Verksamhetsberättelse 2013 Capio Anorexi Center AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2013 Capio Anorexi Center AB"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2013 Capio Anorexi Center AB

2 Innehåll 1 Vision Uppdrag Capios värderingar Verksamheten Ledning Ätstörningsbehandling utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet Avtal/upphandlingar Kvalitet Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård Säker hälso- och sjukvård Patientfokuserad hälso- och sjukvård Effektiv hälso- och sjukvård Jämlik hälso- och sjukvård Vård i rimlig tid - tillgänglighet Några av de mest värdeskapande kvalitetsförbättringarna Miljö Några av de mest värdeskapande miljöförbättringarna Kvalitets- och miljöledning Medarbetare Ekonomi Verksamhetsberättelse (23)

3 Verksamhetsberättelse 2013 Capio Anorexi Center AB Verksamhetsår Vision Det självklaravalet vid vård av ätstörningar 2 Uppdrag Capio Anorexi Centers uppdrag är att tillhandhålla utredning, bedömning, diagnostik och behandling av patienter ätstörningssymtom. 3 Capios värderingar Kvalitet Omtanke Medkänsla Kvalitet: Vår första prioritering är medicinsk kvalitet här finns det inget utrymme för kompromisser. Vi ska komma ihåg att det som är rutin för psykiatrin ofta är en unik upplevelse för patienten. Därför är högsta medicinska kvalitet inte tillräckligt. Vi behöver även visa medkänsla och omsorg, våra två andra kärnvärderingar. Medkänsla: Den mänskliga aspekten i psykiatrin kan aldrig ersättas av läkemedel. Därför är medkänsla och förståelse för patientens rädsla och utsatthet lika viktig för hur våra patienter upplever vården. Omtanke: Vår förståelse för patientens situation gör att vi visar omsorg om både stort och smått. Omsorg om patienterna förstås. Men också omsorg om att göra vårt dagliga arbete bra i relation till arbetskamrater och till Capio. Vi vet att var och en av oss gör skillnad och att var och en av oss behövs i teamet för att det skall fungera. Verksamhetsberättelse (23)

4 4 Verksamheten Capio Anorexi Center AB består av följande enheter: Malmö dagsjukvård Stockholm heldygnsvård, dagsjukvård, dagvård, mottagning Varberg behandlingshem Capio Anorexi Center har avtal med följande landsting/regioner: Landstinget Gävleborg, H70:LS 96/08 Landstinget i Värmland, 58/12 Region Halland, Ls Region Skåne, Stockholms läns landsting, LS Ledning Lotta Olmarken, är affärsområdeschef för Affärsområdet Capio Psykiatri där Capio Anorexi Center ingår sedan mars Caroline Matton är verksamhetschef för Capio Anorexi Center AB. Varje enhet drivs av en enhetschef och i vissa fall även avdelningschefer. Under först kvartalet 2013 gjorde Capio Anorexi Center en organisationsförändring där den tidigare centrala enhetschefen för Capio Anorexi Center i Stockholm, där avdelningscheferna ersattes av enhetschefer. Ledningsgruppen, som består av verksamhetschef, medicinsk chef, enhetschefer, HR och ITsamordnare, träffades sex (6) gånger under året i styrande möten samt vid ett flertal andra möten av styrande karaktär. Under året har även nio (9) stycken kvalitetsmöten där ansvariga för respektive enhet deltar tillsammans med verksamhetschef, kvalitetssamordnare och affärsområdets kvalitetschef. Bild 1 visar Capio Anorexi Centers organisationsschemat för Verksamhetsberättelse (23)

5 VD Lotta Olmarken Stab: Ekonomichef Kvalitetschef Projektledare Verksamhetschef Caroline Matton Ekonomi och HR Kvalitetssamordnare och medicinsk chef Enhetschef Ingrid Holmquist Malmö Enhetschef HDV Marianne Danielsen Stockholm Enhetschef DSV Helena Svanberg Stockholm Enhetschef DV/ÖPV Kathrin Rassèt Stockholm Enhetschef Lisbeth Berg Varberg Bild 1. 6 Ätstörningsbehandling utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet Capio Anorexi Centers uppdrag är att erbjuda patienter med ätstörningar utredning, bedömning, diagnostik och behandling. Vi arbetar utifrån evidensbaserade metoder och vi följer internationella, nationella och regionala riktlinjer. Capio Anorexi Center har sedan 2009 en oberoende vetenskaplig och klinisk referensgrupp med internationellt erkända forskare och kliniker som har till syfte att granska och säkerställa att Capio Anorexi Center bedriver en evidensbaserad vård, best clinical practice, visar goda resultat och öppet redovisar vårt kvalitetsarbete samt bedriver tillämpad patientnära ätstörningsforskning i frontlinjen. Den vetenskaplig och kliniska referensgruppen består av: Jan Rosenvinge, professor, psykolog, Tromsö Universitet, Norge Sanna Aila Gustafsson, socionom, med. dr, Barn och ungdomspsykiatrin, Psykiatriskt forskningscentrum, Örebro Läns Landsting Ata Ghaderi, professor, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, docent, Psykologiska Institutionen, Uppsala Universitet Vetenskaplig och klinisk revision hölls i november där huvudfokus var att granska den planerade förbättringen av behandlingskoncepet som ska ske under Revisionsgruppen lämnade förslag på hur Capio Anorexi Center kan analysera och redovisa resultaten för hur våra patienter förbättras. Verksamhetsberättelse (23)

6 7 Avtal/upphandlingar Ramavtalen med Landstinget i Värmland förlängdes tom och med Landstinget Gävleborg tom Ramavtalet med Region Halland förlängdes tom med möjlighet till option ytterligare ett år. 8 Kvalitet Capio Anorexi Center är sedan 2010 kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2008 och miljöcertifierade enligt ISO 14001: Uppföljande revision hölls i december under ledning av revisor Kaj Jensen från Semko Certification AB. Verksamhetspolicy, se bilaga 1. (https://capioanorexicenter.com/omoss/kvalitet-och-miljo/verksamhetspolicy/ ) Vår ambition är att uppfylla och helst överträffa våra kunders (patienter, remittenter och beställare) samt andra intressenters krav, behov och förväntningar på våra tjänster. Vi följer den lagstiftning vår verksamhet är berörd av. Samtliga styrdokument som är nödvändiga för att driva verksamheten på ett effektivt och säkert sätt finns publicerade i vårt gemensamma IT-system. Kvalitetsarbete och uppföljning Vårt systematiska kvalitetsarbete bygger på vår lednings och våra medarbetares engagemang och delaktighet. Vi följer SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Egenkontrollen genomförs årligen av våra interna revisorer. Avslutande möte hålls i november och ledningens genomgång i januari. Kvalitetsuppföljningar görs månadsvis då vi följer vår process- och resultatkvalitet för att snabbt kunna vidta åtgärder om så behövs. Extern kvalitets- och miljörevision hålls normalt i december. Verksamhetsberättelse (23)

7 Kvalitetsindikatorer för specialiserad ätstörningsvård 2009 tog Stockholms läns landsting fram ett regionalt vårdprogram för ätstörningar som Capio Anorexi Center följer på alla enheter. Andel patienter: Mål 2013 Som diagnosticerat med ätstörning med undervikt som har somatisk status registrerat i journalen inom en vecka För vilka det gjorts en dokumenterad vårdplan (av det totala nya patienter som erbjuds behandling). Nya patienter som nyregistrerats i Stepwise (av det totala antalet nya patienter som erbjuds behandling). Som efter ett år följts upp i Stepwise (av det totala antalet nyregistrerade patienter). I prioriteringsgrupp 1 men en väntetid till nybesök på mindre än 15 dagar. 100 % 100 % 100 % 99 % 100 % 99 % 70 % 88 % 100 % 90 % Som erbjuds för diagnosen evidensbaserade behandlingsmetoder. 100 % 100 % Nya patienter som erbjuds konkret matstöd/nutritionsbehandling** 100 % 100 % *Ej säkerställt **Patienter som inte bedöms vara i behov av matstöd/nutritionsbehandling erbjuds behandling på mottagning där detta inte ingår. 100 % avser de patienter som bedöms vara i behov av matstöd/nutritionsbehandling. 9 Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård En kunskapsbaserad hälso- och sjukvård utgår från både vetenskap och beprövad erfarenhet och Capio Anorexi Center bedriver vård i enlighet detta och vi följer internationella och nationella riktlinjer samt regionala vårdprogram för ätstörningar. Vi utvecklar ständigt vår verksamhet enligt ny forskning och evidens för att kunna erbjuda de bästa behandlingsformerna för våra patienter. Genom att arbeta standardiserat med regelbundna mätningar skapas underlag för att följa upp kvaliteten på vården. Det ger oss dessutom möjlighet att fortsätta att utveckla och förbättra vården för patienterna. Stepwise/RIKSÄT Capio Anorexi Center deltar i det nationella kvalitetsregistret RIKSÄT nationellt kvalitetsregister för ätstörningsbehandling. De patienter som får ätstörningsbehandling i någon av våra verksamheter registreras i Stepwise som är ett datorbaserat bedömnings- och datainsamlingsverktyg som bygger på webbaserad teknik. Stepwise har utvecklats av Kunskapscentrum för ätstörningar (KÄTS) på uppdrag av Stockholms läns landsting för att öka kunskapen om behandling av ätstörningar. I Stepwise ingår RIKSÄT. Patienterna följs upp under tre år från initialregistrering. Vår verksamhet i Stockholm har registrerat i RIKSÄT sedan 2004 och har använt Stepwise sedan Resultaten finns publicerade på vår hemsida för att kunna jämföras öppet. Verksamheten i Verksamhetsberättelse (23)

8 Varberg har registrerat i RIKSÄT sedan 2000 och i Stepwise sedan Verksamheten i Malmö påbörjade registrering under hösten Ansvarig för Stepwise/RIKSÄT är Erika Nyman-Carlsson, Forsknings- och utvecklingssamordnare vid Capio Anorexi Center och doktorand vid Örebro universitet. Kunskapscentrum för Ätstörningar (KÄTS) Capio Anorexi Center har ett fördjupat samarbete med KÄTS och Stockholms Centrum för Ätstörningar (SCÄ) för att utveckla och förfina metoder i syfte att mäta och beskriva effekter av vården. Tillsammans med RIKSÄT:s styrgrupp pågår ett ständigt utvecklings- och förbättringsarbete avseende Stepwise/RIKSÄT och integreringen mellan dessa två kvalitetssäkringssystem i samarbete med Sanna Aila Gustafsson, Örebro. Forskning och utveckling Perfektionism Under 2013 har forskningsprojektet Perfektionism förekomst och förklaringsmekanismer som Capio Anorexi Center driver tillsammans med Tromsö Universitet, Norge fortsatt. Genom forskningsprojektet hoppas vi få fram data som ökar förståelsen av perfektionism som begrepp och betydelse i ätstörningssammanhang och därigenom kunna individualisera behandlingen för patienter med Anorexia nervosa och använda kunskapen i primär och sekundärprevention. Ansvarig för datainsamling är Fatima Murseli, Malmö, Erika Nyman-Carlsson, Stockholm och Mikael Karlsson, Varberg. Under 2014 kommer kvalitativa intervjuer genomföras med ca 20 patienter som ljudinspelas. Erica Vincent, behandlare på Capio Anorexi Center planeras delta i detta arbete för att eventuellt använda som grund i sin examensuppsats på Psykoterapeutprogrammet vid Uppsala Universitet. Motivation och behandling Projektet Motivation och behandling som drivs i Stockholm har fortsatt enligt planering, lokalt ansvarig är Monika Fored. Syftet är att ta fram självsvarsinstrument för att kunna fastställa motivationsnivå hos patienterna och utveckla adekvata åtgärder för att behålla eller öka motivationen eftersom vi av erfarenhet vet att denna växlar under en behandling. Kostkartläggning Projektet med beteckning kostkartläggning har fortsatt under året. Det har genom observationer bland personalen i våra kök, framkommit en ökning av specialkost för våra patienter. Det förefaller som om fler patienter uppger sig ha olika typer av överkänslighet och allergier t ex laktos- och glutenintolerans. Genom att kartlägga utbredningen av specialkost inom våra verksamheter hoppas vi få kunskap om detta är en trend hos ätstörningspopulationen som söker behandling hos Capio Anorexi Center. Det saknas tidigare forskning på området. Ansvariga för datainsamlingen hos är Annette Melin, Stockholm och Marianne Johansson, Varberg. EDI-3 Erika Nyman Carlsson, FoU-samordnare vid Capio Anorexi Center och doktorand vid Örebro universitet, har tillsammans med Lauri Nevonen, docent och Claes Norring, docent och FoU-ledare vid Stockholms Centrum för Ätstörningar (SCÄ) översatt, validerat och normerat den nya versionen av EDI-3 för bruk på svensk population. Manualen är i tryck och finns ute på marknaden. Valideringen av EDI-3 kommer att publiceras som artikel i en av de psykologiska/medicinska vetenskapliga tidskrifterna under våren Den svenska EDI-3 manualen har nu även översatts till norska. Verksamhetsberättelse (23)

9 PPI Under 2013 fortsatte samarbete i Stockholm med Maja Molin, leg. psykiatrisjuksköterska, PPIpedagog, KÄTS, Yvonne Linne von Hausswolff-Juhlin, docent, överläkare SCÄ och Andreas Birgegård med. Dr. för att se om psykopedagogiska interventioner (PPI) till syskon till patienter med ätstörningar, kan ha effekt hos både syskon, patient och föräldrar. Ansvarig för Capio Anorexi Center är Erika Nyman-Carlsson. Ett antal försök gjordes att samla in syskon till patienter men på grund av den låga svarsfrekvensen lades projektet ned. Övrigt Capio Anorexi Center har flera medarbetare som är under utbildning till leg. psykoterapeut bl.a. vid Uppsala Universitet. Under 2014 kommer tre stycken skriva sin examensuppsats som alla kommer att behandla resultatutvärdering av Capio Anorexi Centers patienter med hjälp av Stepwisedata. Eventuella frågeställningar som kommer att behandlas är prediktorer för ett gott behandlingsutfall, faktorer som påverkar avhopp och hur vi kan förebygga och förhindra. Verksamhetsberättelse (23)

10 10 Säker hälso- och sjukvård Att ingen patient ska utsättas för vårdskada eller risk för vårdskada är en självklarhet för alla Capio Anorexi Centers medarbetare. Patientsäkerhet Genom vårt IT-system har vi ett lättanvänt digitalt system för att hitta rutiner och andra styrdokument som behövs för att bedriva en säker vård. Att ha medarbetare med rätt kompetens är en viktig faktor för att säkerställa patientsäkerhet. Varje vår görs en genomgång av vår checklista Suicid- och självskadeprevention där områdena Trygg miljö, Medarbetare och System berörs. Årligen genomförs även brand- och skyddsrond på alla enheter. Regelbundet hålls brandskyddsgenomgångar på enheterna med våra patienter. Riskhanteringsplan För de patienter som det vid bedömningssamtalet framkommit ett aktuellt eller tidigare självskadebeteende eller aktuella/tidigare suicid-tankar eller planer görs en riskhanteringsplan i samband med behandlingsplan. Likaså om detta skulle uppkomma under behandlingstiden görs en riskhanteringsplan. Denna plan följs upp i samband med att behandlingsplanen följs upp eller oftare om så är nödvändigt. Avvikelsehantering i AlphaQuest Alla avvikelser rapporteras vi vårt webbaserade system AlphaQuest. Här rapporteras även anmälningar från t ex Patientnämnden och klagomål från någon av våra kunder. Avvikelserna tas sedan upp på närmaste aktuellt styrande möte där man orsaksanalyserar och planerar för korrigerande och förbyggande åtgärder. Avvikelser tas även upp i ledningsgruppen och i våra möten för kvalitetsuppföljning. Kundklagomål Vår utgångspunkt är alltid att kunden har rätt och att det är vi som har brustit på något sätt. Kundklagomål rapporteras i vårt system för avvikelsehantering, AlphaQuest. Det finns flera möjligheter för patienter/kunder att lämna synpunkter eller klagomål på oss. I våra patient- och närståendeenkäter finns utrymme att lämna synpunkter/klagomål och förbättringsförslag. På alla enheter finns en brevlåda och på vår hemsida finns en sida för synpunkter/klagomål och förbättringsförslag. Vill man vara anonym finns inga hinder för det. Rapporterade avvikelser Fördelning av rapporterade avvikelser, enligt diagram 1. Verksamhetsberättelse (23)

11 Rapporterade avvikelser Adm CAC Malmö Stockholm Varberg CAC Totalt Diagram 1 Anmälningar Inga anmälningar har kommit under året, från Patientnämnden och från Socialstyrelsen Lex Maria Socialstyrelsen Patientnämnden DO Patientsäkerhetsberättelse Vår patientsäkerhetsberättelse innehåller alla aspekter avseende säker hälso- och sjukvård enligt 3 kapitlet patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) och finns tillgänglig när så efterfrågas. Verksamhetsberättelse (23)

12 11 Patientfokuserad hälso- och sjukvård Vår patientsäkerhetsberättelse innehåller alla aspekter avseende säker hälso- och sjukvård enligt 3 kapitlet patientsäkerhetslagen Patientfokuserad information Att få korrekt och relevant information om både sitt tillstånd och kring vilka behandlingsmetoder som finns är mycket viktigt för både patienter och deras närstående för att behandlingen ska ha önskad effekt. Särskilt viktigt är det för de patienter som inte kan erbjudas behandling, att de förstår varför. Vi erbjuder oss alltid att hjälpa till med remiss till den vårdinstans som är mest lämplig för dessa patienter. I våra väntrum finns information om hur man går tillväga om man som patient eller närstående vill klaga på vården. Vi har även information om bl a vår telefonrådgivning, brukarföreningen Riksföreningen Anorexi/Bulimikontakt och om vårdgarantin. Våra enheter erbjuder anhörigutbildning regelbundet men också informationsträffar för våra patienters närstående. När man som patient erbjudits behandling på någon av våra enheter får man en Patientmapp där relevant information finns om enheten inklusive information om t ex brandsäkerhet och patientavgifter. Capio Anorexi Center ser det som av yttersta vikt att patienter och närstående upplever sig delaktiga i alla beslut som fattas i hela vårdkedjan. Inom all behandling på Capio Anorexi Center ser vi det som ett krav när patienter är under 18 år att närstående/föräldrar deltar i behandlingen. När patienten är över 18 år men fortfarande bor tillsammans med sina föräldrar uppmuntrar vi föräldrarnas deltagande i behandlingen, likaså uppmuntrar vi våra vuxna patienter att låta sina närstående delta i behandlingen. Behandlingsplan Alla patienter i behandling ska ha en dokumenterad vårdplan senast tredje dag i behandling (heldygnsvård, behandlingshemsvård, dagsjukvård eller dagvård) eller tredje besök i samtalsbehandling som följs upp minst var fjärde vecka/besök. Patient- och närståendeenkäter Varje patient som genomgått behandling erbjuds att fylla i en avslutningsenkät som berör dennes bild av bl a: hur de blivit bemötta om de känt sig delaktiga om de känt förtroende för personalen hur mår de efter behandlingen Många av våra patienter har sina närstående med i behandlingsarbetet och dessa närstående erbjuds också att fylla i en enkät med liknande frågor utifrån sitt perspektiv. Vårt mål är att få tillbaka minst 80 % av de enkäter som lämnats ut. Verksamhetsberättelse (23)

13 Andel inlämnade enkäter: Patienter 78 % 68 % 78 % 82 % Närstående 61 % 76 % 60 % 62 % Resultat patientenkät Andel patienter som anser att påståendet nedan stämmer mycket väl eller väl Mål 2013 Jag har känt förtroende för behandlingspersonalen 100 % 87 % Jag har blivit bemött med hänsyn och på ett respektfullt sätt av behandlingspersonalen 100 % 79 % Jag följer den måltidsordning jag lärt mig i behandlingen Minst 70 % 77 % Resultat närståendeenkät Mål 2013 Andel närstående som anser att påståendet nedan stämmer mycket väl eller väl Jag har känt förtroende för behandlingspersonalen 100 % 91 % Jag har blivit bemött med hänsyn och på ett respektfullt sätt av behandlingspersonalen 100 % 98 % Nationella patientenkäten Genomfördes inte under Verksamhetsberättelse (23)

14 12 Effektiv hälso- och sjukvård Vi arbetar utifrån principen - rätt patient på rätt plats i rätt tid. Det är av yttersta vikt att varje patient får behandling på rätt nivå för att bäst kunna tillgodogöra sig rätt behandling. Därför är det viktigt att varje remiss och egenanmälan bedöms korrekt och här följs de krav som är ställda av våra beställare. De patienter som inte uppfyller kriterier för ätstörning återremitteras eller hänvisas till lämplig instans omgående. Det är också viktigt att ingen patient behandlas på en vårdnivå längre än absolut nödvändigt utan slussas vidare till rätt nivå i rätt tid. Capio Anorexi Center i Malmö erbjuder dagsjukvård med kortare eftervård. Här är god samverkan med vårdgrannarna av största vikt för att patienternas övergång i vårdkedjan ska bli optimal. Capio Anorexi Center i Stockholm har förmånen att kunna tillhandahålla en vårdkedja i lokalerna vilket underlättar patienters överförande mellan t ex heldygnsvård till dagsjukvård. Capio Anorexi Center i Varberg har möjlighet till viss utslussning i sin verksamhet, vilket underlättar för patienter att anpassa sig för hemmiljön och stegvis ta större ansvar och återgå till det livet utanför behandlingshemmet. Behandlingstider i genomsnitt 2013 Malmö Varberg* Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm HDV SLL DSV Vuxen DSV Ungdom DV ÖPV 15 v 15 v 9 v 14 v 15 v 13 v 15 besök Stockholm HDV utomlänspatienter 12 v *Grundprogram, uppföljningsveckor tillkommer Verksamhetsberättelse (23)

15 Stepwise resultat Mål (KCP)* Nationellt genomsnitt Andel diagnosfria vid ettårsregistrering, barn/ungdom Andel diagnosfria vid ettårsregistrering, vuxna >38% 50% 68,4% 72,2% >34% 41% 52,5% 51,3% Andel diagnosförändrade från AN/BN vid nyregistrering till UNS vid ettårsregistrering, barn/ungdom Andel diagnosförändrade från AN/BN vid nyregistrering till UNS vid ettårsregistrering, vuxna 20% 17% 25% 13,3% 27,8% 27% 27,6% 38,7% Andel som blivit av med anorektisk undervikt, barn/ungdom >93% 88% (SLL 89%) 64,7% 83,0% Andel som blivit av med anorektisk undervikt, vuxna >88% 61,0% 76,9% 77,4% Genomsnittlig GAF-förändring från nyregistrering till ettårsregistrering, barn/ungdom > Genomsnittlig GAF-förändring från nyregistrering till ettårsregistrering, vuxna > *KCP Kompetenscentrum för psykiatriska och andra kvalitetsregister Instrument i Stepwise Alla instrument visar på statistiskt säkerställd positiv skillnad. EDE-Q (Eating Disorders Examination-Questionnaire) är ett självskattningsinstrument som avser att mäta ätstörningssymptom. Skala 0 6. Diagram 2 visar resultat för vuxna patienter 18 år. Diagram 3 visar resultaten för ungdomar < 18 år. Verksamhetsberättelse (23)

16 6 EDE-Q vuxna Initial 1 år Norm 1 0 Återhållsamhet Ätbekymmer Figurbekymmer Viktbekymmer Total Diagram 2 Återhållsamhet d=.77 Figurbekymmer d=.87 Total EDE d=.95 Ätbekymmer d=.89 Viktbekymmer d=.92 n=91 Diagrammet visar att patienter förbättras från initialregistrering till 1-årsuppföljning när det gäller ätstörningsrelaterade symptom, effektstorleken är stor på alla delskalor. 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 EDE-Q ungdomar Återhållsamhet Ätbekymmer Figurbekymmer Viktbekymmer Total Initial 1 år Norm Diagram 3 Återhållsamhet d=.92 Figurbekymmer d=.57 Total EDE d=.87 Ätbekymmer d=.95 Viktbekymmer d=.75 n=24 Verksamhetsberättelse (23)

17 Diagrammet visar att patienter förbättras från initialregistrering till 1-årsuppföljning när det gäller ätstörningsrelaterade symptom, effektstorleken är stor på alla delskalor förutom gällande figurbekymmer där effektstorleken är liten. Samverkan Ett välfungerande samarbete och samverkan med vårdgrannar är också grundläggande förutsättningar för att nå ett gott resultat av behandling för våra patienter. Verksamheten i Malmö är beroende av tät samverkan med övriga ätstörningskliniker samt primärvården i Region Skåne då vi inte själva har utrymme i vårt avtal med Region Skåne att tillhandahålla annan vårdform än dagsjukvård. Mycket tid ägnas åt kontakter med vårdgrannar för att optimera behandlingsinsatser för våra patienter. Verksamheten i Stockholm, träffar regelbundet representanter från övriga specialistkliniker i Stockholm, Stockholms Centrum för Ätstörningar (SCÄ) och AB Mando i samverkansmöten, SamvÄts. I samband med vår flytt från Löwenströmska sjukhuset till Sollentuna sjukhus hölls två öppna hus där vårdgrannar och alla samverkanspartners bjöds in. Vård- och samverkanskoordinator i Stockholm, Evelina Linder, har tät kontakt med vårdkoordinatorerna på SCÄ och AB Mando, för att korta väntetiderna. Läkare och behandlingsansvarig personal har bra rutiner för samverkan med psykiatrin i Stockholms län och med remittenter för de utomlänspatienter som behandlas på kliniken. Verksamheten i Varberg har regelbundet samarbetsmöten med representanter från olika landsting/regioner runt om i Sverige. Varberg har också ett gott samarbete med de remittenter som skickar patienter till behandlingshemmet och ingår i Landstingets Hallands samverkansgrupp för ätstörningar, HÄNG. Capio Anorexi Center har sedan 2009 ett brukarråd i samarbete med den nationella patientföreningen Frisk & Fri i de regioner där vi verkar. Minst två (2) gånger per år träffar enheterna representanterna från Frisk & Fri. Under brukarrådsträffarna har Frisk & Fri möjlighet att förmedla synpunkter och föra diskussioner kring vår behandling, bemötande och resultat. Enskilda ärenden diskuteras inte. Under 2013 har vår verksamhet i Malmö tillsammans med brukarrådet arrangerat två anhörigföreläsningar. Våra enheter tar regelbundet emot studiebesök från hela Norden för att presentera vår verksamhet och informera om ätstörningar. Vi föreläser också om ätstörningar i olika forum, både för vårdgrannar och för allmänheten. Remittenter En webbenkät skickas ut med e-post i november till alla remittenter från psykiatrin som remitterat till Capio Anorexi Center under tiden oktober september. Av 125 utskickade enkäter till remittenter som remitterat till någon av våra verksamheter, svarade 41 stycken vilket utgör ca 33 %. Målet är 50 %. Man bör ta i beaktande att svarsfrekvensen var låg vilket medför att svaren ska tolkas med försiktighet. Verksamhetsberättelse (23)

18 Resultat remittentundersökning Enkäten tar ca två minuter att fylla i. Lägsta angivna värde på en fråga kan vara 1 och högsta värde 6: Mål: Jag anser att CAC uppfyller mina krav som remittent 5,0 4,92 4,84 5,08 Jag har förtroende för verksamheten 5,0 5,08 5,00 5,17 Jag anser att tillgängligheten per telefon är bra. 5,0 4,76 4,39 4,81 Jag har blivit bra bemött vid kontakt 5,0 5,34 5,53 5,62 Jag kommer att remittera patienter igen om behov finns 5,5 5,3 5,27 5,46 13 Jämlik hälso- och sjukvård Behandlingen på Capio Anorexi Center bygger på respekt för människovärdet och vi gör bedömningar och ger behandling på lika villkor. För oss innebär de att en persons behov av behandling skall styra oavsett kön, funktionshinder, social position, etnisk och religiös tillhörighet eller sexuell identitet. Våra lokaler är anpassade så att patienter med funktionshinder ska kunna ta sig till våra kliniker och kunna röra sig så fritt som möjlighet inne på klinikerna. När det gäller ålder finns ingen övre åldersgräns däremot har vår verksamhet i Malmö en undre åldersgräns på 16 år enligt avtalet med Region Skåne. Verksamheterna använder sig av tolk när så behövs. 14 Vård i rimlig tid - tillgänglighet Att få vänta så kort tid som möjligt på bedömning och behandling upplevs som oerhört viktigt för många, både patienter och närstående. Vi presenterar våra väntetider på vår hemsida, och vi rapporterar dem kontinuerligt till våra uppdragsgivare. Verksamhetsberättelse (23)

19 Inkomna remisser och egenamälningar Stockholm Varberg Malmö Väntetid till erbjuden bedömning Mål Andel patienter som erbjudits tid för bedömning i tid* 100 % 90 % 86 %** * Kraven ser olika ut från våra olika beställare ** Varierar mycket mellan de olika enheterna Väntetid till erbjuden behandling Mål Andel patienter som erbjudits behandling i tid* 100 % 92 % 83 %** * Kraven ser olika ut från våra olika beställare ** Varierar mycket mellan de olika enheterna Remissbekräftelser Att både patient och remittent får en snabb bekräftelse på remiss/egenanmälan är viktig del informationsflödet. Den kan också minska oro för patienter. Både Stockholms läns landsting och Region Skåne har tydliga regler för vad som gäller, hur snabbt en remissbekräftelse ska skickas, inom tre (3) vardagar. Mål Andel remissbekräftelser i tid inom tre dagar 100 % 87 % 96 % 97 % Remissvar Att remissvar skickas så snabbt som möjligt efter bedömning är också en viktig del i informationsflödet, inte minst om patienten inte kommer att erbjudas behandling. Här finns inga klar direktiv från våra uppdragsgivare men vårt eget mål är att remissvar ska skickas inom 14 dagar efter avslutad bedömning. Mål Andel remissvar i tid inom 14 dagar 100 % 90 % 82 % 65 %* *Varierar mycket mellan de olika enheterna Verksamhetsberättelse (23)

20 Reception Våra enheter i Malmö och Stockholm har receptioner som är centralt placerade och bemannade varje helgfri vardag kl till tidigast kl Här ges allmän information och möjlighet till tidsbokning antingen via telefon eller genom ett personligt besök när som helst under öppettiden. Receptionens telefonsvarare informerar under stängningstid om öppettider och hänvisar till annan vårdenhet och till Vårdguiden. Vår enhet i Varberg har inte en reception på samma sätt då mottagningsverksamheten är mycket liten. Dock har man en hög tillgänglighet per telefon. Vi ser det som självklart att våra patienter som är inskrivna i heldygnsvård och deras närstående kan ringa till oss dygnet runt. Hemsida På vår hemsida: finns funktioner för att lämna klagomål och synpunkter eller ställa frågor som besvaras inom 24 timmar helgfri vardag. Det finns möjligheter att vara anonym om klagomål eller synpunkter lämnas. På hemsidan finns också formulär för att lämna egenanmälan online direkt till våra verksamheter i Malmö och Stockholm. På vår hemsida tillhandahåller vi lättillgänglig och lättförståelig information om verksamheten som helhet, vår inriktning, målgrupper, vårdutbudet, vår lokalisering, öppettider, telefontider och tider för besöksbokning. De som önskar skriftlig information kontaktar oss så skickar vi den informationen via post eller e-post om så önskas. Mina Vårdkontakter Våra patienter i Stockholm har sedan 2010 tillgång till tjänsten Mina Vårdkontakter på Vårdguiden för rådgivning och av-/ombokningar. Tjänsten används inte så frekvent, endast ett tiotal ärenden har lämnats. Telefonrådgiving Ätstörningslinan är öppen för drabbade, närstående och behandlingspersonal som kommer i kontakt med personer som har anorexi, bulimi eller andra ätstörningar. Man kan också skicka e-post med frågor och funderingar om ätstörningar och behandling till Övrigt Alla våra enheter är anpassade för att kunna ta emot personer med olika typer av funktionshinder. När tolk behövs för att kunna genomföra bedömning/behandling ansvarar vi för att sådan finns tillgänglig. Verksamhetsberättelse (23)

Kvalitets-, miljö- och patientsäkerhetsberättelse. Fysiologlab

Kvalitets-, miljö- och patientsäkerhetsberättelse. Fysiologlab 2014 Kvalitets-, miljö- och patientsäkerhetsberättelse Fysiologlab Ständig kvalitetsutveckling vägen till fortsatt förtroende Alla vi som arbetar inom sjukvården är i en förtroendebransch. Människor ger

Läs mer

Granskning av barn- och ungdomspsykiatrin. Revisionsrapport på uppdrag av Landstinget Dalarna Oktober 2012

Granskning av barn- och ungdomspsykiatrin. Revisionsrapport på uppdrag av Landstinget Dalarna Oktober 2012 Granskning av barn- och ungdomspsykiatrin Revisionsrapport på uppdrag av Landstinget Dalarna Oktober 2012 Författare: Charlotta George Nils Rydmarker Teresa Herlin Helseplan Gamla Brogatan 30 111 20 Stockholm

Läs mer

Kvalitets-, miljö- och patientsäkerhetsberättelse. Primärvårdsrehab

Kvalitets-, miljö- och patientsäkerhetsberättelse. Primärvårdsrehab 2014 Kvalitets-, miljö- och patientsäkerhetsberättelse Primärvårdsrehab Ständig kvalitetsutveckling vägen till fortsatt förtroende Alla vi som arbetar inom sjukvården är i en förtroendebransch. Människor

Läs mer

Patient- och brukarsäkerhetsberättelse TioHundra AB 2011

Patient- och brukarsäkerhetsberättelse TioHundra AB 2011 Patient- och brukarsäkerhetsberättelse TioHundra AB 2011 2012-02-21 Kvalitetsenheten Lena Kallin-Persson Innehållsförteckning Inledning 3 Organisation TioHundra AB 4 Övergripande mål och strategier 5 Organisatoriskt

Läs mer

Carema Care. Kvalitetsbokslut 2011 2012. kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Foto: Nathan Grossman

Carema Care. Kvalitetsbokslut 2011 2012. kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Foto: Nathan Grossman Carema Care Kvalitetsbokslut 2011 2012 kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning Foto: Nathan Grossman Carema Cares kvalitetsbokslut innefattar år 2011 samt första halvåret 2012 Foto där inte

Läs mer

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD ett steg på vägen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. ISBN 978-91-86585-26-6 Artikelnr 2010-6-6 Omslagsfoto

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Ätstörningsvård i Södra Älvsborg

Ätstörningsvård i Södra Älvsborg Datum 2012-09-26 Diarienummer HSN6 28-2012 Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli, Borås Handläggare Anders Thorstensson Tfn: 010-441 39 48 E-post: anders.thorstensson@vgregion.se Ätstörningsvård i Södra

Läs mer

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Innehåll Detta är Capio 1 Inriktning och omvärld 1 Mission och vision 2 Koncernchefens kommentar 4 Capio-modellen 6 Basen 7 Metoden 8 Praktiken 10 Kvalitetsarbete

Läs mer

Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2012. Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB

Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2012. Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2012 Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB INNEHÅLL Inledning 3 Sammanfattning 4 Kvalitets- och säkerhetsarbete i TioHundra AB

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Carema Sjukvård AB

Patientsäkerhetsberättelse för Carema Sjukvård AB Patientsäkerhetsberättelse för Carema Sjukvård AB För år 2012 2013-02-20 Jörgen Månsson Chefsläkare Carema Sjukvård/Capio 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 5 Organisatoriskt

Läs mer

Vägvisaren. Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete

Vägvisaren. Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete Vägvisaren Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Varför ett ledningssystem?... 3 1.2 Definition av ledningssystem... 3 1.3 Definition av kvalitet...

Läs mer

Nationella indikatorer för God vård. Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Nationella indikatorer för God vård. Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer Nationella indikatorer för God vård Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer Artikelnr 2009-11-5 Publicerad www.socialstyrelsen.se, november 2009

Läs mer

Medicinsk revision, en del i internkontrollen

Medicinsk revision, en del i internkontrollen Medicinsk revision, en del i internkontrollen Stockholm 2009-10-13 Helseplan Consulting Group AB Kungsgatan 55, 111 22 Stockolm Telefon: 021-12 99 88 / Fax: 021-12 99 97 Organisationsnummer: 556763-1428

Läs mer

Tillgänglighetssatsning för barn och unga med psykisk ohälsa

Tillgänglighetssatsning för barn och unga med psykisk ohälsa Tillgänglighetssatsning för barn och unga med psykisk ohälsa uppföljning av landstingens insatser 2012 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Det ska inte handla om tur! #2014. En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister

Det ska inte handla om tur! #2014. En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister NYTTAN #2014 En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister INTERVJU De psykiatriska kvalitetsregistren är på väg att bli användbara verktyg för största patientnytta. Det säger

Läs mer

God vård. om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

God vård. om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården God vård om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 1 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör handböcker för handläggning.

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Slutrapport från en nationell tillsyn 2012 2013 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Nya vägar mot framtidens psykiatri

Nya vägar mot framtidens psykiatri Nya vägar mot framtidens psykiatri I USB-minnet hittar du material från projektet Bättre vård mindre tvång Rör mig annars dör jag Varken inom psykiatrin eller i samband med olika satsningar har heldygnsvården

Läs mer

VÅRDPROGRAM FÖR ÄTSTÖRNINGAR I VÄSTERBOTTEN 2010 2012

VÅRDPROGRAM FÖR ÄTSTÖRNINGAR I VÄSTERBOTTEN 2010 2012 ÄTSTÖRNINGAR är ett vanligt och allvarligt tillstånd som oftast debuterar hos ungdomar och kan påverka unga människors liv under många viktiga år. Ätstörningsvård i Västerbotten bedrivs inom barnoch vuxenpsykiatrin,

Läs mer

Kvalitetsbokslut för Praktikertjänsts primärvård

Kvalitetsbokslut för Praktikertjänsts primärvård 2015 Kvalitetsbokslut för Praktikertjänsts primärvård INNEHÅLL Lite bättre varje dag... 5 God och trygg vård... 6 Kvalitetsmått inom primärvården... 9 De största folksjukdomarna... 11 Mäta och följa upp

Läs mer

Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Socialstyrelsens och Försäkringskassans gemensamma lägesrapport om utvecklingen under 2008 Wimi 2005 FK90005_002_G 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 6 mars 2009 29 59 Kent Ögren (s), ordförande Britt Westerlund (s), vice ordförande Kenneth Backgård (ns) Leif Bogren (s) Hans Swedell (m) Agneta Lipkin (s)

Läs mer

Modell för kunskapsstyrning av överbeläggningar och utlokalisering av patienter. Slutrapport

Modell för kunskapsstyrning av överbeläggningar och utlokalisering av patienter. Slutrapport Modell för kunskapsstyrning av överbeläggningar och utlokalisering av patienter Slutrapport Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

MILJÖ- OCH KVALITETSBOKSLUT CAPIO GERIATRIK NACKA 2013

MILJÖ- OCH KVALITETSBOKSLUT CAPIO GERIATRIK NACKA 2013 MILJÖ- OCH KVALITETSBOKSLUT CAPIO GERIATRIK NACKA 2013 1 1 INTRODUKTION... 4 2 VERKSAMHETSIDÉ... 4 3 KUNSKAPSBASERAD OCH ÄNDAMÅLSENLIG HÄLSO- OCH SJUKVÅRD. 8 3.1 SVENSKA PALLIATIVREGISTRET... 8 3.2 SVENSKA

Läs mer

Bättre sjukskrivningar. handbok om ledningssystem i hälso- och sjukvården

Bättre sjukskrivningar. handbok om ledningssystem i hälso- och sjukvården Bättre sjukskrivningar handbok om ledningssystem i hälso- och sjukvården Bättre sjukskrivningar Handbok om ledningssystem i hälso- och sjukvården Upplysningar om innehållet: Cecilia Unge, cecilia.unge@skl.se

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland En studie och ett utvecklingsarbete på Beroendecentrum och Laromottagningen 2014 Per Jörnmyr & Kjerstin Almqvist Foto och utformning: Susanne

Läs mer