösten 2006 ABSTRAKT JYVÄSKYLÄ UNIVERSITET Humanistiska fakulteten Författare

Läs mer

Nordisk Kriminologi, 27(1) 2001 Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi, februari 2001

Nordisk Kriminologi, 27(1) 2001 Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi, februari 2001 Nordisk Kriminologi, 27(1) 2001 Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi, februari 2001 Innehåll Sid Från Sekretariatet 3 Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention 5 NSfK s forskarseminarium

Läs mer

FoU-rapport 56:2009. Ann-Charlotte Münger

FoU-rapport 56:2009. Ann-Charlotte Münger FoU-rapport 56:2009 Att förebygga och förhindra mäns våld i nära relationer inom Östergötlands län Kvinnors upplevelser och erfarenheter av uppbrottsprocessen en kunskapsöversikt och en intervjustudie

Läs mer

På spaning efter det nordiska och nordbarnet

På spaning efter det nordiska och nordbarnet %DUQ nr. 3 2002:47-71, ISSN 0800-1669 2002 Norsk senter for barneforskning På spaning efter det nordiska och nordbarnet Baldur Kristjánsson Denna text har kommit till inom ramarna för 1RUG%DUQ ett av Nordisk

Läs mer

DA ØSTDANMARK BLEV SYDSVERIGE

DA ØSTDANMARK BLEV SYDSVERIGE DA ØSTDANMARK BLEV SYDSVERIGE DA ØSTDANMARK BLEV SYDSVERIGE Otte studier i dansk-svenske relationer i 1600-tallet Redigeret af Karl-Erik Frandsen & Jens Chr.V. Johansen Skippershoved Skånsk Senmedeltid

Läs mer

Ungdomsbrottslighet och fysisk aktivitet

Ungdomsbrottslighet och fysisk aktivitet GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för pedagogik och didaktik Centrum för idrottsvetenskap BOX 300 405 30 Göteborg Ungdomsbrottslighet och fysisk aktivitet Idrott som medel i behandlingsarbete med brottsliga

Läs mer

BENGT WESTERBERG. Har vi råd med äldrevård när 40-talisterna blir gamla?

BENGT WESTERBERG. Har vi råd med äldrevård när 40-talisterna blir gamla? BENGT WESTERBERG Har vi råd med äldrevård när 40-talisterna blir gamla? Debatten om äldrevården har under senare år varit intensiv. En rad missförhållanden har uppmärksammats och många känner oro inför

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

Juridisk sprog i Norden

Juridisk sprog i Norden Juridisk sprog i Norden Rapport fra en nordisk konference om klarsprog Reykjavík 11. 12. oktober 2011 Juridisk sprog i Norden 1 Juridisk sprog i Norden Rapport fra en nordisk konference om klarsprog Reykjavík

Läs mer

Kvinnans roll i pingströrelsen, utifrån ett genuskontrakt

Kvinnans roll i pingströrelsen, utifrån ett genuskontrakt AA2552 Självständigt Arbete 15 HP Teologiska Högskolan, ÖREBRO Uppsats: Historisk-systematisk teologi Handledare: Mikael Hallenius Examinator: Roland Spjuth Kvinnans roll i pingströrelsen, utifrån ett

Läs mer

2007 Vad är entreprenörskap?

2007 Vad är entreprenörskap? #1 2007 Vad är entreprenörskap? Mikael Samuelsson Välkommen till E-spegeln E-spegeln är ett unikt forskningsprojekt och en spegling av den glädje, sorg, och vedermödor som alla vi som startar nya affärsverksamheter

Läs mer

Mäns våld mot kvinnor i jämställda Sverige - en omfångsundersökning

Mäns våld mot kvinnor i jämställda Sverige - en omfångsundersökning Mäns våld mot kvinnor i jämställda Sverige - en omfångsundersökning Eva Lundgren, Gun Heimer, Jenny Westerstrand, Anne-Marie Kalliokoski Mäns våld mot kvinnor i jämställda Sverige en omfångsundersökning

Läs mer

Likhetens gränser. En kvalitativ studie om svenska immigranter i Norge. Johanna Frank. Masteroppgave. Våren 2012

Likhetens gränser. En kvalitativ studie om svenska immigranter i Norge. Johanna Frank. Masteroppgave. Våren 2012 Likhetens gränser En kvalitativ studie om svenska immigranter i Norge Johanna Frank Masteroppgave Våren 2012 Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen 1 Sammandrag Titel: Likhetens gränser en kvalitativ

Läs mer

Barn och bredband. En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter. Av: Max Lundin. Sociologiska Institutionen

Barn och bredband. En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter. Av: Max Lundin. Sociologiska Institutionen Barn och bredband En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter Av: Max Lundin Sociologiska Institutionen Kandidatuppsats i sociologi (Studieordning i Utredningssociologi), 15 hp. HT 2009

Läs mer

DEN SVENSKA NEUTRALITETEN

DEN SVENSKA NEUTRALITETEN DEN SVENSKA NEUTRALITETEN En studie av den svenska utrikespolitiska doktrinen Författare: Emil Steen Handledare: Sten Berglund Seminariedatum: 2013-08-(20-21) Statskunskap C, VT 13 Självständigt arbete,

Läs mer

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Jag och Du Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Författare Översättningav ett material från WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) Our Rights Our Responsibilities Översättning

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Juridiska Institutionen HT 2006 Våld i nära relationer - Om mäns och kvinnors våld mot varandra Av: Louise Danielsson Tillämpade studier, Straffrätt, 20 poäng Handledare: Universitetslektor Gösta Westerlund

Läs mer