ÅRSBERÄTTELSE STRATVISE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSBERÄTTELSE STRATVISE 2012-13"

Transkript

1 ÅRSBERÄTTELSE STRATVISE

2

3 Innehå ll VD hår ordet 1 Om Stråtvise 2 Å rsberå ttelse Expertområ den 5 Stråtegiskt Rå drum 6 Nyttoreålisering 7 Innovåtion 8 Å rets uppdråg 9 Vå rderingår 11 Styrånde dokument 12 Fo retågsinformåtion 13

4 VD hår ordet Stratvise tredje verksamhetsår avslutas och den 1 september påbörjades nya och oförutsägbara verksamhetsåret 2013/14, fullt med nya möjligheter. Under året har vi, glädjande nog, allt oftare fått uppdrag som innebär att vi kan kombinera våra expertkompetenser och genomföra uppdrag i samverkan, vilket enligt vår åsikt gagnar våra kunder. Detta innebär också att vi kan finnas med och stödja våra engagerade kunder under hela övergången mellan nuläge och nyläge. Under året har vi genomfört hälften av våra uppdrag gemensamt, två eller flera partners. Då vi under året jämför oss med övriga företag inom managementbranschen, med ekonomiska nyckeltal som mått, konstaterar vi att vi ligger tydligt över genomsnittet. 2012/13 har vi även nått våra mål avseende antal partners vi minst behöver samla för att vara konkurrenskraftiga; det innebär att Stratvise idag har samarbetsavtal med ett 40-tal partners. LILIAN KLASSON VD Vi har också genomfört en kartläggning av våra partners kompetens, vars resultat visar inom vilka områden vi är starka och var vi behöver utveckla eller knyta till oss ytterligare kompetens. Stratvise är idag starkast inom områdena chefskap, affärsmannaskap och verksamhetsförbättring. Nu börjar vi också se effekterna av att ha rätt kompetenser att erbjuda att vi kan stödja ledare inom företag, myndigheter, kommuner och andra organisationer med rätt bukett av kompetenser, anpassade efter respektive organisations behov. Vi har också anställt en juniorkonsult under året, som till att börja med hanterat administrativa uppgifter, men som nu, med handledning gör uppdrag hos kunder. Möjligheterna för våra kunder att nå sina mål på ett effektivare sätt, med vårt koncept Strategiskt Rådrum, har också analyserats och kommer att bearbetas under nästa verksamhetsår. Telefon sidå 1

5 Om Stråtvise Stratvise (Stockholm Strategic Advise AB), bildades av fyra delägare i årsskiftet Den 1 september 2012 påbörjades vårt tredje verksamhetsår. Stratvise är ett konsulthus inom strategiskt ledarskap och management, som stödjer engagerade ledare som vill göra skillnad, och som med vårt stöd når sina långsiktiga mål. Stratvises vision är att bidra till långsiktig framgång. Kunden återfinns idag oftast i förändringsbenägna medelstora och stora offentliga organisationer samt inom små och medelstora företag, främst inom service- och industrisektorn. Stöd ges ofta i form av moderering, struktur, verktyg och idéer. Stratvises affärsidé är att vara ett professionellt konsulthus inom strategiskt ledarskap och management som skapar bestående värden och resultat. Detta stöd kan Stratvise ge genom att erbjuda Strategiskt Rådrum. Syfte med erbjudandet är dels att genera goda och hållbara resultat, genom ett metodiskt och framsynt agerande; dels att ge möjlighet att få tilläggstjänster utförda i linje med de prioriterade mål som initierar Strategiskt Rådrum. Strategiskt Rådrum levererar vi i abonnemangsform, för att främja ett långsiktigt tänkande. Stratvise är ett värdeskapande affärsnätverk för uppdrag i samverkan med våra kunder och med våra erfarna och engagerade partners. Idag är vi ca 40 partners som alla är ledare och auktoriteter inom aktuella strategiska kompetensområden. Syftet med partnersamarbetet är att genom samverkan kunna leverera bestående värden, mer innovativa och därmed utvecklande uppdrag. Bäst är den som har nöjdast kunder. Därför lovar vi att alltid leverera det våra kunder har behov av. Varje uppdrag ska komma till verksamhetens prioriterade nytta, och för att uppnå detta genomförs nyttorealiseringar. För att säkerställa kvaliteten använder vi flera modeller för kundorienterad verksamhetsutveckling. Vi vet också att verksamheter som utvecklas kvalitativt ökar såväl sina ekonomiska resultat som sin överlevnadsförmåga. Vi lever efter vår kvalitetspolicy och i alla uppdrag har vi en specifik kvalitetsansvarig. sidå 2

6 Å rsberå ttelse * SEPTEMBER Stratvise gjorde städare fria! Tillsammans med apputvecklingsföretaget Kondensator tar vi fram en mobil lösning ur ett managementperspektiv, som underlättar i det dagliga arbetet för städare från 100 nationer hos ett nytänkande städföretag. SEPTEMBER Den första versionen av Stratvises hemsida lanseras. OKTOBER Efter en inledande utredning av verksamhetsnyttan i ITstödet får Stratvise förtroendet att för det kreativa facket DIK planera, leda upphandling och införande av ny ITlösning samt att följa upp lösningen ur nyttoperspektiv. NOVEMBER Stratvise föresätter sig en storsatsning på kvalitet, till att börja med dels utifrån en kvalitetspolicy och dels genom att vara aktiva i SIQ:s intressentförening. DECEMBER I slutet av 2012 har Stratvise samarbetsavtal med 40 konsulter! JANUARI Slutrapporten levereras för ett uppdrag rörande organisationsförändringar inom Stadsbyggnadskontoret på Stockholms Stad. På bilden syns en teodolit ett äldre mät-instrument för att mäta vinklar. FEBRUARI Stratvise får information om att vi har kreditvärdigheten AA tillsammans med endast 17 % av Sveriges företag. FEBRUARI Stratvise tecknar sitt första samarbetsavtal utanför Stockholm med det Göteborgsbaserade konsultföretaget Mixim. sidå 3

7 MARS Stratvise samarbetar med Nobelmuseum kring konceptet Spark of Creativity workshops för företag kring kreativitet och innovation: Begreppen är de förmågor som förenar de flesta Nobel-pristagarna och som vi också försöker att använda oss av i vårt nytänkande! APRIL Stratvises Henrik Friman delar ut förstapriset till Lars Paulsson, grafisk designer, som vunnit fototävlingen RESAN (Stratvises värderingar bildar tillsammans RESAN) MAJ Under strategimötet i Berlin tas viktiga beslut i frågor om delägarskap och fortsatt inriktning. MAJ Stratvise anställer företagets första juniorkonsult Jenny Nordman. JUNI Stratvise deltar i Review Board för rapporttävlingen i konferensen Global Business and Technology Association,GBATA, som år 2013 arrangeras i Helsingfors. JULI En kompetenskartläggning genomförs inom Stratvise, som ger oss en samlad bild av våra konsulters stora kompetens och långa erfarenhet. AUGUSTI Kick-off med engagerade partners inför det nya verksamhetsåret. *Bildernå finns å ven ått beskå då i originål gålleriet i House of Stråtvise, Engelbrektsplån 2 sidå 4

8 Expertområ den Chefskap Stöd till ledare i deras personliga ledarskap och strategiska tänkande, stöd till ledare i kulturutveckling och utveckling av medarbetarskap samt rekrytering. Affärsmannaskap Affärsutveckling, operationalisering av strategier, strategisk etablering, marknadsföring och kompetensutveckling inom affärsmannaskap. Verksamhetsförbättring Utveckling av verksamheten genom organisationsutveckling, processutveckling; utveckling av medarbetare och av samarbete i ledningsgrupp och team, projekt- och förändringsledning, styrning av verksamhet och ekonomi, sourcingstrategi, kvalitetsarbete och nyttorealisering. Kommunikation Kommunikativt ledarskap och kommunikationsstrategi internt och externt Regelefterlevnad Intern kontroll och uppföljning, framtagande av regelverk och policys, lagstiftningsprocessen och rättsväsendet, juridiskt stöd och rådgivning, upphandling. Hantera svåra situationer Krishantering och ledning, risk- och sårbarhetsarbete, utbildning och övning. sidå 5

9 Stråtegiskt Rå drum På Stratvise använder vi oss av metoden Strategiskt Rådrum. Syftet är att, utifrån varje kunds särskilda behov, genera goda och långsiktiga resultat genom ett metodiskt och framsynt agerande. Tummen i ögat för att citera en av våra kunder. Genom ett Strategiskt Rådrum öppnas möjligheter att samtala konstruktivt och utveckla nya tankar. Rådrummet syftar till att gå från kreativa idéer till verkliga affärsmöjligheter; s.k. real options. Att ta till vara idérikedomen i en organisation och kunna omsätta den i strategiska samtal till resultat är en viktig ledarskapstalang som många organisationer idag söker. Gemensamt för våra uppdrag är att kravet på strategi och nytänkande har varit uttalat. Metoden har visat sig vara framgångsrik för att möta de utmaningar som ledare idag står inför i sin verksamhet. Det Strategiskt Råd-rummets principer går att kombinera med de flesta strategiska utmaningar och bygger på viljan att utveckla människor och skapa förutsättningar för att nå resultat. Metoden omfattar moderering och ett strukturerat upplägg från en eller flera erfarna konsulter från Stratvise. Rådrummet innebär att ledare ohämmat kan pröva nya idéer utan att behöva känna att den egna trovärdigheten ifrågasätts. Utrymmet för detta är annars begränsat, och operativa frågorna ofta hamnar överst på agendan. Detta hämmar den långsiktiga utvecklingen och möjligheterna till att ta nya initiativ. Unikt med Strategiskt Rådrum är möjligheten att under en längre tid få stöd vid uppföljning och utvärdering av en ledare, styrelses eller ledningsgrupps arbete. Tjänsten levereras i abonnemangsform så att resultatet säkerställs. Strategiska Rådrum omfattar strategi för exempelvis Ledarens plan för att implementera ett eller flera prioriterade strategiska mål. Organisationens affärsplaneringsprocess Ett bestämt antal bollplanksmöten med syfte att uppnå långsiktigt hållbara resultat i styrelsearbetet sidå 6

10 Nyttoreålisering Under det gångna året har vi gjort viktiga satsningar på metoder för att analysera vilken prioriterad nytta som eftersträvas av verksamheten. Besluts-, uppföljnings- och kommunikationsunderlag inför stundande förändringar, investeringar och projektet behöver alltid tas fram. Inom Stratvise arbetar flera av landets mest erfarna certifierade nyttorealiseringsledare. Vad är en nytto- och kostnadsrealisering? I en nytto- och kostnadsrealisering analyseras verksamhetsnyttan som en förändring/investering möjliggör samt vad det kostar att genomföra förändringen/investeringen. En analys kan göras snabbt med få personer eller under flera möten och med flera personer. De allra flesta nytto- och kostnadsrealiseringarna tar dock fyra halvdagar, med 5-8 verksamhetskunniga personer, att genomföra. Vad ger nytto- och kostnadsrealiseringar? Förutom de osynliga vinsterna med att göra en nyttooch kostnadsrealisering, att kommunikationen och samsynen ökar mellan verksamheterna, får man också högst synliga effekter. I slutrapporten finns: o Nyttostapeln (som grafiskt visar förhållandet mellan nyttor och kostnader) o o o o o En välskriven och lättläst sammanfattning Nyttostrukturen (som visar hur nyttorna hänger samman och påverkar) Dokumentation av värderingarna (respektive nyttorealisering beskrivs i ord, klassificering och kronor) Hindersanalys (beskriver vilka hinder mot nyttorna som kan uppstå) Hemtagningsplan (en plan som beskriver vilka nyttor som ska följas upp samt hur, när och vem som ansvarar) sidå 7

11 Innovåtion Idag ställs höga krav på företags förmåga att ständigt tänka nytt och anpassa sig till en föränderlig omvärld; någonting som ställer krav på processer för ett innovativt arbetssätt. Detta är någonting som ofta efterfrågas av våra kunder, och som är en viktig del av många av Stratvises erbjudanden. Vi har bland annat samarbetat med Nobelmuseum kring deras workshops om hur kreativitet kanaliseras. Nyheter på tekniksidan När man talar om innovation handlar det ofta om nya tekniska lösningar. Idag möjliggör utvecklingen på tekniksidan att nyttjandet av teknik i den egna verksamheten blir en förutsättning för att konkurrera på marknaden. Även inom offentlig sektor ställs allt högre krav på digitalisering, t.ex. genom elektronisk dokument-hantering. Stratvise gjorde under förra året ett uppdrag tillsammans med ett företag som utvecklar appar, för ett städbolag. Uppdraget gick ut på att utveckla en tekniklösning för att effektivisera kommunikationen mellan chefer och medarbetare genom att t.ex. skicka ut scheman och vägbeskrivningar digitalt; någonting som även kom kunderna till nytta. Att upphandla innovativt Hur upphandlarman när man har ett problem men inte vet lösningen? Svaret på detta är s.k. innovationsupphandling, som innebär att beställare och leverantör samverkar kring problemformuleringen. I våras var Stratvise på seminarium för innovationsupphandling i Göteborg kring hur man arbetar med detta. Innovation och kvalitet Ofta får hög kvalitet ge vika under tider av prispress. Nästa år kommer fokus att ligga på kopplingen mellan innovation och kvalitet, genom att dra nytta av de senaste rönen inom kvalitetsforskning. sidå 8

12 Å rets uppdråg Under verksamhetsåret gjorde vi på Stratvise 64 % av våra uppdrag för privata företag och organisationer, och ca 36 % inom offentlig verksamhet. Den största delen uppdrag gör vi inom försvarsindustrin; ungefär en tredjedel, följt av myndigheter, intresseorganisationer och tillverkningsindustri, där ca en femtedel av våra uppdrag görs inom var och en av dessa sektorer. Privat/offentlig sektor 36,05% 63,95% Andel uppdrag/sektorer 2,95% 0,88% 21,63% 32,92% 21,95% Privat Offentlig 19,67% Intresseorganisation Myndighet Tillverkninsindustri Försvarsindustri Service Utbildning Uppdragen vi utfört under det gångna året har främst handlat om att stödja ledare som står inför utmaningar inom sina organisationer. Ett exempel på ett sådant uppdrag är långvarigt stöd till en myndighet, som blivit landsomfattande efter en sammanslagning av flera mindre myndigheter. Detta gjordes i syfte att samordna hela organisationen för att öka kvalitet och effektivitet för myndighetens intressenter. Stratvise erbjuder här strategisk rådgivning i abonnemangsform, exempelvis för processtyrning, och bidrar därmed till bl a ökad samordning inom myndigheten. Vi fungerar ofta som rådgivare inom affärsmannaskap, och under det senaste året har exempel på frågeställningar varit hur man skapar tillväxt och innovation på en konkurrenskraftig marknad. Andra uppdrag har inneburit t.ex. införandet av nya it-stöd inom organisationer; ett arbete som ofta även omfattar förändringar för verksamheten i stort och ställer krav på t.ex. sidå 9

13 Andel uppdrag individuellt/i samverkan Individuella uppdrag Uppdrag i samverkan processkartläggning, förändringsledning och kommunikationsplaner. Verksamhetsåret gjordes 50 % av Stratvises uppdrag i samverkan mellan två eller flera parters. För oss bidrar detta till att uppfylla en av våra värderingar, och för våra kunder bidrar det till ökad kvalitet och säkerhet. Detta har varit möjligt tack vare den expertkompetens, inom ett flertal områden, som finns i vårt nätverk. Minst 36 % av våra konsulter har mer än 3 års kunskap och erfarenhet (nivå 4) eller mer än 9 års kunskap och erfarenhet (nivå 5) inom alla de sex områden där Stratvise idag verkar. 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Andel konsulter med kompetensnivå 4-5 Stratvises omsättning har ökat stadigt sedan förtaget grundades år Under det gångna året ökade Stratvise omsättningen från 8,4 till 5,4 MKR, en ökning med 55 %. Omsättning sidå 10

14 Vå rderingår Resultat Vår viktigaste värdering handlar om ett professionellt affärsmannaskap, som innebär att vi alltid levererar långsiktiga och tydliga resultat för att uppnå hållbar utveckling. Vårt arbete syftar alltid till att öka värdet och att bidra till genuin affärsnytta. Engagemang Värderingen engagemang innebär att vi har ett intresse av att bidra till effektiva lösningar av högsta kvalitet. Vårt engagemang bygger på vårt starka nätverk med erfarenhet, kompetens, innovation och omtanke om kunden för att bidra till en bättre verksamhet. Samverkan Vi står för samverkan. Det innebär att vi värdesätter såväl ett stimulerande internt samarbete, som ett gott samarbete i relationer med kunder, samhälle och övriga samarbetspartners, i vår strävan efter utmärkta slutresultat. Ansvar Vi står alltid för ett ansvarsfullt beteende gentemot alla intressenter; kunder, partners, leverantörer och samhälle. Det innebär att vi, i enlighet med vårt kundlöfte, strävar efter att lämna efter oss det våra kunder har behov av.. Nytänkande Ingen organisation är den andra lik, och vi tror därför att kreativitet och nytänkande är nyckeln till att hitta de bästa lösningarna. sidå 11

15 Styrånde dokument Årligen revideras Stratvises vision, affärsidé och policys. Vision Vår vision är att bidra till långsiktig framgång Åffå rside Stratvise är ett professionellt konsulthus inom strategiskt ledarskap och management som bidrar till bestående värden och resultat Policys Säkerhetspolicy Kvalitetspolicy Etikpolicy Mångfaldspolicy CSV-policy (Creating Shared Value) sidå 12

16 Fo retågsinformåtion Stråtvise (Stockholm Stråtegic Ådvise ÅB) Box 135, Stockholm Beso ksådress: Engelbrektsplån 2, 3 tr. Telefon sidå 13

DynaMO-modellen TM. Dynamisk varumärkeskommunikation

DynaMO-modellen TM. Dynamisk varumärkeskommunikation DynaMO-modellen TM Dynamisk varumärkeskommunikation Bygg varumärket vid varje kontakt DynaMO-modellen är en av de mest kostnadseffektiva metoderna för att uppnå en tydlig kommunikation och ett starkt varumärke.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten Kvalitativt jämställdhetsarbete Varför fick jag uppdraget att prata på denna konferens? Vad kan kommunala räddningstjänster lära av

Läs mer

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT.

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group grundades år 2000 och har ca 350 medarbetare i

Läs mer

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Banbrytande genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Vår grundläggande metod för affärsutveckling och transformation av verksamheter kallar vi

Läs mer

Regeringens mål för IT-politiken är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Regeringens mål för IT-politiken är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Sida 1/5 Digital strategi Bakgrund Digitalisering är en ständigt pågående utveckling som hela tiden ställer nya krav på infrastruktur, tekniska lösningar i form av verktyg och system och arbetssätt. Digitala

Läs mer

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling.

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. F ramgångsrika F öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. Region Skånes nya satsning på kvinnor som äger och driver företag inom vård och omsorg i Skåne

Läs mer

Utmaningar med innovationsprocesser i byggsektorn. Anna Kadefors, inst för teknikens ekonomi och organisation Paula Femenías, inst för Arkitektur

Utmaningar med innovationsprocesser i byggsektorn. Anna Kadefors, inst för teknikens ekonomi och organisation Paula Femenías, inst för Arkitektur Utmaningar med innovationsprocesser i byggsektorn Anna Kadefors, inst för teknikens ekonomi och organisation Paula Femenías, inst för Arkitektur Upplägg 1. Varför behöver byggherrar engagera sig i utvecklingsarbete

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT GÅ!

EXPEDITION FRAMÅT GÅ! EXPEDITION FRAMÅT Hej företagare! Vi har ett tillväxtprogram för just er. Programmet heter Expedition Framåt. Ja, vi vet att tillväxt kan kännas som ett ganska uttjatat ord. (En sökning på Google ger 9

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 12 Grundläggande värden... 2 Kund/Brukarorientering... 2 Engagerat ledarskap...

Läs mer

Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgruppsutveckling Ledningsgruppsutveckling Ni skapar samsyn och en gemensam strategi!! Två dagars ledningsgruppsutveckling med coaching och rådgivning från seniora experter! Vi får människor att samlas kring affären på

Läs mer

Totte Staxäng, SIQ. @tottestax. Vill ni kommentera vad jag säger eller ge feedback så finns jag på Twitter. Jag svarar på mycket men läser allt J

Totte Staxäng, SIQ. @tottestax. Vill ni kommentera vad jag säger eller ge feedback så finns jag på Twitter. Jag svarar på mycket men läser allt J Totte Staxäng, SIQ Vill ni kommentera vad jag säger eller ge feedback så finns jag på Twitter @tottestax Jag svarar på mycket men läser allt J Introduktion Om oss SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling

Läs mer

Presentation och bakgrund Kjell Ekbladh. Per Nordenstam

Presentation och bakgrund Kjell Ekbladh. Per Nordenstam Presentation och bakgrund Kjell Ekbladh Thomas Svensson Ur ett managementperspektiv / kommunledningsperspektiv Människor / teknik Medborgarnas förväntningar och krav idag och i framtiden Hur den kommunala

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 1 Innehåll Ledar- och medarbetarpolicy...3 Universitetets värdegrund och förhållningssätt...4 Medarbetarskap och ledarskap

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Morgondagens arbetsplatser 2025. En studie om de nya digitala och mobila arbetsplatserna och de nya arbetssätten. Consultants for Strategic Futures.

Morgondagens arbetsplatser 2025. En studie om de nya digitala och mobila arbetsplatserna och de nya arbetssätten. Consultants for Strategic Futures. Morgondagens arbetsplatser 2025 En studie om de nya digitala och mobila arbetsplatserna och de nya arbetssätten Consultants for Strategic Futures. HUR KOMMER MORGONDAGENS ARBETSPLATSER SE UT? Arbetsplatserna

Läs mer

Kunskapsbolaget. Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra

Kunskapsbolaget. Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra Kunskapsbolaget Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra Affärsidé Kunskapsbolaget erbjuder specialistkompetens och ledarskap inom Finansiering, Kompetens- och Verksamhetsutveckling,

Läs mer

TOP PERFORMANCE. Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram. Piku AB

TOP PERFORMANCE. Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram. Piku AB TOP PERFORMANCE Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram Hur väl fungerar din ledningsgrupp som team? Hur effektiva är era möten? Är ledningsgruppen det strategiska verktyg som du behöver?

Läs mer

seminarier östergötland

seminarier östergötland seminarier östergötland... hösten 2013 19 Fortsatt inspiration från Knowit i Östergötland under hösten 2013! September Under våren har Knowit i Östergötland genomfört ett antal mycket uppskattade seminarier

Läs mer

SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen. Kravspecifikation för. Strategisk kommunikationsrådgivning

SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen. Kravspecifikation för. Strategisk kommunikationsrådgivning SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen Kravspecifikation för Strategisk kommunikationsrådgivning Inledning Stockholms läns landstings (SLL) främsta uppgift är att se till att invånarna i länet

Läs mer

Värdegrund. etisk. och

Värdegrund. etisk. och Antagen av SISAB:s styrelse den maj Reviderad den november Värdegrund Koncernstyrelsen beslutade på sammanträdet den 22 mars 2010 omm Värdegrund för Stockholms Stadshus AB, bilaga 1. Denna ersätter den

Läs mer

Läs mer på www.frejs.se

Läs mer på www.frejs.se Om oss Frejs är en byrå med ca 50 anställda och tre kontor. Vi har kompetensen och kapaciteten att vara revisorer och rådgivare åt kunder i alla storlekar. Vi är stora nog att kunna erbjuda erfarenhet

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

ID-begrepp L17_8. Dokumentnamn Dokumenttyp Giltig från Kvalitetspolicy Policy 2014-01-31. Verkställande direktör 2015-02-28.

ID-begrepp L17_8. Dokumentnamn Dokumenttyp Giltig från Kvalitetspolicy Policy 2014-01-31. Verkställande direktör 2015-02-28. 1 (5) Kvalitetspolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte den 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Kvalitet 3 2 En god och säker vård 3 2.1 Ledstjärnor för kvalitet och utveckling... 3 3

Läs mer

SAMVERKAN KTP DALARNA

SAMVERKAN KTP DALARNA SAMVERKAN KTP DALARNA FRAMTIDENS SÄTT ATT REKRYTERA DE FRÄMSTA HÖGSKOLESTUDENTERNA TILL FÖRETAGEN! Inledning KTP Dalarna är ett pilotprojekt som går ut på att för första gången i Sverige praktiskt testa

Läs mer

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag.

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Affärstillväxt Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Bakgrund Norra Sveriges näringsliv består till största delen av några stora basindustri företag och offentliga

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Personalidé Arvika kommun

Personalidé Arvika kommun Personalidé Arvika kommun Personalidé Kommunens vision Arvika en attraktivare kommun med strategiska mål och strategier beskriver kommunens långsiktiga inriktning och politiska vilja. För att nå vår vision

Läs mer

Regiondirektören. Chefs- och ledarkriterier i Region Skåne. Regiondirektörer beslutar i enlighet med bifogat PM. Alf Jönsson Regiondirektör BESLUT

Regiondirektören. Chefs- och ledarkriterier i Region Skåne. Regiondirektörer beslutar i enlighet med bifogat PM. Alf Jönsson Regiondirektör BESLUT Regiondirektören Alf Jönsson Tfn: +46 44 309 31 21 Mail: alf.jonsson@skane.se BESLUT Datum 2016-03-29 Dnr 1600180 1 (6) Chefs- och ledarkriterier i Regiondirektörer beslutar i enlighet med bifogat PM.

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

Policy för kompetensförsörjning

Policy för kompetensförsörjning Kommunstyrelseförvaltningen POLICY Policy för kompetensförsörjning Dokumentnamn Policy för kompetensförsörjning Dokumenttyp Policy Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Kommunfullmäktige

Läs mer

Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor

Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor Upphandling 24, onsdag 7 november 2012 www.magnusjosephson.se 1 Magnus Josephson Sammanhang för alla konsulttjänster gäller att Majoriteten av kunder

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Systematisk säljutveckling

Systematisk säljutveckling Systematisk säljutveckling Systematisk säljutveckling Idag är många företag beroende av ett aktivt och professionellt säljarbete som särskiljer dem från konkurrenterna. I den hårda konkurrensen räcker

Läs mer

Smart affärsutveckling. Just do it!

Smart affärsutveckling. Just do it! Smart affärsutveckling Just do it! Hur kan du utveckla ditt företag och dina idéer till ett smart, lönsamt, hållbart företag? Välkommen till IUC Skånes affärsutvecklingsprojekt för kvinnor i de kulturella

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Utkast på utgångspunkter, avgränsningar och kriterier för prioritering. För synpunkter

Utkast på utgångspunkter, avgränsningar och kriterier för prioritering. För synpunkter Utkast på utgångspunkter, avgränsningar och kriterier för prioritering För synpunkter Uppdrag och process för fastställande av utgångspunkter Syfte med expertgruppen Syftet med expertgruppen är att statliga

Läs mer

Clavic Consulting AB PROSPEKT INFÖR REKRYTERING AV CFO. Personlighetstester & Rekryteringsprocesser -

Clavic Consulting AB PROSPEKT INFÖR REKRYTERING AV CFO. Personlighetstester & Rekryteringsprocesser - Clavic Consulting AB Personlighetstester & Rekryteringsprocesser - www.clavic.se PROSPEKT INFÖR REKRYTERING AV CFO Konfidentiellt visas ej till utomstående Företaget xx Startades 1980 - säljer och distribuerar

Läs mer

Frågor och svar i upphandling av fastighetsrelaterade konsulttjänster

Frågor och svar i upphandling av fastighetsrelaterade konsulttjänster 1 (6) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Bo Stålhammar Entreprenadupphandlare Datum 2014-03-28 Diarienr (åberopas) A230.980/2013 Frågor och svar i upphandling av fastighetsrelaterade

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen. Kravspecifikation för. PR-tjänster

SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen. Kravspecifikation för. PR-tjänster SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen Kravspecifikation för PR-tjänster Inledning Stockholms läns landstings (SLL) främsta uppgift är att se till att invånarna i länet får tillgång till en

Läs mer

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar i följd samt tre fristående dagar, totalt fem dagar. Datum: 17-18 februari,

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Dills SmåbolagsErbjudande. Ett erbjudande för att öka lönsamheten. En unik möjlighet för ägarledda företag med 3 15 anställda.

Dills SmåbolagsErbjudande. Ett erbjudande för att öka lönsamheten. En unik möjlighet för ägarledda företag med 3 15 anställda. Dills SmåbolagsErbjudande Ett erbjudande för att öka lönsamheten. En unik möjlighet för ägarledda företag med 3 15 anställda. Vi åstadkommer förändring Utvecklar chefer och ledningsgrupper ökar deras genomslagskraft

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

AFFÄRSPLAN. LandstingsService i Östergötland

AFFÄRSPLAN. LandstingsService i Östergötland AFFÄRSPLAN 2001 LandstingsService i Östergötland 2 Innehållsförteckning Omvärldsanalys 3 Vision 3 Affärsidé 3 Strategiska mål 4 Operativa mål 4 Strategi 4 Ekonomistyrning 5 Grundläggande värderingar 5

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

HUMAN RELATIONS. Din samarbetspartner i HR-frågor

HUMAN RELATIONS. Din samarbetspartner i HR-frågor HUMAN RELATIONS Din samarbetspartner i HR-frågor Consensus AB Affärsidé Consensus erbjuder kunskap till företag och organisationer, där det kunnande som vi lär ut alltid ska kunna omsättas i konkret affärsnytta

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Säffle kommun

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Säffle kommun INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Säffle kommun Antagen av kommunfullmäktige 24 september 2012, 151 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Förhållningssätt... 3 2. Samordnad upphandling... 4 3. Standardisering...

Läs mer

bättre kategoristyrning

bättre kategoristyrning TIO TIO TIPS TIPS FÖR FÖR bättre kategoristyrning INNEHÅLL Tio tips för bättre kategoristyrning Sätt tydliga mål för kategoristyrningsarbetet...4 Använd nyckeltal för att följa upp målen...5 Använd tvärfunktionella

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

Förändringsledning Hur långt har vi kommit?

Förändringsledning Hur långt har vi kommit? Förändringsledning Hur långt har vi kommit? Förändringsledning har under de senaste åren blivit mer och mer etablerat både inom näringslivet och den offentliga sektorn. Det vi, som har arbetat som förändringsledare

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Policy för socialt företagande

Policy för socialt företagande Policy för socialt företagande Antagen av kommunfullmäktige 2015-02-25 3 Policy Socialt företagande Innehållsförteckning Inledning... 1 Definition sociala företag... 1 Policy... 1 Syfte... 2 Möjligheter

Läs mer

Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte...3 2. Tillämpning...4 3. Definition...4 3.1 Avgränsningar...4 4. Mål...5 5. Viljeriktning...5 5.1 Fokus

Läs mer

Nytt it-program för Stockholms stad

Nytt it-program för Stockholms stad ÄLDREFÖRVALTNINGEN KOMMUNIKATION TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 0401-308/2012 SID 1 (7) 2012-11-19 Handläggare: Carl Smitterberg Telefon: 08-508 36 221 Till Äldrenämnden Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr:

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

OM UPPFÖRANDE KODEN VISION AFFÄRSIDÉ KÄRNVÄRDEN. JM skapar hus att trivas i

OM UPPFÖRANDE KODEN VISION AFFÄRSIDÉ KÄRNVÄRDEN. JM skapar hus att trivas i VISION JM skapar hus att trivas i OM UPPFÖRANDE KODEN Syftet med uppförandekoden är att säkerställa ett korrekt agerande i vårt dagliga arbete och att ge vägledning i viktiga frågeställningar. Uppförandekoden

Läs mer

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Ny i HR-rollen Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Innehåll Sida 2 Inledning 3 Förväntningar på HR-rollen 4 Så, var ska man börja? 5 En HR-modell i fyra nivåer 6 Förstå organisationen

Läs mer

Skapa kreativa och innovativa testorganisationer. Staffan Iverstam, QualityMinds

Skapa kreativa och innovativa testorganisationer. Staffan Iverstam, QualityMinds Skapa kreativa och innovativa testorganisationer Staffan Iverstam, QualityMinds Kort om mig Staffan Iverstam, QualityMinds Civilekonom som arbetat med affärsutveckling och e-butiker. IT-konsult sedan 2001

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Vi vill förändra världen och vi gör det genom våra hus

Vi vill förändra världen och vi gör det genom våra hus Vår vision Vi vill förändra världen och vi gör det genom våra hus ByggVesta 2016 Form Brandwork Foto Utopia sid 3, 4, Felix Gerlach sid 9, 10, 11, Brandwork sid 16, 17, Helene Bernstone sid 22, 23, 24

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

En standard för innovationsledning vad skall det vara bra för?

En standard för innovationsledning vad skall det vara bra för? Titel En standard för innovationsledning vad skall det vara bra för? Angelica Hafström, Innovationsstrateg, Innovare R&D och kommittérepresentant SIS/TK 532 Nationell innovationskonferens, Luleå 2015-02-05

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Kurs Processledning. Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem

Kurs Processledning. Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem Kurs Processledning Del 1 Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem Ingvar Johansson, Senior Advisor Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling En

Läs mer

Uppskattning och frågande som skapar de bästa av världar

Uppskattning och frågande som skapar de bästa av världar Uppskattning och frågande som skapar de bästa av världar När människor systematiskt använder sina styrkor och bygger vidare på framgångsfaktorer och önskvärda lägen möjliggörs storverk. När vårt fokus

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012.

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012. Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Är du ägare eller delägare i ett företag i Skåne med ca 10-50 anställda, och dessutom kvinna? I så fall är du en av de företagare som

Läs mer

Energi, klimat och miljö

Energi, klimat och miljö Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén Från turnén i Värmland våren 2014 Värmlandsstrategin

Läs mer

Välkommen till Företagsakademin för tillväxt

Välkommen till Företagsakademin för tillväxt Välkommen till Företagsakademin för tillväxt EUROPEISKA UNIONEN /Europeiska socialfonden Företagsakademin för tillväxt För företag som växer Företagsakademin för tillväxt är ett projekt som skapats på

Läs mer

Kunskapsbolaget. Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra

Kunskapsbolaget. Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra Kunskapsbolaget Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra Affärsidé Kunskapsbolaget erbjuder specialistkompetens och ledarskap inom Finansiering, Kompetens- och Verksamhetsutveckling

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Tillväxtverkets program och insatser

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Tillväxtverkets program och insatser Tillväxtverkets program och insatser 1 Programmet Miljödriven Tillväxt Totala medel för 2012: 30 mkr Ansökningar: 1 mars -30 april samt ytterligare en omgång till hösten Mål: Stöd till affärsutveckling

Läs mer

Agenda Seminarium 6/12

Agenda Seminarium 6/12 Sid 1 Agenda Seminarium 6/12 13:00-13:10 Irene Andersson, projektledare för förstudien Kort presentation, namn och företag Introduktion Hans Sundström, enhetschef IT-upphandlingen 13:10-13:45 - Förstudierapporten

Läs mer

Grundläggande värderingar

Grundläggande värderingar Grundläggande värderingar Institutet för Svensk Kvalitet, SIQ, har funnit att det finns ett antal grundläggande värderingar (13st) som är gemensamma för riktigt framgångsrika företag. Tomas och Leo på

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Strategisk färdplan Kortversion

Strategisk färdplan Kortversion Strategisk färdplan 2017 2020 Kortversion Vår färdplan Den strategiska färdplanen är ett stöd i Socialstyrelsens arbete för att svara mot vårt uppdrag. Uppdraget utgår från de lagar som styr myndighetens

Läs mer

Nya. Skandinaviens ledande destinationsbolag. Visit Dalarna

Nya. Skandinaviens ledande destinationsbolag. Visit Dalarna Nya Skandinaviens ledande destinationsbolag Visit Dalarna Vi konkurrerar med 150 000 kommuner och regioner i Europa om boende, besökare, företag, investeringar och kompetens. Beslutsunderlag Syfte och

Läs mer

Verksamhetsplan Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2016 Länsturismen Effektivitet genom samverkan 2015-12-17 Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2016 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

Hållbarhet, kvalitet och innovativ verksamhetsutveckling Dr Lars Sörqvist

Hållbarhet, kvalitet och innovativ verksamhetsutveckling Dr Lars Sörqvist Hållbarhet, kvalitet och innovativ verksamhetsutveckling Dr Lars Sörqvist VD, Sandholm Associates Docent, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) Vice President, International Academy for Quality (IAQ) Agenda

Läs mer

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Välkommen till en inspirerande dag på temat Kraftkällan Infor M3 så skapar du maximal effektivitet i alla företagets aktiviteter. INBJUDAN

Läs mer