1. Upphandlingsföreskrifter och information om verksamheten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Upphandlingsföreskrifter och information om verksamheten"

Transkript

1 Förfrågningsunderlag Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB HVB - hem för vuxna med missbruk/beroende Skåne, Kronoberg, Halland 2012 Frida Haag Sista anbudsdag: :59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten ingår i kvalificeringen Frågan är viktad och ingår i delen av upphandlingen Texten kommer att ingå i avtalet Texten innehåller sekretessbelagd information Frågan besvaras av köparen 1. Upphandlingsföreskrifter och information om verksamheten 1.1. Upphandlingsföreskrifter Förfrågningsunderlag I detta förfrågningsunderlaget med tillhörande dokumentdelar och bilagor anges samtliga förutsättningar och villkor som gäller för denna upphandling. För upphandlingen gäller Lagen om offentlig upphandling (LOU) Ombudsupphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB (SKI) och Kommunförbundet Skåne inbjuder på uppdrag av upphandlande myndigheter att lämna anbud på HVB - hem för vuxna med missbruk/beroende Medverkande kommuner/uppdragsgivare Deltagande kommuner är Skånes 33 kommuner, 5 kommuner i Halland samt 8 kommuner i Kronoberg. Av bilaga 1" Medverkande kommuner" framgår vilka kommuner som deltar i upphandlingen Huvudmannaskap Företrädare för den placerande kommunen är ytterst ansvarig för den enskilda placeringen och beslutar i alla frågor som innefattar myndighetsutövning Upphandlingsform Förenklat förfarande enligt LOU Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, kapitel 15. Upphandlingsformen medför att anbud kan komma att antas utan föregående förhandling, varför anbudsgivare uppmanas att utforma anbudet med så förmånliga villkor som möjligt redan från början Beräknat kontraktsvärde I nedanstående sammanställning av antal vårddygn för placeringar gjorda i Skåne och Halland ingår placeringar inom SIS däremot inte jml LVM. Siffrorna är hämtade från officiell Utskrivet: :08 Sida 1 av 68 Refnr.: 10162

2 statistik. En snittsiffra per år har tagits fram för placeringar gjorda år För statistiken över antalet vårddygn för placeringar gjorda i Kronoberg har en snittsiffra per år tagits fram för placeringar gjorda Skåne: vårddygn per år Halland: vårddygn per år Kronoberg: vårddygn per år De angivna volymerna kan emellertid över- eller underskridas och innebär ingen garanterad volym för antagna vårdgivare Bakgrund De medverkande kommunerna har beslutat att samordna upphandling av HVB - hem för vuxna med missbruk/beroende. En styrgrupp med representanter från 8-12 kommuner har ett övergripande ansvar för upphandlingen och tar beslut i övergripande frågor. En arbetsgrupp med representanter från kommunerna har arbetat med de verksamhetsspecifika kraven i upphandlingen och kommer att arbeta med utvärderingen av anbuden. I styrgrupp och arbetsgrupp ingår även projektledare som kommer att följa upp kommande ramavtal. För uppföljning av upphandlingen finns projektledare som ska bistå i upphandlingen och i uppföljning och kontroll av att avtalsvillkor följs. SKL Kommentus Inköpscentral AB (SKI) ansvarar för kommersiell avtalsvård av ramavtal och sammanhållning av den kommunsamverkan som krävs för genomförandet av upphandlingen. I varje upphandlande kommun finns minst en kontaktperson som ingår i en referensgrupp med ansvar att fungera som den egna kommunens länk till arbetsgrupp och Kommunförbundet Skåne. Till upphandlingen/avtalen finns en avtalsdatabas som kommer att innehålla stora delar av den information som lämnas i anbudet. Databasen är ett verktyg för handläggaren vid placeringar och det är därför viktigt att vårdgivaren fortlöpande uppdaterar sina uppgifter i databasen samt informerar Kommunförbundet Skåne om förändringar i verksamheten. Syftet med databasen är att den ska innehålla all den information som kan behövas för att handläggaren ska hitta rätt vård. Databasen kommer utöver ovanstående också att innehålla information om verksamheten, tilldelningsbesked, gällande avtal, placeringsavtal, uppföljning av vårdgivare m.m Syfte Syftet med upphandlingen är att få till stånd ramavtal med de anbudsgivare som efter utvärdering blivit antagna för att tillgodose kommunernas huvudsakliga behov av externa placeringar. Ramavtalen kommer att reglera samtliga villkor som avser relationen vårdgivare - kommun under avtalsperioden. Det betyder att de priser som lämnats gäller under avtalsperioden och inget utrymme för förändring av vare sig pris eller villkor kommer att göras bortsett från möjlighet till årlig indexuppräkning enligt särskilda villkor. Dessa placeringar utgör ett komplement till kommunernas insatser i egen regi, som således inte berörs av upphandlingen. För vårdgivare som bedriver verksamhet i en upphandlande kommuns regi gäller ej anbudet mot den kommunen. Utskrivet: :08 Sida 2 av 68 Refnr.: 10162

3 Omfattar placering kommunens egen personal Upphandlingen omfattar även placeringar av kommunens egen personal Avgränsning av upphandlingen 1) Upphandlingen avser inte abonnemang på vårdplatser eller entreprenader. 2) Inom ramen för upphandlingens kategorier omfattar inte upphandlingen följande inriktningar: - boende som inte är en behandlingsinsats - substitutionsbehandling (den medicinska delen) 3) För placeringar som görs inom Sverige avgränsas upphandlingen geografiskt till behandlingshem i Götaland och Svealand Avtalsperiod Avtalsperioden börjar löpa när parterna undertecknat ramavtalet dock tidigast den 1 september Den planerade ramavtalsperioden är till och med med möjlighet till förlängning maximalt ett (1) år i taget till och med Sista anbudsdatum Undertecknat anbud jämte bilagor ska vara SKL Kommentus Inköpscentral tillhanda senast Anbudets giltighetstid Anbudet ska vara bindande till Om upphandlingen blir föremål för rättslig prövning ska anbudets giltighetstid förlängas fram till dess att upphandlingskontrakt kan tecknas dock högst fyra månader efter angiven bindningstid. Anbudet giltighetstid: Godkänner anbudsgivaren anbudets giltighetstid? (/ svar) Situationen på anbudsdagen Anbudsgivaren ska i sitt anbud beskriva förhållanden som är aktuella på anbudsdagen, såvida ej annat uttryckligen angivits i förfrågningsunderlaget. Situationen på anbudsdagen: Accepterar anbudsgivaren ovanstående krav? (/ svar) Krav på avlämnande av anbud Det är ytterst viktigt att anbudet innehåller samtliga efterfrågade uppgifter. Utskrivet: :08 Sida 3 av 68 Refnr.: 10162

4 Anbudssvar på frågor och krav ska endast lämnas i anvisade platser i Visma Tendsign. I de fall en bilaga efterfrågas ska anbudsgivaren i anvisad fritextruta hänvisa till bilagans namn, och eventuellt bilagenummer. Bilagor ska bifogas elektroniskt som fil i Tendsign. Vid utvärdering av anbud kommer information som inte efterfrågats i förfrågningsunderlaget och som bifogats anbudet inte att beaktas. Hänvisningar till information utanför anbudet, t. ex. länkar till web-sidor, får endast förekomma i de fall detta uttryckligen tillåts/ anges. Den information som lämnas i anbudet kommer elektroniskt att överföras från Tendsign till Kommunförbundet Skånes avtalsdatabas. Eftersom databasen är ett verktyg för handläggaren vid placering är det särskilt viktigt att vårdgivaren beskriver sin verksamhet noggrant men ändå kortfattat i anbudet så att innehållet blir tydligt och läsvänligt och inte ersätter efterfrågade beskrivningar med hänvisningar till andra beskrivningar gjorda i anbudet med exempelvis "se ovan". Samtliga frågor ställda i förfrågningsunderlaget ska besvaras. I de fall fråga endast avser vissa anbudsgivare, exempelvis anbudsgivare som lägger anbud inom en viss kategori, är detta angivet i krav eller fråga. Krav på avlämnande av anbud: Accepterar anbudsgivaren ovanstående krav? (/ svar) Elektroniskt upphandlingsförfarande Upphandlingssystemet VISMA TendSign används för all informationshantering i denna upphandling. Anbudsgivare som vill delta i upphandlingen ska lämna elektroniskt anbud via systemet VISMA TendSign. Anbudsgivare får genom VISMA TendSign: tillkommande information, kontroll av att alla frågor ställda i förfrågningsunderlaget är besvarade vid avlämnade av anbudet samt tydlig information om inte alla obligatoriska krav (ska-krav) är uppfyllda. Om en anbudsgivare inte registrerar sig på utan hämtar förfrågningsunderlaget på annat sätt kan SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) inte garantera att all information under anbudstiden kommer anbudsgivaren till handa. Frågor som besvarats på annat sätt än via VISMA TendSign är inte bindande för SKI. Det är kostnadsfritt för anbudsgivare att använda systemet och att lämna anbud i Tendsign. För att få tillgång till systemet krävs att anbudsgivaren registrerar ett konto och därmed erhåller användarnamn och lösenord. Registrering av konto görs på följande sida: https://tendsign.com. När du kommit in på sidan så klicka på länken Nya leverantörer för att börja registrera konto. Efter registrering ges omedelbar tillgång till systemet. Vid frågor eller behov av support kring hanteringen av systemet kontaktas VISMA TendSigns support på telefon eller e-post: Frågor med anledning av upphandlingen Upphandlingen genomförs i dess helhet i upphandlingssystemet Detta innebär: Utskrivet: :08 Sida 4 av 68 Refnr.: 10162

5 * att anbud ska lämnas elektroniskt i tendsign, *att frågor ställs via systemets fråge- och svarsfunktion samt * att svar lämnas samma väg Frågor besvaras enbart via under rubriken/fliken frågor och svar. Om anbudsgivaren har svårt att orientera dig i systemet går det bra att kontakta teknisk support på eller telefon Frågor med anledning av upphandlingen bör ställas senast Språk Svenska språket ska tillämpas i tal och skrift i alla frågor som rör denna upphandling. Intyg, tekniska beskrivningar och liknande material kan dock vara på engelska eller annat språk. Anbudsgivaren ska dock på begäran av SKI ombesörja och bekosta översättning Ersättning för upprättande av anbud Ersättning medges ej för upprättande av anbud Ett anbud per verksamhet samt helt eller delat anbud Ett anbud per verksamhet Den viktiga samarbetspartnern inom detta avtalsområde är en enskild verksamhet. En anbudsgivare kan driva flera olika verksamheter. Avtal med samma anbudsgivare kommer att tecknas verksamhet för verksamhet då det är viktigt att kunna särskilja mellan olika verksamheter hos en anbudsgivare. Därför måste varje verksamhet lämna ett eget anbud. Helt eller delat anbud En verksamhet kan utföra vård inom en eller flera kategorier. Därför kan varje verksamhet lämna anbud på en eller flera kategorier som passar in på den verksamhet som bedrivs. I vissa fall ställs specifika krav på de olika kategorierna. Detta står då specifikt i förfrågningsunderlaget. Kraven ska uppfyllas för de kategorier som verksamheten bedrivs inom. Fritextfält intill / svar. Intill förvalsfrågor (JA/NEJ) finns ofta ett kommentarfält. Där det är särskilt angivet är det obligatoriskt att kommentera svaret i kommentarfältet. För övriga förvalsfrågor har anbudsgivaren möjlighet att lämna kommentarer Prisvillkor Anbudsgivaren ska lämna priser utifrån de villkor som ställs i förfrågningsunderlaget. Priserna ska lämnas på angivet ställe i förfrågningsunderlaget, se avsnitten Utvärdering och pris för respektive kategori. Pris villkor: Accepterar anbudsgivaren ovanstående krav? (/ svar) Anbudsöppning Anbudsöppning kommer att ske hos SKL Kommentus Inköpscentral, Hornsgatan 15, Stockholm. Utskrivet: :08 Sida 5 av 68 Refnr.: 10162

6 Proceduren är inte offentlig, men representant för Handelskammare kan, på anbudsgivarens bekostnad, få närvara i enlighet med bestämmelserna i LOU. Anbuden kommer att öppnas Anbudsprövning Anbudsprövning kommer att ske i tre steg: Steg 1 - Kvalificering: Kvalificeringen är gemensam för samtliga kategorier. Endast de anbud som godkänns beträffande kvalificeringskraven i kapitel 3 går vidare till steg 2 och 3. Steg 2 - Prövning av att krav på tjänsten uppfylls: Prövning av att samtliga ska-krav uppfylls kommer att göras. Kraven återfinns i kravspecifikationen. I kravspecifikationen finns krav som är gemensamma för upphandlingen oavsett vilken kategori anbud lämnas för. Dessa gemensamma krav ska besvaras. Förutom de gemensamma kraven ska kraven för de specifika kategorierna besvaras för den/de kategori/er anbudet lämnas för. Bedöms anbudet inte klara samtliga krav går anbudet inte vidare till den slutliga utvärderingen. Prövning av om ett anbud klarar kraven sker utifrån anbudsgivarens svar i kravspecifikationen samt verifiering av uppgifter som efterfrågas i kravspecifikationen. Endast de anbud som bedöms uppfylla samtliga krav, både de gemensamma och de specifika, i kravspecifikationen går vidare till steg 3, anbudsutvärdering. Steg 3 - Anbudsutvärdering: Utvärderingen av de anbud som godkänts i steg 1 och steg 2 sker utifrån vilka som är de ekonomiskt mest fördelaktiga för respektive kategori. Se vidare beskrivning av utvärderingsmodellen i avsnitt Utvärderingskriterier. Bedömningen av åtaganden och beskrivningar beträffande kvalitetskriterierna kommer att genomföras av grupp eller grupper med tjänstemän från de i upphandlingen ingående kommunerna som genom sitt arbete är sakkunniga Antagande av anbud Utvärderingsmodell Kommunerna kommer inom varje kategori att anta de ekonomiskt mest fördelaktiga anbuden. Anbud kan komma att antas helt eller delvis. Ett anbud kan antas inom en eller flera kategorier. I denna upphandling tillämpas den så kallade mervärdesmodellen för att utvärdera de ekonomiskt mest fördelaktiga anbuden. Mervärdesmodellen bygger på principen att de utvärderingskriterier utöver pris som bedöms i utvärderingen, ges ett mervärde i kronor och att detta värde anges i förfrågningsunderlaget. Varje utvärderingskrav värderas för sig och åsätts ett ekonomiskt värde i kronor. Det totala maximala mervärdet erhålls genom att summera samtliga mervärden. Mervärdena subtraheras från anbudspriset. Resultatet betecknas anbudets Utskrivet: :08 Sida 6 av 68 Refnr.: 10162

7 jämförelsesumma. Anbudet med den lägsta jämförelsesumman är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Utvärderingskriterierna för de olika kategorierna framgår av avsnitten Utvärdering och pris. Kvalitetskriterierna får poäng. Varje poäng är värt 1 krona per vårddygn. Antagna anbud kommer att rangordnas efter anbudets jämförelsesumma inom respektive kategori. Exempel E.1 HVB för behandling av personer med huvudsakligen alkoholmissbruk/beroende har en rangordning E.2 HVB för behandling av personer med huvudsakligen narkotikamissbruk/beroende har en rangordning E.3 HVB för behandling av personer med blandmissbruk/beroende har en rangordning och så vidare.. Totalt sett blir det många rangordningsserier för respektive kategori. Bakgrunden till att det i upphandlingen skapats så pass många rangordningsserier är att det finns behov av att ställa olika krav samt att olika frågeställningar behöver utvärderas inom olika kategorier Tilldelningsbesked Tilldelningsbeslut meddelas anbudsgivarna via e-post till den e-postadress som är registrerad i Tendsign för den person som lämnat in anbudet i tendsign.com. Den hos anbudsgivaren som är ansvarig för upphandlingen är den som ska stå som kontaktperson för det inlämnade anbudet i tendsign.com. När information om tilldelningsbeslut meddelats anbudsgivare löper en avtalsspärr i tio dagar. Under denna tid har anbudsgivaren rätt att begära överprövning av tilldelningsbeslutet i Förvaltningsrätten. Kommunerna är inte bundna av avtal förrän SKI har undertecknat skriftligt ramavtal Information för urvalssökning Kommunförbundet Skåne administrerar alla avtal i en avtalsdatabas. För att underlätta sökning efter vårdgivare och individualisera insatsen enligt socialtjänstlagens krav har Kommunförbundet Skåne en modul för urval. Anbudsgivaren ombeds i avsnittet information för urvalssökning att fylla i de urvalskriterier som passar in på anbudsgivarens verksamhet idag. En verksamhet inom socialtjänstens område måste kontinuerligt utvecklas. Detta innebär att det under avtalsperioden kommer att ske förändringar vad gäller sökbegrepp för verksamheten, till exempel vid ändrat tillstånd eller en förfining av målgrupper. Kategorier, pris samt typ av uppdrag och rangordning inom detta kan inte ändras under avtalsperioden Behandling av personuppgifter Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, postadress och e-postadress. I personuppgiftslagen (1998:204) finns regler för hur personuppgifter får behandlas. SKI och Kommunförbundet Skåne är personuppgiftsbiträde till de personuppgiftsansvariga upphandlande myndigheterna för de uppgifter, t ex. namn på kontaktpersoner och Utskrivet: :08 Sida 7 av 68 Refnr.: 10162

8 e-postadresser som lämnas dels i samband med anbudsgivning, dels vid eventuellt tecknande av ramavtal mellan vårdgivaren och den upphandlande myndigheten. Behandlingen av de aktuella personuppgifterna är nödvändiga för att kunna fullgöra ingångna ramavtal. Personuppgifterna kommer att kunna användas för att kunna föra kund- och leverantörsregister i syfte att informera, administrera och möjliggöra avrop på ramavtalen samt skicka fakturor avseende den administrativa ersättning som tas ut av SKI. En registrerad person har rätt att när som helst begära information från de upphandlande myndigheterna beträffande vilka personuppgifter som finns registrerade om personen. En sådan begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad och skickas till respektive upphandlande myndighet Sekretess Enligt offentlighets- och sekretesslagen råder absolut anbudssekretess tills dess att tilldelningsbeslut fattats av den upphandlande myndigheten. Efter tilldelningsbeslutet kan uppgifter anbud även i fortsättningen omfattas av sekretess, så kallad kommersiell sekretess. Sekretessprövningen sker i samband med att någon begär ut handlingar från den upphandlande myndigheten. Om anbudsgivaren anser att någon uppgift i anbudet omfattas av sekretess eller utgör företagshemligheter har anbudsgivaren möjlighet att redovisa detta nedan. Vänligen ange var i anbudet, vilket lagrum, på vilken grund och vilken skada som anbudsgivarens skulle åsamkas om uppgifterna röjs. Enligt offentlighets- och sekretesslagen måste den upphandlande myndigheten självständigt genomföra en sekretessprövning varje gång en allmän handling begärs utlämnad. Detta innebär att anbudsgivarens begäran om sekretess inte är en garanti för att uppgiften slutligen omfattas av sekretess. Sekretess: Accepterar anbudsgivaren ovanstående krav? (/ svar) Avrundning och angivna värden Alla värden som anges i anbudet ska bestå av två decimaler. Om de skulle bestå av fler decimaler kommer avrundning att ske på följande sätt: Avrundningen kommer att ske nedåt om den första strukna siffran är mindre än 5. Avrundningen kommer att ske uppåt om den första strukna siffran är större än Reservationer accepteras ej I anbudet ska inget så kallat sidoanbud förekomma. Skrivningar i anbudet som omfattar reservationer mot villkor i förfrågningsunderlaget accepteras inte Ramavtal Anbudsgivaren ska acceptera de kommersiella villkoren. Dessa kommer att ingå i texten till ramavtalet. Ramavtal: Accepterar anbudsgivaren ovanstående krav? (/ svar) Utskrivet: :08 Sida 8 av 68 Refnr.: 10162

9 Publicering av anbudsdokument Ramavtal med prisbilagor med mera kommer att publiceras i Kommunförbundet Skånes databas. Samma information kommer att finnas tillgänglig för alla kommuner som gör en placering på avtalet. Anbudsgivaren ska acceptera att avtalspriser, kontaktpersoner, information om verksamheten m.m. kommer att publiceras i KFSK:s avtalsdatabas. Publicering av anbudsdokument : Accepterar anbudsgivaren ovanstående krav? (/ svar) Avropsordning (ordning för beställning/vid placering) De anbud som efter utvärdering godkänts kommer att antas och läggas upp i Kommunförbundet Skånes avtalsdatabas. De antagna vårdgivarna kommer att placeras i en ordning där den som lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet kommer först på listan i databasen och numreras därefter. Placeringar kommer i första hand att ske enligt rangordning. Beställning från tecknade ramavtal kan dock ske på annat sätt beroende på den placerande kommunens handläggares bedömning i samråd med den enskilde gällande individens behov. Avropsordning: Accepterar anbudsgivaren ovanstående krav? (/ svar) Bilagor 1) Deltagande kommuner 2) Skärmdump avtalsdatabas IFO 3) Revisorsintyg 1.2. Kategorier HVB -Vuxna missbruk/beroende Kategorier Specificera nedan vilken/vilka kategorier ni lämnar anbud på: E.1 HVB för behandling av personer med huvudsakligen alkoholmissbruk/beroende (/ svar) E.2 HVB för behandling av personer med huvudsakligen narkotikamissbruk/beroende (/ svar) E.3 HVB för behandling av personer med blandmissbruk/beroende (/ svar) E.4 HVB för behandling av personer med fokus på dubbeldiagnos/samsjuklighet (/ svar) Utskrivet: :08 Sida 9 av 68 Refnr.: 10162

10 E.5 HVB för behandling av personer med spelmissbruk/beroende (/ svar) E.6 HVB för personer i behov av omvårdnad till följd av missbruk/beroende (/ svar) E.7 HVB för kvinnor med missbruk/beroende under och efter graviditet (/ svar) E.8 HVB för personer som är under beviljad substitutionsbehandling (/ svar) E.9 HVB med fokus på utredning till följd av missbruk/beroende/dubbeldiagnos/samsjuklighet (/ svar) E Stegsprogram (/ svar) HVB hemmets karaktär Anbudsgivaren ska besvara nedanstående fråga genom att välja ett av de tre nedanstående alternativen. Om Ni frågar de placerade om hur de betraktar verksamheten, skulle de då svara: Observera att endast ett svarsalternativ ska väljas Ange alternativ (Fasta svarsalternativ) Hemlik familjeatmosfär Behandlingshemsatmosfär Institutionsmiljö 1.3. Definitioner och informationskrav Definitioner Nedan följer definitioner av begrepp som används i upphandlingen. Anbudsgivare = Vårdgivare som lämnar anbud Uppdragsgivare = placerande kommun, beställare Placerad person = klient, patient Insats = vård, behandling, omvårdnad Utskrivet: :08 Sida 10 av 68 Refnr.: 10162

11 Halvvägshus = Halvvägshus eller förlängd behandling erbjuds ofta i anslutning till 12-stegsprogram. Halvvägshus är normalt egna HVB. (Halvvägshus ska lämna eget anbud i svarformulären för kategori E1 - E9 ex E6.) Heltidsanställd = Antal timmar totalt per vecka genom 37 timmar ger antalet beräknade heltidstjänster. Kvalitetssystem = avses det som enligt lag gäller för uppföljning/styrning av verksamheten. Kvalitetssystem avseende insatsen = system som dokumenterar, följer upp resultat och effekter av insatser och behöver ej vara kopplad till styrningen av verksamheten. Verksamhetsidé =Verksamhetsidén är ett koncentrat av antaganden kring bästa arbetsätt och metoder för målgrupp och syfte Vårdplan= socialnämndens plan som ska tydliggöra syftet med vården, varaktigheten av vården och nämndens insatser för den placerade. Vårdplanen ska också tydliggöra behov i olika avseenden, till exempel fysisk och psykisk hälsa, social situation och utbildning. Genomförandeplan = en konkretisering av vårdplanen där följande beskrivs: 1. målet med de särskilda insatser som behövs, 2. när, hur och av vem de särskilda insatserna ska genomföras, 3. när och hur genomförandeplanen ska följas upp, 4. när och hur den placerade ska kunna tillgodogöra sig åtgärder och insatser som andra huvudmän än socialnämnden ansvarar för, Utredning Vuxna missbruk = Fördjupad kvalificerad utredning genomförd av legitimerad personal. Uppdraget är oftast riktat mot personer som inte klarar av att avhålla sig från alkohol/droger eller av någon anledning inte är behandlingsbara eller mottagliga för behandling där man behöver göra: Psykiatrisk bedömning av vidare utredningsbehov som hjärnskador/damp /NP etc Psykologutredning inkl tester och observationer av kognitiva funktioner Funktionsbedömning Behandling vuxna missbruk = Behandling är systematiska och teoretiskt grundade tekniker eller metoder som används för att hjälpa enskilda individer att komma från sitt missbruk och beroende. ( Källa: Socialstyrelsens nationella riktlinjer drog och alkoholmissbruk). Utslussning = Den avslutande delen av en behandlingsinsats där livet efter placeringen förbereds och planeras genom konkreta åtgärder som beslutas i samarbete med den placerade och i förekommande fall familj eller andra närstående. Mål för utslussningen kan vara att individen ska klara skolgång/arbete/sysselsättning, ett så självständigt boende som möjligt, upprätthålla sociala relationer och ha en meningsfull fritid. Dubbeldiagnos/samsjuklighet = Med samsjuklighet menas generellt klienter och patienter med missbruk och beroende, som samtidigt uppfyller diagnostiska kriterier för psykiatriska tillstånd. Det kan vara ångestsjukdom, depressionssjukdom, manodepressiv sjukdom, schizofreni eller andra psykostillstånd samt personlighetsstörningar. Funktionsnedsättning = nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Utskrivet: :08 Sida 11 av 68 Refnr.: 10162

12 Kommentar: En funktionsnedsättning uppstår till följd av en medfödd eller förvärvad skada. Sådana skador, tillstånd eller sjukdomar kan vara av bestående eller övergående natur. Beprövad erfarenhet = Innebär att en åtgärd måste ha använts i flera verksamheter, där de ansvariga är eniga om åtgärdens positiva effekt. Evidensbaserad behandling = Avser systematiska och teoretiska metoder med stöd i forskning. Lokalkostnader= Beräkning av lokalkostnaden skall innefatta allt som har med lokaler att göra och beräknas i avgiften, dvs även gemensamma utrymmen och ev kringkostnader så som värme, vatten mm Primär målgrupp = Den målgrupp anbudsgivaren arbetar bäst med. Sekundär målgrupp = Den målgrupp som anbudsgivaren med rätt förutsättningar och betingelser klarar att arbeta med. Tertiär målgrupp = Identifiering av den målgrupp som verksamheten är minst lämpad för (inom det tillstånd verksamheten har). Endast kvinnor = Om hela verksamheten som sådan bara arbetar med kvinnor. Endast män = Om hela verksamheten som sådan bara arbetar med män. Annat etniskt ursprung = Om verksamheten har en särskild inriktning och särskild kompetens inom ett visst etniskt ursprung. Tillgängligt för rullstolsburna = - En rullstolsburen person tar sig in i och kan röra sig i lokalen utan hjälp. - Dörröppningsfunktion finns. - Trappor saknas eller ramp finns, högst 0,5 m nivåskillnad per ramp, med lutning på 1:20=2,9 grader - Hiss finns när lokalen har flera plan. Hissen har följande funktioner och mått: dörrautomatik, hissmått 1100x1400 mm, passagemått hissdörr >800mm, dörr på kortsidan. Tillgängligt för rullstolsburna med assistans= - En rullstolsburen person tar sig in i och kan röra sig i lokalen med viss hjälp. - Max ett trappsteg på högst 10 cm - Ramp som är längre än 5 m och lutar mer än 5 grader - Trösklar högre än 2,5 cm men mindre än 10 cm, ingen dörröppningsfunktion. - Dörröppningar minst 80 cm breda - Hiss finns när lokalen har flera plan, hissmått 1100x1400 mm, passagemått hissdörr >800mm, dörr på kortsidan - Dörröppningar minst 84 cm breda Handikapparkering finns = - Handikapparkering finns intill lokalen. - Parkeringsplats med gångväg från entrén på max 25m som är fri från hinder - Parkering sida vid sida: minst 3,6 m bred och att det finnas en plats med bredd 5 m - Parkering längs med trottoar: minst 7 m lång. Om trottoaren är 3 m bred så anses p-platsen uppfylla kravet på en 5 m bred parkering. Handikapptoalett finns = Utskrivet: :08 Sida 12 av 68 Refnr.: 10162

13 - Lokalen har toalett som är tillgänglig för rörelsehindrade. De invändiga måtten är 2,2x2,2 m - Toaletten har fungerande larm, upphöjd toalettsits och - Enkelt uppfällbara armstöd (ingen spak inne vid väggen) draghandtag på dörrens insida, tvål, handdukar, spegel placerade så de fungerar för person i rullstol - Dörröppningen är minst 80 cm bred Tillgängligt för synskadade = - Trappor har kontrastmarkeringar både vid övre och nedre - Belysningen är bra och bländfri - Väggar, dörrar och pelare eller golv har kontrastfärger, tydlig, helst taktil skyltning, hissar med våningsutrop - Det är lätt att komma fram i lokalen Information När ramavtal tecknats kommer information om anbudsgivarna att läggas in i Kommunförbundets Skånes avtalsdatabas. Databasen kommer att vara tillgänglig för handläggare i de placerande kommunerna för att de ska kunna genomföra matchning mot individens behov i samband med placering. Anbudsgivare ska därför besvara de efterfrågade uppgifterna nedan för att detta ska kunna visas i databasen för handläggarna. För att se hur Kommunförbundets Skånes avtalsdatabas ser ut se bilaga 2. Uppgifterna som begärs in nedan, kommer inte att ingå i utvärderingen men ska besvaras Information om anbudsgivaren Anbudsgivarens namn: (Fritextsvar) Organisationsnummer: (Fritextsvar) Kontaktperson och e-postadress dit förfrågningar av administrativ art kan ställas under avtalsperioden på central nivå. (Fritextsvar) Kontaktperson och e-postadress dit förfrågningar om verksamheten kan ställas under avtalsperioden på central nivå. (Fritextsvar) Placeringsansvarig (namn, telefonnummer, e-postadress) (Fritextsvar) Uppgifter om verksamheten Verksamhetens namn: (Fritextsvar) Besöksadress: (Fritextsvar) Postadress: (Fritextsvar) Län (Namn, ej bokstavskombination): (Fritextsvar) Kommun: (Fritextsvar) Telefonnummer där verksamheten kan nås dygnet runt: (Fritextsvar) Fax: (Fritextsvar) Utskrivet: :08 Sida 13 av 68 Refnr.: 10162

14 E-postadress: (Fritextsvar) Webbplats: (Fritextsvar) Platsantal: (Fritextsvar) Föreståndare (namn, telefonnummer och e-postadress): (Fritextsvar) Biträdande föreståndare (namn, telefonnummer och e-postadress): (Fritextsvar) Kontaktperson och e-postadress dit förfrågningar av administrativ art kan ställas under avtalsperioden på verksamhetsnivå. (Fritextsvar) Webbadress till verksamhetens egna sida i Socialstyrelsens HVB-register (ange hela länkadressen inklusive http//:) (Fritextsvar) GPS - koordinater för verksamhetens placering (Fritextsvar) Om verksamheten bedrivs i ett annat land, ange vilket? (Fritextsvar) Information för urvalssökning Anbudsgivaren ska nedan kryssa i vilka alternativ som passar till den/de verksamheter anbudet omfattar. De alternativ som presenteras nedan är de urvalsalternativ som kommer att finnas för sökning i Kommunförbundets Skånes avtalsdatabas Målgrupp Vilken ålder är er verksamhet inriktad mot? Ange den lägsta åldern: (Linjär skala) Enhet: år Vilken ålder är er verksamhet inriktad mot? Ange den högsta åldern: (Linjär skala) Enhet: år Expanderad skala Expanderad skala Genomsnittsålder på de som var placerade i verksamheten under 2011 (Linjär skala) Enhet: år Beskriv er/era målgrupp/målgrupper utifrån följande tre indelningar: 1) primär målgrupp, 2) sekundär målgrupp och 3) tertiär målgrupp: (Fritextsvar) Typ av uppdrag Akut (/ svar) Behandling (/ svar) Utredning (/ svar) Omvårdnad (/ svar) Utskrivet: :08 Sida 14 av 68 Refnr.: 10162

15 Inriktning För att kryssa JA måste ni arbeta just med det ni kryssar för. Missbruksproblematik utan annan specifik problematik (/ svar) Kriminalitetsproblematik (/ svar) Psykisk problematik (/ svar) Neuropsykiatrisk problematik (/ svar) Under beviljad substitutionsbehandling (/ svar) Dubbeldiagnos/samsjuklighet (/ svar) Psykiska funktionsnedsättningar (/ svar) Övergreppsproblematik (/ svar) Särskilda förutsättningar Enbart män - SE DEFINITION I AVSNITT DEFINITIONER (/ svar) Enbart kvinnor SE DEFINITION I AVSNITT DEFINITIONER (/ svar) Båda könen (/ svar) Annat etniskt ursprung (/ svar) Gravida (/ svar) Skyddsbehov/hedersrelaterat våld (/ svar) Särskild trosuppfattning (/ svar) Utskrivet: :08 Sida 15 av 68 Refnr.: 10162

16 Särskild språkkompetens (/ svar) Tar emot par (/ svar) Tar emot personer med hiv-smitta (/ svar) Avtal med Kriminalvården (/ svar) Avtal med Regionen/Landsting? Om JA, ange vilket landsting (Region Skåne, Region Halland, Landstinget Kronoberg) och när avtalet avtalet upphör i fritextrutan intill frågan. (/ svar) Målgrupp missbruk Alkoholmissbruk (/ svar) Blandmissbruk (/ svar) Narkotikamissbruk (/ svar) Spelmissbruk (/ svar) Metoder evidensgrad 1 enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer Ange om och vilken/vilka av nedanstående metoder med evidensgrad 1 enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruk och beroendevård (publ. 2007) som används i verksamheten. Arbetar verksamheten utifrån metoder som enligt Socialstyrelsen nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård har evidensgrad 1? Om ja, ange vilka av nedanstående metoder som tillämpas genom att svara på respektive metod/metoder som används i verksamheten. (/ svar) CRA-behandling (/ svar) Dynamisk terapi (/ svar) Utskrivet: :08 Sida 16 av 68 Refnr.: 10162

17 Familjeterapi med fokus på missbruk och beroende (/ svar) Kognitiv beteendeterapi för både missbruk och psykiatrisk problematik (/ svar) Interaktionell terapi (/ svar) Motivationshöjande behandling (/ svar) 12-stegsbehandling (/ svar) Annan evidensbaserad metod. Om, ange vilken i fritextrutan intill frågan. (Fritextsvar) Andra metoder än evidensbaserade metoder enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer Ange vilken/vilka andra metoder som tillämpas i verksamheten. ADL (A daily life) (/ svar) Dialektisk beteendeterapi (/ svar) ESL (/ svar) Kognitiv beteendeterapi (/ svar) Lösningsfokuserad behandling (/ svar) Miljöterapi (/ svar) Transaktionsanalys (/ svar) Annan metod baserad på beprövad erfarenhet? Om, ange vilken i fritextrutan intill frågan (/ svar) Utskrivet: :08 Sida 17 av 68 Refnr.: 10162

18 Annan behandlingsmetod. Om, ange vilken i fritextrutan intill frågan (Fritextsvar) Allmän information om verksamheten Ange kommunikationsmöjligheter till och från verksamheten: (Fritextsvar) Ombesörjer och bekostar ni hämtning och lämning av handläggare och anhöriga från/till allmänna kommunikationer? (/ svar) Har ni utrustning för videokonferenser? (/ svar) Erbjuds eftervård? (/ svar) Tillgänglighet för rullstolsburna? SE DEFINITION I AVSNITT DEFINITIONER (/ svar) Tillgänglighet för rullstolsburna med assistans? SE DEFINITION I AVSNITT DEFINITIONER (/ svar) Handikapparkering finns? SE DEFINITION I AVSNITT DEFINITIONER (/ svar) Handikapptoalett finns? SE DEFINITION I AVSNITT DEFINITIONER (/ svar) Tillgänglighet för synskadade? (/ svar) God miljö för hörselskadade? (/ svar) Tillåtet för djur att vistas i lokalen? (/ svar) Rökning tillåten utomhus inom vårdgivarens tomt? (/ svar) Rökning tillåten inomhus? (/ svar) Rökning tillåten i eget rum? (/ svar) Utskrivet: :08 Sida 18 av 68 Refnr.: 10162

19 Bemanning Högre vårdtyngd kräver högre bemanning. Som skäl till viss bemanning ska vårdgivaren lämna en egen skattning på vilken vårdtyngd verksamheten riktar in sig på för de tre områdena nedan, riskbeteende, skyddsbehov och behandlingsintensitet. Anbudsgivaren ska ange vårdtyngden utifrån en femgradig skala där 1 är lägst och 5 högst och beskriva verksamhetens bemanning och motivera den utifrån angiven nivå inom respektive tre områdena. Riskbeteende: Ange nivå och beskriv er bemanning och motivera den utifrån angiven nivå i fritextrutan intill frågan. (Linjär skala) Enhet: Skyddsbehov: Ange nivå och beskriv er bemanning och motivera den utifrån angiven nivå i fritextrutan intill frågan (Linjär skala) Enhet: Behandlingsintensitet: Ange nivå och beskriv er bemanning och motivera den utifrån angiven nivå i fritextrutan intill frågan (Linjär skala) Enhet: Hänvisningar till lagtexter, föreskrifter och liknande Anbudsgivaren ska följa alla för verksamheten gällande lagar och föreskrifter samt känna till vilka av dessa som verksamheten berörs av. I förfrågningsunderlaget hänvisas till lagtexter och föreskrifter i vissa fall och i andra fall inte. Lagtexter och föreskrifter lyfts fram i förfrågningsunderlaget för att förtydliga vissa krav, det betyder dock inte att dessa lagtexter och föreskrifter är viktigare än annan lagtext som det inte hänvisas till. Utskrivet: :08 Sida 19 av 68 Refnr.: 10162

20 2. Leverantörskvalificering 2.1. Leverantörskvalificering Leverantörskvalificering I detta avsnitt anges de krav som ställs på anbudsgivarens kompetens och erfarenhet, kapacitet samt ekonomiska och finansiella ställning. Vidare anges de bevis m.m. som anbudsgivaren måste bifoga och redovisa i sitt anbud för att styrka att de angivna kraven uppfylls. För att en anbudsgivare ska vara kvalificerad måste de krav som redovisas i detta avsnitt vara uppfyllda Originalhandlingar Undertecknade intyg och handlingar som begärs in i denna upphandling ska skannas in och laddas upp med anbudet. Om anbudsgivaren själv inte förfogar över en skanner, finns det fler företag som kan vara behjälpliga med denna tjänst. SKI förbehåller sig rätten att under utvärderingsperioden vid behov begära att dessa handlingar även lämnas in i original. Originalhandlingar: Accepterar anbudsgivaren ovanstående krav? (/ svar) Juridiska krav Anbudsgivaren, styrelse, VD och personal i ledande ställning ska vara fria från hinder att delta i upphandlingen jämlikt 10 kap 1 och 2 LOU. Under utvärderingen kan det komma att kontrolleras att hinder inte föreligger jämlikt 10 kap 1 och 2 LOU. I samband med avtalstecknande ska en sanningsförsäkran undertecknas att avtalsparten är fri från hinder jämlikt 10 kap 1 och 2 LOU. Juridiska krav: Accepterar anbudsgivaren ovanstående krav? (/ svar) Juridiska krav: Anbudsgivaren är fri från hinder att delta i upphandlingen enligt 10 kap 1 och 2 LOU (/ svar) Skatt, socialförsäkringsavgifter samt registrering för F-skatt Anbudsgivaren och underleverantörer ska ha fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter och skatt samt vara registrerade för F-skatt. SKI kommer att kontrollera att ovanstående krav är uppfyllda. Har anbudsgivaren fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter och skatt? (/ svar) Utskrivet: :08 Sida 20 av 68 Refnr.: 10162

1. Upphandlingsföreskrifter och information om verksamheten

1. Upphandlingsföreskrifter och information om verksamheten Förfrågningsunderlag 2012-04-02 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Öppenvårdsverksamhet Skåne, Halland, Kronoberg 2012 Frida Haag 10164 Sista anbudsdag: 2012-05-14 23:59 Symbolförklaring:

Läs mer

1. Upphandlingsföreskrifter

1. Upphandlingsföreskrifter Förfrågningsunderlag 2012-03-22 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Enskilda platser för boende, korttidsvistelse samt daglig verksamhet enligt LSS 2012, Kommunförbundet Skåne

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter

1. Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen ut ett leverantörsperspektiv Analys, planering & förfrågan När en upphandling startar görs flera

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 1(8) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 Leveransadress Anbudsgivare Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda Anbud - Maskintjänster

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

Google GSA med backupenhet

Google GSA med backupenhet Förfrågningsunderlag 2013-11-22 Upphandlande organisation Jönköpings läns landsting Upphandling Google GSA med backupenhet Susanne Gustafsson LJ 2013/1584 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2013-11-29

Läs mer

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

Avropsförfrågan från ramavtal

Avropsförfrågan från ramavtal Förfrågningsunderlag 2013-10-17 Upphandlande organisation Jordbruksverket Upphandling Sökfunktion till Jordbruksverkets webbplats Thomas Dalkvist 2.8.11-7705/13 Sista anbudsdag: 2013-11-05 Symbolförklaring:

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (8) Dnr: 2014:115 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Diarienummer 12-308 Datum 2012-02-22 Förfrågningsunderlag Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning Förfrågningsunderlag Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Datum/Date 2012-03-12 Beteckning/Reference 2012-80036 Handläggare/Attending to this matter Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Exportkreditnämnden (EKN) inbjuder Er att lämna

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin från slutna behållare, tankar och fettavskiljare 1(9) Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Härmed intygas att vi tagit del av förfrågningsunderlaget för upphandling av hemtjänst genom kundval och bifogar

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Med nedanstående underskrift intygar vi att informationen i dokumentet är aktuell, sanningsenlig och korrekt,

Läs mer

Anbud avseende: Bygg & Mark För Käppalaförbundet. c._bilaga_1 Bygg_o_Mark.doc. Refnr: Fylls i av anbudsgivare

Anbud avseende: Bygg & Mark För Käppalaförbundet. c._bilaga_1 Bygg_o_Mark.doc. Refnr: Fylls i av anbudsgivare Anbud avseende: c._bilaga_1_ _Bygg_o_Mark.doc Bygg & Mark För Käppalaförbundet Refnr: Fylls i av anbudsgivare Anbudsgivare: Behörig avtalstecknare : Datum: Underskrift Namnförtydligande Anbudets giltighetstid

Läs mer

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor)

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Philip Rasch 2014-06-12 E-post philip.rasch@polisen.se Saknr och diarienummer 939-A138.031/2014 UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner Förfrågningsunderlag 2013-04-03 Upphandlande organisation Läkemedelsverket Upphandling Avrop E-tjänst för planering av inspektioner Conny Björk Diarienr 2.3-2013-027585 Sista anbudsdag: 2013-04-15 Symbolförklaring:

Läs mer

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1.1 Ansökningshandlingar 1.1.1 Ansökan Intresserade inbjuds att ansöka om att bli godkända att få driva vård inom vårdval för fysioterapi/sjukgymnastik inom primvårdsrehabilitering.

Läs mer

2014-03- 24 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN

2014-03- 24 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN Ansökan kan delvis fyllas i elektroniskt men måste skrivas ut för underskrift. Efterfrågade uppgifter och intyg ska biläggas ansökan. Ansökan med

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Diarienummer 09-495 Datum 2009-08-26 Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-495 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av:

Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av: Avtal gällande projektledning av upphandling av vård-, omsorgs- och behandlingsplatser m.m. mellan SKL Kommentus Inköpscentral, SKI och Kommunförbundet Skåne, KFSK. Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral

Läs mer

Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Datum 2009-09-30 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Datum: 2011-11-28 1 (11) Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se

Läs mer

Om Vårdgivare avser att ansöka om godkännande för flera mottagningar lämnas en ansökan per mottagning.

Om Vårdgivare avser att ansöka om godkännande för flera mottagningar lämnas en ansökan per mottagning. Ansökan om godkännande inom Vårdval Uppsala län Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar Individ- och familjeförvaltningen 1(11) Datum 2012-11-20 Handläggare Vår Referens Magnus Hillborg 2012/00119 080 710 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar Förfrågningsunderlaget är indelat

Läs mer

1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Inbjudan att lämna anbud 2014-04-11

1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Inbjudan att lämna anbud 2014-04-11 Förfrågningsunderlag 2014-04-11 Upphandlande organisation Södertörns högskola Upphandling Verksamhetsutvecklare Eva-Britt Hoflin Nygren Dnr 851/1.4.3/2014 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2014-04-25

Läs mer

Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna

Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna 2013-11-10 Dnr: 2011-3060046 Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna Härmed inbjuds ni att lämna anbud på de kurser som ESF-projektet

Läs mer

Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne

Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne HÄLSOVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas

Läs mer

Upphandlingsprocessen

Upphandlingsprocessen ESLÖVSKOMMUN Vård och Omsorg 2014-05- 12 Rutinbeskrivning 165,o014, O(05-41 Dnr_. Rutiner för upphandling 1 Eslövs kommun Upphandlingsprocessen All upphandling i Eslövs kommun ska ske via elektronisk kommunikation

Läs mer

Prisförfrågan. - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI

Prisförfrågan. - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI Prisförfrågan - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI INNEHÅLLSFÖRTECKNING PRISFÖRFRÅGAN... 1 1 ALLMÄN INFORMATION... 1 1.1 OM SMHI... 1 1.2 OM DENNA UPPHANDLING... 1 1.3 VOLYM OCH UTVÄRDERING...

Läs mer

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 2013-11-05 Dnr 9622/13 Aktbil 1

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 2013-11-05 Dnr 9622/13 Aktbil 1 2013-11-05 Dnr 9622/13 Aktbil 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN Anbudsförfrågan för reklambyråtjänster Ni inbjuds att till Brottsoffermyndigheten inkomma med anbud på reklambyråtjänster enligt nedanstående kravspecifikation.

Läs mer

1 Avropsförfrågan, BI-system

1 Avropsförfrågan, BI-system 1/6 1 Avropsförfrågan, BI-system Specifika uppgifter för aktuell förfrågan Nr. 1 Beskrivning med uppgifter specifika för denna avropsförfrågan Avropets utskicksdatum 2 Myndighetens diarienummer för avropet

Läs mer

Upphandling av ramavtal för verksamhetsutveckling. Dnr 08-1006

Upphandling av ramavtal för verksamhetsutveckling. Dnr 08-1006 Upphandling av ramavtal för verksamhetsutveckling Dnr 08-1006 2(10) 1 Om PTS... 3 2 PTS behov... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 4 3.1 Skattekontroll... 4 3.2 Sanningsförsäkran... 4 3.3 Registreringsbevis...

Läs mer

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform Förenklad

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av etik- och miljöanalys samt rådgivning

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av etik- och miljöanalys samt rådgivning FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av etik- och miljöanalys samt rådgivning Första AP-fonden (dnr 2006:40 001.LED ) Andra AP-fonden (dnr AP2 2006/0022) Tredje AP-fonden (dnr 2006/0153 ) Fjärde AP-fonden

Läs mer

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN 1(6) ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN Ansökan gäller för externa vårdgivare. Leverantörsuppgifter Leverantör som ansöker om godkännande för flera enheter

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun

Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun 1 Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun Reviderad 2013-04-01 Reviderad 2014-01-09 Reviderad 2014-08-30 1 ALLMÄNT Dessa tillämpningsanvisningar för inköp och upphandling

Läs mer

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01.

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNG 2015-00365 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att få ingå

Läs mer

English Law Translations AB, första leverantör. UPPHANDLING Översättningstjänster, teknisk kompetens OMFATTNING. English Law Translations AB,

English Law Translations AB, första leverantör. UPPHANDLING Översättningstjänster, teknisk kompetens OMFATTNING. English Law Translations AB, DIARIENUMMER 08-3333 HANDLÄGGARE, AVDELNING, TELEFON, E-POST DATUM Catharina Öberg 5 november 2008 Upphandlingsenheten Tfn: 08-678 56 94 catharina.oberg@pts.se Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Översättningstjänster,

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Förfrågningsunderlag Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Bilagor: a) Avtal m avtalsbilagor 1-4 b) Blankett Ansökan om tillstånd att utföra servicetjänster c) Blankett Intyg d) Blankett

Läs mer

Konferenspaket. Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se

Konferenspaket. Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se Förfrågningsunderlag Perstorps kommun Konferenspaket 1 ALLMÄN INFORMATION Perstorps kommun har blivit beviljade medel från Europeiska socialfonden (ESF) för genomförande av projektet Kulturutveckling,

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter

1. Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2013-03-18 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Skåne, Koncerninköp Upphandling av produktions- och konsultinsatser inom område information och kommunikation,

Läs mer

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val 1(9) Sista anbudsdag: 2010-09-13 Anbudets giltighet: 2010-12-31 Upphandlingsform: Förenklad upphandling Datum 2010-08-13 Diarienr 10-179/2 Upphandlande enhet: Valmyndigheten Box 4210 171 04 Solna Förfrågningsunderlag

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Vaxholms stad Socialförvaltningen 185 83 Vaxholm Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Denna ansökan ska tas ut på papper och undertecknas

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform

Läs mer

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan.

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan. Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Cassandra Utas Stokic Telefon 010-56 369 11 E-post cassandra.utas-stokic@polisen.se Datum 2014-03-06

Läs mer

2015-01-01 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 2015

2015-01-01 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 2015 2015-01-01 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 2015 Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet.

Läs mer

ÅKLAGARMYNDIGHETEN Sida 1 (7) Ekonomienheten Datum Dnr Upptiandlingsfunktionen 2015-03-17 ÅM-A 2015/0048. Ert datum

ÅKLAGARMYNDIGHETEN Sida 1 (7) Ekonomienheten Datum Dnr Upptiandlingsfunktionen 2015-03-17 ÅM-A 2015/0048. Ert datum Jt. ÅKLAGARMYNDIGHETEN Sida 1 (7) Ekonomienheten Datum Dnr Upptiandlingsfunktionen 2015-03-17 ÅM-A 2015/0048 Ert datum Er beteckning Tilldelningsbeslut Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende

Läs mer

1 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna för upphandlingen framgår nedan.

1 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna för upphandlingen framgår nedan. ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum Rikspolisstyrelsen 2013-08-19 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Diarienr (åberopas vid korresp) A054.552/2013 saknr 261 Upphandlande myndighet Rikspolisstyrelsen

Läs mer

ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi

ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi VÅRDVAL I STOCKHOLMS LÄN GÄLLER FROM 2015-06-01 INNEHÅLL 2 (15) 1 Inledning Stockholms läns landsting har beslutat att införa

Läs mer

HÄLSOVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal Barnmorskemottagning (BMM)

HÄLSOVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal Barnmorskemottagning (BMM) HÄLSOVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering och Avtal Barnmorskemottagning (BMM) UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. FIRMA-/FÖRETAGSNAMN Företagets/personens

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare Word Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 4 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Våld i nära relationer Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling () publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Ansök an Om upphandling enligt LOV att bedriva hemtjänst i kommunerna Leksand och Rättvik Förfrågningsunderlag VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Leksands kommun Rättviks kommun - Valfrihetssystemet enligt

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av tjänster: grafisk design/formgivning

Förfrågningsunderlag för upphandling av tjänster: grafisk design/formgivning 2008-03-27 Dnr Adm 2008/24 Förfrågningsunderlag för upphandling av tjänster: grafisk design/formgivning av trycksaker och montrar Härmed inbjuder Statens kulturråd leverantörer att lämna anbud på tjänster:

Läs mer

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun Skickas till Robertsfors kommun Socialförvaltningen Storgatan 13 915 81 Robertsfors Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun 1. Sökande företag Företagets

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm.

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm. Upphandlingsrapport Datum Vår referens Sida 2009-02-18 Dnr: 09-190 1(10) Upphandlingsenheten Anna-Karin Hellsten anna-karin.hellsten@pts.se 1. Upphandling av tekniska konsulttjänster 1.1. Bakgrund PTS

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UTVÄRDERING AV REGIONALFONDSPROJEKTET START-UP STOCKHOLM

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UTVÄRDERING AV REGIONALFONDSPROJEKTET START-UP STOCKHOLM FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UTVÄRDERING AV REGIONALFONDSPROJEKTET START-UP STOCKHOLM 1. INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1. Upphandlande organisation Upphandlande organisation är Stockholms NyföretagarCentrum

Läs mer

Upphandling. - kortfattad handledning

Upphandling. - kortfattad handledning Upphandling - kortfattad handledning Upphandling Sida 1(10) Inledning Inom Stockholms universitet upphandlas/avropas en mängd olika varor och konsulttjänster. Det kan vara enstaka behov som behöver tillgodoses

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

Förfrågningsunderlag: Marknadsföring och försäljning av snickeriprodukter på den nordiska objektmarknaden

Förfrågningsunderlag: Marknadsföring och försäljning av snickeriprodukter på den nordiska objektmarknaden Förfrågningsunderlag: Marknadsföring och försäljning av snickeriprodukter på den nordiska objektmarknaden Datum: 2010-03-09 AVSNITT I: IUC TRÄ I VÄSTERBOTTEN AB OCH WEWOOD PROJEKTET IUC Trä i Västerbotten

Läs mer

Valfrihet med politiska våndor

Valfrihet med politiska våndor Valfrihet med politiska våndor Lagen om valfrihetssystem LOV Stefan Elg Allego AB www.allego.se De gemenskapsrättsliga principerna EGdirektiven Beslut 1 Beskriva vad Beskriva hur Beskriva när AVTAL Beslut

Läs mer

DNR: 93-37-10 Kontorsstöd som molntjänst 2012 Version 1.10 2013-10-04. Avropsförfrågan. Kontorsstöd som molntjänst 2012. Support

DNR: 93-37-10 Kontorsstöd som molntjänst 2012 Version 1.10 2013-10-04. Avropsförfrågan. Kontorsstöd som molntjänst 2012. Support Avropsförfrågan Support 1 1 Avropande organisation Malmö stad Grundskoleförvaltningen Mats Johnsson Rönnbladsgatan 1 B 205 80 Malmö Kontaktperson Mats Johnsson mats.johnsson@malmo.se 0734-323075 Fredrik

Läs mer

Byggtjänster EBA-EMMABODA BOSTADS AB

Byggtjänster EBA-EMMABODA BOSTADS AB ANBUDSFÖRFRÅGAN 1 Ärendebeteckning EBA-Emmaboda Bostads AB 2012-01 Handläggare Datum Vincent Johansson 10 2011-12-09 0471-24 98 39 Upphandling Byggtjänster EBA-EMMABODA BOSTADS AB Ni inbjudes inkomma med

Läs mer

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun 1. Sökande företag Företagets namn Organisationsnummer Utdelningsadress Postnummer Postadress Hemsida Plusgiro/bankgironummer 2. Kontaktperson,

Läs mer

Avropsförfrågan. Testledare/testare

Avropsförfrågan. Testledare/testare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Testledare/testare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016

ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016 1(9) Bilaga 2 - ANBUDSFORMULÄR Datum Diarienummer 2013-12-20 512-7972-2013 ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016 Anbudsformuläret syfte är att tydliggöra för anbudsgivaren vilka uppgifter

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Datum 2010-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd

Läs mer

2010-08-26 Dnr: 10-6510/9.72 1(5)

2010-08-26 Dnr: 10-6510/9.72 1(5) Upphandlingsrapport Datum Vår referens Sida 2010-08-26 Dnr: 10-6510/9.72 1(5) Upphandlingsenheten Caroline Sandlin caroline.sandlin@pts.se 1. Upphandling av ramavtal för auktionskonsulttjänster 1.1. Bakgrund

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015 07-31 UPPHANDLING AV LEDNINGSVISNING FÖR UNNARYD FIBER EK. FÖRENINGS FIBERNÄT Unnaryd fiber, Ekonomisk förening Datum 2015-07-31 Syftet med detta dokument är att ge leverantörer

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

Ett kontrakt för livet 2009 PARTER. (Institutionens namn och adress) Statens institutionsstyrelse (SiS)

Ett kontrakt för livet 2009 PARTER. (Institutionens namn och adress) Statens institutionsstyrelse (SiS) 1 Ett kontrakt för livet 2009 Överenskommelse mellan Statens institutionsstyrelse (SiS) och Kommunen beträffande den vård som ges med stöd av lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och bedrivs

Läs mer

HÄLSOVAL SKÅNE A n s ö ka n o m

HÄLSOVAL SKÅNE A n s ö ka n o m HÄLSOVAL SKÅNE A n s ö ka n o m Ackreditering och Avtal Barnavårdscentral(BVC) UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. FIRMA-/FÖRETAGSNAMN Företagets/personens

Läs mer

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 1 Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 Stefan Gudasic T.f. enhetschef SLL Upphandling SLL Upphandling Avdelningschef Tf Karin Peedu Upphandling vårdens varor och tjänster Jan Matsson 6,5 upphandlare

Läs mer

Lerums kommun bjuder in till anbudsgivning avseende hjärtstartare

Lerums kommun bjuder in till anbudsgivning avseende hjärtstartare FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 (7) Lerums kommun bjuder in till anbudsgivning avseende hjärtstartare Diarienummer: LERUM200, v 1.0, 2008-07-25 Postadress Besöksadress Telefon/ fax Webb/ e-post Org.nr 212000-1447

Läs mer

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt Innehåll Inledning 1.1 Förfrågningsunderlag 1.2 Om Projekttävlingen Upphandlings

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV

KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV 1(8) KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(8) Innehållsförteckning Sid nr 1 UPPDRAGSBESKRIVNING 3 1.1 Målgrupp 3 1.2 Syfte 3 1.3 Mål för sysselsättningen

Läs mer

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm 1 Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet med personlig assistans enligt 9 2 lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information Bolag, stiftelser, föreningar

Läs mer