Barns hälsa och miljö i Solna 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barns hälsa och miljö i Solna 2007"

Transkript

1 SOLNA STAD Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen RAPPORT 6/2007 Barns hälsa och miljö i Solna 2007 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSFÖRVALTNINGEN SOLNA DECEMBER 2007

2 Rapport 6/2007 Ärende MHN 2004:117 Projektet utfört av: Elisabeth Bood Christina Hellman Ylva Lidblom Annelie Lindahl Jonas Roos Postadress Solna stad Solna E-post Besöksadress Stadshusgången 2, 10 tr Telefon Telefax Organisationsnr Webbplats

3 SAMMANFATTNING... 2 BAKGRUND... 2 Barnen mer utsatta än vuxna... 2 Miljöhälsorapport 2005 nationell rapport... 2 Barns hälsa och miljö i Stockholm län Projektet Barns hälsa och miljö i Solna SYFTE OCH MÅL... 5 UTFÖRANDE OCH METODER... 5 FÖR RESPEKTIVE DELPROJEKT... 5 Egenkontroll på förskolor i Solna Höga ljudnivåer på förskolor i Solna... 5 Ljudnivåer på fritidsanläggningar i Solna... 6 Radonmätningar förskolor och skolor i Solna... 7 Kosmetiska och hygieniska produkter för barn... 8 RESULTAT FÖR RESPEKTIVE DELPROJEKT Egenkontroll på förskolor i Solna Höga ljudnivåer på förskolor i Solna Ljudnivåer på fritidsanläggningar i Solna Radonmätningar förskolor och skolor i Solna Kosmetiska och hygieniska produkter för barn Bad DISKUSSION OCH SLUTSATSER Barn är extra känsliga Buller och allergier Miljö- och hälsoskyddsförvaltningens delprojekt Vikten av egenkontroll REFERENSER... 18

4 Sammanfattning Barn väljer inte i vilken miljö de ska vistas i och de är därför beroende av att de vuxna placerar dem i en miljö som inte medför något negativt för deras hälsa. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningens olika delprojekt som ingår i denna rapport Barns hälsa och miljö i Solna 2007 har visat att det finns brister i barns miljö i Solna. Detta gäller offentliga miljöer som barn vistas i utanför hemmet en stor del av vardagen så som förskolor, skolor och fritidsverksamheter. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att skolor, förskolor och fritidsverksamheter behöver arbeta mer aktivt med sin egenkontroll. Verksamheterna saknar till största delen i dag ett fungerande egenkontrollprogram. En god inomhusmiljö främjar en god hälsa för barn och därmed bidrar detta till en god samhällsinvestering. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att barns miljö i Solna kan bli betydligt bättre om verksamheterna har en fungerande egenkontroll. Bakgrund Barnen mer utsatta än vuxna Barn kan oftast inte välja den miljö de vistas i. De är beroende av att vuxna flyttar dem ifrån farliga miljöer och skyddar dem mot skadlig exponering. Luftföroreningar, mögel, dålig ventilation och buller är exempel på sådant som medför hälsorisker som barn kan utsättas för i förskola, skola samt på fritids. Foster och barn är i vissa avseenden speciellt sårbara för miljöpåverkan. Barn har högre ämnesomsättning och därmed större näringsbehov än vuxna, vilket medför ett högre intag av mat och dryck räknat per kilo kroppsvikt. Barn har också högre andningsfrekvens och inandas mer luft per kroppsvolym än vad vuxna gör. Därför får de i sig mer miljöföroreningar än vuxna per kroppsvolym. Barns miljö och hälsa har uppmärksammats i flera olika sammanhang under senare år. Sommaren 2004 anordnade WHO (Europa) den fjärde miljö- och hälsoministeriekonferensen inom den process som kallas Enviroment and Health for Europe. Konferensen hölls i Budapest med temat The future of our children. Vid konferensen antog sig medlemsländerna att utarbeta nationella aktionsplaner för barns miljö och hälsa. Miljöhälsorapport 2005 nationell rapport Socialstyrelsen utkom 2005 med Miljöhälsorapport 2005 som beskriver olika miljöfaktorers betydelse för ohälsa hos barn i Sverige. Det är den första nationella rapporten om barns miljö och hälsa i Sverige, och utgör ett viktigt underlag i utvärderingen och uppföljningen av de nationella miljökvalitetsmålen samt folkhälsomålen. Målsättningen med rapporten har varit att ta fram bättre kunskap om barns exponering för olika prioriterade miljöfaktorer, och beskriva de hälsorisker som är förknippade med dessa miljöfaktorer. Enligt Miljöhälsorapport 2005 orsakas barns ohälsa av bl.a. buller, allergi och luftvägssymtom p.g.a. av fukt och mögel. Det mest utbredda miljöproblemet för barn är bullerstörningar. Barnen störs mest av ljud från andra barn och hög musik. Effekter av det kan bli nedsatt hörsel, öronsus (tinnitus), sömnstörningar och minskad koncentrationsförmåga. 2

5 De operativa tillsynsmyndigheterna under miljöbalken, de kommunala miljönämnderna, har en viktig uppgift när det gäller att förbättra barns miljö. Nämnder har uppdrag att dels se till att miljöbalken efterlevs och därmed se till att miljön och hälsobelastningen blir så låg som möjligt. Under senare år har särskilt buller- och allergifrågor uppmärksammats. Miljöhälsorapport 2005 kan användas som underlag för de behovsutredningar och tillsynsplaner som de operativa tillsynsmyndigheterna ska upprätta enligt miljöbalken. Barns hälsa och miljö i Stockholm län 2006 Det regionala arbetet har resulterat till att rapporten Barns hälsa och miljö i Stockholms län 2006, tagits fram av Arbets- och miljömedicin inom Centrum för folkhälsa. I denna rapport står det att miljön i Stockholms län präglas i hög grad av närheten till storstaden och regionens tillväxt. Länets tillväxt ger möjligheter att förbättra miljön, men kan också leda till att barnen i länet exempelvis utsätts för mer luftföroreningar och buller och att deras möjligheter att röra sig fritt i grönområden försämras. Ett annat problem som uppstått på grund av länets tillväxt är bristen på mark för ny bebyggelse. Det leder till att nya bostäder ofta byggs på förorenad mark eller i närheten av redan bebyggda områden, som ligger nära trafikintensiva vägar. För att sådana områden ska bli lämpliga för bostäder krävs omfattande saneringar av marken och en rad andra miljöförbättrande åtgärder. Tack vare ett effektivt miljöarbete har halterna av kända miljöföroreningar minskat i Stockholms län. För att miljön ska bli ännu bättre måste miljöarbetet fortsätta samtidigt som nya skadliga ämnen behöver identifieras och begränsas för att inte orsaka problem i framtiden. Rapporten belyser bl.a. att partiklar från biltrafiken är det största luftföroreningsproblemet i länet och barn utsätts främst för luftföroreningar när de vistas i trafikmiljöer, men även genom att luftföroreningarna tränger in i bostaden. Luftföroreningar ökar risken för olika luftvägsbesvär och barn som har astma får ofta förvärrade besvär. För att skydda barn mot luftföroreningar måste de miljöer som barn vistas i prioriteras i samhällsplaneringen. Barn i Stockholms län utsätts för mer buller i sina hem än barn i övriga Sverige. Nästan hälften av alla barn i Stockholms innerstad har ett sovrumsfönster som vetter mot en trafikerad gata. Men det som stör barn mest är buller i skola. Av länets barn störs 30 procent av buller och höga ljudnivåer i skolan. Sömnstörningar och försämrad inlärningsförmåga är några effekter som buller kan ge. Vart femte barn i länet växer upp i hem som har tecken på fukt- och mögelskador. Hög luftfuktighet eller fukt- och mögelskador avger irriterande ämnen som ökar risken för astma och andra luftvägsbesvär hos barn. Inomhusmiljöproblem förekommer även i skolor. En vanlig orsak till klagomål på skolors innemiljö är bristfällig ventilation. Men även fukt- och mögelskador, felaktig användning av lokaler och felaktig eller otillräcklig städning kan försämra inomhusluftens kvalitet i skolan. Vidare i rapporten står att allergisjukdomar är något vanligare bland barn i Stockholms län än i övriga Sverige och att 28 procent av barnen i Stockholms län har astma, allergisnuva, eksem eller födoämnesallergi. 3

6 Projektet Barns hälsa och miljö i Solna 2007 Miljö- och hälsoskyddsförvaltningens projekt Barns hälsa och miljö i Solna 2007 har sin bakgrund i Socialstyrelsens Miljöhälsorapport Rapporten har varit ett viktigt underlag för förvaltningens operativa tillsynsarbete vad gäller för den riskgrupp som barn utgör i samhället. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har valt att fokusera på vissa områden där barn vistas utanför sitt hem. Förvaltningen startade projektet våren 2005 och slutförde det under hösten Projektet är indelat i flera delprojekt som egenkontroll på förskolor i Solna, höga ljudnivåer på förskolor, ljudnivåer inom fritidsanläggningar, kosmetiska och hygieniska produkter för barn, radonresultat från mätningar i skolor och förskolor samt resultat från provtagningar vid strandbad. Egenkontroll på förskolor i Solna Delprojektets syfte och mål har varit att informera förskolorna om egenkontroll samt kontrollera hur egenkontrollen fungerar med att förebygga ohälsa orsakad av inomhusmiljön enligt gällande lagstiftning. Syftet var också att verksamheterna skulle få mer kunskap om egenkontroll och att de skulle införa det i sina verksamheter. Höga ljudnivåer på förskolor Delprojektet syfte och mål har varit att kartlägga ljudnivåerna på förskolor i Solna och uppmärksamma riskerna med höga ljudnivåer för barn. Ljudnivåer inom fritidsanläggningar Delprojektet syfte och mål har varit att kartlägga ljudnivåerna på fritidsanläggningar i Solna, samt att informera verksamheterna om ljudnivåernas påverkan på barn och vuxna. Kosmetiska och hygieniska produkter för barn Delprojektets huvudsyfte har varit att få bort skadliga och felaktigt märkta kosmetiska och hygieniska produkter för barn (KoH-produkter) från försäljning och därmed samtidigt kontrollera att gällande lagar, förordningar och föreskrifter efterlevdes. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen besökte 19 butiker i Solna där KoH-produkter säljs. Radon i skolor och förskolor Delprojektets huvudsyfte har varit att det nationella miljömålet God bebyggd miljö, som antogs av riksdagen 1999, ska uppfyllas. Miljömålet innebär att alla förskolor och skolor ska ha en radongashalt på högst 200 Becquerel per kubikmeter luft (Bq/m 3 ) senast den 31 december Delprojektet påbörjades 2005 och ingår i ett flerårigt tillsynsprojekt riktad mot fastighetsägare i staden. Projektet omfattar såväl fastigheter med bostäder som fastigheter med förskolor och skolor. Friluftsbad I Solna finns inte några officiella friluftsbad vilket gör att regelbundna provtagningar inte är nödvändiga. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen utför ändå fem provtagningar av badvattnet under badsäsongen på Solnas så kallade spontanbad, de platser där det badas ofta fastän det inte är någon organiserad badplats. Dessa provtagningar har ingått som ett delprojekt eftersom dessa platser besöks av många barn. 4

7 Syfte och mål Syfte: Att kartlägga brister, få ökad kunskap och underlag för hur barns vardagsmiljöer utanför hemmet ser ut i Solna, samt att informera verksamhetsutövare, politiska beslutsfattare samt kommuninnevånare om kvalitén på de miljöer som barn vistas i utanför hemmet. Mål: Projekt ska ge större kunskap om barnens miljöer och de offentliga lokalerna i Solna. Denna kunskap ska leda till förbättrade åtgärder. Utförande och metoder För respektive delprojekt Egenkontroll på förskolor i Solna Hösten 2004 skickades information ut om projektet samt information om egenkontroll och ett förslag till egenkontroll till samtliga förskolor i Solna. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen informerade de kommunala förskolecheferna muntligt om egenkontroll i slutet av 2004 samt delade ut skriftlig information om egenkontroll och ett förslag på egenkontroll. Under våren 2005 och hösten 2006 utförde miljö- och hälsoskyddsförvaltningen 8 respektive 13 föranmälda inspektioner på enskilda och kommunala förskolor. Kontroll av förskolornas egenkontroll genomfördes och ansvarig eller motsvarande på varje förskola informerades muntligt om egenkontroll. En översiktlig inspektion av lokalerna genomfördes vid besöket. Efter tillsynsbesöken skickade förvaltningen ut en inspektionsrapport med bedömning av brister i egenkontrollen och i lokalernas underhåll till barn- och utbildningsförvaltningen samt till de enskilda förskolorna. I inspektionsrapporterna uppmanades verksamhetsutövaren/förskolorna om att vidta åtgärder där det fanns brister. Höga ljudnivåer på förskolor i Solna Mätningar av ljudnivån utfördes på 11 kommunala förskolor samt 6 privata förskolor. Förskolorna valdes ut av barn- och utbildningsförvaltningen, för att på så sätt få med de förskolor där t ex förskolelärare har utryckt att det finns problem med buller samt för att få en bra geografisk och pedagogisk spridning på förskolorna. De utvalda förskolorna inspekterades och mätningar utfördes under våren I juli 2005 skickades en rapport med mätresultaten till de inspekterade förskolorna. De förskolor som överskred både ekvivalenta (medelljudnivå, L eqt ) och maximala ljudnivåer besöktes igen under hösten. Vid detta tillfälle gjordes ingen mätning, utan fokus låg på att noggrannare kontrollera lokalernas utformning och akustik. Det finns ingen standardiserad metod för ljudnivåmätningar vid förskoleverksamheter där syftet är att kontrollera ljudnivån i barnens miljö. Viktigt är dock att utföra mätningarna på ett sådant sätt att mätningarna representerar den ljudnivådos som barnen utsätts för under en dag och mätningarna måste därför göras så nära barnens öron som möjligt. 5

8 Den mätmetod som har valts i detta projekt är delvis hämtat från Länsstyrelsen i Skåne läns projekt Barn i Bullerbyn 2004, som i sin tur är baserad på den metod som Ingemansson Technology AB använde sig av när de utförde motsvarande mätningar i ett liknande projekt för Stockholms stad För ljudnivåmätningarna användes en dosimeter (se bild 1). Dosimetern kalibrerades inför varje mätning och placerades på förskolepersonalen i midjehöjd (se bild 2). Metoden att placera mikrofonen i midjehöjd är för att på bästa sätt representera barnens ljudmiljö samt kunna mäta ljudnivån så nära barnens öron som möjligt. Instruktionerna som gavs till förskolelärarna var att dosimetern skulle bäras under en hel dag, för att mätningen på bästa sätt ska representera den dos av höga ljudnivåer som barnen utsätts för under en dag, samt att en dag med mycket inomhusaktiviteter skulle väljas för mätningarna. Mikrofon fäst i midjehöjd. Dosimeter. Bild 1 och 2. Till vänster, dosimeter av märket Larson Davis, modell 706. Till höger, placering av mikrofon på förskolelärare. Ett protokoll användes som stöd vid inspektionerna. Några korrigeringar av mätresultaten till följd av kroppens inverkan på mätningen har inte utförts. Ljudnivåer på fritidsanläggningar i Solna Metodbeskrivningen som används i detta projekt bygger på det projekt som miljö- och hälsoskyddsförvaltningen utförde under 2005 då ljudnivån mättes inom stadens förskolor. Mätmetoden för projektet 2005 var delvis hämtad från Länsstyrelsen i Skåne läns projekt Barn i Bullerbyn från 2004, som i sin tur är baserad på den metod som Ingemansson Technology AB använde sig av när de utförde motsvarande mätningar i ett liknande projekt för Stockholms stad år För ljudnivåmätningarna användes en dosimeter (se bild 1). Dosimetern kalibrerades inför varje mätning och placerades i axelhöjd på fritidspedagogerna (se bild 3). Mikrofonen placerades i axelhöjd för att på bästa sätt representera barnens/ungdomarnas ljudmiljö samt kunna mäta ljudnivån så nära barnens/ungdomarnas öron som möjligt. Instruktionerna som gavs till fritidspedagogerna var att dosimetern skulle bäras under en hel eftermiddag, för att mätningen på bästa sätt skulle representera den dos av ljudnivåer som barnen/ungdomarna utsätts för under en eftermiddag på fritidsanläggningen. Miljöoch hälsoskyddsförvaltningen informerade om att en dag med mycket inomhusaktiviteter var bäst att välja för att få ett mätresultat som så bra som möjligt speglar bullernivåerna inomhus. 6

9 Mikrofon fäst i axelhöjd. Dosimeter Bild 3. Placering av mikrofon vid mätning med dosimeter. Fritidspedagogerna instruerades att under mätperioden föra in information om aktiviteter och händelser, samt klockslag för dessa, i ett protokoll Radonmätningar förskolor och skolor i Solna Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen samlade in information via förvaltningens register samt via internet för att sammanställa de förskolor och skolor som finns inom staden. Fastighetsägarna till dessa förskolor och skolor uppmanades i två omgångar 2005 och 2006 att utföra radonmätningar. Mätningar av radongas i fastigheter utförs under eldningssäsong, 1 oktober-30 april. Kontrollmätning av radon görs under eldningssäsongen, 1 oktober-30 april. Under denna period beräknas dygnsmedeltemperaturen vara under +10 C. Anledningen till att mätningar görs under perioden är att det är viktigt att ventilationen fungerar optimalt när mätningar görs. För fastigheter med självdragsventilation fungerar ventilationen i praktiken endast när det finns tillräckligt stor skillnad mellan temperaturen inomhus och utomhus. En mätplan upprättades för respektive skola där uppgifter angavs om fastighetens ventilation, byggnadsår, antal lokaler, lokalyta, våningsplan och om det fanns blåbetong i byggnadsmaterialet. Mätplanens syfte var att säkerställa att Statens strålskyddsinstituts (SSI) metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser följdes. Ett föreläggande att följa mätplanen upprättades med krav på redovisning av mätresultatet senast den 31 maj följande år. För de förskolor och skolor som uppvisade förhöjda halter av radongas, d.v.s. mer än 200 Becquerel/m 3 luft uppmanades fastighetsägarna att redovisa en åtgärdsplan med ett datum för när åtgärderna ska vara klara och när de planerar att mäta om. Ett föreläggande upprättades med kravet att mätresultatet redovisas senast den 31 mars året därpå. 7

10 Kosmetiska och hygieniska produkter för barn Tillsynsbesök utfördes under en eftermiddag i maj 2006 då miljö- och hälsoskyddsförvaltningen besökte 19 butiker i Solna som säljer KoH-produkter för barn. De produkter som valdes ut var riktade till barn mellan 0-12 år. Butikerna valdes ut så att det blev en bra spridning mellan olika typer av butiker, t.ex. varuhus, leksaksbutiker, specialbutiker och matvarubutiker. I varje butik gjordes stickprovskontroller av några produkter, från några upp till tio stycken, lite beroende på hur stort utbud av barnprodukter som fanns. Att kontrollera samtliga produkter i varje butik skulle vara allt för tidskrävande. I butiken lämnades ett brev med kort information om projektet samt med hänvisningar till aktuell lagstiftning. Vid tillsynsbesöken kontrollerades följande: Finns innehållsdeklaration? Finns hand i bok- symbol i de fall det är nödvändigt? Verkar innehållsdeklarationen stämma och följer den INCI-märkningen? Finns namn och adress till tillverkare inom EES? Finns beskrivning av användningsområde? (I de fall detta är nödvändigt.) Om varningstext finns är den på svenska? (Varningstext är inte alltid nödvändigt.) Efter diskussioner med Läkemedelsverket bestämdes att kontroll av varningstext skulle göras genom att granska produkten om den hade någon varningstext som var på ett annat språk än svenska. Fanns varningstext på ett annat språk men saknades på svenska, bedömdes det som en brist. För vissa ämnen krävs att produkten har varningstext. I regel är det för starkare typer av produkter där varningstext krävs, t.ex. för olika hårfärger. Därutöver kontrollerades innehållet av ett urval av förbjudna ämnen samt ett antal miljöskadliga ämnen. Dessa ämnen valdes ut tillsammans med Läkemedelsverket eftersom tillsyn direkt från lagstiftningen blir mycket svårt och omfattande. I de fall då allvarliga brister förekom noterades också produktens satsnummer för att lättare kunna göra uppföljningar. Satsnumret används för att kunna identifiera produkten. Bild 4. Exempel på olika typer av kosmetiska och hygieniska produkter som är riktade till barn. Se vidare i respektive delrapport för mer ingående metod och utförandebeskrivning samt bilagor i dessa. 8

11 Resultat för respektive delprojekt 1. Egenkontroll på förskolor i Solna Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen genomförde inspektioner på 7 enskilda och 14 kommunala förskolor under projektet. Majoriteten av de besökta förskolorna saknade egenkontroll helt. Samtliga besökta förskolor fick någon typ av anmärkning då det gällde egenkontrollen. Brister i det organisatoriska ansvaret Samtliga förskolor hade någon typ av anmärkning eller saknade helt dokumenterad och fastställd ansvarsfördelning. Ansvaret var oftast enbart muntligt fördelat mellan t.ex. förskolechef och arbetslagsledare på förskolan. Ansvarsfördelningen sträckte sig sällan längre än mellan arbetslagsledare och förskolechef, övrig personal var sällan med i ansvarsfördelningen. En brist som var återkommande på många förskolor var att dokumenterad ansvarsfördelning mellan fastighetsägare och verksamhetsutövare saknades eller inte fanns tillgänglig på förskolan vare sig för personalen eller för tillsynsmyndigheten. Brister i rutiner för kontroll Majoriteten av de besökta förskolorna saknade dokumenterade rutiner för kontroll. De enskilda förskolorna hade i högre grad rutiner för kontroll av verksamheten än de kommunala. De flesta förskolorna hade rutiner för att göra felanmälningar av bristande teknisk utrustning och flera av förskolorna dokumenterade även att de hade gjort felanmälan. Dokumenterade rutiner gällande golvvård fanns på majoriteten av förskolorna, de flesta hade även rutiner för att felanmäla bristande golvvård. Samtliga kommunala förskolor saknade dokumenterade rutiner för annan typ av städning så som damning. Någon regelbunden kontroll av att städrutinerna fungerade gjordes inte på någon av de kommunala förskolorna. De enskilda förskolorna hade i högre grad dokumenterade rutiner för annan typ av städning så som damning, leksakstvätt m.m. och de fick vid besöket inte heller någon anmärkning gällande damning. Samtliga förskolor hade bristande rutiner i hygien och smittskydd, vissa förskolor saknade den typen av rutiner helt. Brister i undersökning av risker samt underrättelse till tillsynsmyndigheten Det var vanligt förekommande med brister i genomförande och dokumentation av riskbedömningar. Samtliga kommunala förskolor genomförde dock allergirond regelbundet även om uppföljningen var av varierande art. På några förskolor utfördes ingen uppföljning alls. Dokumentation från allergironder kunde sällan visas vid tillsynsbesöket. I stort sett samtliga verksamheter saknade kunskap och uppgifter om att tillsynsmyndigheten ska underrättas vid driftstörning och haverier som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön. Brister i upprättandet av förteckning över kemiska produkter Förteckning över kemiska produkter i verksamheten som kan innebära risker ur hälsooch miljösynpunkt saknades på majoriteten av förskolorna. De kemiska produkter som fanns var oftast tvättmedel, maskindiskmedel samt rengöringsmedel. Rengöringsmedlen var inlåsta i städrum och det var oftast bara städföretagen som hade vetskapen om vad som användes. 9

12 2. Höga ljudnivåer på förskolor i Solna Följande mätvärden erhölls vid inspektionerna. Tiden för mätningarna varierade från förskola till förskola. Se tabell 1 nedan. Tabell 1: Uppmätta ljudnivåer i decibel (db) på de olika förskolorna, ekvivalenta ljudnivåer (L AeqT ) samt maximala (L AFmax ). De markerade representerar de mätningar då båda ekvivalenta och maximala ljudnivåer överskreds. Ekvivalent ljudnivå Maximal ljudnivå (L AeqT ) Mättid (h.min) (L AFmax ) Tabell 2: Sammanställda mätresultat. Medelvärde ekvivalent ljudnivå (L AeqT ) Medelvärde maximal ljudnivå (L AFmax ) Högsta ekvivalenta ljudnivå (L AeqT ) Lägsta ekvivalenta ljudnivån (L AeqT ) Högsta maximala ljudnivå (L AFmax ) Lägsta maximala ljudnivå (L AFmax ) Lägre än 75 dba ekvivalent nivå Högre än 75 dba ekvivalent nivå Högre än 110 dba maximal nivå 77 dba 103 dba 81 dba 72 dba 120 dba 97 dba 8 st 9 st 5 st Av de totalt 17 förskolor som besöktes överskred 9 av förskolorna den av miljö- och hälsoskyddsförvaltningen rekommenderade ekvivalenta ljudnivån och 5 den maximala ljudnivån. Den högsta maximala ljudnivån som uppmättes var 120 dba och den lägsta 97 dba. Se tabell 2 ovan. 10

13 125 (dba) Mätresultat - ljudnivåer på förskolor Maximala ljudnivåer Ekvivalenta ljudnivåer Riktvärde max Riktvärde ekv. Diagram 1: Uppmätta ekvivalenta (L AeqT ) och maximala ljudnivåer (L AFmax ) i förhållande till riktvärdena. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen utförde en andra inspektion av lokalerna på de fyra förskolor som överskred både ekvivalenta och maximala ljudnivåer. Noteringar från dessa tillsynsbesök redovisas i tabell 3. Tabell 3: Sammanställning av noterade byggnadsakustiska åtgärder. Tak Golv Vägg Förskola 1 Akustikplattor (ca 2 cm) Linoleummatta på betonggolv. I huvudsak gipsväggar, monterade direkt mot innertak. mycket kala och hårda ytor i form av glasdörrar, glasväg- Förskola 2 Masonitplattor med hål, 2 cm luftspalt till tak och ingen isolering. Förskola 3 Masonitplattor med springor, monterade 1 cm från tak, Förskola 4 ingen isolering. Akustikplattor (ca 2 cm) monterade direkt mot innertak. Linoleummatta på betonggolv. Linoleummatta på betonggolv. Linoleummatta på okänt golvmaterial. gar och skiljevägg av plåt. I huvudsak betongväggar. I huvudsak betongväggar. Okänt material med kal och hård yta. 11

14 Nedan följer förslag från personalen på åtgärder i pedagogiken som kan bidra till lägre ljudnivåer på förskolorna. Tabell 4: Sammanställning av personalens tankar kring hur man kan agera för att sänka ljudnivåerna. Dela upp gruppen, mindre grupper 9 st. Sänka rösten 5 st. Aktiviteter, ljudexperiment för att uppmärksamma barnen på ljud och ljudnivåer 2 st. Prata en i taget 1 st. Tysta stunder 1 st. Vara ute mycket 1 st. Inget spring 1 st. Montessoripedagogik 1 st. Använda Örat som redskap 1 st. Påvisa genom att hålla för öronen 1 st. Hålla barnen sysselsatta för att undvika spring 1 st. Ute får dom skrika, inomhus får barnen ha en inneröst som är låg 1 st. 3. Ljudnivåer på fritidsanläggningar i Solna Mätningarna visade att av de totalt 13 fritisen var det höga ljudnivåer på fem stycken. Det var inte den ekvivalenta ljudnivån som i dessa fall överskreds utan det var uppmätta maxvärden som upprepade gånger var för höga. Följande mätvärden erhölls vid mättillfället, tiden för mätningarna har varierat från fritidsanläggning till fritidsanläggning (se tabell 5) Tabell 5. Visar resultatet från mätningarna på de 13 fritidsanläggningarna. Ekvivalenta ljudnivåer db (L Aeq T) Maximala ljudnivåer db (L Afmax ) Mättid (h.min) (115) * , (112) * * Maximal ljudnivå inom parentes = enstaka ljudtopp vid mätning, bedömdes som en enstaka händelse. 12

15 Nedan redovisas också de sammanställda mätresultaten för samtliga fritidsanläggningar (se tabell 6). Tabell 6. Visar det sammanställda resultatet från mätningarna på de 13 fritidsanläggningarna. Medelvärde ekvivalent ljudnivå (L AeqT ) 77 db Medelvärde maximal ljudnivå (L AFmax ) 110 db Högsta ekvivalenta ljudnivå (L AeqT ) 80 db Lägsta ekvivalenta ljudnivån (L AeqT ) 74 db Högsta maximala ljudnivå (L AFmax ) 133 db Lägsta maximala ljudnivå (L AFmax ) 95 db Lägre än 85 dba ekvivalent nivå 13 st Högre än 85 dba ekvivalent nivå 0 st Högre än 110 dba maximal nivå 7 st Många av lokalerna hade någon form av ljuddämpande lösning. Vanligt förekommande var det med så kallade akustikplattor i taket. Dock var plattorna på flera ställen trasiga t.ex. i bollrum där bollar slår i taket och personalen upplevde också att de inte alltid kändes som de hjälpte så mycket. På några fritidsanläggningar hade personalen också försökt att få till bullerdämpande åtgärder genom att sätta upp mycket textilier, exempelvis i tak och på väggar. Det var ovanligt med möbeltassar under stolar och bord och personalen upplevde att skrap från dessa möbler var mycket störande. I samband med inspektionerna framkom att många ur personalen upplevde att den miljö de arbetade i var mycket bullrig. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har frågat personalen på fritisen om de vet om något av barnen/ungdomarna lider av någon form av hörselskada eller hörselnedsättning. Enligt information från fritidspedagogerna hade inget av barnen/ungdomarna diagnostiserad hörselskada eller hörselnedsättning. Flera av personalen hade dock problem med hörselnedsättningar och/eller tinnitus. I lokalerna kunde miljö- och hälsoskyddsförvaltningen konstatera att det på flera fritidsanläggningar fanns installationer som gav höga bakgrundsnivåer. Några fritidsanläggningar hade egna cafeterior och i dessa fanns kylar för t.ex. läsk och smörgåsar som hade en hög ljudnivå när de var igång. Bullrande ventilationsanläggningar var heller inte ovanligt. Någon fritidsanläggning använde också torkskåp för att torka lerfigurer och kläder. Dessa torkskåp bidrog till höga ljudnivåer när de var igång och var ofta placerade centralt mitt i verksamheten. 13

16 Bild 5 och 6. Ventilationsanläggningar på två av de besökta fritidsanläggningarna. Ventilationsanläggningarna gav på flera fritis höga bakgrundsnivåer. Ventilationsutrustningarna på bilderna är enbart exempel och de har inte valts ut för att de medfört problem. I samband med inspektionerna frågade också miljö- och hälsoskyddsförvaltningen om fritiset hade någon egenkontroll. Alla fritidsanläggningar saknade ett fullständigt egenkontrollprogram, några anläggningar hade vissa rutiner dokumenterade. 4. Radonmätningar förskolor och skolor i Solna Inledningsvis har miljö- och hälsoskyddsförvaltningen uppmanat fastighetsägare till 66 förskolor och skolor att mäta radon. Fram till månadsskiftet augusti/september 2007 har förvaltningen fått ta del av mätningar från 43 stycken förskolor och skolor. De med för höga radonhalter, d.v.s. de har haft värden över riktvärdet 200 Bq/m 3 luft, uppgick till 13 stycken. Av dessa har åtta stycken förskolor utfört åtgärder som sänkt radonhalten i sina lokaler till under 200 Bq/m 3 luft. Det saknas resultat från 23 stycken förskolor och skolor. Orsakerna till detta varierar. De kommunala förskolorna och skolorna kommer efter överenskommelse med miljö- och hälsoskyddsförvaltningen att kontrollmätas enligt en flerårsplan, med en sista mätomgång Totalt är det 12 stycken kommunala förskolor och skolor som mäts under eldningssäsongen Det betyder i praktiken att det finns 11 stycken förskolor och skolor som ännu inte redovisat radonmätningar. Trots detta är prognosen god att Solna stad ska kunna uppfylla miljömålet innan den 31 december Då detta arbete pågår för närvarande och därför kan inte ett slutresultat presenteras. 5. Kosmetiska och hygieniska produkter för barn 19 butiker av olika karaktär runt om i Solna har besökts av miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Endast fyra av butikerna klarade sig helt utan anmärkningar. Sju butiker hade anmärkningar som inte ansågs vara så allvarliga att de medförde någon risk för barnens hälsa och åtta butiker hade produkter med allvarliga brister. Totalt kontrollerades 94 produkter vad det gäller märkning, innehåll av förbjudna ämnen samt innehåll av miljöskadliga ämnen. I butikerna med allvarliga brister gjordes uppföljande tillsynsbesök. Efter de uppföljande tillsynsbesöken fick fyra butiker förelägganden att ta bort en eller flera produkter från försäljning. 14

17 Tabell 7. Påträffade brister. Brist Antal Antal i procent Felaktig adress till tillverkare/importör eller helt saknad information ,5 % Beskrivning av användningsområde på svenska saknas (där detta anses 15 15,8 % nödvändig) eller beskrivningen är på ett annat språk än svenska. Varningstext ej skriven på svenska. 9 9,5 % Felaktig eller ofullständig innehållsförteckning (tex. följer ej INCImärkningen). 6 6,3 % Innehåll av något förbjudet ämne. 3 3,2 % Saknar uppgift om vikt, volym, (antal). 3 3,2 % Saknar innehållsförteckning. 2 2,1 % Dessutom påträffades 26 produkter med innehåll av ämnen som är tillåtna men som är miljöskadliga. 6. Bad Av de badvattenprover som togs den 3 juli var alla med resultatet tjänligt utan ett prov med resultatet tjänligt med anmärkning (Ulriksdal vid Kaninholmen). Även den 8 augusti var resultatet tjänligt vid alla baden utan ett prov med resultatet tjänligt med anmärkning (SAS Frösundavik). 15

18 Diskussion och slutsatser Barn är extra känsliga Barn väljer inte i vilken miljö de ska vistas i och de är därför beroende av att de vuxna placerar dem i en miljö som inte medför något negativt för deras hälsa. En del tror att barns kroppar fungerar på samma sätt som vuxnas, där lungor och andra organ fungerar likadant. Men eftersom barnens organ utvecklas under uppväxttiden är de känsligare för olika miljöfaktorer. Vissa organsystem utvecklas och mognar under en lång tid. Dessa är särskilt känsliga, exempelvis nervsystem, hormonsystem, könsorgan och immunsystem. Barn har en snabbare ämnesomsättning och de andas fortare. Det gör att de har ett högre intag av mat och dryck räknat per kilo kroppsvikt och inandas mer luft per kroppsvolym. Därför exponeras de mer för miljöföroreningar än vuxna. Det har visat sig att det inte är bara dosen som är viktig för att en skada från miljöföroreningar ska uppstå utan även när i utvecklingen det sker. Exempel på skador kan vara cancer, olika typer av allergier och infektioner. Det kan även på längre sikt leda till hjärtkärlsjukdomar. Om det är dålig miljö på en arbetsplats protesterar de vuxna, eller kanske kontaktar de ett skyddsombud eller t.o.m. Arbetsmiljöverket. Det är skillnad när det gäller barn som varken kan eller vet hur de ska förändra sin miljö. Buller och allergier Samhällsbuller är ett utbrett miljöproblem i Sverige och det är den störning som berör flest människor, såväl barn som vuxna. En av de allvarligaste effekterna är sömnstörning. Detta beror på ökade bullernivåer från trafiken kring våra bostäder och sovrumsfönster. Störd sömn bidrar till sämre vila och återhämtning och därmed en försämrad förutsättning för ett aktivt liv på dagen. Barn och ungdomar utsätts i större utsträckning än tidigare för buller som kan ge hörselskador, men det är osäkert om hörselskador har blivit vanligare. Under de senaste årtiondena har antalet allergiska barn mer än fördubblats i Sverige liksom i övriga Europa. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningens olika delprojekt har visat att det även finns brister i barns offentliga miljöer i Solna. Dessa miljöer vistas barn i en stor del dagen. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningens delprojekt Delprojekten visar på att en risk för barns hälsa är bristerna i märkning och innehåll i de kemiska och hygieniska produkter som riktas till barn. Förvaltningen kontrollerade kosmetiska och hygieniska produkter som riktar sig till barn mellan ca 0 och 12 år. Barn är känsligare än vuxna när det gäller exempelvis starka parfymämnen och andra ämnen som bland annat kan orsaka allergier varför tillsynen riktats mot denna åldersgrupp. Det var främst märkning av produkter samt innehåll av förbjudna och miljöskadliga ämnen som kontrollerats. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att här har samhället ett stort ansvar då många föräldrar har liten kunskap om vilka kemiska ämnen som kan vara skadliga för barnen då en del ämnen är allergiframkallande. Konsumenterna litar ofta på att det som säljs i affärerna är kontrollerat innan det säljs och tror att de är säkra att använda. En del av de produkter som säljs i affärer och som är riktade till barn visade 16

19 sig vid miljö- och hälsoskyddsförvaltningens stickprovskontroller ha olika typer av brister. I förskole- och fritidsmiljön har det upptäckts ett antal brister när miljö- och hälsoskyddsförvaltningen utövat tillsyn över dessa inomhusmiljöer. Många miljöfaktorer omfattas av förordningen om egenkontroll, däribland radon- och bullermätning. Detta är något som ofta varit eftersatt och där mätningar endast utförts när miljö- och hälsoskyddsförvaltningen uppmanat om detta. Denna typ av mätningar ska ingå som rutin i egenkontrollen för att bedöma riskerna i offentliga lokalers inomhusmiljö. De mätningar som har utförts har visat att det finns för höga radonhalter och ljudnivåer i många av dessa lokaler. För att sänka ljudnivåerna på förskolor krävs även pedagogiska verktyg som att till exempel uppmuntra till andra samtalssätt. Också åtgärder som att minska antalet barn i grupperna, samt utföra vissa ljudisolerande/dämpande åtgärder i byggnadskonstruktionen kan behöva övervägas. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har under projekten noterat att det finns en bristande initiativförmåga och ansvarsfördelning för kontroll av barnens inomhusmiljö. Vikten av egenkontroll För att förebygga och åtgärda potentiella olägenheter för barns hälsa och miljö är det viktigt att egenkontrollen fungerar hos förskolor, skolor och fritids. De olika delprojekten visar att egenkontrollen inte fungerar som den borde, bl.a. saknas dokumentation att uppvisa för tillsynsmyndigheten. Vid avsaknad av sådana dokument kan ansvariga för t.ex. en förskola inte visa på vem som har ansvaret för olika områden inom verksamheten som t.ex. vem är ansvarig att göra en felanmälan vid misstanke av en vattenläcka och till vem ska anmälan göras. Innan någon åtgärd sätts in kan vattenläckan ha orsakat mycket större skada än om den åtgärdats i tid, eller ännu bättre, om det förebyggande arbetet medfört att ingen vattenläcka uppstått. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har vid tillsynsbesöken av förskolor och fritidsverksamheter kunnat konstatera att lokalerna i många fall inte är anpassade för den verksamhet som bedrivs i lokalerna. Detta kan leda till bland annat höga ljudnivåer och svårigheter med att hålla lokalerna rena. Förvaltningen anser därför att det är viktigt att vidta åtgärder som medför att verksamheter som bedrivs i lokalerna också har en bra förutsättning för detta, så att barns hälsa och miljö inte äventyras i onödan. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att skolor, förskolor och fritidsverksamheter behöver arbeta mycket mer aktivt med sin egenkontroll. Verksamheterna saknar till största delen i dag ett fungerande egenkontrollprogram. Om varje verksamhet har ett fungerande egenkontrollprogram kommer man inom en snar framtid med största sannolikhet se en förbättring av inomhusmiljön samt även se att kostnader för exempelvis akuta åtgärder minskar. En god egenkontroll medför ofta att man upptäcker problemen innan de hunnit växa till. En vattenläcka upptäcks redan innan den gett stora skador på fastigheten. Detta är ur ekonomiskt aspekt mer fördelaktigt att hålla lokaler/fastigheter i gott skick eftersom en sådan fastighet är värd mer än en misskött. Samt att en god inomhusmiljö främjar en god hälsa för barn och därmed bidrar detta till en god samhällsinvestering. Eftersom Solna till stor del är tätbebyggt och högtrafikerat med höga bullernivåer och hälsofarliga partiklar som följd, är det viktigt att inomhusmiljön är så bra som möjligt. Därför är det viktigt att egenkontrollen fungerar för att förebygga och åtgärda potentiella olägenheter för barns hälsa och miljö. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att barns miljö i Solna kan bli betydligt bättre om verksamheterna har en fungerande egenkontroll. 17

20 Referenser Miljöhälsorapport 2005, Socialstyrelsen, Institutet för Miljömedicine och Arbets- och miljömedicin Stockholms län och landsting. Barns hälsa och miljö i Stockholms län 2006, Arbets- och miljömedicin inom Centrum för folkhälsa, Stockholms läns landsting. 18

Ljudnivåer inom fritidsanläggningar

Ljudnivåer inom fritidsanläggningar SOLNA STAD Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen RAPPORT 4/2007 Ljudnivåer inom fritidsanläggningar MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSFÖRVALTNINGEN SOLNA APRIL 2007 Rapport 4/2007 Ärende MHN 2004:117 Projektet utfört

Läs mer

Egenkontroll på förskolor i Solna

Egenkontroll på förskolor i Solna SOLNA STAD Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen RAPPORT 5/2007 Egenkontroll på förskolor i Solna 2005-2006 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSFÖRVALTNINGEN APRIL 2007 Rapport 5/2007 Ärende MHN 2004:117 Projektet utfört

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar

Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten 2011-11-29 Birgitta Sturesson Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar 2011 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

Bygg och miljökontoret Hälsoskydd

Bygg och miljökontoret Hälsoskydd 2012-08-31 Bygg och miljökontoret Hälsoskydd 2012:2 Tillsyn av skolor Projektet är utfört av Bygg och miljökontoret, miljö- och hälsoskydd, Norrköpings Kommun. Ansvarig för denna rapport är Magdalena Hallberg,

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden

Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden Miljö- och hälsoskyddsenheten Rapport januari 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Utförande och metod... 4 Följande äldreboenden

Läs mer

RADONPLAN. Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro. Beslutad av Miljönämnden östra Skaraborg den 15 juni 2011, 66.

RADONPLAN. Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro. Beslutad av Miljönämnden östra Skaraborg den 15 juni 2011, 66. RADONPLAN Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro 2011 2020 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se

Läs mer

2014-03-28 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden

2014-03-28 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-03-28 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028 Barn- och ungdomsnämnden Information- Rapportering av insatser som gjorts

Läs mer

2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden

2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028 Barn- och ungdomsnämnden Nämndinitiativ- Lärare och elever har rätt till

Läs mer

Tillynsprojekt 2012 förskolor

Tillynsprojekt 2012 förskolor Tillynsprojekt 2012 förskolor Miljö- och hälsoskyddsenheten Rapport december 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Syfte... 4 Utförande och metod... 4 Följande

Läs mer

Höga ljudnivåer miljökontorets tillsynsprojekt på förskolor 2005

Höga ljudnivåer miljökontorets tillsynsprojekt på förskolor 2005 SOLNA STAD Miljökontoret RAPPORT 8/2005 Höga ljudnivåer miljökontorets tillsynsprojekt på förskolor 2005 MILJÖKONTORET OKTOBER 2005 Rapport 8/2005 Ärende: MN/2004:117 Projektet utfört av: Charlotta Hedberg

Läs mer

Höga ljudnivåer Tillsyn av barns miljöer 2008

Höga ljudnivåer Tillsyn av barns miljöer 2008 Höga ljudnivåer Tillsyn av barns miljöer 2008 Hälsoskydd Christina Hermansson Innehåll: Sid 1. Inledning 1 2. Lagstiftning 1 3. Målsättning 1 4. Genomförande 1 5. Resultat 2 5.1 Fritidsgårdar 2 5.1.1 Höga

Läs mer

Bassängbad Tillsyn av barns miljöer 2008

Bassängbad Tillsyn av barns miljöer 2008 Bassängbad Tillsyn av barns miljöer 2008 Hälsoskydd Christina Hermansson Innehåll 1. Inledning 1 2. Målsättning 1 3. Genomförande 1 4. Omfattning 1 5. Resultat 1 5.1 Egenkontroll 1 5.1.1 Badvattenkvalitet

Läs mer

Fastighetsägares egenkontroll

Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll I Sverige tillbringar människor huvuddelen av sina liv inomhus. 18 procent av befolkningen uppger att de har hälsobesvär som de relaterar till

Läs mer

Höga ljud. Miljökontoret april 2011 Erik Engwall Pernilla Eriksson

Höga ljud. Miljökontoret april 2011 Erik Engwall Pernilla Eriksson Höga ljud Miljökontoret april 2011 Erik Engwall Pernilla Eriksson Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syftet med mätningar av höga ljud...3 Riktvärden för höga ljudnivåer...4 Hörselskador...4 Metod...5 Resultat...6

Läs mer

T ILL DIG SOM Ä R SKOLLEDA RE. Egenkontroll av inomhusmiljön i skolan

T ILL DIG SOM Ä R SKOLLEDA RE. Egenkontroll av inomhusmiljön i skolan T ILL DIG SOM Ä R SKOLLEDA RE Egenkontroll av inomhusmiljön i skolan Egenkontroll ska förebygga ohälsa Den som driver en skola måste enligt miljöbalken bedriva ett löpande, systematiskt arbete, så kallad

Läs mer

Egenkontroll enligt miljöbalken

Egenkontroll enligt miljöbalken Egenkontroll enligt miljöbalken Information från miljöförvaltningen Lund 2 oktober 2014 Annika Skoog 046-355270 annika.skoog@lund.se Egenkontroll ska förebygga ohälsa Egenkontrollen är ett verktyg för

Läs mer

Information till dig som bedriver verksamhet med HÖG MUSIK Vad är en hörselskada? Om örat utsätts för hög ljudnivå under lång tid, eller mycket hög ljudnivå under kort tid, kan hörseln försämras. Många

Läs mer

Vägledning i arbetet med egenkontroll

Vägledning i arbetet med egenkontroll Vägledning i arbetet med egenkontroll Här presenteras ett antal frågor som är anpassade till vad du som fastighetsägare bör tänka på och som kan vara en hjälp på vägen för införande av en egenkontroll.

Läs mer

Tillsynsrapport för skolor och förskolor 2012

Tillsynsrapport för skolor och förskolor 2012 MILJÖFÖRVALTNINGEN HÄLSOSKYDD TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2012-843 SID 1 (6) 2012-04-03 Handläggare: Camilla Kjellin Telefon 08-508 27 996 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2013-04-16 p.10 Tillsynsrapport för

Läs mer

Projektrapport Tillsyn av Gotlands förskolor 2015

Projektrapport Tillsyn av Gotlands förskolor 2015 Handlingstyp: Rapport Ärendenr: MHN 2016/1381 Datum: 2016-04-05 Projektrapport Tillsyn av Gotlands förskolor 2015 Tillsyn utförd av enhet miljö- och hälsoskydd hösten 2015 Besöksadress Visborgsallén 19,

Läs mer

i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd

i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd Uppföljning av hälsah i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd Socialstyrelsens hälsoskyddsenheth Ca. 15 medarbetare Tillsynsvägledande myndighet för hälsoskyddsfrågor

Läs mer

Periodisk tillsyn av frisörer i Solna 2002-2004

Periodisk tillsyn av frisörer i Solna 2002-2004 SOLNA STAD Miljökontoret RAPPORT 4/2005 Periodisk tillsyn av frisörer i Solna 2002-2004 MILJÖKONTORET MAJ 2005 Rapport 4/2005 Ärende: MN/2004:117 Projektet utfört av: Christina Hellman Malin Lidow Camilla

Läs mer

Höga ljudnivåer Miljökontorets tillsynsprojekt på motionsanläggningar 2004

Höga ljudnivåer Miljökontorets tillsynsprojekt på motionsanläggningar 2004 SOLNA STAD Miljökontoret RAPPORT 2/2005 Höga ljudnivåer Miljökontorets tillsynsprojekt på motionsanläggningar 2004 Rapport 2/2005 Ärende: MN/2004:117 Projektet utfört av: Charlotta Hedberg Malin Lidow

Läs mer

INSPEKTIONSRAPPORT FRÅN MILJÖFÖRVALTNINGENS TILLSYNSBESÖK

INSPEKTIONSRAPPORT FRÅN MILJÖFÖRVALTNINGENS TILLSYNSBESÖK SHMF100 v 1.0 2007-03-14 MILJÖFÖRVALTNINGEN Dnr: 2013-8436 SID 1 (5) 2013-11-19 Sara Tierney Miljö- och hälsoskyddsinspektör Telefon 08-508 28772 E-post: sara.tierney@stockholm.se Brf Sleipner 16 Att:

Läs mer

Projekt Buller från fasta installationer i förskolor 2016

Projekt Buller från fasta installationer i förskolor 2016 Projekt Buller från fasta installationer i förskolor 2016 stockholm.se Projekt Buller i förskolor 2016 Hälsoskyddsavdelningen Felicia Nipstrand 3 (17) Sammanfattning Miljöförvaltningen har under våren

Läs mer

Miljöenhetens rapport Delrapport för projektet: Radon i flerbostadshus September 2014

Miljöenhetens rapport Delrapport för projektet: Radon i flerbostadshus September 2014 2014-08-29 1 (7) Miljöenhetens rapport Delrapport för projektet: Radon i flerbostadshus September 2014 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post 517 83 Bollebygd Ballebovägen 2 033 231300

Läs mer

Miljöförvaltningen. Egenkontroll. information och råd till hygieniska verksamheter. Checklista. Miljöförvaltningen informerar

Miljöförvaltningen. Egenkontroll. information och råd till hygieniska verksamheter. Checklista. Miljöförvaltningen informerar Miljöförvaltningen Egenkontroll information och råd till hygieniska verksamheter Checklista... Miljöförvaltningen informerar Vem omfattas av lagen om egenkontroll? Du som driver en hygienisk verksamhet

Läs mer

Nationellt tillsynsprojekt 2009. Hygien i förskolan

Nationellt tillsynsprojekt 2009. Hygien i förskolan Nationellt tillsynsprojekt 2009 Ett projekt om att förebygga och minska smittspridningen i förskolorna genom förbättrad egenkontroll enligt miljöbalken Ingrid Nilsson Bakgrund och Syfte Barn som går på

Läs mer

CHECKLISTA LJUDGUIDE FÖR FÖRSKOLAN

CHECKLISTA LJUDGUIDE FÖR FÖRSKOLAN CHECKLISTA LJUDGUIDE FÖR FÖRSKOLAN VÄGLEDNING TILL CHECKLISTAN I de situationer där pedagogen eller barnet önskar en tystare ljudmiljö eller en ljudmiljö som inte stör pågående verksamhet behövs en åtgärd.

Läs mer

Radonmätningar i skolor och förskolor. i Trelleborgs kommun

Radonmätningar i skolor och förskolor. i Trelleborgs kommun Radonmätningar i skolor och förskolor i Trelleborgs kommun Miljöförvaltningens rapport nr 1/2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDAN SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 3 LAGSTIFTNING 4 GENOMFÖRANDE 4 RESULTAT 5 DISKUSSION

Läs mer

Rapport om deltagande i nationellt tillsynsprojekt Höga ljudnivåer från musik. Mätningar i Jönköping

Rapport om deltagande i nationellt tillsynsprojekt Höga ljudnivåer från musik. Mätningar i Jönköping Rapport om deltagande i nationellt tillsynsprojekt Höga er från musik Mätningar i Jönköping Miljökontoret kommun Per-Åke Sandberg och Erik Engwall November 2005 Projektet Socialstyrelsen har under våren,

Läs mer

FÖRSKOLORNAS INOMHUSMILJÖ Sammanställning av miljökontorets periodiska tillsyn Åren 2001-2003

FÖRSKOLORNAS INOMHUSMILJÖ Sammanställning av miljökontorets periodiska tillsyn Åren 2001-2003 SOLNA STAD Miljökontoret RAPPORT 3/2004 FÖRSKOLORNAS INOMHUSMILJÖ Sammanställning av miljökontorets periodiska tillsyn Åren 2001-2003 MILJÖKONTORET JUNI 2004 Rapport 3/2004 Ärende: MN/2004:117 Projektet

Läs mer

Egenkontroll och förebyggande arbete Hur man med enkla medel och rutiner kan skapa en mer hälsosam inomhusmiljö

Egenkontroll och förebyggande arbete Hur man med enkla medel och rutiner kan skapa en mer hälsosam inomhusmiljö Egenkontroll och förebyggande arbete Hur man med enkla medel och rutiner kan skapa en mer hälsosam inomhusmiljö Felicia Nipstrand, Miljö- och hälsoskyddsinspektör felicia.nipstrand@stockholm.se 08-508

Läs mer

EGENKONTROLL OCH HYGIENRUTINER I FÖRSKOLAN. Ingrid Nilsson ingrid.nilsson@socialstyrelsen.se Hälsoskydd och smittskydd Socialstyrelsen

EGENKONTROLL OCH HYGIENRUTINER I FÖRSKOLAN. Ingrid Nilsson ingrid.nilsson@socialstyrelsen.se Hälsoskydd och smittskydd Socialstyrelsen EGENKONTROLL OCH HYGIENRUTINER I FÖRSKOLAN Ingrid Nilsson ingrid.nilsson@socialstyrelsen.se Hälsoskydd och smittskydd Socialstyrelsen Miljöbalken gäller i förskolan Miljöbalken ska inte bara skydda våran

Läs mer

Svar på vanliga frågor Bilaga till Uppmaning att mäta radon

Svar på vanliga frågor Bilaga till Uppmaning att mäta radon FAQ 2013 2013-11645 Svar på vanliga frågor Bilaga till Uppmaning att mäta radon Varför måste vi kontrollera radon? Här finns ingen markradon och vi har inte blåbetong i huset. Radonhalten i jordluften

Läs mer

Egenkontroll för hygienisk verksamhet Information och vägledning

Egenkontroll för hygienisk verksamhet Information och vägledning DALSLANDS MILJÖKONTOR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSGRUPPEN Egenkontroll för hygienisk verksamhet Information och vägledning Vad är egenkontroll? Vad innehåller ett Egenkontrollprogram? Vad vill kommunen se vid

Läs mer

Stöd för utformning av en handlingsplan vid byggnadsrelaterade hälsobesvär

Stöd för utformning av en handlingsplan vid byggnadsrelaterade hälsobesvär Stöd för utformning av en handlingsplan vid byggnadsrelaterade hälsobesvär När man misstänker att det finns hälsobesvär kopplade till en byggnad, är det ibland svårt att veta hur man ska agera. Även om

Läs mer

Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar

Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar MILJÖBALKEN Hänsynsregler I miljöbalken är bevisbördan omvänd vilket innebär att det är verksamhetsutövaren, dvs. den som bedriver en verksamhet eller äger

Läs mer

Höga ljudnivåer i Stockholm

Höga ljudnivåer i Stockholm Höga ljudnivåer i Stockholm Rapport från ett nationellt tillsynsprojekt 2005-09-22 Dnr : 2005-002136-206 1 Bakgrund Socialstyrelsen bjöd i juni 2004 in Sveriges kommuner till ett nationellt tillsynsprojekt

Läs mer

Tillsyn enligt miljöbalken

Tillsyn enligt miljöbalken Tillsyn enligt miljöbalken - hem för vård och boende Januari 2007 Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Telefon 0520-49 74 75 Fax 0520-49 79 94 miljo@trollhattan.se www.trollhattan.se Bankgiro 992-2352 Sammanfattning

Läs mer

i Staffanstorps kommun

i Staffanstorps kommun NS STADSBYGGNAD Diarienr: 2009-0117-1 2009-03-17 Anneroskolan Foto: Bengt Bengtsson, Jakriborg TILLSYNSPROJEKT SKOLOR i Staffanstorps kommun Titel: Författare: Utgiven av: Tillsynsprojekt skolor Göran

Läs mer

PROJEKT. Förskolor. Rapport avseende tillsynsprojekt 2013

PROJEKT. Förskolor. Rapport avseende tillsynsprojekt 2013 PROJEKT Förskolor Rapport avseende tillsynsprojekt 2013 Syfte och mål Syftet med projektet var att identifiera aktuella förskolor och med stöd av miljöbalken genomföra tillsyn på områdena hälsoskydd och

Läs mer

Egenkontroll. Egenkontroll. Miljöförvaltningen Lunds kommun

Egenkontroll. Egenkontroll. Miljöförvaltningen Lunds kommun Egenkontroll Egenkontroll Miljöförvaltningen Lunds kommun Vem omfattas av lagen om egenkontroll? Du som driver en hygienisk verksamhet som ger till exempel ansiktsbehandling, fotvård, akupunktur, utför

Läs mer

Tillsyn på vård- och omsorgsboenden Rapport nr: 6

Tillsyn på vård- och omsorgsboenden Rapport nr: 6 Tillsyn på vård- och omsorgsboenden Rapport nr: 6 En rapport från Miljökontoret, Örebro kommun Rapport nr 6 Kontaktuppgifter Miljökontoret, Örebro kommun Kristin Nätterlund 019-21 14 32 Box 33200, 701

Läs mer

Periodisk hälsoskyddstillsyn Grundskolor & Gymnasier

Periodisk hälsoskyddstillsyn Grundskolor & Gymnasier SOLNA STAD Miljökontoret RAPPORT 1/2004 Periodisk hälsoskyddstillsyn Grundskolor & Gymnasier MILJÖKONTORET MARS 2004 Projektet utfört av: Charlotta Hedberg Postadress Solna Stad 171 86 Solna E-post miljokontoret@solna.se

Läs mer

PROJEKT. Förskolor. Rapport avseende tillsynsprojekt 2015

PROJEKT. Förskolor. Rapport avseende tillsynsprojekt 2015 PROJEKT Förskolor Rapport avseende tillsynsprojekt 2015 Syfte och mål Syftet med projektet var att genomföra tillsyn på alla förskolor inom områdena hälsoskydd och miljöskydd. Bakgrund Förskolor är anmälningspliktiga

Läs mer

Nationella tillsynsprojektet om inomhusmiljön i skolan Och lite mer. Fredrik Haux Enheten för miljöhälsa

Nationella tillsynsprojektet om inomhusmiljön i skolan Och lite mer. Fredrik Haux Enheten för miljöhälsa Nationella tillsynsprojektet om inomhusmiljön i skolan 2014 2015 Och lite mer Fredrik Haux Enheten för miljöhälsa Folkhälsomyndigheten är alltså central tillsynsvägledande myndighet gällande hälsoskydd

Läs mer

Egenkontroll skolor och förskolor

Egenkontroll skolor och förskolor Egenkontroll skolor och förskolor Egenkontroll en förutsättning för ett effektivt hälso- och miljöarbete Syfte Alla skolor, förskolor, fritidshem och liknande verksamheter ska fortlöpande planera och kontrollera

Läs mer

Vägledning om ventilation - luftkvalitet

Vägledning om ventilation - luftkvalitet Vägledning om ventilation - luftkvalitet Innehåll: Inomhusmiljön i skolor är viktig och varför Folkhälsomyndighetens vägledningsmaterial AR om ventilation och kompletterande vägledning Ventilation luftkvalitet

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Handlingsplan mot störande buller. Tyresö förskolor och skolor

Barn- och utbildningsförvaltningen. Handlingsplan mot störande buller. Tyresö förskolor och skolor Barn- och utbildningsförvaltningen Handlingsplan mot störande buller i Tyresö förskolor och skolor 2006 Barn- och utbildningsförvaltningen 2006-01-13 Handlingsplan störande buller i Tyresö förskolor och

Läs mer

Tillsynsprojekt Akupunktur 2011 Rapport nr: 11

Tillsynsprojekt Akupunktur 2011 Rapport nr: 11 Tillsynsprojekt Akupunktur 2011 Rapport nr: 11 En rapport från Miljökontoret, Örebro kommun Rapport nr 11 Kontaktuppgifter Miljökontoret, Örebro kommun Jessica Nilsson 019-21 14 16 Box 33200, 701 35 Örebro

Läs mer

Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas.

Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas. Beslut Miljöförvaltningen förelägger God Bostad AB org. nr 556677-8899, såsom ägare till fastigheten Lugnet 100:2 att genom provtagning och analys utreda orsak till och omfattning av fukt och mikroorganismer

Läs mer

Tillsyn över solarier i Solna år 2005

Tillsyn över solarier i Solna år 2005 SOLNA STAD Miljökontoret RAPPORT 7/2005 Tillsyn över solarier i Solna år 2005 MILJÖKONTORET SEPTEMBER 2005 Projektet utfört av: Namn Namn Namn Postadress Solna Stad 171 86 Solna E-post miljokontoret@solna.se

Läs mer

Egenkontroll Förskola och skola

Egenkontroll Förskola och skola Egenkontroll Förskola och skola Genom att ha en väl fungerande egenkontroll kan du som verksamhetsutövare visa hur du arbetar systematiskt för hälsosamma lokaler, där våra barn och ungdomar mår bra. Egenkontrollen

Läs mer

Egenkontroll av ljudnivåer Miljöförvaltningen informerar

Egenkontroll av ljudnivåer Miljöförvaltningen informerar Miljöförvaltningen Egenkontroll av ljudnivåer Miljöförvaltningen informerar Ditt ansvar Vid musikarrangemang har verksamhetsutövaren ansvar för att kontrollera sin verksamhet genom så kallad egenkontroll.

Läs mer

HÖRBY KOMMUN. Fastighetsägares egenkontroll. Tillsyn av egenkontrollrutiner hos ägare till flerbostadshus RAPPORT 2010-7 MILJÖKONTORET 2010

HÖRBY KOMMUN. Fastighetsägares egenkontroll. Tillsyn av egenkontrollrutiner hos ägare till flerbostadshus RAPPORT 2010-7 MILJÖKONTORET 2010 Fastighetsägares egenkontroll 2010 Tillsyn av egenkontrollrutiner hos ägare till flerbostadshus RAPPORT 2010-7 Sid 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Lagstiftning som är tillämplig... 2 Miljöbalken...

Läs mer

Vad säger miljöbalken? Vad krävs av verksamheterna?

Vad säger miljöbalken? Vad krävs av verksamheterna? Vad säger miljöbalken? Vad krävs av verksamheterna? Miljö- och byggförvaltningen Jennifer Lundbäck & Matilda Abrahamsson Miljöinspektörer Tillsyn Miljö- och Byggförvaltningen arbetar på uppdrag av Miljö-

Läs mer

ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM ATT LÄMNA KLAGOMÅL PÅ FLÄKTBULLER UTAN YTTERLIGARE ÅTGÄRD, VALHALLAVÄGEN 126

ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM ATT LÄMNA KLAGOMÅL PÅ FLÄKTBULLER UTAN YTTERLIGARE ÅTGÄRD, VALHALLAVÄGEN 126 MILJÖFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Catrine Eckers Miljö- och hälsoskyddsinspektör Telefon 08-508 28 904 catrine.eckers@stockholm.se Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden SID 1 (5) 2010-12-20 MHN 2011-01-18

Läs mer

RAPPORT Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Rapport om tillsyn av frisörer 2016

RAPPORT Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Rapport om tillsyn av frisörer 2016 RAPPORT 1-2016 Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Rapport om tillsyn av frisörer 2016 Rapport 1 (7) 2016-12-27 Dnr:2016-001187 Hälsoskyddsenheten Andreas Wållberg, 0340-69 71 69 Tillsyn på frisörer i

Läs mer

PROJEKT. Egenkontroll Gymnasieskolor

PROJEKT. Egenkontroll Gymnasieskolor PROJEKT Egenkontroll Gymnasieskolor 2011-03-02 BESÖKSADRESS Hertig Johans Torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se Här skriver

Läs mer

Ljudnivåmätningar under Malmöfestivalen 1997

Ljudnivåmätningar under Malmöfestivalen 1997 Ljudnivåmätningar under Malmöfestivalen 1997 Rapport 4/1998 ISSN 1400-4690 Mer rapporter kan hämtas på www.miljo.malmo.se Sammanfattning Miljöförvaltningen utförde ljudnivåmätningar under två konsertkvällar

Läs mer

Egenkontroll för skolor och förskolor Information och vägledning

Egenkontroll för skolor och förskolor Information och vägledning DALSLANDS MILJÖKONTOR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSGRUPPEN Egenkontroll för skolor och förskolor Information och vägledning Vad är egenkontroll? Vad inkluderas i egenkontrollen? Hur gör man? Hur vet man vad som

Läs mer

Nationellt tillsynsprojekt Hygien i förskolan. Ingrid Nilsson

Nationellt tillsynsprojekt Hygien i förskolan. Ingrid Nilsson Hygien i förskolan Ingrid Nilsson Bakgrund Barn som går på förskola har mer infektioner, framförallt luftvägsinfektioner, än barn som vistas hemma. Förebygga och minska smittspridningen i förskolorna genom

Läs mer

Buller. Har du frågor om vad som gäller för egenkontroll av ljudnivåer? Information till verksamhetsutövare om egenkontroll av ljudnivåer

Buller. Har du frågor om vad som gäller för egenkontroll av ljudnivåer? Information till verksamhetsutövare om egenkontroll av ljudnivåer Har du frågor om vad som gäller för egenkontroll av ljudnivåer? Kontakta gärna oss på Miljö och Stadsbyggnad! Telefon växel: 0522-69 60 00 E-post: miljostadsbyggnad@uddevalla.se Buller Information till

Läs mer

Yttrande över detaljplan för Lindbackens skola

Yttrande över detaljplan för Lindbackens skola MILJÖFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Elisabet Aronsson 2016-08-10 018-727 43 26 Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 17 augusti 2016 Yttrande över detaljplan för Lindbackens skola Remiss

Läs mer

Bilaga 2. Skolor i Järfälla kommun 2010 skolor som kontrollerats

Bilaga 2. Skolor i Järfälla kommun 2010 skolor som kontrollerats Bilaga 2 Skolor i Järfälla kommun 2010 skolor som kontrollerats Skola Al Mustafa Aspnässkolan Barkarbyskolan Berghemsskolan Björkebyskolan Fastebolskolan Fjällenskolan Högbyskolan Iljansbodaskolan Internationella

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av grundskolor och gymnasier 2010-2011

Hälsoskyddstillsyn av grundskolor och gymnasier 2010-2011 Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten 2011-05-11 Berit Ekman Hälsoskyddstillsyn av grundskolor och gymnasier 2010-2011 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar

Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-03 137 1 (7) Datum: 2014-12-03 Dnr: 2013.Ma0072 Sida: 1 (7)

Läs mer

Nationellt tillsynsprojekt 2009. Hygien i förskolan

Nationellt tillsynsprojekt 2009. Hygien i förskolan Nationellt tillsynsprojekt 2009 Ett projekt om att förebygga och minska smittspridningen i förskolorna genom förbättrad egenkontroll enligt miljöbalken Ingrid Nilsson Nationellt Tillsynsprojekt 2009 Mål

Läs mer

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S Skolor Hälsoskyddsinfo 1:06 S Varför egenkontroll? Egenkontrollen är ett verktyg för att se om verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshållning och hänsyn till hälsa och miljö.

Läs mer

Miljömedicinskt yttrande angående störning i bostad från varutransporter i fastigheten. Göteborg den 14 augusti 2008

Miljömedicinskt yttrande angående störning i bostad från varutransporter i fastigheten. Göteborg den 14 augusti 2008 Miljömedicinskt yttrande angående störning i bostad från varutransporter i fastigheten Göteborg den 14 augusti 2008 Peter Molnár Miljöfysiker Box 414, 405 30 Göteborg Telefon 031-786 28 57 peter.molnar@amm.gu.se

Läs mer

2015/ Miljö- och byggnadsförvaltningen. Legionellaprojekt KONTROLL AV VATTENTEMPERATURER OCH EGENKONTROLL

2015/ Miljö- och byggnadsförvaltningen. Legionellaprojekt KONTROLL AV VATTENTEMPERATURER OCH EGENKONTROLL 2015/ 2016 Miljö- och byggnadsförvaltningen Legionellaprojekt KONTROLL AV VATTENTEMPERATURER OCH EGENKONTROLL Projektet utfördes under hösten 2015 och våren 2016 av miljöinspektörerna Helen Johansson,

Läs mer

Överklagande av timavgift enligt miljöbalken, fastigheten Plomben 5 i Stockholm

Överklagande av timavgift enligt miljöbalken, fastigheten Plomben 5 i Stockholm Miljöförvaltningen Hälsoskydd Tjänsteutlåtande Sida 1 (4) 2015-08-03 Handläggare Robert Eriksson Telefon: 508 28 951 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholm, MHN 2015-08-25, p 8 Överklagande av

Läs mer

Utreda och åtgärda fukt och mögelproblem

Utreda och åtgärda fukt och mögelproblem Utreda och åtgärda fukt och mögelproblem Folkhälsomyndighetens vägledning Fredrik Haux, Folkhälsomyndigheten Orsaker till fukt och mögelproblem Läckage från tak, fönster, tvätt/diskmaskiner m.m. Hög luftfuktighet

Läs mer

Tillsyn enligt miljöbalken, Företag, fastigheten Fastighet 1:1

Tillsyn enligt miljöbalken, Företag, fastigheten Fastighet 1:1 INSPEKTIONSRAPPORT 1 (6) Miljöskyddsenheten Handläggare, 0340-882 70 Namn Adress Postnr Tillsyn enligt miljöbalken, Företag, fastigheten Fastighet 1:1 Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen gjorde den en

Läs mer

Hygieniska verksamheter Miljöförvaltningen informerar

Hygieniska verksamheter Miljöförvaltningen informerar Miljöförvaltningen Hygieniska verksamheter Miljöförvaltningen informerar Yrkesmässig hygienisk verksamhet Du som ska öppna en lokal där allmänheten erbjuds yrkesmässig hygienisk behandling, som t.ex. massage,

Läs mer

Radon Egenkontroll och tillsyn

Radon Egenkontroll och tillsyn Radon Egenkontroll och tillsyn The Capital of Scandinavia Miljöförvaltningen Stockholm Stad Marzanna Dabrowska Miljö- och hälsoskyddsinspektör Hälsoskyddsavdelningen marzanna.dabrowska@stockholm.se Tfn

Läs mer

Egenkontroll på förskolor och skolor

Egenkontroll på förskolor och skolor Malmö stad Miljöförvaltningen Egenkontroll på förskolor och skolor Besöksadress Bergsgatan 17 Postadress 205 80 Malmö Telefon 040-34 10 00 Fax 040-30 41 05 Organisationsnummer 212000-1124 www.malmo.se

Läs mer

Tillsyn av egenkontroll i skola, förskola och fritidshem 2011 2013

Tillsyn av egenkontroll i skola, förskola och fritidshem 2011 2013 Tillsyn av egenkontroll i skola, förskola och fritidshem 2011 2013 Lars-Erik Sidenholm Lena-Stina Wennman Miljönämnden i Habo och Mullsjö kommuner projektrapport 1:2013 POSTADRESS Box 212 566 24 HABO BESÖKSADRESS

Läs mer

Information och tillsyn i Hörby kommun

Information och tillsyn i Hörby kommun M Hörby kommun 242 80 Hörby Besöksadress: Ringsjövägen 4 Tel: 0415-37 80 00 Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se www.horby.se Tillsyn av icke-anmälningspliktiga hygienlokaler (massörer, kroppsvård) Lokalt

Läs mer

BARN I BULLERBYN. Bullermätning i förskolor

BARN I BULLERBYN. Bullermätning i förskolor BARN I BULLERBYN Bullermätning i förskolor MILJÖFÖRVALTNINGENS RAPPORT Nr 2/2005 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan INLEDNING 1 BAKGRUND 1 Allmänt om buller 1 Definitioner 1 Barn och buller 2 LAGSTIFTNING 2

Läs mer

Tillsyn av egenkontroll vid musikverksamheter i Trollhättan

Tillsyn av egenkontroll vid musikverksamheter i Trollhättan Tillsyn av egenkontroll vid musikverksamheter i Trollhättan Oktober 2010 Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Telefon 0520-49 74 75 Fax 0520-49 79 94 miljo@trollhattan.se www.trollhattan.se Bankgiro 992-2352

Läs mer

Malå/Norsjö Miljö och byggavdelning. Checklista för tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor 2014-2015

Malå/Norsjö Miljö och byggavdelning. Checklista för tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor 2014-2015 Malå/Norsjö Miljö och byggavdelning Checklista för tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor 2014-2015 Anvisningar och lagstiftning Folkhälsomyndighetens vägledningsmaterial till det nationella tillsynsprojektet

Läs mer

DEL 2. Strategi för god inomhusmiljö och säker strålmiljö

DEL 2. Strategi för god inomhusmiljö och säker strålmiljö DEL 2 Strategi för god inomhusmiljö och säker strålmiljö för ett hållbart Lycksele 2009 2015 Beslutsdel Strategi En del i Lycksele kommuns lokala Agenda 21 och miljömålsarbete Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

1 januari 2014: Smittskyddsinstitutet, Folkhälsoinstitutet och hälsoskydd och folkhälsorapportering från Socialstyrelsen

1 januari 2014: Smittskyddsinstitutet, Folkhälsoinstitutet och hälsoskydd och folkhälsorapportering från Socialstyrelsen Greta Smedje 1 januari 2014: Smittskyddsinstitutet, Folkhälsoinstitutet och hälsoskydd och folkhälsorapportering från Socialstyrelsen Effektivisera det förebyggande folkhälsoarbetet, vidareutveckla det

Läs mer

Checklista för flerbostadshus

Checklista för flerbostadshus 1 (8) Checklista för flerbostadshus Övergripande frågor om egenkontroll 1 Långsiktlig planering och underhåll av fastigheterna Del A När byggdes fastigheten? Hur länge har ni ägt fastigheten? Har ni fastigheter

Läs mer

Nationellt tillsynsprojekt Piercing och tatuering 2012

Nationellt tillsynsprojekt Piercing och tatuering 2012 Nationellt tillsynsprojekt Piercing och tatuering 2012 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Syfte och mål... 4 Avgränsning... 4 Utförande och metod... 5 Resultat... 5 Allmänt... 5 Utformning av

Läs mer

RAPPORT Tillsyn av vårdboenden. Frida Wahlund Miljöinspektör

RAPPORT Tillsyn av vårdboenden. Frida Wahlund Miljöinspektör RAPPORT 2015-04 Tillsyn av vårdboenden Frida Wahlund Miljöinspektör Hörby kommun, 242 80 Hörby Besöksadress: Ringsjövägen 4 Tel: 0415-37 83 10 Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se www.horby.se Sida RAPPORT

Läs mer

Tillsyn över mekaniska verkstäder Trelleborgs kommun

Tillsyn över mekaniska verkstäder Trelleborgs kommun Tillsyn över mekaniska verkstäder Trelleborgs kommun MILJÖFÖRVALTNINGENS RAPPORT NR 4/2011 1 Bakgrund Miljönämnden utövar tillsyn och kontrollerar att miljöbalkens mål följs vid miljöskyddsobjekten i Trelleborgs

Läs mer

SIDAN 1 MILJÖFÖRVALTNINGEN. Radon. Egenkontroll och tillsyn

SIDAN 1 MILJÖFÖRVALTNINGEN. Radon. Egenkontroll och tillsyn SIDAN 1 Radon Egenkontroll och tillsyn Miljö- och hälsoskyddsnämnden är en politiskt tillsatt nämnd som ansvarar för myndighetsutövning enligt miljöbalken mm. Miljöförvaltningen är en tjänstemannaorganisation

Läs mer

LULEÅ KOMMUN Miljökontoret. Checklista för skolans Egenkontroll. Tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor

LULEÅ KOMMUN Miljökontoret. Checklista för skolans Egenkontroll. Tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor LULEÅ KOMMUN Miljökontoret Checklista för skolans Egenkontroll Tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor Anvisningar Punkt 1 i checklistan är basuppgifter för respektive skola. Punkt 8, som innehåller frågor

Läs mer

ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM ATT LÄMNA ÄRENDET UTAN YTTERLIGARE ÅTGÄRD, BLINKANDE STRÅLKASTARE SAMT BULLER FRÅN RESTAURANG/NATTKLUBB GRODAN SERGEL

ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM ATT LÄMNA ÄRENDET UTAN YTTERLIGARE ÅTGÄRD, BLINKANDE STRÅLKASTARE SAMT BULLER FRÅN RESTAURANG/NATTKLUBB GRODAN SERGEL MILJÖFÖRVALTNINGEN HÄLSOSKYDD TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2011-09-12 MHN 2011-09-27 P.10 Handläggare: Josefin Andersson Telefon: 08-508 28 960 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM

Läs mer

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön vilar alltid på arbetsgivaren.

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön vilar alltid på arbetsgivaren. Denna information bygger på Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2000:42. I Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2000:42 finns regler om bl.a. städning, ventilation

Läs mer

Radonguiden Kortfattad information till dig som bor i villa eller lägenhet

Radonguiden Kortfattad information till dig som bor i villa eller lägenhet Radonguiden Kortfattad information till dig som bor i villa eller lägenhet RADONGUIDEN Det vore så mycket lättare, om radon var grönt... Radon märks inte. Men det kan vara skadligt för din hälsa. I den

Läs mer

vattenanläggning är strikt underhållsansvarig för anläggningen.

vattenanläggning är strikt underhållsansvarig för anläggningen. 1 Alla som bedriver vattenverksamhet ska fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet. Syftet med planeringen och kontrollen ska vara att motverka och/eller förebygga olägenhet för människors hälsa

Läs mer

ÖVERKLAGAT BESLUT OM ATT LÄMNA KLAGOMÅL PÅ BULLER FRÅN IDROTTSLOKAL UTAN YTTERLIGARE ÅTGÄRD

ÖVERKLAGAT BESLUT OM ATT LÄMNA KLAGOMÅL PÅ BULLER FRÅN IDROTTSLOKAL UTAN YTTERLIGARE ÅTGÄRD SHMF101 v 1.0 2007-03-19, Dokument1 MILJÖFÖRVALTNINGEN HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2011-08-16 Louise Englund Miljö- och hälsoskyddsinspektör Telefon 08-508 28 942 louise.englund@stockholm.se

Läs mer

LÅTER DET SOM GETING I MITT HUVUD GOD LJUDMILJÖ I FÖRSKOLA

LÅTER DET SOM GETING I MITT HUVUD GOD LJUDMILJÖ I FÖRSKOLA DET LÅTER SOM EN GETING I MITT HUVUD GOD LJUDMILJÖ I FÖRSKOLA Det blir allt bullrigare i våra förskolor och höga ljud från lek och skrik upplevs som väldigt jobbigt av såväl personal som barn. Orsakerna

Läs mer

Inomhusmiljöutredning Buller och temperatur 2011-02-11. Uppdragsnummer: 220441-05. Uppdragsansvarig: Rebecca Thulesson. Kvalitetsgranskning

Inomhusmiljöutredning Buller och temperatur 2011-02-11. Uppdragsnummer: 220441-05. Uppdragsansvarig: Rebecca Thulesson. Kvalitetsgranskning 1(7) Inomhusmiljöutredning Buller och temperatur 2011-02-11 Uppdragsnummer: 220441-05 Uppdragsansvarig: Rebecca Thulesson Handläggare Praktikant Kvalitetsgranskning Rebecca Thulesson 2(7) Sammanfattning

Läs mer

Anmälan om att starta skola eller förskola

Anmälan om att starta skola eller förskola Introduktion I Anmälan enligt 38 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899). Anmälan ska ha inkommit till miljö- och stadsbyggnadskontoret senast 6 veckor innan lokalen tas i

Läs mer