HOGSKOLAN SPEC I ALARBETE VT 1976 I

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HOGSKOLAN SPEC I ALARBETE VT 1976 I"

Transkript

1 HOGSKOLAN SPEC I ALARBETE VT 1976 I

2 Lnle dning Föreliggande specialarbete 2 ett försök att göra en översikt av den litteratur som numera vanligtvis kallas rapp~~tböcker. bersikten består zv ett inledande resonerande avsnitt samt ett kom-, menterat urval av rapportböcker. Det är ovisst hur termen rapportböcker uppstått, men gissningsvis har det faktum att flera titlar i genren innehållit ordet "rapportf1 haft en viss betydelse. Jan Myrdals "Rapport fr&n kinesisk byf1 soni utkom 1963, markerar ett slag inledning. Yqrdals metod fick flera efterföljare. Senare under 1960-talet inledde Ilyrdals förlag, B~rstedts, utgivandet av en s2zskild rapportboksserie, där flera goda f öretradare f ör genren medverke t. Det ar sedan 1960-talets mitt som rapportlitteraturen växt ut till att bli en egen gerse och kommit att uppfattas som ett saskilt slags faktabok. Vad ër en rapportbok? Troligen vet de flesta människor som sysslar med böcker vad som avses med rapportlitteratur. Det är inte sakert att det är nödviindigt att &a upp alltför skarpa definitionsgranser. Men när jag n-d Zndå tanker försöka ange cågra kriterier, vill jag betona att jag inte kräver att de skall betraktas so^ allmangiltiga; men ps basis av dessa kriterier has jag gjort det urval som senare följer. I Litteraturkandboken (4 uppl. Stockkolm 1941) beskrivs rapportboken som "... ett slags sociologisk skönlitteratur son bygger på intervjuer d* människor direkt får komma till tals och berätta om sina fcrhållanden och funderingarf1. Detta.anser jag inte.vara helt riktigt. Rapportboken ar till hela sitt vasen faktalitteratur; de - personer som framträder i intervjuerna är inte fiktiva romangestalter utan högst reella och i nuet verksamma. Gränsfall finns naturligtvis. Ett sådart k Ove Allanssors 1975 Litgivna?Här seglar Kanfred Nilssonff. Men aven om den ar upplagd som en rapportbok (en gammal sjöman berättar sitt liv för Allansson som till detta gör kommentarer som tar upp sjömans-, livet ur facklig, politisk och historisk aspekt), så. är det riktigare att saga att den ar en roman eftersom såväl Allanssons kommentar son! förhållande till huvudpersonen har en skönlitterär och fiktiv inriktning. Jag tror det ar klokt att upprätthålla bodelningen mellan skönlitteratur och faktalitteratur. Annars kan det gå uarhan att man börjar kalla vissa romaner för rapportböcker - det ligger cära till hands med t.ex, en bok som Josef Kellgrens ''Människor kring en brov. Även om den hur verklighe tsnara som hels t skildrar de t kollektiv som uppförde Vas terbron så ar det en roman. En 'orsaktill Littera turhandbokens f elsyn kan vara de t faktum at t flera författare som skriver rapportböcker också har verkat son romanförfattare. Några exempel ar Sara Lihan, Marit Paulsen, Kart Salomo~son. Däremot träffar Litteraturhandboken ratt då den ka1la.r rapportlitteraturen sociologisk. Varje typiskt arbete i gersen innehåller ett större eller mindre mått av kommentar och vägledning från författarens sida. Utan detta sociologiska ramverk.av fakta och upplysningar skulle läsaren få svårt att orientera sig - ungefär som då man misszr ingressen till en radiointervju och inte vet vem den utfrågade ar.

3 Eet mest utmarkaiide för rapportgenren ar dess användande av traditionella joi~rnalistiska metoder. Författarna går ut som jourgalister - intervjuar och ger egna sammanfattniagar, beskrivningar och kornmeiitarer. En enkel jämförelse ar att saga att rapportboken ar en tideipgs- eller tidskriftsartikel i bokform. Piifallande ofta har författarna också direkta journalistiska erfarenheter, t.ex. Anna-Lisa Bäcknian, Sture Kallberg, Brita Stövling. Det viktigaste kriteriet för rapportlitteraturen ar att människor dar ges tillfälle att direkt och med egna ord koma till tals. Det sker antingen i intervjuform'eller i rak berzttelse utan inskjutna frågor. Därnäst kommer författarens kcmmentas - det måste s.a.s. finnas en rapportör. Utövel! detta kan det finnas dokument, kartor etc. Sammarfattningsvis: rapportboken ar en populärt (i ordets bästa mening) hållen faktalitteratur SOE skildrar människor i en given, verklig situation och som arbetar med de två. journalistiska medlen intervju och kommentar. I det ena fallet Överväger kommentaren, i det andra intervjun. Men bagge dessa komponenter måste finnas med. Dessa ar de drag jag funnit gemensamma för rapportboken och jag tror att de kan tjäna som instrument för att avgränsa genren.... Enligt denna definition faller t.ex. Maja Ekelöfs "Rapport från en skurhink1', Stockholm 1 970, - trots titeln - utanför rapportgenren därför att den saknar kommentar. Det hindrar den inte från att i s in form, som snarast ar den sjavbiografiska dagbokens, att vara en flrapportv om en politiskt medveten s taderskas liv. Cärtill err bra sådan. Av det mot-satta skalet - avsaknad av intervju eller direkt berättelse av nagon person,i. kan inte Gunnar Adler-Karlssons IfVasterns ekonomiska krigföring ", Stockholm 1970, sägas vara en rapportbok (trots att den är en iättillgänglig, populariserad utgåva av f örfat tarens d~ktorsavhandlinf;, med ~astan hela notapparaten utlämnad). Jag nämner dessa titlar för att läsaren skall förstå hur jag dragit genregränserna. Ytterligare en avgränsning kanske bör göras. En rapportbok regis trerar vad levande personer berättar. Darför hör t.ex. Helena Zymler-Svantessors välgjorda. och upprörande dokumentation av de polska judarfias behandling av de tyska krigsförbrytarna till ett annat slags genre, snarast dokumentsamling. ~yrnler- van tes sons naterial ar sanlat i volymen "Och skuggorna blir längrev,' Staffanstorp Delvis bygger hon på direkta personliga vittnesbörd avgivna i dagböcker. Men rapportboken skall återge vad niinniskor direkt och muntligt berättar. Efter att ha gjort dessa definitioner av rapportgenren - son: kanske later sig diskuteras - kan det vara dags att kort beröra dess metod. Rapportlitteraturens metoder 1. I grova drag kan. tre olika satt att skriva rapportböcker urskiljas. Det satt f örfat taren val jer är of tas t beroende av ämnets karak tär. Givetvis spelar också hans personliga arbetsstil en stor roll. 1. Författaren uppsöker den miljö han ämnar skildra, gör sina iakttagelser, samlar material, intervjuar etc. Utmärkande för denna typ är att författarens kornmental: får en framskjuten plats, volymmässigt oftast större an intervjuerna. Typexempel i urvalet: Sture Stiernlclfs I1De t brinnande korsetf1. 2. Samma förfarin.gssätt som under 1, men komentaren hålls tillbaka till förmån för intervjun, son: har ofta sker i formen av direkt berättelse utan mellanliggande fragor. Typexempel i urvalet: Sture Kallbergs '!Rapport från medelsvensk stad: Vas terås Il.

4 3. Een metod som ibland kallas ttlyallraffande'f efter den tyske författaren Gunter Wallraff: författaren vistas inc.ognito - i sin miljö, tar jobb under fingerat namn eller skaffar sig p& andra. satt möjligheter att skildra inifrån. Har ken det slrifta niycket mellan fördelningen kommentar/intervju. Typexempel i urvalet: förutom Wallraff, Brita Stövlings ltjobb - rapport fran tre fabrikerf1. Men, inget nytt under solen! Som vi strax skall se så har dessa metoder kommit till användning förr. Dec moderna rapportbokens f öregångare 8. Även om det först är på senare år som rapportlitteraturen blivit ett begrepp, så måste man vara klar över att detta satt att handskas med ett faktamaterial tillämpats tidigare. Jag skall här lämna några exempel soni visar detta. Pariskornmunens frams te krönikör, P- O Lissagaray, g j orde i sin "Histoire de la Commune de 1871 ", f örst utgiven i London 1876, en1 dag-f 8r-dag-krönika över kommunens korta tillvaro. Parallell t en egen kommentar avlyssnade han i korta glimtar folkets röster. liknande tillvägagångssätt kännetecknar John Reeds klassiska sk'ldring av den ryska oktoberrevolutionen, "Tio dagar som skakade v" ak Identt, Stockholm Reeds satt att skriva samtidshistoria fick en driven efterföljare i Edgar Snow som i "Röd stjärna över Kinatt, Stockholm '1971 (första utgåvan i USA 1935) po~ulart åskådliggjorde och skapade förståelse för de kinesiska revolutionärernas kamp. "Den ar spännande som en rorcantt, har någon sagt. I "Röd ara och brunt slaveri",, S tockholm 1945, lyssnar, intervjuar och kommenterar Snow det kaotiska laget i I:ndien, Sovjetunionen (u$ptar större delen av boken; från slaget vid Stalingrad) och an en gång Kina. Gemensamt för dessa tre författare är deras amkition att låta folkets mening komma fram genom att människorna direkt uttalar sig. Det ST också detta grepp som bildar den förenande lankec till dagens rapportbok. Niirmast tillhör de:- ovan nämnda kategori.l, En tidig svensk representant för denna kategori ar författaren Ludvig veubbeit Nordström. På uppdrag av Medicinals tyrelsen g j orde kan 1938 en reportageresa genom alla Sveriges landskap för att på or't och ställe kunna skildra den ofta ucdermåliga svenska bostadsstandarden, De t hela utmynnade i volymen 'llort-sverigelq, Stockholm Nords ttöms sagesman ar provinsialläkare, kommunalman och ' folk med risiga bostäder. Överlag ar det en renhårig skildring som också blev något av en alarmklocka., L tre andra 'trapportböckerw skildrade Nordström norrlandsk industri och dess arbetare. De nette "Stor-Norrlandw och "Sveriges guldkusiv.. (två delar 1.

5 Jam Som tidiga exempel för den andra gruppen kan följande nämnas utgavs volymen "Jam sessionw (det amerikanska originalet utkom 1955 under titeln "Hear me talkin' to yaff), av f örlaget,. Gebers, lanserad som en jazzens historia av dem som skapade den. Redaktörer var Nat Shapiro och Nat Hentoff:?lVår andel'i boken har helt enkelt bestått i att ge dessa män och kvinnor deras första kollektiva chans att f8 berätta sin egen historia som de själva upplevt denff. Det låter som en modern rapportboksförfat tares programförklaring! Q s essionff f öl j er kronologisk t den amerikanska jazzens utveckling. För varje stilart - en samling berättelser av inoa den verksamma jazzmusiker. Man vet ganska mycket om amerikansk jazz efter att ha tagit del av deras ofta livfulla skildringar, kanske mer än vad en monografi i ämnet kunde ge. Stor och välförtjänt uppmärksamhet väckte italienaren Danilo Dolcis i Sverige 1959 utgivna "Röster från Palermo". Parallellt med uppgifter om arbetslöshet, bostadsförhållanden m.m., lämnar Dolci här ordet till fattiga och förtryckta sicilianare. Eftersom aven maffian berörs så framträder berättarna anonymt. ffröster fråm Palermoff bidrog till att väcka opinionen mot maffian och f ör det utarmade Sicilien. Dessvärre kan man 1975 kons tatera att kampen ännu långtifkån vunnits. Det bör kanske nämnas att Dolci under 1960-talet blivit föremål för en ganska tvivelaktig förlagsp~litik. Utan att det alltid anges så har delar - större eller mindre - av l1röster från Palermow tryckts i f öl jande titlar: IfMaff ia och misärw 1966, ffslöseri?f 1967, WTill ung do me^^ 1968, lfensam är inte starkff 1969 och?fsicilianska berättelserff Förlagen, Verbum och Gummessons, har utnytt jat det 1959 aktuella materialet alltför hårt. Slutligen kan här också nämnas Nordiska mushets stora serie Svenskt liv och arbe te, där titlar s om. "S ta tarminnenff, ffsågverlcsminnenff, ffskogsarbetarrninnen'f, vfolkbildningsminnenw m.fl. ingår, Har star redaktionen f ör wrapportörensff insats. Återstår då gruppen "WallraffandeW i denna s. a.s. retroaktiva analys. I slutet av 1950-talet lat amerikanen John Howard Griffin ompigmentera sin vita hud till svart. Som svart amerikan vistades han nagra månader i den amerikanska Södern. Resultatet av sina intryck redovisade han i boken "Black like me", något av det kusligaste man kan läsa om den amerikanska rasismen. Och detta trots att boken knappast berör det fysiska våldet mot de svarta. Men Griffin lyckas till läsaren förmedla den förnedring och den psykiska terror sydstatsnegern lever under. De vitas "hate staself kan vara nog så pressande; då man laser Griffin känns det som om man själv är svart och blir "hats tirradfr på. Genom sin metod kunde Griffin få tillfälle att direkt avlyssna stämningarna i Södern. ~fter publiceringen av boken blev Griffin själv utsatt f ör förföljelse av vitt, rasistiskt slödder i sin hemstat Texas. Vem skriver rapportböcker? I den ovan nämnda upplagan av Litteraturhandboken förs ett resonemang om att rapport boke^ delvis kommit att ersatta den samhällsengagerade romanen. Man exemplifierar med Kurt Salomonsons lf Grottornaff, S tockholm och Sara Lidiians bok ugruvaff, Stockholm I viss mån kanske detta är giltigt.

6 Men för att hålla sig till detta exempel, så måste man komma ihåg att Salomonson själv varit gruvarbetare och det var en kand miljö för honom; i och med det så kunde hari skriva en roman. F'ör Sara Lidman däremot var det okänd mark; därf ör var det en bättre metod att låta gruvarbetarna själva tala. Sara Lidmans författarskap ger prov på detta. Hon har vid ett tillfälle (BHS november 1974) berättat att hon,inte ansåg sig ha kunnat tränga in riktigt i den miljö som ar platsen för "Med fem diamanterf1. ar för använde hon sig i lfsamta1 i,-hnoifl, &en det ny miljö f ör henne, av metoden att låta vietnameserna själva komma till uttryck. Det tycks mera vara en fråga om vad som ger den bästa och mest gedigna verklighetsbeskrivningen, Personligen anser jag att både Salomonson ochllidman lyckats. Bådas böcker om gruvarbetare har var och en på sitt satt haft stor betydelse och nått många läsare. -. Men till frågan i stort. Vem skriver rapportböcker? Det är säkert ingen tillfällighet att man mestadels finner radikala författare, författare med ett ärende bakom snart sagt varje titel. Undantag finns - en Torsten Ehrenmark (mannen som kåserar lika ogenerat om krig som om överklassmenyer) skriver en habil bok om det småländska samhället Emmaboda, "Emmaboda i våra hjärtan", Stockholm men de ar sparsmakade. Och det har sina alldeleles bestämda skal. För vem har egentligen till sist intresse av att höra massornas röst. ' avlyssna deras kra.v och förväntningar och föra fram dem, skapa opinion och verka f ör en förändring? Det är jus t de politiskt radikala författarna, de som vill tjäna folket med sitt skrivande. Ibland antyds det att författarna bara låter dem komma till tals som tycker som de s jalva gör. Det anser jag inte vara riktigt. Av alla jag last så har dar aven intervjuats personer som inte alls faller inom författarens åsiktsfålla. Och så måste det vara: skall man skildra t.ex. ett kollektiv fabriksarbetare duger det inte att mygla fram något slags idealbild av politisk och facklig medvetenhet. De intervjuades gemensamma nämnare är deras egenskap av fabriksarbetare. Det ar,den författaren måste fånga och det är dar han måste ta sin utgangspunkt. Men därefter står det författaren fritt att i. sin kommentar föra fram sin ståndpunkt. Och, nar boken så ar färdig, kan den bidra till förändringar, både av åsikter och sakförhållanden. Utan tvekan har manga rapportböcker fungerat på det sättet: att höja den politiska medvetenheten eller att öka förståelsen av ett problem. Det är för övrigt ingen tillfällighet att rapportmetoden kom till ökad användning vid mitten av i960-talet, en tid då klasskampen skärptes såväl inom som utom landet och då många författare såg det nödvändigt att ta stallning'. V'em vill förneka den - åtminstone - indirekta betydelse en Gunter Wallraff haft i avslöjandet av de valfardsrnyter som odlats kring Förbundsrepubliken Tyskland, en Sara Lidman för att skapa opinion för de norrbottniska gruvarbetarnas krav, en Marit Paulsen för städerskorna eller en Jan Myrdal för f örståelsen av det moderna Kina? Alla rapportböcker skrivs nu inte i syfte att skapa debatt i nagot ämne. Somliga görs för att skildra ett tillstånd, en verklighet eller hur det en gång var, Men det finns ett gemensamt drag, en grundlaggande princip hos författarna - åtminstone bland dem som finns med i detta urval. Det ar insikten om att det är folket, massorna, som gör historien. Därför är det också nödvandigt att lyssna till dem. Då det galler att lösa den uppgiften så är rapportboken - jämförd

7 med annan facklitteratur - oöverträffad i fråga om direkthet och äkthet, Här kan den fylla samma krav på att vara lattillgänglig, underhållande och lärorik som en bra roman. Vilket.författaren väljer - rapportbok eller roman - är en fråga om inlevelseförmåga i ämne, miljö och människor. Ingen skulle val önska att Ivar Lo-Johansson valt en annan form an romanen för att skildra statarna eller Josef Kellgren för att skildra sjöman eller arbetare på Västerbron. Iiad jag vill hävda ar att effekterna kan vara jämförbara av respektive slaget litteratur. Kor t om urvale t Urvalet i denna bibliografi ar gjort utifr'ån de gran se^^ som dragits ovan. Pörst som sist måste framhållas att det ar ett personligt urval. Jag har listat titlar som jag av olika skal anser varda att framhållas, både darf ör att de ar bra i sig och därför att de ar goda exponenter för rapportgenren. Detta innebar inte att de som ej kommit med ar dåliga. Men utrymmet arlbegransat och jag har varken ambitioner eller möjligheter i atlt ringa in hela prodiiktionen. Därf Ör mås te jag sovra i den fa tiskt ganska strida floden av rapportböcker. Ti larna är uppställda i rak alfabetisk ordning efter författare oc titel. Ingen som helst systematisk indelning efter område el er ämne förekommer. Då det galler såpass begränsat material som detta vore sådan indelning att ge luft åt katalogronantiken; sarskilt som varje titel dessutom är annoterad. ' Kan det här specialarbetet på något satt bidra till att rapportlitteraturen får fler läsare skulle ingen bli gladare an jag. För de har nagot att saga oss alla. 'Lyssna till den kvinnliga medborgarrattskämpen i ChFCago, "gas tarbetaren'' i Tyskland, a~koholisthustrun och staderskan i Sverige, skickligt och medmänskligt uppmuntrade till att uttrycka sig av Studs Terkel, Giinter Wallraff, Marit Paulsen..,.

8 Berner, Rolf Kolcki_os Stockholm: Författarförlaget s. Rolf Eerners bok om Radis~tjevkolchoser i Smolenskomradet i Sovjetunionen inleds med en rappt och också humoristiskt skriven dagbok fran ett besök i juli Insprängt i dagboken berattar några kolchosmedlemmar OE sina liv. Detta ar den basta delen av boken. Resten - ca 3/4 - ägnas åt ganska ingåecde och val siffer- sprangda redogörelser för kolchosens historia, ekonomi, kulturliv, politiska organisation m.m. samt ett kapitel om Smolenslromr&det (där det ges klara ock skrämmande besked om de tyska krigsförbrytelserra i området) och ett om det sovjetiska jordbrukets historia. Troligen skulle llkolchosll ha blivit ec mer livfull skildring om Berner låtit fler människor beratta och på så sstt Istta upp det stora faktarnaterialet. Son helhet sysalar boken mest med det förflutna. Det präglar även intervjuerna. Ingen törnekzr dess vikt, nen onekligen skulle d.et ha varit intress~rit att 16 veta litet uier om t, ex. de politiska di.ski;ssionerra på basnivå i dagens Sov j e tunionen. Mer,: anslaget ar gott och visst kan man åtskilligt mer om livet på den ryska landsbygden efter at t ha las t llkolchosfl. Elythe, Ronald Porträtt av en erigelsk by: Akenfield Stockk.olm:EAN/Norstedts s. ll~ortiatt av en e~gelsk by: Bkejxfieldff ingår i PAK/Morstedts internationella rapportbokserie, I denna %terfinns flera av genrens basta f öretradare. Och Blythe är inget u~dantag. Akenfield ar en bg dar jordbruket dcmirerar, men son o.ckså börjat fylla rollen av förort 1 till en närliggande stad. Elythe gestaltar byn och dess villkcr i. en utförlig kcmmentar och ger aven en översikt över det engelska jo-rdbruke t under de t senas t e århundrade t. De intervjuade ar i flertalet fall lantarbetare, både al&e och yngre, och deras berättelser blir utmärkta kcmplement till författarens sakbeskrivning. Branfman, +med (red. ) Röster fra3 fiukslatten, Flyktingar i Laos berättar om sina liv., Stockholm: Erisma s. Fred Branfman hör till det relativa fåtal amerikanska journalister som haft noral och mod att inför varldsopi~ionen avslöja sanningen om USA:s angreppskrig i Indokina. Cch som därigenom medverkat till att-angripar~a förlorat och folken segrat. Branfman irileder med en lattillgarglig historik Cver Laos och bombkriget. Bombningarna över Laos inleddes redan 1964 (utan krigaförklaring) men blev inte kända av någon större viirldsopinion förrän långt senare; er-da.felet med Branfmans bok ar att den inte utkom tidigare. Kruksliittbornas berättelser är raka och okonstlade skildringar av hur de upplevt kriget. Alla kommer in på frågan: på viltet satt hade de förtrutit sig mot USA? En av dem säger: llaldrig randas den dag drvi skall glörmall. Det f örstår man efter att ha tagit del av deras vittnesuiål. Men kmmer någonsin de ansvariga. for dessa krigsförbrytelser att straffas? Boken ar illustrerad med kaotisk2 teckningar (krigsmotiv).

9 Backman, Anna-Lisa Svart/en resa i US~/Augusta - ~erkely - ~iet'roit Stockholm: Bonniers s. DN- j ou-rnalis ter &ma-lisa ~äckrrian och fotograf en Sven-Erik S j Öberg gjorde under 1970.en lång resa i USA. Det var det året national- gardister skot ned fyra studenfer vid Kent-universitetet. Samma &r - fast rubrikerna blev mindre i varldspressen - mördades sex unga svarta i Augusta av vit polis. Samtliga sk8ts bakifrån. Det politiska våldet och förtrycket hade nått en höjdpunkt: svarta radikala ledare satt i fëngelse eller hade dött i strider med vit p.olis. Backran intervjuar vanligt folk, b1.a. anhöriga till offren i Augusta, och politiska ledare. Blznd de sistnwnda aterfinns Robert P. l$\illiams, en äldre svart revolutionär so^ gick i landsflykt redan 1961 till ~iba och Kina. Han har mycket att berätta! Samantaget ger Backmans bok en god bild av det lage de förtryckta i det amerikanska samhället befann sig i Ehnmark, Anders Rappor-L från det röda Ernilien Stockhclm: P-4N/Nosstedts l51 s.., Anders Ehnmark ar en driven journalist. Hans prosa ar ISttlast och underhållande. Kar Sr ämnet Reggio Emilia, en provins i Italien dar kommunisterna har majoritet i de kcmunala Pcrsamlingarna. Deras berättelser om sitt politiska arbete och sin hembygd är synnerligen lasvgr da, Ehnmark, Anfiers & Eags tr öm, Annika Tuslen fasta vi1 jor - ett reportage från det röda norrbotten Stockholm: Arbetarkultur s. "!lusen fasta viljorw ar en grlig insamling till Norrskensflamman, näs t efter L' ~umanitc? v&ldens alds ta komunis tiska dags tidning. Författarna har föresatt sig att skildra dess läsare och fr~mför allt 1Eta dessa berätta själva. Och resultatet ar gott. Det har blivit en spannande och verklighetsnära krönika över liv och arbete i Norrbotter, och över den norrbottniska. kommunisimens historia. Ehnrnark/Hagström följer i sin bok sarima geografiska väg som partiet en gång vann terräng. Först industriorterna, darefter byarna med skogs- och småbruk. IlIellan berättelserna har vgvts in faktaavsnitt om Norrbottens politiska och fackliga historia (valsiffror, arbetarpartiernas numerär etc.), Berättelserna som de intervjuade avger, har sin tyngdpunkt på det förgångna. Det nya får representeras av nagra aktivister i K.. Detta ar litet beklagligt. Särskilt som Norrske~sfla~man ar en uttalat prosovjetisk tidning, hade det varit intressant att ta del av dessa gamla kommunisters syn på dagens Sovjetunionen och på striderna inom den kommunistiska rörelsen. Men det ar ingen tvekan om att det som nu kommit med anda mycket val räckt till för att göra en bra och lärorik bok.

10 ., Kammars trh, Tommy (red. ).. FNL i Sverige. Reportage om en folkrörelse under tio år Stockholm: Da Iörenade FELgr~~pperaa s. Der, svenska Vietnam-rörelsen har varit den starkaste i Europa. Och den är en folkrörelse. Fran starten 1965 och fram till 1975 skildras har år för ar FNLarnas tålrrodiga arbete. Varje år bildar ett kapitel: först en inledande årskrijnika, darefter'berattelser eller intervjuer med folk som aktivt deltagit i solidaritetsarbete-t..det är slående hur brett detta skst av personer varit: dar finns Smålandsfabrikören som vid sin stampelfabrik tillverkade pennor (ned text till stöd för Vietnam) och skänkte till FNL, gatuaktivis ten, den amerikaxske desertören osv. Dessutom bidrag av mer namnku-nniga personer s om Artur Lundkvist, Sara Lidman m. f l. Vida,re iz~ehåller boken mer utredande avsnitt om "rebellernaff, DFPG och SKfV (Sverska KommittBn för Vietnam) etc. Mycket bilder, grupperade &svis, f i ~ns också. Enda bristen: om boken publicerats efter 1 maj 1975 skulle aven PNL:s intåg i Saigon och den glädje svenska PKL-are då kände, ha ku i nat redovisas. Men det kunde ju nästan vara värt en egen bok. Helena, Ohrlander, Gunnar & Tjernberg, Ove Staffanstorp: Bo Cavefors bokförlag s. ~okeri om M gjordes i sambarid med att F~ia Proteatern samlade material för en pjas om jarnverket i Lcleå. Tillsamans med pjäsen väckte dec en enorm debatt på sin tid. Särskilt initierade boker den diskussion - som ännu pågår - om.företagsläkarnas stallning. Ken den tar också upp frågan om facklig passivitet OU. dess orsaker, arbetsmiljön, arbetsbefalets uppträdande etc. Författarna tar kler och otvetydig stallning för arbetarna. Holm, Hans ~xel Rapport från Neustadt, DDR Stockholm: P~N/Norstedts s. Läsvärda böcker om ~steuropa är sällsynta, Men Holms är en av dem. il j ön ar Neus tadt, liten östtysk stad. Personeri~a som f örfattaren intervjuat ar man, kvinnor, ungdoniar, part.imedlemar, partilösa, negativt och positivt inställda till DDR - kort sagt de vanliga ös t tyskarna. Några återkomande tenan biacd berattelserria: äldre kvimnor som upplevde befrielsen 1945, vittnar enstämmigt om hur ryska soldater förgick sig mot tyska kvinnor; flera personer har tidvis bott i väst, men flyttat hem igen (karske är CDR "die bessere iielfte" av Tyskland som Wolf Biermann sjunger). I en intervju säger en gammal k~mmunist flera gånger: ''Inget social-istiskt land skall någonsin angripa ett annat med va?env. Han maste ha blivit Sesviken några månader senare då DDR och övriga Warzavapaktslander invaderade Tjeckoslovakie~. Sammantaget kan man i IIolms bok lära sig er, hel del om vardagslivet i ~steuropa och om det som sysselsätter vanligt folk.

11 Isaksson, Folke & Hernianson, Jean (foto) Dom svarta Stockholm: Bonniers s. Med "Dom svartaff inledde författaren Folke Isaksson och fotografen Jean Hermenson ett fruktbart sanarbete. Resultatet blev en rapportbok om gjuteriarbetare, de svenska ver~s tadsarbe tare som kanske har det tyngsta och miljöfarligaste arbetet. Tillsamantagna ger de de i0 & 15 intervjuerna och Isakssons kommertar en inträngande bild av denna arbetargrupp. Gjutarpas fackliga tillhörighet d.iskuteras. Fram till 1963 fanns det e tt särskilt gjutarförbund, men det året slogs det sammen med Metall. Inte utan protester bland medlemmarna. sakss son, Folke & Hermanson, Jean (foto) Pere på verkstadsgolvet. En bok om metallarbetare ~tockholm: Bonniers s. "Nere på verkstadsgolvetw %e ett försök att ge en beskrivning av hur det ar att arbeta som verkstadsarbetare. Isaksson/Hermanson har besckt och intervjuat arbetare vid drygt 25 företag. Intervjuerna ar gjorda under åren Eärför präglas de på clika sätt av den mer militanta kamp som började föras på arbetsplatserna vid der, tiden. Nalmfälts tre jkec berörs dirvkt ock indirekt. De har nämnda böckerna av Folke Isaksson och Jean Hermanson ar mer inriktade på att beskriva en situation an att i första hand förändra den. Det stöd dz kan utveckla för arbetarnas fackliga och politiska kamp är mer allmängiltigt och ixdirekt an t. ex. Sara Lidmans ftgruvatv. Det är inte betydelselöst, men man skall heller inte förvånas Cver att de inte följdes av någon större debatt i pressen eller annors tädes. Kallberg, S ture Rapport från 'medelsvensk stad: Väs terås Stockholm: PAN/Norstedts s.,. Sture Kallbergs medelsvenska rapport är nästan uteslutande bandspelarens v'erk i den meningen att f örfat tarkorriientaren har inskränkts till ett minimum. På en sida lämnar Kallberg några statistiska och andra sifferuppgifter. Därefter ar det fritt fram för tolv berättare ur folkdjupet, flera av dem fran Karrbo, en liten ort u-tanf ör Västerås. Och läsaren klarar sig gott med berättelserna. Det kan aldrig bli tråkigt att lyssna till en persons livsupplevelser. Det finns alltid något att lära av varje manniska. Det visar Kallbergs bok! Det kan förtjana att namnas att Kallberg tidigare med framgang använt rapportboksmetoden blev han p& ort och ställe vittne till händelserna i Ungern och sina upplevelser darifrån redovisade haii nagra ar sena.re i en rapportbok.

12 Lidman, Sara Gruva Stockholm: kldus/~onniers andra utvidgade upplagan s. Det finns troligen ingen svensk författare som i så hög grad har opinionens öra som Sara Li6man. Folk lyssnar till vad hon har att säga. llgruvav ar inget undantag. Ingen rapportbok har scm den väckt debatt och även förmått påverka utvecklingen. Ämnet ar förhailsndena på det statliga gruvföretaget LKAB. I sin egen kommer,- tar och ur gruvarbetares berättelser fick Lidman fran ett materiel som chockerade. Många hade säkert inbillat sig att arbetsvillkoren vid ett statligt företag skulle skilja sig positivt från de vid ett privatägt. Men så är det inte. Samma rnänniskofien-kliga stress och ökade utsvettning här som där; samma ovilja att införa en arbetsplatsdemokrati värd namnet (accentuerad av amerikanen Kennings 31 odemokratiska teser). "Gruvalf blev ett skarpt vapen i gruvarbetarnas händer då de i december 1969 inledde sin långa strejk f ör bättre villkor.., Lidman, sara Samtal i Hanoi Stockholm: s on ni ers s. Vilken vän och f örkämpe har inte det vietnamesiska folket i Sara Lidman! En självklar solidaritet och medmänsklighet präglar allt Sara Lidman skriver. "Samtal i Hanoiw skrevs efter en resa i Nord- Vietnam hösten 1955, efter det att de amerikanska bombningarna inletts. Den hjälpte till att väcka den okunniga eller proarnerikanska svenska opinionen och blev ett stöd f ör de f örsta FNLarnz. Med innerlig och varsam hand tecknar Sara Lidman vietnamesernas liv under bomberna, intervjuar och lyssnar till deras märkligt sansade vittnesmål. Det måste till ett exempellös+; fö~akt för manniskor om man inte, efter att.ha last "Samtal i Hanoiw, tog parti för vietmes erna, Mankinen Raimo & Palmag, Carsten, ---9 Finlands röda garden - en bok om klasskriget 1918 Göteborg: Oktober s. Segrarna skriver historier,. Detta har varit särskilt sa.nt då det galler inbösdeskrige t i Finland Om man undantar Vai-nö Linnas skönlitterära flupp trälar11 (andra delen i hans stora torparepos) och Juhani Pasivirtas '<Finland 1918ft (som Linna delvis byggde på) så har det knappast funnits någon bok på svenska som tagit folkets stallning. bilen nu ar bris ten havd.?tu finns ett alternativ till knektarnas lögner. Mankinen/Palmaers bok är utmärkt, väldokumenterad och spännande, Man önskar att deras metod kome till större användning inom historieskrivningen. Efter en grundlig och faktarik inledning lämnar författarna ordet till en rad människor som själva deltog i klasskriget på arbetarnas och folkets sida. liyan förstår att den vita sidan medvetet försökt hindra dessa vittnesmal att komma fram: efter rvvolutionen vidtog en hänsynslös repression med arkebuseringar och fångläger. Man uppskattar att omkring röda dödats i st8~clrztter eller av umbäranden i fånglägren. Ca 1600 vita avrättades. Men skillnaden galler inte bara siffror: hos de vita saritionerades terrorn av ledningen, den var ett politiskt vapen. Den röda ledningen d9remot försökte f os tra rödgardis terna till at t inte utöva terror eller genomf 8ra avrättningar. De 1600 fall som ändå förekom berodde på bristande disciplin och dglig politisk medvete-rhet bland rödgardisterna. En orsak var också de rödas förbittring över den vita terrorn som var systematisk från början till slut,

Arbetarlitteratur då och nu

Arbetarlitteratur då och nu Lunds universitet Litteraturvetenskapliga institutionen Handledare: Bibi Jonsson 2009-01-15 Pernilla Tonning SSLK01 Arbetarlitteratur då och nu en jämförelse mellan Kvinnor och äppelträd, Mig äger ingen

Läs mer

., d, l, "l. . l - 4,fli&, h; .g, 1 ;t L - I ' 'i f ' a,. , t ' l 1 ',, - -;.-: :,.~ I.. -, 1 - - I. 1 ', I,. -..: Il. l _. --s-

., d, l, l. . l - 4,fli&, h; .g, 1 ;t L - I ' 'i f ' a,. , t ' l 1 ',, - -;.-: :,.~ I.. -, 1 - - I. 1 ', I,. -..: Il. l _. --s- ;g*: -.. - l, I., -., d, l, "l.. l - 4,fli&, h; --s-, t ' l 1 ',, - -;.-: :,.~ I.. -, 1 - - I. 1 ', I,. -..: Il. l _..g, 1 ;t L - I ' 'i f ' a,.,fa,... -. INNEHALLSFORTECKNING Inledning... 2 Hur och varför

Läs mer

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Jag och Du Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Författare Översättningav ett material från WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) Our Rights Our Responsibilities Översättning

Läs mer

Wilhelm Wendt. En lokal hjälte för Perstorp? Grundaren till Skånska Ättikfabriken

Wilhelm Wendt. En lokal hjälte för Perstorp? Grundaren till Skånska Ättikfabriken Sofia Hansen Hässleholms Tekniska Skola HTS Hässleholm 2010-01-25 Historia B Grundaren till Skånska Ättikfabriken Wilhelm Wendt En lokal hjälte för Perstorp? Författare: Sofia Hansen INT2 Handledare: Jessica

Läs mer

Journalistikens fält ur nykomlingarnas perspektiv

Journalistikens fält ur nykomlingarnas perspektiv Lunds universitet Sociologiska institutionen Journalistikens fält ur nykomlingarnas perspektiv Johan Jarlbrink Soc 464, 61-80p vt 2003 Handledare: Carl-Göran Heidegren Abstract Författare: Johan Jarlbrink

Läs mer

EXAMENSARBETE. Hur väljer reportrar intervjuperson, kunskap eller personlighet? Marie Engberg

EXAMENSARBETE. Hur väljer reportrar intervjuperson, kunskap eller personlighet? Marie Engberg EXAMENSARBETE Hur väljer reportrar intervjuperson, kunskap eller personlighet? Marie Engberg Filosofie kandidatexamen Medie- och kommunikationsvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för konst,

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1 Tummen upp Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet. Vi följer ungdomars levnadsvillkor och utvärderar hur ungdomspolitiken förverkligas på statlig och kommunal nivå. Vi arbetar sektorsövergripande och

Läs mer

Jag bryter inte när jag tänker

Jag bryter inte när jag tänker Jag bryter inte när jag tänker Internationella yrkesmänniskor berättar om sin väg till arbete i Sverige Renée Danielson Vedad Begovic Jag bryter inte när jag tänker Internationella yrkesmänniskor berättar

Läs mer

Skilda världar. Tio år med en gruppverksamhet för barn som har skilda föräldrar. Författare: Anna Jakobsson Lund & Ingegerd Gavelin

Skilda världar. Tio år med en gruppverksamhet för barn som har skilda föräldrar. Författare: Anna Jakobsson Lund & Ingegerd Gavelin Rapportserien Skilda världar Tio år med en gruppverksamhet för barn som har skilda föräldrar Författare: Anna Jakobsson Lund & Ingegerd Gavelin Rapport: nr 2009:4 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-32-8

Läs mer

Uppföljning av deltagare i Ankomst Göteborg

Uppföljning av deltagare i Ankomst Göteborg Uppföljning av deltagare i Ankomst Göteborg Ett utvecklingsprojekt inom EU-programmet Equal Nationell temagrupp asyl & integration Slutrapport Av Eva Norström Etnolog, Fil. Dr., Lunds universitet Mars

Läs mer

Stödmaterial. Lgr 11 och webbpublicering. Lärare berättar om hur de relaterar ett arbete med webbpublicering utifrån läroplanen

Stödmaterial. Lgr 11 och webbpublicering. Lärare berättar om hur de relaterar ett arbete med webbpublicering utifrån läroplanen Stödmaterial Lgr 11 och webbpublicering Lärare berättar om hur de relaterar ett arbete med webbpublicering utifrån läroplanen Vi på Webbstjärnan har frågat ett antal lärare om hur de ser på kopplingen

Läs mer

Hur bli en bra kommunist

Hur bli en bra kommunist Liu Shao-chi Hur bli en bra kommunist Föredrag hållna i juli 1939 i Marxist-leninistiska Institutet i Yenan Arbetarkultur 1952 Från den kinesiska texten, publicerad i december 1949, har en engelsk översättning

Läs mer

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson En rapport från FoU Söderhamn Att växa upp i storstadsskugga - i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson Omslagsbilden

Läs mer

Leo Trotskij: Leninismen och arbetarklubbarna

Leo Trotskij: Leninismen och arbetarklubbarna 1 Leo Trotskij: Leninismen och arbetarklubbarna (17 juli 1924) 1 Kamrater, jag kommer snart att få tillfälle att tala inför Kulturarbetarnas andra allryska konferens. Låt oss hoppas att bara det faktum

Läs mer

Barnens nät Nätets barn

Barnens nät Nätets barn Barnens nät Nätets barn VÅLDSSKILDRINGSRÅDETS SKRIFTSERIE NR. 29 2003 Barnens nät Nätets barn Referat från ett kunskapsseminarium om barns och ungdomars Internetvanor Innehållsförteckning Förord 7 Referat

Läs mer

Etnisk mångfald och integration - visar idrotten vägen?

Etnisk mångfald och integration - visar idrotten vägen? Etnisk mångfald och integration - visar idrotten vägen? STOCKHOLM NOVEMBER 2003 Förord Våren 2002 genomförde RF (Riksidrottsförbundet) en enkätundersökning tillsammans med SCB (Statistiska Centralbyrån)

Läs mer

Unga akademikers situation på arbetsmarknaden - en kvalitativ studie.

Unga akademikers situation på arbetsmarknaden - en kvalitativ studie. Mälardalens Högskola Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap Välfärdsprogrammet Termin 6, VT 2006 Sociologi C, 10 poäng Unga akademikers situation på arbetsmarknaden - en kvalitativ studie. Författare:

Läs mer

Perspektiv på delat ledarskap i några kommunala verksamheter

Perspektiv på delat ledarskap i några kommunala verksamheter Perspektiv på delat ledarskap i några kommunala verksamheter Uppfattningar från 14 delande enhetschefer, deras medarbetare och överordnade, i Stockholms stad Lena Wilhelmson, Marianne Döös, Tomas Backström,

Läs mer

Att berätta om sin sorg

Att berätta om sin sorg Att berätta om sin sorg Äldres hantering av förlust Annika Jonsson, Karlstad universitet Innehållsförteckning: Inledning... 3 Syfte och forskningsfrågor... 3 Sorg och berättande... 4 Det empiriska materialet...

Läs mer

KUNSKAP OM FOLKRÖRELSER

KUNSKAP OM FOLKRÖRELSER KUNSKAP OM FOLKRÖRELSER Innehåll FÖRORD OCH VAD ÄR EN STUDIECIRKEL?............ 1 DEMOKRATI..................................... 4 Vad är demokrati?........................................ 4 Demokratins

Läs mer

KyrkA och samhälle ur kvinnors perspektiv :: NUMMER 1/2014. tema: kristna i mellanöstern

KyrkA och samhälle ur kvinnors perspektiv :: NUMMER 1/2014. tema: kristna i mellanöstern KyrkA och samhälle ur kvinnors perspektiv :: NUMMER 1/2014 tema: kristna i mellanöstern Nyhetsbrev från Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, SEK Innehåll 2 Kortnytt 3 Ledaren Ulla-Stina Rask 4 Intervju med Rola

Läs mer

HUR PÅVERKAS UNGA MÄN AV ATT BLI MISSHANDLADE? - BEARBETNING DRAMATISERING IDENTITET

HUR PÅVERKAS UNGA MÄN AV ATT BLI MISSHANDLADE? - BEARBETNING DRAMATISERING IDENTITET HUR PÅVERKAS UNGA MÄN AV ATT BLI MISSHANDLADE? - BEARBETNING DRAMATISERING IDENTITET HT 2007 Socionomprogrammet Författare: Johan Ulff Handledare: Stig Grundvall ABSTRACT GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen

Läs mer

ELEVHANDLEDNING ELEVHANDBOK JOURNALISTIK OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

ELEVHANDLEDNING ELEVHANDBOK JOURNALISTIK OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER ELEVHANDLEDNING ELEVHANDBOK JOURNALISTIK OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER ANGELÄGET JOURNALISTIK OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER Introduktion 3 Vad innehåller handboken? 3 Inledning 4 Webbplatsen 5 Stöd för arbetet i

Läs mer

Barn och bredband. En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter. Av: Max Lundin. Sociologiska Institutionen

Barn och bredband. En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter. Av: Max Lundin. Sociologiska Institutionen Barn och bredband En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter Av: Max Lundin Sociologiska Institutionen Kandidatuppsats i sociologi (Studieordning i Utredningssociologi), 15 hp. HT 2009

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

Komma till sin rätt Om invandrade akademikers väg till kvalifi cerade arbeten: hinder och öppningar Carolina Bjurling

Komma till sin rätt Om invandrade akademikers väg till kvalifi cerade arbeten: hinder och öppningar Carolina Bjurling Komma till sin rätt Om invandrade akademikers väg till kvalifi cerade arbeten: hinder och öppningar Carolina Bjurling Högskoleverkets rapportserie 2004:37 R Komma till sin rätt Om invandrade akademikers

Läs mer

Svenska, engelska och akademiska

Svenska, engelska och akademiska STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för nordiska språk Svenska, engelska och akademiska Sju doktoranders syn på samspelet mellan svenska och engelska på högskolan Syftet med undersökningen är att fördjupa

Läs mer

Direkt Aktion ges ut. av kulturföreningen Direkt Aktion och är Syndikalistiska

Direkt Aktion ges ut. av kulturföreningen Direkt Aktion och är Syndikalistiska #53 Innehåll: Feminismen är en del av klasskampen 4-7 Lotta Feminista 8-11 Snabbmatsrestaurangen 12-13 Fotbollsbrud 14 Grattis, du är förtryckt. Men sen då? 15 Against all empires! 16-17 Bageriet 18-19

Läs mer

Förändringsvillkor och förändringsambitioner inom folkbiblioteken En samtidshistorisk studie med fokus på de tre GÖK-biblioteken under två decennier

Förändringsvillkor och förändringsambitioner inom folkbiblioteken En samtidshistorisk studie med fokus på de tre GÖK-biblioteken under två decennier MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2011:20 ISSN 1654-0247 Förändringsvillkor och förändringsambitioner inom

Läs mer