Verksamhetsberättelse 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2014"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2014 Det här är Jakobsbergs folkhögskola Huvudman sid 2 2. Folkhögskolans mål, vision och verksamhetsplan sid 2 3. Det här är styrelsen sid 4 4. Det här är organisationen sid 5 5. Organisationsutveckling sid 6 6. Det här är kursverksamheten sid 8 7. Skolutveckling sid 9 a. AK-laget b. Kurser i samarbete med arbetsförmedlingen c. Hälsolaget d. Skriv-, rep- och konstlaget e. Hela skolan f. Aktiviteter Bilagor sid 13 1

2 Det här är Jakobsbergs folkhögskola Huvudman Föreningen Jakobsbergs folkhögskola är en ideell, religiöst och partipolitiskt obunden förening. Från skolans grundande 1919 fram till 1970 stödde KF skolans verksamhet, men från 1971 står Föreningen Jakobsbergs folkhögskola som ensam huvudman för skolan. Föreningens mål är att stödja skolans arbete och att främja de mål som skolan har för sin verksamhet. Jakobsbergs folkhögskolas mål och vision Jakobsbergs folkhögskola vill väcka passionen för det livslånga och meningsskapande lärandet till kursdeltagare, föreningsmedlemmar, personal och tillfälliga besökare. Jakobsberg folkhögskola är en mötesplats för samhällsförbättring, kultur och hälsa. Jakobsbergs folkhögskolas mission varför vi finns Syftet med Jakobsbergs folkhögskola är att förbättra samhället med hjälp av bildning. Folkbildningen arbetar idag som igår med individers framtidsdrömmar och för ett bättre samhälle för oss alla. Folkbildningen gör skillnad i samhället genom att vara angelägen för individer i deras sökande efter mening. Jakobsbergs folkhögskola arbetar i likhet med andra folkhögskolor med att höja vuxnas utbildningsnivå och möjliggöra personlig utveckling. Jakobsbergs folkhögskolas vision vart vi vill gå Jakobsbergs folkhögskola vill lagom till hundraårsjubileet 2019 kunna säga att vi är en livsviktig skola. För den enskilda människan och för samhället. Jakobsbergs folkhögskola vill lagom till hundraårsjubileet 2019 kunna säga att vi är en sammanhållen skola och mötesplats. Varje år bryter Jakobsbergs folkhögskola ner sin vision till en verksamhetsplan. Jakobsbergs folkhögskolas värden, perspektiv och hörnstenar All verksamhet på Jakobsbergs folkhögskola genomsyras av: 1. Demokrati i betydelsen deltagande, kollektiv konstruktiv debatt och reflektion 2. Jämlikhet i betydelsen solidaritet, jämställdhet, globalt ansvar, hela samhället 3. Bildning i betydelsen fysiska lärorika samtal, fokus på humaniora, hela livet 2

3 4. Hållbarhet och hälsa i betydelsen hållbar utveckling, ledarskap, hela människan 5. Kultur i betydelsen konstnärliga uttrycksformer, kreativitet, passion Jakobsbergs folkhögskolas kursutbud och Pedagogiska grundsyn (se bilaga 1) bygger på våra fem perspektiv. Vision 2019 och verksamhetsplanen 2014 Verksamhetsplanen förhåller sig till mål- och visionsdokument som är skolans kompass med sikte på 2019 som första anhalt. Skolans mål- och visionsdokument är uppdelat i sju steg: 1. Jakobsbergs folkhögskolas mission - vad vi är. 2. Jakobsbergs folkhögskolas vision - vad vi vill. 3. Jakobsbergs folkhögskolas värden och perspektiv - vad vi står för. De följande fyra stegen i vårt mål- och visionsdokument konkretiserar visionen. 4. Hur Jakobsbergs folkhögskola vill påverka individen fram till Vi vill förstärka det strukturella kvalitets- och utvärderingsarbetet öka de gemensamma aktiviteterna mellan de olika kurserna att kursdeltagarna skall märka av att de går på en folkhögskola se platsen Jakobsbergs folkhögskola som en viktig resurs. titta på hur föreningsmedlemmar och utomstående skall ta del av Jakobsbergs folkhögskola 5. Vad vill Jakobsbergs folkhögskola erbjuder sina samarbetspartners fram till 2019: Bjuda in fler medlemsorganisationer i föreningen. Öka samarbete med externa aktörer i Järfälla och på andra ställen 6. Hur Jakobsberg folkhögskola arbetar internt med sin vision fram till 2019: utveckla Jakobsbergs folkhögskola som fysisk mötesplats arbete med måldokument marknadsföra skolan förbättra arbetsmiljön effektivisera organisation 7. Vad Jakobsbergs folkhögskola uppnår varje enskilt år. Punkterna ovan konkretiseras i verksamhetsplanen 2014 vars resultat och kvalitetsarbete beskrivs i verksamhetsberättelsen på olika nivåer. 3

4 Det här är styrelsen 2014 Styrelsens sammansättning från Ordförande Vice ordförande Göran Hillman AnnKatrin Westerlund Övriga ordinarie ledamöter Christer Nilsson Kaisa Nordberg Patrick Ärlemalm Barbro Norén Kjell Johansson Christel Bridal (6.10-) Suppleanter Talal Imam Björn Sundblad Personalrepresentanter och adjungerande ledamöter Ordinarie Suppleant Gunnel Ottenby Jan Berglund (vt) HannaLinnea Regnfors (ht) Revisorer: Ordinarie Förtroendevald revisor Suppleant Matz Ekman, auktoriserad revisor, PwC Leif Lewin Mac Berlin, förtroendevald revisor Sekreterare Ola Larsson, rektor 4

5 Det här är organisationen 2014 LÄRARGRUPPEN AK-laget Hälsolaget Anna Olsson Alexandra Peterson Ht 2014 Elisabet Sjöstedt Vt 2014 Johan Wahlberg Ingegerd Akselsson Le Vt 2014 Malin Jonason Douaron Johanna Isaksson Ht 2014 Skriv-, rep- och konstlaget Johan Öberg Vt 2014 Keyvan Ashant Eva Jacobson Vt 2014 (tjl ht) Laine Mullally Felicia Hedström Mikaela Schain Ht 2014 Gunnel Ottenby Morgan Sundell Ht 2014 HannaLinnea Regnfors My Wåhlander Vt 2014 Harry Modin Ole Andersson Januari Humlan Lange Peter Svernby Ht 2014 Jonas Ask Torbjörn Berggren Etableringslaget Henrik Persson Sonja Tonn Oktober- Oktober- SERVICEGRUPPEN Köket och lokalvård Vaktmästare Senarath Weerarathna Anders Ekholm Sandhya Sebastian Jessica Lundgren praktikant Ariyaratna Wijemuni Pande Vrklevski vt-2014 Administration Jan Berglund Ledningsgrupp Ann-Catrin Carinder Felicia Hedström Bengt Jönsson Jan Berglund Johanna Isaksson Rektor Ola Larsson Ola Larsson 5

6 Holger Nilén gick i pension vid årsskiftet men har arbetar kvar under året som timlärare. Ole Andersson var tjänstledig perioden och slutade därefter sin anställning. Eva Jakobsson är tjänstledig under läsåret My Wåhlander anställdes för att arbeta med vårens Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF) men fick ett annat erbjudande under sommaren. Tjänsten i svenska och sva behövdes då kompletteras med ytterligare en tjänst. Morgan Sundell anställdes som svensklärare och Mikaela Schain som SMF-lärare, deltagarestödjare och temalärare. Organisationsutveckling 2014 I början av året använde skolan sig Rengörare Näslunds städtjänster för att klara städningen i Arken. Under sommaren gick Pande Vrklevskis pension vilket också ställde frågor om vem skulle ta hand om städningen i Valhall. Ola Larsson hade under våren träffat Spånga blå band för att diskutera eventuella samarbeten kring kursverksamhet. En av deras verksamhet är Blå vägen som är ett socialt städföretag. Skolan valde att testa Blå vägen under hösten. Den alternativa företagsformen ligger i linje med skolans mål och vision. Särskilt styrelsen och skolans önskemål att knyta tillbaka till den kooperativa tråden som tydligast illustreras av samarbetet med Coompanion (se nedan). Under 2014 har biblioteket kommit på plats. Bakom det arbetet står den nyastartade biblioteksgruppen som tänkt ut ett enklare lånesystem och vad biblioteket ska innehålla. Läraren Gunnel Ottenby gick upp i tjänst under våren 2014 för att genomföra biblioteksgruppens tankar om biblioteket. Under hösten har praktikanten Jessika Lundberg arbetat måndagar och onsdagar för att hantera utlåning och strukturen. Förutom uppmuntran till läsning har gruppen också tillsammans med evenemangsgruppen tänkt kring användning av lokalen. Nära de här två grupperna finns nu också föreläsningsgruppen - med fokus på kvällsföreläsningar sedan december Två styrelserepresentanter och en lärare sitter i den gruppen. Vi har alltså fortsatt göra justeringar av de fortfarande nya processgrupperna och andra delar av mötesstrukturen (se bilaga). Under hösten har skolan hyrt ut lokalen Brita om fredagar till yrkeshögskoleutbildningen Vatten och miljö som ges i samarbete med Järfälla kommun. Under hösten har också Järfälla Daglig verksamhet etablerat sig på skolan. De använder Himlens gamla internatkök till att baka till försäljningen i kaféentrén till modesta priser. Biblioteket, uthyrning och Kafé-verksamheten syftar till att på Jakobsbergs folkhögskola lyfta fram mötet mellan människor med olika bakgrund. År 2014 har köket sålt mer konferensmat till externa gäster som också hyrt våra lokaler. Konferensverksamhet är fortfarande en ytterst liten verksamhetsgren på skolan. På grund av skolans nya verksamheter beställde under hösten rektor en extern översyn av de 6

7 administrativa rutinerna. Revisorerna Pwc tittade på skolans administration för att i framtiden öka effektiviteten. Under bland annat höstens personaldag och styrelsemötet i juni diskuterade personal och styrelse framtidsfrågor för Jakobsbergs folkhögskola och dess deltagare och uthyrning. Kommunikationsgruppen har arbetar med att ta fram mallar till alla våra infotexter och förberett arbetet med att definera upphandlingen till en ny grafisk profil. Miljö- och solidaritetsgruppen har sörjt för att skolan blivit medlem i Forum syd för framtida samarbeten och projekt som kan gynna både skola och kursdeltagare. Gruppen har också tillsammans med tidigare deltagare på Västsahara-kursen väckt liv i Solidaritetskommittén där nu Anna Olsson från gruppen är ordförande och rektorn kassör. Kompostarbetet har utvecklats ytterligare med inköp av en större kompost och ett större ansvarstagande bland kursdeltagarna. Arbetsmiljö Ola Larsson har skrivit ett ramavtal med Avonova/Järfälla Hälsan för att snabbare och bättre än nu kunna möta hälsorelaterade frågor på arbetsplatsen. Företagshälsan har tittar på kökspersonalens och vaktmästarens arbetsförhållanden. Samverkansgruppen skickade under hösten ut arbetsmiljöenkät och slog fast en årscykel för arbetsmiljöarbetet. Under året har vi behållit det individuella friskvårdsbidraget och haft en gemensam obligatorisk friskvårdstid för alla anställda: yoga ha varit aktiviteten framför andra i samband med arbetplatsträffarna. Jakobsbergs folkhögskola har under året fått besök av LR, Lärarförbundet och Arbetsgivaralliansen som berättade sin samsyn kring arbetstiden 7

8 Det här är kursverksamheten 2014 Allmän kurs - bas AK-laget Allmän kurs - svenska som andraspråk Allmän kurs - samhälle, politik och media Allmän kurs kultur, litteratur och skrivande (vt 2014) Allmän kurs - naturvetenskapligt basår Studiemotiverande kurs (i samarbete med arbetsförmedlingen) Etableringskurs (i samarbete med arbetsförmedlingen) Sommarkurs: svenska för ensamkommande ungdomar Hälsoutvecklare Hälsolaget PTM - Cert. Personlig tränare (PT) och massageterapeut Norra konst - ettårig grundkurs Skriv! - poesi, prosa och dramatik Skriv-, repoch konstlaget Skriv! - projekt (50 %) Reportage - journalistisk text, radio och webb Reportage påbyggnadsåret (praktiktermin och frilansreporter) Seniorkurs - läs och skriv! Seniorkurs - hälsoinspiration Seniorkurs de nya medierna Glokala tankesmedjan (50 %) Kooperativt ledarskap (50 %) Manuspiloterna Externa Samarbetspartner Externa kurser Kortkurser av rekryteringsgruppen 8

9 Skolutveckling 2014 AK-laget Deltagarstödjare blev svaret på en lång diskussion på om vi skulle anställa kurator och/eller studievägledare. Skolan prioriterar behovet för Allmän kurs när Mikaela Schain som arbetar på Allmän kurs 25 procent anställdes för att stötta deltagare och något mer än andra lärare stöttade deltagares psykosociala. Dessutom hjälper deltagarstödjaren deltagarna vidare med frågor som rör psykisk ohälsa eller studievägledning. Arbetslagsledaren för Allmän kurs finns också som studievägledare. Även en extern studievägledare har funnits under året. Allmän kurs samhälle har införlivat sökande från nedlagda AK kultur som kommer att leva kvar som ett tillval. Orsaken bakom är dåligt söktryck och otydlig profil. I skolans ambition att nå nya målgrupper till våra kurser gjorde vi ytterligare ett försök med kursen Allmän kurs bas och svenska, eller Ak sas som den med tiden började kallas. I samarbete med Järfälla kommun erbjöd folkhögskolan en uppdragsutbildning i form av en sommarkurs för ensamkommande flyktingungdomar. Deltagare därifrån kom i höstas att utgöra stommen för Allmän kurs - bas och svenska. Kurser i samarbete med arbetsförmedlingen Organisationen för projektverksamhet har hittat sin form. Undervisning på SMF-kurs görs nu i huvudsak av anställda och ansvaret för kursen ligger numera hos arbetslaget AK. Kurserna med arbetsförmedlingen blev under hösten en del av AK-laget och för första gången en naturlig del av vår permanenta kursverksamhet. Jakobsbergs folkhögskola fick 12 platser för att starta en svenskkurs, Etableringskursen, med relativt nyanlända flyktingar, vilket vi också startade i oktober i samarbete med Spånga och Järfälla arbetsförmedling. I samarbete med Järfälla arbetsförmedling har skolan också haft 2 Studiemotiverande folkhögskolekurser. Under våren med 10 deltagare och under hösten med 11 deltagare. Från vårens kurs gick 4 deltagare vidare till Allmän kurs medan 8 deltagare gick vidare från höstens kurs. Hälsolaget Friskvård och hälsa bytte inför hösten namn till Hälsoutvecklare. En ny seniorkurs startade i januari: Seniorkurs med hälsoinriktning. Hälsoutvecklarna har fortsatt stärka sitt samarbete med branschen. Samarbetet med Friskis&Svettis har kompletterats med samarbete med gymföretaget Balance. Våra lärare 9

10 har tagit ytterligare ett kliv in i Branschrådet för hälsa folkhögskolor i samverkan framför allt då Malin Jonasson blivit ordförande i dess styrelse. Skriv-, rep- och konstlaget Skriv! - projekt ges varje termin och har under året blivit en självklar del av kursutbudet. Detsamma gäller för Reportages flexibla kurser Frilansreporter och praktikterminen. Reportage har planerat för att utveckla radiospåret på skolan med att förbereda för Radioreportage en flexibel halvtidskurs med start i januari Under året lades Norra Konst projektåret ned på grund av få sökande under flera år i rad. Styrelsen har under hösten tillsatt en grupp för att se över höstterminen svaga rekryteringen på Norra konst - grundkursen. Utredningen ska läggas fram för ledningsgruppen i slutet av maj 2015 med sikte på eventuella förändringar Hela skolan I samarbete med Coompanion har skolan hösten 2014 startat den flexibla heltidskursen kursen Kooperativt ledarskap. Under året har samtliga kurser arbetat fram kursspecifika utbildningsplaner som ett komplement till informationstexterna på hemsidan. Förutom att vi 2013 prioriterat tillskapandet och 2014 iordningställandet av ett bibliotek, har vi också främjat läsandet genom att alla långkurser tillsammans läste Att bota en fanatiker av Amos Oz under höstterminen. Folkbildningsnätet och Schema- och närvaroprogram omfattar under 2014 fler kurser. Deltagarna kan nu själva direkt rapportera sin frånvaro. Under 2014 har Folkbildningsrådet sjösatt ett rådslag om digital delaktighet. Göran Hillman, Ola Larsson och Bengt Jönsson deltog i den lokala träffen och Ola Larsson också i den nationella träffen. Träffarna föranleddes av att personalen gjorde en SWOT-analys kring skolans digitala status. Rådslaget påverkade verksamhetsplanen 2015 på flera nivåer. Ola Larsson är tillsammans med andra folkhögskolerektorer med i fortbildningsgruppen "Demokrati i omvandling och folkbildningen som det tredje rummet i ett europeiskt perspektiv". Eftersom Jakobsbergs folkhögskola vill profilera sig som skola i framkant när det kommer till demokrati och mänskliga rättigheter är det naturligt att vi deltar i Folkbildningsrådets respektive RIO: s projekt inom området. Ledningsgrupp och delar av styrelsen deltog i ett 2-dagarsseminarium med fem folkhögskolor som ingår i samma MRprojekt. Syftet med seminariet var att kompetenslyfta skolorna inom mänskliga rättigheter och 2015 är det personalens tur. Det anti-rasistiska projektet Inkludera mera har varit betydelsefullt även i år. 10

11 Under 2014 har de fem folkhögskolorna i Nordvästra Stockholm inlett ett försiktigt samarbete. Jakobsbergs folkhögskola tog hand om vårträffen och hösten innehöll en träff om dyslexi på Sundbybergs folkhögskola. I juni deltog alla lärare i en Anti-rasismdag med Stockholms folkhögskolor som arrangerades på Södra Stockholm respektive Röda korsets folkhögskola. Aktiviteter Liksom tidigare år har vår skola under 2014 haft många intressanta aktiviteter och gäster. Vissa program har vi enbart för skolans kursdeltagare - Kafé Jakan - andra har vi haft som kvällsföreläsningar tillsammans med ABF. Under dessa träffar blandas kursdeltagare, föreningsmedlemmar och vanliga järfällabor till givande samtal kring viktiga frågor. Följande föreläsningar gick av stapeln under vårterminen: 15.1 Victor Estby, före detta deltagare, läste och sjöng sina egna texter och dagsverser. 5.2 Politiskt tårtkalas inför supervalåret i matsalen. 5.3 Besök av kvinnojouren Anna som berättade om mäns våld mot kvinnor och jourens arbete EXPO föreläste om Sverigedemokraternas rasistiska historia? "Skolmässa" där alla klasser visade upp sig inför varandra Folkhögskolans dag firar Jakobsbergs folkhögskola, personal och kursdeltagare på Sergels torg med sambaorkester. 7.4 Sven Olov Karlsson, före detta deltagare, berättade om August-nominerade romanen Porslinsfasader 23.4 AK - Samhälle, politik, media ansvarade för en EU-hearing med inbjudna politiker Lena Sundström föreläste utifrån sin reportagebok Spår 5.4 EU-parlamentariker Carl Schlyter besöker Allmän kurs 14.5 Hälsoeftermiddag med Friskvård och hälsa 20.5 Planteringsfest och körsång för hela skolan 24.5 Vernissage för Norra konstskolans vårutställning Följande föreläsningar gick av stapeln under höstterminen: 10.9 Inför valet i Höga salen 24.9/5.11 FikaBeat i Biblioteket med DJ Hela skolan ut i skogen 6.10 Susanna Alakoski berättade utifrån boken Oktober i Fattig-Sverige My Lindström och Josefine Malm, före detta deltagare, berättade om konflikten i Västsahara 7.11 Norra konst hade en skrotutställning 8.11 Jazzfestival i Höga salen 11

12 10.11 Malin Isaksson berättade om sin nya roman "Människor som ljuger" Kursdeltagarna i Inkludera mera-gruppen bjöd in Unga romer. Därefter hade hela skolan läsecirkel utifrån Amos Oz roman Hur man botar en fanatiker Svante Axelsson från Naturskyddsföreningen föreläste utifrån sin nya bok Vår tid är nu 10 hoppfulla perspektiv på klimatkrisen Claes Jonsson föreläste på ämnet Att arrangera kulturprogram 4.12 Solidaritetskommittén arrangerade loppmarknad i Biblioteket Poesikafé med Skriv! som läste upp sina egna litterära texter. 12

13 Bilaga1 Pedagogisk grundsyn Jakobsbergs folkhögskola erbjuder kurser i konst, journalistik, hälsa, samhällsförbättring, behörighetsämnen, naturvetenskap, skapande skrivande, ledarskap samt i att leva med funktionsnedsättningar. Gemensamt för alla deltagare: Varje enskild kurs på Jakobsbergs folkhögskola har specifika kunskapsmål men alla kursdeltagare får under sin utbildning också ta del av följande fem områden som vi på skolan tycker är särskilt viktiga. Undervisningen i klassrummet kännetecknas av: samarbeten; i klassrummet och mellan kurserna att samtalet i klassrummet är den viktigaste pedagogiska metoden att teori varvas med praktik att digitala verktyg varvas med analoga att kunskap alltid placeras in i ett sammanhang delaktighet och ansvar tematiska studier/ett ämnesövergripande fokus källkritik lusten att hitta konstruktiva lösningar på svåra problem möjligheter att testa på olika arbets- och examinationsformer. ett intresse för berättelsen och andra konstnärliga uttrycksformer fokus på kursdeltagarens drivkraft, lust att lära, kreativitet och välmående Läraren på Jakobsbergs folkhögskola strävar efter att vara: engagerad - i förhållande till både kunskap och kursdeltagare förebild - i sin egen pågående bildningsresa utvärderande och reflekterande - i relation till sin egen undervisning och sitt eget kunskapsområde samarbetsorienterad - både i relation till kollegor och kursdeltagare feminist anti-rasist miljömedveten 13

Årsredovisning för Föreningen Jakobsbergs folkhögskola

Årsredovisning för Föreningen Jakobsbergs folkhögskola Årsredovisning för Föreningen Jakobsbergs folkhögskola Organisationsnummer Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31 Styrelsen för den ideella föreningen Jakobsbergs folkhögskola avger härmed

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2016

Verksamhetsplan och budget 2016 Verksamhetsplan och budget Datum: 2016-04-14 Verksamhetsplan och budget 2016 Fellingsbro folkhögskola Verksamhetsplan och budget 2016 Fellingsbro folkhögskola Innehåll 1. Syfte och mål för Fellingsbro

Läs mer

Jakobsbergs Folkhögskola 2015

Jakobsbergs Folkhögskola 2015 Jakobsbergs Folkhögskola 2015 I. VERKSAMHETSBERÄTTELSE II. ÅRSREDOVINING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015-01-01--2015-12-31 Organisationsnummer 813200-2117 1 INNEHÅLL 1. Det här är Jakobsbergs Folkhögskola 2. Verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för Föreningen Jakobsbergs folkhögskola

Årsredovisning för Föreningen Jakobsbergs folkhögskola Årsredovisning för Föreningen Jakobsbergs folkhögskola Organisationsnummer 813200-2117 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31 Styrelsen för den ideella föreningen Jakobsbergs folkhögskola

Läs mer

Årsredovisning för Föreningen Jakobsbergs folkhögskola. Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Årsredovisning för Föreningen Jakobsbergs folkhögskola. Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Årsredovisning för Föreningen Jakobsbergs folkhögskola Organisationsnummer Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för den ideella föreningen Jakobsbergs folkhögskola avger härmed

Läs mer

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism är Sveriges största antirasistiska ungdomsorganisation. Ungdom Mot Rasism är ett nätverk av antirasister

Läs mer

Verksamhetsplan Fristads folkhögskola

Verksamhetsplan Fristads folkhögskola Verksamhetsplan Fristads folkhögskola 1 Sammanfattning Fristads folkhögskola med cirka 220 studerande har fyra fokusområden: miljö & hållbarhet, kreativitet & skapande, hälsa & funktionsnedsättning samt

Läs mer

Albins folkhögskola,

Albins folkhögskola, Idé- och måldokument för Albins folkhögskola, avseende perioden 2013-2017 Uppgift Föreningen Albins folkhögskola har till uppgift att: Ø bedriva folkhögskoleverksamhet i samarbete med medlemsorganisationerna,

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Välkommen till Glokala Folkhögskolan i Malmö. Handbok för deltagare hösten 2013

Välkommen till Glokala Folkhögskolan i Malmö. Handbok för deltagare hösten 2013 Välkommen till Glokala Folkhögskolan i Malmö Handbok för deltagare hösten 2013 Vår vision: att samskapa den glokala staden Malmö Vi är en öppen och modig organisation med hög kompetens inom folkbildnings-

Läs mer

Nationellt och. Fyrisskolans gymnasiesärskola. Individuellt program Fyris E

Nationellt och. Fyrisskolans gymnasiesärskola. Individuellt program Fyris E Nationellt och Fyrisskolans gymnasiesärskola Individuellt program Fyris E Om gymnasiesärskolan I gymnasiesärskolan får eleverna en god grund för att studera vidare och för att kunna delta aktivt i samhällslivet.

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (8) 2 (8) Verksamhetsplanen beslutas av fullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka fullmäktige styr LinTek. Verksamhetsplanen tas fram med LinTeks måldokument som grund och aktuella fokusområden.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Lärarförbundets lokalavdelning i Gnesta

Verksamhetsberättelse för Lärarförbundets lokalavdelning i Gnesta Gnesta lokalavdelning 2015-02-17 Verksamhetsberättelse 2015-01-01 2015-12-31 för Lärarförbundets lokalavdelning i Gnesta Styrelsen (ordförande) (studieorganisatör) Karin Gustavsson-Rydberg (sekreterare)

Läs mer

Stadgar för föreningen Albins folkhögskola

Stadgar för föreningen Albins folkhögskola Stadgar för föreningen Albins folkhögskola 1 Namn Föreningens namn är Albins folkhögskola. 2 Målsättning Föreningen är en ideell förening, utan vinstintresse, vars verksamhet ska bedrivas i överensstämmelse

Läs mer

Sektionsstyrelsesammanträde

Sektionsstyrelsesammanträde HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 4/2011 1 (5) Sektionen för Hälsa och Samhälle 2011-05-20 Sektionsstyrelsesammanträde 2011-05-19 Närvarande ledamöter: Anmält förhinder: Frånvarande: Övriga närvarande: Ole

Läs mer

Jakobsbergs Folkhögskola 2016 I. VERKSAMHETSBERÄTTELSE II. ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET Organisationsnummer

Jakobsbergs Folkhögskola 2016 I. VERKSAMHETSBERÄTTELSE II. ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET Organisationsnummer Jakobsbergs Folkhögskola 2016 I. VERKSAMHETSBERÄTTELSE II. ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2016-01-01--2016-12-31 Organisationsnummer 813200-2117 INNEHÅLL 1. Det här är Jakobsbergs Folkhögskola 2. Det

Läs mer

Playstars årsmöte

Playstars årsmöte Playstars årsmöte 2015-03-29 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Röda Korsets folkhögskola Studeranderättslig standard. 1. Information innan den studerande är antagen. 2. Information vid kursstart

Röda Korsets folkhögskola Studeranderättslig standard. 1. Information innan den studerande är antagen. 2. Information vid kursstart Röda Korsets folkhögskola Studeranderättslig standard 1. Information innan den studerande är antagen 2. Information vid kursstart 3. Deltagarinflytande och studeranderätt 4. Avgiftsfri undervisning 5.

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR FÖRENINGEN JAKOBSBERGS FOLKHÖGSKOLA

ÅRSREDOVISNING FÖR FÖRENINGEN JAKOBSBERGS FOLKHÖGSKOLA 1 ÅRSREDOVISNING FÖR FÖRENINGEN Organisationsnummer 813200-2117 Årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01--2016-12-31 Styrelsen för den ideella föreningen Jakobsbergs folkhögskola avger härmed följande

Läs mer

Årsmötet Protokoll 2009-04-24

Årsmötet Protokoll 2009-04-24 Svensk Förening för Glesbygdsmedicin Årsmötet Protokoll 2009-04-24 Tid: Fredagen den 24 april 2008 kl. 08.00 09.30 Plats: Närvarande: Hemavan Se bilagd närvarolista 1 Öppnande Föreningens ordförande Anders

Läs mer

Rapport från Inkludera mera-konferens Härnösand

Rapport från Inkludera mera-konferens Härnösand Rapport från Inkludera mera-konferens Härnösand Deltagande skolor: Härnösand, Färnebo, Vindeln, Sunderby Denna vecka möts alla skolor i Sverige i konferenser/möten för erfarenhetsbyte kring hur vi kan

Läs mer

E n k r e a t i v m ö t e s p l a t s för ett livslångt lärande i en föränderlig värld

E n k r e a t i v m ö t e s p l a t s för ett livslångt lärande i en föränderlig värld E n k r e a t i v m ö t e s p l a t s för ett livslångt lärande i en föränderlig värld VISION Våra elever ska förändra världen. I samverkan med samhälle, omvärld, kultur och näringsliv skapas meningsfulla

Läs mer

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00.

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. Dagordning Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Styrelsens anmälan om sekreterare för mötet 4. Justering av röstlängd 5. Val

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för Intresseföreningen i Södra Småland

Verksamhetsplan 2015 för Intresseföreningen i Södra Småland Verksamhetsplan 2015 för Intresseföreningen i Södra Småland INNEHÅLLSFÖRTECKNING RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENINGARS INTRESSEFÖRENING...3 INTRESSEFÖRENINGEN SÖDRA SMÅLAND.3 VISION...4 VERKSAMHETSIDÉ 4

Läs mer

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Åtta enkla, konkreta och varsamma verktyg som bygger broar mellan människor i och utan funktionssvårigheter Det ska vara lätt att leva i Lund för alla

Läs mer

Fellingsbro folkhögskola. Måldokument 2014-2018

Fellingsbro folkhögskola. Måldokument 2014-2018 Måldokument 2014-2018 Skolans övergripande målformulering har Örebro läns landsting som huvudman och är således politiskt och religiöst obunden är en skola för alla, med särskild inriktning mot personer

Läs mer

Vem får tillgång till den nya pedagogiken? Ett samtal om lika förutsättningar för lärande

Vem får tillgång till den nya pedagogiken? Ett samtal om lika förutsättningar för lärande Vem får tillgång till den nya pedagogiken? Ett samtal om lika förutsättningar för lärande Referat från seminarium i Almedalen Almedalsveckan, måndagen den 1 juli 2013 Gotlands Museum, Strandgatan 14, Visby

Läs mer

Examensmålet: Ämnen i relation till examensmålet samverkan i programarbetslaget

Examensmålet: Ämnen i relation till examensmålet samverkan i programarbetslaget Utvecklingspaket 2012-06-13 Examensmålet: Ämnen i relation till examensmålet samverkan i programarbetslaget Introduktion Examensmålet ska ligga till grund för planeringen av utbildningen och undervisningen

Läs mer

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n 2007-12-17 Sid 1 (7) Utgångspunkter Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML)

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Ett attraktivt yrke i utveckling Lärares och skoledares löner ökar mer andras Under året har vi fortsatt med att jobba för höjda lärarlöner. I alla sammahang har vi påtalat att

Läs mer

Elevhälsans arbete under läsår 15/16 har utvärderats genom sammanställning av synpunkter som inhämtats via digital

Elevhälsans arbete under läsår 15/16 har utvärderats genom sammanställning av synpunkter som inhämtats via digital Elevhälsoplan för Itgymnasiet Skola: IT-Gymnasiet Uppsala Rektor: Mathias Laveno Version: 2016-05-11 16:44:30 Resultat av föregående års utvärdering Utvärdering av läsåret 2015/2016 Sammanfattning Elevhälsans

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR FÖRENINGEN

ÅRSREDOVISNING FÖR FÖRENINGEN 1 ÅRSREDOVISNING FÖR FÖRENINGEN JAKOBSBERGS FOLKHÖGSKOLA Organisationsnummer 813200-2117 Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31 Styrelsen för den ideella föreningen Jakobsbergs folkhögskola

Läs mer

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 Ledningens mål Lägga upp en strategi för Fridhems pedagogiska utveckling för de närmaste fem åren. Göra en omvärldsanalys över presumtiva kursdeltagares

Läs mer

Central utbildningskatalog. Central utbildningskatalog CHÖSTEN 2010

Central utbildningskatalog. Central utbildningskatalog CHÖSTEN 2010 C Central utbildningskatalog Central utbildningskatalog CHÖSTEN 2010 C Centralt arrangerade utbildningar för ABFs centrala medlems organisationer och organisationer med samarbetsavtal hösten 2010 Arbetarnas

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Bakgrund och förutsättningar

Bakgrund och förutsättningar Bakgrund och förutsättningar Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013/2014 Förskoleområde Östra 1 Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Innehållsförteckning Inledning... s. 3 Förskolans

Läs mer

I CITY EN STUDIEOAS. Gunilla Kvist Studierektor

I CITY EN STUDIEOAS. Gunilla Kvist Studierektor RUNÖFOLKHÖGSKOLA Föreningen LOs folkhögskola Runö är en ideell förening utan vinstintresse som funnits sedan 1952. Våra huvudmän är: LO, LO:s medlemsförbund och ABF. EN STUDIEOAS I CITY På Runö Folkhögskola

Läs mer

VÄLKOMNA PÅ LÄRARUTBILDARTRÄFF

VÄLKOMNA PÅ LÄRARUTBILDARTRÄFF VÄLKOMNA PÅ LÄRARUTBILDARTRÄFF 09.00 10.00 Information för nya lärarutbildare även ni som tidigare har haft studenter från AU1 är naturligtvis välkomna 10.00 10.30 Information för samtliga lärarutbildare

Läs mer

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö.

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. 2013-06-19 Glokala Folkhögskolan arbetar efter Statens syfte med Folkbildningen. Statens stöd till folkbildningen skall

Läs mer

ENHET GUDHEM. PROFIL OCH VISION Förskolan

ENHET GUDHEM. PROFIL OCH VISION Förskolan ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION Förskolan PROFIL - Framgångsrikt lärande VISION Tillsammans förverkligar vi våra drömmar Enhet Gudhem står för framgångsrikt lärande. Tillsammans arbetar vi för att främja

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015

Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015 Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger UNF

Läs mer

KVALITETSUTVECKLING. Normlösa förskola 2014/2015. Anna Ullén Alsander. förskolechef

KVALITETSUTVECKLING. Normlösa förskola 2014/2015. Anna Ullén Alsander. förskolechef KVALITETSUTVECKLING Normlösa förskola 2014/2015 Anna Ullén Alsander förskolechef Vision 2025 VÄRLDSVAN & HEMKÄR Invånarna är initiativrika Förskolan i Mjölby kommun förenar lärande och omsorg i en verksamhet

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

Arbetsplan för Gymnasieskolan Futurum Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Gymnasieskolan Futurum Läsåret 2014/2015 Arbetsplan för Gymnasieskolan Futurum Läsåret 2014/2015 Skolan, huvudman och organisation Uppdragsgivare Skolverket gav Sociala Missionen rätt att bedriva Gymnasieskolan Futurum 2001-01-22. Sociala Missionen

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN TROLLHÄTTAN 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017 B H Ä R N Ö S A N D S BIBLIOTEKSPLAN 2015 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 2 Vision 1.1 Biblioteken i Härnösand 3 Folkbiblioteket 3.1 Utvecklingsområden 3.2 Bibliotek för alla 3.3 Bibliotek av högsta

Läs mer

Verksamhetsplan Litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik

Verksamhetsplan Litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik Verksamhetsplan 2017 Litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik Allmänt Litteraturvetenskap är det största ämnet inom Institutionen för kultur och estetik (IKE) sett både till antalet anställda

Läs mer

Arbetarrörelsens folkhögskolor

Arbetarrörelsens folkhögskolor Föreningen Arbetarrörelsens folkhögskolor än r fö g n i dr ut ve c fo kl lkb ild nin g in g En resurs för folkbildning, utveckling och förändring i arbetarrörelsen Vi vägleds av arbetarrörelsensrötter

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

Sektionsstyrelsesammanträde 2007-09-06

Sektionsstyrelsesammanträde 2007-09-06 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 1 (5) Sektionen för Hälsa och Samhälle 2007-09-06 Sektionsstyrelsesammanträde 2007-09-06 Närvarande ledamöter: Anna Bergelin, tom 10 AnneCharlotte Berggren Kajsa Christensson

Läs mer

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10)

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) 2 Våra mål Komvux ska erbjuda flexibel utbildning av hög kvalitet som speglar individens och samhällets behov av kunskap

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2014 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION

ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION Fritids 2014 PROFIL - Framgångsrikt lärande VISION Tillsammans förverkligar vi våra drömmar Enhet Gudhem står för framgångsrikt lärande. Tillsammans arbetar vi i all verksamheterför

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Kronan F-6 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Inventering av forum för samverkan och delaktighet inom

Inventering av forum för samverkan och delaktighet inom Tjänsteskrivelse 1 (9) 2015-10-05 Bildnings- och omsorgsförvaltningen Handläggare Eva Westlund Utvecklingsledare/utredare 033-430 56 11 eva.westlund@bollebygd.se Dnr : 67608 Bildnings- och omsorgsnämnden

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2013 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

lustfyllt livslångt lärande utbildningsplan 2012-2015

lustfyllt livslångt lärande utbildningsplan 2012-2015 Genom utmaningar och upplevelser i en trygg och jämställd miljö har varje elev utvecklat sina kunskaper, sin lust till livslångt lärande och sig själv som individ i vårt demokratiska samhälle lustfyllt

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3 och 4-6 För studenter antagna fr.o.m. H 11 (reviderad 161206) 1 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens

Läs mer

Fakta om Folkuniversitetet

Fakta om Folkuniversitetet Fakta om Folkuniversitetet Folkbildningstanken alla människors livslånga rätt att fritt söka efter kunskap genomsyrar vår pedagogik, organisation och våra värderingar. Folkuniversitetet är ett studieförbund.

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Företagsamma Kvinnor i Härryda Kommun Organisationsnummer:16802416-6517 Startdatum: 2004-01- 14 Verksamhetsbeskrivning Företagsamma Kvinnor drivs som en ideell förening, och

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 Blåklintens förskola N o N FÖRSKOLA: Blåklinten förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - Medarbetarenkät - Utvärdering

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.7 Antagen av kommunfullmäktige 106/08 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 5/10 Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun Om barn- och utbildningsplanen Barn- och utbildningsplanen

Läs mer

Arbetsplan för förskolorna Adolfsbergs Intraprenad

Arbetsplan för förskolorna Adolfsbergs Intraprenad Arbetsplan för förskolorna Adolfsbergs Intraprenad 2016-2017 Skutan Skeppet Glommagården Adolfsbergsskolans förskola 1 Vår verksamhetsidé Alla barn och vuxna ska känna sig välkomna i vår verksamhet. Det

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor. Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013

STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor. Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013 STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013 Förutsättningar Presentation av enheten Förskolorna Backen, Dungen, Storviken, Marieby och Tandsbyn med

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 måndag den 9 september 2013 1 (6) Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 Chef Beskrivning av anordnaren Christina Spjuth Academedia Eductus AB ingår i Academediakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Coompanion Sörmland 2016-03-13 Verksamhetsberättelse 2015 Ärendelista enligt stadgarna 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande för mötet 3. Val av sekreterare för mötet 4. Val av två justerare tillika

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

Birka Folkhögskola Arbetsförmedlingarna i Krokom och Östersund Samjamt

Birka Folkhögskola Arbetsförmedlingarna i Krokom och Östersund Samjamt Birka Folkhögskola Arbetsförmedlingarna i Krokom och Östersund Samjamt 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Övergripandemål... 4 4. Delmål... 4 Att 15 ungdomar lär känna sina styrkor

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Kommunkansliet, den, kl. 13.00-13.15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C), ordförande Per-Martin Svensson (M), 1:e vice ordförande Torgny Larsson (S), 2:a vice ordförande Tf.

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning för Gärde skola och fritidshem 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-14!

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-14! Hej och välkommen till Fjälkestads fritidshem, ht-14! Fritidshemsverksamheten tar vid när skolan slutar för dagen och i dagsläget håller vi öppet till 17.30. (De dagar det är behov och efter överenskommelse

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan

Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan 1 (6) Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan Överenskommelse mellan Folkhögskolorna i Västerbottens län och Västerbottens läns landsting 2010-2012 1. Inledning Västerbottens läns landsting och

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Lotteri och informationsbord på Arvika Marten. Kemikalier i barns vardag Månd 12 oktober

Lotteri och informationsbord på Arvika Marten. Kemikalier i barns vardag Månd 12 oktober Medlemsblad för Nr 2 2015 Arvikabygdens Naturskyddsförening Årgång 28 Svenska Naturskyddsföreningen Laxtrapp i Älgån Foto:Ann-Christin Karlsson Lotteri och informationsbord på Arvika Marten Kemikalier

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Kommunikationsplan för Fridhems folkhögskola

Kommunikationsplan för Fridhems folkhögskola Kommunikationsplan för Fridhems folkhögskola 1. Syftet med kommunikationsplanen I ett allt mer föränderligt samhälle är det viktigt för Fridhems folkhögskola att kommunicera rätt. Informationen ska förmedlas

Läs mer

Verksamhetsinriktning för. SISU Idrottsutbildarna 2010-2011

Verksamhetsinriktning för. SISU Idrottsutbildarna 2010-2011 Verksamhetsinriktning för SISU Idrottsutbildarna 2010-2011 Vi är där när idrotten lär! Det här är SISU Idrottsutbildarna Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation.

Läs mer

Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014 Avesta centrala rektorsområde omfattar Markusskolan, Bergsnässkolan samt fritidsverksamheten på båda skolorna. Skolledningen består av

Läs mer

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011 Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011 1 Mötets öppnande. 2 Val av mötesordförande Helena Palmgren. 3 Val av mötessekreterare

Läs mer

Innehåll. Mål- och verksamhetsplan 2014 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Innehåll. Mål- och verksamhetsplan 2014 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västergötland Innehåll Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 3 Vår berättelse... 3 Verksamhetsidé... 3 Vision... 3 Värdegrund... 3 Samverkan mellan SISU Idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet/Västergötlands

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Förskolan/Fritids Myrstacken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/

Förskolan/Fritids Myrstacken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/ Förskolan/Fritids Myrstacken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/ Innehåll: Inledning Beskrivning av verksamheten och utfall av insatser Slutord. Dokumenttyp Redovisning Dokumentägare Förkolans namn

Läs mer

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter Verksamhet HSO Blekinge är en partipolitisk och religiöst obunden samverkansorganisation för länsövergripande medlemsföreningar, som i sin verksamhet organiserar personer med funktionshinder och/eller

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland

Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland KFUM Stockholm Gotland är en distriktsorganisation för de till KFUM Sverige anslutna KFUMföreningarna inom Stockholms och Gotlands län. Verksamhetsinriktning

Läs mer

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD Studeranderätt JUNE FOLKHÖGSKOLA June folkhögskola är en del av vuxenutbildningen och folkbildningen i Sverige. Samtidigt är folkhögskolan

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Velanda skolas fritidshem 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Velanda skolas fritidshem 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Velanda skolas fritidshem 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas...

Läs mer