HOGSKOLAN SPEC I ALARBETE VT 1976 I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HOGSKOLAN SPEC I ALARBETE VT 1976 I"

Transkript

1 HOGSKOLAN SPEC I ALARBETE VT 1976 I

2 Lnle dning Föreliggande specialarbete 2 ett försök att göra en översikt av den litteratur som numera vanligtvis kallas rapp~~tböcker. bersikten består zv ett inledande resonerande avsnitt samt ett kom-, menterat urval av rapportböcker. Det är ovisst hur termen rapportböcker uppstått, men gissningsvis har det faktum att flera titlar i genren innehållit ordet "rapportf1 haft en viss betydelse. Jan Myrdals "Rapport fr&n kinesisk byf1 soni utkom 1963, markerar ett slag inledning. Yqrdals metod fick flera efterföljare. Senare under 1960-talet inledde Ilyrdals förlag, B~rstedts, utgivandet av en s2zskild rapportboksserie, där flera goda f öretradare f ör genren medverke t. Det ar sedan 1960-talets mitt som rapportlitteraturen växt ut till att bli en egen gerse och kommit att uppfattas som ett saskilt slags faktabok. Vad ër en rapportbok? Troligen vet de flesta människor som sysslar med böcker vad som avses med rapportlitteratur. Det är inte sakert att det är nödviindigt att &a upp alltför skarpa definitionsgranser. Men när jag n-d Zndå tanker försöka ange cågra kriterier, vill jag betona att jag inte kräver att de skall betraktas so^ allmangiltiga; men ps basis av dessa kriterier has jag gjort det urval som senare följer. I Litteraturkandboken (4 uppl. Stockkolm 1941) beskrivs rapportboken som "... ett slags sociologisk skönlitteratur son bygger på intervjuer d* människor direkt får komma till tals och berätta om sina fcrhållanden och funderingarf1. Detta.anser jag inte.vara helt riktigt. Rapportboken ar till hela sitt vasen faktalitteratur; de - personer som framträder i intervjuerna är inte fiktiva romangestalter utan högst reella och i nuet verksamma. Gränsfall finns naturligtvis. Ett sådart k Ove Allanssors 1975 Litgivna?Här seglar Kanfred Nilssonff. Men aven om den ar upplagd som en rapportbok (en gammal sjöman berättar sitt liv för Allansson som till detta gör kommentarer som tar upp sjömans-, livet ur facklig, politisk och historisk aspekt), så. är det riktigare att saga att den ar en roman eftersom såväl Allanssons kommentar son! förhållande till huvudpersonen har en skönlitterär och fiktiv inriktning. Jag tror det ar klokt att upprätthålla bodelningen mellan skönlitteratur och faktalitteratur. Annars kan det gå uarhan att man börjar kalla vissa romaner för rapportböcker - det ligger cära till hands med t.ex, en bok som Josef Kellgrens ''Människor kring en brov. Även om den hur verklighe tsnara som hels t skildrar de t kollektiv som uppförde Vas terbron så ar det en roman. En 'orsaktill Littera turhandbokens f elsyn kan vara de t faktum at t flera författare som skriver rapportböcker också har verkat son romanförfattare. Några exempel ar Sara Lihan, Marit Paulsen, Kart Salomo~son. Däremot träffar Litteraturhandboken ratt då den ka1la.r rapportlitteraturen sociologisk. Varje typiskt arbete i gersen innehåller ett större eller mindre mått av kommentar och vägledning från författarens sida. Utan detta sociologiska ramverk.av fakta och upplysningar skulle läsaren få svårt att orientera sig - ungefär som då man misszr ingressen till en radiointervju och inte vet vem den utfrågade ar.

3 Eet mest utmarkaiide för rapportgenren ar dess användande av traditionella joi~rnalistiska metoder. Författarna går ut som jourgalister - intervjuar och ger egna sammanfattniagar, beskrivningar och kornmeiitarer. En enkel jämförelse ar att saga att rapportboken ar en tideipgs- eller tidskriftsartikel i bokform. Piifallande ofta har författarna också direkta journalistiska erfarenheter, t.ex. Anna-Lisa Bäcknian, Sture Kallberg, Brita Stövling. Det viktigaste kriteriet för rapportlitteraturen ar att människor dar ges tillfälle att direkt och med egna ord koma till tals. Det sker antingen i intervjuform'eller i rak berzttelse utan inskjutna frågor. Därnäst kommer författarens kcmmentas - det måste s.a.s. finnas en rapportör. Utövel! detta kan det finnas dokument, kartor etc. Sammarfattningsvis: rapportboken ar en populärt (i ordets bästa mening) hållen faktalitteratur SOE skildrar människor i en given, verklig situation och som arbetar med de två. journalistiska medlen intervju och kommentar. I det ena fallet Överväger kommentaren, i det andra intervjun. Men bagge dessa komponenter måste finnas med. Dessa ar de drag jag funnit gemensamma för rapportboken och jag tror att de kan tjäna som instrument för att avgränsa genren.... Enligt denna definition faller t.ex. Maja Ekelöfs "Rapport från en skurhink1', Stockholm 1 970, - trots titeln - utanför rapportgenren därför att den saknar kommentar. Det hindrar den inte från att i s in form, som snarast ar den sjavbiografiska dagbokens, att vara en flrapportv om en politiskt medveten s taderskas liv. Cärtill err bra sådan. Av det mot-satta skalet - avsaknad av intervju eller direkt berättelse av nagon person,i. kan inte Gunnar Adler-Karlssons IfVasterns ekonomiska krigföring ", Stockholm 1970, sägas vara en rapportbok (trots att den är en iättillgänglig, populariserad utgåva av f örfat tarens d~ktorsavhandlinf;, med ~astan hela notapparaten utlämnad). Jag nämner dessa titlar för att läsaren skall förstå hur jag dragit genregränserna. Ytterligare en avgränsning kanske bör göras. En rapportbok regis trerar vad levande personer berättar. Darför hör t.ex. Helena Zymler-Svantessors välgjorda. och upprörande dokumentation av de polska judarfias behandling av de tyska krigsförbrytarna till ett annat slags genre, snarast dokumentsamling. ~yrnler- van tes sons naterial ar sanlat i volymen "Och skuggorna blir längrev,' Staffanstorp Delvis bygger hon på direkta personliga vittnesbörd avgivna i dagböcker. Men rapportboken skall återge vad niinniskor direkt och muntligt berättar. Efter att ha gjort dessa definitioner av rapportgenren - son: kanske later sig diskuteras - kan det vara dags att kort beröra dess metod. Rapportlitteraturens metoder 1. I grova drag kan. tre olika satt att skriva rapportböcker urskiljas. Det satt f örfat taren val jer är of tas t beroende av ämnets karak tär. Givetvis spelar också hans personliga arbetsstil en stor roll. 1. Författaren uppsöker den miljö han ämnar skildra, gör sina iakttagelser, samlar material, intervjuar etc. Utmärkande för denna typ är att författarens kornmental: får en framskjuten plats, volymmässigt oftast större an intervjuerna. Typexempel i urvalet: Sture Stiernlclfs I1De t brinnande korsetf1. 2. Samma förfarin.gssätt som under 1, men komentaren hålls tillbaka till förmån för intervjun, son: har ofta sker i formen av direkt berättelse utan mellanliggande fragor. Typexempel i urvalet: Sture Kallbergs '!Rapport från medelsvensk stad: Vas terås Il.

4 3. Een metod som ibland kallas ttlyallraffande'f efter den tyske författaren Gunter Wallraff: författaren vistas inc.ognito - i sin miljö, tar jobb under fingerat namn eller skaffar sig p& andra. satt möjligheter att skildra inifrån. Har ken det slrifta niycket mellan fördelningen kommentar/intervju. Typexempel i urvalet: förutom Wallraff, Brita Stövlings ltjobb - rapport fran tre fabrikerf1. Men, inget nytt under solen! Som vi strax skall se så har dessa metoder kommit till användning förr. Dec moderna rapportbokens f öregångare 8. Även om det först är på senare år som rapportlitteraturen blivit ett begrepp, så måste man vara klar över att detta satt att handskas med ett faktamaterial tillämpats tidigare. Jag skall här lämna några exempel soni visar detta. Pariskornmunens frams te krönikör, P- O Lissagaray, g j orde i sin "Histoire de la Commune de 1871 ", f örst utgiven i London 1876, en1 dag-f 8r-dag-krönika över kommunens korta tillvaro. Parallell t en egen kommentar avlyssnade han i korta glimtar folkets röster. liknande tillvägagångssätt kännetecknar John Reeds klassiska sk'ldring av den ryska oktoberrevolutionen, "Tio dagar som skakade v" ak Identt, Stockholm Reeds satt att skriva samtidshistoria fick en driven efterföljare i Edgar Snow som i "Röd stjärna över Kinatt, Stockholm '1971 (första utgåvan i USA 1935) po~ulart åskådliggjorde och skapade förståelse för de kinesiska revolutionärernas kamp. "Den ar spännande som en rorcantt, har någon sagt. I "Röd ara och brunt slaveri",, S tockholm 1945, lyssnar, intervjuar och kommenterar Snow det kaotiska laget i I:ndien, Sovjetunionen (u$ptar större delen av boken; från slaget vid Stalingrad) och an en gång Kina. Gemensamt för dessa tre författare är deras amkition att låta folkets mening komma fram genom att människorna direkt uttalar sig. Det ST också detta grepp som bildar den förenande lankec till dagens rapportbok. Niirmast tillhör de:- ovan nämnda kategori.l, En tidig svensk representant för denna kategori ar författaren Ludvig veubbeit Nordström. På uppdrag av Medicinals tyrelsen g j orde kan 1938 en reportageresa genom alla Sveriges landskap för att på or't och ställe kunna skildra den ofta ucdermåliga svenska bostadsstandarden, De t hela utmynnade i volymen 'llort-sverigelq, Stockholm Nords ttöms sagesman ar provinsialläkare, kommunalman och ' folk med risiga bostäder. Överlag ar det en renhårig skildring som också blev något av en alarmklocka., L tre andra 'trapportböckerw skildrade Nordström norrlandsk industri och dess arbetare. De nette "Stor-Norrlandw och "Sveriges guldkusiv.. (två delar 1.

5 Jam Som tidiga exempel för den andra gruppen kan följande nämnas utgavs volymen "Jam sessionw (det amerikanska originalet utkom 1955 under titeln "Hear me talkin' to yaff), av f örlaget,. Gebers, lanserad som en jazzens historia av dem som skapade den. Redaktörer var Nat Shapiro och Nat Hentoff:?lVår andel'i boken har helt enkelt bestått i att ge dessa män och kvinnor deras första kollektiva chans att f8 berätta sin egen historia som de själva upplevt denff. Det låter som en modern rapportboksförfat tares programförklaring! Q s essionff f öl j er kronologisk t den amerikanska jazzens utveckling. För varje stilart - en samling berättelser av inoa den verksamma jazzmusiker. Man vet ganska mycket om amerikansk jazz efter att ha tagit del av deras ofta livfulla skildringar, kanske mer än vad en monografi i ämnet kunde ge. Stor och välförtjänt uppmärksamhet väckte italienaren Danilo Dolcis i Sverige 1959 utgivna "Röster från Palermo". Parallellt med uppgifter om arbetslöshet, bostadsförhållanden m.m., lämnar Dolci här ordet till fattiga och förtryckta sicilianare. Eftersom aven maffian berörs så framträder berättarna anonymt. ffröster fråm Palermoff bidrog till att väcka opinionen mot maffian och f ör det utarmade Sicilien. Dessvärre kan man 1975 kons tatera att kampen ännu långtifkån vunnits. Det bör kanske nämnas att Dolci under 1960-talet blivit föremål för en ganska tvivelaktig förlagsp~litik. Utan att det alltid anges så har delar - större eller mindre - av l1röster från Palermow tryckts i f öl jande titlar: IfMaff ia och misärw 1966, ffslöseri?f 1967, WTill ung do me^^ 1968, lfensam är inte starkff 1969 och?fsicilianska berättelserff Förlagen, Verbum och Gummessons, har utnytt jat det 1959 aktuella materialet alltför hårt. Slutligen kan här också nämnas Nordiska mushets stora serie Svenskt liv och arbe te, där titlar s om. "S ta tarminnenff, ffsågverlcsminnenff, ffskogsarbetarrninnen'f, vfolkbildningsminnenw m.fl. ingår, Har star redaktionen f ör wrapportörensff insats. Återstår då gruppen "WallraffandeW i denna s. a.s. retroaktiva analys. I slutet av 1950-talet lat amerikanen John Howard Griffin ompigmentera sin vita hud till svart. Som svart amerikan vistades han nagra månader i den amerikanska Södern. Resultatet av sina intryck redovisade han i boken "Black like me", något av det kusligaste man kan läsa om den amerikanska rasismen. Och detta trots att boken knappast berör det fysiska våldet mot de svarta. Men Griffin lyckas till läsaren förmedla den förnedring och den psykiska terror sydstatsnegern lever under. De vitas "hate staself kan vara nog så pressande; då man laser Griffin känns det som om man själv är svart och blir "hats tirradfr på. Genom sin metod kunde Griffin få tillfälle att direkt avlyssna stämningarna i Södern. ~fter publiceringen av boken blev Griffin själv utsatt f ör förföljelse av vitt, rasistiskt slödder i sin hemstat Texas. Vem skriver rapportböcker? I den ovan nämnda upplagan av Litteraturhandboken förs ett resonemang om att rapport boke^ delvis kommit att ersatta den samhällsengagerade romanen. Man exemplifierar med Kurt Salomonsons lf Grottornaff, S tockholm och Sara Lidiians bok ugruvaff, Stockholm I viss mån kanske detta är giltigt.

6 Men för att hålla sig till detta exempel, så måste man komma ihåg att Salomonson själv varit gruvarbetare och det var en kand miljö för honom; i och med det så kunde hari skriva en roman. F'ör Sara Lidman däremot var det okänd mark; därf ör var det en bättre metod att låta gruvarbetarna själva tala. Sara Lidmans författarskap ger prov på detta. Hon har vid ett tillfälle (BHS november 1974) berättat att hon,inte ansåg sig ha kunnat tränga in riktigt i den miljö som ar platsen för "Med fem diamanterf1. ar för använde hon sig i lfsamta1 i,-hnoifl, &en det ny miljö f ör henne, av metoden att låta vietnameserna själva komma till uttryck. Det tycks mera vara en fråga om vad som ger den bästa och mest gedigna verklighetsbeskrivningen, Personligen anser jag att både Salomonson ochllidman lyckats. Bådas böcker om gruvarbetare har var och en på sitt satt haft stor betydelse och nått många läsare. -. Men till frågan i stort. Vem skriver rapportböcker? Det är säkert ingen tillfällighet att man mestadels finner radikala författare, författare med ett ärende bakom snart sagt varje titel. Undantag finns - en Torsten Ehrenmark (mannen som kåserar lika ogenerat om krig som om överklassmenyer) skriver en habil bok om det småländska samhället Emmaboda, "Emmaboda i våra hjärtan", Stockholm men de ar sparsmakade. Och det har sina alldeleles bestämda skal. För vem har egentligen till sist intresse av att höra massornas röst. ' avlyssna deras kra.v och förväntningar och föra fram dem, skapa opinion och verka f ör en förändring? Det är jus t de politiskt radikala författarna, de som vill tjäna folket med sitt skrivande. Ibland antyds det att författarna bara låter dem komma till tals som tycker som de s jalva gör. Det anser jag inte vara riktigt. Av alla jag last så har dar aven intervjuats personer som inte alls faller inom författarens åsiktsfålla. Och så måste det vara: skall man skildra t.ex. ett kollektiv fabriksarbetare duger det inte att mygla fram något slags idealbild av politisk och facklig medvetenhet. De intervjuades gemensamma nämnare är deras egenskap av fabriksarbetare. Det ar,den författaren måste fånga och det är dar han måste ta sin utgangspunkt. Men därefter står det författaren fritt att i. sin kommentar föra fram sin ståndpunkt. Och, nar boken så ar färdig, kan den bidra till förändringar, både av åsikter och sakförhållanden. Utan tvekan har manga rapportböcker fungerat på det sättet: att höja den politiska medvetenheten eller att öka förståelsen av ett problem. Det är för övrigt ingen tillfällighet att rapportmetoden kom till ökad användning vid mitten av i960-talet, en tid då klasskampen skärptes såväl inom som utom landet och då många författare såg det nödvändigt att ta stallning'. V'em vill förneka den - åtminstone - indirekta betydelse en Gunter Wallraff haft i avslöjandet av de valfardsrnyter som odlats kring Förbundsrepubliken Tyskland, en Sara Lidman för att skapa opinion för de norrbottniska gruvarbetarnas krav, en Marit Paulsen för städerskorna eller en Jan Myrdal för f örståelsen av det moderna Kina? Alla rapportböcker skrivs nu inte i syfte att skapa debatt i nagot ämne. Somliga görs för att skildra ett tillstånd, en verklighet eller hur det en gång var, Men det finns ett gemensamt drag, en grundlaggande princip hos författarna - åtminstone bland dem som finns med i detta urval. Det ar insikten om att det är folket, massorna, som gör historien. Därför är det också nödvandigt att lyssna till dem. Då det galler att lösa den uppgiften så är rapportboken - jämförd

7 med annan facklitteratur - oöverträffad i fråga om direkthet och äkthet, Här kan den fylla samma krav på att vara lattillgänglig, underhållande och lärorik som en bra roman. Vilket.författaren väljer - rapportbok eller roman - är en fråga om inlevelseförmåga i ämne, miljö och människor. Ingen skulle val önska att Ivar Lo-Johansson valt en annan form an romanen för att skildra statarna eller Josef Kellgren för att skildra sjöman eller arbetare på Västerbron. Iiad jag vill hävda ar att effekterna kan vara jämförbara av respektive slaget litteratur. Kor t om urvale t Urvalet i denna bibliografi ar gjort utifr'ån de gran se^^ som dragits ovan. Pörst som sist måste framhållas att det ar ett personligt urval. Jag har listat titlar som jag av olika skal anser varda att framhållas, både darf ör att de ar bra i sig och därför att de ar goda exponenter för rapportgenren. Detta innebar inte att de som ej kommit med ar dåliga. Men utrymmet arlbegransat och jag har varken ambitioner eller möjligheter i atlt ringa in hela prodiiktionen. Därf Ör mås te jag sovra i den fa tiskt ganska strida floden av rapportböcker. Ti larna är uppställda i rak alfabetisk ordning efter författare oc titel. Ingen som helst systematisk indelning efter område el er ämne förekommer. Då det galler såpass begränsat material som detta vore sådan indelning att ge luft åt katalogronantiken; sarskilt som varje titel dessutom är annoterad. ' Kan det här specialarbetet på något satt bidra till att rapportlitteraturen får fler läsare skulle ingen bli gladare an jag. För de har nagot att saga oss alla. 'Lyssna till den kvinnliga medborgarrattskämpen i ChFCago, "gas tarbetaren'' i Tyskland, a~koholisthustrun och staderskan i Sverige, skickligt och medmänskligt uppmuntrade till att uttrycka sig av Studs Terkel, Giinter Wallraff, Marit Paulsen..,.

8 Berner, Rolf Kolcki_os Stockholm: Författarförlaget s. Rolf Eerners bok om Radis~tjevkolchoser i Smolenskomradet i Sovjetunionen inleds med en rappt och också humoristiskt skriven dagbok fran ett besök i juli Insprängt i dagboken berattar några kolchosmedlemmar OE sina liv. Detta ar den basta delen av boken. Resten - ca 3/4 - ägnas åt ganska ingåecde och val siffer- sprangda redogörelser för kolchosens historia, ekonomi, kulturliv, politiska organisation m.m. samt ett kapitel om Smolenslromr&det (där det ges klara ock skrämmande besked om de tyska krigsförbrytelserra i området) och ett om det sovjetiska jordbrukets historia. Troligen skulle llkolchosll ha blivit ec mer livfull skildring om Berner låtit fler människor beratta och på så sstt Istta upp det stora faktarnaterialet. Son helhet sysalar boken mest med det förflutna. Det präglar även intervjuerna. Ingen törnekzr dess vikt, nen onekligen skulle d.et ha varit intress~rit att 16 veta litet uier om t, ex. de politiska di.ski;ssionerra på basnivå i dagens Sov j e tunionen. Mer,: anslaget ar gott och visst kan man åtskilligt mer om livet på den ryska landsbygden efter at t ha las t llkolchosfl. Elythe, Ronald Porträtt av en erigelsk by: Akenfield Stockk.olm:EAN/Norstedts s. ll~ortiatt av en e~gelsk by: Bkejxfieldff ingår i PAK/Morstedts internationella rapportbokserie, I denna %terfinns flera av genrens basta f öretradare. Och Blythe är inget u~dantag. Akenfield ar en bg dar jordbruket dcmirerar, men son o.ckså börjat fylla rollen av förort 1 till en närliggande stad. Elythe gestaltar byn och dess villkcr i. en utförlig kcmmentar och ger aven en översikt över det engelska jo-rdbruke t under de t senas t e århundrade t. De intervjuade ar i flertalet fall lantarbetare, både al&e och yngre, och deras berättelser blir utmärkta kcmplement till författarens sakbeskrivning. Branfman, +med (red. ) Röster fra3 fiukslatten, Flyktingar i Laos berättar om sina liv., Stockholm: Erisma s. Fred Branfman hör till det relativa fåtal amerikanska journalister som haft noral och mod att inför varldsopi~ionen avslöja sanningen om USA:s angreppskrig i Indokina. Cch som därigenom medverkat till att-angripar~a förlorat och folken segrat. Branfman irileder med en lattillgarglig historik Cver Laos och bombkriget. Bombningarna över Laos inleddes redan 1964 (utan krigaförklaring) men blev inte kända av någon större viirldsopinion förrän långt senare; er-da.felet med Branfmans bok ar att den inte utkom tidigare. Kruksliittbornas berättelser är raka och okonstlade skildringar av hur de upplevt kriget. Alla kommer in på frågan: på viltet satt hade de förtrutit sig mot USA? En av dem säger: llaldrig randas den dag drvi skall glörmall. Det f örstår man efter att ha tagit del av deras vittnesuiål. Men kmmer någonsin de ansvariga. for dessa krigsförbrytelser att straffas? Boken ar illustrerad med kaotisk2 teckningar (krigsmotiv).

9 Backman, Anna-Lisa Svart/en resa i US~/Augusta - ~erkely - ~iet'roit Stockholm: Bonniers s. DN- j ou-rnalis ter &ma-lisa ~äckrrian och fotograf en Sven-Erik S j Öberg gjorde under 1970.en lång resa i USA. Det var det året national- gardister skot ned fyra studenfer vid Kent-universitetet. Samma &r - fast rubrikerna blev mindre i varldspressen - mördades sex unga svarta i Augusta av vit polis. Samtliga sk8ts bakifrån. Det politiska våldet och förtrycket hade nått en höjdpunkt: svarta radikala ledare satt i fëngelse eller hade dött i strider med vit p.olis. Backran intervjuar vanligt folk, b1.a. anhöriga till offren i Augusta, och politiska ledare. Blznd de sistnwnda aterfinns Robert P. l$\illiams, en äldre svart revolutionär so^ gick i landsflykt redan 1961 till ~iba och Kina. Han har mycket att berätta! Samantaget ger Backmans bok en god bild av det lage de förtryckta i det amerikanska samhället befann sig i Ehnmark, Anders Rappor-L från det röda Ernilien Stockhclm: P-4N/Nosstedts l51 s.., Anders Ehnmark ar en driven journalist. Hans prosa ar ISttlast och underhållande. Kar Sr ämnet Reggio Emilia, en provins i Italien dar kommunisterna har majoritet i de kcmunala Pcrsamlingarna. Deras berättelser om sitt politiska arbete och sin hembygd är synnerligen lasvgr da, Ehnmark, Anfiers & Eags tr öm, Annika Tuslen fasta vi1 jor - ett reportage från det röda norrbotten Stockholm: Arbetarkultur s. "!lusen fasta viljorw ar en grlig insamling till Norrskensflamman, näs t efter L' ~umanitc? v&ldens alds ta komunis tiska dags tidning. Författarna har föresatt sig att skildra dess läsare och fr~mför allt 1Eta dessa berätta själva. Och resultatet ar gott. Det har blivit en spannande och verklighetsnära krönika över liv och arbete i Norrbotter, och över den norrbottniska. kommunisimens historia. Ehnrnark/Hagström följer i sin bok sarima geografiska väg som partiet en gång vann terräng. Först industriorterna, darefter byarna med skogs- och småbruk. IlIellan berättelserna har vgvts in faktaavsnitt om Norrbottens politiska och fackliga historia (valsiffror, arbetarpartiernas numerär etc.), Berättelserna som de intervjuade avger, har sin tyngdpunkt på det förgångna. Det nya får representeras av nagra aktivister i K.. Detta ar litet beklagligt. Särskilt som Norrske~sfla~man ar en uttalat prosovjetisk tidning, hade det varit intressant att ta del av dessa gamla kommunisters syn på dagens Sovjetunionen och på striderna inom den kommunistiska rörelsen. Men det ar ingen tvekan om att det som nu kommit med anda mycket val räckt till för att göra en bra och lärorik bok.

10 ., Kammars trh, Tommy (red. ).. FNL i Sverige. Reportage om en folkrörelse under tio år Stockholm: Da Iörenade FELgr~~pperaa s. Der, svenska Vietnam-rörelsen har varit den starkaste i Europa. Och den är en folkrörelse. Fran starten 1965 och fram till 1975 skildras har år för ar FNLarnas tålrrodiga arbete. Varje år bildar ett kapitel: först en inledande årskrijnika, darefter'berattelser eller intervjuer med folk som aktivt deltagit i solidaritetsarbete-t..det är slående hur brett detta skst av personer varit: dar finns Smålandsfabrikören som vid sin stampelfabrik tillverkade pennor (ned text till stöd för Vietnam) och skänkte till FNL, gatuaktivis ten, den amerikaxske desertören osv. Dessutom bidrag av mer namnku-nniga personer s om Artur Lundkvist, Sara Lidman m. f l. Vida,re iz~ehåller boken mer utredande avsnitt om "rebellernaff, DFPG och SKfV (Sverska KommittBn för Vietnam) etc. Mycket bilder, grupperade &svis, f i ~ns också. Enda bristen: om boken publicerats efter 1 maj 1975 skulle aven PNL:s intåg i Saigon och den glädje svenska PKL-are då kände, ha ku i nat redovisas. Men det kunde ju nästan vara värt en egen bok. Helena, Ohrlander, Gunnar & Tjernberg, Ove Staffanstorp: Bo Cavefors bokförlag s. ~okeri om M gjordes i sambarid med att F~ia Proteatern samlade material för en pjas om jarnverket i Lcleå. Tillsamans med pjäsen väckte dec en enorm debatt på sin tid. Särskilt initierade boker den diskussion - som ännu pågår - om.företagsläkarnas stallning. Ken den tar också upp frågan om facklig passivitet OU. dess orsaker, arbetsmiljön, arbetsbefalets uppträdande etc. Författarna tar kler och otvetydig stallning för arbetarna. Holm, Hans ~xel Rapport från Neustadt, DDR Stockholm: P~N/Norstedts s. Läsvärda böcker om ~steuropa är sällsynta, Men Holms är en av dem. il j ön ar Neus tadt, liten östtysk stad. Personeri~a som f örfattaren intervjuat ar man, kvinnor, ungdoniar, part.imedlemar, partilösa, negativt och positivt inställda till DDR - kort sagt de vanliga ös t tyskarna. Några återkomande tenan biacd berattelserria: äldre kvimnor som upplevde befrielsen 1945, vittnar enstämmigt om hur ryska soldater förgick sig mot tyska kvinnor; flera personer har tidvis bott i väst, men flyttat hem igen (karske är CDR "die bessere iielfte" av Tyskland som Wolf Biermann sjunger). I en intervju säger en gammal k~mmunist flera gånger: ''Inget social-istiskt land skall någonsin angripa ett annat med va?env. Han maste ha blivit Sesviken några månader senare då DDR och övriga Warzavapaktslander invaderade Tjeckoslovakie~. Sammantaget kan man i IIolms bok lära sig er, hel del om vardagslivet i ~steuropa och om det som sysselsätter vanligt folk.

11 Isaksson, Folke & Hernianson, Jean (foto) Dom svarta Stockholm: Bonniers s. Med "Dom svartaff inledde författaren Folke Isaksson och fotografen Jean Hermenson ett fruktbart sanarbete. Resultatet blev en rapportbok om gjuteriarbetare, de svenska ver~s tadsarbe tare som kanske har det tyngsta och miljöfarligaste arbetet. Tillsamantagna ger de de i0 & 15 intervjuerna och Isakssons kommertar en inträngande bild av denna arbetargrupp. Gjutarpas fackliga tillhörighet d.iskuteras. Fram till 1963 fanns det e tt särskilt gjutarförbund, men det året slogs det sammen med Metall. Inte utan protester bland medlemmarna. sakss son, Folke & Hermanson, Jean (foto) Pere på verkstadsgolvet. En bok om metallarbetare ~tockholm: Bonniers s. "Nere på verkstadsgolvetw %e ett försök att ge en beskrivning av hur det ar att arbeta som verkstadsarbetare. Isaksson/Hermanson har besckt och intervjuat arbetare vid drygt 25 företag. Intervjuerna ar gjorda under åren Eärför präglas de på clika sätt av den mer militanta kamp som började föras på arbetsplatserna vid der, tiden. Nalmfälts tre jkec berörs dirvkt ock indirekt. De har nämnda böckerna av Folke Isaksson och Jean Hermanson ar mer inriktade på att beskriva en situation an att i första hand förändra den. Det stöd dz kan utveckla för arbetarnas fackliga och politiska kamp är mer allmängiltigt och ixdirekt an t. ex. Sara Lidmans ftgruvatv. Det är inte betydelselöst, men man skall heller inte förvånas Cver att de inte följdes av någon större debatt i pressen eller annors tädes. Kallberg, S ture Rapport från 'medelsvensk stad: Väs terås Stockholm: PAN/Norstedts s.,. Sture Kallbergs medelsvenska rapport är nästan uteslutande bandspelarens v'erk i den meningen att f örfat tarkorriientaren har inskränkts till ett minimum. På en sida lämnar Kallberg några statistiska och andra sifferuppgifter. Därefter ar det fritt fram för tolv berättare ur folkdjupet, flera av dem fran Karrbo, en liten ort u-tanf ör Västerås. Och läsaren klarar sig gott med berättelserna. Det kan aldrig bli tråkigt att lyssna till en persons livsupplevelser. Det finns alltid något att lära av varje manniska. Det visar Kallbergs bok! Det kan förtjana att namnas att Kallberg tidigare med framgang använt rapportboksmetoden blev han p& ort och ställe vittne till händelserna i Ungern och sina upplevelser darifrån redovisade haii nagra ar sena.re i en rapportbok.

12 Lidman, Sara Gruva Stockholm: kldus/~onniers andra utvidgade upplagan s. Det finns troligen ingen svensk författare som i så hög grad har opinionens öra som Sara Li6man. Folk lyssnar till vad hon har att säga. llgruvav ar inget undantag. Ingen rapportbok har scm den väckt debatt och även förmått påverka utvecklingen. Ämnet ar förhailsndena på det statliga gruvföretaget LKAB. I sin egen kommer,- tar och ur gruvarbetares berättelser fick Lidman fran ett materiel som chockerade. Många hade säkert inbillat sig att arbetsvillkoren vid ett statligt företag skulle skilja sig positivt från de vid ett privatägt. Men så är det inte. Samma rnänniskofien-kliga stress och ökade utsvettning här som där; samma ovilja att införa en arbetsplatsdemokrati värd namnet (accentuerad av amerikanen Kennings 31 odemokratiska teser). "Gruvalf blev ett skarpt vapen i gruvarbetarnas händer då de i december 1969 inledde sin långa strejk f ör bättre villkor.., Lidman, sara Samtal i Hanoi Stockholm: s on ni ers s. Vilken vän och f örkämpe har inte det vietnamesiska folket i Sara Lidman! En självklar solidaritet och medmänsklighet präglar allt Sara Lidman skriver. "Samtal i Hanoiw skrevs efter en resa i Nord- Vietnam hösten 1955, efter det att de amerikanska bombningarna inletts. Den hjälpte till att väcka den okunniga eller proarnerikanska svenska opinionen och blev ett stöd f ör de f örsta FNLarnz. Med innerlig och varsam hand tecknar Sara Lidman vietnamesernas liv under bomberna, intervjuar och lyssnar till deras märkligt sansade vittnesmål. Det måste till ett exempellös+; fö~akt för manniskor om man inte, efter att.ha last "Samtal i Hanoiw, tog parti för vietmes erna, Mankinen Raimo & Palmag, Carsten, ---9 Finlands röda garden - en bok om klasskriget 1918 Göteborg: Oktober s. Segrarna skriver historier,. Detta har varit särskilt sa.nt då det galler inbösdeskrige t i Finland Om man undantar Vai-nö Linnas skönlitterära flupp trälar11 (andra delen i hans stora torparepos) och Juhani Pasivirtas '<Finland 1918ft (som Linna delvis byggde på) så har det knappast funnits någon bok på svenska som tagit folkets stallning. bilen nu ar bris ten havd.?tu finns ett alternativ till knektarnas lögner. Mankinen/Palmaers bok är utmärkt, väldokumenterad och spännande, Man önskar att deras metod kome till större användning inom historieskrivningen. Efter en grundlig och faktarik inledning lämnar författarna ordet till en rad människor som själva deltog i klasskriget på arbetarnas och folkets sida. liyan förstår att den vita sidan medvetet försökt hindra dessa vittnesmal att komma fram: efter rvvolutionen vidtog en hänsynslös repression med arkebuseringar och fångläger. Man uppskattar att omkring röda dödats i st8~clrztter eller av umbäranden i fånglägren. Ca 1600 vita avrättades. Men skillnaden galler inte bara siffror: hos de vita saritionerades terrorn av ledningen, den var ett politiskt vapen. Den röda ledningen d9remot försökte f os tra rödgardis terna till at t inte utöva terror eller genomf 8ra avrättningar. De 1600 fall som ändå förekom berodde på bristande disciplin och dglig politisk medvete-rhet bland rödgardisterna. En orsak var också de rödas förbittring över den vita terrorn som var systematisk från början till slut,

13 Myrdal, Jan Rapport från kinesisk by ~tockholm: PANINOrstedts s..ivlyrdal, Jan & Kessle, Gun Kina: revolutionen gar vidare.. Stockholm: P~N/Norstedts s. "Rapport från kinesisk by" utkom första gången Den har fått läsare världen över, har översatts till en mängd språk och dess betydelse för västvärldens förståelse av det moderna Kina kan inte nog uppskattas. Det kan räcka med att återge Edgar Snow's omdöme: "Med Överlägsen skicklighet har han nalkats sitt ämne. Resultatet är en bok rik i sina redogörelser för de mänskliga villkor sos gjorde en f örändring oundviklig och likaså g j orde' en kommunis-tisk samhällsledning acceptabel för de fattiga byn.if (The New Republic). PAN-utgåvan är utvidgad med fyra kapitel och innehåller dessutom bilder tagna av Gun Kessle. IfKina: revolutionen går vidareu är en uppföljning av livet i Liu 'ng by som Myrdal/Kessle gjorde efter kulturrevolutionen. Det ar L? s 4 annande att ta del av hur denna väldiga omvälvning påverkade m'nniskoss vardag i Kina. Men också hur de själva påverkade dess f'rlopp. På ett eller annat satt blev alla indragna i de genomg,ipande diskussioner som då fördes. Bagge böckerna är mycket lättillgängliga och fangslande. å ils son, Göte ' Svenskar i spanska inb ördeskrige t Stockholm: Norstedts svenskar deltog som frivilliga på republikens sida i det spanska inbördeskriget. 164 stupade i kampen mot Franco-fascismen. Journalisten Göte Nilsson har intervjuat några av dem som återvände, Det har blivit en fangslande och lärorik läsning om solidaritet i praktisk handling, men som de återvändande bittert fick erfara, ihte uppskattaites till fullo av de svenska myndigheterna. Flera Spanienfrivilliga internerades vid hemkomsten, flera fick svårt att få arbete. Göte Nilssons bakgrundsteckning och kommentar förmedlar en god bild av 1930-talets politiska miljö. \ Norman, Birger Ådalen 31 Stockkiolm: Rabén & Sjögren s. Birger Norman upplevde Ådalen-händelserna som tonåring på ort och ställe. Det har satt sina spår i detta utmärkta reportage. Norman har lyckets med den sv%ra uppgiften att genomföra en bred och lyhörd beskrivning över de politiska stämningar och det läge som rådde i Adalen vid denra tid. Författaren har ävei-i intervjuat personer som upplevde 2enna period. Han knyter också samman Adalen 31 med dagsaktuella händelser och har även undersökt bland Kramforsgymnasist er vad Adel en be tyder f ör dem. Sammantaget. är idzlen 31 ett slags resonerande reportage över ett tillfal1.e i svensk historia då klasserra trädäe fram på. scenen. Normans st9llningstagande är klart - det gr för hdilenzrbetaraaoch med det som utggrigspunkt bedömer.han a llt det som hsde med. handels erna at t göra. Bokcn är illustrerad med fotografier från händelserna.

14 Ohrlander, Kaj sa Kvi~nor som slavar Stockholm: Aldus/Bonniers I51 s. i f.kvinnornas situation på den svenska arbetsmarknaden och i det svenska sanihiillet 2r långtifrån bra. Det ar därför nöd-crandigt att skapa de-oatt och försöka få en andrix till stånd. Kajsa Ohrlanddrs "Kvinnor som slavarv ar ett utmärkt bidrag ii det arbetet. Den skildrar i intervguer och kommentar kvinnoarbetare.i tre svenska samhällen, Luleå, Höganas och Sundbyberg,, Samtliga är lågavlönade. Mestadels uppehaller de sig i sin2 Gerattelser vid sina arbetsvillkor och de sarskilda svårigheter de har, fackligt och politiskt, just darfor att de ar kvinnor. Kajra Ohrlander ger en bakgrundsteckning av deras resp. orter och arbetsplatser. Hon har aven intervjuat personer ur företagsledningar, arbetsförmedlingar etc. Dessa makthavares cyniska utsagor kontrasterar bjärt mot vad kvinnorna berättar, Men det är bra ett deras bottenlösa oförståelse kommer fram. Författaren låter den inte förbli oemof sagd. Palm, Göran Ett år p& LN l. Stockholm: Författarf örlaget s. Ealm, Göran. Bokslut från LM 2. Stockholm: Författarförlaget s. För att bryta sin upplevda författarisolering tog Göran Palm arbete under ett år vid LM 3ricssoas industrier i ikidsommarkransen i Stockholm. Efter att ha tagit del av hans bagge böcker kan man inte anse annat an att det var ett inycket gott initiativ. Sarskil-t som bristen.. p8 moderna svenska industriarbetarskildringar - åtminstone i skön-.j 1itterar.form - ar stor, så fyller gedigna rapportböcker av det har slaget en stor funktion. I den första bcken berättar Palm erkelt och okonstlat hur det ar att arbeta på IAt. Han skildrer sina arbetskamrater på ett kamratligt och respektfullt sätt, Han redovisar ärligt sina fördomar - miljön är ny för honom. I ett avsnitt berättar ett tiotal LM-arbetare själva om sina liv och sitt arbete, sin inställning till politiken. Bitvis ar boken mycket rolig. "Bokslut från UJw är mindre lättillg2ngligt skriven. Här ingår endast en intervja, med finländaren Jaako. Men den ar i stället mycket utförlig: delvis diskuterar dar Jaako och Palm sicildringen i den första boken. I övrigt innehåller vbokslut från LMff Palms slutsatser och förslag i syfte ztt f örbat tya indus triarbe tarnas f örhållanden. Dessutom bemöter författaren kritiken av den f örsta delen. -- Paulsen, Marit & Anderssoc, Sture ' Du skulle gråta om du visste... Stockholm: Rabén & Sjögren i s. "En bok om förtryckff ar undertiteln på ~aulsen/~nderssuns val genomarbetade skildring av hur det ar att vara stad.erslca i 1970-talets Sverige. Man tror sig ibland förflyttad till en tid då det inte fanns n8gon som helst trygghet i arbetet. Särskilt galler det de kvinnor som arbetar för städbolag med koatoret p$ fickan. Men det ar inte så värst lustigt att.jobba för etablerade jättar som ASAS heller. Med stort engagemang skildrar f örfat tarna s tadarbetets villkor. De tar

15 s jalvklart s taderskornas parti., St örs ta fienden är de privata entrepenörbolagen som inte f örsitter någon chans at t u tnytt ja handikapp som facklig och politisk omedvetenhet. Dessvärre är det också ett handikapp att vara kvinna eller irivandrare. iflen bland de kvinnor som berättar själva finns aven sådana som insett att de maste bryta sitt '!handikappv och börja kämpa. Det ar bra att man visar att det finns framgångslinjer. Två år senare - det internationella kvinnoåret omsattes ju dessa också. i praktiken: på 'flera håll i landet genomfördes framgångsrika stads-trrjker. De var viktiga både som,facklig kamp och som kvinnokamp. Stödet frah allmänheten var stort och det beror nog delvis på fldu skulle gråta l1 cm du visste... Rnnge, Erika.. Rapport från Bottrop, Ruhr Stockholm: PAB/Norstedts s.... Ezika Runge har i denna boken samlat ett antal levnadsöden från gruvstaden Eottrop, en gang ett starkt faste för KPD. Vid tlden för bokens tillkomst skulle gruvan slå igen och lokal rnassarbetslöshet hotade. De.tta präglar hela materialet, b1.a. redovisas ett stormöte angående nedläggningsbeslutet. Några levnadsöden: en gammal kommunist som av politiska skal avskedades fran gruvan 1961 (många saknade honom då nedlaggningsbeslutet kom), en ~ektor som under tredje rikets tid var beredd att gå med i Hitlers parti för att få arbete, en gammal städerska som zlltsedan llmach'iiibepnahme" sörjt cver att KPD och SPD inte kunde enas mot Hitle?,,.. Runges bok har nästan ingen kommentar, men intervjupersonernas berattelser räcker gott till att ge läsaren en bild av livet förr och nu i Bottrop... Sa180monson, Kurt & Aby, Lars Sis ta skif te t Stockholm: Tï.den s. "Sista skiftetw beskriver nedläggningen i962 av den gamla trakolshyttan i Bredsjö, ett litet samhälle i gränstrakterna mellan Värmland och V5s tmanland. Till fotografen Lars Åbys starka och inlevelserika bilder har Kurt Salomonson följt arbetarna under det sista skiftet. Han träffar dem allteftersom processerna avlöser varandra. Det har blivit en medkännande och starkt tidspräglad skildring. Arbetarna berättar om sig själva och arbetet vid hyttan. Det går en ström av lågmäld vrede över nedlaggningsbeslute t : hyttan gick med vins t, men k:öptes av Stora Kosparberg för att läggas ned. "Dom var aldrig intresserade av hyttan. Det var skogen dom ville åt". En annan säger bittsrt och polemiskt: "Och vi, vi vet ingenting. Inte ett smack. imda tills vi en vacker dag får en stencilerad skrivelse som underrättar oss om att klockan ar slagen. Människan i förgrunden? Tja, det beror val på vad för slags människor man menar." Sist redovisar författarna ett återbesök i Bredsjö i februari 1965 som gjordes för att se hur det gått för hyttarbetarna efter 1962.

16 Sandström, Lennart Leva på Grönland Stockholm: LT: s f örlag/sema s.."det ar en konstlöst skriven bok men med alla de f'akta som behövs f ör at t ge den mångsidiga bild som ämnet kräver,. I reprtagets form får man följa författaren nar han talar med fiskare och fångstmän, politiker, lakare, snickare, ingenjörer och andra. Boken innehåller också ett speciellt Eaktakapitel och skulle nog f ör Gvrigt kunna användas som diskussionsstimulerande skolbok. De mariga fotona är författarens egna". (Åke Daun i DN 12/1-72) Sandströms bok får exemplifiera de reseskildringar och landerbeskrivningar som arbe tar med rapportbokens metod. Resilltate t tycks vara gott. Stiernlöf, Sture Det brinnande korset. En bok om Sydstaterna Stockholm: Prisma s. k ni gen. l ~e't brinnande korset ar symbolen för ICu- IClux Klan, den fruktade te rororganisationen i den amerikanska Södern, ansvarig för tusenta s lynchningar och andra rättsövergrepp mot den svarta befolk- Även om Klanen numera sprider sitt rasistiska budskap i mer "förf inadev1 f ormer så vilar dess giftiga ande f ortfarande vid 1960-talets slut över Södern. Det blir man klar över om man laser Sture Stiernlöfs bok. Det ar ett arbete som har mycket att förmedla, både av fakta och upplevelse. På en ytterligt välskriven prosa redogör S tiernlöf f ör Sy ds taternas his toria och ekonomi. Särskilt ingående behandlas det rasistiska förtrycket både förr och nu. Dessutom redovisar Stiernlöf de sva$tas organisationer och kamp idag (b1.a. kampen för rösträttsregistrering). Författaren har intervjuat en klanledare, svarta ledare och ger aven porträtt av vita rasistiska politiker som George Wallace och Lester Maddox. Dessutom fotografier och en ganska utförlig bibliografi över litteratur om Södern. St övling, Britta Jobb - respport fran 3 fabriker Stockholm: PAN/Norstedts s. Pör att skriva sin bok har Britta Stövling använt sig av en mild form av 'lwallraffandew, iiven om inte ambitionerna varit högre an att avslöja fabriksarbetets vardag. Hon tog helt enkelt Jobb ca en månad åt gången på vardera tre fabriker. Från sin position som ans talld har hon gjort e tt slags jag-var-dar-reportage". Hon redovisar arbetsförhållandena vid resp. företeg, samtal med arbetskamrater etc. Hennes språk ar roligt och rappt. Några djupare analyser finns inte och man saknar inga sådana heller. Den har framlagda verklighetsbilden talar f ör sig s jälv.

17 Terkel, Studs ' Hårda tider Stockholm: Norstedts s. Då det amerikanska originalet "Hard timesv med undertiteln "An Cral History of the Great Depressionw utkom i New York 1970, skrev New York Times hänf ört : "Solid... the talk of people who remember and those who have only heard; of those who suffered and those who didn't; of those who lost everything and those who had nothing to lose; and of those who where part of the problem; those who tried to solve it, and those who were caught.in between.,. an invaluable record!" Man vill gärna ins tamma i detta omdöme. "Hårda tidertf ar spännande som en kollektivroman eller rättare sagt flera de skilda kollektiven kan grupperas ungefär som New York Times gjorde. "Hårda tiderf' ar ett utmärkt komplement till den skrivna historien. Mest givande ar den att läsa på originalspråket, det ger en ypperlig traning i att f örs tå amerikanskt Vardagssprålr. Den svenska utgåvan har förord av Olof Palme. Terkel, S tuds Rapport från amerikansk stad: Chikago Stockholm: PAN/Norstedts s. Studs Terkel's debut som rapportboksförfattare. Bakgrunden var den att Jan Myrdals amerikanske förläggare ville utverka en motsvarighet till "Rapport från kinesisk byw. Studs Terkel fick uppdraget och Chikago blev den amerikanska "bynu. Terkel låter ett stort antal Chikagobor komma till tals. Det ar alla sorters människor, politiskt och socialt. Men det finns en begränsning - som verkar befogad - och som Terkel motiverar.i förordet: "Det finns medvetna luckor i den har boken, markbarast ar franvaron av präster, professorer, journalister och författare av alla slag. Jag tyckte att deras vana att uttrycka sig och deras litterära träning gav dem möjligheter att vända sig till annat f~rurn.~'... "Det var människor med outvecklat tankeliv jag sökte snarare än medvetet artikulerade." Wallraff, Giinter & Engelmann, Bernt Ni däruppe - vi härnere Stockholm: P~N/Morstedts s. l "Ni däruppeu - det ar den smala klick personer som utgör den tyska storfinansen. Engelmann/Wallraff skildrar har ett tiotal av ddssa finansfamiljer, Krupp, Sachs, Gerling m.fl. För var och en av dem tecknar Engelmann ett snabbt och ofta ironiserande inledningsavsnitt över hur de byggt upp sin förmögenhet och hur de lever. Wallraff tar på känt manér jobb hos dem och får på så sätt tillfälle att ge den kontrasterande bilden av hur Itvi härnereff har det. Dm. det arbetande tyska folk utan vilket kupongklipparna inte skulle kunna leva i'sitt världsfrånvända slöseri. Anslaget i arbetarnas berättelser och i Wallraffs resonemang later ana att man inte alltid kommer att finna sig i sakernas tillstånd... Bitvis ar boken mycket rolig, särskilt i det kapitel dar Wallraff och en annan r:broder'' enrollerar sig som munkar. Det ar en dräpande vidraring med det religiösa hyckleriet i Förbundsrepubliken.

18 I -- Wallraff, Gunter ' 7 icke önskvärda indus trireportase Stockholm: P~J!i/Nc)rstedt;s s. Fem av dessa reportage fanns med i Wallraffs debutbok som utkom F l966 i Tyskland (aldrig utgiven i Sverige). L I I sex avsnitt a'terfinner vi Wallra.ff som arbetare hos västtyska 1 storföretag som Blelit taverken, Thyssen, Siemens, Ford. Hans eri farenhe ter av väs t tysk indus triarbe tarvardag är en skrämmande, men 1 nödbandig läsning : s tress, olycksfall till f öl j d av dåligt arbe tarskydd, f örtryck a.v "gas tarbetarew (invandrare). Efterkrigstidens s& f. omskrutna "under" inom den tyska industrin avslöjas helt. För de tyska arbe tarna h.ar de t betytt ökad utsugning, I det sjunde och sista reportaget berättar Wallraff om ett glasbruk dar arbetarna s jaïva övertagit produktionen. Kontrasten ar.i stor mot de odemcikratiska hierarkier han skildrat tidigare i boken. I l i 1 -- Viallraf f, Gunt er 13 icke önskvärda reportage I Stoclrf~olm: P~E/Norstedts s. 1 1 Wallraffs första till svenska översatta bok. Den satte fart p& den I I I svenska debutten prn Tysklsiid. De texde~ser I i'örbunclrrepubljken sorr. i tifiigare p5pekats av t.ex. Jörn Svensson (Vägen till fjarde riket, I ~ Staffanstorp 1963) togs nu på l allvar.! I Ger~om sin djarva metod att ikläda sig olika roiler, lyckades W2llraff j avslöja er- rad mj.ssförh&llandeui i Vasttyskland. Ean visade att flera l 1 s torre tyska inks trier håiler väpnad? gar dec, 'lverksskydcisk~rerf', s orr, I l skall k~inna sattas in taex. vid en etrejk. Tinder den demokra.tiskn l 1 l fasacien fann dallraff idel anti-demokratiska f öreteelser. De t hele irite battre av att det; sanktioneras på bögsta crt eller att det pafallanae ofta finns gamla hitlerister med i bilden, t.ex. i ledningen f ör ver.ksk;idgskz 9 r erna. 1 Wallraffs avslöjanden fick inte passera opatalt. Cessbiittre misslyckades det,reaktionen att få honom fälld f ör "obehörig t janstel utövnirigll eller llobehörigt anvandande av annans titelf1. 1 l Wallraff är en kunnig ciceron i den vasttyska sa.mhällsdjungeln: 1 ~ blir l den som tror att den tyska fascismen dcg med Iiitler har irite last sin Wallraff. Förord av Heinrich Böll.

19 l $ ds esnaate 1?k 12 &rena ganska strid P

20 BADA BORÅS AKADEMISKA DIGITALA ARKIV Detta är ett inskannat och digitaliserat specialarbete från BHS (Bibliotekshögskolan) vid Högskolan i Borås. Specialarbeten skrevs som examensarbete på bibliotekarieutbildningen mellan åren 1974 och Bibliotek & läranderesurser (BLR) vid Högskolan i Borås har utfört digitaliseringen och har använt de exemplar som funnits i bibliotekets samlingar i befintligt skick. De digitaliserade specialarbetena är publicerade i Borås Akademiska Digitala Arkiv (BADA), som är högskolans system för digital publicering. Upphovsrätten tillhör författarna. Publiceringsår i BADA: 2011

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Innehåll 2 Inledning 3 Uppgiften 3 Hjälpmedel 3 Undertitel eller anmärkning? 4 Anmarkning: bibliograf i ochleller bilaga 6

Innehåll 2 Inledning 3 Uppgiften 3 Hjälpmedel 3 Undertitel eller anmärkning? 4 Anmarkning: bibliograf i ochleller bilaga 6 Innehåll 2 Inledning 3 Uppgiften 3 Hjälpmedel 3 Undertitel eller anmärkning? 4 Anmarkning: bibliograf i ochleller bilaga 6 INLEDNING Immigrant-Institutet, som grundades 1973 i Stockholm, är en ideell förening

Läs mer

M i t t arbete har varit att ur tv& argangar av dessa bada tidskrifter,

M i t t arbete har varit att ur tv& argangar av dessa bada tidskrifter, Indexering av ett antal facktidskrifter inom ämnet arbetsterapiaför arbetsterapiverksamheten vid Regionsjukhuset i Linkopinq Tidskriften Arbetsterapeuten är det fackliga organet för Förbundet Sveriges

Läs mer

KATALOGISERING AV LYRIK FOR TIDAHOLMS BIBLIOTEK

KATALOGISERING AV LYRIK FOR TIDAHOLMS BIBLIOTEK 1 KATALOGISERING AV LYRIK FOR TIDAHOLMS BIBLIOTEK Tidaholms bibliotek ar huvudbibliotek i Tidaholms kommun. Bokbestandet ar ca 32 000 volymer. Av dessa ar ca BOO vo Iymer placerade pa signum Hc-03(s)(som

Läs mer

LPP, Reflektion och krönika åk 9

LPP, Reflektion och krönika åk 9 LPP, Reflektion och krönika åk 9 Namn: Datum: Svenska Mål att sträva mot att eleven får möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att möta skönlitteratur och författarskap från olika tider och i skilda

Läs mer

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda Lite om andra världskriget Fascismen Förhärligar staten Fursten, ledaren, eliten, handlingskraften Känslans kraft gentemot förnuftet Ojämlikhet Kollektivet gentemot individen Arbetarklass mot aristokrati

Läs mer

Kopieringsunderlag Your place or mine? Frågor till avsnittet

Kopieringsunderlag Your place or mine? Frågor till avsnittet Your place or mine? Frågor till avsnittet Förståelsefrågor: nyhetsbyrån Reuters inte att ordet terrorist ska användas, utan självmordbombare, tänker du? den närmaste israeliska staden. Hur många raketer

Läs mer

SIDAN 1 TOMAS DÖMSTEDT. Fakta om USA. Lärarmaterial. Klicka HÄR för att skriva ut arbetsmaterialet.

SIDAN 1 TOMAS DÖMSTEDT. Fakta om USA. Lärarmaterial. Klicka HÄR för att skriva ut arbetsmaterialet. SIDAN 1 Lärarmaterial Klicka HÄR för att skriva ut arbetsmaterialet. VAD HANDLAR BOKEN OM? Boken gör en sammanfattning av Amerikas historia och bildandet av USA. Den berättar om viktiga personer och händelser,

Läs mer

Bedömningsstöd. Historia 7-9. Elevhäfte

Bedömningsstöd. Historia 7-9. Elevhäfte Bedömningsstöd Historia 7-9 Elevhäfte BEDÖMNINGSSTÖD I HISTORIA ÅRSKURS 7-9 Elevuppgift Livet före och efter Berlinmurens fall Bakgrund till uppgiften Kalla kriget är en historisk epok som sträcker sig

Läs mer

Tunadalskyrkan Att leva i Guds Nu

Tunadalskyrkan Att leva i Guds Nu 1 Mark 1:14 När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sade: Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. Tunadalskyrkan 131208 Att leva

Läs mer

HÖSTEN 2014 HÖSTEN 2014. Ett imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra

HÖSTEN 2014 HÖSTEN 2014. Ett imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra Ett nytt imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra Ett imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra HÖSTEN 2014 HÖSTEN 2014 KANSKE ÄR DET ALLT DU BEHÖVER VETA E. LOCKHART

Läs mer

Kalla kriget 1945-1991

Kalla kriget 1945-1991 Kalla kriget 1945-1991 Sovjetunionen vs. USA Kampen om världsherraväldet Kalla kriget 1 Varför kallas det Kalla Kriget? Kallt krig för att det aldrig blev riktigt hett det blev inte direkt krig, väpnade

Läs mer

Mall för uppsatsskrivning 2013-2014

Mall för uppsatsskrivning 2013-2014 Mall för uppsatsskrivning 2013-2014 Exempel på framsida samt instruktioner Förnamn Efternamn Klass Entréskolan, Eskilstuna Datum Använd Infoga- menyn i Word och välj sidnummer för att lägga in sidnummer

Läs mer

Svenska Läsa

Svenska Läsa Svenska Läsa utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna läser på egen hand och av eget intresse, utvecklar sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika

Läs mer

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Den äldsta benämningen på sånglekar är»jullekar«. Carl von Linné skrev för 275 år sedan ner texten och leksättet till sex lekar som han kallade»dahlflickors

Läs mer

Kalla kriget. Karta över Europa. VEU: VästEuropeiska Unionen. Källa: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:cold_war_europe_military_map_sv.

Kalla kriget. Karta över Europa. VEU: VästEuropeiska Unionen. Källa: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:cold_war_europe_military_map_sv. Kalla kriget Kalla kriget var en konflikt mellan USA och Sovjetunionen som utspelade sig från år 1945 till år 1989. USA och Sovjetunionen var två supermakter som bildades efter det Andra världskriget då

Läs mer

DEN TYSK / RYSKA PAKTEN

DEN TYSK / RYSKA PAKTEN DEN TYSK / RYSKA PAKTEN o Flera var rädda för kommunismen som härskade i Sovjetunionen. o Kanske kunde den stora tyska armén vara ett bra försvar mot Sovjetunionen? o Ett avtal eller snarare en pakt mellan

Läs mer

Flickornas & kvinnornas historia del 4 Lärarhandledning

Flickornas & kvinnornas historia del 4 Lärarhandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla olika sorters instuderingsmaterial

Läs mer

*Vidare kommer det att handla om rasism, nazism, fascism, främlingsfientlighet och fördomar, samt hur man motverkar det.

*Vidare kommer det att handla om rasism, nazism, fascism, främlingsfientlighet och fördomar, samt hur man motverkar det. Se människan Vi ska nu arbeta med ett tema de närmaste veckorna som kommer handla om människan, hur vi delat in människan i olika kategorier tidigare i historien och även nu. Vidare kommer det att handla

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING

FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING A FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING TILL INTERVJUPERSONEN: Om Ni är man, svara på frågorna i GS1. Om Ni är kvinna, svara på frågorna i GS2. GS1. MÄN: Här beskrivs kortfattat några personers egenskaper.

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Analys av Hungerspelen

Analys av Hungerspelen Analys av Hungerspelen Sammanfattning av boken Hungerspelen, som är skriven av Suzanne Collins, utspelar sig i Amerikas framtid där alla stater delats upp i olika distrikt, landet kallas Panem. Katniss

Läs mer

Svenska 9a v 38 49, hösten 2012 (Jane) Olika texttyper

Svenska 9a v 38 49, hösten 2012 (Jane) Olika texttyper Svenska 9a v 38 49, hösten 2012 (Jane) Olika texttyper I detta arbetsområde fokuserar vi på media och dess makt i samhället. Eleven ska lära sig ett kritiskt förhållningssätt till det som skrivs samt förstå

Läs mer

EFTERKRIGSTIDEN (Kalla kriget) 1945-1991

EFTERKRIGSTIDEN (Kalla kriget) 1945-1991 EFTERKRIGSTIDEN (Kalla kriget) 1945-1991 Efter 1945 Fred och välfärd Europa var en världsdel i spillror. Politikerna som styrde hade varit med om krisen på 1920- och 1930 talen, världskrig, nazism, kommunism

Läs mer

ÄLTA SKOLAS LOKALA KURSPLAN

ÄLTA SKOLAS LOKALA KURSPLAN 1(6) Förskoleklass mål för förskoleklass Exempel på genomförande Strävansmål mot år 2 få fonologisk medvetenhet känna lust att lära genom att LÄSA få möjlighet till att LYSSNA, TALA och BERÄTTA utveckla

Läs mer

Att behandla sina bästa kunder som fiender är att skjuta sig själv i foten och rena motsatsen till ett framgångsrecept

Att behandla sina bästa kunder som fiender är att skjuta sig själv i foten och rena motsatsen till ett framgångsrecept Att behandla sina bästa kunder som fiender är att skjuta sig själv i foten och rena motsatsen till ett framgångsrecept Resultat och analys av en enkät som visar vad låntagare vid Stockholms stadsbibliotek

Läs mer

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror [En intervjustudie med bötfällda bilister] Heléne Haglund [2009-06-09] Inledning Syftet med den här studien är att undersöka vilka anledningar som

Läs mer

SÄRSKILD PRÖVNING I SVENSKA B

SÄRSKILD PRÖVNING I SVENSKA B SÄRSKILD PRÖVNING I SVENSKA B Följande färdigheter ska du uppvisa under prövningen för att få ett godkänt betyg på kursen: SKRIVANDE: Du ska kunna producera olika typer av texter som är anpassade till

Läs mer

Låt eleverna skriva en bokrecension av boken. De ska svara på följande frågor:

Låt eleverna skriva en bokrecension av boken. De ska svara på följande frågor: FRANCE RIDLEY IDAN 1 Lärarmaterial VAD HANDLAR BOKEN OM? Boken handlar om Nelson Mandela och hans liv. Mandela kämpade för de svartas rättigheter i ydafrika. I ydafrika fick svarta människor inte gå i

Läs mer

Syfte och mål med kursen

Syfte och mål med kursen Arbetsområde: Världskrigens tid åk 9 Under vecka 34-40 kommer vi att arbeta med Världskrigens tid. Genom att ha kunskap om vår historia skapar vi förståelse om det samhälle vi lever i idag. Första och

Läs mer

1. Gustav Vasa som barn

1. Gustav Vasa som barn På Gustav Vasas tid Innehåll 1. Gustav Vasa som barn 2. Tiden för Gustav Vasa början av 1500-talet 3. Stockholms blodbad 1520 4. Gustav Vasa blir kung 5. Gustav Vasa som kung 6. Gustav Vasas familj 1.

Läs mer

Framgångsfaktorer vid kontakt med media* * Bra att ha i alla lägen. Skriv ut och spara!

Framgångsfaktorer vid kontakt med media* * Bra att ha i alla lägen. Skriv ut och spara! Framgångsfaktorer vid kontakt med media* * Bra att ha i alla lägen. Skriv ut och spara! 9 Framgångsfaktorer vid kontakt med media Det finns många faktorer som avgör om du lyckas i en intervjusituation.

Läs mer

Fakta om Astrid Lindgren

Fakta om Astrid Lindgren SIDAN 1 Lärarmaterial VAD HANDLAR BOKEN OM? Boken presenterar en av världens mest berömda barnboksförfattare. Vi får följa Astrids liv från barn till vuxen och får lära oss om hur historier och böcker

Läs mer

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Ditt gymnasiearbete ska bygga kring den frågeställning du kommit fram till i slutet av vårterminen i årskurs 2 och du ska i ditt arbete besvara din frågeställning

Läs mer

Kalla kriget, första skedet Vänner blir fiender!

Kalla kriget, första skedet Vänner blir fiender! Kalla kriget, första skedet 1946-1947. Vänner blir fiender! Det kalla kriget var en konflikt mellan USA och Sovjetunionen som effektivt delade upp världen i två läger, väst och öst. Det kalla kriget började

Läs mer

SVENSKA. Lokal kursplan för ämnet Svenska. Kungsmarksskolan Strävansmål år 9

SVENSKA. Lokal kursplan för ämnet Svenska. Kungsmarksskolan Strävansmål år 9 Kungsmarksskolan 2007-08-16 SVENSKA Lokal kursplan för ämnet Svenska. Strävansmål år 9 Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven: - utvecklar sin fantasi och lust att lära genom

Läs mer

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Exempel på gymnasiearbete september 2012 Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Ungdomsspråk i spanska bloggar Elevens idé Calle är genuint språkintresserad. Han har studerat spanska,

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de engelska och amerikanska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de engelska och amerikanska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de engelska och amerikanska revolutionerna. I den här essän kommer jag att undersöka och jämföra skillnader och likheter i orsakerna till den amerikanska

Läs mer

Ingenstans att ta vägen

Ingenstans att ta vägen Ingenstans att ta vägen Vi har läst en artikel som handlar om en kille utan hem, pengar och arbete. Han kan inte svenska och bor på ett akutboende. Velibor, som han heter, tycker att man borde få mer hjälp

Läs mer

Moralisk oenighet bara på ytan?

Moralisk oenighet bara på ytan? Ragnar Francén, doktorand i praktisk filosofi Vissa anser att det är rätt av föräldrar att omskära sina döttrar, kanske till och med att detta är något de har en plikt att göra. Andra skulle säga att detta

Läs mer

Den fabulösa Kurts dagbok ( _ ) 一 一 一 一 一 O-_- 一 一

Den fabulösa Kurts dagbok ( _ ) 一 一 一 一 一 O-_- 一 一 Den fabulösa Kurts dagbok ( _ ) 金 T O-_- 田 界 Gurgel Y(^_^)Y / Mårten von Torsten och borsten )( UU.. / 山 =( U Kurt ( _ ) Grabbarna grus (ˊ_>ˋ) / Lols återkomst.o :-D O Voldemort ( ) 11 september Hej skit

Läs mer

Saiid Min läsning i början och i slutet av det här året är två helt olika saker. Först måste jag säga att jag hade ett gigantiskt problem med att

Saiid Min läsning i början och i slutet av det här året är två helt olika saker. Först måste jag säga att jag hade ett gigantiskt problem med att Saiid Min läsning i början och i slutet av det här året är två helt olika saker. Först måste jag säga att jag hade ett gigantiskt problem med att gilla skönlitterära böcker från början, jag var inte van

Läs mer

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com Berättare blir man genom att göra två saker så ofta som möjligt: 1. Lyssna. 2. Berätta. I den ordningen. Och omvänt. Om och om igen. Retorik - våra reflektioner kring Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens

Läs mer

ASTRID LINDGRENS NÄS STUDIEMATERIAL FÖR MELLANSTADIET. Skapat av Åsa Loven, BARNinitiativet

ASTRID LINDGRENS NÄS STUDIEMATERIAL FÖR MELLANSTADIET. Skapat av Åsa Loven, BARNinitiativet ASTRID LINDGRENS NÄS STUDIEMATERIAL FÖR MELLANSTADIET Skapat av Åsa Loven, BARNinitiativet Lektionsprogram Märk världen, Astrid Lindgrens krigsdagböcker än en personlig skildring av hur dramatiska världshändelser

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Reflektion. Värsta fyllan Lärarmaterial. Författare: Christina Wahldén

Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Reflektion. Värsta fyllan Lärarmaterial. Författare: Christina Wahldén sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Klaras föräldrar har rest bort så Elin och Isa och alla andra är bjudna på fest hos henne. Klaras moster köper alkohol i Tyskland som hon sedan

Läs mer

Min individuella uppgift om hamnens Webbsida

Min individuella uppgift om hamnens Webbsida Min individuella uppgift om hamnens Webbsida Tävlingar på FB Arrangera tävlingar över FB och dela ut fina priser till de som faktiskt vinner. Detta fungerar väldigt effektivt i nuläget. ETT bra pris/gilla

Läs mer

Första världskriget

Första världskriget Första världskriget 1914-1918 1. 2. 3. Varför blev det krig? 4. 5. 2 s.194 Orsaker till första världskriget: Imperialismen Industrialiseringen skapade behov av råvaror och nya marknader. Kapplöpning om

Läs mer

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen Människan är större Samtalshandledning för studiecirkeln Kerstin Selen Människan är större en bok för samtal om livet Skåne Stadsmission har med bidrag av författare, fotografer och illustratörer skapat

Läs mer

Orgelbyggaren. Uppgifter och diskussionsfrågor

Orgelbyggaren. Uppgifter och diskussionsfrågor Orgelbyggaren av Robert Åsbackas är en av de första återberättade finlandssvenska böckerna. Bosse Hellsten har återberättat romanen som kom ut år 2008. Orgelbyggaren handlar om Johannes Thomasson, en äldre

Läs mer

Lathund olika typer av texter

Lathund olika typer av texter Lathund olika typer av texter - Repetition inför Nationella Proven i svenska - Brev Alla brev innehåller vissa formella detaljer. Datum och ort är en sådan detalj, i handskrivna brev brukar datum och ort

Läs mer

Det bästa som hänt under min tid som boklånare

Det bästa som hänt under min tid som boklånare Stockholms stadsbibliotek Det bästa som hänt under min tid som boklånare Resultat och analys av en enkät som visar vad låntagare vid Stockholms stadsbibliotek tycker om att låna e-böcker från biblioteket.se.

Läs mer

Världskrigens tid

Världskrigens tid Världskrigens tid 1914-1945 Krig är blott en fortsättning på politiken med andra medel. Carl von Clausewitz Tysk general 1780-1831 1:a världskriget Krig mellan åren 1914 och 1918. Kriget stod mellan två

Läs mer

Centralt innehåll årskurs 7-9

Centralt innehåll årskurs 7-9 SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Exempel på observation

Exempel på observation Exempel på observation 1 Jag gjorde en ostrukturerad, icke deltagande observation (Bell, 2005, s. 188). Bell beskriver i sin bok ostrukturerad observation som något man tillämpar när man har en klar uppfattning

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Allmänt om kvalitativ metod och likheter, skillnader gentemot kvantitativ metod

Allmänt om kvalitativ metod och likheter, skillnader gentemot kvantitativ metod Föreläsning kvalitativ metod, Jonas Axelsson Jag skall ha detta upplägg: - Allmänt om kvalitativ metod och likheter, skillnader gentemot kvantitativ metod - Exempel på olika kvalitativa metoder - Något

Läs mer

FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM KOMMUNAL VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE NIVÅ

FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM KOMMUNAL VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE NIVÅ Historia, 150 verksamhetspoäng Ämnet handlar om hur människor har levt i det förflutna och hur samhällen har utvecklats. Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden

Läs mer

Öppna händer ett säkrare koncept av obeväpnad självförsvar

Öppna händer ett säkrare koncept av obeväpnad självförsvar Öppna händer ett säkrare koncept av obeväpnad självförsvar Under många decennier har man samlat information & diskuterat effektivare och tryggare metoder av självförsvar / obeväpnad kamp samt olika polisiära

Läs mer

tidningsveckan 2011 Samlade kopieringsunderlag

tidningsveckan 2011 Samlade kopieringsunderlag Samlade kopieringsunderlag tidningsveckan 2011 Här finner du de samlade kopieringsunderlagen till Lärarmaterial Tidningsveckan 2011 Tema nyheter. Alla kopieringsunderlag är fria att kopiera och sprida

Läs mer

3.13 Historia. Syfte. Grundskolans läroplan Kursplan i historia

3.13 Historia. Syfte. Grundskolans läroplan Kursplan i historia 3.13 Historia Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna både våra liv i dag och våra val inför

Läs mer

Med fokus på ungdomars röst och 365 andra saker

Med fokus på ungdomars röst och 365 andra saker Med fokus på ungdomars röst och 365 andra saker Det är helt knäppt att vårt samhälle är så segregerat. Blanda mer! Den åsikten uttryckte nästan alla de drygt 130 ungdomar som intervjuades i projektet RÖST.

Läs mer

NORBERG 2010-04-30. FÖRSTA MAJ 2010 NORBERG. SOLIDARITET FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID. Allt startar där man själv befinner sej, här och nu.

NORBERG 2010-04-30. FÖRSTA MAJ 2010 NORBERG. SOLIDARITET FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID. Allt startar där man själv befinner sej, här och nu. NORBERG 2010-04-30. FÖRSTA MAJ 2010 NORBERG. SOLIDARITET FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID. Allt startar där man själv befinner sej, här och nu. När jag passerar Mossgruvparken, brukar jag stanna till, vid den sten

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos

De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos svenska folket och de allra flesta tycker att vi fyller en

Läs mer

Förord. Min fördjupning handlar om hur en liten by i norge fick uppleva detta och kände sig tvugna att fly av skräck.

Förord. Min fördjupning handlar om hur en liten by i norge fick uppleva detta och kände sig tvugna att fly av skräck. Förord 1 september 1939 invaderar Tyskland Polen och detta var början till andra världskriget. Det blev ett krig som varade i 6 hemska år. Över 20 miljoner icke- stridande miste sina liv. 6 miljoner människor

Läs mer

Vietnam kriget. Vietnamkriget var en konflikt under kalla kriget i Vietnam,Laos och Kambodja

Vietnam kriget. Vietnamkriget var en konflikt under kalla kriget i Vietnam,Laos och Kambodja Vietnam kriget Vietnamkriget var en konflikt under kalla kriget i Vietnam,Laos och Kambodja Kriget pågick från 1 november 1955 till 30 april 1975. Alltså pågick kriget i 19 år och 180 dagar. Kriget slutade

Läs mer

En journalist använder alla sina sinnen för att på ett så sant och trovärdigt sätt som möjligt visa lyssnarna vad hon eller han upplever på plats:

En journalist använder alla sina sinnen för att på ett så sant och trovärdigt sätt som möjligt visa lyssnarna vad hon eller han upplever på plats: Radioreportaget är en journalistiskt berättande och informerande genre som presenteras muntligt. Ett radioreportage kan handla om en eller flera personer, en händelse, en plats eller en situation. Sid

Läs mer

Svenska som andraspråk Tala/Lyssna/Samtala

Svenska som andraspråk Tala/Lyssna/Samtala 2010-06-14 Svenska som andraspråk Tala/Lyssna/Samtala utvecklar sin fantasi och lust att skapa med hjälp av språket, både individuellt och i samarbete med andra, utvecklar en språklig säkerhet i tal och

Läs mer

Framsida På framsidan finns:

Framsida På framsidan finns: Framsida På framsidan finns: Rubriken på hela arbetet Namnet på den eller de som gjort arbetet Klass Någon form av datering, t.ex. datum för inlämning eller vilken termin och vilket år det är: HT 2010

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då människor från alla världens hörn samlas för att demonstrera

Läs mer

Tunadalskyrkan Samlingssöndag 1 Tim 6:11,12 Kämpa trons goda kamp

Tunadalskyrkan Samlingssöndag 1 Tim 6:11,12 Kämpa trons goda kamp 1 Tunadalskyrkan 15 09 06 Samlingssöndag 1 Tim 6:11,12 Kämpa trons goda kamp Så ligger en sommar bakom igen med många olika upplevelser och händelser både i det personliga och i världen omkring oss. Det

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

A" göra sin röst hörd

A göra sin röst hörd A" göra sin röst hörd Om oss Mikael Zackrisson Ziggy Crea9ve Colony Malin Crona 8 Sidor, Centrum för Lä"läst NUMMER 39 25 SEPTEMBER 2013 Lättlästa nyheter alla vardagar: www.8sidor.se Poliserna bröt mot

Läs mer

4.14 Ur Tukydides histora

4.14 Ur Tukydides histora Uppgift 12 Läs 4.14 Ur Tukydides histora Perikles tal över de stupade atenarna År 431 f.kr trängde spartanerna in i Attika och dess invånare flyttade innanför Atens murar. Efter första krigsåret beslöt

Läs mer

Självvärdering The big five

Självvärdering The big five Kommunikativ förmåga Samtala, resonera och diskutera med varandra. I ett samtal är jag delaktig. Jag lyssnar på mina kamrater. Jag lyssnar på mina kamrater och värderar deras åsikter. Jag ser till att

Läs mer

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR Gör om gör rätt GS har som ambition att synliggöra medlemmarnas vardag. Ett tema som går igen under 2011 är Hur har du haft det

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Repetition av upptrappningen till kriget Kriget startar Norden i kriget Kriget i väster Kriget i öster Pearl Harbor Normandie Krigsslutet

Repetition av upptrappningen till kriget Kriget startar Norden i kriget Kriget i väster Kriget i öster Pearl Harbor Normandie Krigsslutet Repetition av upptrappningen till kriget Kriget startar Norden i kriget Kriget i väster Kriget i öster Pearl Harbor Normandie Krigsslutet Adolf Hitler hur kunde han få makten? Adolf Hitler hade kommit

Läs mer

Kurs: Historia. Kurskod: GRNHIS2. Verksamhetspoäng: 150

Kurs: Historia. Kurskod: GRNHIS2. Verksamhetspoäng: 150 Kurs: Historia Kurskod: GRNHIS2 Verksamhetspoäng: 150 Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum - funderingsfrågor, högläsning och reflektion, skrivuppgift.

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum - funderingsfrågor, högläsning och reflektion, skrivuppgift. en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Röda rummet - funderingsfrågor, högläsning och reflektion, skrivuppgift. Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym, Vux, Lektionstyp:

Läs mer

Historia. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

Historia. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Historia Delprov B Årskurs 9 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Mårten Melin Vad boken handlar om? Boken handlar om Vanja och hennes kompis, Livia, som sitter hemma och tittar på en vampyrfilm. Vanja tycker egentligen att vampyrer är otäcka, men

Läs mer

KOMMUNIKATION UPPMÄRKSAMHET

KOMMUNIKATION UPPMÄRKSAMHET KOMMUNIKATION UPPMÄRKSAMHET Uppmärksamhet är kanske den enskilt viktigaste ingrediensen för mänsklig utveckling näringslösning för själen. Om du tänker på tillfällen i ditt liv då du har utvecklats, tagit

Läs mer

Enskild fördjupningsuppgift realism och

Enskild fördjupningsuppgift realism och Enskild fördjupningsuppgift realism och naturalism Denna epok var en tid där det industriella började växa vilket gjorde att både liv och landskap började förändras. Det här gjorde så att små städer blev

Läs mer

Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän Resursverksamheten 2010-11-16. Ungdomsböcker. Böcker att läsa tillsammans med en vuxen

Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän Resursverksamheten 2010-11-16. Ungdomsböcker. Böcker att läsa tillsammans med en vuxen Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän Resursverksamheten 2010-11-16 Ungdomsböcker Böcker att läsa tillsammans med en vuxen 2 Titel: All Dogs Have ADHD Författare: Kathy Hoopermann Förlag: Jessica

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

(Johanna och Erik pratar mycket bred skånska.) Johanna. Erik. Men måste vi verkligen? Johanna. Erik. Klart jag gör. Johanna

(Johanna och Erik pratar mycket bred skånska.) Johanna. Erik. Men måste vi verkligen? Johanna. Erik. Klart jag gör. Johanna ( och pratar mycket bred skånska.) Jag är en främling i detta land, men detta land är ingen främling i mig! Men måste vi verkligen? Vet du vem som sa så? Klart jag gör. Vet du vem som kände sig som en

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Om jag skulle beskriva mig själv och mina intressen så skulle inte ordet politik finnas med. Inte för att jag tror att det är oviktigt på något sätt. Men jag har ett

Läs mer

Kurs: Historia. Kurskod: GRNHIS2. Verksamhetspoäng: 150

Kurs: Historia. Kurskod: GRNHIS2. Verksamhetspoäng: 150 Kurs: Historia Kurskod: GRNHIS2 Verksamhetspoäng: 150 Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Särskild prövning Historia B

Särskild prövning Historia B Hej! Särskild prövning Historia B Du har visat intresse för att göra särskild prövning i Historia B. Här kommer mer exakta anvisningar. Detta gäller: Prövningen består av tre arbeten. En uppgift utgår

Läs mer

Titel: Strävan efter medarbetarengagemang: Choklad, vanilj eller jordgubbe?

Titel: Strävan efter medarbetarengagemang: Choklad, vanilj eller jordgubbe? Titel: Strävan efter medarbetarengagemang: Choklad, vanilj eller jordgubbe? Av Bill Sims, Jr. Ärligt talat så har vi allvarliga problem med säkerhetskulturen, Bill. Det är verkligen en märklig upplevelse

Läs mer

Barn som närstående. När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad

Barn som närstående. När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad Barn som närstående När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad Barn har, enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och patientsäkerhetslagen (6 kap. 5) rätt till information och stöd för egen del då

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning I III Lättläst version Ill II REGERINGSKANSLIET Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven

Läs mer

MEDBORGARDIALOG. - en liten guide

MEDBORGARDIALOG. - en liten guide MEDBORGARDIALOG - en liten guide Medborgardialoger i Orsa kommun - en liten guide Infoavdelningen, Janne Bäckman, december 2010 Vad är en medborgardialog? Det är helt enkelt ett sätt att prata med människor

Läs mer