Mor Mushe Bar Kifos homilia om det monastiska livet. Översättning och förord av: Charbel Rizk

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mor Mushe Bar Kifos homilia om det monastiska livet. Översättning och förord av: Charbel Rizk"

Transkript

1 Mor Mushe Bar Kifos homilia om det monastiska livet Översättning och förord av: Charbel Rizk

2 Förord Kyrkans fäder har med all rätt noterat att ett försvagat monastiskt liv leder till att kyrkan försvagas. Monastiken är för kyrkan vad hjärtat är för kroppen. Det starka monastiska livet ger inte bara kyrkan starka ledare (eftersom biskoparna är munkar) och ett starkt centrum för bevarandet av syrisk-ortodox teologi, utan även ett hopp om en genuin kristenhet. Att vara kristen är att sträva efter att bli lik Messias. Munken och nunnan tar denna strävan till den yttersta gränsen genom att i kärlek leva ett liv endast med Messias. Munkens och nunnans önskan och strävan är att bli så lik Messias som möjligt genom att leva endast med honom. Det monastiska livet har en rik och djup förankring i den syriska-ortodoxa traditionen 1. Hans Helighet Moran Mor Ignatios Afrem I Barsom har låtit oss veta att den syriska-ortodoxa kyrkan har haft 83 levande och verksamma kloster 2. Hans Helighet understryker samtidigt att detta är vad vi känner till. Det kan alltså ha existerat fler än 83 levande och verksamma kloster. Några av dessa kloster lever och är verksamma än idag 3. Mor Mushe Bar Kifo, som verkade på 800-talet, var munk och kom sedan att vigas till biskop. Han verkade i vad vi idag vet är Irak. Mor Mushe Bar Kifo har efterlämnat flera verk av olika slags genre: såväl teologiska som exegetiska och liturgiska. Ett av hans liturgiska verk, nämligen kommentarerna på ordinationsgudstjänsterna, innefattar homilian som följer nedan i svensk översättning. Denna homilia är intressant av flera anledningar, men i synnerhet för att den ger oss en förståelse av vad meningen med det monastiska livet är. Homilian besvarar frågor som: Varför blir man munk eller nunna? Vad är målet med ett sådant liv? Vad förväntas av en munk och en nunna? Och vad ska munken och nunnan själv förvänta sig? Vilken styrka får en munk och en nunna av det monastiska livet? Vilka fördelar och vilka utmaningar följer ett sådant liv? Homilian är, inte minst, intressant och viktig för den som någon gång frågat sig själv om han eller hon är kallad till att leva ett monastiskt liv: ett liv i kärlek med endast Messias. 1 Jag rekommenderar Hans Helighet Moran Mor Ignatius Zakka I Iwas föreläsning om det monastiska livet för vidare läsning, som finns att läsa på nätet och på engelska här: 2 Se: H. H. Ignatius Afrem I, De Spridda Pärlorna: En historia om syriansk litteratur och vetenskap, över. Hanseric Hällzon, Anastasis, Exempelvis dayro d-mor Hananyo i Mardin samt d-mor Gabriel och d-mor Augin i Tur ʿabdin.

3 En homilia av Mushe, Biskop av Raman, känd som Bar Kifo, som läses över de som bär den monastiska eskimo 4 vid slutet av gudstjänsten för deras kläd 5 Först bör de som för Guds skull närmar sig den monastiska eskimo ha tilltro på Fadern, Sonen och den Heliga Anden, och tro på den levande Gudens löften och utfästelser, vilka utlovats och utfästs till de som älskar Honom: något som inget öga sett och inget öra hört och ingen människas hjärta bestigit 6, som den gudomliga aposteln säger. Om de inte litar på Hans löften, kommer deras strävan att vara [grundad] på ett tomt hopp. Var och en som arbetar, utmattar sig efter något hopp. Ingen arbetar för någon annan utan att hoppas att han ska ges en lön för sitt arbete, antingen en synlig ersättning och lön eller en osynlig och oförgänglig. Likaså är det även med krigare som ger sig in i ett slag och strider med all sin styrka för att ta emot seger, de strider för löftet om löftena som utlovats dem. De som ser fram emot löftena bortom detta liv, det kommande livet och fröjden, skyndar sig till att arbeta i den andliga vingården, eftersom hoppet och löftet om de kommande tingen, som de ska bli belönade med, är sann för dem. Följaktligen, som vi redan sagt, begynnelsen för de som närmar sig monastikens strävan är tro, att tro på vår goda Guds löften och utfästelser eftersom Hans heliga ord, som Han har sagt, är så sanna: Kom till mig, ni som är tyngda av tunga bekymmer och bördor, jag skall ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som är mild och ödmjuk i hjärtat, och ni skall finna vila för era själar 7. De sanna lärjungarna hörde således detta kall, lämnade världen och allt i den och följde Honom. De befriades från världen och från syndens plågor, och trodde på det heliga ordet som predikades: Den som lämnar föräldrar, bröder, barn, hus och städer för min skull, ärver evigt liv 8. De lämnade [allt detta] för Hans sanna löften och trovärdiga utfästelser. Deras tankar upplystes och de hjälptes av nåden. [De lämnade sina] föräldrar, fränder och familjer, tog korset 4 Det syriska ordet ܐܣܟܝ ܡܐ är ett grekiskt låneord som ordagrant betyder form eller skepnad och refererar till en klädnad. I den syrisk-ortodoxa traditionen har begreppet kommit att refererar specifikt till huvudbonaden som munken och nunnan bär. Enligt traditionen skänktes den till den monastiska traditionen genom Mor Antonius Eremiten ( ). 5 Det syriska originalet, som återfinns i ܕܟܝܪܘܛܢܝܐܣ,ܟܬܒܐ publicerades år 2010 av det syrisk-ortodoxa Patriarkatet. Jag vill rikta ett tack till dayroyo Josef Bali som dels försåg mig med den syriska texten av homilian, dels översände sin egen opublicerade engelska översättning av den som jag kunde ta hänsyn till vid min översättning till svenska. 6 1 Korintierbrevet 2:9 7 Matteusevangeliet 11: Matteusevangeliet 19:28

4 och följde Honom enligt Hans befallning som Han sade: Den som inte bär sitt kors och följer mig, kan inte bli min lärjunge 9. Korset symboliserar död från denna värld samt skam, förolämpning och förödmjukelse av människor. När lärjungarna hörde dessa, och trodde att de är sanna, gick de utan fruktan på den raka och smala vägen. De avvisade sina föräldrar, bröder, släktingar tillsammans med världsliga rikedomar och egendomar och alla slags temporära begär, på grund av Hans heliga namn och den goda utlovade belöningen. De valde elände istället för vila, förolämpning istället för ära och avskildhet från bekantskap istället för relationer. [De föredrog] främlingskapets plågor och förolämpningar från insidan och utsidan. Inget förmådde separera dem från Messias kärlek, varken svärdet när det träffade dem eller eld, anfall eller någon annan prövning som de mötte. De valde att bo i öken, berg och grottor och älskade det mer än städer och kungliga slott. De betade gräs med vilda djur, [drack] floders vatten, [klädde sig] i fattiga kläder och smutsiga mantlar, [och levde] i främlingskapets exil. De som söker Herren och närmar sig monastiken på grund av Hans löften, bör önska detsamma och efterleva samma gärningar. De bör inte närma sig gudsfruktan i mjukhet eller på ett skenheligt sätt, utan de bör acceptera bokens ord som säger: Min son, om du närmar dig och ger dig själv till gudsfruktan, överlämna din själ till all slags prövning och närma dig inte gudsfruktan med två hjärtan, utan närma dig Honom med styrka som en mäktig man som går in i en strid för att döda våra fiender som, ett rytande lejon söker efter något att sluka 10, som det står skrivet. Denna strid, mina älskade, är inte mot kött och blod, utan mot härskare och mörkrets makter 11, som den gudomliga aposteln lär oss. Som de som är på slagfältet varken lägger undan sina vapen eller sitter eller sover eller vilar utan vakar vaksamt så att de inte skadas av sina fiender vid krigsstunden, så bör munken vara, som bär klädnaden som är en symbol för bröstharnesket, det vill säga rustningen som bärs av soldaten. Han har en huvudbonad på sitt huvud som representerar hjälmen. Han bär klädnaden som skölden. Hans sinne är medvetet om att han är svärdet och spjutet med vilka han dödar fienderna. Han ska inte slacka eller försumma vid någon tid så att han inte sover eller vilar under striden. Hans strid är med munkar, mer än med några andra, eftersom de har tillägnat sig själva åt Gud och har iklätt sig krigarens eskimo. Demonerna krigar mot dem medan de förför dem med köttsliga begär och med flera slags vanärade passioner i syfte att fånga dem som fåglar i en bur. När de ser att munken är uthållig, vaksam och beständig i sin fasta, bön och vaka medan han föraktar begären och flyr från all världslig vila och är noga och uppmärk- 9 Matteusevangeliet 10: Petrusbrevet 5:8 11 Efesierbrevet 6:12

5 sam med att iaktta och fullfölja alla Gud Messias befallningar som är fyllda av liv, då besegras demonerna och flyr iväg och försvinner från honom, likt egypterna som drunknade i havet på grund av den store Moses och det israelitiska folkets hjärtliga bön. På grund av detta, se, vår älskade, nu när du villigt givit dig själv och iklätt dig denna heliga eskimo, och bundit din nacke till Gud Messias ljuvliga och goda ok, stå upp omsorgsfullt, och bevara dig själv och gör rättfärdighetens rena gärningar medan du inser och tror att Gud är dina gärningar, och av Honom skänks du din lön. Han kommer att belöna dig med Sin gudomliga rättvisa på den stora domens dag. Minns därför vid alla tider, vår broder, ståendet inför Guds fruktansvärda domstol och eldens flod som väntar de ondskefulla och demonerna, de gnisslande tänderna, det yttre mörkret, de bundna händerna och benen, det gagnlösa skrikandet, och den ändlösa sorgen och den outhärdliga förödmjukelsen som kommer att ske när det dolda uppenbaras för de som gjorde ondska. Med tanke på allt detta, bör du, o människa, som avskilt dig själv för att arbeta för Gud, anskaffa all slags sann ödmjukhet och speciellt i hjärtat så att du aldrig betraktar dig själv som annat än jord, stoft och mask, som det står, och [alltid minns] att du är mindre och mest försmådd bland människor. Begrunda vid alla tider helgonens skildringar och efterlev deras gärningar. Lär dig ödmjukhet av Mose, som fastän större och högre än alla folken var ödmjuk i sitt hjärta mer än alla dem. Framför allt, lyssna på Messias som säger: Lär av mig, som är mild och ödmjuk i hjärtat, och ni skall finna vila och fullständig lugn för era själar 12. Lär dig renhet och lydnad av Johannes, korrekthet av Elia, ärlighet av Elisha, och fattigdom av apostlarna, uthållighet av Job, tålamod av David och [lär av] resten av de heliga fäderna. Lär dig även befallningen som sades av Gud till en av fäderna som frågade, vad skall jag göra?, och det sades till honom att skynda iväg från världen och söka tillflykt i tystheten och stillheten. Hata, förakta, avsäg, avstå och akta dig från svekfullhet, vulgaritet, orenhet, osedlighet, druckenhet, materialism, oanständigt skratt och från splittring bland bröderna, medan du kommer ihåg utan att glömma att en man bör ha sann tro i sin själ, sanning på sin tunga och hjärta, samt helighet i sin kropp. Munken bör vid alla tider vara lugn och fridfull så att han kan bli en boplats för Gud som sade: Vem skall jag se på och bo i, om inte den lugna, ödmjuka och ljuva som bävar inför mina ord 13. Kärlek till denna värld är fiendskap med Gud, som det är skrivet 14, eftersom tjänaren inte kan tjäna två herrar, som 12 Matteusevangeliet 11:29 13 Jmf. Jesajas bok 66:2 14 Se Jakobsbrevet 4:4

6 Herren sade till oss, att ni inte kan tjäna Gud och pengar 15. Därför, bör du, o munk, alltid minnas dessa befallningar och be, gråta och bönfalla Gud, natt och dag, och fråga Honom att komma till din hjälp och hjälpa dig i din kamp, eftersom utan Guds hjälp är dygderna inte fullständiga. Ha kärlek för alla och sann kärlek, barmhärtighet och medlidande gentemot alla bröder du lever med medan du troget iakttar klostrets alla lagar och heliga bestämmelser i vilken du blev lärjunge och där du blev främling. För att du inte ska bryta en av lagarna som fäderna satte och träda in anklagad inför Messias domstol på den fruktansfyllda dagen, skynda dig alltid till bjällrans ljud medan du repeterar psaltaren: Jag fröjdade med de som sade till mig, låt oss gå till Herrens hus 16. Gå glatt och utför tjänsten medan ditt sinne är förenat med Gud och hör de [heliga] läsningarna medan dina blickar kyskt och modest är fästa vid marken, så att tittandet hit och dit inte skingrar sinnet; om [du är] på detta sätt kommer du inte att dra nytta av någonting från ditt hårda arbete och stående. Var med glädje lydig och utför din andliga vägledares befallningar och de äldres, vilka du valt till att vägleda dig genom denna heliga vandring. Låt den gudomliga nåden åtfölja dig och oss alla eftersom även vi ber för din skull och inväntar Messias att vara din hjälp och räddare från all ondska och hjälpa, bevara och stärka dig, välsigna ditt monastiska liv och rädda och bevara dig från satans alla onda fällor och glödande pilar. Må Han ge dig att iaktta Hans befallningar och stärka dig att göra Hans vilja för evigt. Amen. Förstå, min son, och med dig alla åhörare, vad det monastiska livet och lärorna om detta livssätt är. Det monastiska arbetet är äldre än den monastiska eskimo eftersom de av äldre dagar inte hade denna eskimo under sin tid, men de hade de modesta monastiska gärningarna. Även om denna eskimo inte givits vid den tiden så levde Enok, Noa, Melkisedek, Mose, Joshua Nuns son, Elia, Elisha, Jeremia, Daniel och många flera som dem, i kyskhet, askes, rättfärdighet och helighet. En del av dem bevarade även sina kroppars jungfrulighet. När Messias, allas räddare, strålade [fram], så levde Johannes Döparen, de heliga apostlarna, förkunnarna och deras lärjungar efter detta heliga monastiska arbetet och levde enligt det för Guds skull. Sedan skänkte Herren Gud dem andra nådegåvor, och denna eskimo tillhörande munkens klädnad under den store Antonios tid. Alla de som bar den, det vill säg de som var värdiga den, kallades munkar och deras boplatser kallas kloster. Medan de är namngivna efter sina gärningar, kan klostret förklaras som en fålla eftersom det varken är en stad eller en by utan en andlig fålla. Som fållan skyddar fåren från vargarna, så skyddar klostret de andliga 15 Se Matteusevangeliet 6:24 16 Psalm 122:1

7 lammen som inte bor i en stad eller by. Så [munken] kallas varken stadsbo eller bybo. Definitionen av det monastiska livet är detta: det ansträngda undertryckandet av naturen. Munken bör alltid undertrycka sin natur genom att kämpa mot och avvisa allt det köttsliga som begärs av naturen. Han bör pressa kroppen genom att fasta, be, vaka och stå. Avklädandet av den som söker efter att bli munk och avkastandet av de gamla kläderna, innebär också att han avklär och avkastar sig sitt gamla jag. Genom att sträcka ut sina händer som ett kors, följer han Gud Messias som sträckte ut sina händer på korset. När [munken] säger, jag har önskat att viga mig själv åt Gud, vittnar han inför sig själv att han villigt och inte tvingat sökte och kom för att bära detta heliga ok. När prästen förseglar hans huvud blir han fruktad av de onda demonerna som flyr från och bävar inför makten av det tillbedjansvärda korset. Klippandet av håret representerar att han kastar iväg syndens livlöshet. Förstå detta, o munk, och vet att genom att byta dina kläder och bära denna eskimo, bör du ändra dina världsliga sätt till goda och andliga gärningar. Genom den asketiska klädnaden är du beordrad att förvärva permanent sorg så att du kan acceptera den stora välsignelsen: Välsignade är de som sörjer, de ska bli tröstade 17. Klädnaden, eller den andliga rustningen, är symbolen för hånet och skammen som du ska utstå för Messias skull som har sagt: Välsignade är ni när folk skymfar och förföljer er för min skull 18. Klädnaden som är trång upptill men vid nedtill symboliserar att lärjungaskapets början är trång och korsfästande, men det leder till vidhet och vila mot slutet. Gördeln eller bältet lär dig att vara redo för strid mot demonerna: såsom de som rustar sig för världslig strid är modigt fastspända med vapen, så bör den andliga kämpens sidor alltid vara fastspända andligen som Herren sagt: Låt era sidor vara fastspända och era facklor brinnande. Bältet representerar även tyglandet av de köttsliga passionerna och [viljan till] äktenskap som växer från sidorna. Munken släpper, följaktligen, aldrig sina sidor lösa, varken under dagen eller natten när han sover. Skorna som munken ska bära, [han] som nyligen påbörjat helighetens vandring, är sådana som ska stampa på de ondas alla makter som kallades ormar och skorpioner 19. Med korset som han bär på sina axlar, visar han att han villigt ger sig själv till att fullfölja Messias befallningar som sade: Bär ditt kors och följ mig 20. Som Messias bar korset när Han gick ut från Jerusalem, så bär [munken] skammens kors för att gå ut från världen. Hans fötter blir, vidare, tvättade med vatten likt en som tvättas ren från syndens fläck och smuts och befrias från den intellektuella ormens gift, men också som när de heliga apostlarnas fötter tvät- 17 Matteusevangeliet 5:4 18 Matteusevangeliet 5:11 19 Lukasevangeliet 10:19 20 Markusevangeliet 10:21

8 tades av vår Räddare i mysteriernas rum innan Han sände dem till att förkunna sitt evangelium till världen. På samma sätt tvättas munkens fötter vid detta gudomliga mysterium. Freden som ges till honom från alla bröder symboliserar freden som han tar emot från de höga makterna som jublar när en syndare omvänder sig. Eftersom vi alla har kommit att förstå dessa symboler och mysterier, låt oss lovprisa den gudomliga Messias och Hans Fader och Heliga Ande. I Honom fullkomnas alla heliga mysterier som uppenbarades till många av våra heliga fäder och de heliga tingens siare. De såg, vittnade och sade att samma Heliga Ande som stiger ned över de döpta under det heliga dopet, stiger ned över munkarna som bär denna heliga eskimo. Därför, för det andra, tredje och ständigt, låt oss prisa Fadern, Sonen och den Heliga Anden. Honom tillhör ära och över oss är Hans nåd för evigt. Amen. Slut på homilian om monastisk tonsur av Mushe Bar Kifo. Må hans böner vara med oss. Amen.

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Det behöver bli öken

Det behöver bli öken Det behöver bli öken Av: Johannes Djerf Det var varmt, ja det var olidligt varmt där han gick. Han hade varit ute på vandring i 40 dagar nu. Han var helt utmattad. Och den här dagen var inte direkt svalare

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Vad betyder det att vara Kristen?

Vad betyder det att vara Kristen? Vad betyder det att vara Kristen? Tim Conway illbehonest.com/svenska Bruden och brudgummen har en börda. De har en kärlek till folket som kommer till deras bröllop. Och de vet att många av människorna

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET "GENOM EN UPPENBARELSE AVSLÖJADES HEMLIGHETEN FÖR MIG." (Ef. 3:3) Har du någonsin frågat dig varför du lever i denna världen, och vad meningen är med ditt liv? Vem du än

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV Ögonöppnaren Moderna översättningar av Nya Testamentet innehåller många skillnader Den senaste tiden har det kommit ut flera versioner av det Nya Testamentet, och ALLA har sagt sig vara Guds fulla Ord.

Läs mer

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet Avskrift från ljudinspelning 2011-07-24. Barbro Erling predikar i Agape församling. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet Älskade Jesus, att vi skall få uppleva och känna att Du är här, att vi verkligen

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Nionde söndagen efter trefaldighet Tredje årgången. Texter: Amos 8:4-6, Ef. 4:20, 22-28 och Luk 16:10-15

Nionde söndagen efter trefaldighet Tredje årgången. Texter: Amos 8:4-6, Ef. 4:20, 22-28 och Luk 16:10-15 Nionde söndagen efter trefaldighet Upplyft era hjärta till Gud och ta emot det heliga evangeliet. Så skriver evangelisten sankt Lukas: Den som är trogen i smått är också trogen i stort, och den som är

Läs mer

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf Helande En Gåva Av: Johannes Djerf Ibland kan vår tro kännas som en sådan här torr svamp (håller upp en tvättsvamp). Det finns där, tron finns där, men det finns inte så mycket av livet, det som du innerst

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Att hitta Pärlan. Av: Johannes Djerf

Att hitta Pärlan. Av: Johannes Djerf Att hitta Pärlan Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja med att visa ett litet filmklipp idag ifrån ett kärt tvprogram. Inte mitt favoritprogram direkt, men det kan vara en bra inledning för dagens predikan

Läs mer

Ängeln Emmanuel. av Umiltà de Faenza, född 1226. Sankta Umiltà kör tegelstenar till klostret

Ängeln Emmanuel. av Umiltà de Faenza, född 1226. Sankta Umiltà kör tegelstenar till klostret Ängeln Emmanuel av Umiltà de Faenza, född 1226. Sankta Umiltà kör tegelstenar till klostret Den som vill lära sig något genom att lyssna till gudomligt tal måste vara tyst i stor inre glädje. Ett stilla

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då?

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då? 2 Korintierbrevet 9 (Vers 1-15) Var och en må ge vad han har beslutat sig för 1 Egentligen behöver jag inte skriva till er om hjälpen till de heliga. 2 Jag vet hur villiga ni är, och inför makedonierna

Läs mer

Sky det onda såsom synd emot Gud

Sky det onda såsom synd emot Gud Sky det onda såsom synd emot Gud Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Hes 18:21-24; Luk 12:13-21; SKR 394-95. Se sista sidan!) Sedan vill jag säga till mig själv: Kära själ, du har samlat mycket

Läs mer

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning Välsignelse över registrerat partnerskap Försöksordning Fastställd av Kyrkostyrelsen den 6 december 2006 Allmänna anvisningar Välsignelse över registrerat partnerskap är ett erbjudande till dem som önskar

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

En resa på livets kanal

En resa på livets kanal En resa på livets kanal (Friluftsgudstjänst i hamnen) Av: Johannes Djerf Det här är ju en dag som för många handlar om vatten och båtar, vilket jag tycker är väldigt härligt. Men jag ska ändå börja med

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

ALL LOV PRIS OCH TACKSAMHET TILLKOMMER ALLAH SWT

ALL LOV PRIS OCH TACKSAMHET TILLKOMMER ALLAH SWT KHOTBA FREDAG 4 / 7 2014 Alhamdulillah al lazi farada aleyna Ramadan, wa ja3alaho rahmatan lill muslim, wa salat wa salam ala rasolihi al karim, wa ala alihi wa sahbihi ajma3in wa ba3d. BISMILAH AL RAHMAN

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Legenden om Lucia berättar om hur en hedning hade blivit förälskad i henne, men att

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Han hade fört dom till tro och sett hur dom vuxit som kristna och det ger honom mycket glädje och en väldigt go känsla.

Han hade fört dom till tro och sett hur dom vuxit som kristna och det ger honom mycket glädje och en väldigt go känsla. Filipperbrevet 4:1-9 Nya resurser 1 1 Kära kristna bröder, jag älskar er och längtar efter att få träffa er, för ni är min glädje och belöningen för allt mitt arbete. Mina älskade vänner, fortsätt att

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

VATTENDOPET DET KRISTNA DOPET I VATTEN

VATTENDOPET DET KRISTNA DOPET I VATTEN DET KRISTNA DOPET I VATTEN VATTENDOPET För den som är ny i tro skulle vattendopet vara ett av de första stegen på lydnadens väg. Det symboliserar att det gamla syndalivet tvättas bort och att man identifierar

Läs mer

Mor Basilius den store (330-379), som var biskop i Caesarea, inte långt efter Mor Mamas martyrdöd, skriver följande om honom:

Mor Basilius den store (330-379), som var biskop i Caesarea, inte långt efter Mor Mamas martyrdöd, skriver följande om honom: Mor Mamas Förord Mor Mamas är en underbar och älskvärd kristen martyr från 200-talet, som utan tvekan kommer att gripa tag i och beröra var och en som bekantar sig med hans liv. Hela hans liv är en fascination,

Läs mer

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet.

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. 2 Korintierbrevet 8 (Vers 1-9) Exempel på kristet givande 1 Vi vill tala om för er, bröder, vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. 2 Fastän de varit hårt prövade, har deras översvallande

Läs mer

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf En dag av nåd! Av: Johannes Djerf Jag tror att de flesta utav oss någon gång suttit framför tv:n och varit engagerad i någon dokusåpa av något slag, även om vi kanske inte vill erkänna det. Ett program

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

1. Vad förrättar prästen med vattnet innan han bestänker ett hem med det? 1. Vem instiftade nattvardens sakrament?

1. Vad förrättar prästen med vattnet innan han bestänker ett hem med det? 1. Vem instiftade nattvardens sakrament? 1. Vad delar prästen ut med hjälp av en sked och bara till medlemmar av den ortodoxa - Nattvard 2. Vilket tecken målar prästen med en pensel på den nydöptes panna, ögonlock, näsvingar, mun, öron, bröst,

Läs mer

Äktenskap från himlen

Äktenskap från himlen Äktenskap från himlen Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Matt 19:1-9; NJHL 13. Se sista sidan!) Några fariséer kom fram till Honom och ville snärja Honom och sade: Är det tillåtet att skilja

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

Varför måste Jesus dö?

Varför måste Jesus dö? Varför måste Jesus dö? "Jag gör så gott jag kan. Mer kan inte Gud begära" Så säger många människor när man för frågan om rättfärdighet på tal. Gud vill gripa in i ditt och mitt liv. Vi tvekar inte att

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Samuelsboken 3 (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Pojken Samuel gjorde tjänst inför HERREN hos Eli. HERRENS ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga. 2 Då hände en gång

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. Markus 10. (10:1 12) Äktenskap och skilsmässa

Christian Mölks Bibelkommentarer. Markus 10. (10:1 12) Äktenskap och skilsmässa Markus 10 (10:1 12) Äktenskap och skilsmässa 1 Sedan begav han sig därifrån och gick till Judeens område och landet på andra sidan Jordan. Folk samlades åter i skaror omkring honom, och han undervisade

Läs mer

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10 Älska Gud och din nästa som dig Själv 30:e söndagen under året (årgång A) (26 oktober 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 22: 34-40 Frågan om det största budet i lagen När fariseerna fick höra hur han hade

Läs mer

Gudstjänst den 6 juni 2010 i Luleå, S:t Petri ev-luth församling #99 Första söndagen efter Trefladighet

Gudstjänst den 6 juni 2010 i Luleå, S:t Petri ev-luth församling #99 Första söndagen efter Trefladighet Gudstjänst den 6 juni 2010 i Luleå, S:t Petri ev-luth församling #99 Första söndagen efter Trefladighet ÄR DU RIK INFÖR GUD? Predikotext: Luk. 12:13-21 13 Någon i folkhopen sade till honom: "Mästare, säg

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET FÖRSTA TESSALONIKERBREVET HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2014 Första Tessalonikerbrevet (Lars Mörling 2014) Bakgrund Filippi Berea Tessalonika Korint Aten Författare: Paulus (1Tess 1:1) Vi ser att brevet var

Läs mer

FÖRSAMLINGS BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JANUARI 2014

FÖRSAMLINGS BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JANUARI 2014 FÖRSAMLINGS BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JANUARI 2014 Jesus på internet Vid det här laget är vi alla ganska medvetna om att Jesus finns på nätet. Men vilken slags Jesus finns där? Den frågan är omöjlig att

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Agenda för gudstjänstens ledare

Agenda för gudstjänstens ledare genda för gudstjänstens ledare = Präst/ledare/liturg = lla Sång 15. Du som söker Du som söker efter fäste, du som famlar efter fred. Vet att räddningen är nära, den som älskar dig är här! Sök ditt inres

Läs mer

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17 23 söndagen under året (år C) (8 september 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 14:25-33 Att vara Jesu vän Att vara Jesu lärjunge Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till

Läs mer

Läsning: Rom 1:1 7. Responsoriepsalm: Ps 98:1 4 (R. 2a)

Läsning: Rom 1:1 7. Responsoriepsalm: Ps 98:1 4 (R. 2a) TJUGOÅTTONDE VECKAN»UNDER ÅRET«MÅNDAG 12 oktober Läsning: Rom 1:1 7 Från Paulus, Kristi Jesu tjänare, kallad till apostel, avdelad för att förkunna Guds evangelium, som Gud har utlovat genom sina profeter

Läs mer

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35 1 Tunadalskyrkan 14 02 09 Bilder av livet Dan 3, PS 126, Ps 35 Ibland kan vi behöva bilder eller berättelser för att få hjälp att förstå livet och tillvaron, för de kan spegla vår situation, utan att vara

Läs mer

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats 2 Välkommen till denna plats Välkommen till denna plats Välkommen in i mitt öppna hjärta Du har sagt i ditt ord att du tronar på vår lovsång Så vi ärar dig, och vi prisar dig Och vi offrar denna kärlekssång

Läs mer

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång Jag läste en liten berättelse i en bok jag har där hemma. Boken handlar om tider

Läs mer

FIKONTRÄDET TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9

FIKONTRÄDET TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9 TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9 FIKONTRÄDET Liknelsen om fikonträdet som inte bar frukt Och han gav dem denna liknelse: En man hade ett fikonträd i sin

Läs mer

Vissa liturgiska texter ur Missale för Stockholms katolska stift (1987). Bibeltexter ur Bibel 2000. Bibelkommissionens översättning (1999).

Vissa liturgiska texter ur Missale för Stockholms katolska stift (1987). Bibeltexter ur Bibel 2000. Bibelkommissionens översättning (1999). STOCKHOLMS KATOLSKA STIFT RITUALE FÖR VUXENDOP PROVMANUS Förlaga: Rituale Romanum: Ordo initiationis christianae adultorum. Editio typica (1969) Svensk provupplaga Vissa liturgiska texter ur Missale för

Läs mer

Två mystiska kroppar

Två mystiska kroppar Två mystiska kroppar Varför kan den mänskliga varelsen bara höra till den ena eller den andra av de två mystiska kroppar som finns, Kristi mystiska kropp och Djävulens mystiska kropp (S:t Thomas av Aquino

Läs mer

En Muslim ropar på Jesus

En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem - Swedish En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem Av Aron Little The 700 Club Översättning C-S. K Kamal Saleem föddes i Libanon av en helöverlåten Muslimsk familj. Han kommer ihåg att han redan

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress Kära föräldrar! Detta häfte är en gåva till era barn, så att de kan läsa mer om vem Jesus är och vad han har gjort. Vi ber dig som förälder att själv läsa igenom häftet, innan du sätter det i händerna

Läs mer

Ett urval av Profeten Muhammeds (Må Guds frid och välsignelser vara över honom) uttalanden (Hadither)

Ett urval av Profeten Muhammeds (Må Guds frid och välsignelser vara över honom) uttalanden (Hadither) www.islamguiden.com 1 Ett urval av Profeten Muhammeds (Må Guds frid och välsignelser vara över honom) uttalanden (Hadither) www.islamguiden.com www.islamguiden.com 2 "Den bästa muslimen i fråga om tron

Läs mer

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 23, A. Sabbaten den 5 mars 2011. Pekudei Beräkningar ydewqp]

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 23, A. Sabbaten den 5 mars 2011. Pekudei Beräkningar ydewqp] Skatter i Torahn Bibelstudium nr 23, A Sabbaten den 5 mars 2011 Pekudei Beräkningar ydewqp] Torahtext: 2 Mos 38:21 40:38 Haftarah: 1 Kung 7:51 8:21 Apostoliska skrifterna: Mark 16:1 16:20 Nära är de som

Läs mer

Detta tror vi på! Apg 4:11-12

Detta tror vi på! Apg 4:11-12 Detta tror vi på! (Årshögtidspredikan) Borlänge 140105 Gott Nytt År! Jag ska nu försöka förmedla till er vad jag tror Gud har lagt på mitt hjärta för den här dagen och för året som ligger framför. På olika

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2 i En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet Vägledning vecka 2 Vägledning: Vi tittar närmare på våra berättelser Vår historia från djupet När vi granskade vårt livs historia i fotoalbumet förra veckan,

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

Vänner kallar jag er

Vänner kallar jag er Vänner kallar jag er Av: Johannes Djerf Många utav er vet jag känner till det sociala nätverket facebook, och går man in på Johannes Djerfs profil och läser om mig så ser man inte bara vad jag gjort den

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

Detta är nyfikenhetsvandring 5

Detta är nyfikenhetsvandring 5 Kära surfiga nyfikenhetsupptäcktsvandrare! Barnen i Narnia, som vi berättat om tidigare, upptäckte en märklig sak i det gamla skåpet uppe på vindsrummet. Skåpväggen öppnade sig. De kom in i en helt ny

Läs mer

24x7. TV för kropp, tanke och själ. LifeStyleTV gör livet till en helhet, med uppfriskande program dygnet runt.

24x7. TV för kropp, tanke och själ. LifeStyleTV gör livet till en helhet, med uppfriskande program dygnet runt. TV för kropp, tanke och själ 02 Tillbaka LifeStyleTV gör livet till en helhet, med uppfriskande program dygnet runt. Vi erbjuder ett brett utbud av program som vill berika och inspirera till en mera aktiv

Läs mer

Medlidande medmänniska

Medlidande medmänniska Medlidande medmänniska 1 Inledning I den japanske författarens Endos roman Tystnad om 1500-talets förföljelse av de kristna kritiserar fader Rodrigues Guds tystnad. Men Jesus svarar: "Jag var inte tyst.

Läs mer

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM VAD ÄR JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium är vår himmelske Faders plan för hans barns lycka och frälsning*. Det kallas Jesu Kristi evangelium därför att Jesu Kristi

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen är den viktigaste religionen i Sydostasien, på Sri Lanka och i Tibet. Det finns också många buddhister i Kina och Japan. Hindusimen och buddhismen har mycket

Läs mer

Är treenighetsläran biblisk?

Är treenighetsläran biblisk? Är treenighetsläran biblisk? Av S. K. Blad Introduktion min personliga erfarenhet De minnen som jag har från barndomen är väldigt fina. Mina föräldrar hade vuxit upp inom den svenska pingströrelsen. De

Läs mer

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf [Något på riktigt] Av: Johannes Djerf I söndags så träffades vi ledare på lägret för att förbereda allt och be för varje tonåring och deras väg tillsammans med Jesus. På kvällen firade vi nattvard tillsammans,

Läs mer

Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas)

Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas) Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas) Inledande bön: L: Jag blev glad när man sade till mig: Kom, vi skall gå till Herrens tempel. A: Nu står vi i dina portar, Jerusalem. Jerusalem, du välbyggda

Läs mer

En Gudomlig Uppenbarelse av Helvetet Av Mary K. Baxter Översättning från hennes bok.

En Gudomlig Uppenbarelse av Helvetet Av Mary K. Baxter Översättning från hennes bok. A Divine Revelation of Hell By Mary K. Baxter Swedish translation from her book En Gudomlig Uppenbarelse av Helvetet Av Mary K. Baxter Översättning från hennes bok. Innehållsförteckning Förord Introduktion

Läs mer

Till de kristna i Galatien

Till de kristna i Galatien Till de kristna i Galatien 1 Hälsning 1 Från Paulus, apostel, utsänd inte av människor eller genom någon människa utan av Jesus Kristus och Gud fadern som uppväckt honom från de döda. 2 Jag och alla bröderna

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 27, A. Sabbaten den 2 april 2011. Tazria Havande ['yriz]]t'

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 27, A. Sabbaten den 2 april 2011. Tazria Havande ['yriz]]t' Skatter i Torahn Bibelstudium nr 27, A Sabbaten den 2 april 2011 Tazria Havande ['yriz]]t' Torahtext: 3 Mos 12:1 13:59 Haftarah: 2 Kung 4:42 5:19 Apostoliska skrifterna: Luk 10:1 11:54 Stor frid äger de

Läs mer

Petrus älskade Jesus. Men han älskade också människors

Petrus älskade Jesus. Men han älskade också människors 24 Ensam i mängden Petrus älskade Jesus. Men han älskade också människors beundran. Vid deras sista måltid tillsammans när Jesus förvarnade lärljungarna och sade att de allesammans skulle överge honom,

Läs mer