Hygienrutiner för kommunal hälso- och sjukvård i Sörmland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hygienrutiner för kommunal hälso- och sjukvård i Sörmland"

Transkript

1 Smittskydd/vårdhygien Juni Uppdaterad, mars-2013 Anna Lejdegård Sörmlands kommuner Hygiensjuksköterska Hygienrutiner för kommunal hälso- och sjukvård i Sörmland INLEDNING... 3 SMITTSPRIDNING... 4 Smittvägar... 4 BASALA HYGIENRUTINER... 5 Handdesinfektion... 5 Handtvätt... 5 Handskar... 5 Skyddskläder... 6 Stänkskydd... 6 PERSONLIG HYGIEN... 7 Händer... 7 Arbetsdräkt... 7 Hår... 7 Smycken... 7 Skoskydd... 8 RENHETSGRADER... 9 Rent... 9 Höggradigt rent... 9 Sterilt Förvaring av sterila och höggradigt rena produkter DESINFEKTION Spoldesinfektor Diskdesinfektor Desinfektion av medicinteknisk utrustning Desinfektion av ytor och inventarier STÄDNING Dammsugare Slutstädning TVÄTT AVFALL Konventionellt avfall Farligt avfall SÅROMLÄGGNING Ren eller steril rutin Steril rutin Ren rutin URINKATETER SONDMATNING LIVSMEDELSHYGIEN

2 BLODBUREN SMITTA HYGIENRUTINER VID MAGSJUKA Utbrott av magsjuka CLOSTRIDIUM DIFFICILE CALICIVIRUS, ÄVEN KALLAD NOROVIRUS ELLER VINTERKRÄKSJUKA ROTAVIRUS RESISTENTA TARMBAKTERIER ESBL VRE Hygienrutiner vid resistenta tarmbakterier MRSA SKABB

3 Hygienrutiner Detta dokument beskriver hur man kan förhindra smittspridning i särskilda boenden och hemsjukvård. Kompendiet beskriver inte det tekniska genomförandet av varje moment. För detta hänvisas till Vårdhandboken på Inledning Förord Vårdrelaterade infektioner och smittspridning utgör ett problem inom kommunal vård och omsorg, liksom i övrig hälso- och sjukvård. Kontakterna mellan olika vårdaktörer är många och kan innebära risk för smittspridning. Även inom kommunal organisation är kontakterna mellan olika professioner stor, det är därför viktigt att alla som arbetar inom vård och omsorg är noga med att följa de hygienrutiner som finns i detta dokument. Grunden för allt hälso- och sjukvårdsarbete, är hälso- och sjukvårdslagens bestämmelser och intentioner. I all hälso- och sjukvård finns krav på att vården ska vara av "god hygienisk standard". Vårdgivaren måste vidta de åtgärder som krävs för att uppnå kravet, bland annat vad gäller lokaler, utrustning, personal och tillgången till vårdhygienisk kompetens. Vårdtagaren har därmed rätt att ställa krav på en god och säker vård, oavsett vilken boendeform och vilken personalkategori som ger vården. Den 2 februari 2009 anställdes en hygiensjuksköterska mot kommunal hälso- och sjukvård på Smittskydd/Vårdhygien i Sörmland. Tjänsten finansieras av samtliga nio kommuner i Sörmland. Hygiendokumentet är utarbetat av hygiensjuksköterskan i samråd med medicinskt ansvariga sjuksköterskor i Sörmlands kommuner. Smittskydd/Vårdhygien Smittskydd/Vårdhygien i Sörmland är en infektionsförebyggande enhet med uppgift att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar till och mellan människor i samhället och inom sjukvården. Arbetet är länsövergripande och det sker genom epidemiologisk övervakning, information, utbildning, utbrottshantering och myndighetsutövning. Vi arbetar med att: ge rådgivning i vårdhygieniska frågor informera och undervisa vårdpersonal i ämnet vårdhygien utarbeta hygienrutiner medverka vid inspektion av vårdhygienisk standard kartlägga utbrott övervaka infektionsläget ge rådgivning vid inköp av medicintekniska produkter/apparater ge rådgivning vid om -/nybyggnationer av vårdlokaler 3

4 Smittspridning Smittspridning kan ske både från sjuka personer och från dem som är friska smittbärare. Mottagaren av smittämnet (t.ex. virus, bakterier) kan utveckla en infektion men kan också bli smittbärare utan sjukdomstecken. Vårdarbetet måste alltid bedrivas på ett sådant sätt att smittspridning inte sker vare sig från infekterade personer eller från friska smittbärare. Smittvägar Med smittvägar menas på vilket sätt mikroorganismer överförs mellan människor. Nedan ges några exempel på olika smittvägar. Flera olika smittvägar kan ibland förekomma parallellt. Blodburen smitta Smittämnen överförs via blod eller blodtillblandade kroppsvätskor, ex: hepatit B, C, hiv. Droppsmitta Hosta, nysningar och kräkningar ger en dusch av stora tunga droppar som sprids inom en armlängds avstånd från ansiktet. Dropparna som bär med sig smittämnen når ögon, nässlemhinna eller munslemhinna, ex calicivirus, förkylning. Kontaktsmitta Direkt kontaktsmitta Smittämnen överförs genom direkt kontakt mellan två personer, ex hudinfektioner, skabb. Indirekt kontaktsmitta Smitta överförs från en person till en annan via händer, kläder eller föremål som är förorenade med smittämnen från t.ex. sår, luftvägar, urin, avföring, kräkning eller blod. Indirekt kontaktsmitta är den vanligaste smittvägen, ex calicivirus, MRSA. Livsmedelsburen smitta Smittämnen överförs via livsmedel eller vatten, ex campylobacter, salmonella, listeria. Luftburen smitta Smittan sprids genom inandning av smittämnen. Droppar från luftvägarna torkar ihop till mindre droppkärnor och sprids till luften och inandas, ex vattkoppor, influensa, tuberkulos. Tarmburen smitta Smittämnen utsöndras med tarminnehållet och når munnen med direkt eller indirekt kontakt eller via livsmedel eller vatten, ex calicivirus, clostridium difficile, hepatit A. Övrigt se Vårdhandboken på under Smitta och smittspridning. 4

5 Basala hygienrutiner Basala hygienrutiner skall gälla överallt där vård och omsorg bedrivs. De skall tillämpas i alla vårdsituationer och av all personal oavsett om det finns en känd smitta eller ej. Syftet är att förhindra smitta från vårdtagare till personal och från personal till vårdtagare mellan vårdtagare via personalens händer och kläder I basala hygienrutiner ingår handhygien, dvs. alltid handdesinfektion och ibland också handtvätt handskar skyddskläder stänkskydd: visir eller skyddsglasögon och munskydd. Handdesinfektion Desinfektera händerna med alkoholbaserat handdesinfektionsmedel innan du vårdar vårdtagaren och före rent arbete som t.ex. köksarbete eller hanterar ren tvätt. Desinfektera händerna efter vårdarbete, efter smutsigt arbete och efter användning av handskar. Kupa handen och fyll den med handdesinfektionsmedel, ca 2-4 ml. Gnid in medlet överallt på händerna, den mekaniska bearbetningen är viktig. Börja med fingertopparna, mellan fingrarna, i tumgreppet och avsluta med underarmarna. Fortsätt gnida tills alkoholen har dunstat och huden åter känns torr. Handtvätt Tvätta händerna med flytande tvål endast när händerna är synligt smutsiga eller känns kladdiga. Torka händerna med fabriksrent papper, det är viktigt att händerna är torra innan du avslutar med handdesinfektion. Vid misstanke om magsjuka skall händerna alltid tvättas före handdesinfektion då alkohol inte har full effekt på icke höljeförsedda virus som t.ex. calicivirus. Handskar Använd alltid handskar vid kontakt med urin, avföring, blod och sekret. Desinfektera händerna innan du tar fram handskarna. Det är viktigt att händerna är torra innan handskarna tas på. Handskar ska bytas mellan rent och smutsigt arbete. Handskar blir förorenade utanpå och sprider smitta på samma sätt som den obehandskade handen. Handskar ska bytas mellan vårdtagarna. Handskar ska inte desinfekteras. Handskarna kastas direkt efter användning. Handskar går lätt sönder och händerna kan förorenas när handskarna tas av, därför måste händerna desinfekteras efter det att handskarna tagits av. 5

6 Val av handskar Skyddshandskar av plast skall ha rätt storlek och modell för att passa din hand. Plasthandskar kan användas vid korta, torra arbetsmoment. Undersökningshandskar av Vinyl eller Nitril är smidigare och har bättre passform. Exempel på arbetsmoment när handskar ska användas: direktkontakt med blod och blodtillblandade kroppsvätskor blodprovstagning injektioner omläggning av sår hjälp med nedre toalett Nitrilhandskar rekommenderas när kontakt med desinfektionsmedel som Ytdesinfektion Plus eller Virkon används under längre tid. Skyddskläder Skyddskläder av tyg eller plast kan användas. Den ska inte ha långa ärmar som försvårar korrekt desinfektion av underarmarna. Syftet är att skydda arbetsdräkten mot förorening och väta. Exempel på arbetsmoment där skyddskläder ska användas: hjälp med personlig hygien omläggning av sår bäddning hantering av smutstvätt sugning av luftvägar köksarbete städning Plastförklädet slängs efter användning. Skyddskläder av tyg skall bytas dagligen samt då den blivit synligt smutsig eller våt. Stänkskydd Använd visir eller skyddsglasögon och munskydd vid arbete som medför risk för stänk mot ansiktet. Ett munskydd i kombination med skyddsglasögon, eller ett visir, kan användas som stänkskydd. Vid sugning av luftvägar skyddar det då till exempel mot luftvägssekret. Blodprovstagning vid känd eller misstänkt blodburen smitta. 6

7 Personlig hygien Du som anställd kan själv bära på infektioner eller smitta som kan infektera den du vårdar eller dina arbetskamrater. Den du vårdar är oftast på grund av sjukdom, ålder eller behandling mer infektionskänslig än dina friska arbetskamrater. Om du har ett infekterat sår, nagelbandsinfektion, handeksem eller psoriasis på händer eller underarmar ska du alltid rapportera det till enhetschef eller motsvarande som bedömer vilka åtgärder som ska vidtas. Har du diarré och/eller kräkning eller andra tecken på mag-/tarminfektion ska du inte tjänstgöra. Händer, kläder, hår och smycken kan utgöra smittvägar för indirekt kontaktsmitta. Var därför alltid noga med din personliga hygien när du arbetar i vården. Händer Naglarna ska vara kortklippta. Nagellack, lösnaglar eller nageldekorationer får inte förekomma i vårdnära arbete. Det är inte möjligt att hålla en god handhygien samt att långa naglar riskerar att åstadkomma hål i handskarna. Använd vid behov handbalsam för att förebygga torra och nariga händer. Arbetsdräkt Hår Alla personalkategorier ska använda kortärmad arbetsdräkt, syftet är att kunna göra en korrekt handdesinfektion möjlig. Arbetsdräkten bör tillhandahållas av arbetsgivaren. Den ska användas endast på arbetsplatsen. Kortärmad ren tröja/skjorta får användas under. Arbetsdräkten ska bytas dagligen samt då den blivit synligt smutsig eller våt. Tvätt ska ske i minst 60 C på arbetsplatsen eller på ett av verksamheten anlitat tvätteri. Långt hår och skägg ska fästas upp då du arbetar i vården. Huvudduk fästes upp eller stoppas innanför arbetsdräkten. Huvudduken byts dagligen och tvättas i minst 60 C. Smycken Ringar, armband och armbandsur får inte användas i samband med vårdarbete. De samlar mikroorganismer och hindrar god handhygien. Smycken i piercade hål utgör ingen påvisad smittorisk om de sitter i läkta hål men kan utgöra en smittkälla om hålet är infekterat. 7

8 Skoskydd Skoskydd skall i möjligaste mån inte användas pga ökad risk för kontamination av händer då man tar av sig skoskydden efter användandet. Detta kan tvärtom öka smittspridningsrisken. Personal som arbetar i ordinärt boende kan vid behov då de inte vill ta av sig sina ytterskor vid besök, använda sig utav skoskydd. Dessa är engångs och skall kasseras efter användandet. Viktigt att desinfektera händerna i direkt anslutning till avtagande av skoskydden Övrigt se Vårdhandboken på under Basala hygienrutiner och personlig hygien. AFS 2005:1 Arbetsmiljöverkets författningssamling, mikrobiologiska arbetsmiljörisker - smitta, toxinpåverkan, överkänslighet. SOSFS 2007:19 Föreskrift Basal hygien inom hälso- och sjukvården m.m. 8

9 Renhetsgrader Olika behandlingar eller ingrepp kräver olika grader av renhet hos det material eller den utrustning som skall användas. Detta med hänsyn till den eventuella infektionsrisk som kan uppstå vid ingreppet/behandlingen. Medicintekniska produkter är produkter som bl.a. används för att påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra sjukdom samt kompensera skada eller funktionshinder. I praktiken kan nästan alla produkter som används inom vården betraktas som medicintekniska produkter. Exempel: blodtrycksmanchetter rollatorer, rullstolar och lyftar enkla förbrukningsartiklar som katetrar och andra sterila förbrukningsartiklar till komplicerade högteknologiska utrustningar som datortomograf När det gäller kraven på renhet delas de medicintekniska produkterna in i tre renhetsgrader, rent höggradigt rent sterilt. Rent Begreppet rent innebär att något är för ögat synligt rent. Produkter i denna grupp får beröra endast intakt hud. Exempel: blodtrycksmanschett, stetoskop, rollatorer mm Denna renhetsgrad uppnås genom mekanisk rengöring med rengöringsmedel och vatten. Om produkterna använts vid vård, undersökning eller behandling av en vårdtagare med pågående infektion där det finns risk för smittspridning skall de desinfekteras i samband med rengöringen. Höggradigt rent Begreppet höggradigt rent betyder att produkterna har behandlats så att de är fria från sjukdomsalstrande mikroorganismer. Instrument och produkter som inte ska tränga igenom hud och slemhinnor utan bara komma i beröring med dessa ska vara höggradigt rena. Exempel: Pincett, sax, kompresser, absorptionsförband. Om produkterna inte är avsedda för engångsbruk måste de desinfekteras mellan varje användning. Bästa resultat för att uppnå höggradigt rena föremål är att rengöra och desinfektera dem i en diskdesinfektor. 9

10 Sterilt Sterilitet innebär att instrument och produkter ska vara fria från levande mikroorganismer. Med det menas att sannolikheten att en livskraftig mikroorganism finns på eller i produkten är lika med eller mindre än en på en miljon. Kravet ställs på produkter som skall tränga igenom hud eller slemhinna eller som genomströmmas av vätskor som tillförs områden som normalt är sterila. Exempel: kirurgiska instrument, kanyler, infusionsaggregat. För att en produkt skall betraktas som steril måste den genomgå en steriliseringsprocess. En vanlig steriliseringsmetod inom vården är ångautoklavering. Förvaring av sterila och höggradigt rena produkter Det är viktigt att en medicinteknisk produkt behåller sin renhetsgrad ända fram till dess att produkten används: ska förvaras åtskilt ska förrådshållas i torra och dammfria utrymmen ska skyddas från direkt solljus, fukt, damm samt onödigt plock av personalhänder, annars kan livslängden på produkterna förkortas. även på boendet bör dessa produkter förvaras torrt och rent, separerade utifrån renhetsgrad i olika skåp t.ex. i behandlingsrummet, eller i ett avskilt förråd ska förvaras i stängt skåp eller i ett avskilt rum som inte används som genomgångsrum medicintekniska produkter med specificerad renhetsgrad får inte förvaras på golvet All hantering av sterilt och höggradigt rena produkter ska ske med desinfekterade händer Utse om möjligt en person som är ansvarig för förrådet. Fabrikssteriliserade sjukvårdsprodukter omges av flera förpackningar: 10

11 Transportförpackningar och samförpackningar tfp sfp Transportförpackningar av wellpapp tillverkas av återvinningspapper och kan innehålla stora mängder mögelsporer. Förpackningarna blir även smutsiga då de transporteras i lastbilar, står på lastbryggor och behandlas tämligen omilt. Brytning av transportförpackningar ska därför inte ske där avdelningsförpackningarna förvaras eller där vårdtagaren vistas. Då förpackningarna bryts ska arbetsdräkten skyddas med skyddskläder. Handtvätt och handdesinfektion ska ske innan avdelningsförpackningen hanteras. Avdelningsförpackning afp Sterila, höggradigt rena och rena produkter ska förvaras i sina avdelningsförpackningar, väl åtskilda, oavsett om kompaktförråd, hyllor eller trådkorgar används. Undvik plastbackar/s.k. fixbackar, eftersom de leder till onödig förorening av pfp. Sterila produkter placeras så att de äldsta produkterna hamnar längst fram för att undvika att hållbarhetstiden går ut. Produktförpackningar pfp Avdelnings- och produktförpackningar ska hanteras så lite som möjligt för att inte bli slitna, eller förorenade med mikroorganismer. Lägg inte över produktförpackningar i annan avdelningsförpackning än den de levererades i. Produktförpackning förvarad i sin ursprungliga avdelningsförpackning har i allmänhet en hållbarhet på 5 år (kontrollera märkningen). Produktförpackning tagen ur sin ursprungsförpackning har en kortare hållbarhetstid. Vanligen brukar man räkna med 1 år på grund av att den oftare hanteras med risk att förpackningen skadas. Därför rekommenderar vårdhygien i Sörmland att produktförpackningar med sprutor, kanyler, kompresser, urinkatetrar tas ur avdelningsförpackningen i direkt anslutning till användning. Om man förvarar dessa produkter i t ex stickvagn väska eller liknande avsedd för ändamålet bör man räkna med en hållbarhet på en månad Höggradigt rena instrument kan förvaras i plastlådor eller rostfria förvaringslådor med lock. Lådorna ska kunna rengöras/desinfekteras i diskdesinfektor. Omläggningsvagn, narkosbord, stickvagn mm Små närförråd på vagnar, i korgar eller brickor förorenas lätt. Rutiner för översyn och rengöring ska finnas. All hantering av sterila och höggradigt rena produkter ska ske med desinfekterade händer. Packa närförrådet med ett mindre antal produkter för en dags - en veckas användning. Produkterna ska inte trängas ihop i påsar eller burkar. Oanvänt material från närförrådet ska inte läggas tillbaka i avdelningsförrådet. 11

12 Övrigt se Vårdhandboken på under Medicintekniska produkter, Medicinska produkter med specificerad mikrobiell renhet, Medicintekniska produkter, hantering, förvaring, hållbarhetstider och grafiska symboler, Steriliseringsmetoder. Transportförpackning, Avdelningsförpackning, Produktförpackning Svensk förening för vårdhygien- FYFFE 12

13 Desinfektion Desinfektion innebär att instrument, föremål och ytor behandlats så att de inte sprider smitta. Gods och instrument avsedda för flergångsbruk skall rengöras och desinfekteras efter användning. Föremål som desinfekteras blir höggradigt rena. Desinfektion kan ske med värme eller med kemiska medel. Det finns två olika typer av värmedesinfektorer: spoldesinfektor diskdesinfektor Båda dessa typer av maskiner är avsedda för flergångsartiklar som tål hög temperatur. Spoldesinfektor Spoldesinfektorn kan ses som en desinfekterande utslagsback. Processen är kort, några minuter och innebär tömning, sköljning och desinfektion med fuktig värme. Spoldesinfektorn har ett öppet avlopp där man kan tömma t.ex. bäcken med avföring, urin och toalettpapper. Spoldesinfektorn är främst avsedd för t ex. sugflaskor, bäcken och urinflaskor. Enligt standarden för SS-EN ISO är en spoldesinfektor inte avsedd för instrument. Daglig funktionskontroll och underhåll krävs för att garantera rätt renhetsgrad. Processkontroll skall utföras en gång per år samt vid reparation. Alla kontroller skall dokumenteras och signeras. Återförsäljaren skall tillhandahålla kontrolldokument samt utbilda personalen i rätt handhavande av maskinen. Diskdesinfektor Processen i diskdesinfektorn innefattar sköljning, diskning och värmedesinfektion. Processtiden är längre än i spoldesinfektorn. Diskdesinfektorn saknar utslagsfunktion och tillåter inte utslag av vätskor. Gods och instrument som används vid ren rutin skall enbart processas i diskdesinfektor. Diskdesinfektorn är avsedd för instrument, skålar etc. Daglig funktionskontroll och underhåll krävs för att garantera rätt renhetsgrad. Processkontroll ska utföras en gång per år samt vid reparation. Alla kontroller ska dokumenteras och signeras. Återförsäljaren skall tillhandahålla kontrolldokument samt utbilda personalen i rätt handhavande av maskinen. I samtliga desinfektionsrum ska det finnas tillgång till pappershanddukar/torkpapper, flytande tvål, handdesinfektionsmedel, handskar, skyddskläder och stänkskydd. 13

14 Desinfektion av medicinteknisk utrustning Kemisk desinfektion ersätter värmedesinfektion i de fall då inte spol-/diskdesinfektor finns att tillgå eller kan användas. Instrument kan bli höggradigt rena genom att de läggs i kärl med kemiskt desinfektionsmedel (PeraSafe, Dax Ytdesinfektion Extra, VirKon), se vidare tillverkarens anvisning för valt medel. Desinfektionen måste föregås av en noggrann mekanisk rengöring. Rengöring skall ske under vattenytan för att minska risken för smitta vid stänk. Använd rengöringsmedel och borste (mer info på Smittskydd/Vårdhygiens hemsida/ Rätt medel). Desinfektion av ytor och inventarier Punktdesinfektion är en viktig åtgärd för att förhindra smittspridning i vårdarbetet och ska alltid utföras omedelbart vid spill av t.ex. blod, urin, avföring eller sårsekret. Tillvägagångssätt: Tag rikligt med alkoholbaserat rengöringsmedel med tensid Dax Ytdesinfektion Plus på en engångsduk och bearbeta den förorenade ytan. När ytan är synligt ren och torr är den desinfekterad. Vid större förorenade ytor används ett desinfektionsmedel VirKon. 14

15 Städning Syftet med städning är att hålla lokaler rena och estetiskt tilltalande. I välstädade lokaler är det lättare att upptäcka spill och stänk av smittsamt material. Vårdgivaren ansvarar för att en städpolicy upprättas och finns tillgänglig. Kvalitén på städningen är beroende av vilka verksamheter som förekommer i de olika lokalerna. Dålig städning kanske säger något om hur verksamheten fungerar i andra avseenden. En städinstruktion bör upprättas där det framgår var, hur ofta och när det ska städas, liksom vad som ska städas och av vem. Instruktionen ska omfatta alla utrymmen. Städmetoder och kemikalieval ska också tas upp. All personal ska känna till städinstruktionen och den aktuella ansvarsfördelningen. Grundläggande regler vid städning Ringar, armband och armbandsur ska inte användas i samband med städning eller vårdarbete. Använd alltid handskar och plastförkläde vid städning. Byt handskar efter varje rum, eller oftare vid behov. Händerna ska desinfekteras med handsprit varje gång du byter handskar. Ta alltid ny torkduk/mopp till ny lokal eller boendeenhet. Byt oftare om det behövs. Städa alltid golvet sist, börja längst in och arbeta ut mot dörren. Rengör och desinfektera alltid städutrustningen när arbetet är avslutat med Dax Ytdesinfektion Plus. Akut nedsmutsning (spill osv) Vårdpersonalen ansvarar för att ta hand om akut nedsmutsning vid de tider på dagen då städpersonalen inte är närvarande (om städpersonal finns). Kroppsvätskor (urin, avföring, blod osv) Vårdpersonalen ansvarar alltid för att ta hand om spill av kroppsvätskor. Använd ett alkoholbaserat rengöringsmedel, Dax Ytdesinfektion Plus. Inkontinensskydd och kateterpåsar Läggs i en soppåse som knyts ihop och sedan i en sopsäck. Vanliga papperskorgar är inte någon förvaring för använda inkontinensskydd och kateterpåsar. Medicinsk utrustning/apparatur Vårdpersonalen ansvarar för rengöring och desinfektion av medicinsk utrustning/- apparatur. Städmetoder De lämpligaste städmetoderna beror bland annat på nedsmutsningsgraden. Minsta möjliga dammuppvirvling ska eftersträvas. Både fuktiga och torra städmetoder (elektrostatiskt laddade syntetdukar och syntetmoppar) är effektiva för att binda damm. 15

16 De torra metoderna bör kombineras med fuktmoppning för att avlägsna fläckar och ingrodd smuts. Våta metoder som svabbning bör användas i begränsad utsträckning, eftersom kvarvarande fukt kan ge upphov till oönskade effekter, t ex mögelbildning, halkrisk mm. Golvmoppar/skurdukar ska tvättas i C. Tvättmaskinen ska vara placerad i därför avsedd tvättstuga eller i vårdtagarens hygienutrymme. Städning av vårdtagarens rum/lägenhet Städa först köksenhet, sängbord, säng och möbler i rummet. Rengör stoppade möbler och textilier regelbundet enligt tillverkarens anvisningar. Ta en ny torkduk vid behov och alltid till ett nytt rum/lägenhet. Doppa aldrig en använd torkduk i rengöringslösningen. Städa golvet och börja städa längst in i lokalen och arbeta ut mot dörren. Byt dukar och moppar/skurdukar mellan varje rum/lägenhet. Rengör och/eller desinfektera städutrustning med tillbehör när städningen är avslutad. Städning av toalett/våtutrymme Toaletten spolas, och därefter hälls städkemikalier ned i toalettstolen. Låt medlet verka. Med ren torkduk avtorkas, med arbetsgång uppifrån nedåt: Spegel samt ovanpå lampa. Dörrhandtag. Handfat kranar först, därefter i, utanpå, och under handfatet. Väggyta kring och under handfat, under pappershanddukshållare. Papperskorgen töms och ny insatspåse sätt in. Desinfektera toalettborstar och eventuella behållare regelbundet. Toaletten: - rengörs invändigt med toalettborste, toalettstolen spolas återigen - sitslock och sittring avtorkas på båda sidor - spolknapp avtorkas - toalettstolen avtorkas utvändigt, uppifrån och nedåt. Detsamma gäller vägg intill toalettstol. - toalettpappershållare och eventuella handikappstöd avtorkas med torkduk - toalettgolvet avtorkas med fuktig mopp. Man arbetar från kanterna mot mitten, och ut mot dörren. 16

17 Dammsugare Torr- och fuktmoppning är den städmetod som medför minsta möjliga dammuppvirvling och där redskapen är lätta att rengöra. Att föredra framför dammsugning. Vid tillfällen där dammsugare krävs (mattor, stoppade möbler etc) gäller följande alternativ: 1. vårdtagaren tillhandahåller egen dammsugare 2. gemensam dammsugare (se instruktion nedan) 3. centraldammsugare (se instruktion nedan) Vid känd smitta, t ex MRB, Clostridium difficile samt vårdtagare med stora hudlesioner (t ex psoriasis, sår, infekterade eksem): Använd endast rumsbunden dammsugare, gäller även övrig städutrustning. Vårdtagaren ska då tillhandahålla egen dammsugare samt övrig städutrustning. Vid dammsugning används skyddsförkläde samt handskar. Gemensam dammsugare Gemensam dammsugare ska rengöras regelbundet, se rengöring Rutin för hur ofta påse och filter ska bytas/rengöras ska finnas Centraldammsugare Slang och munstycke rengörs regelbundet, se rengöring Rengöring Rutin ska finnas där rengöringsfrekvens samt rengöringsmetod framgår. Slangen Rengör slangen minst 1 gång i månaden med lämpligt rengöringsmedel (hör med tillverkaren vad som rekommenderas, det är inte säkert att den tål ytdesinfektionsmedel utan det viktiga är att den rengörs mekaniskt i alla veck). Rengör även vid synligt smuts. Munstycket Ta bort ludd och synligt smuts. Inspektera munstycket efter användning. Kontrollera vilket rengöringsmedel som kan användas. 17

18 Slutstädning Efter avliden vårdtagare eller flytt till annat boende/hemmet. Madrass med fast plastklädsel: Madrass med plastskydd: Icke tvättbar kudde med plastskydd: Icke tvättbar kudde utan plastskydd: Tvättbar kudde: Torka flödigt med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel (DAX Ytdesinfektion Plus). Byt plastskydd. Kassera madrassen om den är grovt förorenad. Byt plastskydd. Kassera kudden om den är grovt förorenad. Kassera kudden. Tvättas. Enhetens personal tar hand om, desinfekterar och rengör all utrustning och allt material som använts vid vård och behandling av vårdtagaren. Horisontella ytor, handtag och kranar i vårdtagarens rumsenhet desinfekteras med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel (Dax Ytdesinfektion Plus). Rengöring av hjälpmedel vid rörelsehinder Användarens ansvar Vanligtvis ansvarar antingen den person som har en funktionsnedsättning eller den som assisterar, det vill säga personal och i vissa fall närstående, för allmänt underhåll, rengöring och förvaring av individuellt förskrivna hjälpmedel. Trots att hjälpmedel som används i hemmet tillhör kommunen eller landstinget är det användaren som svarar för rengöringen. Det är av stor betydelse att hjälpmedlen är väl rengjorda innan de återlämnas till hjälpmedelscentral/förråd. Det är viktigt med regelbunden skötsel och rengöring. För all rengöring gäller att datum ska dokumenteras. Det underlättar om en person är ansvarig för detta. Gånghjälpmedel (gåbord, rollator, kryckkäppar m.m.) Individuellt förskrivna gånghjälpmedel rengörs med rengöringsmedel och vatten minst 1 gång/månad, samt om vårdtagaren flyttar. Gånghjälpmedel som används av flera vårdtagare torkas av med rengöringsmedel och vatten mellan vårdtagarna. Om hjälpmedlet förorenas med kroppsvätskor torkas det omedelbart av med alkoholbaserat rengöringsmedel (Dax Ytdesinfektion Plus). Hjul rengörs med rengöringsmedel och vatten vid behov. Infekterad vårdtagare: torka av med alkoholbaserat rengöringsmedel (Dax Ytdesinfektion Plus). 18

19 Rullstolar Rengörs med rengöringsmedel och vatten, kontrollera speciellt hjul och hjulnav där mycket smuts kan fastna och göra hjulen kärva. Även på armstöden, där man tar med händerna, kan föroreningar fastna. Rullstol med klädsel av vävplast: Hela rullstolen tvättas med allrengöringsmedel och vatten. Om den är förorenad med kroppsvätskor, använd alkoholbaserat rengöringsmedel (Dags Ytdesinfektion Plus). Rullstol med klädsel av textil: Om stolen har avtagbar klädsel, ta av och tvätta överdraget. Om stolen inte har avtagbart textilöverdrag och det är förorenat med kroppsvätskor överväg att kasta det. Enstaka fläckar av annat än kroppsvätskor kan tas bort med textilskum. Individuellt förskrivna rullstolar rengörs minst 1 gång/månad Rullstolar som används av flera vårdtagare rengörs minst 1 gång/månad samt avtorkas efter varje användning på sits och armstöd. Infekterad vårdtagare: rullstolen torkas av med alkoholbaserat rengöringsmedel (Dags Ytdesinfektion Plus). Toalettstolsförhöjning samt toalett-/duschstolar: Rengörs och desinfekteras med alkoholbaserat rengöringsmedel (Dax Ytdesinfektion Plus) efter varje användning. 19

20 Tvätt Smutstvätt innehåller mikroorganismer och skall därför hanteras så att smittspridning undviks. Basala hygienrutiner ska tillämpas vid all hantering av tvätt. I samtliga tvättstugor ska det finnas tillgång till pappershanddukar/torkpapper, flytande tvål, handdesinfektionsmedel, handskar och skyddskläder. Det är viktigt att smutsig och ren tvätt hålls åtskilda i tvättstugan. Allmänt Underkläder, handdukar, draglakan, sänglinne och skyddsrockar tvättas i minst 60 C. Normallångt tvättprogram skall användas. Tvätt som endast tål 40 C eller lägre temperaturer tvättas separat och blandas inte med andra vårdtagares tvätt. Golvmoppar tvättas i 90 C. Tvätten torkas direkt i torkskåp eller torktumlare. Förvaring Tvätten bör förvaras i tvättsäck/korg på vårdtagarens toalett. Släng aldrig tvätt på golvet utan lägg smutstvätten direkt i tvättsäck/korg. Smutstvätt från infekterad vårdtagare Exempel: smittsam diarrésjukdom, känd MRB, känd blodsmitta. Tvätten förvaras i tvättsäck/korg på vårdtagarens toalett. Tvätten sorteras efter lämplig tvättemperatur. Tvätta helst vid lägst 60 C. Tvätt från infekterad vårdtagare tvättas alltid separat. Gemensam tvättmaskin kan användas. Smutstvätt från infekterad vårdtagare som skickas till tvätteri tas om hand enligt tvätteriets lokala anvisning för smittförande tvätt. Omhändertagande av ren tvätt Desinfektera händerna före hantering av ren tvätt. Tvätten sorteras på ren arbetsbänk och förflyttas därefter till vårdtagarens rum/lägenhet. Ren tvätt får inte läggas tillbaka i den smutsiga tvättsäcken/korgen. Ren tvätt skall inte förvaras i tvättstugan. Tvätt av personalens arbetsdräkt Arbetsdräkten ska tvättas vid minst 60 C. Arbetsdräkten kan tvättas i samma maskiner som vårdtagarens. Arbetsdräkten tvättas skilt från vårdtagares tvätt, på arbetsplatsen eller på tvätteri. Tvätten torkas i torkskåp eller torktumlare. Övrigt se Vårdhandboken på under Smutstvätt. 20

Hygienrutiner inom kommunal vård i Dalarnas län

Hygienrutiner inom kommunal vård i Dalarnas län Ägare: Vårdhygien Framtaget av (förf) Marianne Janson Annica Blomkvist Hygienrutiner inom kommunal vård i Dalarnas län Dokumentkategori: Version 2 Gäller för: Dalarnas kommuner Godkänt av Medicinskt ansvariga

Läs mer

FÖR SÄRSKILDA BOENDEFORMER I STOCKHOLMS LÄN

FÖR SÄRSKILDA BOENDEFORMER I STOCKHOLMS LÄN Landstingsstyrelsens förvaltning FÖR SÄRSKILDA BOENDEFORMER I STOCKHOLMS LÄN Foto: Elisabet Almqvist 2010. Redaktion: Hygiensjuksköterskor Elisabet Almqvist och Anita Johansson. Detta dokument finns att

Läs mer

Hygienrutiner inom kommunal vård i Uppsala län

Hygienrutiner inom kommunal vård i Uppsala län Sektionen för klinisk mikrobiologi och vårdhygien Akademiska laboratoriet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala Hygienrutiner inom kommunal vård i Uppsala län 2 Innehållsförteckning 1. Att hindra smittspridning...10

Läs mer

Sida Inledning... 2. Allmänna hygienråd... 3. Hygienråd vårdpersonal... 4. Smittvägar.. 5. Basala hygienrutiner. 6

Sida Inledning... 2. Allmänna hygienråd... 3. Hygienråd vårdpersonal... 4. Smittvägar.. 5. Basala hygienrutiner. 6 1 2 Sida Inledning.... 2 Allmänna hygienråd...... 3 Hygienråd vårdpersonal... 4 Smittvägar.. 5 Basala hygienrutiner. 6 Desinfektion och desinfektionsmedel... 7 6.1 Medicintekniska produkter (MTP)... 7

Läs mer

INLEDNING... 3 1:1 Vårdhygienens målsättning... 3 1:2 Kompendiets syfte, målgrupp och författare... 3

INLEDNING... 3 1:1 Vårdhygienens målsättning... 3 1:2 Kompendiets syfte, målgrupp och författare... 3 2012-04-03 Sidan 1 av 29 INLEDNING... 3 1:1 Vårdhygienens målsättning... 3 1:2 Kompendiets syfte, målgrupp och författare... 3 2. ATT HINDRA SMITTSPRIDNING... 4 2:1 Basala hygienrutiner... 4 2:2 Personalhygien...

Läs mer

Riktlinjer för Hygien Smitta och smittspridning inom äldreoch handikappomsorgen

Riktlinjer för Hygien Smitta och smittspridning inom äldreoch handikappomsorgen Riktlinjer för Hygien Smitta och smittspridning inom äldreoch handikappomsorgen Detta handlingsprogram riktar sig till all personal som arbetar inom Vimmerby kommuns äldre- och handikappomsorg. Handlingsprogrammet

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Hygien- och smittskyddsrutiner. tandvården

Information till legitimerade tandhygienister. Hygien- och smittskyddsrutiner. tandvården SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Hygien- och smittskyddsrutiner för tandvården TANDHYG Innehåll Vad säger lag och rekommendationer...1 Tandvårdslagen (1985:125)...1 Patientsäkerhetslagen

Läs mer

SVERIGES VETERINÄRFÖRBUNDS RIKTLINJER FÖR INFEKTIONSKONTROLL INOM SMÅDJURSSJUKVÅRDEN. SVS vårdhygien version 9 120124.docx 1(83)

SVERIGES VETERINÄRFÖRBUNDS RIKTLINJER FÖR INFEKTIONSKONTROLL INOM SMÅDJURSSJUKVÅRDEN. SVS vårdhygien version 9 120124.docx 1(83) SVERIGES VETERINÄRFÖRBUNDS RIKTLINJER FÖR INFEKTIONSKONTROLL INOM SMÅDJURSSJUKVÅRDEN SVS vårdhygien version 9 120124.docx 1(83) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION... 3 GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER FÖR ATT FÖREBYGGA

Läs mer

FÖRRÅDSHANTERING OCH TRANSPORT AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER MED SPECIFICERAD RENHETSGRAD TILL OCH INOM HÄLSO-, SJUK- OCH TANDVÅRD.

FÖRRÅDSHANTERING OCH TRANSPORT AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER MED SPECIFICERAD RENHETSGRAD TILL OCH INOM HÄLSO-, SJUK- OCH TANDVÅRD. 1(23) FÖRRÅDSHANTERING OCH TRANSPORT AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER MED SPECIFICERAD RENHETSGRAD TILL OCH INOM HÄLSO-, SJUK- OCH TANDVÅRD. Kvalitetssystemen skall säkerställa att kvalitet och säkerhet i

Läs mer

Yrkesmässig hygienisk verksamhet. Piercing, tatuering, fotvård, massage m.m.

Yrkesmässig hygienisk verksamhet. Piercing, tatuering, fotvård, massage m.m. Yrkesmässig hygienisk verksamhet Piercing, tatuering, fotvård, massage m.m. Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör handböcker för handläggning. Det

Läs mer

Byggenskap och Vårdhygien

Byggenskap och Vårdhygien Byggenskap och Vårdhygien Vårdhygieniska aspekter vid ny- och ombyggnation samt renovering av vårdlokaler Arbetsgruppen BOV Förord Grunden för att förebygga vårdrelaterade infektioner är att korrekta och

Läs mer

Smitta och smittspridning... 3 förebyggande insatser och praktisk vägledning... 3. Telefonlista... 4

Smitta och smittspridning... 3 förebyggande insatser och praktisk vägledning... 3. Telefonlista... 4 1 (32) Smitta och smittspridning... 3 förebyggande insatser och praktisk vägledning... 3 Telefonlista... 4 Akademiska sjukhuset... 4 Vårdhygien... 4 Infektionsmottagningen... 4 Lungklinikens mottagning...

Läs mer

Smitta i förskolan 12.1 Antagen 2006-08-22

Smitta i förskolan 12.1 Antagen 2006-08-22 I tider med mycket förkylningar och maginfluensa vill vi med denna information beskriva lite om problem som uppstår i samband med sjukdomar på förskolan och i familjerna. Smitta går runt och samma barn,

Läs mer

Förtida upphörande av avtal med Gamla Stans Vårdcentral AB angående husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

Förtida upphörande av avtal med Gamla Stans Vårdcentral AB angående husläkarverksamhet med basal hemsjukvård Hälso- och sjukvårdsförvaltningen SJUKVÅRDSUTSKOTT CITY 1 (8) 2011-09-06 p [] TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-09-02 HSN 1106-0535 Handläggare: Jan-Olov Wiklund Förtida upphörande av avtal med Gamla Stans Vårdcentral

Läs mer

Riktlinje för vårdhygieniska aspekter vid renovering, om- och tillbyggnad samt nybyggnad av vårdlokaler

Riktlinje för vårdhygieniska aspekter vid renovering, om- och tillbyggnad samt nybyggnad av vårdlokaler 1(34) Riktlinje för vårdhygieniska vid renovering, om- och tillbyggnad samt nybyggnad av vårdlokaler 2(34) INLEDNING... 4 REFERENS... 4 HYGIENKLASSER... 5 INREDNING, UTRUSTNING OCH INSTALLATIONER... 6

Läs mer

God hygienisk standard i kommunal vård, omsorg och hemsjukvård. Möjligheter till förbättringsarbete

God hygienisk standard i kommunal vård, omsorg och hemsjukvård. Möjligheter till förbättringsarbete God hygienisk standard i kommunal vård, omsorg och hemsjukvård Möjligheter till förbättringsarbete Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör Redovisningar

Läs mer

Handbok i hantering av smittförande, stickande/ skärande avfall samt läkemedelsavfall ISSN 1103-4092

Handbok i hantering av smittförande, stickande/ skärande avfall samt läkemedelsavfall ISSN 1103-4092 Handbok i hantering av smittförande, stickande/ skärande avfall samt läkemedelsavfall RAPPORT U2013:01 ISSN 1103-4092 Förord Kommunerna stöter ofta på frågeställningar kring hantering av stickande och

Läs mer

Rapport Hygienlokalerstickande/skärande

Rapport Hygienlokalerstickande/skärande Ett samverkansprojekt mellan länets kommuner, Länsstyrelsen i Stockholms län och Kommunförbundet Stockholms Län. www.miljosamverkanstockholm.se Rapport Hygienlokalerstickande/skärande 2007 Miljösamverkan

Läs mer

Utbildning i Läkemedelshantering Avvikelser Vårdhygien

Utbildning i Läkemedelshantering Avvikelser Vårdhygien Utbildning i Läkemedelshantering Avvikelser Vårdhygien 2014-02-20 1 Delegering Kunskap Ansvar Trygghet 2 Ansvar MAS medicinskt ansvarig sjuksköterska, är ytterst ansvarig Sjuksköterska delegerar Den som

Läs mer

Publicerat för enhet: NU gemensamt Version: 2

Publicerat för enhet: NU gemensamt Version: 2 Publicerat för enhet: NU gemensamt Version: 2 Innehållsansvarig: Aino Kempe, Hygiensköt/ass, Vårdhygien (ainke); Bert Ove Larsson, Verksamhetschef, Giltig från: 2014-10-22 Infektionsklinik läkare (beola);

Läs mer

Sjukdomspolicy förskola 2014-06-25

Sjukdomspolicy förskola 2014-06-25 Sjukdomspolicy förskola 2014-06-25 Förskolan har en sjukdomspolicy som vilar på rekommendationer från sjukvården. Då man får plats på någon av våra förskolor så förbinder man sig att följa våra regler

Läs mer

Information till korttidsvikarier

Information till korttidsvikarier Information till korttidsvikarier Rekryteringsenheten Mail: rekryteringsenheten@soc.lulea.se Bemanningsplanerare - Sjukanmälan Tel: 0920-45 41 78 Enhetschef Rekryteringsenheten Tel: 0920-45 45 50 Användarstöd

Läs mer

Visitas branschriktlinjer för restauranger

Visitas branschriktlinjer för restauranger Visitas branschriktlinjer för restauranger En beskrivning av hur livsmedelslagstiftningens krav på restaurang kan uppfyllas Grafisk design: Katarina Viberg www.expedition46.se Innehåll VISITAS BRANSCHRIKTLINJER

Läs mer

En handbok för dig som säljer och hanterar mat i föreningens regi

En handbok för dig som säljer och hanterar mat i föreningens regi i lf grhwbbrc< cwqeutffmx SÄKER MAT I IDROTTSRÖRELSEN En handbok för dig som säljer och hanterar mat i föreningens regi Kopiera gärna delar av eller hela häftet; du kan också skriva ut dem från www.r.f.se

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:12. BIOLOGISKA ÄMNEN (Ändringar införda t.o.m. 2000.12.15)

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:12. BIOLOGISKA ÄMNEN (Ändringar införda t.o.m. 2000.12.15) ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:12 BIOLOGISKA ÄMNEN (Ändringar införda t.o.m. 2000.12.15) 1997:12 2 BIOLOGISKA ÄMNEN Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om biologiska ämnen samt allmänna

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd om personalhygien; 1

Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd om personalhygien; 1 1 Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd om personalhygien; 1 (H 120) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Omfattning

Läs mer

Rutiner vid Enteral Nutrition för Gävleborgs kommuner

Rutiner vid Enteral Nutrition för Gävleborgs kommuner Rutiner vid Enteral Nutrition för Gävleborgs kommuner Upprättat av Ansvarig Fastställt datum Barbro Karelius leg. dietist Barbro Karelius 2012-06-28 Maria Almström Svensson leg. dietist Giltig t.o.m leg.

Läs mer

Information om arbetskläder och omklädningsrum för studerande på Skaraborgs Sjukhus, SkaS.

Information om arbetskläder och omklädningsrum för studerande på Skaraborgs Sjukhus, SkaS. Information om arbetskläder och omklädningsrum för studerande på Skaraborgs Sjukhus, SkaS. Arbetskläder Studenter/elever får låna arbetskläder på sjukhuset. Arbetskläder byts dagligen, se bifogade PM om

Läs mer

Blodsmittotillbud och åtgärder därom inom polisen

Blodsmittotillbud och åtgärder därom inom polisen Polisutbildningen vid Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Höstterminen, 2006 Rapport nr. 343 Blodsmittotillbud och åtgärder därom inom polisen Erik Crona Jörgen Axelsson Abstract Inom polisen

Läs mer

Stick- och skärskador samt blodexponering i vården. Blodburen smitta - en nollvision Ett informations- och utbildningsmaterial

Stick- och skärskador samt blodexponering i vården. Blodburen smitta - en nollvision Ett informations- och utbildningsmaterial Stick- och skärskador samt blodexponering i vården Blodburen smitta - en nollvision Ett informations- och utbildningsmaterial INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Hur använder du detta informations- och

Läs mer