Verksamhetsberättelse 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2014"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2014 Det här är Jakobsbergs folkhögskola Huvudman sid 2 2. Folkhögskolans mål, vision och verksamhetsplan sid 2 3. Det här är styrelsen sid 4 4. Det här är organisationen sid 5 5. Organisationsutveckling sid 6 6. Det här är kursverksamheten sid 8 7. Skolutveckling sid 9 a. AK-laget b. Kurser i samarbete med arbetsförmedlingen c. Hälsolaget d. Skriv-, rep- och konstlaget e. Hela skolan f. Aktiviteter Bilagor sid 13 1

2 Det här är Jakobsbergs folkhögskola Huvudman Föreningen Jakobsbergs folkhögskola är en ideell, religiöst och partipolitiskt obunden förening. Från skolans grundande 1919 fram till 1970 stödde KF skolans verksamhet, men från 1971 står Föreningen Jakobsbergs folkhögskola som ensam huvudman för skolan. Föreningens mål är att stödja skolans arbete och att främja de mål som skolan har för sin verksamhet. Jakobsbergs folkhögskolas mål och vision Jakobsbergs folkhögskola vill väcka passionen för det livslånga och meningsskapande lärandet till kursdeltagare, föreningsmedlemmar, personal och tillfälliga besökare. Jakobsberg folkhögskola är en mötesplats för samhällsförbättring, kultur och hälsa. Jakobsbergs folkhögskolas mission varför vi finns Syftet med Jakobsbergs folkhögskola är att förbättra samhället med hjälp av bildning. Folkbildningen arbetar idag som igår med individers framtidsdrömmar och för ett bättre samhälle för oss alla. Folkbildningen gör skillnad i samhället genom att vara angelägen för individer i deras sökande efter mening. Jakobsbergs folkhögskola arbetar i likhet med andra folkhögskolor med att höja vuxnas utbildningsnivå och möjliggöra personlig utveckling. Jakobsbergs folkhögskolas vision vart vi vill gå Jakobsbergs folkhögskola vill lagom till hundraårsjubileet 2019 kunna säga att vi är en livsviktig skola. För den enskilda människan och för samhället. Jakobsbergs folkhögskola vill lagom till hundraårsjubileet 2019 kunna säga att vi är en sammanhållen skola och mötesplats. Varje år bryter Jakobsbergs folkhögskola ner sin vision till en verksamhetsplan. Jakobsbergs folkhögskolas värden, perspektiv och hörnstenar All verksamhet på Jakobsbergs folkhögskola genomsyras av: 1. Demokrati i betydelsen deltagande, kollektiv konstruktiv debatt och reflektion 2. Jämlikhet i betydelsen solidaritet, jämställdhet, globalt ansvar, hela samhället 3. Bildning i betydelsen fysiska lärorika samtal, fokus på humaniora, hela livet 2

3 4. Hållbarhet och hälsa i betydelsen hållbar utveckling, ledarskap, hela människan 5. Kultur i betydelsen konstnärliga uttrycksformer, kreativitet, passion Jakobsbergs folkhögskolas kursutbud och Pedagogiska grundsyn (se bilaga 1) bygger på våra fem perspektiv. Vision 2019 och verksamhetsplanen 2014 Verksamhetsplanen förhåller sig till mål- och visionsdokument som är skolans kompass med sikte på 2019 som första anhalt. Skolans mål- och visionsdokument är uppdelat i sju steg: 1. Jakobsbergs folkhögskolas mission - vad vi är. 2. Jakobsbergs folkhögskolas vision - vad vi vill. 3. Jakobsbergs folkhögskolas värden och perspektiv - vad vi står för. De följande fyra stegen i vårt mål- och visionsdokument konkretiserar visionen. 4. Hur Jakobsbergs folkhögskola vill påverka individen fram till Vi vill förstärka det strukturella kvalitets- och utvärderingsarbetet öka de gemensamma aktiviteterna mellan de olika kurserna att kursdeltagarna skall märka av att de går på en folkhögskola se platsen Jakobsbergs folkhögskola som en viktig resurs. titta på hur föreningsmedlemmar och utomstående skall ta del av Jakobsbergs folkhögskola 5. Vad vill Jakobsbergs folkhögskola erbjuder sina samarbetspartners fram till 2019: Bjuda in fler medlemsorganisationer i föreningen. Öka samarbete med externa aktörer i Järfälla och på andra ställen 6. Hur Jakobsberg folkhögskola arbetar internt med sin vision fram till 2019: utveckla Jakobsbergs folkhögskola som fysisk mötesplats arbete med måldokument marknadsföra skolan förbättra arbetsmiljön effektivisera organisation 7. Vad Jakobsbergs folkhögskola uppnår varje enskilt år. Punkterna ovan konkretiseras i verksamhetsplanen 2014 vars resultat och kvalitetsarbete beskrivs i verksamhetsberättelsen på olika nivåer. 3

4 Det här är styrelsen 2014 Styrelsens sammansättning från Ordförande Vice ordförande Göran Hillman AnnKatrin Westerlund Övriga ordinarie ledamöter Christer Nilsson Kaisa Nordberg Patrick Ärlemalm Barbro Norén Kjell Johansson Christel Bridal (6.10-) Suppleanter Talal Imam Björn Sundblad Personalrepresentanter och adjungerande ledamöter Ordinarie Suppleant Gunnel Ottenby Jan Berglund (vt) HannaLinnea Regnfors (ht) Revisorer: Ordinarie Förtroendevald revisor Suppleant Matz Ekman, auktoriserad revisor, PwC Leif Lewin Mac Berlin, förtroendevald revisor Sekreterare Ola Larsson, rektor 4

5 Det här är organisationen 2014 LÄRARGRUPPEN AK-laget Hälsolaget Anna Olsson Alexandra Peterson Ht 2014 Elisabet Sjöstedt Vt 2014 Johan Wahlberg Ingegerd Akselsson Le Vt 2014 Malin Jonason Douaron Johanna Isaksson Ht 2014 Skriv-, rep- och konstlaget Johan Öberg Vt 2014 Keyvan Ashant Eva Jacobson Vt 2014 (tjl ht) Laine Mullally Felicia Hedström Mikaela Schain Ht 2014 Gunnel Ottenby Morgan Sundell Ht 2014 HannaLinnea Regnfors My Wåhlander Vt 2014 Harry Modin Ole Andersson Januari Humlan Lange Peter Svernby Ht 2014 Jonas Ask Torbjörn Berggren Etableringslaget Henrik Persson Sonja Tonn Oktober- Oktober- SERVICEGRUPPEN Köket och lokalvård Vaktmästare Senarath Weerarathna Anders Ekholm Sandhya Sebastian Jessica Lundgren praktikant Ariyaratna Wijemuni Pande Vrklevski vt-2014 Administration Jan Berglund Ledningsgrupp Ann-Catrin Carinder Felicia Hedström Bengt Jönsson Jan Berglund Johanna Isaksson Rektor Ola Larsson Ola Larsson 5

6 Holger Nilén gick i pension vid årsskiftet men har arbetar kvar under året som timlärare. Ole Andersson var tjänstledig perioden och slutade därefter sin anställning. Eva Jakobsson är tjänstledig under läsåret My Wåhlander anställdes för att arbeta med vårens Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF) men fick ett annat erbjudande under sommaren. Tjänsten i svenska och sva behövdes då kompletteras med ytterligare en tjänst. Morgan Sundell anställdes som svensklärare och Mikaela Schain som SMF-lärare, deltagarestödjare och temalärare. Organisationsutveckling 2014 I början av året använde skolan sig Rengörare Näslunds städtjänster för att klara städningen i Arken. Under sommaren gick Pande Vrklevskis pension vilket också ställde frågor om vem skulle ta hand om städningen i Valhall. Ola Larsson hade under våren träffat Spånga blå band för att diskutera eventuella samarbeten kring kursverksamhet. En av deras verksamhet är Blå vägen som är ett socialt städföretag. Skolan valde att testa Blå vägen under hösten. Den alternativa företagsformen ligger i linje med skolans mål och vision. Särskilt styrelsen och skolans önskemål att knyta tillbaka till den kooperativa tråden som tydligast illustreras av samarbetet med Coompanion (se nedan). Under 2014 har biblioteket kommit på plats. Bakom det arbetet står den nyastartade biblioteksgruppen som tänkt ut ett enklare lånesystem och vad biblioteket ska innehålla. Läraren Gunnel Ottenby gick upp i tjänst under våren 2014 för att genomföra biblioteksgruppens tankar om biblioteket. Under hösten har praktikanten Jessika Lundberg arbetat måndagar och onsdagar för att hantera utlåning och strukturen. Förutom uppmuntran till läsning har gruppen också tillsammans med evenemangsgruppen tänkt kring användning av lokalen. Nära de här två grupperna finns nu också föreläsningsgruppen - med fokus på kvällsföreläsningar sedan december Två styrelserepresentanter och en lärare sitter i den gruppen. Vi har alltså fortsatt göra justeringar av de fortfarande nya processgrupperna och andra delar av mötesstrukturen (se bilaga). Under hösten har skolan hyrt ut lokalen Brita om fredagar till yrkeshögskoleutbildningen Vatten och miljö som ges i samarbete med Järfälla kommun. Under hösten har också Järfälla Daglig verksamhet etablerat sig på skolan. De använder Himlens gamla internatkök till att baka till försäljningen i kaféentrén till modesta priser. Biblioteket, uthyrning och Kafé-verksamheten syftar till att på Jakobsbergs folkhögskola lyfta fram mötet mellan människor med olika bakgrund. År 2014 har köket sålt mer konferensmat till externa gäster som också hyrt våra lokaler. Konferensverksamhet är fortfarande en ytterst liten verksamhetsgren på skolan. På grund av skolans nya verksamheter beställde under hösten rektor en extern översyn av de 6

7 administrativa rutinerna. Revisorerna Pwc tittade på skolans administration för att i framtiden öka effektiviteten. Under bland annat höstens personaldag och styrelsemötet i juni diskuterade personal och styrelse framtidsfrågor för Jakobsbergs folkhögskola och dess deltagare och uthyrning. Kommunikationsgruppen har arbetar med att ta fram mallar till alla våra infotexter och förberett arbetet med att definera upphandlingen till en ny grafisk profil. Miljö- och solidaritetsgruppen har sörjt för att skolan blivit medlem i Forum syd för framtida samarbeten och projekt som kan gynna både skola och kursdeltagare. Gruppen har också tillsammans med tidigare deltagare på Västsahara-kursen väckt liv i Solidaritetskommittén där nu Anna Olsson från gruppen är ordförande och rektorn kassör. Kompostarbetet har utvecklats ytterligare med inköp av en större kompost och ett större ansvarstagande bland kursdeltagarna. Arbetsmiljö Ola Larsson har skrivit ett ramavtal med Avonova/Järfälla Hälsan för att snabbare och bättre än nu kunna möta hälsorelaterade frågor på arbetsplatsen. Företagshälsan har tittar på kökspersonalens och vaktmästarens arbetsförhållanden. Samverkansgruppen skickade under hösten ut arbetsmiljöenkät och slog fast en årscykel för arbetsmiljöarbetet. Under året har vi behållit det individuella friskvårdsbidraget och haft en gemensam obligatorisk friskvårdstid för alla anställda: yoga ha varit aktiviteten framför andra i samband med arbetplatsträffarna. Jakobsbergs folkhögskola har under året fått besök av LR, Lärarförbundet och Arbetsgivaralliansen som berättade sin samsyn kring arbetstiden 7

8 Det här är kursverksamheten 2014 Allmän kurs - bas AK-laget Allmän kurs - svenska som andraspråk Allmän kurs - samhälle, politik och media Allmän kurs kultur, litteratur och skrivande (vt 2014) Allmän kurs - naturvetenskapligt basår Studiemotiverande kurs (i samarbete med arbetsförmedlingen) Etableringskurs (i samarbete med arbetsförmedlingen) Sommarkurs: svenska för ensamkommande ungdomar Hälsoutvecklare Hälsolaget PTM - Cert. Personlig tränare (PT) och massageterapeut Norra konst - ettårig grundkurs Skriv! - poesi, prosa och dramatik Skriv-, repoch konstlaget Skriv! - projekt (50 %) Reportage - journalistisk text, radio och webb Reportage påbyggnadsåret (praktiktermin och frilansreporter) Seniorkurs - läs och skriv! Seniorkurs - hälsoinspiration Seniorkurs de nya medierna Glokala tankesmedjan (50 %) Kooperativt ledarskap (50 %) Manuspiloterna Externa Samarbetspartner Externa kurser Kortkurser av rekryteringsgruppen 8

9 Skolutveckling 2014 AK-laget Deltagarstödjare blev svaret på en lång diskussion på om vi skulle anställa kurator och/eller studievägledare. Skolan prioriterar behovet för Allmän kurs när Mikaela Schain som arbetar på Allmän kurs 25 procent anställdes för att stötta deltagare och något mer än andra lärare stöttade deltagares psykosociala. Dessutom hjälper deltagarstödjaren deltagarna vidare med frågor som rör psykisk ohälsa eller studievägledning. Arbetslagsledaren för Allmän kurs finns också som studievägledare. Även en extern studievägledare har funnits under året. Allmän kurs samhälle har införlivat sökande från nedlagda AK kultur som kommer att leva kvar som ett tillval. Orsaken bakom är dåligt söktryck och otydlig profil. I skolans ambition att nå nya målgrupper till våra kurser gjorde vi ytterligare ett försök med kursen Allmän kurs bas och svenska, eller Ak sas som den med tiden började kallas. I samarbete med Järfälla kommun erbjöd folkhögskolan en uppdragsutbildning i form av en sommarkurs för ensamkommande flyktingungdomar. Deltagare därifrån kom i höstas att utgöra stommen för Allmän kurs - bas och svenska. Kurser i samarbete med arbetsförmedlingen Organisationen för projektverksamhet har hittat sin form. Undervisning på SMF-kurs görs nu i huvudsak av anställda och ansvaret för kursen ligger numera hos arbetslaget AK. Kurserna med arbetsförmedlingen blev under hösten en del av AK-laget och för första gången en naturlig del av vår permanenta kursverksamhet. Jakobsbergs folkhögskola fick 12 platser för att starta en svenskkurs, Etableringskursen, med relativt nyanlända flyktingar, vilket vi också startade i oktober i samarbete med Spånga och Järfälla arbetsförmedling. I samarbete med Järfälla arbetsförmedling har skolan också haft 2 Studiemotiverande folkhögskolekurser. Under våren med 10 deltagare och under hösten med 11 deltagare. Från vårens kurs gick 4 deltagare vidare till Allmän kurs medan 8 deltagare gick vidare från höstens kurs. Hälsolaget Friskvård och hälsa bytte inför hösten namn till Hälsoutvecklare. En ny seniorkurs startade i januari: Seniorkurs med hälsoinriktning. Hälsoutvecklarna har fortsatt stärka sitt samarbete med branschen. Samarbetet med Friskis&Svettis har kompletterats med samarbete med gymföretaget Balance. Våra lärare 9

10 har tagit ytterligare ett kliv in i Branschrådet för hälsa folkhögskolor i samverkan framför allt då Malin Jonasson blivit ordförande i dess styrelse. Skriv-, rep- och konstlaget Skriv! - projekt ges varje termin och har under året blivit en självklar del av kursutbudet. Detsamma gäller för Reportages flexibla kurser Frilansreporter och praktikterminen. Reportage har planerat för att utveckla radiospåret på skolan med att förbereda för Radioreportage en flexibel halvtidskurs med start i januari Under året lades Norra Konst projektåret ned på grund av få sökande under flera år i rad. Styrelsen har under hösten tillsatt en grupp för att se över höstterminen svaga rekryteringen på Norra konst - grundkursen. Utredningen ska läggas fram för ledningsgruppen i slutet av maj 2015 med sikte på eventuella förändringar Hela skolan I samarbete med Coompanion har skolan hösten 2014 startat den flexibla heltidskursen kursen Kooperativt ledarskap. Under året har samtliga kurser arbetat fram kursspecifika utbildningsplaner som ett komplement till informationstexterna på hemsidan. Förutom att vi 2013 prioriterat tillskapandet och 2014 iordningställandet av ett bibliotek, har vi också främjat läsandet genom att alla långkurser tillsammans läste Att bota en fanatiker av Amos Oz under höstterminen. Folkbildningsnätet och Schema- och närvaroprogram omfattar under 2014 fler kurser. Deltagarna kan nu själva direkt rapportera sin frånvaro. Under 2014 har Folkbildningsrådet sjösatt ett rådslag om digital delaktighet. Göran Hillman, Ola Larsson och Bengt Jönsson deltog i den lokala träffen och Ola Larsson också i den nationella träffen. Träffarna föranleddes av att personalen gjorde en SWOT-analys kring skolans digitala status. Rådslaget påverkade verksamhetsplanen 2015 på flera nivåer. Ola Larsson är tillsammans med andra folkhögskolerektorer med i fortbildningsgruppen "Demokrati i omvandling och folkbildningen som det tredje rummet i ett europeiskt perspektiv". Eftersom Jakobsbergs folkhögskola vill profilera sig som skola i framkant när det kommer till demokrati och mänskliga rättigheter är det naturligt att vi deltar i Folkbildningsrådets respektive RIO: s projekt inom området. Ledningsgrupp och delar av styrelsen deltog i ett 2-dagarsseminarium med fem folkhögskolor som ingår i samma MRprojekt. Syftet med seminariet var att kompetenslyfta skolorna inom mänskliga rättigheter och 2015 är det personalens tur. Det anti-rasistiska projektet Inkludera mera har varit betydelsefullt även i år. 10

11 Under 2014 har de fem folkhögskolorna i Nordvästra Stockholm inlett ett försiktigt samarbete. Jakobsbergs folkhögskola tog hand om vårträffen och hösten innehöll en träff om dyslexi på Sundbybergs folkhögskola. I juni deltog alla lärare i en Anti-rasismdag med Stockholms folkhögskolor som arrangerades på Södra Stockholm respektive Röda korsets folkhögskola. Aktiviteter Liksom tidigare år har vår skola under 2014 haft många intressanta aktiviteter och gäster. Vissa program har vi enbart för skolans kursdeltagare - Kafé Jakan - andra har vi haft som kvällsföreläsningar tillsammans med ABF. Under dessa träffar blandas kursdeltagare, föreningsmedlemmar och vanliga järfällabor till givande samtal kring viktiga frågor. Följande föreläsningar gick av stapeln under vårterminen: 15.1 Victor Estby, före detta deltagare, läste och sjöng sina egna texter och dagsverser. 5.2 Politiskt tårtkalas inför supervalåret i matsalen. 5.3 Besök av kvinnojouren Anna som berättade om mäns våld mot kvinnor och jourens arbete EXPO föreläste om Sverigedemokraternas rasistiska historia? "Skolmässa" där alla klasser visade upp sig inför varandra Folkhögskolans dag firar Jakobsbergs folkhögskola, personal och kursdeltagare på Sergels torg med sambaorkester. 7.4 Sven Olov Karlsson, före detta deltagare, berättade om August-nominerade romanen Porslinsfasader 23.4 AK - Samhälle, politik, media ansvarade för en EU-hearing med inbjudna politiker Lena Sundström föreläste utifrån sin reportagebok Spår 5.4 EU-parlamentariker Carl Schlyter besöker Allmän kurs 14.5 Hälsoeftermiddag med Friskvård och hälsa 20.5 Planteringsfest och körsång för hela skolan 24.5 Vernissage för Norra konstskolans vårutställning Följande föreläsningar gick av stapeln under höstterminen: 10.9 Inför valet i Höga salen 24.9/5.11 FikaBeat i Biblioteket med DJ Hela skolan ut i skogen 6.10 Susanna Alakoski berättade utifrån boken Oktober i Fattig-Sverige My Lindström och Josefine Malm, före detta deltagare, berättade om konflikten i Västsahara 7.11 Norra konst hade en skrotutställning 8.11 Jazzfestival i Höga salen 11

12 10.11 Malin Isaksson berättade om sin nya roman "Människor som ljuger" Kursdeltagarna i Inkludera mera-gruppen bjöd in Unga romer. Därefter hade hela skolan läsecirkel utifrån Amos Oz roman Hur man botar en fanatiker Svante Axelsson från Naturskyddsföreningen föreläste utifrån sin nya bok Vår tid är nu 10 hoppfulla perspektiv på klimatkrisen Claes Jonsson föreläste på ämnet Att arrangera kulturprogram 4.12 Solidaritetskommittén arrangerade loppmarknad i Biblioteket Poesikafé med Skriv! som läste upp sina egna litterära texter. 12

13 Bilaga1 Pedagogisk grundsyn Jakobsbergs folkhögskola erbjuder kurser i konst, journalistik, hälsa, samhällsförbättring, behörighetsämnen, naturvetenskap, skapande skrivande, ledarskap samt i att leva med funktionsnedsättningar. Gemensamt för alla deltagare: Varje enskild kurs på Jakobsbergs folkhögskola har specifika kunskapsmål men alla kursdeltagare får under sin utbildning också ta del av följande fem områden som vi på skolan tycker är särskilt viktiga. Undervisningen i klassrummet kännetecknas av: samarbeten; i klassrummet och mellan kurserna att samtalet i klassrummet är den viktigaste pedagogiska metoden att teori varvas med praktik att digitala verktyg varvas med analoga att kunskap alltid placeras in i ett sammanhang delaktighet och ansvar tematiska studier/ett ämnesövergripande fokus källkritik lusten att hitta konstruktiva lösningar på svåra problem möjligheter att testa på olika arbets- och examinationsformer. ett intresse för berättelsen och andra konstnärliga uttrycksformer fokus på kursdeltagarens drivkraft, lust att lära, kreativitet och välmående Läraren på Jakobsbergs folkhögskola strävar efter att vara: engagerad - i förhållande till både kunskap och kursdeltagare förebild - i sin egen pågående bildningsresa utvärderande och reflekterande - i relation till sin egen undervisning och sitt eget kunskapsområde samarbetsorienterad - både i relation till kollegor och kursdeltagare feminist anti-rasist miljömedveten 13

VSAF Årsberättelse för Västra Sverige Arbetares Folkhögskola 2014

VSAF Årsberättelse för Västra Sverige Arbetares Folkhögskola 2014 VSAF Årsberättelse för Västra Sverige Arbetares Folkhögskola 2014 2 Årsberättelse för Västra Sveriges Arbetares Folkhögskola 2014 Innehållsförteckning Sida 1. Föreningens och styrelsens berättelse....

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Hållands Folkhögskola

Hållands Folkhögskola Hållands Folkhögskola Årsredovisning 2013 Den blå färgen i årsredovisningen symboliserar vatten, fjäll och himmel viktiga närheter i Hållands Folkhögskolas arbete. Hållands Folkhögskola Org. nr: 893202-2661

Läs mer

ur Folkbildningsföreningens & Malmös perspektiv

ur Folkbildningsföreningens & Malmös perspektiv ur Folkbildningsföreningens & Malmös perspektiv Rektorerna har ordet S 4 Om samarbetet i spår S 6 Stödstruktur nr 1: administrationen S 8 Stödstruktur nr 2: IT-teknik S 10 Spår 1: Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Rektor har ordet. Året som gått

Rektor har ordet. Året som gått Verksamhetsberättelse 2014 1 Året som gått Rektor har ordet Det är ett händelserikt år vi blickar tillbaka på. Utveckling och förändring har präglat folkhögskolan på många sätt under året, samtidigt som

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

FELLINGSBRO FOLKHÖGSKOLA

FELLINGSBRO FOLKHÖGSKOLA 1 FELLINGSBRO FOLKHÖGSKOLA Årsredovisning 2013 www.fellingsbro.fhsk.se www.orebroll.se Innehållsförteckning: Mål s.3-4 Organisation: s.4-5 Verksamhetsrapport s.6-10 Beslutsforum s.10-11 Kursverksamhet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 HÄNDELSER UNDER ÅRET Innehåll Förbundsordförande har ordet 3 GS har ordet 4 SISU

Läs mer

Motala Läser 2013-2015 Delrapport

Motala Läser 2013-2015 Delrapport Motala bibliotek/leg Oktober 2014 Motala Läser 2013-2015 Delrapport Sammanställd av projektledare Lillemor Engholm Guy Innehållsförteckning Motala Läser 2013-2015 Delrapport... 1 Sammanställd av projektledare

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009/2010

Verksamhetsberättelse 2009/2010 Verksamhetsberättelse 2009/2010 Öppna programmet Gymnasial lärlingsutbildning Individuella programmet Uddevalla Gymnasieskola Del 1 Öppna programmet verksamhetsbeskrivning sid 3 VUV-kort för Öppna programmet

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen

Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Beskrivning av läsårets systematiska kvalitetsarbete... 2 1.2 Fryshusets vision... 2 1.3 Fryshusets värdegrund...

Läs mer

Röster om folkbildning och demokrati

Röster om folkbildning och demokrati F olkbildningsrådet utvärderar No 3 2001 Röster om folkbildning och demokrati En rapport från projektet Folkbildingen och de demokratiska utmaningarna Röster om folkbildning och demokrati En rapport från

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Uppsala Enskilda Skola Läsåret 2012-2013

Kvalitetsredovisning för Uppsala Enskilda Skola Läsåret 2012-2013 Kvalitetsredovisning för Uppsala Enskilda Skola Läsåret 2012-2013 Innehållsförteckning 1. Presentation av skolan 1.1. Vision 1.2. Organisation 1.3. Rektors uppdrag 2. Skolans kvalitetsarbete 2.1. Skolans

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

UTBILDNINGSDEPARTEMENTETS SKRIFTSERIE RAPPORT 4. Lärande ledare. Ledarskap för dagens och framtidens skola

UTBILDNINGSDEPARTEMENTETS SKRIFTSERIE RAPPORT 4. Lärande ledare. Ledarskap för dagens och framtidens skola UTBILDNINGSDEPARTEMENTETS SKRIFTSERIE RAPPORT 4 Lärande ledare Ledarskap för dagens och framtidens skola Lärande ledare Ledarskap för dagens och framtidens skola UTBILDNINGSDEPARTEMENTETS SKRIFTSERIE RAPPORT

Läs mer

Varför individuella utvecklingsplaner?

Varför individuella utvecklingsplaner? INGELA ELFSTRÖM Varför individuella utvecklingsplaner? En studie om ett nytt utvärderingsverktyg i förskolan Individ, omvärld och lärande/forskning nr 26 Ingela Elfström Varför individuella utvecklingsplaner?

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN för June folkhögskola

VERKSAMHETSPLAN för June folkhögskola VERKSAMHETSPLAN för June folkhögskola 2011-2012 Utvärderas årligen Faställd av Skolstyrelsen Viebäcks folkhögskola 2010-11-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Introduktion sid 3 2. Folkbildningsförordningen mm

Läs mer

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 Slutrapport Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630 Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 1 Innehållsförteckning Sid 1. Inledning... 3 Mål och Syfte.....4

Läs mer

Samverkan i gränsland

Samverkan i gränsland Samverkan i gränsland Utvärdering av socialfondsprojektet Framtidsspår 2009 Vad är det som gör att ett projekt kan sägas vara framgångsrikt? Kan ett projekt sätta spår in i framtiden? Hur går det till?

Läs mer

Verksamhetsberättelse maj 2014 april 2015, Bona folkhögskola

Verksamhetsberättelse maj 2014 april 2015, Bona folkhögskola Verksamhetsberättelse maj 2014 april 2015, Bona folkhögskola Statsbidragets syften Först en kort sammanfattning av den verksamhet på Bona som faller inom ramen för statens syften med statsbidraget till

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsberättelse för läsåret 2013-2014

Kvalitetsredovisning och verksamhetsberättelse för läsåret 2013-2014 Kvalitetsredovisning och verksamhetsberättelse för läsåret 2013-2014 Inledning...2 Verksamheten 2 Allmänt om skolan...2 Lokaler - miljö...3 Fritidshemmet...4 Personalen...5 Styrelsen -Föräldrainflytande...5

Läs mer

Rektor. möjligheternas chefsjobb

Rektor. möjligheternas chefsjobb Rektor möjligheternas chefsjobb Förord Den här idéskriften ges ut av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, med syfte att uppmärksamma rektorsuppdragets många möjligheter och sprida inspirerande exempel.

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL 1. Inledning Beta School är en F-9 grundskola. Skolan har karaktärsämnena matematik, engelska och ämnet svenska som ligger högst på skolans timplan. IT är ett verktyg

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005

KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005 KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005 Personalen Linblommansskola genom Agneta Forsvik Lundmark Rektor 2007-06-07 Innehållsförteckning Inledning...... s 3 Förutsättningar... s 4 Elevernas arbetsmiljö

Läs mer

Foto: Jörgen Knutsson

Foto: Jörgen Knutsson Polishögskolan årsrapport 2010 Foto: Jörgen Knutsson Projektledare: Monica Landergård Texter: Philippa Borgh, Anna-Karin Larsson, Monica Landergård, Silvia Lindmark, Cristina Meuller och Heelena Nilsson

Läs mer

RAPPORT OM SOCIAL REDOVISNING. Kooperativet VIA NOVA

RAPPORT OM SOCIAL REDOVISNING. Kooperativet VIA NOVA RAPPORT 2006 OM SOCIAL REDOVISNING 2006 Kooperativet VIA NOVA FÖRORD Du håller i din hand en rapport om en social redovisning gjord i ett socialt arbetskooperativ. Den har kommit till genom idogt, men

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31. för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne

Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31. för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31 för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne Godkänd av förbundsstyrelsen 2015-03-05. 2 Innehållsförteckning sid Samordningsförbundets

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer