A-Com Halvår Halvårsrapport 2013 (JANUARI JUNI 2013)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A-Com Halvår 2013. Halvårsrapport 2013 (JANUARI JUNI 2013)"

Transkript

1 Halvårsrapport 2013 (JANUARI JUNI 2013) 1

2 SEX MÅNADER, JANUARI JUNI 2013 FÖRSTA HALVÅRET Nettoomsättningen uppgick till 58,1 (50,9) MSEK. Omsättningsökningen förklaras av köpet av verksamheten i Locomotiv Action Marketing. Resight AB såldes i mars 2013 och bidrar bara med 2 månaders omsättning. Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar uppgick till -2,7 (-6,5) MSEK och rörelseresultatet efter av- och nedskrivningar uppgick till -3,0 (-7,0) MSEK. Anledningen till det förbättrade resultatet är att delar av affärsverksamheten gått bättre än föregående år. I andra bolag kvarstår vissa problem att åtgärda. Dessutom har moderbolaget under 2013 halverat sina kostnader. Periodens resultat efter skatt uppgick till -5,1 (-11,2) MSEK Kassaflödet uppgick till -1,8 (13,4) MSEK, kassaflödet har påverkats negativt av amorteringar på lån. Samma period förra året påverkades av genomförda emissioner med 41,5 MSEK innan amortering av lån och emissionskostnader. Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,1) SEK VÄSENTLIGA HÄNDELSER FRÅN OCH MED 1 JANUARI 18 SEPTEMBER Differ har arbetat med utveckling av ett större kosmetikvarumärke, ett växande Nordiskt städföretag samt ett nytt bostadsområde i Stockholmsregionen. Det senare uppdraget genomfördes i samarbete med Locomotiv. ActionBase har tagit ett nytt uppdrag på ett större bolag inom Energisektorn Vid extra bolagsstämma beslutades om en kvittningsemission där skulder om cirka 33,3 miljoner kronor, inklusive upplupen ränta omvandlades till eget kapital. Ett riktat optionsprogram har utställts för personalen på ActionBase för att ägare i A-Com och ActionBase ska sitta i samma båt. Det nordiska managementkonsultbolaget Capacent förvärvade i februari dotterbolaget Resight för 13 miljoner kronor. A-Com avnoterades från NASDAQ OMX Stockholm den sista januari. Handel i bolagets aktier handlas from den 1 februari 2013 på Mangoldlistan. A-Com upptog i augusti en bryggfinansiering på 5 MSEK och 3 MSEK i september hos bolagets största aktieägare, Arvid Svensson Invest. Lånet löper med marknadsmässig ränta och förfaller till betalning i augusti 2015 respektive september

3 VD HAR ORDET En fortsatt försiktighet präglade marknaden under halvåret vilket också återspeglar sig i att det varit en utmaning att skapa nya affärer. Under början av hösten har vi dock märkt av en ökad aktivitet hos kunderna, och vi har fått fler förfrågningar från presumtiva kunder. Förhoppningsvis är det ett tecken på att marknaden är på väg att stärkas. Vårt affärsområde CRM utvecklas mycket positivt där Action Base har en fortsatt stark tillväxt både när det gäller nya uppdrag och personal. Bolaget har bland annat vunnit en ny kund inom energisektorn. Inom Advertising har efterfrågan däremot varit fortsatt svag. Reklambranschen är under omvandling, kunderna ser över sina befintliga samarbeten och de är försiktiga med att etablera nya partnerskap. Vad gäller nya affärer så har Differ fått nya uppdrag från ett större kosmetikvarumärke, ett växande Nordiskt städföretag samt ett nytt bostadsområde i Stockholmsregionen. Det senare uppdraget är ett samprojekt med Locomotiv. I moderbolaget har vi löpande minskat våra centrala kostnader under det senaste året. De fasta kostnaderna är mer än 50 procent lägre än vid motsvarande tid förra året. Balansräkningen har stärkts genom att konvertibler kvittats till eget kapital. Det är glädjande att vi har allt fler projekt över bolagsgränserna, vår strategi är att fortsätta utnyttja de synergier som finns mellan våra olika företag. Samtidigt är det viktigt att respektive bolag fortsätter att förstärka sin spetskompetens inom sitt fokusområde. Med en lägre kostnadsmassa och en starkare efterfrågan på marknaden är vi försiktigt positiva kring hösten, och vi tror oss kunna påvisa ett positivt resultat för den löpande verksamheten under årets sista kvartal. Martin Hultqvist VD, A-Com 3

4 ÖVERSIKT ÖVER A-COMS BOLAG A-Coms verksamhetsbolag är organiserade i två affärsområden: Advertising och CRM. Antal anställda avser personal per den 30 juni A-Com Advertising CRM Kompetenser Marknad & försäljningsstöd Varumärkesstrategi, verksamhetskonsulting, marknadsanalys, varumärkestracking, reklam- konsument/företag, design, produktion Kompetenser Databasanalys, analytisk CRM, relationsmarknadsföring, Antal anställda Antal anställda Varumärken Brand Support, Differ, Locomotiv Varumärken ActionBase, (Resight) sålt 1 mars MARKNADENS UTVECKLING Reklammarknaden backade enligt IRM under det andra kvartalet 2013 med 3,7 procent. Därmed har reklammarknaden nu backat under fem på varandra följande kvartal. Den totala annonsomsättningen för det andra kvartalet 2013 uppgick till 8,1 miljarder kronor. När det gäller prognosen framåt förväntas läget förbättras och då framförallt under 2014 då marknaden återigen förväntas uppvisa en tillväxt. Två stora idrottsevenemang, OS och fotbolls-vm, bidrar positivt, liksom riksdagsvalet. Detta tillsammans med optimistiska utsikter i ekonomin under nästa år gör att IRM förväntar sig tillväxt på reklammarknaden. Om man tittar på A-Coms två affärsområden skiljer sig förutsättningarna en aning se nedan. Affärsområde Advertisings största kunder är Sony Mobile, Johnson & Johnson och Ragn Sells. Samtliga bolag i affärsområdet har mer eller mindre påverkats av den allmänna konjunkturen inom reklamvärlden. Trots detta har nya affärer tillkommit. Differ har bl.a. arbetat med utveckling av ett större kosmetikvarumärke, ett växande Nordiskt städföretag samt ett nytt bostadsområde i Stockholmsregionen. Det senare uppdraget genomfördes i samarbete med Locomotiv. Affärsområde CRM består idag av bolaget ActionBase som erbjuder tjänster för att hjälpa kunder att maximera sina investeringar inom kundutveckling, analytisk CRM. Marknaden för dessa tjänster fortsatte under kvartalet att utvecklas positivt. Framtiden ser ljus ut där det bland annat finns stora möjligheter att koppla samman analytisk CRM med mobilmarknadsföring som har en stark tillväxt. De största kunderna är inom spelindustrin och detaljhandeln. Ett nytt uppdrag under halvåret är ett större bolag inom Energisektorn. 4

5 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER JANUARI JUNI 2013 Kvittningsemissioner Vid extra bolagsstämma den 25 januari 2013 beslutades om en kvittningsemission till innehavare av konvertibler hänförliga till konvertibelprogrammen KV 1 och KV 2, samt en kvittningsemission till innehavare av konvertibler hänförliga till konvertibelprogrammet KV 3. Ägare till konvertibler avseende KV 1 och KV 2 motsvarande 76,1 procent av det nominella beloppet har accepterade erbjudandet om kvittning. Ägare till konvertibler avseende KV 3 motsvarande 93,5 procent av det nominella beloppet har accepterade erbjudandet om kvittning. Genom emissionerna omvandlades skulder om cirka 33,3 miljoner kronor, inklusive upplupen ränta till och med den 14 december 2012, till eget kapital. Totalt medförde emissionerna att nya aktier emitterades i A- Com, med en aktiekapitalökning om kronor. Efter emissionerna kommer det totala aktiekapitalet att uppgå till kronor fördelat på aktier. De som i första hand kvittat skulder i emissionerna är huvudaktieägarna Arvid Svensson Invest AB och fonden Fair Play, som kvittar skulder om cirka 13 MSEK respektive 16,8 MSEK. Efter emissionerna kontrollerar dessa två aktieägare aktier och röster motsvarande cirka 39,5 procent respektive 33,4 procent i bolaget. Stämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningens gränser för antalet styrelseledamöter. Slutligen beslutade den extra bolagsstämman att godkänna att dotterbolaget ActionBase AB inför ett incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner till vissa nyckelanställda i ActionBase AB. Resight A-Com ingick den 12 februari 2013 avtal med det nordiska managementkonsultbolaget Capacent om försäljning av samtliga aktier i dotterföretaget Resight. Köpeskillingen uppgick till 13 miljoner kronor. Köpeskillingen erlades med 6,0 MSEK i nyemitterade aktier i Capacent, kvittning av konvertibelskuld på 2,9 MSEK och resterande del i kontanter som utbetalas under Stockholm. Handel i bolagets aktier handlas istället på Mangoldlistan from den 1 februari ÅRSREDOVISNINGEN 2012 A-Com offentliggjorde årsredovisningen avseende verksamhetsåret 2012 den 7 juni. ÅRSSTÄMMA 26 JUNI Bolagsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningar samt att balanserat resultat och årets förlust avräknas mot överkursfonden och att någon vinstutdelning för räkenskapsåret 2012 ej skall ske. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari 2012 till och med 31 december Bolagsstämman valde att välja om styrelsen bestående av fyra ordinarie ledamöter; Johan Hessius, Rikard Svensson, Lars Söderqvist samt Martin Hultqvist. Arvode ska utgå med kronor till styrelsens ordförande. Ingen ersättning ska utgå till övriga ledamöter. KPMG AB omvaldes som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Owe Wallinder förblir huvudansvarig för revisionen. Bolagsstämman beslutade bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, varvid det antal aktier som kan komma att tillkomma i anledning av bemyndigandet ej får överstiga aktier. Fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar en utspädningseffekt om cirka 10 procent av aktiekapitalet och rösterna i Bolaget baserat på antalet utestående aktier efter registrering av nyss slutförd nyemission. Avnotering från NASDAQ OMX Styrelsen för A-Com AB beslöt den 22 november 2012 om avnotering av bolagets aktier från NASDAQ OMX 5

6 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Bryggfinansiering A-Com upptog i augusti 2013 en bryggfinansiering på 5 MSEK och i september ytterligare 3 MSEK hos bolagets största aktieägare, Arvid Svensson Invest. Lånet löper med marknadsmässig ränta och förfaller till betalning den respektive

7 ÖVRIG INFORMATION VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER A-Com är genom sin verksamhet utsatt för risker av både finansiell karaktär och rörelsekaraktär. A-Coms verksamhet och lönsamhet påverkas av en rad yttre och inre faktorer, vilka bolaget själv kan påverka i större eller mindre omfattning. Det pågår en kontinuerlig process för att identifiera förekommande risker samt att bedöma hur respektive risk ska hanteras. Då A-Coms affärsidé bygger på att tillsammans med entreprenörer starta och vidareutveckla företag är samarbetet med dessa entreprenörer av avgörande betydelse. Om nyckelpersoner skulle lämna A-Com, skulle detta kunna ha en negativ effekt på A-Coms utveckling. Det kan inte uteslutas att konkurrensen på marknaden för marknadskommunikation kan öka ytterligare i framtiden och kan då påverka A-Com negativt. Det kan inte heller uteslutas att en lågkonjunktur kan påverka A-Com negativt i betydande omfattning. Företagets verksamhet finansieras förutom av egna medel även till stor del av upplåning från kreditinstitut och andra långivare. Som en följd av detta är koncernen exponerad för finansierings-, ränte-, valutaoch kreditrisker. För vidare upplysningar hänvisas till A-Coms årsredovisning för En grundförutsättning inom A-Com är att bolagets skulder i första hand skall regleras med i verksamheten intjänade medel. Det är ledningens och styrelsens bedömning att bolaget har tillräckliga likvida medel för den närmaste tolvmånadersperioden. De konvertibler på ca 3 MSEK som förfaller till betalning den 30:e september 2013 kommer att refinansieras genom ett lån på 3 MSEK från Arvid Svensson Invest AB. NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER KVITTNINGSEMISSION Vid extra bolagsstämma den 25 januari 2013 beslutades om en kvittningsemission till innehavare av konvertibler hänförliga till konvertibelprogrammen KV 1, KV 2 och KV3. Ägare till konvertibler avseende KV 1 och KV 2 motsvarande 76,1 procent av det nominella beloppet har accepterade erbjudandet om kvittning. Ägare till konvertibler avseende KV 3 motsvarande 93,5 procent av det nominella beloppet har accepterade erbjudandet om kvittning. Genom emissionerna omvandlades skulder om cirka 33,3 miljoner kronor, inklusive upplupen ränta till och med den 14 december 2012, till eget kapital. Totalt medförde emissionerna att nya aktier emitterades i A-Com, med en aktiekapitalökning om kronor. Efter emissionerna kommer det totala aktiekapitalet att uppgå till kronor fördelat på aktier. Den som i första hand kvittat skulder i emissionerna är huvudaktieägaren Arvid Svensson Invest AB som kvittar skulder om cirka 13 MSEK. Efter emissionerna kontrollerar Arvid Svensson Invest AB aktier och röster motsvarande cirka 39,5 procent i bolaget. FÖRSÄKRAN Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Stockholm den 18 sept 2013 Johan Hessius Rikard Svensson Lars Söderqvist Martin Hultqvist Ordförande Ledamot Ledamot Ledamot,VD 7

8 Kommande rapporttillfällen Årsredovisning 2013 lämnas i maj 2014 Granskning Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Firma & organisationsnummer A-Com AB (publ), För ytterligare information Martin Hultqvist: VD & Koncernchef Telefon: Postadress: Box 533, Stockholm Besöksadress: Jakobsbergsgatan 22, Stockholm Webbsida: 8

9 RÄKENSKAPER OCH FINANSIELLA KOMMENTARER Poster i rapport över totalresultat och uppgifter om personal jämförs med samma period och jämförbara enheter föregående år. Poster i rapport över finansiell ställning jämförs med poster i rapport över finansiell ställning per den 30 juni 2012 om inte annat anges. FINANSIERING OCH LIKVIDITET Krediter i bank var vid utgången av perioden 22,7 (31,1) MSEK varav 16,6 (16,1) MSEK hade utnyttjats. Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 0,1 (14,7) MSEK. Soliditeten uppgick den 30 juni 2013 till 27,6 (5,0) procent. Ökningen av soliditeten förklaras av en kvittningsemission på ca 30 MSEK som kraftigt förbättrat eget kapital. Kassaflödet uppgick under det första halvåret till -1,8 (13,4) MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten blev positivt trots det negativa resultatet eftersom rörelsefordringarna minskade kraftigt. Jämfört med samma period föregående år påverkads 2012 år av Moonwalk Stockholm KBs skattetvist på 6,3 MSEK och att förfallna leverantörskulder betalades av. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgår till -1,8 vilket avser kassan i det sålda bolaget Resight. Köpeskillingen bestod av aktier, en fordran och ett avskrivet konvertibelt skuldebrev. Kassaflödet från finansieringsverksamheten i år beror på amorteringar på lån. Förra året påverkades det av det likviditetsmässiga utfallet i emissionerna som efter kvittning av fordran uppgick till cirka 43,9 MSEK före emissionskostnader. RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN FÖR KONCERNEN I SAMMANDRAG, MSEK 6 mån 6 mån 12 mån Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital -3,0-8,6-19,8 Kassaflöde från den löpande verksamheten 4,3-24,8-37,7 Kassaflöde från investeringsverksamheten -1,8-0,1-3,2 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -4,3 38,3 41,5 Periodens kassaflöde -1,8 13,4 0,6 Likvida medel vid periodens ingång 1,9 1,3 1,3 Likvida medel vid periodens utgång 0,1 14,7 1,9 PERSONAL Medelantalet anställda uppgick till 97 (88) personer under perioden. Antalet anställda vid utgången av perioden uppgick till 90 (88) personer. MODERBOLAGET Moderbolaget bedriver inte någon egen affärsverksamhet, utan fungerar som koncernens holdingbolag. Följande information gäller för det första halvåret. Moderbolaget har 4 (7) personer anställda och koncernens ledning består av 2 personer. Moderbolagets omsättning uppgick till 2,1 (2,9) MSEK och resultatet före skatt uppgick till 9

10 -4,0 (-23,1) MSEK. Likvida medel uppgick till 0,0 (13,0) MSEK. Vad gäller risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till övrig information, väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, s 9. För transaktioner med närstående hänvisas till, Närståendetransaktioner, s 9. 10

11 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET FÖR KONCERNEN I SAMMANDRAG A-Com Halvår KONCERNEN, MSEK 6 mån 6 mån 12 mån Nettoomsättning 58,1 50,9 108,6 Övriga rörelseintäkter 0,0 0,0 0,6 SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 58,1 50,9 109,2 Inköp för kunders räkning -16,5-10,5-25,4 Övriga externa kostnader -7,4-8,5-19,6 Personalkostnader -36,9-38,4-79,9 Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar -0,3-0,5-1,3 Övriga rörelsekostnader 0,0 0,0-0,7 SUMMA RÖRELSEKOSTNADER -61,1-57,9-126,9 RÖRELSERESULTAT -3,0-7,0-17,7 Resultat från finansiella poster -2,5-1,9-5,0 RESULTAT FÖRE SKATT -5,5-8,9-22,7 Skatt 0,4-2,3-2,1 PERIODENS RESULTAT -5,1-11,2-24,8 ÖVRIGT TOTALRESULTAT PERIODENS ÖVRIGT TOTALRESULTAT 0,0 0,0 0,0 PERIODENS SUMMA TOTALRESULTAT -5,1-11,2-24,8 PERIODENS RESULTAT HÄNFÖRLIGT TILL: Moderbolagets ägare -5,1-11,2-24,8 Innehav utan bestämmande inflytande 0,0 0,0 0,0 PERIODENS SUMMA TOTALRESULTAT HÄNFÖRLIGT TILL: Moderbolagets ägare -5,1-11,2-24,8 Innehav utan bestämmande inflytande 0,0 0,0 0,0 Resultat per aktie före/efter utspädning (SEK) 0,0-0,1-0,2 11

12 RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING FÖR KONCERNEN I SAMMANDRAG A-Com Halvår 2013 KONCERNEN, MSEK TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar 30,6 35,7 40,6 Materiella anläggningstillgångar 0,7 0,3 0,8 Finansiella anläggningstillgångar 6,1 0,5 0,2 Summa anläggningstillgångar 37,4 36,5 41,6 Kundfordringar 18,1 22,1 35,4 Övriga kortfristiga fordringar 6,1 8,6 6,2 Likvida medel 0,1 14,7 1,9 Summa omsättningstillgångar 24,3 45,4 43,5 SUMMA TILLGÅNGAR 61,7 81,9 85,1 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 17,1 4,1-8,0 Innehav utan bestämmande inflytande 0,0 0,0 0,0 Summa eget kapital 17,1 4,1-8,0 Uppskjutna skatteskulder 0,0 1,8 1,3 Långfristiga skulder 0,8 33,2 11,1 Kortfristiga skulder 43,8 42,8 80,7 Summa skulder 44,6 77,8 93,1 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 61,7 81,9 85,1 12

13 RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL I SAMMANDRAG Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare MSEK Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserade vinstmedel inkl periodens resultat Summa Innehav utan bestämmande inflytande Totalt eget kapital Ingående eget kapital ,6 403,7-481,8-25, ,5 Periodens resultat ,2-11, ,2 Periodens övriga totalresultat Periodens summa totalresultat ,2-11, ,2 Konvertibel nr 3 samt kvittning konvertibel 1 och 2-2,2-2,2-2,2 Nyemission 0,8 37,8-38,6-38,6 Minskning aktiekapital enligt bolagsstämmobeslut -51,6 0,0 51, Utgående eget kapital ,8 443,7-441,4 4,1-4,1 Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare MSEK Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserade vinstmedel inkl periodens resultat Summa Innehav utan bestämmande inflytande Totalt eget kapital Ingående eget kapital ,8 497,7-507,5-8,0 - -8,0 Periodens resultat ,1-5,1 - -5,1 Periodens övriga totalresultat Periodens summa totalresultat ,1-5,1 - -5,1 Kvittning konvertibel 1, 2 och 3 3,6 29,8-3,3 30,0-30,0 Premiebetalning teckningsoptioner 0,0 0,1-0,0-0,0 Utgående eget kapital ,4 527,6-515,9 17,1-17,1 13

14 FLERÅRSÖVERSIKT FLERÅRSÖVERSIKT, KONCERNEN RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT, MSEK mån 6 mån 12 mån 12 mån 12 mån 12 mån Summa rörelseintäkter 58,1 50,9 109,2 141,3 157,7 495,2 Byråintäkt 41,6 40,4 83,2 99,8 100,4 228,7 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar -2,7-6,5-16,3-12,2-13,2-21,6-3,0-7,0-17,6-33,8-14,0-35,1 Resultat före skatt -5,5-8,9-22,7-41,4-17,2-251,7 Periodens resultat -5,1-11,2-24,8-56,2-17,2-251,1 RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING, MSEK Goodwill 30,3 34,2 39,8 34,2 56,8 45,8 Övriga anläggningstillgångar 7,1 2,3 1,8 2,5 16,5 17,4 Kundfordringar 18,1 22,1 35,4 19,1 33,7 31,3 Övriga omsättningstillgångar 6,1 8,6 6,2 5,6 8,4 21,8 Likvida medel 0,1 14,7 1,9 1,3 5,6 6,0 SUMMA TILLGÅNGAR 61,7 81,9 85,1 62,7 121,0 122,3 Eget kapital hänf. till moderbolagets aktieägare 17,1 4,1-8,0-25,5 10,7 14,4 Innehav utan bestämmande inflytande 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 7,9 Uppskjutna skatteskulder 0,0 1,8 1,3 0,7 - - Långfristiga skulder 0,8 33,2 11,1 25,2 25,2 - Kortfristiga skulder 43,8 42,8 80,7 62,3 82,4 100,0 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER NYCKELTAL 2 61,7 81,9 85,1 62,7 121,0 122,3 Rörelsemarginal, % neg neg neg neg neg neg Vinstmarginal, % neg neg neg neg neg neg Sysselsatt kapital, MSEK 36,0 53,5 45,9 27,4 65,7 64,4 Avkastning på eget kapital, % neg neg neg neg neg neg Avkastning på sysselsatt kapital, % neg neg neg neg neg neg Avkastning på totalt kapital neg neg neg neg neg neg Räntetäckningsgrad, ggr neg neg neg neg neg neg Skuldsättningsgrad, ggr 1,1 12,1 neg neg 4,9 2,9 Soliditet, % 27,6 5,0 neg neg 11,0 18,3 Investeringar exkl. förvärv, MSEK 0,1 0,1 0,8 0,3 0,7 1,6 Antal anställda, genomsnitt Byråintäkt per anställd, TSEK Rörelseresultat per anställd, TSEK -30,6-79,5-178,0-291,0-112,7-129,8 Antal aktier vid periodens utgång Antal aktier, genomsnitt Resultat per aktie före/efter utspädning, SEK 0,0-0,1-0,2-0,6-0,3-18,7 Eget kapital per aktie, SEK 0,0 0,0 0,0-0,3 0,1 0,8 Utdelning per aktie, SEK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 Inkluderar verksamhetsbolagen Bizkit och Wisely fram till den 1 juni 2009, och den norska verksamheten fram till den 23 november 2009, då bolagen avytrades. 2 För definitioner av nyckeltalen hänvisas till Årsredovisning 2012 sid

15 RESULTARÄKNINGAR FÖR MODERBOLAGET RESULTATRÄKNINGAR MODERBOLAGET, MSEK 6 mån 6 mån 12 mån Nettoomsättning 2,1 2,9 5,6 Övriga rörelseintäkter - - 0,1 SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 2,1 2,9 5,7 Övriga externa kostnader -2,5-5,2-10,2 Personalkostnader -2,5-5,1-8,2 Av och nedskrivningar av anläggningstillgångar -0,1-0,3-0,8 SUMMA RÖRELSEKOSTNADER -5,1-10,6-19,2 RÖRELSERESULTAT -3,0-7,7-13,5 Resultat från finansiella poster 3-1,0-15,4-11,9 RESULTAT FÖRE SKATT -4,0-23,1-25,4 Skatt 0,3 0,2 0,5 PERIODENS RESULTAT -3,7-22,9-24,9 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT FÖR MODERBOLAGET PERIODENS RESULTAT -3,7-22,9-24,9 Övrigt totalresultat PERIODENS TOTALRESULTAT -3,7-22,9-24,9 3 I resultat från finansiella poster för 6 mån 2012 ingår en kostnad på 13,6 MSEK för nedskrivning på aktier i dotterbolag. 15

16 BALANSRÄKNINGAR FÖR MODERBOLAGET BALANSRÄKNINGAR MODERBOLAGET, MSEK TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar 0,2 0,8 0,3 Materiella anläggningstillgångar 0,0 0,1 0,0 Finansiella anläggningstillgångar 29,3 43,5 36,0 Summa anläggningstillgångar 29,5 44,4 36,3 Kortfristiga fordringar 45,4 63,1 41,0 Kassa och bank 0,0 13,0 1,5 Summa omsättningstillgångar 45,4 76,1 42,5 SUMMA TILLGÅNGAR 74,9 120,5 78,8 EGET KAPITAL OCH SKULDER Bundet eget kapital 5,4 1,8 42,2 Fritt eget kapital 29,6 7,4-33,5 Summa eget kapital 35,0 9,2 8,7 Avsättningar för skatter 0,0 1,6 1,1 Summa avsättningar 0,0 1,6 1,1 Långfristiga skulder 0,8 33,2 11,1 Summa Långfristiga skulder 0,8 33,2 11,1 Kortfristiga skulder 4 39,1 76,5 57,9 Summa skulder 39,9 111,3 70,1 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 74,9 120,5 78,8 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser Ställda säkerheter 55,0 69,9 67,4 Eventualförpliktelser 5 0,7 0,7 0,7 4 I kortfristiga skulder per ingår utnyttjande av checkkredit om -1,2(0) MSEK 5 I eventualförpliktelser ingår borgensåtagande avseende pensionsutfästelse till Terje Heggem om 0,7 MSEK (0,7). A-Com AB har regresskrav på Zoncolan ASA på motsvarande belopp. 16

17 NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA I SAMMANDRAG Not 1 Redovisningsprinciper A-Com Halvår 2013 Denna delårsrapport i sammandrag för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport. För koncernen och moderbolaget har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats som i den senaste årsredovisningen. Not 2 Rörelsesegment Som ett led i renodling av verksamheten inom A-Com har A-Coms verksamhet koncentrerats till två affärsområden; Advertising och CRM. Syftet med övergången till två affärsområden är att koncentrera styrning samt ytterligare fokusera på sammansatta erbjudande till kund. Resultat per affärsområde redovisas nedan. Halvåret, MSEK Rörelseintäkter Byråintäkt Rörelseresultat Advertising 42,0 27,7 25,7 17,4-1,7-1,2 CRM 16,2 24,8 15,9 23,8 1,3 1,9 Övriga rörelsesegment (centrala enheter) 2,1 2,9 1,3 2,1-3,0-7,7 Eliminering av internleveranser -2,2-4,5-1,3-2,9 0,4 0,0 TOTALT 58,1 50,9 41,6 40,4-3,0-7,0 17

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

A-Com Q3 2011. Delårsrapport Q3 2011 (JANUARI SEPTEMBER 2011)

A-Com Q3 2011. Delårsrapport Q3 2011 (JANUARI SEPTEMBER 2011) Delårsrapport Q3 2011 (JANUARI SEPTEMBER 2011) 1 NIO MÅNADER, JANUARI SEPTEMBER 2011 TREDJE KVARTALET Nettoomsättningen uppgick till 29,9 (33,1) MSEK Byråintäkten uppgick till 20,3 (21,2) MSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 AUGUSTI 31 OKTOBER 2003. Fortsatt positiv resultatutveckling på svag marknad

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 AUGUSTI 31 OKTOBER 2003. Fortsatt positiv resultatutveckling på svag marknad DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 AUGUSTI 31 OKTOBER 2003 Fortsatt positiv resultatutveckling på svag marknad Kraftigt förstärkt finansiell ställning efter finansieringspakets genomförande Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Första kvartalet (januari Mars 2008)

Första kvartalet (januari Mars 2008) Första kvartalet (januari Mars ) ACom Första kvartalet FÖRSTA KVARTALET, JANUARI MARS Omsättningen ökade med 36 procent och byråintäkten ökade med hela 89 procent jämfört med motsvarande period föregående

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

A-Com Bokslutskommuniké 2010. Bokslutskommuniké 2010 (JANUARI DECEMBER 2010)

A-Com Bokslutskommuniké 2010. Bokslutskommuniké 2010 (JANUARI DECEMBER 2010) Bokslutskommuniké 2010 (JANUARI DECEMBER 2010) 1 TOLV MÅNADER, JANUARI DECEMBER 2010 VÄSENTLIGA HÄNDELSER A-Coms finansiella ställning är nu väsentligt förbättrad och skapar handlingsfrihet o Merparten

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Omfattande omställningsprocess och behov av kapitalförstärkning Kvartal 2 (1 april 30 juni 2010) Koncernens nettoomsättning under perioden uppgick till 54,2 (51,2)

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20130101 20130331 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 439,3 (402,9) MSEK, en ökning med 9%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 64,1 (52,9) MSEK, en ökning

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Moderbolaget Sign On i Stockholm AB Moderbolaget består av den verksamhet som kvarstår i koncernen efter FormPipes avskiljning, dvs det

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 MedCore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 Januari juni 2015 Nettointäkten uppgick till 29,6 (34,5) Mkr -15% EBITDA -0,6 (-2,4) Mkr Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2010 Nettoomsättningen uppgår till 30 269 (20 487) kkr motsvarande en tillväxt om 48% Tillväxten exklusive avyttrade och förvärvade enheter

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 2015

DELÅRSRAPPORT Q2 2015 DELÅRSRAPPORT Q2 2015 April - Juni 2015 i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 2 656 keur (2 265) Periodens resultat uppgick till -107 keur (209) Bruttomarginal för produkten Trading 0,24% jämfört

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning 1 av 7 Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 163 miljoner kronor, en minskning med 35 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8).

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8). Mörarp 2004-04-20 Aqua Terrena International AB (publ) (org nummer 556502-6563) Delårsrapport januari-mars 2004 Marknad Omsättningen i koncernen under årets första kvartal uppgick till MSEK 2,2 att jämföra

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 A-COM AB (PUBL)

ÅRSREDOVISNING 2013 A-COM AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 2013 A-COM AB (PUBL) A-Com AB (publ) Årsredovisning 1 Innehållsförteckning VD HAR ORDET... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 4 FINANSIELLA RAPPORTER... 13 REDOVISNINGSPRINCIPER... 23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2007 Generic Sweden AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2007 Generic Sweden AB (publ) Om Generic Sweden: IT- och telekomgruppen Generic Sweden levererar system för verksamhetskritisk kommunikation till kunder med behov av extrem tillförlitlighet. Konsultverksamheten erbjuder högkvalitativa

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Guideline Geo AB (publ) Delårsrapport för jan mar 2015

Guideline Geo AB (publ) Delårsrapport för jan mar 2015 Stockholm den 5 maj 2015 Guideline Geo AB (publ) Delårsrapport för jan mar 2015 Rekordkvartal med stark omsättningsökning och väsentlig förbättring av rörelseresultatet. Första kvartalet 2015 (januari

Läs mer

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015. FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015. FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015 FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 3,2 (2,5) Mkr Resultat före skatt uppgick

Läs mer

Rekordomsättning med god vinst!

Rekordomsättning med god vinst! 1 av 8 Rekordomsättning med god vinst! Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 281 miljoner kronor, en ökning med 72 procent jämfört med samma period föregående år. Det är den högsta omsättningen

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2015 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2015 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015 Nordkom AB (publ)

Delårsrapport Januari mars 2015 Nordkom AB (publ) 1 Delårsrapport Januari mars 2015 Nordkom AB (publ) Perioden i sammanfattning 2 Q1 Perioden januari-mars 2015 Omsättning 14.3 MSEK EBITA 2.7 MSEK > Omsättningen för perioden uppgick till 14,3 (18,4) MSEK

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2013 30 juni 2013

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2013 30 juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2013 30 juni 2013 April Juni 2013 Nettoomsättningen uppgick till 84,1 (86,7*) MSEK Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3,3 (3,8*) MSEK Resultat efter

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 1 av 7 VD Jan Bengtsson kommenterar Uniflex delårsrapport 1 januari 30 juni 2008: Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 Uniflex redovisar ett

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer