Miljöhandbok. Miljösamordnare: Anna Carlsson POLICYER & RUTINER HANDLINGSPROGRAM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöhandbok. Miljösamordnare: Anna Carlsson POLICYER & RUTINER HANDLINGSPROGRAM"

Transkript

1 Miljöhandbok Miljösamordnare: Anna Carlsson POLICYER & RUTINER HANDLINGSPROGRAM 17

2 Konsumentföreningen Stockholms Miljöpolicy Konsumentföreningen Stockholm (KfS) är en medlemsdemokratisk organisation med mer än medlemmar och cirka 400 förtroendevalda. KfS är delägare i Kooperativa Förbundet (KF). KfS ska bidra till ett ekologiskt uthålligt samhälle. Detta innebär förutom att följa lagar och regler att: Hushålla med resurser. Minska föroreningar och utsläpp av växthusgaser genom inköp av miljöanpassade produkter och tjänster. Integrera miljöfrågorna i opinionsbildning, information och övrig verksamhet riktad till medlemmar, förtroendevalda och anställda. Inspirera medlemmar att i sin konsumtion bidra till ett samhälle präglat av ekologisk hållbarhet. Följa upp och förbättra verksamheten ur miljösynpunkt. 18

3 Hur påverkar KfS verksamhet miljön? Miljöaspekter visar inom vilka områden KfS verksamhet påverkar miljön. Överst står de områden där vi som förening har störst miljöpåverkan. Förteckningen utgår från den miljöutvärdering av föreningens verksamhet som genomfördes våren 2001 och de erfarenheter som dragits under den period när föreningen var miljöcertifierad. I tabellen anges också en koppling till de 14 miljöhot som Naturvårdsverket identifierat. Detta för att tydliggöra hur våra aktiviteter påverkar miljön. Nr Miljöaspekt Miljöpåverkan Värdering Källa till miljöpåverkan Miljöhot Miljöpåverkan Omfattning Summa 1 Påverka konsumenters val Påverka producenter Sponsring av ideell verksamhet/ bistånd 4 Inköp/beställning av trycksaker (broschyrer, tidningar etc) 5 Stödja förtroendevaldas verksamhet 6 Utveckla föreningsverksamheten Inköp/beställning av datorer och skrivare Tjänsteresor, tjänstebilar samt resor till och 1, 3-8, från jobbet 9 Farligt avfall (i egen verksamhet) 7, 8, Förbrukning/användning av energi för uppvärmning/kyla 1, 3, 6, (eget beteende) 11 Inköp/beställning av give-aways Inköp/beställning av kontorsmöbler Inköp/beställning av kontorsmaterial från leverantör (papper, pennor etc.) 14 Förbrukning/användning av datorer 7, 8, och skrivare 15 Förbrukning/användning av engångsartiklar 16 Förbrukning/användning av kontorsmaterial (papper, pennor etc) 17 Förbrukning/användning av 1, 3, 6, elektricitet (eget beteende) 18 Brandberedskap ( i egen kontors verksamhet) 19 Avfall (i egen verksamhet) Förbrukning/användning av vatten (eget beteende) Naturvårdsverkets 14 miljöhot är: 1) Klimatpåverkande gaser, 2) Uttunning av ozonskiktet, 3) Försurning av mark och vatten, 4) Fotokemiska oxidanter/marknära ozon, 5) Tätorternas luftföroreningar och buller, 6) Övergödning av vatten och mark, 7) Påverkan från metaller, 8) Påverkan från organiska miljögifter, 9) Introduktion och spridning av främmande organismer, 10) Nyttjande av mark och vatten som produktions- och försörjningsresurs, 11) Exploatering av mark och vatten för bebyggelse, anläggningar och infrastruktur, 12) Anspråk mot särskilt värdefulla områden, 13) Brutna kretslopp, avfall och miljöfarliga restprodukter, 14) Påverkan från strålning 19

4 Miljölagstiftning och andra krav KfS ska följa de lagar och regler som föreningen berörs av på miljöområdet. Erfarenheten från den period som KfS var miljöcertifierad visade att det var vid ytterst få tillfällen som vi berördes av förändringar i miljölagstiftningen. Men, vi måste hålla oss uppdaterade om förändringar i miljölagstiftningen för att uppfylla åtagandet i vår miljöpolicy. Miljösamordnaren ansvarar för att hålla alla berörda informerade om förändringar som kan vara av betydelse för KfS verksamhet. Detta görs via e-post. Miljömål och handlingsprogram KfS har identifierat inom vilka områden vi har störst möjlighet att genomföra aktiviteter som ger en positiv miljöpåverkan eller kan minska en negativ miljöpåverkan. Utifrån detta utformar vi vårt handlingsprogram som innehåller föreningens övergripande miljömål och miljömål för det kommande året. Våra miljömål kopplas också ihop med Sveriges nationella miljömål för att man enkelt ska kunna se hur våra handlingar bidrar till att uppnå de nationella målen. För att tydliggöra hur miljöarbetet hänger ihop med vår ordinarie verksamhet är uppdelningen av målområden densamma som i KfS verksamhetsplan. Miljömålen ska vara SMARTA: Specifika, dvs. väl avgränsade Mätbara Accepterade av berörda Realistiska Tidsbestämda Handlingsprogrammet ska inkludera: 1. ansvarsfördelning 2. beviljade ekonomiska medel, om relevant 3. tidpunkter för uppfyllnad 4. utvärderingsrutiner Miljösamordnaren ansvarar för att ta fram förslag till föreningens handlingsprogram. Det fastställs sedan av VD. Miljösamordnaren ansvarar också för att en gång per år utvärdera handlingsprogrammet och rapportera om detta till ledningsgruppen och KfS personal. Ansvarig VD Miljöchef Miljösamordnare Nyckelfunktion / befogenhet Huvudansvar för miljöfrågor Delegera ansvar och befogenheter på övergripande nivå för KfS miljöarbete Besluta om miljöpolicy Besluta om miljömål och handlingsprogram Kommunicera vikten av miljöledning Ledningens representant i miljöfrågor Hålla VD/ledning uppdaterad om utvecklingen i KfS miljöarbete Vara behjälplig med att hantera specifika frågeställningar som har inverkan på KfS miljöstatus Miljösamordning Underhålla och föreslå utvecklande åtgärder för KfS miljöarbete i syfte att hålla det effektivt och ändamålsenligt. I detalj innebär detta ansvar: Att föreslå förändringar i miljöpolicy och miljöhandlingsprogram Att genomföra förändringar i miljöpolicy och miljöhandlingsprogram Genomföra åtgärder och följa upp miljömål enligt vad som framgår i miljöhandlingsprogrammet Miljökommunikation Följa upp synpunkter och idéer kring KfS miljöarbete. Redovisa föreningens miljöpåverkan via årsredovisning, webbplats m m Inköpsansvarig Övrig personal Miljölagstiftning Bevaka miljölagstiftning som är av betydelse för KfS Miljöaspekter vid inköp Följa upp och ansvara för att inköpsrutiner följs Varje anställd har ett eget ansvar att hålla sig uppdaterad om och väga in KfS miljöarbete i det egna arbetet 20

5 Organisationsstruktur och ansvar Verksamhet som omfattas av KfS miljöarbete är: Medlemsverksamheten, Medlemsdemokrati, Strukturfrågor och Konsument & Miljö. Ansvar och befogenheter för KfS miljöarbete framgår i rutan på föregående sida. Utbildning Det är viktigt att samtliga KfS anställda har kunskap om föreningens miljöarbete. Det säkerställer vi genom att: Samtliga anställda ska ha en genomgång av KfS miljöhandlingsprogram. En gång per år görs en utvärdering av KfS miljöarbete som presenteras för alla anställda. Då ges också möjligheter att komma med idéer kring hur miljöarbetet kan utvecklas. En lathund med Bra att komma ihåg finns för alla. Ambitionen är att en gång per år arrangera ett studiebesök eller dylikt med miljöanknytning. Nyheter kommunicerar miljösamordnaren ut via e-post eller tar upp på KfS informationsmöten. Vid större förändringar ska information och utbildning ges till all personal. Kommunikation Att kommunicera ut vårt miljöarbete till våra medlemmar och andra intresserade är viktigt. Därför ska information om vårt miljöarbete finnas på följande ställen: Extern kommunikation Handling Aktuell information om KfS miljöarbete ska finnas på Miljöinformation ska även finnas med i informationsmaterial om föreningen till medlemmar. Artiklar eller notiser om miljöfrågor i Medlem Stockholm och i KfS Nyheterna. KfS miljöengagemang förs ut vid föredrag, seminarier, media, genom externa uppdrag, t ex i styrelser och arbetsgrupper samt via medlemsrådens aktiviteter. Utbildningar och studieresor kring temat konsumentoch miljöfrågor arrangeras för förtroendevalda och medlemmar. KfS opinionsbildning i miljöfrågor. Intern kommunikation Ansvarig Miljösamordnare Miljösamordnare Miljösamordnare Miljöchef/ Chef Medlemsverksamhet Miljöchef Miljöchef Handling Distribution Ansvarig Miljöhandbok och Varje anställd har ett eget Miljösamordnare handlingsprogram exemplar Förändringar i KfS miljöarbete Via e-post till berörda Miljösamordnare Miljöbeslut fattade på Vid KfS-info VD ledningsgruppsmöten Miljöbeslut fattade på enhetsmöten Vid KfS-info Chef aktuell enhet Introduktion av nyanställda Introduktion av nyanställda görs inom en månad efter påbörjad anställning av miljösamordnaren. I samband med introduktionen gås följande punkter igenom: Miljöpolicy Miljöhandlingsprogram Hur man arbetar med miljöfrågona på KfS Vad den nyanställde berörs av. Möten Information om miljöarbetet på ledningsnivå hålls av miljöchefen i samarbete med miljösamordnaren. Information på avdelningsnivå hålls av avdelningschef eller miljösamordnaren. KfS miljöarbete följs upp på KfS informationsmöten. Utvärdering av KfS miljöarbete En gång per år ska KfS miljöpolicy och miljömålen i handlingprogrammet utvärderas. Detta för att säkerställa att KfS miljöarbete är effektivt och ger ändamålsenligt resultat. En genomgång ska hållas för föreningsledningen samt för föreningens personal. Vid föreningsledningens genomgång utvärderas om det finns behov av att ändra miljöpolicyn eller miljöledningssystemet. Målsättningen är att vi ständigt ska förbättra oss. Inför genomgången ska följande aktiviteter vara utförda: Uppföljning av handlingsprogram Uppföljning av använda resurser för att förvalta och utveckla KfS miljöarbete Identifiering av nya miljöaspekter och miljörisker Förslag till ändringar i miljöpolicy, miljöhandbok och handlingsprogram. 21

6 Policyer För att säkerställa att vi uppfyller våra åtaganden i vår miljöpolicy och i vårt handlingsprogram, har en inköpspolicy och en resepolicy tagits fram. Därutöver finns riktlinjer för hur KfS kontor ska vara miljöanpassat. Inköpspolicy Syftet med KfS inköpspolicy är att samordna KfS inköp för att använda våra resurser så kostnadseffektivt som möjligt samt att minska den miljöpåverkan som våra inköp ger upphov till. Det innebär att miljöhänsyn ska tas såväl vid upphandling av tjänster som av varor. Våra leverantörer ska ha genomgått en så kallad leverantörsbedömning, vilket innebär att följande kriterier ska vara uppfyllda av leverantören innan avtal kan tecknas. Inköpsansvarig ansvarar för att kriterierna följs. Leverantören/konsulten/entreprenören ska ha upprättat en miljöpolicy för verksamheten. Leverantören/konsulten/entreprenören ska ha skickat in sin miljöpolicy eller annan dokumentation om sitt miljöarbete. På vissa leverantörer ställs högre krav: Leverantörer av papper ska vara certifierade enligt ISO eller likvärdigt alternativ. Tryckerier ska vara certifierade enligt ISO eller likvärdigt alternativ alternativt licensierade enligt Svanens kriterier. Städbolag ska vara certifierade enligt ISO eller likvärdigt alternativ. Budfirmor ska vara certifierade enligt ISO eller likvärdigt alternativ. Leverantörsregister och avtal En förteckning över godkända leverantörer ska finnas tillgänglig hos inköpsansvarig. Där ska även samtliga avtal finnas. Produktrelaterade miljökrav För några produktgrupper har vi specifika krav. Datorer Ska vara märkta med en eller flera av nedanstående märkningar: Energy Star Svanen TCO 05 (stationär) eller TCO Notebooks 3.0 (bärbar) Bildskärmar Ska vara märkta med en eller flera av nedanstående märkningar: Energy Star Svanen TCO 03 eller TCO Certified (TCO Displays 5.0) Om möjligt välj en skärm inom kategorin TCO Certified Edge. Inventarier (möbler, inredning, textilier) Bör vara märkta med en eller flera av nedanstående märkningar: Svanen EU-Blomman Kopiatorer och skrivare Ska vara märkta med en eller flera av nedanstående märkningar: Svanen Energy Star Pappers- och kontorsmaterial Papper till kopiering och utskrift, brevpapper, block och dylikt ska vara miljömärkt. Föreningens olika publikationer ska produceras på miljömärkt papper. Övrigt kontorsmaterial ska vara miljömärkt så långt som det är möjligt. Definitioner Med miljömärkt avses märkningar som Svanen, Bra miljöval, EU- Blomman, Blå Ängeln, TCO 03, TCO 05, Energy Star och FSC. För vissa produktkategorier finns också så kallade miljödeklarationer; för datorer IT miljödeklaration och för papper Paper Profiles. KfS väljer i första hand miljömärkta produkter. Mer information Information om TCO-märkning: Information om EU-blomman: Information om Svanenmärkta produkter: Information om Energy Star: Information om Bra Miljöval gron-guide/bra-miljoval/ Information om FSC 22

7 Livsmedel På arbetsplatsen: Kaffet i lunchrummet ska vara KRAV- och rättvisemärkt. The flera KRAV- och/eller rättvisemärkta alternativ ska finnas. Till frukten i lunchrummet ska KRAV- och rättvisemärkta alternativ användas i första hand. Hänsyn ska också tas till säsong, t.ex. svenska äpplen under äppelsäsongen. Övriga livsmedel bör vara KRAV-märkta. KfS arrangemang Mat som serveras vid föreningens evenemang ska i så stor utsträckning som möjligt vara ekologisk, KRAV-märkt och /eller rättvisemärkt. Engångsartiklar ska i möjligaste mån undvikas. Om det måste användas ska miljömärkta alternativ väljas om det finns. Give Aways och sponsring 50 % av alla Give Aways ska vara miljöprofilerade. Hotell och konferensanläggningar Ska: ha en miljöpolicy Bör: vara Svanenmärkta vara ISO certifierade Man kan söka på Svanenmärkta hotell på Miljöanpassad resepolicy för KfS 1. Rekommendationer om val av transportslag Vid resor till och från föreningens möten och aktiviteter bör föreningens anställda resa så miljöanpassat som möjligt. Föreningen ska också uppmana sina förtroendevalda att resa så miljöanpassat som möjligt. Vi prioriterar transportslagen i följande ordning, där alternativ ett är bäst och alternativ sex är sämst. 1) Gång/cykel 2) Tåg 3) Buss 4) Samåkning 5) Egen bil/taxi, moped 6) Flyg Vid resor inom Sverige ska tåg i möjligaste mån prioriteras. För resor inom Stockholm ersätter KfS de anställdas resor. Kuponger eller kvitto lämnas in för utbetalning av reseersättning. Vid flygresor klimatkompenseras resorna. 2. Rekommendationer om hur möten och aktiviteter bör planeras för att miljöpåverkan ska minimeras Möten i föreningen bör förläggas på platser som kan nås med kollektiva transportmedel. Tidsmässigt bör alla aktiviteter i möjligaste mån planeras så att kollektiva färdmedel kan utnyttjas. Vid arrangemang till vilka det är svårt att ta sig med kollektiva färdmedel bör buss hyras för samåkning. 3. Tjänstebilar Föreningen erbjuder enbart miljöbilar som tjänstebilar. 4. Bestämmelser om redovisning av resorna i föreningen En tidigare utvärdering har visat att föreningens resor och därmed dess koldioxidutsläpp är mycket begränsade. Därför görs inte längre någon uppföljning av alla föreningens resor, utan enbart stickprov. 5. Bestämmelser om utvärdering av hur arbetet med resepolicyn kan förbättras Denna resepolicy ska utvärderas vartannat år, om inte VD beslutar annat. Utvärderingen avser hur det praktiska arbetet har fortlöpt, den miljönytta som uppnåtts och om reglerna behöver förbättras eller förtydligas. 23

8 Miljöanpassning av kontoret Syftet är att säkerställa att hantering av kontorsmaterial, kontorsutrustning och avfall sker under kontrollerade former som innebär minskad miljöpåverkan. 1. Hantering av material och kontorsutrustning För att reducera risken för onödig förbrukning av kopieringspapper, kontorsmaterial och kontorsutrustning ska det finnas tydliga anvisningar anslagna vid kopieringsmaskiner och materialskåp. I anvisningarna ska följande framgå: Vad som kan göras för att hushålla med kopieringspapper/kontorsmaterial (dubbelsidig kopiering etc.) Var felaktiga kopior /förbrukat kontorsmaterial kan källsorteras Vem som ska kontaktas om kopieringspapper/kontorsmaterial är slut Vem som ska kontaktas om utrustningen ej fungerar Vem som ska kontaktas om anvisningen ej verkar fungera 2. Hantering av förbrukat material/avfall KfS ska källsortera följande: Papper Kartong och wellpapp (mjölkförpackningar och dylikt är undantaget). Glas Plast Metall El-avfall Batterier Toners Annat farligt avfall För att reducera risken för felaktig avfallshantering ska tydliga återvinningsinstruktioner finnas tillgängliga. I avtal med städentreprenad ska ingå krav på hantering och sortering av avfall. Städföretaget ska vara certifierat enligt ISO eller likvärdigt alternativ. Diskmedel, maskindiskmedel, toalett- och hushållspapper samt handtvål på toaletterna ska vara miljömärkta. 3. El och energibesparing på kontoret KfS ska ta miljöhänsyn vid val av el. I första hand ska elen vara miljömärkt med Bra Miljöval. I nuvarande lokaler ingår elen i hyreskontraktet och vi får därför Vatten-el EPD (100 % vattenkraft). Samtliga lampor ska vara lågenergilampor. Datorutrustning samt belysning runt den egna arbetsplatsen ska var och en stänga av innan man lämnar kontoret för dagen. Den som lämnar kontoret sist efter arbetsdagens slut ska släcka belysning i alla allmänna utrymmen. Kopieringsmaskin och skrivare stängs av automatiskt eller står i viloläge under natten. Miljösamordnaren ansvarar för att anvisningarna hålls uppdaterade. 24

9 Miljö Handlingsprogram 2010 Under 2010 fortsätter KfS att fokusera sitt miljöarbete kring vårt projekt Släng inte maten som syftar till att minska mängden onödigt matavfall i livsmedelskedjans alla led. Vi kommer också att bygga vidare på det arbete inom sociala medier som påbörjades under 2009 för att öka dialogen med medlemmar och andra konsumenter. Precis som tidigare år ska KfS fokusera sitt miljöarbete på tre områden. Påverka konsumenter till en mer hållbar konsumtion Påverka producenter till en mer hållbar produktion och konsumtion Sponsring av ideell verksamhet/bistånd för att främja en mer hållbar konsumtion Det gör vi inom följande målområden från verksamhetsplanen: Målområde: Påverkan på Coops verksamhet Delmål: Verka för helhetssyn på hälsa, miljö, etik och kvalitet. Målområde: Opinionsbildning Delmål: Uthållig konsumtion Målområde: Konsumentkunskap Delmål: Stimulera medlemmar, andra konsumenter samt barn och ungdomar till en hälsosam livsstil och hållbara konsumtionsvanor. Målområde: Sponsring Målområde: Bistånd Delmål: KfS ska bidra till ett uthålligt samhälle ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Därför stödjer KfS biståndsverksamhet inom dessa områden. Koppling till de nationella miljömålen Tanken bakom vårt miljöhandlingsprogram är att det ska vara så tydligt som möjligt och att man på ett enkelt sätt ska kunna se hur våra aktiviteter och miljömål hänger ihop med de miljömål som Sveriges riksdag fastställt. Därför finns det vid varje övergripande miljömål en koppling till ett eller flera nationella miljömål. Utvärdering Ledningens årliga genomgång ska genomföras i samband med höstens verksamhetsplanering av kommande år. Slutlig utvärdering av årets miljöarbete mailas ut i början av januari Förkortningar: MD = Medlemsdemokrati MV = Medlemsverksamheten K&M = Konsument & Miljö S = Strukturfrågor VD = Verkställande direktör 25

10 PÅVERKAN PÅ COOP OCH ANDRA FÖRETAG Övergripande miljömål KfS ska driva på Coop och andra företag där vi har ägarintressen att bidra till ett samhälle präglat av ekologisk hållbarhet. Detaljerade miljömål 2010 Delmål: Verka för helhetssyn på hälsa, miljö, etik och kvalitet. KfS aktiviteter: Arbeta för ett större utbud och ökad konsumtion av det ekologiska/miljöanpassade/rättvisemärkta sortimentet genom medlemsrådens aktiviteter i butik. Fortsatt arbete med att Coop ska vara delaktig i Släng inte maten-projektet. Fortsatt uppföljning av Coops hantering av matavfall. Följa utvecklingen av flagship stores inom vårt verksamhetsområde. Påverka så att miljötänket är i framkant i dessa butiker. Motioner till Coop som berör uthållig konsumtion ska följas upp. Uppföljning av Coops policyer på miljöområdet. Arbeta för ett producentansvar när det gäller återvinning av kläder. Miljövinst Hållbar produktion och konsumtion. Hushållning med ändliga resurser. Koppling till nationellt miljömål Ett sätt att bidra till en hållbar produktion och konsumtion är att handla ekologiska livsmedel och hushålla med maten så att så lite som möjligt går till spillo. Då bidrar man till åtta av de nationella miljömålen: Giftfri miljö, grundvatten av god kvalitet, hav i balans, myllrande våtmarker, ett rikt odlingslandskap, ingen övergödning, levande sjöar och vattendrag samt begränsad klimatpåverkan. Nödvändiga åtgärder och resurser för att uppnå miljömål Åtgärd Berörd enhet Klart Ansvarig Uppföljning av medlemsrådens aktiviteter i butik MV Helen Fortsatt arbete med att Coop ska vara delaktig i Släng inte matenprojektet MV och K&M Louise och Anna Fortsatt uppföljning av Coops hantering av matavfall K&M Louise och Anna Följa utvecklingen av flagship stores S Bosse Uppföljning av motioner som rör uthållig konsumtion (vilka åtgärder MD och K&M Birgitta och Louise har vidtagits). Uppföljning av Coops policyer på miljöområdet K&M Louise och Anna Arbeta för ett producentansvar när det gäller återvinning av kläder K&M Louise Utvärdering Ovanstående aktiviteter ska vara genomförda. Uppföljning av hur Coops miljömärkta sortiment utvecklas. Utvärdering av resultat av motioner som rör miljöfrågor. 26

11 OPINIONSBILDNING Övergripande miljömål KfS ska driva på producenter och andra aktörer att bidra till ett samhälle präglat av ekologisk hållbarhet och visa resultat i de sakfrågor som vi engagerar oss i. Detaljerade miljömål 2010 Delmål: Opinionsbildning inom miljö är ett av 2010 års prioriterade mål. KfS aktiviteter Fortsätt den påbörjade upprustningen av Ekostigen. Arbeta för ett större utbud och ökad konsumtion av det ekologiska/miljöanpassade/rättvisemärkta sortimentet genom medlemsrådens aktiviteter i butik. Fortsätt arbeta med Släng inte maten -projekt vilket syftar till att minska mängden onödigt matavfall i livsmedelskedjans alla led. Använda Medlem Stockholm och KfS webb i vårt opinionsbildande arbete. Annat opinionsbildande arbete med miljökoppling. Miljövinst Hållbar produktion och konsumtion. Hushållning med ändliga resurser. Koppling till nationellt miljömål Ett sätt att bidra till en hållbar produktion och konsumtion är att handla ekologiska livsmedel och hushålla med maten så att så lite som möjligt går till spillo. Då bidrar man till åtta av de nationella miljömålen: Giftfri miljö, grundvatten av god kvalitet, hav i balans, myllrande våtmarker, ett rikt odlingslandskap, ingen övergödning, levande sjöar och vattendrag samt begränsad klimatpåverkan. Nödvändiga åtgärder och resurser för att uppnå miljömål Åtgärd Berörd enhet Klart Ansvarig Fortsätta den påbörjade upprustningen K&M, MV Anna och Anders av Ekostigen Arbeta för ett MV Helen större utbud och ökad konsumtion av det ekologiska/miljöanpassade/ rättvisemäkta sortimentet genom aktiviteter i butik Fortsätt arbeta K&M Louise med Släng inte maten -projektet, vilket syftar till att minska mängden onödigt matavfall i livsmedelskedjans alla led Använda Medlem K&M Louise Stockholm och KfS webb i opinionsbildande arbete Annat opinionsbildande arbete K&M Louise Utvärdering Ovanstående aktiviteter ska vara genomförda. Kvantitativ och kvalitativ mätning av KfS genomslag i media när det gäller miljöfrågor. 27

12 KONSUMENTKUNSKAP Övergripande miljömål KfS ska inspirera medlemmarna att i sin konsumtion bidra till ett samhälle präglat av ekologisk hållbarhet. Detaljerade miljömål 2010 Delmål: Stimulera medlemmar, barn och ungdomar till en hälsosam livsstil och hållbara konsumtionsvanor. KfS aktiviteter Arbeta för ett större utbud och ökad konsumtion av det ekologiska/miljöanpassade/rättvisemärkta sortimentet genom medlemsrådens aktiviteter i butik. Utveckling och distribution av Släng inte maten-foldern och Märkesguiden. Även fortsatt distribution av vattenetiketten. Hållbar konsumtion ur olika synvinklar ska tas upp i Medlem Stockholm. Konsument & Miljöfrågor ska ha en sida i den stora versionen av KfS Nyheterna, vilken kommer ut 4 gånger per år. KfS miljöengagemang ska föras ut externt vid föredrag, seminarier, media och genom externa uppdrag, t.ex. i styrelser och arbetsgrupper, samt annat opinionsbildande arbete. Utbildningar och studieresor kring temat konsumentoch miljöfrågor ska arrangeras varje år för förtroendevalda och medlemmar. Miljövinst KfS har tillsammans med KF och Coop stora möjligheter att påverka medlemmarna mot en mer hållbar konsumtion. Miljövinsterna blir stora när många människor tillsammans agerar med miljöhänsyn. Koppling till nationellt miljömål Ett sätt att bidra till en hållbar produktion och konsumtion är att handla ekologiska livsmedel. Då bidrar man till åtta av de nationella miljömålen: Giftfri miljö, grundvatten av god kvalitet, hav i balans, myllrande våtmarker, ett rikt odlingslandskap, ingen övergödning, levande sjöar och vattendrag samt begränsad klimatpåverkan. Beroende på vilka miljöfrågor vi uppmärksammar i föredrag, utbildningar, artiklar och så vidare bidrar vi mer eller mindre till att de nationella miljömålen kan uppfyllas. Nödvändiga åtgärder och resurser för att uppnå miljömål Åtgärd Berörd enhet Klart Ansvarig Uppföljning av medlemsrådens aktiviteter i butik MV Helen Uppföljning av övriga miljöaktiviteter hos Medlemsverksamhet MV Anders Utveckling och distribution av ovannämnda trycksaker MV och K&M Anders och Anna Material i Medlem Stockholm och KfS Nyheterna K&M Ulrika Delta i föredrag, seminarier, media och externa uppdrag samt K&M Louise annat opinionsbildande arbete Arrangera utbildningar och studieresor MV och K&M Ingbritt Utvärdering Ovanstående aktiviteter ska vara genomförda. 28

13 SPONSRING/BISTÅND Övergripande miljömål KfS ska bidra till ett uthålligt samhälle ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Därför stödjer KfS biståndsverksamhet och sponsrar olika miljöprojekt. Detaljerade miljömål 2010 Målområde: Sponsring KfS aktiviteter Prenumeration på tidningen Camino. Sponsra Stockholm Eko om guiden publiceras KfS aktiviteter Bidrag till Vi-skogen och Kooperation Utan Gränser. Sponsring av verksamhet inom ramen för KfS Släng inte maten-projekt. Miljövinst Varierande beroende på vilken typ av aktivitet som stöttas. Koppling till nationellt miljömål Varierande beroende på vilken typ av aktivitet som stöttas. Ett exempel är att bidrag till Vi-skogen bidrar till miljömålet begränsad klimatpåverkan. Målområde: Bistånd Delmål: KfS ska bidra till ett uthålligt samhälle - ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Därför stödjer KfS biståndsverksamhet. Nödvändiga åtgärder och resurser för att uppnå miljömål Åtgärd Berörd enhet Klart Ansvarig Teckna prenumeration på tidningen Camino K&M Louise Sponsring Stockholm Eko MA P-O Utfall bidrag till Kooperation Utan Gränser samt MV och K&M Anna och Inger Vi-skogen Hitta lämplig verksamhet att sponsra (matavfall) K&M Louise Utvärdering Ovanstående aktiviteter ska vara genomförda. 29

14 BEVAKNING AV ÅTAGANDEN I POLICYER OCH RUTINER Övergripande miljömål Hålla kvar de miljövinster som uppnåtts, samt fortsätta förbättra på de områden där det är möjligt. Detaljerade miljömål 2010 Inga detaljerade miljömål för Kontrollera en gång/år: Elanvändning KfS ska ta hänsyn till miljö vid val av el. Övriga inköp och förbrukning: Kontroll att inköpspolicyn följs, att papper återvinns med mera. Trycksaker Vartannat år ska en kontroll genomföras att det till samtliga KfS trycksaker används miljömärkt papper. Källsortering Stickprovskontroller att det fungerar. Presentreklam Andelen give-aways med miljöprofil ska öka fram till Under 2010 ska denna bevakningspunkt ses över. Resor Påminn om föreningens resepolicy. Miljövinst Minska miljöbelastningen. Hållbar konsumtion. Hushållning med ändliga resurser. Oönskade ämnen undviks under produktion, användning och i restprodukter. Koppling till nationellt miljömål Energi: Begränsad klimatpåverkan. Frisk luft. Bara naturlig försurning. God bebyggd miljö. Inköp/trycksaker: Begränsad klimatpåverkan. Frisk luft. Bara naturlig försurning. Giftfri miljö. Ett rikt odlingslandskap. Avfall: Frisk luft. Giftfri miljö. Skyddande ozonskikt. God bebyggd miljö. Resor: Begränsad klimatpåverkan. Frisk luft. Giftfri miljö. Bara naturlig försurning. Ingen övergödning. God bebyggd miljö. Nödvändiga åtgärder och resurser för att uppnå miljömål Åtgärd Berörd enhet Klart Ansvarig Övervakning K&M Anna Utvärdering Ovanstående aktiviteter ska vara genomförda. 30

15 31

16 Konsumentföreningen Stockholm Allt sedan starten 1916 har Konsument föreningen Stockholm (KfS) stått på kon sumen ternas sida och aktivt arbetat för att stärka deras ställning i samhället. Det har resulterat i att föreningen nu har fler än konsumenter som medlemmar. Föreningen driver ingen egen detalj handels verksamhet, men är delägare i Kooperativa Förbundet (KF). Den kooperativa dagligvaruhandeln drivs av Coop Sverige, ett dotterbolag till KF. Affärskoncepten är Coop Konsum, Coop Forum, Coop Extra, Coop Nära och Coop Bygg. Akademibokhandeln, Bokus och Dag- Livs ägs och drivs av KF. I föreningens kärnverksamhet ingår att fortlöpande verka för att konsumenterna ska få tillgång till prisvärda, miljöanpassade och oförfalskade varor. Besöksadress: Medborgarplatsen 25, Plan 8 Postadress: Box 4050, Stockholm Telefon: Fax:

Policy för hållbar utveckling

Policy för hållbar utveckling Policy för hållbar utveckling 2014-2016 1 Policyn uppdateras nästa gång hösten 2016 De detaljerade hållbarhetsmålen uppdateras nästa gång hösten 2014 Kontakt: Anna Lilja, informatör, anna.l@konsumentforeningenstockholm.se,

Läs mer

2012-01-26 Dnr SU 83-3424-11. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2012 och 2013

2012-01-26 Dnr SU 83-3424-11. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2012 och 2013 2012-01-26 Dnr SU 83-3424-11 Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2012 och 2013 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 ÖVERGRIPANDE VISION... 3 1.2 ORGANISATION OCH ANSVAR... 3 1.3 STUDENTMEDVERKAN I

Läs mer

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet 3 juni 2009 Sammanfattning Bakgrund Sustainum AB har gjort en förnyad miljöutredning för Umeå universitet med fokus på processen för miljöledningsarbetet. Utredningen

Läs mer

Miljöpolitiskt program 2013 2017

Miljöpolitiskt program 2013 2017 Miljöpolitiskt program 2013 2017 Miljöarbetet i Landstinget Västmanland ska bidra till en minskad klimatpåverkan och en bättre folkhälsa Världens länder fick 1992 ett gemensamt uppdrag vid FN:s konferens

Läs mer

Miljögruppen 2013-02-25

Miljögruppen 2013-02-25 Miljögruppen 2013-02-25 Sida 1 Miljöberättelse 2013 Vision, A-kassan Vision och Allt om jobbet Media AB Adress Tel E-post Webbplats Miljösamordnare Vision, Box 7825, 103 97 Stockholm A-kassan Vision, Box

Läs mer

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Miljöarbete för hållbar framtid Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Välkommen till information och tips om hur din verksamhet kan bidra till bättre miljö och ekonomi!

Läs mer

Handledningsguide för kriteriechecklistan

Handledningsguide för kriteriechecklistan Handledningsguide för kriteriechecklistan 1 Innehållsförteckning 1. Om handledningsguiden... 3 2. Vad är Green Key?... 4 3. Hur ni ansöker... 5 4. Kontrollbesök... 6 5. Kriteriechecklista... 7 A. Miljöledning...

Läs mer

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14 Inledning Göteborgs universitets strategiska profil handlar i hög grad

Läs mer

Stiftelsen Håll Sverige Rent. Miljöredovisning 2013

Stiftelsen Håll Sverige Rent. Miljöredovisning 2013 Stiftelsen Håll Sverige Rent Miljöredovisning 2013 Stiftelsen Håll Sverige Rent Juni 2014 INNEHÅLL Sammanfattning...4 1. Håll Sverige Rent-kampanjen...6 1.1 De Nationella Skräpplockardagarna 2013...7 1.2

Läs mer

Miljöbokslut 2006 Landstinget Gävleborg

Miljöbokslut 2006 Landstinget Gävleborg Miljöbokslut 2006 Landstinget Gävleborg Innehåll ETT ÅR MED MILJÖARBETE... 3 ETT BRA AVSTAMP INFÖR DET FORTSATTA MILJÖARBETET... 4 LANDSTINGET VILL VÄRNA VÅR MILJÖ... 4 INLEDNING... 5 VÅR MILJÖPÅVERKAN

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

Riksantikvarieämbetets. Miljöutredning 2009

Riksantikvarieämbetets. Miljöutredning 2009 Riksantikvarieämbetets Miljöutredning 2009 Innehåll Sammanfattning... 4 Genomförande... 5 Bakgrund... 5 Projektet... 5 Projektets mål... 6 Arbetssätt... 6 Omfattning... 7 Direkta miljöaspekter... 8 Tjänsteresor...

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning 2012 1 Hållbarhet finns i vårt DNA Den övergripande visionen för vårt hållbarhetsarbete är att ta en ledande roll i att utveckla för branschen relevanta hållbarhetsfrågor. Detta

Läs mer

Miljöanpassad Upphandling i Västernorrland

Miljöanpassad Upphandling i Västernorrland Miljöanpassad Upphandling i Västernorrland Slutrapport från projektet 2006-2008 Innehåll SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...5 BAKGRUND...5 SYFTE OCH MÅL...6 INTRESSENTER...7 ORGANISATION...8 PRIORITERADE PRODUKTGRUPPER...9

Läs mer

Miljöredovisning 2012

Miljöredovisning 2012 Miljöredovisning 2012 Dnr LD xx/xx, LS 2013- LF 2013-20 Innehåll Sida Förord av landstingsdirektören...3 Sammanfattning resultat av miljöarbetet 2012... 4 Miljöpolicy för Landstinget Dalarna...6 Miljömålsarbete...7

Läs mer

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunfullmäktige den 16 oktober 2014 Ansvarig samt giltighetstid: Kommunledningskontoret 2014 2018 POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn

Läs mer

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N Rapport Nr 4/07 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n w w w. k e m i. s e Miljöledning och Giftfri miljö kemikaliefrågorna i teori och praktik Rapporten är framtagen i samarbete

Läs mer

KF hållbarhetsredovisning 2010. ett utdrag ur kfs verksamhetsberättelse 2010

KF hållbarhetsredovisning 2010. ett utdrag ur kfs verksamhetsberättelse 2010 KF hållbarhetsredovisning 2010 ett utdrag ur kfs verksamhetsberättelse 2010 För en hållbar konsumtion Hållbar utveckling är en central del av KFs affärsidé. Uppdraget från ägarna är att skapa ekonomisk

Läs mer

SABOs miljöberättelse 2014

SABOs miljöberättelse 2014 SABOs miljöberättelse 2014 SABO AB Besöksadress: Drottninggatan 29, 7 tr, 111 51 Stockholm Postadress: Box 474, 101 29 Stockholm Telefon: 08 406 55 00 Fax: 08 20 99 04 E-post: info@sabo.se Kontaktperson:

Läs mer

Inledning. 1. Vår verksamhet 1. Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2. Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4. Är vi bra idag? Blir vi bättre..

Inledning. 1. Vår verksamhet 1. Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2. Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4. Är vi bra idag? Blir vi bättre.. Innehåll Inledning. 1 Vår verksamhet 1 Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2 Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4 Är vi bra idag? Blir vi bättre.. 5 Mål och resultat 2013.. 6 Framtiden... 22 Bilaga 1 Redovisning

Läs mer

bildas miljöbok för anställda, ledare och förtroendevalda

bildas miljöbok för anställda, ledare och förtroendevalda bildas miljöbok för anställda, ledare och förtroendevalda Studieförbundet Bilda 2008 redaktör: Magnus Nordqvist grafisk form: Boel Algulin isbn: 978-91 - 976398-1 - 1 tryck: Davidsons Tryckeri AB, Växjö

Läs mer

MILJÖPROGRAM 2014-2018 i Landstinget Kronoberg

MILJÖPROGRAM 2014-2018 i Landstinget Kronoberg MILJÖPROGRAM 2014-2018 i Landstinget Kronoberg Inledning Landstingets miljöprogram är ambitiöst och visar vägen för ett offensivt miljöarbete. Det är en stor utmaning att uppnå nationella miljömål och

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE Folkhälsocentrum Landstinget Sörmland Hösten 2006/Våren 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 SYFTE... 5 Övergripande målsättning...

Läs mer

Don t Panic it s Organic!

Don t Panic it s Organic! Don t Panic it s Organic! VERKTYGSLÅDAN Konkreta tips och verktyg för att integrera miljö i föreningar och organisationer Fokus Miljö OM FOKUS MILJÖ IKU Fokus Miljö är en oberoende lokalgrupp till föreningen

Läs mer

Miljöredovisning 2012

Miljöredovisning 2012 Miljöredovisning 2012 19 juni 2013 2/14 Innehåll 2 Om miljöredovisningen 3 Miljöorganisation 4 Miljöledningssystemet och revisioner 5 Direkt och indirekt miljöpåverkan 6 Miljöpolicy 6 Miljölagstiftning

Läs mer

VI SKALL SOPA RENT FRAMFÖR EGEN DÖRR

VI SKALL SOPA RENT FRAMFÖR EGEN DÖRR STAMPEN MEDIA PARTNER: Adeprimo Adiento Appelberg Publishing Group Bröllopstorget...Devote Dobb Production Familjeapoteket Familjeliv Katshing Minnesota Mobiento Odla.nu SvenskaFans.com FanTV... Wallstreet

Läs mer

Vi gör det grönare för dig! miljöhandbok

Vi gör det grönare för dig! miljöhandbok Vi gör det grönare för dig! miljöhandbok Miljöhandbok Miljö är ett område som krupit längst upp på dagordningen både globalt och lokalt. Vi på Svanströmsgruppen upplever ett ökat engagemang från våra kunder

Läs mer

REMISSVERSION 2 2011-06-17. Transportstrategi Borgholms kommun 2011-2014

REMISSVERSION 2 2011-06-17. Transportstrategi Borgholms kommun 2011-2014 Transportstrategi Borgholms kommun 2011-2014 Innehåll 1 Inledning 1.1 Kommunen och omvärlden. 1.2 Miljöpåverkan från transporter... 1.3 Kommunernas möjligheter att påverka transportsystemet... 1.4 Resor

Läs mer

Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020

Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020 Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020 Avfallsplan för Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Sundbybergs stad, Täby kommun, Upplands Väsby

Läs mer