A-Com Halvår Halvårsrapport 2013 (JANUARI JUNI 2013)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A-Com Halvår 2013. Halvårsrapport 2013 (JANUARI JUNI 2013)"

Transkript

1 Halvårsrapport 2013 (JANUARI JUNI 2013) 1

2 SEX MÅNADER, JANUARI JUNI 2013 FÖRSTA HALVÅRET Nettoomsättningen uppgick till 58,1 (50,9) MSEK. Omsättningsökningen förklaras av köpet av verksamheten i Locomotiv Action Marketing. Resight AB såldes i mars 2013 och bidrar bara med 2 månaders omsättning. Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar uppgick till -2,7 (-6,5) MSEK och rörelseresultatet efter av- och nedskrivningar uppgick till -3,0 (-7,0) MSEK. Anledningen till det förbättrade resultatet är att delar av affärsverksamheten gått bättre än föregående år. I andra bolag kvarstår vissa problem att åtgärda. Dessutom har moderbolaget under 2013 halverat sina kostnader. Periodens resultat efter skatt uppgick till -5,1 (-11,2) MSEK Kassaflödet uppgick till -1,8 (13,4) MSEK, kassaflödet har påverkats negativt av amorteringar på lån. Samma period förra året påverkades av genomförda emissioner med 41,5 MSEK innan amortering av lån och emissionskostnader. Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,1) SEK VÄSENTLIGA HÄNDELSER FRÅN OCH MED 1 JANUARI 18 SEPTEMBER Differ har arbetat med utveckling av ett större kosmetikvarumärke, ett växande Nordiskt städföretag samt ett nytt bostadsområde i Stockholmsregionen. Det senare uppdraget genomfördes i samarbete med Locomotiv. ActionBase har tagit ett nytt uppdrag på ett större bolag inom Energisektorn Vid extra bolagsstämma beslutades om en kvittningsemission där skulder om cirka 33,3 miljoner kronor, inklusive upplupen ränta omvandlades till eget kapital. Ett riktat optionsprogram har utställts för personalen på ActionBase för att ägare i A-Com och ActionBase ska sitta i samma båt. Det nordiska managementkonsultbolaget Capacent förvärvade i februari dotterbolaget Resight för 13 miljoner kronor. A-Com avnoterades från NASDAQ OMX Stockholm den sista januari. Handel i bolagets aktier handlas from den 1 februari 2013 på Mangoldlistan. A-Com upptog i augusti en bryggfinansiering på 5 MSEK och 3 MSEK i september hos bolagets största aktieägare, Arvid Svensson Invest. Lånet löper med marknadsmässig ränta och förfaller till betalning i augusti 2015 respektive september

3 VD HAR ORDET En fortsatt försiktighet präglade marknaden under halvåret vilket också återspeglar sig i att det varit en utmaning att skapa nya affärer. Under början av hösten har vi dock märkt av en ökad aktivitet hos kunderna, och vi har fått fler förfrågningar från presumtiva kunder. Förhoppningsvis är det ett tecken på att marknaden är på väg att stärkas. Vårt affärsområde CRM utvecklas mycket positivt där Action Base har en fortsatt stark tillväxt både när det gäller nya uppdrag och personal. Bolaget har bland annat vunnit en ny kund inom energisektorn. Inom Advertising har efterfrågan däremot varit fortsatt svag. Reklambranschen är under omvandling, kunderna ser över sina befintliga samarbeten och de är försiktiga med att etablera nya partnerskap. Vad gäller nya affärer så har Differ fått nya uppdrag från ett större kosmetikvarumärke, ett växande Nordiskt städföretag samt ett nytt bostadsområde i Stockholmsregionen. Det senare uppdraget är ett samprojekt med Locomotiv. I moderbolaget har vi löpande minskat våra centrala kostnader under det senaste året. De fasta kostnaderna är mer än 50 procent lägre än vid motsvarande tid förra året. Balansräkningen har stärkts genom att konvertibler kvittats till eget kapital. Det är glädjande att vi har allt fler projekt över bolagsgränserna, vår strategi är att fortsätta utnyttja de synergier som finns mellan våra olika företag. Samtidigt är det viktigt att respektive bolag fortsätter att förstärka sin spetskompetens inom sitt fokusområde. Med en lägre kostnadsmassa och en starkare efterfrågan på marknaden är vi försiktigt positiva kring hösten, och vi tror oss kunna påvisa ett positivt resultat för den löpande verksamheten under årets sista kvartal. Martin Hultqvist VD, A-Com 3

4 ÖVERSIKT ÖVER A-COMS BOLAG A-Coms verksamhetsbolag är organiserade i två affärsområden: Advertising och CRM. Antal anställda avser personal per den 30 juni A-Com Advertising CRM Kompetenser Marknad & försäljningsstöd Varumärkesstrategi, verksamhetskonsulting, marknadsanalys, varumärkestracking, reklam- konsument/företag, design, produktion Kompetenser Databasanalys, analytisk CRM, relationsmarknadsföring, Antal anställda Antal anställda Varumärken Brand Support, Differ, Locomotiv Varumärken ActionBase, (Resight) sålt 1 mars MARKNADENS UTVECKLING Reklammarknaden backade enligt IRM under det andra kvartalet 2013 med 3,7 procent. Därmed har reklammarknaden nu backat under fem på varandra följande kvartal. Den totala annonsomsättningen för det andra kvartalet 2013 uppgick till 8,1 miljarder kronor. När det gäller prognosen framåt förväntas läget förbättras och då framförallt under 2014 då marknaden återigen förväntas uppvisa en tillväxt. Två stora idrottsevenemang, OS och fotbolls-vm, bidrar positivt, liksom riksdagsvalet. Detta tillsammans med optimistiska utsikter i ekonomin under nästa år gör att IRM förväntar sig tillväxt på reklammarknaden. Om man tittar på A-Coms två affärsområden skiljer sig förutsättningarna en aning se nedan. Affärsområde Advertisings största kunder är Sony Mobile, Johnson & Johnson och Ragn Sells. Samtliga bolag i affärsområdet har mer eller mindre påverkats av den allmänna konjunkturen inom reklamvärlden. Trots detta har nya affärer tillkommit. Differ har bl.a. arbetat med utveckling av ett större kosmetikvarumärke, ett växande Nordiskt städföretag samt ett nytt bostadsområde i Stockholmsregionen. Det senare uppdraget genomfördes i samarbete med Locomotiv. Affärsområde CRM består idag av bolaget ActionBase som erbjuder tjänster för att hjälpa kunder att maximera sina investeringar inom kundutveckling, analytisk CRM. Marknaden för dessa tjänster fortsatte under kvartalet att utvecklas positivt. Framtiden ser ljus ut där det bland annat finns stora möjligheter att koppla samman analytisk CRM med mobilmarknadsföring som har en stark tillväxt. De största kunderna är inom spelindustrin och detaljhandeln. Ett nytt uppdrag under halvåret är ett större bolag inom Energisektorn. 4

5 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER JANUARI JUNI 2013 Kvittningsemissioner Vid extra bolagsstämma den 25 januari 2013 beslutades om en kvittningsemission till innehavare av konvertibler hänförliga till konvertibelprogrammen KV 1 och KV 2, samt en kvittningsemission till innehavare av konvertibler hänförliga till konvertibelprogrammet KV 3. Ägare till konvertibler avseende KV 1 och KV 2 motsvarande 76,1 procent av det nominella beloppet har accepterade erbjudandet om kvittning. Ägare till konvertibler avseende KV 3 motsvarande 93,5 procent av det nominella beloppet har accepterade erbjudandet om kvittning. Genom emissionerna omvandlades skulder om cirka 33,3 miljoner kronor, inklusive upplupen ränta till och med den 14 december 2012, till eget kapital. Totalt medförde emissionerna att nya aktier emitterades i A- Com, med en aktiekapitalökning om kronor. Efter emissionerna kommer det totala aktiekapitalet att uppgå till kronor fördelat på aktier. De som i första hand kvittat skulder i emissionerna är huvudaktieägarna Arvid Svensson Invest AB och fonden Fair Play, som kvittar skulder om cirka 13 MSEK respektive 16,8 MSEK. Efter emissionerna kontrollerar dessa två aktieägare aktier och röster motsvarande cirka 39,5 procent respektive 33,4 procent i bolaget. Stämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningens gränser för antalet styrelseledamöter. Slutligen beslutade den extra bolagsstämman att godkänna att dotterbolaget ActionBase AB inför ett incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner till vissa nyckelanställda i ActionBase AB. Resight A-Com ingick den 12 februari 2013 avtal med det nordiska managementkonsultbolaget Capacent om försäljning av samtliga aktier i dotterföretaget Resight. Köpeskillingen uppgick till 13 miljoner kronor. Köpeskillingen erlades med 6,0 MSEK i nyemitterade aktier i Capacent, kvittning av konvertibelskuld på 2,9 MSEK och resterande del i kontanter som utbetalas under Stockholm. Handel i bolagets aktier handlas istället på Mangoldlistan from den 1 februari ÅRSREDOVISNINGEN 2012 A-Com offentliggjorde årsredovisningen avseende verksamhetsåret 2012 den 7 juni. ÅRSSTÄMMA 26 JUNI Bolagsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningar samt att balanserat resultat och årets förlust avräknas mot överkursfonden och att någon vinstutdelning för räkenskapsåret 2012 ej skall ske. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari 2012 till och med 31 december Bolagsstämman valde att välja om styrelsen bestående av fyra ordinarie ledamöter; Johan Hessius, Rikard Svensson, Lars Söderqvist samt Martin Hultqvist. Arvode ska utgå med kronor till styrelsens ordförande. Ingen ersättning ska utgå till övriga ledamöter. KPMG AB omvaldes som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Owe Wallinder förblir huvudansvarig för revisionen. Bolagsstämman beslutade bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, varvid det antal aktier som kan komma att tillkomma i anledning av bemyndigandet ej får överstiga aktier. Fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar en utspädningseffekt om cirka 10 procent av aktiekapitalet och rösterna i Bolaget baserat på antalet utestående aktier efter registrering av nyss slutförd nyemission. Avnotering från NASDAQ OMX Styrelsen för A-Com AB beslöt den 22 november 2012 om avnotering av bolagets aktier från NASDAQ OMX 5

6 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Bryggfinansiering A-Com upptog i augusti 2013 en bryggfinansiering på 5 MSEK och i september ytterligare 3 MSEK hos bolagets största aktieägare, Arvid Svensson Invest. Lånet löper med marknadsmässig ränta och förfaller till betalning den respektive

7 ÖVRIG INFORMATION VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER A-Com är genom sin verksamhet utsatt för risker av både finansiell karaktär och rörelsekaraktär. A-Coms verksamhet och lönsamhet påverkas av en rad yttre och inre faktorer, vilka bolaget själv kan påverka i större eller mindre omfattning. Det pågår en kontinuerlig process för att identifiera förekommande risker samt att bedöma hur respektive risk ska hanteras. Då A-Coms affärsidé bygger på att tillsammans med entreprenörer starta och vidareutveckla företag är samarbetet med dessa entreprenörer av avgörande betydelse. Om nyckelpersoner skulle lämna A-Com, skulle detta kunna ha en negativ effekt på A-Coms utveckling. Det kan inte uteslutas att konkurrensen på marknaden för marknadskommunikation kan öka ytterligare i framtiden och kan då påverka A-Com negativt. Det kan inte heller uteslutas att en lågkonjunktur kan påverka A-Com negativt i betydande omfattning. Företagets verksamhet finansieras förutom av egna medel även till stor del av upplåning från kreditinstitut och andra långivare. Som en följd av detta är koncernen exponerad för finansierings-, ränte-, valutaoch kreditrisker. För vidare upplysningar hänvisas till A-Coms årsredovisning för En grundförutsättning inom A-Com är att bolagets skulder i första hand skall regleras med i verksamheten intjänade medel. Det är ledningens och styrelsens bedömning att bolaget har tillräckliga likvida medel för den närmaste tolvmånadersperioden. De konvertibler på ca 3 MSEK som förfaller till betalning den 30:e september 2013 kommer att refinansieras genom ett lån på 3 MSEK från Arvid Svensson Invest AB. NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER KVITTNINGSEMISSION Vid extra bolagsstämma den 25 januari 2013 beslutades om en kvittningsemission till innehavare av konvertibler hänförliga till konvertibelprogrammen KV 1, KV 2 och KV3. Ägare till konvertibler avseende KV 1 och KV 2 motsvarande 76,1 procent av det nominella beloppet har accepterade erbjudandet om kvittning. Ägare till konvertibler avseende KV 3 motsvarande 93,5 procent av det nominella beloppet har accepterade erbjudandet om kvittning. Genom emissionerna omvandlades skulder om cirka 33,3 miljoner kronor, inklusive upplupen ränta till och med den 14 december 2012, till eget kapital. Totalt medförde emissionerna att nya aktier emitterades i A-Com, med en aktiekapitalökning om kronor. Efter emissionerna kommer det totala aktiekapitalet att uppgå till kronor fördelat på aktier. Den som i första hand kvittat skulder i emissionerna är huvudaktieägaren Arvid Svensson Invest AB som kvittar skulder om cirka 13 MSEK. Efter emissionerna kontrollerar Arvid Svensson Invest AB aktier och röster motsvarande cirka 39,5 procent i bolaget. FÖRSÄKRAN Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Stockholm den 18 sept 2013 Johan Hessius Rikard Svensson Lars Söderqvist Martin Hultqvist Ordförande Ledamot Ledamot Ledamot,VD 7

8 Kommande rapporttillfällen Årsredovisning 2013 lämnas i maj 2014 Granskning Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Firma & organisationsnummer A-Com AB (publ), För ytterligare information Martin Hultqvist: VD & Koncernchef Telefon: Postadress: Box 533, Stockholm Besöksadress: Jakobsbergsgatan 22, Stockholm Webbsida: 8

9 RÄKENSKAPER OCH FINANSIELLA KOMMENTARER Poster i rapport över totalresultat och uppgifter om personal jämförs med samma period och jämförbara enheter föregående år. Poster i rapport över finansiell ställning jämförs med poster i rapport över finansiell ställning per den 30 juni 2012 om inte annat anges. FINANSIERING OCH LIKVIDITET Krediter i bank var vid utgången av perioden 22,7 (31,1) MSEK varav 16,6 (16,1) MSEK hade utnyttjats. Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 0,1 (14,7) MSEK. Soliditeten uppgick den 30 juni 2013 till 27,6 (5,0) procent. Ökningen av soliditeten förklaras av en kvittningsemission på ca 30 MSEK som kraftigt förbättrat eget kapital. Kassaflödet uppgick under det första halvåret till -1,8 (13,4) MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten blev positivt trots det negativa resultatet eftersom rörelsefordringarna minskade kraftigt. Jämfört med samma period föregående år påverkads 2012 år av Moonwalk Stockholm KBs skattetvist på 6,3 MSEK och att förfallna leverantörskulder betalades av. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgår till -1,8 vilket avser kassan i det sålda bolaget Resight. Köpeskillingen bestod av aktier, en fordran och ett avskrivet konvertibelt skuldebrev. Kassaflödet från finansieringsverksamheten i år beror på amorteringar på lån. Förra året påverkades det av det likviditetsmässiga utfallet i emissionerna som efter kvittning av fordran uppgick till cirka 43,9 MSEK före emissionskostnader. RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN FÖR KONCERNEN I SAMMANDRAG, MSEK 6 mån 6 mån 12 mån Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital -3,0-8,6-19,8 Kassaflöde från den löpande verksamheten 4,3-24,8-37,7 Kassaflöde från investeringsverksamheten -1,8-0,1-3,2 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -4,3 38,3 41,5 Periodens kassaflöde -1,8 13,4 0,6 Likvida medel vid periodens ingång 1,9 1,3 1,3 Likvida medel vid periodens utgång 0,1 14,7 1,9 PERSONAL Medelantalet anställda uppgick till 97 (88) personer under perioden. Antalet anställda vid utgången av perioden uppgick till 90 (88) personer. MODERBOLAGET Moderbolaget bedriver inte någon egen affärsverksamhet, utan fungerar som koncernens holdingbolag. Följande information gäller för det första halvåret. Moderbolaget har 4 (7) personer anställda och koncernens ledning består av 2 personer. Moderbolagets omsättning uppgick till 2,1 (2,9) MSEK och resultatet före skatt uppgick till 9

10 -4,0 (-23,1) MSEK. Likvida medel uppgick till 0,0 (13,0) MSEK. Vad gäller risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till övrig information, väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, s 9. För transaktioner med närstående hänvisas till, Närståendetransaktioner, s 9. 10

11 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET FÖR KONCERNEN I SAMMANDRAG A-Com Halvår KONCERNEN, MSEK 6 mån 6 mån 12 mån Nettoomsättning 58,1 50,9 108,6 Övriga rörelseintäkter 0,0 0,0 0,6 SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 58,1 50,9 109,2 Inköp för kunders räkning -16,5-10,5-25,4 Övriga externa kostnader -7,4-8,5-19,6 Personalkostnader -36,9-38,4-79,9 Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar -0,3-0,5-1,3 Övriga rörelsekostnader 0,0 0,0-0,7 SUMMA RÖRELSEKOSTNADER -61,1-57,9-126,9 RÖRELSERESULTAT -3,0-7,0-17,7 Resultat från finansiella poster -2,5-1,9-5,0 RESULTAT FÖRE SKATT -5,5-8,9-22,7 Skatt 0,4-2,3-2,1 PERIODENS RESULTAT -5,1-11,2-24,8 ÖVRIGT TOTALRESULTAT PERIODENS ÖVRIGT TOTALRESULTAT 0,0 0,0 0,0 PERIODENS SUMMA TOTALRESULTAT -5,1-11,2-24,8 PERIODENS RESULTAT HÄNFÖRLIGT TILL: Moderbolagets ägare -5,1-11,2-24,8 Innehav utan bestämmande inflytande 0,0 0,0 0,0 PERIODENS SUMMA TOTALRESULTAT HÄNFÖRLIGT TILL: Moderbolagets ägare -5,1-11,2-24,8 Innehav utan bestämmande inflytande 0,0 0,0 0,0 Resultat per aktie före/efter utspädning (SEK) 0,0-0,1-0,2 11

12 RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING FÖR KONCERNEN I SAMMANDRAG A-Com Halvår 2013 KONCERNEN, MSEK TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar 30,6 35,7 40,6 Materiella anläggningstillgångar 0,7 0,3 0,8 Finansiella anläggningstillgångar 6,1 0,5 0,2 Summa anläggningstillgångar 37,4 36,5 41,6 Kundfordringar 18,1 22,1 35,4 Övriga kortfristiga fordringar 6,1 8,6 6,2 Likvida medel 0,1 14,7 1,9 Summa omsättningstillgångar 24,3 45,4 43,5 SUMMA TILLGÅNGAR 61,7 81,9 85,1 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 17,1 4,1-8,0 Innehav utan bestämmande inflytande 0,0 0,0 0,0 Summa eget kapital 17,1 4,1-8,0 Uppskjutna skatteskulder 0,0 1,8 1,3 Långfristiga skulder 0,8 33,2 11,1 Kortfristiga skulder 43,8 42,8 80,7 Summa skulder 44,6 77,8 93,1 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 61,7 81,9 85,1 12

13 RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL I SAMMANDRAG Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare MSEK Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserade vinstmedel inkl periodens resultat Summa Innehav utan bestämmande inflytande Totalt eget kapital Ingående eget kapital ,6 403,7-481,8-25, ,5 Periodens resultat ,2-11, ,2 Periodens övriga totalresultat Periodens summa totalresultat ,2-11, ,2 Konvertibel nr 3 samt kvittning konvertibel 1 och 2-2,2-2,2-2,2 Nyemission 0,8 37,8-38,6-38,6 Minskning aktiekapital enligt bolagsstämmobeslut -51,6 0,0 51, Utgående eget kapital ,8 443,7-441,4 4,1-4,1 Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare MSEK Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserade vinstmedel inkl periodens resultat Summa Innehav utan bestämmande inflytande Totalt eget kapital Ingående eget kapital ,8 497,7-507,5-8,0 - -8,0 Periodens resultat ,1-5,1 - -5,1 Periodens övriga totalresultat Periodens summa totalresultat ,1-5,1 - -5,1 Kvittning konvertibel 1, 2 och 3 3,6 29,8-3,3 30,0-30,0 Premiebetalning teckningsoptioner 0,0 0,1-0,0-0,0 Utgående eget kapital ,4 527,6-515,9 17,1-17,1 13

14 FLERÅRSÖVERSIKT FLERÅRSÖVERSIKT, KONCERNEN RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT, MSEK mån 6 mån 12 mån 12 mån 12 mån 12 mån Summa rörelseintäkter 58,1 50,9 109,2 141,3 157,7 495,2 Byråintäkt 41,6 40,4 83,2 99,8 100,4 228,7 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar -2,7-6,5-16,3-12,2-13,2-21,6-3,0-7,0-17,6-33,8-14,0-35,1 Resultat före skatt -5,5-8,9-22,7-41,4-17,2-251,7 Periodens resultat -5,1-11,2-24,8-56,2-17,2-251,1 RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING, MSEK Goodwill 30,3 34,2 39,8 34,2 56,8 45,8 Övriga anläggningstillgångar 7,1 2,3 1,8 2,5 16,5 17,4 Kundfordringar 18,1 22,1 35,4 19,1 33,7 31,3 Övriga omsättningstillgångar 6,1 8,6 6,2 5,6 8,4 21,8 Likvida medel 0,1 14,7 1,9 1,3 5,6 6,0 SUMMA TILLGÅNGAR 61,7 81,9 85,1 62,7 121,0 122,3 Eget kapital hänf. till moderbolagets aktieägare 17,1 4,1-8,0-25,5 10,7 14,4 Innehav utan bestämmande inflytande 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 7,9 Uppskjutna skatteskulder 0,0 1,8 1,3 0,7 - - Långfristiga skulder 0,8 33,2 11,1 25,2 25,2 - Kortfristiga skulder 43,8 42,8 80,7 62,3 82,4 100,0 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER NYCKELTAL 2 61,7 81,9 85,1 62,7 121,0 122,3 Rörelsemarginal, % neg neg neg neg neg neg Vinstmarginal, % neg neg neg neg neg neg Sysselsatt kapital, MSEK 36,0 53,5 45,9 27,4 65,7 64,4 Avkastning på eget kapital, % neg neg neg neg neg neg Avkastning på sysselsatt kapital, % neg neg neg neg neg neg Avkastning på totalt kapital neg neg neg neg neg neg Räntetäckningsgrad, ggr neg neg neg neg neg neg Skuldsättningsgrad, ggr 1,1 12,1 neg neg 4,9 2,9 Soliditet, % 27,6 5,0 neg neg 11,0 18,3 Investeringar exkl. förvärv, MSEK 0,1 0,1 0,8 0,3 0,7 1,6 Antal anställda, genomsnitt Byråintäkt per anställd, TSEK Rörelseresultat per anställd, TSEK -30,6-79,5-178,0-291,0-112,7-129,8 Antal aktier vid periodens utgång Antal aktier, genomsnitt Resultat per aktie före/efter utspädning, SEK 0,0-0,1-0,2-0,6-0,3-18,7 Eget kapital per aktie, SEK 0,0 0,0 0,0-0,3 0,1 0,8 Utdelning per aktie, SEK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 Inkluderar verksamhetsbolagen Bizkit och Wisely fram till den 1 juni 2009, och den norska verksamheten fram till den 23 november 2009, då bolagen avytrades. 2 För definitioner av nyckeltalen hänvisas till Årsredovisning 2012 sid

15 RESULTARÄKNINGAR FÖR MODERBOLAGET RESULTATRÄKNINGAR MODERBOLAGET, MSEK 6 mån 6 mån 12 mån Nettoomsättning 2,1 2,9 5,6 Övriga rörelseintäkter - - 0,1 SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 2,1 2,9 5,7 Övriga externa kostnader -2,5-5,2-10,2 Personalkostnader -2,5-5,1-8,2 Av och nedskrivningar av anläggningstillgångar -0,1-0,3-0,8 SUMMA RÖRELSEKOSTNADER -5,1-10,6-19,2 RÖRELSERESULTAT -3,0-7,7-13,5 Resultat från finansiella poster 3-1,0-15,4-11,9 RESULTAT FÖRE SKATT -4,0-23,1-25,4 Skatt 0,3 0,2 0,5 PERIODENS RESULTAT -3,7-22,9-24,9 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT FÖR MODERBOLAGET PERIODENS RESULTAT -3,7-22,9-24,9 Övrigt totalresultat PERIODENS TOTALRESULTAT -3,7-22,9-24,9 3 I resultat från finansiella poster för 6 mån 2012 ingår en kostnad på 13,6 MSEK för nedskrivning på aktier i dotterbolag. 15

16 BALANSRÄKNINGAR FÖR MODERBOLAGET BALANSRÄKNINGAR MODERBOLAGET, MSEK TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar 0,2 0,8 0,3 Materiella anläggningstillgångar 0,0 0,1 0,0 Finansiella anläggningstillgångar 29,3 43,5 36,0 Summa anläggningstillgångar 29,5 44,4 36,3 Kortfristiga fordringar 45,4 63,1 41,0 Kassa och bank 0,0 13,0 1,5 Summa omsättningstillgångar 45,4 76,1 42,5 SUMMA TILLGÅNGAR 74,9 120,5 78,8 EGET KAPITAL OCH SKULDER Bundet eget kapital 5,4 1,8 42,2 Fritt eget kapital 29,6 7,4-33,5 Summa eget kapital 35,0 9,2 8,7 Avsättningar för skatter 0,0 1,6 1,1 Summa avsättningar 0,0 1,6 1,1 Långfristiga skulder 0,8 33,2 11,1 Summa Långfristiga skulder 0,8 33,2 11,1 Kortfristiga skulder 4 39,1 76,5 57,9 Summa skulder 39,9 111,3 70,1 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 74,9 120,5 78,8 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser Ställda säkerheter 55,0 69,9 67,4 Eventualförpliktelser 5 0,7 0,7 0,7 4 I kortfristiga skulder per ingår utnyttjande av checkkredit om -1,2(0) MSEK 5 I eventualförpliktelser ingår borgensåtagande avseende pensionsutfästelse till Terje Heggem om 0,7 MSEK (0,7). A-Com AB har regresskrav på Zoncolan ASA på motsvarande belopp. 16

17 NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA I SAMMANDRAG Not 1 Redovisningsprinciper A-Com Halvår 2013 Denna delårsrapport i sammandrag för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport. För koncernen och moderbolaget har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats som i den senaste årsredovisningen. Not 2 Rörelsesegment Som ett led i renodling av verksamheten inom A-Com har A-Coms verksamhet koncentrerats till två affärsområden; Advertising och CRM. Syftet med övergången till två affärsområden är att koncentrera styrning samt ytterligare fokusera på sammansatta erbjudande till kund. Resultat per affärsområde redovisas nedan. Halvåret, MSEK Rörelseintäkter Byråintäkt Rörelseresultat Advertising 42,0 27,7 25,7 17,4-1,7-1,2 CRM 16,2 24,8 15,9 23,8 1,3 1,9 Övriga rörelsesegment (centrala enheter) 2,1 2,9 1,3 2,1-3,0-7,7 Eliminering av internleveranser -2,2-4,5-1,3-2,9 0,4 0,0 TOTALT 58,1 50,9 41,6 40,4-3,0-7,0 17

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

A-Com Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké 2014 (JANUARI DECEMBER 2014)

A-Com Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké 2014 (JANUARI DECEMBER 2014) Bokslutskommuniké 2014 (JANUARI DECEMBER 2014) 1 TOLV MÅNADER, JANUARI DECEMBER 2014 TOLV MÅNADER Nettoomsättningen uppgick till 92,4 (107,0) MSEK. Omsättningsminskningen förklaras dels av försäljningen

Läs mer

A-Com Halvår Halvårsrapport 2015 (JANUARI JUNI 2015)

A-Com Halvår Halvårsrapport 2015 (JANUARI JUNI 2015) Halvårsrapport 2015 (JANUARI JUNI 2015) 1 SEX MÅNADER, JANUARI JUNI 2015 FÖRSTA HALVÅRET Nettoomsättningen uppgick till 44,3 (46,3) MSEK. Omsättningsminskningen förklaras dels av försäljningen av Differ

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

A-Com Q2 2012. Delårsrapport Q2 2012 (JANUARI JUNI 2012)

A-Com Q2 2012. Delårsrapport Q2 2012 (JANUARI JUNI 2012) Delårsrapport Q2 2012 (JANUARI JUNI 2012) 1 SEX MÅNADER, JANUARI JUNI 2012 ANDRA KVARTALET Nettoomsättningen uppgick till 26,7 (40,2) MSEK. Omsättningsminskningen förklaras av att verksamheterna Nerell

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2016

Halvårsrapport Januari - juni 2016 Halvårsrapport Januari - juni 2016 Period 1 april 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgår till 100 849 (90 655) kkr motsvarande en tillväxt om 11,2 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 10

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2014

Halvårsrapport Januari - juni 2014 Halvårsrapport Januari - juni 2014 Period 1 april 30 juni 2014 Nettoomsättningen uppgår till 81 127 (76 309) kkr motsvarande en tillväxt om 6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 9 664 (8

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Delårsrapport Januari - september 2016

Delårsrapport Januari - september 2016 Delårsrapport Januari - september 2016 Period 1 juli 30 september 2016 Nettoomsättningen uppgår till 90 929 (83 192) kkr motsvarande en tillväxt om 9,3 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2015/2016 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2015/2016 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2015/2016 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2015/2016 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 547 (12 826) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 2 370 (1 355) -Rörelseresultat efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006 Omsättningen ökade med 30 procent och byråintäkten med 17 procent för jämförbara enheter Rörelseresultatet uppgick till 6,6 Mkr, en ökning med 6,2

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

A-Com Q1 2012. Kvartalsrapport Q1 2012 (JANUARI MARS 2012)

A-Com Q1 2012. Kvartalsrapport Q1 2012 (JANUARI MARS 2012) Kvartalsrapport Q1 2012 (JANUARI MARS 2012) 1 TRE MÅNADER, JANUARI MARS 2012 VÄSENTLIGA HÄNDELSER FRÅN OCH MED 1 JANUARI 30 MAJ Inom affärsområdet Advertising har vi inom vår retailsatsning knutit till

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Halvårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2011 Period 1 april - 30 juni 2011 - Nettoomsättningen uppgår till 36 429 (33 191) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Den organiska

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015 Kvartalet, juli september 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,9 (-0,7)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2016/2017

NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2016/2017 NOVUS HALVÅRSRAPPORT Novus Group nternational AB (publ) Kvartalet oktober december Nettoomsättningen uppgick till ksek 13 881 (12 547) Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 903 (2 370) Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 maj, oktober, 2005

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 maj, oktober, 2005 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 maj, 2005 31 oktober, 2005 Koncernen visar positivt rörelseresultat, både för andra kvartalet och för årets första sex månader. För första gången på 18 kvartal visar koncernen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 AUGUSTI 31 OKTOBER 2003. Fortsatt positiv resultatutveckling på svag marknad

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 AUGUSTI 31 OKTOBER 2003. Fortsatt positiv resultatutveckling på svag marknad DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 AUGUSTI 31 OKTOBER 2003 Fortsatt positiv resultatutveckling på svag marknad Kraftigt förstärkt finansiell ställning efter finansieringspakets genomförande Rörelseresultatet

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003 Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag och finns etablerat på 52 platser. Antalet årsanställda uppgår till ca 640. Feelgoods affärsidé är att genom friska idéer förbättra företags och organisationers

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ 2004 31 JULI 2004. Resultatförbättringen fortsätter för nionde kvartalet i rad

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ 2004 31 JULI 2004. Resultatförbättringen fortsätter för nionde kvartalet i rad DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ 2004 31 JULI 2004 Resultatförbättringen fortsätter för nionde kvartalet i rad Under senaste året har rörelseresultat från rörelsebolagen på årsbasis förbättrats med 14

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ)

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ) Delårsrapport januari till juni 2013 conpharm ab (publ) Sammandrag koncern (motsvarande period 2012) Omsättning, Q2 Omsättning, första halvåret 195 tsek (120 tsek) 196 tsek (149 tsek) Resultat efter skatt,

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015.

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015. STOCKHOLM 2015-08-25 DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015. Januari-juni Rörelseresultatet (EBITDA) under perioden uppgick till 1 529

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2015

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2015 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari -september var 111,3 (112,5) Rörelseresultatet för årets första nio månader uppgick

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

A-Com Q3 2011. Delårsrapport Q3 2011 (JANUARI SEPTEMBER 2011)

A-Com Q3 2011. Delårsrapport Q3 2011 (JANUARI SEPTEMBER 2011) Delårsrapport Q3 2011 (JANUARI SEPTEMBER 2011) 1 NIO MÅNADER, JANUARI SEPTEMBER 2011 TREDJE KVARTALET Nettoomsättningen uppgick till 29,9 (33,1) MSEK Byråintäkten uppgick till 20,3 (21,2) MSEK Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. jan-mars

DELÅRSRAPPORT. jan-mars DELÅRSRAPPORT jan-mars 2 0 1 7 2 3 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2017 FÖRSTA KVARTALET 2017 Nettoomsättningen uppgick till 404 (393) tkr Rörelseresultatet uppgick till -5 136 (-6 928) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Första kvartalet (januari Mars 2008)

Första kvartalet (januari Mars 2008) Första kvartalet (januari Mars ) ACom Första kvartalet FÖRSTA KVARTALET, JANUARI MARS Omsättningen ökade med 36 procent och byråintäkten ökade med hela 89 procent jämfört med motsvarande period föregående

Läs mer