A-Com Halvår Halvårsrapport 2013 (JANUARI JUNI 2013)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A-Com Halvår 2013. Halvårsrapport 2013 (JANUARI JUNI 2013)"

Transkript

1 Halvårsrapport 2013 (JANUARI JUNI 2013) 1

2 SEX MÅNADER, JANUARI JUNI 2013 FÖRSTA HALVÅRET Nettoomsättningen uppgick till 58,1 (50,9) MSEK. Omsättningsökningen förklaras av köpet av verksamheten i Locomotiv Action Marketing. Resight AB såldes i mars 2013 och bidrar bara med 2 månaders omsättning. Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar uppgick till -2,7 (-6,5) MSEK och rörelseresultatet efter av- och nedskrivningar uppgick till -3,0 (-7,0) MSEK. Anledningen till det förbättrade resultatet är att delar av affärsverksamheten gått bättre än föregående år. I andra bolag kvarstår vissa problem att åtgärda. Dessutom har moderbolaget under 2013 halverat sina kostnader. Periodens resultat efter skatt uppgick till -5,1 (-11,2) MSEK Kassaflödet uppgick till -1,8 (13,4) MSEK, kassaflödet har påverkats negativt av amorteringar på lån. Samma period förra året påverkades av genomförda emissioner med 41,5 MSEK innan amortering av lån och emissionskostnader. Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,1) SEK VÄSENTLIGA HÄNDELSER FRÅN OCH MED 1 JANUARI 18 SEPTEMBER Differ har arbetat med utveckling av ett större kosmetikvarumärke, ett växande Nordiskt städföretag samt ett nytt bostadsområde i Stockholmsregionen. Det senare uppdraget genomfördes i samarbete med Locomotiv. ActionBase har tagit ett nytt uppdrag på ett större bolag inom Energisektorn Vid extra bolagsstämma beslutades om en kvittningsemission där skulder om cirka 33,3 miljoner kronor, inklusive upplupen ränta omvandlades till eget kapital. Ett riktat optionsprogram har utställts för personalen på ActionBase för att ägare i A-Com och ActionBase ska sitta i samma båt. Det nordiska managementkonsultbolaget Capacent förvärvade i februari dotterbolaget Resight för 13 miljoner kronor. A-Com avnoterades från NASDAQ OMX Stockholm den sista januari. Handel i bolagets aktier handlas from den 1 februari 2013 på Mangoldlistan. A-Com upptog i augusti en bryggfinansiering på 5 MSEK och 3 MSEK i september hos bolagets största aktieägare, Arvid Svensson Invest. Lånet löper med marknadsmässig ränta och förfaller till betalning i augusti 2015 respektive september

3 VD HAR ORDET En fortsatt försiktighet präglade marknaden under halvåret vilket också återspeglar sig i att det varit en utmaning att skapa nya affärer. Under början av hösten har vi dock märkt av en ökad aktivitet hos kunderna, och vi har fått fler förfrågningar från presumtiva kunder. Förhoppningsvis är det ett tecken på att marknaden är på väg att stärkas. Vårt affärsområde CRM utvecklas mycket positivt där Action Base har en fortsatt stark tillväxt både när det gäller nya uppdrag och personal. Bolaget har bland annat vunnit en ny kund inom energisektorn. Inom Advertising har efterfrågan däremot varit fortsatt svag. Reklambranschen är under omvandling, kunderna ser över sina befintliga samarbeten och de är försiktiga med att etablera nya partnerskap. Vad gäller nya affärer så har Differ fått nya uppdrag från ett större kosmetikvarumärke, ett växande Nordiskt städföretag samt ett nytt bostadsområde i Stockholmsregionen. Det senare uppdraget är ett samprojekt med Locomotiv. I moderbolaget har vi löpande minskat våra centrala kostnader under det senaste året. De fasta kostnaderna är mer än 50 procent lägre än vid motsvarande tid förra året. Balansräkningen har stärkts genom att konvertibler kvittats till eget kapital. Det är glädjande att vi har allt fler projekt över bolagsgränserna, vår strategi är att fortsätta utnyttja de synergier som finns mellan våra olika företag. Samtidigt är det viktigt att respektive bolag fortsätter att förstärka sin spetskompetens inom sitt fokusområde. Med en lägre kostnadsmassa och en starkare efterfrågan på marknaden är vi försiktigt positiva kring hösten, och vi tror oss kunna påvisa ett positivt resultat för den löpande verksamheten under årets sista kvartal. Martin Hultqvist VD, A-Com 3

4 ÖVERSIKT ÖVER A-COMS BOLAG A-Coms verksamhetsbolag är organiserade i två affärsområden: Advertising och CRM. Antal anställda avser personal per den 30 juni A-Com Advertising CRM Kompetenser Marknad & försäljningsstöd Varumärkesstrategi, verksamhetskonsulting, marknadsanalys, varumärkestracking, reklam- konsument/företag, design, produktion Kompetenser Databasanalys, analytisk CRM, relationsmarknadsföring, Antal anställda Antal anställda Varumärken Brand Support, Differ, Locomotiv Varumärken ActionBase, (Resight) sålt 1 mars MARKNADENS UTVECKLING Reklammarknaden backade enligt IRM under det andra kvartalet 2013 med 3,7 procent. Därmed har reklammarknaden nu backat under fem på varandra följande kvartal. Den totala annonsomsättningen för det andra kvartalet 2013 uppgick till 8,1 miljarder kronor. När det gäller prognosen framåt förväntas läget förbättras och då framförallt under 2014 då marknaden återigen förväntas uppvisa en tillväxt. Två stora idrottsevenemang, OS och fotbolls-vm, bidrar positivt, liksom riksdagsvalet. Detta tillsammans med optimistiska utsikter i ekonomin under nästa år gör att IRM förväntar sig tillväxt på reklammarknaden. Om man tittar på A-Coms två affärsområden skiljer sig förutsättningarna en aning se nedan. Affärsområde Advertisings största kunder är Sony Mobile, Johnson & Johnson och Ragn Sells. Samtliga bolag i affärsområdet har mer eller mindre påverkats av den allmänna konjunkturen inom reklamvärlden. Trots detta har nya affärer tillkommit. Differ har bl.a. arbetat med utveckling av ett större kosmetikvarumärke, ett växande Nordiskt städföretag samt ett nytt bostadsområde i Stockholmsregionen. Det senare uppdraget genomfördes i samarbete med Locomotiv. Affärsområde CRM består idag av bolaget ActionBase som erbjuder tjänster för att hjälpa kunder att maximera sina investeringar inom kundutveckling, analytisk CRM. Marknaden för dessa tjänster fortsatte under kvartalet att utvecklas positivt. Framtiden ser ljus ut där det bland annat finns stora möjligheter att koppla samman analytisk CRM med mobilmarknadsföring som har en stark tillväxt. De största kunderna är inom spelindustrin och detaljhandeln. Ett nytt uppdrag under halvåret är ett större bolag inom Energisektorn. 4

5 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER JANUARI JUNI 2013 Kvittningsemissioner Vid extra bolagsstämma den 25 januari 2013 beslutades om en kvittningsemission till innehavare av konvertibler hänförliga till konvertibelprogrammen KV 1 och KV 2, samt en kvittningsemission till innehavare av konvertibler hänförliga till konvertibelprogrammet KV 3. Ägare till konvertibler avseende KV 1 och KV 2 motsvarande 76,1 procent av det nominella beloppet har accepterade erbjudandet om kvittning. Ägare till konvertibler avseende KV 3 motsvarande 93,5 procent av det nominella beloppet har accepterade erbjudandet om kvittning. Genom emissionerna omvandlades skulder om cirka 33,3 miljoner kronor, inklusive upplupen ränta till och med den 14 december 2012, till eget kapital. Totalt medförde emissionerna att nya aktier emitterades i A- Com, med en aktiekapitalökning om kronor. Efter emissionerna kommer det totala aktiekapitalet att uppgå till kronor fördelat på aktier. De som i första hand kvittat skulder i emissionerna är huvudaktieägarna Arvid Svensson Invest AB och fonden Fair Play, som kvittar skulder om cirka 13 MSEK respektive 16,8 MSEK. Efter emissionerna kontrollerar dessa två aktieägare aktier och röster motsvarande cirka 39,5 procent respektive 33,4 procent i bolaget. Stämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningens gränser för antalet styrelseledamöter. Slutligen beslutade den extra bolagsstämman att godkänna att dotterbolaget ActionBase AB inför ett incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner till vissa nyckelanställda i ActionBase AB. Resight A-Com ingick den 12 februari 2013 avtal med det nordiska managementkonsultbolaget Capacent om försäljning av samtliga aktier i dotterföretaget Resight. Köpeskillingen uppgick till 13 miljoner kronor. Köpeskillingen erlades med 6,0 MSEK i nyemitterade aktier i Capacent, kvittning av konvertibelskuld på 2,9 MSEK och resterande del i kontanter som utbetalas under Stockholm. Handel i bolagets aktier handlas istället på Mangoldlistan from den 1 februari ÅRSREDOVISNINGEN 2012 A-Com offentliggjorde årsredovisningen avseende verksamhetsåret 2012 den 7 juni. ÅRSSTÄMMA 26 JUNI Bolagsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningar samt att balanserat resultat och årets förlust avräknas mot överkursfonden och att någon vinstutdelning för räkenskapsåret 2012 ej skall ske. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari 2012 till och med 31 december Bolagsstämman valde att välja om styrelsen bestående av fyra ordinarie ledamöter; Johan Hessius, Rikard Svensson, Lars Söderqvist samt Martin Hultqvist. Arvode ska utgå med kronor till styrelsens ordförande. Ingen ersättning ska utgå till övriga ledamöter. KPMG AB omvaldes som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Owe Wallinder förblir huvudansvarig för revisionen. Bolagsstämman beslutade bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, varvid det antal aktier som kan komma att tillkomma i anledning av bemyndigandet ej får överstiga aktier. Fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar en utspädningseffekt om cirka 10 procent av aktiekapitalet och rösterna i Bolaget baserat på antalet utestående aktier efter registrering av nyss slutförd nyemission. Avnotering från NASDAQ OMX Styrelsen för A-Com AB beslöt den 22 november 2012 om avnotering av bolagets aktier från NASDAQ OMX 5

6 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Bryggfinansiering A-Com upptog i augusti 2013 en bryggfinansiering på 5 MSEK och i september ytterligare 3 MSEK hos bolagets största aktieägare, Arvid Svensson Invest. Lånet löper med marknadsmässig ränta och förfaller till betalning den respektive

7 ÖVRIG INFORMATION VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER A-Com är genom sin verksamhet utsatt för risker av både finansiell karaktär och rörelsekaraktär. A-Coms verksamhet och lönsamhet påverkas av en rad yttre och inre faktorer, vilka bolaget själv kan påverka i större eller mindre omfattning. Det pågår en kontinuerlig process för att identifiera förekommande risker samt att bedöma hur respektive risk ska hanteras. Då A-Coms affärsidé bygger på att tillsammans med entreprenörer starta och vidareutveckla företag är samarbetet med dessa entreprenörer av avgörande betydelse. Om nyckelpersoner skulle lämna A-Com, skulle detta kunna ha en negativ effekt på A-Coms utveckling. Det kan inte uteslutas att konkurrensen på marknaden för marknadskommunikation kan öka ytterligare i framtiden och kan då påverka A-Com negativt. Det kan inte heller uteslutas att en lågkonjunktur kan påverka A-Com negativt i betydande omfattning. Företagets verksamhet finansieras förutom av egna medel även till stor del av upplåning från kreditinstitut och andra långivare. Som en följd av detta är koncernen exponerad för finansierings-, ränte-, valutaoch kreditrisker. För vidare upplysningar hänvisas till A-Coms årsredovisning för En grundförutsättning inom A-Com är att bolagets skulder i första hand skall regleras med i verksamheten intjänade medel. Det är ledningens och styrelsens bedömning att bolaget har tillräckliga likvida medel för den närmaste tolvmånadersperioden. De konvertibler på ca 3 MSEK som förfaller till betalning den 30:e september 2013 kommer att refinansieras genom ett lån på 3 MSEK från Arvid Svensson Invest AB. NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER KVITTNINGSEMISSION Vid extra bolagsstämma den 25 januari 2013 beslutades om en kvittningsemission till innehavare av konvertibler hänförliga till konvertibelprogrammen KV 1, KV 2 och KV3. Ägare till konvertibler avseende KV 1 och KV 2 motsvarande 76,1 procent av det nominella beloppet har accepterade erbjudandet om kvittning. Ägare till konvertibler avseende KV 3 motsvarande 93,5 procent av det nominella beloppet har accepterade erbjudandet om kvittning. Genom emissionerna omvandlades skulder om cirka 33,3 miljoner kronor, inklusive upplupen ränta till och med den 14 december 2012, till eget kapital. Totalt medförde emissionerna att nya aktier emitterades i A-Com, med en aktiekapitalökning om kronor. Efter emissionerna kommer det totala aktiekapitalet att uppgå till kronor fördelat på aktier. Den som i första hand kvittat skulder i emissionerna är huvudaktieägaren Arvid Svensson Invest AB som kvittar skulder om cirka 13 MSEK. Efter emissionerna kontrollerar Arvid Svensson Invest AB aktier och röster motsvarande cirka 39,5 procent i bolaget. FÖRSÄKRAN Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Stockholm den 18 sept 2013 Johan Hessius Rikard Svensson Lars Söderqvist Martin Hultqvist Ordförande Ledamot Ledamot Ledamot,VD 7

8 Kommande rapporttillfällen Årsredovisning 2013 lämnas i maj 2014 Granskning Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Firma & organisationsnummer A-Com AB (publ), För ytterligare information Martin Hultqvist: VD & Koncernchef Telefon: Postadress: Box 533, Stockholm Besöksadress: Jakobsbergsgatan 22, Stockholm Webbsida: 8

9 RÄKENSKAPER OCH FINANSIELLA KOMMENTARER Poster i rapport över totalresultat och uppgifter om personal jämförs med samma period och jämförbara enheter föregående år. Poster i rapport över finansiell ställning jämförs med poster i rapport över finansiell ställning per den 30 juni 2012 om inte annat anges. FINANSIERING OCH LIKVIDITET Krediter i bank var vid utgången av perioden 22,7 (31,1) MSEK varav 16,6 (16,1) MSEK hade utnyttjats. Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 0,1 (14,7) MSEK. Soliditeten uppgick den 30 juni 2013 till 27,6 (5,0) procent. Ökningen av soliditeten förklaras av en kvittningsemission på ca 30 MSEK som kraftigt förbättrat eget kapital. Kassaflödet uppgick under det första halvåret till -1,8 (13,4) MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten blev positivt trots det negativa resultatet eftersom rörelsefordringarna minskade kraftigt. Jämfört med samma period föregående år påverkads 2012 år av Moonwalk Stockholm KBs skattetvist på 6,3 MSEK och att förfallna leverantörskulder betalades av. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgår till -1,8 vilket avser kassan i det sålda bolaget Resight. Köpeskillingen bestod av aktier, en fordran och ett avskrivet konvertibelt skuldebrev. Kassaflödet från finansieringsverksamheten i år beror på amorteringar på lån. Förra året påverkades det av det likviditetsmässiga utfallet i emissionerna som efter kvittning av fordran uppgick till cirka 43,9 MSEK före emissionskostnader. RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN FÖR KONCERNEN I SAMMANDRAG, MSEK 6 mån 6 mån 12 mån Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital -3,0-8,6-19,8 Kassaflöde från den löpande verksamheten 4,3-24,8-37,7 Kassaflöde från investeringsverksamheten -1,8-0,1-3,2 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -4,3 38,3 41,5 Periodens kassaflöde -1,8 13,4 0,6 Likvida medel vid periodens ingång 1,9 1,3 1,3 Likvida medel vid periodens utgång 0,1 14,7 1,9 PERSONAL Medelantalet anställda uppgick till 97 (88) personer under perioden. Antalet anställda vid utgången av perioden uppgick till 90 (88) personer. MODERBOLAGET Moderbolaget bedriver inte någon egen affärsverksamhet, utan fungerar som koncernens holdingbolag. Följande information gäller för det första halvåret. Moderbolaget har 4 (7) personer anställda och koncernens ledning består av 2 personer. Moderbolagets omsättning uppgick till 2,1 (2,9) MSEK och resultatet före skatt uppgick till 9

10 -4,0 (-23,1) MSEK. Likvida medel uppgick till 0,0 (13,0) MSEK. Vad gäller risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till övrig information, väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, s 9. För transaktioner med närstående hänvisas till, Närståendetransaktioner, s 9. 10

11 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET FÖR KONCERNEN I SAMMANDRAG A-Com Halvår KONCERNEN, MSEK 6 mån 6 mån 12 mån Nettoomsättning 58,1 50,9 108,6 Övriga rörelseintäkter 0,0 0,0 0,6 SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 58,1 50,9 109,2 Inköp för kunders räkning -16,5-10,5-25,4 Övriga externa kostnader -7,4-8,5-19,6 Personalkostnader -36,9-38,4-79,9 Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar -0,3-0,5-1,3 Övriga rörelsekostnader 0,0 0,0-0,7 SUMMA RÖRELSEKOSTNADER -61,1-57,9-126,9 RÖRELSERESULTAT -3,0-7,0-17,7 Resultat från finansiella poster -2,5-1,9-5,0 RESULTAT FÖRE SKATT -5,5-8,9-22,7 Skatt 0,4-2,3-2,1 PERIODENS RESULTAT -5,1-11,2-24,8 ÖVRIGT TOTALRESULTAT PERIODENS ÖVRIGT TOTALRESULTAT 0,0 0,0 0,0 PERIODENS SUMMA TOTALRESULTAT -5,1-11,2-24,8 PERIODENS RESULTAT HÄNFÖRLIGT TILL: Moderbolagets ägare -5,1-11,2-24,8 Innehav utan bestämmande inflytande 0,0 0,0 0,0 PERIODENS SUMMA TOTALRESULTAT HÄNFÖRLIGT TILL: Moderbolagets ägare -5,1-11,2-24,8 Innehav utan bestämmande inflytande 0,0 0,0 0,0 Resultat per aktie före/efter utspädning (SEK) 0,0-0,1-0,2 11

12 RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING FÖR KONCERNEN I SAMMANDRAG A-Com Halvår 2013 KONCERNEN, MSEK TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar 30,6 35,7 40,6 Materiella anläggningstillgångar 0,7 0,3 0,8 Finansiella anläggningstillgångar 6,1 0,5 0,2 Summa anläggningstillgångar 37,4 36,5 41,6 Kundfordringar 18,1 22,1 35,4 Övriga kortfristiga fordringar 6,1 8,6 6,2 Likvida medel 0,1 14,7 1,9 Summa omsättningstillgångar 24,3 45,4 43,5 SUMMA TILLGÅNGAR 61,7 81,9 85,1 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 17,1 4,1-8,0 Innehav utan bestämmande inflytande 0,0 0,0 0,0 Summa eget kapital 17,1 4,1-8,0 Uppskjutna skatteskulder 0,0 1,8 1,3 Långfristiga skulder 0,8 33,2 11,1 Kortfristiga skulder 43,8 42,8 80,7 Summa skulder 44,6 77,8 93,1 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 61,7 81,9 85,1 12

13 RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL I SAMMANDRAG Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare MSEK Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserade vinstmedel inkl periodens resultat Summa Innehav utan bestämmande inflytande Totalt eget kapital Ingående eget kapital ,6 403,7-481,8-25, ,5 Periodens resultat ,2-11, ,2 Periodens övriga totalresultat Periodens summa totalresultat ,2-11, ,2 Konvertibel nr 3 samt kvittning konvertibel 1 och 2-2,2-2,2-2,2 Nyemission 0,8 37,8-38,6-38,6 Minskning aktiekapital enligt bolagsstämmobeslut -51,6 0,0 51, Utgående eget kapital ,8 443,7-441,4 4,1-4,1 Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare MSEK Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserade vinstmedel inkl periodens resultat Summa Innehav utan bestämmande inflytande Totalt eget kapital Ingående eget kapital ,8 497,7-507,5-8,0 - -8,0 Periodens resultat ,1-5,1 - -5,1 Periodens övriga totalresultat Periodens summa totalresultat ,1-5,1 - -5,1 Kvittning konvertibel 1, 2 och 3 3,6 29,8-3,3 30,0-30,0 Premiebetalning teckningsoptioner 0,0 0,1-0,0-0,0 Utgående eget kapital ,4 527,6-515,9 17,1-17,1 13

14 FLERÅRSÖVERSIKT FLERÅRSÖVERSIKT, KONCERNEN RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT, MSEK mån 6 mån 12 mån 12 mån 12 mån 12 mån Summa rörelseintäkter 58,1 50,9 109,2 141,3 157,7 495,2 Byråintäkt 41,6 40,4 83,2 99,8 100,4 228,7 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar -2,7-6,5-16,3-12,2-13,2-21,6-3,0-7,0-17,6-33,8-14,0-35,1 Resultat före skatt -5,5-8,9-22,7-41,4-17,2-251,7 Periodens resultat -5,1-11,2-24,8-56,2-17,2-251,1 RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING, MSEK Goodwill 30,3 34,2 39,8 34,2 56,8 45,8 Övriga anläggningstillgångar 7,1 2,3 1,8 2,5 16,5 17,4 Kundfordringar 18,1 22,1 35,4 19,1 33,7 31,3 Övriga omsättningstillgångar 6,1 8,6 6,2 5,6 8,4 21,8 Likvida medel 0,1 14,7 1,9 1,3 5,6 6,0 SUMMA TILLGÅNGAR 61,7 81,9 85,1 62,7 121,0 122,3 Eget kapital hänf. till moderbolagets aktieägare 17,1 4,1-8,0-25,5 10,7 14,4 Innehav utan bestämmande inflytande 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 7,9 Uppskjutna skatteskulder 0,0 1,8 1,3 0,7 - - Långfristiga skulder 0,8 33,2 11,1 25,2 25,2 - Kortfristiga skulder 43,8 42,8 80,7 62,3 82,4 100,0 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER NYCKELTAL 2 61,7 81,9 85,1 62,7 121,0 122,3 Rörelsemarginal, % neg neg neg neg neg neg Vinstmarginal, % neg neg neg neg neg neg Sysselsatt kapital, MSEK 36,0 53,5 45,9 27,4 65,7 64,4 Avkastning på eget kapital, % neg neg neg neg neg neg Avkastning på sysselsatt kapital, % neg neg neg neg neg neg Avkastning på totalt kapital neg neg neg neg neg neg Räntetäckningsgrad, ggr neg neg neg neg neg neg Skuldsättningsgrad, ggr 1,1 12,1 neg neg 4,9 2,9 Soliditet, % 27,6 5,0 neg neg 11,0 18,3 Investeringar exkl. förvärv, MSEK 0,1 0,1 0,8 0,3 0,7 1,6 Antal anställda, genomsnitt Byråintäkt per anställd, TSEK Rörelseresultat per anställd, TSEK -30,6-79,5-178,0-291,0-112,7-129,8 Antal aktier vid periodens utgång Antal aktier, genomsnitt Resultat per aktie före/efter utspädning, SEK 0,0-0,1-0,2-0,6-0,3-18,7 Eget kapital per aktie, SEK 0,0 0,0 0,0-0,3 0,1 0,8 Utdelning per aktie, SEK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 Inkluderar verksamhetsbolagen Bizkit och Wisely fram till den 1 juni 2009, och den norska verksamheten fram till den 23 november 2009, då bolagen avytrades. 2 För definitioner av nyckeltalen hänvisas till Årsredovisning 2012 sid

15 RESULTARÄKNINGAR FÖR MODERBOLAGET RESULTATRÄKNINGAR MODERBOLAGET, MSEK 6 mån 6 mån 12 mån Nettoomsättning 2,1 2,9 5,6 Övriga rörelseintäkter - - 0,1 SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 2,1 2,9 5,7 Övriga externa kostnader -2,5-5,2-10,2 Personalkostnader -2,5-5,1-8,2 Av och nedskrivningar av anläggningstillgångar -0,1-0,3-0,8 SUMMA RÖRELSEKOSTNADER -5,1-10,6-19,2 RÖRELSERESULTAT -3,0-7,7-13,5 Resultat från finansiella poster 3-1,0-15,4-11,9 RESULTAT FÖRE SKATT -4,0-23,1-25,4 Skatt 0,3 0,2 0,5 PERIODENS RESULTAT -3,7-22,9-24,9 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT FÖR MODERBOLAGET PERIODENS RESULTAT -3,7-22,9-24,9 Övrigt totalresultat PERIODENS TOTALRESULTAT -3,7-22,9-24,9 3 I resultat från finansiella poster för 6 mån 2012 ingår en kostnad på 13,6 MSEK för nedskrivning på aktier i dotterbolag. 15

16 BALANSRÄKNINGAR FÖR MODERBOLAGET BALANSRÄKNINGAR MODERBOLAGET, MSEK TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar 0,2 0,8 0,3 Materiella anläggningstillgångar 0,0 0,1 0,0 Finansiella anläggningstillgångar 29,3 43,5 36,0 Summa anläggningstillgångar 29,5 44,4 36,3 Kortfristiga fordringar 45,4 63,1 41,0 Kassa och bank 0,0 13,0 1,5 Summa omsättningstillgångar 45,4 76,1 42,5 SUMMA TILLGÅNGAR 74,9 120,5 78,8 EGET KAPITAL OCH SKULDER Bundet eget kapital 5,4 1,8 42,2 Fritt eget kapital 29,6 7,4-33,5 Summa eget kapital 35,0 9,2 8,7 Avsättningar för skatter 0,0 1,6 1,1 Summa avsättningar 0,0 1,6 1,1 Långfristiga skulder 0,8 33,2 11,1 Summa Långfristiga skulder 0,8 33,2 11,1 Kortfristiga skulder 4 39,1 76,5 57,9 Summa skulder 39,9 111,3 70,1 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 74,9 120,5 78,8 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser Ställda säkerheter 55,0 69,9 67,4 Eventualförpliktelser 5 0,7 0,7 0,7 4 I kortfristiga skulder per ingår utnyttjande av checkkredit om -1,2(0) MSEK 5 I eventualförpliktelser ingår borgensåtagande avseende pensionsutfästelse till Terje Heggem om 0,7 MSEK (0,7). A-Com AB har regresskrav på Zoncolan ASA på motsvarande belopp. 16

17 NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA I SAMMANDRAG Not 1 Redovisningsprinciper A-Com Halvår 2013 Denna delårsrapport i sammandrag för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport. För koncernen och moderbolaget har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats som i den senaste årsredovisningen. Not 2 Rörelsesegment Som ett led i renodling av verksamheten inom A-Com har A-Coms verksamhet koncentrerats till två affärsområden; Advertising och CRM. Syftet med övergången till två affärsområden är att koncentrera styrning samt ytterligare fokusera på sammansatta erbjudande till kund. Resultat per affärsområde redovisas nedan. Halvåret, MSEK Rörelseintäkter Byråintäkt Rörelseresultat Advertising 42,0 27,7 25,7 17,4-1,7-1,2 CRM 16,2 24,8 15,9 23,8 1,3 1,9 Övriga rörelsesegment (centrala enheter) 2,1 2,9 1,3 2,1-3,0-7,7 Eliminering av internleveranser -2,2-4,5-1,3-2,9 0,4 0,0 TOTALT 58,1 50,9 41,6 40,4-3,0-7,0 17

A-Com Bokslutskommuniké 2010. Bokslutskommuniké 2010 (JANUARI DECEMBER 2010)

A-Com Bokslutskommuniké 2010. Bokslutskommuniké 2010 (JANUARI DECEMBER 2010) Bokslutskommuniké 2010 (JANUARI DECEMBER 2010) 1 TOLV MÅNADER, JANUARI DECEMBER 2010 VÄSENTLIGA HÄNDELSER A-Coms finansiella ställning är nu väsentligt förbättrad och skapar handlingsfrihet o Merparten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 A-COM AB (PUBL)

ÅRSREDOVISNING 2011 A-COM AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 2011 A-COM AB (PUBL) Innehållsförteckning A-COM I KORTHET... 2 ÅRET I KORTHET... 3 HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG... 3 VD HAR ORDET... 5 AKTIEN... 6 AFFÄRSOMRÅDEN OCH BOLAG... 9

Läs mer

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning 1 av 7 Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 163 miljoner kronor, en minskning med 35 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 A-COM AB (PUBL)

ÅRSREDOVISNING 2010 A-COM AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 2010 A-COM AB (PUBL) Innehållsförteckning A-COM I KORTHET 2 ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 5 AKTIEN 6 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER VERKSAMHETSÅRET 9 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER VERKSAMHETSÅRETS

Läs mer

ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 för Targeteveryone AB (publ) (tidigare VMSPlay AB) 556526-6748 Årsredovisningen omfattar: Sida VD-ord 2 Förvaltningsberättelse 4 Koncernens resultaträkning

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015. FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015. FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015 FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 3,2 (2,5) Mkr Resultat före skatt uppgick

Läs mer

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Addnode AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer 556291-3185, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011 för moderbolaget

Läs mer

MQ Holding AB Bokslutskommuniké

MQ Holding AB Bokslutskommuniké MQ Holding AB Bokslutskommuniké Stabil utveckling i svag marknad Fjärde kvartalet (juni 2011-augusti 2011) Nettoomsättningen uppgick till 358 MSEK (350), en ökning med 2,2 procent. Omsättningen i jämförbara

Läs mer

Sectras delårsrapport för första halvåret 2011/2012: Reavinst lyfter Sectras resultat

Sectras delårsrapport för första halvåret 2011/2012: Reavinst lyfter Sectras resultat 1(1) Pressmeddelande Linköping den 6 december Sectras delårsrapport för första halvåret /2012: Reavinst lyfter Sectras resultat IT och medicinteknikföretaget Sectra redovisar inklusive verksamhet under

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 1 DELÅRSRAPPORT NEW WAVE GROUP AB PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 Omsättningen uppgick till 1 096 mkr, vilket var 21 % högre än föregående år (909 mkr). Rörelseresultat uppgick

Läs mer

Getupdated Internet Marketing AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2011

Getupdated Internet Marketing AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2011 Getupdated Internet Marketing AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2011 Första kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 45,1 (48,9) MSEK, en minskning med 3,8 MSEK. Inklusive MediaAnalys uppgick nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer

VINST PER AKTIE UPP 24 %

VINST PER AKTIE UPP 24 % DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2014 VINST PER AKTIE UPP 24 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2014 Nettoomsättning 350,4 Mkr (278,9) Resultat efter finansnetto 42,4 Mkr (28,9) Rörelsemarginal

Läs mer

Ökad omsättning och vinst

Ökad omsättning och vinst BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2012 Ökad omsättning och vinst 1 JULI 30 SEPTEMBER 2012 Koncernens nettoomsättning ökade med 4 pro cent till 166,8 MSEK (160,2), exklusive valuta effekter

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Org nr 5567227318 För räkenskapsåret 20140101 20141231 Innehålisförteckning: Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 5 Aktiekapital och ägarförhållanden

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2012

Delårsrapport januari-september 2012 AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) Delårsrapport januari-september Händelser under delårsperioden januari-september Omsättningen ökade med 45% för perioden januari till september jämfört

Läs mer

Delårsrapport april-juni 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com

Delårsrapport april-juni 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com Delårsrapport april-juni 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com (ORGANISATIONSNUMMER 556767-9625) Delårsrapport april-juni 2015 för VA Automotive i Hässleholm

Läs mer

RÖRELSERESULTATET UPP 12 %

RÖRELSERESULTATET UPP 12 % DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2012 RÖRELSERESULTATET UPP 12 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2012 Nettoomsättning 278,8 Mkr (265,7) Resultat efter finansnetto 34,6 Mkr (30,2) Rörelsemarginal

Läs mer

Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL)

Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL) Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL) ValueTree Holdings AB (publ). Årsredovisning 2010. Sid 1 (49) AFFÄRSIDÉ Att för barnfamiljer erbjuda ett brett utbud av egna och licensierade produkter

Läs mer

1 januari 2014 31 mars 2014

1 januari 2014 31 mars 2014 7 maj 2014 Ferronordic Machines AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2014 FORTSATT TILLVÄXT TROTS OVISS MARKNADSSITUATION Nettoomsättningen ökade med 7,3 % till 501,1 MSEK (467,0 MSEK), 22,9 % i rubel

Läs mer

Tillväxt på 188 procent jämfört med första kvartalet 2007

Tillväxt på 188 procent jämfört med första kvartalet 2007 Delårsrapport januari mars 2008 Tillväxt på 188 procent jämfört med första kvartalet 2007 Aktuell rapportperiod (januari-mars) Nettoomsättningen uppgick till 88 342 (30 687) KSEK, en ökning med 188 procent

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Q2 Delårsrapport 1 januari 3 juni DELÅRSRAPPORT 1 januari 3 juni ANDRA KVARTALET Nettoomsättningen uppgick till 155, (194,3) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 8,6 (1,) MSEK. Rörelseresultatet exklusive

Läs mer

Crown Energy AB (publ)

Crown Energy AB (publ) 14 maj 2014 Crown Energy AB (publ) Delårsrapport kvartal 1 2014 Crown Energy AB (publ) med dess dotterbolag ( Crown Energy, Bolaget eller Koncernen ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015

Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015 Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 55,9 MSEK (65,0), en minskning med 14 procent jämfört med samma period föregående år. Nedgången är i

Läs mer

Första kvartalet 2015

Första kvartalet 2015 19 maj 2015 Ferronordic Machines AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2015 KRAFTIGT SJUNKANDE NYMASKINFÖRSÄLJNING Nettoomsättningen minskade med 50 % (30 % i rubel) till 252,4 MSEK (501,1 MSEK) Rörelseresultatet

Läs mer

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1 - Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1-0 1 0 1 2011 2 0 1 1-1 2-3 1 203 GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Innehåll Sida ALLMÄN INFORMATION 1 VD ORD 2 VERKSAMHETSÅRET 2011 3 BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 3 JUNI 21 Kvartalsperioden april-juni na uppgick till 334,6 (324,2) Rörelseresultatet uppgick till,7 (4,9) et före skatt uppgick till,6 (5,6) et efter skatt uppgick till,2 (3,9),

Läs mer