ÅRSBERÄTTELSE STRATVISE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSBERÄTTELSE STRATVISE 2012-13"

Transkript

1 ÅRSBERÄTTELSE STRATVISE

2

3 Innehå ll VD hår ordet 1 Om Stråtvise 2 Å rsberå ttelse Expertområ den 5 Stråtegiskt Rå drum 6 Nyttoreålisering 7 Innovåtion 8 Å rets uppdråg 9 Vå rderingår 11 Styrånde dokument 12 Fo retågsinformåtion 13

4 VD hår ordet Stratvise tredje verksamhetsår avslutas och den 1 september påbörjades nya och oförutsägbara verksamhetsåret 2013/14, fullt med nya möjligheter. Under året har vi, glädjande nog, allt oftare fått uppdrag som innebär att vi kan kombinera våra expertkompetenser och genomföra uppdrag i samverkan, vilket enligt vår åsikt gagnar våra kunder. Detta innebär också att vi kan finnas med och stödja våra engagerade kunder under hela övergången mellan nuläge och nyläge. Under året har vi genomfört hälften av våra uppdrag gemensamt, två eller flera partners. Då vi under året jämför oss med övriga företag inom managementbranschen, med ekonomiska nyckeltal som mått, konstaterar vi att vi ligger tydligt över genomsnittet. 2012/13 har vi även nått våra mål avseende antal partners vi minst behöver samla för att vara konkurrenskraftiga; det innebär att Stratvise idag har samarbetsavtal med ett 40-tal partners. LILIAN KLASSON VD Vi har också genomfört en kartläggning av våra partners kompetens, vars resultat visar inom vilka områden vi är starka och var vi behöver utveckla eller knyta till oss ytterligare kompetens. Stratvise är idag starkast inom områdena chefskap, affärsmannaskap och verksamhetsförbättring. Nu börjar vi också se effekterna av att ha rätt kompetenser att erbjuda att vi kan stödja ledare inom företag, myndigheter, kommuner och andra organisationer med rätt bukett av kompetenser, anpassade efter respektive organisations behov. Vi har också anställt en juniorkonsult under året, som till att börja med hanterat administrativa uppgifter, men som nu, med handledning gör uppdrag hos kunder. Möjligheterna för våra kunder att nå sina mål på ett effektivare sätt, med vårt koncept Strategiskt Rådrum, har också analyserats och kommer att bearbetas under nästa verksamhetsår. Telefon sidå 1

5 Om Stråtvise Stratvise (Stockholm Strategic Advise AB), bildades av fyra delägare i årsskiftet Den 1 september 2012 påbörjades vårt tredje verksamhetsår. Stratvise är ett konsulthus inom strategiskt ledarskap och management, som stödjer engagerade ledare som vill göra skillnad, och som med vårt stöd når sina långsiktiga mål. Stratvises vision är att bidra till långsiktig framgång. Kunden återfinns idag oftast i förändringsbenägna medelstora och stora offentliga organisationer samt inom små och medelstora företag, främst inom service- och industrisektorn. Stöd ges ofta i form av moderering, struktur, verktyg och idéer. Stratvises affärsidé är att vara ett professionellt konsulthus inom strategiskt ledarskap och management som skapar bestående värden och resultat. Detta stöd kan Stratvise ge genom att erbjuda Strategiskt Rådrum. Syfte med erbjudandet är dels att genera goda och hållbara resultat, genom ett metodiskt och framsynt agerande; dels att ge möjlighet att få tilläggstjänster utförda i linje med de prioriterade mål som initierar Strategiskt Rådrum. Strategiskt Rådrum levererar vi i abonnemangsform, för att främja ett långsiktigt tänkande. Stratvise är ett värdeskapande affärsnätverk för uppdrag i samverkan med våra kunder och med våra erfarna och engagerade partners. Idag är vi ca 40 partners som alla är ledare och auktoriteter inom aktuella strategiska kompetensområden. Syftet med partnersamarbetet är att genom samverkan kunna leverera bestående värden, mer innovativa och därmed utvecklande uppdrag. Bäst är den som har nöjdast kunder. Därför lovar vi att alltid leverera det våra kunder har behov av. Varje uppdrag ska komma till verksamhetens prioriterade nytta, och för att uppnå detta genomförs nyttorealiseringar. För att säkerställa kvaliteten använder vi flera modeller för kundorienterad verksamhetsutveckling. Vi vet också att verksamheter som utvecklas kvalitativt ökar såväl sina ekonomiska resultat som sin överlevnadsförmåga. Vi lever efter vår kvalitetspolicy och i alla uppdrag har vi en specifik kvalitetsansvarig. sidå 2

6 Å rsberå ttelse * SEPTEMBER Stratvise gjorde städare fria! Tillsammans med apputvecklingsföretaget Kondensator tar vi fram en mobil lösning ur ett managementperspektiv, som underlättar i det dagliga arbetet för städare från 100 nationer hos ett nytänkande städföretag. SEPTEMBER Den första versionen av Stratvises hemsida lanseras. OKTOBER Efter en inledande utredning av verksamhetsnyttan i ITstödet får Stratvise förtroendet att för det kreativa facket DIK planera, leda upphandling och införande av ny ITlösning samt att följa upp lösningen ur nyttoperspektiv. NOVEMBER Stratvise föresätter sig en storsatsning på kvalitet, till att börja med dels utifrån en kvalitetspolicy och dels genom att vara aktiva i SIQ:s intressentförening. DECEMBER I slutet av 2012 har Stratvise samarbetsavtal med 40 konsulter! JANUARI Slutrapporten levereras för ett uppdrag rörande organisationsförändringar inom Stadsbyggnadskontoret på Stockholms Stad. På bilden syns en teodolit ett äldre mät-instrument för att mäta vinklar. FEBRUARI Stratvise får information om att vi har kreditvärdigheten AA tillsammans med endast 17 % av Sveriges företag. FEBRUARI Stratvise tecknar sitt första samarbetsavtal utanför Stockholm med det Göteborgsbaserade konsultföretaget Mixim. sidå 3

7 MARS Stratvise samarbetar med Nobelmuseum kring konceptet Spark of Creativity workshops för företag kring kreativitet och innovation: Begreppen är de förmågor som förenar de flesta Nobel-pristagarna och som vi också försöker att använda oss av i vårt nytänkande! APRIL Stratvises Henrik Friman delar ut förstapriset till Lars Paulsson, grafisk designer, som vunnit fototävlingen RESAN (Stratvises värderingar bildar tillsammans RESAN) MAJ Under strategimötet i Berlin tas viktiga beslut i frågor om delägarskap och fortsatt inriktning. MAJ Stratvise anställer företagets första juniorkonsult Jenny Nordman. JUNI Stratvise deltar i Review Board för rapporttävlingen i konferensen Global Business and Technology Association,GBATA, som år 2013 arrangeras i Helsingfors. JULI En kompetenskartläggning genomförs inom Stratvise, som ger oss en samlad bild av våra konsulters stora kompetens och långa erfarenhet. AUGUSTI Kick-off med engagerade partners inför det nya verksamhetsåret. *Bildernå finns å ven ått beskå då i originål gålleriet i House of Stråtvise, Engelbrektsplån 2 sidå 4

8 Expertområ den Chefskap Stöd till ledare i deras personliga ledarskap och strategiska tänkande, stöd till ledare i kulturutveckling och utveckling av medarbetarskap samt rekrytering. Affärsmannaskap Affärsutveckling, operationalisering av strategier, strategisk etablering, marknadsföring och kompetensutveckling inom affärsmannaskap. Verksamhetsförbättring Utveckling av verksamheten genom organisationsutveckling, processutveckling; utveckling av medarbetare och av samarbete i ledningsgrupp och team, projekt- och förändringsledning, styrning av verksamhet och ekonomi, sourcingstrategi, kvalitetsarbete och nyttorealisering. Kommunikation Kommunikativt ledarskap och kommunikationsstrategi internt och externt Regelefterlevnad Intern kontroll och uppföljning, framtagande av regelverk och policys, lagstiftningsprocessen och rättsväsendet, juridiskt stöd och rådgivning, upphandling. Hantera svåra situationer Krishantering och ledning, risk- och sårbarhetsarbete, utbildning och övning. sidå 5

9 Stråtegiskt Rå drum På Stratvise använder vi oss av metoden Strategiskt Rådrum. Syftet är att, utifrån varje kunds särskilda behov, genera goda och långsiktiga resultat genom ett metodiskt och framsynt agerande. Tummen i ögat för att citera en av våra kunder. Genom ett Strategiskt Rådrum öppnas möjligheter att samtala konstruktivt och utveckla nya tankar. Rådrummet syftar till att gå från kreativa idéer till verkliga affärsmöjligheter; s.k. real options. Att ta till vara idérikedomen i en organisation och kunna omsätta den i strategiska samtal till resultat är en viktig ledarskapstalang som många organisationer idag söker. Gemensamt för våra uppdrag är att kravet på strategi och nytänkande har varit uttalat. Metoden har visat sig vara framgångsrik för att möta de utmaningar som ledare idag står inför i sin verksamhet. Det Strategiskt Råd-rummets principer går att kombinera med de flesta strategiska utmaningar och bygger på viljan att utveckla människor och skapa förutsättningar för att nå resultat. Metoden omfattar moderering och ett strukturerat upplägg från en eller flera erfarna konsulter från Stratvise. Rådrummet innebär att ledare ohämmat kan pröva nya idéer utan att behöva känna att den egna trovärdigheten ifrågasätts. Utrymmet för detta är annars begränsat, och operativa frågorna ofta hamnar överst på agendan. Detta hämmar den långsiktiga utvecklingen och möjligheterna till att ta nya initiativ. Unikt med Strategiskt Rådrum är möjligheten att under en längre tid få stöd vid uppföljning och utvärdering av en ledare, styrelses eller ledningsgrupps arbete. Tjänsten levereras i abonnemangsform så att resultatet säkerställs. Strategiska Rådrum omfattar strategi för exempelvis Ledarens plan för att implementera ett eller flera prioriterade strategiska mål. Organisationens affärsplaneringsprocess Ett bestämt antal bollplanksmöten med syfte att uppnå långsiktigt hållbara resultat i styrelsearbetet sidå 6

10 Nyttoreålisering Under det gångna året har vi gjort viktiga satsningar på metoder för att analysera vilken prioriterad nytta som eftersträvas av verksamheten. Besluts-, uppföljnings- och kommunikationsunderlag inför stundande förändringar, investeringar och projektet behöver alltid tas fram. Inom Stratvise arbetar flera av landets mest erfarna certifierade nyttorealiseringsledare. Vad är en nytto- och kostnadsrealisering? I en nytto- och kostnadsrealisering analyseras verksamhetsnyttan som en förändring/investering möjliggör samt vad det kostar att genomföra förändringen/investeringen. En analys kan göras snabbt med få personer eller under flera möten och med flera personer. De allra flesta nytto- och kostnadsrealiseringarna tar dock fyra halvdagar, med 5-8 verksamhetskunniga personer, att genomföra. Vad ger nytto- och kostnadsrealiseringar? Förutom de osynliga vinsterna med att göra en nyttooch kostnadsrealisering, att kommunikationen och samsynen ökar mellan verksamheterna, får man också högst synliga effekter. I slutrapporten finns: o Nyttostapeln (som grafiskt visar förhållandet mellan nyttor och kostnader) o o o o o En välskriven och lättläst sammanfattning Nyttostrukturen (som visar hur nyttorna hänger samman och påverkar) Dokumentation av värderingarna (respektive nyttorealisering beskrivs i ord, klassificering och kronor) Hindersanalys (beskriver vilka hinder mot nyttorna som kan uppstå) Hemtagningsplan (en plan som beskriver vilka nyttor som ska följas upp samt hur, när och vem som ansvarar) sidå 7

11 Innovåtion Idag ställs höga krav på företags förmåga att ständigt tänka nytt och anpassa sig till en föränderlig omvärld; någonting som ställer krav på processer för ett innovativt arbetssätt. Detta är någonting som ofta efterfrågas av våra kunder, och som är en viktig del av många av Stratvises erbjudanden. Vi har bland annat samarbetat med Nobelmuseum kring deras workshops om hur kreativitet kanaliseras. Nyheter på tekniksidan När man talar om innovation handlar det ofta om nya tekniska lösningar. Idag möjliggör utvecklingen på tekniksidan att nyttjandet av teknik i den egna verksamheten blir en förutsättning för att konkurrera på marknaden. Även inom offentlig sektor ställs allt högre krav på digitalisering, t.ex. genom elektronisk dokument-hantering. Stratvise gjorde under förra året ett uppdrag tillsammans med ett företag som utvecklar appar, för ett städbolag. Uppdraget gick ut på att utveckla en tekniklösning för att effektivisera kommunikationen mellan chefer och medarbetare genom att t.ex. skicka ut scheman och vägbeskrivningar digitalt; någonting som även kom kunderna till nytta. Att upphandla innovativt Hur upphandlarman när man har ett problem men inte vet lösningen? Svaret på detta är s.k. innovationsupphandling, som innebär att beställare och leverantör samverkar kring problemformuleringen. I våras var Stratvise på seminarium för innovationsupphandling i Göteborg kring hur man arbetar med detta. Innovation och kvalitet Ofta får hög kvalitet ge vika under tider av prispress. Nästa år kommer fokus att ligga på kopplingen mellan innovation och kvalitet, genom att dra nytta av de senaste rönen inom kvalitetsforskning. sidå 8

12 Å rets uppdråg Under verksamhetsåret gjorde vi på Stratvise 64 % av våra uppdrag för privata företag och organisationer, och ca 36 % inom offentlig verksamhet. Den största delen uppdrag gör vi inom försvarsindustrin; ungefär en tredjedel, följt av myndigheter, intresseorganisationer och tillverkningsindustri, där ca en femtedel av våra uppdrag görs inom var och en av dessa sektorer. Privat/offentlig sektor 36,05% 63,95% Andel uppdrag/sektorer 2,95% 0,88% 21,63% 32,92% 21,95% Privat Offentlig 19,67% Intresseorganisation Myndighet Tillverkninsindustri Försvarsindustri Service Utbildning Uppdragen vi utfört under det gångna året har främst handlat om att stödja ledare som står inför utmaningar inom sina organisationer. Ett exempel på ett sådant uppdrag är långvarigt stöd till en myndighet, som blivit landsomfattande efter en sammanslagning av flera mindre myndigheter. Detta gjordes i syfte att samordna hela organisationen för att öka kvalitet och effektivitet för myndighetens intressenter. Stratvise erbjuder här strategisk rådgivning i abonnemangsform, exempelvis för processtyrning, och bidrar därmed till bl a ökad samordning inom myndigheten. Vi fungerar ofta som rådgivare inom affärsmannaskap, och under det senaste året har exempel på frågeställningar varit hur man skapar tillväxt och innovation på en konkurrenskraftig marknad. Andra uppdrag har inneburit t.ex. införandet av nya it-stöd inom organisationer; ett arbete som ofta även omfattar förändringar för verksamheten i stort och ställer krav på t.ex. sidå 9

13 Andel uppdrag individuellt/i samverkan Individuella uppdrag Uppdrag i samverkan processkartläggning, förändringsledning och kommunikationsplaner. Verksamhetsåret gjordes 50 % av Stratvises uppdrag i samverkan mellan två eller flera parters. För oss bidrar detta till att uppfylla en av våra värderingar, och för våra kunder bidrar det till ökad kvalitet och säkerhet. Detta har varit möjligt tack vare den expertkompetens, inom ett flertal områden, som finns i vårt nätverk. Minst 36 % av våra konsulter har mer än 3 års kunskap och erfarenhet (nivå 4) eller mer än 9 års kunskap och erfarenhet (nivå 5) inom alla de sex områden där Stratvise idag verkar. 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Andel konsulter med kompetensnivå 4-5 Stratvises omsättning har ökat stadigt sedan förtaget grundades år Under det gångna året ökade Stratvise omsättningen från 8,4 till 5,4 MKR, en ökning med 55 %. Omsättning sidå 10

14 Vå rderingår Resultat Vår viktigaste värdering handlar om ett professionellt affärsmannaskap, som innebär att vi alltid levererar långsiktiga och tydliga resultat för att uppnå hållbar utveckling. Vårt arbete syftar alltid till att öka värdet och att bidra till genuin affärsnytta. Engagemang Värderingen engagemang innebär att vi har ett intresse av att bidra till effektiva lösningar av högsta kvalitet. Vårt engagemang bygger på vårt starka nätverk med erfarenhet, kompetens, innovation och omtanke om kunden för att bidra till en bättre verksamhet. Samverkan Vi står för samverkan. Det innebär att vi värdesätter såväl ett stimulerande internt samarbete, som ett gott samarbete i relationer med kunder, samhälle och övriga samarbetspartners, i vår strävan efter utmärkta slutresultat. Ansvar Vi står alltid för ett ansvarsfullt beteende gentemot alla intressenter; kunder, partners, leverantörer och samhälle. Det innebär att vi, i enlighet med vårt kundlöfte, strävar efter att lämna efter oss det våra kunder har behov av.. Nytänkande Ingen organisation är den andra lik, och vi tror därför att kreativitet och nytänkande är nyckeln till att hitta de bästa lösningarna. sidå 11

15 Styrånde dokument Årligen revideras Stratvises vision, affärsidé och policys. Vision Vår vision är att bidra till långsiktig framgång Åffå rside Stratvise är ett professionellt konsulthus inom strategiskt ledarskap och management som bidrar till bestående värden och resultat Policys Säkerhetspolicy Kvalitetspolicy Etikpolicy Mångfaldspolicy CSV-policy (Creating Shared Value) sidå 12

16 Fo retågsinformåtion Stråtvise (Stockholm Stråtegic Ådvise ÅB) Box 135, Stockholm Beso ksådress: Engelbrektsplån 2, 3 tr. Telefon sidå 13

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2014

ÅRS REDO VISN ING 2014 ÅRS REDO VISN ING 2014 Innehåll 03 Verksamhetsåret som gått 06 Vd har ordet 09 Kundcase: Tele2 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 17 Trender 19 Verksamhet 23 Kundcase: Latour

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

01 2011... Årsredovisning

01 2011... Årsredovisning 01 2011... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret som gått... 05 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 15 Från Know IT till Knowit...

Läs mer

KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE. Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar

KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE. Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar Hållbarhetsredovisning 2011/2012 2 KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 Om redovisningen 2013 fyller KPMG 90

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

årsredovisning acando ab 2009

årsredovisning acando ab 2009 Årsstämma Årsstämma äger rum tisdagen den 4 maj 2010 kl. 15.00 på Kungliga Operan, Guld foajén, Stockholm. Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska vara regi strerade i den av Euroclear Sweden AB/VPC

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor Varför innovera och inte bara göra mera? 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern för beslutsfattare som driver förändring

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

Verksamheten 2000/2001

Verksamheten 2000/2001 Verksamheten 2000/2001 INNEHÅLL Kort om Öhrlings PricewaterhouseCoopers 1 Styrelseordföranden har ordet 2 3 Verksamhet och inriktning 4 5 En unik struktur 6 7 Ekonomisk översikt 8 9 TJÄNSTEOMRÅDEN Revision

Läs mer

Årsredovisning 2012. Från ord till handling. Connecta Årsredovisning 2012 A

Årsredovisning 2012. Från ord till handling. Connecta Årsredovisning 2012 A Årsredovisning 2012 Från ord till handling A Innehållsförteckning n Innehållsförteckning Connecta 2012 Connecta Group i korthet 1 Finansiell översikt 1 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Aktien 6 Verksamheten

Läs mer

års redo visn ing 2010

års redo visn ing 2010 års redo visn ing 2010 innehåll know it årsredovisning 2010 02 0 3 verksamhetsåret som gått 0 5 vd har ordet 0 9 vision, affärsidé, mål och strategi 1 1 kundcase 1 2 marknad och kunder 14 kundcase 1 5

Läs mer

Avega Group på 60 sekunder

Avega Group på 60 sekunder Årsredovisning 2012 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Vårt fundament 6 3 sätt att utveckla kundens affär 8 Våra tjänsteerbjudanden 12 Marknad och kunder 16 Kvalitet ger goda kundrelationer 18 Elevate 40

Läs mer

Idéer, visioner och affärslösningar. Verksamheten 2003 2004* *connectedthinking

Idéer, visioner och affärslösningar. Verksamheten 2003 2004* *connectedthinking Idéer, visioner och affärslösningar Verksamheten 2003 2004* *connectedthinking Öhrlings PricewaterhouseCoopers Öhrlings PricewaterhouseCoopers är Sveriges ledande företag inom revision och rådgivning med

Läs mer

KFS 25 ÅR KFS verksamhetsidé 16

KFS 25 ÅR KFS verksamhetsidé 16 INNEHÅLL Förord Carl Cederschiöld, ordförande KFS 4 Förord Monica Ericsson, VD 5 Varför finns KFS? 6 25 år med KFS 7 5 nyttor med att vara medlem i KFS 12 KFS branschråd och arbetsgivarråd 15 KFS 25 ÅR

Läs mer

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist UTVÄRDERING AV MÖTAS Joakim Tranquist UTVÄRDERARENS KOMMENTAR Tranquist Utvärdering har sedan våren 2012 haft i uppdrag av Kommunförbundet Skåne att utvärdera MÖTAS med syfte att kunna ge underlag för

Läs mer

Ledarutbildning i bl a Jönköpings Län 2014 (öppen utbildning) FRAMSIDA FRÅN SEPARAT PDF

Ledarutbildning i bl a Jönköpings Län 2014 (öppen utbildning) FRAMSIDA FRÅN SEPARAT PDF Ledarutbildning i bl a Jönköpings Län 2014 (öppen utbildning) FRAMSIDA FRÅN SEPARAT PDF 2 Innehållsförteckning Utbildning Sid nr. Kommunikativt Ledarskap U636 C 4 Kommunikativt Ledarskap U636 D 4 Personlig

Läs mer

Årsredovisning 2013. 45 000 personer utbildades på Lernia 2013. 185 miljoner kronor i rörelseresultat och 7 procent i rörelsemarginal 2013

Årsredovisning 2013. 45 000 personer utbildades på Lernia 2013. 185 miljoner kronor i rörelseresultat och 7 procent i rörelsemarginal 2013 Årsredovisning 2013 45 000 personer utbildades på Lernia 2013 185 miljoner kronor i rörelseresultat och 7 procent i rörelsemarginal 2013 6 700 bemanningskonsulter hyrdes ut 2013 25 000 har gått vidare

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Årsredovisning Bolero Aktiebolag 556376 4306. VD berättar 1

Årsredovisning Bolero Aktiebolag 556376 4306. VD berättar 1 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-05-01-2014-04-30 Innehållsförteckning VD berättar 1 Förvaltningsberättelse 3 Information om verksamheten 3 Översikt över resultat och ställning 2 Väsentliga händelser

Läs mer

Förslag till utvecklingsprogram för karriärutveckling i staten

Förslag till utvecklingsprogram för karriärutveckling i staten 2008:06 Förslag till utvecklingsprogram för karriärutveckling i staten Redovisning av regeringens uppdrag till Verva. Mars 2008. MISSIV 1 (2) DATUM DIARIENR 2008-03-14 2007/306 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

Carema Care. Kvalitetsbokslut 2011 2012. kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Foto: Nathan Grossman

Carema Care. Kvalitetsbokslut 2011 2012. kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Foto: Nathan Grossman Carema Care Kvalitetsbokslut 2011 2012 kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning Foto: Nathan Grossman Carema Cares kvalitetsbokslut innefattar år 2011 samt första halvåret 2012 Foto där inte

Läs mer

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen 1 Välfärdsutvecklingsrådet 2012-04-24 Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen Innehåll Förord... 2 Inledning... 3 Sammanfattning... 5 Ersättningssystem Analys och förslag... 8 Samverkansfrågor

Läs mer