Högskolepoäng som XP

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Högskolepoäng som XP"

Transkript

1 D A T A S P E L S B R A N S C H E N S R A P P O R T E R Högskolepoäng som XP Synlig och osynlig kunskap inom spelutveckling hos akademi och industri

2 Innehållsförteckning Förord... 3 Sammanfattning... 4 Syfte... 5 Åtgärder... 6 Analys... 8 Relationik Att organisera för lärande Relationik i hela spelindustrin Intervjuresultat Kompetensutvecklingsprocesser Fortbildning Spelutbildningar Validering av reella kompetenser Spelforskning Samverkan inom industrin Metod Metodologiska ställningstaganden Intervjupersoner Källor Författare Appendix - Intervjumaterial

3 Förord Bolag inom svensk spelindustri är tekniktunga, personalintensiva, kompetenskrävande och hårt konkurrensutsatta. Hur dessa organisationer kan arbeta för en så gynnsam kompetensförsörjning som möjligt kommer påverka deras konkurrenskraft och avgöra deras framtid. Den grundläggande frågan för arbetet med denna rapport är: Hur kan vi skapa förutsättningar för att uppnå expertkompetens inom området dataspelsutveckling? Både institutionaliserat (formellt) och informellt lärande 1 bidrar till kompetensutvecklingen, också utbyten mellan organisationer både på ett formellt och informellt plan. Diskussionen kring informellt och organisatoriskt lärande är fortfarande ung, och teoribildningen desto yngre, vilket har medfört komplikationer med brist på definitionsmässig konsensus i det epistemologiska fältet. Ur detta väljer vi en explorativ ansats som vill undersöka förekomsten av medvetenhet om processerna kring det informella lärandet och vad det får för individuella och organisatoriska resultat. Detta gör anspråk att bidra till kartläggning av de gynnsamma informella processerna som genom analys kan leda till åtgärdsförslag för den att utveckla och stärka kompetensen inom spelindustrin. Rapporten är en av de första som applicerar organisationspedagogiska koncept om relationik 2, kunskapsöverföring och informell kompetensutveckling till förhållanden inom den svenska spelbranschen. Vi utreder även hur samverkan mellan de akademiska lärosätena och spelföretagen kan förbättras, både vad gäller utbildning och forskning. Denna rapport är en del av projektet Expertkompetens i dataspel som Dataspelsbranschen och Högskolan i Skövde samordnar. Projektet finansieras av KK-stiftelsen. Anton Albiin, Tanvir Mansur och Per Strömbäck Dataspelsbranschen 1 Informellt lärande sker i de aktiviteter där strävan efter förståelse, kunskap eller färdighet sker utan närvaro av läroplaner eller kriterier utifrån. 2 Relationik är organiserandet av lärande för att stärka kompetensbärande relationer i grupper eller organisationer 3

4 Sammanfattning Ett av de större problemen i den svenska spelindustrin är att den höga koncentrationen av utbildningar inom spelutveckling och den stora mängd forskning som bedrivs inom akademin har en bristfällig kontakt med spelbranschen. Hur kan denna förtroendeklyfta överbryggas för att stärka den svenska spelbranschens övergripande kompetens och innovation? En del spelutvecklingsföretag öppnar kontor utomlands för att hitta rätt kompetens, trots att Sverige har en stor mängd utbildningar inom spelutvecklingsområdet. En anledning kan vara att spelutbildningarna inte verkar matcha den kompetens som arbetsgivare efterfrågar. Den negativa bild arbetsgivare har av de akademiska utbildningarna beror främst på en delvis föråldrad analys, som bygger på hur spelutbildningarna var tidigare. Kvalitetsarbetet har förändrats sedan dess och utbildningarna har förbättrats, men bilden kvarstår. Ett generellt perspektiv är att arbetsgivare enbart ser spelutbildningars förmåga att filtrera fram talangfulla medarbetare, men har lågt förtroende för utbildningarnas förmåga att producera kunskap och kompetens. Samtidigt har arbetsgivare höga förväntningar på vad den nyanställda personalen ska kunna, de anställer sällan oerfaren personal och prioriterar inte att vidareutbilda oerfaren personal. Här finns stora möjligheter till förbättringar för kontakten mellan utbildningsanordnare och arbetsgivare. Rapporten SPoKK (Sydow, Wilhelmson et al. 2011) pekar på kommunikationsproblem mellan akademin och näringslivet som behöver överbryggas. I Spelutbildarindex 2011 (Berg Marklund, 2011) noteras att akademiska utbildningar inom spelutvecklingsområdet växer allt snabbare i Sverige samtidigt som antalet nyantagna till utbildningarna blir fler. Detta trots att antalet nyexaminerade spelutvecklingsstudenter är förhållandevis låga och antalet nyanställda på spelföretagen utgör enbart en bråkdel av dessa. Hur kan studenters kunskaper och kompetenser förbättras genom förbättrad kontakt till näringslivet? Denna rapport föreslår större medverkan från branschföreträdare vid planering och utveckling av utbildningar. Utbildningar bör även inkludera studier på själva företagen, där teori kombineras med praktik. Vi föreslår även en unik social IT-plattform för att stärka kontaktytorna mellan studenter och arbetsgivare, där studenter bl.a. kan visualisera sin kompetens. Denna plattform ska använda sig av begreppet gamification (spelifiering) för att öka engagemanget hos användare. En av den svenska spelbranschens viktigaste frågor är att säkra en stabil kompetensförsörjning, då spelföretagen måste vara i kompetensmässigt toppskikt för att kunna stå sig i den internationella konkurrensen. Denna utredning kartlägger några av de processer som spelföretagen använder för att förmedla kompetenser (formaliserat informellt lärande) mellan medarbetare. Vi föreslår att dessa kompetensutvecklingsprocesser valideras som akademiska kurser, att medarbetares reella kompetenser kan valideras som akademiska meriter samt mer flexibel akademisk kursverksamhet för yrkesverksamma spelutvecklare. Vi föreslår även att Dataspelsbranschen ansvarar för att sprida kunskapen om dessa processer mellan företagen. Samverkan mellan företag kan också vara en viktig del i kompetensutvecklingen på arbetsplatserna, en del i undersökningen anser att branschen skulle ha större nytta med mer utbyte mellan företagen. Rapporten föreslår att medarbetare inom samma specialiseringar på olika företag ska kunna delta i regelbundna träffar. När det gäller den branschövergripande kompetensen i övrigt finner rapporten att det informella lärandet som sker på spelutvecklarkonferenser är oerhört viktigt för kompetensförsörjningen i spelindustrin. Därför föreslår vi att försöka hitta en finansieringsform för den typen av konferenser. Företag inom spelindustrin har olika erfarenheter av samverkan med akademin när det gäller forskning, men tror sig kunna ta större del av den akademiska forskningen. För att både den akademiska forskningen och den forskning som bedrivs företagen ska kunna spridas mellan aktörerna behövs även här förbättrad samverkan. Vi föreslår att skapa ett nytt valideringssystem för att den företagsanknutna 4

5 forskningen ska kunna få akademisk status och öppna upp för möjligheten att skapa labbmiljöer på företagen för forskare från akademin. Det bör skapas forskningsnätverk eller -institut, en nationell databas för forskning inom spelutvecklingsområdet och det bör även skapas professurer på de svenska lärosätena. Syfte Studien vill utreda hur samverkan mellan akademi och näringsliv kan öka för att utveckla disseminationen av forskning, hur samverkan kan stärka kompetensutvecklingen hos medarbetare och organisationer samt hur den kan underlätta för studenters övergång till arbetslivet. Studien vill identifiera svenska spelföretags kompetensutvecklingsprocesser, såväl formella som informella, och se hur arbetsgivare och medarbetare förhåller sig till dem. Studien syftar vidare till att utreda hur dessa kan valideras och utvecklas. Den vill utröna hur spelföretag i Sverige värderar akademiska meriter hos medarbetare, hur medarbetare kan fortbildas och validera sina reella kompetenser som högskolepoäng. Högskolepoäng som XP För att beskriva kopplingen mellan kompetensutvecklingen av medarbetare och akademiska utbildningar och utveckla en gemensam begreppsapparat använder vi oss av begreppet gamification. Gamification, eller spelifiering, handlar om att använda spelmekanik för att lösa problem och öka engagemang i situationer som annars inte är spelrelaterade. I det här fallet använder vi det som ett perspektiv för att synliggörahur medarbetares kompetens utvecklas och identifiera förutsättningar som kan förändras för att stärka och validera kompetens. För att synliggöra det akademiska systemet och kompetensutvecklingen presenterar vi det hela som ett RPG-spel (Role Playing Game). De högskolepoäng som studenter förvärvar liknas vid XP (Experience points) som kan användas för att öka i level (nivåer), vilket motsvarar examina. Ett vanligt element i RPGspel är att en grupp olika individer med olika bakgrunder går ihop för att arbeta mot ett gemensamt mål. När det gäller studier i spelutveckling kan detta mål vara att genomföra ett spelutvecklingsprojekt. För att ta sig fram till målet behöver gruppen ta sig igenom ett antal prövningar, även kallade quests, för att kunna erhålla tillräckligt mycket XP för att öka i level och lära sig hur de ska överkomma nästa quest. Dessa quests kan i den akademiska världen motsvara studentens examination, dvs. salstentamen, hemtentamen, duggor, uppsatser m.m. Under varje quest kommer grupperna alltid att skapa sig nya färdigheter som kan användas vid andra quests, dessa kallas oftast skills. De kan motsvara de kunskaper som studenter erhåller under studietiden, både före och efter examinationer, och som kan användas vid andra examinationer eller projekt. Ibland kan studenter behöva arbeta med projekt vid sidan av studierna för att erhålla kunskaper, kontakter och kompetenser som kan vara användbara efter studietiden. Dessa motsvarar de side-quests som i RPG-spel brukar ge extra skills, och en rikare spelupplevelse. I princip kan XP-metaforen användas för att validera informellt förvärvad kompetens, även om processerna för detta behöver formaliseras. Då akademin och spelföretagen har olika organisatoriska, forsknings- och utbildningsmässiga kulturer skiljer sig deras språkbruk avsevärt. Användningen av vår terminologi kring XP är ett sätt att översätta spelbranschens begreppsvärld till akademins och vice versa för ökat samförstånd och dialog. Med hjälp av denna metafor utreder vi hur kompetenser kan utvecklas på spelföretagen, hur de kan valideras inom akademin och hur lärosäten och branschen kan fördjupa sin samverkan. Till detta anlägger vi även ett organisationspedagogiskt perspektiv (läs om relationik nedan) för en förståelse av de lärandeprocesser som sker på spelföretagen. 5

6 Åtgärder Visualisera kompetens Förslag till åtgärd: Synliggör spelutvecklarens studier, karriär och kompetens samt samverkan mellan lärosäten och spelbranschen i en spelifierad IT-plattform Fortbildning av medarbetare Förslag till åtgärder: Utforma kurser som kan läsas parallellt med förvärvsarbete, där arbetsuppgifterna fungerar som praktiska moment i kurserna Utforma ett system för validering av reella kompetenser hos medarbetare Utforma ett system för att låta medarbetare slutföra examina genom att utföra något som motsvarar examensarbetet, men inte innebär att slutföra själva examensarbetet Validering av företagens kompetensutvecklingsprocesser Förslag till åtgärder: Skapa ett valideringssystem för att de kompetensutvecklingsprocesser som finns på spelföretagen ska kunna användas som akademiska kurser för medarbetare och en del av fortbildningen. Formalisera och komplettera dem med exempelvis kurslitteratur, examination etc. Tillåt kunskapsbärande personer inom industrin fungera som externa bedömare för att hjälpa examinatorer på dessa kurser Visualisera kompetens genom XP-liknande system. Även sociala nätverk kan fungera som hjälp i valideringen. Samproduktion av spelutbildningar Förslag till åtgärder: Öka spelföretagens närvaro på utbildningarna o Anordna regelbundna föreläsningar med industriverksamma, som ingår i den ordinarie undervisningen (utöver gästföreläsningar) o Låt företagen delta i planeringen och genomförandet av utbildningarna, t.ex. i skapandet av kursplaner o Ha med företagen i utbildningsanordnares Advisory Boards o Etablera ett samarbete för att bygga broar mellan kompetenser inom akademi och näringsliv så att lärare ska kunna fortbilda sig som gränsgångare (sådana som på olika sätt rör sig mellan akademi och näringsliv) på företagenetablera ett samarbete för att skapa tjänster inom akademin för adjungerade lärare/professorer från näringslivet Implementera ett organisationspedagogiskt perspektiv med relationik som utgångspunkt i undervisningen på utbildningarna o Skapa tvärdisciplinära arbetsgrupper/team med hänsyn till personliga egenskaper o Erfarenhetsnivåer (levels) - låt äldre och yngre studenter arbeta på projekt tillsammans Etablera förlängda praktikperioder på utbildningarna Uppmuntra studenter att delta i konferenser och mässor för att öka deras kontaktnät, erfarenheter, bredda deras kunskap om branschen 6

7 Akademisk validering av spelföretagens forskning Förslag till åtgärder: Skapa samverkansformer mellan akademin och spelföretagen så att forskningen på företagen kan publiceras, t.ex. som medskribenter i vetenskapliga artiklar Se till att finansiering finns för möjligheter att skapa labbmiljöer hos företagen där forskare inom akademin kan vara gästforskare eller som s.k. gränsgångare Dissemination av spelföretagens forskning via andra akademiska kanaler, t.ex. forskningskonferenser Skapa ett samarbete för att ha s.k. industridoktorander på lärosätena, dvs. doktorander från företag som samfinansieras av lärosäte, företag och annan extern finansiering Dissemination av akademisk forskning Förslag till åtgärder: Skapa ett forskningsnätverk eller -institut för spridning av upptäckter och annan forskning inom spelbranschen och akademin o Skapa en databas för forskning inom spelutvecklingsområdet, med akademiska tidskriftsartiklar och annan forskning o Skapa professurer Upprätta former för samverkan kring analys och utveckling av forskningsprojekt mellan näringsliv och akademi o Gör forskningen mer tillgänglig för branschen genom spelifierad social IT-plattform o Akademiska forskare behöver presentera sina projekt för företagen o Upprätta nätverk, t.ex. genom sociala medier Publicera akademisk forskning i högre grad på nätet, helst i populärvetenskapligt format, riktat till branschen, forskare och studenter Vid branschevenemang, bjud in forskare till att medverka vid branschkonferenser Relationik i branschen som helhet Förslag till åtgärder: Garantera finansiering för utvecklarkonferensen Nordic Game Satellite där branschen får träffa varandra, en essentiell del av den övergripande relationiken i branschen Anordna regelbundna träffar för de specifika specialiseringarna på företagen, samt även sociala nätverk Anordna workshops och föreläsningar genom Dataspelsbranschens HR-grupp om olika kompetensutvecklingsprocesser för att dela med sig av olika lärdomar mellan företagen Skapa ett mentorskapsprogram för yrkesverksamma och studenter 7

8 Analys De genomförda intervjuerna har lett till insikter om bland annat olika typer av informella lärandeprocesser inom företagen, hur spelutbildningarnas och den akademiska forskningens anknytning till branschen kan förbättras samt hur kompetenser kan synliggöras och stärkas. Vi har analyserat intervjuerna och utifrån dessa insikter kommit fram till förslag till åtgärder för de problem som intervjupersonerna lyfter fram. Visualisera kompetens Utbildningarna bör prioritera ett livslångt lärande-perspektiv, där studenter förbereds inför ett arbetsliv där de kommer att fortsätta att lära. Detta kan jämföras med läkarutbildningar där studenter börjar arbetslivet med grundläggande kunskaper och färdigheter och förväntas lära sig mer under hela sitt arbetsliv. Efter ett par år kan läkaren specialisera sig, det tankesättet bör även finnas och formaliseras inom spelbranschen. För att åstadkomma ett formaliserat livslångt lärande föreslås spelbranschen och lärosätena utveckla en social IT-plattform som skapar incitament, återkoppling och kontaktytor för att visualisera kompetenser, öka viljan till att fortbilda sig och förbättra samverkan mellan aktörerna. Vi föreslår att konceptet spelifiering tillämpas i denna plattform, då det visar sig vara ett effektivt sätt att öka engagemang. Ett karriärspel där studenter, lärare, forskare, anställda på företag och arbetsgivare deltar. För att skapa optimala kontaktytor mellan dessa aktörer bör plattformen använda sig av befintliga sociala medier såsom Facebook och LinkedIn, och även lösa frågan om plattformen ska vara en tredjepartssajt eller byggas inom de existerade systemen (exempelvis en Facebook-app). Olika nivåer av utbildning, såsom examensnivåer, kan motsvara levels för de olika användarna i plattformen och övriga spelliknande element som beskrivs under rubriken Högskolepoäng som XP bör även användas. Om studenter skriver upp vilka färdigheter och kunskaper de har erhållit från utbildningen, ger det dem större förståelse för vad utbildningen ger dem och bättre koppling till de lärandemål som finns i kursplanen. Då kan även en särskild färdighet (eller skill) exempelvis AIprogrammering göras om till kategorier som används för att sortera samma färdighet hos andra användare, utbildningar på lärosäten, användningsområden på företag etc. Det öppnar även för att kompetens ska kunna definieras och valideras av användarna. Alla dessa levels kan definieras av användare (studenter, yrkesverksamma m.fl.) själva, då nivåerna blir mer legitima då, samt kan de gemensamt inom gruppen användare komma överens om kriterier för att någon ska komma till nästa level. Dessa kan sedan utgöra underlag för certifiering av olika nivåer av kompetens för spelutvecklare i övrigt (såsom bälten med olika färger används i karate), då det har tidigare saknats ett bra system för att synliggöra kompetenser. Projektet med en spelifierad plattform för kontakt mellan bransch och akademi bör ta in kunskap och erfarenheter från andra spelifieringsprojekt från t.ex. Gameful.org och andra resurser inom området. En fråga som måste hanteras i utvecklingen av plattformen är huruvida användare ska ha avatarer, dvs. fiktiva karaktärer, då syftet är att koppla ihop personers verkliga identiteter. Plattformen bör inte vara slutgiltig när den lanseras, utan vara öppen för utveckling, då fler möjliga tillämpningar skulle kunna tillkomma (se nedanstående förslag om dissemination av forskning). Användarspråket bör vara svenska, då det är den nationella arbetsmarknaden som avses (med vissa spelbegrepp på engelska), men vid andra tillämpningar (t.ex. för forskning eller internationell verksamhet) kan engelska vara att föredra, detta måste lösas i utvecklingen av plattformen. Det är även viktigt att den, som de flesta sociala medier, byggs med hjälp av användarna. 8

9 Fortbildning av medarbetare Önskvärt hos företagen är relevant fortbildning för medarbetare som inte tar för mycket tid eller resurser från spelproduktionen. Flera företag skulle uppskatta att medarbetare fick spetskompetenser inom vissa områden, men kunde arbeta samtidigt. Särskilt viktig skulle fortbildningen vara för medarbetare som inte läst färdigt sin utbildning och saknar examen, men även för de som vill bredda sin kompetens. Det bör anordnas akademiska kurser och utbildningar som kan läsas parallellt med förvärvsarbete, likt distanskurser, med kurslitteratur byggd på vetenskaplig grund och med examination, men där arbetet på företaget också är en del av de praktiska momenten på kursen. För att masterutbildningar ska kunna tillgängliggöras för fler inom spelindustrin behövs ett system för validering av reella kompetenser. Då kan de kompetenser som medarbetarna erhållit i arbetslivet valideras som akademiska meriter tillräckligt för att exempelvis ta ut en kandidatexamen. För att kunna få tillgång till eventuella masterutbildningar inom spelutvecklingsområdet krävs en kandidatexamen, men många inom branschen som läst den typen av utbildning har inte tagit ut sina examina, men fortsätter som yrkesverksamma. Det finns även de som har en examen i ett annat område men har arbetat länge inom en viss spelutvecklingsdisciplin och vill läsa en masterutbildning inom spelutveckling, valideringen skulle även gynna dem. Detta kan ske genom olika former av examination, exempelvis tentor, uppsatser, inlämningsuppgifter, laborationer eller dylikt. För att de medarbetare som inte har lyckats göra klart sina examensarbeten bör ett system för att använda förvärvsarbetet på arbetsplatsen för kunskapstillägnande upprättas som något som motsvarar ett examensarbete. Om verksamhet på arbetsplatsen, med dess olika teoretiska och metodologiska modeller, kan valideras för att motsvara ett examensarbete kan detta leda till att fler medarbetare tar ut sina examina. Det kan innehålla skrivarbete och exempelvis samtal med studievägledare/handledare, men inte nödvändigtvis detsamma som att slutföra examensarbete som påbörjats under utbildningen. Validering av företagens kompetensutvecklingsprocesser Genom intervjuerna har vi kunnat identifiera tre sorters lärande: formellt, informellt och spontant lärande. Det är svårt att avgränsa dessa typer av lärande från varandra, då de går in i varandra, men kategorierna har gett en intressant analys. Formellt lärande Det formella lärandet på de deltagande företagen består oftast av utbildningsverksamhet i form av olika slags kurser, men på vissa företag hålls det workshops på arbetsplatsen och på en del företag uppmuntras även medarbetare själva att föreläsa inför sina kollegor. Informellt lärande Informellt lärande är svårt att definiera, men kan generellt ses som en aktivitet där någon eller några strävar efter förståelse, kunskap eller färdighet utan externt påförda läroplansmässiga kriterier (Livingstone, 2001). Det är en inlärningsprocess där den som lär sig har huvudsaklig kontroll över lärandet, till skillnad från formellt lärande där en extern aktör såsom en lärare eller instruktör har den dominerande kontrollen och bestämmer hur lärandet ska se ske. Det finns olika sätt att organisera så att lärande sker under det vardagliga arbetet och under medarbetarens anställningsperiod. Företagen i den här undersökningen arbetar i varierande grad med processer eller åtgärder som ska stärka eller förbättra det informella lärandet. Ett sätt är den s.k. 9

10 Google-modellen där medarbetare avsätter viss tid varje vecka åt att arbeta med ett sidoprojekt av eget intresse och varifrån ny kunskap och nya idéer kan tillkomma till dess övriga arbete. Det är ett slags formaliserat informellt lärande. Spontana lärandet En annan typ av lärande är den där de individuella medarbetarna själva aktivt söker upp information och kunskap när de behöver det, ofta lustfyllt eller drivet av passion. Detta kan vi kalla spontant lärande. Det spontana lärandet sker även när medarbetare arbetar med andra projekt än det som krävs i arbetet, detta kan göras utanför arbetstid. Ofta bygger det spontana lärandet på individens egen nyfikenhet eller inclination to explore (Williams, 2007), dvs. medarbetarens benägenhet att lösa problem och utforska på egen hand och därmed lära sig saker. Det är förstås en typ av informellt lärande, men eftersom den skiljer sig från lärandet som sker på arbetsplatsen är det intressant att undersöka. De interna drivkrafterna utgörs av individens egen benägenhet att utforska och lösa problem. Då använder den sig av sin nyfikenhet för att lösa problem som sedan kan ge kunskap som den kan använda på arbetsplatsen. Detta genom förmågor som bland annat bygger på kunskap som medarbetaren har erhållit på tidigare arbetsplatser och som kan användas på den befintliga arbetsplatsen. Medarbetares fritidsprojekt kan också öka inlärningen på längre sikt, den kan exempelvis skapa en app på fritiden, vilket kan ge värdefulla kunskaper som kan tillämpas i dess arbete på arbetsplatsen. Spelföretagens kompetensutvecklingsprocesser Denna utredning har funnit att tre typer av lärande används i olika kompetensutvecklingsåtgärder på spelutvecklingsarbetsplatser: Formellt, informellt och spontant lärande. Bland de formella åtgärderna återfinns deltagande i kurser och upprättande av föreläsningar med medarbetare och gäster. Spelföretagen använder sig av många olika åtgärder för att organisera för att informellt lärande ska ske på arbetsplatsen, det innebär att arbetsplatsen ser till att medarbetaren lär sig under arbetets gång. Exempel på dessa är när programmerare arbetar i par, när företaget har regelbundna möten för varje utvecklingsspecialisering, när de organiserar arbetsgrupper efter mångfald i personlighet och när de besöker konferenser för att skapa kontaktnät som bygger på medarbetares kompetensbärande relationer. Inspiration är ett viktigt resultat av t.ex. konferenser, inspirationen kan leda vidare till spontant lärande. Dessa kompetensutvecklingsprocesser är dock inte akademiskt förankrade och kan därmed inte legitimeras som pedagogiska verktyg för akademin. Trots det är processerna viktiga pedagogiska verktyg för arbetsplatserna och relationiken. Det är rimligt att anta att den här typen av organisering av lärande ger ökade kunskaper och kompetenser hos medarbetare, samt att en medarbetare kommer ha utvecklats mer när den slutar på en arbetsplats än när den har börjat. Själva arbetsuppgifterna innebär också lärande, genom att lösa verkliga problem förvärvar medarbetarna kunskap. Erfarna medarbetare och andra personer som i en kompetensbärande relation har mer kunskap om en viss företeelse har en särskild position i relationen som också kan ha en bekräftande funktion för den som ska lära sig något från den. En del av dessa personer håller stora föreläsningar på konferenser och har en särskild position inom industrin som bärare av kunskap. Denna unika position bör användas för att dessa personer ska kunna validera kunskap i en eventuell examination. Kompetensutvecklingsprocesserna på företagen bör valideras för att kunna likställas med akademiska kurser, vilket skulle ge medarbetare en chans att fortbilda sig på arbetsplatsen och erhålla akademiska meriter genom dessa. För att accepteras av akademin kan de behöva kompletteras med vetenskaplig teori och metod, vilket kan innebära en del kurslitteratur eller föreläsningar. I valideringssystemet kan 10

11 kompetenser visualiseras genom XP-liknande system, såsom i den tidigare föreslagna IT-plattformen. Även yrkesverksamma inom branschen kan vara med och verifiera vilka kunskaper som krävs för att komma till nästa nivå i utvecklandet av valideringen av dessa kompetensutvecklingsprocesser, t.ex. vilka kunskapskraven är för att kunna komma vidare till App-utvecklare Level 2. Samproduktion av spelutbildningar Utbildningarna bör efterlikna arbetssätt som finns ute på företagen. Flera av företagen önskar att utbildningarna tar hänsyn till de till de olika kompetensutvecklingsprocesserna som finns i branschen, men också inkluderar en hög grad av praktiskt arbete för studenterna. Arbetsgrupper och team behöver ta hänsyn till personliga egenskaper och olika kompetenser, som många företag gör när de utvecklar spel. Detta gör att relationiken mellan dem förbättras och lärandet effektiviseras. Undervisningen bör använda sig av ett organisationspedagogiskt perspektiv med relationik som utgångspunkt för att synliggöra hur inlärningen sker på arbetsplatser i spelbranschen. Exempelvis bör äldre och yngre studenter kunna arbeta på projekt tillsammans, för att den relationik som skapas på spelföretagen även ska finnas på utbildningarna. Inom spelindustrin förväntas arbetssökande snarare ha stor erfarenhet när de söker, vilket få nyexaminerade studenter har. Genom förlängda praktikperioder, där studier bedrivs på företagen kan studenter i högre grad erhålla den erfarenhet som arbetsgivare efterfrågar. Det finns redan ett etablerat samarbete gällande planering av spelutvecklingsutbildningar, och en fördjupning av detta skulle vara önskvärt, möjligen med ett ökat deltagande av fler lärosäten. Detsamma gäller samarbetet mellan branschföreningens kansli, HR-gruppen och lärosätena, detta bör formaliseras och inkludera fler lärosäten. Detta skulle bidra till att utbildningsanordnarna kan identifiera olika behov i utbildningarna i god tid och etablera ett bredare kontaktnät för att ta reda på vem inom branschen som skulle kunna bidra med sin expertkompetens i undervisningen. Spelbranschens närvaro på spelutbildningarna behöver öka. Detta kan göras genom fler föreläsare från spelbranschen för att nyttja företagens expertkompetens. Föreläsningarna behöver inte enbart handla om inspiration, utan kan vara konkreta hantverksspecifika föreläsningar. På en del företag är det vanligt att medarbetare föreläser för varandra, en del av dessa föreläsningar skulle kunna användas för att tala inför studenter. Undervisningen kan med fördel kompletteras med digitala kommunikationsplattformar, som podcasts, Youtube-föreläsningar och större användande av sociala medier. För att överbrygga geografiska avstånd kan företagen även vara delaktiga i att skapa webbsända seminarier för studenterna, s.k. webinars, där studenter kan ställa frågor och diskutera relevanta ämnen med föreläsare. För att bygga broar mellan kompetenser mellan kunskap och kompetenser inom akademi och näringsliv, bör ett samarbete etableras för att lärare ska kunna fortbilda sig på företagen. Då blir de s.k. gränsgångare, som rör sig mellan akademi och näringsliv som även kan överföra forskningsanknuten kunskap från lärosätena till företagen och industrianknuten kunskap från företagen till lärosätena. Högskolor har ofta möjlighet att tillsätta tjänster med adjungerade lärare eller adjungerade professorer från näringslivet. De bör etablera ett samarbete för att skapa dessa tjänster. Dessa blir också gränsgångare. Utöver detta kan studenter uppmuntras att delta på konferenser och mässor. Lärare på utbildningar i spelutvecklingsområdet skulle även kunna fortbilda sig på spelföretagen och använda sig av samma kompetensutvecklingsprocesser som andra medarbetare. Ett ökat deltagande i spelutvecklingen skulle ge lärare bättre förståelse för hur spelutvecklingen sker inom industrin. För att hålla sig a jour med de senaste verktygen som används på spelföretagen bör lärare bjudas in till de utbildningar som dessa leverantörer arrangerar. 11

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Varför samverkar Malmö högskola? Partnerskap och samarbete är viktigt för Malmö högskola. Genom samverkan med andra aktörer vill vi på

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Foto: Leif Johansson Vad kan Malmö högskola erbjuda ditt företag? Att avsätta resurser för samarbete med högskolan kan vara en viktig

Läs mer

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)?

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)? Vi har alla tagit del av olika utbildningar mm och uppdaterat oss.man märker av en mer säkare och tryggare arbetsgrupp. se ovan. bredare kunskap Inte så mycket egentligen. Alla har relevant utbildning.

Läs mer

2015 Saco studentråd Så kan studenter bidra till regional kompetens- försörjningunderrubrik

2015 Saco studentråd Så kan studenter bidra till regional kompetens- försörjningunderrubrik 2015 Saco studentråd Så kan studenter bidra till regional kompetens- försörjningunderrubrik Saco studentråds tiopunktsprogram Så kan studenter bidra till regional kompetensförsörjning Saco studentråds

Läs mer

en rapport från kk-stiftelsen och mdh Näringslivet om forskningsklimatet Baserat på undersökning av Novus

en rapport från kk-stiftelsen och mdh Näringslivet om forskningsklimatet Baserat på undersökning av Novus en rapport från kk-stiftelsen och mdh Näringslivet om forskningsklimatet Baserat på undersökning av Novus 2 Näringslivet om forskningsklimatet Innehåll Om undersökningen... 5 Undersökningens syfte... 5

Läs mer

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra.

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Vi erbjuder möten som kan utveckla ditt företag. Och dig. Att samverka med forskare sätter igång kreativa processer och lyfter frågan

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Att sätta lön 1 (15)

Att sätta lön 1 (15) Att sätta lön 1 (15) 2 (15) Innehåll Lönesättning... 3 Lönepolicy vid Stockholms universitet... 4 När sätts ny lön?... 6 Ansvar för lönesättning... 7 Lönerevision... 8 Lönekriterier... 9 Lönekriterier

Läs mer

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)?

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? - Yrkeskompetenser 30 - Kompetenser motsvarande 29 yrkesämnen - Reell kompetens

Läs mer

Så utvecklar vi vår kompetens!

Så utvecklar vi vår kompetens! Så utvecklar vi vår kompetens! Färdigheter kunna tillverka kunna hantera verktyg Samordning fysisk kraft psykisk energi Kunskaper veta fakta kunna metoder lära av misstag och framgång social förmåga kontaktnät

Läs mer

Saco Studentråd Kongress 2014. Verksamhet 2015-2016. Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet

Saco Studentråd Kongress 2014. Verksamhet 2015-2016. Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet Saco Studentråd Kongress 2014 Verksamhet 2015-2016 Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet Innehållsförteckning Verksamhet 2015-2016 1 Extern fokusfråga 2 Ingen ska ångra sin utbildning. En

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 2012-01-20 liga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, Computer Games Development, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Till dig som LIA-handledare

Till dig som LIA-handledare Y Till dig som LIA-handledare Grattis! Du har tackat ja till uppgiften att vara handledare för en KY-student på din arbetsplats en uppgift som kan vara både lärorik, stimulerande och ansvarsfull. Inom

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

D A T A S P E L S B R A N S C H E N S R A P P O R T E R 2 0 1 1

D A T A S P E L S B R A N S C H E N S R A P P O R T E R 2 0 1 1 D A T A S P E L S B R A N S C H E N S R A P P O R T E R 2 0 1 1 2 o o o o o o o o o o o backseating Intervju med Dan Åkhagen, Starbreeze Börsnoterad. Grundad 98. Strax under 100

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program Innehållsförteckning Skolan 4 Högre utbildning 5 Forskning och forskarutbildning 6 Kompetensutveckling 7 Utbildningspolitiska programmet / 2008-05-09 Skolan Allt börjar i skolan.

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Helsingfors universitets Lärarakademins kriterier

Helsingfors universitets Lärarakademins kriterier ns kriterier 1. Pedagogisk skicklighet och handledning fortlöpande kompetensutveckling Utmärkta färdigheter kommer till uttryck t.ex. i att läraren systematiskt utvärderar och utvecklar sin undervisning

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Lönekriterier. för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision.

Lönekriterier. för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision. 1 (7) BESLUT 2013-08-29 SU FV-2.3.8-2436-13 Personalchefen Lönekriterier för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision. Stockholms universitet Telefon: 08-16 20 00 Universitetsvägen 10 A

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: TCV20 OINR liga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, General Profile 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

NEW BRIGHT FUTURE. En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer

NEW BRIGHT FUTURE. En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer NEW BRIGHT FUTURE En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer Ett samverkansprojekt med Strängnäs Business Park och Arbetsförmedlingen 2015-02-20 Förstudie New Bright

Läs mer

Anna Kahlson, anna.kahlson@yhmyndigheten.se Pär Sellberg, par.sellberg@yhmyndigheten.se Nationella samordnare validering

Anna Kahlson, anna.kahlson@yhmyndigheten.se Pär Sellberg, par.sellberg@yhmyndigheten.se Nationella samordnare validering Verktyg för det livslånga lärandet Anna Kahlson, anna.kahlson@ Pär Sellberg, par.sellberg@ Nationella samordnare validering Validering, EQF, Europass hur hänger allt ihop? Lissabonstrategin år 2000 - Europeiska

Läs mer

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll?

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll? det har gett mig mer kunskap och självkänsla för det jag arbetar med. det har kännts väldigt skönt att fått gått utbildningar som passat in i verksamheten,som man annars inte hade fått gått.. Ökade kunskaper

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Skärgård 8 Skärgård 3 2011

Skärgård 8 Skärgård 3 2011 8 Skärgård 3 2011 Om boende och distansarbete i skärgården: försöka duger! TEXT: JAN-ÅKE TÖRNROOS Bild: Håkan Eklund I mer än sex år har jag varit inskriven som fast boende i Brändö kommun på Åland. Min

Läs mer

Att bygga en generell examen

Att bygga en generell examen Att bygga en generell examen - TANKAR OM HUR EN GENERELL EXAMEN FÅR RÄTT INNEHÅLL Anna Selfvén Allmän studievägledare, Lunds universitet Allmän studievägledning LU -Vad kan jag välja utifrån mina intressen?

Läs mer

En nationell strategi för skolans digitalisering

En nationell strategi för skolans digitalisering En nationell strategi för skolans digitalisering 2015-06-10 En nationell strategi för skolans digitalisering 2015-06-09 Camilla Waltersson Camilla Grönvall Waltersson Grönvall (M), utbildningspolitisk

Läs mer

Minnesanteckningar workshop Framtidens kompetensbehov IT, Kosta 30 november 2012

Minnesanteckningar workshop Framtidens kompetensbehov IT, Kosta 30 november 2012 2013-01-22 Minnesanteckningar Diana Unander Nordle Tel: 0470-79 48 78 Minnesanteckningar workshop Framtidens kompetensbehov IT, Kosta 30 november 2012 Dagen inleddes med en genomgång av vilka förväntningar

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND.

OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND. 1 OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND. VARFÖR REGELBUNDNA UTVECKLINGSSAMTAL? Att förena olika krav Att förena kraven på kvalitet, effektivitet, kreativitet och arbetstillfredsställelse

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Magisterprogram i miljö- och hälsoskydd, 60 högskolepoäng

Magisterprogram i miljö- och hälsoskydd, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: ZWG22 Magisterprogram i miljö- och hälsoskydd, 60 högskolepoäng Master Program in Environmental and Health Protection (One Year), 60 Credits Denna utbildningsplan

Läs mer

Validering vid VO-C Gävleborg

Validering vid VO-C Gävleborg VO-C GÄVLEBORG Validering vid VO-C Gävleborg Policy och struktur för validering av formell och reell kompetens inom ramen för Vård- och omsorgsprogrammet vid VO-C Gävleborg 2015-02-06 Bakgrund Validering

Läs mer

Kursplan Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare

Kursplan Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare Anbudsförfrågan KFL Dnr: za14.0072 Kursplan Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare Vision Programmet Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare är en strategisk satsning för att:

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Kraften av att verka tillsammans Att bilda nätverk är en strategi för utveckling. Genom att samla kompetenser och arbeta tvä Syftet med guiden är

Läs mer

Uppdrag: Stärk Sveriges konkurrenskraft

Uppdrag: Stärk Sveriges konkurrenskraft BILD 1 2012-03-21 Uppdrag: Stärk Sveriges konkurrenskraft BILD 2 2012-03-21 Högskolornas forskningsfinansiär KK-stiftelsen finansierar forskning och kompetensutveckling vid Sveriges nya universitet och

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Om kompetens och lärande

Om kompetens och lärande Om kompetens och lärande Vi bär på mycket mer kunskap än vi tror och kan så mycket mer än vi anar! När som helst i livet har du nytta och glädje av att bli medveten om delarna i din kompetens. Du funderar

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll universitetslektor samt biträdande universitetslektor

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete

sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete Främjandet av mångfald och likabehandling inom en organisation förutsätter att ledarskapet

Läs mer

8. Allmänt om medarbetarsamtal. Definition

8. Allmänt om medarbetarsamtal. Definition 8. Allmänt om medarbetarsamtal Definition En förberedd regelbundet återkommande dialog mellan chef och medarbetare syftande till att utveckla verksamhet och individ och som präglas av ömsesidighet. (A

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

Kompensation för förlorad studietid för doktorander vid internationella och nationella förtroendeuppdrag

Kompensation för förlorad studietid för doktorander vid internationella och nationella förtroendeuppdrag Kompensation för förlorad studietid för doktorander vid internationella och nationella förtroendeuppdrag Kompensation för förlorad studietid för doktorander vid internationella och nationella förtroendeuppdrag

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll Övergripande bedömningsgrunder... 3 universitetslektor

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

!"#$%&%'(%#)*+)#,%$-.-/(-#01/'%#2#345%#611-.&'-(#

!#$%&%'(%#)*+)#,%$-.-/(-#01/'%#2#345%#611-.&'-(# !"#$%&%'(%#)*+)#,%$-.-/(-#01/'%#2#345%#611-.&'-(# 7/.8# 9:;'.$-(#9# 6?#>?-(>@A#B;'/(&>./?# Förändring Tekniskt- från kommunikation via brev och fast telefon till mobiltelefoni, Facebook samt Internet.!

Läs mer

Kräftriket Hus 8c 08-674 71 44 www.fest.se uu@fest.se Roslagsvägen 101 114 19 Stockholm

Kräftriket Hus 8c 08-674 71 44 www.fest.se uu@fest.se Roslagsvägen 101 114 19 Stockholm Inledning Detta är en sammanställning av Speak-up day vårterminen 2012. Speak-up day arrangerades av Föreningen Ekonomernas Utbildningsutskott för första gången på Företagsekonomiska institutionen vid

Läs mer

Ur sammanställning av delprojektet Organisationen som inkluderande eller exkluderande. Linnea Lundin. Del två, Verktyg för en öppnare organisation.

Ur sammanställning av delprojektet Organisationen som inkluderande eller exkluderande. Linnea Lundin. Del två, Verktyg för en öppnare organisation. Ur sammanställning av delprojektet Organisationen som inkluderande eller exkluderande. Linnea Lundin. Del två, Verktyg för en öppnare organisation. För att kunna arbeta med mångfald i organisationen är

Läs mer

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)?

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)? för de som gick utbildningar betydde det väldigt mycket,att få mer kuskap och att få dela med sig till kollegorna,man känner att man kan utveckla verksamheten mer med de olika kunskaper personer fått.

Läs mer

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE Vägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Beskriv rätt problem eller utvecklingsidé... 3 Vad är ett examensarbete... 3 Vad är en handledares

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Rapport från arbetsgruppen om digital arbetsmiljö

Rapport från arbetsgruppen om digital arbetsmiljö Rapport från arbetsgruppen om digital arbetsmiljö Bakgrund DIK-medlemmarna förenas av att de har hög kompetens inom digitala medier och att de arbetar i en digital arbetsmiljö. DIK-medlemmarnas kompetens

Läs mer

EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP

EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP Fånga upp och behålla kvinnlig toppkompetens Datum: 8 oktober 2013 Plats: Elite Palace Hotel Sankt Eriksgatan 115 11343 Stockholm VARFÖR DELTA? Sex skäl

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

Chalmers Pedagogiska Portfölj

Chalmers Pedagogiska Portfölj Chalmers Pedagogiska Portfölj Nedan är ett utdrag ur Chalmers arbetsordning vad gäller definition och föreskrifter om pedagogisk skicklighet ( 4.2.2). Därefter följer instruktioner för utformning av den

Läs mer

Innovationsprogrammet-MTO, Företagsekonomi, 180 högskolepoäng

Innovationsprogrammet-MTO, Företagsekonomi, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: RKE20 FEKO Innovationsprogrammet-MTO,, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Innovation, Business Administration, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Det räcker inte med en kurs för att medarbetare och verksamheter ska utvecklas!

Det räcker inte med en kurs för att medarbetare och verksamheter ska utvecklas! Det räcker inte med en kurs för att medarbetare och verksamheter ska utvecklas! Syfte skapa hållbara strukturer för organisatoriskt lärande i kommunala verksamheter genom att ta fram, pröva och utvärdera

Läs mer

Välkomna till en dag kring karriärvägar!

Välkomna till en dag kring karriärvägar! Välkomna till en dag kring karriärvägar! Program under dagen Vad är Vård- och omsorgscollege och vad är karriärvägar egentligen? Tankar om yrkeslivet och karriärmöjligheter inom vård och omsorg Fika Hur

Läs mer

Teknologi som en del av helhetstänkande i språkundervisningen FLIN IKT og flerspråklighet i Norden Oslo 20.10.2014

Teknologi som en del av helhetstänkande i språkundervisningen FLIN IKT og flerspråklighet i Norden Oslo 20.10.2014 Teknologi som en del av helhetstänkande i språkundervisningen FLIN IKT og flerspråklighet i Norden Oslo 20.10.2014 Peppi Taalas, docent Språkcentret Jyväskylä universitet peppi.taalas@jyu.fi Teman i dag

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN DATUM: 2014-09-15 VERSION: Ekonomi och Samhälle AVSÄNDARE: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR Vårt

Läs mer

samverkan i fokus Med Med strategisk och formaliserad samverkan kan högskolor och andra offentliga aktörer tillsammans både möta samhällsutmaningar

samverkan i fokus Med Med strategisk och formaliserad samverkan kan högskolor och andra offentliga aktörer tillsammans både möta samhällsutmaningar 1. Med samverkan i fokus Med strategisk och formaliserad samverkan kan högskolor och andra offentliga aktörer tillsammans både möta samhällsutmaningar och långsiktigt utveckla lärosätenas forskning och

Läs mer

Förtydligande om avsnitt 4. Pedagogiska meriter i KTH:s CVmall för anställning av lärare

Förtydligande om avsnitt 4. Pedagogiska meriter i KTH:s CVmall för anställning av lärare Förtydligande om avsnitt 4. Pedagogiska meriter i KTH:s CVmall för anställning av lärare 4.1. Beskriv kort din profil som lärare (högst en halv sida). Berätta kort (cirka en halv sida) om dig själv, ditt

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Akademisk meritportfölj vid Lunds Tekniska Högskola

Akademisk meritportfölj vid Lunds Tekniska Högskola 1 2015-03-31 Dnr STYR 2015/319 LTHs styrelse Akademisk meritportfölj vid Lunds Tekniska Högskola Instruktion för dokumentation av akademiska meriter. Postadress Box 118, 221 00 LUND Besöksadress John Ericssons

Läs mer

Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet

Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet Framtidens skolledare är ett ledarskapsprogram med ett tydligt mål: att rusta Sverige med skolledare i världsklass.

Läs mer

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv BAKGRUND Karriärtorget har utvecklats med stöd av Samhällskontraktet, ett samverkansprojekt mellan Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%)

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) 1. Det var lätt att veta vilken nivå som förväntades på mitt arbete fördelning

Läs mer

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng Utbildningsplan Master /Magister i Human Resource Management and Development () 120/60 Högskolepoäng Inledning Masterprogrammet i Human Resource Management & Development är ett utvecklingsinriktat program

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Innovationsprogrammet-MTO, Psykologi, 180 högskolepoäng

Innovationsprogrammet-MTO, Psykologi, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: RKE20 PSYK Innovationsprogrammet-MTO,, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Innovation, Psychology, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

Fakultetsnämnden Utskotten Rekryteringskommittén. Arbetsseminarium 20 februari 2013 Ny Forsknings- och utbildningsstrategi 2013-2016

Fakultetsnämnden Utskotten Rekryteringskommittén. Arbetsseminarium 20 februari 2013 Ny Forsknings- och utbildningsstrategi 2013-2016 Fakultetsnämnden Utskotten Rekryteringskommittén Arbetsseminarium 20 februari 2013 Ny Forsknings- och utbildningsstrategi 2013-2016 Agenda för 20 februari 2013 09.30-10.00 Inledning (dekaner) 10.00-10.20

Läs mer

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling Hej En fråga, vi undrar om ni har samma spaningar som vi? Efter att ha jobbat med förändringar sedan slutet av 90-talet, ser vi likartade utmaningar

Läs mer

Dataspelsbranschens rapporter 1-07

Dataspelsbranschens rapporter 1-07 Dataspelsbranschens rapporter 1-07 Spelutvecklarindex 2005 Battlefield 2142 (EA DICE) Championship Manager Online (Jadestone) Dawnspire (Silent Grove) Häst och Ponny: Min första ponny (Upside Studios)

Läs mer