Miljöhandbok. Miljösamordnare: Anna Carlsson POLICYER & RUTINER HANDLINGSPROGRAM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöhandbok. Miljösamordnare: Anna Carlsson POLICYER & RUTINER HANDLINGSPROGRAM"

Transkript

1 Miljöhandbok Miljösamordnare: Anna Carlsson POLICYER & RUTINER HANDLINGSPROGRAM 17

2 Konsumentföreningen Stockholms Miljöpolicy Konsumentföreningen Stockholm (KfS) är en medlemsdemokratisk organisation med mer än medlemmar och cirka 400 förtroendevalda. KfS är delägare i Kooperativa Förbundet (KF). KfS ska bidra till ett ekologiskt uthålligt samhälle. Detta innebär förutom att följa lagar och regler att: Hushålla med resurser. Minska föroreningar och utsläpp av växthusgaser genom inköp av miljöanpassade produkter och tjänster. Integrera miljöfrågorna i opinionsbildning, information och övrig verksamhet riktad till medlemmar, förtroendevalda och anställda. Inspirera medlemmar att i sin konsumtion bidra till ett samhälle präglat av ekologisk hållbarhet. Följa upp och förbättra verksamheten ur miljösynpunkt. 18

3 Hur påverkar KfS verksamhet miljön? Miljöaspekter visar inom vilka områden KfS verksamhet påverkar miljön. Överst står de områden där vi som förening har störst miljöpåverkan. Förteckningen utgår från den miljöutvärdering av föreningens verksamhet som genomfördes våren 2001 och de erfarenheter som dragits under den period när föreningen var miljöcertifierad. I tabellen anges också en koppling till de 14 miljöhot som Naturvårdsverket identifierat. Detta för att tydliggöra hur våra aktiviteter påverkar miljön. Nr Miljöaspekt Miljöpåverkan Värdering Källa till miljöpåverkan Miljöhot Miljöpåverkan Omfattning Summa 1 Påverka konsumenters val Påverka producenter Sponsring av ideell verksamhet/ bistånd 4 Inköp/beställning av trycksaker (broschyrer, tidningar etc) 5 Stödja förtroendevaldas verksamhet 6 Utveckla föreningsverksamheten Inköp/beställning av datorer och skrivare Tjänsteresor, tjänstebilar samt resor till och 1, 3-8, från jobbet 9 Farligt avfall (i egen verksamhet) 7, 8, Förbrukning/användning av energi för uppvärmning/kyla 1, 3, 6, (eget beteende) 11 Inköp/beställning av give-aways Inköp/beställning av kontorsmöbler Inköp/beställning av kontorsmaterial från leverantör (papper, pennor etc.) 14 Förbrukning/användning av datorer 7, 8, och skrivare 15 Förbrukning/användning av engångsartiklar 16 Förbrukning/användning av kontorsmaterial (papper, pennor etc) 17 Förbrukning/användning av 1, 3, 6, elektricitet (eget beteende) 18 Brandberedskap ( i egen kontors verksamhet) 19 Avfall (i egen verksamhet) Förbrukning/användning av vatten (eget beteende) Naturvårdsverkets 14 miljöhot är: 1) Klimatpåverkande gaser, 2) Uttunning av ozonskiktet, 3) Försurning av mark och vatten, 4) Fotokemiska oxidanter/marknära ozon, 5) Tätorternas luftföroreningar och buller, 6) Övergödning av vatten och mark, 7) Påverkan från metaller, 8) Påverkan från organiska miljögifter, 9) Introduktion och spridning av främmande organismer, 10) Nyttjande av mark och vatten som produktions- och försörjningsresurs, 11) Exploatering av mark och vatten för bebyggelse, anläggningar och infrastruktur, 12) Anspråk mot särskilt värdefulla områden, 13) Brutna kretslopp, avfall och miljöfarliga restprodukter, 14) Påverkan från strålning 19

4 Miljölagstiftning och andra krav KfS ska följa de lagar och regler som föreningen berörs av på miljöområdet. Erfarenheten från den period som KfS var miljöcertifierad visade att det var vid ytterst få tillfällen som vi berördes av förändringar i miljölagstiftningen. Men, vi måste hålla oss uppdaterade om förändringar i miljölagstiftningen för att uppfylla åtagandet i vår miljöpolicy. Miljösamordnaren ansvarar för att hålla alla berörda informerade om förändringar som kan vara av betydelse för KfS verksamhet. Detta görs via e-post. Miljömål och handlingsprogram KfS har identifierat inom vilka områden vi har störst möjlighet att genomföra aktiviteter som ger en positiv miljöpåverkan eller kan minska en negativ miljöpåverkan. Utifrån detta utformar vi vårt handlingsprogram som innehåller föreningens övergripande miljömål och miljömål för det kommande året. Våra miljömål kopplas också ihop med Sveriges nationella miljömål för att man enkelt ska kunna se hur våra handlingar bidrar till att uppnå de nationella målen. För att tydliggöra hur miljöarbetet hänger ihop med vår ordinarie verksamhet är uppdelningen av målområden densamma som i KfS verksamhetsplan. Miljömålen ska vara SMARTA: Specifika, dvs. väl avgränsade Mätbara Accepterade av berörda Realistiska Tidsbestämda Handlingsprogrammet ska inkludera: 1. ansvarsfördelning 2. beviljade ekonomiska medel, om relevant 3. tidpunkter för uppfyllnad 4. utvärderingsrutiner Miljösamordnaren ansvarar för att ta fram förslag till föreningens handlingsprogram. Det fastställs sedan av VD. Miljösamordnaren ansvarar också för att en gång per år utvärdera handlingsprogrammet och rapportera om detta till ledningsgruppen och KfS personal. Ansvarig VD Miljöchef Miljösamordnare Nyckelfunktion / befogenhet Huvudansvar för miljöfrågor Delegera ansvar och befogenheter på övergripande nivå för KfS miljöarbete Besluta om miljöpolicy Besluta om miljömål och handlingsprogram Kommunicera vikten av miljöledning Ledningens representant i miljöfrågor Hålla VD/ledning uppdaterad om utvecklingen i KfS miljöarbete Vara behjälplig med att hantera specifika frågeställningar som har inverkan på KfS miljöstatus Miljösamordning Underhålla och föreslå utvecklande åtgärder för KfS miljöarbete i syfte att hålla det effektivt och ändamålsenligt. I detalj innebär detta ansvar: Att föreslå förändringar i miljöpolicy och miljöhandlingsprogram Att genomföra förändringar i miljöpolicy och miljöhandlingsprogram Genomföra åtgärder och följa upp miljömål enligt vad som framgår i miljöhandlingsprogrammet Miljökommunikation Följa upp synpunkter och idéer kring KfS miljöarbete. Redovisa föreningens miljöpåverkan via årsredovisning, webbplats m m Inköpsansvarig Övrig personal Miljölagstiftning Bevaka miljölagstiftning som är av betydelse för KfS Miljöaspekter vid inköp Följa upp och ansvara för att inköpsrutiner följs Varje anställd har ett eget ansvar att hålla sig uppdaterad om och väga in KfS miljöarbete i det egna arbetet 20

5 Organisationsstruktur och ansvar Verksamhet som omfattas av KfS miljöarbete är: Medlemsverksamheten, Medlemsdemokrati, Strukturfrågor och Konsument & Miljö. Ansvar och befogenheter för KfS miljöarbete framgår i rutan på föregående sida. Utbildning Det är viktigt att samtliga KfS anställda har kunskap om föreningens miljöarbete. Det säkerställer vi genom att: Samtliga anställda ska ha en genomgång av KfS miljöhandlingsprogram. En gång per år görs en utvärdering av KfS miljöarbete som presenteras för alla anställda. Då ges också möjligheter att komma med idéer kring hur miljöarbetet kan utvecklas. En lathund med Bra att komma ihåg finns för alla. Ambitionen är att en gång per år arrangera ett studiebesök eller dylikt med miljöanknytning. Nyheter kommunicerar miljösamordnaren ut via e-post eller tar upp på KfS informationsmöten. Vid större förändringar ska information och utbildning ges till all personal. Kommunikation Att kommunicera ut vårt miljöarbete till våra medlemmar och andra intresserade är viktigt. Därför ska information om vårt miljöarbete finnas på följande ställen: Extern kommunikation Handling Aktuell information om KfS miljöarbete ska finnas på Miljöinformation ska även finnas med i informationsmaterial om föreningen till medlemmar. Artiklar eller notiser om miljöfrågor i Medlem Stockholm och i KfS Nyheterna. KfS miljöengagemang förs ut vid föredrag, seminarier, media, genom externa uppdrag, t ex i styrelser och arbetsgrupper samt via medlemsrådens aktiviteter. Utbildningar och studieresor kring temat konsumentoch miljöfrågor arrangeras för förtroendevalda och medlemmar. KfS opinionsbildning i miljöfrågor. Intern kommunikation Ansvarig Miljösamordnare Miljösamordnare Miljösamordnare Miljöchef/ Chef Medlemsverksamhet Miljöchef Miljöchef Handling Distribution Ansvarig Miljöhandbok och Varje anställd har ett eget Miljösamordnare handlingsprogram exemplar Förändringar i KfS miljöarbete Via e-post till berörda Miljösamordnare Miljöbeslut fattade på Vid KfS-info VD ledningsgruppsmöten Miljöbeslut fattade på enhetsmöten Vid KfS-info Chef aktuell enhet Introduktion av nyanställda Introduktion av nyanställda görs inom en månad efter påbörjad anställning av miljösamordnaren. I samband med introduktionen gås följande punkter igenom: Miljöpolicy Miljöhandlingsprogram Hur man arbetar med miljöfrågona på KfS Vad den nyanställde berörs av. Möten Information om miljöarbetet på ledningsnivå hålls av miljöchefen i samarbete med miljösamordnaren. Information på avdelningsnivå hålls av avdelningschef eller miljösamordnaren. KfS miljöarbete följs upp på KfS informationsmöten. Utvärdering av KfS miljöarbete En gång per år ska KfS miljöpolicy och miljömålen i handlingprogrammet utvärderas. Detta för att säkerställa att KfS miljöarbete är effektivt och ger ändamålsenligt resultat. En genomgång ska hållas för föreningsledningen samt för föreningens personal. Vid föreningsledningens genomgång utvärderas om det finns behov av att ändra miljöpolicyn eller miljöledningssystemet. Målsättningen är att vi ständigt ska förbättra oss. Inför genomgången ska följande aktiviteter vara utförda: Uppföljning av handlingsprogram Uppföljning av använda resurser för att förvalta och utveckla KfS miljöarbete Identifiering av nya miljöaspekter och miljörisker Förslag till ändringar i miljöpolicy, miljöhandbok och handlingsprogram. 21

6 Policyer För att säkerställa att vi uppfyller våra åtaganden i vår miljöpolicy och i vårt handlingsprogram, har en inköpspolicy och en resepolicy tagits fram. Därutöver finns riktlinjer för hur KfS kontor ska vara miljöanpassat. Inköpspolicy Syftet med KfS inköpspolicy är att samordna KfS inköp för att använda våra resurser så kostnadseffektivt som möjligt samt att minska den miljöpåverkan som våra inköp ger upphov till. Det innebär att miljöhänsyn ska tas såväl vid upphandling av tjänster som av varor. Våra leverantörer ska ha genomgått en så kallad leverantörsbedömning, vilket innebär att följande kriterier ska vara uppfyllda av leverantören innan avtal kan tecknas. Inköpsansvarig ansvarar för att kriterierna följs. Leverantören/konsulten/entreprenören ska ha upprättat en miljöpolicy för verksamheten. Leverantören/konsulten/entreprenören ska ha skickat in sin miljöpolicy eller annan dokumentation om sitt miljöarbete. På vissa leverantörer ställs högre krav: Leverantörer av papper ska vara certifierade enligt ISO eller likvärdigt alternativ. Tryckerier ska vara certifierade enligt ISO eller likvärdigt alternativ alternativt licensierade enligt Svanens kriterier. Städbolag ska vara certifierade enligt ISO eller likvärdigt alternativ. Budfirmor ska vara certifierade enligt ISO eller likvärdigt alternativ. Leverantörsregister och avtal En förteckning över godkända leverantörer ska finnas tillgänglig hos inköpsansvarig. Där ska även samtliga avtal finnas. Produktrelaterade miljökrav För några produktgrupper har vi specifika krav. Datorer Ska vara märkta med en eller flera av nedanstående märkningar: Energy Star Svanen TCO 05 (stationär) eller TCO Notebooks 3.0 (bärbar) Bildskärmar Ska vara märkta med en eller flera av nedanstående märkningar: Energy Star Svanen TCO 03 eller TCO Certified (TCO Displays 5.0) Om möjligt välj en skärm inom kategorin TCO Certified Edge. Inventarier (möbler, inredning, textilier) Bör vara märkta med en eller flera av nedanstående märkningar: Svanen EU-Blomman Kopiatorer och skrivare Ska vara märkta med en eller flera av nedanstående märkningar: Svanen Energy Star Pappers- och kontorsmaterial Papper till kopiering och utskrift, brevpapper, block och dylikt ska vara miljömärkt. Föreningens olika publikationer ska produceras på miljömärkt papper. Övrigt kontorsmaterial ska vara miljömärkt så långt som det är möjligt. Definitioner Med miljömärkt avses märkningar som Svanen, Bra miljöval, EU- Blomman, Blå Ängeln, TCO 03, TCO 05, Energy Star och FSC. För vissa produktkategorier finns också så kallade miljödeklarationer; för datorer IT miljödeklaration och för papper Paper Profiles. KfS väljer i första hand miljömärkta produkter. Mer information Information om TCO-märkning: Information om EU-blomman: Information om Svanenmärkta produkter: Information om Energy Star: Information om Bra Miljöval gron-guide/bra-miljoval/ Information om FSC 22

7 Livsmedel På arbetsplatsen: Kaffet i lunchrummet ska vara KRAV- och rättvisemärkt. The flera KRAV- och/eller rättvisemärkta alternativ ska finnas. Till frukten i lunchrummet ska KRAV- och rättvisemärkta alternativ användas i första hand. Hänsyn ska också tas till säsong, t.ex. svenska äpplen under äppelsäsongen. Övriga livsmedel bör vara KRAV-märkta. KfS arrangemang Mat som serveras vid föreningens evenemang ska i så stor utsträckning som möjligt vara ekologisk, KRAV-märkt och /eller rättvisemärkt. Engångsartiklar ska i möjligaste mån undvikas. Om det måste användas ska miljömärkta alternativ väljas om det finns. Give Aways och sponsring 50 % av alla Give Aways ska vara miljöprofilerade. Hotell och konferensanläggningar Ska: ha en miljöpolicy Bör: vara Svanenmärkta vara ISO certifierade Man kan söka på Svanenmärkta hotell på Miljöanpassad resepolicy för KfS 1. Rekommendationer om val av transportslag Vid resor till och från föreningens möten och aktiviteter bör föreningens anställda resa så miljöanpassat som möjligt. Föreningen ska också uppmana sina förtroendevalda att resa så miljöanpassat som möjligt. Vi prioriterar transportslagen i följande ordning, där alternativ ett är bäst och alternativ sex är sämst. 1) Gång/cykel 2) Tåg 3) Buss 4) Samåkning 5) Egen bil/taxi, moped 6) Flyg Vid resor inom Sverige ska tåg i möjligaste mån prioriteras. För resor inom Stockholm ersätter KfS de anställdas resor. Kuponger eller kvitto lämnas in för utbetalning av reseersättning. Vid flygresor klimatkompenseras resorna. 2. Rekommendationer om hur möten och aktiviteter bör planeras för att miljöpåverkan ska minimeras Möten i föreningen bör förläggas på platser som kan nås med kollektiva transportmedel. Tidsmässigt bör alla aktiviteter i möjligaste mån planeras så att kollektiva färdmedel kan utnyttjas. Vid arrangemang till vilka det är svårt att ta sig med kollektiva färdmedel bör buss hyras för samåkning. 3. Tjänstebilar Föreningen erbjuder enbart miljöbilar som tjänstebilar. 4. Bestämmelser om redovisning av resorna i föreningen En tidigare utvärdering har visat att föreningens resor och därmed dess koldioxidutsläpp är mycket begränsade. Därför görs inte längre någon uppföljning av alla föreningens resor, utan enbart stickprov. 5. Bestämmelser om utvärdering av hur arbetet med resepolicyn kan förbättras Denna resepolicy ska utvärderas vartannat år, om inte VD beslutar annat. Utvärderingen avser hur det praktiska arbetet har fortlöpt, den miljönytta som uppnåtts och om reglerna behöver förbättras eller förtydligas. 23

8 Miljöanpassning av kontoret Syftet är att säkerställa att hantering av kontorsmaterial, kontorsutrustning och avfall sker under kontrollerade former som innebär minskad miljöpåverkan. 1. Hantering av material och kontorsutrustning För att reducera risken för onödig förbrukning av kopieringspapper, kontorsmaterial och kontorsutrustning ska det finnas tydliga anvisningar anslagna vid kopieringsmaskiner och materialskåp. I anvisningarna ska följande framgå: Vad som kan göras för att hushålla med kopieringspapper/kontorsmaterial (dubbelsidig kopiering etc.) Var felaktiga kopior /förbrukat kontorsmaterial kan källsorteras Vem som ska kontaktas om kopieringspapper/kontorsmaterial är slut Vem som ska kontaktas om utrustningen ej fungerar Vem som ska kontaktas om anvisningen ej verkar fungera 2. Hantering av förbrukat material/avfall KfS ska källsortera följande: Papper Kartong och wellpapp (mjölkförpackningar och dylikt är undantaget). Glas Plast Metall El-avfall Batterier Toners Annat farligt avfall För att reducera risken för felaktig avfallshantering ska tydliga återvinningsinstruktioner finnas tillgängliga. I avtal med städentreprenad ska ingå krav på hantering och sortering av avfall. Städföretaget ska vara certifierat enligt ISO eller likvärdigt alternativ. Diskmedel, maskindiskmedel, toalett- och hushållspapper samt handtvål på toaletterna ska vara miljömärkta. 3. El och energibesparing på kontoret KfS ska ta miljöhänsyn vid val av el. I första hand ska elen vara miljömärkt med Bra Miljöval. I nuvarande lokaler ingår elen i hyreskontraktet och vi får därför Vatten-el EPD (100 % vattenkraft). Samtliga lampor ska vara lågenergilampor. Datorutrustning samt belysning runt den egna arbetsplatsen ska var och en stänga av innan man lämnar kontoret för dagen. Den som lämnar kontoret sist efter arbetsdagens slut ska släcka belysning i alla allmänna utrymmen. Kopieringsmaskin och skrivare stängs av automatiskt eller står i viloläge under natten. Miljösamordnaren ansvarar för att anvisningarna hålls uppdaterade. 24

9 Miljö Handlingsprogram 2010 Under 2010 fortsätter KfS att fokusera sitt miljöarbete kring vårt projekt Släng inte maten som syftar till att minska mängden onödigt matavfall i livsmedelskedjans alla led. Vi kommer också att bygga vidare på det arbete inom sociala medier som påbörjades under 2009 för att öka dialogen med medlemmar och andra konsumenter. Precis som tidigare år ska KfS fokusera sitt miljöarbete på tre områden. Påverka konsumenter till en mer hållbar konsumtion Påverka producenter till en mer hållbar produktion och konsumtion Sponsring av ideell verksamhet/bistånd för att främja en mer hållbar konsumtion Det gör vi inom följande målområden från verksamhetsplanen: Målområde: Påverkan på Coops verksamhet Delmål: Verka för helhetssyn på hälsa, miljö, etik och kvalitet. Målområde: Opinionsbildning Delmål: Uthållig konsumtion Målområde: Konsumentkunskap Delmål: Stimulera medlemmar, andra konsumenter samt barn och ungdomar till en hälsosam livsstil och hållbara konsumtionsvanor. Målområde: Sponsring Målområde: Bistånd Delmål: KfS ska bidra till ett uthålligt samhälle ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Därför stödjer KfS biståndsverksamhet inom dessa områden. Koppling till de nationella miljömålen Tanken bakom vårt miljöhandlingsprogram är att det ska vara så tydligt som möjligt och att man på ett enkelt sätt ska kunna se hur våra aktiviteter och miljömål hänger ihop med de miljömål som Sveriges riksdag fastställt. Därför finns det vid varje övergripande miljömål en koppling till ett eller flera nationella miljömål. Utvärdering Ledningens årliga genomgång ska genomföras i samband med höstens verksamhetsplanering av kommande år. Slutlig utvärdering av årets miljöarbete mailas ut i början av januari Förkortningar: MD = Medlemsdemokrati MV = Medlemsverksamheten K&M = Konsument & Miljö S = Strukturfrågor VD = Verkställande direktör 25

10 PÅVERKAN PÅ COOP OCH ANDRA FÖRETAG Övergripande miljömål KfS ska driva på Coop och andra företag där vi har ägarintressen att bidra till ett samhälle präglat av ekologisk hållbarhet. Detaljerade miljömål 2010 Delmål: Verka för helhetssyn på hälsa, miljö, etik och kvalitet. KfS aktiviteter: Arbeta för ett större utbud och ökad konsumtion av det ekologiska/miljöanpassade/rättvisemärkta sortimentet genom medlemsrådens aktiviteter i butik. Fortsatt arbete med att Coop ska vara delaktig i Släng inte maten-projektet. Fortsatt uppföljning av Coops hantering av matavfall. Följa utvecklingen av flagship stores inom vårt verksamhetsområde. Påverka så att miljötänket är i framkant i dessa butiker. Motioner till Coop som berör uthållig konsumtion ska följas upp. Uppföljning av Coops policyer på miljöområdet. Arbeta för ett producentansvar när det gäller återvinning av kläder. Miljövinst Hållbar produktion och konsumtion. Hushållning med ändliga resurser. Koppling till nationellt miljömål Ett sätt att bidra till en hållbar produktion och konsumtion är att handla ekologiska livsmedel och hushålla med maten så att så lite som möjligt går till spillo. Då bidrar man till åtta av de nationella miljömålen: Giftfri miljö, grundvatten av god kvalitet, hav i balans, myllrande våtmarker, ett rikt odlingslandskap, ingen övergödning, levande sjöar och vattendrag samt begränsad klimatpåverkan. Nödvändiga åtgärder och resurser för att uppnå miljömål Åtgärd Berörd enhet Klart Ansvarig Uppföljning av medlemsrådens aktiviteter i butik MV Helen Fortsatt arbete med att Coop ska vara delaktig i Släng inte matenprojektet MV och K&M Louise och Anna Fortsatt uppföljning av Coops hantering av matavfall K&M Louise och Anna Följa utvecklingen av flagship stores S Bosse Uppföljning av motioner som rör uthållig konsumtion (vilka åtgärder MD och K&M Birgitta och Louise har vidtagits). Uppföljning av Coops policyer på miljöområdet K&M Louise och Anna Arbeta för ett producentansvar när det gäller återvinning av kläder K&M Louise Utvärdering Ovanstående aktiviteter ska vara genomförda. Uppföljning av hur Coops miljömärkta sortiment utvecklas. Utvärdering av resultat av motioner som rör miljöfrågor. 26

11 OPINIONSBILDNING Övergripande miljömål KfS ska driva på producenter och andra aktörer att bidra till ett samhälle präglat av ekologisk hållbarhet och visa resultat i de sakfrågor som vi engagerar oss i. Detaljerade miljömål 2010 Delmål: Opinionsbildning inom miljö är ett av 2010 års prioriterade mål. KfS aktiviteter Fortsätt den påbörjade upprustningen av Ekostigen. Arbeta för ett större utbud och ökad konsumtion av det ekologiska/miljöanpassade/rättvisemärkta sortimentet genom medlemsrådens aktiviteter i butik. Fortsätt arbeta med Släng inte maten -projekt vilket syftar till att minska mängden onödigt matavfall i livsmedelskedjans alla led. Använda Medlem Stockholm och KfS webb i vårt opinionsbildande arbete. Annat opinionsbildande arbete med miljökoppling. Miljövinst Hållbar produktion och konsumtion. Hushållning med ändliga resurser. Koppling till nationellt miljömål Ett sätt att bidra till en hållbar produktion och konsumtion är att handla ekologiska livsmedel och hushålla med maten så att så lite som möjligt går till spillo. Då bidrar man till åtta av de nationella miljömålen: Giftfri miljö, grundvatten av god kvalitet, hav i balans, myllrande våtmarker, ett rikt odlingslandskap, ingen övergödning, levande sjöar och vattendrag samt begränsad klimatpåverkan. Nödvändiga åtgärder och resurser för att uppnå miljömål Åtgärd Berörd enhet Klart Ansvarig Fortsätta den påbörjade upprustningen K&M, MV Anna och Anders av Ekostigen Arbeta för ett MV Helen större utbud och ökad konsumtion av det ekologiska/miljöanpassade/ rättvisemäkta sortimentet genom aktiviteter i butik Fortsätt arbeta K&M Louise med Släng inte maten -projektet, vilket syftar till att minska mängden onödigt matavfall i livsmedelskedjans alla led Använda Medlem K&M Louise Stockholm och KfS webb i opinionsbildande arbete Annat opinionsbildande arbete K&M Louise Utvärdering Ovanstående aktiviteter ska vara genomförda. Kvantitativ och kvalitativ mätning av KfS genomslag i media när det gäller miljöfrågor. 27

12 KONSUMENTKUNSKAP Övergripande miljömål KfS ska inspirera medlemmarna att i sin konsumtion bidra till ett samhälle präglat av ekologisk hållbarhet. Detaljerade miljömål 2010 Delmål: Stimulera medlemmar, barn och ungdomar till en hälsosam livsstil och hållbara konsumtionsvanor. KfS aktiviteter Arbeta för ett större utbud och ökad konsumtion av det ekologiska/miljöanpassade/rättvisemärkta sortimentet genom medlemsrådens aktiviteter i butik. Utveckling och distribution av Släng inte maten-foldern och Märkesguiden. Även fortsatt distribution av vattenetiketten. Hållbar konsumtion ur olika synvinklar ska tas upp i Medlem Stockholm. Konsument & Miljöfrågor ska ha en sida i den stora versionen av KfS Nyheterna, vilken kommer ut 4 gånger per år. KfS miljöengagemang ska föras ut externt vid föredrag, seminarier, media och genom externa uppdrag, t.ex. i styrelser och arbetsgrupper, samt annat opinionsbildande arbete. Utbildningar och studieresor kring temat konsumentoch miljöfrågor ska arrangeras varje år för förtroendevalda och medlemmar. Miljövinst KfS har tillsammans med KF och Coop stora möjligheter att påverka medlemmarna mot en mer hållbar konsumtion. Miljövinsterna blir stora när många människor tillsammans agerar med miljöhänsyn. Koppling till nationellt miljömål Ett sätt att bidra till en hållbar produktion och konsumtion är att handla ekologiska livsmedel. Då bidrar man till åtta av de nationella miljömålen: Giftfri miljö, grundvatten av god kvalitet, hav i balans, myllrande våtmarker, ett rikt odlingslandskap, ingen övergödning, levande sjöar och vattendrag samt begränsad klimatpåverkan. Beroende på vilka miljöfrågor vi uppmärksammar i föredrag, utbildningar, artiklar och så vidare bidrar vi mer eller mindre till att de nationella miljömålen kan uppfyllas. Nödvändiga åtgärder och resurser för att uppnå miljömål Åtgärd Berörd enhet Klart Ansvarig Uppföljning av medlemsrådens aktiviteter i butik MV Helen Uppföljning av övriga miljöaktiviteter hos Medlemsverksamhet MV Anders Utveckling och distribution av ovannämnda trycksaker MV och K&M Anders och Anna Material i Medlem Stockholm och KfS Nyheterna K&M Ulrika Delta i föredrag, seminarier, media och externa uppdrag samt K&M Louise annat opinionsbildande arbete Arrangera utbildningar och studieresor MV och K&M Ingbritt Utvärdering Ovanstående aktiviteter ska vara genomförda. 28

13 SPONSRING/BISTÅND Övergripande miljömål KfS ska bidra till ett uthålligt samhälle ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Därför stödjer KfS biståndsverksamhet och sponsrar olika miljöprojekt. Detaljerade miljömål 2010 Målområde: Sponsring KfS aktiviteter Prenumeration på tidningen Camino. Sponsra Stockholm Eko om guiden publiceras KfS aktiviteter Bidrag till Vi-skogen och Kooperation Utan Gränser. Sponsring av verksamhet inom ramen för KfS Släng inte maten-projekt. Miljövinst Varierande beroende på vilken typ av aktivitet som stöttas. Koppling till nationellt miljömål Varierande beroende på vilken typ av aktivitet som stöttas. Ett exempel är att bidrag till Vi-skogen bidrar till miljömålet begränsad klimatpåverkan. Målområde: Bistånd Delmål: KfS ska bidra till ett uthålligt samhälle - ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Därför stödjer KfS biståndsverksamhet. Nödvändiga åtgärder och resurser för att uppnå miljömål Åtgärd Berörd enhet Klart Ansvarig Teckna prenumeration på tidningen Camino K&M Louise Sponsring Stockholm Eko MA P-O Utfall bidrag till Kooperation Utan Gränser samt MV och K&M Anna och Inger Vi-skogen Hitta lämplig verksamhet att sponsra (matavfall) K&M Louise Utvärdering Ovanstående aktiviteter ska vara genomförda. 29

14 BEVAKNING AV ÅTAGANDEN I POLICYER OCH RUTINER Övergripande miljömål Hålla kvar de miljövinster som uppnåtts, samt fortsätta förbättra på de områden där det är möjligt. Detaljerade miljömål 2010 Inga detaljerade miljömål för Kontrollera en gång/år: Elanvändning KfS ska ta hänsyn till miljö vid val av el. Övriga inköp och förbrukning: Kontroll att inköpspolicyn följs, att papper återvinns med mera. Trycksaker Vartannat år ska en kontroll genomföras att det till samtliga KfS trycksaker används miljömärkt papper. Källsortering Stickprovskontroller att det fungerar. Presentreklam Andelen give-aways med miljöprofil ska öka fram till Under 2010 ska denna bevakningspunkt ses över. Resor Påminn om föreningens resepolicy. Miljövinst Minska miljöbelastningen. Hållbar konsumtion. Hushållning med ändliga resurser. Oönskade ämnen undviks under produktion, användning och i restprodukter. Koppling till nationellt miljömål Energi: Begränsad klimatpåverkan. Frisk luft. Bara naturlig försurning. God bebyggd miljö. Inköp/trycksaker: Begränsad klimatpåverkan. Frisk luft. Bara naturlig försurning. Giftfri miljö. Ett rikt odlingslandskap. Avfall: Frisk luft. Giftfri miljö. Skyddande ozonskikt. God bebyggd miljö. Resor: Begränsad klimatpåverkan. Frisk luft. Giftfri miljö. Bara naturlig försurning. Ingen övergödning. God bebyggd miljö. Nödvändiga åtgärder och resurser för att uppnå miljömål Åtgärd Berörd enhet Klart Ansvarig Övervakning K&M Anna Utvärdering Ovanstående aktiviteter ska vara genomförda. 30

15 31

16 Konsumentföreningen Stockholm Allt sedan starten 1916 har Konsument föreningen Stockholm (KfS) stått på kon sumen ternas sida och aktivt arbetat för att stärka deras ställning i samhället. Det har resulterat i att föreningen nu har fler än konsumenter som medlemmar. Föreningen driver ingen egen detalj handels verksamhet, men är delägare i Kooperativa Förbundet (KF). Den kooperativa dagligvaruhandeln drivs av Coop Sverige, ett dotterbolag till KF. Affärskoncepten är Coop Konsum, Coop Forum, Coop Extra, Coop Nära och Coop Bygg. Akademibokhandeln, Bokus och Dag- Livs ägs och drivs av KF. I föreningens kärnverksamhet ingår att fortlöpande verka för att konsumenterna ska få tillgång till prisvärda, miljöanpassade och oförfalskade varor. Besöksadress: Medborgarplatsen 25, Plan 8 Postadress: Box 4050, Stockholm Telefon: Fax:

Centerpartiets miljöpolicy

Centerpartiets miljöpolicy Centerpartiets miljöpolicy - för en hållbar utveckling juni 2008 www.centerpartiet.se Centerpartiets miljöpolicy För en hållbar, ekologisk och tillväxtfrämjande utveckling Centerpartiet ska vara ett föredöme

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 2009-2015 1 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

Regenber g & Hansson

Regenber g & Hansson Utgåva 1 (1)10 MILJÖPLAN 2006 Regenber g & Hansson Utgåva 1 (2)10 Regenberg & Hansson...1 1. Verksamhetsbeskrivning...3 2. Miljöledning...3 3. Miljöpolicy...5 4. Handlingsplaner...6 5. Inköpsrutiner...8

Läs mer

Miljöpolicy. Ekologigruppen AB. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag. Ständig förbättring. Miljöansvar

Miljöpolicy. Ekologigruppen AB. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag. Ständig förbättring. Miljöansvar VERKSAMHETSSYSTEM Miljöpolicy och miljömål Generella dokument nr: 00-08 Fastställd av styrelsen 2013-02-13 Ekologigruppen AB Miljöpolicy Ekologigruppens verksamhet genomsyras av en strävan mot ett samhälle

Läs mer

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Mah/förvaltning Sid 1(6) Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Inledning Vid Malmö högskola bedrivs forskning, utbildning och samverkan inom miljöområdet. Genom denna s k indirekta

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB Sida 1 av 6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Välj Svanen-märkta kuvert, helst utan fönster. Dessa har vattenlösligt lim och kan sorteras som papper. Välj adressetiketter med vattenlösligt lim.

Välj Svanen-märkta kuvert, helst utan fönster. Dessa har vattenlösligt lim och kan sorteras som papper. Välj adressetiketter med vattenlösligt lim. Upprättat av Carmen Sosa Caroline Orback Ingrid Nordmark Fastställt av Mats Linde Ansvarig för uppdatering Miljösamordnare Fastställt datum 2013-09-30 1 (7) Version 1 Allmänt om inköp Vid inköp ska lagen

Läs mer

Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 212-215 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014

Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014 Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014 Rektor har beslutat att hela universitet ska miljöcertifieras innan utgången av 2016. ISO 14001 Internationell standard för miljöledningssystem Grundkravet:

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Riktlinjer för Habilitering & Hälsa. Miljöarbete 2014-2016

Riktlinjer för Habilitering & Hälsa. Miljöarbete 2014-2016 Riktlinjer för Habilitering & Hälsa Miljöarbete 2014-2016 Riktlinjer för miljöarbete Habilitering & Hälsa 2014-2016 Habilitering & Hälsa ska: följa den miljölagstiftning, föreskrifter och övriga krav som

Läs mer

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11 Miljöpolicy och miljömål -2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna -03-11 Stadsbyggnadsförvaltningen är miljöcertifierad Stadsbyggnadsförvaltningen är

Läs mer

Goda exempel på miljöledning

Goda exempel på miljöledning Goda exempel på miljöledning Nedan har vi tagit fram några goda exempel på miljöpolicy, miljömål och miljöuppfyllelse från redovisningen Miljöledning i staten. Exemplen är hämtade från Försvarets materielverk,

Läs mer

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av prefekten 2014 02 17 2 Miljöhandlingsplan 2014 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete. istockphoto

Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete. istockphoto Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete Universiteten har en nyckelroll KI har tillsammans med andra universitet och lärosäten världen över en nyckelroll i arbetet att nå en hållbar utveckling.

Läs mer

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el.

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el. KLIMATBOKSLUT Det är dags att summera 2013 års klimatinventering. Tyréns årliga klimatinventering baseras på den internationella beräkningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol. 1 Miljömässiga dimensionen

Läs mer

Bygg- och miljökontorets miljöplan 2014. Fastställd av bygg- och miljökontorets ledningsgrupp. Reviderad 2013-10-30

Bygg- och miljökontorets miljöplan 2014. Fastställd av bygg- och miljökontorets ledningsgrupp. Reviderad 2013-10-30 Intern miljöplan 2013-10-30 Bygg- och miljökontorets miljöplan 2014 Fastställd av bygg- och miljökontorets ledningsgrupp. Reviderad 2013-10-30 Verksamheterna på bygg- och miljökontoret ska vara långsiktigt

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13 Grön IT policy Karlstads kommun 2013-09-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund... 3 1.1 Strategisk plan... 3 1.2 Miljö- och Klimatstrategin... 3 2 Grön IT... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Tillämpning... 4 3 Förutsättningar

Läs mer

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle 2014 Hälsofrämjande miljöarbete TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle Det finns en stark koppling mellan hälsa och miljö. I TioHundra AB jobbar vi med båda. Redan 2007 miljöcertifierades hela TioHundra

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

ÖVERGRIPANDE MÅL 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bygg- och miljökontorets interna miljöplan, reviderad 2012-10-30 DELMÅL FÖR KONTORET 1 TECKENFÖRKLARING 1

ÖVERGRIPANDE MÅL 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bygg- och miljökontorets interna miljöplan, reviderad 2012-10-30 DELMÅL FÖR KONTORET 1 TECKENFÖRKLARING 1 INTERN MILJÖPLAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERGRIPANDE MÅL 1 DELMÅL FÖR KONTORET 1 TECKENFÖRKLARING 1 KONTORSMATERIEL OCH FÖRBRUKNINGSVAROR 1 PAPPER OCH KUVERT 1 LUNCHRUM 2 RESOR TILL OCH FRÅN ARBETET 2 TJÄNSTERESOR

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 1 BESLUT 2003-12-18 Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 Malmö högskolas miljöråd har under hösten tagit fram ett förslag till Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola.

Läs mer

God bebyggd miljö - miljömål.se

God bebyggd miljö - miljömål.se Sida 1 av 6 Start Miljömålen Sveriges Generationsmålet Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och

Läs mer

Temagruppernas ansvarsområde

Temagruppernas ansvarsområde Temagruppernas ansvarsområde För att förtydliga respektive temagrupps ansvarsområde har jag använt de utvidgade preciseringarna från miljömålssystemet som regeringen presenterade under 2011. na utgör en

Läs mer

Miljöberättelse Miljöstegen

Miljöberättelse Miljöstegen Miljöberättelse Miljöstegen Giltig under perioden: 1 januari 2014 15 januari 2015 Innehåll: Organisation och verksamhet Sammanfattning av miljöpåverkan Miljö- och kvalitetspolicy Miljömål 2014 Genomförda

Läs mer

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 2 (6) Innehållsförteckning 0. Hållbarhetspolicy...3 1. Varor...3 2. Avfall och kretslopp...4 3. Transporter...4

Läs mer

Miljöpolicy. Krokoms kommun

Miljöpolicy. Krokoms kommun Miljöpolicy Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-06-11 Innehåll 1 Inledning... 7 2 Övergripande miljömål för Krokoms kommun... 8 2.1 SamhäIlsplanering och byggande... 8 2.2 Energi...

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

Vad handlar miljö om? Miljökunskap

Vad handlar miljö om? Miljökunskap Vad handlar miljö om? Ekosystemtjänster Överkonsumtion Källsortering Miljöförstöring Miljöbil Miljökunskap Jorden Utfiskning Naturreservat Våra matvanor Ekologiska fotavtryck Miljöpåverkan Avfall Trängselavgift

Läs mer

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning version 22 jan 2004 2 Innehållsförteckning Sida Bakgrund 3 Strategi Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning Miljöledningssystem för kommunens

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

mal och hai 2011-201

mal och hai 2011-201 INSPEKTIONEN mal och hai 2011-201 an 1(5) Box 199 Finningevagen 54 B Telefon: 0152-650 100 Fax:0152-650 180 registratorp!ot.teriinspektionen.se www.lotteriinspektianen.se Org. nr: 202100-3310 INSPEKTIONEN

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

Punkter ur SFV s miljöpolicy som påverkar Kastellet.

Punkter ur SFV s miljöpolicy som påverkar Kastellet. Beskrivning av miljöarbetet på Vaxholms Kastell Vaxholms Kastell, nedan kallat Kastellet är ett resultatområde inom Strömma Turism och Sjöfart AB, nedan kallat Strömma. Strömmas miljöpolicy är övergripande

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.40 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.45 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

NCM:s samtliga miljöaspekter

NCM:s samtliga miljöaspekter Inköp och upphandling Inköp NCM köper saker för xx kkr per år. NCM har som målsättning att vid alla inköp beakta miljöaspekter och välja det mest miljöanpassade där så är möjligt. Personalen använder i

Läs mer

Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015

Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015 2013-03-11 Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015 Bakgrund Som en viktig del av miljöarbetet ska Högskolan ha miljömål som: Är mätbara, tidsatta och möjliga att följa upp Har en klart uttalad ansvarig

Läs mer

Nextjets miljöarbete

Nextjets miljöarbete Nextjets miljöarbete SAMMANFATTNING Flyget har idag en betydande miljöpåverkan och är samtidigt en stor och viktigt del av dagens infrastruktur. Utan flyg skulle Sverige stanna! Därför ser vi miljöarbetet

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik EKOLOGI Luft, vatten, mark, flora, fauna Miljömål etc EKONOMI Mervärden för.. - Individ - Samhälle - Företaget/motsv Hållbar utveckling SOCIALT Bostad Arbetsmiljö

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4 Svanenmärkning av Tryckerier Utbildningspaket till kriterieversion 4 Varför finns Miljömärkningen Svanen? Samhället är inte hållbart Vår vision är ett hållbart samhälle Vårt syfte är att bidra till arbetet

Läs mer

Miljöberättelse Hi3G Access AB

Miljöberättelse Hi3G Access AB Miljöberättelse Hi3G Access AB Miljöberättelsen är giltig under perioden 2013-04-01-2014-04-30 Innehåll Organisation och verksamhet Miljöpåverkan Miljömål 2013 Genomförda miljöförbättringar Nyckeltal Bilagor

Läs mer

MILJÖPLAN. Mål Åtgärd Tidsplan Ansvarig. Vi har utsett miljöansvariga. Vi har en miljöansvarig vid sektionen. Verksamhetsåret 13/14.

MILJÖPLAN. Mål Åtgärd Tidsplan Ansvarig. Vi har utsett miljöansvariga. Vi har en miljöansvarig vid sektionen. Verksamhetsåret 13/14. MILJÖPLAN Mål Åtgärd Tidsplan Ansvarig Vi har utsett miljöansvariga vid sektionen. Vi har en miljöansvarig vid sektionen. Verksamhetsåret Minst en av de miljöansvariga har under året deltagit av LiU anordnad

Läs mer

Miljöfika för företag Kristianstad 140918

Miljöfika för företag Kristianstad 140918 Miljöfika för företag Kristianstad 140918 140320 Britt Carlsson Green britt.carlsson-green@hmskane.se HMSkåne för en hållbar framtid med hållbara transporter www.hmskane.se 1 Framtidsfråga! Det sätt vi

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Miljöprogram. Hallands nation. Antaget: 2011-05-11 Senast ändrat: 2012-02-15 Dokumentansvarig: Quratelet, Hallands nation

Miljöprogram. Hallands nation. Antaget: 2011-05-11 Senast ändrat: 2012-02-15 Dokumentansvarig: Quratelet, Hallands nation Miljöprogram Hallands nation 2011 Antaget: 2011-05-11 Senast ändrat: 2012-02-15 Dokumentansvarig: Quratelet, Hallands nation Hallands nation Thomanders väg 3 046-15 91 91 Dokumentets syfte är att fungera

Läs mer

Miljöledningsplan 2015

Miljöledningsplan 2015 Miljöledningsplan 2015 Stressforskningsinstitutet Miljöpolicy för Stockholms universitet Stockholms universitet, lokaliserat i världens enda nationalstadspark, är Sveriges största universitet. På universitetet

Läs mer

Miljöprogram för Åtvidabergs kommun Mål och åtgärder

Miljöprogram för Åtvidabergs kommun Mål och åtgärder Miljöprogram för Åtvidabergs kommun Mål och åtgärder Antagen av kommunfullmäktige 2011-01-26 Innehåll Bakgrund... 3 Arbetsprocessen... 3 Prioriterade områden... 5 Miljöprogrammets förhållande till andra

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket 2012-02-16 Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 MILJÖLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 Revision A mars 2009 Revision B mars 2011 Revision C april 2012 INNEHÅLL MILJÖLEDNINGSSYSTEM 3 Vår miljöpolicy 3 Våra riktlinjer 3 Våra miljömål

Läs mer

Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007

Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007 1(7) Fastställd av rektor Kåre Bremer 2008-02-28 Dnr: 83-0334-08 Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007 Inledning Detta dokument avser miljörådets uppföljning och bedömning

Läs mer

Miljömål 2011. Stockholms Stadsmissions medarbetare, deltagare, kunder och leverantörer ska känna till och beakta organisationens miljöarbete.

Miljömål 2011. Stockholms Stadsmissions medarbetare, deltagare, kunder och leverantörer ska känna till och beakta organisationens miljöarbete. Miljömål 2011 Kompetens, utbildning och kommunikation Stockholms Stadsmissions medarbetare, deltagare, kunder och leverantörer ska känna till och beakta organisationens miljöarbete. Organisationens miljöledningssystem

Läs mer

MILJÖ- och ARBETSMILJÖ- BERÄTTELSE 2014

MILJÖ- och ARBETSMILJÖ- BERÄTTELSE 2014 INAIR AB MILJÖ- och ARBETSMILJÖ- BERÄTTELSE MILJÖ- OCH ARBETSMILJÖBERÄTTELSE tillsvidare Sida 2 Vår verksamhet INAIR AB grundades 1990, vi har ett brinnande intresse för ventilation och söker ständigt

Läs mer

CHECKLISTA FÖR MILJÖDIPLOMERING 2013 Baserad på Svensk Miljöbas Kravstandard för verksamheter Fastställd 15 januari 2013

CHECKLISTA FÖR MILJÖDIPLOMERING 2013 Baserad på Svensk Miljöbas Kravstandard för verksamheter Fastställd 15 januari 2013 CHECKLISTA FÖR MILJÖDIPLOMERING 2013 Baserad på Svensk Miljöbas Kravstandard för verksamheter Fastställd 15 januari 2013 Verksamhetsnamn: Besöksadress: Miljösamordnare/miljöombud: Postadress: Tel: E-postadress:

Läs mer

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Presentation 1. Bakgrund miljömålssystemet 2. Förändringar 3. Vad innebär förändringarna för Västerbottens

Läs mer

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vårt kvalitets- och miljöarbete Vårt kvalitets- och miljöarbete MÅLINRIKTAT KVALITETS- OCH MILJÖARBETE Temporent är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Med kunden i fokus arbetar vi målinriktat

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Axfood presenterar hållbarhetsprogram med tuffa klimatmål

Axfood presenterar hållbarhetsprogram med tuffa klimatmål PRESSMEDDELANDE 2010-04-20 Axfood presenterar hållbarhetsprogram med tuffa klimatmål Axfood presenterar sitt hållbarhetsprogram, med några av de tuffaste klimatmål som finns i branschen, på en presskonferens

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej 1(6) Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Förvaring av ägg en enkätundersökning April 2012

Förvaring av ägg en enkätundersökning April 2012 Förvaring av ägg en enkätundersökning April 2012 För mer information: Louise Ungerth, chef för Konsument & Miljö, 08-714 39 71, 070-341 55 30 www.konsumentforeningenstockholm.se Thomas Svaton, vd Svensk

Läs mer

Resultat av webbenkät juni 2014. Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer

Resultat av webbenkät juni 2014. Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer Resultat av webbenkät juni 2014 Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer Hur många anställda har ni i er verksamhet? 1-50 anställda -70% 51-100 anställda

Läs mer

LANDSKAPSARKEOLOGERNAS POLICIES

LANDSKAPSARKEOLOGERNAS POLICIES Policies Alla i konsultgruppen 2011-05-22 1.0 1(7) LANDSKAPSARKEOLOGERNAS POLICIES Miljöpolicy Kvalitetspolicy Säkerhetspolicy Policies Alla i konsultgruppen 2011-05-22 1.0 2(7) Innehåll 1 INLEDNING...

Läs mer

Konsumentföreningen Stockholm. Bäst före- och Sista förbrukningsdag på livsmedel. Vad är skillnaden? Februari 2011

Konsumentföreningen Stockholm. Bäst före- och Sista förbrukningsdag på livsmedel. Vad är skillnaden? Februari 2011 RAPPORT2011 Konsumentföreningen Stockholm Bäst före- och Sista förbrukningsdag på livsmedel Vad är skillnaden? Februari 2011 För mer information: Louise Ungerth, chef för Konsument & Miljö, 08-714 39 71,

Läs mer

Gävleborg i Sverige. Landstinget Gävleborg och miljön. Susanna Nyberg

Gävleborg i Sverige. Landstinget Gävleborg och miljön. Susanna Nyberg Landstinget Gävleborg och miljön Susanna Nyberg Gävleborg i Sverige Nordanstig Ljusdal Hudiksvall 10 kommuner 275 780 länsmedborgare 18 192 km2, ca 4 % av Sveriges yta Två landskap - Gästrikland och Hälsingland

Läs mer

Miljö www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se

Miljö www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se Miljö Vi verkar för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt i våra kunduppdrag. Miljöledningssystem Miljöutredning MiljöPolicy Övergripande Miljömål detaljerade Miljömål Handlingsprogram

Läs mer

Det miljövänliga kontoret

Det miljövänliga kontoret Det miljövänliga kontoret AFA FASTIGHETER, ENERGI OCH MILJÖ För att värna om miljön måste vi alla hjälpas åt. Vi arbetar aktivt för att våra fastigheter ska vara ett attraktivt alternativ även ur ett miljöperspektiv.

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 Denna policy gäller för medarbetare, inhyrd medarbetare, och förtroendevalda inom Eslöv kommun

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

MILJÖBERÄTTELSE 2013

MILJÖBERÄTTELSE 2013 MILJÖBERÄTTELSE 2013 MILJÖBUD.SE (Stockholms Miljöbud 838383 AB) Kammakargatan 68 111 24 Stockholm Tel 08-83 83 83 Fax 08-83 25 55 E-post: info@miljobud.se Internet: www.miljöbud.se Org nr: 556653-5000

Läs mer

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Det finns flera olika märke Å andra sidan räcker det Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

Resepolicy. Styrdokument, policy Kommunledningskontoret 2009-09-30 Siv Helzén 08-590 971 06. Siv.Helzen@upplandsvasby.se. Nivå:

Resepolicy. Styrdokument, policy Kommunledningskontoret 2009-09-30 Siv Helzén 08-590 971 06. Siv.Helzen@upplandsvasby.se. Nivå: Styrdokument, policy Kommunledningskontoret 2009-09-30 Siv Helzén 08-590 971 06 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2006:110 Siv.Helzen@upplandsvasby.se Resepolicy Nivå: Kommungemensamt styrdokument Antagen: Nämndens

Läs mer

Hi3G Access AB. Miljöberättelse 2009

Hi3G Access AB. Miljöberättelse 2009 Hi3G Access AB Miljöberättelse 2009 1 Besöksadress: Postadress: Telefon: Fax: Kontaktperson: Telefon: E-post: Hemsida: Organisationsnummer: Antal anställda: Diplomerade enligt Svensk Miljöbas: Lindhagensgatan

Läs mer

Att satsa på miljön är att satsa på livet

Att satsa på miljön är att satsa på livet SATSA PÅ MILJÖN! Att satsa på miljön är att satsa på livet JMS Mediasystem satsar stora resurser på sitt miljöarbete. Genom en öppen dialog med samarbetspartners, kunder, allmänhet, leverantörer, miljöorganisationer,

Läs mer

Waldmann Ljusteknik AB

Waldmann Ljusteknik AB Miljöberättelse 2015 Waldmann Ljusteknik AB Skebokvarnsvägen 370 124 50 BANDHAGEN Org. nr: 556113-3447 Tfn: 08-99 03 50, fax: 08-99 16 09 E-post: info-se@waldmann.com Hemsida: www.waldmann.com VD/Miljöansvarig:

Läs mer

1. Redovisning av resultatet från miljöutredningen, miljöpolicy och övergripande miljömål

1. Redovisning av resultatet från miljöutredningen, miljöpolicy och övergripande miljömål 1(7) Rektor 2004-03-14 Leif Svensson Dnr Redovisning av miljöledningssystemarbetet under år 2003 vid Högskolan i Gävle Arbetet med att integrera miljöledningssystem allt bättre i den ordinarie verksamheten

Läs mer

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 -

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 - 2015-09-08 GRATIS HJÄLP I MATTE CSR-policy Mattecentrum är en ideell organisation som verkar för likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik hos barn,

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1 Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 2 Det finns flera

Läs mer

Färre tar miljöhänsyn på jobbet jämfört med hemma

Färre tar miljöhänsyn på jobbet jämfört med hemma PRESSMEDDELANDE Färre tar miljöhänsyn på jobbet jämfört med hemma Svenskarna är inte lika miljö- och klimatsmarta på kontoret som hemma. Enligt senaste Kontorsbarometern svarar bara 7 procent att de agerar

Läs mer

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet 29 M I L J Ö R E D O V I S N I N G MILJÖ- OCH arbetsmiljöredovisning 24 Ernst Rosén är ett stabilt familjeägt bolag som varit verksamt i fastighetsbranschen i snart 6 år. Vår affärsidé är att tillhandahålla

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS HANDLINGSPLAN

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS HANDLINGSPLAN MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS HANDLINGSPLAN SYFTE FÖR GRÖN SEKTION VERKSAMHETSÅRET Maskinteknologsektionens syfte att vara med i grön sektion är att gemensamt med LiU och andra sektioner jobba mot ett hållbart

Läs mer

Miljöpolicy för Liljeholmens folkhögskola 2011

Miljöpolicy för Liljeholmens folkhögskola 2011 1(5) Miljöpolicy för Liljeholmens folkhögskola 2011 Innehållsförteckning Teologisk grund...2 Långsiktig målsättning...2 Mat och dryck... 2 Byggnader... 2 Inköp och förbrukningsvaror... 2 Resor och transport...

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Föreningen Svensk Miljöbas Dokumentnamn: Praktiska åtgärder Event Upprättat datum: 2013-11-22 Uppdaterat datum: 2015-01-27

Föreningen Svensk Miljöbas Dokumentnamn: Praktiska åtgärder Event Upprättat datum: 2013-11-22 Uppdaterat datum: 2015-01-27 4. Praktiska åtgärder: Minst 75 % av de praktiska åtgärderna måste uppfyllas för att erhålla utmärkelsen Miljödiplomerat event. De praktiska åtgärderna kan bytas ut mot andra åtgärder som passar eventet

Läs mer

Stimulus miljö- och handlingsplan i Grön sektion 2014/2015

Stimulus miljö- och handlingsplan i Grön sektion 2014/2015 Stimulus miljö- och handlingsplan i Grön sektion Grundläggande krav för diplomering o Organisation O1. Mål Genomfört Åtgärd Tidplan Ansvarig Uppföljning/resultat Två (minst en) utsedda miljöansvariga vid

Läs mer

Läkemedelsverkets miljöarbete 2009

Läkemedelsverkets miljöarbete 2009 Läkemedelsverkets miljöarbete 2009 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone: +46 (0)18 17 46 00 Fax:

Läs mer

Kungsträdgården 1-6 juni 2011

Kungsträdgården 1-6 juni 2011 20 år! Kungsträdgården 1-6 juni 2011 Miljöutbildning 3 maj, 2011 Presentation 11-05-05 1 20 år med smakprover! År 1991 startades Restaurangernas Dag som ett evenemang för att inspirera stockholmarna att

Läs mer

Intern klimatrapport Sala Sparbank

Intern klimatrapport Sala Sparbank Intern klimatrapport Sala Sparbank FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.salasparbank.se Verksamhetsområde Sala och Heby Beräkningsperiod Januari-december 2014 Kontaktperson Annika Nelson Berg NYCKELTAL Antal

Läs mer

2013-12-19 Dnr SU FV-2.10.1-3832-13. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2014 och 2015

2013-12-19 Dnr SU FV-2.10.1-3832-13. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2014 och 2015 2013-12-19 Dnr SU FV-2.10.1-3832-13 Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2014 och 2015 Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 MÅL OCH ÅTGÄRDER... 3 3 ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR MILJÖARBETET... 7 3.1 ORGANISATION

Läs mer