Verksamhetsberättelse 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2014"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2014 Det här är Jakobsbergs folkhögskola Huvudman sid 2 2. Folkhögskolans mål, vision och verksamhetsplan sid 2 3. Det här är styrelsen sid 4 4. Det här är organisationen sid 5 5. Organisationsutveckling sid 6 6. Det här är kursverksamheten sid 8 7. Skolutveckling sid 9 a. AK-laget b. Kurser i samarbete med arbetsförmedlingen c. Hälsolaget d. Skriv-, rep- och konstlaget e. Hela skolan f. Aktiviteter Bilagor sid 13 1

2 Det här är Jakobsbergs folkhögskola Huvudman Föreningen Jakobsbergs folkhögskola är en ideell, religiöst och partipolitiskt obunden förening. Från skolans grundande 1919 fram till 1970 stödde KF skolans verksamhet, men från 1971 står Föreningen Jakobsbergs folkhögskola som ensam huvudman för skolan. Föreningens mål är att stödja skolans arbete och att främja de mål som skolan har för sin verksamhet. Jakobsbergs folkhögskolas mål och vision Jakobsbergs folkhögskola vill väcka passionen för det livslånga och meningsskapande lärandet till kursdeltagare, föreningsmedlemmar, personal och tillfälliga besökare. Jakobsberg folkhögskola är en mötesplats för samhällsförbättring, kultur och hälsa. Jakobsbergs folkhögskolas mission varför vi finns Syftet med Jakobsbergs folkhögskola är att förbättra samhället med hjälp av bildning. Folkbildningen arbetar idag som igår med individers framtidsdrömmar och för ett bättre samhälle för oss alla. Folkbildningen gör skillnad i samhället genom att vara angelägen för individer i deras sökande efter mening. Jakobsbergs folkhögskola arbetar i likhet med andra folkhögskolor med att höja vuxnas utbildningsnivå och möjliggöra personlig utveckling. Jakobsbergs folkhögskolas vision vart vi vill gå Jakobsbergs folkhögskola vill lagom till hundraårsjubileet 2019 kunna säga att vi är en livsviktig skola. För den enskilda människan och för samhället. Jakobsbergs folkhögskola vill lagom till hundraårsjubileet 2019 kunna säga att vi är en sammanhållen skola och mötesplats. Varje år bryter Jakobsbergs folkhögskola ner sin vision till en verksamhetsplan. Jakobsbergs folkhögskolas värden, perspektiv och hörnstenar All verksamhet på Jakobsbergs folkhögskola genomsyras av: 1. Demokrati i betydelsen deltagande, kollektiv konstruktiv debatt och reflektion 2. Jämlikhet i betydelsen solidaritet, jämställdhet, globalt ansvar, hela samhället 3. Bildning i betydelsen fysiska lärorika samtal, fokus på humaniora, hela livet 2

3 4. Hållbarhet och hälsa i betydelsen hållbar utveckling, ledarskap, hela människan 5. Kultur i betydelsen konstnärliga uttrycksformer, kreativitet, passion Jakobsbergs folkhögskolas kursutbud och Pedagogiska grundsyn (se bilaga 1) bygger på våra fem perspektiv. Vision 2019 och verksamhetsplanen 2014 Verksamhetsplanen förhåller sig till mål- och visionsdokument som är skolans kompass med sikte på 2019 som första anhalt. Skolans mål- och visionsdokument är uppdelat i sju steg: 1. Jakobsbergs folkhögskolas mission - vad vi är. 2. Jakobsbergs folkhögskolas vision - vad vi vill. 3. Jakobsbergs folkhögskolas värden och perspektiv - vad vi står för. De följande fyra stegen i vårt mål- och visionsdokument konkretiserar visionen. 4. Hur Jakobsbergs folkhögskola vill påverka individen fram till Vi vill förstärka det strukturella kvalitets- och utvärderingsarbetet öka de gemensamma aktiviteterna mellan de olika kurserna att kursdeltagarna skall märka av att de går på en folkhögskola se platsen Jakobsbergs folkhögskola som en viktig resurs. titta på hur föreningsmedlemmar och utomstående skall ta del av Jakobsbergs folkhögskola 5. Vad vill Jakobsbergs folkhögskola erbjuder sina samarbetspartners fram till 2019: Bjuda in fler medlemsorganisationer i föreningen. Öka samarbete med externa aktörer i Järfälla och på andra ställen 6. Hur Jakobsberg folkhögskola arbetar internt med sin vision fram till 2019: utveckla Jakobsbergs folkhögskola som fysisk mötesplats arbete med måldokument marknadsföra skolan förbättra arbetsmiljön effektivisera organisation 7. Vad Jakobsbergs folkhögskola uppnår varje enskilt år. Punkterna ovan konkretiseras i verksamhetsplanen 2014 vars resultat och kvalitetsarbete beskrivs i verksamhetsberättelsen på olika nivåer. 3

4 Det här är styrelsen 2014 Styrelsens sammansättning från Ordförande Vice ordförande Göran Hillman AnnKatrin Westerlund Övriga ordinarie ledamöter Christer Nilsson Kaisa Nordberg Patrick Ärlemalm Barbro Norén Kjell Johansson Christel Bridal (6.10-) Suppleanter Talal Imam Björn Sundblad Personalrepresentanter och adjungerande ledamöter Ordinarie Suppleant Gunnel Ottenby Jan Berglund (vt) HannaLinnea Regnfors (ht) Revisorer: Ordinarie Förtroendevald revisor Suppleant Matz Ekman, auktoriserad revisor, PwC Leif Lewin Mac Berlin, förtroendevald revisor Sekreterare Ola Larsson, rektor 4

5 Det här är organisationen 2014 LÄRARGRUPPEN AK-laget Hälsolaget Anna Olsson Alexandra Peterson Ht 2014 Elisabet Sjöstedt Vt 2014 Johan Wahlberg Ingegerd Akselsson Le Vt 2014 Malin Jonason Douaron Johanna Isaksson Ht 2014 Skriv-, rep- och konstlaget Johan Öberg Vt 2014 Keyvan Ashant Eva Jacobson Vt 2014 (tjl ht) Laine Mullally Felicia Hedström Mikaela Schain Ht 2014 Gunnel Ottenby Morgan Sundell Ht 2014 HannaLinnea Regnfors My Wåhlander Vt 2014 Harry Modin Ole Andersson Januari Humlan Lange Peter Svernby Ht 2014 Jonas Ask Torbjörn Berggren Etableringslaget Henrik Persson Sonja Tonn Oktober- Oktober- SERVICEGRUPPEN Köket och lokalvård Vaktmästare Senarath Weerarathna Anders Ekholm Sandhya Sebastian Jessica Lundgren praktikant Ariyaratna Wijemuni Pande Vrklevski vt-2014 Administration Jan Berglund Ledningsgrupp Ann-Catrin Carinder Felicia Hedström Bengt Jönsson Jan Berglund Johanna Isaksson Rektor Ola Larsson Ola Larsson 5

6 Holger Nilén gick i pension vid årsskiftet men har arbetar kvar under året som timlärare. Ole Andersson var tjänstledig perioden och slutade därefter sin anställning. Eva Jakobsson är tjänstledig under läsåret My Wåhlander anställdes för att arbeta med vårens Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF) men fick ett annat erbjudande under sommaren. Tjänsten i svenska och sva behövdes då kompletteras med ytterligare en tjänst. Morgan Sundell anställdes som svensklärare och Mikaela Schain som SMF-lärare, deltagarestödjare och temalärare. Organisationsutveckling 2014 I början av året använde skolan sig Rengörare Näslunds städtjänster för att klara städningen i Arken. Under sommaren gick Pande Vrklevskis pension vilket också ställde frågor om vem skulle ta hand om städningen i Valhall. Ola Larsson hade under våren träffat Spånga blå band för att diskutera eventuella samarbeten kring kursverksamhet. En av deras verksamhet är Blå vägen som är ett socialt städföretag. Skolan valde att testa Blå vägen under hösten. Den alternativa företagsformen ligger i linje med skolans mål och vision. Särskilt styrelsen och skolans önskemål att knyta tillbaka till den kooperativa tråden som tydligast illustreras av samarbetet med Coompanion (se nedan). Under 2014 har biblioteket kommit på plats. Bakom det arbetet står den nyastartade biblioteksgruppen som tänkt ut ett enklare lånesystem och vad biblioteket ska innehålla. Läraren Gunnel Ottenby gick upp i tjänst under våren 2014 för att genomföra biblioteksgruppens tankar om biblioteket. Under hösten har praktikanten Jessika Lundberg arbetat måndagar och onsdagar för att hantera utlåning och strukturen. Förutom uppmuntran till läsning har gruppen också tillsammans med evenemangsgruppen tänkt kring användning av lokalen. Nära de här två grupperna finns nu också föreläsningsgruppen - med fokus på kvällsföreläsningar sedan december Två styrelserepresentanter och en lärare sitter i den gruppen. Vi har alltså fortsatt göra justeringar av de fortfarande nya processgrupperna och andra delar av mötesstrukturen (se bilaga). Under hösten har skolan hyrt ut lokalen Brita om fredagar till yrkeshögskoleutbildningen Vatten och miljö som ges i samarbete med Järfälla kommun. Under hösten har också Järfälla Daglig verksamhet etablerat sig på skolan. De använder Himlens gamla internatkök till att baka till försäljningen i kaféentrén till modesta priser. Biblioteket, uthyrning och Kafé-verksamheten syftar till att på Jakobsbergs folkhögskola lyfta fram mötet mellan människor med olika bakgrund. År 2014 har köket sålt mer konferensmat till externa gäster som också hyrt våra lokaler. Konferensverksamhet är fortfarande en ytterst liten verksamhetsgren på skolan. På grund av skolans nya verksamheter beställde under hösten rektor en extern översyn av de 6

7 administrativa rutinerna. Revisorerna Pwc tittade på skolans administration för att i framtiden öka effektiviteten. Under bland annat höstens personaldag och styrelsemötet i juni diskuterade personal och styrelse framtidsfrågor för Jakobsbergs folkhögskola och dess deltagare och uthyrning. Kommunikationsgruppen har arbetar med att ta fram mallar till alla våra infotexter och förberett arbetet med att definera upphandlingen till en ny grafisk profil. Miljö- och solidaritetsgruppen har sörjt för att skolan blivit medlem i Forum syd för framtida samarbeten och projekt som kan gynna både skola och kursdeltagare. Gruppen har också tillsammans med tidigare deltagare på Västsahara-kursen väckt liv i Solidaritetskommittén där nu Anna Olsson från gruppen är ordförande och rektorn kassör. Kompostarbetet har utvecklats ytterligare med inköp av en större kompost och ett större ansvarstagande bland kursdeltagarna. Arbetsmiljö Ola Larsson har skrivit ett ramavtal med Avonova/Järfälla Hälsan för att snabbare och bättre än nu kunna möta hälsorelaterade frågor på arbetsplatsen. Företagshälsan har tittar på kökspersonalens och vaktmästarens arbetsförhållanden. Samverkansgruppen skickade under hösten ut arbetsmiljöenkät och slog fast en årscykel för arbetsmiljöarbetet. Under året har vi behållit det individuella friskvårdsbidraget och haft en gemensam obligatorisk friskvårdstid för alla anställda: yoga ha varit aktiviteten framför andra i samband med arbetplatsträffarna. Jakobsbergs folkhögskola har under året fått besök av LR, Lärarförbundet och Arbetsgivaralliansen som berättade sin samsyn kring arbetstiden 7

8 Det här är kursverksamheten 2014 Allmän kurs - bas AK-laget Allmän kurs - svenska som andraspråk Allmän kurs - samhälle, politik och media Allmän kurs kultur, litteratur och skrivande (vt 2014) Allmän kurs - naturvetenskapligt basår Studiemotiverande kurs (i samarbete med arbetsförmedlingen) Etableringskurs (i samarbete med arbetsförmedlingen) Sommarkurs: svenska för ensamkommande ungdomar Hälsoutvecklare Hälsolaget PTM - Cert. Personlig tränare (PT) och massageterapeut Norra konst - ettårig grundkurs Skriv! - poesi, prosa och dramatik Skriv-, repoch konstlaget Skriv! - projekt (50 %) Reportage - journalistisk text, radio och webb Reportage påbyggnadsåret (praktiktermin och frilansreporter) Seniorkurs - läs och skriv! Seniorkurs - hälsoinspiration Seniorkurs de nya medierna Glokala tankesmedjan (50 %) Kooperativt ledarskap (50 %) Manuspiloterna Externa Samarbetspartner Externa kurser Kortkurser av rekryteringsgruppen 8

9 Skolutveckling 2014 AK-laget Deltagarstödjare blev svaret på en lång diskussion på om vi skulle anställa kurator och/eller studievägledare. Skolan prioriterar behovet för Allmän kurs när Mikaela Schain som arbetar på Allmän kurs 25 procent anställdes för att stötta deltagare och något mer än andra lärare stöttade deltagares psykosociala. Dessutom hjälper deltagarstödjaren deltagarna vidare med frågor som rör psykisk ohälsa eller studievägledning. Arbetslagsledaren för Allmän kurs finns också som studievägledare. Även en extern studievägledare har funnits under året. Allmän kurs samhälle har införlivat sökande från nedlagda AK kultur som kommer att leva kvar som ett tillval. Orsaken bakom är dåligt söktryck och otydlig profil. I skolans ambition att nå nya målgrupper till våra kurser gjorde vi ytterligare ett försök med kursen Allmän kurs bas och svenska, eller Ak sas som den med tiden började kallas. I samarbete med Järfälla kommun erbjöd folkhögskolan en uppdragsutbildning i form av en sommarkurs för ensamkommande flyktingungdomar. Deltagare därifrån kom i höstas att utgöra stommen för Allmän kurs - bas och svenska. Kurser i samarbete med arbetsförmedlingen Organisationen för projektverksamhet har hittat sin form. Undervisning på SMF-kurs görs nu i huvudsak av anställda och ansvaret för kursen ligger numera hos arbetslaget AK. Kurserna med arbetsförmedlingen blev under hösten en del av AK-laget och för första gången en naturlig del av vår permanenta kursverksamhet. Jakobsbergs folkhögskola fick 12 platser för att starta en svenskkurs, Etableringskursen, med relativt nyanlända flyktingar, vilket vi också startade i oktober i samarbete med Spånga och Järfälla arbetsförmedling. I samarbete med Järfälla arbetsförmedling har skolan också haft 2 Studiemotiverande folkhögskolekurser. Under våren med 10 deltagare och under hösten med 11 deltagare. Från vårens kurs gick 4 deltagare vidare till Allmän kurs medan 8 deltagare gick vidare från höstens kurs. Hälsolaget Friskvård och hälsa bytte inför hösten namn till Hälsoutvecklare. En ny seniorkurs startade i januari: Seniorkurs med hälsoinriktning. Hälsoutvecklarna har fortsatt stärka sitt samarbete med branschen. Samarbetet med Friskis&Svettis har kompletterats med samarbete med gymföretaget Balance. Våra lärare 9

10 har tagit ytterligare ett kliv in i Branschrådet för hälsa folkhögskolor i samverkan framför allt då Malin Jonasson blivit ordförande i dess styrelse. Skriv-, rep- och konstlaget Skriv! - projekt ges varje termin och har under året blivit en självklar del av kursutbudet. Detsamma gäller för Reportages flexibla kurser Frilansreporter och praktikterminen. Reportage har planerat för att utveckla radiospåret på skolan med att förbereda för Radioreportage en flexibel halvtidskurs med start i januari Under året lades Norra Konst projektåret ned på grund av få sökande under flera år i rad. Styrelsen har under hösten tillsatt en grupp för att se över höstterminen svaga rekryteringen på Norra konst - grundkursen. Utredningen ska läggas fram för ledningsgruppen i slutet av maj 2015 med sikte på eventuella förändringar Hela skolan I samarbete med Coompanion har skolan hösten 2014 startat den flexibla heltidskursen kursen Kooperativt ledarskap. Under året har samtliga kurser arbetat fram kursspecifika utbildningsplaner som ett komplement till informationstexterna på hemsidan. Förutom att vi 2013 prioriterat tillskapandet och 2014 iordningställandet av ett bibliotek, har vi också främjat läsandet genom att alla långkurser tillsammans läste Att bota en fanatiker av Amos Oz under höstterminen. Folkbildningsnätet och Schema- och närvaroprogram omfattar under 2014 fler kurser. Deltagarna kan nu själva direkt rapportera sin frånvaro. Under 2014 har Folkbildningsrådet sjösatt ett rådslag om digital delaktighet. Göran Hillman, Ola Larsson och Bengt Jönsson deltog i den lokala träffen och Ola Larsson också i den nationella träffen. Träffarna föranleddes av att personalen gjorde en SWOT-analys kring skolans digitala status. Rådslaget påverkade verksamhetsplanen 2015 på flera nivåer. Ola Larsson är tillsammans med andra folkhögskolerektorer med i fortbildningsgruppen "Demokrati i omvandling och folkbildningen som det tredje rummet i ett europeiskt perspektiv". Eftersom Jakobsbergs folkhögskola vill profilera sig som skola i framkant när det kommer till demokrati och mänskliga rättigheter är det naturligt att vi deltar i Folkbildningsrådets respektive RIO: s projekt inom området. Ledningsgrupp och delar av styrelsen deltog i ett 2-dagarsseminarium med fem folkhögskolor som ingår i samma MRprojekt. Syftet med seminariet var att kompetenslyfta skolorna inom mänskliga rättigheter och 2015 är det personalens tur. Det anti-rasistiska projektet Inkludera mera har varit betydelsefullt även i år. 10

11 Under 2014 har de fem folkhögskolorna i Nordvästra Stockholm inlett ett försiktigt samarbete. Jakobsbergs folkhögskola tog hand om vårträffen och hösten innehöll en träff om dyslexi på Sundbybergs folkhögskola. I juni deltog alla lärare i en Anti-rasismdag med Stockholms folkhögskolor som arrangerades på Södra Stockholm respektive Röda korsets folkhögskola. Aktiviteter Liksom tidigare år har vår skola under 2014 haft många intressanta aktiviteter och gäster. Vissa program har vi enbart för skolans kursdeltagare - Kafé Jakan - andra har vi haft som kvällsföreläsningar tillsammans med ABF. Under dessa träffar blandas kursdeltagare, föreningsmedlemmar och vanliga järfällabor till givande samtal kring viktiga frågor. Följande föreläsningar gick av stapeln under vårterminen: 15.1 Victor Estby, före detta deltagare, läste och sjöng sina egna texter och dagsverser. 5.2 Politiskt tårtkalas inför supervalåret i matsalen. 5.3 Besök av kvinnojouren Anna som berättade om mäns våld mot kvinnor och jourens arbete EXPO föreläste om Sverigedemokraternas rasistiska historia? "Skolmässa" där alla klasser visade upp sig inför varandra Folkhögskolans dag firar Jakobsbergs folkhögskola, personal och kursdeltagare på Sergels torg med sambaorkester. 7.4 Sven Olov Karlsson, före detta deltagare, berättade om August-nominerade romanen Porslinsfasader 23.4 AK - Samhälle, politik, media ansvarade för en EU-hearing med inbjudna politiker Lena Sundström föreläste utifrån sin reportagebok Spår 5.4 EU-parlamentariker Carl Schlyter besöker Allmän kurs 14.5 Hälsoeftermiddag med Friskvård och hälsa 20.5 Planteringsfest och körsång för hela skolan 24.5 Vernissage för Norra konstskolans vårutställning Följande föreläsningar gick av stapeln under höstterminen: 10.9 Inför valet i Höga salen 24.9/5.11 FikaBeat i Biblioteket med DJ Hela skolan ut i skogen 6.10 Susanna Alakoski berättade utifrån boken Oktober i Fattig-Sverige My Lindström och Josefine Malm, före detta deltagare, berättade om konflikten i Västsahara 7.11 Norra konst hade en skrotutställning 8.11 Jazzfestival i Höga salen 11

12 10.11 Malin Isaksson berättade om sin nya roman "Människor som ljuger" Kursdeltagarna i Inkludera mera-gruppen bjöd in Unga romer. Därefter hade hela skolan läsecirkel utifrån Amos Oz roman Hur man botar en fanatiker Svante Axelsson från Naturskyddsföreningen föreläste utifrån sin nya bok Vår tid är nu 10 hoppfulla perspektiv på klimatkrisen Claes Jonsson föreläste på ämnet Att arrangera kulturprogram 4.12 Solidaritetskommittén arrangerade loppmarknad i Biblioteket Poesikafé med Skriv! som läste upp sina egna litterära texter. 12

13 Bilaga1 Pedagogisk grundsyn Jakobsbergs folkhögskola erbjuder kurser i konst, journalistik, hälsa, samhällsförbättring, behörighetsämnen, naturvetenskap, skapande skrivande, ledarskap samt i att leva med funktionsnedsättningar. Gemensamt för alla deltagare: Varje enskild kurs på Jakobsbergs folkhögskola har specifika kunskapsmål men alla kursdeltagare får under sin utbildning också ta del av följande fem områden som vi på skolan tycker är särskilt viktiga. Undervisningen i klassrummet kännetecknas av: samarbeten; i klassrummet och mellan kurserna att samtalet i klassrummet är den viktigaste pedagogiska metoden att teori varvas med praktik att digitala verktyg varvas med analoga att kunskap alltid placeras in i ett sammanhang delaktighet och ansvar tematiska studier/ett ämnesövergripande fokus källkritik lusten att hitta konstruktiva lösningar på svåra problem möjligheter att testa på olika arbets- och examinationsformer. ett intresse för berättelsen och andra konstnärliga uttrycksformer fokus på kursdeltagarens drivkraft, lust att lära, kreativitet och välmående Läraren på Jakobsbergs folkhögskola strävar efter att vara: engagerad - i förhållande till både kunskap och kursdeltagare förebild - i sin egen pågående bildningsresa utvärderande och reflekterande - i relation till sin egen undervisning och sitt eget kunskapsområde samarbetsorienterad - både i relation till kollegor och kursdeltagare feminist anti-rasist miljömedveten 13

Årsredovisning för Föreningen Jakobsbergs folkhögskola

Årsredovisning för Föreningen Jakobsbergs folkhögskola Årsredovisning för Föreningen Jakobsbergs folkhögskola Organisationsnummer Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31 Styrelsen för den ideella föreningen Jakobsbergs folkhögskola avger härmed

Läs mer

Årsredovisning för Föreningen Jakobsbergs folkhögskola

Årsredovisning för Föreningen Jakobsbergs folkhögskola Årsredovisning för Föreningen Jakobsbergs folkhögskola Organisationsnummer 813200-2117 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31 Styrelsen för den ideella föreningen Jakobsbergs folkhögskola

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Central utbildningskatalog. Central utbildningskatalog CHÖSTEN 2010

Central utbildningskatalog. Central utbildningskatalog CHÖSTEN 2010 C Central utbildningskatalog Central utbildningskatalog CHÖSTEN 2010 C Centralt arrangerade utbildningar för ABFs centrala medlems organisationer och organisationer med samarbetsavtal hösten 2010 Arbetarnas

Läs mer

Årsmötet Protokoll 2009-04-24

Årsmötet Protokoll 2009-04-24 Svensk Förening för Glesbygdsmedicin Årsmötet Protokoll 2009-04-24 Tid: Fredagen den 24 april 2008 kl. 08.00 09.30 Plats: Närvarande: Hemavan Se bilagd närvarolista 1 Öppnande Föreningens ordförande Anders

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

Arbetarrörelsens folkhögskolor

Arbetarrörelsens folkhögskolor Föreningen Arbetarrörelsens folkhögskolor än r fö g n i dr ut ve c fo kl lkb ild nin g in g En resurs för folkbildning, utveckling och förändring i arbetarrörelsen Vi vägleds av arbetarrörelsensrötter

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD Studeranderätt JUNE FOLKHÖGSKOLA June folkhögskola är en del av vuxenutbildningen och folkbildningen i Sverige. Samtidigt är folkhögskolan

Läs mer

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00.

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. Dagordning Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Styrelsens anmälan om sekreterare för mötet 4. Justering av röstlängd 5. Val

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland

Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland KFUM Stockholm Gotland är en distriktsorganisation för de till KFUM Sverige anslutna KFUMföreningarna inom Stockholms och Gotlands län. Verksamhetsinriktning

Läs mer

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-04-28 IT-PLAN The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-2016 1 Innehållsförteckning IT-STRATEGI... 3 Nuläge... 3 Teknik... 3 Kommunikation... 3 Därför

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 Ledningens mål Lägga upp en strategi för Fridhems pedagogiska utveckling för de närmaste fem åren. Göra en omvärldsanalys över presumtiva kursdeltagares

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Personalpolicy för Hällefors kommun

Personalpolicy för Hällefors kommun Personalpolicy för Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Mål... 3 2 Syfte... 3 3 Värdegrund... 3 4 Medarbetarskap och ledarskap... 4 5 Arbetsmiljö och hälsa... 4 6 Personalförsörjning... 6 7 Jämställdhet och

Läs mer

Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014 Avesta centrala rektorsområde omfattar Markusskolan, Bergsnässkolan samt fritidsverksamheten på båda skolorna. Skolledningen består av

Läs mer

Möjligheter och svårigheter med samverkan utifrån rollerna som ledare och medarbetare i akademiska miljöer

Möjligheter och svårigheter med samverkan utifrån rollerna som ledare och medarbetare i akademiska miljöer 2010-02-25 Möjligheter och svårigheter med samverkan utifrån rollerna som ledare och medarbetare i akademiska miljöer Christina Björklund Ann Fagraeus Tillträdande ungdomar och åldersavgångar till/från

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013-2014 Gullstensskolan 7-9

Likabehandlingsplan 2013-2014 Gullstensskolan 7-9 Likabehandlingsplan 2013-2014 Gullstensskolan 7-9 Inledning Vi har valt att ha en gemensam plan för plan mot diskriminering och mot kränkande behandling.. Diskrimineringslag (2008:567) och Skollag (2010:800

Läs mer

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö.

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. 2013-06-19 Glokala Folkhögskolan arbetar efter Statens syfte med Folkbildningen. Statens stöd till folkbildningen skall

Läs mer

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION Ledarskap Det vi tycker är särskilt viktigt med vårt ledarskap är att skapa ett öppet klimat på skolan, där elever, föräldrar och personal kan känna att de med förtroende

Läs mer

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Åtta enkla, konkreta och varsamma verktyg som bygger broar mellan människor i och utan funktionssvårigheter Det ska vara lätt att leva i Lund för alla

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

PeaceWorks Swedens stadgar

PeaceWorks Swedens stadgar PeaceWorks Swedens stadgar Stadgarna antagna 1974 10-19, senast ändrade 1998-03-21, 2004-02-22, 2005-03-19, 2005-08-27 och 2007-03-18, 2008-09-14, 2009-08-30, 2010-08-22, 2011-08-28, 2012-09-01, 2014-08-30,

Läs mer

STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor. Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013

STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor. Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013 STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013 Förutsättningar Presentation av enheten Förskolorna Backen, Dungen, Storviken, Marieby och Tandsbyn med

Läs mer

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n 2007-12-17 Sid 1 (7) Utgångspunkter Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML)

Läs mer

VÄLKOMNA PÅ LÄRARUTBILDARTRÄFF

VÄLKOMNA PÅ LÄRARUTBILDARTRÄFF VÄLKOMNA PÅ LÄRARUTBILDARTRÄFF 09.00 10.00 Information för nya lärarutbildare även ni som tidigare har haft studenter från AU1 är naturligtvis välkomna 10.00 10.30 Information för samtliga lärarutbildare

Läs mer

Det pedagogiska ledarskapet och huvudmannens stöd

Det pedagogiska ledarskapet och huvudmannens stöd Det pedagogiska ledarskapet och huvudmannens stöd connect-extend-challange h"p://urplay.se/167553 Förutsättningarna och det stöd som ges rektor från förvaltningsledning och styrelse

Läs mer

Kommunikationsplan för Fridhems folkhögskola

Kommunikationsplan för Fridhems folkhögskola Kommunikationsplan för Fridhems folkhögskola 1. Syftet med kommunikationsplanen I ett allt mer föränderligt samhälle är det viktigt för Fridhems folkhögskola att kommunicera rätt. Informationen ska förmedlas

Läs mer

PROTOKOLL fört vid årsmöte med HELA SVERIGE SKA LEVA 7 HÄRAD Plats: Kvarnen, Hyssna Tid: Tisdagen den 21 april 2015 kl. 18.30

PROTOKOLL fört vid årsmöte med HELA SVERIGE SKA LEVA 7 HÄRAD Plats: Kvarnen, Hyssna Tid: Tisdagen den 21 april 2015 kl. 18.30 Sjuhärad PROTOKOLL fört vid årsmöte med HELA SVERIGE SKA LEVA 7 HÄRAD Plats: Kvarnen, Hyssna Tid: Tisdagen den 21 april 2015 kl. 18.30 1 Årsmötets öppnande Ordförande Tina Yngvesson hälsade de närvarande

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2014 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 1. Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Fjärdhundra förskola är belägen i ett litet samhälle

Läs mer

1 Mötet Öppnas Sven förklarar mötet öppnat klockan 17.05 i medlemskontoret på Ungdomens hus.

1 Mötet Öppnas Sven förklarar mötet öppnat klockan 17.05 i medlemskontoret på Ungdomens hus. Styrelsemöte 26/11-10 Föreningen Ungdomens Hus Bilagor: 1. Dagordning 2. Närvarolista 1 Mötet Öppnas Sven förklarar mötet öppnat klockan 17.05 i medlemskontoret på Ungdomens hus. 2 Presidium Ordförande:

Läs mer

Verksamhetsplan Sturebyskolans föräldraforum (FF) Läsåret 2012 / 2013

Verksamhetsplan Sturebyskolans föräldraforum (FF) Läsåret 2012 / 2013 Verksamhetsplan Sturebyskolans föräldraforum (FF) Läsåret 2012 / 2013 Föreningen, vars namn är Sturebyskolans Föräldraforum (vidare kallat FF), har till syfte att med en bred förankring bland föräldrar

Läs mer

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism är Sveriges största antirasistiska ungdomsorganisation. Ungdom Mot Rasism är ett nätverk av antirasister

Läs mer

Protokoll Föreningsstämman den 24 februri 2015

Protokoll Föreningsstämman den 24 februri 2015 Protokoll Föreningsstämman den 24 februri 2015 1 1. Leif öppnade Föreningsstämman och hälsade de 11 deltagarna välkomna. Mötet var utlyst i behörig ordning enligt de närvarande. 2. Dagordningen fastställdes

Läs mer

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 måndag den 9 september 2013 1 (6) Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 Chef Beskrivning av anordnaren Christina Spjuth Academedia Eductus AB ingår i Academediakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Föreningen Fenix 2015

VERKSAMHETSPLAN Föreningen Fenix 2015 1 VERKSAMHETSPLAN Föreningen Fenix 2015 2 Föreningen Fenix verksamhet i Aspudden startade 1999. Verksamhetens ryggrad är synen på människans inneboende kraft att hitta tillbaka till sig själv, till sina

Läs mer

på våra ledningsgruppsmöten. Vi har redan tagit upp några modeller med våra medarbetare.

på våra ledningsgruppsmöten. Vi har redan tagit upp några modeller med våra medarbetare. Måndagen den 3/9 2012 samlades en stolt skara kursdeltagare och coacher från ledarskapsprogrammet Diplomerad BLI-ledare. De har under det senaste året kommit till våra seminarier en halvdag varje månad

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Velanda skolas fritidshem 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Velanda skolas fritidshem 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Velanda skolas fritidshem 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas...

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Arbetsplan för skolenhet 2

Arbetsplan för skolenhet 2 UTBILDNINGSNÄMNDEN KÄRRTORPS GYMNASIUM NA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (7) 2012-10-30 Handläggare: Darko Krsek Telefon: 076 12 32 504 Arbetsplan för skolenhet 2 Inledning Skolenhet 2 består av: [NA]

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30 VUXENUTBILDNINGEN GÄVLE KURSUTBUD MED SCHEMA Komvux 14-01-13 14-05-30 För heltidsstudier VT-14 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. Varje

Läs mer

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Landskapsingenjörernas Riksorganisation Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Dagordning årsmöte 2013-11-05 Stockholm!... 3 Styrelsekandidater 2013!... 4 Verksamhetsberättelse för LIR

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan. 2012/2013 Eksjö kommun

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan. 2012/2013 Eksjö kommun KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan 2012/2013 Eksjö kommun 2(5) 1. Rektorns sammanfattande analys och bedömning av hur väl verksamheten når de nationella målen och styrkortsmålen. 1.1

Läs mer

Dagordning årsmöte 23 mars 2015

Dagordning årsmöte 23 mars 2015 Dagordning årsmöte 23 mars 2015 1. Årsmötets öppnande, styrelsens ordförande 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd (Bil 1) 3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän, tillika

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Köpings kommun Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Läsår 2015 2016 Josefin Gardh, Therese Jakobsson, Sukanya Vikman, Frida Uppsäll 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING Vår verksamhetsplan för 2015 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2014 beslutade om. Vi

Läs mer

Verksamhetsplan. Eklanda 2 förskolor. Arbetsåret 2013/14. Innehåller lokala arbets- och handlingsplaner Arbetsplan för det pedagogiska arbetet

Verksamhetsplan. Eklanda 2 förskolor. Arbetsåret 2013/14. Innehåller lokala arbets- och handlingsplaner Arbetsplan för det pedagogiska arbetet Skolförvaltningen Verksamhetsplan Arbetsåret 2013/14 Eklanda 2 förskolor Innehåller lokala arbets- och handlingsplaner Arbetsplan för det pedagogiska arbetet "Mölndal är den hållbara staden där alla får

Läs mer

Arbetsplan Långavekaskolans Fritidshem 2010-2011

Arbetsplan Långavekaskolans Fritidshem 2010-2011 2010-11-19 Barn- och utbildningsförvaltningen Arbetsplan Långavekaskolans Fritidshem 2010-2011 Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kommun@falkenberg.se

Läs mer

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING

INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING STUDERANDE RÄTT Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola. INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING Mo Gård folkhögskola erbjuder

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Latinamerikagrupperna är medlem av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII. Som medlem förbinder sig Latinamerikagrupperna att följa FRIIs kvalitetskod vilken

Läs mer

Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012

Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012 Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00 Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012 Dagordning årsmöte 2012-02-02 Alnarp 1. Val av mötesordförande

Läs mer

Arbetsområden med studerande ansvar, individuella eller i mindre grupper:

Arbetsområden med studerande ansvar, individuella eller i mindre grupper: Kursplan Globalkurs Östafrika 2013 2014 Kurstider: HT: 20130826 20131220 VT: 20140107 20140605 Översikt höstterminen 2013: Veckor:17 veckor V 35 36 V 37 43 V 44 (distans) V 45 51 Lägerdagar, introduktionsveckor

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

Stadgar Union to Union

Stadgar Union to Union Stadgar Union to Union Antagna av föreningsstämman 2015-05-07 Union to Union är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Union to Union har sitt säte i Stockholm. Medlemmar i föreningen

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå Mötesinformation Mötesdatum: 2015-03-11 Kl. 17.15 Mötesplats: Samvetet Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark

Läs mer

Välkomnandet av den nya förskoleklassen

Välkomnandet av den nya förskoleklassen Välkomnandet av den nya förskoleklassen Ett samarbete för en mjukare övergång mellan förskola och förskoleklass Malmsjö skola- Förskolan Trollgården- Förskolan Trollet- Förskolan Älvan. Vt- 12 Emelie Vesterholm,

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

Hans Larsson och Bengt Johansson valdes till justeringsmän.

Hans Larsson och Bengt Johansson valdes till justeringsmän. Protokoll vid Lungviks Hamnförenings årsmöte Onsdagen den 11 mars 2015 Ungdomshemmet Örnsköldsvik 1. Mötets öppnande Ordförande Ulf Lindgren öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Kort information genomfördes

Läs mer

Styrelse 2013-05-28 Videosammanträde Umeå/Skellefteå

Styrelse 2013-05-28 Videosammanträde Umeå/Skellefteå EFS Västerbotten Protokoll ST Styrelse 2013-05-28 Videosammanträde Umeå/Skellefteå Närvarande: Astrid Sjöström, ordf Marianne Berglund Cathrine Eiderhäll Rune Hedman Åke Hägglund Hans Jakobsson Eva Lundeborg

Läs mer

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Inledning Grön Ungdom ska synas och höras. Ingen ska kunna missa att på något sätt under 2014 komma i kontakt med oss eller med Miljöpartiet. Grön Ungdom

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Sammanträde 2013-11-29

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Sammanträde 2013-11-29 Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Tid: 2013-11-29 kl 13:00 15:00 Plats: Samordningsförbundet Ledamöter Närvarande: Frånvarande: Beatrice Berglund Arbetsförmedlingen, ordförande Malin Welin, Försäkringskassan

Läs mer

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Barn och unga i Gullspångs kommun påverkar sina liv och bidrar till en hållbar värld (Vision) I visionen betonas vikten av individens ansvar för sin

Läs mer

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Näringslivet i Kalix 2011 Näringslivet i Kalix är mycket differentierat med en stor bredd och lite av ett Sverige i miniatyr. Basindustrierna

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013 Landskapsingenjörernas Riksorganisation Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013 Dagordning årsmöte 2013-04-26 Stockholm!... 3 Styrelsekandidater 2013!... 4 Verksamhetsberättelse för LIR 2012!...

Läs mer

Henrik Arenvang, Förvaltningschef Marianne Phersson, Sekreterare Lars Tybell, personalrepresentant Nina Sundberg, personalrepresentant

Henrik Arenvang, Förvaltningschef Marianne Phersson, Sekreterare Lars Tybell, personalrepresentant Nina Sundberg, personalrepresentant Vuxenutbildningsnämnden 2008-08-20 1 Plats och tid Masugnen i Lindesberg, kl. 15:00 16:15 ande Sven Öberg (kd) ordf. Jan Hansson (m) Ulf Lager (c) Göran Sjönneby (fp) Ulf Axelsson (v), ers för Maria Berdén

Läs mer

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52 KomTek Järfälla Bakgrund, nuläge och framtid Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek Maj 2015 Kon 2015/52 1 (6) Innehåll 1. KONCEPTET KOMTEK... 2 1.1. Bakgrund och mål... 2 1.2. Organisation... 2 2. KOMTEK

Läs mer

POLICYDOKUMENT. för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism. Fastställd på kongressen 2014

POLICYDOKUMENT. för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism. Fastställd på kongressen 2014 POLICYDOKUMENT för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Fastställd på kongressen 2014 Vad är policydokument? Ungdom Mot Rasisms policydokument berättar om de olika riktlinjer som finns för organisationens

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Strömslundskolan 7-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Strömslundskolan 7-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Strömslundskolan 7-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV

Läs mer

PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande

PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande Arrangör: SKOOPI - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och Tillväxtverket i samarbete med företagsrådgivaren Coompanion och Allmänna Arvsfonden

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets kyrkofullmäktige Sammanträdesdatum: 2010-05-06 Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 1-9 Utses

Läs mer

STRATEGI DOKUMENT FÖR MÅLUPPFYLLELSE (VERKSAMHETSPLAN)

STRATEGI DOKUMENT FÖR MÅLUPPFYLLELSE (VERKSAMHETSPLAN) STRATEGI DOKUMENT FÖR MÅLUPPFYLLELSE (VERKSAMHETSPLAN) KOMMUNAL SEKTION ÖST 2015 Förslag till arbetsmetoder/aktiviteter för måluppfyllelse för 2015 Sida 1 av 9 Verksamhetsplan för sektion Öst Vision Viktiga

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé Strategisk verksamhetsplan för Kulturförvaltningen Kompletterar Kulturpolitiska mål för Värnamo kommun 2011 2014 och Biblioteksplan för Värnamo kommun 2011 2014. Kn 2014-02-19 19 Bilaga 3 1. Mission Kulturnämnden

Läs mer