Barns lärande och växande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barns lärande och växande"

Transkript

1 Barns lärande och växande Lärarhandledning Tove Phillips

2 Gleerups Utbildning AB Box 367, Malmö Kundservice tfn Kundservice fax e-post Barns lärande och växande Lärarhandledning 2012 Tove Phillips och Gleerups Utbildning AB Gleerups grundat 1826 Redaktör Stina Larsson Bildredaktör och formgivare Tove Phillips Första upplagan, första tryckningen ISBN Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! Kopiering är förbjuden, då ej annat anges i materialet. De sidor som får kopieras får endast spridas inom skolenheten! På kopierade sidor ska och upphovsrättinnehavarnas namn anges. Ingen del av materialet får lagras eller spridas i elektronisk (digital) form. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Prepress Namn, ort och årtal. Kvalitet ISO xxxx/miljö ISO xxxxx Tryck Namn, ort och årtal. Kvalitet ISO xxxx/miljö ISO xxxxx

3 Introduktion till läroboken Barns lärande och växande är ett heltäckande läromedel för gymnasieskolans kurs Barns lärande och växande. Läroboken är pedagogiskt utformad med tydlig korrelation till kursens centrala innehåll. Varje kapitel relaterar till en punkt i det centrala innehållet så att man enkelt kan förvissa sig om att man täcker kursens alla moment. Varje kapitel introduceras med en intresseväckande fallbeskrivning och en beskrivning av kapitlets innehåll. Texten blandas upp med frågor att diskutera eller fundera på. Texten kompletteras med rutor för merkunskap. Läroboken har en modern design med relevanta bilder och illustrationer. Läroboken har ett tydligt språk med begreppsförklaringar i marginalen. Varje kapitel avslutas med en sammanfattning som är kopplad till kapitlets introduktion. Efter varje kapitel finns instuderingsfrågor och exempel på uppgifter. Till läroboken finns en lärarhandledning, som du nu håller i din hand. Introduktion till lärarhandledningen Denna lärarhandledning följer lärobokens kapitel så att du enkelt kan hitta material att komplettera din undervisning med. Den innehåller också en bedömningstabell med kunskapskrav för kursen som underlättar vid bedömning av eleven. Bedömningstabellen kan med fördel kopieras upp i ett exemplar för varje elev, i vilken du fyller i elevens nivå för varje punkt under kursens gång. Detta underlättar din betygsättning. Bedömningstabellen kan också användas vid handledarsamtal med eleven. Till varje kapitel finns följande typ av material: Frågor på texten: kan kopieras upp och delas ut till elever som studiehjälp eller användas i läxförhör eller prov. Facit till frågor på texten. Facit till lärobokens instuderingsfrågor. Kopieringsunderlag för OH eller utdelning till elever. Förslag på uppgifter. 3 Får kopieras! Författaren och Gleerups Utbildning AB

4 Introduktion till läromedelswebben Läromedelswebben för Barns lärande och växande som du hittar på ger ytterligare komplettering och material för modern undervisning. Här finns bland annat: Lärarhandledningen i nedladdningsbart format. Digitala hjälpmedel till varje kapitel: Powerpoint-presentationer och aktuella länksamlingar. Nödlektioner. Vi hoppas att ni och era elever kommer att ha mycket nytta och nöje av läromedlet för kursen Barns lärande och växande. Tove Phillips och Gleerups Utbildning AB 4 Får kopieras! Författaren och Gleerups Utbildning AB

5 Bedömningstabell Elevens namn: Centralt innehåll Betyget E Betyget C Betyget A Barns lärande, utveckling och socialisation i olika sammanhang och utifrån olika teorier och teoretiska perspektiv. Betyg: Hur synen på barn, barndom och fostran har förändrats. Betyg: Barns olika uppväxtmiljöer och levnadsvillkor och hur samhällsförändringar har påverkat detta. Betyg: Innebörden och betydelsen av barns interaktion i kamratgrupper samt skapandet av kamratkulturer. Betyg: Vuxnas betydelse för barns lärande och växande. Betyg: Eleven beskriver översiktligt barns lärande, utveckling och socialisation. Eleven ger också exempel på vad som påverkar barns lärande och växande. I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier utifrån olika teoretiska perspektiv samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser. Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med enkla omdömen. Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. Eleven beskriver utförligt barns lärande, utveckling och socialisation. Eleven ger också exempel på vad som påverkar barns lärande och växande. I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier utifrån olika teoretiska perspektiv samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser. Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen. Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven välgrundade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. Eleven beskriver utförligt och nyanserat barns lärande, utveckling och socialisation. Eleven ger också exempel på vad som påverkar barns lärande och växande. I beskrivningarna använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier utifrån olika teoretiska perspektiv samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser. Dessutom värderar eleven teorierna med nyanserade omdömen och argumenterar för deras styrkor och svagheter. Eleven söker och bearbetar med säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. Hur olika mediekulturer påverkar barns lärande och växande. Betyg: Hur till exempel genus, klass, etnicitet, funktionsnedsättningar och fritid påverkar barns levnadsvillkor. Betyg: Kritisk bearbetning av information från olika källor. Betyg: 5 Får kopieras! Författaren och Gleerups Utbildning AB

6 Innehåll Kapitel 1: Barns lärande och utveckling...7 Kapitel 2: Synen på barn...20 Kapitel 3: Barns livsvillkor...30 Kapitel 4: Barnet i gruppen...40 Kapitel 5: Vuxnas betydelse...50 Kapitel 6: Media och barns utveckling...60 Kapitel 7: Faktorer som påverkar...69 Bildförteckning Får kopieras! Författaren och Gleerups Utbildning AB

7 Kapitel 1: Barns lärande och utveckling Det här kapitlet behandlar den första punkten i kursens centrala innehåll: Barns lärande, utveckling och socialisation i olika sammanhang och utifrån olika teorier och teoretiska perspektiv. Läroboken ger eleverna en introduktion till de olika delarna av barns utveckling och socialisation. Kapitel 1 Kapitlet behandlar följande områden: Arv och miljö Fysisk och motorisk utveckling Intellektuell utveckling och lärande Språkutveckling Emotionell och social utveckling Den moderna utvecklingspsykologin Socialisation Genom att komplettera boken med de övningar och aktiviteter som lärarhandledningen ger förslag på, kan du erbjuda eleverna en varierad undervisning som passar alla lärstilar. På läromedelswebben hittar du ännu mer kompletteringsmaterial, t.ex. powerpointpresentationer, fördjupningsmaterial, länkar, film- och litteraturtips. 7 Får kopieras! Författaren och Gleerups Utbildning AB

8 Frågor på texten 1. Ge exempel på hur debatten om arv och miljö kan ha politiska syften. 2. Vad betyder kontroversiell? Kapitel 1 3. Hur kan man veta att vissa egenskaper som har att göra med temperamentet är medfödda? 4. Varför gör man regelbundna mätningar av barns längd och vikt under uppväxten? 5. Vad är koordination? 6. Hur kan hörselskador påverka balanssinnet? 7. Vid vilken ålder lär sig barn att gå? 8. Vad är kognition? 9. Förklara begreppen konkret och abstrakt. 10. Vad är IQ? Förklara och ge exempel. 11. Vilka är våra fem sinnen och vilket av dem utvecklas först? 12. Vad betyder elaborera? 13. Vad händer med den intellektuella utvecklingen under de tidiga tonåren? 14. Vad menade Vygotskij med att vi har ett inre och ett yttre språk? 15. Förklara Vygotskijs tankar om stabila och kritiska perioder. 16. Vad är objektpermanens och objektkonstans? 17. Förklara begreppen animism och magiskt tänkande. 18. Vad är könssocialisation? 19. Vilka är stadierna i Kohlbergs modell över moralutvecklingen? 20. Förklara detet, jaget och överjaget. 21. Vad betyder existentiell? 22. Vad betyder autonomi? 23. Vad ansåg Arnold Gesell om barns utveckling? 24. Vad handlar evolutionsteorier om? 8 Får kopieras! Författaren och Gleerups Utbildning AB

9 Uppgifter Sju intelligenser Kapitel 1 Arbeta i helklass. Låt först eleverna ta reda på vilka sju intelligenser som finns enligt psykologen Howard Gardner. Skriv tillsammans en lista på tavlan med de olika intelligenserna och gå igenom vad de innebär. Gör sedan en enkät som syftar till att ta reda på vilka intelligenser som är mest framträdande på olika gymnasieprogram. Detta kan exempelvis göras genom att man på enkäten skriver ner sju egenskaper som de svarande får rangordna, t.ex: - Jag är bra på att läsa, skriva och lära mig språk (lingvistisk intelligens). - Jag är bra på matematik och logiskt tänkande (logisk-matematisk intelligens) - Jag är musikalisk (musikalisk intelligens) - Jag är bra på bild och form (visuell/spatial intelligens) - Jag är bra på att använda kroppen, exempelvis i dans eller idrott (kinestetisk intelligens) - Jag är bra på människor och relationer (interpersonell intelligens) - Jag har bra självkännedom och självinsikt (intrapersonell intelligens) Dela ut enkäten i så många klasser som möjligt, åtminstone i en klass på varje program. Räkna sedan ut vilka intelligenser som är vanligast på de olika programmen. Samarbeta gärna med matematikämnet för att ställa samman resultatet och göra tabeller. Redovisa i form av en utställning i skolans lokaler. Ett barns utveckling Intervjua en förälder om ett av deras barns motoriska, intellektuella och psykosociala utveckling. Använd dig av läroboken för att formulera frågor. Ta t.ex. reda på när och i vilken ordning barnet lärde sig krypa, stå och gå. Fråga också om den språkliga utvecklingen och den psykosociala utvecklingen. Gör sedan en skriftlig berättelse om barnets utveckling och lämna in. Man får gärna intervjua sina egna föräldrar om den egna utvecklingen. 9 Får kopieras! Författaren och Gleerups Utbildning AB

10 Uppgifter Testa objektkonstans Kapitel 1 Den här uppgiften lämpar sig för APL eller aktivitetsdagar. Gör ett par experiment som visar om barnen har förståelse för objektkonstans. Testa gärna med barn i olika åldrar, t.ex. 4-åringar och 7-åringar. Häll upp lika mycket vatten i två lika stora glas när barnen ser på och fråga om det är lika mycket vatten i glasen. Häll sedan över vattnet i det ena glaset i ett glas som är smalare. Fråga nu barnen om det fortfarande är lika mycket vatten i glasen. Testa moral Den här uppgiften lämpar sig för APL eller aktivitetsdagar. Testa barns moraliska tänkande genom att berätta om följande två situationer för en mindre grupp barn: - En flicka tyckte inte om sin middag och kastade tallriken på golvet så att den gick sönder. - En flicka hjälpte sin pappa att diska och råkade välta diskstället så att tio tallrikar gick sönder. Fråga sedan barnen vilken av flickorna som var busigast. Låt dem sedan berätta varför. Gör gärna det här experimentet med barn i olika åldrar för att se hur deras resonemang utvecklas. 10 Får kopieras! Författaren och Gleerups Utbildning AB

11 Uppgifter Rollspel det curlade barnet Kapitel 1 Dela in klassen i grupper om tre. Varje grupp ska komma på en rollspelssituation som handlar om en barn-föräldrakonflikt som har tre deltagare. De ska skriva tre lappar med instruktioner till var och en av deltagarna, t.ex.: Du är en arg och ledsen femåring som får ett raseriutbrott för att din legobil hela tiden går sönder Du är en principfast mamma som avskyr bortskämda barn och som dessutom har huvudvärk Du är en curlande pappa som gör allt för att undvika konflikt Låt sedan grupperna byta lappar med varandra. Nu ska varje grupp spela upp det rollspel de blivit tilldelade inför resten av klassen eller i halvklass eller inför en annan grupp. Avsluta med att diskutera hur det kändes att spela rollspelet och vad man har för synpunkter på hela situationen. Hjärnforskning Arbeta i par. Leta reda på aktuell hjärnforskning, skriv ut artiklar, läs igenom och återberätta i större grupper. Använd exempelvis eller tidningen Forskning och framsteg. 11 Får kopieras! Författaren och Gleerups Utbildning AB

12 Eriksons utvecklingsstadier Spädbarnsperioden (0-1 år) Tillit Misstro Kapitel 1 Småbarnsperioden (2-3 år) Autonomi Skam och tvivel Förskoleåldern (4-5 år) Initiativ Skuld Skolåldern (6-12 år) Produktivitet Mindervärde Tonåren (13-18 år) Identitet Identitetsförvirring Tidig vuxenålder (20-40 år) Närhet Isolering Medelålder (40-60 år) Generativitet Stagnation Ålderdom (60 år och uppåt) Integritet Förtvivlan 12 Får kopieras! Författaren och Gleerups Utbildning AB

13 Vad betyder det? kognition Kapitel 1 proximal utvecklingszon egocentrism assimilation och ackommodation objektspermanens objektskonstans animism magiskt tänkande detet, jaget och överjaget existentiell kris behaviorism socialisation 13 Får kopieras! Författaren och Gleerups Utbildning AB

14 Överjaget Jaget Detet Kapitel 1 14 Får kopieras! Författaren och Gleerups Utbildning AB

15 Facit till frågor på texten 1. Om ett tillstånd, en egenskap eller ett beteende har ärftliga/biologiska orsaker så är det svårare att göra något åt det genom att förändra miljön. Det kan t.ex. spara pengar. Kapitel 1 2. Omtvistad, som människor har olika åsikter om. 3. Man har studerat spädbarn och hur deras temperamenten skiljer sig åt. 4. För att tidigt kunna lägga märke till avvikelser som t.ex. kan bero på sjukdomar. 5. Förmågan att kunna samordna flera olika rörelser eller funktioner. 6. För att balansorganet sitter i innerörat, som hos en hörselskadad person kan vara skadat. 7. De flesta lär sig gå kring ettårsåldern. Vissa barn börjar gå så tidigt som vid åtta månader, andra hinner bli ett och ett halvt år innan de börjar gå. 8. De tankeförmågor som vi hanterar kunskap och information med. 9. Något som är konkret är något som man kan se eller ta på fysiska ting eller faktiska händelser. Något som är abstrakt är något som man inte kan ta på, en idé eller en tanke. 10. Intelligenskvot ett sätt att mäta intelligens. IQ hos en normalbegåvad person ligger på 100. Personer med lindrig utvecklingsstörning har IQ mellan 50 och Hörseln, synen, känseln, smaken, lukten. Hörseln utvecklas först. 12. Att utarbeta något noggrant. 13. Man kan tänka mer som en vuxen, förstå tvetydiga skämt, ironi och satir, ifrågasätta omvärlden och argumentera för sina åsikter, överföra generella tankar och teorier till det verkliga livet och föreställa sig sådant som skulle kunna hända utan verkliga exempel. 14. Det inre språket är ett stöd för tänkandet, det yttre språket är till för kommunikation med omvärlden. 15. Utvecklingen sker i olika perioder. Under stabila perioder händer inte särskilt mycket medan de kritiska perioderna är omvälvande med mycket utveckling. 16. Objektpermanens är förmågan att förstå att någonting existerar även när barnet inte ser det. Objektkonstans är förmågan att förstå att ett föremål är detsamma även om det byter egenskaper. 17. Animism är när man betraktar döda ting som levande, något som är vanligt bland små barn. Magiskt tänkande är en förenklad och felaktig bild av orsak och verkan, t.ex. att man får otur om man går på A-brunnar. 18. Den process som gör att barn fostras in i sina könsroller. 19. Förmoralisk nivå, konventionell nivå och postkonventionell nivå. 15 Får kopieras! Författaren och Gleerups Utbildning AB

16 20. Detet är den del av psyket som innehåller alla våra drifter och önskningar. Jaget kan jämföras med den medvetna delen av psyket. Jaget har lärt sig kompromissa med sina önskningar och vet hur man uppför sig. Överjaget är det inlärda samvetet. Där finns allt vi lärt oss om vilka regler som gäller och vad man inte får göra. 21. Något som har att göra med individens existens, liv och betydelse. 22. Självständighet, självgående. 23. Han ansåg att barns utveckling följer ett visst förutbestämt mönster och att deras mognad avgör vilka steg barnen tar i utvecklingen. 24. Att människan utvecklas genom naturligt urval och att flera av våra beteenden kan förklaras genom överlevnadsstrategier. 16 Får kopieras! Författaren och Gleerups Utbildning AB

17 Facit till instuderingsfrågor i boken 1. Den handlar om huruvida mänskliga egenskaper och beteenden är ärftliga (biologiska) eller om de är orsakade av faktorer i miljön. 2. Längd, hårfärg, utseende, vissa sjukdomar, vissa egenskaper som har att göra med temperamentet. Kapitel 1 3. Att föräldrarna sopar bort hinder och motgångar så att barnens liv blir så enkelt som möjligt. 4. Grovmotorik: stora rörelser med stora kroppsdelar, t.ex. att hoppa, gå och kasta en boll. Finmotorik: små rörelser med små kroppsdelar, t.ex. att tugga, rita och trä pärlor på ett snöre. 5. Uppifrån och ner, inifrån och ut, från enkel till komplex. 6. Utvecklingen av tänkande, minne och sortering av kunskap. 7. Det är de tankeförmågor som vi hanterar kunskap och information med. 8. Varseblivning, insamling av information genom sinnen, t.ex. syn- och hörselintryck. 9. Koncentrationsförmågan kan t.ex. påverkas av sjukdomar, trötthet, hunger och motivation. 10. Upprepning och repetition: Man nöter in informationen i minnet geneom repetition. Gruppering och kategorisering: Man delar upp informationen i olika kategorier. Elaborering: Man bygger på med information för att skapa ett sammanhang. 11. Att man har förmåga att tänka och resonera kring saker som inte finns i den fysiska verkligheten. 12. Det är området strax över den kunskapsnivå där barnet befinner sig. Genom att lägga kunskapskravet här skapas optimala förutsättningar för inlärning. 13. Assimilation innebär att barnet tolkar ny information utifrån tidigare erfarenheter. Det använder sig av sådant det redan kan för att hantera situationen. Ackommodation innebär att barnet blir tvunget att omforma och utveckla sina tidigare erfarenheter för att kunna använda eller ta till sig den nya informationen. 14. När man bara kan se världen ur sitt eget perspektiv. 15. Förmåga att reflektera kring språket och upptäcka dess olika beståndsdelar. 16. Identitet: en individs innersta kärna och unika egenskaper. Självbild: individens bild av sig själv och sin identitet. 17. Med bra självkänsla vågar man mer och har därför fler chanser och tillfällen att lyckas. Med dålig självkänsla vågar man mindre och har färre möjligheter att lyckas. Likadant med självförtroendet. 18. Barns moral bygger på tanken att de vill undvika bestraffning och därför handlar rätt. I takt med att man mognar får man en egen känsla för vad som är rätt och fel. 19. I den medvetna delen finns alla tankar och känslor som vi är medvetna om. I den omedvetna delen finns sådant vi förträngt och som ibland kommer upp i drömmar och handlande. 17 Får kopieras! Författaren och Gleerups Utbildning AB

18 20. En existentiell kris är ingen kris, utan en kritisk period i utvecklingen. Varje ålder har sin kris som individen ska ta sig igenom. 21. Att människor formas av den omgivande miljön, t.ex. genom positiv och negativ förstärkning. 22. Primär socialisation sker genom föräldrar och andra som står barnet väldigt nära. Sekundär socialisation kommer senare, genom t.ex. skola och vänner. Kapitel Bronfenbrenner ser människans utveckling som ett samspel mellan medfödda egenskaper och de miljöer som människan lever i. Det är just samspelet som driver utvecklingen framåt. 18 Får kopieras! Författaren och Gleerups Utbildning AB

19 Filmtips Döda poeters sällskap: Om förtryckt ungdom och engagerad lärare i amerikansk privatskola. Tsotsi: Om en gängledare i Johannesburgs slum som tar hand om en bebis. Kapitel 1 Boy A: Om en 24-årig man som efter 14 år på ungdomsanstalt släpps ut i samhället. A Clockwork Orange: Kultfilm om hur en brottslig ungdom ska botas med behavioristiska metoder. Greystoke: The Legend of Tarzan: Om den amerikanske pojken som uppfostras av apor på en öde ö. Tvillingsystrar: Holländsk film om tvillingar som separeras som barn före andra världskriget. Arv och miljö. Billy Elliot: Om en arbetarklasspojke i England som vill dansa balett. Half Nelson: Om en duktig lärare som missbrukar droger. Boktips Pippin, Lisbeth: Kärlek och stålull. Om att växa upp med en utvecklingsstörd mamma. Shriver, Lionel: Vi måste prata om Kevin. Om en pojke som genomför en skolmassaker. Skriven ur mammans perspektiv. Jersild, P C: Barnens ö. Om en pojke som blir stor under ett sommarlov ensam i Stockholm. James, P D: Oskyldigt blod. Om en ung adopterad kvinna vars biologiska föräldrar var mördare. Arv och miljö. Länktips Growing people: Webbsida med mängder av information om barns utveckling: Familjeliv: Största internetforumet för föräldrar om barn och familj: Vi föräldrar: Föräldratidning som också har många artiklar på hemsidan: 19 Får kopieras! Författaren och Gleerups Utbildning AB

20 Kapitel 2: Synen på barn Det här kapitlet behandlar den andra punkten i kursens centrala innehåll: Hur synen på barn, barndom och fostran har förändrats. Läroboken beskriver synen på barn och barndom vid olika tider i historien. Kapitlet behandlar följande områden: Kapitel 2 Barnen i jordbrukssamhället Barnen i industrisamhället Barnens århundrade Dagens barn Genom att komplettera boken med de övningar och aktiviteter som lärarhandledningen ger förslag på, kan du erbjuda eleverna en varierad undervisning som passar alla lärstilar. På läromedelswebben hittar du ännu mer kompletteringsmaterial, t.ex. powerpointpresentationer, fördjupningsmaterial, länkar, film- och litteraturtips. 20 Får kopieras! Författaren och Gleerups Utbildning AB

21 Frågor på texten 1. Vilken syn hade man på barnen i det svenska jordbrukssamhället? 2. Vad är en klockare? Kapitel 2 3. Vilket ansvar hade föräldrarna för sina barns utbildning enligt ett regeringsbeslut från 1723? 4. När blev Sverige ett industrisamhälle? 5. Varför spreds sjukdomar snabbt i det tidiga industrisamhället? 6. Hur förändrades familjen under industrisamhället? 7. Vad är kolera? 8. Vad var den svenska folkskolan och när infördes den? 9. Vad betyder socken? 10. Vad var Barnens århundrade? 11. Vilken politisk ideologi var Alva och Gunnar Myrdal anhängare av? 12. Vad är en reform? 13. Vad betyder promiskuös? 14. Vilka är de fyra grundprinciperna i FN:s barnkonvention och vad säger de? 15. På vilka sätt har gränserna mellan generationerna blivit otydligare? 21 Får kopieras! Författaren och Gleerups Utbildning AB

22 Uppgifter Ung förälder Kapitel 2 Låt eleverna arbeta enskilt eller i par. De ska intervjua en ung förälder om hans eller hennes syn på barn, barndom och barnuppfostran. Börja med att i helklass komma på ett antal frågor som ska ingå i intervjun. Skriv på tavlan, diskutera och låt alla skriva av frågorna. Avsluta med att eleverna får berätta om sina intervjuer i smågrupper och diskutera resultaten. Framtidens barn Dela in eleverna i grupper om fyra eller fem. Först av allt ska grupperna diskutera hur de tror att synen på barn och barndom kommer att se ut om hundra år. Skriv upp följande stödfrågor på tavlan: Hur kommer den moderna familjen se ut om hundra år? Vilka saker kommer barn att få vara med och bestämma i familjen? Hur kommer barnomsorg och skola att vara utformad? Vilket inflytande kommer barn och ungdomar att ha över sin skolgång? Hur kommer barn och ungdomar bemötas i samhället? Vilken frihet och vilket ansvar kommer barn och unga att ha? När eleverna diskuterat färdigt ska de skriva en pjäs om framtidens barn. Pjäsen kan exempelvis utspela sig i hemmet, i skolan eller i kompisgänget. Den ska vara mellan 10 och 15 minuter lång och man får gärna vara kreativ med klädsel och rekvisita. Varje pjäs ska följas av en helklassdiskussion med utgångspunkt i ett antal diskussionsfrågor som gruppen förberett. 22 Får kopieras! Författaren och Gleerups Utbildning AB

23 Uppgifter Skolan förr Kapitel 2 Den här uppgiften kan genomföras i grupp. Eleverna ska göra ett fördjupningsarbete om skolan förr. De ska välja en viss epok eller ett visst årtionde och använda olika sökverktyg för att hitta information, fotografier, exempel på läroböcker, scheman, uppgifter och annat som kan ge en bild av hur det var att gå i skolan vid den valda tiden. Ett tips är att be dem fråga bibliotekspersonal om var de kan hitta information och material. Ibland har kommunen historiska arkiv med bilder och dokument från förr. Resultaten ska sammanställas i en muntlig presentation med bildspel. Det är väldigt positivt om eleverna fått låna gamla läromedel, betygshandlingar och annat som de kan skicka runt i klassen efter presentationen. Barnens århundrade Klassen ska göra en utställning med namnet Barnens århundrade. Detta kan vara ett större projekt som kan löpa över flera veckor och eventuellt samordnas med andra ämnen. Ta reda på om bibliotek eller lokala museer är intresserade av att visa upp utställningen för att öka motivationen hos eleverna. Tipsa gärna lokaltidningen om utställningen när den är på plats. Börja med en gemensam brainstorm på tavlan om utställningens innehåll: Vilka olika delar/perspektiv ska den innehålla? Ska den delas upp i årtionden eller utifrån olika ämnesområden som t.ex. skola, familj, fritid och arbete? Hur ska den utformas? Därefter delas klassen upp i grupper som ansvarar för olika delar av utställningen. Hjälp kontinuerligt till med planering, informationssökning och kreativa infallsvinklar. 23 Får kopieras! Författaren och Gleerups Utbildning AB

24 Heta stolen Syn på barn Kapitel 2 Låt eleverna sätta sig på stolar i en ring mitt på golvet. Förklara för eleverna att de ska ta ställning till de påståenden du säger. Detta gör de genom att sitta kvar på sin stol om de inte håller med om påståendet eller om de behöver tid att tänka och genom att resa sig och byta plats med någon om de instämmer i påståendet. Stanna upp efter varje påstående och låt några elever motivera varför de satt kvar eller flyttade på sig. Exempel på påståenden: Det är viktigt att barn får ha roligt i skolan. Dagens barn har för mycket att säga till om i skolan. Dagens barn har för mycket att säga till om hemma. Dagens barn får inte tillräckligt med uppmärksamhet. Barn mår bäst av att uppfostras med mycket frihet. Dagens föräldrar vågar inte sätta gränser. Det är viktigt att barn hjälper till hemma. Det ställs för höga krav på barn idag. Det är för tidigt att sätta barn i förskolan vid ett års ålder. Samhället är farligt, så det är viktigt att skydda barnen. 24 Får kopieras! Författaren och Gleerups Utbildning AB

25 Vad säger bilden? Kapitel 2 25 Får kopieras! Författaren och Gleerups Utbildning AB

26 Facit till frågor på texten 1. De var viktig arbetskraft och ett naturligt led som förde släkten vidare. De skulle en dag ta över gården och dessutom ta hand om sina åldrande föräldrar. Kapitel 2 2. En person som ringde i kyrkklockan och ofta var assistent åt prästen. 3. Att lära sina barn att läsa i bok samt att se till att barnen kunde vissa delar av katekesen. 4. Det började vid början av 1800-talet. 5. Dålig hygien och avfallshantering. Trångt och smutsigt. 6. Föräldrarna förlorade auktoritet när de själva blev anställda på fabriken. Man skaffade färre barn, eftersom barnen inte hade samma funktioner som tidigare. 7. En smittsam tarmsjukdom som ibland blir epidemier, sjukdomen härjade i Sverige vid flera tillfällen under 1800-talet. 8. Obligatorisk skola för alla svenska barn. Infördes Ett administrativt område, föregångare till kommun. 10. En bok av Ellen Key som kritiserade samhällets syn på barn och gav förslag på hur man skulle kunna göra 1900-talet till barnens århundrade. 11. Socialdemokratin. 12. En samhällelig förändring som planeras och genomförs under lång tid, ofta efter många politiska diskussioner. 13. Sexuellt lösaktig, lössläppt. 14. Artikel 2 säger att alla barn har lika värde och att inga barn får diskrimineras. Artikel 3 säger att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet. Artikel 6 säger att alla barn har rätt att överleva, leva och utvecklas. Artikel 12 säger att barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i frågor som rör dem själva. 15. Barndomen har blivit längre, ungdomstiden har blivit längre och vuxna har blivit ungdomligare. 26 Får kopieras! Författaren och Gleerups Utbildning AB

27 Facit till instuderingsfrågor i boken 1. Ett samhälle där de flesta livnär sig genom jordbruk. 2. Familjemedlemmarna var beroende av varandra på flera olika sätt, eftersom statens ansvar vid den här tiden var mycket litet och det mesta ansvaret låg hos familjen. Kapitel 2 3. Föräldrarna och ortens präst och ibland klockaren. 4. En lärobok för undervisning i kristen tro. Martin Luthers lilla katekes gavs ut 1529 och fanns i nästan alla hem. 5. Fysisk bestraffning i uppfostringssyfte. Förbjöds helt Flytt från landsbygden till städer. 7. De var billigare än vuxna. 8. Textil-, tobaks- och tändsticksindustrin. 9. De var andra klassens medborgare och fick inte vara med och bestämma. All auktoritet fanns hos de vuxna. 10. Föräldrar, som behövde barnen hemma och kyrkan, som tyckte att de skulle stå för undervisningen. 11. Det var vanligt att båda föräldrarna arbetade och att ingen kunde ta hand om barnen. Samhället såg det därför som sin uppgift att hjälpa till att fostra barnen till goda samhällsmedborgare. 12. Hon var en nytänkande författare och pedagog och hennes bok hette Barnens århundrade. 13. Hon kritiserade bland annat barnarbete, barnaga och den stränga religiositeten. 14. En bok av Alva och Gunnar Myrdal om hur man skulle kunna förändra den svenska familjepolitiken. 15. Att man skulle styra befolkningspolitiken för att få fler barn, att man skulle införa föräldraförsäkring och bygga ut barnomsorgen. 16. En socialdemokratisk idé från första hälften av 1900-talet om ett jämlikt samhälle där alla får samma möjligheter genom att staten ansvarar för stora delar av människors liv. 17. När man försöker omforma ett samhälle och dess invånare genom lagstiftning, reformer och planering. 18. Utbyggd barnomsorg, kostnadsfri skola, föräldraförsäkring, barnavård, fritidsanläggningar m m. 19. De hade mer pengar och mer tid och blev en köpstark och inflytelserik grupp i samhället. De blev en egen generation. 20. Föräldrabalken, Socialtjänstlagen, LVU. 21. En konvention med 56 artiklar om barns rättigheter på olika områden. Konventionen är ingen lag, men utgör ofta grund för annan lagstiftning som gäller barn. 27 Får kopieras! Författaren och Gleerups Utbildning AB

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

Prövning i sociologi

Prövning i sociologi Prövning i sociologi Prövningsansvarig lärare :Elisabeth Bramevik Email: elisabeth.m.bramevik@vellinge.se Så går prövningen till: Efter att du anmält dig till prövningen via länken på Sundsgymnasiets hemsida,

Läs mer

ISBN 978-97-47-11646-1 2015 Nils Nilsson, Jan-Olof Andersson och Liber AB. Första upplagan

ISBN 978-97-47-11646-1 2015 Nils Nilsson, Jan-Olof Andersson och Liber AB. Första upplagan LÄRARHANDLEDNING LEDARSKAP OCH ORGANISATION ISBN 978-97-47-11646-1 2015 Nils Nilsson, Jan-Olof Andersson och Liber AB REDAKTION Anders Wigzell FORMGIVNING Eva Jerkeman PRODUKTION Adam Dahl ILLUSTRATIONER

Läs mer

Undervisningen i ämnet psykologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet psykologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: PSYKOLOGI Ämnet psykologi behandlar olika sätt att förstå och förklara mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika psykologiska perspektiv. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet psykologi ska syfta

Läs mer

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

En sjöhäst är inte alltid en sjöhäst

En sjöhäst är inte alltid en sjöhäst En sjöhäst är inte alltid en sjöhäst Skapa en tydliggörande kommunikativ miljö Anna Glenvik Astrid Emker 1 Delaktighet Vad betyder ordet delaktighet för dig Vilka faktorer påverkar delaktighet? Delaktighet

Läs mer

Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012

Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012 Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012 Det här materialet har utarbetats utifrån våra styrdokument: Ett annat viktigt

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Material för Förskolan - årskurs 3

Material för Förskolan - årskurs 3 Material för Förskolan - årskurs 3 ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och

Läs mer

2. Synen på barn. Det här kapitlet handlar om hur barnens roll och samhällets syn på barnen har förändrats genom tiderna.

2. Synen på barn. Det här kapitlet handlar om hur barnens roll och samhällets syn på barnen har förändrats genom tiderna. Familjen Lundgren består av mamma Mia, pappa Per och barnen Elton (7 år) och Elvira (3 år). Idag är de på besök hos Pers farmor Alva, som är 86 år och bjuder på kakor och bullar. Så fort kakorna ställs

Läs mer

Material för årskurs 4-6

Material för årskurs 4-6 Material för årskurs 4-6 ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och geografi.

Läs mer

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället:

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället: prövning grundläggande svenska Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Prövningsanvisning Kurs: Svenska Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: 1000 För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid

Läs mer

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska Engelska Kurskod: GRNENG2 Verksamhetspoäng: 450 Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens

Läs mer

Tema: varje barns rätt att leka, lära och utvecklas JAG KAN!

Tema: varje barns rätt att leka, lära och utvecklas JAG KAN! Tema: varje barns rätt att leka, lära och utvecklas JAG KAN! Jag kan Alla barn har rätt att lära, leka och utvecklas. I den här övningen får barnen prata om saker som de kan, när de lärde sig det och vem

Läs mer

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Ämnet svenska som andraspråk behandlar olika former av kommunikation mellan människor. Kärnan i ämnet är språket och litteraturen. I ämnet ingår kunskaper om språket, skönlitteratur

Läs mer

Centralt innehåll årskurs 7-9

Centralt innehåll årskurs 7-9 SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Stöd i din föräldraroll. Från graviditet till tonåren

Stöd i din föräldraroll. Från graviditet till tonåren Stöd i din föräldraroll Från graviditet till tonåren Du spelar inte längre huvudrollen i ditt liv Att få barn är det största i livet. Det är de flesta överens om. Den gränslösa kärlek barnet ger är obeskrivbar.

Läs mer

Mål för fritidshemmen i Flyinge och Harlösas rektorsområde

Mål för fritidshemmen i Flyinge och Harlösas rektorsområde 2012-10-10 Mål för fritidshemmen i Flyinge och Harlösas rektorsområde Fritidshemmets uppdrag Det är viktigt att personalen utformar verksamheten så att fritidshemmet kompletterar skolan både tids- och

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Lärande och utveckling

Lärande och utveckling Lärande och utveckling Tove Phillips I din hand håller du ett läromedel från Gleerups. Gleerups författare är lärare med erfarenhet från klassrummet. Lärare och elever hjälper till att utveckla våra läromedel

Läs mer

PRÖVNINGSANVISNINGAR

PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Företagsekonomi 2 PRÖVNINGSANVISNINGAR Kurskod FÖRFÖR2 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prövning Skriftlig del Muntlig del Kontakt med examinator Bifogas E2000 Classic Företagsekonomi 2, Faktabok

Läs mer

Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15

Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15 Reviderad 140820 Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15 Förskolan har 5 avdelningar med stegrande åldersgrupper och roterande personal. Åldersindelningen på avdelningarna är 1-2 åringar, 2-3 åringar 3-4 åringar,

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se VÄRDERINGSÖVNINGAR Värderingsövningar är ett pedagogiskt sätt att träna sig i att stå för en åsikt och ett bra sätt att inleda samtal i frågor som saknar givna svar. Deltagarna ges tillfälle att tänka

Läs mer

Om personlig assistans för barn

Om personlig assistans för barn Om personlig assistans för barn l A lntressegruppen FÖR ASSlSTANSBERÄTTlGADE Information från Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA) Intressegruppen för Assistansberättigade Intressegruppen för

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet engelska

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet engelska Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Det finns en del tomma rutor där det är fritt fram att fylla på med egna idéer och upptäcker. Lycka till som utbildare!

Det finns en del tomma rutor där det är fritt fram att fylla på med egna idéer och upptäcker. Lycka till som utbildare! En liten verktygslåda med metoder för utbildaren Här nedan följer en liten övningsbank kring pedagogiska verktyg & metoder som ni bidragit till. Övningarna är indelade i följande kategorier: Presentationsövningar

Läs mer

Diskussionsfrågor: Likheter och olikheter, utanförskap och gemenskap

Diskussionsfrågor: Likheter och olikheter, utanförskap och gemenskap Handledning och frågeställningar efter att läst boken, Lille Lustig och skogens vänner Diskussionsfrågor: Likheter och olikheter, utanförskap och gemenskap 1. Instruktion från pedagog till barn: Titta

Läs mer

Max18skolan Gymnasiet. Utbildning

Max18skolan Gymnasiet. Utbildning Max18skolan Tema SYFTE Med detta material vill Barnombudsmannen ge elever kunskap om och insikt i att alla barn har rätt till utbildning, att alla barn har samma rättigheter och att ingen får bli diskriminerad

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

Att bilda familj och leva med barn. i Sverige

Att bilda familj och leva med barn. i Sverige Att bilda familj och leva med barn i Sverige Att gifta sig I Sverige kan två personer gifta sig. Man kan välja att gifta sig inom ett trossamfund. Man kan också välja att gifta sig borgerligt. en person

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Lokal pedagogisk planering Levnadsvillkor i världen

Lokal pedagogisk planering Levnadsvillkor i världen Lokal pedagogisk planering Levnadsvillkor i världen (Geografi, religion och samhällskunskap) 2011-09-02 Förankring i övergripande mål i kursplanens syfte Från läroplanens andra del: Del 2.1 - kan leva

Läs mer

Helena Hammerström 1

Helena Hammerström 1 Helena Hammerström 1 Behov 52 kort för att bli medveten om mänskliga behov Text: Helena Hammerström Design: Ewa Milunska Helena Hammerström Sociala Nycklar AB Vitkålsgatan 109 754 49 Uppsala www.socialanycklar.se

Läs mer

HÄLSOVÅRD. Ämnets syfte

HÄLSOVÅRD. Ämnets syfte HÄLSOVÅRD Ämnet hälsovård är tvärvetenskapligt och har sin grund i hälsovetenskap, medicin, vårdvetenskap och pedagogik. I ämnet behandlas hälsa, förebyggande och hälsovårdande arbete samt vanligt förekommande

Läs mer

LEDARSKAP OCH ORGANISATION

LEDARSKAP OCH ORGANISATION LEDARSKAP OCH ORGANISATION Ämnet ledarskap och organisation är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom företagsekonomi, psykologi, sociologi och pedagogik. Med hjälp av begrepp, teorier

Läs mer

Morgondagen börjar idag. Rädda Barnen på fem och en halv minut

Morgondagen börjar idag. Rädda Barnen på fem och en halv minut Morgondagen börjar idag. Rädda Barnen på fem och en halv minut foto: Pernilla Norström Ett tryggt barn blir en trygg vuxen och en trygg förälder. Utbildning ger barn möjligheten att utvecklas och ta kontroll

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

4 HÖRN. Lektionsövningar/värderingsövningar

4 HÖRN. Lektionsövningar/värderingsövningar 4 HÖRN Vad är 4 hörn? Ledaren ger ett påstående, deltagarna får välja på att ställa sig i ett hörn, tre hörn har givna val och ett är öppet. Forma smågrupper utifrån hörnen och låt deltagarna diskutera

Läs mer

Mall vid kartläggning

Mall vid kartläggning Mall vid kartläggning Skola: Elevens namn: Datum: Närvarande personer vid kartläggning: Situationer som fungerar bra för eleven Situationer som fungerar mindre bra för eleven Elevens starka och svaga sidor

Läs mer

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial Människans möte med den mänskliga kroppen Ett pedagogiskt studiematerial Inledning I dag så påverkas vi medvetet och omedvetet av yttre ideal. Ofta så glömmer vi bort att ställa frågan till oss själva

Läs mer

Övningar. till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet

Övningar. till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet Övningar till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet 2 / 10 Innehåll 1. Övningar en inledning 1.1. Cirkeldiskussion 1.2. Fyra hörn 1.3. Finanskrisen 1.4. Sortera 1.5. Stå upp för dina rättigheter

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Bild åk 7. Ämnets syfte: Centralt innehåll Detta kommer du att få undervisning i:

Bild åk 7. Ämnets syfte: Centralt innehåll Detta kommer du att få undervisning i: Bild åk 7 Ämnets syfte: Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: kommunicera med bilder för att uttrycka budskap, skapa bilder med digitala och hantverksmässiga

Läs mer

Tema: Varje barns lika värde och rätt till lika behandling LIKA OCH OLIKA

Tema: Varje barns lika värde och rätt till lika behandling LIKA OCH OLIKA Tema: Varje barns lika värde och rätt till lika behandling LIKA OCH OLIKA Lika och olika Barnkonventionens artikel 2 säger att alla barn har lika värde och samma rättigheter. I svensk lagstiftning finns

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-21, 112 ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Baserad på FN:s barnkonvention Bakgrund FN:s barnkonvention innebär

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA PREMIÄR PÅ TEATER SAGOHUSET 6 MARS 2011 INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA AV ISA SCHÖIER Regi och kostym Scenografi Ljusdesign Stalle Ahrreman Marta Cicionesi Ilkka Häikiö I rollerna Ulf Katten

Läs mer

Material för gymnasiet

Material för gymnasiet Material för ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och geografi. Med detta skolmaterial

Läs mer

Handledarguide. Jag är unik! Följ med Wilda och Walter på äventyr.

Handledarguide. Jag är unik! Följ med Wilda och Walter på äventyr. Handledarguide Jag är unik! Följ med Wilda och Walter på äventyr. Inledning Vill du få barnen aktiva att själva lära och reflektera, vara involverade i planering och genomförande utifrån sina egna förutsättningar

Läs mer

Kursplan - Grundläggande engelska

Kursplan - Grundläggande engelska 2012-11-02 Kursplan - Grundläggande engelska Grundläggande engelska innehåller fyra delkurser, sammanlagt 450 poäng: 1. Nybörjare (150 poäng) GRNENGu 2. Steg 2 (100 poäng) GRNENGv 3. Steg 3 (100 poäng)

Läs mer

Psykologi 14.9.2009. 2. Vad avses med temperament? Hur borde föräldrar och lärare beakta barnets temperament?

Psykologi 14.9.2009. 2. Vad avses med temperament? Hur borde föräldrar och lärare beakta barnets temperament? Psykologi 14.9.2009 1. Den positiva psykologins idé är att betona människans resurser och starka sidor snarare än hennes svagheter, brister och begränsningar. Vad kan den positiva psykologin bidra med

Läs mer

Gissa mitt ord. OrdAF. Vad är det som är rött med svarta prickar? Gåtor av Inga Magnell Illustrationer av Pia Niemi

Gissa mitt ord. OrdAF. Vad är det som är rött med svarta prickar? Gåtor av Inga Magnell Illustrationer av Pia Niemi Gissa mitt ord Gåtor av Inga Magnell Illustrationer av Pia Niemi Vad är det som är rött med svarta prickar? OrdAF Gissa mitt ord Gåtor av Inga Magnell Illustrationer av Pia Niemi OrdAF AB Postadress: Domherrevägen

Läs mer

BARNET I FÖRSKOLAN. Ämnets syfte

BARNET I FÖRSKOLAN. Ämnets syfte BARNET I FÖRSKOLAN Ämnet barnet i förskolan behandlar hur förskolebarn lär sig förstå omvärlden samt förskolans mål och verksamhet. Ämnet handlar om vardagssituationer i förskolan och den vuxnes roll i

Läs mer

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150 Kurs: Religionskunskap Kurskod: GRNREL2 Verksamhetspoäng: 150 Människor har i alla tider och alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sammanhang de lever i. Religioner och

Läs mer

1. Kursplaner för särskild utbildning för vuxna 7

1. Kursplaner för särskild utbildning för vuxna 7 1. Kursplaner för särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå som motsvarar den utbildning som ges inom grundsärskolan Biologi Kurskod: SGRBIO7 Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet

Läs mer

RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR. www.malmo.se/fairtradecity

RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR. www.malmo.se/fairtradecity RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR RATTVIS HANDEL I SKOLAN DEN SOCIALA OCH ETISKA ASPEKTEN AV LARANDE FOR HALLBAR UTVECKLING Malmö är Sveriges första Fairtrade City. Genom att handla

Läs mer

Kursplan - Grundläggande svenska

Kursplan - Grundläggande svenska 2012-11-08 Kursplan - Grundläggande svenska Grundläggande svenska innehåller tre delkurser: Del 1, Grundläggande läs och skrivfärdigheter (400 poäng) GRNSVEu Del 2, delkurs 1 (300 poäng) GRNSVEv Del 2,

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN GRUNDSKOLAN FRITIDSHEMMET FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Planen gäller för läsåret

Läs mer

Barns rätt enligt FN:s Barnkonvention

Barns rätt enligt FN:s Barnkonvention Barns rätt enligt FN:s Barnkonvention En standard för barnperspektiv, utarbetad av Habilitering & Hälsa, Västra Götalandsregionen i samarbete med NOBAB Habilitering & Hälsa i Västra Götalandsregionen,

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

3. Kursplaner 3.1 BILD. Syfte

3. Kursplaner 3.1 BILD. Syfte BL BILD 3. Kursplaner 3.1 BILD Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala,

Läs mer

Det suger En lärarhandledning om droger & missbruk

Det suger En lärarhandledning om droger & missbruk Det suger En lärarhandledning om droger & missbruk! Ung utan Pung har sina rötter i Stockholms förorten Rågsved. Det hela började på en ungdomsgård 1982 där den första pjäsen handlade om fattiga ungdomar

Läs mer

FRÅN BARN TILL BARN GENOM SPRINGSLANTEN LÄRARHANDLEDNING

FRÅN BARN TILL BARN GENOM SPRINGSLANTEN LÄRARHANDLEDNING FRÅN BARN TILL BARN GENOM SPRINGSLANTEN LÄRARHANDLEDNING foto: marcus frendberg INNEHÅLL foto: sos arkiv FRÅN BARN TILL BARN GENOM SPRINGSLANTEN FN:s konvention om barnets rättigheter är ett viktigt dokument

Läs mer

Sverige under Gustav Vasa

Sverige under Gustav Vasa Sverige under Gustav Vasa Detta lektionsupplägg är planerat och genomfört av Daniel Feltborg. Upplägget är ett resultat av en praktiskt tillämpad uppgift i kursen Historiedidaktik då, nu och sedan, Malmö

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Läroplanen. Normer och värden. Kunskaper. Elevernas ansvar och inflytande 6 Skola och hem

Läroplanen. Normer och värden. Kunskaper. Elevernas ansvar och inflytande 6 Skola och hem Läroplanen 1. Skolans värdegrund och uppdrag Kursplaner Syfte Centralt innehåll 1-3 2. Övergripande mål och riktlinjer 4-6 Normer och värden 7-9 Kunskaper Kunskapskrav Elevernas ansvar och inflytande 6

Läs mer

Studiehandledning till Pedagogiskt ledarskap. Författare: Anna-Karin Axelsson, Agneta Blohm

Studiehandledning till Pedagogiskt ledarskap. Författare: Anna-Karin Axelsson, Agneta Blohm Studiehandledning till Pedagogiskt ledarskap Studiehandledningen tar upp innehållet i de 10 kapitlen i boken som är skriven för Barn- och fritids-, Humanistiska-, Samhällsvetar- och Tekniska programmet,

Läs mer

Religionskunskap. Syfte

Religionskunskap. Syfte Religionskunskap Syfte Religion och livsåskådning är en central del av mänsklig kultur. Människor har i alla tider och i alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang

Läs mer

Om kompetens och lärande

Om kompetens och lärande Om kompetens och lärande Vi bär på mycket mer kunskap än vi tror och kan så mycket mer än vi anar! När som helst i livet har du nytta och glädje av att bli medveten om delarna i din kompetens. Du funderar

Läs mer

Barnperspektiv på funktionsnedsättning

Barnperspektiv på funktionsnedsättning Barnperspektiv på funktionsnedsättning Alla barn har rätt att vara barn Rättigheter Förhållningssätt Rättigheter Barnkonventionen 1990 Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Ett undervisningsmaterial bestående av film och lärarhandledning samt måldokument ur nya läroplanen Lgr 11

Ett undervisningsmaterial bestående av film och lärarhandledning samt måldokument ur nya läroplanen Lgr 11 Ett undervisningsmaterial bestående av film och lärarhandledning samt måldokument ur nya läroplanen Lgr 11 Beskrivning och måldokument Ämne: Samhällskunskap Målgrupp: Högstadiet och Gymnasiet Lektionstyp:

Läs mer

Barnets rätt till omvårdnad, uppfostran och trygga gränser

Barnets rätt till omvårdnad, uppfostran och trygga gränser PRIDE-HEMUPPGIFTER Hemuppgift 6 Sida 1 / 5 Namn: PRIDE-hemuppgift SJÄTTE TRÄFFEN Barnets rätt till omvårdnad, uppfostran och trygga gränser Uppfostringsmetoder som stöder barnets utveckling är en av grunderna

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan 3.14 Religionskunskap Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang

Läs mer

Studiehandledningen omfattar Inledning samt 8 kapitel och är skriven för GY 2011.

Studiehandledningen omfattar Inledning samt 8 kapitel och är skriven för GY 2011. Studiehandledning till Specialpedagogik 1, Sanoma Utbildning 2011 Studiehandledningen omfattar Inledning samt 8 kapitel och är skriven för GY 2011. I kapitlen finns frågeställningar och diskussionsuppgifter

Läs mer

Kursen kommer att handla om: Mål med arbetet från Lgr 11. Lokal Pedagogisk Planering Läsåret 12-13

Kursen kommer att handla om: Mål med arbetet från Lgr 11. Lokal Pedagogisk Planering Läsåret 12-13 Kurs: Storyline Market place Tidsperiod: Vecka 46- Skola: Åsens Skola Klass: F-5 Lärare: Alla Kursen kommer att handla om: Du kommer att få arbeta med Storylinen Market place där du ska få lära dig hur

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Skolan med arbetsglädje Montessori

Skolan med arbetsglädje Montessori Skolan med arbetsglädje Montessori Vem var Maria Montessori? Maria Montessori (1870-1952) var Italiens första kvinnliga läkare. I sitt arbete kom hon tidigt i kontakt med mentalt störda barn och socialt

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Solvändans förskola 2013/2014

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Solvändans förskola 2013/2014 Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Solvändans förskola 2013/2014 Innehållsförteckning 2 Vision 3 Lagtext och styrdokument Diskrimineringsgrunder Definitioner 4 Förebyggande och främjande

Läs mer

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN]

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Internationellt perspektiv Läroplansmål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga

Läs mer

Luleå maj 2014. Vintergatans likabehandlingsplan 2014-2015

Luleå maj 2014. Vintergatans likabehandlingsplan 2014-2015 Vintergatans likabehandlingsplan 2014-2015 1 Vintergatans likabehandlingsplan Bakgrund Förskolan har skyldighet att varje år upprätta två planer för likabehandlingsarbetet. Likabehandlingsplan enligt 3

Läs mer

Max18skolan årskurs 4-6. Hälsa

Max18skolan årskurs 4-6. Hälsa Max18skolan Tema SYFTE Med detta material vill Barnombudsmannen ge elever kunskap om och insikt i att alla barn har rätt att må bra och har rätt till vård och hjälp om de blir sjuka eller skadar sig. Genom

Läs mer

Här följer exempel på vad som kan belysas och redovisas i utredning om elevens pedagogiska och sociala situation:

Här följer exempel på vad som kan belysas och redovisas i utredning om elevens pedagogiska och sociala situation: 1 (4) PEDAGOGISK OCH SOCIAL BEDÖMNING, SKOLA En pedagogisk bedömning för elever i grundskolan skall visa om eleven har förutsättningar att nå grundskolans kunskapsmål. Bedömningen görs av klasslärare/

Läs mer

MEDIER, SAMHÄLLE OCH KOMMUNIKATION

MEDIER, SAMHÄLLE OCH KOMMUNIKATION MEDIER, SAMHÄLLE OCH KOMMUNIKATION Ämnet medier, samhälle och kommunikation har sin bas inom medie- och kommunikationsvetenskap, journalistikvetenskap och samhällsvetenskap. Det behandlar såväl traditionella

Läs mer

Tummen upp! Matte ÅK 6

Tummen upp! Matte ÅK 6 Tummen upp! Matte ÅK 6 Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11. PROVLEKTION: RESONERA OCH KOMMUNICERA Provlektion Följande provlektion är

Läs mer

Centralt innehåll. Bildframställning. Redskap för bildframställning. Bildanalys. Bildframställning. Redskap för bildframställning.

Centralt innehåll. Bildframställning. Redskap för bildframställning. Bildanalys. Bildframställning. Redskap för bildframställning. BILD Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska

Läs mer

Studiehandledning för kursen Samhällsbaserad psykiatri, 100 poäng. Författare: Inger Andersson Höglund och Britt Hedman Ahlström.

Studiehandledning för kursen Samhällsbaserad psykiatri, 100 poäng. Författare: Inger Andersson Höglund och Britt Hedman Ahlström. Studiehandledning för kursen Samhällsbaserad psykiatri, 100 poäng. Studiehandledningen utgår från boken Samhällsbaserad psykiatri 2012 Studiehandledningen får kopieras. För mer information kontakta: Anja

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING Var kommer alla smarta idéer från?

LÄRARHANDLEDNING Var kommer alla smarta idéer från? LÄRARHANDLEDNING Var kommer alla smarta idéer från? Bakgrund MegaMind är Tekniska museets nya science center som handlar om hur en bra idé blir till och hur man kan ta den vidare till verklighet från sinnesintryck

Läs mer

FÖRSKOLAN FINGER-BORGENS LIKABEHANDLINGSPLAN 2015/2016

FÖRSKOLAN FINGER-BORGENS LIKABEHANDLINGSPLAN 2015/2016 Stensättarvägen 1 444 53 Stenungsund tel. 844 30 FÖRSKOLAN FINGER-BORGENS LIKABEHANDLINGSPLAN 2015/2016 Innehållsförteckning Ange kapitelrubrik (nivå 1)... 1 Ange kapitelrubrik (nivå 2)... 2 Ange kapitelrubrik

Läs mer

ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL

ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL TILL LÄRAREN Vi hälsar dig och din klass varmt välkomna till Byteatern Kalmar Länsteater och föreställningen ANTIGONE. Vi hoppas att ni kommer att få en härlig teaterupplevelse

Läs mer

Ungdomars psykiska mående

Ungdomars psykiska mående Ungdomars psykiska mående Elina Hermanson MD, Barn- och ungdomsläkare Hanaholmen 10.10.2013 Kärlek Känslan av att vara behövd Gruppens acceptans Diskurs om.. I. Ungdomens utvecklingsuppgifter II.Ungdomens

Läs mer