Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Maj Birgersson (kd) Mauritz Lindroth (s)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Maj Birgersson (kd) Mauritz Lindroth (s)"

Transkript

1 Socialnämndens arbetsutskott 20 februari 2007 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 20februari 2007 kl Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Maj Birgersson (kd) Mauritz Lindroth (s) Anne Saaristo, socialchef Carina Altius, ekonom, 8-10 Monika Fernlund, enhetschef, 10 Nina Thompson, förvaltningssekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Mauritz Lindroth Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna Sekreterare Nina Thompson Paragrafer 8-15 Ordförande Gunnel Orselius-Dahl Justerande Mauritz Lindroth BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna Underskrift 1 (14)

2 Innehållsförteckning: Förslag till ändring av sammanträdestider...3 Slutgiltig verksamhetsberättelse för 2006 samt fördjupad analys (tillägg till verksamhetsberättelsen)...4 Ansökan hos länsstyrelsen om utvecklingsmedel till tidiga insatser föräldrakomet...5 Remissvar till Länsstyrelsen: Tillsynsplan 2007 för enskild verksamhet med inriktning barn, ungdom och familj samt vuxna...7 Rapportering enligt 16 kap 6 h SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL...8 Ansvars- och arbetsfördelning avseende arkivvård inom socialförvaltningen...9 Ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län om utvecklingsmedel för andra projektåret Ungdomsstödet 27:an...12 Upphandling av städtjänster inom hemvården i Vallentuna...13 Beslutsattestanter år Sid 2 (14)

3 Förslag till ändring av sammanträdestider AU 8 Socialnämnden godkänner arbetsutskottets förslag till ändrade tider enligt följande: Socialnämndens sammanträden April torsdag 19 april kl ( förmöte kl 17.00) Maj nämndens sammanträde i maj ställs in Juni tisdag 12 juni kl (förmöte kl 17.00) Arbetsutskottets sammanträden Mars April Maj ställs in tisdag 10 april kl (ersätter 20 mars) tisdag 29 maj kl (ersätter 22 maj) Ärende Ordförande lägger fram ett förslag till ändrade tider för nämndens och arbetsutskottets sammanträden perioden mars-juni. Beslutsgång i arbetsutskottet Ordförande lägger fram ett förslag till ändrade tider för nämndens och därmed även arbetsutskottets sammanträden under perioden marsjuni. Arbetsutskottet ställer sig bakom ordförandes förslag. 3 (14)

4 Slutgiltig verksamhetsberättelse för 2006 samt fördjupad analys (tillägg till verksamhetsberättelsen) AU 9 Dnr Socialnämnden antar den slutgiltiga verksamhetsberättelsen för 2006 och överlämnar densamma till kommunstyrelsen. Ärendet Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till verksamhetsberättelse för år 2006 (VASARU- rapport) samt gjort en fördjupad analys av verksamheterna. Ärendets tidigare behandling En preliminär verksamhetsrapport presenterades på socialnämnden den 6 februari 19. Verksamhetsberättelse 2006 VASARU-rapport Socialnämndens fördjupade analys (tillägg till VB 2006) 4 (14)

5 Ansökan hos länsstyrelsen om utvecklingsmedel till tidiga insatser föräldrakomet AU 10 Dnr Socialnämnden ansöker hos länsstyrelsen om utvecklingsmedel à kr till projektet Vallentuna Komet. Ärendet KOMET (KOmmunikationsMETod) har utvecklats inom Stockholms stad efter den amerikanska förlagan PMT (Parent Management Training), som visat goda resultat i flera studier. Metoden bygger på att förbättra kommunikationen mellan förälder och barn genom positiv förstärkning och andra metoder för problemlösning. Programmet har ursprungligen riktats som en generellinsats genom frivilliga föräldracirklar, men sedan 2006 finns även vidareutbildning för behandlare som arbetar med familjer med komplex problematik under benämningen förstärkt föräldrakomet. I förstärkt föräldrakomet kompletteras gruppträffarna med individuella träffar med föräldrarna som beviljats förstärkt föräldrakomet som bistånd. KOMET erbjuder en möjlighet att arbeta med tidiga insatser, dels genom biståndsbedömda insatser från familjeteamet, dels genom fördjupad samverkan med skolorna genom Barn- och ungdomsnämndens Resurscentrum. Ansökan gäller ett projekt under ett år för att utbilda två medarbetare från barn- och familjeenhetens familjeteam samt två medarbetare från Resurscentrum i Kometmetoden. Redan under projekttiden kommer tre cirklar i föräldrakomet samt en grupp i förstärkt föräldrakomet att kunna hållas. Målgruppen är familjer med barn 3-12 år som på grund av komplex familjeproblematik har behov av biståndsbedömda insatser för att förstärka föräldraförmåga samt familjer som har behov av utbildning för att förstärka föräldraförmåga, men som ännu inte kommit till socialnämndens kännedom. Kostnaden för projektet beräknas uppgå till kr under ett år. I budgeten inkluderas avgifter för utbildning i Komet, en förstärkning av familjeteamet med en halvtidstjänst under projekttiden samt administrativa kostnader för Kometcirklarna. Eftersom kommunen enligt länsstyrelsens villkor för utvecklingsmedel måste självfinansiera minst 50% av projektets totalkostnad ansöker socialnämnden om bidrag à kr. Då Barn- och ungdomsnämnden väntas finansiera sin del av utbildningskostnaden 5 (14)

6 för sina medarbetare ( kr samt sin del av den administrativa kostnaden), uppgår kostnaden för socialnämnden till kr. Målsättningen är att denna kostnad ska klaras inom befintliga budgetramar för barn- och familjeenheten genom att minska behovet av inköpta insatser för familjer i öppenvård. En mindre justering av budgeten och ansökningsbeloppet kan behöva göras senare eftersom Kometprogrammet ännu inte har fastställt avgiften för den andra terminen av utbildningen i förstärkt föräldrakomet. Projektansökan till länsstyrelsen: Sammanfattning av ansökan Projektbeskrivning Projektbudget 6 (14)

7 Remissvar till Länsstyrelsen: Tillsynsplan 2007 för enskild verksamhet med inriktning barn, ungdom och familj samt vuxna AU 11 Dnr Socialnämnden godkänner tillsynsplan för 2007 enligt tjänsteskrivelse daterad Ärendet Enligt 13 kap 5 SoL har Socialnämnden ansvar för löpande tillsyn av HVB-hem som drivs i privat regi i Vallentuna kommun. Länsstyrelsen har begärt en tillsynsplan för år Fyra enheter är belägna i kommunen. Följande tidsplan för tillsyn föreslås: HVB barn och unga Månad då tillsyn skall ske 2007 Storsättra gård Brottby Maj Helena Österberg och Johan Fellenius Barn- och familjejouren AB (behandlingsfamilj) Söderbydal Vallentuna Augusti Roslagens elevhem, Vreta gård Markim Vallentuna Oktober Villa Fridhem Föreståndaren har meddelat Brottby att verksamheten ska läggas ner HVB vuxna Granby Storgård Box Vallentuna November Remiss från Länsstyrelsen (dnr ) daterad (14)

8 Rapportering enligt 16 kap 6 h SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL AU 12 Dnr Socialnämnden lämnar som sin rapport till kommunfullmäktig enligt 16 kap 6 h socialtjänstlagen förvaltningens rapport daterad Ärende Kommunerna har från 1 juli 2006 genom en ändring i socialtjänstlagen skyldighet att till Länsstyrelsen rapportera in gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Från samma datum gäller även skyldigheten att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i alla verksamheter enligt socialtjänstlagen, omsorg om äldre och funktionshindrade samt individ- och familjeomsorg. Rapporteringen till Länsstyrelsen ska ske på individnivå och ska ske en gång per kvartal. En sådan rapport har lämnats av enhetschefen till Länsstyrelsen i Stockholms län gällande kvartalet oktober t.o.m. december Enligt kap 16 kap 6 h samma lag ska socialnämnden lämna en statistisk sammanställning av innehållet i rapporten till länsstyrelsen till kommunfullmäktige. Statistikrapport till kommunfullmäktige daterad (14)

9 Ansvars- och arbetsfördelning avseende arkivvård inom socialförvaltningen AU 13 Dnr Socialnämnden beslutar anta socialförvaltningens förslag till ansvarsoch arbetsfördelning för arkivvården inom socialförvaltningen. Ärende I 10 arkivlagen (1990:782) skall varje myndighet, dvs varje nämnd eller styrelse, svara för vården av sitt arkiv. Arkiven skall hållas ordnade och förtecknas så att de tillgodoser allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar (offentlighetsprincipen), behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och forskningens behov av källmaterial. Enligt arkivlagen skall alla allmänna handlingar bevaras, men man får gallra om det finns formella beslut som stöder gallring. Gallring innebär att man förstår allmänna handlingar. Bestämmelser om arkivering finns också för register som förts i ADB. När det gäller socialnämndens arkivvård finns bestämmelser i arkivlagen (1990:782) arkivförordningen (1991: 446) och i kommunens arkivreglemente samt i riksarkivets allmänna råd om bevarande och gallring (RA-FS2002:3). Från arkivlagens bestämmelser om gallring finns undantag bland annat i socialtjänstlagen. Enligt arkivlagen skall varje myndighet upprätta en arkivbeskrivning som ger information om vilka slag av handlingar som kan finnas i myndighetens arkiv och hur arkivet är organiserat (se bilaga). Tidigare arbetsbeskrivning upprättades Beskrivningen finns i kommunens arkivhandbok. I socialtjänstlagen 12 kap. 2 finnas bestämmelser om gallring i personakter. Syftet med gallringen är att begränsas arkivtillväxten och urskilja handlingar som är värda att bevara. Gallring av akter skall göras årligen och vara avslutad senast kalenderåret efter. Det finns dock handlingar som inte skall gallras till exempel handlingar rörandeutredningar om faderskap, adoptioner. Det finns också vissa undantag från gallringsskyldigheten vad avser personakter inom individ- och familjeomsorgen för forskningsändamål I Vallentuna kommun är kommunstyrelsen arkivmyndighet. Arkivmyndigheten har ansvaret för centralarkivet och skall följa de kommunala förvaltningarna i dokumenthanterings- och arkiveringsfrågor. Bestämmelser av ansvars- och arbetsfördelning finns samlade i kommunens arkivhandbok. 9 (14)

10 Vid varje förvaltning skall finnas en arkivansvarig som ansvarar för och tillser att förvaltningens arkivvård tillgodoses efter arkivlagens och det lokala arkivreglementets föreskrifter. Den arkivansvarige skall stödja arkivredogöraren genom att ge dem tid och resurser att utöva den praktiska arkivvården. Arkivansvarig ansvarar för att dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning upprättas. Vid förvaltningen skall finnas en arkivredogörare som skall ha till uppgift att sköta förvaltningens arkiv. Arkivredogöraren skall hålla ordning bland handlingarna, vårda dem samt tillse att de förvaras säkert. Arkivredogöraren bevakar arkivbildningen och deltar också vid upprättande av dokumenthanteringsplan för verksamheten, samt verkställer enligt denna. Uppställning nedan visar ansvars- och arbetsfördelningen beträffande arkivvårdsarbetet inom socialförvaltningen. Arkivansvarig är socialchef eller respektive verksamhetsområdes enhetschef. Personakter handläggs inom vuxenenheten respektive barn- och familjeenheten. Enhetschef för respektive enhet är ansvarig för att innehållet i personakter är korrekt utifrån gällande lagstiftning och socialnämndens dokumenthanteringsplan. Enhetschef för administrative enheten är ansvarig för vård och förvaring av personakter i arkivet inklusive gallring eller vidarelämning till kommunens centrala arkiv. Ytterligare beskrivning av arkivansvarigas och arkivredogörares ansvar och arbetsfördelning finns i arkivhandboken. Förslag till ansvars- och arbetsfördelning beträffande arkivvårdsarbetet inom socialnämndens ansvarsområde. Arkivansvarig Arkivredogörare Centrala Socialchef Förvaltningssekreterare Förvaltningen Allmänna handlingar Socialnämndens protokoll Förhandlingsprotokoll Diarium Ramavtal och Socialchef Samordnare specialistgruppen övriga avtal Personalakter Enhetschef Löneassistent Admin.enheten 10 (14)

11 Vuxenenheten Enhetschef Samordnare Admin.enheten receptionen Personakter och andra Handlingar som sammanhänger med enhetens verksamhet Faderskapsakter Avtal om vårdnad, boende och umgänge Personregistret som sammanhänger Med biståndsärenden Barn- och familjeenheten Enhetschef Admin.enheten Personakter och andra handlingar som sammanhänger med enhetens verksamhet Samordnare Utförarverksamheterna Verksamhetschef Utses på varje enhet enligt förteckning Omvårdnadsdokumentation enl Hälso- o sjukvårdslagstiftningen samt socialtjänstlagstiftningen Tjänsteskrivelse daterad (14)

12 Ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län om utvecklingsmedel för andra projektåret Ungdomsstödet 27:an AU 14 Dnr Socialnämnden ansöker hos Länsstyrelsen i Stockholms län om utvecklingsmedel à kr till Ungdomsstödet 27:an för andra projektåret Ärendet Socialnämnden beslutade om en försöksverksamhet för ungdomar inom öppenvården under tre år. Försöksverksamheten har fått namnet Ungdomsstödet 27:an. Indikationerna är att 27:an bidragit till betydande ekonomiska besparingar genom att utgöra ett alternativ till institutionsplaceringar och inköpta öppenvårdsinsatser och även fått bra resultat för de ungdomar som hittills varit inskrivna. Socialnämnden har av Länsstyrelsen i Stockholms län beviljats utvecklingsbidrag à för Ungdomsstödet 27:an för projektperioden Socialnämnden har nu möjlighet att ansökan om utvecklingsmedel till ett andra projektår Projektet skall till minst 50% vara finansierat av huvudmannen. Utvecklingsmedel för projekt beviljas i högst två år. Projektansökan: Sammanfattning av ansökan Projektbeskrivning Projektbudget Redovisning av projektbidrag tom (prognos) 12 (14)

13 Upphandling av städtjänster inom hemvården i Vallentuna AU 15 Dnr Arbetsutskottet beslut Arbetsutskottet återremitterar ärendet till förvaltningen. Ärendet Socialförvaltningen föreslår i sin tjänsteskrivelse att städning till äldre som enbart har behov av serviceinsatser läggs ut på entreprenad till ett städbolag. Beslutsgång i arbetsutskottet Arbetsutskottet beslutar återremittera ärendet till förvaltningen för vidare utredning samt inhämtande av synpunkter från KPR. Tjänsteskrivelse daterad (14)

14 Beslutsattestanter år 2007 SN 16 Dnr Socialnämnden godkänner socialförvaltningens förslag till beslutsattestanter för år Ärendet Fastställande av beslutsattestanter för år Förteckning över beslutsattestanter. 14 (14)

Vallentuna den 10 februari 2012

Vallentuna den 10 februari 2012 KALLELSE SOCIALNÄMNDEN 2012-02-21 Tid och plats Kl 18.30 Bällstarummet, Kommunalhuset Kallade tjänstemän Inga-Lill Björklund, socialchef Helena Åhman, avdelningschef Monika Fernlund, avdelningschef Agneta

Läs mer

Sammanträdesdatum 2009-04-08

Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (28) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunalkontor, rum Myckelmyrberget, onsdag 8 april, 2009, kl. 9.30 12.00, 13.00 16.00 Beslutande Gun Olofsson, s, ordförande Victoria Lund, s, ersätter Birgitta

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002 Socialnämnden 5 november 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

Utskottet för omsorg 2015-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Hälsön 2015-08-11 08:30-11.40

Utskottet för omsorg 2015-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Hälsön 2015-08-11 08:30-11.40 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Hälsön 2015-08-11 08:30-11.40 Beslutande Bertil Olsson (S) Maria Sörkvist (C) Eva Skoglund (S) ersätter Ulf Sjölinder (FP) Mats Överfjord (M) ersätter Övriga deltagande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

Socialnämnden 2011.09.28 1

Socialnämnden 2011.09.28 1 Socialnämnden 2011.09.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-17.00 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Thomas Hansson (S) t.o.m 16.30 101 Inger Olsson

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL 49-67

SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL 49-67 49-67 Plats och tid Ladviks kursgård kl. 18.00 19:35 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Pelle Dalhammar (FP), v. ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Anette Dahlgren

Läs mer

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP)

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) 70-87 Plats och tid Lokal Konferensrummet Höken, kommunhuset kl. 18.00 20.50 Beslutande Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) Jonas Forsberg (S) Ingemar Visteus

Läs mer

Revisionsrapport. Stadsrevisionen i Örebro. Förstudie - ej verkställda gynnande SoL-beslut Socialnämnderna i Örebro kommun

Revisionsrapport. Stadsrevisionen i Örebro. Förstudie - ej verkställda gynnande SoL-beslut Socialnämnderna i Örebro kommun Revisionsrapport Förstudie - ej verkställda gynnande SoL-beslut Socialnämnderna i Örebro kommun Stadsrevisionen i Örebro Ingrid Norman, certifierad kommunal revisor Förstudie - ej verkställda SoL-beslut

Läs mer

Socialnämnden 2012-12-05

Socialnämnden 2012-12-05 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-12-05, kl. 09.00-1615 ande Övriga deltagande Ann-Sofi Larsson, V Jan Larsson, S Owe Pekkari, S Anita Sköld, M Lena Elsasdotter

Läs mer

2014-05-20. Annelie Cederberg (S) Gunnel Bruhn (SD) 29 gick kl.16.00

2014-05-20. Annelie Cederberg (S) Gunnel Bruhn (SD) 29 gick kl.16.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) 2014-05-20 Plats och tid Socialkontoret, kl.15.00-17.15 ajournering kl.16.30-16.35 ande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Robin Gustavsson (KD) ordförande

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

KS 262 Ärende KS 2013/704

KS 262 Ärende KS 2013/704 Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2013-12-03 KS 262 Ärende KS 2013/704 VA-taxa 2014, Vansbro Teknik AB Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att VA-taxan höjs fr.o.m. 2014-01-01

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2008-05-15 1 (18)

Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2008-05-15 1 (18) Socialnämnden 2008-05-15 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2008-05-15, kl. 10.00-12.25 Gruppsammanträden: 8.00-10.00 Beslutande: Ingegärd Brogren (c) Anne Törnqvist (m) Siw Nordin (m)

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/12 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Pernilla Boström (S)

Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Pernilla Boström (S) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 13:00 14:45 Beslutande Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Pernilla

Läs mer

Arkivreglemente. Styrdokument

Arkivreglemente. Styrdokument Arkivreglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2012-02-29, 27 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Arkivreglemente...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 17.45 Beslutande Radovan Javurek (FP), jäv Qalinle Dayib (C) 97, 98, Katarina Honoré (S) 103 100-104 Elisabeth Jörgensen

Läs mer

Tid och plats Kl 18.30 Bällstarummet. Kallade tjänstemän

Tid och plats Kl 18.30 Bällstarummet. Kallade tjänstemän KALLELSE SOCIALNÄMNDEN 2012-09-25 Tid och plats Kl 18.30 Bällstarummet Kallade tjänstemän Övriga kallade Helena Åhman, T.f. socialchef Monika Fernlund, avdelningschef Agneta Sandström, controller Terhi

Läs mer

Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Oskarshamnsalen, kl 09.00 15.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Susanne Davidsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Stellan Lindeberg (S) Ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-09-10 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.30 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf Joakim Graning (S) Christina Aspenryd (S) Tony Frunk (S) Mariette Sjölund

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-16

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-16 2011-01-25 1 (21) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 25 januari 2011 kl. 9.00 12.10 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 08:15-16:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Torgny Lind (S) vice ordförande Ulla-Britt Kulin (S) Iosif Karambotis (S)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Protokoll Sida 1 av 31

Protokoll Sida 1 av 31 Protokoll Sida 1 av 31 Plats och tid Polstjernan 9:00-12.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Pirjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S) Elisabeth Svahn (S) Lennnart Larsson

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer