Årsredovisning. Bf Lövkojan upa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. Bf Lövkojan upa"

Transkript

1 Årsredovisning för Bf Lövkojan upa Räkenskapsåret 2007

2 Bf Lövkojan upa Styrelsen för Bf Lövkojan upa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Föreningen, vars namn är "Bostadsföreningen Lövkojan utan personlig ansvarighet, har till ändamål, se stadgarna 1, att inköpa en eller flera fastigheter inom Stockholm för att bereda bostäder åt sina medlemmar. Väsentliga händelser Under året har förutom årsstämman hållits två föreningsmöten. Vid det första av dessa föreningsmöten gavs mandat till styrelsen att arbeta vidare mot en lösning för gårdshusets vind. Vid det andra mötet behandlades och togs ställning i fråga om balkonger, hiss i gathuset, och föreningsform. En arbetsgrupp bildades för att ge förslag om hur ekonomiförvaltningen/ kassörsarbetet kan skötas efter årsstämman Inför försäljningen av lägenhet 29, i gårdshuset, hade föreningen sökt och fått bygglov avseende en sammanslagning av lägenheten med del av ovanförliggande vind till en etagelägenhet. Lägenhetsköpet kom dock ej att sammanlänkas med någon upplåtelse av vindsdel. Föreningen har då låtit arkitekt rita om den aktuella vindsdelen ovanför lägenhet 29 till en självständig lägenhet och sökt bygglov för denna. Då hiss saknas i fastigheten har ansökan avslagits hos stadsbyggnadskontoret. Ansökan har därefter tagits vidare till den politiskt sammansatta byggnadsnämnden. Bygglov är nu beviljat. Under året byttes städföretag. I samband med detta minskades antalet städtillfällen och kostnaden halveras sett över ett helt år. OVK ( obligatorisk ventilationskontroll) är genomförd för fastigheten och ett godkännandeintyg finns med giltighet till hösten år Högtryckspolning genomfördes av tre köksavloppsstammar i gathuset. De ingick ej i stambytet. Huvudventiler till kulvertrör för värme till gårdshuset har bytts och resulterat i högre värmekomfort. Kompletterande taksmidesarbeten har genomförts. Garantibesiktning efter stambytet är genomförd, med endast marginella anmärkningar. Under det kommande året 2008; att genomföra den obligatoriska radonmätningen och eventuella följdåtgärder av denna, att genomföra den obligatoriska energideklarationen, med eventuella följdåtgärder, att genomföra "försäljningen" av den del av gårdshusets vind föreningen har bygglov för, och bidra till en lösning av de följder den försäljningen medför, att genomföra/förbereda balkongbygge, förutsatt beslut vid årsstämma samt bygglov etc. Fastighetsskatten upphör den 31 dec Efter den kommer för år 2008 en fastighetsavgift, som uppgår till kr per lägenhet. Schablonskatten upphörde 1 jan Någon höjning av föreningsavgiften för år 2008 föreslås ej.

3 Taxeringsvärdet på fastigheten: Flerårsöversikt Nettoomsättning Resultat efter finansnetto Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel: balanserad vinst årets vinst 886 disponeras så att i ny räkning överföres Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

4 Bf Lövkojan upa Resultaträkning Not Nettoomsättning Bredbandsuppkoppling Koppling till nya el-tavlan i källaren Räntebidrag från Boverket Skatterabatt för åren 2005 och Rörelsens kostnader Driftskostnader Fastighetsskatt Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av anläggningstillgångar Justering andelskonto Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner, återföring rep.fond Skatt på årets resultat Årets resultat

5 Bf Lövkojan upa Balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Stambyteskostnader mm åren Avskrivning stambyteskostnader Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordran skatterabatt Aktuell skattefordran Fordran Boverket Övriga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital 7 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Reparationsreserv Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder 10 Skulder till kreditinstitut

6 Kortfristiga skulder Förskott av medlemsavgifter Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter 11 För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga

7 Bf Lövkojan upa Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Skatteavräkningskonto har inkluderats i kassa och bank, vilket avviker från föregående år.. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Noter 1 Driftskostnader Vatten Värmekostnad El, belysning Renhållning Reparationer o underhåll Kabel-TV-kostnad Telia Bredband/Loopia Försäkring Rep.reserv 0,3% av tax.värdet Bromstäd Snöskottning e dyl Städakuten AB Övriga externa kostnader Hyra lokal Allmänna omkostnader Juridisk hjälp SBC Telefon och porton Revision Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Kvinnor 0,0 0,0 Män 0,5 0,5 0,5 0,5 Löner, ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar till styrelse Löner och andra ersättningar till övriga anställda Övriga sociala kostnader

8 4 Avskrivning anläggningstillgångar Avskrivning stambytet m m S k "investeringar", gjorda under under åren , har år 2006 slutligen helt skrivits av. 5 Byggnader och mark Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående planenligt restvärde Taxeringsvärden byggnader Taxeringsvärden mark Stambyteskostnader Arbete av Björn Berg Arbete av Anders Rosén Byggillet AB Övriga kringkostnader Övriga kringkostnader utgörs i huvudsak av målning trapphus, pantbrev, el. i stuprör, el. i sophus samt bakre gården, bakgårdens uppsnyggning, snörasskydd burspråk gathus, ritning ev. vindsbyggnation. 7 Förändring av eget kapital Inbetalda Reparations- Balanserat Årets insatser reserv resultat resultat Belopp vid årets ingång Minskning av rep.reserv Avsättning år Disposition av föregående års resultat Årets resultat 886 Belopp vid årets utgång Reparationsfonden skall numera enligt Bofkringsnämnden heta reparationsreserv och återfinnas i Bundet Eget Kapital 8 Inbetalda insatser Ingående saldo Tillkommande insats

9 Reparationsreserv Ingående reservering Återföring under Avsättning under Långfristiga skulder Lån Stadshypotek, f n 4,45% Lån Stadshypotek, f n 4,80% Lån Stadshypotek, f n 4,80% Lån Stadshypotek, f n 4,45% Lån Stadshypotek, f n 5,45% Ställda säkerheter För skulder i kreditinstitut: Fastighetsinteckningar STOCKHOLM den 15 januari 2008 MIKAEL MARCIMAIN INGRID de VRIES JAN AVERDAL ordförande Revisorspåteckning Vår revisionsberättelse har lämnats den. BO ERIC SVENSSON Revisor Revisor MARCUS EKEHOV

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Bostadsföreningen Iris u.p.a. 1(6) 746000-1709 Styrelsen för Bostadsföreningen Iris u.p.a. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning BRF VÄKTAREN 16

Årsredovisning BRF VÄKTAREN 16 Årsredovisning för BRF VÄKTAREN 16 769601-4021 Räkenskapsåret 2010 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Tilläggsupplysningar, noter mm 7-12 Org.nr 769601-4021

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Berget 10 Räkenskapsåret 2011 Bostadsrättsföreningen Berget 10 1(10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berget 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 769607-9701 1 (12) Styrelsen för BRF LARSBODASKOLAN 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

BRF KADETTEN 3. Org nr 716425-8126 ÅRSREDOVISNING

BRF KADETTEN 3. Org nr 716425-8126 ÅRSREDOVISNING BRF KADETTEN 3 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 Brf Kadetten 3 1(12) Styrelsen för Brf Kadetten 3 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE STYRELSEN Styrelsen

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. BRFDalen

Årsredovisning. BRFDalen Årsredovisning för BRFDalen Räkenskapsåret 2011 1(11 ) Styrelsen för BRF Dalen får hänned avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Arsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 769607-9701 1 (12) Styrelsen för BRF LARSBODASKOLAN 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet Räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Rökeriet 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nipfjället 5

Årsredovisning. Brf Nipfjället 5 Årsredovisning för Brf Nipfjället 5 Räkenskapsåret 2010 Brf Nipfjället 5 1(12) Styrelsen för Brf Nipfjället 5, Stockholms stad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning BRF APOTEKSSKOGEN 1

Årsredovisning BRF APOTEKSSKOGEN 1 Årsredovisning för BRF APOTEKSSKOGEN 1 769617-2811 Räkenskapsåret 2012 BRF APOTEKSSKOGEN 1 769617-2811 Styrelsen för BRF APOTEKSSKOGEN 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 Stockholm Organisationsnummer 716421-8955 Räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4,

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Årsredovisning. Brf Lunden

Årsredovisning. Brf Lunden Årsredovisning för Brf Lunden Räkenskapsåret 2012 Brf Lunden 1(15) Styrelsen för Brf Lunden, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. för. Brf Smålänningen

Årsredovisning. för. Brf Smålänningen Årsredovisning för Brf Smålänningen Räkenskapsåret 2007 Brf Smålänningen 1(11) Dagordning årsstämma 2008 1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar 2. Val av ordförande vid stämman 3. Val

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2013 Brf Soleken 1(10) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kungsängen 2

Årsredovisning. Brf Kungsängen 2 Årsredovisning för Brf Kungsängen 2 Räkenskapsåret 2007 Brf Kungsängen 2 1(12) Styrelsen för Brf Kungsängen 2, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Piloten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Piloten Årsredovisning rör Bostadsrättsföreningen Piloten 716421-1745 Räkenskapsåret 2010-07-01-2011-06-30 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Piloten får hänned avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kringlan 2

Årsredovisning. Brf Kringlan 2 Årsredovisning för Brf Kringlan 2 Räkenskapsåret 2010 Brf Kringlan 2 1(13) Styrelsen för Brf Kringlan 2, Tyresö kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser

Läs mer