HOGSKOLAN SPEC I ALARBETE VT 1976 I

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HOGSKOLAN SPEC I ALARBETE VT 1976 I"

Transkript

1 HOGSKOLAN SPEC I ALARBETE VT 1976 I

2 Lnle dning Föreliggande specialarbete 2 ett försök att göra en översikt av den litteratur som numera vanligtvis kallas rapp~~tböcker. bersikten består zv ett inledande resonerande avsnitt samt ett kom-, menterat urval av rapportböcker. Det är ovisst hur termen rapportböcker uppstått, men gissningsvis har det faktum att flera titlar i genren innehållit ordet "rapportf1 haft en viss betydelse. Jan Myrdals "Rapport fr&n kinesisk byf1 soni utkom 1963, markerar ett slag inledning. Yqrdals metod fick flera efterföljare. Senare under 1960-talet inledde Ilyrdals förlag, B~rstedts, utgivandet av en s2zskild rapportboksserie, där flera goda f öretradare f ör genren medverke t. Det ar sedan 1960-talets mitt som rapportlitteraturen växt ut till att bli en egen gerse och kommit att uppfattas som ett saskilt slags faktabok. Vad ër en rapportbok? Troligen vet de flesta människor som sysslar med böcker vad som avses med rapportlitteratur. Det är inte sakert att det är nödviindigt att &a upp alltför skarpa definitionsgranser. Men när jag n-d Zndå tanker försöka ange cågra kriterier, vill jag betona att jag inte kräver att de skall betraktas so^ allmangiltiga; men ps basis av dessa kriterier has jag gjort det urval som senare följer. I Litteraturkandboken (4 uppl. Stockkolm 1941) beskrivs rapportboken som "... ett slags sociologisk skönlitteratur son bygger på intervjuer d* människor direkt får komma till tals och berätta om sina fcrhållanden och funderingarf1. Detta.anser jag inte.vara helt riktigt. Rapportboken ar till hela sitt vasen faktalitteratur; de - personer som framträder i intervjuerna är inte fiktiva romangestalter utan högst reella och i nuet verksamma. Gränsfall finns naturligtvis. Ett sådart k Ove Allanssors 1975 Litgivna?Här seglar Kanfred Nilssonff. Men aven om den ar upplagd som en rapportbok (en gammal sjöman berättar sitt liv för Allansson som till detta gör kommentarer som tar upp sjömans-, livet ur facklig, politisk och historisk aspekt), så. är det riktigare att saga att den ar en roman eftersom såväl Allanssons kommentar son! förhållande till huvudpersonen har en skönlitterär och fiktiv inriktning. Jag tror det ar klokt att upprätthålla bodelningen mellan skönlitteratur och faktalitteratur. Annars kan det gå uarhan att man börjar kalla vissa romaner för rapportböcker - det ligger cära till hands med t.ex, en bok som Josef Kellgrens ''Människor kring en brov. Även om den hur verklighe tsnara som hels t skildrar de t kollektiv som uppförde Vas terbron så ar det en roman. En 'orsaktill Littera turhandbokens f elsyn kan vara de t faktum at t flera författare som skriver rapportböcker också har verkat son romanförfattare. Några exempel ar Sara Lihan, Marit Paulsen, Kart Salomo~son. Däremot träffar Litteraturhandboken ratt då den ka1la.r rapportlitteraturen sociologisk. Varje typiskt arbete i gersen innehåller ett större eller mindre mått av kommentar och vägledning från författarens sida. Utan detta sociologiska ramverk.av fakta och upplysningar skulle läsaren få svårt att orientera sig - ungefär som då man misszr ingressen till en radiointervju och inte vet vem den utfrågade ar.

3 Eet mest utmarkaiide för rapportgenren ar dess användande av traditionella joi~rnalistiska metoder. Författarna går ut som jourgalister - intervjuar och ger egna sammanfattniagar, beskrivningar och kornmeiitarer. En enkel jämförelse ar att saga att rapportboken ar en tideipgs- eller tidskriftsartikel i bokform. Piifallande ofta har författarna också direkta journalistiska erfarenheter, t.ex. Anna-Lisa Bäcknian, Sture Kallberg, Brita Stövling. Det viktigaste kriteriet för rapportlitteraturen ar att människor dar ges tillfälle att direkt och med egna ord koma till tals. Det sker antingen i intervjuform'eller i rak berzttelse utan inskjutna frågor. Därnäst kommer författarens kcmmentas - det måste s.a.s. finnas en rapportör. Utövel! detta kan det finnas dokument, kartor etc. Sammarfattningsvis: rapportboken ar en populärt (i ordets bästa mening) hållen faktalitteratur SOE skildrar människor i en given, verklig situation och som arbetar med de två. journalistiska medlen intervju och kommentar. I det ena fallet Överväger kommentaren, i det andra intervjun. Men bagge dessa komponenter måste finnas med. Dessa ar de drag jag funnit gemensamma för rapportboken och jag tror att de kan tjäna som instrument för att avgränsa genren.... Enligt denna definition faller t.ex. Maja Ekelöfs "Rapport från en skurhink1', Stockholm 1 970, - trots titeln - utanför rapportgenren därför att den saknar kommentar. Det hindrar den inte från att i s in form, som snarast ar den sjavbiografiska dagbokens, att vara en flrapportv om en politiskt medveten s taderskas liv. Cärtill err bra sådan. Av det mot-satta skalet - avsaknad av intervju eller direkt berättelse av nagon person,i. kan inte Gunnar Adler-Karlssons IfVasterns ekonomiska krigföring ", Stockholm 1970, sägas vara en rapportbok (trots att den är en iättillgänglig, populariserad utgåva av f örfat tarens d~ktorsavhandlinf;, med ~astan hela notapparaten utlämnad). Jag nämner dessa titlar för att läsaren skall förstå hur jag dragit genregränserna. Ytterligare en avgränsning kanske bör göras. En rapportbok regis trerar vad levande personer berättar. Darför hör t.ex. Helena Zymler-Svantessors välgjorda. och upprörande dokumentation av de polska judarfias behandling av de tyska krigsförbrytarna till ett annat slags genre, snarast dokumentsamling. ~yrnler- van tes sons naterial ar sanlat i volymen "Och skuggorna blir längrev,' Staffanstorp Delvis bygger hon på direkta personliga vittnesbörd avgivna i dagböcker. Men rapportboken skall återge vad niinniskor direkt och muntligt berättar. Efter att ha gjort dessa definitioner av rapportgenren - son: kanske later sig diskuteras - kan det vara dags att kort beröra dess metod. Rapportlitteraturens metoder 1. I grova drag kan. tre olika satt att skriva rapportböcker urskiljas. Det satt f örfat taren val jer är of tas t beroende av ämnets karak tär. Givetvis spelar också hans personliga arbetsstil en stor roll. 1. Författaren uppsöker den miljö han ämnar skildra, gör sina iakttagelser, samlar material, intervjuar etc. Utmärkande för denna typ är att författarens kornmental: får en framskjuten plats, volymmässigt oftast större an intervjuerna. Typexempel i urvalet: Sture Stiernlclfs I1De t brinnande korsetf1. 2. Samma förfarin.gssätt som under 1, men komentaren hålls tillbaka till förmån för intervjun, son: har ofta sker i formen av direkt berättelse utan mellanliggande fragor. Typexempel i urvalet: Sture Kallbergs '!Rapport från medelsvensk stad: Vas terås Il.

4 3. Een metod som ibland kallas ttlyallraffande'f efter den tyske författaren Gunter Wallraff: författaren vistas inc.ognito - i sin miljö, tar jobb under fingerat namn eller skaffar sig p& andra. satt möjligheter att skildra inifrån. Har ken det slrifta niycket mellan fördelningen kommentar/intervju. Typexempel i urvalet: förutom Wallraff, Brita Stövlings ltjobb - rapport fran tre fabrikerf1. Men, inget nytt under solen! Som vi strax skall se så har dessa metoder kommit till användning förr. Dec moderna rapportbokens f öregångare 8. Även om det först är på senare år som rapportlitteraturen blivit ett begrepp, så måste man vara klar över att detta satt att handskas med ett faktamaterial tillämpats tidigare. Jag skall här lämna några exempel soni visar detta. Pariskornmunens frams te krönikör, P- O Lissagaray, g j orde i sin "Histoire de la Commune de 1871 ", f örst utgiven i London 1876, en1 dag-f 8r-dag-krönika över kommunens korta tillvaro. Parallell t en egen kommentar avlyssnade han i korta glimtar folkets röster. liknande tillvägagångssätt kännetecknar John Reeds klassiska sk'ldring av den ryska oktoberrevolutionen, "Tio dagar som skakade v" ak Identt, Stockholm Reeds satt att skriva samtidshistoria fick en driven efterföljare i Edgar Snow som i "Röd stjärna över Kinatt, Stockholm '1971 (första utgåvan i USA 1935) po~ulart åskådliggjorde och skapade förståelse för de kinesiska revolutionärernas kamp. "Den ar spännande som en rorcantt, har någon sagt. I "Röd ara och brunt slaveri",, S tockholm 1945, lyssnar, intervjuar och kommenterar Snow det kaotiska laget i I:ndien, Sovjetunionen (u$ptar större delen av boken; från slaget vid Stalingrad) och an en gång Kina. Gemensamt för dessa tre författare är deras amkition att låta folkets mening komma fram genom att människorna direkt uttalar sig. Det ST också detta grepp som bildar den förenande lankec till dagens rapportbok. Niirmast tillhör de:- ovan nämnda kategori.l, En tidig svensk representant för denna kategori ar författaren Ludvig veubbeit Nordström. På uppdrag av Medicinals tyrelsen g j orde kan 1938 en reportageresa genom alla Sveriges landskap för att på or't och ställe kunna skildra den ofta ucdermåliga svenska bostadsstandarden, De t hela utmynnade i volymen 'llort-sverigelq, Stockholm Nords ttöms sagesman ar provinsialläkare, kommunalman och ' folk med risiga bostäder. Överlag ar det en renhårig skildring som också blev något av en alarmklocka., L tre andra 'trapportböckerw skildrade Nordström norrlandsk industri och dess arbetare. De nette "Stor-Norrlandw och "Sveriges guldkusiv.. (två delar 1.

5 Jam Som tidiga exempel för den andra gruppen kan följande nämnas utgavs volymen "Jam sessionw (det amerikanska originalet utkom 1955 under titeln "Hear me talkin' to yaff), av f örlaget,. Gebers, lanserad som en jazzens historia av dem som skapade den. Redaktörer var Nat Shapiro och Nat Hentoff:?lVår andel'i boken har helt enkelt bestått i att ge dessa män och kvinnor deras första kollektiva chans att f8 berätta sin egen historia som de själva upplevt denff. Det låter som en modern rapportboksförfat tares programförklaring! Q s essionff f öl j er kronologisk t den amerikanska jazzens utveckling. För varje stilart - en samling berättelser av inoa den verksamma jazzmusiker. Man vet ganska mycket om amerikansk jazz efter att ha tagit del av deras ofta livfulla skildringar, kanske mer än vad en monografi i ämnet kunde ge. Stor och välförtjänt uppmärksamhet väckte italienaren Danilo Dolcis i Sverige 1959 utgivna "Röster från Palermo". Parallellt med uppgifter om arbetslöshet, bostadsförhållanden m.m., lämnar Dolci här ordet till fattiga och förtryckta sicilianare. Eftersom aven maffian berörs så framträder berättarna anonymt. ffröster fråm Palermoff bidrog till att väcka opinionen mot maffian och f ör det utarmade Sicilien. Dessvärre kan man 1975 kons tatera att kampen ännu långtifkån vunnits. Det bör kanske nämnas att Dolci under 1960-talet blivit föremål för en ganska tvivelaktig förlagsp~litik. Utan att det alltid anges så har delar - större eller mindre - av l1röster från Palermow tryckts i f öl jande titlar: IfMaff ia och misärw 1966, ffslöseri?f 1967, WTill ung do me^^ 1968, lfensam är inte starkff 1969 och?fsicilianska berättelserff Förlagen, Verbum och Gummessons, har utnytt jat det 1959 aktuella materialet alltför hårt. Slutligen kan här också nämnas Nordiska mushets stora serie Svenskt liv och arbe te, där titlar s om. "S ta tarminnenff, ffsågverlcsminnenff, ffskogsarbetarrninnen'f, vfolkbildningsminnenw m.fl. ingår, Har star redaktionen f ör wrapportörensff insats. Återstår då gruppen "WallraffandeW i denna s. a.s. retroaktiva analys. I slutet av 1950-talet lat amerikanen John Howard Griffin ompigmentera sin vita hud till svart. Som svart amerikan vistades han nagra månader i den amerikanska Södern. Resultatet av sina intryck redovisade han i boken "Black like me", något av det kusligaste man kan läsa om den amerikanska rasismen. Och detta trots att boken knappast berör det fysiska våldet mot de svarta. Men Griffin lyckas till läsaren förmedla den förnedring och den psykiska terror sydstatsnegern lever under. De vitas "hate staself kan vara nog så pressande; då man laser Griffin känns det som om man själv är svart och blir "hats tirradfr på. Genom sin metod kunde Griffin få tillfälle att direkt avlyssna stämningarna i Södern. ~fter publiceringen av boken blev Griffin själv utsatt f ör förföljelse av vitt, rasistiskt slödder i sin hemstat Texas. Vem skriver rapportböcker? I den ovan nämnda upplagan av Litteraturhandboken förs ett resonemang om att rapport boke^ delvis kommit att ersatta den samhällsengagerade romanen. Man exemplifierar med Kurt Salomonsons lf Grottornaff, S tockholm och Sara Lidiians bok ugruvaff, Stockholm I viss mån kanske detta är giltigt.

6 Men för att hålla sig till detta exempel, så måste man komma ihåg att Salomonson själv varit gruvarbetare och det var en kand miljö för honom; i och med det så kunde hari skriva en roman. F'ör Sara Lidman däremot var det okänd mark; därf ör var det en bättre metod att låta gruvarbetarna själva tala. Sara Lidmans författarskap ger prov på detta. Hon har vid ett tillfälle (BHS november 1974) berättat att hon,inte ansåg sig ha kunnat tränga in riktigt i den miljö som ar platsen för "Med fem diamanterf1. ar för använde hon sig i lfsamta1 i,-hnoifl, &en det ny miljö f ör henne, av metoden att låta vietnameserna själva komma till uttryck. Det tycks mera vara en fråga om vad som ger den bästa och mest gedigna verklighetsbeskrivningen, Personligen anser jag att både Salomonson ochllidman lyckats. Bådas böcker om gruvarbetare har var och en på sitt satt haft stor betydelse och nått många läsare. -. Men till frågan i stort. Vem skriver rapportböcker? Det är säkert ingen tillfällighet att man mestadels finner radikala författare, författare med ett ärende bakom snart sagt varje titel. Undantag finns - en Torsten Ehrenmark (mannen som kåserar lika ogenerat om krig som om överklassmenyer) skriver en habil bok om det småländska samhället Emmaboda, "Emmaboda i våra hjärtan", Stockholm men de ar sparsmakade. Och det har sina alldeleles bestämda skal. För vem har egentligen till sist intresse av att höra massornas röst. ' avlyssna deras kra.v och förväntningar och föra fram dem, skapa opinion och verka f ör en förändring? Det är jus t de politiskt radikala författarna, de som vill tjäna folket med sitt skrivande. Ibland antyds det att författarna bara låter dem komma till tals som tycker som de s jalva gör. Det anser jag inte vara riktigt. Av alla jag last så har dar aven intervjuats personer som inte alls faller inom författarens åsiktsfålla. Och så måste det vara: skall man skildra t.ex. ett kollektiv fabriksarbetare duger det inte att mygla fram något slags idealbild av politisk och facklig medvetenhet. De intervjuades gemensamma nämnare är deras egenskap av fabriksarbetare. Det ar,den författaren måste fånga och det är dar han måste ta sin utgangspunkt. Men därefter står det författaren fritt att i. sin kommentar föra fram sin ståndpunkt. Och, nar boken så ar färdig, kan den bidra till förändringar, både av åsikter och sakförhållanden. Utan tvekan har manga rapportböcker fungerat på det sättet: att höja den politiska medvetenheten eller att öka förståelsen av ett problem. Det är för övrigt ingen tillfällighet att rapportmetoden kom till ökad användning vid mitten av i960-talet, en tid då klasskampen skärptes såväl inom som utom landet och då många författare såg det nödvändigt att ta stallning'. V'em vill förneka den - åtminstone - indirekta betydelse en Gunter Wallraff haft i avslöjandet av de valfardsrnyter som odlats kring Förbundsrepubliken Tyskland, en Sara Lidman för att skapa opinion för de norrbottniska gruvarbetarnas krav, en Marit Paulsen för städerskorna eller en Jan Myrdal för f örståelsen av det moderna Kina? Alla rapportböcker skrivs nu inte i syfte att skapa debatt i nagot ämne. Somliga görs för att skildra ett tillstånd, en verklighet eller hur det en gång var, Men det finns ett gemensamt drag, en grundlaggande princip hos författarna - åtminstone bland dem som finns med i detta urval. Det ar insikten om att det är folket, massorna, som gör historien. Därför är det också nödvandigt att lyssna till dem. Då det galler att lösa den uppgiften så är rapportboken - jämförd

7 med annan facklitteratur - oöverträffad i fråga om direkthet och äkthet, Här kan den fylla samma krav på att vara lattillgänglig, underhållande och lärorik som en bra roman. Vilket.författaren väljer - rapportbok eller roman - är en fråga om inlevelseförmåga i ämne, miljö och människor. Ingen skulle val önska att Ivar Lo-Johansson valt en annan form an romanen för att skildra statarna eller Josef Kellgren för att skildra sjöman eller arbetare på Västerbron. Iiad jag vill hävda ar att effekterna kan vara jämförbara av respektive slaget litteratur. Kor t om urvale t Urvalet i denna bibliografi ar gjort utifr'ån de gran se^^ som dragits ovan. Pörst som sist måste framhållas att det ar ett personligt urval. Jag har listat titlar som jag av olika skal anser varda att framhållas, både darf ör att de ar bra i sig och därför att de ar goda exponenter för rapportgenren. Detta innebar inte att de som ej kommit med ar dåliga. Men utrymmet arlbegransat och jag har varken ambitioner eller möjligheter i atlt ringa in hela prodiiktionen. Därf Ör mås te jag sovra i den fa tiskt ganska strida floden av rapportböcker. Ti larna är uppställda i rak alfabetisk ordning efter författare oc titel. Ingen som helst systematisk indelning efter område el er ämne förekommer. Då det galler såpass begränsat material som detta vore sådan indelning att ge luft åt katalogronantiken; sarskilt som varje titel dessutom är annoterad. ' Kan det här specialarbetet på något satt bidra till att rapportlitteraturen får fler läsare skulle ingen bli gladare an jag. För de har nagot att saga oss alla. 'Lyssna till den kvinnliga medborgarrattskämpen i ChFCago, "gas tarbetaren'' i Tyskland, a~koholisthustrun och staderskan i Sverige, skickligt och medmänskligt uppmuntrade till att uttrycka sig av Studs Terkel, Giinter Wallraff, Marit Paulsen..,.

8 Berner, Rolf Kolcki_os Stockholm: Författarförlaget s. Rolf Eerners bok om Radis~tjevkolchoser i Smolenskomradet i Sovjetunionen inleds med en rappt och också humoristiskt skriven dagbok fran ett besök i juli Insprängt i dagboken berattar några kolchosmedlemmar OE sina liv. Detta ar den basta delen av boken. Resten - ca 3/4 - ägnas åt ganska ingåecde och val siffer- sprangda redogörelser för kolchosens historia, ekonomi, kulturliv, politiska organisation m.m. samt ett kapitel om Smolenslromr&det (där det ges klara ock skrämmande besked om de tyska krigsförbrytelserra i området) och ett om det sovjetiska jordbrukets historia. Troligen skulle llkolchosll ha blivit ec mer livfull skildring om Berner låtit fler människor beratta och på så sstt Istta upp det stora faktarnaterialet. Son helhet sysalar boken mest med det förflutna. Det präglar även intervjuerna. Ingen törnekzr dess vikt, nen onekligen skulle d.et ha varit intress~rit att 16 veta litet uier om t, ex. de politiska di.ski;ssionerra på basnivå i dagens Sov j e tunionen. Mer,: anslaget ar gott och visst kan man åtskilligt mer om livet på den ryska landsbygden efter at t ha las t llkolchosfl. Elythe, Ronald Porträtt av en erigelsk by: Akenfield Stockk.olm:EAN/Norstedts s. ll~ortiatt av en e~gelsk by: Bkejxfieldff ingår i PAK/Morstedts internationella rapportbokserie, I denna %terfinns flera av genrens basta f öretradare. Och Blythe är inget u~dantag. Akenfield ar en bg dar jordbruket dcmirerar, men son o.ckså börjat fylla rollen av förort 1 till en närliggande stad. Elythe gestaltar byn och dess villkcr i. en utförlig kcmmentar och ger aven en översikt över det engelska jo-rdbruke t under de t senas t e århundrade t. De intervjuade ar i flertalet fall lantarbetare, både al&e och yngre, och deras berättelser blir utmärkta kcmplement till författarens sakbeskrivning. Branfman, +med (red. ) Röster fra3 fiukslatten, Flyktingar i Laos berättar om sina liv., Stockholm: Erisma s. Fred Branfman hör till det relativa fåtal amerikanska journalister som haft noral och mod att inför varldsopi~ionen avslöja sanningen om USA:s angreppskrig i Indokina. Cch som därigenom medverkat till att-angripar~a förlorat och folken segrat. Branfman irileder med en lattillgarglig historik Cver Laos och bombkriget. Bombningarna över Laos inleddes redan 1964 (utan krigaförklaring) men blev inte kända av någon större viirldsopinion förrän långt senare; er-da.felet med Branfmans bok ar att den inte utkom tidigare. Kruksliittbornas berättelser är raka och okonstlade skildringar av hur de upplevt kriget. Alla kommer in på frågan: på viltet satt hade de förtrutit sig mot USA? En av dem säger: llaldrig randas den dag drvi skall glörmall. Det f örstår man efter att ha tagit del av deras vittnesuiål. Men kmmer någonsin de ansvariga. for dessa krigsförbrytelser att straffas? Boken ar illustrerad med kaotisk2 teckningar (krigsmotiv).

9 Backman, Anna-Lisa Svart/en resa i US~/Augusta - ~erkely - ~iet'roit Stockholm: Bonniers s. DN- j ou-rnalis ter &ma-lisa ~äckrrian och fotograf en Sven-Erik S j Öberg gjorde under 1970.en lång resa i USA. Det var det året national- gardister skot ned fyra studenfer vid Kent-universitetet. Samma &r - fast rubrikerna blev mindre i varldspressen - mördades sex unga svarta i Augusta av vit polis. Samtliga sk8ts bakifrån. Det politiska våldet och förtrycket hade nått en höjdpunkt: svarta radikala ledare satt i fëngelse eller hade dött i strider med vit p.olis. Backran intervjuar vanligt folk, b1.a. anhöriga till offren i Augusta, och politiska ledare. Blznd de sistnwnda aterfinns Robert P. l$\illiams, en äldre svart revolutionär so^ gick i landsflykt redan 1961 till ~iba och Kina. Han har mycket att berätta! Samantaget ger Backmans bok en god bild av det lage de förtryckta i det amerikanska samhället befann sig i Ehnmark, Anders Rappor-L från det röda Ernilien Stockhclm: P-4N/Nosstedts l51 s.., Anders Ehnmark ar en driven journalist. Hans prosa ar ISttlast och underhållande. Kar Sr ämnet Reggio Emilia, en provins i Italien dar kommunisterna har majoritet i de kcmunala Pcrsamlingarna. Deras berättelser om sitt politiska arbete och sin hembygd är synnerligen lasvgr da, Ehnmark, Anfiers & Eags tr öm, Annika Tuslen fasta vi1 jor - ett reportage från det röda norrbotten Stockholm: Arbetarkultur s. "!lusen fasta viljorw ar en grlig insamling till Norrskensflamman, näs t efter L' ~umanitc? v&ldens alds ta komunis tiska dags tidning. Författarna har föresatt sig att skildra dess läsare och fr~mför allt 1Eta dessa berätta själva. Och resultatet ar gott. Det har blivit en spannande och verklighetsnära krönika över liv och arbete i Norrbotter, och över den norrbottniska. kommunisimens historia. Ehnrnark/Hagström följer i sin bok sarima geografiska väg som partiet en gång vann terräng. Först industriorterna, darefter byarna med skogs- och småbruk. IlIellan berättelserna har vgvts in faktaavsnitt om Norrbottens politiska och fackliga historia (valsiffror, arbetarpartiernas numerär etc.), Berättelserna som de intervjuade avger, har sin tyngdpunkt på det förgångna. Det nya får representeras av nagra aktivister i K.. Detta ar litet beklagligt. Särskilt som Norrske~sfla~man ar en uttalat prosovjetisk tidning, hade det varit intressant att ta del av dessa gamla kommunisters syn på dagens Sovjetunionen och på striderna inom den kommunistiska rörelsen. Men det ar ingen tvekan om att det som nu kommit med anda mycket val räckt till för att göra en bra och lärorik bok.

10 ., Kammars trh, Tommy (red. ).. FNL i Sverige. Reportage om en folkrörelse under tio år Stockholm: Da Iörenade FELgr~~pperaa s. Der, svenska Vietnam-rörelsen har varit den starkaste i Europa. Och den är en folkrörelse. Fran starten 1965 och fram till 1975 skildras har år för ar FNLarnas tålrrodiga arbete. Varje år bildar ett kapitel: först en inledande årskrijnika, darefter'berattelser eller intervjuer med folk som aktivt deltagit i solidaritetsarbete-t..det är slående hur brett detta skst av personer varit: dar finns Smålandsfabrikören som vid sin stampelfabrik tillverkade pennor (ned text till stöd för Vietnam) och skänkte till FNL, gatuaktivis ten, den amerikaxske desertören osv. Dessutom bidrag av mer namnku-nniga personer s om Artur Lundkvist, Sara Lidman m. f l. Vida,re iz~ehåller boken mer utredande avsnitt om "rebellernaff, DFPG och SKfV (Sverska KommittBn för Vietnam) etc. Mycket bilder, grupperade &svis, f i ~ns också. Enda bristen: om boken publicerats efter 1 maj 1975 skulle aven PNL:s intåg i Saigon och den glädje svenska PKL-are då kände, ha ku i nat redovisas. Men det kunde ju nästan vara värt en egen bok. Helena, Ohrlander, Gunnar & Tjernberg, Ove Staffanstorp: Bo Cavefors bokförlag s. ~okeri om M gjordes i sambarid med att F~ia Proteatern samlade material för en pjas om jarnverket i Lcleå. Tillsamans med pjäsen väckte dec en enorm debatt på sin tid. Särskilt initierade boker den diskussion - som ännu pågår - om.företagsläkarnas stallning. Ken den tar också upp frågan om facklig passivitet OU. dess orsaker, arbetsmiljön, arbetsbefalets uppträdande etc. Författarna tar kler och otvetydig stallning för arbetarna. Holm, Hans ~xel Rapport från Neustadt, DDR Stockholm: P~N/Norstedts s. Läsvärda böcker om ~steuropa är sällsynta, Men Holms är en av dem. il j ön ar Neus tadt, liten östtysk stad. Personeri~a som f örfattaren intervjuat ar man, kvinnor, ungdoniar, part.imedlemar, partilösa, negativt och positivt inställda till DDR - kort sagt de vanliga ös t tyskarna. Några återkomande tenan biacd berattelserria: äldre kvimnor som upplevde befrielsen 1945, vittnar enstämmigt om hur ryska soldater förgick sig mot tyska kvinnor; flera personer har tidvis bott i väst, men flyttat hem igen (karske är CDR "die bessere iielfte" av Tyskland som Wolf Biermann sjunger). I en intervju säger en gammal k~mmunist flera gånger: ''Inget social-istiskt land skall någonsin angripa ett annat med va?env. Han maste ha blivit Sesviken några månader senare då DDR och övriga Warzavapaktslander invaderade Tjeckoslovakie~. Sammantaget kan man i IIolms bok lära sig er, hel del om vardagslivet i ~steuropa och om det som sysselsätter vanligt folk.

11 Isaksson, Folke & Hernianson, Jean (foto) Dom svarta Stockholm: Bonniers s. Med "Dom svartaff inledde författaren Folke Isaksson och fotografen Jean Hermenson ett fruktbart sanarbete. Resultatet blev en rapportbok om gjuteriarbetare, de svenska ver~s tadsarbe tare som kanske har det tyngsta och miljöfarligaste arbetet. Tillsamantagna ger de de i0 & 15 intervjuerna och Isakssons kommertar en inträngande bild av denna arbetargrupp. Gjutarpas fackliga tillhörighet d.iskuteras. Fram till 1963 fanns det e tt särskilt gjutarförbund, men det året slogs det sammen med Metall. Inte utan protester bland medlemmarna. sakss son, Folke & Hermanson, Jean (foto) Pere på verkstadsgolvet. En bok om metallarbetare ~tockholm: Bonniers s. "Nere på verkstadsgolvetw %e ett försök att ge en beskrivning av hur det ar att arbeta som verkstadsarbetare. Isaksson/Hermanson har besckt och intervjuat arbetare vid drygt 25 företag. Intervjuerna ar gjorda under åren Eärför präglas de på clika sätt av den mer militanta kamp som började föras på arbetsplatserna vid der, tiden. Nalmfälts tre jkec berörs dirvkt ock indirekt. De har nämnda böckerna av Folke Isaksson och Jean Hermanson ar mer inriktade på att beskriva en situation an att i första hand förändra den. Det stöd dz kan utveckla för arbetarnas fackliga och politiska kamp är mer allmängiltigt och ixdirekt an t. ex. Sara Lidmans ftgruvatv. Det är inte betydelselöst, men man skall heller inte förvånas Cver att de inte följdes av någon större debatt i pressen eller annors tädes. Kallberg, S ture Rapport från 'medelsvensk stad: Väs terås Stockholm: PAN/Norstedts s.,. Sture Kallbergs medelsvenska rapport är nästan uteslutande bandspelarens v'erk i den meningen att f örfat tarkorriientaren har inskränkts till ett minimum. På en sida lämnar Kallberg några statistiska och andra sifferuppgifter. Därefter ar det fritt fram för tolv berättare ur folkdjupet, flera av dem fran Karrbo, en liten ort u-tanf ör Västerås. Och läsaren klarar sig gott med berättelserna. Det kan aldrig bli tråkigt att lyssna till en persons livsupplevelser. Det finns alltid något att lära av varje manniska. Det visar Kallbergs bok! Det kan förtjana att namnas att Kallberg tidigare med framgang använt rapportboksmetoden blev han p& ort och ställe vittne till händelserna i Ungern och sina upplevelser darifrån redovisade haii nagra ar sena.re i en rapportbok.

12 Lidman, Sara Gruva Stockholm: kldus/~onniers andra utvidgade upplagan s. Det finns troligen ingen svensk författare som i så hög grad har opinionens öra som Sara Li6man. Folk lyssnar till vad hon har att säga. llgruvav ar inget undantag. Ingen rapportbok har scm den väckt debatt och även förmått påverka utvecklingen. Ämnet ar förhailsndena på det statliga gruvföretaget LKAB. I sin egen kommer,- tar och ur gruvarbetares berättelser fick Lidman fran ett materiel som chockerade. Många hade säkert inbillat sig att arbetsvillkoren vid ett statligt företag skulle skilja sig positivt från de vid ett privatägt. Men så är det inte. Samma rnänniskofien-kliga stress och ökade utsvettning här som där; samma ovilja att införa en arbetsplatsdemokrati värd namnet (accentuerad av amerikanen Kennings 31 odemokratiska teser). "Gruvalf blev ett skarpt vapen i gruvarbetarnas händer då de i december 1969 inledde sin långa strejk f ör bättre villkor.., Lidman, sara Samtal i Hanoi Stockholm: s on ni ers s. Vilken vän och f örkämpe har inte det vietnamesiska folket i Sara Lidman! En självklar solidaritet och medmänsklighet präglar allt Sara Lidman skriver. "Samtal i Hanoiw skrevs efter en resa i Nord- Vietnam hösten 1955, efter det att de amerikanska bombningarna inletts. Den hjälpte till att väcka den okunniga eller proarnerikanska svenska opinionen och blev ett stöd f ör de f örsta FNLarnz. Med innerlig och varsam hand tecknar Sara Lidman vietnamesernas liv under bomberna, intervjuar och lyssnar till deras märkligt sansade vittnesmål. Det måste till ett exempellös+; fö~akt för manniskor om man inte, efter att.ha last "Samtal i Hanoiw, tog parti för vietmes erna, Mankinen Raimo & Palmag, Carsten, ---9 Finlands röda garden - en bok om klasskriget 1918 Göteborg: Oktober s. Segrarna skriver historier,. Detta har varit särskilt sa.nt då det galler inbösdeskrige t i Finland Om man undantar Vai-nö Linnas skönlitterära flupp trälar11 (andra delen i hans stora torparepos) och Juhani Pasivirtas '<Finland 1918ft (som Linna delvis byggde på) så har det knappast funnits någon bok på svenska som tagit folkets stallning. bilen nu ar bris ten havd.?tu finns ett alternativ till knektarnas lögner. Mankinen/Palmaers bok är utmärkt, väldokumenterad och spännande, Man önskar att deras metod kome till större användning inom historieskrivningen. Efter en grundlig och faktarik inledning lämnar författarna ordet till en rad människor som själva deltog i klasskriget på arbetarnas och folkets sida. liyan förstår att den vita sidan medvetet försökt hindra dessa vittnesmal att komma fram: efter rvvolutionen vidtog en hänsynslös repression med arkebuseringar och fångläger. Man uppskattar att omkring röda dödats i st8~clrztter eller av umbäranden i fånglägren. Ca 1600 vita avrättades. Men skillnaden galler inte bara siffror: hos de vita saritionerades terrorn av ledningen, den var ett politiskt vapen. Den röda ledningen d9remot försökte f os tra rödgardis terna till at t inte utöva terror eller genomf 8ra avrättningar. De 1600 fall som ändå förekom berodde på bristande disciplin och dglig politisk medvete-rhet bland rödgardisterna. En orsak var också de rödas förbittring över den vita terrorn som var systematisk från början till slut,

13 Myrdal, Jan Rapport från kinesisk by ~tockholm: PANINOrstedts s..ivlyrdal, Jan & Kessle, Gun Kina: revolutionen gar vidare.. Stockholm: P~N/Norstedts s. "Rapport från kinesisk by" utkom första gången Den har fått läsare världen över, har översatts till en mängd språk och dess betydelse för västvärldens förståelse av det moderna Kina kan inte nog uppskattas. Det kan räcka med att återge Edgar Snow's omdöme: "Med Överlägsen skicklighet har han nalkats sitt ämne. Resultatet är en bok rik i sina redogörelser för de mänskliga villkor sos gjorde en f örändring oundviklig och likaså g j orde' en kommunis-tisk samhällsledning acceptabel för de fattiga byn.if (The New Republic). PAN-utgåvan är utvidgad med fyra kapitel och innehåller dessutom bilder tagna av Gun Kessle. IfKina: revolutionen går vidareu är en uppföljning av livet i Liu 'ng by som Myrdal/Kessle gjorde efter kulturrevolutionen. Det ar L? s 4 annande att ta del av hur denna väldiga omvälvning påverkade m'nniskoss vardag i Kina. Men också hur de själva påverkade dess f'rlopp. På ett eller annat satt blev alla indragna i de genomg,ipande diskussioner som då fördes. Bagge böckerna är mycket lättillgängliga och fangslande. å ils son, Göte ' Svenskar i spanska inb ördeskrige t Stockholm: Norstedts svenskar deltog som frivilliga på republikens sida i det spanska inbördeskriget. 164 stupade i kampen mot Franco-fascismen. Journalisten Göte Nilsson har intervjuat några av dem som återvände, Det har blivit en fangslande och lärorik läsning om solidaritet i praktisk handling, men som de återvändande bittert fick erfara, ihte uppskattaites till fullo av de svenska myndigheterna. Flera Spanienfrivilliga internerades vid hemkomsten, flera fick svårt att få arbete. Göte Nilssons bakgrundsteckning och kommentar förmedlar en god bild av 1930-talets politiska miljö. \ Norman, Birger Ådalen 31 Stockkiolm: Rabén & Sjögren s. Birger Norman upplevde Ådalen-händelserna som tonåring på ort och ställe. Det har satt sina spår i detta utmärkta reportage. Norman har lyckets med den sv%ra uppgiften att genomföra en bred och lyhörd beskrivning över de politiska stämningar och det läge som rådde i Adalen vid denra tid. Författaren har ävei-i intervjuat personer som upplevde 2enna period. Han knyter också samman Adalen 31 med dagsaktuella händelser och har även undersökt bland Kramforsgymnasist er vad Adel en be tyder f ör dem. Sammantaget. är idzlen 31 ett slags resonerande reportage över ett tillfal1.e i svensk historia då klasserra trädäe fram på. scenen. Normans st9llningstagande är klart - det gr för hdilenzrbetaraaoch med det som utggrigspunkt bedömer.han a llt det som hsde med. handels erna at t göra. Bokcn är illustrerad med fotografier från händelserna.

14 Ohrlander, Kaj sa Kvi~nor som slavar Stockholm: Aldus/Bonniers I51 s. i f.kvinnornas situation på den svenska arbetsmarknaden och i det svenska sanihiillet 2r långtifrån bra. Det ar därför nöd-crandigt att skapa de-oatt och försöka få en andrix till stånd. Kajsa Ohrlanddrs "Kvinnor som slavarv ar ett utmärkt bidrag ii det arbetet. Den skildrar i intervguer och kommentar kvinnoarbetare.i tre svenska samhällen, Luleå, Höganas och Sundbyberg,, Samtliga är lågavlönade. Mestadels uppehaller de sig i sin2 Gerattelser vid sina arbetsvillkor och de sarskilda svårigheter de har, fackligt och politiskt, just darfor att de ar kvinnor. Kajra Ohrlander ger en bakgrundsteckning av deras resp. orter och arbetsplatser. Hon har aven intervjuat personer ur företagsledningar, arbetsförmedlingar etc. Dessa makthavares cyniska utsagor kontrasterar bjärt mot vad kvinnorna berättar, Men det är bra ett deras bottenlösa oförståelse kommer fram. Författaren låter den inte förbli oemof sagd. Palm, Göran Ett år p& LN l. Stockholm: Författarf örlaget s. Ealm, Göran. Bokslut från LM 2. Stockholm: Författarförlaget s. För att bryta sin upplevda författarisolering tog Göran Palm arbete under ett år vid LM 3ricssoas industrier i ikidsommarkransen i Stockholm. Efter att ha tagit del av hans bagge böcker kan man inte anse annat an att det var ett inycket gott initiativ. Sarskil-t som bristen.. p8 moderna svenska industriarbetarskildringar - åtminstone i skön-.j 1itterar.form - ar stor, så fyller gedigna rapportböcker av det har slaget en stor funktion. I den första bcken berättar Palm erkelt och okonstlat hur det ar att arbeta på IAt. Han skildrer sina arbetskamrater på ett kamratligt och respektfullt sätt, Han redovisar ärligt sina fördomar - miljön är ny för honom. I ett avsnitt berättar ett tiotal LM-arbetare själva om sina liv och sitt arbete, sin inställning till politiken. Bitvis ar boken mycket rolig. "Bokslut från UJw är mindre lättillg2ngligt skriven. Här ingår endast en intervja, med finländaren Jaako. Men den ar i stället mycket utförlig: delvis diskuterar dar Jaako och Palm sicildringen i den första boken. I övrigt innehåller vbokslut från LMff Palms slutsatser och förslag i syfte ztt f örbat tya indus triarbe tarnas f örhållanden. Dessutom bemöter författaren kritiken av den f örsta delen. -- Paulsen, Marit & Anderssoc, Sture ' Du skulle gråta om du visste... Stockholm: Rabén & Sjögren i s. "En bok om förtryckff ar undertiteln på ~aulsen/~nderssuns val genomarbetade skildring av hur det ar att vara stad.erslca i 1970-talets Sverige. Man tror sig ibland förflyttad till en tid då det inte fanns n8gon som helst trygghet i arbetet. Särskilt galler det de kvinnor som arbetar för städbolag med koatoret p$ fickan. Men det ar inte så värst lustigt att.jobba för etablerade jättar som ASAS heller. Med stort engagemang skildrar f örfat tarna s tadarbetets villkor. De tar

15 s jalvklart s taderskornas parti., St örs ta fienden är de privata entrepenörbolagen som inte f örsitter någon chans at t u tnytt ja handikapp som facklig och politisk omedvetenhet. Dessvärre är det också ett handikapp att vara kvinna eller irivandrare. iflen bland de kvinnor som berättar själva finns aven sådana som insett att de maste bryta sitt '!handikappv och börja kämpa. Det ar bra att man visar att det finns framgångslinjer. Två år senare - det internationella kvinnoåret omsattes ju dessa också. i praktiken: på 'flera håll i landet genomfördes framgångsrika stads-trrjker. De var viktiga både som,facklig kamp och som kvinnokamp. Stödet frah allmänheten var stort och det beror nog delvis på fldu skulle gråta l1 cm du visste... Rnnge, Erika.. Rapport från Bottrop, Ruhr Stockholm: PAB/Norstedts s.... Ezika Runge har i denna boken samlat ett antal levnadsöden från gruvstaden Eottrop, en gang ett starkt faste för KPD. Vid tlden för bokens tillkomst skulle gruvan slå igen och lokal rnassarbetslöshet hotade. De.tta präglar hela materialet, b1.a. redovisas ett stormöte angående nedläggningsbeslutet. Några levnadsöden: en gammal kommunist som av politiska skal avskedades fran gruvan 1961 (många saknade honom då nedlaggningsbeslutet kom), en ~ektor som under tredje rikets tid var beredd att gå med i Hitlers parti för att få arbete, en gammal städerska som zlltsedan llmach'iiibepnahme" sörjt cver att KPD och SPD inte kunde enas mot Hitle?,,.. Runges bok har nästan ingen kommentar, men intervjupersonernas berattelser räcker gott till att ge läsaren en bild av livet förr och nu i Bottrop... Sa180monson, Kurt & Aby, Lars Sis ta skif te t Stockholm: Tï.den s. "Sista skiftetw beskriver nedläggningen i962 av den gamla trakolshyttan i Bredsjö, ett litet samhälle i gränstrakterna mellan Värmland och V5s tmanland. Till fotografen Lars Åbys starka och inlevelserika bilder har Kurt Salomonson följt arbetarna under det sista skiftet. Han träffar dem allteftersom processerna avlöser varandra. Det har blivit en medkännande och starkt tidspräglad skildring. Arbetarna berättar om sig själva och arbetet vid hyttan. Det går en ström av lågmäld vrede över nedlaggningsbeslute t : hyttan gick med vins t, men k:öptes av Stora Kosparberg för att läggas ned. "Dom var aldrig intresserade av hyttan. Det var skogen dom ville åt". En annan säger bittsrt och polemiskt: "Och vi, vi vet ingenting. Inte ett smack. imda tills vi en vacker dag får en stencilerad skrivelse som underrättar oss om att klockan ar slagen. Människan i förgrunden? Tja, det beror val på vad för slags människor man menar." Sist redovisar författarna ett återbesök i Bredsjö i februari 1965 som gjordes för att se hur det gått för hyttarbetarna efter 1962.

16 Sandström, Lennart Leva på Grönland Stockholm: LT: s f örlag/sema s.."det ar en konstlöst skriven bok men med alla de f'akta som behövs f ör at t ge den mångsidiga bild som ämnet kräver,. I reprtagets form får man följa författaren nar han talar med fiskare och fångstmän, politiker, lakare, snickare, ingenjörer och andra. Boken innehåller också ett speciellt Eaktakapitel och skulle nog f ör Gvrigt kunna användas som diskussionsstimulerande skolbok. De mariga fotona är författarens egna". (Åke Daun i DN 12/1-72) Sandströms bok får exemplifiera de reseskildringar och landerbeskrivningar som arbe tar med rapportbokens metod. Resilltate t tycks vara gott. Stiernlöf, Sture Det brinnande korset. En bok om Sydstaterna Stockholm: Prisma s. k ni gen. l ~e't brinnande korset ar symbolen för ICu- IClux Klan, den fruktade te rororganisationen i den amerikanska Södern, ansvarig för tusenta s lynchningar och andra rättsövergrepp mot den svarta befolk- Även om Klanen numera sprider sitt rasistiska budskap i mer "förf inadev1 f ormer så vilar dess giftiga ande f ortfarande vid 1960-talets slut över Södern. Det blir man klar över om man laser Sture Stiernlöfs bok. Det ar ett arbete som har mycket att förmedla, både av fakta och upplevelse. På en ytterligt välskriven prosa redogör S tiernlöf f ör Sy ds taternas his toria och ekonomi. Särskilt ingående behandlas det rasistiska förtrycket både förr och nu. Dessutom redovisar Stiernlöf de sva$tas organisationer och kamp idag (b1.a. kampen för rösträttsregistrering). Författaren har intervjuat en klanledare, svarta ledare och ger aven porträtt av vita rasistiska politiker som George Wallace och Lester Maddox. Dessutom fotografier och en ganska utförlig bibliografi över litteratur om Södern. St övling, Britta Jobb - respport fran 3 fabriker Stockholm: PAN/Norstedts s. Pör att skriva sin bok har Britta Stövling använt sig av en mild form av 'lwallraffandew, iiven om inte ambitionerna varit högre an att avslöja fabriksarbetets vardag. Hon tog helt enkelt Jobb ca en månad åt gången på vardera tre fabriker. Från sin position som ans talld har hon gjort e tt slags jag-var-dar-reportage". Hon redovisar arbetsförhållandena vid resp. företeg, samtal med arbetskamrater etc. Hennes språk ar roligt och rappt. Några djupare analyser finns inte och man saknar inga sådana heller. Den har framlagda verklighetsbilden talar f ör sig s jälv.

17 Terkel, Studs ' Hårda tider Stockholm: Norstedts s. Då det amerikanska originalet "Hard timesv med undertiteln "An Cral History of the Great Depressionw utkom i New York 1970, skrev New York Times hänf ört : "Solid... the talk of people who remember and those who have only heard; of those who suffered and those who didn't; of those who lost everything and those who had nothing to lose; and of those who where part of the problem; those who tried to solve it, and those who were caught.in between.,. an invaluable record!" Man vill gärna ins tamma i detta omdöme. "Hårda tidertf ar spännande som en kollektivroman eller rättare sagt flera de skilda kollektiven kan grupperas ungefär som New York Times gjorde. "Hårda tiderf' ar ett utmärkt komplement till den skrivna historien. Mest givande ar den att läsa på originalspråket, det ger en ypperlig traning i att f örs tå amerikanskt Vardagssprålr. Den svenska utgåvan har förord av Olof Palme. Terkel, S tuds Rapport från amerikansk stad: Chikago Stockholm: PAN/Norstedts s. Studs Terkel's debut som rapportboksförfattare. Bakgrunden var den att Jan Myrdals amerikanske förläggare ville utverka en motsvarighet till "Rapport från kinesisk byw. Studs Terkel fick uppdraget och Chikago blev den amerikanska "bynu. Terkel låter ett stort antal Chikagobor komma till tals. Det ar alla sorters människor, politiskt och socialt. Men det finns en begränsning - som verkar befogad - och som Terkel motiverar.i förordet: "Det finns medvetna luckor i den har boken, markbarast ar franvaron av präster, professorer, journalister och författare av alla slag. Jag tyckte att deras vana att uttrycka sig och deras litterära träning gav dem möjligheter att vända sig till annat f~rurn.~'... "Det var människor med outvecklat tankeliv jag sökte snarare än medvetet artikulerade." Wallraff, Giinter & Engelmann, Bernt Ni däruppe - vi härnere Stockholm: P~N/Morstedts s. l "Ni däruppeu - det ar den smala klick personer som utgör den tyska storfinansen. Engelmann/Wallraff skildrar har ett tiotal av ddssa finansfamiljer, Krupp, Sachs, Gerling m.fl. För var och en av dem tecknar Engelmann ett snabbt och ofta ironiserande inledningsavsnitt över hur de byggt upp sin förmögenhet och hur de lever. Wallraff tar på känt manér jobb hos dem och får på så sätt tillfälle att ge den kontrasterande bilden av hur Itvi härnereff har det. Dm. det arbetande tyska folk utan vilket kupongklipparna inte skulle kunna leva i'sitt världsfrånvända slöseri. Anslaget i arbetarnas berättelser och i Wallraffs resonemang later ana att man inte alltid kommer att finna sig i sakernas tillstånd... Bitvis ar boken mycket rolig, särskilt i det kapitel dar Wallraff och en annan r:broder'' enrollerar sig som munkar. Det ar en dräpande vidraring med det religiösa hyckleriet i Förbundsrepubliken.

18 I -- Wallraff, Gunter ' 7 icke önskvärda indus trireportase Stockholm: P~J!i/Nc)rstedt;s s. Fem av dessa reportage fanns med i Wallraffs debutbok som utkom F l966 i Tyskland (aldrig utgiven i Sverige). L I I sex avsnitt a'terfinner vi Wallra.ff som arbetare hos västtyska 1 storföretag som Blelit taverken, Thyssen, Siemens, Ford. Hans eri farenhe ter av väs t tysk indus triarbe tarvardag är en skrämmande, men 1 nödbandig läsning : s tress, olycksfall till f öl j d av dåligt arbe tarskydd, f örtryck a.v "gas tarbetarew (invandrare). Efterkrigstidens s& f. omskrutna "under" inom den tyska industrin avslöjas helt. För de tyska arbe tarna h.ar de t betytt ökad utsugning, I det sjunde och sista reportaget berättar Wallraff om ett glasbruk dar arbetarna s jaïva övertagit produktionen. Kontrasten ar.i stor mot de odemcikratiska hierarkier han skildrat tidigare i boken. I l i 1 -- Viallraf f, Gunt er 13 icke önskvärda reportage I Stoclrf~olm: P~E/Norstedts s. 1 1 Wallraffs första till svenska översatta bok. Den satte fart p& den I I I svenska debutten prn Tysklsiid. De texde~ser I i'örbunclrrepubljken sorr. i tifiigare p5pekats av t.ex. Jörn Svensson (Vägen till fjarde riket, I ~ Staffanstorp 1963) togs nu på l allvar.! I Ger~om sin djarva metod att ikläda sig olika roiler, lyckades W2llraff j avslöja er- rad mj.ssförh&llandeui i Vasttyskland. Ean visade att flera l 1 s torre tyska inks trier håiler väpnad? gar dec, 'lverksskydcisk~rerf', s orr, I l skall k~inna sattas in taex. vid en etrejk. Tinder den demokra.tiskn l 1 l fasacien fann dallraff idel anti-demokratiska f öreteelser. De t hele irite battre av att det; sanktioneras på bögsta crt eller att det pafallanae ofta finns gamla hitlerister med i bilden, t.ex. i ledningen f ör ver.ksk;idgskz 9 r erna. 1 Wallraffs avslöjanden fick inte passera opatalt. Cessbiittre misslyckades det,reaktionen att få honom fälld f ör "obehörig t janstel utövnirigll eller llobehörigt anvandande av annans titelf1. 1 l Wallraff är en kunnig ciceron i den vasttyska sa.mhällsdjungeln: 1 ~ blir l den som tror att den tyska fascismen dcg med Iiitler har irite last sin Wallraff. Förord av Heinrich Böll.

19 l $ ds esnaate 1?k 12 &rena ganska strid P

20 BADA BORÅS AKADEMISKA DIGITALA ARKIV Detta är ett inskannat och digitaliserat specialarbete från BHS (Bibliotekshögskolan) vid Högskolan i Borås. Specialarbeten skrevs som examensarbete på bibliotekarieutbildningen mellan åren 1974 och Bibliotek & läranderesurser (BLR) vid Högskolan i Borås har utfört digitaliseringen och har använt de exemplar som funnits i bibliotekets samlingar i befintligt skick. De digitaliserade specialarbetena är publicerade i Borås Akademiska Digitala Arkiv (BADA), som är högskolans system för digital publicering. Upphovsrätten tillhör författarna. Publiceringsår i BADA: 2011

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda Lite om andra världskriget Fascismen Förhärligar staten Fursten, ledaren, eliten, handlingskraften Känslans kraft gentemot förnuftet Ojämlikhet Kollektivet gentemot individen Arbetarklass mot aristokrati

Läs mer

Kalla kriget 1945-1991

Kalla kriget 1945-1991 Kalla kriget 1945-1991 Sovjetunionen vs. USA Kampen om världsherraväldet Kalla kriget 1 Varför kallas det Kalla Kriget? Kallt krig för att det aldrig blev riktigt hett det blev inte direkt krig, väpnade

Läs mer

Nära Varandra. Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans

Nära Varandra. Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans Nära Varandra Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans 2 Nära Varandra det här vill vi! Relationer är det viktigaste vi har. Vi människor vill hitta sätt att, som det här häftet heter,

Läs mer

LPP, Reflektion och krönika åk 9

LPP, Reflektion och krönika åk 9 LPP, Reflektion och krönika åk 9 Namn: Datum: Svenska Mål att sträva mot att eleven får möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att möta skönlitteratur och författarskap från olika tider och i skilda

Läs mer

Över tiotusen svenskar blev under 1900-talet

Över tiotusen svenskar blev under 1900-talet DEL 5 VIETNAMKRIGET Svenska frivilliga till Vietnam av lars gyllenhaal, militärhistorisk författare Över tiotusen svenskar blev under 1900-talet frivilliga för Finland. I storlek kommer därefter frivilligrörelsen

Läs mer

Mall för uppsatsskrivning 2013-2014

Mall för uppsatsskrivning 2013-2014 Mall för uppsatsskrivning 2013-2014 Exempel på framsida samt instruktioner Förnamn Efternamn Klass Entréskolan, Eskilstuna Datum Använd Infoga- menyn i Word och välj sidnummer för att lägga in sidnummer

Läs mer

Svenska 9a v 38 49, hösten 2012 (Jane) Olika texttyper

Svenska 9a v 38 49, hösten 2012 (Jane) Olika texttyper Svenska 9a v 38 49, hösten 2012 (Jane) Olika texttyper I detta arbetsområde fokuserar vi på media och dess makt i samhället. Eleven ska lära sig ett kritiskt förhållningssätt till det som skrivs samt förstå

Läs mer

Fair play. Jag är en Fair play spelare genom att:

Fair play. Jag är en Fair play spelare genom att: Fair play Fotboll handlar om glädje! Det ska vara delad glädje alla ska få vara med på lika villkor. Fair Play handlar om att främja goda värderingar, sprida kunskap och motarbeta kränkningar inom fotbollen.

Läs mer

KOMMUNIKATION UPPMÄRKSAMHET

KOMMUNIKATION UPPMÄRKSAMHET KOMMUNIKATION UPPMÄRKSAMHET Uppmärksamhet är kanske den enskilt viktigaste ingrediensen för mänsklig utveckling näringslösning för själen. Om du tänker på tillfällen i ditt liv då du har utvecklats, tagit

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

ÄLTA SKOLAS LOKALA KURSPLAN

ÄLTA SKOLAS LOKALA KURSPLAN 1(6) Förskoleklass mål för förskoleklass Exempel på genomförande Strävansmål mot år 2 få fonologisk medvetenhet känna lust att lära genom att LÄSA få möjlighet till att LYSSNA, TALA och BERÄTTA utveckla

Läs mer

Analys av Hungerspelen

Analys av Hungerspelen Analys av Hungerspelen Sammanfattning av boken Hungerspelen, som är skriven av Suzanne Collins, utspelar sig i Amerikas framtid där alla stater delats upp i olika distrikt, landet kallas Panem. Katniss

Läs mer

Vietnam kriget. Vietnamkriget var en konflikt under kalla kriget i Vietnam,Laos och Kambodja

Vietnam kriget. Vietnamkriget var en konflikt under kalla kriget i Vietnam,Laos och Kambodja Vietnam kriget Vietnamkriget var en konflikt under kalla kriget i Vietnam,Laos och Kambodja Kriget pågick från 1 november 1955 till 30 april 1975. Alltså pågick kriget i 19 år och 180 dagar. Kriget slutade

Läs mer

Funäsdalens skola VT 2008 LOKAL PLANERING SVENSKA FUNÄSDALENS CENTRALSKOLA

Funäsdalens skola VT 2008 LOKAL PLANERING SVENSKA FUNÄSDALENS CENTRALSKOLA Funäsdalens skola VT 2008 LOKAL PLANERING SVENSKA FUNÄSDALENS CENTRALSKOLA Nationella mål att sträva mot i ämnet svenska Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven 1 utvecklar sin

Läs mer

HöGsKOLA~ I Rc;RAs Institutionen bibliotekshögskolan SPECIALARBETE

HöGsKOLA~ I Rc;RAs Institutionen bibliotekshögskolan SPECIALARBETE HöGsKOLA~ I Rc;RAs Institutionen bibliotekshögskolan SPECIALARBETE KATALOGISERING OCH KLASSIFIKATION AV ESTNISK LITTERATUR VID IMMIGRANT-INSTITUTETS BIBLIOTEK Kadri Thalström Nr l982:23d-- ISSN 0347-1128

Läs mer

HÖSTEN 2014 HÖSTEN 2014. Ett imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra

HÖSTEN 2014 HÖSTEN 2014. Ett imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra Ett nytt imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra Ett imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra HÖSTEN 2014 HÖSTEN 2014 KANSKE ÄR DET ALLT DU BEHÖVER VETA E. LOCKHART

Läs mer

*Vidare kommer det att handla om rasism, nazism, fascism, främlingsfientlighet och fördomar, samt hur man motverkar det.

*Vidare kommer det att handla om rasism, nazism, fascism, främlingsfientlighet och fördomar, samt hur man motverkar det. Se människan Vi ska nu arbeta med ett tema de närmaste veckorna som kommer handla om människan, hur vi delat in människan i olika kategorier tidigare i historien och även nu. Vidare kommer det att handla

Läs mer

Viktoriaskolans kursplan i Svenska I förskoleklass arbetar eleverna med:

Viktoriaskolans kursplan i Svenska I förskoleklass arbetar eleverna med: I förskoleklass arbetar eleverna med: År F - att lyssna och ta till sig enkel information i grupp (MI-tänk) - att delta i ett samtal - att lyssna på en saga och återberätta - att beskriva enklare bilder

Läs mer

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare 17 Människor flyttar från ett land till ett annat av olika anledningar. När nya människor kommer till ett land uppstår möjligheter, men också problem. Olika kulturer och åsikter ska leva sida vid sida.

Läs mer

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Ditt gymnasiearbete ska bygga kring den frågeställning du kommit fram till i slutet av vårterminen i årskurs 2 och du ska i ditt arbete besvara din frågeställning

Läs mer

Centralt innehåll årskurs 7-9

Centralt innehåll årskurs 7-9 SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då människor från alla världens hörn samlas för att demonstrera

Läs mer

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark Andra världskriget Som du nu vet, anföll Tyskland Polen den 1 september 1939. Med stridsvagnar tog man sig in landet, och andra världskriget hade börjat. Kriget varade i fem år och när det var över hade

Läs mer

Flickornas & kvinnornas historia del 4 Lärarhandledning

Flickornas & kvinnornas historia del 4 Lärarhandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla olika sorters instuderingsmaterial

Läs mer

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror [En intervjustudie med bötfällda bilister] Heléne Haglund [2009-06-09] Inledning Syftet med den här studien är att undersöka vilka anledningar som

Läs mer

Ingenstans att ta vägen

Ingenstans att ta vägen Ingenstans att ta vägen Vi har läst en artikel som handlar om en kille utan hem, pengar och arbete. Han kan inte svenska och bor på ett akutboende. Velibor, som han heter, tycker att man borde få mer hjälp

Läs mer

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Exempel på gymnasiearbete september 2012 Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Ungdomsspråk i spanska bloggar Elevens idé Calle är genuint språkintresserad. Han har studerat spanska,

Läs mer

Vad är Dokumentär fotografi? Vad är skillnaden mellan Dokumentär foto och Reportage tex?

Vad är Dokumentär fotografi? Vad är skillnaden mellan Dokumentär foto och Reportage tex? Dokumentär fotografi Vad är Dokumentär fotografi? Vad är skillnaden mellan Dokumentär foto och Reportage tex? Enligt Wikipedia: Avser en slags Bildjournalistik där Fotografen försöker skapa en sanningsenlig

Läs mer

De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos

De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos svenska folket och de allra flesta tycker att vi fyller en

Läs mer

A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631.

A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631. Källor och historisk metod A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631. Den 20 maj ansatte vi Magdeburg på allvar,

Läs mer

Framsida På framsidan finns:

Framsida På framsidan finns: Framsida På framsidan finns: Rubriken på hela arbetet Namnet på den eller de som gjort arbetet Klass Någon form av datering, t.ex. datum för inlämning eller vilken termin och vilket år det är: HT 2010

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2 i En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet Vägledning vecka 2 Vägledning: Vi tittar närmare på våra berättelser Vår historia från djupet När vi granskade vårt livs historia i fotoalbumet förra veckan,

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

ARBETSMATERIAL DEMOKRATI 6 NÄTHATET OCH DET ÖPPNA SAMHÄLLET ÖVNING 1- SID.1 JAG HAR FÅTT MÄNNISKOR ATT MÅ RIKTIGT ILLA (DN 2011-11-01)

ARBETSMATERIAL DEMOKRATI 6 NÄTHATET OCH DET ÖPPNA SAMHÄLLET ÖVNING 1- SID.1 JAG HAR FÅTT MÄNNISKOR ATT MÅ RIKTIGT ILLA (DN 2011-11-01) SIDA 1/6 ÖVNING 1- SID.1 JAG HAR FÅTT MÄNNISKOR ATT MÅ RIKTIGT ILLA (DN 2011-11-01) Vilka är det som döljer sig bakom allt hat som grasserar på internet? Insidan har träffat näthataren Erik Walfridsson

Läs mer

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter *

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter * Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter * De stater som är parter i detta protokoll, som uppmuntras av det överväldigande stödet för konventionen

Läs mer

Historik. Gemensamt sträcker sig förbundens historia mer än 100 år tillbaka.

Historik. Gemensamt sträcker sig förbundens historia mer än 100 år tillbaka. Historik Med Industrifacket Metall har de tongivande förbunden inom tillverkningsindustrin gått samman. Det nya förbundet har medlemmar från vitt skilda områden, alltifrån glasbruk och läkemedelstillverkning

Läs mer

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com Berättare blir man genom att göra två saker så ofta som möjligt: 1. Lyssna. 2. Berätta. I den ordningen. Och omvänt. Om och om igen. Retorik - våra reflektioner kring Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Fortbildning 2014 03 03 HLF-Stockholmskretsen i samarbete med Forum för Levande historia

Fortbildning 2014 03 03 HLF-Stockholmskretsen i samarbete med Forum för Levande historia Fortbildning 2014 03 03 HLF-Stockholmskretsen i samarbete med Forum för Levande historia HLF:s- Stockholmkrets satsar i år på att erbjuda sina medlemmar fortbildningstillfällen. Vi inledde i år med ett

Läs mer

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR Gör om gör rätt GS har som ambition att synliggöra medlemmarnas vardag. Ett tema som går igen under 2011 är Hur har du haft det

Läs mer

BOKEN PÅ DUKEN. Lärarhandledning

BOKEN PÅ DUKEN. Lärarhandledning BOKEN PÅ DUKEN Lärarhandledning Inledning Barn ser alltmer rörliga bilder och läser allt färre böcker men de båda medierna står inte i något motsatsförhållande till varandra. Film ger upphov till starka

Läs mer

Terminsplanering i Svenska årskurs 9 Ärentunaskolan

Terminsplanering i Svenska årskurs 9 Ärentunaskolan På arbetar vi tematiskt med läromedlet Svenska Direkt. I årskurs 9 arbetar vi med arbetsområdena Konsten att påverka, Konsten att berätta, Konsten att söka och förmedla information, Praktisk svenska och

Läs mer

TEMAVISNING MED VERKSTAD

TEMAVISNING MED VERKSTAD KONST/FOLKTRO NÄCKENS POLSKA [1 besök. Visningar och skulpturverkstad] Ett av Bror Hjorths mest kända konstverk är Näckens Polska, som står framför tågstationen i Uppsala. Skulpturen kom på plats 1967,

Läs mer

Barn som närstående. När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad

Barn som närstående. När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad Barn som närstående När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad Barn har, enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och patientsäkerhetslagen (6 kap. 5) rätt till information och stöd för egen del då

Läs mer

Xstory. vägar till kvinnlig njutning av sexualpedagogen. Kristoffer Lind

Xstory. vägar till kvinnlig njutning av sexualpedagogen. Kristoffer Lind Xstory Våren 2007 Xstory För två år sedan publicerade vi en nyutgåva med de bästa erotiska novellerna ur Bengt Anderbergs serie Kärlek 1 14 en serie som uppnått kultstatus, som är närmast omöjlig att få

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Den 27 Juni 2013 Evaluation North Analys av Grupp 3 2013-06-27 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Plan för skolbiblioteksverksamhet på Centrumskolan, Ringsbergskolan och Ulriksbergskolan i Växjö

Plan för skolbiblioteksverksamhet på Centrumskolan, Ringsbergskolan och Ulriksbergskolan i Växjö Plan för skolbiblioteksverksamhet på Centrumskolan, Ringsbergskolan och Ulriksbergskolan i Växjö I samråd med förskolans och skolans pedagoger ska skolbiblioteket vara ett stöd inom följande områden: läsa

Läs mer

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället:

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället: prövning grundläggande svenska Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Prövningsanvisning Kurs: Svenska Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: 1000 För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid

Läs mer

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 E-böcker och folkbibliotek Distribution, kommersialism och kontroll Svenska folkbibliotek har en svår situation när det gäller e-böcker. Biblioteken är en betydande distributör

Läs mer

,..., 1. / ~ I t/to. CD-o le~ Hej

,..., 1. / ~ I t/to. CD-o le~ Hej ,..., 1 r, / ~ I t/to, ( Hej CD-o le~ "Utställningen är en förolämpning " Så kunde det låta när Sovjetunionens generalkonsul Pjotr Klimenkov lät polisanmäla konstutställningen Härlig är jorden som visades

Läs mer

Kursplan - Grundläggande svenska

Kursplan - Grundläggande svenska 2012-11-08 Kursplan - Grundläggande svenska Grundläggande svenska innehåller tre delkurser: Del 1, Grundläggande läs och skrivfärdigheter (400 poäng) GRNSVEu Del 2, delkurs 1 (300 poäng) GRNSVEv Del 2,

Läs mer

SVENSKA. Ämnets syfte

SVENSKA. Ämnets syfte SVENSKA Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet,

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

Vandringsutställning producerad av Malmö Museer. Georg Oddner. Resa i Sovjet 1967

Vandringsutställning producerad av Malmö Museer. Georg Oddner. Resa i Sovjet 1967 Vandringsutställning producerad av Malmö Museer Georg Oddner Resa i Sovjet 1967 1 Bakgrund Georg Oddner reste till Sovjetunionen mitt under det kalla kriget för att skildra ett land 50 år efter den ryska

Läs mer

l Österrike blir en del av Tyskland. l Folkomröstning om de6a i Österrike. 99.75 % stödde Hitler. Varför?

l Österrike blir en del av Tyskland. l Folkomröstning om de6a i Österrike. 99.75 % stödde Hitler. Varför? Orsaker till 2VK Versaillesfreden Dolkstötslegenden Rä6 man på rä6 plats i rä6 :d Hitler kom i precis rä6 :d. Lovade råda bot på arbetslöshet och fabgdom. Lyckades. Blev snabbt populär. Rädslan för krig.

Läs mer

Bildanalys. Introduktion

Bildanalys. Introduktion Bildanalys Introduktion Ett konstverk kan läsas på många olika sätt, ur flera olika perspektiv. Det finns inte en bestämd betydelse utan flera. Utgångspunkten för all tolkning är den personliga, egna upplevelsen,

Läs mer

Plan för skolbiblioteksverksamhet på Centrumskolan, Ringsbergskolan och Ulriksbergskolan i Växjö

Plan för skolbiblioteksverksamhet på Centrumskolan, Ringsbergskolan och Ulriksbergskolan i Växjö Plan för skolbiblioteksverksamhet på Centrumskolan, Ringsbergskolan och Ulriksbergskolan i Växjö I samråd med förskolans och skolans pedagoger ska skolbiblioteket vara ett stöd inom följande områden. Förskola

Läs mer

Låt intuitionen guida dig! 229:- av Hans Thörn med Catarina Rolfsdotter-Jansson

Låt intuitionen guida dig! 229:- av Hans Thörn med Catarina Rolfsdotter-Jansson PERIODENS ERBJUDANDE HEL av Hans Thörn med av Hans Thörn med Låt intuitionen guida dig! För att ett barn ska växa upp till en hel människa, som lever livet fullt ut och utnyttjar sin fulla kapacitet, räcker

Läs mer

FÖRÄNDRINGAR I NÄRHETEN Guide för anhöriga till demenssjuka

FÖRÄNDRINGAR I NÄRHETEN Guide för anhöriga till demenssjuka FÖRÄNDRINGAR I NÄRHETEN Guide för anhöriga till demenssjuka 1 FÖRÄNDRINGAR I NÄRHETEN Guide för anhöriga till demenssjuka Syftet med denna guide är att ge information om hur det är att leva med en person

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är en koncentrerad

Läs mer

En bok om ofrivillig barnlöshet. av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström

En bok om ofrivillig barnlöshet. av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström En bok om ofrivillig barnlöshet av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström En bok om ofrivillig barnlöshet 2013 Jenny Andén Angelström & Anna Sundström Ansvarig utgivare: Jenny Andén Angelström ISBN: 978-91-637-2882-2

Läs mer

Varför ska tjugofem elever ha samma bok?

Varför ska tjugofem elever ha samma bok? 86 Varför ska tjugofem elever ha samma bok? Hon hade dåliga betyg i skolan och var övertygad om att hon var dum. Lärare var det sista hon skulle kunna bli, även om hon i hemlighet alltid drömt om det.

Läs mer

SEKOs handlingsprogram mot. rasism, nazism och främlingsfientlighet

SEKOs handlingsprogram mot. rasism, nazism och främlingsfientlighet SEKOs handlingsprogram mot rasism, nazism och främlingsfientlighet SEKOs handlingsprogram mot rasism, nazism och främlingsfientlighet I Tyskland kom nazisterna och tog kommunisterna, men jag sa ingenting,

Läs mer

Att skriva... Artikel. En tidningsartikel består av många olika delar. Alla artiklar behöver inte nödvändigtvis innehålla alla delar.

Att skriva... Artikel. En tidningsartikel består av många olika delar. Alla artiklar behöver inte nödvändigtvis innehålla alla delar. Göra tidning Att skriva... Artikel En tidningsartikel består av många olika delar. Alla artiklar behöver inte nödvändigtvis innehålla alla delar. Rubrik Rubriken skall berätta åt läsaren vad artikeln handlar

Läs mer

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen Människan är större Samtalshandledning för studiecirkeln Kerstin Selen Människan är större en bok för samtal om livet Skåne Stadsmission har med bidrag av författare, fotografer och illustratörer skapat

Läs mer

Att behandla sina bästa kunder som fiender är att skjuta sig själv i foten och rena motsatsen till ett framgångsrecept

Att behandla sina bästa kunder som fiender är att skjuta sig själv i foten och rena motsatsen till ett framgångsrecept Att behandla sina bästa kunder som fiender är att skjuta sig själv i foten och rena motsatsen till ett framgångsrecept Resultat och analys av en enkät som visar vad låntagare vid Stockholms stadsbibliotek

Läs mer

Extra material till punkt 1

Extra material till punkt 1 Punkt 1 Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd för muntlig framställning.

Läs mer

En utredning om hur 55 plussarna upplever arbetslivet. Till EU projektet Best Agers

En utredning om hur 55 plussarna upplever arbetslivet. Till EU projektet Best Agers En utredning om hur 55 plussarna upplever arbetslivet Till EU projektet Best Agers Bakgrund Läser psykologi på Luleå Tekniska Universitet I höstas valde jag inriktningen utredning Då kom förfrågan av lanstinget

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

MÅL OCH BETYGSKRITERIER I HISTORIA

MÅL OCH BETYGSKRITERIER I HISTORIA MÅL OCH BETYGSKRITERIER I HISTORIA Ämnet syftar till att berätta och förklara historien och dess betydelse för människor genom tiderna. MÅL ATT UPPNÅ ÅR 7 1. Kan kortfattat beskriva den Franska revolutionen

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Läsnyckel Lukas är en ninja av Dorthe Skytte Illustrationer av Kim Dalsgaard

Läsnyckel Lukas är en ninja av Dorthe Skytte Illustrationer av Kim Dalsgaard Läsnyckel Lukas är en ninja av Dorthe Skytte Illustrationer av Kim Dalsgaard Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning än tidigare. Vi vill att böckerna ska

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod

2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod 2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod och 30340 30856,983,953 sitt pn U52 ] 172,983,901 ofta 535,2 551,971,897 i PP 27867 29461*,946.902 dessa 1141 1188,960,876 står

Läs mer

Anita Nilsson. Ur antologin nio, utgiven av Black Island Books och Norrbottens länsbibliotek, 2002 ISBN 91 972792 8 5. Intervju: Andreas B Nuottaniemi

Anita Nilsson. Ur antologin nio, utgiven av Black Island Books och Norrbottens länsbibliotek, 2002 ISBN 91 972792 8 5. Intervju: Andreas B Nuottaniemi Anita Nilsson Ur antologin nio, utgiven av Black Island Books och Norrbottens länsbibliotek, 2002 ISBN 91 972792 8 5 Intervju: Andreas B Nuottaniemi 50 Livet bygger ju på vardagliga rutiner, varför inte

Läs mer

Samtliga studieperioder är obligatoriska för dem som studerar journalistik som huvudämne.

Samtliga studieperioder är obligatoriska för dem som studerar journalistik som huvudämne. MEDIESPRÅK Samtliga studieperioder är obligatoriska för dem som studerar journalistik som huvudämne. Beskrivning av ämnet I det journalistiska arbetet är språket ett väsentligt arbetsredskap. Journalisterna

Läs mer

Under en polerad yta om etiska fonder och smutsiga pengar

Under en polerad yta om etiska fonder och smutsiga pengar om etiska fonder och smutsiga pengar Joakim Sandberg, doktorand i praktisk filosofi Under de senaste åren har allt fler organisationer och finansinstitut börjat intressera sig för etiska frågor i samband

Läs mer

Sanning eller konsekvens? Dramatiska händelser granskade enligt källkritiska principer

Sanning eller konsekvens? Dramatiska händelser granskade enligt källkritiska principer Sanning eller konsekvens? Dramatiska händelser granskade enligt källkritiska principer Innehåll Syfte och mål Arbetsbeskrivning Inspiration och metodövning Analysschema Lathund källkritik Förslag på ämnen

Läs mer

Konsten att bedöma bilder & ge konstruktiv kritik

Konsten att bedöma bilder & ge konstruktiv kritik Konsten att bedöma bilder & ge konstruktiv kritik Varför ska vi bedöma bilder och hur kan vi som fotografer utvecklas av det? Sammanställt av Eds Fotoklubb www.edsfotoklubb.se Frågan varför och hur vi

Läs mer

Den Kreativa Nervositeten

Den Kreativa Nervositeten Den Kreativa Nervositeten Jan Alpsjö www.lentos.se tel: 0705-120206 1 DEN KREATIVA NERVOSITETEN Den Kreativa Nervositeten riktar sig till personer som skall förbereda en presentation. Syftet är att kunna

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum - funderingsfrågor, högläsning och reflektion, skrivuppgift.

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum - funderingsfrågor, högläsning och reflektion, skrivuppgift. en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Röda rummet - funderingsfrågor, högläsning och reflektion, skrivuppgift. Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym, Vux, Lektionstyp:

Läs mer

Filmhandledning Filmen passar för år 8- gymnasiet Tema: Idrott och hälsa, Könsroller, Jämställdhet, Tonår och Vänskap

Filmhandledning Filmen passar för år 8- gymnasiet Tema: Idrott och hälsa, Könsroller, Jämställdhet, Tonår och Vänskap ! Balettpojkarna Filmhandledning Filmen passar för år 8- gymnasiet Tema: Idrott och hälsa, Könsroller, Jämställdhet, Tonår och Vänskap Fakta om filmen Originaltitel: Balleyttguttene Regi: Kenneth Elvebakk

Läs mer

Introduktionsgruppernas verksamhet utgår från Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet; Lgr 11.

Introduktionsgruppernas verksamhet utgår från Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet; Lgr 11. Lokal studieplan för introduktionsgrupper årskurs 8-9 Centrum för tvåspråkighet Introduktionsgruppernas verksamhet utgår från Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet;

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek)

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Medieplan beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Beskrivning av biblioteken: Målgrupper och tillgänglighet

Läs mer

Säg hej till din nya bibliotekarie:

Säg hej till din nya bibliotekarie: Säg hej till din nya bibliotekarie: Det pågår en tyst revolution på våra folkbibliotek. För inte länge sedan var biblioteken oberoende. Fria att välja ut, köpa in och rekommendera litteratur och fakta

Läs mer

Vi översänder här pressinformation om Edouard Boubat.

Vi översänder här pressinformation om Edouard Boubat. Göteborg 1988-05-11 ERNA OCH VICTOR HASSELBLADS STIFTELSE Till redaktionen Hasselbladstiftelsen utdelar i år för åttonde gången det internationella fotopriset, som väckt stort intresse världen över. Pristagare

Läs mer

INFOKOLL. Formulera frågor Söka information. Granska informationen Bearbeta informationen. Presentera ny kunskap

INFOKOLL. Formulera frågor Söka information. Granska informationen Bearbeta informationen. Presentera ny kunskap INFOKOLL Att söka, bearbeta och presentera information på ett effektivt sätt är avgörande när du arbetar med projekt, temaarbeten och fördjupningar. Slutmålet är att du ska få ny kunskap och mer erfarenheter.

Läs mer

ASTRID LINDGRENS NÄS STUDIEMATERIAL FÖR MELLANSTADIET. Skapat av Åsa Loven, BARNinitiativet

ASTRID LINDGRENS NÄS STUDIEMATERIAL FÖR MELLANSTADIET. Skapat av Åsa Loven, BARNinitiativet ASTRID LINDGRENS NÄS STUDIEMATERIAL FÖR MELLANSTADIET Skapat av Åsa Loven, BARNinitiativet Lektionsprogram Märk världen, Astrid Lindgrens krigsdagböcker än en personlig skildring av hur dramatiska världshändelser

Läs mer

Kundenkät om Tritonias bibliotekstjänster 2010 Resultat

Kundenkät om Tritonias bibliotekstjänster 2010 Resultat Kundenkät om Tritonias bibliotekstjänster 2010 Resultat Jonna Hahto 27.8.2010 Sammanfattning, översatt av A-S Källund 2 Innehåll Inledning 1 Bibliotekens nationella användarenkät 2010 Bakgrundsuppgifter

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Uppsats om Barnsoldater

Uppsats om Barnsoldater Uppsats om Barnsoldater Min uppsats handlar om barnsoldater. Anledningen till att jag har valt detta ämne är för att jag såg en film som hette Blood Diamond som delvis handlade om barnsoldater. Filmen

Läs mer

Extramaterial till Blod och lera Det var ett världskrig

Extramaterial till Blod och lera Det var ett världskrig Extramaterial till Blod och lera Det var ett världskrig Du kommer väl ihåg omslaget till Blod och lera? På bilden ser du soldater från första Australienska divisionen som går på en spång nära Hooge, vid

Läs mer

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats?

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Kullagymnasiet Projektarbete PA1201 Höganäs 2005-01-19 Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Anna Svensson, Sp3A Handledare: Erik Eriksson Innehållsförteckning 1. Inledning sid. 1 - Bakgrund - Syfte

Läs mer

Sverige under Gustav Vasa

Sverige under Gustav Vasa Sverige under Gustav Vasa Detta lektionsupplägg är planerat och genomfört av Daniel Feltborg. Upplägget är ett resultat av en praktiskt tillämpad uppgift i kursen Historiedidaktik då, nu och sedan, Malmö

Läs mer

2. Skriv en sammanfattning av nyheten med dina egna ord. Välj tre olika kategorier, alltså denna termin gör du tre nyheter!

2. Skriv en sammanfattning av nyheten med dina egna ord. Välj tre olika kategorier, alltså denna termin gör du tre nyheter! Veckans nyheter Följ med i veckans nyheter och händelser genom att se på nyhetssändningar, läsa dagstidningar och lyssna på radions nyheter. Du ska välja ut sådant som har med samhällsfrågor att göra dvs

Läs mer